Page 1

Projecte d’aplicació Guia del curs

Màster d’Educació i TIC (e-learning), especialitat de XP07/M1027/00073

Processos docents Coordinació: Lourdes Guàrdia

Autors: Manel Aguirre Mercedes Ahumada Carme Rovira


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Manel Aguirre

Mercedes Ahumada

Carme Rovira

Llicenciat en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat Blas Cañas de Santiago de Xile.

Llicenciada en Ciències de l’Educació, especialitat Pedagogia, per la Universitat Ramon Llull.

Màster en Ciències de l’educació, especialitat en Avaluació, per la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile.

Màster en Direcció i gestió de recursos humans per la Universitat Ramon Llull.

Doctorand en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya. Professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya. Consultor de projectes d’elearning i gestió del coneixement a l’empresa Contact-e.

Diploma d’estudis avançats en el doctorat de Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona, obtinguda la suficiència investigadora. Professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona. Consultora del màster de Noves tecnologies aplicades a l’educació de la Universitat de Barcelona Virtual.

Màster en Aplicacions multimèdia per la Universitat Oberta de Catalunya. Tutora del curs d’accés a la UOC per a majors de 25 anys a Ensenyament Obert. Consultora del màster d’Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya. Voluntària al Campus for Peace de la UOC.

Consultora del màster d’Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya. Investigadora de l’IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya.

2 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Índex 1. Presentació del curs__________________________________________________________4 2. Projecte d’aplicació d’educació i TIC ____________________________________________5 3. Objectius i competències______________________________________________________7 4. Estructura del curs __________________________________________________________10 5. Temporització del curs_______________________________________________________12 6. Funcions i rols docents ______________________________________________________14 7. Metodologia________________________________________________________________15 8. Materials i recursos _________________________________________________________20 9. Seguiment i guia personalitzada _______________________________________________22 10. Avaluació _________________________________________________________________28 11. Annex: Sobre l’estil de la memòria i els seus aspectes formals ____________________41

3 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

1. Presentació del curs

El curs Projecte d’aplicació és l’activitat pràctica i específica que actuarà com a eix integrador del màster amb l’objectiu de contextualitzar els aprenentatges, teòrics i pràctics, que es van adquirint al llarg dels diferents mòduls i cursos del programa i projectar-los en l’entorn professional. El curs es basa en l’elaboració individual d’un projecte professional que s’haurà de contextualitzar en una institució educativa o organització específica. El participant haurà de posar de manifest les competències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l’àmbit de l’educació basada en l’ús de les TIC i de l’especialitat escollida, en aquest cas Processos docents. La culminació del curs i del projecte consisteix en la presentació de la memòria final i la seva defensa davant d’un tribunal i els companys del programa. Aquestes activitats han de ser representatives de les competències adquirides al llarg de tot el màster. Volem afegir que aquesta guia general no pretén posar límits a les possibilitats que ens brinda dur a terme una activitat com aquesta, sinó que té per objectiu presentar unes pautes i un marc de treball comú que ajudin docents i estudiants a plantejar i desenvolupar el projecte amb la major adequació i eficàcia possibles en els períodes acadèmics establerts.

4 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

2. Projecte d’aplicació d’educació i TIC

En primer lloc és important compartir la visió de què entenem per projecte d’aplicació en el context d’aquest programa de màster oficial, per la qual cosa realitzarem una introducció breu del concepte. Un projecte és un tot estructurat per un conjunt de tasques relacionades per un objectiu definit susceptible d’assolir-se en un temps determinat i amb uns recursos concrets. En el nostre cas, el projecte està vinculat a l’àmbit de l’educació i la formació basades en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i amb un èmfasi especial en l’àmbit de l’e-learning, és a dir, fonamentat en el conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge a distància caracteritzades per l’ús intensiu d’Internet i d’altres TIC que tenen com a objectiu generar, distribuir i avaluar el coneixement a partir de la interacció entre docents i discents, en el si d’un centre educatiu o organització. El concepte d’aplicació l’entenem íntimament vinculat a l’acció en una institució o organització real, coneguda i accessible a l’estudiant. Si fos complex complir aquesta condició perquè l’estudiant no tingués la possibilitat d’aplicar el seu projecte en un context real, aquest s’hauria de dirigir als responsables acadèmics del màster per buscar possibles solucions. És condició sine qua non per a poder parlar de projecte d’aplicació l’anàlisi exhaustiva de les necessitats de l’organització o institució educativa sobre la qual es realitzarà el treball, per la qual cosa és imprescindible l’accés a la seva informació específica, tant si són entrevistes per mitjà de dades, enquestes, anàlisis de documentació pròpia, comparatives, reunions de treball, com altres estratègies o eines. Una vegada establerta aquesta condició principal, els projectes d’aplicació hauran de tenir sempre una etapa de documentació i anàlisi de necessitats molt acurat i que a més a més sustentin una àmplia gamma de possibilitats d’actuació com ara: • un estudi de viabilitat d’un projecte d’innovació docent, 5 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

• el disseny de metodologies docents amb l’ús de les TIC, • un pla concret de formació de professorat en l’ús de les TIC, • un disseny, implementació i avaluació d’innovacions o millores d’un curs o procés docent, • un redisseny d’un curs, pla estratègic, activitat d’aprenentatge, etc., • una avaluació de resultats acadèmics, de la qualitat d’un programa, de les actuacions docents, etc., • o altres actuacions que s’acordin amb el professorat. En tot projecte d’aplicació es recomana que s’estableixin etapes que funcionin com a fases i subfases del curs: anàlisi de necessitats, planificació i disseny d’accions, desenvolupament d’accions, implementació i avaluació. Aquestes fases tenen un pes i abast diferent a mesura que el projecte vagi avançant cap als objectius proposats, tal com veurem en detall més endavant en l’apartat de “Metodologia”.

6 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

3. Objectius i competències

L’objectiu general del curs és dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar un projecte d’educació basat en l’ús de les TIC a partir d’una anàlisi exhaustiva de les necessitats d’una institució educativa o organització que resulti familiar per a l’estudiant i reculli actuacions dins de l’àmbit de l’educació i les TIC (e-learning). Aquesta fita implica que s’assoleixin les competències següents: Competències transversals Competències interpersonals, és a dir, aquelles orientades a la relació entre les persones, tant professionals, membres d’un equip, usuaris com clients. ƒ Col·laboració amb companys i professors al campus virtual amb vista a la consecució dels propis objectius. ƒ Compartició de coneixement en comunitat d’aprenentatge. ƒ Argumentació de la presa de decisions.

Competències instrumentals, orientades al domini d’eines de caràcter general de tipus cognoscitiu, metodològiques, tecnològiques o lingüístiques. ƒ Justificació i identificació dels factors clau per a un projecte d’elearning en una organització concreta. ƒ Justificació, identificació i aplicació de models pedagògics d’acord amb les necessitats organitzacionals. ƒ Justificació, identificació i aplicació de models de DI d’acord amb les necessitats organitzacionals. ƒ Justificació, identificació i aplicació de criteris de disseny de materials educatius hipermèdia. ƒ Domini de les estratègies de comunicació asincròniques necessàries per a coordinar accions orientades al disseny, implementació i avaluació de projectes d’e-learning i formació amb suport TIC. ƒ Domini d’eines de productivitat basades en TIC. ƒ Domini de les estratègies de comunicació basades en TIC. ƒ Gestió de la informació vinculada al propi projecte en forma d’eportfolio. ƒ Planificació del propi projecte en el marc de les orientacions i propostes del curs. ƒ Resolució dels problemes vinculats a la planificació, implementació i avaluació d’un projecte.

Competències sistèmiques, que estan vinculades a la visió i a l’actuació sobre sistemes en la seva globalitat. Setembre 2011

7


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

ƒ Identificació i contextualització dels factors clau dels projectes educatius i de formació de les organitzacions en el marc de la societat de la informació i del coneixement. ƒ Utilització d’instruments de diagnòstic i detecció de necessitats a les organitzacions. ƒ Anàlisi diagnòstica de les necessitats en matèria de formació i elearning de les organitzacions i les seves repercussions en la gestió d’accions orientades a la seva satisfacció. ƒ Coneixement i identificació de les transformacions que el concurs de les TIC afavoreix a les organitzacions i les seves implicacions en la direcció, gestió, organització, producció i administració dels processos formatius. ƒ Justificació i identificació dels factors clau per a la gestió del canvi a l’organització.

8 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Competències específiques de l’àmbit de l’educació i les TIC (e-learning) en l’especialitat de Processos docents

Vegeu la taula següent:

Competències específiques del màster d’Educació i TIC (elearning), especialitat de Processos Docents

1. Ser capaç de desenvolupar les tasques pròpies de les fases de diagnòstic i planificació en el transcurs d’un projecte professional en el marc d’una institució educativa o una organització. a) Ser capaç d’analitzar les necessitats d’una institució educativa i/o una organització, especialment en el pla metodològic, per a afavorir la integració de les TIC en els seus processos formatius. b) Ser capaç d’identificar les transformacions que la integració de les TIC en processos formatius impliquen en l’estructura, organització i funcionament d’una institució educativa i/o una organització i en les tasques i rols de les persones implicades en aquests processos. c) Ser capaç d’establir estratègies d’exploració de documentació i d’altres fonts d’informació amb l’objectiu d’adquirir coneixement d’un àmbit professional concret. d) Ser capaç d’establir programes i escenaris formatius de docència basada en les TIC. 2. Ser capaç de desenvolupar les tasques i establir les estratègies apropiades durant la fase de desenvolupament i avaluació en el transcurs d’un projecte professional en el marc d’una institució educativa. a) Ser capaç d’establir i aplicar les estratègies apropiades per a coordinar la implementació i el desenvolupament de programes i processos formatius amb les TIC dins d’una institució educativa i/o organització. b) Ser capaç d’assessorar en aspectes metodològics (disseny, desenvolupament i avaluació) docents implicats en programes formatius que integrin les TIC en el marc d’una institució educativa i/o organització. c) Ser capaç de dissenyar o assessorar en el disseny de recursos o metodologies adequades per a utilitzar o implementar en processos formatius amb TIC en el marc d’un programa o institució concreta. 3. Adquirir i mostrar les actituds i habilitats socials necessàries amb l’objectiu de treballar en equip i de manera coordinada amb altres persones, en el marc d’una determinada institució educativa i/o organització durant el desenvolupament d’un projecte professional.

9 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

4. Estructura del curs

El curs de Projecte d’aplicació és específic de cada especialitat (Direcció, Disseny tecnopedagògic o Processos docents). El curs d’aplicació té un valor acadèmic de 12 crèdits ECTS i s’articula mitjançant un conjunt de fases i subfases que descriurem a continuació i que han estat dissenyades per a repartir l’esforç al llarg del semestre i per a facilitar que el professorat consultor pugui realitzar una orientació continuada: Fase 1. Proposta i enfocament del projecte Aquesta primera fase consisteix en la presentació d’una proposta de projecte i d’un pla general de treball que contingui: • el títol del projecte; • contextualització en el si de l’organització escollida; • justificació de la seva pertinència i valor per a l’organització; • objectius generals i específics; • planificació de tasques generals; • viabilitat de tasques d’implementació, i • calendari previst per a la seva realització. Aquesta proposta s’ha d’enviar al fòrum de l’aula i ha de ser consensuada i avalada pel professor del projecte, fet que iniciarà la guia personalitzada amb els seus comentaris i orientacions.

10 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Fase 2. Desenvolupament del projecte (amb dues subfases) Recomanem que el pla de treball acordat amb el professor consultor del projecte contingui un mínim de 3 lliuraments previs (inclosa la proposta d’enfocament del projecte presentada en la fase 1) a la memòria final, amb la finalitat que s’avaluï el projecte durant el procés d’elaboració i no solament al final. Aquests lliuraments es realitzaran a tall d’activitats d’avaluació contínua i és competència del professor coordinar aquesta dinàmica amb els participants. Cada lliurament ha de recollir el treball prèviament realitzat i consensuat pel professor. La distribució recomanada és la següent: 2.1. Anàlisi de necessitats i disseny detallat del projecte. I informe del desenvolupament de les tasques prèvies a la implementació del projecte. 2.2. Informe d’implementació i informe d’avaluació.

Fase 3. Presentació del projecte Finalment s’haurà de presentar la memòria per escrit i un resum en forma de presentació digital. En aquest sentit, amb una antelació suficient, cal comunicar a l’estudiant les dates exactes sobre quan i com s’efectuarà la presentació i defensa del projecte, encara que ja es descriuen en el calendari que es presenta en aquest document.

11 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

5. Temporització del curs

El curs de Projecte d’aplicació del màster d’Educació i TIC (elearning), especialitat de Processos docents es durà a terme entre el 21 de setembre del 2011 i el 11 de gener de 2012. Després d’aquesta data, s’activa el procés de lliurament, defensa i avaluació del projecte, les indicacions de les quals es mostraran, amb prou antelació, al tauler de l’aula. Cadascuna de les fases de les quals consta el projecte té una càrrega lectiva d’1, 2, 3 o 4 crèdits. Així doncs, la temporització de les fases queda distribuïda de la manera següent:

Fase

Valor

Nombre mínim de lliuraments

Dates

1. Proposta i enfocament

2 crèdits

1

21/09/11 a 07/10/11

2.1. ADDIE I: Anàlisi de necessitats i disseny, i primera fase de desenvolupament (ADDIE II)

4 crèdits

1-2

07/10/11 a 14/11/11

2.2. ADDIE III: Implementació i avaluació

3 crèdits

1-2

14/11/11 a 14/12/11

3. Redacció final i presentació

3 crèdits

2

14/12/11 a 11/01/12

Data límit de tramesa de la memòria i la presentació: 11/01/2012 Data límit de resposta a les preguntes de defensa: 25/01/2012

12 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

El document final ha d’incloure els apartats de contingut següents: • Portada • Índex de continguts • Introducció: presentació i menció de l’estructura organitzativa de la pròpia memòria • Resum executiu • Contextualització del projecte • Justificació • Anàlisi de les necessitats de l’organització • Aspectes clau del projecte • Objectius del projecte • Planificació: disseny del projecte, planificació de tasques • Desenvolupament i implementació del projecte: outputs obtinguts amb les tasques • Avaluació • Conclusions • Cronograma final • Bibliografia citada • Annexos (si escau) I les característiques següents amb relació al format:

Presentació de la memòria per escrit: Word o RTF Presentació del projecte: en format PPT o altres formats multimèdia estàndard (HTML, XML)

Cal informar oportunament mitjançant el tauler del professor dels canals que s’hauran d’utilitzar per als lliuraments finals, així com de les seves característiques específiques. En l’apartat de metodologia es recullen indicacions generals i específiques amb relació als recursos, a les estratègies i als diferents lliuraments que cal realitzar al llarg del curs.

13 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

6. Funcions i rols docents

Els projectes s’assignen a una aula segons l’àrea específica escollida amb la finalitat de compartir recursos específics i realitzar activitats grupals. Cadascuna de les aules està assignada a un professor consultor del projecte, que al seu torn té un professor responsable del curs vinculat directament a la direcció acadèmica del programa. El professor del projecte ha d’assumir el rol de motivar i orientar els participants en tots els aspectes relatius al desenvolupament del projecte com ara: • l’elecció del tema, • la concreció dels objectius, • l’enfocament, • la metodologia de treball, • l’estructura, • la resolució de dubtes, • la presentació de la memòria o treball final. Totes aquestes funcions de suport han de conformar una guia personalitzada per a cadascun dels estudiants, ja que ha de contenir tots els elements necessaris amb referència a cadascun dels projectes per a la seva planificació i desenvolupament. La figura del professor responsable de curs ha d’assumir la coordinació del curs del projecte d’aplicació des del punt de vista d’expert i com a enllaç directe a la coordinació i direcció acadèmica del programa, per atendre tots aquells aspectes acadèmics que es desencadenin a partir de la posada en marxa del projecte.

14 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

7. Metodologia

Per tal de garantir el desenvolupament correcte del projecte, es recomana treballar a partir de metes clarament identificades i per a això és necessari realitzar les activitats següents en diferents períodes i avaluar-les.

• Proposta de projecte i justificació. • Configuració d’un dossier electrònic en què es reculli tot el procés de posada en marxa, desenvolupament i acabament del projecte. • Recollida d’informació (mitjançant enquestes, entrevistes, consultes a bases de dades, lectura de documentació i bibliografia, etc.), segons l’enfocament i les necessitats del projecte. • Anàlisi i interpretació de les dades obtingudes. • Disseny exhaustiu del projecte. • Desenvolupament i implementació. • Recollida d’outputs (DAFO, pla de comunicació, disseny del pla de GC, valoració, avaluació...), segons l’enfocament i les necessitats de cada projecte. • Memòria final i presentació.

Aquestes activitats les ha de concretar el professor consultor del projecte d’aplicació, després de consensuar amb cada estudiant el tipus de projecte i el pla de treball personalitzat corresponent. De vegades, alguns projectes requereixen salvaguardar la confidencialitat d’una part de les accions dutes a terme o de certa informació contextual. Si es dóna aquest cas, cal acordar entre l’alumnat, l’organització i el professor del projecte les mesures que s’han de prendre ocultar 15 o Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

canviar el nom de l’organització, compartir una part dels documents a l’aula i reservar la versió completa per a l’anàlisi del professorat i tribunal, introduir un paràgraf d’exigència de confidencialitat en el text dels documents, signatura de compromís de confidencialitat o altres mesures d’aquesta índole. En qualsevol cas, els diferents lliuraments de cada projecte s’han de compartir totalment o en part amb la resta de companys a la bústia oberta Fòrum, per a potenciar, d’aquesta manera, la possibilitat de rebre no solament la retroalimentació o feedback personalitzat del professor, sinó també els comentaris i aportacions dels companys de curs. A més d’aquestes accions i activitats es recomana treballar i compartir amb altres estudiants del grup aspectes que puguin ser d’índole transversal, com ara fonts i recursos bibliogràfics, metodologies i estratègies, reflexions sobre el procés, debat d’idees, consulta de dubtes a altres companys, etc. La metodologia del projecte, com s’ha anat exposant, es basa en una adaptació del denominat model ADDIE (anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació) molt utilitzat en disseny instruccional. La seva visió sistèmica en fases que es realimenten s’adequa a un projecte orientat a l’aplicació en entorns professionals, tant si l’objecte del projecte és el disseny instruccional, en el marc dels processos docents, com si no. En la taula següent s’ofereixen a títol d’exemple accions dels estudiants com a responsables del seu projecte per a diversos tipus de projecte i subfases segons el model de disseny instruccional ADDIE.

16 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Subfase Tipus de projecte

Anàlisi

Disseny

Desenvolupament

Implementació

Estudi de viabilitat d’una innovació

Anàlisi exhaustiva de les necessitats de l’organització i el seu context. Justificació del projecte i de la innovació, aspectes culturals que cal considerar.

Realització de tasques que condueixin a l’informe de viabilitat. Resultats parcials de les tasques.

Informe postdisseny contrastat. Presentació a l’organització del disseny de la innovació.

Disseny d’un prototip o pilot

Anàlisi exhaustiva de les necessitats de l’organització i el seu context. Justificació del projecte i dels objectius a assolir. Anàlisi dels aspectes culturals que cal considerar.

Planificació del projecte d’estudi: disseny de tasques, criteris, models implicats i recursos necessaris per a portar a terme la innovació. Disseny de la innovació: objectius, temporització de recursos, tasques, criteris, disseny de l’avaluació de la innovació. Planificació del projecte de disseny: previsió de tasques, criteris, recursos i models del prototip o experiència pilot. Objectius a assolir. Disseny del prototip o de l’experiència pilot: objectius, temporització de recursos, tasques, criteris, disseny de l’avaluació del prototip o de l’experiència pilot.

Realització de tasques que condueixin al prototip o pilot. Resultats parcials de les tasques.

Informe postdisseny contrastat. Presentació a l’organització del prototip o disseny de l’experiència pilot.

Avaluació Pla d’avaluació. Avaluació del disseny de la innovació: presentació a l’organització, contrast amb criteris externs de qualitat o èxit. Avaluació del projecte fins al moment. Prospectiva: estudi de diferents propostes alternatives d’innovació. Pla d’avaluació. Avaluació del disseny del pilot o prototip: presentació a l’organització, contrast amb criteris externs de qualitat o èxit. Avaluació del projecte fins al moment. Prospectiva: estudi de variants en el prototip o disseny de l’experiència pilot.

17 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Subfase Tipus de projecte

Anàlisi

Disseny

Desenvolupament

Implementació

Avaluació

Disseny, implementació i avaluació d’un prototip o pilot

Anàlisi exhaustiva de les necessitats de l’organització i el seu context. Justificació del projecte i dels objectius a assolir. Anàlisi dels aspectes culturals que cal considerar en el disseny i implementació.

Realització de tasques que condueixin al prototip o pilot i preparin la seva implementació. Resultats parcials de les tasques.

Informe de l’experiència d’implementació d’accions amb el pilot o prototip. Presentació a l’organització d’aquest informe.

Avaluació de la prova pilot o proves amb el prototip. Avaluació del projecte fins el moment. Prospectiva: estudi de variants en el prototip o disseny definitiu d’implementació generalitzada de l’experiència assajada.

Disseny d’un pla d’actuació

Anàlisi exhaustiva de les necessitats de l’organització i el seu context. Justificació del projecte i dels objectius a assolir. Anàlisi dels aspectes culturals que cal considerar.

Planificació del projecte: previsió de tasques, criteris, recursos i models del prototip o experiència pilot. Objectius a assolir. Disseny del prototip o de l’experiència pilot: objectius, temporització de recursos, tasques, criteris, disseny de l’avaluació de la innovació. Disseny de la fase d’implementació o verificació del prototip o experiència pilot. Planificació del projecte per a elaborar el pla: previsió de tasques, criteris, recursos, comparatives i models. Objectius buscats. Disseny del pla d’actuació.

Realització de les tasques que condueixen al pla. Resultats parcials de les tasques.

Pla d’actuació en la fase d’implementació. Presentació a l’organització o institució educativa.

Avaluació del pla: presentació a l’organització, contrast amb criteris externs de qualitat o èxit. Avaluació del projecte fins al moment. Prospectiva: estudi de possibles variants en el pla.

18 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Subfase Tipus de projecte

Anàlisi

Disseny

Desenvolupament

Disseny, implementació i avaluació d’innovacions o millores

Anàlisi exhaustiva de les necessitats de l’organització i el seu context. Justificació del projecte i dels objectius a assolir. Anàlisi dels aspectes culturals que cal considerar en el disseny i implementació.

Realització de les tasques que condueixen al disseny i preparen la implementació. Resultats parcials de les tasques.

Implementació de la innovació. Informe final de l’experiència. Presentació a l’organització o institució educativa.

Avaluació de la innovació. Avaluació del projecte fins al moment. Prospectiva: estudi de variants en la innovació o el seu disseny definitiu d’implementació generalitzada.

Redisseny de processos vinculats

Anàlisi exhaustiva de les necessitats de l’organització i el seu context. Justificació del projecte, aspectes culturals que cal considerar. Anàlisi de processos actuals i els seus resultats. Anàlisi exhaustiva de les necessitats de l’organització i el seu context. Exposició de l’històric de resultats. Justificació del projecte d’avaluació, aspectes culturals que cal considerar.

Planificació del projecte: tasques, criteris, models que guiaran el projecte. Disseny de la innovació: objectius, temporització de recursos, tasques, criteris, disseny de l’avaluació de la innovació. Disseny de la fase d’implementació o verificació de la innovació. Planificació de les tasques, criteris, models implicats en el redisseny, així com dels recursos necessaris.

Realització de les tasques que condueixen al redisseny. Resultats parcials de les tasques.

Informe contrastat posterior al redisseny. Presentació a l’organització o institució educativa.

Avaluació del redisseny. Avaluació del projecte fins al moment. Prospectiva: estudi de variants en la proposta final i en la seva implementació a gran escala a l’organització o institució educativa.

Disseny de les tasques, criteris, models implicats en l’avaluació, així com dels recursos necessaris.

Realització de les tasques que condueixen a l’avaluació. Resultats parcials de les tasques.

Informe d’avaluació. Presentació a l’organització o institució educativa.

Avaluació del projecte analitzat. Avaluació del projecte d’avaluació. Prospectiva.

Avaluació de resultats d’un projecte en marxa

Implementació

Avaluació

19 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

8. Materials i recursos

Els estudiants i el professorat, des de l’aula, tenen a la seva disposició aquesta guia general del projecte d’aplicació i, a més, com a material individualitzat, l’estudiant, amb l’ajuda del professor, haurà de configurar la guia personalitzada, a partir del lliurament de la proposta del projecte i sobre la base de la retroalimentació que es vagi donant de manera continuada. Així mateix, l’aula del projecte d’aplicació ha d’estar dotada de recursos, fonts bibliogràfiques i bases de dades pròpies de l’àrea d’Educació i TIC (e-learning). A més, cal dotar l’aula de recursos referents a la metodologia i al desenvolupament de projectes. A mesura que el curs avanci i es recullin necessitats específiques, s’ha de dotar l’aula d’altres recursos sol·licitats pels mateixos participants. Així mateix, més endavant, s’hauran de proporcionar més detalls sobre la presentació de la memòria final del projecte, amb l’objectiu d’ajudar a estructurar el document amb la màxima claredat. L’aula disposa d’un disc compartit o disc per a elaborar un e-portfoli en el qual cada alumne té una carpeta que haurà de gestionar ell mateix i que té diferents funcions. D’una banda, és una còpia de seguretat del dossier del projecte que cada alumne desenvoluparà en el seu equip local amb continguts com les versions validades, els instruments utilitzats (entrevistes, enquestes, pautes i recollida d’informació...), documents públics de l’organització analitzats, exemples... D’altra banda, aquest e-portfoli ha se servir de via per a compartir els avenços propis amb la resta de companys.

20 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Finalment, és un recurs que el professor del projecte pot utilitzar per a recuperar alguna versió del projecte que necessiti consultar. És una activitat paral·lela que considera competències vinculades a la gestió de la informació i el coneixement. S’espera que cada alumne generi una estructura de carpetes similar a la següent:

D’aquesta manera, i amb la dinamització del professor consultor i la interacció dels alumnes, s’espera que es constitueixi una comunitat de pràctica real i efectiva que potenciï l’aprenentatge de cadascun dels seus membres.

21 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

9. Seguiment i guia personalitzada

El professor del projecte ha de realitzar un seguiment personalitzat de cada projecte per mitjà de la resolució de dubtes i suggeriments específics sobre el desenvolupament de cadascuna de les fases i lliuraments. El conjunt de la retroalimentació del consultor i el seu procés de negociació amb l’alumne es constitueix en una guia personalitzada, que consisteix en un conjunt de diverses interaccions: missatges de resposta a bústia compartida, missatges de resposta a bústia personal, comentaris en els mateixos documents lliurats, comentaris generals, proposta de materials complementaris i exemples. Vegem en una taula resum els diferents lliuraments i les seves característiques (les fases i subfases s’han d’acordar entre professor i alumne a partir de la guia personalitzada, encara que a grans trets haurà de respondre a les fases presentades en el calendari acadèmic oficial). La taula següent n’és un exemple:

22 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Lliurament

Contingut

Fase 1. Proposta i enfocament del projecte

Títol del projecte, contextualització del projecte en el si de l’organització escollida, justificació de la seva pertinència i valor per a l’organització, objectius generals i específics, planificació de tasques generals i calendari previst per a la seva realització.

Format del document .doc o .rtf amb el nom següent: nusuari_Fase1_proposta.doc nusuari_Fase1_proposta.rtf

Bústia de tramesa Fòrum, carpeta Proposta

Via de la guia personalitzada Comentari general al fòrum i resposta personalitzada, si s’escau, amb orientacions precises fins que la proposta sigui validada.

en què nusuari és el nom d’usuari que l’alumne utilitza per a validarse a l’entrada de la universitat i que coincideix amb la part esquerra de l’arrova del seu correu de la UOC. Per exemple, l’estudiant Julián Platón, amb el correu jplaton@uoc.edu, tindria com a nom d’usuari jplaton. En el cas d’enviar diverses versions s’haurien de marcar de la manera següent: nusuari_Fase1_Proposta_v2.rtf nusuari_Fase1_Proposta_v3.rtf

23 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Lliurament

Contingut

Fase 2.1. Anàlisi de necessitats

Contingut del lliurament de la fase 1 més anàlisi de necessitats exhaustiva amb referència a les fonts i instruments utilitzats per a la seva detecció.

Format del document .doc o .rtf amb el nom següent:

Bústia de tramesa

Via de la guia personalitzada

Fòrum, carpeta ADDIE

Comentari general al fòrum i resposta personalitzada, si s’escau, amb orientacions precises fins que el document mostri la superació dels objectius competencials implicats.

Fòrum, carpeta ADDIE

Comentari general al fòrum i resposta personalitzada, si s’escau, amb orientacions precises fins que el document mostri la superació dels objectius competencials implicats.

nusuari_Fase2.1_Analisi.doc nusuari_Fase2.2_Analisi.rtf o versions successives ben anomenades.

Les millores o canvis realitzats sobre apartats d’anteriors fases s’hauran de marcar amb color. Fase 2.2. Disseny detallat del projecte

Contingut del lliurament de la fase 2.1 més disseny detallat del projecte, amb un detall especial de la planificació de les tasques que cal desenvolupar i accions que cal implementar, així com les pautes d’avaluació.

.doc o .rtf amb el nom següent: nusuari_Fase2.2_Disseny.doc nusuari_Fase2.2_ Disseny.rtf o versions successives ben anomenades.

Les millores o canvis realitzats sobre apartats d’anteriors fases s’hauran de marcar amb color.

24 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Lliurament

Contingut

I informe del desenvolupament de les tasques prèvies a la implementació del projecte

Contingut del lliurament de la fase 2.2 més informe detallat del desenvolupament de les tasques realitzades abans de la implementació i referències als outputs obtinguts.

.doc o .rtf amb el nom següent:

Les millores o canvis realitzats sobre apartats d’anteriors fases s’hauran de marcar amb color.

o versions successives ben anomenades.

Fase 2.3. Informe d’implementació

Contingut del lliurament de la fase 2.2 més informe detallat de la implementació de les accions pròpies d’e-learning, quan n’hi hagi, o similars.

.doc o .rtf amb el nom següent:

Les millores o canvis realitzats sobre apartats d’anteriors fases s’hauran de marcar amb color.

Format del document

Bústia de tramesa Fòrum, carpeta ADDIE

Comentari general al fòrum i resposta personalitzada, si s’escau, amb orientacions precises fins que el document mostri la superació dels objectius competencials implicats.

Fòrum, carpeta ADDIE

Comentari general al fòrum i resposta personalitzada, si s’escau, amb orientacions precises fins que el document mostri la superació dels objectius competencials implicats.

nusuari_Fase2.2_Desenvolupament.doc nusuari_Fase2.2_ ment.rtf

Desenvolupa-

nusuari_Fase2.3_Implement.doc nusuari_Fase2.3_Implement.rtf o versions successives ben anomenades.

Via de la guia personalitzada

25 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Lliurament

Contingut

Fase 2.4. Informe d’avaluació

Contingut del lliurament de la fase 2.3 més informe detallat de l’avaluació de les accions pròpies d’e-learning, quan n’hi hagi, o del mateix projecte.

Format del document .doc o .rtf amb el nom següent:

Bústia de tramesa Fòrum, carpeta ADDIE

nusuari_Fase2.4_Avalua.doc nusuari_Fase2.4_Avalua.rtf o versions successives ben anomenades.

Via de la guia personalitzada Comentari general al fòrum i resposta personalitzada, si s’escau, amb orientacions precises fins que el document mostri la superació dels objectius competencials implicats.

Les millores o canvis realitzats sobre apartats d’anteriors fases s’hauran de marcar amb color. Fase 3.1. Memòria

Portada, índex de continguts, presentació resum i organització de la memòria, contextualització, justificació, anàlisi de necessitats de l’organització, aspectes clau del projecte, objectius, planificació, disseny del projecte, planificació de tasques, desenvolupament i implementació del projecte, outputs obtinguts amb les tasques, avaluació, conclusions, cronograma, bibliografia citada. Annexos

.doc o .rtf amb el nom següent:

Bústia defensa

nusuari_Fase3.1_Memoria.doc nusuari_Fase3.1_Memoria.rtf

26 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Lliurament

Contingut

Format del document

Fase 3.2. Presentació digital

Resum de la memòria prioritzant els aspectes més visuals i clau del projecte, així com la seva avaluació i conclusió en forma de resum executiu.

.ppt, .html, .xml, vídeo estàndard... amb el nom

Document d’autoavaluació de la memòria i procés seguit. Aquest document és a disposició de l’estudiant abans d’acabar la fase 2 i s’ha de enviar al tauler o a la bústia personal de l’estudiant, per part del professor que dirigeix el projecte.

.doc, .rtf

Document de resposta a les preguntes formulades pel tribunal.

.doc, .rtf

Fase 3.3. Autoavaluació

Fase 3.4. Defensa

Bústia de tramesa

Via de la guia personalitzada

Bústia defensa

nusuari_Fase3.2_Presenta.ppt nusuari_Fase3.2_Presenta.html etc.

Bústia defensa

nusuari_Fase3.3_Autoava.doc nusuari_Fase3.3_Autoava.rtf

Bústia defensa

nusuari_Fase3.4_Defensa.doc nusuari_Fase3.4_Defensa.rtf

27 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

10. Avaluació

Orientacions d’avaluació per als projectes d’aplicació del Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya 1. Introducció El màster d’Educació i TIC (e-learning) s’emmarca dins de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la seva intencionalitat és oferir respostes pertinents a les demandes de la societat actuals en l’àmbit de l’educació i la formació basada en l’ús de les TIC. Les bases conceptuals i pràctiques en les quals es fonamenta el màster s’orienten en el camp de la formació de professionals innovadors i proactius que adquireixin i desenvolupin competències professionals que els habilitin en la generació de noves maneres de realitzar la seva gestió formativa amb la inclusió de les TIC a les organitzacions.

El projecte d’aplicació és una activitat acadèmica de caràcter teoricopràctic que permet evidenciar i consolidar les competències bàsiques, específiques i transversals adquirides i desenvolupades al llarg de la formació assolida en el màster.

2. El model d’avaluació de la UOC i els projectes d’aplicació El model pedagògic subjacent a les accions formatives que ofereix la UOC se circumscriu en un concepte de formació universitària que busca donar respostes a les demandes de la societat en l’era de la globalització i del coneixement. Per això, emfatitza l’ús intensiu de les TIC amb la finalitat de superar les limitacions de l’espai i temps. Això proporciona un avantatge efectiu a l’hora de situar-nos davant de l’avaluació, ja que permet oferir un procés d’avaluació de caràcter personalitzat. Ara bé, el referent estratègic en l’avaluació dels aprenentatges dels estudiants de 28 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

la UOC és l’avaluació contínua, que emergeix com un dels elements centrals del model pedagògic promogut per la UOC. Les pràctiques d’avaluació de la Universitat Oberta de Catalunya estan orientades des d’un model d’avaluació sostingut en dos eixos bàsics: avaluació contínua i avaluació formativa.

La naturalesa del procés d’avaluació gestionat a la UOC té com a base la constatació no solament dels progressos en l’aprenentatge dels estudiants, sinó l’oferiment d’oportunitats reals de desplegar les seves capacitats i coneixements adquirits per a donar compte del seu grau de competència davant d’una formació determinada. Aquest aspecte es veu clarament expressat en els projectes d’aplicació del màster en què el treball i la consolidació de certes competències es veuen molt definides. Així és possible identificar que el component fonamental sobre el qual s’estructura un projecte d’aquest tipus és la seva practicitat. És a dir, que com a producte busca identificar i aplicar a la realitat aquells aprenentatges teoricopràctics que s’han anat aconseguint en el procés formatiu desenvolupat al llarg del màster. En contrapartida, quant a procés, en el cas dels estudiants, aquesta activitat pràctica els permet adonarse al llarg del seu procés formatiu dels graus d’assoliment de la formació adquirida i del nivell de desenvolupament de les competències treballades.

Atesa la dimensió personalitzada del projecte d’aplicació, s’afavoreix el seguiment i la retroalimentació, oportuna i pertinent, de cadascun dels estudiants per part del professor consultor del projecte en cadascuna de les etapes que es desenvolupen. Per tant, la finalitat principal del procés d’avaluació de seguiment és guiar i facilitar el camí als estudiants perquè portin a bon terme els objectius i productes derivats de la seva acció pràctica en aquesta instància formativa/aplicativa, que s’insereix en l’etapa final del seu procés formatiu dins del màster. Per això, podem indicar que el tipus d’avaluació que es privilegia en aquesta fase de pro-

29 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

ductivitat s’erigeix com el suport orientador de l’estudiant perquè el desenvolupament dels seus projectes d’aplicació sigui una realitat reeixida.

3. Objectius de l’avaluació: fases previstes Les metes o objectius d’avaluació s’identifiquen amb aquelles competències professionals més genèriques i altres competències de tipus transversal (més globals) que podem situar amb caràcter comú per a tots els estudiants del màster. A aquestes s’hi sumen aquelles competències més específiques (bàsiques) pròpies de la formació en TIC que igualment s’han d’evidenciar en el projecte d’aplicació en les seves respectives fases. És a dir, que els projectes d’aplicació ens permeten confirmar a la pràctica el grau d’adquisició i consolidació de certes competències professionals que orienten la formació proporcionada pel màster. El quadre següent permet evidenciar les fases que perfilen el projecte d’aplicació del màster:

Fases del projecte d’aplicació

Valor en crèdits

1. Proposta i planificació

2 crèdits

2. Desenvolupament (2 subfases)

7 crèdits

3. Presentació

3 crèdits

30 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

4. Moments per a l’avaluació del projecte d’aplicació El procés d’avaluació, que és concebut com una instància valorativa integral, es desenvolupa en dos grans moments:

a) El primer moment d’avaluació correspon al professor consultor realitzar-lo en cadascuna de les fases abans descrites i a partir de la proposta aprovada que enuncia clarament aquelles competències bàsiques que s’han de treballar en el seu desenvolupament. Permet que l’estudiant optimitzi el seu esforç de manera progressiva, tan mitjançant la retroalimentació rebuda, com en la seva pròpia experiència metacognitiva sobre les tasques realitzades. Dins d’aquesta primera fase també es preveu la possibilitat que cada estudiant realitzi un procés d’autoavaluació del seu projecte i producte amb la finalitat de verificar si els seus avenços s’identifiquen amb els objectius proposats i, per tant, són susceptibles de ser avaluats en la fase final, una vegada lliurada la memòria.

b) Un segon moment, que adquireix un caràcter més global i per tant amb intencionalitat de valoració acumulativa, és aquell que es desenvolupa des que els estudiants dipositen la seva memòria de projecte en l’apartat de defensa de l’aula de projectes d’aplicació del màster. En aquest cas, la responsabilitat de realitzar el procés valoratiu s’amplia de manera pertinent a una comissió d’avaluació, que davant de les troballes de cada projecte d’aplicació realitza la seva avaluació i veredicte expressat en una qualificació qualitativa i quantitativa.

31 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

5.

Criteris per a valorar els projectes

En la guia d’elaboració dels projectes d’aplicació és possible identificar tres fases que permeten portar a terme els objectius proposats amb èxit. En cada una d’elles es poden definir els criteris d’avaluació que s’inclouen en els projectes d’aplicació del màster. És important destacar que l’enfocament de l’avaluació està centrat en els productes dels estudiants ja que no s’està avaluant la persona de l’estudiant. En aquest sentit, es valoren tots i cadascun dels esforços dels estudiants de manera pertinent, i s’atorga coherència a tot el procés des de la seva concepció inicial fins a la fase de culminació que arriba amb el dipòsit de la memòria final i el resum executiu en l’apartat de defensa.

Els criteris, orientatius, que s’inclouen en el procés d’avaluació dels projectes d’aplicació de la UOC es poden confirmar en la pauta d’autoavaluació, que s’adjunta al final d’aquest document intern i que es facilita amb la finalitat de donar una mirada holística i comprensiva al desenvolupament que ha assolit el projecte fins aquest punt d’avenç del curs.

6. Defensa del projecte

És una etapa de culminació dins del mòdul de projecte d’aplicació del màster que comença quan els estudiants conclouen els crèdits previstos en el curs, en finalitzar l’etapa de desenvolupament del projecte d’aplicació.

La defensa dels projectes d’aplicació implica la concurrència d’un conjunt d’agents involucrats en el procés d’avaluació: la coordinació acadèmica, la coordinació docent, el professor responsable, el professor del projecte, els estudiants i la Comissió d’Avaluació.

La finalitat de dur a terme aquesta fase reeixidament requereix una infinitat d’accions que podem observar en el requadre següent, en el qual 32 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

s’exposen de manera succinta els compromisos que han d’assumir uns i altres en els diversos moments del procés. ♦

Descripció de la fase de defensa de projecte i constitució de la Comissió Avaluadora a) Defensa de projecte: aquesta etapa del procés d’avaluació del projecte d’aplicació del màster s’orienta a tancar i valorar els esforços desplegats durant el desenvolupament del projecte. Requereix que els estudiants lliurin la seva memòria final del projecte i una presentació en PowerPoint. Això té la finalitat que ambdós productes siguin avaluats pels membres de la Comissió d’Avaluació, que s’ha de constituir especialment per a això. b) Constitució de la Comissió d’Avaluació: es duu a terme quan s’han cobert tots els crèdits previstos en el desenvolupament del curs i comença la fase d’avaluació final que implica el dipòsit de la memòria final del projecte d’aplicació per part dels estudiants i la tramesa d’un resum del seu treball (presentació en PowerPoint) en l’espai de defensa del projecte. Aquesta constitució és convocada pels coordinadors acadèmics i és comunicada als integrants de la Comissió Avaluadora per la coordinació docent.

Habilitació de l’espai de defensa per a alumnes i Comissió d’Avaluació a) Espai de defensa: una vegada conclosa la fase de desenvolupament del projecte, s’inicia l’etapa de presentació del projecte d’aplicació amb la qual es comença el procés d’avaluació dels productes assolits pels estudiants en el marc del seu treball personalitzat. Amb la finalitat que es publiquin aquests esforços i s’hi faciliti l’accés a la Comissió d’Avaluació, la Direcció Acadèmica del màster procedeix a l’habilitació de la instància de defensa de projectes (procediment que es demana oportunament als encarregats de la gestió acadèmica). L’espai pròpiament dit s’habilita a l’aula de formació, i s’ha d’identificar degudament, amb la intenció que tant els estudiants

33 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

com els diversos agents que participen en l’avaluació dels projectes d’aplicació tinguin accés als materials que s’hi dipositin. b) Comissió d’Avaluació: és una instància que sorgeix per a donar una credibilitat i objectivitat més grans al procés d’avaluació a què són sotmesos els productes (no els estudiants) propis d’aquest curs de projecte d’aplicació. La seva aportació, fonamentalment, és de caràcter complementari de tot el procés d’avaluació continu que ha realitzat el professor del projecte durant les diverses etapes del mòdul. Per tant, els resultats obtinguts per aquesta Comissió d’Avaluació es constitueixen com el segon referent de base per a la qualificació final dels estudiants (el primer antecedent és l’avaluació de procés que ha assignat el professor del projecte abans de començar la fase de defensa del projecte d’aplicació publicada en l’apartat d’avaluació dels estudiants del curs).

Els integrants de la Comissió Avaluadora són: el professor del projecte del curs, el professor responsable i els coordinadors acadèmics del màster. (Excepcionalment es demana que un o més consultors del mateix màster s’integrin en qualitat d’avaluadors externs, per tal d’agilitar aquesta fase d’avaluació final si el nombre de projectes d’aplicació així ho exigeix).

Evidències del procés d’avaluació final d’accés públic

a) Memòria del projecte i el seu resum executiu: cadascun dels estudiants que han cursat el mòdul del projecte d’aplicació ha de desar a l’espai de defensa habilitat a l’aula la memòria elaborada (informe del projecte d’acord amb les pautes suggerides en la guia del curs) juntament amb un resum dels aspectes essencials del seu treball en format PowerPoint, que no ha de superar les 12 diapositives.

34 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

b) Preguntes de la Comissió: atès que els diversos membres de la Comissió d’Avaluació han procedit a realitzar la valoració dels esforços dels estudiants, s’ha d’arribar a un consens sobre les preguntes (un mínim de dues preguntes) que ha d’enviar el professor responsable a cadascun dels interessats per mitjà de l’espai de defensa, amb la intencionalitat d’aclarir, justificar o ampliar algun apartat del projecte d’aplicació que la Comissió consideri pertinent. Cal destacar que, si s’escau algun aclariment sobre les preguntes plantejades perquè els estudiants puguin defensar-les pertinentment, aquest aclariment l’han de sol·licitar tot seguit (en un missatge a l’espai de defensa i amb còpia al professorat responsable) les persones interessades i no poden passar més de 24 hores perquè la Comissió remeti l’aclariment corresponent a l’estudiant. c) Respostes dels estudiants: una vegada s’hagin remès les preguntes (i els possibles aclariments en els casos que ho requereixin) als estudiants, aquests disposen d’un termini no superior a dos dies per a enviar les seves respostes a la Comissió, que no es poden estendre més enllà de dos folis. Tenen llibertat d’acció per treballar aquestes respostes creativament d’acord amb la focalització i envergadura de la pregunta realitzada.

Valoracions finals de la Comissió i qualificació final del projecte

La Comissió d’Avaluació es reuneix, una vegada valorada la resposta de tots els estudiants, amb la finalitat de procedir a deliberar l’avaluació final de cadascun d’ells en la fase de defensa del projecte d’aplicació. S’haurà de tenir en consideració l’avaluació que ha aconseguit l’estudiant en les valoracions realitzades pel professor del projecte durant el semestre i que està publicat en l’apartat d’avaluació del curs respectiu. La qualificació final del curs de Projecte d’aplicació per a cada estudiant és l’avaluació resultant de la ponderació acumulativa d’aquests dos productes (qualificació assignada pel professor del projecte i qualificació 35 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

assignada per la Comissió d’Avaluació en la fase de defensa). Un cop ha acabat el procés avaluatiu, la Coordinació Acadèmica del màster, ha de comunicar la qualificació final a la persona interessada oportunament a la seva bústia personal i n’ha de deixar constància en el seu expedient acadèmic.

Pauta d’avaluació del projecte d’aplicació de les TIC en l’educació i la formació de la UOC

Nom de l’estudiant

........................................................................................................

La pauta autoavaluativa següent es compon de dos grans sectors que permeten recollir les evidències dels productes assolits en el desenvolupament del seu projecte d’aplicació. Els aspectes centrals, que fan menció a l’estructura lògica i pertinent que ha d’assolir tot projecte d’aquesta envergadura. Els aspectes específics basats en les TIC, que es corresponen amb les competències professionals bàsiques, s’han de fer evidents en la seva memòria final del curs d’aplicació. Aspectes centrals i comuns a tot projecte, així com alguns de més específics de l’àmbit propi de les TIC Es relacionen de manera directa amb els elements suggerits i treballats en la guia general del curs d’aplicació que ha orientat l’elaboració del projecte.

Portada Índex Introducció Objectius 36 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Estructura del projecte Planificació i desenvolupament Planificació de tasques - temportització Desenvolupament del projecte Conclusions i propostes Bibliografia Annexos (només si es considera oportú i/o acompanyen el projecte)

Per a realitzar l’autoavaluació del seu projecte d’aplicació ha d’assignar la seva puntuació marcant amb el valor numèric corresponent, d’acord amb l’escala proposada.

Molt bé (5) Bé (4) Mitjanament bé (3) Deficient (2) Absència del tret avaluat (1)

És important que la resposta s’inclogui en aquell grau de l’escala que reflecteixi millor la seva autovaloració de l’aspecte avaluat.

Criteris d’avaluació comuns a tot projecte d’aplicació de Absència màster del tret ava- Deficient luat

Mitjanament bé

Molt bé

La portada s’ha confeccionat de manera correcta: té tots els elements que identifiquen el projecte.

37 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

El projecte presenta un índex numerat i coherent amb els diversos apartats que el constitueixen.

Hi ha una introducció al projecte que s’ha elaborat correctament. Els objectius s’han redactat amb claredat i pertinència. Els objectius generals inclosos són coherents amb la finalitat del projecte Els objectius específics es corresponen amb els generals. L’estructura

que

s’ha

elaborat

acord amb lo proposat en la guia de projecte. El projecte conté una planificació pertinent amb els objectius. Existeix una coherència interna entre la planificació i el desenvolupament. Hi ha una pertinència adequada entre les tasques planificades i el calendari proposat. La proposta de dates s’ajusta a l’envergadura de les activitats. El desenvolupament del projecte s’ha abordat degudament en la memòria final. La relació entre els objectius i el desenvolupament és correcte El desenvolupament del projecte s’ha estructurat en estreta vinculació amb els objectius proposats S’observa una justificació teòrica del projecte (se citen autors idonis). Hi ha alguna referència empírica que sostingui el projecte.

38 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

La coherència de les conclusions, amb vista als objectius i el procés desenvolupat són correctes Hi ha algunes propostes formulades. S’observa una viabilitat adequada de les propostes. La bibliografia que se cita és pertinent amb l’especialitat La coherència entre la bibliografia i el projecte mateix es diria que és correcta S’inclouen annexos en el projecte. Els annexos expliquen part del desenvolupament del projecte.

Criteris d’avaluació propis de l’àmbit del projecte d’aplicació de les TIC

Absència del tret avaluat

Deficient

Mitjanament bé

Molt bé

S’ha realitzat la identificació i justificació pertinent dels factors clau que s’han de considerar en la generació d’un projecte basat en les TIC. S’han detectat adequadament les necessitats de l’organització per a promoure un projecte basat en les TIC. S’observa una selecció adequada d’estratègies per a dissenyar i coordinar accions d’implantació de projectes basats en les TIC. Les decisions preses en les diverses etapes del projecte han estat oportunes i pertinents amb vista a facilitar-ne el desenvolupament.

39 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

S’inclou una avaluació del procés del projecte en les seves diverses fases. Es realitza una anàlisi pertinent de les transformacions que produeix la

inclusió

de

les

TIC

a

l’organització.

S’han exposat amb claredat i justificadament els models pedagògics que sostenen la proposta. Hi ha una justificació i aplicació pertinent dels models de disseny instruccional aplicats en la proposta formativa. La presa de decisions ha estat oportuna i eficaç, i ha facilitat la continuïtat i el desenvolupament de la proposta. S’han

analitzat

críticament

les

implicacions que representa per als diversos agents de la institució la

implantació

del

projecte

a

l’organització. S’han valorat l’impacte i les repercussions d’un projecte d’aplicació de TIC a l’organització.

40 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

11. Annex: Sobre l’estil de la memòria i els seus aspectes formals

ANOTACIONS

La memòria final s’ha d’entendre com un document “professional” fruit de l’anàlisi profunda de les necessitats de l’organització i no com un treball acadèmic. Aquesta orientació s’ha de plasmar en l’estil del document, en què no s’han de fer referències acadèmiques del tipus “seguint les orientacions de la guia i del professorat...”, sinó il·lustrar el procés seguit justificant la presa de decisions i les conclusions. Es tracta, doncs, de prioritzar un estil analític, objectiu, reflexiu i formal. Per això, cal utilitzar la tercera persona impersonal per a la redacció, i evitar el jo i el nosaltres com a norma general: per exemple “amb aquesta acció es pretén...” en lloc de fer “amb aquesta acció pretenc...”.

Com a norma general, el text s’ha de redactar en català i s’ha de corregir degudament aprofitant les opcions de correcció dels diccionaris digitals. Cal tenir cura, especialment, de les citacions bibliogràfiques en citar textualment, resumir o utilitzar conceptes basats en l’obra d’un altre autor.

Aquestes citacions han de tenir l’estructura següent:

Pel que fa a la citació en el text d’un llibre de diversos autors o d’una font electrònica o d’un article de revista: (Harasim, L. et al. 1996: 112) (Harasim, L., 1998) (Castell, M., 2000: 5-24)

41 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

Pel que fa a la citació en la bibliografia: ƒ Harasim, L., Hiltz, S. R., Teles, L., i Turoff, M. (1996). Learning Networks. Cambridge: MIT Press. ƒ Harasim, Linda (1998). The Internet and Intranets for Education and Training. A Framework for Action by Latin America and the Caribbean http://www.telelearn.ca/g_access/harasim_presentations/IADB97/IAD B97.html [revisat el maig de 2002] ƒ Castells, Manuel (2000). Materials for an exploratory theory of the network society. British Journal of Sociology, gener de 2000, vol. 51, núm. 1, p. 5-24.

Vegem pas per pas les característiques dels diferents apartats de la memòria

• Portada S’espera que contingui els elements essencials que identifiquen el projecte: títol descriptiu del seu contingut, autoria, nom oficial del màster en el qual es realitza, data i localitat d’elaboració. Com en la resta de la memòria, la portada haurà de tendir a un estil formal i descriptiu.

• Índex de continguts Índex numerat dels apartats en els quals s’estructura la memòria amb referència a les pàgines corresponents. Es recomana la utilització de la funció d’inserció de taula de continguts del processador de textos per a actualitzar de manera automàtica els canvis realitzats al llarg del procés de redacció de la memòria.

42 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

• Introducció Apartat de presentació, resum i menció de l’estructura organitzativa de la memòria. Sense entrar en els apartats següents, s’espera que s’hi indiqui breument com sorgeix el projecte, què pretén, com s’ha desenvolupat i com s’estructura el document.

• Resum executiu Consisteix en un conjunt de propostes d’acció dirigit a la direcció de l’organització on s’emmarca el projecte que són conseqüència del projecte dut a terme.

• Contextualització En aquest apartat es tracta de detallar les característiques de l’organització en la qual se situa el projecte, com per exemple: nom, localització, missió, objectius per al període actual, estructura i organització, relació amb altres institucions i empreses, aspectes culturals, organitzatius i tecnològics, paper de la formació a l’organització.

• Justificació Aquest apartat s’orienta a argumentar la importància i el valor estratègic del projecte per a l’organització, així com la seva fonamentació psicopedagògica.

• Anàlisi de necessitats de l’organització L’anàlisi exhaustiva de les necessitats de l’organització és un apartat clau del projecte. S’hi descriu el procés seguit de detecció de necessitats, així com el seu resultat i les eines utilitzades. Cal fer referència a la documentació pròpia de l’organització analitzada, la realització, si escau, d’entrevistes, enquestes, reunions o proves que ajudin a explicitar objectius de millora a curt i mitjà termini, necessitats de 43 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

formació, de recursos humans, de recursos tecnològics, indicadors d’eficiència, clima, cues, desfasaments, incongruències o potencialitats en la cadena de valor de l’organització.

• Aspectes clau del projecte En arribar a aquest punt de la seqüència de la memòria, es recomana destacar els aspectes que es consideren clau per a l’èxit del projecte a partir de la fase de contextualització i anàlisi de necessitats.

• Objectius El projecte pot tenir una missió i visió coherents amb les respectives de l’organització i desplegar-se en tants objectius generals com àrees d’acció. Aquests s’hauran d’especificar progressivament fins a assolir el grau d’operativitat suficient i facilitar així el seu posterior seguiment i avaluació.

• Planificació: disseny del projecte, planificació de tasques Tots els projectes hauran de disposar d’un apartat de planificació que reculli cadascuna de les tasques que cal desenvolupar i dur a terme. En aquest apartat, doncs, els objectius es concreten en tasques, s’emmarquen en unes determinades fases en el temps i se’ls assignen recursos humans, materials i funcionals. El cronograma previst és una eina imprescindible que ha de presidir aquest apartat. A més d’aquesta planificació global del projecte, en la majoria de casos, un dels objectius del projecte consisteix en el disseny o redisseny d’una innovació, activitat formativa, prototip, pilot o pla, per la qual cosa s’haurà de disposar d’un subapartat de disseny específic, amb els seus propis objectius, tasques, calendari i recursos, criteris i pautes d’avaluació, etc.

44 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

• Desenvolupament i implementació del projecte: outputs obtinguts amb les tasques Cada tasca s’encamina a la consecució d’uns objectius específics. L’explicació del desenvolupament dels seus processos i resultats es recull en aquest apartat a excepció de la informació, formularis i altres outputs que es consideri convenient incorporar de manera íntegra en els annexos. Aquest apartat, doncs, ha de recollir outputs de tipus molt divers segons el projecte en funció del desenvolupament de cada tasca: descripció de seqüències d’accions, models i criteris elaborats, instruments d’observació o avaluació generats, organigrames dissenyats, etc. En el cas de projectes que impliquin implementar tasques d’ensenyament i aprenentatge, és a dir, implementar accions formatives, grups pilot, maquetes o prototips, la descripció del procés i els seus resultats s’han d’expressar en aquest apartat.

• Avaluació Cada projecte ha de ser avaluat en funció del grau de consecució dels objectius específics plantejats originàriament. A més, en el cas de projectes que disposin d’una fase d’implementació en forma d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, s’hi hauran de recollir els resultats obtinguts. En cas contrari és possible redactar un pla d’avaluació.

• Conclusions Si es considera el projecte com una experiència que es duu a terme en el temps, s’espera que cada autor sigui capaç de generar conclusions a partir del desenvolupament de les tasques dutes a terme i la posada en pràctica de part de les teories estudiades al llarg del màster. En tancar aquest projecte d’aplicació, no obstant això, es demana que s’elabori una sèrie de propostes d’acció per a l’organització a 45 Setembre 2011


Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning)

partir de les lliçons apreses amb l’aplicació del projecte: un resum executiu fonamentat en el projecte que es conclou.

• Cronograma final En aquest apartat es recull el cronograma del projecte que finalment s’ha dut a terme i s’hi destaquen i comenten breument les diferències respecte del cronograma final, així com les tasques que superin el límit del curs.

• Bibliografia citada S’ha d’oferir la referència bibliogràfica de totes les fonts citades en ordre alfabètic d’autor seguint la forma recomanada en aquesta guia. És recomanable, també, oferir una bibliografia d’ampliació per a aportar altres fonts relacionades amb el projecte però que no han estat citades.

• Annexos (si escau) Els annexos, degudament integrats en la memòria, han de recollir aquells materials que pel seu caràcter prolix, específic o independent, sigui aconsellable situar per separat del cos de la memòria, encara que hi hagin estat esmentats degudament.

46 Setembre 2011

bbbb  

sobre el bloc

Advertisement