Page 1


อิน เทอร์เ น็ต อิน เทอร์เ น็ต (Internet) คือ อะไร อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่าย เดียวกันทั้งโลก หรือทั้งจักรวาล อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายสือ ่ สาร ซึง่ เชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทีต ่ ้องการเข้ามา ในเครือข่าย อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ การเชือ ่ มต่อกันระหว่างเครือข่าย อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายของเครือข่าย (A network of network) สำาหรับคำาว่า internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 คำา คือ คำาว่า Inter และคำาว่า net ซึง่ Inter หมายถึง ระหว่าง หรือท่ามกลาง และคำาว่า Net มาจากคำาว่า Network หรือเครือข่าย เมื่อนำาความหมาย ของทั้ง 2 คำามารวมกัน จึงแปลได้ว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย

ภาพจาก : http://school.obec.go.th/borkruwitt/inter/internet_h.htm ประวัต ิค วามเป็น มา - อินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็น หน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้ง เมื่อ ประมาณ ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา


- ค.ศ.1969(พ.ศ.2512) ARPA ได้รับทุนสนันสนุน จากหลายฝ่าย ซึง่ หนึ่งในผู้สนับสนุนก็คือ Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็น DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency) พร้อม เปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง และในปีค.ศ.1969(พ.ศ.2512)นี้เองที่ได้ทดลองการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละชนิด จาก 4 แห่ง เข้าหา กันเป็นครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สถาบันวิจย ั สแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และ มหาวิทยาลัยยูทาห์ เครือข่ายทดลองประสบความสำาเร็จอย่างมาก ดังนั้นในปีค .ศ.1975(พ.ศ.2518) จึงได้ เปลี่ยนจากเครือข่ายทดลอง เป็นเครือข่ายที่ใช้งานจริง ซึ่ง DARPA ได้โอนหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง ให้แก่ หน่วยการสื่อสารของกองทัพสหรัฐ (Defense Communications Agency - ปัจจุบันคือ Defense Informations Systems Agency) แต่ในปัจจุบัน Internet มีคณะทำางานที่รับผิดชอบบริหาร เครือข่ายโดย รวม เช่น ISOC (Internet Society) ดูแลวัตถุประสงค์หลัก, IAB (Internet Architecture Board) พิจารณา อนุมัติมาตรฐานใหม่ใน Internet, IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใช้กับ Internet ซึ่งเป็นการทำางานโดยอาสาสมัคร ทั้งสิ้น - ค.ศ.1983(พ.ศ.2526) DARPA ตัดสินใจนำา TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ ทำาให้เป็นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบเครือข่าย Internet จนกระทั่งปัจจุบัน จึงสังเกตุได้ว่า ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่จะต่อ internet ได้จะต้องเพิ่ม TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือข้อกำาหนดที่ทำาให้คอมพิวเตอร์ทั่วโลก ทุก platform คุยกันรู้เรื่อง และสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง - การกำาหนดชื่อโดเมน (Domain Name System) มีขึ้นเมื่อ ค.ศ.1986(พ.ศ.2529) เพื่อสร้างฐานข้อมูล แบบกระจาย (Distribution database) อยู่ในแต่ละเครือข่าย และให้ ISP(Internet Service Provider) ช่วย จัดทำาฐานข้อมูลของตนเอง จึงไม่จำาเป็นต้องมีฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ เหมือนแต่ก่อน เช่น การเรียกเว็บ www.yonok.ac.th จะไปที่ตรวจสอบว่ามีชื่อนี้ หรือไม่ ที่ www.thnic.co.th ซึ่งมีฐานข้อมูล ของเว็บที่ ลงท้ายด้วย th ทั้งหมด เป็นต้น - DARPA ได้ทำาหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบ internet เรื่อยมาจนถึง ค.ศ.1980(พ.ศ.2533) และให้ มูลนิธิ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation - NSF) เข้ามาดูแลแทนร่วม กับอีกหลายหน่วยงาน - ในความเป็นจริง ไม่มีใครเป็นเจ้าของ internet และไม่มใ ี ครมีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียว ในการกำาหนด มาตรฐานใหม่ต่าง ๆ ผูต ้ ิดสินว่าสิ่งไหนดี มาตรฐานไหนจะได้รับการยอมรับ คือ ผูใ ้ ช้ ที่กระจายอยู่ทั่ว ทุกมุมโลก ที่ได้ทดลองใช้มาตรฐานเหล่านั้น และจะใช้ต่อไปหรือไม่เท่านั้น ส่วนมาตรฐานเดิมที่เป็นพื้น ฐานของระบบ เช่น TCP/IP หรือ Domain name ก็จะต้องยึดตามนั้นต่อไป เพราะ Internet เป็นระบบ กระจายฐานข้อมูล การจะเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐาน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก


ภาพจาก : http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0001.html - ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ไอที (IT) กำาลัง ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)จะเป็นตัวที่ ทำาให้ เกิดความรู้ วิธีการประมวลผล การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล ตลอดจนการเรียกใช้ ข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ เมื่อเราให้ความสำาคัญกับเ ทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความจำาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการใช้งานไอที เครื่องมือนั้นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตนับว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology) หรือไอที เพราะเราสามารถที่จะใช้งาน หาข้อมูลข่าวสาร และ เข้าถึงข้อมูล ได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลเรื่องราว ต่างๆ มากมาย ให้เราค้นหา ข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเราสามารถที่จะ ทราบได้ทันที จึงนับได้วา่ อินเตอร์เน็ตนั้นเป็นเครื่องมือสำาคัญอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology) ทัง้ ในระดับองค์กรและในระดับบุคคล

ภาพจาก : http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0001.html

บริก ารที่ไ ด้ร ับ


(จากประสบการณ์ที่ได้ใช้บริการ ซึง่ คาดว่าเป็นบางส่วนของที่มีบริการอยู่ในปัจจุบัน ) [ Telnet | Electronic mail | Usenet news | FTP | WWW | Net2Phone | NetMeeting | ICQ | IRC | Game online | Software updating | Palm หรือ PocketPC | Wap ] ----------------------------------------------------------------------telnet • เครื่องมือพื้นฐาน ที่ใช้สำาหรับติดต่อกับเครื่อง Server ที่เป็น UNIX หรือ LINUX เพื่อใช้เข้าไปควบคุม การทำางานของเครื่อง หรือใช้อา่ น mail หรือใช้ปรับปรุง homepage หรือใช้เรียกโปรแกรมประมวลผล ใด ๆ หรือใช้พัฒนาโปรแกรมและใช้งานในเครื่องนั้น เป็นต้น เพราะระบบ UNIX หรือ LINUX จะยอม ให้ผู้ใช้สร้าง application ด้วย Compiler ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และเชื่อมต่อกับ Internet ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพราะ Internet เริ่มต้นมาจากระบบ UNIX นี้เอง • ประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผู้ใช้โปรแกรม Telnet มักคุ้นเคย คือการใช้โปรแกรม PINE ซึ่งมีอยู่ใน Telnet สำาหรับรับ-ส่ง mail และมีผใ ู้ ช้อีกมากที่ไม่รต ู้ ัว ว่าตนเองกำาลังใช้งาน UNIX อยู่ ทั้ง ๆ ทีใ ่ ช้ PINE ติดต่องานอยู่ทุกวัน เดิมที่ระบบ UNIX ไม่มีโปรแกรม PINE แต่มีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย WASHINGTON University เพราะใช้งา่ ยกว่าการใช้คำาสั่ง mail ในการรับ-ส่งมาก • แต่ผู้ใช้ที่ใช้ E-Mail กับเครื่อง UNIX หรือ LINUX ซึง่ ใช้ตามมาตรฐาน IMAP มักเป็นกลุ่มนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริการ E-Mail ซึง่ มีข้อจำากัดบางประการ และหลายมหาวิทยาลัย เช่นกันที่ทำาฐานข้อมูล Mail ใน UNIX และให้บริการ Mail ผ่าน browser ได้ ซึง่ เป็นหลักการที่ผู้ให้ บริการ mail ฟรีหลายแห่งใช้กันอยู่ • สำาหรับโปรแกรม Telnet ผูต ้ ้องการใช้บริการ ไม่จำาเป็นต้องไป download เพราะเครื่องที่ทำาการติดตั้ง TCP/IP จะติดตั้งโปรแกรม telnet.exe ไว้ในห้อง c:\windows เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้อยู่แล้ว แต่ ปัญหาหนักอยู่ที่วิธีการใช้ เพราะระบบ UNIX เป็นการทำางานใน Text mode เป็นหลัก การจะใช้คำาสั่ง ต่าง ๆ ผูใ ้ ช้จะต้องเรียนรู้มาก่อน จึงจะใช้งานได้ในระดับที่พึ่งตนเองได้ มิเช่นนั้นก็จะเหมือน คนตาบอด เดินอยู่ กลางถนน หากใช้คำาสัง่ ไม่ถูกต้อง อาจทำาให้เกิดปัญหาทั้งกับตนเอง และระบบได้ภาพ mailtel.gif -------------------------------------------------------------------------------Electronic mail • บริการ E-Mail ฟรี เป็นบริการที่มีผใ ู้ ช้กันมาก เพราะใช้สำาหรับส่ง และอ่านข้อความ กับผู้ที่ต้องการ ติดต่อด้วย และใช้แทนจดหมายได้อย่างดี เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และผู้รับจะได้รับในเวลาเกือบ ทันทีที่ส่งไป ผูใ ้ หับริการ E-Mail ฟรีในปัจจุบัน เช่นของ hotmail หรือ yahoo mail หรือ ตามแต่ละ ประเทศ ที่คนในประเทศจะทำา Server ให้บริการ สำาหรับกลุ่มที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน เช่น thaimail.com หรือ chaiyo.com ซึ่งเป็นของคนไทย และ mail ฟรีเหล่านี้จะให้บริการไปเรื่อย ๆ ไม่มีการ หมดอายุ แต่จะหมดอายุถ้าผู้ใช้เกิดเลิกใช้เป็นเวลานานเกินไป สำาหรับ E-Mail ของสถาบัน จะหมดอายุ แน่นอน หลักจากที่สำาเร็จการศึกษา จึงเป็นจุดบกพร่องข้อใหญ่ ที่ทำาให้นักศึกษา หันไปใช้ E-Mail ฟรี มากกว่าที่สถาบัน จัดไว้ให้ • การใช้ E-Mail กับผู้ให้บริการฟรี เช่น thaimail.com, lampang.net, thaiall.com หรือ chaiyo.com นั้น


ผู้ใช้จะต้องไป download โปรแกรม browser เช่น netscape หรือ Internet Explorer หรือ Opera หรือ NeoPlanet มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Internet แล้วเปิดหน้าเว็บของแหล่งบริการ เพื่อใช้บริการ EMail ดังกล่าว ซึง่ ผู้ใช้จะต้องขอใช้บริการ และจะได้รับ userid และ password ประจำาตัว เพื่อ login เข้า ใช้บริการ E-Mail ทุกครั้ง • ปัจจุบันการขอใช้บริการ E-Mail สามารถเลือกได้ที่จะใช้ web-based หรือ POP เพราะแต่ละแบบมีจด ุ เด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน โดย web-based จะเหมาะกับผู้ที่เดินทางเป็นประจำา ส่วน pop จะเหมาะกับผู้มี คอมพิวเตอร์ส่วนตัว • รายละเอียดเกี่ยวกับ e-mail อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiall.com/article/mail.htm

-------------------------------------------------------------------------------USENET news หรือ News group • ในยุคแรกของ Internet บริการ USENET ได้มผ ี ู้ใช้บริการ อย่างแพร่หลายอย่างมาก เพราะเป็นแหล่ง ที่ผู้ใช้ จะส่งคำาถามเข้าไป และผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่พอจะตอบคำาถามได้ จะช่วยตอบ ทำาให้เกิดสังคมของ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร นอกจากการส่งข้อความเข้าไปใน USENET แล้ว ผูใ ้ ช้ยังส่งแฟ้มในรูปแบบใด ๆ เข้าไปก็ได้ ซึ่งเรียกว่า Attach file หากแฟ้มที่สง่ เข้าไปเป็นภาพ gif หรือ jpg หรือแฟ้มที่มีการรองรับ ในระบบ internet ก็จะเปิดได้ทันทีด้วย browser หรือแล้วแต่โปรแกรมที่ใช้เปิด USENET นั้น • แต่สำาหรับประเทศไทย ผมสังเกตุว่า มีการเข้าไปใช้บริการในส่วนนี้ไม่มาก เพราะกลุ่มข่าว(News group) ที่ชื่อ soc.culture.thai ซึง่ เป็น 1 ในหลายหมื่นกลุ่มข่าว และมีชื่อที่เป็นไทยอย่างชัดเจน กลับมีคน ต่างชาติ เข้าไปฝากข้อความไว้กว่าครึ่ง และมีคนไทยเพียงครึ่งเดียว ซึง่ เข้าใจว่าผู้ใช้ Internet ใน ประเทศไทยมักเน้นการใช้บริการ Internet 3 อย่างนี้ คือ Browser และ PIRC และ ICQ • อีกเหตุผลหนึ่ง ที่คนไทยไม่ได้เข้าไปใช้บริการ USENET เท่าที่ควรก็เพราะ ในเว็บของคนไทยหลาย ๆ เว็บจะให้บริการที่ชื่อว่า wwwboard ผ่าน browser อยูแ ่ ล้ว ซึง่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ USENET อย่าง มาก ทำาให้คนไทยหันมาใช้ wwwboard แทน USENET ซึ่งต้องติดตัง้ ข้อกำาหนดเพิ่มเติมให้กับ browser ซึ่งอาจรู้สึกยุง่ ยาก ไม่รู้ หรือไม่คุ้นเคยก็เป็นได้ และปัจจุบันบริการต่าง ๆ มักจะรวมมาไว้ใน browser อย่างสมบูรณ์ ทำาให้ผู้ใช้มากมาย ไม่เห็นความจำาเป็นที่ตอ ้ งไปใช้โปรแกรมอื่น เพราะทุกวันนี้ก็ใช้ บริการ ที่อยู่ใน browser ไม่หมดแล้ว เช่น web, mail, chat, wwwboard, game, quiz, pager, news, postcard, shopping, download เป็นต้น • ถ้าเครื่องท่านถูก setup ให้อ่าน news ได้ ท่านสามารถเข้าไปที่ soc.culture.thai เพื่ออ่าน หรือส่ง ข่าวสาร ต่าง ๆ ได้ -------------------------------------------------------------------------------FTP (File Transfer Protocal - บริก ารโอนย้า ยข้อ มูล )


• บริการนี้ สามารถใช้ download แฟ้มผ่าน browser ได้เพราะการ download คือ การคัดลอกโปรแกรม จาก server มาไว้ในเครื่องของตน แต่ถ้าจะ upload แฟ้ม ซึ่งหมายถึง การส่งแฟ้มจากเครื่องของตน เข้าไปเก็บใน server เช่นการปรับปรุง homepage ให้ทันสมัย ซึง่ homepage ของตนถูกจัดเก็บใน server ที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่ง จะต้องใช้โปรแกรมอื่น เพื่อส่งแฟ้มเข้าไปใน server เช่นโปรแกรม cuteftp หรือ wsftp หรือ ftp ของ windows • การ download นั้นไม่ยาก หากผู้ให้บริการยอมให้ใครก็ได้เข้าไป download แฟ้มใน server ของตน และผู้ใช้บริการรู้ว่าแฟ้มทีต ่ ้องการนั้นอยู่ที่ใด แต่การ upload มักไม่งา่ ย เพราะต้องใช้โปรแกรมเป็น และมีความเป็นเจ้าของในเนื้อที่ที่จะกระทำา รวมทั้งมี userid และ password เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าใช้ บริการ การศึกษาการส่งแฟ้มเข้าไปใน server อาจต้องหา บทเรียน ftp มาอ่านเพื่อศึกษาวิธีการส่ง หรือ หาอ่านได้จาก เว็บที่ให้บริการ upload แฟ้ม ซึง่ มักเขียนไว้ละเอียดดีอยูแ ่ ล้ว -------------------------------------------------------------------------------WWW • World Wide Web คือบริการทีใ ่ ห้ผู้ใช้ ใช้โปรแกรม Browser เช่น Netscape, Internet Explorer, Opera หรือ Neoplanet เป็นต้น ในการเปิดข้อมูลในลักษณะ Homepage ซึ่งสามารถนำาเสนอได้ทั้งภาพ ภาพ เคลื่อนไหว และเสียง ทำาให้มีการแพร่หลาย และเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจ และเติบโตอย่างรวดเร็ว • บริการผ่านเว็บนี้ ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำาให้ผใ ู้ ช้สามารถติดต่อในลักษณะ Interactive ด้วยโปรแกรมสนับสนุนต่าง ๆ จนทำาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การดูภาพยนต์ ผ่านเว็บ, การเล่นเกมส์, การทำาข้อสอบ, การส่ง mail, การส่ง pager, การติดต่อซื้อขาย, การส่ง postcard เป็นต้น -------------------------------------------------------------------------------Net2Phone • บริการนี้คือการโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องรับโทรศัพท์จริง ๆ และได้รับความนิยม เป็นอย่าง มาก เพราะมีอัตราค่าโทรศัพท์ที่ถูกกว่า และยังมีบริการ Net2Fax ซึง่ ให้บริการ Fax เอกสาร จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง Fax จริง ๆ ซึง่ มีอต ั ราค่าบริการที่ถูกกว่าเช่นกัน • บริการนี้ผู้ใช้ต้องไป download โปรแกรมมาติดตั้ง และจะต้องจ่ายเงินก่อน ซึ่งเป็นการซื้อเวลาล่วงหน้า เมื่อมีการใช้บริการ จึงจะหักค่าใช้บริการจากที่ซื้อไว้ -------------------------------------------------------------------------------Netmeeting • เป็นโปรแกรมที่มีชื่อมาก เพราะทำาให้คนจากซีกโลกหนึ่ง สามารถติดต่อกับอีกซีกโลก ด้วยเสียงจาก คอมพิวเตอร์ ซึ่งคล้ายโทรศัพท์ แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม แต่อย่างใด และโปรแกรมในลักษณะนี้ ยังเพิ่มความสามารถในการทำางานร่วมกับ เครื่องรับภาพ digital ดังนั้นคนที่มีโปรแกรมนี้จะคุยกันและ เห็นภาพของแต่ละฝ่าย จึงทำาให้การติดต่อมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ ย เพิ่มเติม • บริการนี้ผู้ใช้ต้องไป download โปรแกรมาติดตั้ง แต่ปัญหาทีส ่ ำาคัญในการติดต่อแบบนี้คือเรื่อง ของ ความเร็ว เพราะการติดต่อด้วยเสียง อาจได้เสียงทีไ ่ ม่ชัดเจน หรืออาจขาดหายระหว่างการสนทนา หาก


ความเร็วในการเชื่อมต่อ internet ไม่เร็วพอ และจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าจะเพิ่มการรับ-ส่งภาพ แบบ VDO สำาหรับเครื่องที่เชื่อมต่อด้วยความเร็วตำ่า -------------------------------------------------------------------------------ICQ • บริการนี้เป็น บริการที่เยีย ่ มมาก และได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะผู้ที่มค ี อมพิวเตอร์ เป็นของ ตนเอง และมีโปรแกรม ICQ อยู่ในเครื่อง จะสามารถติดต่อกับเพื่อน ที่ใช้โปรแกรม ICQ อยู่ได้อย่าง สะดวก เพราะเมื่อเปิดเครื่อง โปรแกรมนี้จะแสดงสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำาการตรวจสอบไว้ ว่า Online อยู่หรือไม่ เปรียบเสมือนการมี pager ติดคอมพิวเตอร์ไว้ทีเดียว • ได้มผ ี ู้พัฒนาโปรแกรมเสริมอีกมากมาย ให้ ICQ สามารถทำางานได้หลายหลายมากขึ้น และยิง่ แพร่ กระจายได้เร็ว ในกลุ่มหนุ่มสาว ทีต ่ ้องการเพิ่ม เพราะจะแสดงสถานะของ เครื่องเพื่อน เมือ ่ เปิด คอมพิวเตอร์ ทำาให้สามารถติดต่อได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องโทรไปถามบ่อย ๆ ว่าเปิดคอมพิวเตอร์หรือยัง เป็นต้น • บริการนี้ผู้ใช้ต้องไป download โปรแกรมาติดตั้ง และเป็นโปรแกรมที่ download ได้ฟรี -------------------------------------------------------------------------------IRC : Internet Relay Chat • บริการนี้คนไทยทุกวัย ชอบกันมาก โดยเฉพาะโปรแกรม PIRC เพราะทำาให้สามารถคุยกับใครก็ได้ที่ ใช้ โปรแกรม PIRC การคุยกันจะใช้ผ่านแป้นพิมพ์เป็นสำาคัญ โดยไม่ตอ ้ งเห็นหน้า หรือรับผิดชอบต่อสิง่ ที่พิมพ์ออกไป อย่างจริงจัง เพราะไม่มีการควบคุมจากศูนย์ที่ชัดเจน ทำาให้ทุกคนมีอิสระที่จะคิดจะส่ง ข้อมูลออกไป ได้ทุกชาติ ทุกภาษา • ใน IRC ใด ๆ มักจะมีการแบ่งเป็นห้อง ๆ โดยมีชอ ื่ ห้องบอกว่า ในห้องนั้นจะคุยกันเรื่องอะไร เช่น "วิธีแก้เหงา" หากใครต้องการคุยถึงวิธีแก้เหงา เข้าไปในห้องนั้น หรือหลาย ๆ ห้องได้ และแสดงความ เห็น อะไรออกไปก็ได้ และยังสามารถเลือกคุยกับใครเป็นการส่วนตัว หรือจะคุยให้ทุกคน ที่เปิดหัวข้อนี้ รับทราบก็ได้ เมื่อคุยกันถูกคอก็สามารถ ที่จะนัดพบกันตามสถานที่ตา่ ง ๆ เพื่อนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือจะนัดคุยกันในคอมพิวเตอร์ ในครั้งต่อไป ในห้องที่กำาหนดขึ้นก็ได้ จึงทำาให้ทุกเพศทุกวัยชื่นชอบ ที่จะใช้บริการนี้อย่างมาก • บริการนี้ผู้ใช้ต้องไป download โปรแกรมาติดตั้ง และเป็น Shareware หากผู้ใช้พอใจ สามารถที่จะ ลง ทะเบียนเพื่อจ่ายเงิน $20 ได้ -------------------------------------------------------------------------------Game online • เกมกลยุทธหลาย ๆ เกมที่ โปรแกรมจะจำาลองสถานการณ์การรบ ทำาให้ผู้ใช้สามารถต่อสู้กับ คอมพิวเตอร์ เสมือนคอมพิวเตอร์คิดเอง และสู้กับเราได้ แต่ก็ยงั มีจุดบกพร่องของเกมที่ไม่สามารถสร้าง ความมันส์ เหมือนกับการสู้กับคนที่คิด และพูดกับอีกฝ่ายได้ จึงได้มีการสร้างเกม และบริการทีท ่ ำา ให้ผู้ ใช ้้ ้้ต่อสู้กัน โดยให้ผู้ใช้ติดต่อเข้าไปในเครื่องบริการ แล้วเสียเงินลงทะเบียน จากนั้นจะสามารถขอ เข้าไป เล่นเกมกับใครก็ได้ในโลก ที่เสียเงินเช่นกัน และพูดคุยกันผ่านแป้นพิมพ์ เป็นการทำา ความรู้จัก


กัน ในขณะเล่นเกมได้อีกด้วย ซึ่งเป็นบริการที่กำาลังเติมโต อย่างรวดเร็วอีกบริการหนึ่ง ในโลก Internet

ภาพจาก : http://home.kku.ac.th/hslib/412141/internet/serv.htm -------------------------------------------------------------------------------Software Updating • มีโปรแกรมมากมายทีใ ่ ช้ประโยชน์จาก Internet และหนึ่งในนั้นก็คือ บริการปรับปรุงโปรแกรม แบบ Online เช่น โปรแกรมฆ่าไวรัส ที่มีชื่อเสียง เกือบทุกโปรแกรม จะยอมให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูล ใหม่ เพื่อใช้สำาหรับเตรียมต่อสู้กับไวรัส ที่มาใหม่เสมอ ผู้ใช้เพียงแต่เลือก Click บนปุ่ม Update จากนั้น โปรแกรมจะทำาทุกอย่างใหม่หมด จนกระทั่งการ update สมบูรณ์ หรือแม้แต่ Microsoft Windows ที่ยอม ให้ผู้ใช้สามารถ Update โปรแกรมที่ตนขายไปแล้ว แต่มาพบข้อผิดพลาดทีหลัง หลังจากแก้ไข จะยอม ให้ผู้ใช้ Update โปรแกรมได้ฟรี เพราะถือเป็นความผิดพลาดที่ต้องรับผิดชอบ เป็นต้น -------------------------------------------------------------------------------Palm หรือ PocketPC • Palm หรือ PocketPC นั้นต่างก็เป็น Organizer ยุคใหม่มีอีกชื่อหนึ่งว่า PDA (Personal Digital Assistant) ซึ่งถูกตั้งชื่อโดย Apple ตัง้ แต่ปี 1990 แต่สมัยนั้นยังไม่สำาเร็จ จึงมีการพัฒนาการเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน • คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทีม ่ ีความสามารถสูงมาก เพราะสามารถพัฒนาโปรแกรม สั่งให้ palm ทำางานได้ หลาย ๆ อย่าง ทำาให้ความสามารถหลักด้าน organizer กลายเป็นส่วนประกอบไปเลย เพราะมีผู้พัฒนา โปรแกรมให้กับ palm มากทีเดียว คนไทยก็ทำาครับ เพื่อให้ palm เข้าใจภาษาไทย และใช้ปากกาเขียน ภาษาไทยให้ palm อ่านรู้เรื่องได้ทันที • Palm สามารถทำางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยผู้ใช้ palm สามารถเขียน mail ใน palm เพื่อต้องการส่งก็ upload เข้าคอมพิวเตอร์ที่ online กับ internet แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะทำา หน้าที่ส่ง mail ให้อัตโนมัติ รวมถึงการรับ mail ใหม่เข้าไปใน palm ทำาให้สามารถอ่าน mail จากที่ไหน ก็ได้ แต่เป็นการทำางานแบบ offline นะครับ ไม่เหมือนมือถือที่อ่าน mail ได้แบบ online แต่ palm ไม่ใช่ มือถือครับ ภาพทั้งหมดเกี่ยวกับ palm ได้มาจาก http://www.palm.com -------------------------------------------------------------------------------PocketPC คือ อะไร


คือ ผลจากที่ปี 1998 Microsoft แนะนำา WindowCE ซึง่ ทำางานกับ Palm-sized PC ซึ่งพยายามตี palm ให้แตก ด้วยการสร้างระบบปฏิบัติการ ที่เป็นมาตรฐานใหม่ บริษัทต่าง ๆ ที่สนใจจึงเริ่มผลิตสินค้า ที่ใช้ Windows CE โดยมีชื่อเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า PocketPC คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่กำาหนดมาตรฐานโดย Microsoft เจ้าเก่า(งานนี้ palm อาจต้องหนาว) ทำาให้ PocketPC ทีผ ่ ลิดโดยบริษัทใดก็แล้วแต่ เช่น Compaq, Casio, HP เป็นต้น สามารถเปิดเว็บ พิมพ์ Word หรือ Excel ฟัง MP3 หรือแม้แต่ดูหนัง ก็ยัง ได้ กองทัพอุปกรณ์เทคโนโลยี จาก casio.com นำาทัพโดย PocketPC ที่จะมาโค่น palm -------------------------------------------------------------------------------WAP • Wireless Application Protocal เป็นเทคโนโลยีที่ทำาให้โทรศัพท์ สามารถเปิดเว็บที่ถูกเขียนมาเพื่อ โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะได้ เว็บของไทยที่ให้บริการแล้ว เช่น http://wap.wopwap.com, http://wap.siam2you.com, http://wap.a-roi.com, http://wap.mweb.co.th เป็นต้น • โทรศัพท์ที่ออกมาให้บริการแล้ว เช่น Nokia7110, Nokia9110i, EricssonR320, EricssonA2618, Alcatel OneTouch View WAP หรือ 300 family หรือ 500 family หรือ 700 family, MotorolaV8088 เป็นต้น • เว็บที่มีข้อมูลเรื่อง wap เช่น wapinsight.com, wap-uk.com, waphq.com, wapjag.com, yourwap.com, waptastic.com เป็นต้น WAP ย่อมาจากคำาว่า Wireless Application Protocal เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำาให้โทรศัพท์มือถือ หน้าจอเล็กๆ ของคุณสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้โดยตรง ทำาให้คุณสามารถ ทำา อะไรได้หลากหลายเสมือนกับคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Browser เลยที เดียว ไม่วา่ จะเป็น การค้นหาสืบค้นข้อมูล หรือการใช้บริการต่างๆ ของ WAP Site และทีส ่ ำาคัญที่สุดคือ คุณสามารถทำากิจกรรมเหล่านี้ได้ทุกที่ทุกเวลาตราบใดทีย ่ ังมีสัญญาณมือถือ หรือสัญญาณ GPRS อยู่ นั่นเอง

ภาพจาก : http://www.mobnation.th.gs/web-m/ycoms/b3page.htm


ข้อมูลจาก http://school.obec.go.th/borkruwitt/inter/internet_h.htm ข้อมูลจาก http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0001.html ข้อมูลจาก http://www.computers.co.th/blog/?p=6

ประวัติอินเทอร์เน็ต  

อินเทอร์เน็ต ประวัติความเป็นมา