Page 1

DERIVATION


EVOCATIVE การระลึกถึง ภาพเหตุการณ ในอดีต ความทรงจำที่ผานมา


ยอนกลับไป 17 ป…..


´Ô©Ñ¹ ª‫ﰋ‬èÍ ¡ØŒ§ ໚¹ÅÙ¡ÊÒǤ¹¡ÅÒ§ ÁÕ¾ÕèÊÒÇ1¤¹ ª‫ﰋ‬èÍ ËÁÙ ÁÕ¹Œ‫§ﰇ‬ªÒ 1 ¤¹ ª‫ﰋ‬èÍ Á´ ·Õ躌ҹÁÕÊѵǏà‫ﰆ‬Õé§ÁÒ¡ÁÒ ÁÕ¡‫ﰅ‬е‹Ò »ÅÒ ¹¡ áÁÇ áŌǡçÊعѢ·Õè໚¹ÊѵǏà‫ﰆ‬Õé§ ·Õèª‫ﰇ‬ºÁÒ¡·ÕèÊØ‫ﰁ‬


ÊعѢµÑÇâ»Ã´·ÕèÊØ´ ໚¹¾Ñ¹¸Ø Gol‫ﴎ‬en ︅e︇riev‫ﴏ‬r ·Ø‫ﰁ‬¤¹ã¹ºŒÒ¹àÃÒËÇÁã¨àÃ‫ﰉ‬¡ÁÑ¹Ç‹Ò “´Í¹” ·Ñé§æ·Õèª‫ﰋ‬èÍà‫‹ﰁ‬ÒÁѹª‫ﰋ‬èÍ â‫ﰅ‬ÁÔâÍ áµ‹ÍÒÁ‹ÒàÃ‫ﰉ‬¡äÁ‹ä´Œà‫ﰆ‬µŒ‫§ﰇ‬à»ÅÕèÂ‫ﰃ‬ ¾Ç¡àÃÒä´Œ´Í¹ÁÒ¨Ò¡ ¤Ø³»‡Òà¾×è͹áÁ‹ ´Í¹µŒ‫¨§ﰇ‬Ò¡ ਌Ң‫§ﰇ‬à‫‹ﰁ‬Òà¾ÃÒФس»‡ÒµŒ‫§ﰇ‬ä»ÍÂÙ‹·ÕèÍ×è¹·ÕèäÁ‹ÁÕ·ÕèãËŒ´Í¹à‫ﰃ‹ﰆ‬¹éÓ ¨Ö§à»š¹à˵طÕè´Í¹µŒ‫§ﰇ‬ÁÒÍÂÙ‹¡ÑºàÃÒ ´Í¹à»š¹ÊعѢà¾È¼ÙŒ ª‫ﰇ‬ºà‫ﰃ‹ﰆ‬¹éÓ ª‫ﰇ‬ºÇ‫ﰈ‬è§à‫‹ﰆ‬¹ áÅФÒÅÙ¡‫ﰁ‬ÅÁæ µÒÁ¹ÔÊÑÂÊعѢ¾Ñ¹¸Ø¹Õé áŌǴ͹¡çÂѧÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ¡‫ﰅ‬Ðâ´´¡Ô¹ä´ŒÊÙ§ÁÒ¡ («‫ﰊ‬è§ÊعѢ·Õè´ÕäÁ‹¤Ç÷ӵÒÁ) ´Í¹à»š¹ÊعѢ·ÕèʹԷ¡ÑºàÃÒÁÒ¡·ÕèÊØ´ 㹺Ã‫´ﰅ‬ÒÊѵǏà‫ﰆ‬Õé§㹺ŒÒ¹ äÁ‹Ç‹Òä»ä˹´Í¹¡ç¨Ð¤ÍÂä»´ŒÇ àËÁ×͹à¾×è͹¤¹Ë¹Öè§ ¨Ö§·ÓãËŒ àÃÒáÅÐÁѹʹԷ¡Ñ¹ ¨¹¤Ô´àÍÒà‫§ﰇ‬Ç‹Ò “´Í¹¾Ù´ä´Œ”


ผานมา 20 ป…..

ในวิชา Communication design V


สถานที่ตางๆ

ของสะสม

โรงเรียนเกา

การเลนตอนเด็ก

EVOCATIVE

ครอบครัวใหญ

จิตนาการ

เพลงเกา เพื่อน


จิตนาการ ตอนเด็ก (สัตวเลี้ยง)


คิดวาสุนัข สามารถพูดได

การพูด การสื่อสาร (คน - สุนัข) สิ่งที่จะทำใหคนที่ชอบสงเดียวกันมารวมตัวกันได คาเฟ

pet shop

Hotel


SKETCH LOGO ความเปนโรงแรม + สุนัขพูดได + ทันสมัย

B LW

BLOW

HOANG HOANG

HOANG HOANG

HOANG HOANG HOANG HOANG

H ANG

Hong Hong

OANG HOANG


HOANG HOANG THE DOG INN

HOANG HOANG THE DOG INN

HOANG HOANG

THE DOG INN

HOANG HOANG THE DOG INN


LOGO

ความหมายและที่มา รูปทรงของสุนัข เนื่องจากโรงแรมเปนการเนนที่สามารถจะนำสุนัขเขา มาพักไดจึงนำรูปทรงของสุนัขมาใชในโลโกเพื่อที่ กลุมเปาหมายจะไดเขาไดโดยงาย Buble + ความโคง ทีเ่ ลือกใช buble ในลักษณะการโคงก็เพราะวาลักษณะ ของบานสุนัขสวนใหญจะเปนรูปหลังคาที่โคงมนและ เปน shape ทีใ่ หค วามรูส กึ นุม นวล และการใช buble เสริมก็เพราะวา concept ของความคิดแรกเริ่มเปน ความคิดที่วา “ตอนเด็กๆคิดวาสุนัขพูดได” HOANG HOANG มาจากการทีโ่ รงแรมตัง้ อยูใ นประเทศไทย แลวสืบเนือ่ ง มาจากความคิดที่คิดวาสุนัขพูดได จึงนำเสียงของ สุนัขมาเลน เพราะสุนัขแตละประเทศมีเสียงเหาที่ ไมเหมือนกัน จึงเปนทีม่ าของการเลือกเสียงสุนขั ไทย The dog inn เปน text line ที่เอามาเสริมเพื่อยืนยันความชัดเจน ขององคกรวาเปนโรงแรมที่สามารถนำสุนัขเขาพักได


COLOUR DERIVATION สายพันธุสุนัขขนาดใหญ เซนตเบอรนารด ( St Bernnard )

Labrador Retriever

Golden Retriever

Rottweiler


COLOUR DERIVATION สายพันธุสุนัขขนาดกลาง Bull Terrier

หลังอาน

เชา เชา

Siberian Husky


COLOUR DERIVATION สายพันธุสุนัขขนาดเล็ก Chihuahua smooth coat

Pomeranian

Beagle Yorkshire Terrier


SECONDARY COLOUR สีรองที่นำมาใช ไดมาจากการดึงสีรองจากสีหลักที่ ใชกับโลโก โดยอิงหลักมาจากวงลอสี

PANTONE 716 C C : 30 M : 50 Y : 85 K : 0 R : 205 G : 155 B : 50

PANTONE 710 C C : 0 M : 80 Y : 60 K : 0 R : 205 G : 155 B : 50

PANTONE 129 C C : 0 M : 15 Y : 75 K : 0 R : 205 G : 155 B : 50

PANTONE 729 C C : 0 M : 30 Y : 60 K : 20 R : 205 G : 155 B : 50

PANTONE 711 C C : 0 M : 100 Y : 80 K : 0 R : 205 G : 155 B : 50

PANTONE 1235 C C : 0 M : 30 Y : 90 K : 0 R : 205 G : 155 B : 50

PANTONE 7516 C C : 0 M : 50 Y : 100 K : 35 R : 205 G : 155 B : 50

PANTONE 187 C C : 0 M : 100 Y : 80 K : 20 R : 205 G : 155 B : 50

PANTONE 1395 C C : 0 M : 40 Y : 100 K : 35 R : 205 G : 155 B : 50


TYPEFACE ENGLISH Primary typeface headline

Primary typeface bodytext

GOODD OG

VAG Rounded Std

ABCDEFGH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z abcdefgh i j k l m n o p q rs t u v w x y z 01234567 8

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 012345678

Secondary typeface bodytext

Claire Hand

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 012345678


TYPEFACE THAI Primary typeface headline 4771_AtNoon_Regular ¡¢¤§©ª«Þ®¯°±²³´µ¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÅ ÇÈÉÊËÌÍÎ 0123456789 Secondary typeface bodytext ChulaNarak กขคงฉชซญฎฏฐฑฒณดตถธนบปผฝพฟภมยรล วศษสหฬอฮ 0123456789


GRAPHIC IDENTITY

Symbol buble จะใชกับพวกสิ่งตางๆ ที่เหมือนเปนสื่อใชบอกสิ่งตางๆ

สุนัขวิ่ง เปนelement ที่ถอดมาจากโลโก และความสำคัญที่เราเนนสุนัข จึงนำมาใช สวนใหญจะใชเปน Pattern background

กระดูก สามารถนำไปใชกับพวกโครงสรางตางๆที่จะนำไปใชเปน format ได เชน ที่คลองประตู และสามารถใชเพิ่มในสวนตางๆได

รอยเทาสุนัขสามารถนำไปใชกับการใสตัวเลข คำพูด


เสียงเหาสุนัข แตละภาษา GONG GONG

HOANG HOANG

VAF VAF BAU BAU

GUK GUK

H HA AF F

WAN WAN

WANG WANG

MEONG MEONG

WOOF WOOF


POOCH ME ¾ÕèãËÞ‹¢‫§ﰇ‬ºŒÒ¹ ¼ÙŒ¹‹Òà‫ﰁ‬ç¢ÒÁ·Õèã¤ÃæÁÒ·Õ躌ҹ¡çµŒ‫§ﰇ‬ ¡ÅÑÇ¡ç¤×Í “ËÁÕ” ÊعѢ¾Ñ¹¸Øä·Â (á·Œ) àÃÒä´ŒËÁÕÁÒ ¨Ò¡¤¹·Õèà¢Ò·Ôé§äÇŒ..... ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ : ·Ó˹ŒÒ¹Ôè§æ¤¹¡ç¡ÅÑÇ!

¤Ù‹¡Ñ´¢‫§ﰇ‬ËÁÕ à»š¹ÊعѢ¾Ñ¹¸Øà´ÕÂǡѺËÁÕ ¢¹ÊÕ¤Ã‫ﰉ‬Áæ ª‫ﰋ‬èÍÇ‹Ò “á´¹” ä´ŒÁÒ¨Ò¡¤¹·ÕèÂŒÒÂ‫ﰄ‬ŒÒ¹áÅŒÇÅ×ÁäÇŒ ઋ¹à´ÕÂǡѺËÁÕઋ¹¡Ñ¹..... ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ : Ç‫ﰈ‬è§ä‫ﰌ§‹ﰆ‬º¹¡


µÑÇà‫ﰆ‬硾Ã‫¡ﰈ‬¢‫ﰉ‬é˹٠ª‫ﰇ‬ºà»´È֡ʧ¤ÃÒÁ¡ÑºÊعѢ ¢ŒÒ§ºŒÒ¹ ÁÕÃÍÂá¼ÅÁÒáŌǷÑèǵÑÇ à¤ÂÍÒ¡Òà ÊÒËÑÊà‫ﰇ×ﰁ‬º»Ò§µÒ ¶Ö§¢‫ﰌ‬鹤ÅÒ¹¡ÅѺ‫ﰄ‬ŒÒ¹äÁ‹ äËÇ ¨¹ÁÕ¤¹ã¹ºŒÒ¹ä»àËç¹ ÁÕª‫ﰋ‬èÍÇ‹Ò “à¨ÕêÂ‫”ﰄ‬ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ : ¨ÑºµÑÇ䴌ᵋÍ‹ÒÅÙºËÑÇ

ÊعѢ¹ŒÍ¼ٌ䴌µÓá˹‹§¢‫§ﰇ‬¤ÇÒÁ¹‹ÒʧÊÒà 䴌ÁÒ¨Ò¡‫ﰁ‬Ò÷Õè¿ÒÏÁ¨Ð¦‹Ò·Ô駴ŒÇ¤ÇÒÁ ·Õè˹ŒÒµÒäÁ‹¹‹ÒÃ‫¾¡ﰌ‬Í·Õè¨ÐÊÒÁÒö¢ÒÂä´Œ ·Õ躌ҹ¨Ö§Ê§ÊÒÃà‫ﰆ‬ÂÃ‫ﰌ‬ºÁÒà‫ﰆ‬Õ駴Ùá·¹.... ÊعѢÃÍ´µÒµÑǹÕéª‫ﰋ‬èÍÇ‹Ò “âÍà‫ﰆ‬Õ駔 ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ : ËźËÅÕ¡‫ﰁ‬ÒÃÍÒº¹éÓ䴌͋ҧàª‫ﰉ‬èÂǪÒÞ


ÊÒÇãËÞ‹¢‫§ﰇ‬ºŒÒ¹ ª‫ﰇ‬ºÃ‹ÇÁá¨Á¡Ñº·Ø‫ﰁ‬ÀÒáԨ ·Õ褹㹺ŒÒ¹·Ó ¢‫ﰉ‬é͌͹ Ã‫¡ﰌ‬ʧº ª‫ﰇ‬º¤Òº¢Ç´¹éÓ ÁÕª‫ﰋ‬èÍÇ‹Ò “͌ǹ” ä´ŒÁҾÌÍÁ¡Ñº´Í¹áÅÐÊÒà赯 à´ÕÂǡѹ ໚¹ÊعѢà¾ÈàÁÕ·ÕèÍÒÀѾà¾ÃÒÐÇ‹ÒäÁ‹ÁÕ ÅÙ¡ä´Œ à¾ÃÒÐÁ´ÅÙ¡ÍÑ¡àʺ¨Ö§µŒ‫§ﰇ‬µÑ´·Ôé§ä» ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ : ¡Ô¹ÍÒËÒÃä´ŒäÇ

µÑǨÔëÇ¢‫§ﰇ‬ºŒÒ¹ ´Õã¨‫ﰇ‬͡˹ŒÒ‫ﰇ‬Í¡µÒ·Ø‫ﰁ‬¤Ã‫ﰌ‬駷Õ褹 㹺ŒÒ¹‫ﰇ‬͡仢ŒÒ§¹Í¡áÅСÅѺÁÒ äÁ‹Ç‹ÒÃÐÂÐ àÇÅÒ¨Ð仹ҹËÃ‫ﰋ‬ÍäÁ‹á»»à´ÕëÂÇ ä´ŒÁÒ¨Ò¡‫ﰁ‬Òà ¢ÒÂã¹ÃÒ¤Ò¶Ù¡æ¢‫§ﰇ‬à¾×è͹¾Õè ´ŒÇ¢¹Ò´µÑÇ·Õ躌ҹ à‫ﰆ‬ÂàÃ‫ﰉ‬¡‫ﰁ‬Ñ¹Ç‹Ò “µÑÇà‫ﰆ‬ç¡” ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ : Ç‫ﰈ‬è§äÇ¡Ç‹ÒÊعѢµÑÇãËÞ‹ºÒ§µÑÇ ã¹ºŒÒ¹


ÊÁÒª‫¡ﰈ‬ãËÁ‹¢‫§ﰇ‬ºŒÒ¹ ໚¹ÅÙ¡ªÒ¢‫ §ﰇ‬µÑÇà‫ﰆ‬ç¡ ¡ÑºÊÁÒª‫¡ﰈ‬㹺ŒÒ¹ÍÕ¡µÑÇ ª‫ﰋ‬èÍ ºÖê¡ à¾Ôè§à‫ﰁ‬Ô´ ÁÒàÃ‫ﰉ‬Â‫ﰃ‬ÃÙŒâÅ¡ÂѧäÁ‹¶Ö§ 3 à´×͹ ¨Ö§ä´Œª‫ﰋ‬èÍ “à‫ﰁ‬Ã‫ﰉ‬Â‫ ”ﰃ‬仵ÒÁ¡ÐáÊÊѧ¤ÁáÅкǡ‫ﰁ‬Ѻ ¤ÇÒÁ¢¹à‫ﰁ‬Ã‫ﰉ‬Â‫ﰃ‬¢‫§ﰇ‬Áѹ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ : äÁ‹ÍÂÙ‹¹Ôè§Â¡àÇŒ¹ËÅѺ

ÊÁÒª‫¡ﰈ‬µÑÇ·ÕèÃ‫¡ﰌ‬ÁÒ¡ ¤×Í “´Í¹” Ç‫ﰃﰌ‬¹Õé´Í¹ä»Ç‫ﰈ‬è§à‫‹ﰆ‬¹ÍÂÙ‹·Õèä˹áŌǡçäÁ‹ÃÙŒ ·ÕèæàÃÒ¡çËҴ͹äÁ‹à¨Í ᵋ´Í¹¡çÂѧ ໚¹ÊعѢ·Õ褹㹺ŒÒ¹Âѧ¤Ô´¶Ö§ÍÂØ‹àÊÁÍ áŌǴ͹¡ç໚¹á‫§ﰅ‬ºÑ¹´ÒÅ㨷Õè·ÓãËŒà‫ﰁ‬Ô´ §Ò¹ª‫ﰈ‬é‹‫ﰃ‬¹Õé¢‫ﰊ‬é¹ÁÒ


BOOK  

copyright by Wilawan Hengboriboon