Page 1

portfolio


Perm  Julius & Ørenberg Bokbinderi as Trykk  Bekkevolds Lyskopi ans Skrifter  Scala og Scala Sans Pro Design  Kari Dahn


portfolio Kari Dahn  Bachelor i mediedesign  Høgskolen i Gjøvik


Mitt navn er Kari Dahn, jeg ble født 14.12.1988, og kommer fra Norges navle, Trondheim. Det du holder i hendene er et resultat av 3 år som mediedesign-student ved Høgskolen i Gjøvik. Dette er nemlig min portefølje, hvor jeg har samlet og presentert 10 av mine beste designprosjekter.


innhold

01 02 03 04 05

Bokomslag : filosofiserie Design av omslag for bokserie   om moderne filosofer  s. 06   Redesign av valgfri avis Nytt design for sos Rasismes medlemsavis AntirasisteN s. 14   Veifinningssystem Utvikling av veifinningssystem   for cc Gjøvik : skilt og kart s. 30

Plakat for musikkfestival Typografisk basert plakat   for valgfri musikkfestival  s. 46

Webside: portefølje Design og koding av personlig  webside i xhtml og css s. 52

06 07 08 09 10

Gjøvik 2011: visuell identitet Visuell identitet for  Gjøviks 150-årsjubileum  s. 60   Design av cd -emballasje Konseptutvikling, design, tilrette-  legging og presentasjon av cd -cover s. 68

Nettbasert skjema Design av skjema i regi med   retningslinjene til Elmer 2.0  s. 76   Informasjonsarkitektur Utforming av nettside   for Gjøviks byjubileum  s. 84   Redesign av tidsskrift Redesign av tidsskriftet Journal of Technical Writing and Communication s. 94


01


[

brief Omslag for filosofiserie. Sentrale filosofer skal presenteres i en pocketserie, primært rettet mot et yngre publikum. Veileder  Aud Gloppen

bokomslag: filosofiserie Design av omslag for bokserie   om moderne filosofer


BOKOMSLAG: filosofiserie våren 2010 emneoverbyggende viii individuelt prosjekt

Design av omslag for bokserie  om moderne filosofer

Oppgave

Idé og konsept

Formgiving av filosofiserie: sentrale filosofer skal presenteres i en pocket­ serie, primært rettet mot et yngre publikum (videregåendeelever/studenter). Formgi minimum 3 bind. Velg selv format og papir til omslaget.    Veileder Aud Gloppen

Jeg har valgt å formgi en tenkt serie om 8 kjente moderne filosofer; fra opplysningstiden til i dag. Hver filosof har blitt tilknyttet en unik farge og en skrift, med en viss grad av emnebetoning. Naturforskeren Charles Darwin står godt til grønt, og Karl Marx er naturligvis rød.

tidligere utkast

Skriften kan være tilknyttet samme historiske epoke som den gjeldende filosofen, eller den kan uttrykke noe som gjen­ speiler hans/hennes filosofi. For eksempel har rasjonalisten David Hume blitt tildelt den rafinerte og «sikre» skriften Caslon, som også har opprinnelse fra samme tidsrom.   Dikterfilosofen Søren Kierkegaard har jeg satt i Brioso,   med lette kalligrafiske trekk. Skrifter brukt Scala Sans  Mrs Eaves  Adobe Caslon Pro  Cronos Pro  Palatino

Adobe Jenson Pro  Frutiger lt Std Brioso Pro  Bodoni lt

m o d e r n e f i lo s o f e r

{

{

Når mennesket er forelsket, viser det seg alltid slik det burde være.

simone

de beauvoir m o d e r n e f i lo s o f e r

Moral er menneskenes forsøk på å gjøre seg viktige overfor naturen.

friedrich

nietzsche


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

09


10

bokomslag


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

11


12

bokomslag


den tyske historiefilosofen George  Wilhelm Fredrich Hegel (1770–1831) fikk en enorm innflytelse ennå mens han levde, og han var blant dem som la det ideologiske grunnlaget for mange av de nye forklarings­ modellene og tankeretningene i nyere tid. I ti­årene etter Hegels død ble hans filosofi forelest vedatmange universiteter. Detmen varat vi skal Det er Guds vilje vi ikke alene skal være lykkelige, hegelianere hvor- enn snudde seg, også gjøre oss selv lykkelige. Det erman den samme moral. Den som i Norge, mange dem var over enten svært gjør seg tilog kryp, kan av ikke klage å bli knust. konservative veldig Naturen tiltaler osseller når den synes åradikale. være kunst; kunsten når den

moderne filosofer

***

friedrich hegel

KANT }

moderne filosofer

immanuel kant

{HUME

moderne filosofer

David

den tyske filosofen Immanuel Kant  (1724–1804) var en typisk representant for sin egen tid – opplysningstiden. For Kant får menneskets frihet og «storhet» ny betydning, men det er menneskets «utrustning» som settes i sentrum – det at vi opplever verden på en spesiell måte, og det at vi har de moralske lovene i oss i fokus. Det opplyste mennesket er idealet; det selvstendige, selvstyrte mennesket som er fri for tvang og autoriteter.

Immanuel

Da en far spurte om den beste metoden til å lære sin sønn etisk framferd, svarte en pytagoreer: Gjør ham til en innbyg­ ger i et samfunn med gode lover. intet stort i verden er fullbragt uten lidenskap. Vi velger vår yndlingsforfatter på samme måte som vi velger vår venn, nemlig ut fra felles lynne og personlighet. Det som er fornuftig, er virkelig, og det som er virkelig, er fornuftig.

synes å være natur. løgnen er moralsk selvmord, for den tilintetgjør hele vår menneskelige ver­ dighet. Som motvekt mot livets mange sorger, har himmelen skjenket mennesket tre gaver: håpet, søvnen og latteren. Mennesket er det eneste vesen som må oppdras.

HEGEL } Friedrich

Darwin}

«i hver epoke er den herskende klasses tanker de herskende tanker; den klasse som er samfunnets herskende materielle makt er også dets herskende åndelige makt,» skrev Karl Marx (1818–1883) i boken Den tyske ideologi. Marx foretar en historisk analyse av grunnlaget for klassesamfunnet. Han var en handligsfilosof; han ville forandre samfunnet, ikke bare fortolke det. Menneskets verdi skulle gjenreises ved å befri det fra undertrykking, utbytting og fremmedgjøring.

karl marx

moderne filosofer

Charles

moderne filosofer

Serien moderne filosofer består av 1. David Hume 2. Immanuel Kant 3. Friedrich Hegel 4. Charles Darwin 5. Karl Marx 6. Søren Kierkegaard 7. Friedrich Nietzsche 8. Simone de Beauvoir

moderne filosofer

Filosofene har nøyd seg med å forklare verden på ulike måter, oppgaven er å forandre den. Det går et spøkelse gjennom Europa – kommunismens spøkelse. Menneskene skaper religionene, og ikke omvendt. Alle revolusjoner har hittil bare bevist én ting, nemlig at mye lar seg forandre, bare ikke menneskene. Historien om alle samfunn inntil i dag er historien om klassekampen. fra hver etter evner, til hver etter behov.

moderne filosofer

***

KARL

en serie på 8 bøker

{ MARX

***

}

Kierkegaard

***

blant de mest kjente filosofene finnes det også en kvinne, nemlig Simone de  Beauvoir (1908–1986). Hun regnes som vårt århundres mest berømte feminist. «Man er ikke født kvinne – man blir det,» skrev Simone de Beauvoir i sitt store filosofiske verk fra 1949, Det annet kjønn, og hensikten med boka er en gang for alle å avlive forestillingen om at kvinners underordning i samfunnet er en naturgitt tilstand.

friedrich

{nietzsche

simone de beauvoir

Søren

den omstridte tyske filosofen Friedrich Nietzsche lanserte det provoserende slagordet: «Gud er død!» i sin bok Also sprach Zarathustra (1883–85). Og når Gud er død, mister også kristen­ dommen sin makt over mennesket, var hans oppfatning. Nietzsche er også knyttet til nihilismen (av latin nihil, som betyr «intet» eller «ingen ting»). Han trodde ikke på noen absolutte verdier.

friedrich nietzsche

***

Serien moderne filosofer består av Kvinner er mer barbariske enn menn på to områder: hevn og moderne filosofer 1. David Hume 2. inn Immanuel Kant 3. Friedrich Hegel kjærlighet. En politiker deler menneskene i 4. Charles Karl Marx 6. Søren Kierkegaard to klasser, redskap og fiender. gudDarwin er død.5.Det 7. Friedrich Nietzsche 8. Simone de Beauvoir er ikke mangel på kjærlighet, men mangelen på vennskap som forårsaker ulykkelige ekteskap. Moral er menneskenes forsøk på å gjøre seg viktige overfor naturen. Et menneskets karakter bestemmes mer av de erfaringer det mangler enn av dem det har hatt. alle fortiede sannheter blir giftige.

moderne filosofer

 ••• Serien moderne filosofer består av Mett ikke din samvittighet med unnskyldninger. moderne filosofer Av alle latterlige ting er ingen så1.latterlig å ha det2.travelt. Davidsom Hume Immanuel Kant 3. Friedrich Hegel Hvert menneske er fra 4. Guds håndDarwin en orginal­ Charles 5. Karl Marx 6. Søren Kierkegaard utgave. livet kan bare forstås baklengs, 7. Friedrich Nietzsche 8. Simone de Beauvoir men det må leves forlengs. Du metter ikke en vakthund med sovetabletter. Det er et hvert menneskes plikt å ha et kall. mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter, ved den pike han ikke fikk.

moderne filosofer

søren kierkegaard

ett å bli fascinert av den kterfilosofen Søren Kierkegaard 55). Han bruker sitt eget liv, sin ndom og sin egen forelskelse som nn for filosofiske undersøkelser. hvor tiltrekkende biografisk stoff , er det viktig å forsøke å se det yldige i Kierkegaards tenkning. lyser og framstillinger er ment å le, gi mening og innsikt til det å menneske.

***

Serien moderne filosofer består av moderne filosofer 1. David Hume 2. Immanuel Kant 3. Friedrich Hegel  4. Charles Darwin 5. Karl Marx 6. Søren Kierkegaard 7. Friedrich Nietzsche 8. Simone de Beauvoir

I den fjerne fremtid ser jeg mye langt viktigere forskningsfelt åpne seg. Lys vil bli kastet over menneskets opprinnelse og historie. Tanken har ingen mulighet til å fatte den fulle betydning av et tidsspenn på hundre millioner år. Det er ikke den sterkeste som overlever, heller ikke den mest intelligente, men den som er dyktigst til å tilpasse seg endringer. Vi har gjort dyrene til våre slaver, og vi liker ikke å se på dem som våre likeverdige.

moderne filosofer

en moderne filosofer består av mmanuel Kant 3. Friedrich Hegel Karl Marx 6. Søren Kierkegaard  h Nietzsche 8. Simone de Beauvoir

charles darwin

re noen ganske få bøker som ret vårt verdensbilde i den grad t «paradigmeskifte» har sin e. Charles Darwins (1809–1882) pprinnelse fra 1859, er en av disse. anskje vært det viktigste bidraget pen om livet overhodet, og den m betydning for tenkning på nær mråder – også på områder som ra Darwin selv.

Serien moderne filosofer består av All viden oppløser seg i sannsynlighet. Menneskeligheten i moderne filosofer ett menneske er den samme menneskelighet som 1. David Hume 2. Immanuel Kant  3. Friedrich Hegel er i alle mennesker. Å erkjenne er å forstå hvordan verden 4. Charles Darwin 5. Karl Marx 6. Søren Kierkegaard er, å handle er å ville forandre verden. Tingenes skjønnhet 7. Friedrich Nietzsche 8. Simone de Beauvoir eksisterer i den bevissthet som betrakter dem. Den kristne religion har ikke bare fra begynnelsen av vært ledsaget av undere, men selv i dag kan ingen fornuftig person tro på den uten et under. fornuften er lidenskapens slave.

***

moderne filosofer

en moderne filosofer består av mmanuel Kant 3. Friedrich Hegel 5. Karl Marx 6. Søren Kierkegaard h Nietzsche 8. Simone de Beauvoir

david hume

mste av de empiristiske filosofer r å være David Hume (1711–1776). punkter i hans filosofi har fortsatt elig innflydelse på det intellektuelle e Hume var den etablerte filosofi id dominert av meningsløse speku­ og den hadde lite med den vanlige kvinnes liv å gjøre. Filosofien rfor renses for uholdbare ideer illinger, og Hume satte seg fore enne opprydningen.

moderne filosofer

• •  • • ++ •

en moderne filosofer består av mmanuel Kant 3. Friedrich Hegel . Karl Marx 6. Søren Kierkegaard Nietzsche 8. Simone de Beauvoir

moderne filosofer

Simone de Beauvoir } Alderdommen eksisterer ikke. Det finnes mennesker som er mindre unge enn andre, det er det hele. trøst er alderens kunst. Jeg hadde forestilt meg livet som et lykkelig eventyr. Mennesket er den ene og suverene herre over sin egen skjebne om det bare vil være det. Kvinnen må ikke være en kopi av mannen, eller mannen en kopi av kvinnen. Svært få ønsker innerst inne at kvinne skal fullføre sitt forsøk på å realisere seg selv. man er ikke født kvinne – man blir det. ***

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

13


02


[

brief Redesign av avis. Formgiving av logo, forside, side 2–3, nyhetsoppslag med hovedsak og ere undersaker, og feature-oppslag. Veileder  Aud Gloppen

redesign av valgfri avis Nytt design for sos Rasismes medlemsavis AntirasisteN


redesign av valgfri avis våren 2010 emneoverbyggende viii individuelt prosjekt

Nytt design for sos Rasismes medlemsavis AntirasisteN

Oppgave

Idé og konsept

Redesign av ei fritt valgt avis; foreta en kort analyse av hva som bør gjøres for å heve det visuelle uttrykket. Disse elementene skal formgis:

AntirasisteN er sos Rasismes medlemsavis. Den ble startet opp i 1999, og kommer ut 5 ganger i året. Av innhold finner man blant annet medlemsaktuelt, organisasjonsnytt, intervjuer, kronikker, leserbrev – alt relatert rasisme.

logo forside ππ side 2–3 (leder, kommentarer, etc) ππ nyhetsoppslag: hovedsak og flere undersaker ππ oppslag med et av følgende tema: kultur, featurestoff, sport.   Veileder Aud Gloppen

Jeg mener AntirasisteN mildt sagt trenger en real oppussing, og har i mitt redesign hatt som mål å gjøre avisen mer saklig og nøktern. Avisen har en politisk agenda, og jeg føler den ville blitt bedre tatt i mot av alle om den hadde hatt et mer stilrent og uniformt design. Dens tilhørighet til moderorganisasjonen bør også komme frem; fargene (gul og sort) er viktige elementer her.

ππ ππ

Eksisterende løsning

Forsiden i min løsning presenterer flere allsidige saker, men med en tydeligere hierarkisk struktur enn før. Side 2–3 og «vanlige» oppslag preges av et dagsavis-uttrykk. Reportasje/ feature-saker får spesialbehandling og er gjerne over flere sider. Jeg ønsket å gi avisen et helgemagasin-preg, alà d2, ettersom den ofte tar opp dyptgående tema. Skrifter itc Charter (brødtekst)

Myriad Pro (titler) 

Vitesse (titler)  Chaparral Pro (logo)


Eksisterende design  Et utgangspunkt med tydelig forbedringspotensial.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

17


hele avisa  100% format

18

redesign av avis


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

19


20

redesign av avis


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

21


22

redesign av avis


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

23


24

redesign av avis


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

25


26

redesign av avis


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

27


28

redesign av avis


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

29


03


[

brief Utvikling av veifinningssystem for kjøpe­ senteret cc Gjøvik. Design av skiltsystem og kart. Gruppeprosjekt. Veileder  Ole Wattne

veifinningssystem Utvikling av veifinningssystem   for cc Gjøvik: skilt og kart


veifinningssystem våren 2010 veifinningssystemer gruppeprosjekt

Utvikling av veifinningssystem   for cc Gjøvik: skilt og kart

Oppgave

Idé og konsept

Kjøpesenteret cc Gjøvik opplever at kundene kan ha vanskelig for å orientere seg i senteret, og ønsker å se på mulighetene for å iverksette et nytt, helhetlig «veifinningssystem» for senteret.

Kartet  Kartet var, som senterledelsen beskrev, et stort problem­område. cc Gjøvik er av typen bygg som stadig har fått påbygd nye fløyer, og med en lite planlagt konstruksjon som utgangspunkt, blir et effektivt veifinningssystem desto viktigere.

Beskriv cc Gjøviks nåværende vei­ finningssystem og problem­områder ved det. På bakgrunn av det skal et helhetlig innendørs og utendørs veifinnings- og skiltsystem designes. Systemet skal tilstrebe å være brukervennlig for et breiest mulig publikum, og skal ha et elegant og tidsriktig uttrykk, og passe til anlegget.    Veileder­  Ole Wattne

En tredimensjonal utforming av kartet som enklere viser planskifter (trapp, rulletrapp og heis) og hellinger i gulvet, tenkte vi forhåpentligvis ville hjelpe besøkende og finne fram raskere. En mer riktig mental modell av senteret skapes.    Farger  Fargene våre – gul, grønn, rosa og blå – er lette å skille fra hverandre, er lette å beskrive muntlig, og fungerer for fargeblinde. Hovedsaklig brukes fargene på oversiktskartene, hvor hver etasje har fått tildelt en farge. De går også igjen i stedsskilt og retningsskilt, som en fargestripe i toppen.    Skriftsnitt  Gjennom testing av groteske skriftsnitt i henhold til betraktningsavstand og lesbarhet, endte vi opp med å bruke din Next lt Pro gjennomgående i vårt veifinningssystem. Dette er en grotesk skrift med jevn strektykkelse, åpne former og liten forskjell på x- og versal-høyde.    Piktogrammer  Brukes delvis for å erstatte og delvis til å supplere tekst. Piktogrammer som er tatt i bruk er basert på iso -standarden, med noen unntak.

Eksisterende løsning


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

33


grafiske elementer Farger, typografi, piktogrammer

34

Fargepalett  Hver av fargene er knyttet til en egen etasje.

Typografi  Skriftsnitt din Next har åpne former og hulrom som lett skaper ordbilder; lett forståelse av ord uten at man nødvendigvis leser dem.

Piler  Pilikonene er av iso -standard. Trappeikonene er egenprodusert.

Ikonografi  Ulike iso -standarder samt egenproduserte og modifiserte versjoner.

veifinningssystem


Plasseringsforhold  Formene med et striplet omriss viser mulige plasseringer av enten ikonografi eller piler.

Materiale  Alle skilt vil i hovedsak være basert på en spesialtilskjært gjennomsiktig akrylplate med grafikk printet på store vinylklistremerker, påklistret på baksiden av akrylflaten.

For blinde  Skriften på toalettskilt er uthevet i relieff, så synshemmede kan lese teksten.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

35


skilting Retningsskilt, stedsskilt, dørskilt, oversiktsskilt

Retningsskilt  Retningsskiltene peker mot et mål, og benytter seg av en pil.

Stedsskilt  Stedsskilt plassert i taket markerer at man har kommet fram til målet.

36

veifinningssystem


Toalettskilt  Veggmonterte stedsskilt plasseres ved hver dør ved toaletter.

Retningsskilt nedfelt i gulvet  Brukes for markering av planskifte i senteret: foran trapper, ramper, rulletrapper og rullebånd

Retningsskilt  Inngang til parkeringshus.

Etasjeoversikt  Gir oversikt over forholdet mellom etasjer i parkeringshus og senteret.

Heisoversikt  Plassert ved heiser; sier hvilken etasje du er i, og hvilke etasjer heisen fører til.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

37


38

prototype av nettside


Senterkart  Kartet skal hjelpe de besøkende til å lettere orientere seg inne på cc Gjøvik. Det tredimensjonale utseende illustrerer endringer i «landskapet» og planskifter (trapp, rulletrapp, rampe og heis). Det skal være plassert oversiktskart ved hver inngang. Det blir tilsammen sju oversiktskart.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

39


implementering av systemet

40

veifinningssystem


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

41


42

veifinningssystem


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

43


44

veifinningssystem


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

45


04


[

brief Design av plakat og profilelementer til konsert/festival. Fritt valg av musikkfestival,   eller finn på en selv. Individuelt prosjekt. Veileder  Jesper Egemar

plakat for musikkfestival Typografisk basert plakat   for valgfri musikkfestival


plakat for musikkfestival høsten 2008 emneoverbyggende iii individuelt prosjekt

Typografisk basert plakat   for valgfri musikkfestival

Oppgave

Idé og konsept

Design av plakat i stående format a 2 (50 x 70 cm) til en fritt valgt musikk­ festival eller konsertbegivenhet,   eksisterende eller fiktiv.

Jeg valgte den svenske musikkfestivalen Way Out West, som byr på variert musikk grovt sett innen sjangrene elektronika, rock og hip-hop. Jeg valgte å se bort i fra festivalens eksisterende konsept; mitt resultat er basert på min egen tolkning av festivalens eksisterende «image», som jeg har forsøkt å vri etter hvordan jeg selv kunne tenkt meg å profilere festivalen, og naturligvis personlige estetiske preferanser.

Plakaten skal være typografisk basert, dvs. at de bærende elementene skal være bokstaver. Det er anledning til å bruke illustrasjon/foto som et sekundært virkemiddel.    Veileder  Jesper Egemar

Tidlige utkast

Jeg har latt meg inspirere av trender innen plakatutforming for norske festivaler, som ofte bærer preg av et ønske om å skille seg ut og å være den som skriker høyest. Jeg har forsøkt å skape et oppsiktsvekkende og «hipt» uttrykk. Knæsje, identifiserbare farger, tredimensjonal tekst, alt dynamisk komponert og plassert i det store, mystiske verdensrommet. Uttrykket kan gi assosiasjoner til filmplakater fra 80-tallet   à la Back to the Future. Skriftsnitt Linotype Renee Display  Helvetica Neue Forkastet denne løsningen fordi den var for «ustødig», og skriften gjenspeilet ikke det ønskede uttrykket.


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

49


50

plakat for musikkfestival


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

51


05


[

brief Ă… designe og kode et eget nettsted med web-standardene xhtml og css, som skal presentere oss studenter. Veileder Kjell Are Refsvik

webside: portefølje Design og koding av personlig   webside i xhtml og css


webside: portefølje våren 2009 emneoverbyggende vii individuelt prosjekt

Design og koding av personlig   webside i xhtml og css

Oppgave

Idé og konsept

Å lage en webside med webstandardene xhtml/css med innhold som skal presentere oss studenter.   Å benytte programvaren Dreamweaver, klare å kode «for hånd». Kodingen skal være valid.

Å være synlig og tilgjengelig på nettet er viktig i den bransjen jeg skal gå inn i. Dermed endte valget på å opprette en webportefølje. Resultatet er i sitt uttrykk relativt minimalistisk, nøytralt og fleksibelt i henhold til oppdateringer, men det har uten tvil personlig preg.

Formålet med oppgaven var å få et inn­ blikk i de utfordringer og muligheter som er knyttet til bruk av webstandarder, og få konkrete erfaringer med hvordan standardene brukes for å kunne utvikle tilgjengelige nettsider.     Veileder  Kjell Are Refsvik

Nettsiden er delt opp i 5 kategorier/undersider: Hjem: oppdateringer og kort introduksjon Grafisk design: mine arbeider ππ Essay ππ Foto ππ Om meg, med kontaktinformasjon   Tilnærmet all html/css-kodingen er skrevet «for hånd»; ellers er scripts for grafisk design-slideshowet og bildevisning ikke opprinnelig mine verker. Siden er testet på både pc og mac, i nettleserne Firefox, Safari, Opera og Internet Explorer, og kodingen er validert. Nettsiden er også best egnet og mest aktuell å besøke på pc-en; med scriptene tatt i betraktning fungerer den ikke optimalt på håndholdte enheter.    url  http://www.stud.hig.no/~070669 ππ ππ

tidligere utkast


File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help Google

Done

«hjem» Nyeste oppdatering og kort introduksjon.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

55


File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help

File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help

Google Google

Done Done

«graFIsk design» Presentasjon av mine grafiske arbeider.

56

web-portefølje


File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help

File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help

Google

Google

Done

Done

«essay» Essay jeg har skrevet i forbindelse med studiet, tilgjengelig for nedlasting.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

57


File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help Google

File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help Google

Done

Done

«fotograFI» Fotografier jeg har tatt.

58

web-portefølje


File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help Google

File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help Google

File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help Google

Done

Done

Done

«om meg» Kort om meg selv, cv og ferdigheter, kontaktinformasjon og kontaktskjema.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

59


06


[

brief  Å utvikle en visuell identitet for Gjøviks 150-årsjubileum i 2011, som representerer visse kjerneverdier,   og kan kommunisere tiltalende til et bredt publikum. Veileder  Rachel Troye

gjøvik 2011 visuell identitet Visuell identitet for   Gjøviks 150 års-jubileum


gjøvik 2011 visuell identitet våren 2009 strategisk design individuelt prosjekt

Visuell identitet for   Gjøviks 150 års-jubileum

Oppgave

Idé og konsept

inspirasjon

Å utvikle en visuell identitet for Gjøvik 150-årsjubileum i 2011 – et reelt prosjekt, hvor en av løsningene skulle gjennomføres i virkeligheten.

At Gjøvik skal lanseres som «Mjøsas blomst» (eventuelt «den blomstrende Mjøsbyen») er en vesentlig del av mitt konsept. Løsningen min uttrykker ideene om at Gjøvik er en by i stadig vekst mot det moderne, er preget av mangfoldighet, men også har noe tradisjonelt, samlende, hjemmekoselig og kjært ved seg. Blomster, riktig utformet, kan representere disse egenskapene. Dessuten er det noe festivt over de blomstene jeg har kommet fram til – tross alt er det jo en jubileumsfeiring som varer et helt år.

Slagorddebatten:

Jubileumskomiteen hadde store visjoner omkring jubileet. Den visuelle identiteten måtte uttrykke verdier som mangfold og vekst, og være i stand til å kommunisere tiltalende til et bredt publikum. Jubileumsåret skulle deles inn i fire sesonger, som også skal ha hvert sitt tema: industri, handel, kultur og teknologi (vinter, vår, sommer, høst).    Veileder  Rachel Troye

prototype av nettside

Fargevalget er sprekt og lekent, og i all hovedsak basert på de fire årstidene. I logoen og ellers som dekorelement er fargene likestilte, men de får hovedrolle på produkter som har tilknytning til hver enkelt årstid (som også representerer industri, handel, kultur, teknologi). Cronos Pro er hovedskriften, og skal gå igjen på alle produkter oªsielt utgitt av Gjøvik 2011.

«Den blomstrende Mjøsbyen» / «Mjøsas blomst» «Innlandets hovedstad» ππ «Urban landlighet» ππ «By og land, hand i hand»  ππ ππ

alternative/tidligere utkast


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

63


Grunnelementer Logo, skriftsnitt, farger, symboler

Skriftvalg  Cronos Pro bærer preg av å være mykt, naturlig skriftsnitt, og streken står fint i stil med blomstene.

Dekorelementer  For hver av årstidene. Representerer også Gjøviks mangfold.

Cronos Pro regular: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 1234567890 bold: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 1234567890 italic: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 1234567890

Fargepalett  Fargene er tilknyttet hver sin årstid, men brukes også i samspill på touchpoints som ikke har spesiell tilknytning til en årstid / type arrangement.

vinter

64

prototype visuell identitet: av nettside gjøvik 2011

vår

sommer

høst


implementering på touchpoints Visittkort, vimpler, brevark, konvolutter, jubileums-krus og -penner.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

65


66

visuell identitet: gjøvik 2011


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

67


07


[

brief Formgiving av et valgfritt cd -cover; valgfri sjanger og artist. Frie tøyler innen typografi og illustrasjon. Individuelt prosjekt. Veileder Jesper Egemar

design av cd-emballasje Konseptutvikling, design, tilrettelegging   og presentasjon av cd -cover


design av cd-emballasje våren 2010 emneoverbyggende vi individuelt prosjekt

Konseptutvikling, design, tilrettelegging   og presentasjon av cd -cover

Oppgave

Idé og konsept

Eksisterende løsning

Konseptutvikling, design, tilrettelegging og presentasjon av cd-emballasje av typen 6-panels Digipak for en fritt valgt artist. Det visuelle uttrykket må være overbevisende og godt egnet til å markedsføre utgivelsen.

Bandet Deerhunter kommer fra byen Atlanta i Georgia, usa . Musikken har blitt kategorisert som blant annet støy-rock, psykedelisk og «shoegaze». Selv har de brukt beskrivelsene «ambient punk» og «ghost rock». Microcastle kom ut i oktober 2008. Det har mottatt god kritikk og havnet på flere topplister i usa og Storbritannia.

To utgivelser:

Du kan illustrere selv eller bruke bilder du finner. Typografisk står du også fritt.    Veileder  Jesper Egemar

Konseptet bak min løsning er sterkt knyttet til den gjeldende tolkningen av deres musikk og image. Jeg forbinder dem med en viss skjørhet (vokalisten er sykelig tynn, og viser det gjerne), og ideen med å bruke svevende løvetannfrø har røtter derfra. Musikken og tekstene bærer også preg av en melan­ koli, men er samtidig progressiv; den blir aldri trist. Slottets relasjon er innlysende; tanken med å snu det opp-ned var å skape noe uventet og spennende. Tekst fra «Agoraphobia» (trolig en av de sterkeste låtene) har jeg gjengitt innsiden av coveret for å underbygge den diffuse stemningen.

Inspirasjon/elementer


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

71


72

cd-emballasje


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

73


74

cd-emballasje


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

75


08


[

brief  Utforming av skjema i regi av Elmer 2.0. Utvikling av et «nøkternt» og et «kreativt» design. Gruppeprosjekt. Veileder  Ole Wattne og Tor Nygård

nettbasert skjema Design av skjema i regi med   retningslinjene til Elmer 2.0


nettbasert skjema våren 2010 emneoverbyggende ix individuelt prosjekt

Design av skjema i regi med   retningslinjene til Elmer 2.0

Oppgaven

Idé og konsept

Elmer er retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett. I tråd med disse reglene er oppgaven å lage én kreativ og én nøktern variant av Elmer 2.0. De problemområdene vi skulle finne en løsning på var:

Nøktern versjon  Vårt konsept bak den nøkterne varianten, var universell utforming, hovedsaklig for svaksynte. Svaksynte har behov for større skrift og gode kontraster for å skille   elemementer fra hverandre. Stilmessig lot vi oss inspirere   av Apple; rent og pent, med noen «glossy» finesser.

synlig hjelpetekst låst og fri navigasjon ππ aktivert og ikke aktivert ikon ππ hvordan feilmelding skal synliggjøres ππ høyrekolonnen er alltid forbeholdt feilmelsinger og hjelpetekst     Gruppeprosjekt  Silje Svendsen, Anne Lise Berge Hansen og Kari Dahn    Veileder  Ole Wattne ππ ππ

Kreativ versjon  Vår «kreative» løsning demonstrerer hvor langt man faktisk kan strekke seg når det gjelder utforming av nettbaserte skjema. Vi har gått inn for å lage noe stemningsskapende basert på tema. Temaet er et hjemmekoslig, noe rotete skrivebord, med et notatark oppe. Det er på notat­arket alt aktivt arbeid skjer. Uttrykket virker uformelt, men likevel er det et velfungerende skjemadesign. En slik løsning kan gjøre et offentlig skjema mer interessant og kanskje spennende å fylle ut; det setter forhåpentligvis mer inntrykk. Skrifter brukt Verdana  Georgia  ff Providence

tidlige utkast


w

w

History

Bookmarks

Tools File Window Edit

Help View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help

Dagens løsning  Slik illustreres «figur 1» i dagens Elmer-retningslinjer. Google

History

Bookmarks

Tools File Edit File Window Edit

Help View View

History History

Bookmarks Bookmarks FileTools ToolsEdit Window Window View

Help Help History

Bookmarks

Tools

Window

Help

Google

File

Edit

View

History

Bookmarks FileToolsEdit Window View

Help History

Bookmarks

Tools

Window

Google

Google Google

Google

Google

Google

Help

Done

Done Done

Done

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

79


NØKTERN VERSJON

File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help

File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help

Google Google

Done Done

Feilmelding  Slik presenteres feilmeldinger, alltid i høyre kolonne.    Hjelpetekst  Tydelig tilhørighet. Hjelpesymbolet er aktivert.    Låst navigasjon  Her kan du ikke gå videre før du har fylt ut skjemaet.

80

skjemadesign


Fleksibilitet  Svaksynte kan ønske å forstørre teksten.

Kontrast  Kombinasjonen sort/gult gir for noen synshemmede optimal kontrast, og kan derfor være en ønsket funksjon å ha med.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

81


«kreativ» versjon

File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help

File

Edit

View

History

Bookmarks

Tools

Window

Help

Google

Google

Done

Done

Feilmelding  Slik presenteres feilmeldinger, alltid i høyre kolonne.    Hjelpetekst  Kommer også opp på post-it. Hjelpesymbolet er aktivert.    Låst navigasjon  Her kan du ikke komme videre.

82

skjemadesign


Større skjermoppløsning  For de med større skjermoppløsning, vil bak­grunns­bildet utvides.

Mye utfylling  Ved lengre sider med mye å fylle ut, utvides størrelsen på papiret.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

83


09


[

brief  Utforming av et brukersentrert, fleksibel og godt organisert design for den oªsielle nettsiden til Gjøviks 150-årsjubileum. Veileder  Ole Wattne

informasjonsarkitektur Utforming av nettside   for Gjøviks byjubileum


informasjonsarkitektur høsten 2009 emneoverbyggende vi individuelt prosjekt

Utforming av nettside   for Gjøviks byjubileum

Oppgaven

Idé og konsept

Å lage en brukersentrert og fleksibel løsning for nettsiden til Gjøviks 150årsjubileum, i tråd med arrangementets visuelle profil. Fokus på god innholdsorganisering og aksesstruktur. Benyttelse av personas i forbindelse med brukertesting og universell utforming.    Gruppeprosjekt  Øystein W. Arbo, Øystein K. Berge, Martin W. Joné,   Petter Bugge og Kari Dahn    Veileder  Ole Wattne

Fra briefen med jubileumskomiteen fikk vi klargjort deres krav og visjoner for siden. Først og fremst skulle den være en hovedinformasjonskilde i forbindelse med jubileet. Arrangementer og aktiviteter gjennom året skal annonseres der. Den skulle engasjere alle aldersgrupper, være enkel å navigere, og opptre levende og dynamisk. Integrasjon av sosiale samlingssteder som Facebook og Twitter, var også relevant å ha med. Personas og scenarier var en vesentlig del av dette prosjektet, da de er nyttige verktøy for å finne ut hva som fungerer og ikke fungerer, og de hjelper oss å holde fokuset rettet  mot brukerbehov.    Sideinndeling ππ Hovedside: med jevnlige oppdateringer, og diverse generell informasjon om jubileet ππ Program: Arrangementskalender hvor alle aktiviteter som er knyttet til jubileet legges ut ππ Byhistorie: Historier/artikler som bidrar til økt stolthet og tilhørighet til byen, og foto- og video-arkiv. ππ Nettbutikk: salg av jubileumseffekter ππ Barnesider: lek og moro for de yngre

Skrifter brukt Verdana  Georgia

tidlig utkast/skisse


kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik


Hovedsiden  Med en overordnet meny, som videre presenterer undermeny; roterende rubrikker med f. eks. aktuelle arrangementer og konkurranser, venstrespalte er satt av til den aktuelle sidens innhold (her de nyeste oppdateringer), og høyrespalte satt av til det som skulle være aktuelt for den hver side­ seksjon (her samarbeidspartnere, sponsorer og nyhetsbrev).

Kontaktside  En av undersidene i hovedside-seksjonen, hvor kontaktinformasjon er samlet.

88

informasjonsarkitektur


resten av undersidene

kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

89


Program  Her finner man oversikt over alt som arrangeres i forbindelse med jubileet. Man kan navigere seg frem til ønsket dato/måned, eller filtrere basert på arrangementskategori eller fritekst-søk.

90

informasjonsarkitektur


Byhistorie  Historier, video og foto. Tanken er også at man lett skal ha tilgang til relaterte sider (artikler, foto eller video) dersom man har funnet fram til et interessefelt.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

91


Nettbutikk  Dersom man er interessert i jubileumseffekter. Vi har også visualisert en tydelig, sikker nettkjøpfunksjon.

92

informasjonsarkitektur


Barnesider  Med den hensikt å engasjere yngre. Barnesidene skal både underholde og opplyse.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

93


10


[

brief  Redesign av vitenskapelig tidsskrift, omslag og materie. Manuskript­redigering med implementering av Harvardsystemet. Gruppeprosjekt. Veileder  Ole Lund

redesign av tidsskrift Redesign av tidsskriftet Journal of Technical Writing and Communication


redesign av tidsskrift høsten 2008 manuskriptredigering og typografi, gruppeprosjekt

Redesign av tidsskriftet Journal of Technical Writing and Communication

Oppgaven

Idé og konsept

Å utvikle et design…

Journal of Technical Writing and Communication er et amerikansk tidsskrift som gis ut 4 ganger i året av Baywood Publishing Company Inc. Ved å studere dagens versjon, som verken estetisk eller funksjonelt er noe særlig å skryte av, kunne vi peke ut noen av de mest framtredente og konsekvente svakhetene vi mente tidsskriftet hadde:

ππ som signaliserer at det aktuelle tidsskriftet er veletablert og anerkjent, og forholder seg til internasjonale sjangerkonvensjoner ππ basert på et tidsriktig og tiltalende formspråk ππ basert på høy grad av praktisk funksjonalitet og brukervennlighet ππ som tilfredsstiller relevante behov hos leserne, forfatterne, redaktørene og produsentene av tidsskriftet ππ som på en effektiv måte differensierer fra nummer til nummer og fra årgang til årgang (serie) ππ med riktig tegnsetting og detaljtypografi iht. nasjonale rettskrivingsregler, bibliografiske referansesystemer, husregler og typografiske konvensjoner    Gruppeprosjekt  Lisa Marie Havro (ikke omslag) og Kari Dahn    Veileder  Ole Lund

ππ Forvirrende bibliografisk referansesystem. Harvard-systemet skal implementeres. ππ Noe utydelige tekstnivåer ππ Generelt uryddig forsats: altfor lang tekstlinje. ππ Helt tilfeldig struktur og form på bokanmeldelser ππ Omslag: ser utdatert og klomsete ut, f. eks med reklame og abboneringsinformasjon på baksiden. ππ Format: små marger ππ Ingen differensiering fra volum til volum og årgang til årgang ππ Brødtekst: veldig lange linjer, og Times New Roman skaper et kjedelig og uprofesjonelt preg

Omslaget  Jeg ønsket å gi tidsskriftet er mer moderne, dynamisk og spenstig uttrykk, som samtidig kler innholdet. Omslaget og innmaten er sterkt knyttet sammen, f. eks med den gjennomgående striplede linjen. Fargepaletten varierer fra årgang til årgang. Skrifter brukt itc Charter

News Gothic


Eksisterende design  Forside og side 2–3.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

97


98

redesign av vitenskapelig tidsskrift


3 årganger  Fargepaletten varierer fra årgang til årgang.

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

99


Omslag

100

redesign av vitenskapelig tidsskrift


Side 2–3 

kari dahn bachelor i mediedesign høgskolen i gjøvik

101


Innholdsfortegnelse og nedrykkside

102

redesign av vitenskapelig tidsskrift


Side med referansesystem og bokanmeldelse

kari dahn窶ッachelor i mediedesign窶ドテクgskolen i gjテクvik

103


Portfolio of Kari Dahn  

Portfolio ­ a result of three years studying mediadesign at Gjøvik University College.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you