Page 1

* e

t o r k i z u n a s pa zi oa

*

ao 2

h i r i g i n t z aa z t e r l a n a t o p o g r a f i ae t ah i dr o g r a f i a e1 / 2 5 o o o

a k e r r ae o s da bi

*o_5om *5o_1oom *15o_2oom *2oo_25om *25o_3oom *3oo_35om *35o_4oom *4oo_45om *5oo_55om *55o_6oom *6oo_65om *65o_7oom *7oo_75om *75o_8oom *8oo_85om *85o_9oom *9oo_95om *95o_1ooom *1ooo_1o5om * h i dr o g r a f i a

a k e r r ae i z

D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOテ選 AMAI ACAS ADO


* e

t o r k i z u n a s pa zi oa

*

ao 2

h i r i g i n t z aa z t e r l a n a z o r u a r e nk l a s i f i k a z i oo r o k o r r a e1 / 2 5 o o o

a k e r r ae o s da bi

h e r r i b a r r u a -

*hluirriulurbrraankizagarriak *lurezurbanizagarriak *

D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOテ選 AMAI ACAS ADO


* e

t o r k i z u n a s pa zi oa

*

ao 2

a k e r r ae o s da i b

h i r i g i n t z aa z t e r l a n a z o r u a r e nk l a s i f i k a z i ox e h a t u a e1 / 1 o o o o

h e r r i b a r r u a h i r i l u r r e s i de n t z i a l a h i r i l u r i n du s t r i a l a l u r u r b a n i z a g a r r i r e s i de n t z i a l a _ p l a n i f i k a t u a l u r u r b a n i z a g a r r i r e s i de n t z i a l a _ s e k t o r i z a t u a l u r u r b a n i z a g a r r i r e s i de n t z i a l a _ s e k t o r i z a t ug a b e a l u r u r b a n i z a g a r r i i n du s t r i a l a _ s e k t o r i z a t u a l u r u r b a n i z a g a r r i i n du s t r i a l a _ s e k t o r i z a t ug a b e a

D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOテ選 AMAI ACAS ADO


* e

t o r k i z u n a s pa zi oa

*

ao 2

bi da s o ae r r e k a

h i r i g i n t z aa z t e r l a n a z o r u a r e nk l a s i f i k a z i ox e h a t u a e1 / 1 o o o o

h e r r i b a r r u a -

*ebtaxseerbriizaiktzak *ekipamenduak *industria *partzelazioa *

D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOテ選 AMAI ACAS ADO


* e

t o r k i z u n a s pa zi oa

*

ao 2

F R ANT ZI A

OA UZK P GI

F R ANT ZI A

h i r i g i n t z aa z t e r l a n a s i s t e mao r o k o r r a k e1 / 1 o o o o

*Nnaz1i2o1naAlzeahrraerrpaidkea *herribarnekoerrepideak *

I RUÑ A

h e r r i b a r r u a -

D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOÑI AMAI ACAS ADO


* e

t o r k i z u n a s pa zi oa

*

ao 2

h i r i g i n t z aa z t e r l a n a h e r r i b i l b e a k e1 / 1 o o o o

UB E L AI NDUS T R I GUNE A HE R R I AR E NZE NT R UA

I T ZE AAUZOA I L L E K UE T AAUZOA

B UR GAAUZOA

ZAL AI NAUZOA

AGE R R AAUZOA

AGE R R AK OI NDUS T R I GUNE A AL K AI I AGAK OI NDUS T R I GUNE A

ZAL AI NGOI NDUS T R I GUNE A

h i r i l u r r a k -

*hinegrurriaurkeonazueznotarkua *industriguneak *

D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOテ選 AMAI ACAS ADO


* e

A ZI ANT R F

t o r k i z u n a s pa zi oa

*

ao 2

h i r i g i n t z aa z t e r l a n a k a l i f i k a z i ox e h a t u a _ s i s t e mao r o k o r r a k e1 / 3 o o o

FR AN TZ I A

N1 21A

zi ae r r ek a

N1 2 1A

a k e r r e a i z

i b i l g a i l u e nz i r k u l a z i ot r a ma p a r t z e l ap u b l i k o a k _ k i r o l e k i p a me n du a k p a r t z e l ap r i b a t u a k p a r t z e l ap u b l i k o a k _ e r a b i l e r ag a b e a k p a r t z e l ap u b l i k o a k _ p a r k ee t ab e r dg u n e a k p a r t z e l ap u b l i k o a k _ a p a r k a l e k u a k

p l a z a k h e r r i a r e nz e n t r u a o i n e z k ob i de a k 2 . ma i l a k oe r r e p i de a k e r r e p i den a g u s i a k e t x e b i z i t z a k e k i p a me n du a k

-

* *

D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOテ選 AMAI ACAS ADO


* e

t o r k i z u n a s pa zi oa

*

a o 2 h i r i g i n t z aa z t e r l a n a

7 1o 5 6

2

e k i p a me n du a k e1 / 3 o o o

*Eelikziap,aUmdeanaledutruxkiegtauzzeetntiaadkKirfieora,snbkjoiaapliazzzaeennteatzrtaiikklbabpeaatrerttzaeen.

1 6 4 1 21

B E R AK OP L AZA

AL T ZAT E K OP L AZA

8

3 1

4

9 1 1

1 5

1 7

1 3

_ h e r r i k o e t x e a2 _ S a nE s t e b a ne l i z a3 _ k i o s k o a4 _ K a x e r n ag a z t e t x e a5 _ J e s u s e nB i h o t z ai k a s t e t x e a : h a u r t z a i n de g i a+l e h e nh e z k u n t z a6 _ o s a s u ne t x e a , z a h a r e t x e a , t a n a t o r i o a , j u b i l o t e k ae t amu s i k ae s k o l a7 _ k u l t u r e t x e a , l i b u r u t e g i a8 _ f r o n t o i a 1 _ r o k o dr o mo a , g e l ap o l i b a l e n t e a1 _ k u a r t e l a1 _ i k a s t o l a : l e h e nh e z k u n t z a1 _ Gu r eT x o k o ae l k a r t e a1 _ p i s z i n a k1 _ T o k i On ai n s t i t u t u a : b i g a r r e nh e z k u n t z a+b a t x i l e r g o a+f o r ma z i op r o f e s i o n a l a1 _ p o l i k i r o l de g i a1 _ R i c a r doB a r o j ai k a s t e t x e a : 9 o 1 2 3 4 5 6 l e h e nh e z k u n t z a , I k a s t o l a : b i g a r r e nh e z k u n t z a1 _ Ma t z a daf u t b o l z e l a i a . 7 D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOテ選 AMAI ACAS ADO


* e

t o r k i z u n a s pa zi oa

*

*LazaprolabzaeitnainegzuirkubaneBraetgzreaerktmozeopnnlaudzmairreae,nnbtuaintggeuuzzruteairanek.

ao 2

h i r i g i n t z aa z t e r l a n a mo n u me n t u a k e1 / 3 o o o

AR OZT E GI A_ L AR UNB E E t x eh o r r e t a nl oe g i nz u e nJ o s eB o n a p a r t e k ,F r a n t z i a r a k ob i de a nz e b i l e l a . Ge r o a g o ,We l l i n g t o n du k e a kl e k u b e r e a ne g i nz u e nl o .

DONF E L I P E B AI T A XVI I I . me n de k oa r k i t e k t u r a r e ne r e duo n ada . He g o a l de r a b e g i r ada g o e nh a r r i z k og a l e r i an a b a r me n t z e nda ,p i s u b a k o i t z e k ob o r t za r k udi t u e n a .

B E R AK O P L AZA

S ANE S T E B ANE L I ZA Ha s i e r a n , e t x e do r r eg o t i k o ai z a nz e n , e t a , XVI . me n de t i ka i t z i n a , e l i z a g i s ae r a b i l t z e nh a s i z i r e n . 1 6 3 2 a n , b e r r i t ue t az a b a l due g i nz u t e n . Gu r u t z el a t i n o k oo i n p l a n o ae t ag u r u t z e g a n g adi t u . J a t o r r i z k oe r a i k i n e t i ki a e zdah o n da r r i ke r eg e l di t u . E r r e t a u l an e o k l a s i k o ada , XI X. me n de k o a . B a r n e a nNa f a r r o a k oo r g a n oe r r o ma n i k oo n e n ada g o .

L AZAR OB AI T A E t x eh o r r e t a ne g o no me nz e nK a r l o s VI I . a e r r e g e g a i a ,b i g a r r e nk a r l i s t a l di k oa l di b a t e a n . XVI I . me n de a r e nb u k a e r a k oe t a XVI I I . a r e nh a s i e r a k oo h i k ot a i l u ze g i nz e n f a t x a da r e ne g i t u r a .

I T ZE A B a r o j af a mi l i a r e ne t x e ada , e t ai z e n ae ma t e ndi oa u z o a r i . 1 9 1 2 a nh e l duz e nf a mi l i ae t x eh o r r e t a r a , e t a , h a r r e zg e r o z t i k , Ca r me n , P i oe t aR i c a r doB a r o j a k , e t aJ u l i oCa r oB a r o j a k h a ng a r a t uz u t e nb e r e no b r amu l t z o a r e nz a t i h a n di b a t .

AL T ZAT E K OP L AZA

HE R I K OE T XE A 1 7 7 6 a ne s t i l on e o k l a s i k o a ne r a i k i a , g e r o a g ob e r r i t uz u t e n . Ha r r i z k os e i a r k u ko s a t z e ndu t ee t x e k oa t a r i a . 1 9 8 3 a n ,f a t x a da z a h a r b e r r i t z e na r i z i r e l a r i k , h a i n b a tp i n t u r a r e na z t a r n a ka u r k i t uz i t u z t e n .

E L T ZAUR P E T T I K I Az t a r n ag o t i k ob a t z u e ke g u n da i n oi r a u ndu t ee t x eh o r r e t a n . E t x emo t ah o r i o h i k o az e nB e r a n , 1 6 3 8 a nh e r r i a e r r ez u e ns u ag e r t a t ua i t z i n .

F OR UE NP L AZA F e r mi nL e g i a r e nb u s t o ada g oF o r u e np l a z a n . 1 7 8 7 a ns o r t uz e nmi l i t a r r a , B e r a k oUr r o l a b a s e r r i a n . E s p o zyMi n a r e nt r o p a kB e r a r ah e l duz i r e n e a n , b o l u n t a r i os a r t uz u e na r ma da h o r r e t a n . 1 8 1 3 k oma r t x o a n , Ho n da r r i b i a k og a z t e l u ao r du r aa r t ef r a n t s e s e ne s k u k o n k i s t a t uz u e nb e r a t a r r a k , 1 5g i z o na g i n du p e a nz i t u e l a . B a l e n t r i ah o r r e n g a t i k , t e n i e n t e i z e n da t uz u e nE s p o z e k .

K AR NAXE NE A 1 6 3 8 k ou z t a i l a r e n1 6 a n , f r a n t s e s e kp i z t u r i k os ub a t e kk i s k a l i z i t u e nh e r r i k oe t x e a n i t z . E t x eh a r t a k oh a b e a kg o g o r ae k a r t z e ndi g uAl t z a t ee t aUr t u b i k oS a l b a t e k ( Al t z a t e k oj a u n a ) a i t z i n a t uz u e ng e r t a k i z u nl a t zh u r a .

D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOテ選 AMAI ACAS ADO


* e

t o r k i z u n a s pa zi oa K ANT T ONB E R R I f a r ma z i a j a n a r i de n da l i b u r u de n da a r r o p ade n da t o doa1 o o h a r a g i t e g i a a r r a i n de g i a f r u t e r i a

*

ao 2

h i r i g i n t z aa z t e r l a n a k o me r t z i o a e1 / 3 o o o

L E GI A b e l a r de n da

F OR UE NP L AZA f a r ma z i a j a n a r i de n da

*EAdgalut,nzAealrttoezkkaootetpa,slKauaznnaettztikobhneebhrearrriarrireeezntkaoeEardzdtireeungnaktrzoamgizaearranttizkzieokona

me r t z i ok o n z e n t r a z i og e h i e ndu t e na u z o a k .

B E R AK O P L AZA

AL T ZAT E K OP L AZA

B I DE GUR UT ZE A f a r ma z i a o p t i k a a r g a z k i de n da de k o r a z i ode n da

E ZT E GAR A o k i n de g i a l i b u r u de n da j a n a r i de n da z a p a t a de n da e s t a n k o a t o doa1 o o

AL T ZAT E o k i n de g i a k i r o l de n da e g u n k a r i _ a l di z k a r i de n da a r r o p ade n da k i r o l de n da g o x o k i de n da p a s t e l e r i a j a n a r i de n da dr o g e r i a a r g a z k i de n da l o r a t e g i a h a r a t e g i a a r r a i n de g i a D. A. G. E . T .K . A. P .2 o 1 1 . e k oI R AI L A I T S AS OGOテ選 AMAI ACAS ADO

hirigintza azterlana  

Berako herrian egindako hirigintza azterlana