Page 1

ระบบเทคโนโลยี

Input พลังงานไฟฟา อาหาร

Process

Output

การทํางานของไมโครเวฟ โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟา เพื่อทําใหอาหารสุก

อาหารที่ สุ ก

feedback เป น ข อ มู ล เพื่ อ ส ง ให ร ะบบแจ ง เตื อ น เมื่ อ อาหารสุ ก แล ว

นางสาวอิสรยาภรณ์ แก้วยศ

ระบบเทคโนโลยี  

ระบบเทคโนโลยี  

Advertisement