Page 1

AR-M165/AR-M207 Cyfrowe urzàdzenia wielofunkcyjne

WYDAJNE URZÑDZENIE WIELOFUNKCYJNE Z KOLOROWYM SKANEREM I FAKSEM


JEDNO WSZECHSTRONNE I PROSTE W OBS¸UDZE URZÑDZENIE ZASPOKOI WSZYSTKIE POTRZEBY TWOICH PRACOWNIKÓW I GRUP ROBOCZYCH Wyjàtkowo praktyczne i wygodne w obs∏udze urzàdzenie wielofunkcyjne pozwala b∏yskawicznie przygotowaç i rozes∏aç nawet skomplikowane graficznie dokumenty. Przygotujesz na nim w∏asne materia∏y marketingowe, odbijesz wiele kompletów materia∏ów na szkolenie, zeskanujesz zdj´cia. Urzàdzenie AR-M165/AR-M207 doskonale sprawdza si´ zarówno jako niezwykle wydajna kopiarka, jak i szybka drukarka. Na tym nie koƒczà si´ jego zalety. To tak˝e najwy˝szej jakoÊci skaner i faks Super G3 (opcjonalnie). Mo˝e s∏u˝yç pojedynczym u˝ytkownikom oraz ma∏ym grupom roboczym. Gdy potrzeby Twojej firmy b´dà rosnàç, zamiast kupowaç dodatkowy sprz´t, wystarczy rozbudowaç funkcje drukowania i skanowania sieciowego Twojego AR-M165/AR-M207. Dzi´ki niewielkim rozmiarom zaoszcz´dzisz miejsce w biurze.

KLUCZOWE FUNKCJE Wygodne i wydajne kopiowanie

Wydajne drukowanie

• SzybkoÊç kopiowania: 16 (AR-M165) do 20

• Funkcja „wyÊlij raz/drukuj wiele” z pr´dkoÊcià 16 (AR-M165) lub 20 (AR-M207) stron na minut´

(AR-M207) kopii na minut´

• PrzyÊpieszajàcy wydruk j´zyk opisu strony z kompresjà opracowany

• Funkcja „skanuj raz/drukuj wiele” i elektroniczne sortowanie

przez firm´ Sharp

• Wbudowany modu∏ jednoprzebiegowego dupleksu

• System udost´pniania (Smart Sharing)

• Opcjonalny podajnik SPF

umo˝liwiajàcy wspó∏prac´ z trzema komputerami PC

(jednoprzebiegowy podajnik dokumentów)

poprzez porty IEEE 1284, USB 1.1 i USB 2.0

lub odwracajàcy podajnik RSPF na 40 kartek

• Mo˝liwoÊç rozbudowy o funkcj´ drukarki sieciowej

• PojemnoÊç do 1100 kartek

z programami narz´dziowymi • Filtrowanie adresów IP/MAC chroni przed nieautoryzowanym dost´pem (opcja)

Skanowanie w kolorze • Skanowanie w pe∏nym kolorze z rozdzielczoÊcià Konstrukcja przyjazna dla u˝ytkowników i Êrodowiska

do 600 dpi i w formacie do A3 • Program Button Manager umo˝liwiajàcy szybkie

• Uniwersalna stylistyka i 5-liniowy

i proste skanowanie

wyÊwietlacz LCD

• Skanowanie z aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN

Szybkie faksowanie

• Energooszcz´dne rozwiàzania

• Program Sharpdesk™ zapewnia ∏atwe zarzàdzanie

• Faksowanie w trybie Super G3 i kompresja JBIG

• Po∏àczenia elektryczne

ponad 200 typami plików w Twoim komputerze • Mo˝liwoÊç rozbudowy o funkcj´ kolorowego skanera

• Szybka transmisja on-line • Wysy∏anie i odbiór dwustronnych faksów

sieciowego (skanowanie do e-mail, na pulpit i na serwer FTP) • Zapisywanie do 300 numerów szybkiego • ZgodnoÊç ze standardem LDAP umo˝liwia wygodne przeglàdanie adresów e-mail

wybierania

nie zawierajà o∏owiu • Uk∏ady elektroniczne montowane powierzchniowo na pod∏o˝u bez chromu


EKONOMICZNE KOPIOWANIE

Skanuj raz/drukuj wiele i elektroniczne sortowanie

Urzàdzenie AR-M165/AR-M207 ma wszystkie zalety nowoczesnych cyfrowych kopiarek. Wykonuje 16/20 kopii na minut´. Pierwsza kopia gotowa jest ju˝ po 7,2 sekundy. Wyjàtkowo wydajny system dupleks oszcz´dza papier i Twój czas, zw∏aszcza w po∏àczeniu z opcjonalnym podajnikiem RSPF,

Dokument jest skanowany... Wielostronicowy dokument

czyli odwracajàcym jednoprzebiegowym podajnikiem dokumentów. Wiele dost´pnych funkcji edycji obrazu sprawia, ˝e urzàdzenie AR-M165/AR-M207 wniesie nowà jakoÊç do pracy biurowej.

przechowywany w pami´ci... Kopie

kopie sà elektronicznie sortowane...

AR-M165/AR-M207 • Funkcja „skanuj raz/drukuj wiele” wraz z elektronicznym sortowaniem umo˝liwia

i rozsuwane podczas wysuwania.

przechowywanie wielu stron w pami´ci urzàdzenia, a nast´pnie drukowanie ich w formie kompletów • Z pami´ci mo˝e byç wykonanych a˝ 999 kopii • Opcjonalne podajniki RSPF i SPF umo˝liwiajà szybkie i wygodne skanowanie • Bardzo du˝a pojemnoÊç kaset na papier umo˝liwia podanie do 350/600 kartek

Kopiowanie dwustronne

w standardzie lub nawet 1100 po zainstalowaniu dodatkowych podajników • Funkcja automatycznego prze∏àczania podajników zapobiega przestojom w pracy, gdy bie˝àcy podajnik b´dzie ju˝ pusty • Cyfrowe sterowanie ekspozycjà oraz tryby kopiowania dokumentów tekstowych i zdj´ç zapewniajà optymalnà jakoÊç kopii • Wygodna edycja obrazu multi-shot (4 w1 i 2 w1), kopiowanie z obrotem, tryb kopiowania ksià˝ek i inne • Automatyczny wybór rozmiaru papieru i skali kopiowania

Kopiowanie dwustronne Dzi´ki wbudowanemu modu∏owi dupleks mo˝esz na jednej kartce papieru skopiowaç dwustronny dokument lub dwie strony jednostronnego orygina∏u. Automatyczne kopiowanie dwustronne b´dzie Tryb Card Shot

Przód

Ty∏

wydajniejsze, jeÊli zainstalujesz opcjonalne podajniki dokumentów*1. Przód

Ty∏

Skanowanie i kopiowanie w trybie Card Shot Card Shot umo˝liwia bardzo proste skanowanie i kopiowanie dwóch stron dowodów osobistych, kart kredytowych, identyfikatorów i innych rodzajów kart na jednej stronie*2. *1 Podajnik RSPF umo˝liwia kopiowanie jedno- i dwustronnych orygina∏ów, a podajnik SPF kopiowanie jednostronnych orygina∏ów. *2 Funkcja jest niedost´pna podczas korzystania z podajników RSPF i SPF.


SZYBKIE I BEZPIECZNE DRUKOWANIE

Urzàdzenie AR-M165/AR-M207 ma wszystkie zalety profesjonalnej drukarki cyfrowej. Najwa˝niejsze z nich to oszcz´dnoÊç i du˝a szybkoÊç druku, a˝ do 16/20 stron na minut´. Prosta obs∏uga i szereg funkcji przyÊpieszajàcych drukowanie oszcz´dza czas i ogranicza do minimum liczb´ czynnoÊci, jakie musi wykonaç pracownik. Funkcja „wyÊlij raz/drukuj wiele” znacznie upraszcza i przyÊpiesza wykonanie wydruków wielokrotnych. Dodatkowo urzàdzenie AR-M165/AR-M207 wyposa˝one jest w funkcj´ Smart Sharing i opcjonalny modu∏ drukowania sieciowego oraz bezpiecznego dost´pu poprzez sieç (filtr adresów IP/MAC)

AR-M165/AR-M207 System udost´pniania

• Szybkie przesy∏anie i drukowanie danych w standardzie SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

USB 2.0

• Standardowa funkcja drukowania dwustronnego • System udost´pniania (Smart Sharing) umo˝liwiajàcy wspó∏prac´ z trzema komputerami PC poprzez porty IEEE 1284 i USB (1.1 oraz 2.0) • Funkcja Offset rozsuwajàca poszczególne wydruki u∏atwia ich rozdzielenie, a separator prac*1 oddziela wydruki od kopii i faksów • Wydajne drukowanie w sieci*2 z obs∏ugà najpopularniejszych sieciowych systemów operacyjnych i protoko∏ów • BezpoÊredni wydruk plików PDF i TIFF*2 ze strony WWW lub za∏àcznika e-mail pozwala

IEEE 1284 USB 1.1

zaoszcz´dziç cenny czas dzi´ki pomini´ciu sterownika drukarki • Emulacja j´zyków opisu strony PCL5e i PCL6*2 • Obs∏uga j´zyka PostScript*3 zapewnia zgodnoÊç z wi´kszà liczbà czcionek i sprawniejszà obs∏ug´ plików graficznych • Program Printer Administration Utility zapewnia wygodne zarzàdzanie urzàdzeniem w sieci, a program Printer Status Monitor umo˝liwia zdalny monitoring stanu urzàdzenia*2 • Wygodne funkcje drukowania – mo˝liwoÊç wielu wydruków na jednej stronie, dopasowanie Okno programu Printer Administration Utility

do strony, znaki wodne i inne *1 Opcja: niezb´dny jest modu∏ AR-TR4. *2 Opcja: niezb´dny jest modu∏ AR-NB3. BezpoÊredni wydruk PDF wymaga równie˝ modu∏u AR-PK1N *3 Opcja: niezb´dny jest modu∏ AR-PK1N.

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

NIE! Nieznany adres IP lub MAC zostanie odrzucony Macintosh

Bezpieczne drukowanie w sieci Windows®

JeÊli chcesz zabezpieczyç skaner i drukark´ AR-M165/R-M207 przed obcymi u˝ytkownikami, wybierz opcjonalny modu∏ AR-NB3 ograniczajàcy dost´p do urzàdzenia. W ten sposób korzystaç b´dà z niego tylko wybrane komputery pod∏àczone do sieci, których numery IP lub MAC sà zarejestrowane w urzàdzeniu.


PROFESJONALNY KOLOROWY SKANER

Zamieƒ dowolne zdj´cie lub dokument z papierowego w cyfrowy. Pe∏nokolorowy skaner urzàdzenia AR-M165/AR-M207 mo˝e przekszta∏caç skanowane dokumenty nawet o formacie A3 do pliku, który mo˝na edytowaç i kopiowaç. Dzi´ki opcjonalnemu modu∏owi skanera sieciowego ca∏e biuro mo˝e wspólnie korzystaç ze skanowanych dokumentów, drukowaç je lub rozsy∏aç e-mailem. Natomiast opcjonalny podajnik RSPF na 40 kartek umo˝liwia b∏yskawiczne skanowanie nawet dwustronnych dokumentów.

AR-M165/AR-M207 • Skanowanie A3 w pe∏nym kolorze w rozdzielczoÊci 600 x 600 dpi Dokument

Wysy∏anie w postaci za∏àcznika e-mail

Skanowanie

• KompatybilnoÊç z aplikacjami zgodnymi ze standardem TWAIN • Przydatne programy narz´dziowe - Sharpdesk™ zarzàdza dokumentami - Button Manager wysy∏a zeskanowane obrazy bezpoÊrednio do aplikacji w komputerze

Dane sà zapisywane i udost´pniane w postaci elektronicznej

Wysy∏anie do wybranego komputera Serwer plików

Komputer

• Skaner sieciowy*4 wysy∏a dokumenty poprzez e-mail, na pulpit lub na serwer FTP • Protokó∏ LDAP*4 umo˝liwia ∏atwe przeglàdanie i wybór adresów e-mail w celu szybkiej dystrybucji skanowanych dokumentów *4 Niezb´dny jest opcjonalny modu∏ AR-NB3.

Okno folderu

Obszar podglàdu

Strefa wyjÊciowa

Program Sharpdesk™ zarzàdza dokumentami w komputerze Ta oryginalna aplikacja opracowana przez firm´ SHARP zapewnia zintegrowane zarzàdzanie dokumentami w ponad 200 formatach. Program Sharpdesk™ u∏atwi administrowanie zarówno zeskanowanymi dokumentami papierowymi, jak i plikami przygotowanymi w innych aplikacjach, np. Microsoft Word. Sharpdesk™ umo˝liwia organizacj´, edycj´, wyszukiwanie i dystrybucj´ dokumentów za pomocà prostej czynnoÊci „przeciàgnij i upuÊç”. Composer

• W przejrzystym oknie widoczne sà miniatury dokumentów • Funkcja Imaging umo˝liwia nanoszenie uwag, dzi´ki czemu mo˝liwa jest korekta dokumentów bez koniecznoÊci ich drukowania • Funkcja Composer ∏àczy pliki ró˝nego typu w jeden dokument • Funkcja OCR konwertuje dokumenty do edytowalnego formatu tekstowego • Dokumenty mogà byç przesy∏ane poprzez e-mail, drukowane i przenoszone do innych aplikacji • Funkcja wyszukiwania pozwala odnajdywaç pliki na podstawie nazwy lub s∏ów kluczowych.


SZYBKIE FAKSOWANIE

Faksowanie jest teraz szybsze i ∏atwiejsze dzi´ki modemowi Super G3 o szybkoÊci 33,6 kb/s. Wiele dokumentów mo˝e byç odbieranych jednoczeÊnie bez blokowania linii. W po∏àczeniu z prostà obs∏ugà i opcjonalnym modu∏em AR-FX11 urzàdzenie AR-M165/AR-M207 umo˝liwia wysy∏anie dokumentów o wiele szybciej ni˝ podczas tradycyjnej transmisji z pami´ci.

AR-M165/AR-M207

Transmisja on-line Tradycyjna transmisja z pami´ci

• UniwersalnoÊç – wysy∏anie i odbiór jedno- i dwustronnych *1 faksów o formacie do A3. Skanowanie

Tel.

Wysy∏anie

Szybka transmisja on-line (AR-M 165/207)

• Oszcz´dnoÊç czasu - Standard Super G3 i kompresja JBIG zapewniajà bardzo du˝à szybkoÊç transmisji. - Transmisja on-line zmniejsza ca∏kowity czas obs∏ugi

Skanowanie Zaoszcz´dzony czas

- Podajnik RSPF na 40 kartek zwi´ksza efektywnoÊç faksowania Tel.

Wysy∏anie

• Automatyczne wybieranie numerów – w pami´ci mo˝na zapisaç do 50 numerów wybieranych jednym przyciskiem i 300 numerów wybieranych za pomocà 2-cyfrowego kodu Separator prac

WyjÊcie faksu

• NiezawodnoÊç – pami´ç flash chroni dane nawet w przypadku przerwy w zasilaniu. • Separator prac (opcjonalny) – oddziela faksy od kopii i wydruków *2 • Transmisja PC-Faks – dokumenty utworzone w komputerze sà wysy∏ane do odbiorców bez

Separator prac

koniecznoÊci drukowania na papierze WyjÊcie kopiarki/drukarki

*1 Do wysy∏ania dwustronnych dokumentów niezb´dny jest opcjonalny podajnik RSPF *2 Mo˝esz wybraç sposób wysuwania prac, faksów i wydruków, tak by wydruki by∏y dostarczane np. na pó∏k´ separatora, a kopie lub faksy na dolnà pó∏k´.

Potwierdzenie odbioru faksu Dioda umieszczona w naro˝niku panelu sterowania poinformuje Ci´ o odbiorze faksu. B´dzie ona pulsowaç, dopóki faks nie zostanie zdj´ty z pó∏ki separatora*3. *3 JeÊli separator prac nie jest zainstalowany, dioda przestaje pulsowaç po zakoƒczeniu drukowania odebranego faksu.


WYPOSA˚ENIE OPCJONALNE

1. AR-TR4

(zdj´cie z pokrywà dokumentu)

7. Podstawa

WYJÂCIE 1. AR-TR4 Separator prac Rozdziela prace w zale˝noÊci od typu zadania (wydruk/kopia/faks)

URZÑDZENIE PODSTAWOWE 2. AR-VR5 Pokrywa dokumentu (AR-M 165 standard) 3. AR-RP6 N Odwracajàcy jednoprzebiegowy podajnik dokumentów A3 do A5, 40 kartek, 56 do 90 g/m2 4. AR-SP6 N Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów A3 do A5, 40 kartek, 56 do 90 g/m2 5. AR-D24 Podajnik papieru na 250 kartek A3 do B5R, 250 kartek, 56 do 90 g/m2 6. AR-D25 Podajnik papieru na 2 x 250 kartek A3 do B5R, 500 kartek, 56 do 90 g/m2 7. Podstawa W zale˝noÊci od liczby u˝ywanych podajników papieru dost´pne sà dwie podstawy. AR-DK52/W Podstawa do 1 lub 2 podajników papieru AR-DK54/W Podstawa do 3 lub 4 podajników papieru

SPRZ¢T I OPROGRAMOWANIE 8. AR-FX11 Modu∏ faksu Faks standardu Super G3 AR-MM9 Pami´ç do faksu 8 MB 9. AR-NB3 Sieciowy modu∏ drukarki/skanera Karta z interfejsem umo˝liwiajàcym drukowanie i skanowanie w sieci. Dodatkowa pami´ç 256 MB Dodatkowe licencje na program Sharpdesk™: AR-U11M x 1 u˝ytkownik AR-U15M x 5 u˝ytkowników AR-U1AM x 50 u˝ytkowników AR-U1BM x 100 u˝ytkowników 10. AR-PK1 N Modu∏ PS3 Umo˝liwia drukowanie w systemie PostScript 11. AR-PF1 Zestaw czcionek z kodami paskowymi Zestaw czcionek z kodem paskowym 12. AR-PF2 Zestaw Flash ROM Nie wszystkie elementy wyposa˝enia sà dost´pne w ka˝dym kraju. W sprawie ich zakupu polecamy kontakt z autoryzowanym dealerem lub serwisem


SPECYFIKACJE AR-M165/AR-M207 Ogólne Typ urzàdzenia Format papieru PojemnoÊç papieru Gramatura papieru PojemnoÊç pó∏ki koƒcowej Czas nagrzewania Czas pierwszej kopii*2 Pami´ç Zasilanie Pobór mocy (maks.) Wymiary (W x D x H) Ci´˝ar (tylko urzàdzenie g∏ówne)

Drukowanie/skanowanie sieciowe (niezb´dny opcjonalny modu∏ AR-NB3) Nabiurkowe Maks. A3, min. A6R*1 Standard: 350/600 arkuszy, maks. 1100 arkuszy (250 x 4 + 100) 56 do 90 g/m2 (200 g/m2 przez podajnik boczny) 250 kartek (A4) 45 s 7,2 s Standard: 48 MB Pami´ç opcjonalna: 256 MB Napi´cie lokalnej sieci elektrycznej ±10%, 50/60 Hz 1,2 kW 590 x 595 x 435/520 mm (bez pokrywy dokumentu) AR-M207: 34,2 kg AR-M165: 30,6 kg

Kopiarka AR-M165: 16 kopii/min (A4) AR-M207: 20 kopii/min (A4) Maks. A3 Format orygina∏u Maks. 999 kopii Kopiowanie ciàg∏e Skanowanie: 600 x 600 dpi (tryb Foto), 600 x 300 dpi (tryby Auto/Tekst) RozdzielczoÊç Drukowanie: 600 x 600 dpi 256 poziomów Gradacja odcieni 25% do 400% (50% do 200% podczas korzystania z SPF/RSPF) ze skokiem 1% Zakres zmiany skali 10 skal (5 zmniejszania + 5 powi´kszania) Zaprogramowane skale Automatyczny wybór papieru, automatyczne powi´kszenie, automatyczne prze∏àczanie Funkcje dodatkowe podajników, skanuj raz/drukuj wiele, kopiowanie z obrotem, elektroniczne sortowanie, XY zoom, tryb ksià˝kowy, Card Shot, przesuni´cie marginesu, kasowanie kraw´dzi/Êrodka, multi-shot (4 w 1, 2 w 1), offset, tryby obni˝onego zu˝ycia energii i automatycznego wy∏àczania, kopiowanie dwustronne, tryb oszcz´dzania toneru, tryb kontroli kont dla kopiarki/drukarki/skanera*3 (50 kont) SzybkoÊç kopiowania (maks.)

Drukarka AR-M165: 16 stron/min AR-M207: 20 stron/min 600 dpi RozdzielczoÊç IEEE 1284, USB 1.1, USB 2.0 Interfejs Windows NT® 4.0 (Workstation SP5 lub nowszy) Obs∏ugiwane systemy operacyjne Windows® 2000 (Professional), Windows® XP (Home/Professional), Windows® 95/98/Me Standard: SPLC (Sharp Printer Language z kompresjà) Emulacja PDL Opcja*4: PCL 6/5e, emulacja PS3 80 czcionek dla PCL, 136 czcionek do emulacji PS3*5 Dost´pne czcionki WyÊlij raz/drukuj wiele, drukowanie dwustronne, N-up 2/4, dopasowanie do strony, Funkcje dodatkowe ustawienie orientacji obrazu, automatyczny wybór papieru, drukowanie z obrotem, wybór pó∏ki koƒcowej, regulacja obrazu, czysta czerƒ i biel, znaki wodne, offset, okno statusu SzybkoÊç druku (maks.)

Kolorowy skaner Sposób skanowania RozdzielczoÊç Protoko∏y Interfejsy Obs∏ugiwane systemy operacyjne Odbiorcy Programy skanera

RozdzielczoÊç druku 600 dpi, 300 dpi*7 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi RozdzielczoÊç skanowania 10Base-T/100Base-TX Interfejs sieciowy Windows® 95/98/Me, Windows® NT 4.0 (Workstation SP5 lub nowszy), Obs∏ugiwane systemy operacyjne Windows® 2000 (Professional)/XP (Home/Professional), Mac OS 8.6 do 9.2.2, Mac OS X 10.1.5, 10.2 do 10.2.8 (oprócz 10.2.2), 10.3 do 10.3.4*5 64 MB, maks. 320 MB na SO-DIMM 256 MB (144-pin) Pami´ç TCP/IP, IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) Protoko∏y sieciowe 5 Emulacja PCL i PS3 * , program Printer Administration Utility, program Printer Status Monitor, Funkcje dodatkowe bezpoÊredni wydruk plików PDF/TIFF*8, skaner sieciowy (skanowanie do e-mail/na serwer FTP/na pulpit), LDAP, filtrowanie adresów IP/MAC JPEG, PDF, TIFF Formaty plików Telefaks (niezb´dny opcjonalny modu∏ AR-FX11) MH/MR/MMR/JBIG Super G3/G3 Mniej ni˝ 3 sekundy*9 33600 bps do 2400 bps z automatycznà redukcjà Tryb Standard: 8 punktów x 3,85 linii/mm Tryb Super Fine: 16 punktów x 15,4 linii/mm A3 do A5 SzerokoÊç zapisu 2 MB flash, maks. 10 MB z opcjonalnym modu∏em Pami´ç Odpowiednik 256 poziomów Poziomy szaroÊci B∏yskawiczne i grupowe wybieranie numerów (maks. 50), 300 numerów skróconego wybierania, Funkcje dodatkowe 9 programów zadaƒ, rozsy∏anie (200 odbiorców), wysy∏anie/odbiór z/do pami´ci, szybkie wysy∏anie on-line, automatyczne pomniejszanie (podczas wysy∏ania i odbioru), odbiór/wysy∏anie z obrotem, wysy∏anie d∏ugich orygina∏ów (maks. 800 mm), odbiór z podzia∏em, odbiór dokumentów dwustronnych, wysy∏anie sterowane zegarem, polling, zgodnoÊç ze standardem F-Code (faksy poufne, zdalna aktywacja rozsy∏ania), tryb pracy z kontami (maks. 50 kont) Sposób kompresji Protokó∏ komunikacyjny Czas transmisji SzybkoÊç modemu RozdzielczoÊç skanowania

Wyposa˝enie opcjonalne Symbol elementu AR-VR5 AR-RP6N AR-SP6N AR-TR4 AR-D24 AR-D25 AR-NB3 AR-U11M/U15M AR-U1AM/U1BM AR-PK1N AR-PF1 AR-PF2 AR-DK52/W AR-DK54/W AR-FX11 AR-MM9

Opis Pokrywa dokumentów Odwracajàcy jednoprzebiegowy podajnik dokumentów Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów Separator prac Podajnik na 250 kartek Podajnik na 2x250 kartek Modu∏ drukarki/skanera sieciowego Program Sharpdesk 1/5 licencji Program Sharpdesk 50/100 licencji Modu∏ PS3 Zestaw czcionek z kodami paskowymi Pami´ç Flash ROM Podstawa do 1 lub 2 podajników papieru Podstawa do 3 lub 4 podajników papieru Modu∏ faksu 8 MB pami´ci do faksu

Push scan (z panelu sterowania) i pull scan (z aplikacji zgodnej z interfejsem TWAIN) 600 x 600 dpi (zakres ustawieƒ: od 50 do 9600 dpi*6) TWAIN, WIA (tylko Windows® XP), STI USB 1.1, USB 2.0 Windows® 98/Me, Windows® XP (Home/Professional), ® Windows 2000 (Professional) Sharpdesk™, e-mail, faks, program OCR, Microsoft Word Button Manager, Sharpdesk™

*1: A6R poprzez podajnik boczny. *2: Podczas pobierania kartek o formacie A4 z podajnika. Czas pierwszej kopii zale˝y od warunków otoczenia i sposobu u˝ycia. *3: Do zarzàdzania kontami drukarki/skanera niezb´dny jest opcjonalny modu∏ AR-NB3. *4: Niezb´dny jest modu∏ AR-NB3. Do drukowania w systemie PostScript niezb´dny jest równie˝ modu∏ AR-PK1N. *5: Niezb´dny jest modu∏ AR-PK1N. *6: RozdzielczoÊci wy˝sze ni˝ 600 dpi sà interpolowane. *7: RozdzielczoÊç 300 dpi jest dost´pna wy∏àcznie podczas korzystania ze sterowników PCL6 lub PCL5e. *8: BezpoÊrednie drukowanie plików PDF wymaga modu∏u AR-PK1N. *9: Na podstawie karty testowej ITU-T nr 1 w standardowej rozdzielczoÊci w trybie Super G3, 33600 bps, kompresja JBIG.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i wyglàdu urzàdzenia. Wszelkie informacje by∏y aktualne w momencie druku niniejszego opracowania. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i jest ono umieszczane na produktach spe∏niajàcych wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Wytyczne standardu ENERGY STAR dotyczà tylko produktów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii i Japonii. Windows i Windows NT sà zarejestrowanymi znakami firmy Microsoft Corporation. Nazwy wszystkich pozosta∏ych przedsi´biorstw, produktów oraz logo sà znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi nale˝àcymi do ich odpowiednich w∏aÊcicieli.

SHARP ARM-207  
SHARP ARM-207  

KSEROKOPIARKA SHARP ARM-207

Advertisement