Page 1

00okladak_Layout 1 14-03-25 11:51 Page 1

Storage – str. 12-25

rynek druku – str. 35-71

nr 5-6/245-246/2014 24 marca 2014 ISSN 1730-010X

rekomendacje partnera i zadowolonego użytkownika są najważniejsze rozmowa z JaroSławem SzawliSem, prezesem zarządu, i Bożeną SzawliS, wiceprezesem zarządu spółki insert 12 lat

itreseller.pl


02a_Layout 1 14-03-25 11:17 Page 1


03_Layout 1 14-03-24 12:19 Page 3

nASZym ZDAniEm

REDAKCJA 04-133 Warszawa, ul. Łukowska 1 lok. 147 fax (22) 250 10 71 redakcja@itreseller.pl REDAGUJE ZESPÓŁ REDAKToR NACzELNy

Cezary Tchorek-Helm tel. kom. 604 053 611 tel. kom. 506 023 782 c.helm@itreseller.pl zAsępCA REDAKToRA NACzELNEgo

Wojciech Urbanek (gdańsk) tel. kom. 691 672 065 w.urbanek@itreseller.pl

Michał Tomaszkiewicz m.tomaszkiewicz@itreseller.pl Barbara Mejssner b.mejssner@itreseller.pl Marcin złoch m.zloch@itreseller.pl

WspóŁpRACA

Krzysztof polak k.polak@itreseller.pl Adam owczarek a.owczarek@itreseller.pl

ITReseller Lech Maciejewski l.maciejewski@itreseller.pl

oBsŁUgA foTogRAfiCzNA out of Box photos KoREKTA Małgorzata Wiśniewska REKLAMA i MARKETiNg Anna Jelińska – dyrektor biura reklamy tel. kom. 502 707 699 a.jelinska@itreseller.pl Elżbieta Lewicka-Duch – dyrektor marketingu, reklama tel. kom. 502 707 724 e.lewicka@itreseller.pl REDAKToR NACzELNy oNLiNE

Michał Tomaszkiewicz tel. kom. 502 707 714 m.tomaszkiewicz@itreseller.pl

Nakład – 9000 egzemplarzy `

ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa www.itreseller.pl

K

Kopiazapasowazwana backupem orazmagazynpamięcimasowejto kluczowe elementy współczesnej infrastrukturyIT.Jeżelido tegododamywirtualizację,zobaczymypostępujący poziom skomplikowania technologii. Mimo, że rozwiązania technologiczne służą do obsługi wszystkich składowych cywilizacji i, w końcowym efekcie, wszystkich użytkowników,a poziomabstrakcji wzrastaw niespotykanymwcześniej postępie,w branżymożna nadalświetniezarabiaćbędącpartneremczy resellerem.Biznespolegaprzecieżna zaspokajaniupotrzebi łączeniuwytwórcyz klientem–niezależnieod tego,jakbardzorozwiniętyczywręcz abstrakcyjnyjestprodukt. W numerzepiszemyo wirtualizacjidesktopów,któranapotykaprzeszkodęw postacikosztówbackupu.Jaksięokazuje,wyzwaniemjestproces tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Kolejnym elementemnowoczesnejukładankibiznesuITjestNAS,mogącybyćprawie doskonałym połączeniem lokalnie dostępnych zasobów pamięci i chmury. Tradycjai nowoczesnośćprzenikająsięw rozwiązaniutaśmowychbibliotekpamięci.Prawdopodobnieczęśćużytkownikówpozostaniew tej technologii,uznającjąza wystarczającąi na obecnymetapietańsząniż pozostałe rozwiązania dyskowe. Powstałe przez długi czas zasoby na pewnobędąjeszczewielelatmagazynowanew technologiipoczątkowej,czylikażdejinnejniżSSD,boprzecieżtrudnowszystkoprzenieść na tedyski,a zresztąi po co?Kosztysąw każdymrozwiązaniu,a przekonanie,żesamazmiana jakiejśtechnologiiobniżyjew stopniuuzasadniającym migrację, jest błędne. Wreszcie model oprogramowania synchronizującegowieleurządzeńi źródełinformacji.Modeltenw przykładowym GUI (graphical user interface) jeszcze dobitniej wskazuje na wejściew nowąeręICT–eręoprogramowania. Maszyna stajesięwyłącznieprzedmiotempasywniepołączonymz celempracy.Stosownąaktywnośćgwarantujeterminalomdopierooprogramowanie, bez którego komputery nie istnieją. Uważamy, że szczególnieostrowidaćtona przykładziezwirtualizowanychrozwiązań sieciowych. Zapraszamdo czytania,bo„ITReseller”jestmagazynemczytających. Oglądaniepozostawiamyportalom.

Lech Maciejewski prezes zarządu

ITReseller

Cezary Tchorek-Helm 3


okowoko.qxp _Layout 1 14-03-24 12:25 Page 4

Z JAROSŁAWEM SZAWLISEM, prezesem Zarządu, i BOŻENĄ SZAWLIS, wiceprezesem Zarządu spółki InsERT, rozmawia Krzysztof Polak. 4

IT Reseller


okowoko.qxp _Layout 1 14-03-24 12:25 Page 5

Rekomendacje partnera i zadowolonego użytkownika są najważniejsze nawet od sprawnego handlu online – Wśród dostawców oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce InsERT jest obecnie jednym z liderów. Czy od początku firma mierzyła w osiągnięcie takiej pozycji? JarosławSzawlis: Skądże, tak daleko nie wybiegaliśmy w przyszłość. Tym bardziej że firmy, które od razu nastawiają się na dużą sprzedaż, często doświadczają czegoś przeciwnego. Bożena Szawlis: Nami nie kierowała wybujała ambicja, by się ścigać. Biznes rozwijał się w sposób naturalny, a my prowadziliśmy go, by mieć z tego frajdę. Sukces finansowy był pochodną. IT Reseller

– A skąd się wziął pomysł na produkt? J. Sz.: Na początku lat 90. mieliśmy dwoje dzieci i szukaliśmy większego mieszkania, niż dotychczas wynajmowane. Postanowiliśmy zaadaptować strych, ale to przerastało nasze możliwości finansowe. Rząd przyznawał wtedy kredyty bezzwrotne dla tych, którzy zakładali działalność gospodarczą. Postanowiłem więc opuścić pracę na Politechnice Wrocławskiej i uruchomić działalność gospodarczą. Pech chciał, że w momencie, gdy to zrobiłem, rząd wycofał się z udzielania kredytów dla początkujących przedsiębiorców. W efekcie trafiłem na bezrobocie.

W tym czasie podjąłem współpracę z firmą, która składała komputery. Napisałem dla niej program do fakturowania Subiekt – umowa na jego napisanie zajmowała ¾ kartki formatu A4. Dziś zapewne miałaby ze 30 stron. W sprzedaży miał być dodawany do komputerów jako wartość dodatkowa – taki pewnego rodzaju insert. Z czasem doszliśmy do wniosku, że ten program można sprzedawać osobno, choć wówczas (teraz pod tym względem sytuacja jest o niebo lepsza) uważano oprogramowanie za coś, co się dostaje darmowo. W debiucie rynkowym Subiekt kosztował (przekładając na dzisiejsze warunki) 75 zł i miał dobre wzięcie.

5


okowoko.qxp _Layout 1 14-03-24 12:26 Page 6

wywiad Wkrótce zarabiałem już 3-4 razy więcej niż na politechnicei razemz żonąbyliśmyzdolni dokończyćadaptacjęstrychu.Wtedyteżzdecydowaliśmysięzałożyćodrębnąspółkęi rozstaćz firmąkomputerową.

NEXO TO UAKTUALNIONE

C

– o było motorem napędzającym rozwój firmy? J. Sz.: Ówniepozorny,prostyprogram–Subiekt.Zresztądo dziśkolejnejegowersjesą esencjąnaszejofertyi produktem,którywciąż przynosi nam większą część przychodów. Z czasemdo SubiektadołączyliśmyRachmistrza – program do prowadzenia książki przychodów i rozchodów, Rewizora – do prowadzeniapełnejksięgowościi Gratyfikanta – do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.Subiekt,nimdożyłpremierynexo,miał najpierw 4edycjeDOS-owe,edycjęna Windowsa,ponad 10latedycjiGT.Przy kolejnych odsłonach oprogramowanie to było pisane od zera,boza każdymrazemchcieliśmyuzyskaćcałkiemnowąarchitekturę.Jednosięnie zmienia:naszeprogramyniesądo wdrażania–użytkownicysamijewdrażająi dająsobie z nimiradębezpomocyz zewnątrz.

C

– zy tak przebiega rozwój oprogramowania – nie jest efektem płynnej ewolucji, lecz rewolucyjnych skoków? J. Sz.: W naszym przypadku każda edycja oprogramowaniaprezentujezupełnienową jakość.Podobniepolskagospodarka:dziśwyglądazupełnieinaczejniż 20lattemu,gdyzaczynaliśmy działalność Insertu. Obecnie około 300tys.firmużywanaszegooprogramowaniai większośćz nichmaspecyficzne wymagania.Trudnoodpowiedziećna wszystkieindywidualnepotrzeby,zwłaszczażenastawiamy się na sprzedaż programów pudełkowych,czyliwystandaryzowanych. B. Sz.: Tojestdlanasważne–dostarczaćprogramyprostei łatwew użyciu,a jednocześnie dobrzeodpowiadającena potrzebywszystkichużytkowników.

A

– gdy mały procent z nich zgłasza jakiś problem, którego nie dostrzegają pozostali? B. Sz.: Tobywakłopotliwe.Najpierwstaramy się przekonać taką mniejszość, że w istocie–bezszkodydlaswojegobiznesu–mogą obyćsiębezrealizacjitychnietypowychżądań.Po drugie,udostępniamypartneromprogramistyczneAPI–możliwośćingerowania w programy,cooznaczam.in.pisanie,na potrzebyklientów,odpowiednichmodyfikacji w kodzie. J. Sz.: Kiedyś,gdySubiektkosztował 300 zł, a niebyłojeszczeAPI,zgłosiłsiędo nasużytkowniki poprosiło modyfikacjęprogramu,

6

WYDANIE NASZYCH TRADYCYJNYCH DESKTOPOWYCH APLIKACJI, KTÓRE SŁUŻĄ DO OBSŁUGI FIRMY. zaznaczając,żekosztynieodgrywająturoli. Po oszacowaniupracy,jakąpochłoniepostulowana zmiana,zakomunikowaliśmyklientowi, że musi się liczyć z wydatkiem rzędu 50tys.zł.Klientbyłzdumionyi niemógłzrozumieć,dlaczegozmiana,z jegopunktuwidzeniadrobna,matylekosztować.

O

– d kiedy InsERT współpracuje z partnerami? Jak ważna jest dla firmy ta współpraca? B. Sz.: Od początkunaszejfirmystronimy od angażowaniasięw sprzedażbezpośrednią. Zawszenaszymfundamentemobecnościrynkowej była i jest współpraca z partnerami. W konsekwencjijesteśmyw praktyceniewidocznidlaużytkowników.Nasipartnerzyreprezentują wobec nas klientów i raczej zaawansowanychklientów. 60-70proc.z nich tofirmy,którekupująprogramyi jeużytkują, a przy tymniewymagająserwisuczypogłębionychrelacjiz partnerami.Jeślimająjakieś problemytodzwoniąużywającnaszegohotline’u,który–po partnerach–jestdlanasdrugimźródłemwiedzyz rynku.

K

– im jest dla Insertu dobry partner? J. Sz.: Ważnisądlanaswszyscypartnerzy,potrafiącydotrzećz oprogramowaniemrównież do klientaz zazwyczajniedocenianychmałychmiejscowości,bomy–przy najlepszym marketingu–niejesteśmyw stanietakskutecznietamzaistnieć. B. Sz.: Kontaktpersonalny,bezpośrednikomunikat od fachowca, że warto używać programu,jestczymśniezastąpionym.Rekomendacjapartnerai zadowolonegoużytkownikaodgrywakapitalnąrolę.Nawetsprzedaż

on-linejestwobectychmetodczymśwtórnym.

O

– znaką stabilności firmy i dobrego zarządzania kadrą jest mała, doraźna rotacja personelu. Czy podobnie jest ze współpracą z partnerami – wśród partnerów dominuje rotacja czy raczej stopniowe powiększanie kręgu stałych kooperantów? B. Sz.: Wśródnaszychpartnerówniebrakuje takich,którzywspółpracująz namiod kilkunastulat,a nawetod samegopoczątku–razemz namiuroślii czujemysięz nimijakby w jednejrodziniebiznesowej. I tasytuacjaodzwierciedlanasząpolitykępersonalną–w firmiegłówneroleodgrywająosobyo długim stażupracy,któretutajczująsięjakw domu i to one obejmują stanowiska kierownicze. Gdypotrzebnyjestnowykierowniktozawsze pochodzionz tzw.rekrutacjiwewnętrznej. J. Sz.: Podobniejestz partnerami.Całyczas ichliczbarośnie–wielkaw tymzasługanaszychAPI.Oczywiście,zdarzasię,żekończymy z kimś współpracę (lub ktoś z nami). Motywytegobywająróżne–jakw życiu.

C

– zy nie jest tak, że gdy brakuje zaufania ludzie, partnerzy odchodzą? B. Sz.: Na ogółjeślijakiśpracownikod nasodchodzitodlatego,żechcesięzmierzyćz większymwyzwaniem,cojestzupełniezrozumiałe. Wtedyżegnamysięciepło,życzącsobienawzajemwszystkiegodobrego.Podobniejestz partnerami – jeśli któryś z nich odchodzi to w pierwszymrzędzieniez powodu,żenieodpowiadająmuwarunkifinansowenaszejwspółpracy.Decydujeprzedewszystkimchęćpodjęcia czegośinnego,nowegow swoimdziałaniu.

J

– ak można podzielić partnerów Insertu? J. Sz.: Generalniesprzedawcówoprogramowaniamożna podzielićna takich,którzyograniczająsiędo handlui na tych,którzyświadczą teżusługiserwisowei mająprzy tymczęsto bogatą wiedzę oraz wysokie umiejętności. U nasstrukturapartnerówjestteżhierarchiczna.NajwyżejznajdująsięAutoryzowaniPartnerzy InsERT (API). Wymagamy od nich gruntownej wiedzy o naszych programach. Wspólniez nimiobjeżdżamyteren,składając wizytyu mniejszychpartnerów.

J

– ak w minionych latach zmieniał się program współpracy z partnerami? Co wynika z tej ewolucji? B. Sz.: Z większościąpartnerówdobrzesięznamy.Łączynaswzajemnezaufaniazbudowane w ciągulatwspółpracy.Jeślijestjakiśproblemto ten,byniepopaśćw samozadowolenie.Nowi partnerzyczęstosąnieufni,podszyciobawą,że IT Reseller


okowoko.qxp _Layout 1 14-03-24 12:26 Page 7

wywiad szykujemyimpułapkęi chcemyichwykorzystać.Jednakw miaręrozwojuwspółpracyuwalniająsięz takichlęków.

A

– czy jest w nich i w firmie InsERT ambicja, by wyjść na rynki zagraniczne? J. Sz.: Oprogramowanie,zwłaszczadlamałych firm,tobardzospecyficzna częśćrynkuinformatycznego.Nieznamprzypadku,byfirma z jednegokrajuzdobyłaznaczącyudziałw rynkuzagranicznymoferującwłasneproduktysoftware’owe dla małych przedsiębiorstw, w dużejczęścipudełka.Jeślido czegośtakiego dochodzi,totylkodlatego,żena zagranicznym rynkuprzejęłalokalnegodostawcęi z jegopomocąbudujedalejz mozołemswojąpozycję, np.Sage.Sąteżprzykłady,choćbyniemieckiegoprogramuPCKaufman,żepo kilkulatach obecnościw Polscebizneszagranicznegoinwestorazostałzamknięty. B. Sz.: Choćkunaszemuogromnemuzaskoczeniuokazujesię,żenaszeprogramysąużywanew 16krajachw Europie–szczególniete z bardziejzaawansowanejlinii–Navireo.

C

– zy nexo to tradycyjne produkty Insertu w nowym opakowaniu? J. Sz.: Nawetjeślitoniebrzmiałobypoprawnie pod względemmarketingowym,toniemogę zaprzeczyć.Tak,tocałkiemtrafneokreślenie–nexotouaktualnionewydanienaszych tradycyjnychdesktopowychaplikacji,które służądo obsługifirmy.Pragnęjednakpodkreślić,żenexonapisanejestcałkowicieod podstaw w zupełnie nowej architekturze. Oczywiście, uwzględnia wszystko, co się w technologiachzmieniło,ale–będącwierny podejściukonserwatywnemu–podkreślę,że w naszymsoftwarezmianyw istocieniesąrewolucyjne.Zdecydowaliśmysięniepodejmowaćryzykawdrażaniaw naszychproduktach najnowszychtechnologii.

D

– laczego taka ostrożność? J. Sz.: Wychodzimyz założenia,żerynekIT bywasterowanymodami,którena drugiplan spychająracjonalnośćw odbiorzenowinek, czylikierowaniesięchłodnąanaliząichzalet i wad.Przykłademjestforsowanie 3-4latatemu chmury (cloud) i przenoszenia do niej wszelkichrozwiązańIT.Po cotorobić?Jaka w tymkorzyść,a jakikoszt?Przecieżwszystko,coświeżew informatycejestobarczoneryzykiemistotnejniedoskonałości. B. Sz.: Na szczęście,polscyużytkownicyIT,co potwierdzająróżnebadaniai analizy,sąrozsądnymikonserwatystami.Niedająsięporwaćmodzie, bo dobrze kalkulują, że to może być kosztowna przygoda, a efekt niepewny. Wolą–i słusznie–ufaćrozwiązaniomsprawdzonymi stabilnym.Niechcąpolegaćna technologii IT Reseller

wątłej,któradopieromadojrzeć,bądźna technologii, która dziś jest i błyszczy, a jutro umrze–takieprzypadkiteżsięzdarzają.Nietraciten,ktojesttechnologiczniepółkrokuwstecz w stosunkudo aktualnychprzebojówrynku. J. Sz.: Mypostępujemypodobnie–niepalimysiędo wdrażanianowinek,boniechcemy wyrządzićkrzywdysobiei klientom.

C

– o więc jest nowego w nexo? J. Sz.: Mamyo 10latwiększybagażdoświadczeń.Naszaumiejętnośćpisaniadobregoprogramu jest dojrzalsza i to przekłada się na eliminacjęstarychbłędów,wyższąjakość produktu,bardziejzaawansowanąjegoarchitekturę,prostszyi eleganckiinterfejs,łatwiejszą,intuicyjnąobsługę.

A

– le czy należy przyjąć, że produkty Insertu stoją na trwałe w opozycji do chmury? J. Sz.: ChmuratonieŚwiętyGraali jedynie słuszna technologia. Są obszary, gdzie jest

NEXO NAPISANE JEST CAŁKOWICIE OD PODSTAW

oznaczałotoutratędanych,prawiezawszeniepowtarzalnych. 5proc.klientówrobiłotradycyjnekopiezapasowe,coz koleibyłouciążliwe. Propozycjarobieniabackupuw chmurzema tugłębokisens,tymbardziejżedokonujesię niezauważalnie,gdzieśw tlei wiążesięz niskimikosztami.Podobniezresztąz aktualizacją naszychprogramów.

J

– aki wpływ na działalność Insertu i na jakość produktów firmy ma otoczenie regulacyjne – nieustannie zmieniające się przepisy prawa, które dotykają przedsiębiorców i nie są obojętne dla aplikacji używanych do obsługi biznesu? J. Sz.: Wszelkiezmianyw regulacjachprawnychpowodująznacznywzrostprzychodów firm zajmujących się oprogramowaniem do zarządzania–topowtarzającasięod lat prawidłowość.Przyczynysąoczywiste.Firmy zmuszanesądo aktualizacjioprogramowania–bądźtow formiezakupunowychwersji, bądźtoróżnienazywanychabonamentówczy opiekiposprzedażnej.Pobocznąkorzyściądla dużychfirminformatycznychjestwykruszaniesięlokalnychdostawcówoprogramowania, którzyczęstoniepotrafiąnadążyćna czasze zmianami.Swojądrogą,niktniejestw stanie nadążyć, bo sam ustawodawca nie nadąża–trwająceod latlegislacyjneADHDpowoduje, że wprowadzane zmiany są często niekompletne,niespójne,chaotycznei często wzajemniesprzeczne.Pisaniew tychwarunkachprogramówurągazasadomsztuki.

S

W ZUPEŁNIE NOWEJ ARCHITEKTURZE, CHOĆ ZMIANY W ISTOCIE NIE SĄ REWOLUCYJNE. świetnymi niezastąpionymrozwiązaniem,ale sąteżmiejsca,gdziejejzastosowaniebywanieuzasadnione.Wartowielerazysięzastanowić choćbynad tym,czynależyciągnąćkodaplikacji–z gruntudesktopowej–przed Interneti czy przeglądarkatodobremiejscedlajejbogatego interfejsu.Mimosceptycyzmu,niezakładamy trwałegorozbratuz chmurą,np.bardzonam siępodobapomysłrobieniabackupuw chmurze.Do tejpory 95proc.naszychklientównie robiłożadnegobackupu.Gdywięcdochodziło do awarii,infekcjiczyjakichśbłędów,toczęsto

– ą przedsiębiorstwa, które na ciągłych zmianach prawa zarabiają i to niemało… B. Sz.: Z jednej strony, nagły skok popytu na oprogramowanie i jego aktualizację cieszy–od roku,czyliod rozpoczęcianastępujących po sobie zmian w VAT notujemy ponad 20proc.wzrostusprzedaży.Z drugiej, martwi,bostajemysiębeneficjentemrządowejłapczywości. J. Sz.: Wprowadzanezmianyprzepisów,wbrew dosyćpowszechnejpropagandzie,wcaleniesłużą ułatwieniuprowadzeniadziałalnościgospodarczej,a raczejratowaniubudżetuprzezzwiększanie obciążeń fiskalnych. Przy okazji generuje to–alekogotoobchodzi–dodatkowywzrostpapierologiii biurokracji.Chaotyczna i skoncentrowana tylko na doraźnych zyskach działalność resortufinansówzmuszanasdo ciągłejzmianynaszych programów. Zamiast koncentrować się na tworzeniunowychi przyjaźniejszychprogramów,musimynadążaćz aktualizowaniemjużistniejącychi zazwyczajdomyślaćsię,copoetamiał na myśli–poprawna interpretacjaprzepisówczęstograniczyz cudem.Czasemodnoszęwrażenie, żepoetamiałna myślijedyniesutewynagrodzenie za własnątwórczość.

7


felieton_Layout 1 14-03-25 10:14 Page 8

felietonwŚrodKu

Między pępkiem firmy

a jakoś to będzie KrzysztofPolaK

Badania pokazują, że prawie 60 proc. małych i średnich firm w Polsce nie ma specjalnych pracowników do zajmowania się teleinformatyką. I co z tego wynika? Wniosek jest dość oczywisty: co się tyczy komputerów i Internetu, nasze firmy dalekie są od podejścia strategicznego; preferują partyzankę.

dypana Zdziśkazabraknie,wtedy nie tylko pojedynczy komputer, alei całainfrastrukturateleinformatyczna w firmie przypomina pluton pozbawionydowódcy.Ktow takiejsytuacji podejmuje niezbędne decyzje? Najwyższe organy w podmiocie gospodarczym:właścicielbądźprezes,coczęstooznaczajednąi tęsamąosobę.jednak czasami trudno o sensowną rezolucję, zwłaszczagdydecydentniemazielonego pojęciao sprawie.Nicdziwnego,żewówczastreściąpostanowieniajestwezwanie specjalisty z zewnątrz. Taki scenariusz wyglądana prowizorkę,alejestzarazem wodąna młynfirmoutsourcingowych.Te licząna powiększenieklienteliwśródmałych firm i chętnie podkreślają, że ich usługi najlepiej sprawdzają się właśnie tam.

trafi–poradzisobienawetz problemami naturytechnologicznej.Byćmożebrzmi toniecoironicznie,aleniesłusznie.Kto niespotkałludzipozbawionychkierunkowego wykształcenia, nie pracujących w profesji, którzy o różnych kwestiach technologiachmówiąprostoi do rzeczy? Małotego–nadspodziewaniedobrzeradząsobiezesprzętem,alei aplikacjami IT.Zaryzykowałbytezę,żetakichdomorosłych informatyków nam nie brakuje i toonisąźródłemniechęcido zatrudnianiaprofesjonalnegoinformatyka.Z tego

Na właSNą ręKę

INFORMATYKÓW

Symptomatycznejestto,żefirmapozbawiona własnego etatowego specjalisty szuka pomocy nie tylko na zewnątrz. w 41proc.przypadkówpróbujeznaleźć rozwiązaniena własnąrękę,odwołującsię do własnychmożliwościi posiłkująctym wszystkim,comożna wyszperaćw Internecie – wynika z ubiegłorocznego badaniaSMBCloudSurvey 2013,zrealizowanegona zlecenieMicrosoftu.Polakpo-

I TO ONI SĄ ŹRÓDŁEM

G

8

NIE BRAKUJE NAM DOMOROSŁYCH

NIECHĘCI DO ZATRUDNIANIA PROFESJONALNEGO INFORMATYKA.

samegopowodupo zewnętrznąpomoc sięgasięw ostateczności. Małei średniefirmy,w tymmikroprzedsiębiorstwaskładającesięnajwyżejz kilku ludzi,stanowiąponad 99proc.wszystkichzarejestrowanychpodmiotówgospodarczych.Sąnietylkosolągospodarki,ale i wielkąnadziejąoutsourcerówIT,w tym dostawców rozwiązań chmurowych. Ci ostatnikierująsiędoświadczeniamiz krajówzachodnich,gdzienikomudo głowy nieprzychodzi,byna własnąrękęzmagać sięz chimeramitechnologii,a tymbardziejgmeraćw sprzęciei oprogramowaniu. Sądzą więc, że polskie poleganie na sobiew kwestiachITtopo prostuetap przejściowy. Po tej fazie niedojrzałości musiw końcuprzyjśćdojrzałość,czylidecyzja o skorzystaniu z profesjonalnych usług. Czy mają rację? Być może, ale na raziewłasnyserwertow małychi średnichfirmachwciążpodstawowei domyślnerozwiązanie–wynikaz raportuGTS Poland„Serwerw firmie 2013”.Nawetjak stoipod biurkiempana Zenka.

ProCeS deCeNTralIZaCjI Prawiejedna trzeciapolskichfirmdeklaruje,iżkwestiezwiązanez ITzajmująim jedynieniecoponad 3godzinytygodniowo.Niedużo–niemapodstawy,byzatrudniaćfachowcana stałe. I znówfirmy IT Reseller


felieton_Layout 1 14-03-24 12:29 Page 9


felieton_Layout 1 14-03-25 10:14 Page 10

felieton w Środku

outsourcingoweznajdująpowóddo zadowolenia,botowspółbrzmiz ichdeklaracjami.ITniepowinnoskupiaćna sobie uwagii zabieraćzbytdużoczasu.Mabyć zestawemnarzędzi,jakwieleinnych,którepo prostudziałajązapewniającorganizacjioczekiwanewsparcie. Bezpowrotnie minęły czasy, gdy sprzęt i oprogramowaniebyłypępkiemfirmowegoświata,zwłaszczaw dużychorganizacjach. W ostatnich latach, w dobie globalnegokryzysufinansowegoITutraciłotępozycję.„Dlaczegomająctakdużo sprzętui gromadząccorazwiększeilości danychmamytakmałąwiedzę?”–topytanie jak kryzysowy refren powtarzano przy okazjizamrażaniabudżetówz wydatkamina IT.Jednocześnienasilałysię żądania poprawienia wskaźnika ROI „zwrotuz inwestycjiinformatycznych”. Takienastawienie,wynikającez restrykcyjnej polityki finansowej, zmieniło w końcuna trwałepodejściedo IT–działałojakkatalizatorrozwojuusługowego, chmurowegomodeluIT.Teraznowymodelproponowanyjestwszystkim,alez naciskiemna szczególnąjegoużyteczność u MiŚ-ów(małychi średnich).Citymczasem zachowują rezerwę wobec nowych trendów,copotwierdzająkolejnebadania–zarównoprzywołanewyżej,jaki najnowszebadanieAudytelao przetwarzaniu w chmurzew polskichfirmach.

WODA UpłyNIe Sceptycyzm wobec chmury, nieufność i dystans wobec propozycji zmiany do-

LEKCEWAŻĄCE PODEJŚCIE DO ZDOBYCZY TECHNOLOGII MA SWOJE NIEPRZYJEMNE KONSEKWENCJE.

tychczasowegosposobukorzystaniaz informatycznegowsparcia–takietonydominująwśródpolskichprzedsiębiorców. Uważają,żeichdanesąbezpieczniejsze i pod kontrolą, gdy są przechowywane na serwerzestojącymwewnęcemiędzy gabinetemprezesaa recepcją,a niew jakimśdatacentre.Nawetjeśli–jaksązapewniani – ma ono solidne i podwójne zabezpieczeniafizyczneorazlogiczne,połączonejestethernetemz podobniezabezpieczonym centrum zapasowym i choć na zapleczuobutychcentrówznajdująsię zapasypaliwai agregatygotowezaopatrywaćjew energięw przypadkujakiejśnieprzewidzianejawariienergetycznej. Jak usługodawcy poradzą sobie z takim

konserwatyzmem?Mająniełatwyorzech do zgryzienia. Być może dopiero wtedy, gdychmurastraciswojąnowość,gdystaniesiępowszechną,stabilnąi wystandaryzowanąusługą,gdyinnenowościzawładną wyobraźnią uczestników rynku, mniejsi przedsiębiorcyw końcusiędo niejprzekonają.Tocałkiemprawdopodobne.Wpierw sporowodymusiw Wiśleupłynąć.

SpOCzyNek NA lAURACh WynikibadaniaAudytelaniepozostawiajązłudzeń: 55proc.największychpolskich firm w ogóle nie stosuje przetwarzania w chmurze,a 40proc.nawetniematego w planach.Takwięcstanna dziśmożna by określićjakoodlot.Odlot–skądi dokąd? Odlot z miejsca, w którym biznesmeni uważniepatrząna toconowegosiępojawiana rynkui jakprzyswoićsobienowości,byuskrzydlałyprowadzenieinteresów. Odlotw stronękrainybeztroskii samozadowoleniaz faktu,żebiznessiękręci.kręci się! Więc? Nie ma co się zbytnio przejmować!kręcisię–towystarcza! I towłaśniejestbrakpodejściastrategicznegoi hołdowaniuniczymnieuzasadnionemuprzekonaniu,żemożna poprzestać na „jakośtobędzie”.A tymczasemniewystarczy.lekceważącepodejściedo zdobyczytechnologiimaswojenieprzyjemne konsekwencje.Jakie?Choćbyto,żebizneszaczyna tracićimpet,ażsięzatrzymuje.Wiadomo,żeod utknięciena mieliźnie do zamknięciafirmydroganiedaleka.

JAk zA kRólA ĆWIeCzkA Wszystkieznakina niebiei ziemiwskazują,żenaszymfirmombrakujepodejścia innowacyjnegoi innowacji.królujeza to rutyniarstwo,choćna nimniktza daleko niezajedzie.Jakiemaonooblicze?Choćbyto,bymożliwościstwarzaneprzezinternetsprowadzaćw praktycedziałania firmyjedyniedo opublikowaniana stronachwwwzbiorupodstawowychinformacji o niej, jak to bywało za króla Ćwieczka.Niemieckiefirmypostępowały tak 20lattemu.A dziśdokładajądo tych podstawprzekazymultimedialnei interaktywne,odnośnikido systemówzunifikowanej komunikacji, do serwisów społecznościowychi fanpage’ów,formaty witrynydostosowanedo potrzebmałych ekranówi smartfonów,użyteczneaplikacjemobilne,itp.efektjesttaki,żezdobywająrynkiw całejeuropie.Ba!eksportują do Chin.A w wymianiehandlowejpolski i Chinmamygigantycznąnierównowagę z całkowitądominacjąimportu…

10

IT Reseller


bakote_Layout 1 14-03-24 12:30 Page 11

Najwyższa jakość usług sieciowych w oparciu o platformy

Systems

N

NetScout Systems to amerykański producent i lider rynku zaawansowanych rozwiązań do ujednoliconego zarządzania dostarczaniem usług sieciowych, wyznaczający kierunki zmian, których doświadczają przedsiębiorstwa i dostawcy usług optymalizujących wykorzystywanie zasobów we wszystkich nowoczesnych sieciach IP, zapewniając zarazem funkcjonowanie aplikacji oraz połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami sieci. Przez 30 lat swojej działalności NetScout wyspecjalizował się w dostarczaniu na rynek nowoczesnych technologii związanych z przepływem pakietów, które pozwalają na wszechstronny wgląd w czasie rzeczywistym w działanie sieci, tak by zapewnić jej poprawne funkcjonowanie na poziomie sieciowym, aplikacji czy też poszczególnych użytkowników. Produkty sieciowe oraz aplikacje analityczne NetScout Systems zapewniają możliwość wdrożenia sprawdzonego systemu umożliwiającego precyzyjny wgląd w dynamiczny charakter danych, głosu i wideo, istniejących w nowoczesnych sieciach IP. Te wysoce zaawansowane narzędzia zapewniają zarówno biznesową, jak i technologiczną perspektywę na świadczone usługi, co umożliwia efektywne zarządzanie środowiskami IT i pracownikami firmy, a także pozwala w pełni zrozumieć wpływ poszczególnych elementów: serwerów, aplikacji, użytkowników oraz współzależności między nimi, w celu optymalizacji świadczenia usług, ochrony przed awariami i zapewnienia najwyższej jakości doświadczeń użytkownika. System składa się dwóch elementów – urządzenia nGenius®InfiniStream® oraz oprogramowania zarządzającego nGeniusONE™. Platforma ta, łącząca w sobie możliwość analizowania danych sieciowych oraz wydajności aplikacji, umożliwia działom IT pełny wgląd, w kontekście danej usługi bądź aplikacji sieciowej, w działanie sieci i jej poszczególnych elementów związanych z monitorowaną usługą. nGeniusONE™ wykorzystuje do analizy dane pochodzące z sond i analizatorów, z których najpopularniejszymi IT Reseller

są urządzenia typu nGenius® InfiniStream® umożliwiające inteligentne przechwytywanie pakietów, co pozwala na prowadzenie analiz wydajności sieci i różnorakich aplikacji oraz pozwala zapewniać odpowiednią jakość dostarczanych usług sieciowych. W przypadku konieczności równoległego monitorowania wielu punktów sieci, NetScout daje możliwość integracji systemu ze swoimi przełącznikami monitorowania z rodziny nGenius Packet Flow

Switches (PFS), by móc jednocześnie, bez wprowadzania dodatkowych opóźnień, zapewnić wgląd we wszystkie elementy systemu infrastruktury przedsiębiorstwa. System zawiera predefiniowane zestawy monitorowania usług dla wspólnych usług korporacyjnych, konfigurowalny monitoring usług wsparcia środowisk zdefiniowanych przez użytkownika i daje możliwość monitorowania zarządzania wydajnością całej sieci IP.

Krzysztof Halgas| Country Manager, BaKoteCH – Co daje wdrożenie rozwiązania NetScout Systems? – Kluczowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania technologii NetScout Systems jest holistyczny wgląd w stan wszystkich usług biznesowych, ich sieci powiązań i komponentów aplikacji mających wpływ na funkcjonowanie tych usług. Pulpit zarządzający daje możliwość alarmowania i wczesnego ostrzegania, opartego na analizach czasu rzeczywistego, w celu umożliwienia proaktywnej ochrony dostępności usług i wydajności sieci bądź aplikacji. – Jak wygląda analityka przy zastosowaniu wizualizacji usług i innych rozwiązań technologi NetScout? – Wizualizacja usług w czasie rzeczywistym zapewnia wielowarstwowe zarządzanie wydajnością sieci i komponentami aplikacji, umożliwiając jednocześnie szybkie wykrywanie problemów wydajności, a inteligentne wczesne ostrzeżenia pozwalają identyfikować pierwsze oznaki degradacji wydajności poprzez zaawansowany silnik analityczny. W przypadku wystąpienia awarii sieci, NetScout, poprzez wielowarstwowe wyszukiwanie problemów związanych z wydajnością oraz dane historyczne oparte na analizie śladów na poziomie pakietów i sesji, daje możliwość szybkiego wykrycia problemu, a dane i dalsze analizy historyczne oparte na dowolnych konfigurowalnych kryteriach umożliwiają ocenę długoterminowych trendów oraz zapewniają wsparcie procesów planowania.

Krzysztof Halgas, Country Manager, BaKoteCH tel. (12) 349-62-29, netsCout@BaKoteCH.pl

11


nec_Layout 1 14-03-24 12:34 Page 12

stoRAge

HYDRAstor – najszybszy, skalowalny system pamięci masowej z globalną deduplikacją

W ofercie firmy Alstor pojawiły się ostatnio backupowe urządzenia deduplikacyjne firmy NEC serii HYDRAstor. W najnowszym poradniku „Midrange deduplicating backup appliance buyer’s guide” firmy DCIG z października 2013 roku rozwiązania te zostały ocenione jako najlepsze na rynku. HYDRAstorfirmyNECjestskalowalnąsieciowąpamięciąmasowąstworzonądo długoterminowegoprzechowywaniadanych. Rozwiązanie,poprzezglobalnądeduplikacjędanych,do 95proc.redukujewykorzystaniepojemnościpamięcimasowej. Unikatowa architektura HYDRAstor pozwala na nieograniczoną, liniową skalowalność zarówno pojemności, jak i wydajności. Skalowanieodbywasię za pomocą 2typówwęzłów:węzłahybrydowegoHN(HybridNode)zwiększającegozarównopojemność,jaki wydajność oraz węzła pamięciowego SN (Storage Node),zwiększającegotylkopojemność. System może być rozbudowany aż do 165węzłów. TechnologiaHYDRAstorDynamicStor™ wirtualizuje wszystkie dostępne zasoby pamięcimasowejdo jednejwspółdzielonejpulii dynamicznieprzydzielapojemność, gdy tylko jest ona potrzebna. Domyślnieobsługiwanyjestsystemplikówwielkości 256PB. Technologia DataRedux™ eliminuje redundantne dane pomiędzy wszystkimi aktualnie napływającymi strumieniami danych,a takżew obrębieichsamych.Za-

12

pewniato,żewszystkiedanew ramach całejsiecisąw pełnizdeduplikowane.Dostosowaniesiędo formatuaplikacjieliminujewpływspecyficznychdlanichmetadanych,dodatkoworedukującużywaną przestrzeń dyskową. W odróżnieniu od rozwiązań konkurencji, w przypadku dołożenia dodatkowego węzła dane są nadal globalnie deduplikowane pomiędzy wszystkimi już istniejącymi węzłami.

HYDRAstor do ochrony danych nie używa tradycyjnego sytemu RAID. Zamiast niego stosowane jest kodowanie DRD (Distributed Resilient Data™ – dane rozproszone odporne na uszkodzenia), zapewniające większą ochronę oraz szybszą odbudowę danych w porównaniu do tradycyjnych systemów RAID, przy mniejszym narzucie pojemności i obciążeniu procesora. Standardowo HYDRAstor potrafi

IT Reseller


nec_Layout 1 14-03-26 08:39 Page 13

SToRAge

zabezpieczyćdaneprzed uszkodzeniem 3 dyskówprzy mniejszym,niżw przypadku RAID 6, narzucie pojemności. System możebyćtakżeskonfigurowanydo pracy przy równoczesnejawariiaż 6dyskówlub węzłów zachowując przy tym ciągłość operacjiWe/Wy.BardzoistotnąprzewagąsystemuDRDw porównaniudo tradycyjnego RAID jest czas odbudowy w przypadkuawariidysku. Czastenw przypadkuawariijednegodysku 2TBwahasię,w zależnościod wielkościprzestrzenidyskowej,od 5minutdo 10godzin.RAID6potrzebujew tymwypadkuna odbudowęod kilkugodzindo ażkilkudni. Sieciowa architektura HYDRAstor zapewnia wysoką niezawodność i brak pojedynczego punktu awarii. W przypadkuuszkodzeniadowolnegowęzła,HYDRAstorautomatycznieprzenosisystemy plikówi adresyIPz uszkodzonychwęzłów na innedostępnewęzły.Wszystkiewęzły (zarównopamięciowe,jaki hybrydowe)są połączone ze sobą poprzez redundantny podwójnyprzełącznik,zapewniającciągłość połączeniai nieprzerwanytransferdanych. TechnologiaHYDRAstorRepliGrid™pozwalana replikacjęzoptymalizowanądla sieciWAN.Poprzezprzesyłaniedo zdalnegosystemuHYDRAstortylkounikalnych skompresowanych fragmentów danych oraz nowych referencyjnych wskaźników, metadanych, HYDRAstor możeznaczącozredukowaćwymagania dotycząceprzepustowościsieci. Zastosowanew HYDRAstorszyfrowanie przechowywanych danych chroni je przed nieautoryzowanym dostępem w przypadku zagubienia lub kradzieży dysków.Możliwejesttakżeklonowanie, pozwalającena wygenerowaniewciągusekundzdeduplikowanejkopiisystemuplików. Funkcjonalność jednokrotnego zapisuHYDRAlock™WORM(Write-OnceRead-Many)zapewnianienaruszalność zapisuwymaganąprzezregulacjeprawne. Najmniejszy model, HYDRAstor HS3-410-8, oferuje pojemność natywną 24 TB i transfer do 3,2 TB/godz. Model HS8-4000 może być rozbudowany do 165 węzłów, oferując natywną pojemność 8 PB i transfer do 800 TB/godz. Przy implementacji typowej strategii backupu danych, najmniejsze urządzenie pozwala na przechowywanie ok. 300 TB danych, podczas gdy na największym urządzeniu można przechowywać aż ok. 100 PB. IT Reseller

Distributed Resilient DataTM - dużo lepsza niż tradycyjny RAID ochrona danych

Kontakt: Alstor, Jerzy Adamiak, j.adamiak@alstor.com.pl

13


nas_Layout 1 14-03-25 13:29 Page 14

storage

p Podpora small biznesu

Urządzenia NAS są ciągle udoskonalane sprzętowo – zwiększa się ilość pamięci RAM, a także używane są coraz mocniejsze procesory pozwalające na sprawną obsługę dużej ilości użytkowników potrzebujących stałego i szybkiego dostępu do danych.

nieważniesłużątylkodo składowaniach danych,alerównieżdo bieżącejpracywewnątrz firmy, oferując prędkość zapisu niemożliwądo osiągnięciaprzezchmurę–przekonujePiotrDudek,CountryManagerEasternEuropew NEtgEar. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstwczęstoNaS-ysąwystarczającym rozwiązaniemdo przechowywaniadanych, robieniabackupówi mogązastąpićduże, droższerozwiązania(biblioteki,macierze). NaS-ystająsięcorazbardziejpopularne również ze względu na funkcjonalności (kopiemigawkowe,zainstalowanyantywirus) oraz możliwość dostępu do danych przezurządzeniamobilne. –Ceniona jestmożliwośćpracySynology NaSw środowiskuwirtualizacjiorazskalowaniapojemnościw przyszłości,gdyż danychciągleprzybywa.UrządzeniaNaS zastępująteżoddzielnesystemy,np.dedykowane monitoringowi, redukując koszty związane z zakupem kolejnych rozwiązań–zauważarenataKrajewska, ProductManagerw Synology.

WięKSzE MożliWośCi PiotrDudekprzekonuje,żetrwającawłaśniemodana cloudcomputingnieoznacza zmniejszenia zainteresowania NaS-ami w sektorzeMśP,ponieważNaS-yrównież oferujątworzeniewłasnychchmur.

etworkattachedStorage(NaS)to technologiaumożliwiającapodłączenie zasobów pamięci dyskowychbezpośredniodo siecikomputerowej. Czytegorodzajusystemypamięcimasowychsąpopularnew sektorzeMśP? – W MśP sprzedaż urządzeń NaS nieprzerwanieod premierypierwszychurządzeńtypuNaSprzeżywawzrost.NaS-y będąsięstawałycorazpopularniejszepo-

N

14

IT Reseller


nas_Layout 1 14-03-25 13:29 Page 15

StorAge

– Proponujemy aplikacje dostosowane do pracy w chmurze, którą klienci segmentu MŚP mogą dostosować zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. eliminujemy też obawy związane z kosztownym zakupem urządzeń czy zarządzaniem wymagającym sporej wiedzy. bez kompromisów w zakresie wydajności czy pojemności, a przede wszystkim bez obaw o bezpieczeństwo związane z powierzaniem swoich usług firmie zewnętrznej. zainteresowanie nas-em jako podstawowym urządzeniem dla utworzenia własnej chmury wręcz rośnie – przekonuje renata krajewska. według kornelii szlósarczyk, Product Managera w Veracomp, urządzenia nas są ciągle udoskonalane sprzętowo – zwiększa się ilość pamięci raM, a także używane są coraz mocniejsze procesory, pozwalające na sprawną obsługę dużej liczby użytkowników potrzebujących stałego i szybkiego dostępu do danych. udoskonalane są też dotychczasowe i dodawane nowe funkcjonalności. Przykładowo, w ostatnim czasie neTgear wdrożył w swoich urządzeniach nowy system plików bTrfs, pozwalający na wykonywanie nieograniczonej ilości migawek. system plików zapewnia dodatkową kontrolę spójności danych, dzięki czemu możemy mieć pewność, że przechowywane pliki nie są uszkodzone. ostatnie aktualizacje urządzeń synology dotyczyły przede wszystkim możliwości pracy w chmurze, bezpieczeństwa danych oraz zasobów i uproszczonego zarządzania. firma rozwija też aplikacje mobilne dostępne dla różnych systemów operacyjnych urządzeń przenośnych.

serce urządzeń oprogramowanie staje się motorem rozwoju i sercem urządzeń. częste podróże służbowe lub praca zdalna wymuszają dostęp zawsze i wszędzie do firmowych plików poza biurem. stąd zapotrzebowanie na aplikacje mobilne. urządzenia przenośne są coraz bardziej popularne, coraz lepsze i rośnie ich znaczenie w środowisku biznesowym. – jednym z większych trendów przy tworzeniu nowego oprogramowania jest dostosowywanie gui do urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet. dodatkowo, każde nowe urządzenie projektowane jest z myślą o urządzeniach mobilnych, od konfiguracji do przeglądania i zarządzania plikami – informuje Piotr dudek. – Przede wszystkim dodawane są systemy do backupu, zarówno pełne, jak i darmoIT Reseller

Najciekawsze rozwiązania NAS NetgeAr reAdyNAS 516 To 6-dyskowy nas/san, w kTóryM Można uMieŚcić dyski Pozwalające na Przechowanie naweT 24 Tb danych.

urządzenie wyPosażono w oPrograMowanie do Tworzenia koPii zaPasowych i MożliwoŚć wsPóŁdzielenia Plików Między windows,

Mac, linux i ios.

LeNovo Px4-300d To idealne rozwiązanie dla MŚP i zaawansowanych sieci doMowych. Łączy funkcjonalnoŚci Pozwalające na dosTęP do isToTnych Plików zarówno lokalnie, jak i zdalnie.

SyNoLogy dS214+ To wydajny, dwukieszeniowy, uniwersalny serwer nas dla MaŁych i Średnich firM. Przeznaczony sPecjalnie do Pracy wielozadaniowej, serwer sieciowej PaMięci Masowej ds214+ oferuje wysoką wydajnoŚć, energooszczędnoŚć i PeŁny zakres funkcji biznesowych.

we wersje, licencje na obsługę kamer monitoringu wizyjnego, wiele aplikacji mobilnych przeznaczonych dla smartfonów i tabletów, dzięki czemu dostęp do danych możliwy jest praktycznie z każdego miejsca i o każdej porze – dodaje kornelia szlósarczyk. najnowszy system operacyjny synology nas dsM 5.0 wprowadza automatyczną synchronizację dwóch serwerów oraz urządzeń klienckich z wieloma synology nas. dzięki aplikacji cloud station zapewnia wydajną pracę w grupie oraz automatyczny dostęp do plików na wielu

urządzeniach. dane można także synchronizować z usługami w chmurze publicznej. – im więcej sprzętu, tym bardziej skomplikowane systemy, stąd tendencje w kierunku zunifikowanej i centralnie zarządzanej pamięci masowej, oferującej także dodatkowe usługi zastępujące kilka urządzeń. Ponadto szeroko rozumiane bezpieczeństwo i, co za tym idzie, efektywność wykonywania kopii zapasowych oraz ochrona dostępu do zasobów – twierdzi renata krajewska. Marcin Złoch

15


netgear-ok_Layout 1 14-03-25 13:31 Page 16

WyWiad

Władcy chmur – co powinieneś wiedzieć o urządzeniach NAS Z PIOTREM DUDKIEM, Country Manager Eastern Europe NETGEAR rozmawiał Wojciech Urbanek

C

– zym jest urządzenie typu NAS? – Pliki, zwirtualizowane obrazy, e-maile to dane potrzebne, aby nasz biznes odniósł sukces. Ich szybki przyrost jest nieunikniony. Z produktami ReadyNAS przedsiębiorcy i osoby prywatne uzyskują możliwość łatwej centralizacji, zabezpieczenia oraz kontroli dostępu do swoich cyfrowych danych. Zaprojektowane specjalnie dla specyficznych potrzeb różnych klientów, urządzenia ReadyNAS wykorzystują opatentowaną technologię ReadyCLOUD, oferującą wykrywanie, zarządzanie oraz provisioning z poziomu chmury. Ponadto, no-

we urządzenia stworzone są z myślą o wirtualizacji z obsługą iSCSI oraz dynamiczną rezerwacją przestrzeni dyskowej, czego potwierdzeniem jest certyfikacja VMware'u i Microsoftu. Klient, kupując NAS z dyskami, dostaje przetestowane urządzenie gotowe do użytku. W odróżnieniu od urządzeń

NAS, dla dużych i wymagających klientów proponujemy urządzenia serii ReadyDATA.

K

– omu dedykowane są urządzenia typu NAS? – Generalnie, urządzenia typu NAS dedykowane są małym i średnim przedsiębiorstwom, które generują znaczne ilości danych wymagających przechowywania. Dzięki możliwości tworzenia kopii zapasowych oraz współdzielenia plików pomiędzy Windows, Mac, Linux, iOS oraz urządzeniami obsługującymi te systemy, urządzenia tego typu są uniwersalne. Dla firm, które czerpią korzyści z wirtualizacji, NETGEAR udostępnia iSCSI, vSphere™/Hyper-V™, Thin Provisioning oraz wsparcie w postaci VM-ready, które umożliwiają zarządzanie chmurą w każdym miejscu na Ziemi, gdzie jest możliwość połączenia z siecią.

W

– jaki sposób NAS-y chronią dane? – Każda pamięć masowa NAS od NETGEAR bazuje na rewolucyjnym systemie operacyjnym ReadyNAS. Ten dedykowany system operacyjny oferuje ochronę plików poprzez replikację w chmurze, nielimitowaną ilość migawek oraz dynamiczną rezerwację miejsca. Każdy ReadyNAS chroni zapisane

16

IT Reseller


netgear-ok_Layout 1 14-03-25 13:31 Page 17

WyWiad

danenietylkoza pomocąX-RAID2,alerównieżjest topierwszetakierozwiązaniedlasektoraMŚPoferującestałąochronędanychza pomocąpracującego w czasie rzeczywistym antywirusa oraz szyfrowaniadanych.

J

– ak wygląda kwestia serwisu NAS-ów? –Przedewszystkimnależyzaznaczyć,żecentrum serwisoweNETGEARznajdujesięw Polsce.Dzięki temu urządzenia mogą być wymieniane

„pod drzwi”w ramach 5-letniejgwarancjiw przypadkuseriibiznesoraz 3-letniejw przypadkuserii domw standardzie.Dodatkowokliencimogąskorzystać z 90-dniowego bezpłatnego wsparcia telefonicznegoprzy instalacjiurządzenia,realizowanegoprzezpolskiecallcenterNETGEAR.Istniejerównieżmożliwośćwymiany„na następny dzieńroboczy”.W przypadkuzakupuNAS-a z dyskamiod NETGEAR,serwisdyskówrealizowany jestrównieżprzezproducenta.

www.readynas.pl Demo ReadyNAS dostępne online!

http://www.netgear.com/landing/readynas-sandbox.aspx IT Reseller

17


flash_Layout 1 14-03-25 13:32 Page 18

storage

Szybkie pamięci SSD stają się nieodłącznym elementem macierzy dyskowych. Czy to znak, że wirujące talerze wkrótce odejdą do lamusa? acierze typu all-flash zaczynają powolipojawiaćsięw instytucjach finansowychorazdużychkorporacjach.Niejesttodziełemprzypadku.Pamięci flash pod wieloma względami biją na głowędyskitwarde.sąśrednio 115razy szybsze, a także dziesięć razy bardziej wytrzymałe od dysków mechanicznych. do tegomożna dodaćwiększąenergooszczędnośćczygęstośćupakowanianośników, szczególnieprzydatną,kiedyzaczyna brakowaćmiejscaw centrumdanych.cociekawe, prekursorami czystych macierzy flash są startupy.Tacyproducenci,jakViolinmemory, Pure storage, solidFire czy Kaminairo dośćdługoodgrywalipierwszoplanowerole w tymsegmencieproduktów.Wysokieceny ssdi brakzaufaniaczęściklientówdo nieznanychszerzejmarekraczejniesprzyjały sprzedaży.Jednakrynkowykrajobrazzaczyna sięzmieniaćwrazz wejściemdo gryświatowychkoncernów.dziśsystemyall-flash mająw swoimportfolioemc,IBm,NetApp czyhP.duziproducencidysponująszerokim polem manewru w zakresie polityki cenowej,a takżeoferująsilnewsparcietechniczneorazmarketingowe.Ichzaangażowaniez pewnościąprzyczynisiędo wzrostu popularności demonów prędkości, choć trudnoliczyćna cudw postacicałkowitego wyparciaz macierzywirującychtalerzy.Zdecydowana większośćfirmprzy wyborzemacierzy dyskowej kieruje się tradycyjnym przelicznikiemcena za 1 GB.WedługGartnera,średniacena za 1 GBdyskutwardego przeznaczonegodo obsługiwydajnychaplikacjiwynosi 33centy,zaśza 1 GBpamięci flashwykorzystywanejw systemachkorporacyjnychtrzebazapłacić 1,87dol.Różnica jestzatemznaczna.czystemacierzessd, przynajmniejna razie,pozostająproduktem dlawąskiegogrona użytkowników.–Rozwiązaniaall-flashsąoferowanedlaklientów

m

18

?

Czysty flash

czy hybryda

wymagającychconajmniejkilkusettysięcy operacjiIOoraztransferudanychrzędukilkugigabajtówna sekundę.Znajdująonezastosowanie w wymagających aplikacjach, gdziekluczowyjestczasdostępudo danych. W większościwypadkóww zupełnościwystarcząrozwiązaniahybrydowe–tłumaczy JerzyAdamiakz firmyAlstor,dystrybutora macierzyInfortrend.

FlAsh W mAłeJ dAWce Przedsiębiorcyposzukującynowychmacierzydyskowychcorazczęściejstawaćbędą przed dylematem–zawrotna szybkośćczy dużapojemność?Wbrewpozorom,rozwiązanietejkwestiiniemusibyćkarkołomnym zadaniem.specjaliściprzyznają,żew większościprzypadkówskutecznymlekarstwem możebyćnawetniewielkadawkapamięci

flash.Wedługemc,do optymalizacjiwydajnościaplikacjiwirtualnychwystarczykilka napędów flash, średnio mniej niż 5 proc. łącznejpojemności.W podobnymtoniewypowiadająsięspecjaliściz IBm.–Na rynku ITdotychczaspanowałoprzekonanie,iżwykorzystywaniedyskówssdjestza drogie. Należy jednak zwrócić uwagę, że około 5proc.dyskówssdw połączeniuz doskonałymalgorytmemrealokacjipozwaladiametralniezmienićtęsytuację–doradzaPiotr Biskupskiz IBmPolska. Z koleiNetApprekomendujedlatradycyjnychzastosowańsystemyhybrydowe,zawierające 1-2 proc. pamięci flash. są to typoweoperacje,takiejakobsługapoczty elektronicznej, udostępnianie serwisów internetowychczyzunifikowana komunikacja.W powyższychprzypadkachobciążenia

IT Reseller


flash_Layout 1 14-03-25 13:32 Page 19

storage

nieprzekraczają 150tys.IOPS,zaśopóźnienia oscylują wokół 3-5 ms. – Walorem macierzyhybrydowychjestwydajność.Kluczowąrolęspełniaauto-tiering.Nawetjeśli cenykorporacyjnychnośnikówSSDznaczącospadną,czegonienależysięszybkospodziewać,dyskimagnetyczneoferujądużo lepszy stosunek pojemności do ceny. W związkutymbędącałyczaspotrzebne do celów archiwizacyjnych – mówi Jerzy Adamiak.

MirosłaWChełMeCki dyrektor działU serWeróW i PaMięCi MasoWyCh,

VeraCoMP sa

Ze względu na ciągły spadek cen dysków flash i coraz większe ich pojemności, macierze dyskowe SSD oraz rozwiązanie hybrydowe będą coraz częściej stosowane w praktyce. Nie doszukiwałbym się na-

ZgODNA KOOPeRACJA

tomiast jednego elementu technologicznego, który miałby być głów-

Wszystkowskazujena to,żedyskiSSDoraz HDDsąskazanena długotrwałąwspółpracę. Producencisprzętuposzukująrozwiązańpozwalającychoptymalniewykorzystaćposzczególnerodzajenośników.Wydajnośćsystemu można poprawićw dwojakisposób:poprzez odpowiedniedopasowaniegrupyRAIDoraz umieszczeniedanychna odpowiednichdyskach.Przykładowo,poziomRAID 1+0zapewniadużowiększąszybkośćniżRAID 5,ale wrazzewzrostemwydajnościzmniejszasię jegopojemność.W przypadkuRAID 1+0trzebapoświęcićpołowępowierzchnidyskowej, zaśRAID 5–tylkojednątrzecią.Podobna sytuacjawystępujewśródnośników,tutajrównieżtrzebaszukaćkompromisów.Najtańsze dyskiSATAsąnajwolniejsze,na przeciwległymbiegunieznajdująsiępamięciflash,piekielnieszybkie,alebardzodrogie.Jakna razie, najlepszym sposobem na zestawienie poszczególnychelementówukładankiwydajesię byćautomatycznytiering.Todojrzałakoncepcja,liczyjużsobiedziewięćlat,a jejprekursoremjestfirmaCompellent,obecnienależąca do Della.Specjalistyczneoprogramowaniepozwaladynamicznieprzenosićdanemiędzy dyskamiorazpoziomamiRAID.W rezultacie najczęściej używane zasoby znajdują się w warstwiepamięciflash,a rzadkowykorzystywanewędrująna dyskiSATA.Rolaadministratora pamięci masowej ogranicza się jedyniedo zdefiniowaniawarstworazichprocentowegoudziału.Rozwiązanieforsująliderzyrynkustorage,tacyjakeMC,IBM,HPczy HitachiDataSystems. Wartoprzyjrzećsięofercieproducentównowejfali,promującychalternatywnepomysły. W ostatnimczasiew świeciepamięcimasowychwielemówisięo dwóchfirmachNimbleStorageorazTegile.Hybrydowemacierze tegopierwszegodostawcyod niedawna dostępnesąw Polsce.–NimbleStorage,wprowadzając na rynek swoje produkty, proponujenamnowe,świeżepodejście.Innowacyjnośćrozwiązaniategomłodegoproducentapolegana zastosowanejautorskiej architekturyCASL,którałączyzastosowanie

nym środkiem wspierającym upowszechnienie któregokolwiek

IT Reseller

z podejść. Decydujące znaczenie zawsze będą miały potrzeby biznesowe, budżet i rodzaj infrastruktury informatycznej wraz z aplikacjami.

Przedsiębiorcy stawiają na hybrydy Z badań agencji 451 Research, przeprowadzonych w drugiej połowie ubiegłego roku w grupie średnich i dużych firm, wynika, iż 37 proc. korzysta z macierzy hybrydowych. Natomiast 15 proc. respondentów planuje wdrożyć tego typu rozwiązania w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Adaptacja produktów opartych wyłącznie na dyskach SSD postępuje zdecydowanie wolniej. Tylko 6 proc. przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu ma systemy all-flash.

szybkichdyskówSSDdlaodczytów,z czym mogliśmy się już spotkać na rynku, wraz z unikalnym podejściem dotyczącym zapisówna dyski.W przypadkurealizacjizapisów,zmiana ruchulosowegona sekwencyjny umożliwiła stworzenie wydajnej macierzyz wykorzystaniemniedrogichdysków–tłumaczyKornelKundziczz firmy InfonetProjekt,pierwszegow PolscereselleraproduktówNimbleStorage.TegileSystemsjeszczenieoferujeswoichproduktów nad Wisłą.Jednakwartozapamiętaćtęnazwę,chociażbyzewzględuna bardzodobre wynikiuzyskiwaneprzezmacierzetegoproducentaw niezależnychtestach.–Dajemy klientomcałkowitąswobodę,mogąkorzystaćz czystegosystemuflashbądźhybrydy. W tym drugim przypadku zapewniamy znacznąredukcjędanych.Jakojedynyproducentoferujemyredukcjęzarównodladysków SSD, jak i HDD – zachwala swoje systemyRohitKhetrapal,prezesTegileSystems,na łamachportaluTheRegister.Macierzeoferowaneprzezstartupytoprodukty dlaodważnychresellerów,którzynieobawiająsięinnowacyjnychrozwiązań.Z jednej strony, pozwalają wyróżnić swoją ofertę na tlekonkurencji,alez drugiej,pojawiasię problemzwiązanyz promocjąanonimowej markiwśródpotencjalnychodbiorców. UdziałdyskówSSDw macierzachdyskowychbędziesukcesywnierosnąć.Nienależy się spodziewać żadnej rewolucji. Polscy kliencicechująsiędużympragmatyzmem i doskonalewiedzą,żenajszybszenieoznaczawcalenajlepsze.Sytuacjaw segmencie macierzydyskowychprzypomina ryneksystemów PBX. Choć od kilku lat mówi się o zmierzchutechnologiiTDM,wciążznajdujeonalicznezastosowania. WojciechUrbanek

19


pamieci_Layout 1 14-03-25 13:32 Page 20

storage

Pamięci masowe Powtórka z serwerów? Wirtualizacja pamięci masowych bardzo długo pozostawała na obrzeżach świata IT. Ale nadszedł czas, żeby wejść do poważniej gry. ozwiązania do wirtualizacji pamięci masowych są dostępne na rynku od ponad dekady, ale jak do tej pory, trafiały do wąskiego grona odbiorców. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach ich sprzedaż będzie przynosić zdecydowanie wyższe profity aniżeli dotychczas. lawinowy przyrost przetwarzanych danych zmusza właścicieli biznesów do poszukiwania nowych rozwiązań. Prosta rozbudowa systemu wiąże się z dużymi kosztami, a czasami staje się niemożliwa ze względu na brak miejsca w serwerowni. Przez długi czas to macierze dyskowe i serwery dyktowały warunki gry, teraz inicjatywę przejmuje oprogramowanie.

r

WirTualiZacJa NicZyM auToSTrada Z analiz agencji badawczej Taneja Group wynika, że cena 1 GB danych macierzy klasy midrange wynosi 3-5 dol. co ciekawe, koszty związane z pracą systemu są jeszcze wyższe i oscylują pomiędzy 5 a 8 dol. rocznie. Wirtualizacja pamięci masowych bądź zastosowanie rozwiązań typu Software defined Storage ma zapobiec erozji kosztów sprzętu związanych z nowymi inwestycjami i zarządzaniem. W jaki sposób? o ile wirtualizacja serwerów pozwala na zainstalowanie na jednej fizycznej maszynie kilkunastu wirtualnych serwerów, o tyle w przypadku pamięci masowych jest na odwrót. Proces polega na konsolidacji i współdzieleniu zasobów pochodzących z różnych macierzy dyskowych bądź serwerów. W rezultacie kilka systemów jest widocznych jako jedno urządzenie. Wirtualizacja pozwala połączyć w pulę systemy EMc, Netapp, iBM, HP, dell czy innych producentów.

20

W innym przypadku nie są one w stanie ze sobą bezpośrednio współpracować. Technologia ułatwia zarządzanie oraz migrację danych pomiędzy różnymi zasobami fizycznymi, a także umożliwia prowadzenie jednolitej polityki w zakresie odzyskiwania danych. Piotr Sękowski z Systems and Technology Group porównuje wirtualizację pamięci masowych do autostrady, na której szeroka jezdnia jest podzielona na pasy. – Jeśli chcemy jechać szybciej, wjeżdżamy na lewy pas i nabieramy prędkości. Gdy poruszamy się wielką ciężarówką to zjeżdżamy na prawy pas, żeby nie blokować ruchu szybszym pojazdom. Z kolei gdy przepustowość naszej autostrady się kończy, a samochodów jest coraz więcej i muszą jechać jeszcze szybciej, po prostu dobudowujemy lewy pas – tłumaczy Sękowski.

NarZędZia do WirTualiZacJi Pierwsze próby związane z wirtualizacją pamięci masowych sięgają jeszcze końca ubiegłego wieku, a do grona prekursorów należy amerykańska firma data core Software, powstała w 1998 roku. Jej flagowym produktem jest oprogramowanie SaNsymphony-V. To uniwersalne rozwiązanie, współpracujące z zewnętrznymi macierzami dyskowymi, dyskami zainstalowanymi w serwerach, kartami rozszerzeń z pamięcią flash czy nawet pamięcią operacyjną raM serwera. oprogramowanie jest w pełni otwarte, nie związane z żadnym z dostawców sprzętu. – System w porównaniu ze sprzętowymi wirtualizatorami jest kilkakrotnie tańszy – dodaje Sławomir Karpiński z connect distribution, dystrybutora oprogramowania. Warto dodać, że produkt cieszy się dużą po-

pularnością wśród naszych zachodnich sąsiadów, jego użytkownikami są m.in. T-Mobile czy telewizja ard. iBM swoją wielką przygodę z wirtualizacją pamięci masowych rozpoczął nieco później, bo w 2003 roku, wprowadzając na rynek SaN Volume controller. oprogramowanie jest fabrycznie instalowane na urządzeniach SVc Storage Engine, opartych na technologii serwerowej iBM System x. Najnowsza wersja produktu realizuje m.in. kompresję danych w czasie rzeczywistym czy automatyczne przenoszenie danych pomiędzy różnymi rodzajami dysków. HP ma w swoim arsenale StoreVirtual VSa. Pierwsza wersja tego rozwiązania pojawiła się sześć lat temu. Producent oferuje dwie opcje – zakup oprogramowania StoreVirtual VSa bądź wersję HP StoreVirtual 4000 wraz ze skonfigurowanym serwerem. Budowę systemu można rozpocząć od dwóch serwerów i skalować go aż do 32 węzłów. Możliwość rozszerzenia klastra na dwie lokalizacje złagodzi skutki ewentualnej awarii w jednej z serwerowni. StoreVirtual VSa, podobnie jak SVc, oferuje automatyczne przenoszenie bloków danych do odpowiedniej warstwy pamięci masowej. Na początku bieżącego roku na rynku pojawiło się oprogramowanie do wirtualizacji Flexarray firmy Netapp. Jego zastosowanie pozwala wirtualizować platformy pamięci masowej wielu dostawców oraz zarządzać nimi, oprogramowanie Flexarray obsługuje pamięć masową SaN i NaS bez konieczności korzystania ze skomplikowanych dodatków, umożliwia też klientom na ujednolicenie infrastruktury iT w ramach jednej platformy zarządzania danymi. o ile produkty iBM, HP czy datacore Software mogą pracować w różnych środowiskach, o tyle wirtualne macierze Tintri opracowywano wyłącznie pod kątem architektury VMware. Ten nieznany w Polsce producent cieszy się sporym uznaniem wśród branżowych ekspertów. analitycy z Taneja Group wyliczyli, że macierz Tintri VMstore ma sześciokrotnie większą wydajność oraz gęstość upakowania dysków niż tradycyjne urządzenia. W ostatnim czasie dużo mówi się o rozwiązaIT Reseller


pamieci_Layout 1 14-03-25 13:32 Page 21

storage

niu Virtual SAN firmy VMware. Produkt osadzony jest na hypervisorze VMware vSphere 5.5. Klienci mogą rozpocząć pracę z systemem od małej konfiguracji i rozbudowywać przestrzeń i moc magazynową, dodając kolejne serwery. Virtual SAN testują obecnie partnerzy VMware. W wersji beta istnieje możliwość korzystania z jednego nośnika SSD i maksymalnie siedmiu dysków twardych. – Zaletą produktu jest łatwość konfiguracji, nie wymagająca specjalistycznej wiedzy od administratorów platformy vSphere. Ponadto przestrzeń udostępniana przez Virtual SAN jest z założenia zarządzana przez polityki przypisane do maszyn wirtualnych. To swego rodzaju uwertura do wirtualnych wolumenów dynamicznie rozwijanych przez dostawców macierzy – mówi Krzysztof Waszkiewicz z VMware.

SofTWArE DEfiNED STorAgE – WięCEj Niż WirTuAliZACjA? jednym z ważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń w branży pamięci masowych była prezentacja systemu ViPr firmy EMC. Producent określa rozwiązanie jako zdefiniowaną platformę pamięci masowej. Zdaniem EMC, jest to przełomowe rozwiązanie, wyznaczające nowe trendy na rynku. Zupełnie inaczej widzą to konkurenci. Niezależnie od tego, kto ma w tym sporze rację, pojawienie się ViPr rozpoczęło debatę na temat Software Defined Storage, czyli pamięci masowych zdefiniowanych przez oprogramowanie. Co oznacza to pojęcie? Czy jest tożsame z wirtualizacją pamięci masowych? Niekoniecznie. – Software Defined Storage to pamięć masowa, której parametry, takie jakie wydajność, poziom redundancji czy zasady dostępu, są definiowane przez oprogramowanie. Wirtualizacja pamięci masowych to, podobnie, jak w przypadku serwerów, uniezależnienie od poszczególnych technologii macierzowych i udostępnienie wirtualnej przestrzeni dyskowej odbiorcom. Zastosowanie obu tych koncepcji nie wyklucza się wzajemnie, a wręcz coraz częściej obserwujemy, że idą one ze sobą w parze – wyjaśnia Krzysztof Waszkiewicz. W podobnym tonie wypowiada się Sławomir Karpiński. – Software Defined Storage (SDS) jest pojęciem znacznie szerszym. Środowisko pamięci masowych powinno być już zwirtualizowane, aby łatwiej można było nadać cechy związane z SDS, takie jak automatyczne zarządzaniem przepływem danych czy kontrola nad wszystkimi urządzeniami przechowującymi dane – tłumaczy. IT Reseller

C&C Partners przedstawia nową serię przełączników dostępowych L2 GE Edge-Core Networks Firma Edge-Core wprowadziła nową serię przełączników dostępowych ECS4210. Rodzina składa się z 4 modeli (ECS4210-12T/12P/28T/28P – oznaczenie C&C EE-4212/12-P/28/28-P). Urządzenia przeznaczone są dla firm średniej wielkości, czy dedykowanych sieci pod systemy zabezpieczeń jako przełączniki brzegowe przy zasilaniu np. kamer IP. Modele z PoE+ ECS4210-12P/28P zostały wyposażone w wydajne układy zasilania, a ich budżet PoE wynosi odpowiednio 150 W i 400 W. Ponadto modele ECS4210-12T/28T idealnie radzą sobie z usługami Triple Play w sieciach operatorskich, a ich bezwiatrakowa konstrukcja zapewnia cichą pracę oraz podnosi niezawodność układu. Co więcej, cała seria ma bardzo wysoką zdolność ochrony przeciwprzepięciowej, funkcje zabezpieczające, ACL czy pomocne QinQ. Obecnie producent pracuje nad powiększeniem serii o modele 52-portowe. Przełączniki z linii ECS4210 kosztują (ceny netto) od 640 zł (model ECS4210-12T) do 4600 zł (model ECS4210-28P). Sprzęt objęty jest dożywotnią limitowaną gwarancją świadczoną przez okres do 5 lat po skończeniu produkcji danego modelu.

info.C&C Partners www.ccpartners.pl Ewolucję rozwiązań widać chociażby na przykładzie oprogramowania SANsymphony-V. DataCore Software rozszerza produkt o kolejne funkcje, wychodząc poza zakres samej wirtualizacji. Najnowsza wersja produktu będzie umożliwiała np. zarządzanie obszarami pamięci, które nie zostały poddane wirtualizacji: przestrzenią dyskową przy serwerach aplikacyjnych, itp. Dalszy rozwój oprogramowania wspierającego pracę pamięci masowych w dużym stopniu zależeć będzie od poziomu wiedzy resellerów czy integratorów. Dużo dobrej roboty wykonali dostawcy oprogramowania

do wirtualizacji serwerów, pokazując korzyści płynące z wdrożenia systemów. Niemniej z pamięciami masowymi może być pewien kłopot, wynikający z dostępności różnych rozwiązań sprzętowych oraz programowych. Poszczególni gracze różnią się też koncepcjami odnośnie do samego modelu zarządzania wirtualnymi zasobami. Nie zmienia to faktu, iż jest to segment rynku, któremu warto poświęcić trochę więcej uwagi, tym bardziej że lawina danych nieustannie rośnie. Wojciech Urbanek

21


NetApp_Layout 1 14-03-26 08:42 Page 22

storage

Innowacja bez chaosu – wykorzystując siłę chmury hybrydowej Wraz ze zmianą zastosowania chmury i początkiem epoki chmur łączonych, kluczowa dla odniesienia sukcesu staje się ewoluująca rola IT, jako architekta i pośrednika w dostarczaniu usług. Z tego względu firmy IT muszą decydować się na podejście strategiczne, jeśli chodzi o wdrożenie chmury, jednocześnie wykorzystując narzędzia i technologie, które zapewniają elastyczną i efektywną realizację tej strategii.

THOMAS KAISER, Regional Director Eastern Europe, NetApp

22

Corazczęściejkliencizmagająsięz podzieloną architekturąchmury–z różnorodnymiaplikacjami,elementamibusinessintelligencei danymi umieszczonymi w różnych systemach w wielumiejscachna świecie.Takapodzielona i chaotyczna infrastrukturaITnietylkopozbawia klientów możliwości uzyskania dodatkowejwartościpoprzezstosunkowołatwe powiązaniezesobąinformacji,alejesttakże szczególniekosztowna w utrzymaniui zarządzaniu.Zamiastuzyskaniaszybkości,na którą liczyli,kliencistająwobecogromnegobraku wydajnościtychpodzielonych,odmiennychsilosówITi procesówbiznesowych.Źleprzygotowana strategia dla rozwiązań w chmurze zwiększadodatkoworyzykoponoszoneprzez firmyi organizacje,ponieważz czasemstająsię onecorazbardziejzależneod dostawcówusług, którzyzarządzająistotnymidlarealizacjiich IT Reseller


NetApp_Layout 1 14-03-26 08:42 Page 23

storage

działalnościdanymi,będącymijednocześnie poza ichkontrolą. JakoNetAppwierzymy,żeskuteczna strategiadlarozwiązańw chmurzemusiopierać się na założeniach i związanej z nimi architekturze, które określamy jako http://www.net app.com/us/camp aigns/unboundcloud/UnboundCloud™.Nasza strategia zapewnia prostą, spójną i elastycznąarchitekturęIT,którapozwala dyrektoromds.ITna dostarczaniefirmom w sposóbjednolityi wydajnyodpowiednich usług z wykorzystaniem odpowiedniej chmury. FundamentemstrategiiNetAppUnbound Cloudjestprzygotowaniesystemów,które łącząinnowacjew zakresieujednoliconych technologiiscale-outz najlepszymiznanymi praktykamiw zarządzaniudanymi.Korzystamyz technologiiflash,zapewniającwydajne funkcjonowanie systemów, oraz używamyzaawansowanychtechnikwirtualizacji,byzapewnićzdolnośćspójnegozarządzaniaznacznymiilościamidanychwe wszystkichmożliwychśrodowiskach.Wprowadzającwspomnianąkonsekwencjęi integracjęw zarządzaniudanymina wszystkich chmurach,zapewniamykorzyściwynikającez symplifikacjii standaryzacji.Toz kolei gwarantuje firmom IT szybkość stosowanychrozwiązańi umożliwiaimkorzystanie z wartościdodanejwynikającejz organizacji danych. Podobniejakw przypadkuwszystkichwielkichstrategii,założeniateoretycznestojące za UnboundCloudsąjednocześnieproste i praktyczne:pomocklientomprzy wdrażaniuarchitekturyIT,którazapewniaoczekiwane przez nich korzyści. Zaliczają się do nichelastyczność,poprawionyczasrealizacjiusługi,a takżeszybkośćpodnoszenia możliwościsystemui efektywność. Uczynieniez naszejwizjiUnboundCloud rzeczywistości biznesowej funkcjonującej wydajnie wymaga bardzo zaawansowanej i złożonejtechnologii.Dlawieluz nasw firmieNetApppasjałączeniatychdwóchpozornie przeciwstawnych elementów, zaawansowanychrozwiązańtechnologicznychi płynnościrealizowanychprzeznas usług,stanowipodstawęwszystkichnaszych innowacji. Całyczasobserwujemy,jakfirmyi dostawcy usługchcąwykorzystywaćprzewagękonkurencyjną oferowaną przez architekturę w chmurze,a takżechętnieużywająw tym celunaszychrozwiązańsprzętowychi oprogramowania.Naszachęćwyjścianaprzeciw tymoczekiwaniomstałasiępowodemwproIT Reseller

wadzenianowejliniikorporacyjnychsystemówpamięcimasowejFAS8000,któraobejmuje także nowe oprogramowanie wirtualizacjiFlexArrayi najnowsząwersję klastrowegosystemuDataONTAP. PlatformaFAS8000zapewniaklientomkorzyści wynikające z najlepszych praktyk w zarządzaniudanymi,a takżełączyjez innowacjami w zakresie ujednoliconych technologiiscale-out.W tensposóbprzygotowywanesązestawyplatformsprzętowych i systemów zoptymalizowane pod kątem technologiiflashi rozwiązańw chmurze.Pozwalatoklientomna podniesienieelastycznościi wydajnościicharchitekturyIT. OprogramowaniewirtualizacjiFlexArray rozszerzakorzyściw zarządzaniudanymi za pomocąsystemuONTAP,poszerzając możliwościzarządzania,ograniczonedotychczasdo systemówopartychna rozwiązaniachNetApp,o systemyprzygotowane przezfirmytrzecie.Torzeczywiścieoferu-

znajdująsięichdane.DodatkowooprogramowaniewirtualizacjiFlexArrayumożliwia naszym klientom zwiększenie ich ROI na skutekprzygotowaniarozwiązańlegacy cloudstorage. Byosiągnąćprzewidywanąszybkośćoperacjisystemówprzechowywaniadanychopartychna oprogramowaniu,ichinfrastruktura musibyćzbudowana w sposób,któryoddziela zarządzenie zasobami za pomocą oprogramowania od podstawowych połączonychzasobówsprzętowych.Osiągnęliśmy to dzięki systemowi klastrowemu ONTAPi FlexArray.Pomagamyklientom określaćcechyzasobóww zakresieoprogramowaniaorazsystemówprzechowywania danychz uwzględnieniempoziomuproceduri usług,a takżewykorzystywaćwspomniane zasoby w zróżnicowanych środowiskachsprzedażowych. Najnowszerozwiązaniadladzielonejinfrastrukturyprzechowywaniadanychi inno-

jenaszymklientommożliwościprzechowywaniadanychopartena oprogramowaniu. Klastrowy system ONTAP w wersji 8.2.1,przygotowanyw ramachseriiFAS8000,dodatkoworozwijanajważniejszezaletysystemuDataONTAP,takie jakuniwersalna platformadanych,procesy niepowodujące obciążeń, zwiększona wydajnośćoferowanychrozwiązańi korzyści dla klientów wynikające z jednolitej skalowalności. DziękiplatformieFAS8000i klastrowymsystemiedanychONTAPkliencimająobecnie możliwośćwykonywaniaoperacji,szczególniew przypadkuochronyi zarządzaniakrytycznymi informacjami, w sposób spójny i wydajny,bezwzględuna to,gdziefizycznie

wacjew zakresieujednoliconychtechnologiscale-outsądocenianena rynku.Dzięki nim dyrektorzy ds. IT i firmy, dla którychpracujemy,posiadająrozwiązania pozwalająceimprzekształcićsięw pośredników rozwiązań w chmurze w sposób bardziejkontrolowanyi efektywnyniżkiedykolwiekprzedtem.Mająonimożliwość wymaganiaod dostawcówzapewnieniaim usługii niezawodności,którychpotrzebują–bezkoniecznościakceptowaniakompromisów wynikających z fragmentacji. Skutkiemtegojestinnowacjabezchaosu i możliwośćkorzystaniaz rozwiązańbiznesowychi przewagikonkurencyjnejzapewnianych przez rozwiązania w chmurze.

23


avnet_Layout 1 14-03-25 13:35 Page 24

WyWiad

Prawdopodobnie program

najlepszy partnerski Z RADOSŁAWEM RAFIŃSKIM, Channel Managerem Eastern Europe w firmie Brocade, rozmawia Cezary Tchorek-Helm. – Czym jest i co oferuje w Polsce firma Brocade? Czym charakteryzuje się program APN? – Program partnerski APN, czyli Alliance Partner Network, jest skierowany do wszystkich partnerów handlowych sprzedających produkty Brocade oraz, oczywiście, do dystrybutorów. Istotną cechą przyjętego przez nas modelu jest to, iż Brocade nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Ułatwia to pracę naszym partnerom, ponieważ jako centrala nie stanowimy dla nich konkurencji, co w praktyce innych firm często się zdarza przy okazji dużych kontraktów. Większość sprzedaży produktów IP Brocade prowadzi przez dystrybutora w Polsce – firmę Avnet. W przypadku produktów z grupy SAN – prawie całość sprzedaży jest realizowana kanałem OEM. Wspomniane przed chwilą obie grupy rozwiązań są dla nas ważne. Historycznie jednak Brocade wywodzi się z rynku rozwiązań Fibre Channel, na którym nadal jesteśmy największym na świecie producentem rozwiązań sieciowych, oferowanych we współpracy z liderami rozwiązań serwerowych i macierzowych, jak IBM, HP, EMC, HDS, FTS czy NetApp. Zawsze skupialiśmy się na sieciach do transmisji danych serwer-macierz. Świat technologii zmienia się jednak i obecnie użytkownicy coraz częściej korzystają z sieci IP do transmisji danych pomiędzy serwerem a systemem składowania, stąd Brocade podjął decyzję o wejściu na rynek rozwiązań IP. Pierwszym krokiem było przejęcie

24

w 2008 roku firmy Foundry Networks. Połączenie to zaowocowało m.in. wprowadzeniem tak pionierskich rozwiązań, jak Brocade VCS Fabric (Virtual Cluster Switching Fabric) na rynek sieci komputerowych dla centrów danych.

Jesteśmy amerykańską firmą zatrudniającą na świecie około 5000 pracowników. W Polsce działamy przez wyłącznego dystrybutora – firmę Avnet – zaś sam polski oddział, obsługujący region Europy Centralnej, liczy sobie 8 pracowniIT Reseller


avnet_Layout 1 14-03-25 13:35 Page 25

WyWiad

ków. Od samego początku naszej działalności szukamy partnerów handlowych aktywnie pracujących nad projektami sieciowymi u klienta końcowego. – Jak wygląda sieć partnerska Brocade? – Nasza sieć partnerska w Polsce ma dopiero 4 lata i ciągle widzimy miejsce dla nowych graczy. Nie jesteśmy jednak zainteresowani budowaniem sieci na siłę, więc dobieramy partnerów, którzy wzajemnie się uzupełniają, a nie konkurują pomiędzy sobą. Program partnerski Brocade jest bardzo elastyczny. Pozwala na rozwój i specjalizację w ramach jednej ze ścieżek specjalizacyjnych, bądź też łączenie ich ze sobą w zależności od profilu danego partnera. Obecnie oferujemy dwie główne ścieżki akredytacyjne: SAN i IP, a w ramach IP dodatkowo są do wyboru: L2-L3 – czyli routing and switching, L4-L7 – czyli load balencers, Ethernet Fabric – to nowatorskie sieci konwergentne dla centrów danych, oraz najnowsza ścieżka SWN – software networking, związana z włączeniem do naszego portfolio produktów przejętej dwa lata temu firmy Vyatta. Teraz mamy dziesięć firm partnerskich na poziomie Elite i Premier oraz grupę partnerów na poziomie Select. Głównym konkurentem Brocade jest, oczywiście, Cisco, lider na rynku IP. Z kolei my, z ponad 70-procentowym udziałem w rynku, przewodzimy w rozwiązaniach FC. Nasza wiedza na temat systemów dla centrów danych powoduje, że jesteśmy również niezwykle interesującym partnerem technologicznym dla firm, specjalizujących się w sprzedaży rozwiązań IP dla tego sektora. – Jakie są główne różnice na poziomach Partner Network (APN): Premier, Elite oraz Select? – Praktyka wykazała, że aby współpraca z partnerem była korzystna dla obu stron, powinniśmy zweryfikować możliwości firmy partnerskiej. Współpracę zawsze zaczynamy od poziomu Select, do czego wystarczy zarejestrowanie firmy na naszym portalu (my.brocade.com) i podpisanie umowy o współpracy z dystrybutorem, czyli z firmą Avnet. Już od tego poziomu Brocade gwarantuje rezerwację poszczególnych kontraktów, ponieważ partner ma możliwość rejestrowania projektów, nad którymi pracuje. Nie stosujemy praktyki wewnętrznej konkurencji, a upusty oferujemy dopiero po zarejestrowaniu tematu (do 90 dni) i stwierdzeniu faktycznej pracy na danym projekcie. Handlowcom zatrudnionym u partnerów już od poziomu Select zapewniamy dostęp do programu nagród (Brocade Rewards). l Na poziomach Premier i Elite stawiamy już wymagania w zakresie certyfikacji inżynierskiej i handlowej. Tworzymy z partnerem wspólny IT Reseller

biznes plan i zarys wzajemnej współpracy. Poziom Premier nie wymaga jeszcze określonych obrotów, natomiast partner musi posiadać zasoby inżynierskie pozwalające na niezależne kreowanie nowych projektów. Partnerów poziomu Premier dodatkowo nagradzamy funduszem marketingowym w wysokości 1 proc. od zrealizowanego obrotu. l W przypadku poziomu Elite dochodzi aspekt finansowy, a konkretnie wymóg regularnego minimalnego obrotu. Brocade oferuje tu najwyższy poziom upustów, fundusze marketingowe (analogicznie jak w przypadku partnerów poziomu Premier) oraz 1-3 proc. premii od zrealizowanych obrotów. Obecnie mamy 2 partnerów na poziomie Elite oraz 8 z certyfikacją Premier. Nie ukrywam, iż widzę kolejnych kandydatów do grupy Premier, jak i Elite. Celem Brocade nie jest jednak budowanie wielkiej sieci partnerów. Zależy nam na podwojeniu ich liczby tak na poziomie Premier, jak i Elite. Swoim partnerom oferujemy bezpłatny dostęp do kampanii marketingowych, umożliwiających aktywne generowanie potencjalnych leadów. Dzięki współpracy z naszym dystrybutorem, firmą Avnet, kampanie kierowane na polski rynek są tłumaczone i dostosowywane do lokalnych warunków, co czyni je bardziej przystępnymi i efektywnymi dla polskiego klienta. Brocade pozwala partnerom na kreowanie indywidualnych wartości dodanych: partnerzy mogą się certyfikować w programie PSP (Professional Services Partner), oferować własne usługi dodane oraz w programie SDP (Service Delivery Partner) i własny support zamiast supportu Brocade. Bez wątpienia stwarza to dodatkowe możliwości biznesowe dla samej firmy partnerskiej. – Czy macie swój własny program finansowania? – Mamy program BNS, czyli Brocade Network Subscription, który jest unikalnym programem długoterminowego wypożyczania sprzętu dla klienta końcowego. W tym modelu klient może w każdej chwili zrezygnować z części sprzętu oraz zwrócić go bez opłat lub też wymienić urządzenia na nowsze. Sprawdza się to szczególnie w odniesieniu do dużych firm hostingowych w Europie. Jest to również bardzo wygodna forma, zwłaszcza kiedy użytkownikowi wygasa jakiś duży kontrakt lub po prostu trzeba wymienić sprzęt na nowszy. Model stosowany przez Brocade ma ewidentną przewagę w stosunku do tradycyjnych umów leasingowych. – Jak wygląda rynek użytkowników rozwiązań Brocade? – Patrząc przez pryzmat rozwiązania FC, mamy wielu użytkowników w sektorze usług finansowych, w sektorach publicznym i edukacyjnym,

w przemyśle oraz wśród firm telekomunikacyjnych. W zakresie rozwiązań IP naszymi najmocniejszymi rynkami są: rynek szkół wyższych, firmy posiadające duże centra danych, w tym również kilka dużych instytucji z sektora finansowego. l Brocade dostarcza wyspecjalizowane rozwiązania najlepsze w swoim rodzaju. W jednym z ostatnich raportów Gartnera, oprócz wyróżnienia samej technologii Brocade, wspomina się o zastosowanym modelu „Pay-as-You-Grow”, który daje unikalne zróżnicowanie oferty Brocade. – Jakich nowości i trendów możemy spodziewać się ze strony Brocade? – Na pewno warto wspomnieć o działaniach nie ograniczających się tylko do Data Center. Ostatnio intensywnie pracujemy nad rozwiązaniami SDN (Software Defined Networking), bardzo aktywnie działamy w grupach rozwijających technologie OpenFlow, OpenStack czy OpenDaylight. Brocade rozwija również technologię routerów wirtualnych, co jest ściśle związane z przejęciem firmy Vyatta. Samo zaś rozwiązanie polega na zastosowaniu kompletnej funkcjonalności routera wraz z mechanizmami firewalla, VPN czy IPSec realizowanych w warstwie aplikacyjnej gotowej do instalacji, albo w środowisku wirtualnym (VMware, HyperV), bądź też na zwykłym serwerze. Rozwiązanie takie wychodzi naprzeciw polityce Intela, który coraz większą część mechanizmów obsługi protokołów sieciowych wbudowuje w mechanizmy procesora. Vyatta wykorzystuje te rozwiązania w swoim produkcie. Oczywiście, Vyatta, jako Software Networking, została dodana do programu partnerskiego Brocade wraz rozwiązaniem Load Balancer pracującym na architekturach wirtualizacyjnych, z których już korzysta klient. Oferta Vyatta jest naprawdę interesująca dla polskich klientów. Wirtualne rozwiązanie można kupić taniej niż sprzętowe, a także korzystać z niego na dowolnej platformie czy urządzeniu. Przewidujemy, iż to będzie najnowszy trend w budowie małych i średnich punktów sieciowych, jak również w dużych sieciach IP dla centrów danych, gdzie coraz większa część ruchu IP nie odbywa się na linii klient-serwer, ale pomiędzy poszczególnymi wirtualnymi serwerami w ramach tego samego centrum danych. l Mówiąc o nowościach technologicznych, warto wspomnieć o tym, że technologię Brocade VCS Fabric stosuje już polska firma hostingowa home.pl, a także kilka instytucji edukacyjnych oraz z sektora publicznego. Mówiąc o powyższych trendach, pamiętajmy, że nie są to technologie, które pojawią się na rynku za 2-3 lata, ale wchodzą one do naszych rozwiązań już teraz i już za chwilę znajdą się w serwerowniach naszych klientów.

25


intel_Layout 1 14-03-25 13:36 Page 26

technologie i trendy

2w1

nowa generacja efektywnych pecetów

Połączenie funkcji tabletu i laptopa w jednym urządzeniu wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników w epoce rewolucji mobilności. Dostawcy udostępniają do wyboru szeroki wachlarz takich produktów. nwestycjefirmw ITsąna ogółuzależnioneod amortyzacjijużzakupionego sprzętu. Oznacza to, że użytkujesięgoconajmniejprzezczas amortyzacji.Tymczasempotrzebyzwiązanezewsparcieminformatycznymbiznesu często nie pokrywają się z tym okresem,bonp.pojawiasiękonieczność dostępudo nowejwersjioprogramowania czy do nowych funkcji IT. Warto wówczasodejśćod utartychmetodpostępowania.

I

26

WymIaNa WINDOWsa XP KoniecwsparciaWindowsaXPtopoczątek kłopotówdlafirm,instytucjipublicznych i wielomilionowej rzeszy użytkowników tegosystemu.Wartojaknajszybciejpostanowić, co zrobimy z komputerami po 8kwietniabr. od9kwietnia microsoftnie będziejużświadczyłpomocytechnicznej dlasystemuWindowsXPorazdlapopularnegopakietubiurowegomsOffice 2003. Po 8kwietniabr.niebędąjużukazywaćsię aktualizacje.microsoftostrzega,żenawet,

gdyzapewnimykomputerompracującym na WindowsXPpełnąochronęanti–malwaretobędzieonamiałaograniczonąskuteczność.Dlaczego?Bosystemoperacyjny WindowsXPpozbawionybędziebieżących aktualizacji. Potrzebna będziewymiana systemuoperacyjnego. Najlepszą opcją jest wymiana na najnowszegoWindowsa 8.1.Jednak może to być trudne. Dlaczego? Bo Windows 8.1mazdecydowaniewiększe wymaganiasprzętowe–większośćkom-

IT Reseller


intel_Layout 1 14-03-25 13:36 Page 27

technologieitrendy

puterów,któredotychczaspracowałypod WindowsXPprawdopodobnie imniesprosta. Toklasyczna sytuacja,w której–niezależnieod stanuamortyzacji–warto wykonać„skokdo przodu”.W tymprzypadkubędzienimsięgnięcie po nowekomputeryz Windowsem 8.1.

DWa W jeDnym nowemaszynypowinnynietylkoodpowiadaćwymogomsprzętowymWindowsa 8.1.Równieważnejest, bywychodziłynaprzeciwtendencjipreferowania urządzeń mobilnych. Faktem jest, że komputery przenośne (laptopy, tablety i smartfony) zaczynają dominować nad stacjonarnymi. Świadczy o tym choćbytrendByOD(bringyourowndevice),czylidążenieogromnejrzeszypracowników, by używać jednego, poręcznego komputerazarównow pracy,jaki poza nią.administratorzysiecikomputerowychw firmachmająz tymniemałokłopotów.Bezpieczeństwodanych jeststawianena czelewyzwań,jakiegenerujerewolucjamobilności. Optymalnymrozwiązaniemjestkomputerwpiętyw sieć przedsiębiorstwai podlegającyrygoromfirmowejpolityki bezpieczeństwa,którymożna jednakużywaćteżpoza firmą. Połączeniezalettabletui laptopatonietylkomarzenieużytkownikóww epocemobility,aleteżtroskainżynieróww największych firmachprodukującychkomputery.Ostatnimefektemichpracysą urządzeniatypu„dwaw jednym” (2w1– twoinone),czylilaptopi zarazemtabletz ekranemdotykowym.

nOWa geneRacja Pc Komputery 2w1,któresądostępnew większościkomputerowych e-sklepów,mająodłączaneekrany,a w ichobudowachprocesor,pamięći dysk.Klawiaturapełnifunkcjęstacjidokującej. Po wpięciuw niąekranudostajemyw pełnifunkcjonalny laptop,gotowydo pracyw firmowejsiecii do współpracyz urządzeniamiperyferyjnymi,np.rzutnikiemczy drukarką.Po wypięciuekranuotrzymujemytablet z własnymzasilaniem,któryjestzdolnydziałać niezależnie od stacji dokującej z klawiaturą–w niektórychmodelachw klawiaturęwbudowana jest dodatkowa bateria czy kilka portów. 2w1topecetynajnowszejgeneracji,które zdecydowanie górują nad swoimi poprzednikami sprzed 5-10 lat, i to pod wielomawzględami.Pracująna bateriachdo 8-9godz.natychmiastsięwybudzają. Tonietylkoultrabookiz procesoramicore,aleteż maszynywyposażonew procesoryatom,Pentiumbądź celeron. 2w1tonaprawdępojemna grupakomputerów,któreswojąwydajnościąnieustępująstacjonarnymkomputerom biurowym.najwyższeefektywnościsąosiąganedziękinowymprocesoromcore.modeledziałającena procesorachatomsąprostsze i znacznietańsze. 2w1tobogatywachlarzurządzeńo znacznejrozpiętości cenowej–najtańszeniekosztująwięcejniż 1,5tys.zł,np.aSUSTransformerT100.Z reguływażądużomniejniż 2 kg. KrzysztofPolak IT Reseller

27


dell_Layout 1 14-03-25 13:37 Page 28

WyWiad

Odświeżony program partnerski

Dell PartnerDirect Z nowym szefem kanału partnerskiego Dell Poland JAROSŁAWEM TRZASKOMĄ rozmawia Cezary Tchorek-Helm.

– Jak oceniasz stan sieci partnerskiej Della, jakość powiązań biznesowych i perspektyw? –W ciągusześciulatudałosięnamnawiązać współpracęi zdobyćzaufaniewielupolskichresellerów,którzyrazemz namirozwijająswoje biznesy.Jednąz głównychzmianw odświeżonymprogramiepartnerskimDellPartnerDirect, który właśnie ogłosiliśmy, jest otwarcie się na współpracęzewszystkimireselleramispełniającymi podstawowe wymagania biznesowe. Wśródpartnerówwspółpracującychz firmąDell bezpośrednio, posiadających wyższy poziom partnerstwa(„Preferred”lub„Premier”),coraz wyraźniejszabędziespecjalizacjaw zakresiezdefiniowanychw programieobszarówkompetencji związanychz rozwiązaniamiklasyEnterprise.

rami.Staramysię,abynaszaofertabyładlaresellerówjaknajłatwiejdostępna,dlategow zakresie produktówdlabiznesupracujemyjużz pięcioma dystrybutorami:AB,ABCDatą,RRC,TechDatą i Veracompem.Kolejnymkrokiemwewspółpracyz partneramijestodświeżenieod lutegobr. programupartnerskiegoDellPartnerDirect.Dostępdo udogodnieńi programówdostępnychdla partnerówmającychstatus„Preferred”i „Premier” związanyjestzespełnieniemprzezresellerapewnychwymogów:dotyczącychwiedzy,obrotów w określonychobszarachkompetencji,posiadaniaodpowiedniegośrodowiskademonstracyjnegoczyuzgodnieniaz firmąDellplanudziałania biznesowegona przynajmniejroknaprzód.

– Co jest najbardziej perspektywicznym typem biznesu w dystrybucji: new business czy follow upy dla klientów od lat budujących infrastrukturę na rozwiązaniach Della? –Stawiamyprzedewszystkimna produktyklasyEnterprise,gdyżwymagająonenajwiększej wiedzyspecjalistycznejzarównona etapiesprzedaży,jaki wdrożeniaorazdalszegoutrzymania. W przypadkuwiększychrozwiązańnieobejdzie siębezsolidnejwiedzyinżynierskiej,którąstaramysięna bieżąco,dziękiróżnorodnymszkoleniom, przekazywać naszym partnerom. Skupiamysięna obugrupachklientów–i tych „starych”,i tych„nowych”.

–od terazkażdyresellerspełniającyminimalne wymaganiadotycząceprowadzonegobiznesu (alejużniejegowielkości)będziemógłw programiesięzarejestrowaći korzystaćz całej wiedzyorazmateriałówproduktowychi marketingowychudostępnianychprzezfirmęDell swoimpartnerom, –większy nacisk na specjalizację partnerów o wyższychstatusachpartnerskichw zdefiniowanychobszarachkompetencjiz zakresurozwiązańklasyEnterprise,sieci,bezpieczeństwa, etc.;oferujemybogatyzestawszkoleń(on-line, prowadzoneprzeztrenerów,webinaria,szkolenia,itp.),środowiskademonstracyjnew atrakcyjnych cenach i z dodatkową możliwością uproszczonegofinansowania,dostępdo narzędziaon-lineumożliwiającegosamodzielną,łatwąkonfiguracjęrozwiązań,itp., –partnerzy, po spełnieniu wymagań (przede wszystkimszkoleniowych)uzyskująunikalny

– Jakie pozytywne dominanty odróżniają działania Della wśród partnerów wobec konkurencji? –Obecnieponad 70proc.naszychobrotóww Polscejestrealizowanychprzy współpracyz partne-

28

Najważniejsze zmiany:

dostępdo programuDellTechDirect,którypozwalaimna dokonywanienaprawserwisowych u swoichklientówotrzymującod nasza towynagrodzenie, –wyższe statusy partnerstwa wiążą się także z bezpłatnymdostępemdo naszegoCentrum Spotkańz Klientamiw fabryceDellw Łodzi, możliwościąkorzystaniazewsparciamarketingowego,współpracyw zakresiegenerowanialeadówsprzedażowych,PR,itd. – Konkurencja bardzo mocno inwestuje w programy finansowania partnerów, dając długie okresy płatności oraz kredytując dostawy za pomocą odrębnych programów finansowania sieci partnerskiej. Jak na tym tle wypada Dell i co ma do zaoferowania? –Międzyinnymiw tymceluzostałpowołanyDell BankInternationalLtd,któryna obszarzeUnii Europejskiejbędziewspierałpartnerówszeroką gamąproduktówi usługfinansowych.Jednym z elementówwsparciaDellBankudlapartnerów jestogłoszonyw Polscez dniem 1lutego 2014r. programzakupuurządzeńi środowiskdemonstracyjnych.Programemzarządzaw PolsceDell FinancialServices. – Czy profesjonalne linie mobilnych produktów, takich jak m.in. tablety, dadzą zarobić resellerom? –Tabletyzdobyłydużąpopularnośćw biznesie, który właśnie odkrywa możliwe zastosowania tychurządzeńw swoichśrodowiskach,testując opłacalnośćinwestycjiw nowysprzęt,będącyjuż urządzeniem do pracy; BYOD tę przemianę w percepcjitylkoprzyspiesza.Z koleiw grupienotebookówDellstawiana autonomicznośćpracy orazobniżeniewagiurządzeniai jegowydajność. – Co jest głównym wyzwaniem dla Della z punktu widzenia szefa kanału partnerskiego? Jakie są cele i zadania na krótki okres, a jakie dla dłuższej perspektywy? –Jednymz podstawowychkierunkównaszego działania,zgodniez wizjąwłaściciela,jestkontynuacjarozwojukanałupartnerskiego.Chcemy, abywspółpracaz namibyładlaresellerówjaknajbardziejkorzystna i przewidywalna,bezgwałtownychi niezapowiedzianychzmianw ofercie. IT Reseller


dell_Layout 1 14-03-25 13:37 Page 29


wojtko_Layout 1 14-03-25 13:38 Page 30

WyWiad

Monitory dla medycyny to najwyższa klasa urządzeń Wymiana danych między szpitalami oraz klinikami i prywatnymi gabinetami lekarskimi odbywa się zwykle drogą elektroniczną, a na końcu łańcuszka w przekazie danych znajduje się przeważnie wyświetlacz – w zastosowaniach klinicznych sprzęt ten musi spełniać najwyższe wymagania. Firma MMD, zajmująca się globalną sprzedażą i marketingiem monitorów PHILIPS, uzupełnia lukę między drogimi wyświetlaczami medycznymi a standardowymi monitorami. Jest to korzystne dla branży ochrony zdrowia, w której duże znaczenie ma rozsądne wydawanie pieniędzy.

Z PAWŁEM RUMANEM, Country Sales Managerem MMD i AOC w Polsce rozmawia Wojciech Walk – Przemysł IT z pewnością odgrywa ważną rolę w dobie cyfryzacji branży ochrony zdrowia. Producenci zdobywają coraz szerszą specjalistyczną wiedzę na tak zwanych rynkach pionowych. Jaką wiedzę musi posiadać sprzedawca, by jego klientami były szpitale i lekarze? – Wielu naszych partnerów regularnie zaopatruje instytucje ochrony zdrowia w sprzęt komputerowy i już teraz dysponują oni całkiem sporą wiedzą w zakresie specyfiki rozwiązań dedykowanych segmentowi medycznemu. W przypadku naszych produktów, najważniejsze informacje są dostępne w materiałach, które udostępniamy, lub podczas szkoleń i prezentacji, które prowadzimy. – Jakie specjalne cechy muszą spełniać wyświetlacze w szpitalach lub prywatnych gabinetach lekarskich? – Standard DICOM, obowiązujący w przypadku urządzeń do obrazowania w sektorze służby zdrowia, jasno określa wymagania stawiane monitorom, które mogą być użytkowane w gabinetach lekarskich. Oprócz wiernego odtwarzania

30

barw, monitory zgodne z DICOM zapewniają bardzo precyzyjne różnicowanie skali szarości i wysoki kontrast. Nasze monitory Clinical Review mają obudowy antybakteryjne, których skład aktywnie usuwa drobnoustroje. Ponadto zasilacze spełniają dodatkowe normy, m.in. w zakresie dopuszczalnego poziomu zakłóceń. – Firma MMD niedawno wypuściła na rynek wyświetlacze specjalnie przystosowane do zastosowań w branży ochrony zdrowia. Jak wygląda oferta produktowa? – W służbie zdrowia znajduje zastosowanie szereg naszych produktów – zależy to zawsze od konkretnego celu. Może to być wyświetlacz informacyjny, pokazujący terminy, wydarzenia, lub taki, który będzie służył do wewnętrznej komunikacji między lekarzami i personelem pielęgniarskim. Ekran dotykowy pomoże wskazać pacjentom drogę do określonego oddziału. Nasza oferta urządzeń dedykowanych służbie zdrowia obecnie obejmuje 27-calowy monitor w formacie 16:9 (C271P4QPJEW/00) i 24-calowy (C240P4QPYEW/00) wyświetlacz 16:10 – oba oparte na matry-

cach IPS, a także 27-calowy monitor z wyświetlaczem PLS o rozdzielczości WQHD (2560x1440 pikseli). Wszystkie trzy modele dzięki jasności 300 cd/m2 nadają się do pracy również w silnie oświetlonym otoczeniu. Linia nowych monitorów klinicznych obejmuje także 21,5-calowy model Philips C221S3UCW zasilany przez USB, który znajdzie zastosowanie tam, gdzie konieczna jest mobilność urządzenia wyświetlającego obraz. – W sektorze ochrony zdrowia od dawna kładzie się duży nacisk na racjonalizację kosztów i działający w tym sektorze klienci muszą stale oszczędzać. Czy wchodzenia w ten segment ma sens, skoro panuje tam taka presja na oszczędzanie? – Istnieje spora część budżetu, która przeznaczana jest na rozwój infrastruktury IT. Rynek ochrony zdrowia dla naszej branży jest zdecydowanie interesujący. Co prawda, presja na koszty jest spora, ale uważam, że także i w tej kwestii możemy pomóc naszym klientom: nasze innowacyjne produkty w połączeniu ze specjalistycznymi rozwiązaniami IT pozwolą zwiększyć produktywność końcowym użytkownikom. Oznacza to automatyczny spadek kosztów. W wielu przypadkach proponowane urządzenia mogą być alternatywą dla drogich specjalistycznych monitorów medycznych. Stanowią więc idealne uzupełnienie luki między standardowymi monitorami komputerowymi a specjalistycznymi monitorami medycznymi. IT Reseller


wojtko_Layout 1 14-03-25 13:38 Page 31

Bizneso wy tablet, tablet, biznesowy biznesowy lap Biznesowy laptop. top. -HGQRXU]ļG]HQLH -HGQRXU]ļG]HQLH 8U]ļG]HQLDZ],QWHO,QVLGHŠ 8U]ļG]HQLDZ],QWHO,QVLGHŠ

K KOMPUTER OMPUTER D DZISIAJ ZISIAJ :\MļWNRZDZ\GDMQRĞČ ²HNVSUHVRZHZ\EXG]DQLH VLĭLGRVWRVRZ\ZDQLH VLĭGRSRWU]HE

Dotykowy ekran ²ZLĭFHMNRQWUROL Z]DVLĭJXUĭNL

Lekki i mobilny ²LGHDOQ\GRSUDF\ VWDFMRQDUQHM LZSRGUyʼn\

'âXJLF]DVSUDF\ na baterii ²]RSW\PDOL]RZDQD HQHUJRRV]F]ĭGQRĞČ

K KOMPUTER OMPUTER SPRZED RZED 4-5 LA LAT AT T 6\VWHPRSHUDF\MQ\ :LQGRZV;3 EUDNDNWXDOL]DFML RGNZLHWQLDU Asus T100 Procesor:,QWHOŠ$WRPÂŒ=• •3DPLÄ­ÄŚ5$0 *%• •Ekran:Âľ[,36GLVSOD\ •Waga:J NJ]NODZLDWXUÄĽ

•

'HOO9HQXH3UR 'HOO9HQXH3UR Procesor:,QWHOŠ$WRPÂŒ=• •3DPLÄ­ÄŚ5$0 *%''50+]OXE*%*% ''50+]• •Ekran:Âľ,36)XOO+' [• •Waga:RGJGRJ

$FHU7UDYHO0DWH; $FHU7UDYHO0DWH; Procesor:,QWHOÂ&#x160;3HQWLXPÂ&#x160;OXE,QWHOÂ&#x160;&RUHÂ&#x152; â&#x20AC;˘3DPLÄ­ÄŚ5$0*%â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘Ekran: QSL< â&#x20AC;˘ Âľ[â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘Waga:J NJ ]ÂŹNODZLDWXUÄĽ

NJ ÄžUHGQLDZDJDNRPSXWHUD LWREH]]DVLODF]D

GRK W\ONRW\OHZ\WU]\PXMH EDWHULD

/HQRYR7KLQN3DG+HOL[ /HQRYR7KLQN3DG+HOL[ Procesory FLHMJHQHUDFMLâ&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘3DPLÄ­ÄŚ5$0GR *%â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘Ekran: Âľ)XOO+'[,36 â&#x20AC;˘Waga: J NJ]NODZLDWXUÄĽ

â&#x20AC;˘

:LÄ­FHMLQIRUPDFMLQD : LÄ­FHMLQIRUPDFMLQD

Fujitsu Fujitsu Lifebook Lifebook T904 Procesor: ,QWHOÂ&#x160;&RUHÂ&#x152;LOXE,QWHOÂ&#x160;&RUHÂ&#x152;L ZLWKY3UR7HFKQRORJ\â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘3DPLÄ­ÄŚ5$0*% â&#x20AC;˘Ekran: Âľ[â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘Waga: NJ

www.intel.com/smallbusiness www.intel.com/smallbusiness

+3(OLWHERRN5HYROYH +3(OLWHERRN5HYROYH Procesor:,QWHOÂ&#x160;&RUHÂ&#x152;LOXE,QWHOÂ&#x160;&RUHÂ&#x152;L ZLWKY3UR7HFKQRORJ\â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘3DPLÄ­ÄŚ5$0GR *%â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘Ekran: /('+'8:9$Âľ[ â&#x20AC;˘Waga: RGNJ â&#x20AC;˘

30 sek. DĹ&#x2030;W\OHF]DVXSRWU]HEXMH E\VLÄ­Z\EXG]LÄŚ

Â&#x2039;,QWHO&RUSRUDWLRQ:V]HONLHSUDZD]DVWU]HÄŞRQH,QWHOORJR,QWHO/RRN,QVLGHL,QWHO,QVLGHVÄ&#x2026;]QDNDPLWRZDURZ\PLÂżUP\,QWHO CorporationÂŽ Z6WDQDFK=MHGQRF]RQ\FKLOXEZLQQ\FKNUDMDFK,QQHQD]Z\RUD]PDUNLPRJÄ&#x2026;E\ĂźSU]HGPLRWHPSUDZLFKZĂĄDÄ&#x17E;FLFLHOL


rsa_Layout 1 14-03-25 13:39 Page 32

relacja

RSA Conference 2014.

Odbudowa zaufania

Tegoroczna konferencja RSA, odbywająca się w San Francisco, przyciągnęła blisko 29 tysięcy uczestników. Sposoby walki z cyberprzestępczością, nowe zagrożenia, a także zamieszanie wokół Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) – to główne tematy imprezy.

SA Conference 2014 zgromadziła 28,5tys.uczestnikóworaz 604prelegentów.Podczastegorocznejkonferencji odbyło się 419 sesji. To rekordowe wynikiw 23-letniejhistoriiimprezy.Powyższe liczby przedstawiają się imponująco,

R

32

zwłaszczażepoprzedziłyjąwydarzenia,którenadszarpnęływizerunekgłównegoorganizatora. W grudniu 2013 roku Reuters poinformował, że firma RSA otrzymała od NSA(AgencjaBezpieczeństwaNarodowego) 10mlndol.za promowaniestandardu kryptograficznegoz tylnąfurtką.Informacja wywołałasporezamieszaniew branżybezpieczeństwaIT.Kilkadnipóźniejna firmowym blogu RSA zaprzeczyło rewelacjom Reutersa.ArtCoviello,prezesRSA,w swoim wystąpieniuinaugurującymimprezępo raz kolejnyzaprzeczyłrewelacjomrozpowszechnianymprzezagencjęReutera.– Podobnie jakwieleinnychfirmz branżybezpieczeństwa,współpracujemyz NSA.Jednaknaszym głównympartneremjestDyrektoriatZabezpieczeniaInformacyjnego(IAD)zajmujący sięochronąsystemówinformatycznychi infrastrukturykrytycznejStanówZjednoczonych–mówiłCoviello. Tym,comożeniepokoić,jestprzekraczanie przez NSA granicy między działaniami ochronnymi a gromadzeniem informacji wywiadowczych. To z kolei prowadzi do erozjizaufaniawśródfirmzajmującym siębezpieczeństwemIT.Jakrozwiązaćten problem?Kluczowąkwestiąpozostajerozdzielenieofensywnychi defensywnychzadań NSA. RSA złożyło także konkretne propozycjedotycząceopracowanianowych standardówkryptograficznych. ArtCoviellowymieniłteżczteryczynnikidefiniującedziałaniabranżyna najbliższelata. Organizacjerządowei dostawcysystemów powinniodstąpićod stosowaniaInternetuja-

konarzędziaw konfliktachwojennych.Niezbędna jest też kooperacja i śledzenie globalnychdziałańcyberprzestępców.Kolejna kwestia związana jest z uwolnieniem swobody ekonomicznej. Wreszcie należy uszanowaći zapewnićprywatnośćjednostek. Autoremjednegoz ciekawszychwystąpień byłNawafBitarz JuniperNetworks,który przestrzegałśrodowiskoprzezapatią,prowadzącądo brakuinnowacjii integracjisystemów. Jedną z największych bolączek branżyjestzaufaniespołeczne.–Dziśznajdujesięonona rekordowoniskimpoziomie – podkreślał Bitar. Bierność może doprowadzićdo tragedii,tymbardziejżecyberprzestępcy są coraz bardziej zuchwali. – Co się stanie, kiedy cyberprzestępcy ominąfirewall,a rezultatematakubędzie ludzka śmierć? Nie możemy nadstawiać drugiegopoliczkai bezczynnieczekaćna następnąwojnęświatową,którarozpoczniesię w DolinieKrzemowej–ostrzegałBitar.Jednymz najgorętszychubiegłorocznychwydarzeń w świecie bezpieczeństwa IT było wyśledzeniegrupychińskichhakerównazywanejATP1.SztukataudałasięfirmieMandiant.W SanFranciscogościłKevinMandia, jejbyłyszefi założyciel.Tymrazemwystąpił w nowejroli–wiceprezydentaFireEye.To efektprzejęciadokonanegoprzezFireEye, któremiałomiejscew styczniubieżącegoroku.KevinMandiaopowiadało atakachdokonanychprzezAPT1,którychcelembyły największekorporacjeamerykańskie,w tym Coca-ColaczyNewYorkTimes.Wspomniał teżo nierównejwalcetoczonejprzezdziały ITz hakerami.–Hakerzyniesąlepiejwyedukowaniczybardziejinteligentniniżspecjaliści IT chroniący systemy. Ale rolą cyberprzestępcyjestzłamaniejednegourządzenia,zaśosobystojącena strażyfirmowychzasobówmuszązabezpieczaćtysiące terminali. – Łatwiej zbić kryształ niż go ukształtować–tłumaczyłMandia. PodczasRSAConference 2014wielumenedżerówmówiłoo potrzebiewspółpracy,dążącej do bardziej efektywnego zwalczania cyberprzestępczości.Innączęstoporuszaną kwestiąbyłaodbudowazaufania.Todwanajważniejszeprzesłaniategorocznejimprezy. WojciechUrbanek IT Reseller


33_Layout 1 14-03-25 13:42 Page 32

R

ynek druku


baca_Layout 1 14-03-25 13:45 Page 34

Miniony

rok

uważamy za bardzo udany

PIOTR BACA, Country Manager w Brother Polska, zdradza przyczyny sukcesu rynkowego kierowanej przez siebie firmy.

– Które urządzenie laserowe idlaczego właśnie to jest motorem sprzedaży? – Motorem naszej sprzedaży są najtańsze urządzenia – to one generują wolumen. Kolejne produkty cieszące się popularnością to zaawansowane mo dele HL-5450DN czy MFC-9970CDW – najczęściej wybierane przez sektor MŚP. Wynika to z ich funkcjonalności, a przede wszystkim kosztu druku, który jest dość konkurencyjny. – Czy obecnie o klienta można walczyć jedynie ceną, czy istotne są także inne czynniki? – Nigdy nie walczyliśmy na rynku ceną. O tym, jaki produkt finalnie kupuje klient, w większości przypadków decyduje reseller. To on przekonuje klienta do ostatecznej decyzji zakupowej, a za tem czynnikiem najbardziej istotnym jest jego marża. My staramy się zapewnić tę marżę na odpowiednim poziomie, dostarczając partnerom produkty, które charakteryzują się wysoką wydajnością oraz niezawodnością. Oczywiście warto wspomnieć również o kwestiach obsługi posprzedażnej, tj. gwarancji i jej rodzaju. Mamy bardzo konkurencyjną ofertę w tym zakresie, która stanowi mocny argument przy rozmowie z klientem. – Proszę o próbę analizy rynku urządzeń laserowych. Czy to był dobry czy nie najlep szy rok dla Brothera?

34

– Miniony rok na polskim rynku druku uważamy za bardzo udany, o czym świadczą wzrosty naszej sprzedaży we wszystkich kategoriach produktowych urządzeń laserowych. Udało się nam osiągnąć duży wzrost sprzedaży wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń laserowych – o 34 proc. Obecnie zajmujemy 3. pozycję i mamy 17,5 proc. rynku tych rozwiązań. Jeszcze większy wzrost wypracowaliśmy jeżeli chodzi o sprzedaż laserowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych: modeli tego typu sprzedaliśmy o 40 proc. więcej niż przed ro kiem, przesuwając się z 6. na 4. pozycję. Jednak największy wzrost sprzedaży uzyskaliśmy w drukarkach laserowych mono. W 2013 r. sprzedaliśmy ich o 56 proc. więcej niż w roku 2012. Obecnie mamy 10 proc. rynku tych urządzeń i zajmujemy 3. pozycję. Teraz posiadamy bardzo rozbudowaną ofertę zarówno w obszarze drukarek laserowych, jak i urządzeń wielofunkcyjnych. Wspomnę jeszcze raz, że to współpraca z kanałem partnerskim przyczynia się do takich wyników. Rozwijamy również nowe firmy, które pozwalają nam docierać w nowe obszary zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. – Jaki jest trend rozwoju urządzeń laserowych? – Trendów na rynku urządzeń laserowych zauważamy kilka. Urządzenia drukujące dla przedsiębiorstw średniej wielkości stają się coraz bardziej wydajne

i przy odpowiedniej konfiguracji mogą zastępować modele kopiarkowe. To jest jeden z podstawowych trendów, który obserwujemy. Jest kilka czynników składających się na to. Jeden z nich to fakt, iż małe urządzenia są dzisiaj naprawdę bardzo wydajne, nie tylko pod względem funkcjonalności, ale również kosztu druku. Klienci oczekują także, aby urządzenia współpracowały z rozwiązaniami systemowymi przygotowanymi przez integratorów, deweloperów, np. systemami do zarządzania procesami druku. Oferujemy najtańsze urządzenia na rynku, które mają możliwość integracji z zewnętrznymi systemami. Nie zapominamy także o rosnącej popularności chmury – od zeszłego roku nasze urządzenia drukujące oferują integrację z usługami webowymi. IT Reseller


baca_Layout 1 14-03-25 13:45 Page 35

– Czy i kiedy laserowe urządzenia na dobre zagoszczą w domach? –Jestemzdania,żejużtonastąpiło.Najtańszemodelelaserowetowydatekrzędu 200złotych,a zatem bardzo atrakcyjne cenowo rozwiązania dla użytkowników domowych. Upatrujemy w tym szansyi dlategozamierzamywalczyćo klientadomowegonietylkourządzeniamiatramentowymi. Z tegopowoduw zeszłymrokuwprowadziliśmy do naszejofertyserięniedrogichw eksploatacjilaserowychurządzeńmonochromatycznych–mam tutajna myślimodeleHL-1110E,DCP-1510Eoraz MFC-1810E. – Jak rozwija się rynek drukowania jako usługi? Czy macie plany w tym obszarze? IT Reseller

–Dostrzegamypotrzebyrynkuw zakresietraktowaniadrukujakousługi.Naciskna optymalizację kosztowąwśródfirmi instytucjijestbardzowidoczny. Planujemy wprowadzenie programu usługzarządzaniadrukiem(MPS),któryumożliwiklientomleasingowaniesprzętudrukującego i następnie opłacanie materiałów eksploatacyjnychw modelurozliczeń„payperclick”–czylitylkoza to,corzeczywiściewydrukują.Zamierzamy takżewprowadzićspecjalnyprogramna eksploatację,któryskierowanybędziedo naszychpartnerów.W jegoramachdilerzymającyw ofercie naszewybraneurządzenialaseroweklasybiznesowejbędąoferowaćklientomkońcowympremiowane materiały eksploatacyjne do tych

urządzeń.Dziękitemubędąonimogligenerować dodatkowemarże,a klienci–uzyskiwaćznacznie niższekosztywydruku.Wprowadziliśmyrównież przedłużoneokresygwarancyjnena naszeurządzenia(nietylkona 3lata,alerównieżna 4i 5lat). Towszystkouzupełnionebędzieprzezwprowadzone już do oferty oprogramowanie Brother B-guarddo zarządzaniadrukiem,któreumożliwia administratoromsterowanieprocesamidrukowania,regulacjędostępuużytkownikówdo poszczególnychfunkcjiorazgenerowanieprzydatnych raportówi analizdotyczącychtegoco,jaki w jakichilościachjestdrukowane. Marcin Złoch

35


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:47 Page 36

urządzenia atramentowe

Schodząca technologia Choć praktycznie wszystkie nowe urządzenia atramentowe są gotowe do pracy w chmurze, nie oznacza to napływu klientów. ynek urządzeń atramentowych cały czas się kurczy. Sprzedaż drukarek atramentowych ilościowo, porównując dane rok do roku (2012 do 2013), spadła o 20 proc. Dodatkowo zaobserwować można trend stopniowego przechodzenia klientów od klasycznych drukarek do modeli wielofunkcyjnych. Jeśli chodzi o proporcje na polskim rynku, różnica jest bardzo znacząca – modele jednofunkcyjne to zaledwie 5 proc. rynku.

R

– Jeśli chodzi o drukarki, zanotowaliśmy nieznaczny spadek, który w dużej mierze wynika z przejścia części klientów na urządzenia wielofunkcyjne. W 2012 r. nasz udział w tym segmencie wynosił ponad 46 proc., a w 2013 r. blisko 43 proc. Jeśli chodzi o atramentowe urządzenia wielofunkcyjne, nie tylko utrzymaliśmy pozycję, ale osiągnęliśmy wzrost, mimo że sprzedaż produktów w tej kategorii w Polsce spadła o blisko 11 proc. W 2012 roku

Canon uzyskał 22,4 proc. udziałów, by w 2013 roku poprawić swój wynik do 23,1 proc. – informuje Robert Pudło, OPP & PJ Product Business Developer w Canon Polska.

NOWe OtWaRCie Producenci zauważyli, że technologia atramentowa przestała cieszyć się popularnością wśród kupujących. Dlatego starają się zmienić tę technologię, wprowadzając mo-

Sprzedaż drukarek atramentowych w polSce w latach 2001-2013 w Szt. 784 672 750 940

790 330 643 391

432 531

acer 23,1 proc.

336 265 291 602 210 469

asus 21,6 proc.

250 757 60 658 101 929

33 247

29 218

Źródło: PART ITReseller

36

IT Reseller


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:47 Page 37

urządzeNia atrameNtowe

sPrzedaż druKareK atrameNtowych w Polsce w latach 2002-2013 w szt. Producent

2002

2003

Canon HP Epson Ricoh Lexmark pozostali razem

65 000 498 000 74 000 n.d 150 000 3 330 790 330

98 000 457 672 78 000 n.d 150 000 1 000 784 672

2004

2005

2006

115 000 120 000 87 997 320 000 208 000 191 956 64 535 28 207 23 640 n.d n.d n.d 143 856 73 796 31 952 0 2 529 720 643 391 432 531 336 265

2007

2008

2009

72 383 113 628 117 009 160 850 120 877 79 000 20 939 13 952 13 960 n.d n.d n.d. 36 930 1 800 n.d. 500 500 500 291 602 250 757 210 469

2010

2011

2012

2013

46 500 46 000 8 420 509 n.d. 500 101 929

27 300 24 000 8 397 461 n.d. 500 60 658

14 700 12 480 4 907 760 n.d. 400 33 247

10 700 13 650 3 500 1 068 n.d. 300 29 218

Źródło: PART ITReseller

dyfikacje. Pojawiają się drukarki na stały atrament czy żelowe. – Ostatni rok pozytywnie nas zaskoczył. Partnerzy coraz chętniej zamieniają urządzenia laserowe na żelowe. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na fakt, iż w ostatnim roku sprzedaliśmy prawie 4-krotnie więcej urządzeń wielofunkcyjnych w technologii żelowej w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich środowisk biurowych, zapewniające faksowanie i skanowanie oraz pracę w sieci bezprzewodowej – twierdzi Justyna Dudek, Product Specialist w Ricoh Polska. W 2012 r. Epson wprowadził do sprzedaży w Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, atramentowe urządzenia drukujące wykorzystujące technologię ITS (Ink Tank System), czyli system stałego zasilania w atrament. Ma on dawać ogromną wydajność z jednego napełnienia atramentem i ekstremalnie niskie koszty wydruku (poniżej 1 grosza za stronę). W tym samym czasie znacząco ograniczono ofertę tanich urządzeń dla użytkowników domowych i małych firm, wykorzystujących wkłady atramentowe. – Ta strategiczna zmiana naszej oferty, ze względu na węższą grupę docelową, do której ją adresujemy, uniemożliwia proste porównanie ilościowe zmian sprzedaży na przestrzeni ostatnich 2 lat. Mogę za to powiedzieć, że sprzedaż urządzeń ITS rozwija się zgodnie z naszymi oczekiwaniami i z kwartału na kwartał odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty, umacniamy również naszą pozycję na rynku biznesowych urządzeń atramentowych przeznaczonych dla małych i średnich grup roboczych. W roku 2014 będziemy znacząco poszerzać ofertę urządzeń z technologią ITS – zapewnia Krzysztof Modrzewski, szef sprzedaży IT Reseller

rzeczywista mobilność justyNa dudeK Product sPecialist, ricoh PolsKa Nowością,którapojawiłasięjużw lutymbieżącego roku, jest urządzenie wielofunkcyjne w technologiiżelowejzasilaneakumulatorem. Jesttojedyneurządzeniewielofunkcyjnez faksem,skaneremorazkopiarką,z któregomożemy korzystać w każdym miejscu, bez konieczności podłączenia do prądu.Cowięcej,jesttourządzenie,dziękiktóremumożemynaładowaćkażdeurządzeniemobilnetypu:smartfon,tablet,iPhone, któremaładowarkęna USB.

Na stały atrament Kamil majchrzaK Product maNager XeroX PolsKa Minionyrokbyłdobrymokresemdladrukarekstałoatramentowych.Dlamodeli,któresąrynkuod 3lat,wzrostsprzedażyo około 50proc.należyuznać za wielkisukces.Efektyprzyniosłycykliczneszkoleniapokazującekorzyściz zastosowaniatejtechnologiidruku.ModelColorQube 8870jestwciążjednąz najtańszych w eksploatacjibiznesowychkolorowychdrukarekA4.Kosztdrukustronykolorowej,przy pokryciu 5proc.każdymkolorem,na poziomie 6 gr jestporównywalnyz kosztemdrukuwieludrukarekczarno-białych.Dodatkowymargumentemza zakupemtejdrukarkijestwydajnyprocesor, duża ilość pamięci RAM, podajniki papieru na 625 arkuszy. Wszystkieteelementypowodują,żeColorQube 8870znakomiciesprawdzasięśrodowisku,w którymdrukujesiędużeilościzaawansowanych plikówgraficznych.

37


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:47 Page 38

Urządzenia atramentowe

sprzedaż drUkarek atramentowych w polsce w 2013 r. producent sprzedaż Udział sprzedaż Udział zmiana zmiana w szt. w rynku w % w szt. w rynku w % sprzedaży w % udziałów w % 2013 2013 2012 2012 2013/2012 2013/2012 HP Canon Epson Ricoh pozostali razem

13 650 10 700 3 500 1 068 300 29 218

46,7 36,6 12,0 3,7 1,0 100,0

12 480 14 700 4 907 760 400 33 247

37,5 44,2 14,8 2,3 1,2 100,0

9,4 -27,2 -28,7 40,5 -25,0 -12,1

9,2 -7,6 -2,8 b.d. -0,2 0,0 Źródło: PART ITReseller

Udział w polskim rynkU prodUcentów drUkarek atramentowych w 2013 r. pozostali 1,0 proc. Ricoh 3,7 proc.

HP 46,7 proc. Epson 12,0 proc.

Canon 36,6 proc.

Źródło: PART ITReseller

Ciekawe urządzenia Epson L550 Wielofunkcyjne, sieciowe kolorowe urządzenie drukujące (9 str./min) – drukarka, kopiarka, skaner i faks – ze zintegrowanym systemem stałego zasilania w atrament (ITS – Ink Tank System). Pojemniki na atrament mają pojemność 70 ml (każdy kolor) i pozwalają na wydruk ok. 6500 stron w kolorze i 4000 stron czarno-białych bez uzupełniania atramentu. Z drukarką użytkownik otrzymuje dwie dodatkowe buteleczki czarnego atramentu, co umożliwia wydruk kolejnych 8000 stron czarno-białych.

Canon PIXMA MG7150 Drukarka wielofunkcyjna Canon PIXMA MG7150 pozwala na drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów, oferując jednocześnie zaawansowane opcje połączeń przez sieć Wi-Fi, Ethernet i chmurę. Funkcja automatycznego druku dwustronnego ogranicza ilość zużywanego papieru, a dzięki trybowi Auto Power On urządzenie włącza się w momencie rozpoczęcia pracy.

Ricoh SG 3120B SFNw Pierwsze na świecie kolorowe urządzenie wielofunkcyjne w technologii żelowej zasilane baterią. Jest to jedyne urządzenie z funkcjami drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania, z którego można korzystać w każdym miejscu, bez konieczności podłączenia do prądu. W pełni naładowana bateria pozwala na wykonanie aż 1000 wydruków.

38

w Polsce i krajach bałtyckich w polskim oddziale Epson Europe.

PERsPEktywy Rozwoju? Robert Pudło przekonuje, że klienci na rynku urządzeń atramentowych powinni spodziewać się raczej stopniowego rozwoju, niż rewolucyjnych zmian. Nadchodzące lata nie przyniosą znaczących zmian udziału w rynku urządzeń jedno- i wielofunkcyjnych – będą zdecydowanie dominować te drugie, wyposażone w możliwość łączności bezprzewodowej i opcję bezpośredniego druku ze smartfonów i tabletów. – jestem przekonany, że druk atramentowy ma przed sobą duży wzrost, jako technologia znacznie bardziej ekologiczna, energooszczędna, a dzięki zastosowaniu rozwiązań proponowanych przez Epsona, znacznie tańsza w eksploatacji od laserowej. wbrew powszechnej opinii, nowoczesne atramenty pigmentowe zapewniają większą trwałość wydruków od wykonanych przy użyciu urządzenia laserowego i spełniają wszelkie normy związane z archiwizacją dokumentów – twierdzi krzysztof Modrzewski. klienci mogą liczyć na rozwój funkcjonalności nowych produktów. – większość modeli jest wyposażona w obsługę wi-Fi. Idziemy jednak z duchem czasu i dostosowujemy nasze produkty do aktualnych potrzeb klientów. I tak na przykład, obsługa technologii Apple AirPrint pozwala drukować bezprzewodowo z dowolnego urządzenia mobilnego firmy Apple. urządzenia Canon współpracują ponadto ze sprzętem z system Android. z kolei funkcja PIXMA Cloud Link pozwala drukować bezpośrednio z Internetu. w ciągu kilku sekund można drukować zdjęcia z Facebooka, twittera i albumów internetowych, takich jak CANoN iMAGE GAtEwAy i Picasa, a także z zasobów zgromadzonych w chmurze w aplikacjach Evernote i Dropbox, a wszystko to z poziomu urządzenia i bez użycia komputera – informuje Robert Pudło. marcin złoch IT Reseller


grandys_Layout 1 14-03-25 13:48 Page 39

WyWiad

Szczegóły oferowanych przez Xerox usług druku w chmurze zdradza JERZY GRANDYS, GMO & Channel Sales Manager w Xerox Polska.

ConnectKey zwiększa

– Większość osób korzystających z rozwiązań mobilnych chce mieć dostęp do biurowych urządzeń, nawet gdy są poza miejscem pracy. Jak Xerox usprawnia pracę mobilnych pracowników? – Tego typu tendencję obserwować można również w Polsce. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest technologia ConnectKey, która, najprościej mówiąc, usprawnia komunikację, przetwarzanie i udostępnianie ważnych informacji, ułatwia wykonywanie skomplikowanych zadań związanych z dokumentami papierowymi i obniża koszty. – Czym jest ConnectKey? – ConnectKey to architektura, która w pełni integruje mobilne rozwiązania dla skanowania i pracy w chmurze. Urządzenia z rodziny ColorQube i WorkCentre z kontrolerem ConnectKey umożliwiają m.in. druk wchmurze izurządzeń mobilnych. Systemy wielofunkcyjne ConnectKey umożliwiają stosowanie wydajnych, jednodotykowych metod skanowania w różnych formatach, takich jak wielostronne pliki PDF z możliwością wyszukiwania. Rozwiązania skanowania do chmury umożliwiają konwertowanie dokumentów do formatu Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Można udostępniać dokumenty przez standardowe foldery sieciowe, pocztę elektroniczną, repozytoria oparte nachmurze, np. Office 365, Dropbox, Google Docs lub narzędzia do zarządzania dokumentami. – Jak to działa? – Aby wydrukować zdalnie dokument lub inny materiał użytkownik musi za pomocą sieci połączyć się ze swojego smartfona lub tabletu z urządzeniem drukującym z technologią ConnectKey. IT Reseller

mobilność

Dzięki technologii cloud computingu możliwe jest zlecenie wydruku za pomocą Internetu z dowolnego miejsca na Ziemi. Pracownik może więc w razie potrzeby przesłać do wydruku wersję elektroniczną dokumentu, który potrzebny jest w siedzibie firmy, nawet gdy on znajduje się w podróży. – A co z bezpieczeństwem? – Technologia ConnectKey pozwala na większą kontrolę nad informacją, co ma szczególne znaczenie dla firm operujących wrażliwymi danymi, stanowiących dużą cześć rynku. Badanie przeprowadzone przez Xerox i McAfee w Stanach Zjednoczonych w 2012 r. pokazało, że aż 51 proc. pracowników skanowało, kopiowało lub faksowało poufne materiały. Wdrażanie rozwiązań wspomagających zarządzanie dokumentami zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa jest zatem szczególnie istotne, jako że nie wszyscy użytkownicy stosują się do wytycznych w tym zakresie. Aż 54 proc. przebadanych przez Xerox i McAfee pracowników nie zawsze przestrzega zasad polityki bezpieczeństwa swojej firmy. – Dodatkowo niedawno Xerox zaprezentował mobilne i chmurowe rozwiązania usprawniające zarządzanie treścią. – Tak. Budujemy kompletną ofertę rozwiązań mobilnych. Xerox rozszerzył swoje portfolio rozwiązań DocuShare. Funkcje skanowania dostępne w jednym kroku na urządzeniach biurowych z architekturą ConnectKey upraszczają proces przenoszenia treści z papierowych dokumentów na platformę DocuShare. Użytkownicy z poziomu sprzętu mogą skanować dokumenty bezpośrednio

do DocuShare lub folderu Windows używając platformy Xerox Extensible Interface Platform lub z kontrolera ConnectKey. Rozwiązanie umożliwia udostępnianie dokumentów w przeciągu kilku minut całym zespołom lub organizacjom. DocuShare Mobile rozszerza i upraszcza automatyzację procesów biznesowych – umożliwia pracownikom dostęp, wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i udostępnianie dokumentów przechowywanych w DocuShare na urządzeniach mobilnych z systemem iOS, co znacznie poprawia wydajność pracy. – Na jakie benefity mogą liczyć partnerzy handlowi, których zainteresuje technologia ConnecKey Xerox? – Partnerzy firmy Xerox doceniają korzyści ConnectKey dla ich biznesu. Sprzedawanie prostych kopiarek staje się zajęciem nieopłacalnym. Rosną też wymagania klientów. Nie wystarczy już, że urządzenie drukuje i wysyła faksy. Użytkownicy chcą, aby stało się częścią ich informatyczno-biznesowego ekosystemu. I tutaj jest miejsce dla partnerów Xerox i urządzeń ConnectKey. Zbadanie środowiska klienta, dobranie funkcji urządzenia (skanowanie dokumentów, OCR, kontrola dostępu, zszywanie i dziurkowanie wydruków, wydruk podążający), uświadomienie klientowi, jakie możliwości biznesowe otwierają technologie ConnectKey (wydruk z urządzeń mobilnych, zabezpieczenie danych, skanowanie do zasobów chmurowych, integracja z Microsoft SharePoint) powodują, że partnerzy Xerox ze sprzedawców kopiarek stają się konsultantami, co znacznie zwiększa ich dochody. Marcin Złoch

39


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:49 Page 40

urządzenia laserowe

Tylko wielofunkcyjne Sytuacja ekonomiczna w Polsce w 2013 roku z jednej strony utrudniała rozwój biznesu, ale z drugiej, można było ją potraktować jako wyzwanie sprzyjające producentom.

ynekurządzeńatramentowychcały czassiękurczy.Sprzedażdrukarek atramentowychilościowo,porównującdanerokdo roku(2012do 2013),spadłao 20proc.Dodatkowozaobserwować można trendstopniowegoprzechodzenia klientówod klasycznychdrukarekdo modeliwielofunkcyjnych.Jeślichodzio proporcje na polskim rynku, różnica jest bardzoznacząca–modelejednofunkcyjne tozaledwie 5proc.rynku.

R

sprzedaż drukarek laserowych kolorowych w polsce w latach 2001-2013 w szt.

52219 45441

35151

26327

35157 34653

33184

Acer 23,1proc.

26820 Asus 21,6proc. 24933

6302 2301

13120

2969

Źródło: PART ITReseller

40

IT Reseller


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:49 Page 41

UrządzenIa laSerOwe

SPrzedaż drUKareK laSerOwycH KOlOrOwycH w POlSce w latacH 2001 - 2013 w Szt. Producent

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

HP 1 100 Samsung b.d. OKI 220 Kyocera 30 Brother b.d. Ricoh 107 Xerox/Phaser 393 Konica Minolta 690 Triumph_Adler Lexmark 150 Epson 80 Pozostali 199 Razem 2 969

2 718 b.d. 852 255 b.d. 80 b.d. 1 288 284 200 625 6 302

4 500 927 1 934 126 b.d. 94 1 087 1 539 519 1 110 1 381 13 120

11 500 1 839 3 518 664 20 47 1 169 3 074 919 2 220 1 357 26 327

18 576 3 665 3 475 210 40 95 955 2 991 1 961 1 347 1 836 35 151

22 600 9 773 3 384 1 064 62 156 2 404 2 817 1 000 1 166 1 015 45 441

22 627 12 558 4 990 753 575 260 2 858 2 809 1 400 623 2766 52 219

2009

2010

13 050 13 000 9 420 8 499 2 737 2 289 1 697 1 436 666 1 052 279 251 1 072 1 720 2 405 b.d. 1 158 1 810 669 1 100 2 000 4 000 35 153 35 157

2011

2012

9000 8300 11753 8192 1832 1664 2097 2014 994 803 515 213 1987 1401 1768 952 81 960 b.d. 546 b.d. 3500 3200 34952 26820

2013 7000 6300 3000 2008 1400 1236 950 730 9 b.d. b.d. 2300 24933

Źródło: PART ITReseller

– Jeśli chodzi o drukarki, zanotowaliśmy nieznaczny spadek, który w dużej mierze wynika z przejścia części klientów na urządzenia wielofunkcyjne. W 2012 r. nasz udział w tym segmencie wynosił ponad 46 proc., a w 2013 r. blisko 43 proc. Jeśli chodzi o atramentowe urządzenia wielofunkcyjne, nie tylko utrzymaliśmy pozycję, ale osiągnęliśmy wzrost, mimo że sprzedaż produktów w tej kategorii w Polsce spadła o blisko 11 proc. W 2012 r. Canon uzyskał 22,4 proc. udziałów, by w 2013 r. poprawić swój wynik do 23,1 proc. – informuje Robert Pudło, OPP & PJ Product Business Developer w Canon Polska.

UdzIał w POlSKIm rynKU PrOdUcentów drUKareK laSerOwycH KOlOrOwycH w 2013 r. pozostali 9,2 proc. HP 28,1 proc.

Konica Minolta 2,9 proc. Xerox 3,8 proc. Ricoh 5,0 proc.

Samsung 25,3 proc.

Brother 5,6 proc. Kyocera 8,1 proc. OKI 12,0 proc.

NOWE OTWARCIE Producenci zauważyli, że technologia atramentowa przestała cieszyć się popularnością wśród kupujących. Dlatego starają się zmienić tę technologię,

Źródło: PART ITReseller

wi-Fi w standardzie JUStyna dUdeK|PrOdUct SPecIalISt, rIcOH POlSKa W niedalekiej przyszłości planujemy przyspieszenie i udoskonalenie serii najmniejszych urządzeń nabiurkowych, jak również wprowadzenie już w kwietniu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych z Wi-Fi w standardzie. Będą to kolejne drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne o niewielkich rozmiarach, nabiurkowe, które znajdą swoje zastosowanie w małym i średnim biurze, drukujące z prędkością 20 str./min.

IT Reseller

41


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:49 Page 42

urząDzEnia lasErowE

sPrzEDaż DruKarEK lasErowYCh KolorowYCh w PolsCE w 2013 r. Producent

sprzedaż udział sprzedaż udział zmiana zmiana w szt. w rynku w % w szt. w rynku w % sprzedaży w % udziałów w % 2013 2013 2012 2012 2013/2012 2013/2012

HP 7 000 Samsung 6 300 OKI 3 000 Kyocera 2 008 Brother 1 400 Ricoh 1 236 Xerox 950 Konica Minolta 730 Triumph-Adler 9 Pozostali 2 300 Razem 24 933

28,1 25,3 12,0 8,1 5,6 5,0 3,8 2,9 0,0 9,2 100,0

8 300 8 192 1 664 2 014 803 213 1 401 952 81 3 200 26 820

30,9 30,5 6,2 7,5 3,0 0,8 5,2 3,5 b.d. 12,4 99,7

-15,7 -23,1 80,3 -0,3 74,3 480,3 -32,2 -23,3 b.d. -28,1 -7,0

-2,9 -5,3 5,8 0,5 2,6 4,2 -1,4 -0,6 b.d. -2,7 Źródło: PART ITReseller

Druk CMYK ToMasz zięDalsKi CEE ProDuCT MarKETing ManagEr, oKi sYsTEMs (PolsKa) Firmycałyczaspracują,abybyćo krokprzed konkurencją,takżewciążpojawiająsiępewnenowości.Rynekurządzeń drukujących jest jednak bardzo dojrzały, więc niełatwo tu o jakieś bardzo rewolucyjne rozwiązania. Chociażpojawiająsięteżi takie.Przykłademmożebyć pięciotonerowadrukarkaOKIES9541.Topierwszew branżyurządzenie,którepozwalana drukowaniez użyciemCMYKorazdodatkowegopiątegotonera,przezroczystegolubbiałego.Tobardzodużykrokdo przoduw segmencie wydrukówprofesjonalnychi graphicarts,do tegobardzodobrzeprzyjęty przezbranżę.Ostatniomodnymtematemjestteżtechnologiadruku 3D.Jej rosnącapopularnośćwynikaprawdopodobniez faktumalejącychcenzwiązanychz takimiwydrukami.Pojawiająsiębowiemdrukarki,na któremoże

wprowadzając modyfikacje. Pojawiają się drukarki na stały atrament czy żelowe. – Ostatni rok pozytywnie nas zaskoczył. Partnerzy coraz chętniej zamieniają urządzenia laserowe na żelowe. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na fakt, iż w ostatnim roku sprzedaliśmy prawie 4-krotnie więcej urządzeń wielofunkcyjnych w technologii żelowej w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich środowisk biurowych, zapewniające faksowanie i skanowanie oraz pracę w sieci bezprzewodowej – twierdzi Justyna Dudek, Product Specialist w Ricoh Polska. W 2012 r. Epson wprowadził do sprzedaży w Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, atramentowe urządzenia drukujące wykorzystujące technologię ITS (Ink Tank System), czyli system stałego zasilania w atrament. Ma dawać on ogromną wydajność z jednego napełnienia atramentem i ekstremalnie niskie koszty wydruku (poniżej 1 grosza za stronę). W tym samym czasie znacząco ograniczono ofertę tanich urządzeń dla użytkowników domowych i małych firm, wykorzystujących wkłady atramentowe. – Ta strategiczna zmiana naszej oferty, ze względu na węższą grupę docelową, do której ją adresujemy, uniemożliwia proste porównanie ilościowe zmian sprzedaży

sobiepozwolićzaangażowanyhobbysta.

otwarty interfejs PioTr BaCa CounTrY ManagEr, BroThEr PolsKa W wybranychurządzeniachz naszejofertyzastosowaliśmyotwartyinterfejs,którypozwalanam,razemz partnerskimi firmami dostarczającymi oprogramowanie, na tworzenieofertskrojonychna miarę.W obecnejchwiliprowadzimykilkaciekawychprojektóww tymzakresie.

42

IT Reseller


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:50 Page 43


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:50 Page 44

urZądZenia laseroWe

sPrZedaż laseroWych koloroWych urZądZeń Wielofunkcyjnych W Polsce W latach 2005-2013 r. W sZt. Producent

2005

HP 1 120 Samsung b.d. Konica Minolta 756 Xerox 210 OKI 74 Brother b.d. Ricoh 40 Kyocera 6 Sharp 6 Toshiba 6 Develop b.d. Triumph-Adler b.d. Lexmark 6 Epson 150 Panasonic b.d. Pozostali 252 Razem 2 608

2006 2007 1 875 b.d. 1 272 476 163 242 207 7 117 306 222 b.d. 10 297 b.d. 1 039 6 233

2008

2009

4 130 9 236 6 133 1 977 6 096 7 846 2 135 4 726 2863 746 1 425 630 1 774 859 941 385 1 023 1061 496 498 810 128 142 130 236 305 163 300 338 294 321 207 228 b.d. b.d. b.d. 216 293 550 318 500 500 b.d. b.d. b.d. 1 000 1 000 500 14 162 26 648 22 649

Z dowolnego miejsca

2010

2011

2012

2013

11 600 6 647 b.d. 1 628 635 1 992 1 245 595 437 268 484 b.d. 1094 271 136 7 000 34 032

9 000 10 562 5 344 1 789 661 1 377 1 288 844 438 438 488 b.d. 876 382 78 2 000 35 565

7 900 6 559 4 784 2 053 1 758 1112 878 863 474 377 264 35 b.d. b.d. b.d. 6 200 33 257

10 000 6 000 4184 2 000 2 300 2 443 1 200 1 410 b.d. b.d. 288 21 b.d. b.d. b.d. 5 000 34 846

Źródło: PART ITReseller

MateusZ WasileWski Product Manager, saMsung electronics Polska Wraz ze wzrostem popularności

smartfo-

nów i tabletów oraz ogólnym upowszechnianiem

mobilnych

rozwiązań rośnie również zainteresowanie przechowywaniem in-

na prze strze ni ostat nich 2 lat. Mo gę  za to  po wie dzieć,  że sprze daż urzą dzeń ITS roz wi ja się zgod nie z na szy mi ocze ki wa nia mi i z kwar ta łu na kwar tał od no to wu je my  dwu cy fro we wzro sty,  umac nia my  rów nież na szą po zy cję na ryn ku biz ne so wych  urzą dzeń  atra men to wych  prze zna czo nych  dla

formacji w chmurze i możliwością ich drukowania niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujemy i na jakim urządzeniu pracujemy. Dotyczy to zarówno profesjonalistów

sPrZedaż laseroWych koloroWych urZądZeń Wielofunkcyjnych W Polsce W latach 2005-2013 W sZt.

spędzających

większą część czasu poza

biurem

(np.

w podróżach służbo34 032

35 565

33 257

34 846

wych czy w biurze klienta), jak i osób prywatnych, które ce-

26 648

nią sobie mobilność.

22 649

14 162

6233 2 608

Źródło: PART ITReseller

44

IT Reseller


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:50 Page 45


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:50 Page 46

Urządzenia laserowe

sprzedaż laserowych Urządzeń wielofUnkcyjnych kolorowych w polsce w 2013 r. producent

sprzedaż Udział sprzedaż Udział zmiana zmiana w szt. w rynku w % w szt. w rynku w % sprzedaży w % udziałów w % 2013 2013 2012 2012 2013/2012 2013/2012

HP 10 000 Samsung 6 000 Konica Minolta 4 141 Brother 2 443 OKI 2 300 Xerox 2 000 Kyocera 1 410 Ricoh 1 200 Develop 288 Triumph-Adler 21 Pozostali 5 000 Razem 34 803

28,7 17,2 11,9 7,0 6,6 5,7 4,1 4,1 0,8 0,1 14,4 100,0

7 900 6 559 4 784 1112 1 758 2 053 863 878 264 35 6 200 33 257

23,8 19,7 14,4 3,3 5,3 6,2 2,6 2,6 0,8 0,1 18,6 100,0

26,6 -8,5 -13,4 119,7 30,8 -2,6 63,4 60,6 9,1 0,0 -19,4 4,6

5,0 -2,5 -2,5 3,7 1,3 -0,4 1,5 1,4 0,0 0,0 -4,3 3,2 Źródło: PART ITReseller

Udział w polskim rynkU prodUcentów laserowych kolorowych Urządzeń wielofUnkcyjnych w 2013 r.

HP 28,7 proc.

Samsung 17,2 proc.

Konica Minolta 11,9 proc.

pozostali 14,4 proc.

Develop 0,8 proc.

Ricoh 4,1 proc.

Kyocera 4,1 proc.

Xerox 5,7 proc.

Brother 7,0 proc.

OKI 6,6 proc.

Źródło: PART ITReseller

małych i średnich grup roboczych. W roku 2014 będziemy znacząco poszerzać ofertę urządzeń z technologią ITS – zapewnia Krzysztof Modrzewski, szef sprzedaży w Polsce i krajach bałtyckich w polskim oddziale Epson Europe.

PERSPEKTyWy ROzWOju? Robert Pudło przekonuje, że klienci na rynku urządzeń atramentowych powinni spodziewać się raczej stopniowego rozwoju, niż rewolucyjnych zmian. Nadchodzące lata nie przyniosą znaczących zmian udziału w rynku urządzeń jedno- i wielofunkcyjnych – będą zdecydowanie dominować te drugie, wyposażone w możliwość łączności bezprzewodowej i opcję bezpośredniego druku ze smartfonów i tabletów. – jestem przekonany, że druk atramentowy ma przed sobą duży wzrost, jako technologia znacznie bardziej ekologiczna, energooszczędna, a dzięki zastosowaniu rozwiązań proponowanych przez Epsona, znacznie tańsza w eksploatacji od laserowej. Wbrew powszechnej opinii, nowoczesne atramenty pigmentowe zapewniają większą trwałość wydruków od wykonanych przy użyciu urządzenia laserowego i spełniają wszelkie normy związane z archiwizacją dokumentów – twierdzi Krzysztof Modrzewski.

wzrost prędkości leszek Bareja | prodUct manager XeroX polska Trudnoo jednoznacznąocenęminionegoroku.Po obiecującychtrzechkwartałachwiększośćproducentówzaskoczyłsłabszyod oczekiwańkoniecroku. Byłtokolejnyrokzwiększaniaudziałuurządzeńwielofunkcyjnych,coszczególniewidaćw segmencieurządzeńkolorowych,gdziedrukarkistanowiąjużmniejszość. W przypadkuurządzeńkolorowychwidaćdużezmianyw segmentachprędkościowych. Znikają z rynku przestarzałe modele czteroprzebiegowe o prędkości druku poniżej 10str./min.wypieraneprzezurządzeniao prędkościach 11-30str./min.Tegotrenduniewidaćtakwyraźnie w urządzeniachczarno-białych. Drukarkilaseroweczarno-białestająsięcorazpopularniejszew zastosowaniachdomowych.Jużprawieco dwunastadrukarkalaserowatrafiadoużytkownikadomowego.

46

IT Reseller


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:50 Page 47


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:50 Page 48

urządzenia laSerowe

SPrzedaż laSerowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych w PolSce w latach 2001-2013 r. w Szt. Producent

2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

HP Samsung Brother Xerox Konica Minolta Kyocera Ricoh Sharp OKI Toshiba Develop Triumph-Adler Panasonic Lexmark Epson Canon Pozostali Razem

6 715 8 500 b.d. b.d. 250 300 b.d. b.d. 141 150 b.d. b.d. 142 150 b.d. b.d. 1 032 608 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 409 1 797 35 100 b.d. b.d. b. d. 3 000 b.d. 2 461 8 724 17 066

7 000 b.d. 1 450 b.d. 33 125 1 256 1 277 530 734 b.d. b.d. 3 174 57 b.d. 3 000 3 670 22 306

11 000 1 413 483 1 550 3 612 191 1 396 b.d. 451 1 826 b.d. b.d. b.d. 883 b.d. b.d. 3 646 26 451

14 820 26 538 39 509 39 580 17 134 6 057 19 283 23 290 22 631 20 267 1 033 4 506 7 520 12 031 11 661 2 539 2 656 2 513 8 596 3 892 6 384 6 399 7 026 5 869 6 401 1 672 3 268 4 472 3 929 2 351 565 2 072 2 410 2 604 965 4 066 4 641 4 402 4 183 1 510 460 464 1 774 1 361 742 2 355 2 500 3 182 3 042 1 837 b.d. 1167 1 150 530 673 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 4 500 5 637 2 538 2 280 b.d. 1 495 7 023 2 800 1 740 3 224 b.d. b.d. b.d. b.d. 500 b.d. 9 000 9 984 5 061 7 355 5 889 5 935 6 579 2 545 5 500 51 835 101 089 119 149 115 982 84 012

20 700 20 671 19 581 5 830 b.d. 5 025 1 952 2 853 1 381 1 892 887 b.d. 16 051 3 000 b.d. b.d. 17 000 116 823

33 420 58 000 32 113 37 133 17 968 23 249 3 114 5 435 6 312 4 224 7 710 3 686 2 705 1 994 2 157 1 957 1 052 1 927 2 079 1 435 915 1 230 b.d. 65 17 748 b.d. 5 100 b.d. 291 b.d. b.d. b.d. 22 000 26 500 154 684 166 835

2013 r. 62 000 35 000 30 872 7 100 4 869 3 783 3 133 b.d 3 900 b.d. 1 230 91 b.d. b.d b.d. b.d. 31 000 182 978

Źródło: PART ITReseller

SPrzedaż laSerowych monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych w PolSce w latach 2001-2012 w Szt. 182 978 166 835 154 684

119 149 115 982 101 089

116 823

84 012

51 835

8 724

26 451 17 066 22 306

Źródło: PART ITReseller

48

Klienci mogą liczyć na rozwój funkcjonalności nowych produktów. – Większość modeli jest wyposażona w obsługę Wi-Fi. Idziemy jednak z duchem czasu i dostosowujemy nasze produkty do aktualnych potrzeb klientów. I tak na przykład, obsługa technologii Apple AirPrint pozwala drukować bezprzewodowo z dowolnego urządzenia mobilnego firmy Apple. Urządzenia Canon współpracują ponadto ze sprzętem z system Android. Z kolei funkcja PIXMA Cloud Link pozwala drukować bezpośrednio z Internetu. W ciągu kilku sekund można drukować zdjęcia z Facebooka, Twittera i albumów internetowych, takich jak CANON iMAGE GATEWAY i Picasa, a także z zasobów zgromadzonych w chmurze w aplikacjach Evernote i Dropbox, a wszystko to z poziomu urządzenia i bez użycia komputera – informuje Robert Pudło.

michał kątny IT Reseller


atramentowe_Layout 1 14-03-25 13:50 Page 49


nas_Layout 1 14-03-25 13:52 Page 50

rynek druku

Wydruk zawsze pod ręką Mobilne i chmurowe rozwiązania usprawniające zarządzanie dokumentami

Zarówno chmura, jak i mobilność dotarły już do rynku druku i zdążyły się na nim zadomowić. hmura to niesamowita wygoda w świecie, który staje się coraz bardziejcyfrowy.Urządzeniawielofunkcyjnepozwalajądrukowaćbezpośrednioz chmuryi do niejskanować,a skanery: skanowaćdo chmury.Wersjaelektroniczna dokumentuumieszczona w chmurze umożliwiajegowygodneprzechowywanie orazdajemożliwośćłatwegoudostępniania czy też pracowania nad nim przez kilkupracowników.Jesttouniwersalna potrzeba,wspólna dlawieluróżnychśrodowiskbiznesowych.Mogątobyćzarówno wielkiekorporacjez tysiącamipracowników,tworząceniezliczonąilośćdokumentów,jaki małefirmyz kilkomaosobami

C

50

mobilnymiużywającymichmuryjakonarzędziado komunikacji,wymianyplików i informacjiz biurem. –Mobilnośćtokolejnepopularnehasło. Drukarkii skanerymobilnetocałyczas rosnącaczęśćnaszejofertyproduktowej, upatrujemydlanasdużejszansyw rynku drukumobilnego.Urządzeniate,charakteryzujące się niewielkimi rozmiarami i wagą,pozwalająna drukowanielubskanowaniew dowolnymmiejscu.Częśćtakich urządzeń ma wbudowane moduły Wi-Fi,dziękiktórymmogąłączyćsiębezprzewodowoz komputerami–przekonujePiotrBaca,CountryManagerw Brother Polska.

Pojęciatakie,jakmobilnośći chmura,stałysięznakiemnaszychczasów.Decydującą rolę w kształtowaniu się tych innowacyjnychtrendówodegrałyzmieniającesiępotrzebyklientów.W przypadku urządzeńatramentowychmożemymówić zarównoo drukowaniuz urządzeńmobilnych,jaki bezpośrednioz Internetu. –W środowiskuwydrukówbiurowychcoraz większe znaczenie mają technologie mobilne oraz cloud computing. Będąc świadkamimobilnejrewolucji,producenci drukarekpodążyliza tymtrendemi zaczęli dostosowywaćswojeurządzeniadrukujące do współpracy z aplikacjami, które umożliwiajądrukmobilny.Będącyjeszcze do niedawna ciekawostką,e-printstajesię standardem, który powinno mieć każde urządzeniedrukującemającesprostaćwymaganiomstawianymprzezwspółczesne przedsiębiorstwa–informujeTomaszZiędalski,CEEProductMarketingManager w OKISystems(Polska). IT Reseller


nas_Layout 1 14-03-25 13:52 Page 51


nas_Layout 1 14-03-25 13:52 Page 52

rynek druku

PrZYkłADY ZASToSoWANIA Dziękiaplikacjommobilnymniemusimy już czekać, aż będziemy z powrotem przy biurku,abymócdrukowaćorazudostępniaćdokumentyistotnedlafirmy,jej klientówlubpartnerów.Na rynkupojawia sięcorazwięcejurządzeńprzystosowanych do działaniaw chmurze,tzw.cloudready. Dziękirozwiązaniommobilnymi możliwościdrukowaniaw chmurzezakupione on-linebiletydo teatrumożna wydrukowaćnatychmiastpo dokonaniutransakcji, co zresztą najczęściej odbywa się za pomocą zainstalowanej w telefonie aplikacji bankowej. Dzięki dostępnym technologiomdomowearchiwumdokumentówmożna przechowywaćw chmurze i mieć do niego wgląd w każdej chwili – dotyczy to także drukowania, któremożna zlecaćz dowolnegomiejsca. Drukarki mobilne stanowią duże udogodnienie dla użytkowników, którzy przemieszczająsięz miejscana miejsce. Można jełatwozabraćzesobąw walizce, torbie z laptopem lub w skrzynce z narzędziami.Dziękiwysokiejprędkościdrukuorazwytrzymałości,takieurządzeniamająwielezastosowańw różnych branżach. Zastosowanie rozwiązań chmurowychw obszarzedrukuoznacza oszczędnośćczasu,wygodniejszezarządzaniedanymiorazoptymalizacjęprocesuobieguinformacji.Chmuratotakże wygodaposiadaniadokumentóww jednymmiejscu,bezkoniecznościkorzystaniaz uSB,dyskówczypłyt CD. –Przykładowo,handlowcompracującym w terenieoferujemydrukarkii skaneryformatu A4, takie jak drukarka mobilna PJ-673czy,wprowadzonew tymroku,modeleskanerówDS-820Wi DS-620.Elektrykomi elektroinstalatoromproponujemy drukarkietykiet,takiejakP-touchE300VP, mające nie tylko wbudowane symbole elektryczne,alerównieżnanoszącewydrukina rurkitermokurczliwe.Częśćnaszych drukarekmobilnychmaklasęszczelności IP54,cooznacza,żesąodpornena kurz, zalaniei upadekz wysokości 1,8 m–modeletekierujemydo użytkownikówprofesjonalnych, pracujących w trudnych warunkach.Z koleimobilnymdetalistom czy firmom cateringowym oferujemy kompaktowedrukarkiparagonówz serii TD-2000.Takieurządzeniamająmożliwościpodłączeniaza pomocąportuuSB,portu szeregowego lub bezprzewodowo, z wykorzystaniemtechnologiiBluetooth lub Wi-Fi – wylicza Piotr Baca. Z kolei

52

w urządzeniach atramentowych Canon rozwiązaniem,któreintegrujefunkcjemobilne jest PIXMA Cloud Link. Aplikacja umożliwiam.in.przeglądaniei drukowanietreścidostępnychw Interneciez poziomu wyświetlacza drukarki lub zdalnie, przy użyciuurządzeniamobilnegoz aplikacją PIXMA Printing Solutions. Dzięki niejw ciągukilkuchwilużytkownikmoże wydrukowaćulubionezdjęciez serwisów społecznościowych,takichjakFacebook czyTwitter.Podobniejeślichodzio katalogizezdjęciamiprzechowywanew internetowymalbumie:wystarczy,żeużytkownik korzystaz jednegoz obsługiwanychserwisów(Flickr,Picasa,Photobucket,Canon IMAGEGATEWAY).Z koleidokumenty w takichformatach,jakJPG,PDF,Word, Exceli PowerPointmożna drukowaćbezpośrednioz serwisówprzechowywaniadanych–Dropboxi Evernote.

EWoLuCJA MożLIWośCI Zarówno technologie chmurowe, jak i mobilnew drukubędąstalerozwijane, ponieważtegooczekująużytkownicy.Zarównoklienciindywidualni,jaki przedsiębiorstwa pragną szybkiego dostępu do informacjii zarządzaniadanymi.Czynnikiem,którystymulujerozwójchmury, jestcorazwiększadostępnośćszybkiego Internetu oraz rosnąca popularność smartfonówi tabletów. –Myślę,żefunkcjonalnośći możliwości stalebędąewoluować.Stanowitoodpowiedź na aktualne potrzeby użytkowników,którewynikająm.in.z popularności

poszczególnych serwisów czy platform społecznościowych.Technologiemobilne będąwprowadzanedo corazwiększejliczbyproduktów.Podobniezresztąjakkiedyś byłoz Wi-Fi,któreterazstałosięstandardemw urządzeniachześredniejpółkicenowej – zauważa Dariusz Skaszewski, CountryProductIntelligenceProfessional w CanonPolska. Na pewno ważnym elementem rozwoju rozwiązańmobilnychi chmurowychbędzie zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Producenci będą dążyć do całkowitegowyeliminowanianiebezpieczeństwautratydanychprzechowywanych w chmurze.Ważnejestrównieżzapewnienie pełnej poufności przechowywanych tymsposobemdanych.Firmycorazczęściej pracują mobilnie, więc narzędzia, z którychkorzystają,powinnybyćdostosowanedo ichpotrzebi zapewniaćpełne bezpieczeństwo. –Ciekawymusprawnieniem,mogącymjuż niedługopomagaćnamw codziennejpracy,będziefunkcjasłużącawyborowiodpowiedniejdrukarki,na którejwydrukowany zostanieprzygotowywanyprzeznasdokument.Na podstawieplanunaszegodnia w arkuszubiurowym,aplikacjawybierać będzieurządzenieznajdującesięnajbliżej miejscanaszejpracy,bądźnastępnegospotkaniai skierujena nieprzygotowanydokument. Ponadto funkcja geolokalizacji uruchomi drukowanie na chwilę zanim znajdziemy się przy danym urządzeniu–zapowiadaTomaszZiędalski. Marcin Złoch

IT Reseller


xerox_Layout 1 14-03-25 13:53 Page 53

Jeszcze więcej możliwości

druku w chmurze

Opracowany przez Xerox dla urządzeń z rodziny ColorQube i WorkCentre kontroler ConnectKey oferuje wygodne rozwiązania druku z urządzeń mobilnych z wykorzystaniem chmury. Wedługraportu IDC,w 2013r.urządzeniamobilnemająstaćsięnajpopularniejszymmediumdostępudo Internetu.Trendten widocznyjesttakżew przedsiębiorstwach–87proc.firmdostarczategotypusprzętswoimpracownikom.Jestonniezbędny, ponieważnormąw wielubranżachsączęstedelegacje,pracau klientaorazrealizowaniezadańw wirtualnych,międzynarodowychzespołach.Z trenduskorzystajądostawcyrozwiązańumożliwiającychmobilnąpracę–takichjaksmartfonyi tablety,aletakże drukarki. Według badań Quocirca „The Mobile Print Enterprise. January 2012”, 60 proc. pracowników chciałoby mieć możliwośćdrukuz urządzeńmobilnych.Tegotyputendencjęzaczynamuobserwowaćrównieżw Polsce.Odpowiedziąna tozapotrzebowaniejesttechnologiaConnectKey,którąopracowałXerox.

Przełomowa architektura ConnectKeytoprzełomowaarchitekturaXerox,któraw pełniintegrujestacjonarneurządzeniez mobilnymirozwiązaniamiskanowania, drukowaniai pracyw chmurze.Urządzeniaz rodzinyColorQubei WorkCentrez kontroleremConnectKeyumożliwiająm.in.drukw chmurzez dowolnegourządzeniamobilnego.Przeznaczonesądlapracownikówbiurkażdejwielkości.InnowacyjnośćarchitekturyConnectKey potwierdza wyróżnienie przez firmy doradcze IDC oraz Frost&Sullivan jako zaawansowanego rozwiązania dla biur. Systemy wielofunkcyjneConnectKeyumożliwiająstosowaniewygodnych,jednodotykowych metod skanowania w różnychformatach,takichjakwielostronnicoweplikiPDFz możliwością wyszukiwania. Rozwiązania skanowaniado chmuryumożliwiają łatwei dokładnekonwertowaniedokumentów do formatu Microsoft® Word®,Excel®.Można udostępniać dokumentyprzezstandardowefolderysieciowe,pocztęelektroniczną,repozytoria oparte na chmurze (np. Office365,DropBox™,GoogleDocs) lubnarzędziado obiegudokumentów(MicrosoftSharePoint,XeroxDocuShare). ConnectKey oferuje funkcjeoptymalizującekoszty,takie jak ustawienie limitów wydruków w kolorze. Funkcja uprawnień użytkownika pozwala na integrację z wewnętrznymsystememuwierzytelniania, umożliwiając wyłączenie wyświetlaniawybranychfunkcjina interfejsienieautoryzowanychużytkowników. Ponadto sterowniki dla Microsoft® Windows® zapewniająmożliwośćzdefiniowaniaoptymalnychparametrówdrukudlaróżnychaplikacjii ichautomatycznegostosowania,minimalizującpotrzebękażdorazowegowprowadzaniazmianprzezużytkownikówi zmniejszającryzykokosztownychpomyłek.

Prosto i bezpiecznie Abywydrukowaćzdalniedokumentlubinnymateriałużytkownikmusipołączyćsięzeswojegosmartfona lubtabletuz urządzeniemdrukującymz technologiąConnectKeyza pomocąsieci.Dziękitechnologiicloudcomputingumożliwejestzleceniewydrukuza pomocąInternetuz dowolnegomiejscana Ziemi.Pracownikmożewięcw raziepotrzebyprzesłaćdo wydrukudokument w wersjielektronicznej,którypotrzebnyjestw siedzibiefirmy,nawetgdyznajdujesięw podróży.TechnologiaConnectKeypozwalana większąkontrolęnad informacją,comaszczególneznaczeniedlafirmoperującychwrażliwymidanymi,stanowiącychdużą cześćrynku.Abychronićdaneprzesyłanez MFP,urządzeniaz kontroleremConnectKeymają,jakopierwszaliniana rynku,wbudowanysystemMcAfeeuniemożliwiającywłamaniedo urządzeniai modyfikacjęplikówsystemowych.UrządzeniaColorQube i WorkCentrewspółpracująz systememCiscoTrustSec,którymonitorujei zarządzaprzesyłaniemdanychw sieci.Tegotypuzabezpieczeniasąistotnezarównodlafirm,jaki instytucjipublicznych,w którychprzetwarzasięwielepoufnychdokumentów.

IT Reseller

53


oryginaly_Layout 1 14-03-25 13:54 Page 54

materiały eksploatacyjne

Wojna

z alternatywą Producenci drukarek wyruszają na wojnę z dostawcami alternatywnych materiałów eksploatacyjnych. Czy wrócą z tarczą?

54

argiPaperworldsądlaproducentówmateriałów papierniczych,biurowychorazmateriałóweksploatacyjnychjednąz najważniejszychimprezwystawienniczych. W tym roku do Frankfurtu przyjechało aż 1670wystawcówz 59krajów.Siedmiuz nichzapamięta tegorocznyPaperworldna bardzodługo. 25styczniana ich stoiska targowe wkroczyło 10 agentów celnych, którzy skonfiskowaliprzedmiotynaruszającepatentyLexmarka. Opróczprzepadkumienia,firmymusiałyusunąćobrazy produktów naruszających patenty. – Ostatnia akcja w Niemczech, a także działania prawne podejmowane przezLexmarkw USAi w innychkrajach,pokazująnasze zaangażowaniena rzeczzapewnieniauczciwejkonkuren-

T

IT Reseller


oryginaly_Layout 1 14-03-25 13:55 Page 55

Materiały eksPloatacyjne

cji – tłumaczy Grzegorz Najda, prezes Lexmark Polska. To oficjalna korporacyjna formułka. Ale tego typu działania mają tak naprawdę inne podłoże. Sytuacja na rynku urządzeń drukujących staje się dramatyczna. Elektroniczny obieg dokumentów, inwazja smartfonów oraz tabletów czy wreszcie kurcząca się sprzedaż drukarek przyprawiają producentów sprzętu o coraz większy ból głowy. Jeszcze do niedawna gros przychodów pochodziło ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. Jednak w ostatnim czasie strumyk zaczyna wysychać. Producenci urządzeń, jeszcze do niedawna z pobłażliwością patrzący na działania dostawców zamienników, przechodzą do ofensywy, wysuwając najcięższe działa. Lexmark nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, choć nie wszyscy działają aż tak spektakularnie. Również Brother wykonał w ubiegłym roku szereg kroków na rzecz obrony własnych praw patentowych. Do chwili obecnej rozstrzygnięcie nastąpiło w sześciu przypadkach i w każdym z nich uznano naruszenie praw własności intelektualnej firmy Brother. – Zawsze będziemy bronili naszych praw patentowych i nie jest wykluczone, że w tym roku nadal będziemy podejmowali działania prawne w tym kierunku – zaznacza Piotr Baca z Brother Polska. Na początku ubiegłego roku prawdziwą burzę w mediach wywołała akcja HP. Firma z Palo Alto nakazała m.in. spółkom Action, AB i Black Point zaprzestania sprzedaży wkładów atramentowych naruszających prawa własności intelektualnej HP w Polsce. Action i AB zawarły ugodę, natomiast Black Point wciąż toczy spór z HP. – Black Point jako jedyny spośród dostawców alternatywy broni swojego stanowiska – nie wprowadzamy produktów naruszających patenty. Potwierdziła to kontrola magazynów Black Point w 2012 r. przeprowadzona przy udziale pełnomocnika HP oraz zakupy kontrolowane naszych produktów. Na finał sprawy przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać – wyjaśnia Piotr Drzewiecki z Black Point.

ORyGiNAły PRZEJmuJą iNicJATywę Producenci urządzeń drukujących kontrolują około 60 proc. polskiego rynku materiałów eksploatacyjnych, którego wartość oscyluje wokół 2 mld zł. Jeszcze kilka lat temu przedstawiciele oryginałów i zamienników szli niemal łeb w łeb, IT Reseller

czyM kierują się klienci Przy zakuPie atraMentu, toneru do drukarki?

kupują najtańsze 11,1 proc.

własnym doświadczeniem 35,0 proc.

opinia sprzedawcy 53,9 proc.

Źródło: PART ITReseller

Piotr Baca country Manager, Brother Polska Jesteśmyzdania,żeudasięnamosiągnąćsatysfakcjonującewynikisprzedażynaszychmateriałów.Ma tozwiązekz znaczącymwzrostemsprzedażyurządzeńw 2014roku,a przedewszystkimprogramem na eksploatację,którywłaśniewdrażamy.Dodatkowowprowadzamysprzedażkontraktową,którapozwolinamna pełną kontrolęmateriałóweksploatacyjnych. Liczymyna wzrostsprzedażyoryginalnychmateriałóweksploatacyjnych.Zakładamy,żeudasięnamgoosiągnąć,ponieważsprzedażnaszychurządzeńrośnie.W latach 2012i 2013odnotowaliśmyw Polsce wzrostsprzedażywszystkichnaszychdrukareki urządzeńwielofunkcyjnych(w tymkolorowychi monochromatycznychlaserowychoraz atramentowych)o prawie 12procent. W niedługimczasiewprowadzimydo sprzedażynowąserięurządzeń atramentowych,którebędąsięcharakteryzowaćniskimkosztemwydrukustrony,copozwalazakładać,żeichużytkownicybędąskłonni do inwestowaniaw oryginalnąeksploatację.

55


oryginaly_Layout 1 14-03-25 13:55 Page 56

materiały eksploatacyjNe

które atrameNty i toNery są Najczęściej zgłaszaNe do reklamacji w 2013 r.

oryginalne 2,7 proc.

alternatywne 8,8 proc.

regenerowane 88,5 proc.

Źródło: PART ITReseller

Na których atrameNtach i toNerach jest wyższa marża regenerowane 1,2 proc. oryginalne 12,5 proc.

na staje się bronią obosieczną, tym bardziej że najtańsze tonery i kartridże, pochodzące od anonimowych dostawców, zazwyczaj nie grzeszą jakością. Garażowi dostawcy psują obraz całego rynku materiałów alternatywnych, zniechęcając wielu klientów do zamienników. W myśl znanego przysłowia – kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha. Poza tym producenci drukarek toczą walkę nie tylko w salach sądowych, podejmując działania zmierzające do obniżki kosztów oryginalnej eksploatacji. Skutecznym sposobem na przyciągnięcie użytkowników drukarek jest sprzedaż kontraktowa, pozwalająca producentowi sprzętu na pełną kontrolę nad materiałami eksploatacyjnymi. Wśród klientów biznesowych rośnie popularność outsourcingu zarządzania drukiem w firmie. W ramach umów najmu i dzierżawy przedsiębiorstwa cedują wszystkie kwestie związane z serwisem urządzeń oraz zakupem materiałów eksploatacyjnych na podmiot zewnętrzny, który odpowiada za jakość i ciągłość działania floty. – To zjawisko możemy uznać za obowiązujący trend – dotyczy to nie tylko dużych organizacji, ale również firm z sektora MŚP. W ramach tej usługi serwis korzysta z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych – zaznacza Mariusz Kukawski z Konica Minolta Business Solutions Polska.

MOBIlnA nADzIEJA alternatywne 86,3 proc.

Źródło: PART ITReseller

ale to już historia. Dziś jedynym bastionem alternatywy pozostają resellerzy. Jak wynika z danych PART IT Reseller, 60 proc. sprzedawanych w 2013 r. kartridży stanowiły zamienniki. Jeszcze większą popularnością wśród klientów punktów resellerskich cieszyły się alternatywne tonery – 65 proc. wskazań. Dlaczego resellerzy sprzedają więcej zamienników niż produktów OEM? W dużym stopniu decydują o tym profity uzyskiwane ze sprzedaży alternatywnych produktów. Aż 83 proc. respondentów przyznało, że sprzedaż zamienników przynosi

56

im większe marże. Poza tym niższe ceny pozwalają dotrzeć do klientów z mniej zasobnym portfelem, których w Polsce przecież nie brakuje. – Rynek materiałów zamiennych gra przede wszystkim ceną. Ale dzięki temu, że producenci alternatywy oferują bardzo wątpliwą jakość druku oraz narażają klientów na dodatkowe koszty, np. serwisowe, udaje się w większości wypadków skłonić klientów do wybrania materiałów oryginalnych marki Xerox – mówi Dagmara Pomirska z Xerox Polska. Trudno się nie zgodzić z powyższą opinią. niska ce-

Perspektywy rynku druku rysują się w ciemnych barwach. Przedsiębiorcy ograniczają ilość stron, a na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie, które trudno podejrzewać o jakąkolwiek sympatię do drukarek. Do tego dochodzi jeszcze Internet. Czy urządzenia wkrótce przejdą do lamusa? – Jeszcze przez długi czas druk będzie ważnym elementem życia przedsiębiorstw, do których Xerox adresuje swoje bardzo szerokie portfolio drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Faktem jest także, iż Internet daje duże możliwości i szkoda byłoby ich nie wykorzystać, dlatego firma Xerox oferuje całą gamę urządzeń z kontrolerem druku wspierającym funkcjonalności związane z rozwiązaniami typu cloud – tłumaczy Dagmara Pomirska. Producenci urządzeń drukujących nie mają zbyt wiele powodów do optymizmu, ale pojawia się małe światełko w tunelu. Są nim użytkownicy mobilnych terminali. Wraz z możliwością drukowania materiałów z tabletu czy smartfona, istnieje nadzieja, że drukarki będą miały trochę więcej pracy i nie pokryją się kurzem. wojciech Urbanek IT Reseller


ornowski_Layout 1 14-03-25 13:56 Page 57

WyWiad

Z RAFAŁEM ORNOWSKIM, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Marki w ACTION S.A., rozmawia Wojciech Urbanek.

Klient powinien mieć wybór – Czy jest Pan zadowolony z ubiegłorocznej sprzedaży materiałów eksploatacyjnych ActiveJet? – Z badań IDC wynika, że w pierwszej połowie 2013 r. cały rynek materiałów eksploatacyjnych zanotował 6,9-procentowy spadek rok do roku. Na kurczącym się rynku pozostają tylko najlepsi gracze, oferujący wysokie jakościowo, wydajne oraz konkurencyjne cenowo produkty. Pomimo ogólnej tendencji spadkowej, atramentowe materiały eksploatacyjne ActiveJet zanotowały w 2013 r. wzrost udziału w rynku, który wyniósł w pierwszym półroczu aż 22 proc. Jesteśmy zadowoleni z wyników nie tylko czwartego kwartału, który wypadł bardzo dobrze, ale i również z całego 2013 roku. Trzeba pamiętać, że za sukcesem naszej marki i wyników, jakie osiąga na tle konkurencji, stoi ogromne doświadczenie firmy Action, z której się wywodzi. ActiveJet korzysta z synergii, jaką daje Action, i odwrotnie.

– Co najbardziej przeszkadza wsprzedaży alternatywnych materiałów eksploatacyjnych? – Najogólniej można by to określić mianem ograniczenia działań zdrowej konkurencji, a tym samym wolnego wyboru klientów ostatecznych. Jestem zwolennikiem teorii, że dobra konkurencja jest pozytywnym regulatorem rynku, dlatego jakiekolwiek próby jej zniesienia są, według mnie, przeszkodą. To, że rynek materiałów eksploatacyjIT Reseller

nych kurczy się, to nic innego, jak ogólnoświatowy trend odejścia od druku, związany m.in. z rozwojem nowych technologii. Jest to więc rzeczywistość, z którą zmierza się każdy gracz na tym rynku. Część z nich natomiast wybiera niesłuszną drogę, czyli stawia na wypracowanie szybkiego zysku kosztem niskiej jakości oferowanych produktów. W ten sposób kupujący, którzy często przy wyborze produktu kierują się jedynie niską ceną zakupu, trafiają na zamienniki niespełniające ich oczekiwań. Etykietkę ich wadliwości przypinają niesłusznie całej gamie alternatywnych materiałów eksploatacyjnych.

– W ostatnim czasie nasiliła się ofensywa producentów OEM. Czy stosują działania uniemożliwiające lub poważnie utrudniające sprzedaż zamienników? – Tak jak już wspomniałem, chodzi o eliminowanie zdrowej konkurencji. Uważam, że klient powinien mieć wybór. To tak jak w przypadku części zamiennych do samochodów. To, że funkcjonują w świecie motoryzacji, nikogo nie dziwi. Tak samo powinno być i na rynku materiałów eksploatacyjnych. Tymczasem, w ostatnim okresie nasiliły się działania różnych producentów OEM w kierunku utrudniania sprzedaży zamiennych materiałów eksploatacyjnych. Podjęto szereg działań zarówno pod kątem patentowym, jak i technologicznym. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że, paradoksalnie, na przykładzie zeszłorocznych regulacji pa-

tentowych wprowadzonych przez koncern z Palo Alto obserwujemy nie do końca korzystne konsekwencje tych działań dla producentów. Z komentarzy, jakie pojawiły się na rynku, wynika, że klienci obawiają się kupować sprzęt drukujący od HewlettPackarda uważając, że będzie on bardzo drogi w eksploatacji z powodu wycofania ze sprzedaży innych niż oryginalne produktów.

– Jakie główne cele stawia przed sobą ActiveJet w 2014 roku? – W roku 2014 planujemy wprowadzenie na rynek szeregu nowych produktów, ponieważ sukcesywne rozszerzanie oferty jest stałym elementem naszej działalności sprzedażowej. W bieżącym roku chcemy kontynuować dobrą passę ActiveJet i utrzymać pozycję lidera na rynku materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Z pewnością będziemy kontynuować przyjętą strategię i wzmacniać działania promocyjne, które są motorem napędowym naszej sprzedaży. W 2014 r. zostaliśmy sponsorem tytularnym zawodowej drużyny kolarskiej, co otwiera nam drogę do zupełnie nowych klientów. To także dobry znak dla naszych kontrahentów, którzy również na tym zyskają, zdobywając możliwość dotarcia do kolejnej, bardzo aktywnej i szerokiej grupy odbiorców. Niezmiennie będziemy pracować nad świadomością marki ActiveJet jako producenta wydajnych, niezawodnych zamienników.

57


alternatywa_Layout 1 14-03-25 13:57 Page 58

mateRiały eksplOatacyJne

Alternatywa

w kolorach szarości Dostawcy materiałów alternatywnych znaleźli się na zakręcie. Czy wyjdą na prostą

?

biegłyrokniebyłzbytudanydla większościdostawcówmateriałów alternatywnych.Rosnącapresjaze stronyproducentówOEM,nowetechnologiespychającena marginesświatdruku czywreszciekiepskakoniunkturagospodarczaniesprzyjałysprzedażyzamienni-

U

Rafał ORnOwski dyRektOR maRki activeJet, actiOn sa

Aby patrzeć z optymizmem w przyszłość konieczne jest utrzymanie tej dobrej passy ActiveJet poprzez dobrą strategię i konsekwentną jej realizację. ActiveJet dba o jakość, rozpoznawalność marki, sukcesywne rozszerzanie portfolio produktowego, a także o profit dla wszystkich uczestników procesu sprzedaży. Nasi partnerzy biznesowi notują wzrosty sprzedaży, sprzedają towar na wysokiej marży i nie mają problemów z dostępnością nawet najbardziej poszukiwanych produktów. To przynosi efekt. Mamy silną pozycję na rynku. Do tego dochodzą zasoby firmowe, logistyka, a nawet zakończony już sponsoring Legii Warszawa, którego efekt będziemy odczuwać jeszcze przez kolejne lata. Wymienione czynniki sprawiają, że osiągamy lepsze wyniki niż konkurenci.

58

ków.–Jeśliktośprzezponad rokpozostaje bez pracy to nie drukuje kolorowych zdjęć z wakacji, lecz czarno-białe CV–przyznajeRafałOrnowskiz Action. Tozdanieidealnieoddajesytuacjępanującąna rodzimymrynkualternatywy.Zdecydowanie więcej tutaj smutnych barw, aniżelisłonecznychkolorów.Cociekawe, większośćdostawcówdobrzeoceniaminionyrok.Aletotylkodobramina do złej gry,bowiempowodydo radościmająnieliczni. IDCinformuje,żew pierwszympółroczu 2013 r. krajowy rynek tuszów i tonerówdo urządzeńdrukującychskurczyłsięo 6,9proc.w ujęciurokdo roku. Wprawdzie agencja badawcza IDC nie opublikowałajeszczedanychza cały 2013 rok,aledrugiepółroczenieprzyniosłoznaczącegoożywienia.Najsłabiejsprzedająsię tusze,mocnociągnącw dółcałyrynekzamienników.Z danych IDCmożna wyłowić jedyniedwieoptymistyczneinformacjedla dostawcówzamienników.Pomimowzmożonej aktywności producentów OEM na polupatentowym,segmenttuszyoryginalnychzmniejszyłsiębardziejniżrynek produktów alternatywnych. Natomiast drugimpozytywnymaspektemjestwzrostowa tendencja w segmencie tonerów. – Pozwala to z umiarkowanym optymizmem prognozować sprzedaż IT Reseller


alternatywa_Layout 1 14-03-25 13:57 Page 59

materiały eksploatacyJne

Jakie marki materiałow alternatywnych alternatywnych, wg waszeJ oceny, były naJpopularnieJsze w 2013 r. InkTec 4,9 proc.

Incore 3,9 proc.

Colorovo 4,5 proc.

Modecom 2,4 proc.

pozostałe 4,0 proc.

Lambda 8,5 proc.

ActiveJet 41,8 proc.

TB Print 13,7 proc.

Blackpoint 16,3 proc.

Źródło: PART ITReseller

w najbliższych miesiącach. Dostępność coraz tańszych drukarek laserowych, w tym kolorowych, powoduje większe zainteresowanie już nie tylko klientów biznesowych, ale i przeciętnego kowalskiego – mówi Paweł nowak z firmy Polcan.

IT Reseller

DykTAT JeDnegO grACzA? Dostawcy kompatybilnych materiałów alternatywnych kontrolują ok. 40 proc. polskiego rynku tuszy oraz tonerów. Przez wiele lat sprzedaż tych produktów przynosiła całkiem niezłe profity. Dziś koniunktura na materiały zdecydowanie się

pogorszyła, ale wciąż wielu dostawców szuka swojej szansy. To sprawia, że rynek jest mocno rozdrobniony i zróżnicowany pod względem jakości oferowanego asortymentu. Obok solidnych produktów pojawia się mnóstwo bubli dostarczanych przez anonimowych graczy, kierujących

59


alternatywa_Layout 1 14-03-25 13:57 Page 60

Materiały ekSploatacyJne

Jakie atraMenty naJczęścieJ kupoWali WaSi klienci W 2013 r.

oryginalne 39,7 proc. alternatywne 60,3 proc.

Źródło: PART ITReseller

Marlena Janota-Wira Dyrektor Marketingu & SprzeDaży elektroniczneJ, polcan Jednymz głównymcelów,jakistawiaprzezsobąfirmaPolcan,jestkontynuacjadynamicznegorozwoju markiwłasnejAsarto.Markazostałabardzodobrze przyjęta.Sprzedażprzekroczyłanaszeoczekiwania. Bardzo ważne były informacje, jakie otrzymywali i otrzymująod naskliencio wieluwyróżnieniachdlaAsarto,zarówno za innowacyjnewprowadzeniemarkiAsartodo sprzedaży,jaki o wyróżnieniachdlaposzczególnychproduktóww testachporównawczych. Głównymkryterium,którymkierująsięużytkownicydrukarek,jest właśnienajniższykoszteksploatacjiprzy jaknajlepszymwydruku. Świadomośćklientówdotyczącakosztóweksploatacjidrukarekjest corazwiększa.Z praktykiwiemy,żekliencidzwoniącyna infolinię naszejmarkiAsartoczęstopytają,którąmająwybraćdrukarkę,by kosztjejeksploatacjibyłjaknajniższy.

się jedynie szybkim zyskiem. – Duże rozdrobnienie rynku powoduje, że większość dostawców materiałów eksploatacyjnych, głównie importerów produktów dalekowschodnich, konkuruje wyłącznie ceną. Popularny toner oryginalny kosztuje w hurcie 200 złotych, zaś wojna cenowa sprowadziła cenę zamiennika do 20 zł. Koszty wyprodukowania tego tonera przy użyciu komponentów gwarantujących stabilną jakość i nienaruszalność patentową oscylują wokół 40 złotych – tłumaczy Piotr Drzewiecki z Black Point. Poruszanie się w tej swoistej dżungli stanowi nie lada wyzwanie. Najlepiej radzi sobie w tym zakresie Action, mający dwie własne marki: ActiveJet oraz Actis. Według IDC, w pierwszym półroczu 2013 roku Action sprzedał ponad 602 tys. kartridży oraz tonerów ActiveJet, co oznacza blisko 4-procentowy wzrost w skali roku. Dla porównania, Black Point, wicelider zestawienia, osiągnął sprzedaż na poziomie 299 tys. sztuk. – Za sukcesem wyników naszej marki stoi doświadczenie firmy Action. ActiveJet korzysta z synergii, jaką daje Action, i odwrotnie. Umożliwia to wypracowanie naprawdę solidnych zysków na trudnym rynku – tłumaczy Rafał Ornowski. Do popularyzacji marki w dużym stopniu przyczynił się sponsoring Legii Warszawa. Wprawdzie w ubiegłym roku Action zakończył współpracę z klubem, ale efekty tych działań będą jeszcze długo procentować. Silnym atutem lidera materiałów alternatywnych jest sieć partnerska. Jak wynika z najnowszych danych PART IT Reseller, ActiveJet jest najpopularniejszą marką wśród resellerów. 42 proc. respondentów wskazało produkty tej firmy jako najchętniej kupowane przez klientów. Taki sam wynik marka uzyskała w ubiegłorocznym badaniu. Kolejne lokaty w zestawieniu zajęły: Black Point (16,3 proc.), TB Print (13,7 proc.), Lambda (8,5 proc.), InkTec (4,9 proc.), Colorovo (4,5 proc.).

GRUPA POśCIGOWA Od kilku lat największym, a zarazem najgroźniejszym rywalem Action na rynku materiałów eksploatacyjnych pozostaje wrocławska firma Black Point. Nie od dziś wiadomo, że firmy łączy szorstka przyjaźń. Nic też nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie stosunki na linii Action-Black Point ulegną ociepleniu. Jednak o ile miniony rok w ActiveJet upłynął dość spokojnie, o tyle w przypadku

60

IT Reseller


alternatywa_Layout 1 14-03-25 13:57 Page 61


alternatywa_Layout 1 14-03-25 13:57 Page 62

Materiały eksploatacyJne

Black Pointa był dość burzliwy. niespełna dwa lata temu Black Point poinformował o przejęciu spółki scOT, do której należała m.in. marka Printé. jednak dalszy rozwój wypadków przybrał dość nieoczekiwany przebieg. W ubiegłym roku wrocławianie rozstali się z firmą scOT. – Pomimo starań i pracy, którą włożyliśmy w restrukturyzację po przejęciu firmy scOT, inwestycja okazała się dla nas nieopłacalna. Firma generowała gorsze niż planowane wyniki i stanowiła obciążenie dla całej Grupy Black Point. dlatego też podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od zakupu. zdecydowaliśmy się natomiast na nabycie marki Printé, należącej wcześniej do scOT – wyjaśnia Piotr drzewiecki. W czerwcu 2013 roku kurs akcji Black Pointa na giełdzie newconnect spadł do 1 zł, na początku maja oscylował on wokół 3 zł. – spadek wartości rynkowej spółki w maju 2013 r. jest podyktowany m.in. korektą prognozy wyników finansowych za 2013 r., opublikowaną 15 maja 2013 r., oraz uzyskaniem gorszych, od zakładanych, efektów synergii ze spółką scOT – dodaje Piotr drzewiecki. rok 2014 ma być dla firmy rokiem stabilizacji i zacieśniania współpracy z dystrybutorami. Black Point zamierza opierać swoją strategię działania na trzech filarach – jakości, bezpieczeństwie użytkowania oraz zgodności produktów z prawem. Pozostali gracze z rynku alternatywy tworzą tło dla dwójki liderów.

Jakie tonery naJczęścieJ kupowali wasi klienci w 2013 r.

oryginalne 34,7 proc.

alternatywne 65,3 proc.

Źródło: PART ITReseller

czarnym koniem może być Polcan – znany w branży dystrybutor kartridży, tonerów oraz taśm. W ubiegłym roku wprowadził na rynek własną markę, asarto. nowe produkty zebrały pochlebne recenzje w testach przeprowadzonych przez „Pc World”, firma otrzymała też laur Klienta w kategorii Odkrycie roku 2013. niewykluczone, że nowa marka znajdzie swoje miejsce na rynku rodzimej alternatywy, choć to zadanie piekielnie

piotr Drzewiecki proDuct Manager, grupa Black point

trudne, o czym przekonał się niejeden dostawca.

Praca dla najlePszych analitycy z KPMG wyliczają, że przedsiębiorstwa działające w Polsce zużywają miesięczne ponad 11 mln ryz papieru a4. do tego dochodzą jeszcze przecież gospodarstwa domowe, które również korzystają z drukarek. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących latach urządzenia drukujące będą miały mniej pracy, ale z pewnością nie grozi im bezrobocie. dlatego solidni dostawcy materiałów alternatywnych nie muszą obawiać się o swoją najbliższą przyszłości. a partacze? Po nich nikt nie będzie płakał.

TylkoproducentzzapleczemR&Dmamożliwość rzetelnegookreśleniajakościproduktóworazkom-

wojciech urbanek

ponentów,jakrównieższybkiejreakcjinaproblemy wynikające z wyzwań technologicznych rzucanychprzezproducentówdrukarek. Praktykadystrybutorówjestinna–zakontraktować, zamówić, sprzedać. Brak lub szczątkowa weryfikacja jakości przerzucatonaklienta,atenalbogodzisięzniskąjakościąniemającświadomościtego,naileistotnejestpochodzeniezamiennika,albowracadooryginałów,coobserwujemyniemalciągleod2009roku. Każdymaprawowiedzieć,cokupujeisprzedaje,zjakiegoźródłapochodząprodukty,żebywiedzieć,jakimawybór.Przedewszystkimdlatego,żetainformacjaniesiekluczoweprzesłanienatematjakości, bezpieczeństwaużytkowaniaczyzgodnościproduktówzprawem.

62

IT Reseller


dell_Layout 1 14-03-25 13:58 Page 63

WyWiad

Jesteśmy realną alternatywą wych ma zasadnicze znaczenie dla sprzedawców alternatywy. Tym bardziej dla firmy Black Point, która jest niekwestionowanym liderem jakościowym w obszarze zaopatrzenia klientów biznesowych. Dlatego nadal będziemy się koncentrować na rozwoju tej grupy produktowej, nie zapominając, oczywiście, o pozostałych. Główną przewagą tonerów laserowych marki Black Point nad produktami OEM, ale też nad rozwiązaniami alternatywnymi, jest znacznie większa ilość stron wydrukowanych przy użyciu jednego kartridża z zachowaniem najwyższej jakości wydruków od początku do końca drukowania. Stała praca nad poprawą tych parametrów, również w obliczu wyzwań technologicznych rzucanych przez OEM, to główny punkt naszej koncentracji w bieżącym roku.

Z PIOTREM DRZEWIECKIM, menedżerem oferty Black Point SA, rozmawia Wojciech Urbanek.

– Jakie główne cele stawia przed sobą Black Point w 2014 roku?

– Jaki był2013 rok dla firmy Black Point? – 2013 był szczególnym rokiem dla Black Point SA: oferta polskiego producenta wzbogaciła się o drugą linię materiałów eksploatacyjnych, pod marką Printé. Marka Printé, licząca niemalże 800 indeksów produktowych, wcześniej należąca do dystrybutora IT, firmy SCOT, przeszła w tym okresie znaczącą metamorfozę: od marki dystrybutora opierającego się w znacznej mierze na dostawcach chińskich do marki polskiego producenta, obecnie w 80 proc. wytwarzanej w podwrocławskich Bielanach. Uzupełnienie oferty produktów premium pod marką Black Point o produkty standardowe Printé otworzyło partnerom handlowym Black Point dostęp do najbardziej kompleksowej oferty alternatywnej na rynku. Od stycznia 2014 r. zarówno linia Black Point, jak i linia Printé oferują jeszcze korzystniejsze parametry cenowo-jakościowe oraz lepiej dopasowany pakiet korzyści dla dystrybutorów, a to daje nam duże nadzieje na pozytywną dynamikę sprzedaży.

– Jednak postanowiliście rozstać się z firmą SCOT. Dlaczego? – Pomimo starań i pracy, jaką włożyliśmy w restrukturyzację po przejęciu firmy SCOT, inwestyIT Reseller

cja okazała się dla nas nieopłacalna. Firma generowała gorsze niż planowane wyniki i stanowiła obciążenie dla całej Grupy Black Point. Dlatego też podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od zakupu. Zdecydowaliśmy się natomiast na nabycie marki Printé – należącej wcześniej do SCOT, która stanowi dla nas wartość. W 2013 roku przeprowadziliśmy rekonstrukcję marki Printé, która stała się linią tanich, ale solidnych jakościowo, standardowych produktów, co silnie odróżnia te produkty od dalekowschodniej konkurencji. To również odpowiedź na oczekiwania naszych partnerów handlowych – dzięki temu mają dostęp do oferty pokrywającej całe spektrum potrzeb swoich klientów.

– Które grupy produktów były motorami napędowymi sprzedaży w2013 roku? Czy bieżący rok przyniesie istotne zmiany w strukturze sprzedawanych przez Państwa firmę produktów? – Jeśli mówimy o kategoriach produktowych, to biorąc pod uwagę, że rynek urządzeń laserowych ma lepszą dynamikę niż atramentowych oraz to, że na tonery laserowe użytkownicy wydają trzy razy więcej pieniędzy niż na tusze, trudno się dziwić, że to właśnie eksploatacja drukarek lasero-

– Rok 2014 jest dla nas czasem stabilizacji i zacieśnienia współpracy z naszymi dystrybutorami. Wzmacniamy i pokazujemy partnerom handlowym przewagę współpracy bezpośrednio z profesjonalnym producentem materiałów eksploatacyjnych w kontekście coraz większych wyzwań zarówno technologicznych, jak i patentowych. Współpraca z Black Point SA ma owocować rentownym i bezpiecznym biznesem dla naszych dystrybutorów. Każdy dystrybutor współpracujący z Black Point SA może skorzystać ze szkoleń sprzedażowych oraz warsztatów serwisowych, które prowadzimy zarówno w naszej fabryce, jak i na miejscu, u partnera. Wyzwania handlowe Black Point SA pozostają niezmienne: wzmacniamy pozycję marki Black Point jako jedynej realnej alternatywy jakościowej dla produktów oryginalnych, natomiast dla klientów poszukujących tańszych rozwiązań będziemy proponować nową odsłonę marki Printé, z nowymi, konkurencyjnymi cenami i współczynnikami niezawodności znacznie przewyższającymi chińską alternatywę. Będziemy wspierać działania branży na rzecz wyparcia ze specyfikacji przetargów na materiały eksploatacyjne zapisu, który dopuszcza wyłącznie 100-procentowo nowe produkty alternatywne, czyli te pochodzenia chińskiego, eliminując jednocześnie polskich i europejskich producentów.

63


druk_Layout 1 14-03-25 14:02 Page 64

cloud

Drukowanie

3D:

zabawa dla majsterkowiczów, czy pomysł na biznes przyszłości?

Specjaliści od mody wydrukowali buty, kucharze – pizzę, lekarze – protezy ludzkich kończyn i element czaszki, a ornitolodzy – ptasi dziób. Drukowanie przestrzenne robi na świecie prawdziwą furorę, rozwija się też biznes 3D. Powstają firmy zajmujące się wzornictwem i projektowaniem takich elementów, sprzedażą i konserwacją urządzeń, a także usługami drukowania przestrzennego. hoć drukarek 3D jest na polskim rynkucorazwięcej,na raziemogą sobiena niepozwolićraczejprzedsiębiorcy,niżtzw.statystycznykowalski. Wszystko za sprawą ceny takich urządzeń–od 3tys.do nawet 15tys.złotych.

C

WyDrukuj Sobie krzeSło z grzybóW Podstawowązaletądruku 3Djestmożliwość projektowaniai tworzenianiestandardowych wersji przedmiotów codziennego użytku. eksperciprzewidują,żedrukarkiprzestrzenne zrewolucjonizują rynek – za kilka lat po częścizamienneniebędziemychodzić do sklepu,tylkowyprodukujemyjenp.w domowymzaciszu.Albozlecimyichprodukcję wyspecjalizowanej firmie, zajmującej się kompleksową usługą: zaprojektowaniem, wytworzeniemi dostarczeniemdo zamawia-

jącegoniemaldowolnejrzeczywydrukowanejna drukarce 3D. Specjaliściod modystworzyliw tensposób buty,kucharze–pizzę,lekarze–protezy ludzkichkończyni elementczaszki,a ornitolodzy–ptasidziób.W Australiipowstały podkowydlakonia,a posiadaczeNokiimogąwydrukowaćsobie...obudowędo telefonu.Na drukarce 3Dwyprodukowanonawet

krzesło–z wody,słomyi...grzybów.NajbardziejekstrawaganccybylichybaAmerykanie, którzy wydrukowali... pizzę. Mieli sproszkowane składniki, na płycie wylali najpierwkwadratciasta,potemwarstwęsosupomidorowegoi trochęsera. Wymyślonotakżenowyrodzajszczoteczki do zębów, dostosowanej specjalnie do konkretnegouzębienia.Najpierwszczękajestskanowana,potemna podstawieobrazuzębówdrukowana jestszczoteczka. Ponoćwszystkiezębyczyściidealnie,ponieważszczecinysądostosowanenietylko dozębówi dziąseł,alenawetdo przerw międzyzębami...

WyDruk zA kilkA gorSzy Na drukarkachpowstająrzeczynowe,ale można takżeodtwarzaćcośzłamanego,zepsutegolubzgubionego.Panidomumoże

Dawno, dawno temu... Pomysł takiego drukowania ma już 30 lat. Patent wygasł jednak kilka lat temu, i wtedy Adrian Bowyer, doktor matematyki brytyjskiego uniwersytetu w Bath, skonstruował urządzenie samoreplikujące, czyli drukarkę, która potrafi wyprodukować własne części. Nie poprzestał jednak na tym i wyniki swoich badań opublikował bezpłatnie w Internecie, aby każdy mógł z nich korzystać. Od razu znaleźli się naśladowcy, którzy zaczęli rozwijać pomysł trójwymiarowego drukowania. I zamiast części do drukarki zaczęli tworzyć rozmaite elementy. 64

IT Reseller


druk_Layout 1 14-03-25 14:02 Page 65

clOud

Jak to działa?

sobieodtworzyćułamanywieszakna ręcznikilubpękniętywazonik,majsterkowicz popsutekółkozębatelubzniszczonąobudowędo telefonu,a dzieckozgubionąekierkęlubpogryzionyprzezpsapionekdo gry. Przedstawicielefirmzajmującychsiędrukiem 3Doczamiwyobraźniwidząjużkolejkiklientówustawiającychsiępo nowe, dopierocowytworzone,nierzadkoindywidualnie zaprojektowane elementy. tym bardziej,żetakiedrukowanie,choćnadal jesttonowość,niemusiwcaledużokosztować. kilogram plastiku na specjalnej szpulceprzeznaczonejdo drukarek 3Dto wydatekrzędu 60-70 zł.Łatwozatempoliczyć,żerealnykosztwyprodukowaniajakiegoś drobnego elementu to zaledwie kilkagroszy.

kubeczek w goDzinę –Druktrwaod kilkuminutdo nawet24godzin.wszystkozależyod wielkościi stopnia skomplikowania projektu. ile trwałoby stworzenienp.kubeczka?godzinę–odpowiadaadamkozubowiczzget3d.pl.Podczas jednego ze spotkań dla osób zainteresowanychtątechnologiąwydrukowałcośmniejszego–kieliszek.chwilępóźniej nalał do niego odrobinę soku. – to materiałtypuPet,czylitaki,z jakichrobionesąbutelkiz napojami–wyjaśniał.–Śmiałomożna sięz niegonapić... Początkowodrukowanoprzedewszystkim z plastiku,terazpojawiająsięnowemateriały, np. rozpuszczalne w wodzie albo przewodząceprąd.sąjużtakżepierwsze próbytworzenia...elektroniki.na świecie powstająteżwydrukinp.z gumylubmateriałówdrewnopodobnych.–tokompozycja pyłu drzewnego, czyli 40 proc. drewna i 60proc.plastiku–wyjaśniaadam kozubowiczi pokazujewykonanyw ten sposóbwazonik.wyglądajakbybyłdrewniany... IT Reseller

Projekt najważniejszy zanimoperatornacisnąłklawiszenter,aby wykonaćpolecenie„drukuj”,trzebabyło stworzyć projekt. Początkowo programy do projektowania 3Dbyłydrogiei skomplikowanew obsłudze,terazsąjużdostępne nawet w przeglądarkach internetowych. jeślimasięzmysłartystyczny,można tworzyćsamemu.Lepiejjednaktakieprojektowanie zlecić specjalizującej się w tym firmie.a potempoprosićo wydruk. eksperciz branży 3Dzwracająuwagę,że projektjestjednymz najważniejszych,jeśli nienajważniejszymelementemcałegoprocesuwydruku.efektkońcowy,czylijakość wydruku, uzależniony jest, rzecz jasna, od użytychmateriałóworazodpowiedniej drukarki,aleprzedewszystkim–od dobregoprojektu.wartozatemkorzystaćz usług profesjonalistów. „Prześlijplik.wyślijnammateriały,którymi dysponujesz. wybierz wykończenie. wybierz sposób obróbki oraz kolor elementu.zaakceptujwycenę.Modelotrzymasz w ciągu kilku dni” – deklaruje szczecińska firma Projekty 3D. Podobne usługi świadczą przedsiębiorcy z innych miastw całejPolsce.Deklarują,żekoszty wyprodukowaniatakiegoindywidualnego elementu nie powinny być większe niż przy kupowaniu rzeczy z tzw. masowej produkcji. oferująponadtoinneprzydatnegadżety. warszawski 3DLabzachęcado korzystaniaz mobilnychskanerów.wystarczytakimurządzeniem(przypominającymnieco ręczneczytnikikodów,jakimidysponują kasjerkiw sklepach)przeskanowaćdowolnyobiekt,a oprogramowaniezapamięta kształt elementu, stworzy projekt, który trafido drukarki. i stworzydokładnąkopię skanowanegoobiektu... Adam Owczarek

Klasyczna drukarka nanosi jedną warstwę – czarną lub kolorową – i powstaje dwuwymiarowy obraz zapisany na papierze lub innym nośniku. Drukarka 3D dokłada po prostu kolejne warstwy, milimetr po milimetrze tworząc element trójwymiarowy. – W technologii, z której korzystamy, drukować można w zasadzie ze wszystkiego, co da się „przepchnąć” przez głowicę i topi się w odpowiedniej temperaturze – wyjaśnia Adam Kozubowicz. Głowica podgrzewa taki produkt, topi, a potem układa w odpowiedni sposób. Technologia cały czas się rozwija, dziś na bardziej rozbudowanych urządzeniach z wieloma głowicami można używać np. trzech kolorów lub trzech różnych materiałów. 65


druk_outso_Layout 1 14-03-25 14:03 Page 66

rynek druku

OUTSOURCING pomaga eliminować marnotrawstwo wydruków Ilość bezproduktywnych wydruków w firmach przyprawia o ból głowy. Outsourcing druku oznacza przekazanie wyspecjalizowanej firmie zadania zarządzania drukiem i dokumentami, co skutkuje redukcją kosztów nawet o 40 proc.

66

IT Reseller


druk_outso_Layout 1 14-03-25 14:03 Page 67

rynek druku

łasnedrukarkitotrudnezadanie, bo trzeba dobrać sprzęt odpowiednio do potrzeb,a potemserwisowaći na bieżąco uzupełniać materiały eksploatacyjne. wszystko to wymaga fachowej wiedzy i kompetencji. Natomiast przekazanie drukuspecjalistomdajekomfortkorzystaniaz urządzeń,pozbawiazmartwień o ichstan,wyposażeniei serwis,a zobowiązujejedyniedo wnoszeniamiesięcznychopłat. –Blisko 9mlnpracownikówpolskichfirm marnujecorokuponad 5mldnieefektywniewydrukowanychkartekformatua4. outsourcingdrukutometodaeliminacji tegomarnotrawstwa.Firmy,którezdecydowałysięna współpracęz zewnętrznym specjalistą, zauważają obniżkę kosztów drukunaweto 40proc.–przekonujeMaciej Nuckowski, dyrektor Działu Usług w Xeroxpolska.

w

argUMeNty za prostezaplanowaniewydatkówna druk oddanywładzyzewnętrznegospecjalisty w okresie 12, 24, 36czynawet 60miesięcy manietylkotęzaletę,żedajegwarancję na działanie infrastruktury i jej bieżący serwis. –Niezmiennykosztwynajęciasprzętu umożliwialepszeplanowanieinnegotypuwydatków,np.na działaniasprzedażowe – twierdzi łukasz rumowski ze spółkiarcus. obok obniżenia całościowych kosztów druku, do głównych korzyści wynikającychz outsourcingudrukunależy,jego zdaniem,zmniejszeniepodatkudochodowegofirmy,zwiększeniepłynnościfinansowej poprzez rozłożenie w czasie wydatkóworazgwarantowanei przewidywalnekoszty. –przedsiębiorcyzaczynajązauważać,że finansowanie ze środków obrotowych, precyzyjnebudżetowanie,a takżedostęp do nowychtechnologii,urządzeńi serwisubezkoniecznościzakuputonietylko metodana racjonalizacjęwydatków,ale też na poprawę praktyki korzystania z drukui budowękulturyobchodzeniasię z dokumentami–zaznaczał.rumowski. gdy dodamy do tego stałą gwarancję serwisuurządzeńi ichsprawnościtechnicznej,wzrostefektywnościpracyz dokumentamitowypadazapytać,dlaczego outsourcing druku to nie praktyka powszechna,leczwciążstosowana jedynie przezczęśćfirm? IT Reseller

Ważniejsza jest optymalizacja druku PaWeł LisoWski menedżer ds. document soLutions, W sharP PoLska

Już wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów przynosi oszczędności w postaci mniejszej ilości wydruków i powieleń, co przekłada się na ograniczenie zużycia papieru, tonerów i oczywiście samych maszyn oraz na lepszą kontrolę nad obiegiem informacji w firmie. Zoptymalizowany przez outsourcera system, pod którego kontrolą pracuje cały park maszynowy, potrafi rejestrować liczbę dokumentów drukowanych, kopiowanych, skanowanych i faksowanych w całym parku maszynowym. Ponadto, rozwiązania proponowane przez niego pozwalają również na pełną kontrolę obiegu dokumentów – system odnotowuje, kto, kiedy i jaki dokument otrzymał oraz czy była to forma papierowa czy elektroniczna. Pozwala też na wprowadzenie w firmie jednolitej polityki obiegu dokumentów, ściślejszą ich kontrolę, a także poprawia bezpieczeństwo informacji.

Kwestia przyszłości z danychfirmyarcuswynika,żew polscerozwiązaniamająceza podstawęoutsourcing wydruku i poprzedzone procesem optymalizacji, to w dalszym ciągudośćnowepodejściedo środowiskadokumentu. – rynek outsourcingu druku rośnie i wnosido praktykifirmi innychinstytucjinową,lepsząjakość–sądziMichał Kacprowicz,dyrektorDziałurozwoju rozwiązańBiznesowychw ricohpolska.–Na stanowiskachdecyzyjnychzaczynająsiępojawiaćludzie,dlaktórych szerokopojętacyfrowośćistniałaod zawsze.Dziękinimgruntdlausługtypu outsourcingjestz każdymrokiemcoraz bardziej podatny. zresztą sam rynek wymusza stosowanie outsourcingu, m.in. druku, gdyż sowicie nagradza spółki,którestawiająna długofalową, odpowiedzialnąrelacjęz klientem.Jednakszerszeupowszechnienieusługoutsourcingowych to wciąż kwestia przyszłości–ocenia. z opiniątązgadzasięłukaszrumowski. – Na rynkach bardziej rozwiniętych współpracaz outsourceramijestbardziej popularna i to zarówno w przypadku sektoraprywatnego,jaki instytucjipublicznych.Niemniejmożna dostrzec,że

w polscezainteresowanietegotypurozwiązaniami jest z roku na rok coraz większe–twierdził.rumowski.

wsparcie partNerów Korzystaniez usługioutsourcingudruku przynosinajwięcejkorzyścidużymkorporacjom–redukcjekosztówwahająsię od 10 do 40 proc. w przypadku firm z sektoraMśpsąniższe–nieprzekraczają 30proc. outsourcingiemdrukuparająsięnietylkoznanina świecieproducencidrukarek, ale coraz chętniej również ich partnerzyhandlowi. –zaangażowaniepartnerówjestpodyktowaneobniżeniemzyskuzesprzedaży samychurządzeń.Niebezznaczeniajest rosnące zainteresowanie klientów końcowych rozwiązaniami opartymi na kompleksowejobsłudze–mówirafał szarzyński,kierowniksprzedażypośredniejw ricohpolska.–Naszarolaw tym procesiepolegana dostarczaniusamych urządzeń i oprogramowania, a także na wsparciucałegoprocesu,począwszy od doboruproduktówi stworzeniaofertyna miarępotrzebkonkretnejfirmy,aż po pomocwewdrożeniu–dodaje. krzysztof Polak

67


pamieci_Layout 1 14-03-25 14:04 Page 68

rynek druku

Druk i dokumenty kryją potencjał oszczędności Koszty druku stanowią nawet do kilku procent rocznych wydatków firmy. Optymalizacja druku nie tylko je zmniejsza, ale jest wstępem do wdrożenia cyfrowego systemu obiegu dokumentów.

68

irma,którachciałabywprowadzićwymógeliminacji druku, stanie przed zadaniem nie do wykonania. Praktyka dowodzi, że dokumenty papierowe nadal odgrywają ważną rolę w przedsiębiorstwach.Fakttenpotwierdzająteżwynikispecjalistycznychanaliz,np.instytutuQuocirca. Można jednaksięgnąćpo skutecznesposoby,które pomogąograniczyćdruki zoptymalizowaćjegozarządzanie. –Przeważającawiększośćprzedsiębiorstwniekontrolujekosztówdrukui niejestw stanieoszacować,ile wydajena serwisczyutrzymanieurządzeńbiurowych,jakna przykładdrukarkiwielofunkcyjne.Wielu właścicieli i zarządzających małymi i średnimi

F

IT Reseller


pamieci_Layout 1 14-03-25 14:04 Page 69

ryneK druKu

przedsiębiorstwami kupując tanią drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne jest przekonanych o trafności podjętej decyzji. wrażenie to z reguły mija podczas pierwszego zakupu kartridża z tonerem, którego cena bywa nawet wyższa od samego urządzenia – mówi Łukasz Rumowski, dyrektor działu Rozwoju Produktu w Arcus. – tymczasem racjonalne drukowanie to tanie drukowanie. w połączeniu ze sprawnym zarządzaniem obiegiem dokumentów może przynieść tysiące złotych oszczędności rocznie – dodaje. – Pomocny będzie audyt druku, który wskaże obszary do poprawki – radzi maciej nuckowski, dyrektor działu usług w Xerox Polska.

Audyt POdStAwą nie brakuje firm i instytucji, które użytkują zróżnicowany park urządzeń drukujących i kopiujących, różnych producentów i w rozmaitym wieku. ta różnorodność powoduje, że trudno jest zachować kontrolę nad kosztami. Pierwszy krok do uporządkowania tego stanu polega na sporządzeniu audytu druku. – taki audyt może być przeprowadzony na kilku poziomach. najprostszy polega na zebraniu informacji o maszynach – ich obciążeniu, stanie technicznym, zużywanych materiałach eksploatacyjnych i energii. Podczas bardziej szczegółowych badań określa się m.in. specyfikę prac, w których użytkowane są urządzenia. Pozwala to stwierdzić, czy maszyny są poprawnie wykorzystywane – tłumaczy m. nuckowski. Analizy wykazują, kto i jak używa maszyn, w tym za ile drukują poszczególni pracownicy. w trakcie trwania audytu inwentaryzowane są też urządzenia, opisywane procesy związane z wydrukami, określane wolumeny produkowanych materiałów ogółem i w podziale na departamenty oraz analizowane koszty, również te ukryte. informacje te są podstawą do przygotowania optymalizacji pracy całej floty urządzeń – faksów, drukarek, kopiarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, itd. – wynikiem audytu jest określenie optymalnego współczynnika liczby użytkowników przypadających na jedno urządzenie, z uwzględnieniem specyficznych procesów biznesowych realizowanych przez dany dział czy firmę – mówi maciej nuckowski.

wdROżenie, użytkOwAnie Audyt prowadzi do wdrożenia systemu zarządzania drukiem mPS (management print services), czyli zaawansowanego oprogramowania, które umożliwia kontrolę urządzeń, IT Reseller

ich zdalne administrowanie, dokładne rozliczanie kosztów związanych z produkcją dokumentów na użytkownika, departamenty, działy czy projekty. – Systemy te umożliwiają zaprojektowanie obiegu dokumentów oraz wpływają na podwyższenie bezpieczeństwa przy ich przetwarzaniu, np. wydruk bezpieczny. w skład systemów druku wchodzą rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie poufności danych. Polega to na tym, że maszyna obsługująca wielu użytkowników, drukuje wysłany do niej dokument dopiero wtedy, gdy podejdzie do niej i uwierzytelni się pracownik zlecający zadanie – wskazuje m. nuckowski. Systemy zarządzania drukiem dają firmie wiele korzyści – mają kapitalny wpływ na obniżenie kosztów. – umożliwiają bowiem m.in. odgórne przyznawanie dostępu do drukarek tylko wybranym pracownikom. Szef może również określić limit drukowanych kopii dla danego działu w firmie lub indywidualnego użytkownika. Comiesięczne raporty wykażą, kiedy i jaką liczbę kopii wydrukowała określona osoba. takie systemy wywierają pewien psychologiczny wpływ na pracowników, którzy wówczas sami z siebie starają się ograniczać liczbę wydruków do niezbędnego minimum – podkreśla m. nuckowski. Poziom redukcji kosztów zależy od typu wdrożonego rozwiązania. – w przypadku optymalizacji, która opiera się na urządzeniach z niskim kosztem tCO i podobnym oprogramowaniu, oszczędności mogą przekroczyć 30 proc. – twierdzi Ł. Rumowski. – warunkiem osiągnięcia sukcesu jest optymalne wykorzystanie wdrożonego rozwiązania. Cel ten nie zostanie osiągnięty, gdy użytkownik nie będzie prowadził analiz, wyciągał wniosków i na bieżąco korygował funkcji systemu – dodaje.

Obieg dOkumentów idC szacuje, że pracownik poświęca 50 proc. czasu pracy na działania związane z obsługą dokumentów. – wdrożenie narzędzi wspierających pracę z dokumentami, np. systemu klasy eCm (enterprise Content management), daje szerokie możliwości poprawy wydajności pracowników. Sprawia, że mogą skupić się na kluczowych sprawach, a nie na problemach z obsługą dokumentów, np. wyszukiwaniu, wersjonowaniu, wymianie między pracownikami, itp. – wskazuje ewa Snopczyńska-Sienczyło z działu usług w Comarch. michał Szkopiński z Oracle Polska zaznacza, że systemy klasy eCm to nie tylko repozytorium dokumentów z możliwością definiowania ścieżek akceptacji (obieg i dekretacja). – Pakiety eCm mają też inne, ważne cechy związane z przetwarzaniem dokumentów, np. skanowanie i rozpoznawanie tekstu (OCR), konwersja formatów dokumentów w celu zapewnienia jednolitego dostępu do treści (najczęściej dostępne są konwersje do formatu PdF, HtmL czy XmL), retencja i archiwizacja, czyli automatyzacja procedur długoterminowego przechowywania dokumentów i zarządzania dużymi wolumenami danych, czy tworzenie witryn www i publikowanie dokumentów, a także zarządzanie plikami multimedialnymi – podkreśla. System eCm nigdy nie działa niezależnie od innych aplikacji użytkowanych w firmie. Jego wdrożenie wymaga następnie integracji repozytorium dokumentów z pozostałymi systemami w firmie. – na ogół dopiero połączenie systemu eCm z aplikacjami biznesowymi daje pożądany efekt i zwrot z inwestycji – podkreśla michał Szkopiński. Krzysztof Polak

69


akademia1_Layout 1 14-03-25 14:05 Page 70

felieton

Koniec urządzeń, początek ery oprogramowania Cezary TCHOREK-HELM

Trzy wielkie ekosystemy dzielą światowe ciastko ICT. Tym razem podział przenosi się na świat wszechrzeczy bardzo mobilnych, czyli samochodów. Auta, jak wszystko inne, powiązane będą siecią gwarantującą dostęp do danych o preferencjach rynku. odział rynku rozpoczęło apple podpisując umowy z Ferrari, Mercedesem i Volvo. Koreańczycy z czebola Hyundai/Kia opowiedzieli się za systemem Microsoftu, zaś General Motors, audi (niezależnie od reszty pojazdów grupy Vw) i Honda wybrały system Google. warto uświadomić sobie, jak bardzo przypisanie sytemu operacyjnego do danej marki czy typu samochodu może przesądzić o innych wyborach na rynku. skoro bowiem wybraliśmy Volvo, czy nie lepiej będzie migrować z windows Phone na iPhone’a? a może użytkując smartfon z androidem będziemy preferować wyroby amerykańskiego GM?

P

ROzwiązaniE OsTaTECznE w obu podejściach użytkownik będzie podlegał jakiejś preferencji. nie można sobie przecież wyobrazić, że do końca świata w samochodzie będziemy używać systemu Google’a i jednocześnie korzystać z iPada, a w domu z całym spokojem pracować na windows 8.1. i co na to wszystko „powie” sieci domowej lokówka żony, pracująca na wspomnianym symbianie? Prędzej czy później będziemy chcieli zintegrować urządzenia w jednym ekosystemie. Dzisiaj poszczególne terminale systemowe pracują na wspólnej platformie, np. routera, ale aby wykorzystać 100 proc. możliwości, zawsze musimy być homogeniczni. nasza platforma inteligentnego do-

mu FRiTz! łączy wszystko, ale pełne funkcjonalności uruchamia wyłącznie dla urządzeń producenta firmy aVM. Oczekując możliwości sterowania prądem w domu z dowolnego miejsca, godzimy się na przystąpienie do systemu operacyjnego dostawcy urządzeń. wielkie ekosystemy powoli wymuszą synchronizację i ostateczne rozwiązanie w postaci wyboru ekoplatformy.

sysTEMy PROFEsjOnaLnE łaTwO się niE PODDaDzą sieci konsumenckie nie odeprą ataku big data. inaczej, wg nas, będzie z systemami firmowymi. Tu wiedza o preferencjach dotyczy firmy i jest jedną z najbardziej chronionych informacji. Dlatego ostatnim polem presji masowych systemów pozyskiwania danych będzie przedsiębiorstwo. Oczywiście, trudno porównać europejski sektor MŚP czy sOHO do, określanych jako średnie, amerykańskich firm zatrudniających poniżej 1 tys. pracowników, jednak czym mniejszy podmiot, tym trudniej będzie się wywinąć od daniny informacji udostępnianej na zewnątrz. Karty siM prędzej czy później wyciągną wszystko. To bliska przyszłość: skoro regulacja europejska wprowadzi obowiązek karty siM w każdym nowo rejestrowanym samochodzie na terenie UE, to kolejnym krokiem będzie usieciowienie lodówki, kuchenki, kotła grzewczego, licznika energii, lokówki oraz suszarki, ale też dozownika ulubionych chrupków naszego kota Kazimierza.

najważniEjszy jEsT (EKO) sysTEM OPERaCyjny To nowa gospodarka, której podstawą jest software oraz kody dostępu. Korzyść użytkownika wyznacza zrozumiały już trend do darmowego oprogramowania i dramatycznego spadku cen urządzeń. wartość bowiem mają dostęp do sieci oraz dane, a nie terminale czy samo narzędzie programistyczne. Dzisiaj wchodzimy w erę samochodów, które bez podłączenia do internetu za chwilę nie będą mogły się poruszać po drogach publicznych. Co z tego ma mieć jednak użytkownik samochodu czy jego właściciel? Kiedy pojawią się rzeczywiście tanie samochody? Tego nie wiedzą nawet chińscy programiści. na razie mamy tanią elektronikę; no, może jeszcze nie w Polsce, ale w Europie jak najbardziej.

70

IT Reseller


02a_Layout 1 14-03-25 13:08 Page 1

  technikalia

 
02a_Layout 1 14-03-25 11:18 Page 1

IT Reseller 5-6/2013  
IT Reseller 5-6/2013  
Advertisement