Page 1

8

haftan›n içinden

06 - 12 Haziran 2008 • 02 - 08 C. Ahir 1429

Diyarbak›r'da GAP Eylem Plan›n› aç›klayan Baflbakan Erdo¤an'a ça¤r›da bulunan STK'lar:

“Manevi Kalk›nma Plan› olmadan bu ifl olmaz” Geçti¤imiz hafta GAP Eylem Plan›'n› Diyarbak›r'da aç›klayan Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, projeyle birlikte 3 milyon 800 bin kifliye ifl sa¤lanaca¤›n›, 1 milyon 800 bin hektar alan›n suya kavuflaca¤›n› söyledi. Plan kapsam›nda bölgede kalk›nma ve cazibe merkezleri kurulacak. Ekonomi çevreleri eylem plan›n› olumlu karfl›larken bölgede faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluflu ise ekonomik eylem plan›n›n tek bafl›na bölgeye refah getiremeyece¤ini, manevi yat›r›mlar›n yap›lmas› gerekti¤ini belirtti. ∂ ‹BRAH‹M TOPRAK/‹STANBUL Hükümetin 6 ayd›r haz›rlad›¤› ve yaklafl›k 28 milyar YTL'lik büyüklü¤e sahip olan GAP Eylem Plan›'n›n ayr›nt›lar›n› Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Diyarbak›r'da aç›klad›. Erdo¤an, Diyarbak›r Ziya Gökalp Spor Salonu'nda düzenlenen GAP Eylem Plan› tan›t›m toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada, Güneydo¤u, Do¤u ve ‹ç Anadolu bölgeleri baflta olmak üzere Türkiye'nin refah ve istikrar› için çok önemli olan büyük bir hamleye bafllamak üzere bir araya gelindi¤ini belirtti. Diyarbak›r'da bu büyük hadisenin ilan› için bulunmaktan memnuniyet duydu¤unu ifade eden Baflbakan Erdo¤an, “Finansman kayna¤›m›z› belirledik, yap›lacak iflleri somut bir takvime ba¤lad›k. Bu projeler gerek bölge insan›m›z, gerek Türkiye'nin her taraf›nda bütün milletimiz için talih de¤ifltirecek ve bunun yan›nda tarihe bir yeni dönemin bafllang›c› olacak önemli oranda sonuçlar üretecektir” dedi. Baflbakan bunlar› söyledi; ancak Eylem Plan›n›n içeri¤ine bak›ld›¤›nda genel itibariyle ekonomik eksiklikleri tamamlamak için haz›rlanm›fl bir plan olarak karfl›m›za ç›k›yor. Ekonomi çevrelerince olumlu karfl›lanan eylem plan› bölgede bulunan sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan eksik bulundu. Bölgenin sadece ekonomik problemlerinin olmad›¤›n› ifade eden sivil toplum kurulufllar› Erdo¤an'›n aç›klad›¤› eylem plan›n› da eksik görüyor. Y›lmaz: “Bölgemizin bir kimlik problemi var” Baflbakan›n aç›klad›¤› kalk›nma projesinin bölge halk› için iyi olaca¤›n› ifade eden Mustazaf Der Genel Baflkan› Hüseyin Y›lmaz bölgenin kendine göre ekonomik s›k›nt›lar› oldu¤unu; fakat aç›klanan projenin genel itibariyle ekonomik a¤›rl›kl› oldu¤u için birçok aç›dan eksiklikle-

rinin bulundu¤unu söyledi. Problemin sadece ekonomi olmad›¤›n› vurgulayan Y›lmaz, Do¤u ve Güneydo¤u'nun geçmiflten bu yana yaflam›fl oldu¤u bir inanç ve kimlik problemi bulundu¤unu söyledi. Bölge insan›na daha fazla özgürlük verilmesi gerekti¤ini vurgulayan Y›lmaz sözlerini flöyle sürdürdü: “Devlet kendi vatandafl›na güvenip vatandafl›n›n inanc›n›, vatandafl›n›n etnik yap›s›n› deklare edebilmelidir. Ak Partinin bölgenin problemlerini çözme noktas›nda daha önceden yapm›fl oldu¤u aç›klamalar var. En nihayetinde seçimler yaklaflmaktad›r. Fakat bölgenin problemleri sadece ekonomik aç›l›mlarla çözülmeyecektir. Halk düflüncelerini ve inanc›n› özgürce ifade edebilmelidir. Bölgenin sorunlar›na özgürlükler aç›s›ndan bak›lmal›d›r, etnik aç›dan bak›lmal›d›r. Bunlar›n herhangi biri geri planda kal›rsa hangi plan-proje olursa olsun her zaman eksik kalacakt›r.” Y›lmaz: “Ak parti problemin esas›na dokunmaya yanaflm›yor” Özgür Der Diyarbak›r fiube Baflkan› Av Serdar Bülent Y›lmaz ise Kalk›nma projesinin önemli bir proje oldu¤unu fakat birçok eksi¤inin de bulundu¤unu belirterek halk›n beklentilerinin sadece ekonomik olmad›¤›n› söyledi. Bölge halk›n›n ekonomik s›k›nt›lardan ziyade bir kimlik probleminin oldu¤unu ifade eden Y›lmaz, “Hem bizler hem de halk bu sorunun sadece ekonomik olmad›¤›n› burada ayn› zamanda bir kimlik probleminin oldu¤unu ve bu kimlik probleminin çözülmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Ak parti hükümeti de di¤er birçok hükümet gibi iflin esas›na dokunmaya bir türlü yanaflm›yor” dedi. Projenin desteklenmesi gerekti¤ini ifade eden Y›lmaz, sözlerini flöyle sürdü: “Ancak dikkat çekilmesi gereken k›sm› kimlik aya¤›, aidiyetler aya¤› ve siyasi

aya¤› eksiktir. Halk TRT'nin Türkçesini dinlemiyor ki Kürtçesini dinlesin. Kald› ki devlet politikalar›n›n Kürtçe sunulmas›ndan baflka bir anlam ifade etmeyecek. Orada yap›lacak birkaç saatlik yay›n›n Kürtlerin dil sorununu çözmeyece¤i çok aç›k ve nettir.” Ayd›n: “En önemli sorun temel haklar›n yaflanamamas›d›r” Siyasilerin Do¤u ve Güneydo¤uya gelip vaatlerde bulunduklar›n› ve bunlar›n hep k⤛t üstünde kald›¤›n› ifade eden Umut Der Genel Baflkan› ‹sa Ayd›n ise, “Eylem planlar› yerine getirilirse bölge halk› için ekonomik anlamda iyi olabilir, bunu zaman gösterecek. Bunun d›fl›nda Baflbakan›n söylemifl oldu¤u yerel dillerin TRT arac›l›¤› ile yapaca¤› programlar ise bizce bir kand›rmaca, bir göz boyamad›r. Çünkü birkaç saatlik bir program Kürtçeye bir fley kazand›rmayacak ve bölge halk›n› da tatmin etmeyecektir” dedi. Siyasilerin bölge halk›na ekonomik bir fleyler verdiklerinde bunu yeterli görerek yanl›fl yapt›klar›n› ifade eden Ayd›n flunlar› söyledi: “Ben hayat›m boyunca flunu gördüm. Babam 80 yafl›nda s›k›yönetimde büyüdü, ben 50 yafl›nday›m s›k›yönetimde büyüdüm, çocu¤um 30 yafl›nda s›k›yönetimde büyüdü. Bu anlamda Bölgede yaflad›¤›m›z s›k›nt›larla ekonomik s›k›nt›lar› karfl›laflt›rd›¤›mda ekonomik s›k›nt›lar benim için beflinci alt›nc› s›rada kal›yor. Allah, bir flekilde benim r›zk›m› gönderiyor; ama benim insani erdemlerim en temel insani haklar›m gasp edilmifl durumda. Çocu¤um hâlâ bu ülkede bafl› örtülü flekilde okula gidemiyor. Peygamberini en güzel ifadelerle örtülü k›z çocuklar› anlatam›yor. Bunun gibi bölge halk› hayat›n›n her alan›nda s›k›nt›lar yaflamaktad›r. Gerçeklefltirilen projeler esas itibariyle bunlar› kapsamal›d›r. Hem insani de¤erler ve hem de inanç de¤erleri serbest ve özgürce yaflanabilmelidir.” Emiro¤lu: “Bölge halk›n›n ihtiyaçlar› esas al›nmal›d›r” Bölge halk›n›n ekonomik sorunlar› d›fl›nda baflka s›k›nt›lar›n›n da oldu¤unu ifade eden ‹hya Der Genel Baflkan› Yunus Emiro¤lu, “Proje gerçekten bölge insan›n›n kalk›nmas›n› hedef alm›fl ve bir seçim yat›r›m› veya baz› kiflilere rant elde ettirmek için ortaya konulmufl bir proje de¤ilse bölge halk› için faydal› olaca¤›n› düflünüyorum. Projenin hayata geçirilmesi ekonomik aç›dan bir gerekliliktir. Bununla beraber bölge insan›n›n y›llarca dini ve

Hizbullah davas›nda 2 müebbet Diyarbak›r'da Hizbullah ad›na silahl› eylemlerde bulunduklar› iddias›yla tutuklu olarak yarg›lanan iki kifli a¤›rlaflt›r›lm›fl ömür boyu hapis cezas›na çarpt›r›ld› ∂ FERHAT ÖZÇEL‹K/D‹YARBAKIR Hizbullah ad›na tutuklu bulunan Abdullah Kaya ve Melek Sain adl› san›klara müebbet hapis cezas› verildi. Daha önce yasa d›fl› örgüt üyesi olmak suçundan 6'flar y›l 3'er ay hapis cezas›na çarpt›r›lm›fl; ancak Yarg›tay 9'uncu Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdi¤i bu karar› esastan bozarak san›klar›n ömür boyu hapisle cezaland›r›lmalar› gerekti¤ine hükmetmiflti. 1993-95 y›llar› aras›nda Diyarbak›r'da Hizbullah ad›na eylemlere kar›flt›klar› iddias›yla tutuklanan Abdullah Kaya ile Melek Sain'in yarg›lanmas›na Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruflmada tutuklu 2 san›k haz›r bulundu. San›klar haklar›ndaki suçlamalar› kabul etmedi ve Hizbullah ad›na hiçbir silahl› eyleme kat›lmad›klar›n› dile getirerek tahliye talebinde bulundular. Mahkeme heyeti k›sa bir aradan sonra karar›n› aç›klad›. Mahkeme, san›klar›n 'anayasal düzeni silah zoruyla y›k›p yerine fler'i esaslara dayal› ‹slam devleti kurmak' suçunu ifllediklerini, a¤›rlaflt›r›lm›fl ömür boyu hapis cezas›na çarpt›rd›. San›klar›n duruflmalardaki iyi halleri nedeniyle cezalar› daha sonra ömür boyu hapis cezas›na çevrildi. Daha önceden 6 y›l 3 ay ceza verilen flah›slara ayn› mahkeme taraf›ndan müebbet hapis cezas› verilmesi flaflk›nl›kla karfl›land›. San›klar›n yak›nlar› “yarg›n›n ölçüsü nedir anlayamad›k” fleklinde konuflarak tepkilerini dile getirdiler.

May›n temizlemede son haz›rl›klar yap›ld› kültürel yaflam›n›n görmezden gelinerek sistemin kendi yaflam tarz›n› halka dikte ettirmesi bu halk›n yaflad›¤› en büyük s›k›nt›lardan biridir. Esasta halk›n inanç de¤erlerine sayg›nl›¤›n artt›r›lmas› için birtak›m tedbirlerin al›nmas› gerekmektedir. E¤itim yuvalar› dedi¤imiz yerlerin maalesef 'kültür yozlaflt›rma yuvalar›' haline geldi¤ini görmekteyiz. Bu yozlaflman›n önüne geçmek için hükümetin ne gibi projelerinin oldu¤unu bu halk merak etmektedir.” dedi. Emiro¤lu, “Ya bu projeyle bölge halk›n›n refah düzeyi yükseltilir, kültürel haklar› korunur ve dini yaflam tarz›na müdahale edilmez ya da bölge halk› kültürel ve manevi de¤erlerini yitirmifl olman›n s›k›nt›lar›ndan dolay› sistem ile aras›na çekti¤i duvarlar› daha da güçlendirir” fleklinde konufltu. Çoban: “Baflbakan Diyarbak›r’da gövde gösterisi yapm›flt›r.” Baflbakan›n Diyarbak›r'da aç›klam›fl oldu¤u ekonomik istatistiklerin gerçekçi olmad›¤›n› söyleyen Mazlum Der Diyarbak›r fiube Baflkan› Selahattin Çoban da yapt›¤› aç›klamada ekonomik paketlerin devaml› aç›ld›¤›n› her zaman kalk›nma projelerinin üretildi¤ini; fakat hiçbirisinin arkas›n›n getirilmedi¤ini söyledi. “Baflbakan Diyarbak›r'da bir gövde gösterisi yapm›flt›r” diyen Çoban, “GAP projesine bakt›¤›m›z zaman genel olarak fianl›urfa'da yo¤unlaflm›fl bir proje olarak görüyoruz. Tabi bunu Diyarbak›r'da aç›klamas›n›n da siyasi amaçl› oldu¤unu düflünüyorum” dedi.

Jandarma art›k dinleyemeyecek

Nusaybin'de Suriye'ye yeni aç›lacak Transit s›n›r kap›s›n›n yap›laca¤› may›nl› araziyi temizlemek için ilçeye gelen firma yetkilileri s›n›rdaki may›nlar›n bir ayda temizlenece¤ini aç›klad› ∂ M.SAL‹H KESK‹N/NUSAYB‹N Nusaybin ilçesinden Suriye'ye yeni aç›lacak Transit s›n›r kap›s›n›n yap›laca¤› may›nl› araziyi temizlemek için ihaleyi alan firma yetkilileri ilçeye gelerek arazide incelemelerde bulundular. May›n tespit ölçüm cihaz›n› ilçeye getiren firma yetkilileri, Almanya'dan di¤er cihazlar›n da gelmesiyle önümüzdeki hafta may›n temizlemeye bafllayabileceklerini söylediler. Yaklafl›k bir ayda temizlenecek Tüsan flirketi yönetim kurulu baflkan› Abdullah Hamidi, Mardin'de yap›lan ihale sonucunda 636 Bin YTL ile en iyi teklifi vererek Türkiye - Suriye aras›nda yeni aç›lacak s›n›r kap›s›n›n yap›laca¤› arazi üzerindeki may›nlar› temizleme ihalesi kazand›klar›n› belirterek; "yeni s›n›r kap›s›n›n yap›laca¤› bölgede may›nlardan temizlenmesi gereken 200 dönüm arazi var. Ortak firmam›za ait may›n temizleme cihazlar›n Almanya'dan gelmesiyle önümüzdeki hafta çal›flmalara bafllayabilece¤iz. Cihazlar›n araziye girmesiyle yaklafl›k 1 ay içerisinde araziyi temizleyerek haz›r hale getirece¤iz. Türkiye'de ilk defa sivil bir firma taraf›ndan may›nlar temizlenecek. Bunun için çok hassas davran›yoruz" dedi. S›n›r kap›s›n› TOBB yap›yor Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Mahsun Özmen, May›nlar›n temizlenmesiyle birlikte yap-iflletdevret modeliyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) taraf›ndan Nusaybin'e yap›lacak Transit s›n›r kap›s›n›n infla edilece¤ini kaydetti. Konu hakk›nda görüfltü¤ümüz Ticaret Borsas› Baflkan› Necdet Aktafl ise, "Önümüzdeki sal› veya çarflamba günü Almanya'dan gelecek cihazlar ve ekibimiz Nusaybin'e yerleflecek. Bir ay gibi k›sa bir zamanda may›nlar› temizleyerek, inflaat›m›za bafllayaca¤›z" dedi.

KAYIP

“Türkiye Cumhuriyeti'nde yaflayan insanlar flüpheli görülerek, ülke genelini kapsayacak flekilde yetki verilemeyece¤i aç›kt›r''

Diyarbak›r art›k kameralarla izlenecek ∂ D‹YARBAKIR Telekom, 7 ay içerisinde 200 civar›nda kameray› Diyarbak›r'›n önemli noktalar›na yerlefltirecek. ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n güvenlik sebebiyle özel önem verdi¤i Mobese sistemi 7 ay sonra Diyarbak›r'da hizmete girecek. ‹halesini Türk Telekom'un kazand›¤› sistem sayesinde 200 civar›nda kamera, kentin hassas noktalar›na yerlefltirilecek. Bakanl›¤›n yay›nlad›¤› genelgede Diyarbak›r'a öncelik verilmesi gerekti¤inin alt› çizildi. Kente Mobese'nin kurulmas› için aç›lan 4 ihale, çeflitli gerekçelerle iptal edildi. Diyarbak›r Valili¤i ‹l Özel ‹daresi'nin 2 Nisan 2008'de açt›¤› 'Kent Güvenlik Yönetim Merkezi Projesi' ihalesini aç›k art›rma usulüyle Türk Telekom kazand›. Telekom, 7 ay içerisinde 200 civar›nda kameray› flehrin önemli noktalar›na yerlefltirecek. Kameralar Ekinciler, Gevran, ‹stasyon, Gazi, Ofis, Da¤kap›, Sanat Soka¤›, Melik Ahmet, Ba¤lar Dörtyol, Nüket Coflkun Caddesi gibi ifllek yerlere kurulacak.

∂ ‹STANBUL Mahkemeden telefonlar›n fatura bilgilerini izleme yetkisinin sadece polise de¤il, Milli ‹stihbarat Teflkilat› (M‹T) ve Jandarma'ya da verildi¤i ortaya ç›km›flt›. Üstelik 5397 say›l› yasaya göre sadece sorumluluk bölgesi içinde istihbarat çal›flmas› yapabilen Jandarma'n›n Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'nden ald›¤› yetki bütün ülkeyi kaps›yordu. Sorumluluk alan› yerine, ülke çap›nda izleme izni alan Jandarma'ya, Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤› (T‹B) iki kez itiraz edince karar mahkemelik oldu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav'›n dinlendi¤ini öne sürmesiyle bafllayan tart›flmaya Vakit Gazetesi'nin Türk Telekom'dan ald›¤› belge son noktay› koydu. Belge, Sav'›n telefonunu 44 dakika aç›k unuttu¤unu gözler önüne serdi. Ancak tart›flma yeni bir boyut kazand›. Baz› gazetelere polisin Cumhurbaflkanl›¤› ve genel seçim sürecinde tüm telefonlar› dinleme karar› ald›¤› haberleri yans›d›. Haberde 25 Nisan 2007'de polisin tüm telefonlar› izlemek için izin ald›¤› yer al›yor. Ancak ayn› karar›n M‹T ve Jandarma taraf›ndan da al›nd›¤› ortaya ç›kt›. Uzmanlar, 23 Temmuz 2005'te yürürlü¤e giren teknik takip faaliyetlerini düzenleyen 5397 say›l› yasa ile ülke çap›nda önleyici istihbarat

yetkisinin polis ve M‹T'e verildi¤ine dikkat çekiyor. Milli ‹stihbarat Teflkilat›, yasaya göre ilk kez Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza Mahkemesi'nden bu karar› ç›kard›. M‹T üç ayl›k periyotlarla ç›kard›¤› kararlarla izleme faaliyetlerini yürütüyordu

Yarg›tay teknik takip karar›n› bozdu Yarg›tay, Türkiye'yi kapsayacak flekilde Jandarma bölgesinde dinleme yap›lmas›yla ilgili Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'nin karar›n› bozdu. Karar›n gerekçesi ise "Ülke genelini kapsayacak flekilde yetki verilemez" fleklinde aç›kland›. 9. Ceza Dairesi, Adalet Bakanl›¤›'n›n Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'nin karar›n›n kamu yarar›na bozulmas› (yaz›l› emir) istemini karara ba¤lad›. 9. Daire, 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'nin karar›n› oy birli¤i ile bozdu. Teknik takip yetkisi karar›n›n bozulmas› gerekçesinde ise, ''Amac› ne olursa olsun hiçbir kuruma demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaflayan insanlar flüpheli görülerek, ülke genelini kapsayacak flekilde yetki verilemeyece¤i aç›kt›r'' aç›klamas› yap›ld›. Bu karar Emniyet ve M‹T'in de dinleme yapamayaca¤›na emsal teflkil edece¤i uzmanlar taraf›ndan dile getirilmektedir.

Hasan GÖKHANER 1 y›l önce Diyarbak›r'›n Silvan ilçesine ba¤l› Dilimalan köyündeki evinden ç›k›p bir daha geri dönmedi. Emniyete kay›p ihbar› verilmesine ra¤men flu ana kadar kendisinden bir haber alamad›k. Çocu¤umuzu görenlerin Allah r›zas› için afla¤›daki telefonla bize haber vermelerini rica ediyoruz. Telefon: 0538 245 27 32 Mehmet Mehdi SEV‹NÇ Baba ad›: Zülfikar Anne ad›: Koçere

Bismil'de siyer yar›flmas› D‹YARBAKIR Diyarbak›r Bismil ‹lçe Müftülü¤ü’nce Peygamberimizin hayat› ile ilgili ödüllü s›nav yap›ld›. Bismil ‹mam Hatip Lisesi'nde yap›lan s›nava 7 liseden yaklafl›k 300 ö¤renci kat›ld›. 50 sorudan oluflan s›navda dereceye girenlere ödüller verildi. Birinci olana bir tam alt›n, ikinci olana yar›m alt›n, üçüncü olana da çeyrek alt›nla beraber çok say›da elbise ve çeflitli kitaplar verildi. Bismil Müftüsü Alaettin Bozkurt, nisan ay›nda kutlanan Kutlu Do¤um Haftas› etkinlikleri çerçevesinde okul ve özel dersane ö¤rencilerine Hazreti Peygamber'in hayat›n› anlatan 5 bin adet kitap da¤›tt›klar›n› söyledi. Bir ay sonra bu kitaptan s›nav yap›laca¤›n› duyurduklar›n› söyleyen Bozkurt, "Gayemiz çocuklar›m›z›n Hazreti Peygamberin hayat›n› ö¤renmeleri, Onu sevmeleri ve onu her konuda kendilerine örnek almalar›n› sa¤lamakt›r" dedi. ∂

dogruhaber gazetesi 10.sayı  
dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

Advertisement