Page 1

10

haftan›n içinden

06 - 12 Haziran 2008 • 02 - 08 C. Ahir 1429

Irak'ta üç günlük bilanço: 57 ölü Saltanat rampalar›ndan fetva f›rlatmak ‹flgal, katliam ve her türlü hak ihlallerinin hüküm sürdü¤ü ‹slam co¤rafyas› atefl çemberiyle sar›lm›flken; zorba güçlere karfl› geliflen direnifl hareketlerinin çabalar› zulüm cephesinde sars›nt›lara yol açarken kimi yerlerden “fetva” nam›na yükselen u¤ursuz 盤l›klar, her fleye ra¤men “pekmez küpüne düflen fare misali” mideleri buland›rmaya, sinirleri alt üst etmeye yetmektedir. Küfür cephesi nam›na hareket eden alim s›fatl› flah›slar›n ilham kayna¤› olan Bel'am, konum belirlemede sembol olma durumunu korurken Suudi Arabistan'›n “alim” k›l›kl› saltanat kullar›, saltanat rampalar›ndan f›rlatt›klar› fetvalarla Bel'am'›n iktidar›na en flansl› aday olduklar›n› göstermifllerdir. ‹slam tarihinde özellikle Müslümanlar aras›nda cereyan eden olumsuz hadiselere karfl› alimlerin karfl›t saflarda yer ald›klar› görülmüfltür. Ancak hiç birisinin Müslümanlara karfl› Bizans, Kisra ya da Müslüman olmayan bir topluluktan yana tav›r tak›nd›¤› görülmemifltir. ‹slam alimi k›l›¤›nda yetifltirilen istihbarat eleman› ajanlar, özellikle Osmanl›'n›n son dönemlerinde ‹slam dünyas›n›n ihtilaflarla bo¤uflmas›na yönelik çal›flma içerisine girmifl iseler de bu tür ak›mlar kurumsallaflamam›fllard›r. De¤iflik isimler alt›nda örgütlü yap›lar haline gelmeyi baflaranlar da ‹slam alimleri taraf›ndan deflifre edilip bat›l ak›mlar olarak tan›nmalar› sa¤lanm›flt›r. Ancak Suudi kökenli dini merkezler ve bunlara öncülük eden sözde alimler, hedeflenen kurumsallaflmay› sa¤larlar m› bilinmez ama, öncülük ettikleri fikirler ile yay›nlad›klar› fetvalar baz› yörelerde iflgalcilerin bombard›manlar›ndan daha fazla tahribatlara yol açt›¤› ortadad›r. Yüzy›llard›r Müslümanlar›n kan›n›n akmas›na sebep olan mezhepsel ihtilaflar›n ihtilaf unsuru olmaktan ç›kar›lmas›na yönelik çabalar ortadayken Suudi kaynakl› kurum ve flahsiyetlerin bu tür ihtilaflar› iflgal giriflimlerinin meflruiyet zeminine çekme çabalar›, salt ihtilaf kavram›yla izah etmenin çokça uza¤›nda kalmaktad›r. Baas rejiminin emperyalist dünya nam›na ‹ran'a dayatt›¤› savafl s›ras›nda Saddam'› Sünni ‹slam dünyas›n›n kahraman› ilan edip tüm Sünnilerin Baas rejimine yard›m etmesinin farz oldu¤una dair verilen fetvayla start alan bu tür yaklafl›mlar, Amerika'n›n bölgedeki ç›karlar›na paralel zikzaklar çizerek günümüze kadar ulaflt›. Saddam'› Sünnilerin kahraman› ilan eden Suud fetvac›lar›, 1991 y›l›nda Saddam rejimine yönelik bombard›man için kutsal topraklara yerleflen Amerika'n›n savafl uçaklar›n› Ebrehe'nin ordusuna karfl› savaflan “Ebabil Kufllar›”na benzetecek kadar derin çeliflkilere yönelebilmifllerdir. Son iflgalle beraber Irak yönetiminde etkin olmaya bafllayan fiii unsurlar›n ABD için sorun teflkil etmeye bafllamas›, Suud kökenli güdümlü fetvalar›n tekrar yön de¤ifltirmesine yol açt›. 1991'de “Ebabillerin” sald›r›s›na u¤rayan Baas art›klar› tekrar “savunulmas› farz olan Sünniler” konumuna yükseldi. Neyse ki ‹ran, Irak veya fiii, Sünni temelli olgular bir yönüyle “Müslümanlar aras›” iç meseleler veya iç ihtilaf kavramlar›yla geçifltirilebilirdi. Peki, ya Siyonist rejimin ç›karlar› do¤rultusunda ‹slami direnifli hedef alan sözde fetvalar..! 2006 y›l›n›n Temmuz'unda Lübnan halk›n›n bafl›na günde tonlarca bomban›n ya¤d›r›ld›¤›, hergün yüzlerce sivil insan›n enkazlar alt›nda can verdi¤i bir ortamda “Hizbullah'a destek vermek haramd›r” fleklinde verilen sözde fetva, aç›kças› sözün bitti¤i an idi. O dönemde bu “fetvan›n” anlam›; Siyonist rejim yay›lmac› savafl›nda hakl› idi, Lübnan'›n iflgal edilmesi bu korsan rejimin hakk› idi ve bu rejime karfl› gelmek de “ba¤y” olmay› gerektirmekteydi! Hahamlar›n cephede mütecaviz Siyonist askerleri cesaretlendirme çabalar›n›n manfletlerde oldu¤u bir esnada “‹slam alimleri” hahamlara rahmet okutacak çabalar›n telafl›yla meflgul olmufllard›. May›s ortas›nda güdümlü Sinyora hükümetinin Siyonizm yanl›s› savafl kararlar›n› s›n›rl› bir müdahaleyle geri ald›ran Hizbullah, yine ayn› merkezden yükselen bir fetva ile “Allah'›n düflman›” ilan edilirken Sinyora hükümeti ile beraber insanl›k tarihinin en büyük zulüm ve katliamlar›n› Filistin halk›na reva gören Bush yönetimi ve Olmert ekibi de lisan-› hal ile “Allah'›n Dostlar›” olmufl oluyorlard›! Bugüne kadar hiçbir Arap ülkesinin baflaramad›¤› esir de¤iflimi ile Siyonist rejim zindanlar›nda y›llard›r tutulan Lübnanl›lar›n evlerine dönmesini sa¤layan Hizbullah'›n siyasi sahadaki baflar›s› Siyonist medyay› dahi etkilemiflken hahamlar› aratacak türden “fetvalar”, yine boy göstermeye bafllad›. Hizbullah'›n bu baflar›s›n› hazmedemeyen Suudi “alimleri”, "Hizbullah, Sünnilere karfl› projesini gizlemek için ‹srail'e karfl› çal›fl›yor görünmektedir" türünden hezeyanlar sergilemeye bafllad›lar. Siyonist rejim ve iflgalci ABD zorland›kça müftü efendiler de fetvalara a¤›rl›k veriyorlar. Ne de olsa bölgede cereyan eden olaylar Cheney ile Prens Bender'in ortaklafla gelifltirdi¤i senaryonun ürünüydü ve Bel'am'a tafl ç›kartan “ulema”, iki ucu pislik olan çubu¤un Bender ucundan tutuyorlard›! Ancak gereksiz kullan›lan her fley daha erken afl›nd›¤› gibi, fetvalar› da afl›nm›flt›r. ‹flgal ordular›n›n gelifltirdikleri programlar ve uygulad›klar› planlara göre yön de¤ifltirip kimin aya¤›n›n alt›nda ne zaman patlayaca¤› belli olmayan serseri may›nlara dönen afl›nm›fl fetvalar, elbette ki ilkesel bir tavr›n ürünü de¤ildir. Dolara, riyala, konfora, makam ve mevkiye endeksli “saltanat fetvalar›”, art›k Türkiye'de de aflina oldu¤umuz besleme kurumlar›n siyasi ç›k›fllar›ndan öte bir anlam tafl›mamaktad›r. Bel'am'›n taht›na aday olanlar ise o çok özledikleri “mutlu sona!” bir gün mutlaka ulaflacaklard›r...

Avustralya Irak'tan çekiliyor

‹flgal etti¤i Irak topraklarda, her gün on larca, hatta yüzlerce insan› katleden Ame rika da her geçen gün kan kaybediyor. Kerkük yak›nlar›nda 3 Amerikan askeri öldürüldü

∂ IRAK Irak'›n baflkenti Ba¤dat'›n kuzeydo¤usunda bir emniyet müdürünün evinin hedef al›nd›¤› bombal› sald›r›da ölenlerin say›s› 35 olarak aç›kland›.

Irak'›n kuzeyindeki Kerkük kenti yak›nlar›nda hafif silahlarla düzenlenen sald›r›da 3 Amerikan askerinin öldü¤ü bildirildi. Amerikan Ordusu'ndan yap›lan aç›klamada sald›r›n›n Kerkük'ün 50 kilometre güneyindeki Havice kasabas›nda düzenlendi¤i bildirildi. Bu sald›r›yla birlikte Pentagon'a göre iflgalin bafl›ndan beri ölen Amerikan askeri say›s› 4092'ye ulafl›rken, direniflçilere göre 60,000'e yaklaflm›fl durumda.

Polis ve hastane yetkilileri, sald›r›da emniyet müdürünün yara almad›¤›n›, ancak aralar›nda bir çocu¤un da bulundu¤u 35 kiflinin öldü¤ünü duyurdu. Sald›r›da en az 50 kifli de yaraland›. Bu can kayb›n›n, Ba¤dat'ta, Mart sonundan bu yana verilen en yüksek kay›p oldu¤u belirtiliyor. Sald›r›da hedef al›nan emniyet müdürünün, baflkentte Irak ordusuyla düzenlenen operasyonlara kat›ld›¤› kaydediliyor.

Musul’daki sald›r›da 9 kifli hayat›n› kaybetti. 03 Haziran Musul'da polis merkezine düzenlenen sald›r›da en az 9 polis öldü, çok say›da yaral› var. Musul'da Polis Merkezleri-

ne yönelik canl› bomba sald›r›lar› devam ediyor. Dün sabah saatlerinde Polis Merkezine gelen bir kifli üzerindeki bombalar› patlatt›. Sald›r›da 9 polis ölürken, ço¤u polis 43 kifli yaraland›. Ba¤dat’ta sald›r›: 10 ölü 02 Haziran Irak’ta bir polis kontrol noktas›na düzenlenen intihar sald›r›s›nda 10 kifli öldü. ‹ntihar sald›r›s›, baflkent Ba¤dat’›n 140 km bat›s›ndaki Hit kentinde meydana geldi. Sald›r›da ölenlerin 6’s›n›n polis, 4’ünün sivil oldu¤u aç›kland›. 12 kiflinin de yaraland›¤› sald›r›dan sonra Hit kentinde motorlu tafl›tlar›n trafi¤e ç›kmas› yasakland›.

Piskopos, Müslüman direniflçilerin devlet kurmas›n› savunuyor Filipinler'in güneyindeki Mindanao adas›ndaki Katolik piskopos, ba¤›ms›zl›k taraftar› ‹slamc› savaflç›lar›n bir ‹slam devleti kurmalar› fikrini destekledi¤ini bildirdi. ∂ F‹L‹P‹N Moro ‹slam Kurtulufl Cephesi'nin (MILF) kontrolu alt›nda tuttu¤u Maravi flehrinde görev yapan Piskopos Edwin Dela Pena, hükümetin Müslümanlar›n nas›l bir ‹slami hayat yaflayacaklar› ile ilgili konuyu düflünmesi gerekti¤ini söyledi.

'‹slam devleti Kur'an'dan ilham al›r.' Filipinler Katolik Piskoposlar Konferans›'n›n web sitesine bugün bir yaz› gönderen Edwin Dela Pena, "fiimdi zaman› geldi. Kad›n ve erkek Müslüman kardefllerimizin Mindanao için düflündüklerini vermeliyiz." dedi. Dela Pena, Filipinler içinde bir ‹slam devletinin Müslümanlar›n H›ristiyanlar için bir problem meydana getirmeden, ‹slami bir çevrede özgürce hareket etmelerini sa¤layaca¤›n› belirtti. Piskopos Dela Pena, "Müslümanlar fieriat yasas›na muhatap. ‹s-

lam devleti, Kur'an'dan ilham al›narak, ‹slami kurulufllar›n tesis edilmesine izin verecek" dedi.

Mindanao adas› müslümanlar›n ana yurdu olarak biliniyor Bölgenin tamam› Müslümanken, ‹spanyollar›n sömürge yönetiminde H›ristiyanlar, Mindanao adas›na gelmeye bafllad›. Devlet destekli göçmen program› kapsam›nda, H›ristiyanlara toprak ünvanlar› verildi. Bölge, ‹spanyollardan sonra Amerika'n›n sömürgesi oldu. Göçmen program›, Filipinlerin resmen ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› 1946'dan itibaren H›ris-

tiyan Filipinler hükümetleri taraf›ndan uygulanmaya devam edildi. MILF Moro'da ‹slami yönetim kurmak için savaflan gruplar›n en büyü¤ü. Ayn› direniflçi grup, Filipinler hükümeti ile bar›fl görüflmelerine devam ediyor. Mindanao adas› için ba¤›ms›zl›k mücadelesinde bugüne kadar en az 120 bin kifli hayat›n› kaybetti.

Kuzey Koreliler açl›ktan ot ve a¤aç kabu¤u yiyor Güney Koreli yard›m kurulufllar›, Kuzey Kore'de devletin g›da da¤›t›m sisteminin çöktü¤ünü, k›rsal kesimlerde halk›n açl›ktan ot ve a¤aç kabu¤u yedi¤ini bildirdi.

Sri Lanka'da sel felaketi: 16 kifli öldü, 100 bin kifli evlerini terk etti Sri Lanka'da son iki gündür etkisini sürdüren fliddetli ya¤›fllarda en az 16 kifli öldü, 100 binden fazla kifli evlerini terketmek zorunda kald›. ∂ SR‹ LANKA Yetkililer, toprak kaymas› sonucu, aralar›nda 18 ayl›k bir bebek ve 11 yafl›nda bir k›z çocu¤u olan ayn› aileden 4 kiflinin öldü¤ünü, toplam ölü say›s›n›n 16 oldu¤unu kaydetti. Adada su seviyesi 5 metreye ulaflt›. Baz› kasabalar sular alt›nda kald›. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden yap›lan aç›klamalara göre, ya¤›fllar Kalutara, Palinda-Nuwara, Bulathsinhala, Ayagama, Kalawana, Kuruvita ve mücevher flehri Ratnapura'da etkisini gösterdi. Sel felaketinde Baduraliya kasabas› tamamen su alt›nda kald›. Afl›r› ya¤›fllar sonucu adada bir çok yol ulafl›ma kapand›. Sri Lanka hükümeti felaketzedelere acil yard›m için 130 bin dolar bütçe ay›rd›. Meteoroloji yetkilileri, ya¤›fllar›n bir kaç gün daha etkili olmaya devam edece¤ini aktard›. Yetkililer, su seviyesinin 6 metreye ç›kmas› halinde Ratnapura'n›n tamamen sular alt›nda kalaca¤›n› aç›klad›. Adadaki nehirlerde de taflma tehlikesi bulunuyor.

∂ SEUL Güney Kore'de etkin dini gruplar ve yard›m kurulufllar›, hükümete Kuzey Kore'ye g›da yard›m› yapmalar› ça¤r›s›nda bulundu. Yap›lan ortak aç›klamada, "‹nsanlar› kim olduklar›na bakmaks›z›n korumam›z gerekiyor" denildi.

10 y›l önce yüz binlerce insan k›tl›ktan ölmüfltü Kuzey Kore y›llard›r g›da yard›m›na ihtiyaç duyuyor. Ülkede 10 y›l önce yüz binlerce kifli k›tl›ktan ölmüfltü. Geçti¤imiz y›l yaflanan seller tar›m alanlar›n› harap etmifl, ülkenin s›k›nt›lar›n› artt›rm›flt›. Güney Kore, her y›l Pyongyang yönetimine yaklafl›k 400 bin ton pirinç yard›m› yap›yor. Ancak komflusunun k›t-

l›kla karfl› karfl›ya oldu¤u yönündeki uyar›lara karfl›n, bu y›l hiç yard›mda bulunmad›.

ABD yard›m gönderece¤ini aç›klam›flt› Güney Kore'nin yeni muhafazakâr cumhurbaflkan› Lee Myung-bak, Kuzey Kore'yle iliflkilerde daha so¤uk bir tutum izliyor. Kuzey Kore, yard›m talep etmiyor. ABD, Birleflmifl Milletler Dünya G›da Program› arac›l›¤›yla Kuzey Kore'ye 500 bin ton g›da yard›m› gönderece¤ini aç›klam›flt›; ama flu ana kadar göndermedi. Kuzey ve Güney Kore, 1950 - 53 y›llar› aras›ndaki savafl›n ard›ndan resmi bir bar›fl anlaflmas› yapmad›klar› için teknik olarak hala savaflta görünüyor.

Mo¤olistan'da kar f›rt›nas›nda ölü say›s› 52'ye ç›kt› ∂ MO⁄OL‹STAN Mo¤olistan'da geçen hafta bafl›ndan beri etkili olan kar f›rt›nas›nda ölü say›s›n›n 52'ye yükseldi¤i bildirildi. Ülkede geçen hafta pazartesinden bu yana yedi eyalette etkili olan kar ve kum f›rt›nas›nda ölü say›s›n›n 52'ye yükseldi¤i bildirildi. Mo¤olistan Acil Durumlar Kurumu'ndan yap›lan aç›klamada, ölenler aras›nda 13 çocu¤un öldü¤ünü, ayr›ca 130 yerleflim alan›n›n da f›rt›na sonras› yaflanmaz duruma geldi¤i ifade edildi. Ölü say›s›n›n artmas›ndan endifle ediliyor.

200 bin büyükbafl hayvan öldü. Ülkede etkili olan kar f›rt›nas›nda 200 bin büyükbafl hayvan›n da donarak öldü¤ü ve 200 bininin de kay›p oldu¤u kaydedildi. F›rt›nan›n etkili oldu¤u bölgelerde elektrik ve iletiflim a¤lar›n›n zarar gördü¤ü ve bunlar›n onar›lmas› için çal›flmalar yap›ld›¤› aç›kland›. Mo¤olistan'da ülke nüfusunun yüzde 40'› geçimini hayvanc›l›k ile sa¤lad›¤› için otlak alanlarda yaflamaktad›r. Bu da f›rt›nada birçok ailenin evlerinin ve hayvanlar›n›n zarar görmesine sebep oldu. Ülkede kar f›rt›nalar› genellikle ilkbahar aylar›nda yaflan›yor.

Yeni hükümet bir kaç gün içinde tüm muharip birliklerin Irak'tan çekilece¤ini aç›klad›. Avustralya Irak'tan askerlerini bir kaç gün içinde çekmeye bafllayacak. Yeni hükümetin Baflbakan› Kevin Rudd seçimlerde Irak'tan çekilme sözü vermiflti. Rudd, Avustralya'n›n içine çekildi¤i bu savafl sonras›nda daha güvensiz bir ülkeye döndü¤ünü söylüyordu. Irak'ta dönüflümü olarak 500 kadar asker bulunduran Avustralya, tüm muharip askerlerin çekilece¤ini duyurdu.

Etiyopya'da 126 bin çocuk açl›¤›n pençesinde

∂ ET‹YOPYA Dünya genelindeki k›tl›k, fakir Afrika ülkelerinde özellikle çocuklar›n hayat›n› tehdit ediyor. Birleflmifl Milletler, Etiyopya'da yetersiz beslenen 126 bin çocu¤un acil tedaviye ihtiyac› oldu¤u uyar›s›n› yapt›. Tedavi edilmeyen çocuklar›n yüzde 25 ile 50'sinin hayat›n› kaybetmesinden endifle ediliyor. Yutamayacak kadar halsiz düflen çocuklar ise burunlar›ndan borularla besleniyor Dünya G›da Program› (WFP) ve Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard›m Fonu (UNICEF) k›tl›¤›n vurdu¤u ülkede kurdu¤u merkezlerde yard›m da¤›t›yor. Bu merkezlere ulaflabilen Etiyopyal›lar, s›raya girerek günlük süt istihkaklar›n› al›yor. Yutamayacak kadar halsiz düflen çocuklar ise burunlar›ndan bo¤aza sark›t›lan borularla besleniyor. UNICEF Beslenme Uzman› Samson Dessie, normalde 5 yafl alt›ndaki çocuklarda görülen yetersiz beslenme hastal›¤›n›n yetiflkinleri bile etkiledi¤ini vurgulayarak, "Bu, bölgedeki kurakl›¤›n neden oldu¤u krizin boyutunu gözler önüne seriyor" dedi. Yard›m kurulufllar›n›n kurdu¤u merkezlere ulaflamayan çocuklar ölüyor Yard›m kurulufllar›, dünyan›n dikkatini bölgede yaklaflan felakete çekmeye çal›fl›yor. Addis Ababa'ya bu hafta sonu 90 ton g›da maddesi tafl›yan bir uça¤›n inmesi bekleniyor. UNICEF ise besin de¤eri yüksek g›da maddelerinden 2 bin ton civar›nda da¤›t›lmas› gerekti¤ini vurguluyor. Yard›m kurulufllar›, sadece da¤›t›m merkezlerine ulaflabilen kiflilerin tedavi gördü¤ünü belirtirken, ulafl›lamayan çocuklar›n yüzde 25 ile 50'sinin hayat›n› kaybetmesinden endifle ediliyor. Yaklafl›k 100 bin kifliye 1 doktorun düfltü¤ü Etiyopya'da 5 milyon insan da g›da yard›m›na ihtiyaç duyuyor. Yard›m kurulufllar›, hasat mevsimine kadar yap›lacak g›da yard›mlar›n›n hayati öneme haiz oldu¤unu vurguluyor.

HABER HATTI

%

Siz bildirin, Biz Araflt›ral›m, Yay›nlayal›m • O¤lum 8 ayd›r tutuklu oldu¤u halde mahkemeye ç›kar›lmad›... • Baflörtülü oldu¤um için gitti¤im devlet hastanesinde doktor farkl› muamelede bulundu... • O¤lum sekiz yafl›nda Kur'an-› Kerimi ezberledi... • Ev sahibim kiram› % 60 art›r›nca aram›zda tart›flma ç›kt›, polis olaya müdahale etti... • Belediye 8 ayd›r gelip su saatimi kontrol etmedi¤i halde her ay bana su faturas› geliyor... • Bir bina infla edilirken ayr›lmas› gereken yeflil alana bina yap›lm›fl... • Devlet Hastanesinin çocuk bölümünü sa¤l›k bakan›n›n bir hasta gibi ziyaret edip ordaki sa¤l›ks›z ortam›n boyutlar›n› görmesini isterim... • Köy yollar›m›z›n bozuklu¤undan dolay› k›fl›n köye araç ile gitmemiz mümkün de¤ildir, bir an önce yollar›m›z›n yap›lmas›n› istiyoruz... • Eflim, suçsuz oldu¤u halde 6 y›ld›r içerde. Bu yetmezmifl gibi onu 1000 km uzakl›ktaki cezaevine sevkettiler... Ve daha birçok karfl›laflt›¤›n›z, gördü¤ünüz, duydu¤unuz haks›zl›klar›, zulümleri, yolsuzluklar›, sevinçlerinizi, bunlarla ilgili belge ve foto¤raflar› bizimle paylafl›n, araflt›ral›m, takipçisi olal›m, do¤ru olan› ortaya koyal›m.

Telefonlar: 0412 228 45 34 / 0212 534 31 84 Fakslar: 0412 228 45 93 / 0212 521 36 54 E-mail: dogruhaber@dogruhabergazetesi.com kamilesme@dogruhabergazetesi.com

dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete