Page 1

4

haftan›n içinden

06 - 12 Haziran 2008 • 02 - 08 C. Ahir 1429

Kürtçe yay›n ya da talimatla özgürlük... Kürtçe yay›n meselesi mecliste tart›fl›l›rken, bas›n›n laik kanad› ›srarla Önder Sav’›n “dinlenmesi” iddias›n› gündemde tuttu. Bu arada gözler 5 Haziran’da Anayasa Mahkemesinde görüflülecek olan baflörtüsünün üniversitelerde serbest b›rak›lmas›na yönelik haz›rlanan Anayasa de¤iflikli¤inin iptali için aç›lan davaya çevrildi. Ç›kacak karar›n Ak Partinin kapat›lma davas›yla da do¤rudan ilgisinin olmas› davay› daha da önemli k›l›yor.

Derik’ten sonra bir rezalet de K›z›ltepe’de 12 yafl›ndan küçük çocuklar›n Kur’an kurslar›na gidemedi¤i ve yine k›z çocuklar›n›n okul d›fl›nda bile baflörtülü kat›lamad›¤› okul etkinliklerinde art arda rezaletler sergileniyor.

Kürtçe yay›nlarda devlet kontrolü Türkiye Cumhuriyeti, kuruluflunda Türk milliyetçili¤i ideolojisini esas ald›. Bu, Osmanl› Devletinden sonra kurulan devletin geçmifliyle tüm ba¤lar›n› koparmas› anlam›na geliyordu. Osmanl› Devletinde etnik bir sorun yoktu. Bu ahval, son dönemlerde ittihatç›lar›n yönetime geçmesine kadar böylece devam etmiflti. Konumuz Kürtçe ve Kürt sorunu oldu¤u için di¤er ayr›nt›lar› b›rak›p bu konuya e¤ilelim istiyoruz. Kürtler, Müslüman oldu¤u için asli unsur olarak kabul edilmifl ve herhangi bir engelleme ile karfl›laflmam›fllard›r. Bölgenin ismi Cumhuriyetin kurulufluna kadar “Kürdistan”d›r. Gerek Meclis-i Mebusan’da gerekse de Birinci Mecliste baz› milletvekilleri “Kürdistan mebusu” fleklinde ilan edilmifltir. Bediüzzaman'›n eserlerinde cumhuriyet öncesi dönem anlat›l›rken yer ve bölge isimleri için çokça “Kürdistan” kelimesi kullan›l›r. Peki, ne oldu da bu durum bu kadar keskin bir de¤iflim gösterdi? Türkiye Cumhuriyeti, Diyarbak›rl› Ziya Gökalp’›n Türk milliyetçili¤ini esas alan fikirlerini Cumhuriyetin temellerine oturttu. Dünyada yay›lan milliyetçilik ak›mlar› Türkiyeyi’de etkisi alt›na ald› ve Z.Gökalp’›n fikirleri bile afl›ld›. Günefl Dil Teorileri ile kafatas› ölçümleri ile saf ›rk oluflturma iddialar› ile garip bir düflünce, garip bir din olufltu. Atalar dinine, fiamanizm’e dönme istekleri yüksek sesle dile getirildi. ‹slam’›n Türk kültürünü geriletti¤i, Türklü¤e zarar verdi¤i ileri sürüldü. O dönemler etnik unsurlar için – özellikle Kürtler için- korkunçtu. Türklerin d›fl›nda hiçbir ›rk yoktu hâkim düflünceye göre. Dil olarak da sadece Türk dili… Türkçenin d›fl›nda baflka dilde konuflmak para cezas› demekti. Yüz binlerce hatta belki milyonlarca insan bir anda dilsiz olmufltu. Dönemin canl› tan›klar› köye bir jandarma eri geldi¤inde köylülerin nereye kaçacaklar›n› bilemediklerini söylerler. Yer ve co¤rafi isimler de bu arada de¤iflmeye bafllad›. ‹lkin “Kürdistan” yerine “Vilayet-i fiarkiye” sonra “fiark vilayeti” daha sonra da “Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu” isimleri kullan›ld›. Birçok ilçe ve köy ismi de¤ifltirildi. Okullarda her gün “and›m›z” ad› alt›nda “Türküm, do¤ruyum, çal›flkan›m” fleklinde sözler tekrarlat›ld›. Mahkemelerde “Kürtçe” diye bir dilin olmad›¤› kararlar› verildi. Baz› askeri belgelerde “Kürt” kelimesi için “Onlar da¤ Türkleridir” ifadeleri geçti. Sertleflmifl kara basmaktan dolay› ç›kan “kart, kurt” sesleri ile “Kürt” kelimesi aras›nda ba¤lant› kuracak kadar trajikomik iddialar ortaya at›ld›. Birinci Körfez Savafl›nda Saddam’dan kaçan Irakl› Kürtler Türkiye’ye s›¤›nd›¤›nda bas›n yay›n organlar› “Kürt” kelimesini kullanmamak için “Peflmerge” ifadesine sar›ld›. Oysa Peflmerge, Barzani’nin askeri birliklerine verilen isimdi. Bir süre sonra “Kuzey Irak Kürtleri” de denmeye baflland›. Türkiye’de yaflayan Kürtler için “Kürt” ifadesini kullanabilmek içinse daha epey zaman geçmesi gerekiyordu. AB’nin uyum paketi ve zorlamalar “Kürtçe e¤itimin” “Kürtçe yay›n” meselelerinin tart›fl›lmas›n› sa¤lad›. Son olarak da TRT’nin bir kanal›n›n 24 saat Kürtçe yay›n yapmas› karar› büyük tart›flmalara ra¤men mecliste kabul edildi. Özgürlükler (!) için maalesef AB’nin talimatlar› beklenmiflti. Türkiye Cumhuriyeti’nde en önemli ilke laikliktir. Ümmet kavram›yla ‹slam kardeflli¤iyle halk› bir arada tutma gibi bir ideali yoktur rejimin. Asimilasyon ve inkâr politikas› karfl› milliyetçilikleri tetikledi. Peki, son karar (Kürtçe yay›n) özgürlükler aç›s›ndan ne ifade ediyor? Görünen o ki devlet özgürlük alan›n› geniflletirken bile temel referanslar›ndan taviz vermiyor. Kürtçe yay›n; ama devletin s›k› korumas› alt›nda. Bu nas›l özgürlüktür demeyin. Laik bir devlete ba¤l› Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› pekâlâ görevini yürütebiliyor. “Olmaz öyle fley” dedi¤inde “Ben yapt›m oldu” diyen canl› bir örnek var karfl›nda. Sözün özü; diller ve renkler Allah’›n ayetlerindendir. Hiç kimse ›rk›n› ve dilini kendisi seçmedi. Irk temeline dayal› ideolojiler neticede cahili ideolojilerdir. Rabbimizin karfl›s›na ç›kt›¤›m›zda yapmam›z gerekip de yapmad›klar›m›zdan ve yapmamam›z gerekip de yapt›klar›m›zdan sorguya çekilece¤iz. Amellerimizde r›za-y› ilahiyi esas al›rsak ‹slam kardeflli¤i çat›s› alt›nda birbirimizi cennete yaklaflt›racak ifllere yöneltebiliriz. As›l hüsran amellerin bofla gitmesidir.

∂ KIZILTEPE - A.RAH‹M MEC‹T K›z›ltepe Süleyman Demirel ‹lkö¤retim okulunda “‹lkbahar Festivali” ad› alt›nda düzenlenen gecede, yafllar› 7 ile 12 aras›nda de¤iflen k›z ve erkek çocuklar› müstehcen içerikli müzik eflli¤inde dans ettirildi. Dekolte k›yafetler giydirilen küçücük k›z çocuklar›n›n evlerinde uyuyor olmalar› gereken bir saatte saatlerce sahnelerde uygunsuz bir flekilde oynat›lmas› ve onlara aflk ve erotik içerikli fliir ve flark›lar›n okutulmas› tepkilere sebep oldu. Atan: K›yafetleri tasvip etmedim Çocuklara dekolte k›yafetler giydirilip dans ettirilmesinden rahats›z oldu¤unu söyleyen ‹lçe Milli E¤itim Müdürü M. S›raç Atan, “Çocuklar›n k›l›k k›yafeti ve oynad›klar› baz› sahneleri tasvip etmem mümkün de¤il. Programda olumsuz baz› kareleri Milli E¤itim Müdürü olarak not

ald›m” dedi. Gördükleri olumsuz görüntülerden sonra di¤er okullarda da benzer görüntülerin oluflmamas› için gerekli önlemleri alacaklar›n› belirten Atan, “Önümüzdeki programlara, yetkilerimiz dâhilinde müdahale ederek daha faydal› hale getirmeye, hofl olmayan sahneleri kald›rmaya çal›flaca¤›z. Bu etkinlikler halk›n örf ve geleneklerine ters düflmeyen, ailelerin tepkisini almayan ve her düflüncede olan ailelerin çocuklar›na yer verilmesi gereken bir etkinlik olmas› laz›m” dedi. Okul müdürü ahlaks›zl›¤› savundu K›l›ktan k›l›¤a sokulan ilkö¤retim k›z çocuklar›na, mini etek giydirilip, yabanc› pop flark›lar› eflli¤inde dans oyunlar› sergilenmesini ahlaki geliflim (!) olarak niteleyen okul Müdürü Servet Demircan’›n söyledikleri ise insan› hayretler içerisinde b›rakacak cinsten. K›z çocuklar›n›n evlerinde uyuyor olmas› gereken bir saatte mini etekli ve dekolte k›yafetler giydirilerek oynat›lmas›n›, ö¤rencilerin geliflimi ve kendilerini ifade edebilme olana¤› sa¤lad›¤›n› savundu. Çocuklar›n Milli E¤itim yönetmeli¤ine uygun giydirildi¤ini öne süren Demircan flunlar› söyledi: “Çocuklar›m›z›n kendilerini

‹lkö¤retim son s›n›f ö¤rencisi Didem Çiftçi adl› ö¤renciye dekolte k›yafetler giydirilip, program boyunca sunuculuk yapt›r›ld›. Bizde bu görüntüleri uygun görmedi¤imiz için resmi bu flekilde vermek zorunda kald›k.

daha rahat ifade edebilmelerini istiyoruz. Baz› yerel oyunlar› oynatt›¤›m›z gibi Avrupa ve de¤iflik yabanc› ülkelerin dans oyunlar›n› da sahneledik. Bu program›m›z›n zengin olmas› aç›s›ndan gerekliydi. Çocuklar›m›z›n k›l›k k›yafetleri ise tamamen milli e¤itim yönetmeli¤ine uygundur. Milli e¤itim kurallar›na ayk›r› bir k›yafetle çocuklar sahneye ç›kmad›.” Aflk, flarap ve erotik kelimelerinin geçti¤i flark› ve fliirlerin, mini etek giydirilmifl çocuklara okutturulmas›n›n çocuklar›n ahlaklar›n› olumsuz yönde etkilemez mi?” fleklindeki sorumuza ise okul müdürü Demircan “Bana göre hay›r” yan›t›n› verdi. ‹lahi okutacak halimiz yok ya!

Mustazaf Der K›z›ltepe fiube Baflkan› ‹smail Sezgin, arkadafl›m›z›n sorular›n› yan›tlarken Yap›lanlar tamamen ahlak d›fl›d›r

Bölgenin tan›nm›fl âlimleBölgenin kanaat önderlerinrinden Seyyid Molla Sabri den Abdurrahman Kahraman Y›ld›z da “Milletimiz Müslüise “Bu etkinliklerde yap›lan man bir millettir, namusuna, ahlak d›fl› hareketler ne milletiahlak›na, örf ve adetmizin ahlak›nda ne de inanlerine düflkün bir c›nda mevcuttur. Ö¤renci velimillettir. Milleti- lerimizin program›n mahiyetimizin, halk›ni tam olarak bilmedi¤ini ve m›z›n ahlak›bundaki amac›n ne oldu¤u kon›, inanc›n›, nusunda bilgilendirilmedikleriörf ve geleni düflünüyorum. Veliler e¤er neklerini iflin ehemmiyetini ve ahlaki baltalayan boyutunu bilselerdi çocuklar›bu tür ahlak n›n programa kat›lmas›na müOkul Aile Birlid›fl› etkinliksaade etmeyeceklerdi” dedi. ¤i Baflkan› Meh‹nsanlar›m›z›n çocuklar›na saler, bilinçlice met Sait Tunç ise hip ç›kmas› gerekti¤ini söyleyap›lan ve ‹sSeyyid Molla Sabri Y›ld›z sorular›m›za “Konukyen Kahraman, “‹nanc›m›za lam toplumuna lar›m›z aras›nda kaymave kültürümüze sahip ç›kaç›lan ahlaks›zl›k kam, baz› askeri yetkililer ve mazsak, zihinsel bir bozukluk savafl›d›r” dedi. üst düzey bürokratik yetkililer “Halk›m›z bu oyunlara karfl› meydana gelir ve haliyle devard›. Kalk›p da onlar›n önünde duyarl› ve uyan›k olmal›, ço¤erlerimizi kaybetmifl oluruz. çocuklara ilahi okutturacak halicuklar›n› bu tür tuzaklardan Yetkililerin, halk›n de¤erlerine miz yoktu ya!” diyerek piflkince muhafaza etmelidir” diyen ters düflen bu gibi etkinliklere tepki gösterdi. Y›ld›z vatandafllar›n da bu müsaade etmemesi gerekir. Konuyla ilgili görüfllerine baflahlak bozucu programlar› Bu etkinlikleri yapanlar› da vurdu¤umuz Mustazaf Der K›z›l- tasvip etmeyip rahats›z olduhalk›n de¤erlerine, inanç ve tepe fiube Baflkan› ‹smail Sezgin ¤unu söyledi. Küçücük çokültürüne sayg›l› olarak davgazetemize yapt›¤› aç›klamada, cuklar›n bu flekilde oynat›lranmaya davet ediyorum” "Yaflanan olay tamamen ahlaka, mas›n›n halk›n de¤erlerine fleklinde konufltu. e¤itim ilkelerine ve halk›n dini yap›lm›fl bir inan›fllar›na ters düflmektedir. sayg›s›zl›k olMilli E¤itim Bakan› her f›rsatta du¤unu ifade ahlaki erdemlerden, e¤itimin ka- eden Y›ld›z litesinden dem vurmaktad›r. Bu“Bunun bir daradaki çocuklar›n topluma fayha tekrarlandal› bir e¤itimci olmalar›n› sa¤mamas›n› istilay›c›, teflvik edici programlar yoruz. Çocukyap›lmas› gerekirken, dans, tiyat- lar›m›z› kendiro gibi yozlaflt›r›c› faaliyetlerde lerine teslim etbulunmalar›na müsaade etmek, ti¤imiz e¤itimkendisiyle çeliflmesi manas›na cilerin bu kogelir. Milli E¤itim Camias›n› bun- nularda daha dan sonra yap›lmas› muhtemel dikkatli olmalaetkinliklerde duyarl› davranmaya r› gerekir” dedi. Okulun özürlü s›n›f› ö¤rencilerine de sarmafl dolafl ça¤›r›yoruz" dedi. dans yapt›r›ld›.

Düzmece haberin böylesi

Bu y›l keneden 13 vatandafl hayat›n› kaybetti

Hürriyet'in internet sitesinde ''Haydi çocuklar cuma namaz›na'' fleklinde yer alan cuma namaz› haberinin yap›lan inceleme sonucunda as›ls›z oldu¤u anlafl›ld› nesi gerek ailesinden gerek yaz›n gittikleri Kur'an kursunda namaz k›lmay› ö¤renmektedirler. Namaz k›lmay› bildikleri için cuma namazlar›na babalar› ve abileriyle birlikte gitmektedirler. Ö¤retmenlerimizden veya idaremizden hiç bir flekilde ö¤rencilerimize zorlama yoluyla gerek vakit namazlar› gerekse cuma namazlar› için bir bask› söz konusu de¤ildir.” Kas›tl› gündemde tutuluyor

∂ KARS

Kars'›n Digor ilçesine ba¤l› Da¤p›nar Beldesinde Da¤p›nar Y‹BO ve Ça¤dafl Yaflam ‹smet Güresen ‹lkö¤retim okullar›nda ö¤retmenlerin ö¤rencileri zorla cuma namaz›na götürdü¤ü haberleri as›ls›z ç›kt›. Digor Milli E¤itim Müdürlü¤ü, olayla ilgili incelemelerin son aflamas›na gelindi¤i ve flu ana kadar kayda de¤er hiç bir bulgunun olmad›¤›n› bildirdi. Zorlama yok Ad› geçen okul idaresinden yap›lan aç›klamada flöyle denildi: ''Okulumuzda toplam 700 civar›nda ö¤rencimiz bulunmaktad›r. Bunlardan 3–5 ta-

Vatandafllar oyunlara uyan›k olmal›

Olaya ad› kar›flan ö¤rencilerden Ünsal Avincan adl› ö¤rencinin velisi Y›lmaz Bey, Da¤p›nar beldesinin kas›tl› olarak hep gündemde tutuldu¤unu ve ad›n›n devaml› terörle an›ld›¤› bu durumun kendilerini çok rahats›z etti¤ini söyledi. Y›lmaz Bey, konuflmas›n›n devam›nda flunlar› söyledi: ''Okuldaki ö¤retmenlerimiz çocuklara namaz k›lmalar› hususunda hiç bir flekilde bask› yapmad›klar› gibi aksine çocuklara bir tak›m burs ve dershane gibi konularda yard›mlar yapmaktad›rlar. Hatta ö¤renci velisi olarak bizlere bile maddi manevi yard›mlar yapmaktad›rlar.'' Okul idaresi, ayr›ca, okullar› hakk›nda gerçek d›fl› haber yapan kurumun muhabiri hakk›nda maddi manevi tazminat davas› açaca¤›n› duyurdu.

Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2 Haziran 2008 itibariyle, 167 K›r›m Kongo Kanamal› Atefli (KKKA) hastal›¤› vakas› bildirimi yap›ld›¤›n›, 13 vatandafl›n ise hayat›n› kaybetti¤ini aç›klad› ∂ ANKARA

Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2002 y›l›ndan itibaren özellikle ilkbahar ve yaz aylar›nda Türkiye'de görülmeye bafllanan KKKA belirtilerini; ani bafllayan atefl, bafl a¤r›s›, kas a¤r›s›, k›r›kl›k, halsizlik ve belirgin ifltahs›zl›k olarak s›ralad›. Bakanl›ktan yap›lan aç›klamada; hastalarda bulant›, kusma, kar›n a¤r›s› ve ishal gibi yak›nmalar›n da görülebildi¤i, daha sonra ise bu belirtilere vücudun çeflitli yerlerinde görülen kanamalar›n da efllik edebildi¤ine dikkat çekildi. Sa¤l›k Bakanl›¤›'na 2 Haziran 2008 itibariyle 167 KKKA vakas› bildirimi yap›ld›¤›, 13 vatandafl›n ise hayat›n› kaybetti¤i bildirilen aç›klamada, korunma yöntemleri flöyle s›raland›:

Korunma yöntemleri - Kiflisel korunma önlemleri kapsam›nda hayvan kan›, dokusu veya hayvana ait di¤er vücut s›v›lar› ile temas s›ras›nda gerekli korunma önlemleri al›nmal›d›r. Hayvan bar›naklar› veya kenelerin yaflayabilece¤i alanlarda bulunulmas› durumunda, vücut belirli aral›klarla kene yönünden muayene edilmeli; yap›flan keneler bir c›mb›zla, kenenin deriye yap›flt›¤› yerden tutulup ç›kart›lmal›d›r. - Korunma amaçl› olarak giyinilmeden önce giysilere uygulanabilen repellent olarak bilinen kene kovucular dikkatli bir flekilde kullan›labilir.

dogruhaber gazetesi 10.sayı  
dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

Advertisement