Page 1

ekonomi analiz

02 - 08 C. Ahir 1429 • 06 - 12 Haziran 2008

Ba¤-kur sigortal›s› 60 ayl›k prim borcunu sildirebilir Hayvanc›l›k küçülüyor 2007 büyükbafl hayvan say›s›nda yüzde 1.36 art›fl gösterirken küçükbafl hayvan say›s› yüzde 1.55 oran›nda azald›. Ayr›ca kümes hayvanlar› say›s› da yüzde 21.89 oran›nda azal›fl gösterdi.

∂ ANKARA Türkiye istatistik kurumunun aç›klad›¤› verilere göre hayvanc›l›k sektöründe küçülme oldu. Özelikle küçükbafl hayvanlar ve kümes hayvanlar›n›n say›s›nda ciddi azalmalar kaydedildi. Tavuk, hindi ve ördeklerde azalma gözlenirken kazlar›n say›s›nda art›fl kaydedildi. TÜ‹K’e göre 2007 y›l›nda bir önceki y›la göre büyükbafl hayvan say›s› yüzde 1.36 art›fl göstererek 11 milyon 121 bin 458 oldu. Büyükbafl hayvanlar aras›nda yer alan s›¤›r say›s› yüzde 1.52 artarak 11 milyon 36 bin 753 bafl olurken, manda say›s› yüzde 15.73 azalarak 84 bin 705 oldu. Küçükbafl hayvan say›s› geçen y›la oranla yüzde 1.55 oran›nda azal›rken kümes hayvanlar› say›s›nda yüzde 21.89 oran›nda azal›fl yafland› Koyun say›s› 2007 y›l›nda bir önceki y›la göre yüzde 0.55 azalarak 25 475 293 bafl, keçi say›s› ise yüzde 5.37 azalarak 6 286 358 seviyesine indi. Kümes hayvanlar›; tavuk, hindi ve ördek say›s› 2007 y›l›nda bir önceki y›la göre s›ras›yla yüzde 22.07, yüzde 17.11 ve yüzde 8.19 oran›nda azal›rken, kaz say›s› yüzde 23.25 oran›nda art›fl göstermifltir.

∂ ANKARA

Sosyal güvenlik kurumuna borcu olanlar ve bu borç yap›land›r›lmas›ndan yararlanmak isteyen vatandafllar›n il müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Sosyal güvenlik prim aff›na müracaat edecek olan vatandafllar›n daha önce 1479 say›l› Ba¤-kur kanununa eklenen ek 19. madde ile 5 y›ldan fazla Ba¤-Kur’a borcu olanlar bu borçlar›n› ödemeyebilir ve bir dilekçe ile sosyal güvenlikteki haklar›ndan vazgeçerek sigortal›l›klar›n› durdurabilirler. Yani ek 19 maddeye göre “60 ay boyunca zorunlu Ba¤-Kur sigortal›s› olup da kuruma herhangi bir ödeme yapmay›p haklar›ndan yararlanmam›fl-

lar” yaz›l› bir dilekçe vererek bu borçlar›n› silme imkân›na sahip olabilecekler. Ek 19 maddeye göre borçlar›n› terkin eden sigortal›lar emekli olduklar›nda ilgili maddeden faydaland›klar›ndan dolay› prim gün say›lar›na ilgili dönem primleri eklenmeyecektir. Dileyenler 60 aylar›n› ek 19 maddeye göre sildirip müteakip prim borçlar›n› ise bu afla yeniden yap›land›rarak takside ba¤layabilir. Uzmanlara göre bu sosyal güvenlik prim aff› flimdiye dek yap›lan düzenlemelerin en sade ve en anlafl›l›r pirim aff›. Peflin ödemelerde faizin yüzde 85’i, 12 ay taksit yapacaklarda yüzde 55’i, 24 ay taksit yapacaklar ise faizin 35’ni ödemeyecekler.

‹spanya, ‹srail ve Hollandal› firmalar Harran’da biyo-yak›t kokusu ald› 12 milyar dolarl›k paket yabanc›lar› da heyecanland›rd›. ‹spanya, ‹srail ve Hollandal› firmalar GAP’ta kanola ve aspir ekip biyoyak›t üretmek için Tar›m Bakanl›¤›’na baflvurdu. ∂ fiANLIURFA Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n aç›klad›¤› GAP Eylem Plan› sonras›nda yabanc› yat›r›mc›lar GAP’a dönük yat›r›mlar için harekete geçti. Bölgede tar›msal üretimle ilgili resmi ve yar› resmi kurumlar›n verdi¤i bilgilere göre ‹srail, Hollanda ve ‹spanyol firmalar özellikle biyoyak›t üretimi için Tar›m Bakanl›¤›’na baflvurmaya bafllad›. GAP’›n biyoyak›t üretiminde kullan›lan kanola, aspir gibi ürünleri üretmek aç›s›ndan Avrupa’n›n en uygun yeri olmas› nedeniyle 500 milyon Euro ile 1 milyon Euro aras›nda yat›r›m maliyeti bulunan 5 proje Tar›m Bakanl›¤›’ndan resmen bilgi istediler. Tar›m Bakanl›¤› uzmanlar› ‘Bölgede biyoyak›t üretmek için tesis kurmak isteyen çok say›da yabanc› firma baflvuru yapt›. Bunlar›n aras›nda ‹spanyol firmalar baflta geliyor. Ayr›ca ‹srailli ve Hollandal› firmalar da sula-

ma yat›r›m› için Tar›m Bakanl›¤›’na baflvurdular’ dedi. Yat›r›m patlamas› Tar›m Bakanl›¤›’n›n bölgedeki uzmanlar› do¤rudan yat›r›m yapacak flirketlerin yan› s›ra bölgedeki üretimin finansman s›k›nt›s›n› çözmek için de yabanc› finans kurulufllar›n›n nab›z yoklad›¤›n› belirttiler. Özellikle ‹srailli finans kurulufllar›n›n tar›msal üretim konusunda uzman olmalar› nedeniyle bölgeyle ilgilendiklerini belirten uzmanlar ‘GAP bir y›la kalmaz yat›r›m patlamas› yaflar. Eylem plan› aç›klanana kadar büyük bir durgunlu¤un yafland›¤› bölgede araflt›rma için ve yat›r›m için birçok yerli ve yabanc› flirket dolafl›yor’ dedi. Bu arada GAP bölgesini son dört y›lda toplam 20 bin 588 kifli ziyaret etti. Bunun 15 bin 299’unu yerli, 4 bin 260’›n› ise yabanc›lar oluflturdu.

TOK‹ konutlar› baflvuru tarihi uzat›ld› TOK‹’den yap›lan aç›klamaya göre; Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›nca Adana, Seyhan, Zincirliba¤lar Toplu Konut Uygulamas› kapsam›nda 368 adet konut kuras›z baflvuru önceli¤ine göre konut alma ve seçme olana¤› ile Aç›k Sat›fla sunulacak. ∂ ADANA ön flarts›z, kuras›z baflvuru önceli¤ine TOK‹’den yap›lan aç›klamaya göre; göre konut alma ve seçme olana¤› ile Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›nca Ada- Aç›k Sat›fla sunulacak. Sat›fla aç›lmam›fl na, Seyhan, Zincirliba¤lar Toplu Konut olan proje kapsam›ndaki di¤er konutlar Uygulamas› kapsam›nda 368 adet konut da, bloklardaki doluluk oran› dikkate kuras›z baflvuru önceli¤ine göre konut al›narak etaplar halinde sat›fla arz edilealma ve seçme olana¤› ile Aç›k Sat›fla cek. Sat›fl ifllemleri T.C. Ziraat Bankas› A.fi arac›l›¤›yla yürütülecek. Bu projede sunulacak. Ayr›ca TOK‹ A¤r›-Patnos Toplu Konut son baflvuru tarihi ise 30.06.2008 tarihiUygulamas› kapsam›nda 14 adet konut; ne kadar uzat›ld›.

GTO, do¤algaz altyap› çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas› için giriflimde bulundu Gaziantep Ticaret Odas› (GTO), Gaziantep'te do¤algaz altyap› ve da¤›t›m çal›flmalar›n› üstlenen firman›n taahhüt etti¤i tarihin gerisin de kalmas› nedeniyle, yürütülen çal›flmalar›n h›zland›r›lmas› için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› nezdinde giriflimde bulundu

GTO Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Aslan

Amir; amil ve adil de¤ilse, gelir da¤›l›m›nda adalet beklenmez

Sosyal güvenlik prim aff› yasalaflarak yürürlü¤e girdi. Konuyla ilgili genelge sosyal güvenlik kurumu baflkanl›¤›nca yay›nlanarak bütün il müdürlüklerine gönderildi

‹slam Kalk›nma Bankas›ndan yoksul ‹slam ülkelerine kredi deste¤i

∂ SUUD‹ ARAB‹STAN ‹slam kalk›nma bankas›ndan 32 yoksul ‹slam ülkesine kredi verilece¤i duyuruldu. Söz konusu kredinin g›da al›mlar›yla ilgili oldu¤u aç›kland›. Banka, özelikle g›da kriziyle birlikte artan g›da ihtiyaçlar›n› asgari düzeye indirmek için baflta Afrika ülkeleri olmak üzere 32 yoksul ‹slam ülkesine kredi olana¤› sa¤layacak. ‹slam Kalk›nma Bankas›, tamam› ‹slam Konferans› Örgütü'ne üye 7 ülke taraf›ndan geri kalm›fl ‹slam ülkelerini kalk›nd›rmak amac›yla 7 Aral›k 1973'te kurulmufltur. Merkezi Cidde'dedir. Kurucu üye ülkeler; Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt, Libya, BAE, ‹ran ve M›s›r’d›r. ‹slam Bankas›, ihtiyac› olan ‹slam ülkelerine uygun koflullu kredi veriyor. Banka kredileri, ‹slami tahvil sistemine göre, Malezya'n›n para birimi ringit cinsinden tahvil ihraçlar›yla sa¤l›yor.

13

∂ GAZ‹ANTEP GTO Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Aslan imzas›yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler'e gönderilen yaz›da, Gaziantep'in 2007 nüfus say›m›nda kentte yaflayan nüfusunun 1 milyon 342 bin 518 kifli olarak tespit edilmesinin ard›ndan do¤algaz verilecek iller aras›na dahil edilmesiyle vatandafllar›n büyük bir sevinç yaflad›¤› vurgulanarak flu ifadelere yer verildi: "Uluslararas› Enerji Ajans›'n›n 2030 projeksiyonlar›na göre, gelecekte do¤algaz talebinin di¤er yak›t türlerine göre daha da artmas›n›n beklendi¤i dile getirilmektedir. Ülkemizin enerji politikas›n›n temellerini, ithalat ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas›, enerji kaynaklar› ve ulafl›m yollar›n›n çeflitlendirilmesi ile Avrupa'n›n enerji güvenli¤ine katk›da bulunman›n oluflturdu¤u, bu kapsamda taraf›n›zca oluflturulan politika ile ülkemiz, dünya ve Avrupa'n›n önde gelen hidrokarbon sa¤lay›c›lar için do¤al bir enerji koridoru haline gelmifltir. Ülkemizin enerji

a盤›n› kapatmak, vatandafllar›n ucuz enerji kullanmas›n› sa¤lamak ve hava kirlili¤inin önüne geçmek için ülke genelinde do¤algaz çal›flmas› yap›lmaktad›r. Ülkemizde Do¤algaz verilmifl olunan flehirlerde hava kirlili¤inin önüne geçilmifl, durgunluk yaflayan flehir içi piyasalar› hareketlendirilmifl ve yeni istihdam alanlar› sa¤lam›flt›r. Do¤algaz kullanacak flehirleraras›na 2007 nüfus say›m›na göre flehirde yaflayan nüfusu 1.342.518 olan Gaziantep'in de eklenmesi sevinçle karfl›lanm›flt›r. Gaziantep halk› ve sektörde odam›za kay›tl› yetki belgeli olarak do¤al çevrim ifllemleri yap›c› firmalar› ile yine bunun paralelinde yan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar buna göre haz›rl›klar›n› yapm›fllard›r." Kente do¤algaz da¤›t›laca¤› haberi ile umutlanan vatandafllar›n gecikme nedeniyle do¤algaza küstü¤ü ve hayal k›r›kl›¤› yaflad›¤› da belirtilen yaz›da daha sonra flu görüfllere yer verildi: "Gaziantep Gaz Da¤›t›m A.fi.'nin taah-

hüt etmifl oldu¤u tarihe göre haz›rl›klar›n› yapanlar hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›fllard›r. Çünkü Gaziantep Gaz Da¤›t›m A.fi.'nin taahhüt etti¤i tarihin üzerinden yaklafl›k bir y›l geçmesine karfl›n pilot bölge d›fl›ndan hiçbir yere do¤algaz verilmemifltir. Böylece Gaziantep halk› umutla bekledi¤i do¤algaza kavuflamam›flt›r. Bu durum ayn› zamanda Gaziantep halk›n›n do¤algaza küsmesine de neden olmufl, bu alanda faaliyet gösterecek firmalar umutlar›n› yitirmifl ve firmalar ma¤dur olmufllard›r. Son olarak himayelerinizde ve kat›l›mlar›n›zla Gaziantep'te gerçeklefltirilen 1.Enerji ve Petrol Zirvesi'ne kat›l›mlar›n›z bu yönde yapt›¤›n›z aç›klamalar bu sektörde faaliyet gösteren Odam›z üyesi firmalar› umutland›rm›flt›r. fiu ana kadar zorda olsa ayakta kalmay› baflaran firmalardan ve Odam›z üyelerinden yo¤un flikâyetler gelmektedir. Bu konuyu bir an önce çözüme kavuflturman›z› ve gerekli talimatlar› vermenizi sayg›yla arz ederiz."

Gerek sosyal gerekse iktisadi ba¤lamda hak ve adalet kavramlar› günümüz dünyas›nda yaflam›n mihenk tafllar› olmufllard›r. Teoride adil olma, hakkaniyetli davranma ve hakk› gözetme flart ve kolay; ama prati¤e geçiflte keyfiyet söz konusu olunca aksi ameller vicdanlarda derin tahribatlara yol açabilmekte. “Sosyal devlet, gelir da¤›l›m›nda adalet” gibi söylemler çok meflhurdur. Ne yaz›k ki uygulama safhas›na gelince söylemlerle eylemler çeliflkiden öteye gitmemekte. Düflünün ki gelirin toplanmas› ve da¤›t›m›, adaletinde flüphe duyulan amil olmayan bir amir s›n›f›n›n yetkisi dâhilinde. Peki, bunlar›n yapacaklar› taksimattan hak ve adalet umulabilir mi? Günlük yaflant›m›zdaki uygulamalara bakt›¤›m›zda flüphelerimizin kuvvetle muhtemel oldu¤u aflikârd›r. ‹nsan kaynaklar›n›n istihdam›ndan tutun çal›flanlar›n emeklerinin karfl›l›klar›n›n verilmesine, yat›r›mlarda bölgelerin seçimine ihalelerin sonuçlar›na kadar ki tüm güncel uygulamalar hak ve adaletten yoksun kalm›flt›r. Befleri sistemlerin aksine ‹slam’›n ekonomik düzeninde adaletin özel bir yeri ve anlam› vard›r. ‹slam'da iktisadi adalet, yat›r›m ve istihdamda ilk imkân ve f›rsatlar›n adaletli olarak paylafl›m›, gelir ve servetin adaletli bir flekilde da¤›l›m ve paylafl›m› esast›r. Bunlar›n kararl›l›kla uygulanmas› iktisadi ve sosyal düzenin selameti halk›n huzur ve refah› için gereklidir. Üzerinde yaflan›lan co¤rafyadaki do¤al kaynaklar ve servetin adilane bir flekilde yat›r›m ve kalk›nma için bütün bölgelere ve zümrelere eflit bir flekilde tahsis edilmesi amir s›n›f›n birincil görevleri aras›nda yer almaktad›r. E¤er do¤al ve mali kaynaklar adil olmayan insanlar›n tekeline geçerse, s›n›fsal ihtilaf ve bölgesel ayr›mc›l›klar bafl gösterir, akabinde de toplumun istikrar› ve düzeni bozulur. Gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in en belirgin göstergesi yat›r›mlarda bölgesel ayr›mc›l›k ve çal›flanlar›n sömürülmesidir. Yat›r›mlarda bölgeler aras›nda ayr›mc›l›k yap›lmadan ülkenin bütününe göre da¤›l›m yap›lmas› gerekiyor. Çal›flanlar›n da günün flatlar›na uygun, dini ve insani vecibelerini yerine getirebilecek ücretler düzeyinde çal›flt›r›lmas› çok önemlidir. Sadece giyim ve kar›n toklu¤u, kriterlerine göre asgari ücretler tespit edilmemeli. Çal›flanlar›n hayatlar›n› idamelerinde ev ve araba alabilece¤i, hacca gidebilece¤i, zekât verebilece¤i, huzur ve refah›n› tesis eden insani normlarda ücret almalar› flahsa münhas›r haklar› olarak görülmelidir. Unutulmamal› ki ço¤unlu¤un ekonomik refah› ve buna ba¤l› olarak en do¤al haklar› olan inançlar›n› yaflama konusu toplam ulusal gelirin kifliler aras›nda adil bir flekilde olmas› gereken bir biçimde da¤›lmas›yla sa¤lanabilir.. ‹nsanl›¤›n son peygamberi Hz. Muhammed (sav) "Vücudunun teri kurumadan iflçiye ücreti hakk›yla ödenmelidir" diye buyurur. Müslüman tacirler, iflverenler ve iflçiler temelde ‹slam’›n kendilerine çizdi¤i daireler çerçevesinde kazanç elde etmekte ve da¤›tmaktad›r. Genelde tacir muayyen bir sermayeyle ticaretten elde etti¤i kâr ile iflçi bedensel çal›flmas› neticesinde eme¤i karfl›l›¤›nda ald›¤› ücretle gelir elde eder. Bunlar›n yan› s›ra gayrimenkul sahibi olan müminlerin kira geliri de istisnalar aras›ndad›r. Buna karfl›n gayri ‹slami kapitalist iktisadi nizamlarda emekten ziyade gayri meflru kazançlarla gelirler toplamakta, ayn› flekilde da¤›tmaktad›rlar. Bunlar ‹slam’›n insana ve topluma olan zarar›ndan dolay› yasaklad›¤› içki, kumar, fuhufl, uyuflturucu, tefecilik, faiz, karaborsac›l›k, hile, insan aldatma, tekelcilik ve rüflvet gibi gayri meflru sektör gelirlerini ihtiva eder. Bu sektörlerde gelir elde etmek ‹slam’da yasak oldu¤undan dolay› do¤al olarak Müslüman’›n kazanc› kendine has ahlaki bir biçimde oldu¤undan onlarla rekabet etmeyecek düzeyde kal›r. San›l›r ki Müslüman çal›flmaz, çal›flma hayat›na önem vermez. Evet, anlafl›l›yor ki günümüzde bat›l›lar›n övünerek bize alt›n tepside bal diye sunmufl oldu¤u bu sözde ekonomik kalk›nma ve refah düzeni, zehirden baflka bir fley de¤ildir. Sonra da bu fiiliyatlarla kurduklar› düzenlerle ne kadar refahta olduklar› ve geliri adil bir biçimde da¤›t›klar›n› iftiharla bizlere naklettirmekte ve özendirmektedirler. ‹slam’›n, ekonomik adaleti, iki temel unsura dayan›r. Bunlardan ilki mal ve servetin kurallar›n›n belirlenerek düzenlenmesi ve adilane da¤›t›lmas›, di¤eri ise toplumun genel refah› sa¤lanarak ahlak›n›n korumas›d›r. ‹slam medeniyeti, gelir da¤›l›m›ndaki adalet ile toplumun bütün katmanlar›n›- gayri Müslimler dâhil- her kesimi içine alan adil bir toplum düzenini hedeflemektedir. Zengin- fakir aras›ndaki uçurum ve gelir da¤›l›mdaki eflitsizlik giderilerek toplumun bütün kesimlerine sa¤l›k, beslenme, e¤itim, bar›nma gibi alanlarda eflitlik sa¤lanarak fertlerin bütün imkânlardan yararland›r›lmas› ve geçim s›k›nt›s› çekilmemesi emredilmektedir. ‹slam’›n emretti¤inin aksine bir iktisadi nizam uygulamalar›yla devam ederse hedefledi¤i gibi insan› var olma mücadelesi içine sokup ekonomik ve dünyevi kayg›larla bo¤uflturup kaybolmas›na ve uhrevi hayat›n› ihmal etmesine neden olacakt›r. Tabiî ki varofl var olma derdindeyken dinini diyanetini unutacak ve uzaklaflacakt›r. Zaten istenilen bu de¤il mi? Servetin adaletli da¤›t›m›, yoksullu¤un giderilmesi, sosyal güvenli¤in gerekti¤i gibi olmas›, e¤itim düzeyinin yüksek olmas›, ifl imkân›, do¤al ve insani imkânlar›n rand›manl› bir flekilde kullan›lmas›, ücretlerin yeterlili¤i ve genelde hayat normlar›n›n yükselmesi bunlarla birlikte geliflmenin olabilmesi ancak ve ancak hak ve adaletin tesisiyle olur. Hak ve adaletin gelebilmesi de adil yönetim ve adil yöneticilerle mümkün. Hak ve adaletin hâkim oldu¤u, inançlar›n özgürce yaflan›ld›¤› günler temennisiyle… Selam ve dua ile smmmihs@hotmail.com

dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

Advertisement