Page 1

cmyk

2

araflt›rma

06 - 12 Haziran 2008 • 02 - 08 C. Ahir 1429

Çeçenistan Mücadele Tarihinden

Rus iflgalcilerin Çeçenistan’da uygulad›¤› soyk›r›m› dünya tarihinde hiç bir yerde görülmemifltir. Çeçenistan’da düflünce özgürlü¤ü, din ve vicdan özgürlü¤ü hiç ama hiç yok. Rus iflgalciler iflbirlikçi hainlerle adeta yeni bir din ortaya ç›karmak için u¤raflmaktad›rlar. fieyh fiamil döneminde Çeçenlere karfl› “MÜR‹D‹ZM” tehlikesi ad› alt›nda soyk›r›m uygulad›lar. fiimdi ise “VAHHAB‹ZM” yaftas› yap›flt›r›larak müslümanlar katlediliyor. Asl›nda terör ad› alt›nda Müslümanlar› katletmekteler. Bunu anlamak için çok bilgiye sahip veya deha olmak gerekmez. Her fley ortada görünmektedir. Çeçenler tarih boyunca hep kendi haklar›n› ve özgürlü¤ünü savunmufllard›r. Çeçenlere takmad›klar› isim kalmam›flt›r: Müridler, vehhabiler, radikal dinciler, teröristler, isyanc›lar, direniflçiler, separatist, haydut vs... Ama ne ad takarlarsa taks›nlar Çeçenler davalar›ndan vazgeçmeyecekler. Bu bir hak davas›d›r. Kim haktan vaz-

geçebilir ki? Benzeri görülmemifl mücadelenin tarihçesini aç›klamaya devam ediyoruz. 2003-2004 fiubat - Dünya ve Türk bas›n›n›n gündeminden düflmesine ra¤men Çeçenistan'daki zulüm ve vahflet hala devam etmekte ve çat›flmalar tüm fliddetiyle sürmektedir. Bu vahflet bas›n›n›n gündeminden birden bire düfltü oradan gelen vahflet ve soyk›r›m görüntülerinin bas›na verilmesine ra¤men medya organlar›ndan hiç birisi nedense bu görüntüleri yay›nlama cesareti göstermiyorlar. Halbuki Irak ve Filistin'de ç›kan çat›flmalar› göstermelerine ra¤men Çeçenistan'da yap›lan vahflette ölü say›s›n›n fazla olmas› bile yay›nlamalar›n› sa¤lam›yor. 26 fiubat 2004 - Avrupa Birli¤i Konseyi 1944 y›l›nda sürgüne gönderilen Çeçen-‹ngufl'lar›n soyk›r›ma u¤rad›¤›n› ilk defa kabul etti. 13 Mart 2004 - Çeçen Mücahidler, Komutan ‹sa Muskiyev komutas›nda Argun flehrine girdi. Ç›kan çat›flmada

Adana’da Mustazaf-Der üyelerine gözalt› Adana polisi, Mustazaf-Der üye ve gönüllülerinin evlerine efl zamanl› yapt›klar› bask›nda 12 kifliyi gözalt›na ald› ∂ AYHAN KAYA/ADANA Terörle Mücadele ekipleri Çarflamba sabah› 07.00 civar›nda Mustazaf-Der üyelerinin evlerine efl zamanl› bask›nlar düzenledi. MustazafDer’in Adana flubesi baflkan yard›mc›s› S. Y.’nin de aralar›nda bulundu¤u 12 kifli gözalt›na al›nd›. Operasyonun ard›ndan emniyet binas› önüne gelen ma¤dur aileler, gözalt›ndaki yak›nlar› ile görüflme talebinde bulundu. Görüfl talepleri

red edilen ma¤dur aileler emniyet önünden da¤›lmamalar› halinde gözalt›na al›nma tehdidiyle karfl›laflt›lar. Bunun üzerine aileler ile polis aras›nda küçük çapl› arbede yafland›. Arbedenin ard›ndan Terör flubesinden bir görevli ma¤dur ailelere gözalt›ndakiler ile görüflmelerinin mümkün olmad›¤›n›, ancak avukatlar›n›n görüflebilece¤ini ve en geç dört gün içinde san›klar›n mahkemeye ç›kar›lacaklar›n› söyledi.

Müslüman ço¤unluk daha çok bask› görüyor D›fliflleri Bakan› Ali Babacan’›n “Türkiye’de Müslüman ço¤unluk da bask› alt›nda” sözleri baflta muhalefet partisi CHP ile kartel medyas›n› aya¤a kald›r›rken ‹stanbul ve Ankara’da s›rf inançlar› gere¤i bafllar›n› açmayan ö¤rencilere yap›lan muamele müslüman ço¤unlu¤a yap›lan bask›lar› bir kez daha gözler önüne serdi.

“Camileriniz… Camileriniz…” diyordu. Öncelikle bu söz camisizlerin sözüydü ve camililere sesleniyorlard›, Müslümanlara sesleniyorlard› ve kendilerini onlardan ay›rt ediyorlard›. Yine "Camileriniz sonuna kadar aç›k” diyenler s›radan kifliler de¤il, egemenlerdi. Müslüman bir yurdun egemenli¤ini ele geçiren güç odaklar›n›n sözüydü bu söz. ‹stilac›lar›n, iflgal güçlerinin a¤z›yla ve de yukar›lardan küstahça, müstekbirce söylenen bir sözdü bu söz. Esas›nda onlar›n bu kimlik ibraz› ta bafltan beri vard›, sadece bu sözlerinden ç›karm›yoruz biz. ‹nönü’nün meflhur deyifliyle, bir kendileri vard› yönetenler olarak, karfl›lar›nda da düflman olarak Müslüman halk›n tamam› vard›. Resmi bayram ve kurtulufl günleri ad›na y›llar y›l› kutlamalar›n özeti flu idi: Sanki bu son büyük savafl, Frans›zlar, Yunanlar, ‹talyanlar ve ‹ngilizler ile bu co¤rafyan›n Müslüman halk› aras›nda cereyan etmemifl de, bir tarafta Bat› tarz› hayat sürenler, di¤er tarafta da onlar›n yurtlar›n› iflgal eden sakall›lar, sar›kl›lar ve çarflafl›lar vard›, savafl bu iki gurup aras›nda cereyan etti. Denize dökülenler, sürülüp ç›kar›lan iflgal güçleri Frans›zlar, Yunanl›lar de¤ildi de, Müslümanlard› sanki. Akl›m›z erdi ereli bu co¤rafyan›n Müslüman’›na dayat›lan kimlik bu oldu hep. Yönetimi ele geçirenler, yönettikleri Müslüman halka bu flekilde muamele ettiler. Bunlar hiç bir zaman yönetimi, egemenli¤i yönettikleri halktan almad›lar. Seçimle gelmedikleri gibi, seçimle de gitmiyorlard› bunlar. “Camileriniz sonuna kadar aç›k” sözü, bir baflka gerçe¤i daha gösteriyordu; Müslümanlar, egemen olmayanlard›, yönetenler de¤il, yönetilenlerdi. Müslüman kimliklerinden s›yr›l›p ç›kmadan asla ve asla yönetici olamazlard›. Bütün bu gerçekler, yani Müslümanlar›n bu ülkede kendilerine ra¤men kendilerinden olmayanlar taraf›ndan yönetiliyor olmas›, kendilerinin hep yönetilen olmas›, bask› ve zulüm görüp görmemesinden çok çok daha önemli de¤il midir? Diyelim ki, yöneticilerinden zulüm ve bask› görmediler ve görmüyorlar. Mesele tamam m›? Kald› ki, bu ülkeye egemen olan rejimin bafltan beri yapt›¤› yegâne fley, Allah’a karfl› savaflmak, Resûlüne karfl› savaflmak, ‹slam’a ve Müslümanlara karfl› savaflmakt›r. fiu husus asla unutulmamal›d›r ki, bu ülkeye egemen olanlar gelinen flu son merhalede gerek güç kaybetmelerinden dolay›, gerek hoflgörülü bir anlay›fla ulaflt›klar›ndan dolay› baflta örtünme yasa¤› olmak üzere Müslüman’ca hayat›n önündeki yasaklar› tek tek kald›rsalar bile, Müslümanlar olarak kesinlikle fit olmayaca¤›m›z bilinmelidir.

çok say›da rus iflgalci öldürüldü. Çeçenler bu operasyonla Rus iflgalcilere mücadelenin hiç k›r›lmad›¤›n› gösterdi. 28 Mart 2004 - Çeçen ‹çkeriya Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Aslan Mashadov Çeçen Komutanlar› toplayarak atefl kes ilan ederek çeçenistan’daki mücahidlerin tüm kontrolü kendisinde oldu¤unu göstererek yine Rusya propagandas›n›n yalandan ibaret oldu¤unu gösterdi. 12 Nisan 2004 - fiamil Basayev Kabardin-Balkar Cumhuriyetinde Müslümanlarla toplant› yapt› ve Müslümanlar› Rus iflgalcilere karfl› savafla ça¤›rd›. fiamil Basayev’i yakalamak için Kabardin-Balkarda operasyon düzenlendi. fiamil Basayev tüm müdahele ra¤men sa¤lam Çeçenistan’a döndü. 20 Nisan 2004 - Caharkale’de bulunan Rus iflgalcilerin Merkez karargah›na sald›r› düzenlendi. Rus iflgalciler sald›r›dan sorumlu Basayevi suçlad›...

Ali Babacan

∂ fiükrü GÜNDÜZ / ‹STANBUL Ankara’n›n orta yerinde Aç›k Ö¤retim s›nav›na baflörtülü girdi¤i için Nurhan Yoldafl isimli bir ö¤renci polis taraf›ndan tartaklan›rken, ‹stanbul’da da Aç›k Ö¤retim ‹lahiyat Ön Lisans ö¤rencisi 3 çocuk annesi Neslihan Bilgin ile yine ilahiyat son s›n›f ö¤rencisi Ayfle Esra Uysal ve Anadolu Üniversitesi ‹lahiyat Ön Lisans ö¤rencisi Gülsüm Coflkun peruklu olduklar› gerekçesiyle salon görevlisinin tacizine u¤rad› ve haklar›nda tutanak tutularak s›navlar› iptal edilmek istendi. Anadolu Üniversitesi ‹lahiyat son s›n›f ö¤rencisi olan 3 çocuk annesi 33 yafl›ndaki Neslihan Bilgin haz›rland›¤› s›nava girmek için Y›ld›z Teknik Üniversitesinin Maslak Meslek Yüksek Okulunda yap›lan s›navda peru¤un alt›ndan örtüsü gözüktü¤ü gerekçesiyle zulme maruz kald›. S›nav öncesi her türlü kimlik kontrolünden geçen Neslihan Bilgin’in s›nav sonlar›na do¤ru peru¤unun alt›ndan baflörtüsü gözüktü¤ü iddias›yla salon görevlisi Y›ld›z Teknik Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Selçuk Alp’›n sözlü tacizine maruz kald›. Selçuk Alp ayn› ifllemi salonda bulunan bir baflka peruklu ö¤renci Ayfle Esra Uysal için de yapt›.

Ö¤renciler zulme tepki gösterdi Gördükleri haks›zl›k karfl›s›nda moralleri bozulan ö¤rencilerin tepkisine ra¤men Selçuk Alp peruklu ö¤renciler hakk›nda tutanak tutarak s›navlar›n› iptal ettirmek istedi. U¤rad›¤› haks›zl›¤› anlatan üç çocuk Annesi Neslihan Bilgin, Anadolu Üniversitesi ‹lahiyat ön lisans son s›n›fta okudu¤unu hat›rlatarak bugüne kadar s›navlara perukla girdi¤ini ve hiçbir sorunla karfl›laflmad›¤›n› söyledi. ‹lk defa böyle bir zorbal›kla karfl›laflt›¤›n› ifade eden Bilgin, “Her zamanki gibi peruk takarak binaya girdim. S›nav sonlar›na do¤ru salon görevlisi olan Selçuk Alp, peru¤un alt›ndan baflörtüsünü gördü. Peru¤u ç›karmam için bask› yapt›” dedi. Kimseye muhtaç olmamak için gece gündüz ders çal›flt›¤›n› kaydeden Bilgin, “Üç çocu¤uma ra¤men çok çal›flt›m. Bir yandan çocuklar›ma bakmak, onlar›n ihtiyaçlar›na cevap vermek için çal›flt›m di¤er yandan derslere çal›flt›m. Ama adam peru¤a bile tahammül edemiyor. O kadar çok üzerime geldiki salondaki arkadafllar tepki gösterdi” fleklinde konufltu. Bafl›n› aç yoksa s›nav›n iptal olur Y›ld›z Teknik Üniversitesi Ö¤retim üyesi Selçuk Alp’›n tacizine maruz kalan bir di¤er ö¤rencmyk

ci ise ‹lahiyat Fakültesi ön lisans son s›n›f ö¤rencisi Ayfle Esra Uysal oldu. Maruz kald›klar› insanl›k d›fl› muameleyi anlatan Uysal, “Nedense s›nav›n sonlar›na do¤ru salon sorumlusu ikide bir gelip ‘bafl›n›z› aç›n yoksa s›nav›n›z iptal olur’ demeye bafllad›” dedi. Uysal sözlerini flöyle sürdü: “Selçuk Alp bütün tepkilere ra¤men gülerek alayc› ifadelerde bulundu ve yar›m sayfa tutanak tuttu Peruklu olmam›z d›fl›nda yalan yanl›fl fleyler yazd›¤›n› da düflünüyorum. Çünkü tuttu¤u tutana¤› bize okutmadan imzalatmaya çal›flt›. Israrla ‘bafl›n› aç yoksa tutanak tutar›m, s›nav›n iptal olur. K›l›k k›yafetin s›nava uygun de¤il’ diyordu.” S›navda oldu¤u halde yok say›ld› Yine Aç›k Ö¤retim Fakültesi s›navlar›nda ‹TO Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde s›nava giren Gülsüm Coflkun isimli ö¤rencinin de salon görevlisi taraf›ndan “Peru¤unu be¤enmedim, bafl›n› aç, öyle gel” denilerek s›nava al›nmad›¤› bildirildi. S›nava girdi¤i halde “gelmedi” fleklinde gösterilen ö¤renci, yasakç› ö¤retmene itiraz edince bir de “Çeneni k›rar›m senin” diye tehdit edildi. Gülsüm Coflkun geçti¤imiz hafta sonunda düzenlenen Aç›k Ö¤retim Fakültesi s›navlar›na kat›lmak için ‹stanbul Okmeydan›’ndaki ‹TO Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’ne gitti. S›nava girece¤i salona giden Coflkun, bafl›nda peru¤u ile yerini ald›, bu s›rada yan›na gelen salon sorumlusu olan ayn› okulun ö¤retmenlerinden Sevilay Akça’n›n sözleri ile flok oldu. “Peru¤unu be¤enmedim, saça benzemiyor, ç›kar onu, öyle s›nava gir” diyen Sevilay Akça, ö¤rencinin itiraz etmesi üzerine hakaret etmeye bafllad›. Gülsüm Coflkun’u “Çeneni k›rar›m senin” di-

ye tehdit eden Sevilay Akça, Coflkun’a “s›nava hiç gelmedi” ifllemi yaparak ö¤rencinin s›nava girmesini engelledi. Gülsüm Coflkun da bina sorumlusuna giderek Sevilay Akça’dan flikâyetçi oldu. Bina sorumlusunun, böyle bir ifllem yapmas›n›n yasal olmad›¤› yönündeki uyar›s›na ra¤men küstah ö¤retmen Akça ifllemini geri almad›. Ankara’da baflörtülülere i¤renç muamele Aç›k Ö¤retim s›navlar› için Ankara Balgat, Öveçler’deki Kirami Refia Alemdaro¤lu Lisesi’ne gelen baflörtülü ö¤rencilerin s›nava girmeleri kad›n polisler taraf›ndan engellenerek örtülerini ç›karmalar› istendi. S›nava peruk takarak girmek zorunda kalan ö¤renciler s›nav boyunca da görevlileri taraf›ndan taciz edildi. S›nav sonras› ise baflörtülü ö¤rencilere kap›daki polisler bu seferde alayc› bir flekilde, “Nas›l geçti s›nav›n›z? ‹yi mi?” diyerek gülüfltüler. Polislerin gülüflmeleri karfl›s›nda öfkelenen baflörtülü ö¤rencilerden Nurhan Yoldafl, “Bunun hesab›n› bir gün ya bu dünyada ya da öbür dünyada vereceksiniz” dedi.

Al p

D›fliflleri Bakan› ve Bafl Müzakereci Ali Babacan’›n Avrupa Parlamentosunda: “Türkiye’de sadece gayrimüslim az›nl›klar de¤il, Müslüman ço¤unluk da dini özgürlükler konusunda sorunlar yafl›yor…” sözleriyle, zaten hiç bir zaman gündemden düflmeyen bu konu, yeniden en üst s›raya yerleflmifl bulunuyor. Sizin de izledi¤iniz gibi, kimileri Ali Babacan’› hakl› bularak, baflta örtünme konusu olmak üzere Müslümanlar›n flu anda karfl› karfl›ya olduklar› bask› ve zulümlerden örnekler vermekteler. Ötekiler de Türkiye’de Müslümanlara böyle bir bask›n›n söz konusu olmad›¤›n›, böyle bir iddian›n nankörlük oldu¤unu, camilerin kap›s›n›n sonuna kadar aç›k oldu¤unu, ezanlar›n gürül gürül okundu¤unu, k›sacas› Müslümanl›¤›n özgürce yafland›¤›n› ileri sürerek Türkiye’yi d›flar›ya flikayet eden Ali Babacan’›n kellesini istemekteler. Biz, bask› ve zulümden önce konuflulmas› gereken daha önemli bir konu oldu¤una inan›yoruz; Bu konuyu da "Camileriniz sonuna kadar aç›k” itham ve bafl kak›nc› sözlerden hareket ederek ortaya koymak istiyoruz. Y›llar y›l› bu ülkede bask›dan ve zulümden flikâyetçi olan Müslümanlara "Camileriniz sonuna kadar aç›k, var m› bir fley söyleyen" denildi. Asl›nda bu söz çok önemli bir sözdü; fakat nedense üzerinde durulmad›. En üst yetkililer taraf›ndan ikide bir tekrarlanan bu sözde net bir kimlik ibraz› vard›, birileri bu flekilde kimliklerini ilan ediyordu.

Bildi¤iniz gibi, Rus-Çeçen savafl› 1999’da ikinci kez Rus iflgalcilerin Çeçenistan’a yeniden sald›rmas›yla birlikte bafllad›. Savafl fiilen halen devam etmektedir. Rus Haber ve Enformasyon ajanslar› ve resmi makamlar› her ne kadar Çeçenistan’daki savafl›n bitti¤ini söylese ve propogandas›n› yapsa bile, Çeçen mücahidler gün geçtikçe güçlenerek mücadeleyi yürütüyorlar.

Se lç uk

Bask› ve zulümden de önce konuflmam›z gereken

‘Çeçenistan’daki vahfletin boyutlar› yans›t›lm›yor’

Polisten ö¤renciye dayak tehdidi Yoldafl’›n sözleri nedeniyle deliye dönen polislerden biri, “Senin elini kolunu k›rar›m” diyerek yakas›ndan tuttu. Genç k›z› kolundan zorla sürükleyerek içeri çeken polisler k›z› içerde yaklafl›k 45 dakika tuttular. Yaflad›klar›n› anlatan Nurhan Yoldafl, içerde bir bayan polis taraf›ndan tartakland›¤›n› dile getirerek, “Herhangi bir yasak bulunmamas›na ra¤men s›nava perukla girmek zorunda kald›k. O da yetmedi peru¤un alt›ndaki baflörtüsünü ç›karmam›z› istediler. Endifle içerisinde s›navdan ç›kt›k. Son 15 dakika kala içeriye gelerek s›nav›m›z› iptal edeceklerini söylediler. Bize terörist muamelesi yapt›lar” diye konufltu.

Neslihan Bilgin 3 çocu¤uyla birlikte

dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

Advertisement