Page 1

14

02 - 08 C. Ahir 1429 • 06 - 12 Haziran 2008

ekonomi analiz

Rusya’n›n karar›, ihracatç›lar› flok etti Rusya'n›n Türkiye'den ithal edilen meyve ve sebzelerin afl›r› derecede zirai ilaç içerdi¤i gerekçesi ile 7 Haziran'dan itibaren uygulamaya koymay› planlad›¤› yasak, ihracatç›lar› flok etti

∂ TRABZON Rusya'n›n Türkiye'den ithal edilen meyve ve sebzelerin afl›r› derecede zirai ilaç içerdi¤i gerekçesi ile 7 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyaca¤› yasakla ilgili kriz devam ediyor. Türkiye'den al›nan domates, patl›can, patates, üzüm ve limonun ithaline iliflkin yasa¤›n kapsam› da henüz netleflmedi. Yetkililer, Rusya Karantina Komisyonu'nun aç›klad›¤› yasakla ilgili aç›k-

lamada yer alan 's›n›rlama' ifadesinin kapsam›n›n net olmad›¤›na dikkat çekiyor. Buna göre 5 kalem mal›n tüm ithalat›na yasak getirilmesinin anlafl›labilece¤i gibi, s›n›ra gelen ürünlerin incelemeye tabi tutularak içeriye al›nmas› anlam›na gelebilece¤i de belirtiliyor. Do¤u Karadeniz ‹hracatç›lar› Birli¤i (DK‹B) Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Hamdi Gürdo¤an, Rusya'n›n ald›¤› karar›n ihracatç›lar üzerinde flok etkisi yapt›¤›n› söyledi. Rusya Federasyonu'na yönelik yafl meyve sebze ihracat›n›n, bölge ekonomisi ve ihracat› içinde çok önemli bir paya sahip oldu¤una dikkat çeken Gürdo¤an, bu durumun ülke ve bölge ihracat›na büyük darbe vuraca¤›n›n alt›n› çizdi. Gürdo¤an, tüm uyar›lara ra¤men, Rusya Federasyonu nezdinde etkin bir d›fl politikan›n olmamas›n›n bu karar› karfl›m›za ç›kartt›¤›n› belirtti.

Rusya'n›n belirtilen ürünlere daha önce de ayn› sebeplere yasak getirmifl olmas›n›n Tar›m Bakanl›¤›'n›n bu konuda hiçbir çal›flma yapamad›¤›n› gösterdi¤ini savunan Gürdo¤an, "Bilindi¤i üzere, Rusya Federasyonu yafl meyve sebze ihracat›m›zda en büyük pazarlar›m›z›n bafl›nda yer almaktad›r. Bu pazara güvenerek ihracatç›lar›m›z üreticilerle ba¤lant›lar›n› yaparak gerek sözleflmeli üretim kapsam›nda ve gerekse alivre al›fl kapsam›nda milyonlarca ton ürün ba¤lant›s› yapm›flt›r. Defalarca yapt›¤›m›z uyar›lara ra¤men Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› bürokrasisi kal›c› bir çözüm bulma yerine ve tar›mda kullan›lan kimyasallarla ve bitkisel hastal›klarla ilgili etkin bir denetim uygulayarak üreticileri sertifikaland›rma, ilaç kullan›m›n› kontrol alt›na alma yerine olay›n sorumlulu¤unu tamamen ihracatç›n›n s›rt›na yüklemifl ve adeta yasaklamaya davetiye ç›karm›flt›r." dedi.

Soysal, “‹ran ve Pakistan ile ticari iliflkiler gelifltirilmeli” Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Engin Soysal, ‹ran ve Pakistan ile irtibat yollar›n›n artt›r›lmas›n› ve bu vesile ile ticari iliflkilerin gelifltirilmesini istedi ∂ PAK‹STAN Pakistan Daily gazetesinin haberine göre, ticari iliflkilerin gelifltirilmesi için ‹ran ve Pakistan ile ulafl›m yolar›n›n gelifltirilmesini isteyen Türkiye Büyükelçisi Engin Soysal, "Türkiye ‹ran ve Pakistan ile ulafl›m ticari iliflkilerinin iyilefltirilmesi için haz›rd›r "dedi. Engin Soysal, geçenlerde Türkiye'de gerçeklefltirilen EKO’ ya üye ülke liderleri zirvesinde ticari ulafl›m iliflkilerinin gelifltirilmesine vurgu yap›ld›¤›n› söyledi. Bu durumda Türkiye, ‹ran ve Pakistan için Avrupa'ya do¤ru, ‹ran ve Pakistan da Türkiye için Asya'ya do¤ru bir köprü vazifesini üstlenecekler.

Demir çelik fiyatlar›nda art›fl sanayiciyi korkutuyor Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler Derne¤i (EGE KOB‹DER) Yönetim Kurulu Baflkan› Fettah Güventürk, çelik piyasas›ndaki fiyat art›fl›n›n ana sebebini, baflta petrol olmak üzere tüm emtia fiyatlar›n›n bütün ülkelerde artm›fl olmas›na ba¤larken, Çin faktörünün de önemli rol oynad›¤›n› vurgulad›. ∂ ‹STANBUL Demir çelikteki fiyat art›fllar› ve yans›malar› ile ilgili bilgi veren Fettah Güventürk, "Demir çelik sektöründe h›zla artan fiyatlar ve geliflmekte olan Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya gibi ülkelerin bu mamullerin toplam üretiminin neredeyse yar›s›n› bu y›l talep etmesi, fiyatlarda indirim beklentilerinin gerçekleflmesinin önüne geçti. Ayr›ca demir çelik sektöründe uluslararas› büyük firmalar›n konsolidasyona gitmeleri de pazarda rekabetin azalmas›na sebep olarak beklenen indirimlere engel oluflturdu. Devam eden bu zam f›rt›nas› baflta inflaat sanayi ve otomotiv sektörü olmak üzere tüm hayat› etkilerken, ihracatta da s›k›nt›lar yaflan›yor" diye konufltu. Türkiye'deki fiyat dalgalanmalar›yla dünyan›n di¤er bölgelerindeki fiyat hareketleri aras›nda tam bir uyum oldu¤unu belirten Güventürk, demir-çelik ürün fiyatlar›n›n mahalli olarak belirlendi¤ini, dünya piyasalar›ndaki arz-talep flartlar› ile girdi ve navlun fiyatlar›, nihai ürün fiyatlar›n›n oluflmas›nda belirleyici rol oynad›¤›n› aç›klad›. Çelik fiyatlar›n›n afl›r› derecede yükselmesinin yapt›klar› anlaflmalar› güçlefltirdi¤ine de¤inen Güven Haddecilik Yönetim Kurulu Baflkan› Güventürk, ihracat› imkans›z denecek boyutlara getirdi¤inden dert yand›. Güven Haddecilik olarak Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkelerine çelik mamulleri ihraç ettiklerinden bahseden Güventürk, "‹hracatlar›m›z 2-3 sene öncesine kadar daha iyiydi. Eski karlar›m›z olmasa da hala karl› sat›fllar›m›z var. Çin'in ortaya ç›kmas› ile birlikte çok d›fl kay›plar verdik. Fiyat tutturam›yoruz

çünkü bizim için kalite ön planda geliyor. Çin kalitede iyi olmad›¤› için ucuz fiyatlar verebiliyor. Hedefimiz varolan pazarlar› kaybetmemek" diye konufltu. F‹YAT ARTIfiLARININ BAfiLICA SEBEPLER‹ Demir cevherine yüzde 70 zam geldi. Hurda fiyatlar› 300 dolardan, 560 dolara ç›kt›. Tafl kömürü fiyatlar›nda yüzde 200'ün üzerinde art›fl oldu. Petrol fiyatlar› yükseldi. 6 y›l içinde varil fiyat› 30 dolar seviyelerinden 100 dolar›n üzerine ç›kt›. Y›lbafl›ndan itibaren elektrik ve do¤algaz fiyatlar› zamland›. Navlun fiyatlar›, tarihin en yüksek seviyelerinde. Çin çelik sektöründe devlet yat›r›mlar›n› azaltt›. Piyasada varl›¤› azalma e¤iliminde. Türkiye'de son günlerde siyasi çalkant› var, kurlar yükselme e¤iliminde. Dünyada inflaat sektörü ABD d›fl›nda büyümesini sürdürüyor. Dünya ekonomileri büyüme trendini sürdürüyor.

ABD, petrol stoklamaya ara verecek ∂ AMER‹KA Amerika, Petrol fiyatlar›n› düflürmek amac›yla petrol stoklamay› düflürme karar› ald›. ABD Hükümeti, petrol fiyatlar› düflünceye kadar, ulusal stratejik yedeklere petrol stoklamaya A¤ustos ay›ndan itibaren ara verecek. ABD Enerji Bakanl›¤› aç›klamas›nda, petrol firmalar›yla yap›lmas› planlanan, 13 milyon ton ham petrol stoklamaya iliflkin anlaflmalar›n imzalanmayaca¤› belirtildi. Kongre'den bu hafta ç›kan bir yasa ile petrol fiyatlar›n›n varil bafl›na 75 dolar›n alt›na düflmesine de¤in, stoklamaya ara verilmesi öngörülüyordu.

‹slam Kalk›nma Bankas›ndan yoksul ‹slam ülkelerine kredi deste¤i ∂ SUUD‹ ARAB‹STAN ‹slam kalk›nma bankas›ndan 32 yoksul ‹slam ülkesine kredi verilece¤i duyuruldu. Söz konusu kredinin g›da al›mlar›yla ilgili oldu¤u aç›kland›. Banka, özelikle g›da kriziyle birlikte artan g›da ihtiyaçlar›n› asgari düzeye indirmek için baflta Afri-

ka ülkeleri olmak üzere 32 yoksul ‹slam ülkesine kredi olana¤› sa¤layacak. ‹slam Kalk›nma Bankas›, tamam› ‹slam Konferans› Örgütü'ne üye 7 ülke taraf›ndan geri kalm›fl ‹slam ülkelerini kalk›nd›rmak amac›yla 7 Aral›k 1973'te kurulmufltur. Merkezi Cidde'dedir. Kurucu üye ülkeler; Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt, Libya, BAE, ‹ran ve M›s›r’d›r. ‹slam Bankas›, ihtiyac› olan ‹slam ülkelerine uygun koflullu kredi veriyor. Banka kredileri, ‹slami tahvil sistemine göre, Malezya'n›n para birimi ringit cinsinden tahvil ihraçlar›yla sa¤l›yor.

TOBB 63. Genel Kurulu Yap›ld› ∂ ANKARA TOBB 63. Genel Kurulu, Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçeklefltirildi. Genel Kurul’a Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n yan› s›ra, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Naz›m Ekren, Devlet Bakan› Mehmet fiimflek, Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Faruk Özak ve Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik kat›ld›. Genel Kurul’un aç›fl konuflmas›n› yapan TOBB Baflkan› M. R›fat Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye, iflin, liyakatin, sorumlulu¤un, birlikteli¤in vatan› haline gelmelidir. Türkiye, çal›flma ahlâk›n›n ön plana ç›kt›¤›, çal›flman›n ve üretmenin en geçerli de¤er haline geldi¤i bir ülke olmal›d›r. Türkiye, her bir vatandafl›n›n, çal›flma ve liyakat yoluyla ana-babas›ndan, çocuklar›n›nsa, kendisinden daha iyi yaflayabilece¤inin mümkün oldu¤u bir ülke olmal›d›r” dedi.

dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you