Page 1

16

bilim - e¤itim - kültür

06 - 12 Haziran 2008 • 02 - 08 C. Ahir 1429

Pazar günü OKS'ye girece¤iz M.Ali Gönül

“Konya ve Kayseri'de içkili lokantalar yok!” Y›kmak/ harap etmek kolay, yapmak/ yap›c› olmak zordur. Bu kural hayat tecrübesince genel geçer bir kurald›r. Zira flu bir hakikattir ki, netice olumlu yahut olumsuz olur. Öyleyse bile bile y›k›c› olmak niye? Göre göre buna teflvik neden? Hangi ak›l, hangi zihniyet buna teflvik edici olur? Okuyucular›m›z bu girizgah›n neye bir bafllang›ç oldu¤unu merak ededursunlar, acizane devam edelim: Geçen yaz›m›zda kültürel yozlaflmadan/ erozyondan ve buna götüren yollardan bahsetmifltik. fiimdi ise toplumsal yozlaflmadan/erezyondan bahs edece¤iz. Yani madalyonun di¤er yüzünden… Toplumu ifsat, toplumu ‹slami de¤erler uzaklaflt›r›c› bir ahvale sürüklemek, bat› ahlak›yla donatmak as›rlard›r üzerimizde oynanagelen uzun vadeli emperyalist bir pland›r; bir yozlaflt›rma harekâtidir… Ne demiflti ‹ngiliz Lordu Kürzon: “Müslümanlar›n elinde Kur'an gibi bir kitap varken onlar› ifsat edemeyiz. Fakat içki ve kad›n ile baflarabiliriz.” ‹çki ve kad›n… Kad›n mevzusunu baflka bir yaz›m›za havale ediyoruz. ‹çkiye gelince… Tarihi insanl›k kadar eski olan bu haramdan insanl›k hiçbir fayda görmemifltir. Hususen her toplumun ifsad›nda rol alan en büyük etkendir. Onu böylesine ektin k›lan ise ona teflvik edici yay›nlar›n ve teflviklerin çoklu¤udur. Hergün okudu¤umuz gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinden birkaç› mutlaka alkolün sebep oldu¤u vakalard›r: Kimi bir trafik kazas›, kimi bir aile facias›, kimi de baflka bir sosyal vaka… Madem hal böyle sat›rlar›m›z›n isyan›n› s›ralayal›m: “Kötülü¤ün anas›” olarak tarif edilen ve dünya milletleri taraf›ndan da zarar› tescil edilen alkol/ içki, neden gazete sayfalar›nda hususen bu s›ralar boy boy reklam buluyor? Ekranlarda, filimlerde/ dizilerde aç›k yahut gizli reklam mahiyetli teflvik görmesi niçin? Tüm bunlar toplumumuzu/ inanc›m›z› ifsat de¤il mi? Bu ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Reklam Kurulu ne ifl yapar? Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) bu yay›nlar› neden görmezden gelir? Peki, ya bir k›s›m siyasilerin “Konya ve Kayseri'de içkili lokantalar yok(!) diye feveran etmeleri neden? Adeta Müslüman toplumu/ halk› bozmak/ yozlaflt›rmak, Yüce Allah'›n yasaklad›¤› bir fiili yaymak için birtak›m siyasi ad›mlar/ yay›nlar bu ifsad›n bir parças›… hatta ta kendisi… Adamlar›n ifli-gücü yok Müslüman mahallesinde içkinin bulunmamas›ndan dolay› durmadan a¤›t yak›yorlar. Konya'da, Kayseri'de içkili lokantalar yokmufl. Vah vah, ne yaz›k (!) Bunu geçersek dahi ‹slam'dan bahis aç›l›nca bafl›m›za allame kesiliyor, örtüye var›ncaya kadar içtihatlarda dahi bulunuyorlar. Yani din de onlar›n, millet de onlar›n. Haa, bir de içki de onlar›n… Âcizane bir tespitimi üzülerek anlatay›m. ‹çki ve içkili içecekler sat›fl› yapan yerlerden sak›n›r, al›fl verifl yapmam. Kutlu Do¤um Program› için 20 Nisan'da ‹zmir'den ‹stanbul'a dönerken yolda yiyecek bir fleyler almak gerekti. Emin olun yol üzerindeki köy, kasaba, ilçe ve illerde u¤rad›¤›m›z yerlerden Bal›kesir'e 20 km kala; ancak uygun bir market bulabildik. Hüsnü zann›m›z› yine de koruyal›m. Belki de temiz yerler vard› biz rastlamad›k. Dedi¤im gibi üzülerek söylemek zorunday›m ki; bu, ac› bir tecrübeydi. Müslüman bir toplumun Lord Kürzon anlay›fl›n›n yerli iflgalcileri içimizde/ ba¤r›m›zda, ekranlar›m›zda, gazetelerimizde ve marketlerimizde… fiayet bile bile al›fl verifllerimizi içki sat›fl› yapan ifl yerlerinden yap›yorsak sosyal yozlaflmaya biz de katk›da bulunuyoruz demektir. Ey okuyucu! Art›k ne yapman gerekti¤ini fark›nda olarak etraf›n› ayd›nlatmak sana düflüyor, unutma ki sen küçümsenmeyecek bir gücün, yani iman erlerinin/ inanc›n› koruyanlar›n gücüsün, kuvvetisin. Yerli Kürzonlara karfl› bir direnifl meflalesini de sen yak! Yaflad›klar›m›za ve gördüklerimize flahit olduktan sonra Anadolu'da/ Müslüman halk›n ba¤r›nda y›landan kaçar gibi alkolden/ içkiden inanc› gere¤i uzak duran, sat›fl›n› yapmayan, bununla ‹slami de¤erlerin bekas›na bir nebze olsun vesile olan, dükkân›n› besmeleyle açan “ Bakkal amcalar›n” elinden öperim.

Baflar›l› olmak için elinizden geleni yapt›n›z. Karfl›l›¤›n› alacaks›n›z. Ama s›nav›n›z›n kötü geçmesi durumunda kendinizi y›pratmay›n. Unutmay›n, hiçbir s›nav sonucu sizin sa¤l›¤›n›zdan daha önemli de¤ildir.

‹slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Kendi türünde dünyada tek olan ‹stanbul ‹slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde birçok Müslüman bilim adam›n›n bulufllar› ve yapt›klar› aletler sergileniyor. Gülhane Park›'nda aç›lan ‹slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, ‹slamiyet'in bilim dünyas›na katk›s›n› gözler önüne seriyor. Müze için 24 milyon YTL harcanm›fl. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Türkiye Bilimler Akademisi, TÜB‹TAK, J.W. Goethe Üniversitesi Arap ‹slam Bilimleri Tarihi Enstitüsü ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi katk›s›yla Gülhane Park›'nda aç›lan ‹slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, görenleri hayrete düflürüyor... Müslüman bilim adamlar›, 8. Yüzy›ldan 16. yüzy›l›n ortalar›na kadar bilimin öncüleriydiler. Bu Müslüman bilim adamlar›n›n yapt›¤› bulufllar maalesef yeterince gelecek kuflaklara aktar›lamad›. Müslüman bilim adamlar›n›n bulufllar›, flimdi Gülhane Park›'ndaki ‹stanbul ‹slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Müze, yo¤un ilgi görüyor. Müze yetkilileri, burada sergilenen 140 eserin büyük bir k›sm›n›n orijinal oldu¤unu, eser say›s›n›n k›sa süre sonra 800'ü bulaca¤›n› aç›klad›. Gülhane Park› Has Ah›rlar binas›nda 3 bin 550 metrekare alan üzerinde aç›lan müzede; astronomi, co¤rafya, deniz bilimleri, saat teknolojisi, geometri, optik, t›p, kimya, maden, fizik, mekanik, savafl teknolojisi ve mimarl›k dallar›nda eserler ve aletler sergileniyor. Müslüman bilim adamlar›n›n müzede sergilenen baz› bulufllar› Kimya: Cabir bin Hayyan, kantitatif ve kalitatif prensiplere dayanan bir bilim olarak kimyay› kurdu. Bat›, bu seviyeye 900 sene sonra ulaflt›. ‹lk rasathane: ‹lk uzay gözlemevi Halife ElMe'mun zaman›nda (9. yüzy›l) Ba¤dat ve fiam'da kuruldu. Matematik: 950 y›l›nda Ebu Cafer el Hazin, parabol konstrüksiyonu kullanmak suretiyle üçüncü dereceden bir denklemi çözdü. Astronomi: 9. yüzy›lda Günefl'le Dünya'n›n y›ll›k en uzak mesafesinin de¤iflken oldu¤unu fark eden Müslümanlar, yörüngedeki ilerlemenin 12,09 saniye oldu¤unu saptad›. Trigonometri: Trigonometriyi 13. yüzy›lda Nas›ruddin etTusi kurdu. Co¤rafya: Biruni, 11. yüzy›lda enlem ve boylam derecelerini hesaplad›.

Sekiz y›ll›k bir e¤itimin sonunda, uzun bir haz›rl›¤›n ard›ndan 08. Haziran 2008 pazar günü s›nava girece¤iz. Öncelikle bu bir tür deneme s›nav›d›r. Sak›n kendinizi s›k›nt›ya koymay›n›z. Afl›r› bir heyecana kap›lmay›n›z. Her fley olmas› gerekti¤i gibi olacak. S›navla ilgili yapman›z gerekenler var, bu hafta onlardan söz edece¤iz. S›nav Öncesi Yapman›z Gerekenler -Cumartesi günü sizi yoracak etkinliklerden kaç›n›n. Ancak eve de kapanmay›n. D›flar› ç›k›n, gezin, arkadafllar›n›z› ziyaret edin, oynay›n. -Akflamleyin, s›nav evraklar›n›z› haz›rlay›n, göz önündeki bir yere koyun ve her gün uyudu¤unuz saatte uyuyun! Uykunuz gelmiyorsa yo¤urt gibi uyku getirecek yiyecekler yiyin. -Pazar sabah› mutlaka kahvalt› yap›n, ancak t›ka basa yemeyin ve ya¤l› yiyecekler tüketmekten kaç›n›n. -S›nav yerine s›navdan yar›m saat önce ulaflacak flekilde evden ç›k›n. Evden ç›karken acaba unuttu¤um bir fley var m› diye evraklar›n›z› kontrol edin. -Yan›n›zda silgi, kurflun kalem ve kalem açaca¤› bulunsun. 0,5 uçlu kalem kullanmay›n. Bu uçlar hem s›k k›r›l›r hem de formunuzu delebilir. -S›nav yerine vard›¤›n›zda salon kap›lar›na veya okul kap›s›na as›l› listelerde ad›n›z›n olup olmad›¤›na bak›n. S›nav An› -Salon görevlilerini dikkatlice dinleyin. - Bilgilerinizi formunuza

do¤ru iflaretleyin. -Kitapç›klar verildikten sonra ilk önce kitapl›k türünü iflaretleyin. Bu iflaretlemeyi yapmazsan›z s›nav›n›z geçersiz say›l›r. -Kitap盤›n›z›n tam olup olmad›¤›n› kontrol edin. -S›nav görevlileri d›fl›nda kimseye soru sormay›n. -Türkçeyi sona b›rakmamak flart›yla soru çözmeye en baflar›l› oldu¤unuz dersten bafllay›n. -‹lk soruyu bilmemeniz daha sonraki sorular› bilmeyece¤iniz anlam›na gelmez. Sorular üzerinde uzun süre durmay›n. Yapamad›¤›n›z sorular› geçin, sonra onlara dönersiniz. -Heyecanlanmak do¤al bir durumdur. Kendinizi heyecan›n›za kapt›rmay›n›z. Soru çözdükçe heyecan›n›z kendili¤inden azal›r ve geçer. -Her çözdü¤ünüz soruyu cevap formuna iflaretleyin. Önce çözüp sonra toplu halde iflaretleme yöntemi kayd›rmalara veya gecikmeye neden olmaktad›r. Her y›l yüzlerce ö¤rencinin bu kötü yöntem yüzünden s›nav› kaybetti¤ini unutmay›n. -Yorum sorular›nda ilk cevab›n›z›n genellikle do¤ru oldu¤u-

Güneydo¤u'ya e¤itim "GAP Eylem Plan›" ile Güneydo¤u'ya e¤itim alan›nda da büyük yat›r›mlar geliyor. Bölgeye 5 y›l içinde bin 865 yeni derslik yap›lacak. Terör olaylar› nedeniyle e¤itim alan›nda da büyük gerilemenin yafland›¤› Güneydo¤u'ya yeni yat›r›m hamleleri bafll›yor. Baflbakan Erdo¤an'›n aç›klad›¤› GAP Eylem Plan› çerçevesinde zorunlu e¤itimden derslik a盤›na kadar birçok alanda yat›r›mlar yap›lacak. Bütün e¤itim kademelerinde altyap› gelifltirilecek ve f›rsat eflitli¤i sa¤lanacak. E¤itimde f›rsat eflitli¤i için okul öncesi e¤itim yüzde 50 art›r›lacak. Yat›r›mlar sayesinde zorunlu e¤itime gelmeyen ö¤renci kalmayacak. Bin 865 yeni derslik yap›lacak. Tam 9 bin 43 ö¤renci okula kazand›r›lacak. Orta ö¤retimde okuma oran› yüzde 90'a ç›kar›lacak. Güneydo¤u'da ö¤rencilerin bar›nma sorununun giderilmesi amac›yla da biner kiflilik yurtlar yap›lacak.

‹badette teknoloji dönemi bafllad› Tespih çeken “zikirmatik”, dua ö¤reten laptop, hatim indiren “hatimmatik”, k›bleyi gösteren seccade ve cep telefonu, en çok ilgi gören ürünler aras›nda…

Tespih çeken “Zikirmatik” Çin mal› elektronik tesbih modeli olarak bilinen cihaz, okunan her zikrin ard›ndan üzerindeki dü¤meye bas›larak, numaratörün çal›flt›r›lmas› esas›na göre iflliyor. Tespih özelli¤inin yan› s›ra namaz vakitlerinde de alarm› çal›yor. Dua ö¤reten laptop Türk firmalar›n›n iste¤i do¤rultusunda Çin'de üretilen oyuncak laptoplar, çocuklara dua ö¤retiyor. Üzerindeki dü¤melere bas›ld›¤›nda ilahiler söyleyen cihaz, çocuklar›n namaz surelerini kolayca ö¤renmeleri için üretilmifl.

Hatim indiren “Hatimmatik” “Hatimmatik” ad›yla sat›fla sunulan cihaz, dijital ses kayd› ile Kuran-› Kerim okuyor. Cihaz›n özelliklerine göre dünyadaki 2 bin 800 kente göre programlanm›fl ezan okuma ve k›bleyi gösterme özellikleri var. Yol duas› cihaz› Araçlara monte edilen cihaz, konta¤› çevirip marfla bas›ld›¤›nda otomatik Peygamber Efendimiz'in (sav) okudu¤u “yol duas›n›” okuyor. K›bleyi gösteren seccade Kullan›lan fosfor bask› teknolojisiyle seccade üzerindeki geleneksel desenlerin üzerindeki ›fl›klar, Mekke yönüne döndükçe ayd›nlan›yor. Çinlilerin de üretti¤i k›bleyi gösteren seccadeler de mevcut. Ayr›ca Kabe'yi gösteren özel bir pusula da istenilen seccadenin üzerine yap›flt›r›larak kullan›labiliyor.

nu unutmay›n. -S›navda lavaboya gitme izni verilmektedir. Bu konuda çekingen davranmay›n veya lavaboya gitmeyi bir zaman kayb› olarak görmeyin. -Bütün sorular› bitirdi¤inizde cevaplar›n›z› kontrol edin. -Size bütün sorular›n cevaplar›n› verece¤iz diyen salon görevlileri olursa onlara kanmay›n. Çünkü bu tür durumlarda s›nav iptal edilir. -S›nav bitmeden salondan ç›kmay›n. S›nav›n›z›n kötü geçmesi durumunda kendinizi y›pratmay›n. Unutmay›n, hiçbir s›nav sonucu sizin sa¤l›¤›n›zdan daha önemli de¤ildir. Allah yard›mc›n›z olsun! Velilerimiz ‹çin Uyar›! Hiçbir ö¤renci s›navda baflar›s›z olmak istemez. Her ö¤renci s›nav an›nda yeteri kadar duyarl›d›r. Lütfen s›nav öncesinde “Aman çocu¤um! Dikkatli ol, bu s›nav senin için çok önemlidir, sak›n bir ihmalkârl›kta bulunma!” gibi tavsiyelerde bulunmay›n. Size düflen ö¤renciyi zorlamak, onun heyecan›n› art›rmak de¤il, onu rahatlatmakt›r. Bunun için ona bunun bir ölüm kal›m meselesi olmad›¤›n› söylemenizde yarar vard›r. fiunu da unutmamak gerekir: Kazanmama durumunda afl›r› bir ceza vaat etmeyle; kazanma durumunda afl›r› bir ödül vaat etme aras›nda hiçbir fark yoktur. S›nav sabah› bu iki vaatten de kaç›n›n. Çünkü ikisi de ö¤rencinin heyecanlanmas›na yol açar.

‹flte namaz k›lan robot Hiç namaz k›lan robot gördünüz mü? ‹flte Malezya'daki Uluslararas› ‹slam Üniversitesi ö¤rencilerinin gelifltirdi¤i o robot. K›bleyi gösteren ve ezan okuyan cep telefonu Kullan›c›s›na namaz vakitlerini ezan okuyarak hat›rlatan telefon, k›bleyi gösteriyor. Farkl› programlar yüklenilerek, Kur'an-› Kerim'i Arapça, ‹ngilizce ve Türkçe okuyan telefon, bir çok Müslüman ülkede ra¤bet görüyor. Cep telefonuna yüklenen program sayesinde k›bleyi belirlemek için menüden “k›ble” seçene¤i tufllan›yor. Daha önceden verilen flehir koordinatlar› ile kullan›c›, yüzünü kuzeye dönüyor. Telefon bir süre sonra otomatik olarak kullan›c›ya k›bleyi ok iflareti ile gösteriyor.

Düflünceyle robot kolu hareket etti "Maymun için küçük bir lokma, insanl›k için büyük bir ad›m" diye nitelendirilen deney ileride felçli hastalar›n tedavisinde kullan›labilece¤ini öngörüyorlar. Araflt›rmada, bilim insanlar› birkaç gün içinde hareket edemeyen iki maymuna, kollar›n›n yan›na ilifltirilen bir robot kolu düflünce yoluyla hareket ettirmeyi ö¤rettiler. Yapt›klar› deneyde düflünceleriyle hareket ettirdikleri robotun protez kollarla yemek yemesini sa¤lad›lar. Bu kollar, beyne ba¤l› bir dizi elektrotun bilgisayara sinyaller iletmesiyle çal›flt›r›ld›. Bu ad›m, milyonlarca felçli hastan›n beyinleriyle takma kollar ya da di¤er otomatik cihazlar› hareket ettirebilmelerini sa¤layabilir. Maymunlar›n robot kollar›n› kontrol ederek bir fleyler yiyebilmeyi ö¤renmeleri birkaç günlerini ald›.

dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you