Page 1

6

bas›n analiz

06 - 12 Haziran 2008 • 02 - 08 C. Ahir 1429

serhad bayram F‹TNE OLMAK Hamd Âlemlerin yegâne Rabbine mahsustur. Salât ve selam Efendimiz (sav) ‘e olsun. ‹slam Camias›na dair seri halinde bafllatt›¤›m›z yaz›lar›m›zdan üçüncüsünün konusu, kiflilerin konumlar›n›n nas›l fitneye dönüflebilece¤i gerçe¤ini irdelemek olacakt›r. Hz. Ebu Zerr’i (ra) bilmeyenimiz yoktur. Özellikle Hz. Osman’›n (ra) döneminde aç›k ve sert bir dille hep elefltirilerde bulunmufl ama; asla fitne olmam›flt›r. Size buna dair tarihimizden bir rivayet aktaray›m: "Resulullah Mina’da namazlar›n› hep kasr k›lm›flt›r. O’ndan (s) sonra Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer de (r.anhuma) hilafetleri süresince Mina’da namazlar›n› kasr olarak k›lm›fllard›r. Hz. Osman ise hilafetinin ilk befl y›l›nda kasr k›lm›flken alt›nc› y›l›nda tam (4 rekât) olarak k›lma karar› alm›flt›. Abdullah b. Mesud, Abdurrahman b. Avf ve Hz. Ali baflta olmak üzere baz› sahabeler buna itiraz edip Mina’daki namazlarda Resulullah’›n (sav), Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in uygulamalar›n› hat›rlatm›fllard›. Ama en sert tepki Hz. Ebu Zerr’den gelmiflti. Hz. Osman tam (4 rekât) k›lmada ›srar edince ve cemaat saf tutunca ilk safta Hz. Ebu Zerr tekbir alm›flt›. Hayretle hikmeti sorulunca da "Fitne flerdir" demiflti. Onun Resulullah’dan (sav) ald›¤› terbiye, ayr› cemaat oluflturup kasr k›lmay› de¤il, müminlerin emiri imametinde haz›rdaki cemaatle tam k›lmay› gerektiriyordu. ‹bni Sa'd, Tirmizî, Hâkim, ‹bni Mace, Ebû Nuaym, ‹bni Hanbel ve ‹bni Abdi'l-Berr'in rivayetinde Rasûlullah (s.a.v.), Ebû Zerr hakk›nda, "Ebû Zerr'den daha do¤ru sözlü olan› ne yer tafl›m›fl, ne de gök gölgelemifltir" buyurmufllard›r. Do¤ru sözlü olmak sadece söylemlerin do¤ru olmas› de¤ildir. Do¤ru yerde durmak da do¤ru sözlü olmakt›r. Do¤ru söylenip yanl›fl yerde duruldu¤u an, yanl›fl pozisyonlara girildi¤i an söylenenler ne kadar da do¤ru olsa fitneye yol açar. Görüyoruz, duyuyoruz, üzülüyoruz. Maslahat ilmek ilmek ifllenirken, binbir cefayla hayat verilmeye çal›fl›l›rken kendi samimiyetleriyle, kasr delilleriyle iyi niyetli istidlallerde bulunuluyor. Do¤ru bildi¤imiz gerçeklerin yanl›fl olabilme ihtimalini sorgulamay› bir tarafa b›rakal›m. Do¤ru olufllu¤u tek eksen yapmak, sadece kendi do¤rular›m›z›n bayra¤›n› çekmek ile hizmet kufla¤›nda bir k›r›lma ve incelme noktas› oluflturuldu¤unu anlamal›y›z. Hz. Ebu Zerr do¤ru olan› söyledi; ama cemaate tabi olup tenkit etti¤i halde kasr k›lmamakla Mina’da yanl›fl da yapmad›. Do¤ruyu söyleyip yanl›fl› yapmamakla fitne olmad›. O dönemi an›msayal›m ki, Ebu Zerr’in (ra) tavr› anlafl›ls›n. Fitneciler o dönemde kol gezmekte, özellikle Müslüman olmufl gibi davranan Yahudi dönmeler en hassas meseleleri kafl›maktad›rlar. O dönemin fitne bafllar› birçok kez Ebu Zerr’le temasa geçmeye çal›flm›fl; ama asla yüz bulmam›fllard›r. Nitekim kaynaklar flöyle der: "Ebû Zerr (r.a.), yarat›l›fltan hak sever bir sahabe idi. Ümmet aras›nda meydana gelen fitne ve fesatlara kar›flmaktan son derece sak›n›rd›. Hz. Osman'a (ra) muhalif olmas›na ra¤men, etraf›n s›k›flt›rmas›na mukabil tarafs›z kalm›flt›r. Hz. Osman'a (ra) muhalif olarak tan›n›rd›. Fakat bütün bu muhalefetlerine ra¤men onlara karfl› gelmedi. Kendisine arzu etmedi¤i bir fley teklif edildi¤i zaman, zâhidlere mahsus bir eda ile ve güler yüzle, hofl sohbetli¤ini de ileri sürerek reddederdi. Madem günümüzde de fitne kazanlar› fokurdamaya devam ediyor, öyleyse farkl› görüfllerimizin fitnecilere malzeme olmamas› için Ebu Zerrce bir tav›rd›r bize gereken. Onun gibi do¤ru ve aç›k sözlü olmak, onun gibi do¤ru yerde durup do¤ruyu o halde konuflmakla olur. Hat›rlayal›m; Kur’ani fermanla " Yeryüzünde fitne kalmay›ncaya kadar…" gibi bir hükümle sorumluyuz. Dinin sadece Allah’a ait olmas› için fitnenin kurumas› laz›m. Fitneyi kurutma eyleminin ilk ad›m› ise kendimizde bitirmektir. Tüm benli¤imle inan›yorum. Hizmet camias›n›n her bir ferdi fitne ç›karmaya düflmand›r. Bizim derdimiz fitne ‘olmak’ iledir. Yaz›m›z›n bafl›nda "Ebu Zerr fitne ç›karmad›" demedik. "Fitne olmad›" dedik. Fitne ç›karmak ile fitne olmak aras›nda nükteli bir fark vard›r. O halde fitne ç›karmamaya hassas oldu¤umuz kadar fitne olmamaya da hassas olmal›. Denilir ki, Hz. Yusuf (as) Züleyhadan sonra fitne olmas›n diye yüz güzelli¤ini peçeyle gizlemifltir. Rivayetin sahihli¤ini kabul edersek Hz. Yusuf yüzünü gizlemeden gezip dolaflmaya devam etseydi –hâflâ- kimse ona ‘fitne ç›kard›’ diyebilir miydi? Dedik ya fitne ç›karmak ayr› fitne olmak ayr›d›r. Selam ve dua ile... Bas›n analiz sayfam›z hakk›nda her türlü istek, öneri ve flikayetlerinizi bize iletiniz. sbayram@dogruhabergazetesi.com

Camiler Aç›k Yollar› Kapal›

‹flte ‹rtica fiimdi Geliyor "Nevflehir'in Hac›bektafl ilçesi

suyunun kutsal oldu¤u kabul edi-

dün tarihi günlerinden birini yafla-

len Aslanl› Çeflme'den su içti."

d›. Her y›l A¤ustos ay›nda Alevile-

(Zaman Gazetesi)

rin bir araya geldi¤i ilçe, bu kez yüksek yarg› mensuplar›n› a¤›rlad›. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan› Muammer Ayd›n ile Yarg›tay ve Dan›fltay üyelerinin bulundu¤u heyet 3 gün sürecek Orta Anadolu

Biz, Türkiye’de 80 y›ld›r türbelerin yasak oldu¤unu biliyorduk.

Aleviler ‹çin kutsal Su

Yüksek Yarg› Üyeleri türbe ziyareti yap›nca yan›ld›¤›m›z› anlad›k. Va-

D›fliflleri Bakan› Ali BABACAN Avrupa Parlamentosunda "Türkiye’de sadece gayri müslim az›nl›klar de¤il, müslüman ço¤unluk da dini özgürlüklerle ilgili sorun yafl›yor" dedi. At gözlü¤ü takm›fl az›nl›k ‘camiler aç›k, oruç serbest. Hac serbest…’ nakaratlar›yla izin verdikleri ‹slam› dillendirerek, Türkiyeyi nas›l Avrupaya jurnallersin diye hakaretler ettiler. Uzun uzun baflörtüsünü, ‹mam Hatipleri, namaz k›ld›r›lmayan liselileri, Cuma namaz›na b›rak›lmayan memurlar›, ordudan at›lan gümüfl yüzüklüleri… konuflmayal›m. Türkiye’de ‹slam özgürdür diyen BABACAN’a atefl püsküren köfle yazarlar›ndan sadece ikisinin kendilerini nas›l da yalanlad›klar›na bakal›m. Güngör MENG‹ BABACAN’a soruyor

kit Gazetesi ‘camiye de bekleriz’

"Siz alt› y›ld›r hükümetsiniz, niye sorunlar› çözmediniz?"

gezisini Hac›bektafl'tan bafllatt›.

demiflti haber üzerine. Hepsini

Eflleriyle birlikte gelen yarg› men-

cümbür cemaat de¤il de kefene sa-

suplar›, Hac› Bektafl-› Veli Türbe-

r›l›, tabut içinde bir gün camileri-

si'ni ziyaret edip dua etti. Heyet,

mizi teflrif edeceklerini görürüz el-

Alevili¤in önemli ritüellerinden bi-

bet. Tabi, cesetlerinin yak›l›p külle-

Bir di¤eri Mustafa MUTLU flöyle diyor;

ri olan semah gösterisini de izledi.

rinin bir yerlere saç›lmas›n› vasiyet

"Ad›, Hatice...

YSK Baflkan› Ayd›n ve baz› üyeler,

etmedilerse.

fiapflal olsa gerek. Yüzeysel de olsa çözmeye çal›flt›klar› için Anayasa Mahkemesinde flu an kapat›lma davas› aç›lmam›fl m›?

1967’de Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nde derslere bafl›n› örterek girmeye çal›flt›¤› için okuldan ihraç edilen ilk Türk kad›n›...

Alevilik Din mi ki? ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Darülacezenin Kay›flda¤› kampüsünde 3 din için ayr› ibadethane yapt›rd›. CHP’li bir meclis üyesi Sinagog, Kilise ve Camii yapt›n›z, Aleviler için de Cemevi yap›n dedi. Konu ‹stanbul Müftülü¤ünden sorulunca do¤al olarak olumsuz yan›t veril-

di. Kartel gazeteleri ayr›mc›l›k yap›ld›¤›na dikkat çektiler; ama bir fleyi gözden kaç›rd›lar. Yahudilere Hz. Musa Tevrat, Hristiyanlara Hz. ‹sa ‹ncil ve Müslümanlara Hz. Resulullah Kur’an ile geldi de Alevilere hangi peygamber hangi kitapla geldi. Alevi vatandafllar›m›z› uyaral›m. Bir

müddettir ‘Alevilik Dini’ söylencesi ortal›kta geziyor. Bu size hamiyetlerinden de¤ildir. Sizi istismar etmek istemektedirler. O halde Alevi vatandafllar›m›z› bu duruma tepki göstermeli de¤il mi? Hem istismar ediliyorlar hem dinsiz bir din sürecine çekilmek isteniyorlar.

Böyle halan›n da böyle ye¤eni olur iflte!" Mustafa MUTLU da BABACAN’a at›p tutup kendi tükürdü¤ünü yal›yor. Ali BABACAN’›n halas› Hatice’nin 1967’de baflörtülü oldu¤u için Fakülteden at›ld›¤›n› söylüyor. Yaz›lar›nda Türkiye ‹slam›n en güzel yafland›¤› ülke deyip örneklerini müslümanlar›n u¤rad›¤› zulümlerinden getirmek sersemlik… Az m› söyledim? Bir internet sitesinde 1175 kifli aras›nda yap›lan istatistik "Türkiye'de Müslümanlar da özgür de¤il" sözlerine kat›l›yor musunuz? • Evet 77,8%

• Hay›r 20,7%

• Fikrim yok 1,5%

Etme Bulma Dünyas› Montajl› Atatürk

Önder Sav’›n kahraman› oldu¤u tele-kulak meselesini duymayan kalmad›. Aç›k unuttu¤u telefonundan Vakit gazetesi damardan bir habercilik yapm›flt›. Her fley bir yana Önder Sav’›n yaflad›¤› bu rezaleti baz› internet siteleri Efendimiz (sav) ve Hac ile alay etmesinin bir ceÖnder SAV zas› olarak

yorumlad›. Haddimiz de¤il; ama Allah rezil kullar›n›n cezas›n› bu kadar çabuk ve az›c›k yollamaz diye düflünüyoruz. Size bir hikâye anlatay›m. Atl› bir adam at›n› kofltururken önüne yaya ç›kar. Adam k›rbac›yla yayay› tartaklay›p düflmesine sebep olur. 50 metre gitmeden attan düfler. Bunu yayaya yapt›¤› zulmün neticesine yorumlay›p döner yayadan özür diler. Yaya flu hikmetli cevab› verir. ‘Ey atl›, at›ndan bu düflmen beni k›rbaçlamandan de¤ildir. Bu düflüflün benden önce k›rbaçlad›¤›n›n

cezas›d›r. Bana yapt›¤›n hakaretin cezas› olarak daha ilerde düfleceksin. Çünkü Allah cezay› bu kadar çabuk yollamaz.’ Önder Sav›n bu olayda rezil edilmesi önceki hafta Resulullah ve Hac ile alay ediflinin cezas› olmasa gerek. Bu, daha önce yapt›¤›, bas›na yans›mam›fl densizliklerinden birinin cezas›yd›. Önceki hafta kinini alayla kusmas›n›n cezas›n› daha çekecek. Nasip olursa biz de görece¤iz. Siz ne dersiniz?

Hilaf m› Var? Kafan›z Kar›fls›n

Malum Medya, Kene ›s›rmas›ndan dolay› vefat eden bir bayan›n cenazesinde emekli imam› dinleyip vaazdan nasihat alaca¤›na fleytana istirahat yapt›rmaya devam etti. Emekli imam cenazede "Cenab-› Allah ufac›k bir böcekle koca bir bedeni yok eder. Allah diyor ki, dünyada baz› husumetler art›nca kavimlere baz› cezalar, bilinmedik hastal›klar verilir. Dünyada fiili ve sözlü fuhufllar artt›kça, bu tür belalar bafl›m›za musallat olur. Cenab’› Allah gökten tafl ya¤d›rmadan küçük bir fleyin yar›m miligram salg›lad›¤› zehirle koskoca vücudu yok ediyor. Allah kudretine teslim ol-

maktan baflka çare yok. Bunlardan kurtulmam›z için Allah’›n kurallar›na uyal›m, maneviyata önem verelim. Bu tür hastal›klarla mücadele etmemiz için iki yol var. Birincisi; sa¤l›k kurallar›, ikincisi; Allah’›n maneviyat›na yönelmek" demifl. Hilaf m› var? Az bilem demifl. Peygamberlerine kulak vermeyen kavimlerin bafllar›na gelenleri bir okuyun. Tabi magazin peflinde koflturmaktan f›rsat bulabilirseniz.

Erol MAN‹SALI Cumhuriyet’te " Bat› Dincilerle Stratejik ‹flbirli¤i Yapt›" bafll›kl› yaz›s›nda Dincilerin Bat›yla yapt›¤› iflbirli¤ine deliller getiriyor!!! Malayani olmas›n sizin için bir bölümünü tek ald›m. ‘ … Hangi güç Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine karfl›, Bat› talepleriyle bu kadar örtüflebilirdi? Ne Amerikanc› generaller ne büyük sermaye çevreleri Bat›n›n bu taleplerini karfl›layabiliyorlard›. ‹flte bu nedenle ABD ve AB Türkiye’de Dincileri esas iflbirlikçileri olarak seçtiler’

Allah Allah! Kafam kar›flt›. 80 y›ld›r Atatürk ‹nkilablar›n›n Bat›n›n Muas›r MEdeniyetini yakalamak için gerçekleflti¤ini anlat›yorlard› bize. ‹lkokul kitaplar›ndan itibaren biz gerici, onlar ilerici, Bat›l›yd›. Bu yüzden sar›¤› at›p Bat›n› flapkas›n› giymifltiler. Do¤unun alfabesini silip bir halk› bir gecede cahil b›rakma pahas›na Bat›n›n harflerini onlar alm›flt›. Bat›n›n e¤itimini, hukukunu… onlar alm›fl ‹stiklal Mahkemeleri gölgesinde özümsemifltiler. Benim kafam kar›flt›. Sizinki de kar›fls›n.

Hükümetten baz› yetkililer Atatürk’ün elinde sigara olan bir foto¤raf›n› kötü örnek olmas›n diye montaj yap›nca ‘Bu kabul edilebilir de¤ildir’ diye yaygara kopar›lm›flt›. Radikal’in Radikal Kitap ekinin(30 May›s) ilk sayfas›nda gördü¤ünüz mini etekli, göbe¤i d›flar›da bayan elbiseleri içinde montajl› resimlerine durun kimler ne diyecek?

Ak›l Havada Olunca.. Oohh Ahiret Varm›fl Sorun da bu ya Yeni bir moda ç›kt›. Bir vinç yard›m›yla yerden metrelerce havaya kald›r›lan yemek masas›nda yemek yiyip gökyüzünde t›k›n›rken yeryüzünü seyretmek. Kartel gazeteleri bu haberi ifltahla servis yapt›. Havada 22 kiflilik bir yemek 7.900 Avro (yaklafl›k 15 bin YTL) Nas›l gökyüzünde z›kk›mlan›rken çöplerde ekmek arayanlar›n manzaras› ifltah›n›z› aç›yor mu?

Eski ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ali Müfit GÜRTUNA’n›n efli Reyhan GÜRTUNA, baflörtüsüne karfl› tavr› ‹srail ile yar›flan bir gazeteyle röportaj yapm›fl. Röportaj›n bafll›¤› ‘Oh dünya varm›fl’ Demifl ki Reyhan GÜRTUNA, "Annem, belli yafltan sonra örtünmenin flart oldu¤unu söyledi. 17 yafl›nda kapand›m. Tam 30 y›l. Son iki y›l flapka giymeye bafllad›m. Sonunda flapkay› da ç›kar-

d›m ve kafam› kurtard›m. Asl›nda yapt›¤›m biraz tarz de¤iflikli¤i. Yoksa benim yolumda bir de¤ifliklik yok." Açm›fls›n, aç›lm›fls›n o senin sorunun. Peki, müslümanlara her bir gam de¤di¤inde zil tak›p oynayan bir grubun en büyük gazetesini mi buldun röportaj yapacak? Oh dünya varm›fl öyle mi? Dünyada döneklikle yalan flöhreti bulursun belki. Ooh! Ahiret de var diyebilecek misin?

CHP Grup Baflkanvekili Kemal K›l›çdaro¤lu, ''Hazreti Muhammed ça¤›n›n en büyük devrimcisidir, alemlerin efendisidir. Dolay›s›yla ça¤›n›n en büyük devrimcisi olan, milyarlarca insan› etkilemifl bir kifliye, sosyal demokrat gibi devrimci bir partinin farkl› bak›fl aç›s›yla bakmas› mümkün de¤ildir'' demifl. Sorun da bu ya. Resulullah’› (sav) sadece (kendi) ça¤›n›n devrimcisi görüyor, kendi ça¤›n›zdan d›fll›yorsunuz. Tüm ça¤lar› Onunla (sav) okumad›kça kasem olsun ki, a¤z›n›zla kufl tutsan›z, sürünerek Hacca gitseniz, yüzerek tavaf yapsan›z müslümanlar nezdinde sicili en bozuk partilerden biri olarak zerre kadar hüsn-ü zanna lay›k görülmezsiniz.

dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

dogruhaber gazetesi 10.sayı  

dogruhaber gazetesi haftalık siyasi gazete

Advertisement