Page 1


Editor’s Talk “ฉันต่อเรือ ด้วยหัวใจ เตรียมพร้อม เดินทางไป ท่องทะเลดูสักที คลื่นลม นั้นรุนแรง รู้ดี แต่เสียงหัวใจที่มี บอกฉั น ให้ ล องออกไป เผชิ ญ กั บ มั น ” นี่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเพลง อย่ า อยู่ อย่ า ง อยาก เพลงของพี ทู ว อร์ ชิ พ ค่ายสนามหลวงการดนตรี ความหมายของเพลงกินใจดีนะครับ มี เ พลงหลายเพลงและโฆษณาหลายๆ ตั ว ที่ สื่ อ ถึ ง การให้ กำลั ง ใจ การต่ อ สู้ ฟั น ฝ่ า อุ ป สรรค เพื่ อ พบกั บ ความสำเร็ จ “คิดนอกกรอบ” “กล้าที่จะก้าว” “กบนอกกะลา” “เต็มที่ กั บ ชี วิ ต ” ฟั ง ดู แ ล้ ว ทำให้ รู้ ว่ า กว่ า จะประสบความสำเร็ จ คุณต้องมีสิ่งเหล่านี้ หากเปรียบชีวติ เหมือนกับการล่องเรือ เมือ่ ขับเคลือ่ น สู่ ท ะเลใหญ่ จะต้ อ งเจอกั บ กระแสน้ ำ คลื่ น ลม ดั ง นั้ น ก่ อ น ที่ จ ะออกสู่ ท้ อ งทะเล เรื อ จะต้ อ งมี ค วามแข็ ง แรงมากพอที่ จ ะอยู่ ใ นทะเลกว้ า งได้ ก็ เ หมื อ นชี วิ ต คน กว่ า จะประสบ ความสำเร็จได้ คุณต้องฝึกฝนสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเอง ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ จนเกิดความชำนาญ บางคนทำงานมานาน ก็ยังไม่ชำนาญ บางคนตั้งใจมุ่งมั่น แต่ก็ยังไม่ไปถึงไหนสักที บางคนมีความสามารถ แต่ขาดความพร้อม บางคนมีความพร้อมแต่กลับขาดความกล้าซะอย่างนั้น ซึ่งจะว่าไปแล้ว “ความกล้า” เป็นพลังยิ่งใหญ่ ที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จ อย่างคำพูดของคุณครูท่านหนึ่ง ซึ่งผมจำได้เสมอ (อริสรา ธนาปกิจ) เธอ พูดไว้ว่า “Insanity doing the same things, Over and again and expecting different results.” “มันเป็นความ โง่เขลาของมนุษย์เราที่เชื่อว่าการทำอะไรซ้ำๆ เหมือนเดิมจะเกิดผลที่แตกต่างไปในชีวิต ซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้” ได้เวลาลุกขึ้นถามตัวเองแล้วว่า เราพร้อมหรือยังที่จะกล้าลุกขึ้นมาทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมๆ ที่เราทำอยู่ พร้ อ มหรื อ ยั ง ที่ จ ะก้ า วไปข้ า งหน้ า ในโลกแห่ ง ความจริ ง ทุ ก คนต้ อ งเผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคปั ญ หา ภั ย อั น ตรายมากมาย เหมือนเรือที่ออกทะเลกว้าง ทั้งคลื่นโหมกระหน่ำ เรือเสีย โดนดูแคลนจากเรือสำราญหรู หรือแม้แต่การติดเกาะร้าง อยู่คนเดียว ถ้าซ้ำร้ายไปกว่านั้น เรือแตกต้องลอยคอเดียวดายกลางทะเล ชีวิตมันต้องกล้าที่จะแตกต่าง ล้มบ้าง ลุกบ้าง เพื่อจะได้เข้าใจ สักวันเราจะได้เจอเกาะสวรรค์ที่ค้นพบด้วยตัวเอง “หากอยากเห็ น พื้ น แผ่ น ดิ น สดใส แต่ ไ ม่ ย อมลอยเรื อ ข้ า มไป ปล่ อ ยเรื อ ไว้ อ ย่ า งนั้ น แล้ ว อี ก เมื่ อ ไร จะถึงฝั่งฝัน ต้องขอไปตามใจซักวัน ออกตามฝันซักที” บรรณาธิการ

>> ทีมงานเคซีแมกกาซีน บรรณาธิการอำนวยการ: บำรุง วสันตกรณ์ บรรณาธิการบริหาร: มนทกานติ วสันตกรณ์ บรรณาธิการที่ปรึกษา: ผดุง จตุรภักดิ์ บรรณาธิการอาวุโส: กำปั่น บ้านแท่น, นพ.สุวัฒน์ สินสุวงศ์ บรรณาธิการ: วีระพันธ์ อุทาวงศ์ กองบรรณาธิการ: สุรทิน สะสม, อริย์ธัช ภูบัวดวง, ทนน คงคาลัย, กุลรดา ทอนสระน้อย, เกียรติศักดิ์ กวีวรญาณ, กันยารัตน์ ศรีแจ่ม, จิรพงษ์ เกิดนอก ช่างภาพ: พรเทพ พิทักษ์สมบูรณ์ ออกแบบ/รูปเล่ม: รินทร์ดา จุ่มกลาง ฝ่ายโฆษณา: ปิยะพร กลิ่นสุคนธ์, กมลทิพย์ เกลียวสีนาค, ณัฐอุมา ร่วมญาติ, ธนพล อินทเศียร เจ้าของ: เคซีทีวี 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 จัดทำโดย: เคซีแมกกาซีน ศูนย์บริการลูกค้า: 044-205060, 044-205006, 044-246432


Content 03 05 10 12 14 18 20 22 24 26

เรื่องในวัง : เรือ่ งเล่าน่ารักๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย สัมภาษณ์พิเศษ : บำรุง วสันตกรณ์ นักสู้ที่ฟันฝ่า

เพื่ออุดมการณ์ทางด้านสื่อ

สังคมโคราช

มุมหนึ่งของเมืองย่า : จากรุ่นสู่รุ่น เส้นสายความ อร่อย “ขนมจีนประโดก”

สกุ๊ป : “25 ปี เอดส์โคราช” โครงสร้างคณะอนุกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ดวง : การงาน + ความรัก ปี 2553 รู้ไว้ใช่ว่า : - 4 ผักเสี่ยงตาย

- กังวลมากจนปวดคอ

แฟชั่นฮิทฮอท : FASHION ROCKS 2010

บทความพิเศษ : บทพิสูจน์ศักยภาพ คุณภาพ

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2553

บทความพิเศษ : ศีลอินเตอร์เนต เล่าผ่านจอคอมฯ : กฎทอง 10 ข้อ ของมหาเศรษฐีโลก...

กับการรักษาสุขภาพแบบใหม่

สรรหามาฝาก : ไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคล 12 นักษัตร

สุขภาพสร้างได้ : ชีวิตใหม่ ร่างกายใหม่ จิตใจใหม่

28 30 32 34 37 40 41 42 44 52

ของเคเบิลทีวี

สู่ความสำเร็จ

เรื่องสั้น : ไก่ไม่มีเดือย

ท่องละไม : ท่องละไมไปจีน เทคโนโลยี : รู้ให้ทัน Hi5 Facebook Twitter

เคซีสัมพันธ์ กิจกรรมเคซีทีวี : - เคซี ปาร์ตี้ ปี’53

- สุขสันต์หรรษา มกรา 53

แนะนำรายการเด่น Say Their Minde : “เหงาๆ อย่างงี้จะทำไงดี”


เรื่องในวัง

เรื่อง: Forward Mail

“ไม่เป็นไร ลูกนี้ไม่เข้า ฉันให้นางเมขลา พาไปที่เขา พระสุเมรุแล้ว”

เรื่องเล่าน่ารักๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย

TheKingSmile มี

เรือ่ งเล่าหลายเรือ่ งเกีย่ วกับในหลวงทีท่ ำให้พวกเรามีรอยยิม้ และรักพระองค์ทา่ นมากขึน้ และถ้าคุณได้อา่ นเรือ่ งในวังของ เราฉบับนี้ คุณจะรักในหลวงของเรามากยิง่ ๆ ขึน้ คุณจะมีรอยยิม้ และ ความสุขทุกๆ ครัง้ ทีห่ ยิบขึน้ มาอ่าน ถ้าไม่เชือ่ ลองอ่านดู ครั้งหนึ่งที่ภาคอีสานเมื่อเสด็จขึ้นไปทรงเยี่ยมบนบ้านของ ราษฎรผู้หนึ่ง ที่คณะผู้ตามเสด็จทั้งหลายแปลกใจในการ กราบบังคม ทู ล ที่ ค ล่ อ งแคล่ ว และใช้ ร าชาศั พ ท์ ไ ด้ อ ย่ า งน่ า ฉงน เมื่ อ ในหลวงมี พระราชปฏิ สั น ถารถึ ง การใช้ ร าชาศั พ ท์ ไ ด้ ดี นี้ จึ ง มี ค ำกราบทู ล ว่ า “ข้าพระพุทธเจ้าเป็นโต้โผลิเกเก่า บัดนี้มีอายุมากจึงเลิกรามาทำ นาทำสวนพระพุทธเจ้าข้า” มาถึงตอนสำคัญที่ทรงพบนกในกรงที่ เลี้ ย งไว้ ที่ ช านเรื อ น ก็ ท รงตรั ส ถามว่ า “เป็ น นกอะไรมี กี่ ตั ว ..”

พ่อลิเกเก่ากราบบังคมทูลว่า “มีทงั้ หมดสามตัว พระมเหสีมันบินหนีไป ทิ้งพระโอรสไว้สอง ตั ว ตั ว หนึ่ ง ที่ ยั ง เล็ ก ตรั ส อ้ อ แอ้ อ ยู่ เ ลย และทิ้งให้พระบิดาเลี้ยงดูแต่ผู้เดียว” เรื่อง นี้ ดร.สุ เ มธเล่ า ว่ า เป็ น ที่ ต้ อ งสะกดกลั้ น หัวเราะกันทั้งคณะไม่เว้นแม้แต่ในหลวง มีอยู่ครั้งหนึ่งทรงเสด็จไปพระราช ท า น ป ริ ญ ญ า บั ต ร ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง ในระหว่ า งที่ ท รง เปลี่ยนในครุย ทรงโปรดสูบมวนพระโอสถ แต่ ว่าทรงหาที่จุดไม่ได้ ทางอธิการบดีซึ่งเฝ้าอยู่ก็

KC Magazine

>> 3


เรื่องในวัง

เรื่อง: Forward Mail

จุ ด ไฟให้ พ ร้ อ มทู ล ว่ า “ถวายพระเพลิ ง พระเจ้ า ข้ า ” King Bhumibol Adulyadej’s reign” (Board of Invest Fair ในหลวงทรงชะงัก ก่อนจะแย้มสรวลน้อยๆ กับอธิการบดี 1995 BOI) หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย ว่า “เรายังไม่ตายถวายพระเพลิงไม่ได้หรอก” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามศาลาการ แสดงต่ า งๆ ก็ ม าถึ ง ศาลาโซนี่ (อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) ภาย หลายปี ม าแล้ ว พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงประชวร นิ ด หน่ อ ยเกี่ ย วกั บ พระฉวี (ผิ ว หน้ า ) มี พ ระอาการคั น ในศาลาแต่งเป็น “พิภพใต้ทะเล” โดยใช้เทคนิคใหม่ล่าสุด มี ห มอโรคผิ ว หนั ง คณะหนึ่ ง ไปเข้ า เฝ้ า ฯ เพื่ อ ถวายการ “Magic Vision” น้ำลึก 20,000 league จะมีช่วงให้แลเห็น รั ก ษาคุ ณ หมอเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญทางโรคผิ ว หนั ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ สัตว์ทะเลว่ายผ่านไปมา ปลาตัวเล็กๆ สีสวยจะว่ายเข้ามา เชีย่ วชาญทางราชาศัพท์กก็ ราบบังคมทูลว่า “เอ้อ - ทรง... อยู่ตรงหน้า ข้อสำคัญเขาเขียนป้ายไว้ว่า ถ้าใครจับปลาได้ อ้ า - ทรงพระคั น มานานแล้ ว หรื อ ยั ง พะยะค่ ะ ” เขาจะให้เครื่องรับโทรทัศน์ พวกเราไขว่คว้าเท่าไหร่ก็จับ พระเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงพระสรวล ตรัสว่า “ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนี่ ไม่ ไ ด้ เพราะเป็ น เพี ย งแสงเท่ า นั้ น แต่ พ ระบาทสมเด็ จ จะท้องได้ยังไง” แล้วคงจะทรง พระเจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระราช พระกรุ ณ าว่ า หมอคงจะไม่ รู้ ดำรั ส ว่ า “เราจั บ ได้ แ ล้ ว ” ร า ช า ศั พ ท์ ท า ง ด้ า น อ วั ย ว ะ พ ร้ อ ม ทั้ ง ท ร ง ย ก ก ล้ อ ง “เอ้อ - ทรง... ร่ า งกายจริ ง ๆ ก็ พ ระราชทาน ถ่ายรูปชูให้ผู้บรรยายดู แล้ว อ้ า ทรงพระคั น มา พระบรมราชานุ ญ าตว่ า “อ้ า รั บ สั่ ง ต่ อ “อยู่ ใ นนี้ ” ต่ อ นานแล้ ว หรื อ ยั ง พะยะ พู ด ภาษาอั ง กฤษกั น เถอะ” จากนั้นคงไม่ต้องเล่า เพราะ เป็ น อั น ว่ า ก็ ก ราบบั ง คมทู ล ซั ก เ มื่ อ อั ด รู ป อ อ ก ม า ก็ จ ะ ค่ะ” พระเจ้าอยู่หัวก็ทรง เ ป็ น ภ า พ ป ล า แ ล ะ จั บ พระอาการกันเป็นภาษาอังกฤษไป พระสรวล ตรั ส ว่ า “ฉั น เรื่ อ งการใช้ ร าชาศั พ ท์ ต้ อ งได้ บริ ษั ท โซนี่ จึ ง ต้ อ ง ไม่ใช่ผู้หญิงนี่จะท้องได้ กับในหลวง ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องรับ ใครต่ อ ใครเกร็ ง กั น ทั้ ง แผ่ น ดิ น โทรทัศน์ ตามที่ประกาศไว้ ยังไง” และไม่ เว้ น แม้ ก ระทั่งข้าราชการ พระบาทสมเด็ จ ชั้ น ผู้ ใ หญ่ ที่ ไ ด้ เข้ า เฝ้ า ทู ล ละออง พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงศึ ก ษา ธุ ลี พ ระบาทถวายรายงาน มี ข้ า ราชการระดั บ สู ง ผู้ ห นึ่ ง ลั ก ษณะอากาศโดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยานำขึ้ น กราบบั ง คมทู ล รายงานว่ า “ขอเดชะฝ่ า ละอองธุ ลี ทู ล เกล้ า ฯ ถวายทุ ก วั น ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล จากต่ า งประเทศ พระบาท ปกเกล้ า ปกกระหม่ อ ม ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ที่ พ ระองค์ ท รงเลื อ กเองจากระบบสื่ อ สารต่ า งๆ พลตรี ภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช ขอพระราชทานพระบรม ในหลายครั้ ง ที่ พ ระองค์ ท รงมี พ ระราชวิ นิ จ ฉั ย ใน ราชานุญาตกราบบังคม ทูลรายงาน ฯลฯ” เมื่อสิ้นคำ ลักษณะแตกต่างออกไป และผลก็ออกมาตามพระราช กราบบั ง คมทู ล ชื่ อ ในหลวงทรงแย้ ม พระสรวลอย่ า งมี วิ นิ จ ฉั ย พระองค์ ท่ า นก็ จ ะทรงมี พ ระราชดำรั ส ในทาง พระอารมณ์ดีและไม่ถือสาว่า “เออ ดี เราชื่อเดียวกัน..” ขำขั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ราเสี ย ใจ เช่ น การไม่ เ ข้ า มาของ ข่ า วว่ า วั น นั้ น ผู้ เ ข้ า เฝ้ า ต้ อ งซ่ อ นหั ว เราะขำขั น กั น พายุ Angela ในปี พ.ศ. 2538 ทรงมี รั บ สั่ ง ว่ า ทั้ ง ศาลาดุ สิ ด าลั ย เพราะผู้ ร ายงานตื่ น เต้ น จนจำ “ไม่เป็นไร ลูกนี้ไม่เข้า ฉันให้นางเมขลาพาไปที่เขา ชื่อตนเองไม่ได้ พระสุเมรุแล้ว” ครั้งหนึ่งในงานนิทรรศการ “ก้าวไกลไทยทำ” ในฉบับต่อไปทาง KC MAGAZINE จะนำ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 “The BOI Fair 1995 เรื่องเล่าใดมาให้ได้อ่านกันนั้น อย่าลืมติดตามนะคะ Commemorates the 50th Anniversary of His Majesty รับรองค่ะ ว่าอ่านแล้วจะ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ได้ทั้งวัน

KC Magazine

>> 4


เคซีทีวี

“ คือหัวใจและความ ภาคภูมิของผม”

คำพูดทีบ่ อกถึงหัวใจของนักสูท้ ฟ ี่ นั ฝ่า เพื่ออุดมการณ์ทางด้านสื่อ บำรุง วสันตกรณ์ คนพื้นเพจังหวัดตราด ที่ก้าวสู่ความเป็นผู้นำสื่อทางด้านเคเบิลทีวี

ในระดับประเทศ ยึดถืออุดมการณ์การทำงานบนความถูกต้อง ความยุติธรรมเป็นหลัก บริหารงาน ด้วยความรักและความเอือ้ อาทร ห่วงใยต่อลูกน้องและคนรอบข้าง ประสบการณ์ผา่ นร้อนผ่านหนาว เกือบ 30 ปี ย้อนหลังกับการเริม่ ต้นเข้าสูธ่ รุ กิจเคเบิลทีวจี ากลูกน้องทีด่ ี สูก่ ารเป็นเจ้าของ “เคซีทวี ”ี อย่างสมภาคภูมิ KC Magazine เล่มนี้เราขอแนะนำผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ ผู้อยู่ เบือ้ งหลังความสำเร็จของเคซีทวี ี หลังจากทีน่ ติ ยสารเล่มนีท้ ำขึน้ มา เพือ่ แจกสมาชิกเคซีทวี มี าหลาย ฉบับ และในโอกาสทีป่ นี กี้ ำลังก้าวสูป่ ที ี่ 15 ของ “เคซีทวี ี เคเบิลทีวรี ะบบมาตรฐานของคนโคราช”

KC Magazine

>> 5


สัมภาษณ์

เรื่อง: วีระพันธ์ อุทาวงศ์

ประวัติส่วนตัว

เกิดทีอ่ ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จบมัธยมต้น แล้วมาศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กรุงเทพฯ จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง มหาวิทยาลัย รามคำแหง และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) “ทำงานครั้ ง แรกที่ เ คเบิ ล ที วี ร ะยอง ประมาณ ปี 2527 ผมทำงานด้านสื่อโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่เคยคิดเคย ฝั น เลยว่ า จะได้ ห น้ า ที่ ด้ า นสื่ อ มวลชน ใจจริ ง ตั้ ง ใจจะ รับราชการด้านการปกครอง เป็นนายอำเภอ เป็นผู้ว่าฯ ซึ่งคุณแม่ใฝ่ฝันต้องการให้เป็นนักปกครอง” “เริ่มแรกผมทำงานหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งตอน นั้นบริษัทค่อนข้างมีปัญหา ผมหนักใจมาก แต่ทำไงได้ผม รับมาแล้ว ผมก็ต้องทำให้สำเร็จ จากนั้น 1 ตุลาคม 2527 ผมก็ย้ายไปที่ชลบุรี เป็นบริษัทในเครือ ในหน้าที่เดียวกัน ประมาณต้ น มกราคม 2528 ผมก็ ไ ปทำงานที่ จั น ทบุ รี ในตำแหน่งที่สูงขึ้น ช่วงที่ทำงานอยู่ที่นี่ ผมได้เรียนรู้งาน ทางด้านเคเบิลจริงๆ แล้วผมก็มโี อกาสศึกษางานฝ่ายอืน่ ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย” “หลังจากนั้นผมได้รับคำสั่งด่วนให้ย้ายกลับไป ชลบุรภี ายใน 1 วัน ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ด้วยเหตุผล ที่ว่าทางชลบุรีช่วงนั้นบริษัทอยู่ในภาวะวิกฤต จึงให้ผมมา เพื่อแก้ไขปัญหา ผมยังจำได้แม่นว่า ช่วงเวลาที่ผมนั่งรถไป ชลบุรีเป็นช่วงที่ผมตื่นเต้นและกังวลใจมาก ว่าจะเริ่มต้น อย่ า งไรดี ขณะนั้ น ผมอายุ เ พี ย ง 28 ปี กั บ ตำแหน่ ง ผู้บริหารระดับสูง แต่ก็คิดว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด” “ถึงชลบุรีก็พบสิ่งที่น่าตกใจ เพราะว่าที่นี่ระบบ สัญญาณเสียแทบจะทั่วเมือง ทำให้ไม่สามารถเก็บเงิน ค่ า สมาชิ ก ได้ ผมก็ เ ริ่ ม จากไปพบลู ก ค้ า ก่ อ น โดยขี่ มอเตอร์ไซด์พ่วงเก่าๆ ไป แนะนำตัวพร้อมชี้แจงปัญหาที่ เกิ ด ขึ้ น และขอโอกาสเขา จากนั้ น ผมก็ เร่ ง แก้ ไขปั ญ หา ทีเ่ กิดขึน้ โดยเร็ว ด้านปัญหาภายใน ผมก็คอ่ ยๆ แก้ไขทีละจุด ใช้เวลาในการแก้ปัญหาถึง 1 ปีเต็ม สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดคือ ผมพบว่า หลานประธานบริษัท ทุจริต ผมก็รายงานให้ บอร์ดทราบ เขาก็ถามผมว่าจะให้ทำอย่างไร ผมก็บอกว่า ถ้ า เขาอยู่ ผ มก็ อ อก แต่ ถ้ า ให้ ผ มอยู่ เ ขาก็ ต้ อ งออก

KC Magazine

>> 6

มันเหมือนการตัดสินใจทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ ผมถือว่าความ ซือ่ สัตย์เป็นสิง่ ทีส่ ำคัญยิง่ สุดท้ายแล้วทางบอร์ดเขาก็เลือกผม” “บริษัทได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ผมมีโอกาสเข้าไป ถือหุ้น จนมาถึงปี 2536 ผมได้ขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัท จันทบุรี และเขาให้ผมบริหาร จนถึงปี 2539 ผมก็ลาออก เพื่อมาทำธุรกิจของตัวเอง”

จุดเริม่ ต้นเจ้าของเคเบิลอย่างแท้จริงกับ KCTV “ผมทำเคเบิ ล มาเป็ น เจ้ า แรกๆ ของประเทศ เป็น 1 ใน 4 ที่ตั้งสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ปี 46 ผมเป็นอุปนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย KCTV เป็นสมาชิกของสมาคม ตอนนั้นมีคู่แข่งเกิดขึ้นในพื้นที่ เยอะมาก ผู้บริหารเดิมมาขอคำปรึกษาจากผม ผมก็ให้ คำแนะนำ หลังจากนัน้ เขาก็ชวนผมลงทุน ผมเห็นว่าโคราช เป็นเมืองใหญ่ สิ่งสำคัญคือ KCTV มีใบอนุญาตถูกต้อง ตามกฎหมาย ผมก็เลยตัดสินใจถือหุ้น ตอนนั้นบริษัทต้อง ใช้ทุนมากเพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน แต่เจ้าของเดิม ไม่ต้องการเพิ่มทุน จึงขายหุ้นทั้งหมดให้กับผม ผมหนักใจ มาก กลับไปทบทวน เพราะนั่นหมายถึงผมจะต้องย้าย ครอบครัวมาอยู่ที่นี่ สุดท้ายผมตัดสินใจซื้อ 1 กันยายน 2546 ตัดสินใจให้ภรรยามาก่อน ผมขับรถมาส่ง เอาของ ขึ้นห้อง ผมก็มีงานด่วนขับรถกลับเลย จากนั้นภรรยาผม ก็เริ่มทำงานทั น ที ใ นวั น รุ่ ง ขึ้ น ภรรยาผมเข้ า มารั บ งาน เขาหนักใจและเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย ระหว่างนั้น ผมก็โอนถ่ายงานที่ชลบุรีทั้งหมดเพื่อตามมา”

กว่าจะผ่าน กว่าจะสำเร็จ กับทีใ่ หม่ปญ ั หาใหม่

“เดิ ม ที่ นี่ มี ปั ญ หาเยอะมาก ทั้ ง ระบบไม่ ไ ด้ มาตรฐาน ปัญหาสัญญาณภาพไม่ชดั ปัญหาคูแ่ ข่ง ปัญหา ทางการตลาด สารพัดปัญหา ภรรยาผมก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ ด้วย แต่ต้องยอมรับเขาเป็นคนที่สู้มาก ผมจะบอกให้เขา มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และอดทน ต้องไปหาลูกค้าเองแก้ปญ ั หาเอง จากผูห้ ญิงตัวขาวๆ กลายเป็นดำปีเ๋ ลยตอนนัน้ (หัวเราะ)” พาดหัวข่าว “เจ้าพ่อชลบุร”ี บุกเคเบิลโคราช “มั น เป็ น คำพู ด ที่ ไ ม่ จ ริ ง แล้ ว ก็ ลื อ กั น ไปเอง


ตอนนั้ น ชื่ อ เสี ย งของ CTV (เคเบิ ล ชลบุ รี ) เป็ น ที่ รู้ จั ก อาจจะเห็นว่าผมเป็นเจ้าพ่อวงการเคเบิลทีวี โคราชเป็น เมื อ งใหญ่ เ ป็ น เมื อ งที่ มี ผู้ ค นมาก ผมลงทุ น ช่ ว งแรก ประมาณ 25 ล้าน แล้วค่อยๆ เพิ่มทุนมาเรื่อยๆ ทำงาน อย่างทุ่มเท เราต้องรู้จุดอ่อน จุดแข็งของเรา ปิดจุดอ่อน ของเราให้ได้ แล้วจุดแข็งก็ทำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

โครงการร่วมมือ MOU

“ปัจจุบนั เราผลิตรายการของเรา คือรายการข่าว และรายการเกี่ ย วกั บ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ เอกชน เช่น รายการหอการค้าพบประชาชน รายการ ของ อบจ. เทศบาล ฯลฯ ซึ่ ง ทำให้ เ รามี ร ายการ ที่ แ ตกต่ า งจากที วี ด าวเที ย ม เราเป็ น ศู น ย์ ก ลางของคน ในชุ ม ชน การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเหมื อ นว่ า ให้ เขามาเป็ น เจ้ า ของ มาสั ม ผั ส สื่ อ ท้ อ งถิ่ น ได้ มี โ อกาสสื่ อ สารข้ อ มู ล แลกเปลี่ยนกันโดยใช้สื่อของเรา ในโคราชเรามี 32 อำเภอ ผมมี น โยบายทำโครงการประชาสั ม พั น ธ์ ข องอำเภอ กิ จ กรรมของจั ง หวั ด โดยการได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก

นายอำเภอทุกอำเภอ เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารให้กัน เราจัดรายการนี้โดยการเซ็นต์ MOU กับจังหวัด โดยให้ “รายการเช้านี้ที่โคราช” ซึ่งกำหนดให้ วั น จั น ทร์ พุ ธ ศุ ก ร์ เชิ ญ นายอำเภอแต่ ล ะอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ เข้ามาร่วมรายการ และทำเป็นรูปแบบ เช้ า นี้ ที่ โ คราชสั ญ จรไปตามอำเภอต่ า งๆ ที่ มี กิ จ กรรม พิเศษสำคัญ”

ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 15 กับแผนงานในอนาคต

“เคซี ที วี เราคื อ สื่ อ ท้ อ งถิ่ น ผมมองอนาคต จะต้องมีการขยายเพิม่ เครือข่ายออกไป หรือเชือ่ มโครงข่าย กั บ ท้ อ งถิ่ น อื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง และขยายโครงข่ า ย ให้ มี ฐ านสมาชิ ก มากที่ สุ ด ปี นี้ เ คซี ที วี ก้ า วสู่ ปี ที่ 15 แผนการพั ฒ นาในเรื่ อ งการขยายเครื อ ข่ า ยเราทำแล้ ว และจะเพิ่มเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น อีกส่วนหนึ่งก็คือ ในเรื่ อ งของการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการให้ บ ริ ก ารกั บ สมาชิ ก ก็คือ การดูรายการผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งตอนนี้เราทดลอง อยู่แทบจะสมบูรณ์เกือบ 100% ภายในปีนี้เราจะเปิดตัว

KC Magazine

>> 7


ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และความชั ด เจนในเรื่ อ งการ ให้บริการมากยิ่งขึ้น”

โคราชเหมือนบ้านเกิดไปแล้ว

“โคราชเปรี ย บเสมื อ นบ้ า นของผมนะครั บ เพราะว่าผมลงหลักปักฐานเป็นคนโคราชแล้ว ผมได้รับ การต้อนรับจากคนโคราชเป็นอย่างดี แทบจะทุกภาคส่วน ไม่ว่าส่วนภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ มีมิตรไมตรี กั บ ผมอย่ า งดี ผมขอขอบพระคุ ณ และผมจะตั้ ง ใจทำ หน้าที่ในด้านของสื่อมวลชนให้เกิดประโยชน์กับคนโคราช ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ โดยยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ที่ถูกต้องอย่างเต็มที่”

วิสัยทัศน์ มุมมอง และแนวคิด

ให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งแน่ น อน นอกจากนี้ เรายั ง พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารถ่ า ยทอดสดที่ ทั น สมั ย โดยผ่ า น อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน ในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าวสดเข้ามา หรือ การผลิตรายการในท้องถิ่นของเรา”

สื่ออื่นนอกเหนือจากเคเบิลทีว ี

“นอกจากเคเบิลจะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพแล้ว เคซีทีวี ยังต้องการให้สื่อครบวงจรมากขึ้น ตอนนี้เรามีสื่อ อื่นเพิ่มขึ้นมาก็คือ ทีวอี อนไลน์ KC Magazine KC Radio ซึ่ ง เรามุ่ ง มั่ น ที่ จ ะทำและพั ฒ นาให้ ค รอบคลุ ม มากที่ สุ ด และที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งสำหรับสมาชิกก็คือ KC Club เป็ น โครงการที่ เรามอบสิ ท ธิ พิ เ ศษกั บ ร้ า นค้ า ที่ เข้ า ร่ ว ม โครงการ เราทำมาได้ระยะหนึง่ แล้ว แต่ในปี 53 เราจะทำ

KC Magazine

>> 8

“ผมเป็ น คนที่ ท ำงานมี แ ผนในการใช้ ชี วิ ต ชีวิตก็เหมือนการทำงาน ที่ผ่านมาผมทำงานค่อนข้างหนัก ผมเปรี ย บชี วิ ต คนเหมื อ นเกมส์ ฟุ ต บอล มี ค รึ่ ง แรกกั บ ครึง่ หลัง เปรียบกับชีวติ คนอายุ 90 ปี ฉะนัน้ ช่วง 1 - 45 ปี เป็นครึ่งแรก ผมทบทวนว่าชีวิตของเราคะแนนเป็นอย่างไร แพ้ ชนะ หรือเสมอ พอครึ่งหลังอายุ 46 - 90 ปี คะแนน เรายั ง แพ้ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารแก้ เ กมส์ ใ ห้ เ สมอหรื อ ชนะให้ ไ ด้ ดังนัน้ การใช้ชวี ติ เราต้องพยายามทำเกมส์ครึง่ แรกให้ดกี อ่ น จะได้ไม่เหนื่อยในครึ่งหลัง” “การชนะ ก็ คื อ เราต้ อ งดู แ ลตั ว เราให้ ดี ต้องพยายามอย่าเป็นหนี้ อย่าให้ชีวิตมีปัญหา ครึ่งแรก ถ้ารักษาตัวเองดี ไม่กู้หนี้ยืมสิน ดูแลตัวเองดี คะแนนครึ่ง แรกคุณก็ดี นี่คือสิ่งที่ผมยึดถืออยู่ตลอด ผมอยากฝาก แนวทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เรื่องแรก คนเราต้องมี ความขยัน ต่อให้เก่ง มีไหวพริบดีแค่ไหน ถ้าขี้เกียจ ก็ไม่มี ทางที่ จ ะประสบความสำเร็ จ ได้ เรื่ อ งที่ ส อง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ คิ ด ดี ทำดี ปฏิ บั ติ ดี ปฏิ บั ติ ช อบ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น เรื่องที่สาม ความซื่ อ สั ต ย์ มนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ สั ง คมต้ อ งปฏิ สั ม พั น ธ์ ร่วมกัน ถ้าคนเราไม่ซื่อสัตย์กับตนเองแล้วไหนเลยคนอื่น จะซื่ อ สั ต ย์ กั บ เรา เรื่ อ งที่ สี่ ความประหยั ด เรื่องที่ห้า ความอดทน มนุษย์เกิดมาพร้อมกับปัญหา เมื่อมนุษย์


สร้ า งปั ญ หาก็ ต้ อ งแก้ ไขปั ญ หาด้ ว ยตั ว เอง อดทนสู้ กั บ ปั ญ หาให้ ไ ด้ เรื่ อ งที่ ห ก การฝึ ก ฝน ให้ เ กิ ด ทั ก ษะ เกิดความชำนาญ ถูกต้อง แม่นตรง ไม่เสียเวลา เรือ่ งทีเ่ จ็ด การเรี ย นรู้ มนุ ษ ย์ ต้ อ งเรี ย นรู้ ต ลอดเวลา มนุ ษ ย์ เรา มี ส มอง เป็ น มนุ ษ ย์ ถ้ า ไม่ เรี ย นรู้ ก็ ไ ม่ พั ฒ นา สุ ด ท้ า ยคื อ ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ ก็จะประสบ ความสำเร็จ ตามที่มุ่งหวังเอาไว้ สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมด

“ขยัน สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ฝึกฝน เรียนรู้ รับผิดชอบ” ทั้ง 8 ประการ เป็นปรัชญาที่ผมใช้ ถ้าใครยึดตรงนี้รับรองประสบความสำเร็จแน่นอนครับ” แม้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ความสำเร็ จ ที่ มี จ นถึ ง ทุ ก วั น นี้ จะเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ฝ่ ฝั น แต่ เ มื่ อ มี โ อกาสที่ จ ะทำก็ ท ำ ให้เต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ ให้ความรัก ความทุ่มเท ความสำเร็จก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอน


สังคมโคราช

เรื่อง: เหยี่ยวสาวพราวเสน่ห์

บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู กับ โรงแรม วีวัน โคราช โรงแรมวีวันโคราช โดยคุณชัชวาล วงศ์จร ได้เปิดโปรโมชั่นใหม่ ล่าสุดสำหรับลูกค้าที่ดูแลสุขภาพ และเป็นแฟนพันธ์ุแท้อาหารแสนอร่อย กับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันนานาชาติสุดหรู ทุกวันศุกร์ 11.00 – 14.00 น. 170 บาท / ท่าน พิเศษ สำหรับผู้ถือบัตร KC Club ของเคซีทีวี เพียง 140 บาท / ท่าน สอบถามได้ที่ 044 - 342 444

หมอยาสาขาที่ 5 เมื่ อ วั น ที่ 24 ธั น วาคม 2552 ที่ ผ่ า นมา เภสัชกรจักริน – คุณนิภาภรณ์ เชิดฉาย ได้จัดงานเปิด ตั ว หมอยาพลาซ่ า สาขาที่ 5 สาขาอัมพวันอย่างเป็น ทางการ บรรยากาศในการเปิ ด งานมี แขกผู้ มี เ กี ย รติ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างคับคั่ง ภายในงานมีกิจกรรม การแจกของสมานาคุณ และส่วนลดต่างๆ มากมาย

ก้าวอย่างมั่นคงสู่ทศวรรษที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ จัดงานฉลองยิ่งใหญ่แห่งปี 3 สิ่ง ในวันเดียวกัน คือ ฉลองคิงส์ยนต์ก้าวอย่างมั่นคงสู่ทศวรรษที่ 5 ฉลอง การเปิดสาขาใหม่แห่งที่ 7 สาขาสามแยกปักธงชัย ฉลอง “อีซูซุดีแมคซ์ ซู เ ปอร์ แพลททิ นั่ ม โชว์ ” ซึ่ ง มี ขึ้ น ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 20 ธั น วาคม 2552 ณ โชว์รูม หจก.คิงส์ยนต์ สาขาสามแยกปักธงชัย ภายในงานมีกิจกรรม ต่ า งๆ มากมาย มี ศิ ล ปิ น รั บ เชิ ญ ชื่ อ ดั ง เข้ า ร่ ว มงานมากมาย อาทิ แอน ทองประสม, ตั๊ก บริบูรณ์, ชิน ชินวุฒ ิ

เจริญภัณฑ์โฉมใหม่ ปี ใ หม่ ศั ก ราชใหม่ กั บ ลุ ค ใหม่ ข องเจริ ญ ภัณฑ์เบเกอรี่ เบเกอรี่แสนอร่อยที่อยู่คู่เมืองโคราชมา นานกว่ า 25 ปี พบกั บ การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหม่ กับ เบเกอรี่หลากชนิด หลากสไตล์ หลายความอร่อย สด ใหม่ สะอาด จากเตาทุกวัน รอให้คุณมาสัมผัสกับ บรรยากาศและรสชาติ จ ริ ง แล้ ว วั น นี้ กั บ เจริ ญ ภั ณ ฑ์ เบเกอรี่ สาขาใกล้บ้านคุณ KC Magazine

>> 10


สุขภาพสร้างได้ เรื่อง: สุวัฒน์ สินสุวงศ์

มนุ ษ ย์ ป ระกอบ ด้วยเซลล์ 60 ล้านๆ เซลล์ ทุ ก เ ซ ล ล์ มี ชี วิ ต สั้ น ๆ เมื่ อ เซลล์ ไ หนตายจะมี เซลล์ ใ หม่ เ กิ ด มาแทน เซลล์ ที่ ต าย เซลล์ ที่ เ กิ ด ใ ห ม่ จ ะ มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ห มื อ น เ ซ ล ล์ เ ดิ ม ทุ ก ประการ

ชีวิตใหม่ ร่างกายใหม่ จิตใจใหม่

แบบใหม่

กับการรักษาสุขภาพ

ถ้ า เซลล์ เ กิ ด ใหม่ เ กิ ด เพี้ ย นไม่ เ หมื อ นเดิ ม จะมี เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดขาว ออกมาทำลาย ให้เกิดเซลล์ใหม่ที่ไม่เพี้ยน ประมาณ 2 ปีครึง่ ร่างกาย จะประกอบด้ ว ยเซลล์ ใ หม่ ทั้ ง หมด กระบวนการนี้ เ กิ ด 50 รอบ นักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่าถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามกฏธรรมชาติรับประทาน อาหาร หวาน มัน เค็ม น้อยๆ รับประทานอาหารแต่พออิ่มจะมีชีวิต อย่างน้อย 120 ปี

KC Magazine

>> 12


สุขภาพสร้างได้ เรื่อง: สุวัฒน์ สินสุวงศ์

ทีส่ ำคัญคือการรักษาจิตใจให้มนั่ คง ซึง่ มีอยู่ 5 วิธดี งั นี้

1. มองโลกในแง่บวก 2. ไม่เครียด 3. มีสมาธิ 4. นอนหลับสนิทและหลับลึก 5. ออกกำลังจนเหงื่อออก

ถ้าทำได้ทั้ง 5 ข้อนี้ ก็จะสร้างโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ดังนี้

1. กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับ ร่างกาย 2. สร้างและซ่อมแซมส่วนสึกหรอของกระดูก กล้ามเนือ้ รักษาแผล ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก 3. กระตุ้นการสร้างโปรตีน 4. กระตุ้นการสันดาปของไขมัน 5. เพิ่มระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด 6. ช่วยนำแร่ธาตุต่างๆ ไปสร้างเม็ดเลือด 7. ช่วยเก็บสะสมอาหารพวกแป้งไว้เป็นพลังงานสำรอง 8. รักษาความยืดหยุน่ ของเส้นเอ็นกระดูกอ่อน

จะเห็นว่า โกรทฮอร์โมนมีหน้าที่ หลั ก ในการสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โต และ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทำให้ ร่ า งกายไม่ ท รุ ด โทรมแก่ เ ฒ่ า แต่ เ มื่ อ คน อายุสูงกว่า 50 ปี โกรทฮอร์โมนจะค่อยๆ หมดไปทำให้เกิดการชราภาพ ภูมติ า้ นทาน ลดลงอย่างรวดเร็วเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้นจะ เห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า พวกอารมณ์ ดี มี อ ารมณ์ ขั น หั ว เราะทั้ ง วั น จะไม่ ค่ อ ยแก่ ไม่ค่อยเจ็บป่วย ในกรณีทรี่ า่ งกายจิตใจเกิดมีความ เจ็บปวดมากๆ ร่างกายก็จะขับโกรทฮอร์โมน ออกมาอย่างมากมาย เพื่อต่อสู้กับความ เจ็บปวดของร่างกาย แท้จริงแล้วกระบวน การนี้คือการสู้เพื่อรักษาชีวิตนั่นเอง ในการ รักษาแบบองค์รวมได้คิดวิธีหลอกร่างกาย ว่ า กำลั ง วิ ก ฤตขึ้ น เช่ น การอดอาหาร ล้างพิษ การสวนล้างพิษตับด้วยกาแฟ


จากรุ่นสู่รุ่น เส้นสายความอร่อย

“ขนมจีนประโดก”

ถ้

าจะพู ด ถึ ง ของฝาก โคราชส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว มักจะนึกถึงพวกหมี่โคราช ข้ า วตั ง หมู ห ยอง กุ น เชี ย ง หมูยอ ซึ่งหลายคนก็มักจะ ไม่ ลื ม “ขนมจี น ประโดก” ที่ ค นโคราชคงจะรู้ จั ก กั น เป็นอย่างดี ขนมจีนประโดก มี ต ำนานความเป็ น มาที่ ยาวนานกว่า 200 ปี สืบทอด จากรุ่ น ปู่ ย่ า ตา ยายสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน

คุณยายทับ กัวหมื่นไวย คนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านประโดกโคกไผ่ วัย 93 ปี ผู้สืบทอดตำนานขนมจีนประโดก ประกอบอาชีพทำขนมจีนมาตั้งแต่ อายุ 15 ปี ได้เล่าถึงขนมจีนประโดกสมัยก่อนให้เราฟังว่า รู้จักและกินขนมจีนสูตร นี้ ม าตั้ ง แต่ เ ด็ ก กรรมวิ ธี ก ารทำก็ เ ป็ น มรดกตกทอดกั น มาตั้ ง แต่ ท วดของยาย สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน “สมัยนัน้ ขนมจีนก็เป็นอาหารอีกอย่างหนึง่ ทีค่ นเขาชอบกินกัน ยายกับตา ต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 ตาเตรียมขนมจีน ยายก็จะทำน้ำยาขนมจีน น้ำยาสมัยก่อน ก็ไม่มากมายเหมือนสมัยนีห้ รอก มีนำ้ ยาพริก น้ำยาปลา น้ำยาหวาน น้ำยาเขาจะไม่ ใส่กะทิกัน ส่วนผักที่กินกับขนมจีนก็มีไม่กี่อย่าง โหระพา สะระแหน่ ผักบุ้งต้ม ที่ปลูกไว้หลังบ้าน ตากับยายจะเตรียมของเสร็จก็สองโมงเช้า ใส่หาบออกไปขาย ฝั่งหนึ่งเป็นขนมจีน อีกฝั่งเป็นน้ำยากับผัก ใครเรียกใครซื้อเมื่อไหร่ก็หยุดขายไป เรื่ อ ยๆ แต่ จุ ด ประจำที่ แ ม่ ค้ า ขนมจี น สมั ย ก่ อ นไปกั น เยอะๆ ก็ จ ะมี ห ลั ก เมื อ ง วัดบูรพ์ ประตูชุมพล สมัยก่อนชามละ 5 ตัง 10 ตัง สมัยก่อนคนหาบขนมจีนขาย เยอะมากๆ แต่ของยายขายดี เพราะคนกินจะติดใจเส้นขนมจีนของยาย แล้วก็ น้ำยาที่ยายทำ ขายหมดทุกวัน” ทุ ก วั น นี้ ค รอบครั ว คุ ณ ยายทั บ พร้ อ มญาติ ๆ จะตื่ น ตั้ ง แต่ ตี 2 เพื่ อ


มุมหนึ่งของเมืองย่า เรื่อง: วีระพันธ์ อุทาวงศ์

ประวัติ

คุณยายทับ กัวหมื่นไวย (อายุ 93 ปี) มาเตรี ย มขนมจี น ขายกั น เป็ น อุ ต สาหกรรม ครอบครัว อุปกรณ์ในการทำขนมจีนก็ประดิษฐ์ขึ้น มาเอง ไม่ว่าจะเป็นเตาต้ม อ่างแช่ข้าว เครื่องบด ข้าว และเครื่องกรองแป้ง โดยขั้นตอนในการทำ เส้ น ขนมจี น ก็ ยั ง คงไว้ แ บบดั้ ง เดิ ม เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก าร นำข้าวนาปี ซึ่งเป็นข้าวสีรวม หรือข้าวหัก (ข้าวที่สี แล้วไม่มีการคัดข้าวออก หรือข้าวที่หักกลางเป็น เม็ดไม่สวยงาม) มาแช่น้ำในอ่างประมาณ 1 ชั่วโมง หลั ง จากนั้ น ก็ เ ปิ ด น้ ำ ออก พั ก ข้ า วทิ้ ง ไว้ 2 วั น แล้วนำไปล้างน้ำออกให้สะอาด ก่อนนำไปบดเป็น แป้งอย่างละเอียด จากนั้นนำใส่เครื่องกรองแป้ง ทิ้งไว้ 1 คืน รินน้ำใสๆ ที่ตกตะกอนออก นำเฉพาะ แป้งมาห่อผ้าทิ้งไว้จนแข็งตัว ก่อนที่จะนำแป้งที่ได้ มาต้มประมาณ 45 - 1 ชั่วโมง นำแป้งที่ต้มแล้ว มาตีให้ละเอียดจนเนื้อแป้งได้ที่ กรองด้วยผ้าขาว อี ก รอบ ก่ อ นที่ จ ะนำไปใส่ เ ครื่ อ งผลิ ต เส้ น โรยลง ในหม้อต้ม ทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที ก็จะได้เส้น

ขนมจีน

“ขนมจีน” ไม่ใช่อาหารจีน แต่คำว่า “จีน” ที่ ต่อท้ายขนมนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากมอญซึ่งเรียก ขนมจีนว่า “คนอมจิน” หมายถึง “สุก 2 ครั้ง” พิศาล บุญปลูก ชาวไทยเชื้อสายรามัญผู้สนใจศึกษาอาหาร และวัฒนธรรมมอญ กล่าวว่า จริงๆ แล้ว ขนมจีนเป็นอาหาร ของคนมอญ หรือรามัญ คนมอญเรียกขนมจีนว่า คนอมจิน “คนอม” หมายความว่ า จั บ กั น เป็ น กลุ่ ม เป็ น ก้ อ น “จิ น ” แปลว่าทำให้สุก นอกจากนี้ “คนอม” นั้น สั น นิ ษ ฐ า น ว่ า น่ า จ ะ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ค ำ ไ ท ย “เข้าหนม” แปลว่า ข้าวที่นำมานวดให้เป็นแป้งเสียก่อน ซึ่งภายหลังกร่อนเป็น “ขนม” จริงๆ แล้ว ขนมในความ หมายดั้งเดิมจึงมิใช่ของหวานอย่างที่เข้าใจในปัจจุบัน ขนม หรือ หนม ในภาษาเขมร หรือ คนอม ในภาษามอญ หมาย ถึง อาหารที่ทำจากแป้ง ดังนั้น ขนมจีน จึงน่าจะเพี้ยนมา จาก “คนอมจิ น ” ซึ่ ง ทำให้ เ กิ ด สมมุ ติ ฐ านตามมาอี ก ว่ า ดั้งเดิมทีเดียวขนมจีนเป็นอาหารมอญ แล้วจึงแพร่หลายไป สู่ชนชาติอื่นๆ ในสุวรรณภูมิตั้งแต่โบราณกาล ที่สามารถ หาทานได้ทั่วไป ขนมจีนแต่ละท้องถิ่น ภาคเหนือ เรียกว่า ขนมเส้ น หรื อ ข้ า วเส้ น ภาคอี ส าน เรี ย กว่ า ข้ า วปุ้ น ภาคใต้ เรียกว่า โหน้มจีน เวียดนาม เรียกว่า บุ๋น นิยม กินกับน้ำซุปหมู และเนื้อ ซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของเว้ เรียก บุ๋นบ่อเหว ลาวเรียกว่า ข้าวปุ้น นิยมกินกับน้ำยา ปลา หรือน้ำยาเป็ด ทางหลวงพระบางกินกับน้ำยาผสม เลือดหมูเรียกน้ำแจ๋ว กัมพูชา เรียกว่า นมปันเจ๊าะ นิยม กินกับน้ำยาปลาร้า พม่า เรียกว่า โมฮิงก่า ซึ่งมีลักษณะ คล้ายขนมจีนน้ำยาปลาของไทย


ขนมจีนที่สวยงาม และเหนียวนุ่ม จากนั้นนำ มาล้างน้ำอีก 3 รอบ แล้วจึงจับเส้นขนมจีน มาเรียงในภาชนะพร้อมที่จะนำไปจำหน่าย ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ไ ด้ เ ข้ า มามี บทบาทมากมายกับชีวิตของเรา แต่ชาวบ้าน ประโดกก็ ไ ม่ เ คยตกยุ ค ตกสมั ย ตำบล ประโดก ได้ เ งิ น จากงบกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จึงได้จัดตั้งกลุ่มขนมจีนขึ้น ซึ่งปัจจุบันบ้าน ประโดกยั ง มี ข นมจี น อบแห้ ง และน้ ำ ยาผง อบแห้งด้วย ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการเริ่มต้น โครงการ ทั้ ง นี้ บ้ า นประโดกได้ รั บ การ ช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลจากสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาช่วยเหลือ ในการวิจัยทำเส้นอบแห้ง น้ำยาผงอบแห้ง เพื่ อ เตรี ย มส่ ง ออกเป็ น การสร้ า งรายได้ ในอนาคตต่อไปกับ “สปาเก็ตตี้ประโดก” คุ ณ โชค ภู ถ นนนอก ลู ก เขย ของคุ ณ ยายทั บ ทายาทขนมจี น ประโดก รุ่ น ล่ า สุ ด ได้ ก ล่ า วกั บ เราก่ อ นจะกลั บ ว่ า “ทำขนมจีนก็เป็นอาชีพที่มั่นคงครับ รายได้ดี ขนมจีนประโดกผมว่า มันจะอยู่คู่กับโคราช ไปอีกนานครับ สืบทอดต่อกันไปเรื่อยๆ จาก รุ่นสู่รุ่น เพราะเป็นสมบัติที่บรรพบุรุษปู่ย่าตา ยายทิ้งไว้ให้กับเรา ผมบอกกับลูกๆ ทุกคน เสมอว่า ที่ได้มีโอกาสเรียนที่ดีๆ มีเงินใช้อยู่ ทุกวันนี้ก็เพราะขนมจีนประโดกนี่แหละครับ” นอกจากผ้ า ไหมดี หมี่ โ คราช ดินด่านเกวียน ก็อย่าลืมของฝากอีกสิ่งหนึ่ง ทีอ่ ร่อยของโคราช “ขนมจีนประโดก” ทีเ่ ป็น อี ก หนึ่ ง เอกลั ก ษณ์ อั น ทรงคุ ณ ค่ า คู่ เ มื อ ง โคราชของเรา และเป็นวิถีชีวิตที่หาดูได้ยาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชม ตำนานการทำขนมจีนประโดก หนึ่งในของดี เมื อ งโคราช ที่ ยั ง มี ผู้ สื บ ทอดตำนานไว้ ใ ห้ ลูกหลานได้ภาคภูมิใจจนถึงปัจจุบัน

KC Magazine

>> 16


สกุ๊ป

เรื่อง: บุญช่วย นาสูงเนิน

“25 ปี เอดส์โคราช”

โครงสร้างคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2553-2556

คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ: ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเลขานุการฯ งานควบคุม โรคเอดส์ฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (เลขานุการ) หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้ว่าราชการหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานคณะทำงาน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (เลขานุการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์ฯ (เลขานุการ)

ต่ อ จากฉบั บ ที่ แ ล้ ว ว่ า ใครทำอะไรกั น บ้ า ง กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดนครราชสีมา หากยังพอที่จำกันได้ ว่าเรามีเรื่องสำคัญๆ จุดเน้นของการ ทำงาน และเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะทั้งการสร้าง เสริ ม การอยู่ ร่ ว มกับครอบครัวผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่มี มากกว่า 6,000 ชีวิต (และมากกว่า 6,000 ครอบครัว) ท่ามกลางการเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ การหางานทำ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เรียกว่า อย่าว่าแต่ครอบครัว ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ครอบครัวคนปกติกต็ อ้ งปรับตัวเยอะ และต้องอยู่ ให้ได้ เช่นกัน แถมยังท้าทายกับภาวะความเปราะบางทางจิต อารมณ์ของผู้ติดเชื้อฯ บางคนที่ยังคงมีความเห็นแก่ตัว โดยมีคไู่ ม่ยอมบอกคูว่ า่ ตนเองติดเชือ้ เพราะกลัวถูกทอดทิ้ง และมี เ พศสั ม พั น ธ์ โดยไม่ ไ ด้ ป้ อ งกั น โอกาสที่ ยั ง คงมี การแพร่เชื้อยังคงมีต่อไป ความท้าทายอยู่ที่ว่าจะช่วยให้ เขามีความมั่นใจและเชื่อใจอย่างไร เมื่อบอกผลบวกแล้ว ยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งคู่ยอมรับ หรือเลิกกันไป เรื่องที่สำคัญและท้าทายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ก็เรื่องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ทั้งเด็กที่ติดเชื้อและ

KC Magazine

>> 18

ต้องกินยาตลอดชีวิต หรือใช้เวลากินยามากกว่า 50 ปี (เฉลี่ยตามอายุขัย) เราๆ ท่านๆ อย่าว่าแต่กินยาตลอด ชีวิตเลย เป็นไข้หวัดหมอให้ยามา 1 สัปดาห์ เรายังกิน ไม่หมดและไม่ตรงเวลาส่วนใหญ่จะลืม หากอาการดีขึ้น เด็ ก อี ก ส่ ว นหนึ่ ง กลายเป็ น เด็ ก กำพร้ า อาศั ย ญาติ อ ยู่ มีความลำบากในการดำเนินชีวิตและยังคงมีอีกส่วนหนึ่ง ยั ง คงมี พ่ อ แม่ เป็ น ผู้ ติ ด เชื้ อ ฯ แต่ ถู ก รั ง เกี ย จจากสั ง คม อาจไม่ได้ไปเรียนหนังสือ สิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่า การป้องกันเยาวชนไม่ให้ติด เชื้ อ เอช ไอ วี การเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ที่ มี ค วามด้ อ ยโอกาส ในสังคม เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ติดเชื้อตลอดไป ในการดำเนิ น งานในรู ป แบบคณะอนุ ก รรม การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาเอดส์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ตั้ ง แต่ ปี 2545 เป็ น ต้ น มา ซึ่ ง มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสีมาเป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วยภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน แต่ละปีจะมีการวางแผนการดำเนิน งานในกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม


สกุ๊ป

เรื่อง: บุญช่วย นาสูงเนิน

นายสุนทร ริ้วเหลือง ปี 2545 - 2547 - ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ - เครือข่ายผู้ติดเชื้อ - เครือข่ายสถานบันเทิง

นายพงศ์โพยม วาศภูติ ปี 2547 - 2549 - โครงการเอดส์ปาท่องโก๋ - มาตรฐานเอดส์: โรงงาน อุตสาหกรรม

นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ นายสุธี มากบุญ ปี 2549 - 2550 ปี 2550 - 2551 รวมคนทำงานเอดส์ ภ าค เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงสูง ประชาชน “องค์กรเอกชน - หญิงขายบริการอิสระ ทำงานด้ า นเอดส์ จั ง หวั ด - กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์ กับผู้ชายด้วยกัน นครราชสีมา” คลินกิ บ้านเพือ่ น (แทนคลินกิ กามโรคทีย่ บุ ไป)

การดำเนินงาน ปี 2552 - 2553 นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปี 2553 กลยุทธ์การทำงานที่สำคัญ ศูนย์ประชาคมเอดส์จังหวัดนครราชสีมา “โครงการสร้างเสริมรายได้คู่สัมพันธ์เอดส์ปาท่องโก๋ อำเภอชุมพวง และการรณรงค์ ในกลุ่ ม เยาวชน ภายใต้ ก ารนำ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครราชสี ม า 1 - 7 ฉบับหน้า จะเล่าให้ฟัง... อีกครั้ง

คณะทำงานประสานประชาคมเอดส์จังหวัดนครราชสีมา :ศปอจ.นครราชสีมา

ผศ.เรืองชัย บุญศักดิ์ 1.พัฒนานโยบายและวางกรอบ ภารกิจหน่วยงาน/อปท. นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล เลขานุการศูนย์ประสานงาน ประชาคมเอดส์ จังหวัดนครราชสีมา

นางศิริรัตน์ บุญตานนท์ นิเทศและประเมินผล

นายผดุง จตุรภักดิ์ ควบคุม กำกับ จัดการความรู้

นายบุญเชิด โพธิห์ มืน่ ทิพย์ ระดมทุน

นายทรงศักดิ์ จันทราษี นายคำผอง ตรีราษ 2.พัฒนารูปแบบ พัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร สร้างเสริมพฤติกรรม ระดับพืน้ ที่ ปรารถนาดี ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัดนครราชสีมา งานควบคุมโรคเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร 044-465542


การงาน + ความรัก ปี 2553

วาเลนไทน์กม็ าถึงแล้ว เพือ่ ให้เข้ากับบรรยากาศ เรามาดูดวงความรัก + การงาน ของปีนกี้ นั ดีกว่า ว่าปีนี้ งานจะรุง่ ความรักจะหวานแค่ไหน

ราศีมังกร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

ราศีกุมภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน: อึดอัดกับความไม่ชัดเจนของ ร ะ บ บ กั บ อ า ร ม ณ์ ข อ ง เ จ้ า น า ย จนทำให้ คุ ณ รู้ สึ ก กดดั น แต่ สุ ด ท้ า ย คุ ณ จะได้ รั บ ชั ย ชนะจากใจตั ว เอง ความรักคนโสด: ต่อไปนี้คำว่าโสดจะ ไม่พบพานกับคุณไปตลอดปี มีหวานใจ แล้ ว : คุ ณ จะต้ อ งเข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ แบ่งเบาภาระในครอบครัวให้กบั หวานใจ อาจจะมีการตกลงที่จะเก็บหอมรอมริบ สร้างอนาคตหรือทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ ร่วมกัน

การงาน: จะมีการลงทุนทำธุรกิจกับ คนใกล้ ชิ ด สนิ ท สนม เกิ ด ขึ้ น หลาก หลายโปรเจ็คท์ ต้องมีความรอบคอบ และละเอียดให้มาก ความรักคนโสด: จะมี ง านที่ มี เ พศตรงข้ า ม เข้ า มาข้ อ ง เกี่ ย วทำให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะยะสั้ น เพียงแก้เหงา อย่ากลัวในสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ มีหวานใจแล้ว: คุณเริ่มเห็นความเป็น จริ ง ของชี วิ ต คุ ณ จะค่ อ ยๆ กลั บ มา หวานและเข้ า อกเข้ า ใจเหมื อ นคู่ รั ก วัยกระเตาะ

ราศีเมษ (15 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

การงาน: ทุ ก อย่ า งบรรลุ ไ ปได้ ด้ ว ยดี คุ ณ จะมี โ อกาสได้ รู้ จั ก เพื่ อ นร่ ว มงาน หรื อ ได้ ล งทุ น ทำธุ ร กิ จ กั บ คนแปลก หน้าใหม่ คุณจะมีความสุขมากขึ้นกับ การทำงาน ความรักคนโสด: ฟ้ า จะ ประทานคนในฝั น หรื อ คนรั ก ที่ อ ยู่ ทางไกล หรือผูกพันเมื่อนานมาให้ได้ เจอกั น อี ก คุ ณ จะไม่ เ หงาอี ก ต่ อ ไป มีหวานใจแล้ว: จะมีความเข้าอกเข้าใจ มากขึ้น หรือตกลงใจที่จะเป็นแฟนกัน

การงาน: คุณจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับ ชาวต่างชาติ หรือได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารโดยใช้ อุปกรณ์ไอที มากขึ้ น เป็ น พิ เ ศษ ความรั ก คนโสด: ลดมาตรฐานของตัวเองที่เป็นเรื่องของ วัตถุลงบ้าง รับรองไม่ใช่เรื่องยากที่คุณ จะมีหวานใจ มีหวานใจแล้ว: ปีนี้คุณ อาจห่างๆ กันสักระยะ แต่จะทำให้คุณ กั บ หวานในเรื่ อ งของความต้ อ งการ ของหั ว ใจกั น มากขึ้ น ว่ า ต้ อ งการกั น และกันแค่ไหน KC Magazine

>> 20

การงาน: คุ ณ จะได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เป็ น ดาวเด่ น ในวงการสายอาชี พ ของคุณ เอาเป็นว่า วงการนักคิดปีนี้ เป็นปีทองของคุณ ความรักคนโสด: วิ่งไล่ล่าตามหาคนในฝันอย่างไม่ลดละ ปากก็ บ อกว่ า โอเคกั บ ความเป็ น โสด แต่ก็ยังแอบโดดแวบไปหาคนเดทด้วย เป็นระยะๆ มีหวานใจแล้ว: ความแก่น เซี้ ย วในตั ว คุ ณ จะช่ ว ยทำให้ ห วานใจ ของคุ ณ หายเบื่ อ หน่ า ยกั บ สิ่ ง เคร่ ง เครียดรอบตัวได้ดี

ราศีมีน (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

การงาน: อย่ า หมดศรั ท ธาที่ จ ะเป็ น คนดี แ ละตั้ ง ใจในการทำงาน เพราะ ต่อจากนี้งานของคุณจะดีขึ้นเป็นลำดับ ความรั ก คนโสด: ถึ ง เวลาที่ คุ ณ ต้ อ ง ตั ด สิ น ใจว่ า จะรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ไว้ แค่เพื่อน หรือพัฒนาความสัมพันธ์ต่อ การจั บ ปลาสองมื อ จะทำให้ คุ ณ ต้ อ ง เสียทัง้ เพือ่ นรักและคนรักไป มีหวานใจ แล้ ว : ปี นี้ คุ ณ จะได้ รั บ ความรั ก ความ อบอุ่ น อย่ า งที่ คุ ณ ไม่ ไ ด้ รั บ มานาน หลังจากที่ต่างฝ่ายต้องห่างกัน การงาน + ความรัก ปี 2553


ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ราศีสิงห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

ราศีกันย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

ราศีตุล (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ราศีพิจิก (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน: จะได้มีโอกาสได้มีเพื่อนร่วม งานใหม่ๆ จากต่างแดน แต่สิ่งที่ต้อง ระวั ง มากๆ คื อ คำพู ด ของคุ ณ ที่ ไ ด้ รับปากหรือสัญญา ความรักคนโสด: ปีนคี้ ณ ุ จะได้มโี อกาสไปเดท ในทีไ่ ฮโซๆ กับเด็กๆ หน้าใหม่วยั ละอ่อน มีหวานใจ แล้ว: อาจจะต้องได้รับรู้ความลับบาง อย่ า งของหวานใจเกี่ ย วกั บ อดี ต รั ก ครั้งเก่า ทำให้คุณเกิดอาการไม่มั่นใจ ในตัวเขา ทางที่ดีเปิดใจคุยกันตรงๆ

การงาน: ลดละความดื้ อ ของตั ว เอง ลงบ้ า ง หากปล่ อ ยให้ อี โ ก้ ค รอบงำ ความฉลาดของคุณ จนเพื่อนร่วมงาน ที่เคยรักใคร่กันกลับกลายเป็นคนแปลก หน้า ความรักคนโสด: ปีนี้อย่าปล่อย ให้ความสนุกบดบังรักแท้ที่กำลังเข้ามา หาคุ ณ หากคุ ณ ยั ง ชอบที่ จ ะปาร์ ตี้ เค้ า จะนึ ก ว่ า คุ ณ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มจะมี ใ คร มีหวานใจแล้ว: ปีนี้คุณและหวานใจ ค่ อ ยๆ หน้ า เด็ ก โดยไม่ รู้ ตั ว เพราะ ความสุขที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเอง การงาน + ความรัก ปี 2553

การงาน: คุณจะได้รบั อำนาจให้จัดงาน ทุ ก อย่ า ง เพราะยั ง ไม่ มี ใ ครรั บ หน้ า ที่ แทนคุณในตอนนี้ อย่างหลงระเริงกับ อำนาจที่ได้รับจนกลายเป็นคนไม่น่ารัก ไม่รู้ตัว ความรักคนโสด: คุณจะต้อง ลดมาตรฐานตัวเอง ไม่เช่นนั้นคุณจะ ต้ อ งทั้ ง เปลื อ งตั ว และหั ว ใจ ในการ ตามหาคนมาคลายเหงา มีหวานใจ แล้ว: ในที่สุดความรักก็มาถึงทางตัน คุณอยูก่ นั ด้วยความเคยชิน จนความรัก ค่อยๆ ลดหายไปอย่างไม่รตู้ วั

การงาน: แต่ ปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ คุ ณ จะต้ อ ง รั บ ภาระมากกว่ า เดิ ม แต่ คุ ณ จะรู้ สึ ก กดดันและเหนื่อยใจมากขึ้น ความรัก คนโสด: คุ ณ เริ่ ม สนุ ก ที่ จ ะได้ พู ด คุ ย กั บ ผู้ ค นโดยไม่ จ ำเป็ น จะต้ อ งมี ค วาม สัมพันธ์ในเชิงชู้สาว อาจคุยเป็นเพื่อน ไปก่อน แล้วเมือ่ ไหร่ถกู ใจและคุณพร้อม ก็ อ าจจะโอเคทั น ที มี ห วานใจแล้ ว : ปลงเท่านั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำใจไว้ มากๆ เพราะหวานใจของคุณจะเป็น อย่างทีเ่ คยเป็น ไม่ดไี ม่แย่ไปจากทุกวันนี้

การงาน: คุณจะได้รบั ชือ่ เสียง และเป็น ที่ รู้ จั ก จนคุ ณ เองแทบจะไม่ มี เวลาให้ ตั ว เอง คุ ณ ต้ อ งระวั ง อย่ า ปล่ อ ยให้ ตัวเองไฮเปอร์บา้ งานจนเกินไป ความรัก คนโสด: จะมี ค นมากหน้ า หลายตา เข้ า มาตบเท้ า ขายขนมจี บ ให้ คุ ณ ไม่ ขาดสาย เลือกให้ดีๆ มีหวานใจแล้ว: อย่าปล่อยให้ตัวเองยุ่งจนไม่มีเวลาดูแล หวานใจ ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องง้องอน หวานใจแทบจะตลอดทั้งปี

การงาน: จะมีการลงทุนลงหุ้นเกี่ยวกับ เม็ดเงินต่างประเทศหรือลงขันทำธุรกิจ เล็ ก ๆ เกี่ ย วกั บ การนำสิ น ค้ า จากต่ า ง ประเทศมาขายกับเพื่อน ความรักคน โสด: กลางปี นี้ ไ ปแล้ ว คุ ณ จะเจอคน ถู ก ใจที่ แ อบชอบคุ ณ มานานแต่ เ พิ่ ง เผยตั ว แต่ รั บ รองว่ า ของเขาดี จ ริ ง มี ห วานใจแล้ ว : คุ ณ จะตายน้ ำ ตื้ น ของจริง อาจจะโดนรวบหัวรวบหางเป็น แฟนกันอย่างจริงจังแบบที่ไม่ต้องคิด

KC Magazine

>> 21


รู้ไว้ใช่ว่า

4 ผักเสี่ยงตาย! เรื่อง: ปัญญาชนก้นครัว ที่มา: www.reuters.com, กระทรวงสาธารณสุข

ถึงแม้ผักจะอุดมไปด้วยสารอาหารนานัปการ แต่หากประโยชน์เหล่า นั้นถูกบดบังไปด้วยสารเคมีก็คงไม่ดีแน่ แต่ถึงอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพืชผักส่วนใหญ่ในยุคนี้ต้องเคยสัมผัส สารเคมีมาบ้างไม่มากก็น้อย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน เราจึงมีผลสำรวจผักที่ มีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงมากที่สุดมาบอกต่อค่ะ นายมานิด นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงผลการสำรวจว่า “จากผลสำรวจอาหารสดทั่วประเทศพบว่า ผักคือ อาหารที่มีการปนเปื้อนสารอันตรายมากที่สุด ซึ่งสารอันตรายที่ปนเปื้อนก็ คื อ ย่ า ฆ่ า แมลง ผั ก ที่ ป นเปื้ อ นมากที่ สุ ด คื อ ผั ก ชี คะน้ า ผั ก กาดขาว และกะหล่ำปลี” “ถ้าบริโภคเข้าไปจะขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในร่างกาย ทำให้อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มึนงง หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน และ อาจหมดสติได้” “สารเคมีอกี ชนิดหนึง่ ทีพ ่ บว่ามีการปนเปือ้ นมากก็คอื สารฟอกขาว

ที่มักใช้ในถั่วงอกและหน่อไม้ พิษ ของสารฟอกขาวจะทำให้หายใจ ขั ด ความดั น โลหิ ต ต่ ำ ปวดท้ อ ง และท้ อ งร่ ว ง สำหรั บ คนที่ แ พ้ ก็ อาจช็อกและหมดสติได้” ท า ง ที่ ดี ค ว ร ล้ า ง ผั ก ใ ห้ สะอาดด้วยวิธีง่ายๆ อย่างเช่นการ เปิ ด น้ ำ ให้ ไ หลผ่ า นผั ก ประมาณ 2 นาที หรื อ อาจใช้ ตั ว ช่ ว ยอย่ า ง ด่างทับทิมประมาณ 20 - 30 เกล็ด ผสมกับน้ำ 4 ลิตร แช่ทงิ้ ไว้ประมาณ 10 นาที เท่านีก้ ไ็ ด้ประโยชน์จากผัก อย่างเต็มที่ ไร้สารเคมีกอ่ กวนแล้วค่ะ

กังวลมากจนปวดคอ

ใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยคอเรื้อรังชนิดที่แก้เท่าไรก็ไม่หาย ลองอ่านตรงนี้ดู เพราะบางทีคุณอาจแก้ปัญหา ไม่ตรงจุดก็อาจเป็นได้ ที่ ว่ า แก้ ปั ญ หาไม่ ต รงจุ ด ก็ เ พราะมี ผ ลการวิ จั ย ระบุ อ อกมาว่ า นอกจากท่ า ทางการนั่ ง ที่ ผิ ด ปกติ แ ล้ ว ภาวะ ทางจิตใจก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดเมื่อยคอได้เหมือนกัน นายแพทย์มาร์ติน เชอร์เรอร์ แห่งมหาวิทยาลัยก็อททิงเก้น ประเทศเยอรมนี และทีมนักวิจัย เปิดเผย ผลการวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเมื่อยคอจำนวน 448 คน พบว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วย มีอาการซึมเศร้า และผู้ป่วยจำนวน 28 เปอร์เซ็นต์ มีอาการวิตกกังวลมากกว่าคนทั่วไป นอกจากนี้ ค นที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า และวิ ต กกั ง วลเป็ น ระยะเวลานานจะยิ่ ง มี อ าการ ปวดคอเรื้อรังเพิ่มขึ้นด้วย นายแพทย์มาร์ติน จึงแนะนำว่า นอกจากคำนึงถึงปัจจัยด้านกายภาพแล้ว การรักษา อาการปวดคอยังต้องใส่ใจต่อปัจจัยด้านอารมณ์และความคิดด้วย เพราะสองสิ่งนี้ส่งผลให้เกิด ความเจ็บป่วยที่กล้ามเนื้อบริเวณคอได้มากพอกับปัจจัยอื่นๆ ต่ อ ไปนี้ ห ากปวดเมื่ อ ยคอเมื่ อ ไรนอกจากปรั บ ท่ า ทางการเคลื่ อ นไหว และ ออกกำลังยืดเส้นยืดสายแล้ว อย่าลืมทำอารมณ์และจิตใจให้แจ่มใสด้วยนะคะ


F A S H I O N R O C K S

2010

เสื้อผ้า แนวร๊อค ที่นิยมในปีนี้มีทั้ง ซีทรู หรูดูดี

เน้นสีดำ หรือจะเป็นแนวชุดหนังสีดำ แนบเนือ้ อวด สัดส่วนสวยๆ จะเสือ้ หนัง หรือเสือ้ ยีนส์ ก็เท่หไ์ ปอีกแบบ

ทรงผม มาแรงในปีนี้คงจะหนีไม่พ้นถักเปียหน้า

ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันแล้วแต่การดีไซด์ จะเป็น แบบหวานๆ ก็นา่ รัก หรือจะเป็นแนวร๊อคเข้มๆ ก็โดน อีกทรงที่มาแรงไม่แพ้กันในปีนี้จะเป็นทรงสั้นเปรี้ยว หรือจะดัดลอนย้อนยุค ส่วนแฟชั่นสีผมปีนี้ ก็จะเป็น สีบลอนด์ Peroxide สีบลอนด์ทองแดง

รองเท้า เทรนด์แฟชั่นรองเท้าแนว แมททีเรียล

จำพวก หมุ ด หนั ง ซิ ป รองเท้ า แนวร็ อ คแอนโรล แบบส้นสูง ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการดัดแปลงหลายแนว จะเป็นรองเท้าส้นตึก รองเท้ารุ่นเตารีดก็เก๋ไก๋มาแรง ไม่แพ้กัน KC Magazine

>> 24

FASHION BLAST มาแล้วค่ะ

วันนี้ขอพาทุกคนไป UP DATE แฟชั่นใหม่ ล่าสุดของปี 2010 กันดีกว่า ฉบับนี้ขอฉีก แนวสวนกระแสเทศกาลแห่ ง ความรั ก ค่ ะ กั บ แฟชั่ น ที่ แ อบแรงนิ ด ๆ เซ็ ก ซี่ ห น่ อ ยๆ ด้ ว ยเทรนด์ ใ หม่ ม าแรงรั บ ปี เ สื อ ดี เ ทลเก๋ แบบร็อคๆ ที่คุณไม่ควรพลาด


แฟชั่นฮิทฮอท เรื่อง: POR Alicious

เปลือกตา แล้วเน้นช่วงกระบอกตาให้เข้มดูมีมิติ

อายไลเนอร์

ไม่ แ นะนำให้ เขี ย นเส้ น ขอบตา ให้เล็กคมกริบเหมือนวันธรรมดา ควรใช้อายไลเนอร์ชนิด ดินสอสีดำสนิทเขียนขอบตาบนให้ถึงชั้นพับตา ส่วนขอบ ตาล่างอาจเขียนเป็นเส้นหนาหรือเล็กก็ได้ ขึ้นอยู่กับความ มั่นใจของแต่ละบุคคล ก่อนใช้ฟองน้ำเกลี่ยเส้นขอบตาล่าง ให้ดูฟุ้งๆ

มาสคารา เพื่ อ ให้ ด วงตาดู ค มเข้ ม กว่ า ปกติ

แนะนำให้ปัดมาสคาราประมาณ 2 - 3 รอบ รอบแรกปัด เน้ น บริ เวณโคนขนตา แล้ ว ปั ด เพิ่ ม ความหนาและยาว ให้ขนตาในรอบต่อไป

ลิปสติกสีเข้มมาแรงแซงโค้ง จะสีดำ

เทรนด์การแต่งหน้า สไตล์ร๊อค

จะออกไปในแนวเข้มแข็ง ท้าทาย ดุดัน ดูเป็นสาวเกร่ง น่าเกรงขาม

อายแชโดว์ ควรเลือกเป็นสีดำ เทา เทาเงิน ม่วง

เข้ม หรืออาจใช้อายแชโดว์ผสมประกายนิดๆ เพื่อต้อง ประกายแสงไฟยามค่ ำ คื น โดยไล้ อ ายแชโดว์ ใ ห้ ทั่ ว

แดงอมดำ หรือน้ำตาลอมดำ แต่อย่าลืมแต่งตัวให้เข้ากับ ลุคเปรี้ยวปรี๊ดด้วยนะจ๊ะ แต่งหน้าสวยครบครันแล้ว กรุณาสำรวจปลาย นิ้ ว ด้ ว ยว่ า มี สี สั น หรื อ เปล่ า อยากแนะนำเป็ น สี เ ทาเข้ ม เทาเมแทลลิก ดำหรือแดงดำ นอกจากจะเข้ากันได้กับลุค เมคอัพแล้ว ยังช่วยให้มือดูขาวสะอาดขึ้นอีกด้วย เป็นอย่างไงบ้างค่ะ แฟชั่นใหม่ล่าสุดของปี 2010 ใครที่ ยั ง ไม่ เ คยแต่ ง แฟชั่ น แนวร๊ อ ค หรื อ ยั ง ไม่กล้าที่จะแต่งลองดูนะคะ ตอนนี้ต้องบอก เลยค่ะ ว่ า แฟชั่ น เซ็ ต นี้ ม าแรงจริ ง ๆ ไม่ แ น่ น ะคะคุ ณ อาจ ติ ด ใจและหลงไหลในความเป็ น ร๊ อ ค จนต้ อ งเป็ น แฟนพั น ธุ์ แ ท้ ข องชาวร๊ อ คอี ก คน ฉบั บ นี้ ต้ อ งลาไป ก่ อ นแล้ ว ฉบั บ หน้ า กลั บ มาพบกั น ใหม่ . .. สุ ข สั น ต์ วาเลนไทน์ค่ะ


บทความพิเศษ

เรื่อง: สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

ลายท่ า นคงอยากสงสั ย และอยากรู้ ถึ ง เรื่ อ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งจานดาวเที ย มสี ต่ า งๆ กับเคเบิลทีวี ว่าสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามีขอเปรียบเทียบดีๆ มาให้ได้พิจารณากันดังนี้ ฤดู ฝ นมี ค วามสำคั ญ อย่ า งไรกั บ การรั บ ชม รายการทีวี แต่สำหรับคนทีต่ ดิ ตัง้ จานดาวเทียม โดยเฉพาะ จานขนาดเล็ก ประเภท KU Band หรือ DTH เช่น จาน เหลือง จานน้ำเงิน จานส้ม จานแดง และจาน ASTV คนที่ ติ ด ตั้ ง จานดาวเที ย มกลุ่ ม นี้ จ ะรู้ ซึ้ ง ดี เ พราะเมื่ อ ไหร่ ก็ ต ามที่ ฝ นตก จะต้ อ งคอยลุ้ น ว่ า จะสามารถรั บ ชม รายการทีวีได้หรือไม่ คำว่ารายการทีวีนี้หมายความรวมถึง ฟรีทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, สทท., TPBS และรายการโทรทัศน์ ดาวเทียมช่องต่างๆ ที่มีการโฆษณากันว่า สามารถรับชม ได้ฟรี ไม่ต้องเสียรายเดือน เหตุที่ต้องคอยลุ้นว่าจะรับได้หรือไม่ ก็เพราะ จานดาวเทียมสีต่างๆ ที่กล่าวถึงนั้น จะเป็นจานดาวเทียม ประเภทกลัวฝน เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกอาการภาพกระตุก จะเริ่มเกิดขึ้น และเมื่อฝนตกหนักขึ้นภาพจะล้มไปล้มมา และเมื่อฝนตกหนัก หรือมีเมฆดำมาก ภาพก็จะหายไป ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถรับชมรายการใดๆ ได้เลย ปัญหานีเ้ ป็นปัญหาทีใ่ หญ่มากของจานดาวเทียม ขนาดเล็ก และเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ เพราะเป็นปัญหาทาง

บท เทคนิค ปกติจานขนาดเล็กจะเหมาะกับประเทศที่ไม่มีฝน เช่ น ประเทศในยุ โรป ซึ่ ง จานดาวเที ย มขนาดเล็ ก นั้ น ไม่กลัวหิมะแต่กลัวฝน วันนี้หลายคนตัดสินใจเลือกติตตั้งจานดาวเทียม ขนาดเล็ ก ไปแล้ ว หลายคนก็ ค งคิ ด ถึ ง ปี ก ก้ า งปลา ที่สามารถรับช่อง 3, 5, 7, 9, สทท., TPBS เพราะเสา ประเภทนี้ไม่กลัวฝน ฝนจะตก แดดจะออก ก็จะรับภาพได้ เสมอ เพียงแต่เสาก้างปลาจะกลัวตึก เพราะถ้าตึกบัง หรือ มี ตึ ก มากจะเกิ ด ภาพสะท้ อ นทำให้ ภ าพเป็ น เงา ไม่ ชั ด อย่างเช่น หากคุณกำลังดูฟุตบอลในสนามคุณก็จะเห็นว่า มีลูกบอล 3 ลูกซ้อนกันอยู่ “ทางออกที่ ดี ที่ สุ ด ของการรั บ รายการ โทรทัศน์เวลานี้ คือการติดตั้งเคเบิลทีวี เพราะในห้อง ส่งสัญญาณของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี จะมีการ ติดตั้งระบบไว้หลายระบบ เพื่อเลือกส่งรายการให้ผู้ชม รายการ ให้มีคุณภาพชัดเจนตลอดเวลา เหมาะสมกับ แต่ละสถานการณ์ในเวลานั้น” เช่น 1.การรับรายการฟรีทวี ปี กติ เช่น 3, 5, 7, 9, สทท., TPBS ปัจจุบนั มีการส่งสัญญาณให้ประชาชนรับ 3 วิธี เช่น 1.1 ส่งผ่านจานดาวเทียมขนาดใหญ่ (C-Band) ของดาวเทียมไทยคม 1.2 ส่งผ่านจานดาวเทียมขนาดเล็ก (KU-Band) ของจานดาวเทียมสีต่างๆ 1.3 ส่งผ่านระบบปีกเสาก้างปลาทั่วไป ในการส่ ง สั ญ ญาณทั้ ง 3 ระบบนี้ ผู้ ป ระกอบ กิจการเคเบิลทีวีจะมีระบบทั้ง 3 ระบบสำรองอยู่ที่ห้องส่ง หากสถานการณ์ปกติ ก็จะส่งผ่านจานดาวเทียม C-Band สั ญ ญาณภาพก็ จ ะชั ด เจน แต่ เ มื่ อ ฝนตกหนั ก มากๆ


พิสูจน์ศักยภาพ คุณภาพ ของ เคเบิลทีวี ฟ้าจะปิด สัญญาณภาพจะเริ่มกระตุก ผู้ประกอบกิจการ เคเบิลทีวีสามารถเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณ จากจาน ดาวเที ย มมาเป็ น ระบบเสาก้ า งปลาได้ แม้ สั ญ ญาณ บางช่องอาจมีภาพซ้อนบ้าง แต่ก็ดีกว่าดูไม่ได้เลย และ เมื่ อ ฟ้ า เปิ ด ก็ จ ะปรั บ ระบบกลั บ มารั บ จากระบบจาน ดาวเทียม C-Band เหมือนเดิม ทำให้ผู้รับชมรายการทีวี ผ่านเคเบิลทีวีจะสามารถรับชมรายการได้ตลอดเวลาไม่ กลัวฝนตก 2. รับชมรายการบันเทิงทั่วไป เช่น MVTV, TEN TV, ASTV, D-Station เป็นต้น รายการต่ า งๆ เหล่ า นี้ เมื่ อ เวลาฝนตก จะมี ปัญหามาก หากใช้จานดาวเทียมใบเล็กที่ประชนชนทั่วไป ติดตั้ง แต่สำหรับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี เวลาติดตั้ง จานดาวเที ย มรั บ ชมรายการประเภทนี้ จะไม่ ใช้ จ าน ดาวเทียม ที่ประชาชนทั่วไปใช้ แต่จะใช้จานดาวเทียมชนิด ทึบขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1.5 เมตร ขึ้นไปรับสัญญาณ ซึ่งจะ ทำให้เวลาฝนตกไม่มาก จะสามารถรับสัญญาณภาพได้แต่ หากฝนตกหนักจริงๆ ก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน แต่อย่างน้อย การรับสัญญาณก็จะดีกว่าจานดาวเทียมใบเล็ก 3.รายการที่ ซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ากในประเทศ และต่ า ง ประเทศ เช่ น SUN Movie, LIVE TV, Universal, Boomerang, Media เป็นต้น รายการต่ า งๆ เหล่ า นี้ จะส่ ง สั ญ ญาณจาน ดาวเที ย มแบบ C-Band ซึ่ ง เป็ น จานดำใบใหญ่ ตั้ ง แต่ 8 ฟุตขึ้นไป ซึ่งปกติผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีจะใช้จาน ขนาด 10 ฟุต รับสัญญาณ ทำให้มีปัญหากับฝนตกน้อย ไม่ เ หมาะกั บ การใช้ จ านดาวเที ย มขนาดเล็ ก 2 ฟุ ต รับสัญญาณ

ดั ง นั้ น จากคำถามที่ ลู ก ค้ า ถามเสมอว่ า จะติ ด ตั้ ง จาน ดาวเทียม หรือติดตัง้ เคเบิลทีวี วันนีค้ นทีย่ งั ไม่ได้ตดิ ระบบใด ควรสอบถามกับผู้ที่เคยติดตั้งจานดาวเทียมไปแล้วว่าเป็น อย่างไร และสอบถามผู้ที่ติดตั้งเคเบิลทีวีไปแล้วว่าเป็น อย่างไร นี่ยังไม่ได้พูดถึงว่า เวลาติดตั้งเคเบิลทีวี หากที่ บ้านมีทีวี 3 เครื่อง การติดตั้งเคเบิลทีวี ก็จะสามารถรับชม รายการได้อิสระทั้ง 3 เครื่อง ไม่เหมือนทีวีดาวเทียมที่ต้อง ซื้อเครื่องรับสัญญาณทุกจุดที่มีทีวี ไม่อย่างนั้นจะต้องดู รายการทีวเี หมือนกันทัง้ บ้าน จะต่างคนต่างเลือกช่องไม่ได้ แต่ถ้าจะไม่ถามใคร ผมขอแนะนำได้เลยว่า หากสายเคเบิลเคซีทีวีผ่านหน้าบ้านท่าน อย่ารอช้า รีบติดตั้งได้เลย เรายินดีรับใช้พี่น้องชาวโคราชด้วย ความยินดียิ่ง “KCTV เราคือความสุขของทุกครอบครัว”

KC Magazine

>> 27


สรรหามาฝาก

เรื่อง: พุทธิพงษ์ ธีระธรรมรัตน์

ไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคล 12 นักษัตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2553

ารไหว้เจ้าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาวจีน หรือคนไทยเชือ้ สายจีนเชือ่ ถือและปฏิบตั สิ บื ทอด กันมากว่า 3000 ปีมาแล้ว การไหว้เจ้าตรุษจีน เป็นช่วง จั ง หวะจุ ด พลิ ก ผั น ของชี วิ ต ตามเกณฑ์ ด วงชะตาปี นักษัตร ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามหลักโป้ยยี่สี่เถี่ยว (โหราศาสตร์จนี ) ปีชวด ควรไปไหว้ เทพเจ้าไท้แป๊ะกิมแช เทพเจ้าดาว ศุกร์ (เป็นเทวราชทูตพิเศษประจำองค์เง็กเซียนฮ่องเต้) เทพ แห่ ง บริ บู ร ณ์ ด้ ว ยทรัพย์สมบัติ รุ่งเรืองธุรกิจ ครอบครัว ร่มเย็นเป็นสุข สถานที่ไหว้ ศาลเจ้าจีนใดก็ได้ หรือไหว้ กลางแจ้ง ธูป 5 ดอก ปีฉลู ควรไปไหว้ องค์เทพเจ้านาจา เทพอำนาจบารมี ขจัดปัดเป่าอุปสรรคภัยอันตราย บังเกิดโชคดี มั่งมีศรีสุข สถานทีไ่ หว้ ศาลเจ้าจีนใดก็ได้ หรือไหว้กลางแจ้ง ธูป 3 ดอก ปีขาล ควรไปไหว้ เทพเจ้ากวนอู และม้าทรง เทพเจ้า แห่ ง ความซื่ อ สั ต ย์ ยุ ติ ธ รรม นำโชคลาภ ความมั่ ง คั่ ง ทรั พ ย์ ส มบั ติ เจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง ปกป้ อ งสิ่ ง ชั่ ว ร้ า ยภยั น ตราย สถานทีไ่ หว้ สมาคมศาลเจ้าแป๊ะกงตรอกจันทร์ ถนนจันทร์, มูลนิธิพุทธธรรม (ฮุก) 31 นครราชสีมา ถนนจอมสุรางค์ ยาตร์ หรือศาลเจ้าจีนใดก็ได้ ปีเถาะ ควรไปไหว้ เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชค ลาภ โชคดี ร่ำรวย มั่งมีศรีสุข การค้าเจริญรุ่งเรือง สถาน ที่ ไ หว้ สมาคมศาลเจ้ า แป๊ ะ กงตรอกจั น ทร์ ถนนจั น ทร์ , มูลนิธิพุทธธรรม (ฮุก) 31 นครราชสีมา ถนนจอมสุรางค์ ยาตร์ หรือศาลเจ้าจีนใดก็ได้ ปี ม ะโรง ควรไปไหว้ องค์เจ้าพ่อเสือ (เฮี่ยงเทียม เซี ย งตี่ ตั่ ว เหล่ า เอี๊ย) ลาภผล คุ้มครองป้องกันอันตราย ความร่มเย็น เป็นสุข สถานทีไ่ หว้ ศาลเจ้าพ่อเสือทุง่ สว่าง, ศาลเจ้าบุญกุศล บ้านเกาะ ถนนสุรนารายณ์ หรือศาลเจ้า จีนใดก็ได้ ปีมะเส็ง ควรไปไหว้ เทพเตียวฮุดกง ชะตาแคล้วคลาด จากภยันตรายทั้งปวง โชคลาภ โภคทรัพย์สมบูรณ์พูนผล สำเร็จสมหวัง สถานที่ไหว้ ศาลเจ้าจีนใดก็ได้ หรือไหว้ กลางแจ้ง ธูป 3 ดอก ปีมะเมีย ควรไปไหว้ พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพแห่ง ความเมตตากรุณา เปี่ยมด้วยความกตัญญูต่อสรรพสัตว์

KC Magazine

>> 28

สถานที่ ไ หว้ ศาลเจ้ า แม่ ทั บ ทิ ม ถนนโพธิ์ ก ลาง, สวน พระโพธิสัตว์ วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน, โรงเจจำศีล ย่งเฮี๊ยง ถนนสืบศิริ, ศาลเจ้าบุญกุศล บ้านเกาะ ถนน สุรนารายณ์, ศาลเจ้าพ่อเสือ ทุง่ สว่าง หรือศาลเจ้าจีนใดก็ได้ ปีมะแม ควรไปไหว้ องค์พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์ (พระศรี อ ารยะเมตไตรย์ ) พระอรหั น ต์ ผู้ เ มตตา และ สติปัญญาสถานที่ไหว้ ศาลเจ้าบุญไพศาล ถนนจอมพล หรือศาลเจ้าจีนใดก็ได้ ปีวอก ควรไปไหว้ พระยูไล (พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า) พระศาสดาแห่งพุทธศาสนา ผู้ตื่น รู้สรรพสิ่ง สถานที่ไหว้ วัดต่างๆ ในศาสนาพุทธ หรือศาลเจ้าจีนใดก็ได้ ปีระกา ควรไปไหว้ น่ำซิง้ ปักเต้า เทพทักษิณาลิขติ เป็น เทพอุดรลิขติ ตาย เพือ่ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตาอายุ และสุขภาพของมนุษย์ สถานทีไ่ หว้ มูลนิธหิ ลักเสียงเซีย่ งตึง๊ ถนนโยธา, วิหารเทพสถิตเช็งหงัม่ ตัง่ ฮุก 31 บ้านกรีน ถนน บายพาส - ปักธงชัยขอนแก่น, มูลนิธิพุทธธรรม (ฮุก) 31 นครราชสีมา ถนนจอมสุรางยาตร์ ปีจอ ควรไปไหว้ องค์พระอรหันต์จี้กง โอบอุ้มชุบช่วย ทุกข์สขุ ขจัดอยุตธิ รรม เมตตาอาทรแก่สรรพสัตว์ สถานที่ ไหว้ วิหารเทพสถิตเช็งหงัม่ ตัง่ ฮุก 31 บ้านกรีน ถนนบาย พาส - ปักธงชัยขอนแก่น ปีกุน ควรไปไหว้ เทพฮกลกซิ่ว ทรัพย์แผ่ไพศาล แห่ง ความสมบูรณ์พร้อมทุกๆ ด้าน ความสุข โชคดี ความเจริญ รุ่งเรือง เกียรติยศ ชื่อเสียง และอายุยืนยาว สถานที่ไหว้ ศาลเจ้าจีนใดก็ได้ การไหว้ศาลหลักเมืองนครราชสีมา เพือ่ ความ ร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข อำนาจสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ปกปั ก รั ก ษาคุ้ ม ภั ย อันเป็นชัยภูมิสำคัญ ให้เป็นมิ่งขวัญแก่ชาวโคราช ยึดถือ เป็นหลักชัย ทางจิตใจ, ไหว้คณ ุ ย่าโม ขอพรให้ประสบผล สำเร็จ และประสบชัยชนะในสิง่ ทีห่ วัง ด้วยความชอบธรรม ทุกประการ, ศาลเจ้าพ่อไฟ (หน้าคุณย่าโม) ปกป้องภัย พิบตั จิ ากอัคคีภยั ให้แคล้วคลาดปลอดภัย, ศาลเจ้าแป๊ะกง ตรอกจันทร์ “องค์แป๊ะกงเก่าแก่กว่า 100 ปี” อายุยั่งยืน สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์, ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง อุดมสมบูรณ์, ความกตัญญู กราบไหว้ บิดร มารดา พรอันประเสริฐ ขอให้เกิดอำนวยโชค วาสนา


พ�เศษ เ

นื่ อ ง ใ น เ ดื อ น นี้ เ ป็ น เ ดื อ น ข อ ง

เทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ เพือ่ ให้เข้ากับบรรยากาศอันแสนสุข สวนสัตว์นครราชสีมา ขอแนะนำให้รู้จักกับ นกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นนกน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ตัวผู้และตัวเมีย มีลักษณะคล้ายกันมาก คอยาว ขายาว คอครึ่งบนไม่มีขนเป็น หนังสีแดง ขนตัวสีเทา เวลาบินคอเหยียดยาวไปข้างหน้า ขาเหยียดยาวไปข้าง หลัง ชอบอยู่เป็นครอบครัว พ่อกับแม่และลูก 1 หรือ 2 ตัว ช่วงเวลาออกหากิน พอตัวหนึ่งร้องอีกตัวจะร้องต่อทันที การเลือกคู่ เริ่มในฤดูฝน ตัวผู้มักส่งเสียง ร้อง เสียงดัง “แกร่ๆ” เต้นและโบกปีกรำไปรอบๆ ตัวเมีย ที่มันต้องการจับคู่ สำหรั บ รั ง รั ก ของมั น จะทำด้ ว ยเรี ย วไม้ สุ ม กองไว้ บ นมู ล ดิ น ที่ สู ง พอพ้ น น้ ำ ตามริมๆ บึง จากการศึกษาชีวิต ส่วนตั้ว ส่วนตัว... พบว่า มันเป็นสัตว์รักเดียว ใจเดียว จับคูเ่ พียงคูเ่ ดียว ถึงแม้ตวั ใดตัวหนึง่ ตาย อีกตัวก็จะไม่มคี ใู่ หม่ ซึง่ ถือเป็น แบบอย่างแห่งรักอมตะ และเป็นสัตว์ป่าสงวน ที่สูญพันธุ์จากธรรมชาติของ ประเทศไทยไปแล้ว แต่สวนสัตว์นครราชสีมา มีความสำเร็จในการเพาะขยาย พันธุ์ทั้งแบบให้จบั คูเ่ องตามธรรมชาติ และแบบผสมเทียม ซึง่ ขณะนีม้ นี กกระเรียน มากว่า 100 ตัว และยังมีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ ของประเทศไทย สำหรั บ ท่ า นที่ อ ยากชม ความน่ า รั ก งามสง่ า ของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ขอเชิญชมได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมา นอกเหนือจากการชมสัตว์กว่า 200 ชนิด จำนวนกว่า 1,800 ตัว ในพื้นที่ร่มรื่นสวยงามบนเนื้อที่ 545 ไร่แล้ว ท่านยังสามารถเล่นน้ำคลายร้อน ด้วยการเล่นน้ำ ได้ที่สวนน้ำโคราช ทะเลอีสาน ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ น้ำใสสะอาดในคูน้ำวน ประติมากรรมรูปปั้นคิงคองยักษ์ สนุกกับ สไลด์เดอร์คิงคองยักษ์ โลมา ช้างพ้นน้ำ ถ้ำน้ำตก สไลด์เดอร์ต้นไม้ และมี ส วนน้ ำ สำหรั บ เด็ ก เล็ ก ไว้ บ ริ ก ารด้ ว ย ซึ่ ง มี ค วามปลอดภั ย ในระดั บ มาตรฐานสากล ตรุษจีนและวาเลนไทน์นี้ มาพบกันที่ สวนสัตว์

นครราชสีมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ 044 – 934537 www.zookoratzoo.com KC Magazine

>> 29


บทความพิเศษ เรื่อง: ธาตรี ช่างเหล็ก

ศีลอินเตอร์เนต

หตุใดคนเราต้องมีศีลธรรมประจำใจ คำตอบง่ายๆ คือเพื่อให้ตนเป็นคนดี การเป็นคนดีย่อมดีกว่าการ เป็นคนเลว แล้วคุณจะเป็นคนดีเพื่ออะไร ถ้าไม่ใช่เพื่อ ตนเองและผูอ้ นื่ ตอนนีค้ ณ ุ อาจจะยังเป็นคน “เกือบ” ดี แต่เชื่อผมเถอะว่าการเป็นคนดีมันไม่ยาก แค่ยึดมั่น ในศีล คุณก็เป็นคนดีได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวันคุณปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม ยึดถือศีล 5 ตามหลักพุทธศาสนิกชนได้ดีแค่ไหน หลังจาก ที่ ผ มได้ ส นทนาทางธรรมและทางโลกกั บ พระครู ปลั ด สถาพร ญาณวุ ฑฺ โ ฒ ผู้ ช่ ว ยเจ้ า อาวาสวั ด พายั พ จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้จี้จุดเจ็บให้ผมเห็นว่าสมัยนี้ “คนมือถือสาก ปากถือศีล มีมาก” ท่านอยากให้คนเรา นับถือศีล 5 ทั้งภายในและภายนอก ทุกที่ทุกเวลา ไม่เว้น แม้กระทั่ง ในโลกอินเตอร์เนตด้วย คุ ณ ผู้ อ่ า นคงตกใจว่ า ศี ล ไปเกี่ ย วอะไรกั บ อินเตอร์เนต ความเป็นจริงก็คือ ศีล ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ในทุ ก เรื่ อ ง เพราะความดี ข องคนเราสมควรอยู่ ใ นทุ ก สถานที่ ศีล 5 ที่ปุถุชนในโลกอินเตอร์เนตพลั้งเผลอมาก ที่สุด ได้แก่ ศีลข้อ 2 อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจาก การถือเอาของทีเ่ จ้าของมิได้ให้ ศีลข้อ 3 กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี งดเว้ น จากการประพฤติ ผิ ด ในกาม และศี ล ข้ อ 4 มุ ส าวาทา เวรมณี งดเว้ น จากการกล่ า วเท็ จ ซึ่ ง ใน บรรทัดต่อไปผมจะแยกแยะรายละเอียดให้เห็นเป็นข้อๆ ลองถามตนเองว่าทุกวันนี้เวลาเล่นอินเตอร์เนต ชอบอำคนโน้ น คนนี้ จำแลงกายเป็ น โน่ น เป็ น นี่ ห รื อ ไม่ หากยอมรับ แสดงว่าท่านเสี่ยงต่อการผิดศีลข้อ 4 มาก บางท่ า นอาจให้ เ หตุ ผ ลว่ า ใช้ น ามแฝงในโลกออนไลน์ เพราะเหตุ ผ ลความเป็ น ส่ ว นตั ว ซึ่ ง ก็ ไ ม่ ผิ ด หากไม่ ไ ด้

KC Magazine

>> 30

มี จิ ต อกุ ศ ล แต่ ห ากมี เจตนาเพื่ อ สร้ า งความสั บ สนหรื อ อยากให้ผู้อื่นสำคัญผิด (เช่น นายธาตรี เมื่ออยู่ในโลก ออนไลน์เปลี่ยนชื่อตนเป็น มาริโอ้ และใช้รูปประจำตัว เป็นหนุ่มรูปงาม ซึ่งขัดกับความจริงอย่างมาก) โดยหารู้ ไม่ว่า ความคึกคะนองของเราอาจไปกระทบกับความรู้สึก ผู้อื่น ส่วนมากที่พบเจอคือเมื่อผิดศีลข้อ 4 นี้แล้วก็มักตาม มาด้วยผิดศีลข้อ 3 นั่นคือการล่อลวงประเวณี หรือผิดศีล ข้อ 2 ลวงล่อให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ ศีลทีอ่ ยากให้เน้นปฏิบตั กิ นั ให้มากในโลกอินเตอร์เนต คือ ศีลข้อ 2 งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ เพราะปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ นับว่าเป็นปัญหา สำคัญอีกปัญหาหนึ่งของประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกที่มีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ซีดีเพลง (MP3) วีซดี ี และดีวดี ภี าพยนตร์ ทัง้ ภาพยนตร์ไทยและต่าง ประเทศ รวมไปถึง ซอฟต์แวร์ เกมส์ และโปรแกรมประยุกต์ ต่างๆ โดยสถานที่ที่มีการจำหน่าย เผยแพร่สินค้าละเมิด ลิขสิทธิจ์ ำนวนมาก ปัจจุบนั นอกจากตลาดนัด,ศูนย์การค้า ทั่ ว ไป ในอิ น เตอร์ เ นตยั ง เป็ น แหล่ ง รวมของการละเมิ ด ลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบ และอินเตอร์เนตนี่เองเป็นช่องทางที่ อั น ตรายที่ สุ ด เพราะเมื่ อ อยู่ ห น้ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ในที่รโหฐาน ไม่มีใครสามารถล่วงรู้หรือเอาผิดได้ การที่ คนไทยไม่ เ ห็ น ความสำคั ญ ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ย่ อ มส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ชื่ อ เสี ย งและอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ พระครูปลัดสถาพร ญาณวุฑฺโฒ เทศน์ให้อ่าน อย่างเข้าใจง่ายที่สุด “สมมติว่าเราหิวแล้วเดินผ่านสวน มะม่วงของเศรษฐีคนหนึ่ง ด้วยความที่มะม่วงในสวน


บทความพิเศษ เรื่อง: ธาตรี ช่างเหล็ก

ของเขาเยอะมาก จนมีบางลูกตกลงมาเกลื่อนกลาด ถ้าเราใช้ขอ้ อ้างด้วยความหิว เข้าไปหยิบมะม่วงของเขา ขึน้ มากินโดยไม่ได้รบั อนุญาต บางคนอาจมีความเห็นว่า มะม่วงของเศรษฐีก็มีตั้งเยอะแยะ ขอหยิบไปกินสักลูก สองลูกคงไม่เป็นไร คนทั่วไปคงคิดอย่างนี้” ผมผงกหัว ยิ้มๆ พระครูปลัดสถาพรฯ ยิ้มตอบเช่นกัน “ความคิด อย่ า งนี้ เ ป็ น ความคิ ด ที่ ผิ ด เป็ น บาป ผิ ด ศี ล ข้ อ สอง อทินนาทานา เวรมณี การลักทรัพย์สินของผู้อื่นแม้จะ เพียงน้อยนิดก็ผดิ ทัง้ กฏหมายผิดทัง้ ศีลธรรม” ผมหุบยิม้ ทันที “แต่ถา้ เราหิวมากๆ ล่ะครับ แค่หยิบมะม่วงไปกิน นิดเดียวเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายสักหน่อย” ผมพยายาม อ้างเหตุผลอย่างที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ เช่น เรื่องสถานะ ทางการเงินของแต่ละบุคคล หรือความหิวโหยส่วนตัว พระครูปลัดสถาพรฯ ตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน “คนเราพยายามสร้ า งข้ อ ยกเว้ น ในการทำผิ ด ศี ล ของตนต่างๆ นาๆ เช่น การละเมิดลิขสิทธิท์ างปัญญา ในอินเตอร์เนต อ้างว่าด้วยความจำเป็น ไม่มเี งินบ้างล่ะ หาซื้อไม่ได้บ้างล่ะ โดยที่ไม่ได้ย้อนคิดถึงทางเจ้าของ ลิขสิทธิ์, ผู้ผลิต ว่าเขาลำบากลงทุนลงแรงไปแค่ไหน การลักขโมยในอินเตอร์เนตสมัยนีป้ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ย รวดเร็ว แนบเนี ย น มั น ง่ า ยกว่ า ขโมยมะม่ ว งเยอะ จึ ง กลาย เป็นความเคยชิน คิดว่าไม่ผิดเพราะใครๆ เขาก็ทำกัน ซึง่ การผิดศีลเช่นนีบ้ อ่ ยๆ ก็จะก่อผลเสียให้เกิดกับตัวเรา ทำให้เป็นคนโลภและมักง่าย” โดยส่วนมากคนทำผิดศีล คือคนที่ไม่รู้จักพอเพียง หลายคนทำติดจนป็นนิสัย ขโมย ดาวน์โหลดทรัพย์สนิ ผูอ้ นื่ ในอินเตอร์เนตมากมายทัง้ ทีไ่ ม่มี ความจำเป็น อยากให้ลดละเลิกตรงนี้ ถ้าไม่มที นุ ทรัพย์ซอื้ โปรแกรม ก็ให้หันมาใช้โปรแกรมแจกฟรีที่เรียกว่า OPEN SOURCE แม้กระทั่งการเสพสื่อลามกในอินเตอร์เนตเป็น อาจิณ ก็คดิ เอาเองว่าทำให้ตณ ั หาราคะเราลดน้อยลงไหม

ผมก้ ม หน้ า ยอมรั บ เรื่ อ งที่ พ ระอาจารย์ เ ทศนา ทุกอย่าง ไม่มีข้อโต้แย้ง (อยากให้คุณผู้อ่านมาเห็นผมใน ตอนนั้นจัง) “เทคโนโลยีก้าวหน้า จิตใจคนกลับเสื่อม ถอย ที่อาตมาเน้นย้ำไปที่การถือศีลในอินเตอร์เนต เพราะยุคสมัยปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้ไฮเทคมีมาก เราสามารถผิดศีลได้งา่ ยๆ แค่ปลายคลิก” ศีล แปลว่า ปกติ คือ การควบคุมรักษากาย วาจา ของตนไว้ ให้บริสทุ ธิห์ รือให้สงบ มีความมุง่ หมายเพือ่ ควบคุมโทสะ กิเลสตัณหา รักษาตนไว้ไม่ให้เสียหาย ถ้าใคร รักษาศีลไว้ได้ไม่ครบหรือรักษาไม่ได้เลย ก็เรียกว่า ผิดปกติ ของมนุษย์ เพราะปกติของมนุษย์ จะต้องไม่เบียดเบียนกัน ด้วย กาย วาจา เยี่ยงสัตว์ทั้งหลาย อย่างน้อยมีศีล 5 ประจำใจ ผลดีหากนับถือศีลได้คือ สามารถบริโภคใช้สอย โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมอย่างเต็มภาคภูมิ โดยไม่ ต้องหวาดระแวงอะไร เกียรติคุณฟุ้งขจรไป จะเป็นคน ไม่หลงลืมสติ เป็นคนไว้ใจได้ มีอนาคตดี ศีล จะเกิดขึ้นได้หากมีความตั้งใจอยู่เป็นทุนเดิม ว่า จะไม่ลว่ งละเมิด ไม่ใช่เพราะไม่มโี อกาสจึงไม่ลว่ งละเมิด ดังนั้นบุญจากการรักษาศีลจะมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับ ความตัง้ ใจจริงเป็นประการสำคัญ หลังจากฟังธรรมเทศนาต้อนรับปีใหม่ จาก พระครูปลัดสถาพร ญาณวุฑฺโฒ ผมก็เกิดแรงศรัทธา อย่างแรงกล้าทีจ่ ะนำหลักธรรมไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ใน ชีวติ ประจำวัน ซึง่ รวมจนถึงในโลกอินเตอร์เนตทีผ่ มนิยม แวะเวียน น่าประหลาดใจเมือ่ ผมงดเว้นการดาวน์โหลด อย่างผิดกฎหมายต่างๆ แล้วมันไม่ทำให้ผมเดือดร้อนอะไร เลยสักนิด กลับสบายใจและปลาบปลืม้ ใจทีเ่ ราก็สามารถ ทำสิง่ ง่ายๆ เช่นนีไ้ ด้ ผมค้นพบว่าศีลธรรมไม่จำเป็นต้องให้ ใครมายกย่องสรรเสริญ ขอเพียงเรายึดมั่นและศรัทธา โลกและสังคมรอบตัวก็จะเปลีย่ นแปลงแน่นอน


เล่าผ่านจอคอมฯ ที่มา: วิกิพีเดีย

กฎทอง

10 ข้อ

ของมหาเศรษฐีโลก...สู่ความสำเร็จ

“กฎทอง 10 ข้ อ ของมหาเศรษฐี โ ลก...สู่ ค วามสำเร็ จ ” เป็ น ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ อดีตมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเมื่อปี 2008 ถูกตี

KC Magazine

>> 32

พิ ม พ์ ล งในหนั ง สื อ ต่ า งๆ มากมายหลายฉบั บ เขาบอกทุ ก คนให้ พ ยายาม ทำตามกฎเหล็กสิบข้อนี้ คุณจะได้รวยสมใจอย่างแน่นอน 1. ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว การทำงานหนั ก จะนำผลกำไรมาให้ ในขณะที่ การพู ด มากแต่ ไ ม่ ท ำกลั บ จะนำความยากจนมาให้ แ ทน แบบนี้ เข้ า ตำราว่ า “อย่ามัวแต่ตั้งท่าชกให้ชกเลย” จึงจะได้คะแนนชนะการต่อสู้ 2. อย่าขีเ้ กียจ “ขนาดกุง้ มังกรตัวโตๆ ถ้ามัวแต่นอนหลับ ยังสามารถ ถูกกระแสน้ำพัดลอยไปได้” หมายความว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลย มัวแต่รอคอย ความหวังคุณจะต้องตกอยู่ในวังวนวิกฤตการณ์ทางการเงินนี้ต่อไปอย่างแน่นอน 3. รายรับจากหลายแหล่ง ข้อนี้เป็นเคล็ดลับของมหาเศรษฐีหลายคน เขาแนะนำให้ทำการลงทุนที่ฉลาดเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 4. ควบคุมรายจ่าย เมื่ อ ไหร่ ที่ คุ ณ เริ่ ม จ่ า ยเงิ น ซื้ อ สิ่ ง ที่ คุ ณ ไม่ มี ค วาม ต้ อ งการจริ ง ๆ คุ ณ ก็ ก ำลั ง ตกอยู่ ใ นความเสี่ ย งที่ อ าจต้ อ งขายสิ่ ง ที่ คุ ณ ต้ อ งการ มากที่สุดแทน ดังนั้นคิดและตั้งสติก่อนที่จะจ่ายเงินซื้ออะไรในชีวิตเสมอ 5. ตั้งใจออม เขาเน้นว่าเราอย่ารอเก็บออมเงินที่เหลือหลังจากที่ได้ ใช้จา่ ยจนพอใจ แต่เราต้องกันเงินส่วนหนึง่ ของรายได้มาเพือ่ เก็บสะสมก่อน แล้วจึงนำ ส่วนที่เหลือไปใช้จ่าย 6. งดกูย้ มื คนที่กู้หนี้ยืมสินจากคนอื่น มักจะตกเป็นทาสของคนที่คุณไป กู้ยืม ดังนั้นต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พยายามมีชีวิตอยู่ตามอัตภาพเท่าที่เรา หามาได้ อย่าไปสร้างหนี้สร้างสิน 7. จั ด ระบบบั ญ ชี “ไม่ มี ป ระโยชน์ ที่ จ ะถื อ ร่ ม กั น ฝน ตราบใดที่ รองเท้าที่คุณสวมใส่นั้นยังมีรูอยู่ เพราะมันทำให้เปียกเหมือนกัน” นั่นคือต้อง อย่าทำให้มีจุดรั่วไหลของบัญชี 8. หมั่นตรวจสอบ เพราะว่าค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ จะเปรียบเสมือน รูรวั่ ของเรือ รูรวั่ เพียงเล็กๆ แต่นานไปก็สามารถจมเรือใหญ่ทงั้ ลำได้ ดังนัน้ อย่ามอง ข้ามค่าใช้จา่ ยเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ต้องให้ความสำคัญกับค่าใช้จา่ ยทุกชนิดเสมอ 9. จัดการความเสีย่ ง ความเสีย่ งเป็นสิง่ ทีน่ กั ธุรกิจไม่สามารถจะหลีกเลีย่ ง ได้ ตราบเท่าที่ยังโลดแล่นอยู่ในธุรกิจ เขากล่าวว่าเราไม่ควรจะทดสอบความลึก ของแม่น้ำที่จะข้าม ด้วยขาสองข้างพร้อมๆ กัน เพราะเราอาจจมน้ำตายได้ ในการ จัดการความเสี่ยงเราต้องมี แผนสำรองเสมอ ไม่มีใครสามารถทำนายอนาคต ได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ แต่เราต้องบริหารความเสีย่ งทีก่ ำลังเผชิญอยูอ่ ย่างชาญฉลาดทีส่ ดุ 10. บริหารการลงทุน อย่าเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มลงทุนในสิ่งเดียวกัน เปรียบเหมือนอย่าวางไข่ทงั้ หมดไว้ในตะกร้าเดียวกัน เพราะถ้าตะกร้าหล่นจะทำให้ ไข่แตกหมดทุกใบ ดังนัน้ เราต้องกระจายความเสีย่ ง เพราะธุรกิจหนึง่ อาจจะอยูใ่ นช่วง ขาลง แต่อีกธุรกิจหนึ่งอาจจะอยู่ในขาขึ้น ทำให้ผลประโยชน์โดยรวมยังอยู่ได้


เรื่องสั้น

เรื่อง: กำปั่น บ้านแท่น

ย อ ื ด เ ี ไก่ไม่ม เ

สี ย งผู้ ค นพู ด คุ ย หั ว เราะกั น ดั ง สนั่ น หวั่ น วิ เวก เสี ย งผ่ า ฟื น ด้ ว ย ขวาน ดั ง อยู่ พ ลั้ ว ะๆ บรรดาพวกผู้ ห ญิ ง ชาวบ้ า นต่ า งพากั น สาละวนวุ่นวายอยู่กับการทำหมี่ บ้างก็กำลังซอยให้เป็นเส้น บ้างก็ กำลังนำแผ่นหมี่กลมๆ บางๆ นำไปตากไว้ที่ราวสำหรับตากหมี่ บ้างก็ กำลั ง เทแป้ ง หมี่ ล งไปบนปากหม้ อ อั้ ง โล่ ที่ มี ผ้ า ผื น บางๆ ผู ก ติ ด ที่ปากหม้อ และใช้ก้นขันขาวกวาดไปจนทั่วบริเวณปากหม้อ แล้วใช้ฝา ปิ ด พั ก เดี ย วก็ เ ปิ ด ออกมา แป้ ง ที่ เ ทราดลงไปจะสุ ก เป็ น แผ่ น บางๆ ค่อยๆ เอาแผ่นไม้ไผ่ที่ทำไว้ม้วนผืนแป้งมาพักไว้ประมาณพอเย็นแล้ว จึงนำไปผึ่งแดด จากนั้นถึงจะนำไปซอยเป็นเส้น ข้าพเจ้าสมัยเป็น เด็กๆ ชอบไปนั่งเฝ้าเตาทำหมี่ เพื่อที่จะขอเขากินแผ่นที่ขาดๆ ไม่สวย เขามั ก จะม้ ว นให้ เ ด็ ก ถื อ กิ น อร่ อ ยมากเลย ส่ ว นแผ่ น หมี่ ที่ ต ากแดด พอมาดๆ เขาก็จะจับมาวางเทินกันเป็นชั้นๆ แต่ก่อนจะวางเทินกัน จะต้องใช้น้ำมันหมูถูทาหน้าแผ่นก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นหมี่ติดกัน

KC Magazine

>> 34

พอค่ำลงพวกหนุ่มสาวในหมู่บ้านจะมาช่วยกัน ซอยแผ่นหมี่ให้เป็นเส้น ใครเป็นแฟนกับใครก็ จะจับคู่กันจีบกันคุยกันกระหนุ๋งกระหนิ๋งตาม ประสาหนุ่มสาวชาวบ้านนอก ฝ่ายชายก็จะใช้ มีดคมๆ ซอยหมี่ ฝ่ายหญิงก็จะพับแผ่นหมี่ วางไว้ ใ ห้ นี่ คื อ วั ฒ นธรรมประเพณี ค วามรั ก ความสามัคคีเอือ้ อาทรของชาวชนบทบ้านนอก ช่างแตกต่างกับสมัยนี้ราวฟ้ากับดิน นี้ คื อ ความชุ ล มุ น วุ่ น วายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบ้ า นของผู้ ใ หญ่ เ พชร ประจง ผู้ ใ หญ่ บ้ า น แท่น ซึ่งเหลืออีกเจ็ดแปดวันจะถึงวันแต่งงาน ลู ก สาวคนโปรดคื อ สายบั ว สายบั ว เป็ น สาว สวยประจำหมู่ บ้ า น เธออายุ ป ระมาณ 17


เรื่องสั้น

เรื่อง: กำปั่น บ้านแท่น

ย่าง 18 ปี ผิวขาวอวบอั๋น ตาโต ผมยาวสลวย มีหนุ่มๆ ในละแวกตำบลโพนทอง บ้านเสว บ้านเตย พยายามตาม จีบแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะบางคนก็เกรงในศักดิ์ศรี ของความเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้าน มีลูกชายตำรวจจากบัว ใหญ่มาตามจีบแต่เธอก็ไม่สน ลูกชายเจ็กใหม่บ้านดอน ยาว จะมาสู่ข อด้ว ยสิ นสอดไม่อั้น แต่ เธอก็ ไม่ใ ยดี ด้วย สายบั ว ถื อ ว่ า เป็ น ดาวประจำบ้ า นนา บ้ า นทุ่ ง จริ ง ๆ เพราะว่ายามมีเทศกาล วั น สงกรานต์ เ ธอก็ จ ะ ได้ รั บ ตำแหน่ ง เทพี สงกรานต์ ป ระจำ ตำบล ลอยกระทง เธอก็จะเป็นนาง นพมาศ ถ้ า จะ พรรณาถึ ง ความ งามของเธอ สามวั น ก็ พ รรณา ไม่จบ เธอน่ารักมา ตั้ ง แ ต่ เ ป็ น เ ด็ ก ๆ คนโคราชเขาเรี ย กว่ า งามแป้ แจ้ งามออดลอด เหมื อ นดอกบั ว ตู ม ยั ง ไงยั ง งั้ น จนปู่ ย่ า ตั้ ง ชื่ อ ว่ า สายบั ว ลู ก เฒ่าแก่อึ้งเฮ็งหลี ซุ่ยเฮ็งหลี ลูกเฒ่าแก่ พวงฮวดที่ ร วยๆ ในตลาดบั ว ใหญ่ ต่ า งก็ หมายปองอยากได้ไว้เชยชม อย่าว่าแต่หนุ่มๆ ในละแวกหมู่ บ้ า นเลยที่ ช อบเธอ แม้ แ ต่ พ ระเณร ที่อยู่ในวัดก็ยังชอบ ข้าพเจ้าในขณะนั้นกำลังบวชเป็น สามเณรอายุประมาณ 11 - 12 ปี เห็นสายบัวมาทำบุญ ที่วัดวันแปดค่ำ สิบห้าค่ำ ยังเก็บไปแอบฝันไม่รู้คลาย เหลื อ อี ก เจ็ ด แปดวั น จะถึ ง วั น แต่ ง งานของเธอ เจ้าบ่าวที่โชคดีคนนั้นคือใครท่านรู้ไหม เขาคือมหาสนิท หรื อ ชื่ อ เล่ น ที่ เรี ย กกั น ในหมู่ นั ก บิ น ดงขมิ้ น ว่ า มหาไก่ มหาไก่บรรพชาเป็นสามเณรมาตั้งแต่จบออกจากโรงเรียน ป.4 โดยไปบรรพชาทีว่ ดั ปทุมวิทยาราม (วัดบัวใหญ่) โดยมี ท่านเจ้าคุณปทุมญาณมุนี (เจ้าคุณเขียวเจ้าอาวาสวัดบึง)

เป็ น พระอุ ป ฌาย์ ปั จ จุ บั น ท่ า นมรณภาพไปแล้ ว ท่ า น เจ้าคุณเขียวท่านเป็นพระปฏิบตั ธิ รรม ท่านเป็นพระอาจารย์ ของหลวงพ่อมหาธนิต ปัญญาปสุโต วัดประโดกโคกไผ่ ข้าพเจ้าผู้เขียนเคยเป็นสามเณรอุปฐากท่านอยู่หลายปี ทั้งเจ้าคุณเขียว และหลวงพ่อมหาธนิต และเคยพบเจอ อิทธิฤทธิ์ปฎิหาริย์ ของท่านหลายอย่าง มหาสนิ ท หรื อ มหาไก่ นั้ น พอบรรพชาเป็ น สามเณร เรียนหนังสือเก่งมาก ไม่เคยสอบตกแม้แต่ปีเดียว นั ก ธรรมชั้ น ตรี โท เอก สอบได้ ภ ายใน 3 ปี แล้ ว มาเรี ย นบาลี แปลธรรมบท สอบได้ เ ปรี ย ญ ธ ร ร ม ถึ ง 5 ประโยค ก่อนที่อายุจะถึง 20 ปี จึงได้บวช เป็ น พระทำงาน เ ป็ น เ ล ข า นุ ก า ร เจ้าคุณเขียว เมื่อครั้ง ท่ า นดำรงตำแหน่ ง เป็ น เจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ เมื่อ ข้าพเจ้ากำลังเรียนสอบบาลี เพื่อ จะสอบเป็นมหาประโยคที่ 3 ก็ได้มหาไก่ เป็นครูผู้สอน มหาไก่นอกจากจะเรียนหนังสือ เก่งแล้วยังเทศน์เก่งด้วย เทศน์ปุจฉาวิสัจชนา 2 ธรรมมาศ (เทศน์โจทย์) หาตัวจับได้ยาก ในขณะที่เป็นพระนักเทศน์ไม่ว่าจะถูก ญาติโยมนิมนตร์ไปเทศน์ที่ไหน พวกสาวๆ สีกา จะติ ด เสน่ ห์ ม หาไก่ ม าก เพราะเป็ น พระรู ป งามผิ ว ขาว สู ง ระหง ยิ่ ง กำลั ง แตกพานเป็ น พระหนุ่ ม ๆ หน้ า ตา หล่อเหลาเอาการ พวกนิกร ยันตระ ชิดซ้ายตกขอบไปเลย สาเหตุที่ได้มาเจอน้องสายบัวลูกสาวผู้ใหญ่เพชรบ้านแท่น นั้น ท่านได้รับนิมนต์ให้มาเทศน์ในงานของปู่แสงย่าน้อย ในงานทอดกฐิน นางสาวสายบัวก็ไปฟังเทศน์ด้วย ไม่รู้ กามเทพแผลงศรอย่างไรให้ พระหนุม่ กับสีกาสาวประสาน

KC Magazine

>> 35


เรื่องสั้น

เรื่อง: กำปั่น บ้านแท่น

สายตากัน และเกิดโดนใจรักกัน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา มหาไก่ จ ะพยายามหาเรื่ อ งมาที่ วั ด บ้ า นแท่ น บ่ อ ยครั้ ง โดยใช้ ข้ า พเจ้ า เณรกำปั่ น เป็ น พ่ อ สื่ อ ให้ ฝ่ า ยสายบั ว ก็ดูเหมือนจะรักและหลงใหล มหาไก่จนไม่อยากจะพราก จากกัน ยามที่มหาไก่มาพักจำวัดที่บ้านแท่น สาวเจ้าก็จะ จัดทั้งเพลและจังหันไปถวายมิได้ขาด จนกระทั่งความรัก สุกงอมเต็มที่ มหาไก่จึงได้ตัดสินใจลาสิกขา สึกออกมา สู่ขอแต่งงาน ตามประเพณีทั้งที่โยมพ่อโยมแม่และบรรดา อุบาสกอุบาสิกาต่างพากันเสียดายไปตามๆ กัน แต่จะทำ อย่างไรได้ โบราณเขาว่า ฝนจะตก แดดจะออก ขี้จะแตก พระจะสึกมันห้ามกันไม่ได้ มหาไก่จึงต้องสึกออกมาเพื่อ ให้พ้นจากผ้าเหลือง ไม่เหมือนพระสมัยนี้ ปี้คาผ้าเหลือง ทำให้ ศ าสนามั ว หมอง ที่ เราเห็ น เป็ น ข่ า วหน้ า หนึ่ ง อยู่ ทุกวันนี้ไม่ดีเลย ผู้ ใ หญ่ เ พชร ป้ า พุ ฒ พ่ อ แม่ ข องสายบั ว ต่ า ง ดีอกดีใจที่จะได้ลูกเขยเป็นมหา สมัยก่อนเขาว่าถ้าลูกสาว ได้แต่งงานกับผู้ที่ผ่านการบวชเรียนมาแล้ว เขาว่าได้คนดี

นี่คือวัฒนธรรมประเพณีความรัก ความสามั ค คี เ อื้ อ อาทรของชาวชนบท บ้านนอก ช่างแตกต่างกับสมัยนีร้ าวฟ้ากับดิน มี ศี ล มี ธ รรม รู้ จั ก บาปบุ ญ คุ ณ โทษประโยชน์ และไม่ ใช่ ประโยชน์ โบราณเขาว่าเป็นคนรู้ประสีประสา ฉะนั้นงานแต่งลูกสาวคนนี้ต้องจัดให้เป็นงาน ต้ อ งยิ่ ง ใหญ่ พ อสมควร มี ก ารลงทุ น เข้ า มาเมื อ งโคราช พิมพ์การ์ดบัตรเชิญ สองสามร้อยใบแจกจ่ายผู้คนทั่วทั้ง ตำบล กะว่างานกินเลี้ยงครั้งนี้ต้องหมดหมูไม่ต่ำกว่า 5 ตัว วั ว อี ก 2 เป็ น แน่ แ ท้ ก่ อ นจะถึ ง วั น งานจึ ง ได้ เ กณฑ์ เ อา ลู ก บ้ า นหนุ่ ม สาวมาช่ ว ยกั น ทำหมี่ เพื่ อ จะได้ คั่ ว (ผั ด ) เลี้ยงแขกคนในวันงาน (อ่านต่อฉบับหน้า) และขออภัยสำหรับเรือ่ งสัน้ “เปาบุน้ จิน้ บ้านนอก” ทีต่ อ้ งย้ายไปลงฉบับอืน่


ท่องละไม

เรื่อง/ภาพ: ลี่ จิง ไฉ

ห เจ้าแม่กวนอิมพันมือ พันตา พระใหญ่ หลิงซานต้าฝอ

วัดจี้กง เมืองหังโจว ความอลังการภายในสถานทีป่ ระชุมพุทธศาสนาโลก บรรยากาศยามเช้าที่อุทยานเขาเนินเสือ

ไปจีน

ท่องละไม

จิบชาหลงจิ่งฉา ล่องเรือทะเลสาบซีห ู

หมู่บ้านริมน้ำแห่งโจวจวง มรดกโลก

ที่อิตาลี่มีหอเอนปิซ่า ที่ซูโจวที่เจดีย์เอียง

อุทยานเขาเนินเสือ

ลากหลายเหตุ ผ ลที่ ใ ครสั ก คน จะตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ต่างประเทศสักครั้ง ซึ่งสำหรับบางคน อาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับบางคน อาจแลกกับความเหน็ดเหนื่อยอาบ เหงื่อต่างน้ำมาตลอดทั้งปีเพื่อความ สนุกไม่กี่วัน ดั ง นั้ น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ทุ ก ท่ า น ก็ ค ง ต้ อ ง ค า ด ห วั ง ว่ า จ ะ ไ ด้ พ บ เจ อ กั บ ประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน อย่างเช่น ภู มิ ป ระเทศภู มิ อ ากาศที่ แ ตกต่ า งจาก บ้านเรา หนาวเย็นมีหิมะโปรยปรายได้ ใส่เสื้อโค้ทตัวหนา สิ่งปลูกสร้างอลังการ มรดกทางสถาปัตยกรรมติดอันดับโลก วัฒนธรรมที่มีมาช้านานปลูกฝังมาอย่าง เหนียวแน่น อาหารเลิศรส หรือจับจ่าย ช็ อ ปปิ้ ง อย่ า งเพลิ น ใจสบายกระเป๋ า (หรื อ เปล่ า ) และเหตุ ผ ลอี ก มากมาย ซึ่ ง ผู้ เขี ย นยั ง คิ ด ไม่ อ อก โดยทั้ ง หมด ทั้ ง ม ว ล แ ล้ ว คุ ณ จ ะ พ บ ไ ด้ ที่ นี่ “สาธารณรัฐประชาชนจีน” 3 ชัว่ โมงเศษจากท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ “ปารีส แห่ ง ตะวั น ออก” ปรั บ ตั ว นิ ด หน่ อ ย กับอุณหภูมปิ ระมาณ 10 องศาเซลเซียส (ที่จริงแล้วกำลังเย็นสบาย) และเวลาที่

ล่องเรือที่หมู่บ้านริมน้ำโจวจวง เวนิสแดนมังกร


ย่านช็อปปิ้งที่เซี่ยงไฮ้ เร็วกว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมงพอดิบพอดี ก่อนมาเขาลือกันว่ามาเที่ยวจีน ระวั ง ห้ อ งน้ ำ พั น ปีนะ (เป็นอย่างไรลอง ถามผู้ที่เคยมาสมัยก่อนดู) แต่ตลอดการ เดิ น ทางครั้ ง นี้ ผู้ เขี ย นรั บ ประกั น ว่ า การ ขั บ ถ่ า ย ป ก ติ ดี ทุ ก อ ย่ า ง ไ ม่ น่ า กั ง ว ล แต่อย่างใด สบายใจได้ หังโจว เมืองหลวงของมณฑล เจ้อเจียง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของ ประเทศจี น ซึ่ ง ล้ อ มรอบด้ ว ยภู เขา มี ทะเลสาบซีหู ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง ส่งผล ให้เมืองหังโจว มีภูมิอากาศที่ดี ใครถ้าได้ ล่ อ งเรื อ ชมทะเลสาบซี หู จิ บ ชาเขี ย ว หลงจิ่งฉา ที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แล้วล่ะ ก็ ค ำเปรี ย บเปรยโบราณที่ ว่ า บนฟ้ า

KC Magazine

>> 38

บรรยากาศยามค่ำคืนของย่านช็อปปิ้ง

หอคอยไข่มกุ ริมฝัง่ แม่นำ้ หวงผู่ ยามราตรี

มีสวรรค์ บนดินมีหังโจว ไม่ได้พูดเกินไปเลยจริงๆ อู๋ซี มาเมืองนี้ต้องไปวัดหลิงซาน สถานที่จัดการประชุมพุทธ ศาสนาโลกครั้งที่ 2 นมัสการพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นจากทองสำริด หรือตามภาษาจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ ซึ่งมี ความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน


ท่องละไม

เรื่อง/ภาพ: ลี่ จิง ไฉ

ข้าวโพดดำ

หลงจิ่งฉา

ไก่ขอทาน

ปูขน

เสีย่ วหลงเปา รสชาดคล้ายฮะเก๋าบ้านเรา

หมูตงโพ หรือ หมูห้าชั้น

ซูโจว เมืองมรดกโลก ด้วยความสวยงามของสวน และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ถู ก อนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอดมาตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของศิลปะที่ละเมียดละไม โดดเด่น จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ ยูเนสโก ที่สำคัญเมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม ชุ ด วิ ว าห์ และร้ า นที่ ข ายอุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ พิ ธี แ ต่ ง งาน ประกอบกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ซูโจวนับว่าเป็น สถานที่ที่คู่รักน่ามาเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โจวจวง เวนิ ส แห่ ง ประเทศจี น ล่ อ งเรื อ แจว ลั ด เลาะไปตามหมู่ บ้ า นโบราณที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ตั้ ง แต่ สมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ขับกล่อมด้วยเสียงเพลง จากหญิงสาวที่อยู่ในเครื่องแต่งกายย้อนยุคค่อยๆ แจวเรือ อย่างช้าๆ แล้วคุณจะรู้สึกราวกับว่าโลกหมุนช้าลง และนี่ก็เป็นแค่สถานที่เที่ยวที่นำมาแนะนำแบบ คร่าวๆ ผิวๆ เท่านั้นเพราะถ้าจะว่ากันเต็มๆ แล้ว 10 หน้า กระดาษ A4 ก็คงบรรยายไม่หมด ปล. เกร็ดมังกร 1. จีนมีประชากรกว่า 1,300 ล้านคนซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งโลก 2. เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดถึง ประมาณ 14 ล้านคน 3. ด้วยเหตุผลข้างต้นและประสบการณ์ของผูเ้ ขียน ภาษาอังกฤษแทบจะไม่มีความสำคัญในการ ไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนเลย 4. สิ่งที่หายากในประเทศจีนมี 4 อย่าง 1. หญิง ตัง้ ครรภ์ 2. สุนขั 3. มอเตอร์ไซด์ 4. ปัม๊ น้ำมัน แต่ครั้งนั้นผู้เขียนโชคดีมาก..เพราะไปเจอ ผู้หญิง ท้องอุ้มสุนัขขี่มอเตอร์ไซด์กำลังเติมน้ำมัน.. ขอบคุณบริษัท ทรูซีซั่น ที่เอื้อเฟื้อการเดินทาง ในครั้งนี้ www.trueseason.com


วั

นนี้ขอนำเสนอสื่อต่างๆ ในสังคมออนไลน์ให้ได้ รู้ จั ก กั น เพราะช่ ว งนี้ เ ป็ น ที่ นิ ย มมากของน้ อ งๆ วัยรุ่น กับสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ประเภท เพื่อรู้ทัน และ ใช้ประโยชน์จากสื่อนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ไม่ถูกครอบงำ Hi5 (ไฮไฟว์) เว็บไซต์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี คนไทยนิ ย มใช้ กั น มากที่ สุ ด มี ข นาดใหญ่ ติ ด อั น ดั บ 1

เฟซบุ๊กมีจุดเด่นอยู่ในโปรแกรมต่างๆ (Application) โดย เฉพาะเกมที่ต้องการสังคมเพื่อขับเคลื่อนในการเล่นแบบ โต้ตอบกัน (Interactive) และแบบทดสอบทายใจ (Quiz) Twitter (ทวิตเตอร์) ก่อตัง้ โดยบริษทั Obvious Corp ซานฟรานซิสโก เมือ่ เดือนมีนาคม 2549 ทวิตเตอร์ ต่างจากไฮไฟว์ และเฟซบุก๊ เพราะมุง่ ส่งข้อความสัน้ (SMS) ไม่เกิน 140 ตัวอักษร เหมาะกับคนทัว่ ไป เป็นการเผยแพร่ แบบกระจายข่ า ว (Broadcast) รายงานข่ า วเรื่ อ งราว เล็กน้อยๆ ผูใ้ ช้สามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารหรือความเป็นไป ต่างๆ จากทวิตเตอร์กอ่ นแหล่งข่าวอืน่ ๆ ผลเสีย งานวิจยั ล่าสุดของ ดร.เทรซี อัลโลเวย์ จากมหาวิทยาลัยสเตอร์ลงิ ประเทศสกอตแลนด์ทวิตเตอร์ว่า เป็นการส่งข้อความสั้น จำนวนหลายๆ ข้อความ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการประมวลผล สมองและไม่เกิดการพัฒนาความจำ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้ มีสมาธิสนั้ ลงได้ เสนอแนะ “การพบปะกับผูค้ นในโลกออนไลน์ ควรต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลา เพราะไม่มีช่องทางไหน พิสจู น์วา่ เขาเป็นใคร ทำอะไร ทีไ่ หน หรือทำอย่างทีบ่ อกเราจริงๆ

รู้ให้ทัน Hi5 Facebook Twitter ใน 10 ของโลก ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกราว 65 ล้านคน ไฮไฟว์ ส่ ว นใหญ่ ใช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ กลุ่ ม เพื่ อ น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนรูปภาพ เขียนไดอารี่ และได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ผลเสีย หากเล่นจน เพลินเกินเวลา อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ถ้าเล่น จนดึ ก เราก็ ต้ อ งหาโน่ น หานี่ กิ น อ้ ว นขึ้ น และเป็ น สิ ว เริ่มรู้สึกร่างกายไม่ค่อยไหว เพลีย ล้า ไปเข้าเรียนก็ไม่ทัน ซึ่งส่งผลเสียกับการเรียน และสุขภาพอย่างเห็นได้ชัด Face book (เฟซบุ๊ก) เปิดใช้งาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 โดยมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นักศึกษา มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด ต่ อ มาขยายตั ว ออกไปสู่ มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา และผู้ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน

KC Magazine

>> 40

บางครัง้ เวลาก็ไม่ได้ชว่ ยบอกอะไรได้ แม้จะคุยหรือรูจ้ กั นาน หลายเดือนแล้วก็ตาม เราก็ยังไม่สามารถเห็นตัวตนที่แท้ จริงของเขาได้ เพราะฉะนั้น อย่าไว้ใจสิ่งเหล่านี้มากนัก เพราะอาจเป็นอันตรายกับคุณได้” “แต่ ถ้ า หากต้ อ งการเช็ ค ประวั ติ ข องคนในโลก ออนไลน์เพือ่ รูจ้ กั ตัวตนทีแ่ ท้จริงมากขึน้ สามารถค้นหาจาก อินเทอร์เน็ตได้ โดยนำอีเมล์ของเขาไปค้นจาก Search Engine เช่น google ได้ ว่าเขามีประวัตปิ รากฏอยูท่ ไี่ หนบ้าง ก็ได้รขู้ อ้ มูลเกีย่ วกับตัวเขามากขึน้ ” วันนีห้ ากใครยังใช้สอื่ ออนไลน์อย่างไร้ทศิ ทาง ไม่ ก่อเกิดประโยชน์อันใด ก็ได้เวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกัน แล้ว ปีใหม่ๆ คิดใหม่ ทำใหม่ เริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ ด้วยตัวคุณ


หากสมาชิกท่านใด ต้องการแสดงความคิดเห็น ติชม หรือแนะนำ ทางเคซีทีวีขอน้อมรับด้วยความเต็มใจ E-mail: Magazine.kc@gmail.com จากการพัฒนา และขยายเครือข่ายไปอย่างไม่หยุดยัง้ ของเรา KCTV ไม่วา่ จะเป็น ข่าว รายการ ถ่ายทอดสด วิทยุ แมกกาซีน KC CLUB หรือแม้แต่ www.kctv.co.th ของเรา สิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงอยู่เสมอนั่นก็คือ ลูกค้า เราจึงมีคอลัมน์เคซีสัมพันธ์ขึ้นมา เพือ่ เป็นการสือ่ สารกันอีกทางหนึง่ ระหว่างลูกค้ากับเคซีทวี ี เราจะเข้าไปสอบถามถึงปัญหา หรือสิง่ ทีท่ า่ นต้องการให้เราพัฒนาแก้ไขปรับปรุง หรือเพิม่ เติมเนือ้ หาสาระต่างๆ ใน KCTV ของเราเพือ่ ความเป็นสุดยอดเคเบิลทีวรี ะดับประเทศ เรา KCTV ยินดีให้บริการ คุณประพัฒน์ อินทนากรวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิพุทธธรรม 31 สำหรับ KCTV ผมดูประจำครับ เพราะ ที่บ้านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ผมชอบดูข่าว ของทาง KCTV เป็นพิเศษครับ “เที่ยงตรง กระชับ ฉับไว” ยอดเยีย่ มมากครับ ผมเอง ก็ ต้ อ งขอบคุ ณ KCTV มากครั บ กั บ การ ช่วยประชาสัมพันธ์งานด้านการกุศลต่างๆ ของสังคมโคราชด้วยดีตลอดมา คุณเง็กลัง้ ญาโนภาส กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ปึงหงี่เชียง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ชอบมากค่ะกับกิจกรรมต่างๆ ที่ KCTV จั ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การถวายพระพร การรณรงค์ หรือช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ เรียกว่า สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นโคราช ของเราจริ ง ๆ ก็ อ ยากให้ KCTV เป็ น ตัวกลางที่ดี และรับใช้คนโคราชตลอดไป ขอเป็นกำลังใจให้คะ่

คุณวนิดา วรรณทวี ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสได้ใช้บริการและร่วมงานกับ KCTV อยู่บ่อยๆ ประทับใจมากกับการ บริการและดูแลเป็นอย่างดี ทีมงานของ ทาง KCTV ดูเป็นมืออาชีพมากๆ ก็ขอ แสดงความดีใจด้วยค่ะกับ 15 ปี ทีอ่ ยูเ่ คียง คู่เมืองโคราช ขอให้ KCTV เจริญรุ่งเรือง ตลอดไปค่ะ คุณบุศรินทร์ เธียรอัจฉริยะ นายกสโมสรไลออนส์สุรนารี นครราชสีมา ภาค 310 E ติดตามมาโดยตลอดค่ะ กับสื่อต่างๆ ของ KCTV ชอบมากๆ ค่ะ เกี่ยวกับข่าว และรายการดู เ ป็ น มื อ อาชี พ เที ย บเท่ า ช่ อ งใหญ่ เ ลยค่ ะ ยั ง ไงก็ จ ะรอติ ด ตาม ผลงาน คุณภาพของ KCTV ค่ะ KCTV สู้ สู ้

คุณมณฑกานต์ แสนสิงห์ชัย ประชาสัมพันธ์กองบิน 1 จริ ง ๆ แล้ ว ไม่ น่ า เชื่ อ ค่ ะ ว่ า เคเบิ ล ท้องถิ่นจะทำได้ดีขนาดนี้ KCTV เป็นสื่อ ที่ ค รบวงจรมากๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น สื่ อ ที วี วิ ท ยุ เว็ บ ไซด์ คลั บ ส่ ว นลดต่ า งๆ และ ทีช่ อบแล้วติดตามตลอดก็คอื Kc Magazine ค่ะ เพราะมีเรื่องราวต่างๆ ของโคราชมา อัพเดทตลอด ไม่ตกข่าวดีค่ะ ชอบมาก

คุณภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก ผมชอบความเป็นสากลและเครือข่าย ทีก่ ว้างไกลของ KCTV ครับ ไม่วา่ ผมจะอยู่ ที่ไหนของโลก ผมก็สามารถเช็คข่าวสาร บ้ า นเมื อ งโคราชได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั น ใจ กับเว็บไซด์ของ KCTV ไม่ใช่เฉพาะข่าว ท้องถิ่นครับ ผมยังชอบการอัพเดทข่าว ต่างๆ ของบ้านเมืองให้ได้ทราบกันอีกด้วย KC Magazine

>> 41


กิจกรรมเคซีทีวี

เคซี ปาร์ตี้ ปี’53

KCTV เราคือความสุขของทุกครอบครัว

วันที่ 26 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา KCTV ร่วมกับ ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน ร่วมจัดงาน KCTV เราคือความสุขของทุกครอบครัว เฮฮา ปาร์ตี้ 2553 เพื่อส่งต่อความสุขให้กับ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา ภายในงานเป็น บรรยากาศสบายๆ เต็ ม ไปด้ ว ยความอบอุ่ น รอยยิ้ ม และความรั ก ที่ ส่ ง มอบให้ กั น มี อ าหารแสนอร่ อ ยคอยบริ ก ารถึ ง ที่ มี ก ารจั บ แจก ของขวัญ โชว์การแสดงของสมาคม และน้องๆ โรงเรียนต่างๆ มากมาย สุขสันต์หรรษา เฮฮากันทั่วหน้า เรียกว่า อิ่มทั้งกายและใจ อิ่มทั้งผู้ให้ และผู้ได้รับ

KC Magazine

>> 42


กิจกรรมเคซีทีวี

สุขสันต์หรรษา มกรา 53

เอาความเศร้าไปทิ้งทะเล แล้วมาฮาเฮกับพี่น้อง KCTV ณ อิ่มสุขรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี บรรยากาศ งานนี้จะลั้นลาแค่ไหน เรามีภาพ มาฝากค่ะ

KC Magazine

>> 43


แนะนำรายการ

ปเี สือ

สวัสดี

วั ส ดี ปี เ สื อ ครั บ ชาวเคซี แ มกกาซี น ฉบับนี้เรามาอัพเดทรายการที่น่าสนใจ กันต่อ หลังจากเมื่อฉบับที่แล้วเราได้ทำความ รู้จักกับช่องรายการประเภทข่าวและรายการ ต่างประเทศกันไปแล้ว คราวนี้เรามารู้จักช่อง รายการประเภทภาพยนตร์กันบ้างว่ารายการ ที่ คุ ณ ชื่ น ชอบจู น ช่ อ งตรงกั น กั บ ผั ง รายการ หรื อ เปล่ า เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการรั บ ชม รายการ เริ่มจากช่องที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่น คือ KCTV 7 ช่องภาพยนตร์คณ ุ ขอซ้ำ ทีน่ อ้ งๆ หนูๆ หรือคุณๆ คงเคยขอซ้ำกับภาพยนตร์ที่ พลาดชมกันไปบ้าง หรือบางคนอาจขอชมซ้ำ กั น อยู่ เ ป็ น ประจำอยู่ แ ล้ ว KCTV 9 ช่ อ ง ภาพยนตร์โซนเอเชียไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ไทย จี น เกาหลี อิ น เดี ย หรื อ แม้ แ ต่

KC Magazine

>> 44

อุปรากรจีน (งิ้ว) ก็จะชมกันได้ที่ช่องนี้ KCTV 10 คอภาพยนตร์ ฝ รั่ ง ต้ อ งไม่ พลาดมีทั้งพากษ์ไทย และบรรยายไทย (SoundTrack) ให้ได้ชมกัน ทีนี้เราไปดูภาพยนตร์จากช่อง รายการชั้นนำกันบ้าง เริ่มจาก KCTV 15 Dasian ภาพยนตร์ โซนเอเชี ย KCTV 17 และ 18 ภาพยนตร์ฝรั่งชั้น นำ จากช่อง Dmovie และ Sunmovie ส่ ว นในช่ อ ง KCTV 19 Stream คุ ณ จ ะ ไ ด้ ช ม ภาพยนตร์ซาวด์แทรคและการ์ตูนสลับกันโดย ในช่วงกลางวัน จะเป็นเวลาของหนูๆ ที่จะได้ ชมการ์ ตู น ส่ ว นเวลากลางคื น คุ ณ ๆจะได้ ช ม ภาพยนตร์ซาวด์แทรค มาถึงคอละคร และซีรี่ส์ กันบ้างช่องนี้ครับ KCTV 20 Media Channel และในช่อง KCTV 21 Moviehits ชมภาพยนตร์ ฝรั่งชั้นนำ KCTV 22 ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ ภาพยนตร์จีนชุด มาถึงคอ ซีรี่ส์เกาหลีกันแล้ว ช่องนี้เลย KCTV 23 StarCinema สำหรับผูท้ สี่ นใจศึกษาภาษาต่างประเทศเราก็มใี ห้คณ ุ ได้รบั ชมกันครับ ดูภาพยนตร์ไป ฝึกภาษาไป ทำให้เก่งภาษาขึ้นช่องที่จะนำเสนอสำหรับภาษา อิ น เดี ย ก็ รั บ ชมได้ ที่ ช่ อ ง KCTV 57 Zeetv ส่ ว นที่ ช่ อ ง KCTV 58 CelestialMovies เป็นช่องภาพยนตร์จีนมีพากษ์ไทย (บางเวลา) KCTV 59 KBS World ช่องซีรี่ส์เกาหลีที่ไม่ควรพลาด ส่วนผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนว ไซไฟ (บรรยายไทย) ก็ต้องช่องนี้ KCTV 60 SciFi ภาพยนตร์ไซไฟชั้นยอด และภาพยนตร์ดงั บรรยายไทยจากยูนเิ วอร์แซล รับชมได้ทชี่ อ่ ง KCTV 61 ครับ นอกจากนี้ยังมีช่องภาพยนตร์อื่นๆ ที่สามารถเลือกรับชมได้ที่ช่อง ต่างๆ ของ KCTV มีให้ชมกันเต็มอิม่ ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ทีค่ ณ ุ จะไม่พลาด ความสุขหรรษาทุกช่วงเวลา ฉบับนี้ต้องลากันไปก่อนล่ะครับ พบกันใหม่ ฉบับหน้าเรายังมีสงิ่ ดีไว้สำหรับคุณๆ อีกมากมายคอยติดตามกันครับ สวัสดี ปีเสือทอง ขอให้ เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง


แนะนำรายการ


แนะนำรายการ

เบญจมาศบานในม่านหมอก!! รายการท่องไปกับนายเกษตร

“ขอมอบดอกไม้ ใ นสวนนี้ เ พื่ อ มวลประชา จะอยู่ แห่งไหน จะใกล้จะไกล จนสุดขอบฟ้า”

ฟั ง เพลงนี้ ที ไรกำลั ง ใจดี ๆ จะเกิ ด ขึ้ น ภายในใจท่ า นที่ ไ ด้ ฟั ง เสมอ โปรดอย่ า พึ่ ง คิ ด ว่ า นายเกษตรจะพาคุ ณ ไปเข้ า ค่ า ยอาสาที่ ไ หนล่ ะ เพราะ มันไม่ใช่ นายเกษตรยังมีหลากเรื่องราว หลายสถานที่ มากด้วยข้อมูลเช่นเดิม ครับ รายการท่องไปกับนายเกษตร กับเวลาครึ่งชั่วโมงที่ทุกท่านจะได้รับชม และสัมผัสกับวิถีวิชีวิตของเกษตรกร ที่ชมแล้วต้อง อึ้ง ทึ่ง ไปกับความสามารถ และภูมิใจไปกับภูมิปัญญาของพี่น้องเกษตรกรไทยแน่แท้ ท ริ ป นี้ น า ย เ ก ษ ต ร พ า ไ ป ม อ บ ด อ ก ไ ม้ ใ น ส ว น เ บ ญ จ ม า ศ ที่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ภายในงาน “เบญจมาศบาน ในม่านหมอก” ในวันที่ 22 - 24 ม.ค. 2553 ของทุกปี และนายเกษตรยังได้ มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหญิงคนเก่ง ผู้ใหญ่สมประสงค์ ประดับมุข ที่พานายเกษตรเดินชมทุ่งดอกเบญจมาศ หลากหลายสายพันธ์ุ เรื่องสีสันนี้ ไม่ต้องพูดถึง สวยงามละลานตามากเลยครับ มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ สีแดง สีเหลือง (ดอกไม้ครับดอกไม้) ถ้าดูจากภาพเผินๆ แล้วนึกว่าอยู่เมืองเหนือ เลยล่ะครับ เฮ่ ๆ ๆ ไม่ ต้ อ งอิ จ ฉานายเกษตรก็ ไ ด้ ค รั บ หากคุ ณ ได้ ไ ปร่ ว มงาน “เบญจมาศบานในม่านหมอก” ก็จะได้สัมผัสบรรยากาศ ความรู้สึกเดียวกัน กับผมเลยครับ และที่สำคัญจะได้เรียนรู้กับเบญจมาศตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้า 1 สัปดาห์ 1 เดือน จนกระทั่งเป็นดอกบานสะพรั่ง บอกได้คำเดียวครับว่า พลาดงานนี้ไม่ได้เด็ดขาด! เห็นไหมล่ะครับว่าจากสถานทีเ่ ล็กๆ ทีค่ ณ ุ มองข้ามผ่านไปผ่านมาเป็น ประจำ ยังมีสงิ่ ทีค่ อยให้คณ ุ ไปสัมผัสอยูอ่ ย่างดอกเบญจมาศ และอีกอย่าง ฮ่าๆ อย่าลืมรับชมรายการท่องไปกับนายเกษตร ทุกวันพุธ เวลา 20.30 – 21.00 น. ทางช่องเคซีทีวี 11 ถ้าพลาดรอบแรกเรามีรอบทวนเทปครับ วันพฤหัสบดี เวลา 00.00 น. วันเสาร์ เวลา 11.00 น. และวันจันทร์ เวลา 15.30 น.

KC Magazine

>> 46


รายการคุยกันวันเสาร์ ก๊ะขาวโคราช

แนะนำรายการ

สรพงษ์ ชาตรี

กับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา พบกันทุกวันเสาร์กบั รายการคุยกันวันเสาร์กะขาวโคราช ในเล่มนี้ ผมพาท่ า นมาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม ากั บ การรั บ ปริ ญ ญา ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา และบุคคลที่จะ พู ด คุ ย กั บ เราเสาร์ นี้ ผ มว่ า ท่ า นคงจะคุ้ น หน้ า คุ้ น ตากั น เป็ น อย่ า งดี กั บ คุณสรพงษ์ ชาตรี หรือ นายกรีพงษ์ เทียมเศวต นักแสดงพระเอก ตลอดการของคนไทย ที่มีความสามารถทางด้านแสดง ไม่ว่าจะจอแก้ว หรือจอเงิน ล้วนเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนๆ ที่ติดตามผลงานของเขา มาโดยตลอด นอกจากความสามารถด้ า นการแสดงแล้ ว สรพงษ์ ชาตรี ยังเป็นอีกบุคคลที่มีความศรัทธาในศาสนา ด้วยการสร้างอุทยานหลวงพ่อ พุฒาจารย์โต ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมานี้เอง ความเป็นตัวตนของลูกผู้ชาย ที่หลายคนมองเขาเป็นพระเอกในดวงใจ แต่สำหรับชาย ที่ชื่อสรพงษ์ ชาตรี ไม่ เ คยคิ ด เลยว่ า เขาเป็ น พระเอก เขามองตั ว เองเป็ น คนธรรมดาเสมอ “ผมชอบปี น ต้ น ไม้ ขึ้ น ต้ น ตาล ชอบทุ่ ง นากว้ า ง ชอบกลิ่ น ต้ น ข้ า ว ชอบน้ำใสๆ ชอบอาหารบ้านนอก” ด้วยความสามารถ ความศรัทธา

และความดี ทำให้ มี ดร.กรี พ งษ์ เทียมเศวต กับปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันนี้ มนุ ษ ย์ เราเกิ ด มาก็ มี แขน มี ข า มี ต า มี ทุ ก อย่ า งในร่ า งกาย เหมือนกันเกือบเท่ากันทั้งโลก แต่ บางครั้งโอกาสก็ไม่เท่ากัน แต่ทุกสิ่ง ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจ ว่าคุณจะสู้ แค่ไหนสู้อย่างไร ติดตามชมรายการ คุยกันวันเสาร์กะขาวโคราช แล้วคุณ จะรู้คำตอบ แพร่ภาพทาง KCTV ช่อง 8 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 น. รอบทวน วันเสาร์ เวลา 13.30 น., 21.30 น. วันอาทิตย์ 02.30 น., 06.30 น.

KC Magazine

>> 47


แฮ็คศ์

กุก๊ กิก๊

บี

รายการห้องบุษบา

ห่

างหายกั น ไปนานเลยนะ คะ สำหรับ รายการห้อง บุ ษ บา on Magazine เล่ ม นี้ สาวๆ ห้ อ งบุ ษ บาจะได้ ม าทำ ความรู้จักกับพิธีกรเสียงแจ๋น! ทั้ง 4 คนกันค่ะ ว่าแต่ละคนเป็น ใคร และอะไรน้าาา... ดลใจให้ มาทำรายการนี้ ร่ ว มกั น ได้ ก่อนอื่นนะคะเรามาคุยกับสาว น่ า รั ก ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ที่ เ สี ย ง หั ว เราะกั น ก่ อ นเลยดี ก ว่ า ค่ ะ นัน่ คือ แฮ็คส์ นัทกานต์ ทองพูน พิ ธี ก ร ป ร ะ จ ำ ช่ ว ง บุ ษ บ า อัพเดทค่ะ

KC Magazine

>> 48

KC mag: ดูจากใบหน้าแล้วนะคะ แสดงว่ า ต้ อ งใช้ ห น้ า ตาในการก้ า ว เข้ า สู่ ก ารเป็ น พิ ธี ก รรายการห้ อ ง บุษบาแน่ๆ เลยใช่มั้ยคะ ?? แฮ็คศ์: จะว่าไปแล้วก็ประมาณนั้น 55… ล้ อ เล่ น !! เดิ ม ที น ะคะแฮ็ ค ส์ ทำงานในตำแหน่งโปรดิวเซอร์ผลิต รายการวั น ละร้ า นค่ ะ และก็ ไ ด้ มี โอกาสมาเป็ น โปรดิ ว เซอร์ ร ายการ ห้องบุษบาด้วย และช่วงนั้นกระชั้น ชิ ด มากเลยค่ ะ หาพิ ธี ก รไม่ ทั น มองซ้ายมองขวาไม่เจอใคร ก็เลยอิ๊บ เป็นซะเองเลยค่ะ KC mag: แล้วแฮ็คส์ชอบตอนไหน ของรายการมากที่สุดคะ ?? แฮ็คศ์: ที่ชอบมากๆ เลยนะคะก็คือ ตะลอนที่ “เดอะกรีนเนอรีรีสอร์ท”

ในส่ ว นของกิ จ กรรมสุ ด มั น ท้ า ทาย ความกล้าที่ “Live Park” บอกได้เลย นะคะว่ า ถ้ า ใครมาอำเภอปากช่ อ ง ต้องแวะวัดใจกันที่นี่ค่ะ มาถึ ง สาวสวยอี ก คนหนึ่ ง ในรายการคะ ที่มีซุ่มเสียงเพราะพริ้ง มี ดี ก รี เ ป็ น ดี เจค่ ะ นั่ น คื อ บี พั ช รี แก้ ว มณี พิ ธี ก รประจำช่ ว งบุ ษ บา อัพเดท ค่ะ KC mag: ไม่ทราบว่าเหตุใด บีจึงได้ ก้ า วมาเป็ น หนึ่ ง ในพิ ธี ก รรายการ ห้องบุษบาคะ ?? บี: บี ก็ งง งง…! ค่ะ เพราะว่าตอน แรกบี ม าแคสติ้ ง พิ ธี ก รรายการอื่ น แถมหน้ า ก็ ไ ม่ ไ ด้ แ ต่ ง นะคะโทรม มากเลย (หัวเราะ) แต่อยู่ดีๆ ก็เรียก บีมาเป็นพิธีกรรายการห้องบุษบาค่ะ

กิบ๊


แนะนำรายการ

พอทำแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีนะ แรกๆ ก็ได้อัดรายการแต่ช่วงบุษบาอัพเดท แต่ตอนนี้ไม่ยอมแระ ขอเที่ยวบ้าง KC mag: แล้วบีได้ไปเที่ยวทีไหนมา บ้างคะ ?? บี: ก็ได้ไปหลายที่นะ ก็มีฟาร์มเห็ดที่ อำเภอวังน้ำเขียว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขือ่ นลำตะคอง อำเภอ สีคิ้ว ที นี้ ก็ ม าถึ ง คิ ว ของพิ ธี ก ร ที่เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยหวานตาโต เป็นถึงนางแบบโฆษณา พิธกี รประจำ ช่วงบุษบาพาตะลอน นั่นคือ กุ๊กกิ๊ก มสารัศม์ อื้อศรีวงศ์ KC mag: จำได้ว่ากุ๊กกิ๊กเป็นพิธีกร

รายการวั น ละร้ า นอยู่ ก่ อ นหน้ า นี้ แล้วมาเป็นพิธีกรรายการห้องบุษบา ได้ยังไงคะ ?? กุ๊กกิ๊ก: สงสัยว่าจะโดนโปรดิวเซอร์ ขั ด ขาเลยมาขวางกล้ อ งพอดี 555 ไม่ ใช่ ห รอกค่ ะ จริ ง ๆ แล้ ว ทางที ม งานชักชวนมาทำเพราะว่าอยากได้ คนหน้าตาสวยมาประดับรายการค่ะ (หัวเราะ) อีกอย่างคือเป็นคนที่ชอบ ท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ตื่นเต้น เรียก เสียงกรี๊ดได้ และก็แปลกใจทีมงาน นะคะว่าไปหาที่ท่องเที่ยวในจังหวัด นครราชสี ม ามาได้ เ ยอะขนาดนี้ ไ ด้ ยังไง ขนาดทำมาครบสามปีแล้วนะ คะยังไม่หมดเลยค่ะ

มาถึ ง น้ อ งสาวคนสุ ด ท้ อ ง ของรายการห้ อ งบุ ษ บาค่ ะ ที่ เ ป็ น บัณฑิตจบใหม่รบั ปริญญามาหมาดๆ และมี ใ บหน้ า อิ น เทรนด์ แ บบสาว เกาหลี นี่ เ ลยค่ ะ น้ อ งกิ๊ บ ภั ท รา ตัง้ วิวฒ ั น์กลุ พิธกี รประจำช่วงบุษบา พาตะลอน KCmag: น้ อ งกิ๊ บ มาเป็ น พิ ธี ก ร รายการห้องบุษบาได้ยังไงคะ ?? กิบ๊ : ก็ตอนแรกกิบ๊ ได้มาเป็นนักศึกษา ฝึกงานที่เคซีทีวีค่ะ พี่ๆ เค้าเห็นกิ๊บ หน่ ว ยก้ า นดี หน้ า ตาพอใช้ ก็ เ ลย ชักชวนมาเป็นพิธกี รค่ะ แรกๆ ก็เขินๆ นะแต่ ด้ ว ยความสนุ ก ของการท่ อ ง เที่ยว และมุกตลกของพี่ๆ เลยลืม เขินไปเลยค่ะ KC mag: แล้วน้องกิ๊บยังมีฉายาว่า เจ้าแม่ตะลอนอินเตอร์ด้วย ?? กิบ๊ : อ๋อ! ใช่คะ่ พอดีกบิ๊ ได้มโี อกาสไป เที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวบ่อย ก็เลยอยากแบ่งปันภาพบรรยากาศ สวยๆ มาฝากคุณผูช้ มค่ะ ทีนเี้ ราก็ได้รจู้ กั พิธกี รของ รายการห้องบุษบาแต่ละคนไปแล้ว นะคะ เรียกได้วา่ ไม่ธรรมดาเลย แต่ละ คนก็มเี อกลักษณ์เฉพาะทีส่ ร้างสีสนั ให้ กั บ รายการสนุ ก สนานยิ่ ง ขึ้ น ประกอบกับรายการยังมีสาระดีๆ แ ล ะ ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ แ ส น ประทับใจมาฝากคุณผู้ชมอยู่เสมอ ก็ขอฝากสาวๆ รายการห้องบุษบา อย่าลืมติดตามชมรายการห้องบุษบา ด้วยนะคะ แพร่ภาพทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. รอบทวน วันอังคาร เวลา 14.30 น. วันพุธ เวลา 24.00 น. และวัน ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทาง KCTV 11 ค่ะ

KC Magazine

>> 49


แนะนำรายการ

TALK OF THE TOWN

รายการนครสวรรค์วันนี้

KC Magazine

>> 50

นื่องในโอกาสดีปีใหม่ 2553 ฤกษ์งามยามดี ทาง KCTV นครสวรรค์ ภูมิใจ นำเสนอรายการใหม่ล่าสุดของเรา รายการดีมีสาระ ปกิณกะหลากหลาย ครบรูปแบบเต็มอิม่ กับวาไรตีท้ อ้ งถิน่ “นครสวรรค์วนั นี”้ กับ จตุพล กันฒะวงศ์ วิทยากรคิวทองชือ่ ดัง ทีจ่ ะมาพบกับทุกท่าน ช่วงเวลาเช้าๆ 09.00 – 10.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ รายการนครสวรรค์ วั น นี้ เป็ น รายการสนทนาข่ า วยามเช้ า บรรยากาศสบายๆ เน้ น เรื่ อ งของท้ อ งถิ่ น เป็ น หลั ก โดยเข้ า ถึ ง ทุ ก ส่ ว น ของท้องถิ่นตามวันและเวลาที่แสนลงตัวดังนี้ วันจันทร์จะเป็นคิวของจังหวัด นครสวรรรค์ นำทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมาพบปะกับประชาชน วันอังคาร พบกั บ อบจ.นครสวรรค์ ส่ ว นวั น พุ ธ ก็ ส ามารถติ ด ตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ของเทศบาลนครนครสวรรรค์ได้ที่นี่ วันพฤหัสบดี อัพเดทข่าวการศึกษา และ ผลงานดีๆ ของนักศึกษาราชภัฏนครสวรรค์ และสุดท้ายวันศุกร์ก็มาติดตาม ข่าวทั่วไป สถานการณ์ต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ทางทีมงาน “รายการนครสวรรค์วันนี้” ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวเคซีแมกกาซีนด้วยนะครับ เราจะนำเสนอ เนื้อหาสาระ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาให้ท่านได้อัพเดทก่อนใคร รวดเร็ว ทันใจ ฉับไวทันทุกเหตุการณ์กับเรา “รายการนครสวรรค์วันนี้” รับรองครับว่าไม่ทำให้ ทุกท่านผิดหวังแน่นอน... สวัสดีครับ


แนะนำรายการ

รายการคุณขอมาซะดึก

พื่อนๆ ที่เป็นทั้งคอเพลงไทย แนวอินดี้ ป๊อป ร็อค หรือว่าจะคอ เพลงสากล จะญี่ปุ่น เกาหลี จะค่ายแกรมมี่ หรือ อาร์เอส ต้องไม่ พลาดชมรายการดีๆ รายการนี้ คุณขอมาซะดึก ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณ ผู้ ช ม ในยามค่ ำ คื น ไม่ ว่ า คุ ณ จะร้ อ งไห้ เศร้ า ใจ ผิ ด หวั ง หั ว เราะ มี ค วามสุ ข สนุ ก สนาน จะอารมณ์ ไ หน เราก็ จ ะอยู่ กั บ คุ ณ พบกั บ 4 ช่วง 4 อารมณ์ ช่วงแรก มันดึก๊ ดึก ฟังเพลงมันส์ๆ เราจัดให้ ช่วงแก้งว่ ง ช่ ว งดึ ก ฟั ง วิ ธี แ ก้ ง่ ว งแบบแปลกๆ ของชาวจั ง หวั ด นครสวรรค์ พร้อมกับเพลงที่คุณผู้ชมขอมา เราจัดให้ ช่วงละเมอหน้าไมค์ พูดคุย คลายเครียดผ่านหน้าไมค์กบั 2 พิธกี รสาว VJ กิป๊ ซูซ่ ี่ สาวสวยอารมณ์ดี และฮากระจาย VJ กลอฟ์ สาวสวยพราวเสน่ ห์ 2 สาว 2 สไตล์ จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชม ปิดท้ายด้วย ช่วงหนุนหมอนนอน ฟัง ฟังเพลงเบาๆ สบายๆ ส่งคุณผู้ชมเข้านอนในค่ำคืน ให้เพื่อนๆ ได้นอนหลับฝันดี และโอกาสดี ปี ใ หม่ 2553 ขอให้ เ พื่ อ นๆ แฟนรายการ คุณขอมาซะดึก มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงถ้วนหน้า น้องๆ ที่อยู่ ในวัยเรียน ก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความตั้งใจ และขอให้ ทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ และที่สำคัญก่อนนอน อย่ า ลื ม สร้ า งความสุ ข ด้ ว ยการชมรายการ คุ ณ ขอมาซะดึ ก นะจ๊ ะ ราตรีสวัสดิ์ เพื่อนๆ ทุกคน พบกับรายการคุณขอมาซะดึกได้ทุกวัน วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ 22.30 - 00.00 น. ทาง KCTV นครสวรรค์ ช่อง 11

KC Magazine

>> 51


Say Their Minde เรื่อง: หิเดโกะ

S

ay Thair Mind มาแล้วค่ะ เทศกาลแห่งความรักก็มาถึงแล้ว สำหรับใครทีก่ ำลังเหงาๆ ในเล่มนีเ้ รามีคำแนะนำดีๆ จากหนุม่ หล่อสาวสวยมาฝากกัน กับ “เหงาๆ อย่างงีจ้ ะทำไงดี”

ตูน

อั๋น

เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ฟิ ต เนตครั บ หายเหงา แถมได้เพื่อนเพิ่มด้วย

แนท

ดูหนัง ฟังเพลง หรือไม่ ก็ ห า ห นั ง สื อ ที่ ช อ บ มาอ่านครับ

โอ

ท ำ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ของมหา’ลัย อย่างออก ค่ายอาสา ก็หายเหงาค่ะ

ไปกินของอร่อยๆ แล้ว ก็ช็อปเสื้อผ้าแฟชั่นเก๋ๆ ไม่ให้ตกยุค ลั่นล้าๆ

ตุ๋ง

ฟ้า

มีน้องหมาคอยเล่นด้วย ที่ บ้ า นก็ ห ายเหงาแล้ ว ครับ

ทราย

คิง

อยู่ กั บ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ แล้ ว ก็ น้ อ งแค่ นี้ ก็ ห าย เหงาแล้วค่ะ มีความสุข ได้อีก

ผ ม จ ะ อ ยู่ กั บ ก า ร ร้องเพลง แต่งเพลง แล้วก็ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ที่ ท ำอยู่ ทำแล้วลืมความเหงาไปเลย

บอส

แบกกระเป๋าใส่เป้ เที่ยว ถ่ า ยภาพ ที่ ท่ อ งเที่ ย ว ต่างๆ

KC Magazine

>> 52

ไปแดนซ์ สั ง สรรค์ กั บ เพื่อนๆ ที่โสดๆ เหมือน กับเราค่ะ

ปลา

ท่ อ งเที่ ย วในเว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ หาความรู้ ต่ า งๆ หาเพื่อน ก็โอค่ะ


KC Magazine Vol.1 No.9  

KC Magazine Vol.1 No.9

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you