Page 1

november 2008

Najväèšia premávka informatikov na slovenskom internete

+ Pracovné ponuky

ITKariéra bezplatný mesaèník

Prvý špecializovaný trh práce v SR a ÈR pre oblas Informaèných Technológií

www.itkariera.sk o www.itkariera.cz

Roèník 2 / Èíslo 11

CODE NAME:

1 € = 30,1260 SK Aktuálne: Euro príleitosti na trhu práce


Si dobrý? Prečo o tebe ešte nevieme? T-Mobile Slovensko, a.s., popredná telekomunikačná spoločnosť, poskytujúca služby hlasovej a dátovej mobilnej komunikácie, hľadá dynamických a flexibilných kandidátov.

CRM Špecialista / Architekt Miesto výkonu práce: Bratislava Zodpovednosti:

Rozvoj firemného Customer Relationship Management systému (CRM) n Analýza biznis požiadaviek, príprava funkčných špecifikácií n Vývoj a testovanie nástrojov a aplikačných modulov v rámci CRM systému n Komunikácia s internými a externými dodávateľmi n Účasť v celofiremných projektoch, revízia projektovej dokumentácie n

Požiadavky:

VŠ vzdelanie (zameranie IT) Anglický jazyk – aktívne n Znalosť SQL a relačných databáz n Znalosť CRM IT architektúry a Enterprise Product Catalog systémov n Znalosti v oblasti objektového návrhu a UML n Prehľad o moderných IS technológiách (BPEL, SOA, Web Services, JMS) n Kreativita, komunikatívnosť, schopnosť nachádzať riešenia n n

Ponúkame:

Atraktívne finančné ohodnotenie a zamestnanecké výhody Dynamické pracovné prostredie n Možnosť ďalšieho odborného rastu n Širokú škálu benefitov v oblasti vzdelávania, športu, kultúry, zdravotníckej starostlivosti n Pravidelné školenia n Mobilný telefón, Rýchly internet a iné výhody n n

V prípade záujmu pošlite štrukturovaný životopis na e-mailovú adresu kariera@t-mobile.sk Do subjektu uveďte názov pozície “CRM Špecialista”.


SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI

viac ako práca

sk a mnohí ïalší...

ITKariéra, Magazín spoloènosti ICT, s.r.o. Vydáva: ICT, s.r.o., Bebravská 9, 821 07

Bratislava. Nepredajné. Externí spolupracovníci: IT Asociácia Slovenska - ITAS (www.itas.sk), AIESEC a ïalší. Informácie o monostiach inzercie v èasopise a portáloch ITKariéra získate na webe www.itkariera.sk / www.itkariera.cz alebo e-mailovej adrese: info@itkariera.sk a redakcia@itkariera.sk Telefonický kontakt: +421 905 777 628, tel./fax: +421 2 20 777 628 Reg. èíslo MK SR: 3673/2006 ISSN online: 1337-0375 ISSN print: 1337-0774 Foto: HAAP Media a inzerenti. Neprešlo jazykovou úpravou. Vydavate¾ nezodpovedá za obsah uverejnenej inzercie. Neoznaèené èlánky ITKariéra / ICT a SITA/PR. Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho èastí, výhradne s povolením vydavate¾a. Copyright © 2005 - 2008 ICT, s.r.o. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. ITKariéra je registrovaná ochranná známka spoloènosti ICT, s.r.o. All other brand and product names, trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

www.itkariera.sk | www.itkariera.cz

ITKariéra

ITKariéra :: Prvý špecializovaný trh práce pre oblas IT na Slovensku a v Èechách

ITKariéra | november 2008

3


chránime vaše digitálne svety

WANTED Hľadáme zdatné mozgy!

Máš odvahu vyžmýkať svoj mozog až na hranicu svojich možností? V programátorskom tíme Esetu máš na to jedinečnú príležitosť.

Assembler? Debugger?

Java? NASM?

GCC? C++?

Turbo Pascal? TASM?

Spoločnosť ESET, patriaca medzi najrýchlejšie rastúce technologické firmy v Európe, s dominantným postavením v oblasti antivírusovej bezpečnosti, hľadá do svojho vývojového tímu kvalitných programátorov. Informácie o podmienkach prijatia, a tiež kontakty nájdete na našej stránke www.eset.sk/kariera.

w w w. e s e t . s k / k a r i e ra ESET-SK_wanted_A4.indd 1 Process Cyan CyanProcess Process Magenta MagentaProcess Process Yellow YellowProcess Process Black

26.6.2007 11:20:21


ITKariéra :: Prvý špecializovaný trh práce pre oblas IT na Slovensku a v Èechách

Bezpeènos

Hity aj klasická hudba môu by nebezpeèné; autori infiltrácií do nich vkladajú škodlivý kód Populárnymi poèítaèovými hrozbami sa stávajú trojany, útoèiace na MP3 súbory Vírusové laboratórium ESET denne zachytáva destiatky tisíc unikátnych poèítaèových hrozieb. Medzi nimi si èoraz viac priestoru získavajú trójske kone, útoèiace na hudobné súbory MP3. Ide najmä o hrozby, ktoré ESET deteguje ako: WMA/TrojanDownloader.Wimad.N a WMA/TrojanDownloader.GetCodec.gen . Zo všetkých poèítaèových infiltrácií, zachytených na poèítaèoch v SR v tomto mesiaci, dosahujú tieto hrozby a 15%.

laboratória ESET Juraj Malcho

„Infikované multimediálne súbory sú zneuívané ako dobre šírite¾ný obsah, o ktorý je záujem a ktorý sa vo všeobecnosti povauje za bezpeèný, keïe nedochádza k priamemu spusteniu súborov. Avšak pri ich prehraní dôjde k stiahnutiu škodlivého obsahu a dôsledkom je infikovanie poèítaèa èervami šíriacimi sa cez vymenite¾né médiá a adwarom Win32/Adware.Virtumonde“, vysvet¾uje vedúci vírusového

Takto upravená pesnièka si svoju škodlivú súèas nesie so sebou. Jej kopírovaním sa šíri aj škodlivý odkaz. Pouívate¾ tak jej zdie¾aním èasto sám nevedomky aktívne pomáha pri jeho šírení.

www.itkariera.sk | www.itkariera.cz

Trojan Win32/Trojan.GetCodec.A. prejde všetky hudobné nahrávky v populárnych formátoch, ktoré v poèitaèi nájde a kadú z nich mierne upraví. A to tak, e pri jej otvorení sa prehrávaè pokúsi stiahnu škodlivý obsah z internetovej stránky. Aj keï samotné stiahnutie vyaduje potvrdenie od pouívate¾a, môe sa sta, e ten si správu poriadne nepreèíta a jednoducho odklikne "OK".

druhy pesnièiek boli viac alebo menej "nebezpeèné". Rovnako mono nájs nakazené najnovšie hity i klasiku. Pouívate¾ internetu by si mal pamäta, e objekt, ktorý sám o sebe nie je spustite¾ný, môe by napriek tomu nosite¾om infikovaného kódu. Staré vírusy svoj škodlivý kód pridávali do spustite¾ných programov nachádzajúcich sa v poèítaèi. Keï sa program skopíroval do iného poèítaèa, vírus sa preniesol spolu s ním. V súèasnosti však kopírovanie programov medzi poèítaèmi prakticky neexistuje, kopírujú sa inštalaèné médiá, no nie samotné nainštalované programy.

Proces infekcie nie je prieberèivý, závisí len od toho, èo dokáe v poèítaèi nájs. Nemono teda poveda, e by konkrétne

ITKariéra

ITKariéra :: Prvý špecializovaný trh práce pre oblas IT na Slovensku a v Èechách

ITKariéra | november 2008

5


Všeobecný job portál

viac ako práca

sk

Pridajte BEZPLATNE svoj job dnes

(c) 2008 ICT, s.r.o. All rights reserved.

Tip dnes Vyberte svoj job dnes Viac info na webe

www.jobdnes.sk Široká ponuka pracovných príleitostí na Slovensku, v Èechách a zahranièí

Neh¾adajte! Máme prácu pre všetkých!


Logica je popredný svetový dodávateľ služieb v oblasti IT, zamestnáva 39 000 ľudí v 41 krajinách sveta. Logica pomáha svojím zákazníkom budovať a udržať ich vedúce postavenie na trhu; na to využíva hlboké profesionálne znalosti a skúsenosti z mnohých projektov. Logica poskytuje konzultačné služby, systémovú integráciu, outsourcingové služby zákazníkom pôsobiacim v sektoroch telekomunikácií, finančných služieb, energetiky, priemyslu a verejnej správy. Logica CEE má centrálu v Prahe a pobočky v Bratislave, Brne, Plzni a Budapešti. Prehľad aktuálnych pozícií nájdete na: www.logica.topjobs.sk. V prípade záujmu nás kontaktujte: jobs.sk@logica.com.

Logica je jednou z najúspešnejších IT a konzultačných firiem na českom trhu. Od roku 1997, kedy začala spoločnosť pôsobiť v Slovenskej republike, trvale rastie a naši zamestnanci majú možnosť pracovať s najvyspelejšími svetovými technológiami a využívať skúsenosti, ktoré Logica získala na projektoch po celom svete. Prostredie a kultúra silnej medzinárodnej firmy umožňuje našim zamestnancom pracovať na veľkých a zaujímavých projektoch nielen v regióne strednej a východnej Európy, ale aj v iných častiach sveta. Sme radi, že silné zázemie, príjemné pracovné podmienky a zaujímavé projekty trvale priťahujú pozornosť skúsených profesionálov a ambicióznych absolventov škôl.

Viac na www.logica.sk

Pomáhame úspešným byť ešte úspešnejšími. Pripojte sa k nám!

Štafetový_kolík_210x297_sk.in1 1

2/1/08 2:03:55 PM


PERSONALISTIKA

Ako na koncoroèné bilancovanie Hodnotenie je témou, ktorá v týchto dòoch významne rezonuje vo firemných prioritách. Koniec roka je obdobím, kedy cie¾avedome bilancujeme ten konèiaci a zároveò sa pripravujeme na ïalší. Na èo by sme v rámci roèného hodnotenia nemali zabudnú, rovnako manament aj zamestnanci? V mnohých kvalitatívnych modeloch hodnotenia nájdeme spoloèného menovate¾a a ním pod ktorým sa skrýva hodnotenie pod¾a cie¾ov, hodnotenie kompetencií a nakoniec hodnotenie výkonu. 1. Hodnotenie pod¾a cie¾ov Ak neexistuje cie¾ová stanica kam sa chce firma prepravi, nemôe existova ani zmysluplné individuálne plánovanie. Cez špecifikáciu cie¾ov si firma zabezpeèuje efektívne riadenie. Cie¾ je inými slovami korporátnou charakteristikou, je parametrom naplnenosti a svojim spôsobom dôvodom existencie firmy v trhovom priestore. Je omylom nastavova ciele jednotlivcom bez ich úèasti, naopak, èim ïalej tým viac sú to práve jednotliví zamestnanci, ktorí po podrobnom oboznámení sa s korporátnymi cie¾mi tvoria svoje vlastné. Manaér je koordinátorom, mentorom dbajúcim, aby ciele boli: v súlade s firemnou stratégiou, aby boli reálne dosiahnute¾né, aby bolo jasné rozpozna priority, aby boli konkrétne a zrozumite¾né, musia spåòa kritérium ¾ahkej merate¾nosti a nakoniec musia by èasovo vymedzené.

2. Hodnotenie kompetencií Podobne ako pri cie¾och, aj kompetencie patria do šlabikára manamentu riadenia a hodnotenia. Typ èi druh práce sa nevymedzuje jednostranným popisom, ale je naplnený konkrétnymi prejavmi, správaním, ktoré musí by na danej pozícii vidite¾né. Tento prístup zohráva svoju rolu u pri nábore, je kritériom pri pracovných postupoch alebo je arbitrom hovoriacim o tom, èi daný zamestnanec zvláda svoju rolu alebo nie v dostatoènej miere.

10

november 2008 | ITKariéra

Tu spomeniem len krátke varovanie, ktorého sme èasto svedkami a ním je zameranie sa pri hodnotení na osobu, nie na rolu. Posudzujeme teda pracovné kompetencie, nie osobné predpoklady. Hodnotenie spôsobilostí je významným podkladom pri stanovovaní variabilnej zloky platu.

3. Hodnotenie pod¾a výkonu Toto je kategória, ktorá dovo¾uje len minimálnu mieru subjektivizmu pri hodnotení. Zjednodušene povedané èísla a fakty hovoria za seba. Hodnotenie výkonu je vo väèšine firiem prepojené na pohyblivú zloku mzdy. Produktivita je hodnotou, ktorá hýbe s variabilnou mzdovou hodnotovou a vyvoláva v zamestnancovi pocity naplnenia a hrdosti alebo naopak sklamania a frustrácie. Klasickým sprievodným javom je, e za pozitívnymi výsledkami vidíme iba vlastné úsilie a za neúspechom nespoèet externých faktorov, mimo seba. Hodnotenie je nástrojom riadenia, ktorý podobne ako iné manaérske nástroje je závislý na jeho uívate¾och. Jeho funkciami je podporova motiváciu a efektívne prevádza riadenie. Na druhej strane je platformou spätnej väzby, ktorá je pre osobný aj profesionálny rast nevyhnutná. Bez toho by som si pripadal ako figúrka v show Big Brother. Ján Uriga, S&T Varias

ITKariéra

www.itkariera.sk | www.itkariera.cz

ITKariéra :: Prvý špecializovaný trh práce pre oblas IT na Slovensku a v Èechách


Coffee & Restaurant

www.londoncafe.sk

Plynรกrenskรก 7/C BBCV building 821 09 Bratislava 2 Slovakia

Where friends meet


ICTNEWS

H¼ADÁME TALENTY! Pre nášho klienta, zahraniènú spoloènos pôsobiacu na Slovensku, h¾adáme vhodných kandidátov na nasledovné pozície: nUnix/Linux administrátorov nNetwork security expertov nWindows administrátorov nORACLE, SQL Server DBA nEMC Storage expertov nTELCO špecialistov Ponúkaný plat: Mzda na úrovni EÚ Miesto práce: Bratislava, Viedeò Predbený termín nástupu: nov/dec 2008 ivotopisy zasielajte na adresu: klient@itkariera.sk

12

november 2008 | ITKariéra

ITKariéra

www.itkariera.sk | www.itkariera.cz

ITKariéra :: Prvý špecializovaný trh práce pre oblas IT na Slovensku a v Èechách


First specialized online labour market in Slovakia and Czech republic for area of Information Technologies. Making .bigThings™.

Be Search

®

More than a job portal

IT

Place for your executive search.

Online IT jobs market jobs. blog. news. courses. forum. and more... WWW.ITKARIERA.SK

Work. Career. Employment. ©2005-2008 ICT, s.r.o. All rights reserved.

BRATISLAVA < PRAGUE < BUDAPEST < WARSAW ITKariéra® online & print

ITKariéra November 2008  

online version of printed magazine

ITKariéra November 2008  

online version of printed magazine

Advertisement