Page 1

installatievoorschrift basic cube en hp (cool) cube

duurzaam genieten


2 | Inhoudsopgave

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

Inhoudsopgave 1.

Installatie

3

1.1. Installatierichtlijnen

4

1.2. Aandachtspunten keuze installatieruimte

4

1.3. Systeemeisen verwarmings- en tapwatercircuits

4

1.4. Lengtes en diameters van sanitaire leidingen

5

1.5. Eisen betreffende gassoorten en -aansluiting

5

1.6. Systeemeisen luchtaan- en afvoerkanalen

6

1.7. Systeemeisen rookgasafvoerkanalen

6

2.

Leveringsomvang

7

3.

Uitpakken en monteren

7

3.1. Basic Cube uitpakken

7

3.2. Muurbeugel bevestigen

8

3.3. Muurbeugel op frame bevestigen

9

3.4. Muurbeugel op stenen wand bevestigen

9

3.5. Uitpakken HP (Cool) Cube

3.6. Verpakkingsmateriaal afvoeren

10

3.7. HP (Cool) Cube en Basic Cube ophangen

10

3.8. Transportbeveiliging verwijderen

11

4.

Verwarming, gas en sanitair aansluiten

12

4.1. Drukverschilregelaar

12

4.2. Aansluiten 1-zone verwarmingssysteem

13

4.3. Aansluiten 2-zone verwarmingssysteem

14

4.4. Sanitair aansluiten

15

4.5. Condensafvoeren aansluiten

16

4.6. Gasleiding aansluiten

16

5.

Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten

17

5.1. Aansluiten ontluchters

17

5.2. Lucht aan- en afvoerkanalen HP (Cool) Cube

17

5.2.1. Dak-of geveldoorvoer HP (Cool) Cube

18

5.2.2. Berekenen kanaallengte HP (Cool) Cube

18

5.3. Lucht aanvoer en rookgasafvoer kanalen Basic Cube

19

5.3.1. Opstellingsmogelijkheden

19

5.3.2. Berekenen kanaallengte Basic Cube

21

6.

Elektrisch aansluiten

22

6.1. HP (Cool) Cube

22

6.1.1. Aansluiten condenssensor

22

6.1.2. Aansluiten datakabel

22

6.1.3. Aansluiten verdeler LTV / OpenTherm thermostaat

23

6.2. Basic Cube

23

6.2.1. Aansluiten digitale buitenvoeler

23

6.2.2. Aansluiten thermostaat LT [zone 1]

24

6.2.3. Aansluiten Thermostaat HT [zone 2] 24

6.3. HP (Cool) Cube en Basic Cube in bedrijf stellen 25

9


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

Installatie | 3

1. Installatie In deze installatiehandleiding vindt u de benodigde informatie om de Basic Cube en de HP (Cool) Cube te installeren. De HP (Cool) Cube kan zowel links als rechts van de Basic Cube worden opgehangen. Voor het leveren en/of monteren van luchtaan- en afvoerkanalen en rookgasafvoerkanalen verwijst Daalderop naar de desbetreffende leverancier. De eisen die Daalderop stelt aan de kanalen vindt u in dit document.

Let op! De toestellen mogen alleen door een erkende installateur worden ge誰nstalleerd!

Waarschuwing! De HP (Cool) Cube weegt 70 kg. Til het toestel met 2 personen!

Waarschuwing! Daalderop is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van instel-, ophang- en aansluitfouten!

DATH00221-A


4 | Installatie

1.1.

Installatierichtlijnen

De eigenaar en/of installateur zijn verantwoordelijk voor de complete verwarmings- en warm tapwaterinstallatie en dienen ervoor te zorgen dat het geheel voldoet aan alle normen en (veiligheids)voorschriften.

Waarschuwing! De specificaties en instellingen van de toestellen voldoen uitsluitend aan Nederlandse normen en wetten. Toepassingen buiten Nederland kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden!

De installateur heeft geen F-gassen certificaat nodig. Bij een eventuele storing aan het warmtepompsysteem kan deze worden uitgebouwd en vervangen door een geheel nieuw

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

Hoewel Daalderop de uiterste zorg heeft besteed aan de totstandkoming van dit document, kan het zijn dat er reeds een nieuwe versie van dit document beschikbaar is. Deze kan men downloaden op de zakelijke website van Daalderop: www.daalderop.nl/zakelijk Voor alle voorschriften geldt dat aanvullingen, wijzigingen of later van kracht geworden voorschriften op het moment van installeren van toepassing zijn.

1.2.

Aandachtspunten keuze installatieruimte

Houd voor de plaatsing van de Basic Cube en HP (Cool) Cube rekening met het volgende:

warmtepompsysteem. Tijdens het installeren van de Daalderop Basic Cube en HP (Cool) Cube zijn de volgende voorschriften van toepassing: • Deze installatiehandleiding en overige van toepassing zijnde Daalderop documentatie • Het Bouwbesluit • NEN 1078 (GAVO), Eisen voor huishoudelijke gasleidinginstallaties • NEN 2757 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen • NEN 2920 Eisen voor huishoudelijke gasverbruikinstallaties • NEN 3028 Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties • NPR 3378 Praktijk Richtlijn bij NEN 1078, NEN 2757 en NEN 3028 • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties • NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstal laties AVWI-1981 met bijbehorende werkbladen • VEWIN Werkbladen • NEN 3287 Binnenriolering in woningen en woonge bouwen, aansluiting van condensvormende, met gas gestookte toestellen • ISSO-publicatie 49 ‘Vloerverwarming, wandverwarming en vloer- en wandkoeling’ • Eventuele lokale voorschriften, zoals bouw- en brandweervoorschriften • Plaatselijk geldende voorschriften

- Installeer de Basic Cube en HP (Cool) Cube in een ruimte; • waar de toestellen geen geluidsoverlast kunnen veroorzaken • waar zich geen licht ontvlambare stoffen bevinden • die vorstvrij is - Daalderop adviseert om de Basic Cube en HP (Cool) Cube aan het speciaal hiervoor door Daalderop ontwikkelde frame op te hangen. (Het systeem mag aan een vlakke stenen wand met een soortelijke massa van 200 kg/m2 worden gehangen) - Bevestig de Basic Cube en HP (Cool) Cube niet op een gips- of houtwand - Houd rekening met de afmetingen van Basic Cube en HP (Cool) Cube - Houd rekening met de plaats van een eventuele centrale ventilatie-eenheid - Houd rekening met de positie van en afstand tot dak- en/of geveldoorvoeren


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

Installatie | 5

1.3. Systeemeisen verwarmings- en tapwatercircuits

1.4. Lengtes en diameters van sanitaire leidingen

Om lekkages en beschadigingen aan het verwarmingscircuit,

Voor het aanleggen van sanitaire leidingen verwijst Daalderop

de Basic Cube en de HP (Cool) Cube te voorkomen én om de

naar de VEWIN-werkbladen.

levensduur van het systeem te kunnen garanderen, moet de installatie vakkundig, schoon en gesloten zijn aangelegd. De

De aansluitingen voor de koud- en warmwaterleiding

toegepaste leidingen en de kwaliteit van het te gebruiken

bevinden zich aan de onderzijde van de Basic Cube. De

water moeten aan de onderstaande eisen voldoen. Alleen

koudwateraansluiting heeft een diameter van Ø15 mm en is

dan zal er nagenoeg geen corrosie optreden in het verwarm-

voorzien van een blauwe markering. De warmwateraansluit-

ingssysteem. Houd u zich daarom aan de volgende eisen die

ing heeft een diameter van Ø15 mm en is voorzien van een

Daalderop stelt aan het verwarmingssysteem:

rode markering.

- Verwarmings- en tapwatercircuits moeten inwendig schoon te zijn. - De verwarmingscircuits moeten lekvrij en zuurstofdicht

1.5. Eisen betreffende gassoorten en -aansluiting

te zijn. • Kunststofleidingen moeten diffusiedicht zijn voor

Om gevaarlijke situaties te voorkomen moet de gasleiding

zuurstof;

vakkundig zijn aangelegd. De toegepaste leiding en het te

• Radiatoren: Zuurstofdoorlaatbaarheid lager dan

gebruiken gas moet aan de onderstaande eisen voldoen;

0,1 g/m3 bij 85oC (standaard kunststof VPE) - Vloerverwarming: Zuurstofdoorlaatbaarheid lager

- Controleer of de gassoort en voordruk zoals aangegeven

dan 0,1 g/m3 bij 40oC (DIN 4726/4729)

op het typeplaatje van dit toestel overeenkomt met de

- Het verwarmingscircuit moet met schoon water worden

lokale leveringscondities

gevuld.

- Zorg dat de gasleiding gasdicht is - De gasleiding moet schoon zijn - Monteer een gaskraan zo dicht mogelijk bij het toestel

Waterkwaliteit

- Daalderop adviseert om gasleidingen te gebruiken met een

Zuurgraad (pH)

7–9

IJzergehalte

<0,2 mg/l

Chloorgehalte

<150 mg/l

Hardheid

<20°dH*

Chemische toevoegingen

Niet toegestaan**

* In gebieden met een waterhardheid hoger dan 15 ºdH, moet het verwarmingswater 1x per 3 jaar worden ontkalkt. ** Neem contact op met Daalderop als het toevoegen van chemische middelen gewenst is.

geschikte diameter


6 | Installatie

1.6.

Systeemeisen luchtaan- en afvoerkanalen

- Luchtaan- en afvoerkanalen voor de HP (Cool) Cube moeten vervaardigd zijn uit een dampdichte, geïsoleerde stalen spiralo buis met een inwendige diameter van Ø200 mm. - De drukval van het leidingsysteem mag maximaal 200 Pa zijn bij een volumedebiet van 600 m3/h. - Indien in de woning mechanische ventilatie is aangelegd, adviseert Daalderop om de HP (Cool) Cube hierop aan te sluiten. Dit heeft een positieve invloed op het rendement. - Luchtaanvoer- en afvoerkanalen moeten zo kort mogelijk worden gehouden. - Vermijd indien mogelijk de toepassing van 90° bochten.

1.7.

Systeemeisen rookgasafvoerkanalen

- Het rookgasafvoerkanaal moet voldoen aan NEN1078 G O voor gesloten HR-toestellen. - De totale lengte van de luchtaanvoer- en rookgasafvoer kanalen, in een parallel systeem, mag maximaal 32 m per kanaal zijn. Met een gevel- of dakdoorvoer is rekening gehouden. - De totale lengte van een concentrisch luchtaanvoer- en rookgasafvoerkanaal Ø80/125 mm mag maximaal 20 m zijn. - De drukval bij een diameter van Ø80 mm bedraagt 177 Pa. Met een gevel- of dakdoorvoer is rekening gehouden. - Pas een condensscheider toe bij kanaallengtes van meer dan 5 m.

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

Leveringsomvang | Uitpakken en monteren | 7

2. Leveringsomvang

3. Uitpakken en monteren

De Daalderop Basic Cube en HP (Cool) Cube worden geleverd

De benodigde materialen voor het ophangen bevinden zich

in twee kartonnen dozen:

in de doos van de Basic Cube. Pak daarom als eerste de Basic Cube uit.

- 1x doos met de Basic Cube - 1x doos met de HP (Cool) Cube

Let op! Werk in de aangegeven volgorde!

3.1.

Basic Cube uitpakken

DATH00222-A

Voorzichtig! De HP (Cool) Cube moet altijd verticaal (met de kanaalaansluitingen boven) getransporteerd en opgeslagen worden anders kan de HP (Cool) Cube onherstelbaar beschadigen!

DATH00223-A

Daarnaast kunt u de volgende opties additioneel bestellen:

1. Plaats de Basic Cube op een vlakke en stabiele ondergrond. 2. Snij de spanbanden met een mes door en schuif de doos

- Digitale buitenvoeler

omhoog.

- Frame

3. Laat het toestel op het onderste vulstuk rusten. Op deze

- Aansluitset

wijze worden beschadigingen aan de aansluitingen van de

- Condenssensor (*)

Basic Cube voorkomen.

- Thermostaat

4. Neem de materialen uit de zijvulstukken. 5. Controleer de inhoud van de verpakking.

(*) Alleen voor HP Cool Cube

6. Verwijder de zijvulstukken.


8 | Uitpakken en monteren

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

3.2.

Eerste vulstuk: 1x Inlaatcombinatie

art.nr.: 07.90.64.014

2x Montageset

art.nr.: 07.99.20.097

3x Connector 2-polig

art.nr.: 07.98.66.289

1x Datakabel

art.nr.: 07.98.66.279

Muurbeugel bevestigen

In verband met mogelijke geluidshinder adviseert Daalderop om de Basic Cube en HP (Cool) Cube aan het speciaal hiervoor, door Daalderop, ontwikkelde frame op te hangen. (Het systeem mag aan een vlakke stenen wand met een soortelijke massa van 200 kg/m2 worden gehangen.) Houd rekening met de positie van:

Tweede vulstuk: 1x Sifon

- de luchtaan- en afvoerkanalen voor de HP (Cool) Cube;

art.nr.: 07.98.74.445

- de luchtaanvoer en rookgas- afvoerkanalen voor de Basic Cube; - de waterleidingen; - de aan- en afvoerleidingen van en naar de lage

Overig: 1x Muurbeugel

art.nr.: 07.98.37.077

temperatuur zone; - de aan- en afvoerleidingen van en naar de hoge

1x Controle en paklijst Basic Cube

temperatuur zone;

1x Documentatieset

- de gasleidingen; - de condenswaterafvoer; - het expansievat.

Let op! Houd rekening met de benodigde vrije ruimte rond het toestel, afstand tot dak en/of geveldoorvoeren en leidingen!

10

0

0 54 00

55

0 30

n. 5

mi

0

10

0

92

0

m

in

.9

40

mi n 30 . 0

DATH00226-A

T.o.v. het toestel Vrije ruimte DATH00224-A

Let op! Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw leverancier.

Links

100 mm

Rechts

100 mm

Onder

300 mm

Voor

500 mm


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube Uitpakken en monteren | 9

3.3.

Muurbeugel op frame bevestigen

3.5.

Uitpakken HP (Cool) Cube

De meegeleverde materialen bevinden zich in het bovenste

vulstuk.

1

2

DATH00225-A

Monteer de muurbeugel met behulp van een waterpas op

DATH00228-A

het draagframe. Gebruik de bouten en veerringen die bij het

1. Plaats de HP (Cool) Cube op een vlakke en stabiele

draagframe meegeleverd zijn.

ondergrond. 2. Knip de spanbanden door en schuif de doos omhoog.

3.4.

Muurbeugel op frame bevestigen

Bepaal met behulp van de muurbeugel de bevestigingsgaten op de muur.

3. Neem de meegeleverde onderdelen uit de verpakking. 4. Verwijder het bovenste vulstuk

Voorzichtig! Laat de HP (Cool) Cube op het onderste vulstuk staan om beschadigingen van de aansluitingen te voorkomen!

Boor drie gaten Ă&#x2DC; 10 mm en gebruik de meegeleverde pluggen en bouten om de muurbeugel op de wand te bevestigen.

5. Controleer de HP (Cool) Cube op eventuele beschadigingen. 6. Controleer de materialen in het bovenste vulstuk.


10 | Uitpakken en monteren

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

3.7.

Bovenste vulstuk: 1x Flexibele slang

art.nr:07.98.74.444

2x Ontluchter

art.nr:75.40.26.001

Let op! De HP (Cool) Cube kan zowel links als rechts van de Basic Cube worden opgehangen. Een en ander is afhankelijk van de locatie van verwarmingsleidingen en aan- en afvoerkanalen etc. in de ruimte!

2x Ontluchtingsautomaat art.nr:75.06.65.001 1x Connector 4- polig

art.nr:07.98.66.283

1x Connector 5-polig

art.nr:07.98.66.284

HP (Cool) Cube en Basic Cube ophangen

Let op! Bij prefab dakkappen moeten de posities van de kanalen overeenkomen met de posities van de Basic Cube en HP (Cool) Cube!

Overige: 1x Documentatiepakket

2

4

1

3

DATH00230-A

1. Verwijder de mantel van de HP (Cool) Cube. 2. Haak de HP (Cool) Cube over de nok op de steun.

Waarschuwing! De HP (Cool) Cube weegt 70 kg. Til het toestel met twee personen! DATH00229-A

Let op! Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw leverancier!

3. Verwijder de mantel van de Basic Cube. 4. Haak de Basic Cube over de nok op de steun. 5. Controleer of de rubberen steunen op het frame / de wand rusten.

3.6.

Verpakkingsmateriaal afvoeren

De verpakking bestaat uit golfkarton, hout en polystyreen vulstukken en kan dus gerecycled worden. Voer het verpakkingsmateriaal volgens lokaal geldende richtlijnen af.


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube Uitpakken en monteren| 11

3.8.

3

Transportbeveiliging verwijderen

4

1

2

DATH00232-A

1. Draai de vleugelmoer los.

DATH00233-A

2. Verwijder de transportplaat. 3. Verwijder de beide vulstroken. 4. Trek de klittenband los en verwijder het vulblok dat zich tussen de compressor en de warmtewisselaar bevindt.

Let op! Indien transportbeveiligingen niet worden verwijderd, gaat het toestel in bedrijf trillen!


12 | Verwarming, gas en sanitair aansluiten

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

4. Verwarming, gas en sanitair aansluiten

4.1.

De HP (Cool) Cube en Basic Cube zijn twee zelfstandig

Om te voorkomen dat de druk in de CV-installatie te hoog

werkende toestellen die samen als één systeem werken. Het

oploopt, is het noodzakelijk om een AVDO (drukverschilrege-

Daalderop systeem kan toegepast worden in woningen met

laar) per zone te monteren.

Drukverschilregelaar

de volgende verwarmingssystemen: Daalderop adviseert om gebruik te maken van de, speciaal a) In de gehele woning is een lage temperatuur

verwarmingssysteem (LTV) aangelegd.

De woning heeft 1 temperatuurzone.

b) Op de benedenverdieping heeft de woning een LTV

systeem en op de bovenverdieping is een hoge

temperatuur verwarmingssysteem (HTV) aangelegd.

De woning heeft 2 temperatuurzones.

ontworpen, AVDO aansluitset. Door meerdere aansluitingen te integreren in het huis heeft Daalderop er voor gezorgd dat men op eenvoudige wijze de HP (Cool) Cube en de Basic Cube met elkaar kan verbinden; zie afbeelding. De installatietijd wordt hiermee aanzienlijk verkort

c) In nagenoeg de gehele woning is een LTV systeem

aangelegd. Er zijn echter ook ruimtes waar een HTV

systeem is aangelegd, zoals bijvoorbeeld de

badkamer. De woning heeft 2 temperatuurzones.

Van lage temperatuur verwarming (LTV) wordt gesproken als de aanvoer watertemperatuur niet hoger is dan 55°C. Het LTV systeem kan bestaan uit vloer- en wandverwarming, LT-radiatoren en LT-convectoren. Van hoge temperatuur verwarming (HTV) wordt gesproken als de aanvoer watertemperatuur niet hoger is dan 90°C. Het HTV systeem kan bestaan uit HT-radiatoren en HT-convectoren.

Let op! Bij twijfel over het verwarmingssysteem in de woning toegepast wordt, kunt u altijd contact opnemen met het betreffende installatiebedrijf of met Daalderop.

Let op! Voor meer informatie over deze aansluitset kunt u contact opnemen met Daalderop BV.

Volg de instructies zoals beschreven in de meegeleverde hanLet op! Richtlijnen en instructies voor het aansluiten van gas, water, elektra, beveiligingen, regelaar, besturing, rookgasafvoer, luchtafvoer en luchtaanvoer zijn van toepassing!

dleiding van de AVDO aansluitset. - Na het aansluiten van de AVDO volgt men de verdere in structies zoals omschreven in hoofdstuk 4.2 en 4.3.

• Bepaal dus eerst het aantal temperatuurzones alvorens de CV-leidingen aan te sluiten. • Volg hierna de instructies voor het 1-zone of 2-zone verwarmingssysteem.

- Indien men geen gebruik maakt van de Daalderop AVDO aansluitset volgt men de instructies zoals omschreven in hoofdstuk 4.2 en 4.3.


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

4.2.

Aansluiten 1-zone verwarmingssysteem M

P

Verwarming, gas en sanitair aansluiten | 13

G

G

I

I

L P M

L DATH00234-A

1

HP (Cool) Cube

G

CV aanvoer LT - Ø22 mm (rood)

H

CV retour LT - Ø22 mm (blauw)

I

CV meng - Ø22 mm (rood)

4

2

1

3

Basic Cube

L

CV aanvoer HT - Ø22 mm (rood)

M

CV retour HT - Ø22 mm (blauw)

P

Drukvereffening / expansievat - Ø22 mm (blauw)

LTV [ZONE 1]

1) Drukverschilregelaar (AVDO) 2) Vulkraan

Waarschuwing! De ruimte onder de onderste afneembare klep van de Basic Cube moet vrij blijven van leidingwerk in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Let op! Sluit de Daalderop AVDO aansluitset aan volgens bijgeleverde instructies. Ga daarna verder met punt 5.

5. Sluit het expansievat (3) aan op de leiding tussen de

3) Expansievat 4) Overdrukventiel

Drukvereffening aansluiting (P) en de CV retour LT (H). 6. Monteer een vulkraan (2) in de CV aanvoer LT (G).

1. Sluit de AVDO (1) aan op de CV aanvoer LT (G) en retour LT (H) van de HP (Cool) Cube. 2. Sluit de AVDO (1) aan op de CV aanvoer HT (L) en retour HT (M) van de Basic Cube. Let op! De stromingsrichting van de AVDO is van de aanvoer naar de retour

7. Monteer een overdrukventiel (3 bar) (4) in de CV retour LT (H). 8. Sluit het overdrukventiel aan op een open verbinding naar het riool. 9. Sluit de aanvoerleiding van het LTV systeem aan op de CV aanvoer LT (G). 10. Sluit de retourleiding van het LTV systeem aan op de CV retour LT (H).

3. Sluit de CV meng (I) aan op de leiding van de CV aanvoer HT (L). 4. Sluit de Drukvereffening (P) aan op de leiding van de CV retour LT (H).

07.94.12.450.2

H

H


14 | Verwarming, gas en sanitair aansluiten

4.3.

Aansluiten 2-zone verwarmingssysteem M

P

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

G

G

I

I

L P M

L DATH00234-A

1 07.94.12.449.2

H

H

HP (Cool) Cube

G

CV aanvoer LT - Ø22 mm (rood)

H

CV retour LT - Ø22 mm (blauw)

I

CV meng - Ø22 mm (rood)

2

4

1

3

Basic Cube

L

CV aanvoer HT - Ø22 mm (rood)

M

CV retour HT - Ø22 mm (blauw)

P

Drukvereffening / expansievat - Ø22 mm (blauw)

LTV [ZONE 1]

HTV [ZONE 2]

1) Drukverschilregelaar (AVDO) Waarschuwing! De ruimte onder de onderste afneembare klep van de Basic Cube moet vrij blijven van leidingwerk in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Let op! Sluit de Daalderop AVDO aansluitset aan volgens bijgeleverde instructies. Ga daarna verder met punt 5.

2) Vulkraan 3) Expansievat 4) Overdrukventiel 5. Sluit het expansievat (3) aan op de leiding tussen de Drukvereffening aansluiting (P) en de CV retour LT (H). 6. Monteer een vulkraan (2) in de CV aanvoer LT (G).

1. Sluit de AVDO (1) aan op de CV aanvoer LT (G) en retour LT (H) van de HP (Cool) Cube. 2. Sluit de AVDO (1) aan op de CV aanvoer HT (L) en retour HT (M) van de Basic Cube. Let op! De stromingsrichting van de AVDO is van de aanvoer naar de retour.

7. Monteer een overdrukventiel (3 bar) (4) in de CV retour LT (H). 8. Sluit het overdrukventiel aan op een open verbinding naar het riool. 9. Sluit de aanvoerleiding van het LTV systeem aan op de CV aanvoer LT (G). 10. Sluit de retourleiding van het LTV systeem aan op de CV retour LT (H).

3. Sluit de CV meng (I) aan op de leiding van de CV

11. Sluit de aanvoerleiding van het HTV systeem aan op de

aanvoer HT (L).

CV aanvoer HT (L).

4. Sluit de Drukvereffening (P) aan op de leiding van de

12. Sluit de retourleiding van het HTV systeem aan op de

CV retour LT (H).

CV retour HT (M).


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

4.4.

Verwarming, gas en sanitair aansluiten | 15

Sanitair aansluiten

Let op! Indien u een andere inlaatcombinatie gebruikt dan bij het toestel is meegeleverd, let er dan op dat deze Kiwa-gekeurd is!

2. Monteer de koudwaterleiding van de huisinstallatie op de andere zijde van de inlaatcombinatie.

3

O

N DATH00234-B

N

Koud water (blauw)

O

Warm water (rood)

Voorzichtig! Er moet altijd een inlaatcombinatie worden gemonteerd (wordt meegeleverd). Het ontbreken van een inlaatcombinatie leidt onherroepelijk tot schade aan het toestel!

DATH00248-A

1

N

2

3. Sluit de afvoer van de inlaatcombinatie aan op een open verbinding naar het riool. O

1

2

4

DATH00247-A

1. Monteer de inlaatcombinatie met de pijl naar de Basic Cube gericht op de sanitaire aansluiting (Ă&#x2DC;15 mm) (N)

DATH00249-A

met de blauwe markering. 4. Sluit de warmwaterleiding van de huisinstallatie met een LET OP! De inlaatcombinatie moet binnen 2 meter van het toestel worden aangesloten!

knelkoppeling aan op de sanitaire aansluiting (Ă&#x2DC;15 mm)(O) met de rode markering.


16 | Verwarming, gas en sanitair aansluiten

4.5.

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

Condensafvoeren aansluiten 4. Draai de flexibele slang in het gat voor de condensafvoer R

(J) van de HP (Cool) Cube. 5. Sluit het andere uiteinde van de flexibele slang aan op de open verbinding naar het riool.

1

Voorzichtig! Loos geen condenswater in een regenpijp of dakgoot. Dit voorkomt bevriezing van de regenpijp of aantasting van de dakgoot!

2

4.6.

Gasleiding aansluiten

3

1

Q

1

DATH002451-A

1. Druk de sifon over de aansluiting (R) van de Basic Cube. 2. Sluit de flexibele slang aan op het sifon. 3. Sluit het andere uiteinde van deze slang aan op de open verbinding naar het riool.

2

3

J

DATH00250-A

1. Breng PTFE tape aan op de draad (1/2â&#x20AC;? uitwendig) van de gasaansluiting (geel).

4

Let op! Monteer de gaskraan in de juiste richting! Let op! Daalderop adviseert om een gasfilter te monteren!

5

2. Draai de gaskraan vast. DATH00252-A

3. Sluit de gasleiding van de huisinstallatie aan. 4. Controleer dat de aansluiting lekdicht is.


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | 17

5. Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten

Daalderop stelt de volgende eisen aan de lucht aan- en afvoerkanalen; - Lucht aan- en afvoerkanalen voor de HP (Cool) Cube moeten vervaardigd zijn uit dampdichte, geïsoleerde stalen spiralo buis met een inwendige diameter van 200 mm.

5.1.

- Het toepassen van flexibele kanalen geniet niet de

Aansluiten ontluchters

voorkeur. Dit kan meer geluidsoverlast in de betreffende

ruimte veroorzaken.

- De drukval van het totale leidingsysteem mag maximaal

2

200 Pa zijn bij een volumedebiet van 600 m3/h. - Pas zo min mogelijk bochten toe.

1

- Vermijd indien mogelijk de toepassing van 90° bochten.

- Indien toepassing van een 90° bocht onvermijdelijk is, deze

C

niet binnen 1 meter van de HP (Cool) Cube plaatsen. - Luchtaanvoer- en afvoerkanalen moeten zo kort mogelijk

D

worden gehouden.

- Pas geen segment- maar plooibochten toe.

- De HP (Cool) Cube hoeft niet aan norm NEN 2757 te

DATH00260-A

De HP (Cool) Cube heeft de volgende aansluitingen: C.

Ontluchting CV aanvoer LT

D.

Ontluchting CV retour LT

1. Monteer de bijgeleverde ontluchtingsautomaten op de

voldoen (verdunningsfactor). Kortsluiting tussen het luchtaan- en afvoerkanaal moet worden voorkomen. Let op! Indien in de woning mechanische ventilatie (MV) is aangelegd, adviseert Daalderop om de afvoer van de MV op het aanvoerkanaal van de HP (Cool) Cube aan te sluiten.

ontluchtingsleidingen van de HP (Cool) Cube (inwendig ¼ “; rode en blauwe markering).

A.

Luchttoevoer HP

2. Monteer beide ontluchters op de twee ontluchtings-

B.

Luchtafvoer HP

B

A

automaten. 3. Draai beide ventieldopjes open

5.2. Lucht aan- en afvoerkanalen HP (Cool) Cube Waarschuwing! Indien U afwijkt van de door Daalderop gestelde eisen , kan dit resulteren in geluidsklachten. Let op! Voor het aanleggen van luchtaan- en afvoerkanalen en het maken van dak- of geveldoorvoeren verwijst Daalderop naar de instructies van de betreffende leveranciers.

DATH00253-A


18 | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

5.2.1.

Dak- of geveldoorvoer HP (Cool) Cube

Indien de uitmondingen van het luchtaan- en afvoerkanaal in

Instelwaarde ventilator Ventilatorstand

Rekenlengte

hetzelfde vlak liggen, moet de onderlinge afstand meer dan

1

0 - 18 m

500 mm bedragen. Als dit echter niet mogelijk is moet het

2

19 - 28 m

hoogteverschil tussen beide uitmondingen meer dan 400 mm

3

29 - 38 m

zijn. Dit om te voorkomen dat de afgevoerde lucht opnieuw

4

39 - 48 m

wordt aangezogen.

5

49 - 58 m

5.2.2.

6

59 - 68 m

7

69 - 78 m

Om te berekenen of de ingestelde ventilatorstand voldoende

8

79 - 88 m

is of wat de ventilatorstand moet worden, moet men de totale

9

89 - 98 m

Berekenen kanaallengte HP (Cool) Cube

kanaallengte van de HP (Cool) Cube bepalen. De diameter van de kanalen is Ø200 mm. Dit doen we door aan elk toegepast component in beide kanalen een rekenlengte toe te kennen. Met behulp van de onderstaande tabel kan de totale lengte worden berekend.

Rekenlengte componenten HP (Cool) Cube Component

Aanvoer Afvoer

1 meter recht

1

T-stuk

-

1,5

1

45° bocht

3,7

3,7

90° bocht

8

8

Dakdoorvoer

23

3,3

Waarden rekenlengte in meters (m)

1. Tel de rekenlengtes van de toegepaste componenten van beide kanalen bij elkaar op. 2. Kijk in onderstaande tabel voor de bijbehorende ventilatorstand

3. Controleer dat de totale rekenlengte korter is dan toegelaten bij de betreffende ventilatorstand.

Waarschuwing! Overschrijding van de maximale rekenlengte ten opzichte van de ventilatorstand heeft een negatief effect op de prestaties van de HP (Cool) Cube.

Let op! Neem contact op met Daalderop voor advies als de totale rekenlengte van de HP (Cool) Cube langer dan 98 meter gaat worden!


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | 19

5.3. Luchtaanvoer- en rookgasafvoerkanal en Basic Cube

E

F

gasafvoerkanaal. - Het rookgasafvoersysteem moet altijd op afschot richting

het toestel worden gemonteerd. Houd hierbij circa 1 cm per

meter buislengte aan. Op die manier kan er zich geen

condens verzamelen in de rookgas afvoerleiding. Tevens is

de kans op ijspegelvorming bij horizontale uitmondingen

dan kleiner.

- Het lucht aanvoerkanaal moet bij horizontale uitmondin-

gen op afschot naar buiten worden geleid om inregenen

te voorkomen. Houd hierbij 3 mm per meter buislengte aan.

Zorg er bij een verticale lucht aanvoerleiding voor dat er

geen regenwater in terecht kan komen.

5.3.1. Opstellingsmogelijkheden

De Basic Cube is gekeurd voor zowel open- als gesloten

opstelling. Deze keuring is uitgevoerd volgens het

genormeerde Europese toestelclassificatiesysteem in uitslui-

tend de volgende toestelklassen (zie ook de typeplaat van het

cv-toestel):

• open opstelling: B23

• gesloten opstelling: C13, C33, C43, C53, C63 en C83.

DATH00253-A

E. F.

- Pas een condensscheiding toe bij kanaallengtes van meer dan 5 m. Plaats deze tussen de Basic Cube en het rook-

Luchttoevoer CV Rookgasafvoer

Waarschuwing! Bij open opstelling kan door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht het giftige gas koolmonoxide vrijkomen! Zorg dat de opstellingsruimte voorzien is van de noodzakelijke ventilatie- en luchttoevoeropeningen volgens de geldende norm.

Voor het aanleggen van luchtaanvoer- en rookgasafvoerkanalen en het maken van dak- of geveldoorvoeren verwijst Daalderop naar de instructies van de betreffende leveranciers. Daalderop stelt de volgende eisen aan de luchtaanvoer- en rookgasafvoerkanalen; - Het rookgasafvoerkanaal moet voldoen aan NEN1078 G O voor gesloten HR-toestellen. - De drukval bij een diameter van Ø 80 mm bedraagt 177 Pa. Met een gevel- of dakdoorvoer is rekening gehouden.

Let op! De Basic Cube bouwtype B23 met open lucht aanvoersysteem voldoet niet aan de IPX4D beschermingsgraad. Om te voldoen moet het lucht aanvoerkanaal worden voorzien van twee 90° -bochten, waarbij de tweede bocht (vanaf het toestel gezien) naar beneden is gericht!


20 | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

Bij een gesloten opstelling wordt de verbrandingslucht van buiten gehaald en de rookgassen via het rookgasafvoersysteem naar buiten afgevoerd. Hierbij is zowel de rookgasafvoer als de luchttoevoer van de Basic Cube aangesloten.

Let op! Daalderop adviseert om de gesloten opstelling te gebruiken omdat dit veiliger is. Voor de bouwtypes C13 en C33 geldt dat de toestelproducent aan moet geven welke afvoermaterialen toegepast mogen worden op het toestel. Een lijst met toegestane leveranciers, materiaal en typenummers is verkrijgbaar bij Daalderop.

Toestelclassificatie Omschrijving B23

Open toestel met ventilator voor de brander (premix)

- Toestel voldoet aan klasse C. - Max. tegendruk 1.8 mbar (150 Pa)

C13

Gesloten premix toestel met horizontale uitmonding: aanzuig en afvoer via concentrische geveldoorvoer

- Type: dakdoorvoer - Max. weerstand 150 Pa - Kanalen op afschot afwaterend naar ketel 1 cm/m - Maximale concentrische lengte 12 m

C33

Gesloten premix toestel met verticale uitmonding: aanzuig en afvoer via concentrische dakdoorvoer

- Type: dakdoorvoer - Max. weerstand 150 Pa - Maximale concentrische lengte 12 m

C43

Gesloten premix toestel met collectieve aanvoer en afvoer

- Max. weerstand 150 Pa - Kanalen op afschot afwaterend naar ketel 1 cm/m - CLV systeem op onderdruk

C53

Gesloten premix toestel met individuele aanvoer vanuit de gevel, en met individuele afvoer via het dak

- Max. weerstand 150 Pa - Kanalen op afschot afwaterend naar ketel 1 cm/m - Toevoer en afvoer aan dezelfde zijde van het gebouw plaatsen

C63

Gesloten premix toestel met separaat gekeurd systeem

- Uitsluitend aansluiten op Gastec QA gekeurd afvoermateriaal, volgens keuringseis nr. 83 - Max. weerstand 150 Pa

C83

Gesloten premix toestel met individuele aanvoer vanuit de gevel, en met collectieve afvoer

- Type: geveldoorvoer - Max. weerstand 150 Pa - Kanalen op afschot afwaterend naar ketel 1 cm/m


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | 21

Met de Basic Cube zijn bij een gesloten opstelling de volgende

Rekenlengte componenten HP (Cool) Cube

rookgas afvoersystemen mogelijk:

Parallel systeem Component

a) Parallel systeem

Diameter

Rekenlengte

1 meter recht

Ø 80 mm

1

45° bocht

Ø 80 mm

1

90° bocht

Ø 80 mm

1,5

in dikwandig aluminium of roestvast staal (RVS)

Verloop

Ø 80 - 90 mm

-1

worden uitgevoerd.

Bij een parallel rookgasafvoersysteem kan naast star

1 meter recht

Ø 90 mm

0,5

ook flexibel leidingmateriaal worden toegepast. Neem

45° bocht

Ø 90 mm

0,5

90° bocht

Ø 90 mm

1,5

Maximale totale rekenlengte

32

Bij een parallel rookgasafvoersysteem kan in veel gevallen de luchttoevoerleiding in kunststof worden uitgevoerd. De rookgas afvoerleiding kan uitsluitend

voor meer informatie over flexibel leidingmateriaal contact op met Daalderop. b) Concentrisch systeem

Bij een concentrisch rookgasafvoersysteem moet

Concentrisch systeem

leidingmateriaal met een aluminium binnenbuis

Component

worden toegepast.

1 meter recht

Ø 80/125 mm

1

45° bocht

Ø 80/125 mm

1

90° bocht

Ø 80/125 mm

1,5

Adapter 2x

Ø 80 - Ø 80 -

1

Ø 80/125 mm

5.3.2.

Berekenen kanaallengte Basic Cube

Dit doen we door aan elk toegepast component in beide

kanalen een rekenlengte toe te kennen. Concentrische buis

geldt als één kanaal. Met behulp van de tabel hiernaast kan

de totale lengte per kanaal worden berekend.

Diameter

Maximale totale rekenlengte

Rekenlengte

20

Waarden rekenlengte in meters (m)

1. Tel de rekenlengtes van de toegepaste componenten per kanaal bij elkaar op. Concentrische buis geldt als één kanaal. 2. Controleer dat de totale rekenlengte per kanaal korter is dan toegelaten volgens bovenstaande tabel.

Let op! Overschrijding van de maximale rekenlengte heeft een negatief effect op de prestaties van de Basic Cube. De Basic Cube zal echter hierdoor niet in storing vallen. De gekoppelde gas/lucht regeling zorgt te allen tijde voor een optimale verbranding.


22 | Elektrisch aansluiten

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

6. Elektrisch aansluiten 6.1.

HP (Cool) Cube

Let op! Condensbewaking alleen voor HP Cool Cube.

6.1.1. Aansluiten condenssensor

Waarschuwing! Zonder condensbewaking kan en mag het systeem niet voor koelen in gebruik genomen worden.

CONDENSBEWAKING 1. CONDENSVOELER 2. CONDENSVOELER 3. 24 [VDC] VOEDING 4. GND

12

Let op! De condenssensor Honeywell HSS-DPS geleverd door Daalderop op de volgende manier aansluiten: Pin 1. COMM Pin 2. NC Pin 3. V + Pin 4. GND

1 2 3 4

34

6.1.2. Aansluiten datakabel

DATA LINK

DATH00254-A

1. Monteer de condenssensor op de buis CV aanvoer

LT vlakbij het toestel.

2. Sluit de beide signaalkabels van de condenssensor aan op

aansluiting 1 en 2 van de meegeleverde 4 –polige connector. 3. Sluit de 24V (DC) voeding van de condenssensor aan op aansluiting 3 van de meegeleverde 4-polige connector. 4. Sluit de massa van de condenssensor aan op aan op

DATH00255-A

aansluiting 4 van de meegeleverde 4-polige connector. 5. Plug de aangesloten 4-polige connector in de aansluiting

1. Plug de meegeleverde datakabel in datalink aansluitingen

“CONDENSBEWAKING” aan de onderzijde van de

aan de onderzijde van de HP (Cool) Cube en Basic Cube.

HP Cool Cube.

2. Borg beide connectoren door de borgschroeven vast te

6. Borg de connector door de borgschroeven vast te draaien.

draaien.


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube Elektrisch aansluiten | 23

6.1.3. Aansluiten verdeler LTV / OpenTherm thermostaat

let op! Deze aansluiting alleen gebruiken als de LT verdeler is nageregeld.

6.2.

Basic Cube

6.2.1. Aansluiten digitale buitenvoeler

Niet geschikt voor OpenTherm thermostaat. NOOIT in cominatie met aansluiten thermostaat [zone 1], beschreven in 6.2.2!

Let op! Het aansluiten van de digitale buitenvoeler is optioneel. Een digitale buitenvoeler werkt alleen met een OpenTherm thermostaat.

VERDELER 1. KOEL THERMOSTAAT 2. THERMOSTAAT COMMON 3. CV THERMOSTAAT 4. KOELEN SIGNAAL 5. KOELEN SIGNAAL

3 12

BUITENVOELER DIGITAAL

1 2 3 4 5

45

12

DATH00256-A

DATH00258-A

1. Uitsluitend voor de HP Cool Cube:

1. Sluit de signaalkabel van de digitale buitenvoeler

Sluit de signaalkabel van de koelthermostaat aan op aans-

(art.nr. 07.98.63.071) aan op de meegeleverde connector.

luiting 1 van de meegeleverde 5-polige connector.

2. Plug de aangesloten 2-polige connector in de aansluiting

2. Sluit de signaalkabel “COMMON” (gemeenschappelijke nul

“BUITENVOELER DIGITAAL” aan de onderzijde van de Basic

van de thermostaat) aan op aansluiting 2 van de meegelev-

Cube.

erde 5-polige connector.

3. Borg de connector door de borgschroeven vast te draaien.

3. Sluit de signaalkabel van de verwarmingsthermostaat aan op aansluiting 3 van de meegeleverde 5-polige connector. 4. Uitsluitend voor de HP Cool Cube: Sluit beide signaalkabels voor koelen aan op aansluiting 4 en 5 van de meegeleverde 5-polige connector. 5. Plug de aangesloten 5-polige connector in de aansluiting “VERDELER” aan de onderzijde van de HP (Cool) Cube. 6. Borg de connector door de borgschroeven vast te draaien.


24 | Elektrisch aansluiten

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

6.2.2. Aansluiten thermostaat LT [zone 1]

6.2.3. Aansluiten Thermostaat HT [zone 2]

LET OP! Deze aansluiting alleen gebruiken als een niet nageregelde LT verdeler wordt gebruikt.

LET OP! Daalderop adviseert dringend het gebruik een zoneventiel in de HT zone, om ongewenst doorwarmen te voorkomen.

Alleen geschikt voor OpenTherm thermostaat. NOOIT in combinatie met aansluiting LT verdeler, beschreven in 6.1.3!

THERMOSTAAT ZONE 1

THERMOSTAAT ZONE 2

12

12

DATH00257-A

DATH00259-A

1. Sluit de signaalkabel van de thermostaat in de lage

1. Sluit de signaalkabel van de thermostaat in de hoge

temperatuurzone aan op de meegeleverde connector.

temperatuurzone aan op de meegeleverde connector.

2. Plug de aangesloten 2-polige connector in de

2. Plug de aangesloten 2-polige connector in de aansluiting

aansluiting “THERMOSTAAT ZONE 1” aan de onderzijde van

“THERMOSTAAT ZONE 2” aan de onderzijde van de Basic

de Basic Cube.

Cube.

3. Borg de connector door de borgschroeven vast te draaien.

3. Borg de connector door de borgschroeven vast te draaien.


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube Elektrisch aansluiten | 25

6.3. HP (Cool) Cube en Basic Cube in bedrijf stellen

230 V

DATH00261-A

Waarschuwing! Stel beide toestellen niet in bedrijf indien; - - -

het systeem niet is gevuld met water; het systeem niet is gecontroleerd op lekkage; de gasleiding niet is gecontroleerd op lekkage!

Raadpleeg het document â&#x20AC;&#x153;Basic Cube en HP (Cool) Cube In bedrijf stellenâ&#x20AC;?.


26 |

NOTITIESâ&#x20AC;Ż

Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube


Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

NOTITIESâ&#x20AC;Ż

| 27


07.98.92.026.2

Daalderop BV Lingewei 2 Bedrijvenpark Medel 2702 Postbus 7 4000 AA Tiel Nederland Tel. +31 (0)344 636 500 Fax +31 (0)344 620 901 E-mail: info@daalderop.nl www.daalderop.nl

installatievoorschrift_basic_en_hpcool_cube_0  

installatievoorschrift basic cube en hp (cool) cube duurzaam genieten

installatievoorschrift_basic_en_hpcool_cube_0  

installatievoorschrift basic cube en hp (cool) cube duurzaam genieten

Advertisement