Page 10

Et magasin fra NorgesGruppen

Randi Flesland Direktør, Forbrukerrådet

Randi er utdannet siviløkonom, med tilleggsutdanning innen psykologi og pedagogikk. Hun har hatt sentrale lederstillinger i blant annet NSB og Avinor før hun ble ansatt som direktør i Forbrukerrådet i 2008.

Hvilket ansvar har dagligvarebransjen for

FOLKEHELSEN? Hvem har ansvaret for din helse? Er det myndighetene, produsentene, leverandørene, butikkene – eller er det deg? TEKST HILDE BRINGSLI FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

Hvem har hovedansvaret for folkehelsen?

mat, mens andre spiser mer og mer «dritt»,

Wasim: Hovedansvaret for helsen ligger hos

hvis jeg kan si det slik. Før spiste «alle»,

forbrukeren, og ansvaret for barnas helse er

uavhengig av om du var arbeider eller

det vi foreldre som har. Staten og helsemyn-

funksjonær, det Ingrid Espelid laget på

dighetene har også ansvar, både med tanke

tv – sunn og god mat.

kunnskap velger sunn, kortreist og økologisk

på forebygging og behandling av sykdom. Når det gjelder dagligvarebransjen, har de

Randi: Forbrukerne har helt klart ansvaret

mye makt når det kommer til folkehelse,

i ytterste konsekvens, men de skal oppleve

og med makt følger det et moralsk ansvar.

at de kan velge i tråd med de internasjo-

I denne sammenheng – ansvar for å påvirke

nale forbrukerrettighetene. Disse handler

folkehelsen i positiv retning.

om retten til informasjon, retten til trygge og sunne produkter, retten til å velge og

Yngve: Jeg er opptatt av at forbrukerne

retten til å bli hørt. Her har kjedene, og

skjønner at de har valgmuligheter. Noen

særlig Norges­Gruppen som største daglig-

klager over utvalget i butikken, men de

varekjede, et stort ansvar. De har en enorm

som har dårligst vareutvalg, har hele 4000

innkjøpsmakt som de kan bruke overfor leve-

­produkter å velge i. Likevel utgjør 80 pro-

randørene med tanke på hva som kommer

sent av det folk kjøper, bare 20 prosent av

inn i hyllene, hvor i butikken varene plas-

utvalget. Hvis du ikke klarer å lage sunn,

seres, og hvordan varene ser ut. Alt dette

god og billig mat av det som finnes i norske

er med på å påvirke hva vi handler.

butikker, er det deg det er noe galt med. Når ansvar. Jeg er særlig skeptisk til den polari-

Hva kan dagligvarebransjen gjøre for folkehelsen?

seringen vi ser i dag, hvor de med god råd og

Wasim: Inspirert av en rapport fra jordbruks-

det er sagt, må også dagligvarebransjen ta

Matnyttig 1/2016 10

Matnyttig 1-2016  

NorgesGruppens visjon er «Vi gir deg en bedre hverdag». Vi ønsker at våre kunder, medarbeidere og omgivelsene skal ha denne opplevelsen av o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you