Page 1

មេម ៀន VC#.NET-កា ណែនាំពី កេមវធ ិ មី នេះណែនាំអព ាំ :ី -ជាំហានដាំបូង Microsoft Visual Studio.NET -ម្បើ្ាស់សាំរាប់ស មស code Microsoft Visual Studio.NET -ស មស ម្បើ្ាស់ Command ជាេួយ C# -ស មស ម្បើ្ាស់ Windows ជាេួយ C# -Microsoft Visual Studio.NET គឺជាកេមវិធី Programming ណដលមាន -សមាសភាព (Component) ខ្លាំងបាំផត ុ ។ C# មានតួនទីយ៉ាងសាំខ្ន់កនុង -កេមវិធី .NET Framework បស់ Microsoft វាមបើម្បៀបមធៀបជាេួយកេមវិធី C មានកាំលង ាំ ្បហាក់្បណែលគ្នាកនុងកា ស មស វិវតតន៍ UNIX ។ ្បសិនមបើាន ស្គាល់ C, C++ ឬ Java អនកអាចម ៀន C# ានយ៉ាងងាយបាំផុត ។ កនុងណផនកទីI អនកនឹងានម

ើញពីកា ណែនាំអាំពីេុខងា េូលដ្ឋាន បស់ C# ណដលមានម្បើអមេ

និង មបៀបម្បើ្ាស់គែិតវិទយាដូចជា : +, -… មបៀបម្បើ កមនយោេដូចជា if កមនយោេ loop ដូចជា while អនកនឹងស្គាល់ពី មបៀបស មស សេីកា និង មបៀបបតូ Parameter មអាយវា ។ ចុងម្កាយបាំផុត C# ម្បើ្ាស់ជាេួយ (Exceptions) ។ មបៀបអាច C# គឺអានថា C Sharp ។ បមងកត ើ Project េមី កាលណាអនកចាប់មផតេ ើ ដាំបង ូ Visual Studio .NET អនកនឹងម

ើញ Visual Studio 2005 ទាំព័ ចាប់មផតើេ

Start Page tab កនុង IDE ។ អនកអាចមបើក projects ណដលានបមងកើតម

ើវិញឬបមងកើត project េមីពី Start

page (មេើល ូចខ្ងម្កាេ) ។ មដើេយបីចូលកនុង tour មអាយានឆាប់ ែ័ស ។ អនកកាំពង ុ បមងកើតមដើេយបីបមងកើត Windows application េមី្តូវចុចមលើបត ូ ុង New Project ខ្ងម្កាយមវេងដដមដើេយបីមេើល្បអប់ New Project dialog box ណដលបងាាញ កនង ុ ូបខ្ងម្កាេ ។ ូប 1.1 អនកអាចមបើក project ណដលមាន ួច បមងកត ើ projects េមីពី Visual Studio Start page ។


្បអប់ Project dialog box េមីគឺ្តូវានម្បើមដើេយបី្ាប់លកខែ: ្បមេទដន Visual C# project មដើេយបីបមងកើត ។ (អនកអាចបមងកត ើ ្បមេទជាម្ចើន ដន projects ជាេួយ Visual C# ាន្បមសើ ជាេួយផគត់ផគង់ languages ដន សណាាន.NET ដូចគ្នា) ្បសិនមបើ Visual C# Projects folder េិនានម្ជើស ម ើសចុចមលើមដើេយបី display មេើល្បមេទ Visual C# project types និងខែេះ មពលបមងកត ើ Windows Application icon ្តូវានម្ជើសម ើស ។ មៅខ្ង ម្កាេដន New Project dialog box េមីគឺជាម្មេះ Name text box ។ ទីតង ាំ ណដល text box សថិតមៅ្តូវានម្បើ្ាស់ folder ជាទូមៅកនុងមពលណដល បមងកើត project ។ Visual C# .NET បមងកើត project េមីបាំមពញបណនថេជាេួយ មដើេយបីចាប់មផតើេសង់ interface សាំរាប់កា ម្បើ្ាស់ application (មេើល ូប 1.3) ខ្ងកនុង Visual Studio .NET form


គឺជាកា កាំែត់មពល design-time ។

1. ម ៀនស មស កនង ុ Visual Studio.NET Visual Studio.NET គឺជាកេមវិធីស មស Code ណដលផគត់ផង គ ់ឧបក ែ៍ Tools ម្ចើនបាំផុតណដលចាាំាច់សាំរាប់កា ស្គងសង់ Project ធាំឬតូច(អនកអាច សង់បណាា Projects មធេើកា ផគុាំគ្នាបណាា module បស់កេមវិធីមផយេងមទៀតខុសៗ គ្នា) ។ ឧទាែ ែ៍ខ្ងម្កាេមនេះនឹងណែនាំអនកអាំពី មបៀបចាប់មផតើេ Visual Studio.NET នឹងចាប់មផតើេស មស កេមវិធីម្បើ្ាស់ Command Line ដាំបូងជា េួយ C# ។

បមងកត ើ កេមវធ ិ មី ្បើ្ាស់មដ្ឋយម្បើ Command កនង ុ Visual Studio.NET 2005 1. កនុង Microsoft Windows ចុចមលើ Startà Programsàចូលកនុង Microsoft Studio.NET 2005 ។ 2. ចុចម្ជើសម ើស Microsoft Studio.NET 2005 3. ពីកនុង Menu bar ចូលកនុង File ចូលកនុង New ម្កាយេកចុចមលើ ម្ជើសម ើស Project ។ កនុង្បអប់ New Project េមីានមបើកមចញ ្បអប់មនេះអនុ្ញាតតមអាយ


អនកបមងកើត Project េមីពី Project គាំ ូជាម្ចើន (Template) ខុសគ្នាដូចជា: Windows Applications, Class Library និង Console Application វា ប្ាកព ់ ី្បមេទម្បើ្ាស់ណដលអនកចង់បមងកើត ។

1. កនុងតរាង Project Types ចុចមលើម្ជើសម ើស Visual C# Projects ។ 2. កនុងតរាង Templates ចុចម្ជើសម ើសកនុង icon Console Application (អនកអាចទាញតរាងកនុង Templates មដើេយបីមេើលកនុង icon មនេះ) ។ 3. កនុង Location បញ្ចូល Path ដូចខ្ងម្កាេមនេះ: D:\EditBOOK\CorrectBOOKEdit\Visual C# Step by Step\Code-CD\Chapter 1 1. កនុងម្មេះ Name បញ្ចូលកនុង TextHello ។ 2. ចុងបញ្ចបច ់ ុចមលើ OK ។ កនុង menu bar អនុ្ត ញាត មអាយអនកចូលដល់ Command ណដលអនកនឹង ម្បើ្ាស់កនុងកា ស មស Code ។ អនកអាចម្បើ keyboard មដើេយបីបញ្ជូន cursor បស់ mouse មដើេយបីស មស បណាា Command មនេះ។ Toolbar សថិតមៅខ្ង ម្កាេដន menubar ណដលមាន menu ជាម្ចើនសាំរាប់ផគតផ ់ គង់ ។ កនុង្បអប់ Solution Explorer ណដលមានមលចម

ើង list ម្មេះបណាា files

្បេពមដើេ បស់ Project អនកអាចចុចពី ដងមលើ mouse ដនម្មេះ files ។ កនុង្បអប់ output pane


មលចម

ើង ណដល ួេមាន្ាប់ពីកាំែុស error មៅមពលណដល build ។ ខ្ងម្កាេមនេះកា មបើ Project

េមីេួយ Project គឺមានម្មេះថា TextHello ណដលអនកមទើបណតបមងកើតកនង ុ Visual Studio.NET កនុង ូប 1.3 ។

េុនមពលស មស code អនក្តូវ្តួតពិនិតយយមេើល file កនុង្បអប់ Solution Explorer វាានបមងកើតមចញមដ្ឋយ Visual Studio.NET មពលណដល អនកបមងកើត Project ។ v TextHello.sln គឺជា file មដ្ឋេះ្ស្គយ (Solution file) ផតល់េកជា េួយ ្គប់កា ម្បើ្ាស់ណដល file ្បមេទមនេះ ។ ្គប់ file ដាំមណាេះ ្ស្គយ ួេមានេួយឬម្ចើន file កនុង Project ្គប់ Solution file មាន សមាសភាពជាម្ចើនគឺជា .sln ជាេួយម្មេះសមាសភាពណដលមលច មចញកនុង Solution Explorer ងាយ្សួលអានបាំផុតដូចជាកនុង Project មនេះគឺ “TextHello” ។ v TextHello.csprj គឺជា Project file បស់ C# ណដល file បស់ Project នីេួយៗ ួេមានេួយឬម្ចើន file ្បេពមដើេ បណាា file ្បេព មដើេកនុង Project េួយ្តូវណតស មស ្ពេជា េួយ Programming language ។ ្បមេទ file មនេះមលចម

ើងកនុង Solution Explorer គឺ្គ្នន់ណតម្បើ្ាស់ម្មេះ បស់ Project

មទាេះបីយ៉ាងណាក៍មដ្ឋយវា


្តូវាន កយោទុកកនង ុ ្បព័នធ File ជាេួយសមាសភាពពម្ងើកគឺជា .csproj ។ v Class1.cs គឺជា file ្បេពេួយណដលមាន្បេពខុសគ្នា បស់ C# អនក ស មស code កនុង file មនេះ Visual Studio.NET ក៏ចាប់មផតើេផគតផ ់ គង់ មដ្ឋយ command code មអាយ file មនេះ ។ v AssemblyInfo.cs គឺជា file ្បេពខុសគ្នា បស់ C# អនកអាចម្បើ file មនេះមដើេយបីបាំមពញបណនថេចូលកនង ុ កេមវិធី ដូចជាម្មេះ editor ដេៃបមងកើត កេមវិធី និងមានេុខងា ជាម្ចើនមទៀតមដើេយបី update បណនថេមលើ អាច អនុ្ត ញាត មអាយអនកផ្លលស់បតូ កេមវិធី ត់ ។ v App.ico គឺជា file icon ានបញ្ចូលកនុងកេមវិធី ។ ្គប់កា ម្បើ្ាស់ ទាាំងអស់កនុង Windows មាន interface សាំរាប់ម្បើសុទធណតមាន icon ណដលវាមលចម

ើងកនុង taskbar មពល ត់កេមវិធី

។្បសិនមបើអក ន ម្បើ Windows Explorer មដើេយបីចូលកនD ុ :\EditBOOK\CorrectBOOKEdit \Visual C# Step by Step\Code-CD\Chapter 1 កនុង directory ណដលអនកបមងកើតមចញ Project មលើ អនកនឹងម

ើញ directoryTextHello កនុង Directory មនេះ មាន file ទាាំងអស់ណដលមលចមចញកនុង្បអប់

Solution Explorer ។ 1. ស មស កេមវធ ិ ដ ី ប ាំ ង ូ បស់អក ន កនុង File Class1.cs ផតល់នយ ិ េន័យៗកនង ុ class េួយណដលផទុកកមនយោេ Main ។ បណាាកមនយោេទាាំងអស់្តូវណតមាននិយេន័យកនង ុ Class នីេួយៗ ។ កមនយោេ Main គឺជាកមនយោេេួយណដលមានលកខែ:ពិមសស វាជាចាំែច ុ សាំខ្ន់ បស់កេមវិធី ។ C# គឺជាកេមវិធី Programming មានលកខែ:ពិមសស មបៀប ស មស អកយេ មែើយមលកអនក្តូវស មស Main ជាេួយអកយេធាំ M ។ ស មស code ម្បើ្ាស់បមចចកមទស IntelliSense 1. លប់ TODO (បណាាបនាត់ចាប់មផតើេជាេួយ //) កនុងកមនយោេ Main កនុង Class1.cs ។ Main ដូចខ្ងម្កាេមនេះ: static void Main(string[] args) {


} 1. បញ្ចូល Console កនុងកមនយោេ Main static void Main(string[] args) { Console } ចាំណា:ាំ មៅមពល list Intellisense ានមលចម

ើង អនកអាចចុច W មដើេយបីម្ជើសម ើសដាំបូងកនុង Console

ណដលចាប់មផតើេមដ្ឋយអកយេ W ។ 1. វាយស មស ស្ញាតចុច(.) បញ្ចូលកនុង Console ។ មាន list Intellisense មលចមចញ ។ list មនេះមានផទក ុ កមនយោេទាាំង អស់កនុងក ែី Class Console ។ 1. បនាប់េកម្បើ Keyboard បញ្ជូនចុេះម្កាេេកដល់ WriteLine ម្ជើសម ើសវា ួចមែើយម្បើ key ចុចមលើ enter ។ អនកក៏អាចម្បើ mouse មដើេយបី្បេូល list ួចចុចមលើ double click មលើ mouse មលើ WriteLine មដើេយបីម្ជើសម ើសវា ។ static void Main(string[] args) { Console.WriteLine } 1. ស មស ចូលស្ញាត (


បនាត់ Intellisense មលចម

ើងណដលមានកមនយោេ Parameter ដន WriteLine ។ តេពិត WriteLine

គឺជាកមនយោេេួយណដលបញ្ចល ូ Overloaded មានន័យថា Console ផទុកម្ចើនកមនយោេ្ពេជាេួយ ម្មេះកមនយោេ WriteLine (បណាាកមនយោេ Overloaded ានប្ាក់ កនុងជាំពូកទី3) ។ static void Main(string[] args) { Console.WriteLine( } 1. ស មស បញ្ចូលស្ញាត ) និងស្ញាត ; static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(); } 1. ស មស text “Hello World” កនុងស្ញាត () static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(“Hello World”); }

បណាា Icons បស់ IntelliSense


IntelliSense ណដលមលចម

ើងមានម្មេះដន្គប់សមាជិកដន class ។

សាំរាប់ចាកមចញពីម្មេះសមាជិកនីេួយៗគឺជា icon ណដលពែ៌ន្បមេទដន សមាជិក។ icons និងបណាា្បមេទ បស់វា ួេមានដូចខ្ងម្កាេមនេះ: Icon

មានន័យ

C# keyword method Properties class struct enum interface delegate namespace

បមងកត ើ (Build) និង ត់ម្បើ្ាស់ Command ណដលអនកមទើបនឹងស មស 1. ម្ជើសម ើស Build មៅមលើ Menubar ួចចុចមលើ Build ម្កាយមពលបមងកើត ួចមជាគជ័យមែើយ និងមានមលចម

ើងកនុង្បអប់ Output pane ដូចខ្ងម្កាេមនេះ:


Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped

1. ម្ជើសម ើស Debug មៅមលើ menubar ចុចម្ជើសម ើស Start Without Debugging កេមវិធីនឹង ត់កនុង្បអប់ (Command Window) ណដល Print មចញបនាត់ Hello World មៅមលើ មអ្កង់ណដលមលចមចញ ។

សចុចមលើមអាយ្តូវ Start Without Debugging គឺេិន ណេន Start ម្រេះ Start សាំរាប់ម្បើជាេួយកេមវិធី Shell (Command Shell) ណត វាេិនឈប់មអាយមេើលលទធផលម ើងវិញមពលណដលមយើង ត់កេមវិធី ។

1. បញ្ចូលមលើមអ្កង់ណដលមានលទធផល ួចចុចមលើ key ណាេួយ

ចាំណាាំ: ្តូវម្ជើសម ើ


មដើេយបីបិទវាម

ើងវិញ អនកនឹង្តលប់េកស មស code Visual Studio.NET ។

1. កនុង Solution Explorer ចុចម្ជើសម ើស icon Show All Files ។ បណាា bin និង obj មលចម

ើងមលើបណាា file ្បេពមដើេ បស់ C#

បុណនត Directory មនេះសេេូលនឹងបណាា Directory bin និង obj កនុង Directory បស់ Project ។ វាានបមងកើតមចញមពលណដលអនកបមងកើតកេមវិធីម្បើ ្ាស់មែើយវាផទុក file អនុវតត បស់កេមវិធីជាេួយបណាា file មផយេងមទៀត។ 1. កនុង Solution Explorer ចុចម្ជើសម ើសមលើស្ញាត + ខ្ងស្គតាំដដ បស់ bin ។ កនុង Directory Debug វានឹងមលចមចញ ។ 1. កនុង Solution Explorer ចុចម្ជើសម ើសមលើ + ខ្ងមវេងដដដន Debug ។ អនកនឹងម

ើញ 2 Directory TextHello.exe និង TextHello.pdb និង

2 files មនេះសថិតកនុង Directory bin\Debug ។

ត់កេមវធ ិ ព ី ី Command Line ខ្ងមលើានណែនាំពី មបៀបស មស និង ត់កេមវិធីកង នុ Visual Studio.NET ។ ណផនកមនេះនឹងណែនាំអនកពី មបៀប ត់កេមវិធីពី Command មដ្ឋយ ម្បើ Command csc បស់ C# ។ 1. មបើក្បអប់ Command ( ត់ MS-DOS) ម្កាយេកចូលដល់ Directory C:\Program Files\Microsoft Visual Studio.NET


\FrameworkSDK\bin ។ 1.

ត់ file corvars.bat មដើេយបីផ្លលស់បតូ អមេ PATH, LIB, INCLUDE បណនថេបណាា Directory

ណដលផទុកបណាា Libraray បស់ .NET

និងបណាាសមាសភាពណដលចាាំាច់កនុងមពលណដល ត់កេមវិធីពី Command ។ 2. ឥ

ូវមនេះអនកអាចចាប់មផតើេ ត់កេមវិធីណដលអនកានបមងកើត Visual Studio.NET

មៅណផនកខ្ងមលើ។ ចូលបតូ Directory ណដលផទុក Project TextHello : D:\EditBOOK\CorrectBOOKEdit\Visual C# Step by Step\Code-CD\Chapter 1\TextHello បញ្ចូល Command ដូចខ្ងម្កាេមនេះ: Csc/out:Greeting.exe AssemblyIno.cs Class1.cs ួចចុចមលើ Enter កនុងដាំមែើ កា មនេះបមងកើត file Greeting.exe ពី 2file ្បេព បស់ C# ។ ្បសិនមបើអនកេិនានម្បើ្ាស់ម្ជើសម ើស /out មនេះកា បមងកើតមចញនិងមានម្មេះ គឺជាម្មេះ file ្បេពមដើេដាំបូង ។ កនុងក ែីមនេះវា នឹងមានម្មេះគឺជា AssemblyInfo.exe ។

1. ្ាស់ Namespace ចូ មេើលកា ម្បៀបមធៀបខ្ងម្កាេមនេះ អនកម

ើញចាំែច ុ អេី វាងកេមវិធី

ណដលមានខ្ាតតូចឬយ៉ាងណា?មានប្ាពី យ៉ាងណដលមកើតមចញគឺ: ទីេួយ Code កេមវិធីកាន់ណតម្ចើនកាន់ណតពិាកយល់ ។ ទីពី Code កាន់ណតម្ចើនមនេះ មានន័យថា គឺមានអនុគេន៍ក៏កាន់ណតម្ចើនណដ មានម្មេះ Class ម្ចើន…មពល ប ិមាែម្មេះមកើនម បរាជ័យ ។

ើងដល់កាំ ិតណាេួយមនេះកា បមងកត ើ ដាំម

ើង Project នឹង


ចាំណាាំ: មនេះគឺជា មបៀបមដើេយបីមបើក្បអប់ Command ពី Directory ណា េួយកនុង Windows Explorer ។ ពីកនុង Menu Tools ចុចម្ជើសម ើស Folder Options មពល្បអប់ Folder Options មលចមចញ ។ ចុចមលើ file Types ។ កាំែត់ និងម្ជើសម ើស មបៀប Folder កនុង List Registered File Types (ជួ File) ួចចុចមលើ Advanced ។ ្បអប់ Edit File Type មបើកមចញ ចុចម្ជើស ម ើស New ្បអប់េមីេួយមផយេង New Action មៅណតមលចមចញ ។ កនុង Action វាយស មស ចូល C:\WinNT\System32\CMD.exe (ចាាំថា ម្មេះ Drive ណដលអនកដាំម

ើង Win2000 កនុងក ែីមនេះគឺជា

Drive C) ។ ចុចមលើ OK មដើេយបី បិទ្បអប់ New Action បនាប់េកមទៀតចុចមលើ OK មដើេយបីបិទ្បអប់ Edit File Type ចុចមលើ OK េតងមទៀតមដើេយបីបិទ្បអប់ Folder Options ។ ឥ ខ្ងស្គតាំដដមលើ Directory ណាេួយ អនកនឹងម

ូវមៅកនុង Windows Explorer ចុចមលើ mouse

ើញ Command មៅមលើ pop-up menu ។

ចុចម្ជើសម ើស Command ្បអប់បនាត់ និងានមបើកមចញជាេួយ Directory ណដលអនកម្ជើស ម ើសកនុង Windows Explorer ។ ឧទាែ ែ៍ បមងកើតមចញ Class េួយណដលមានម្មេះ TextHelloGreeting អនកអាចបមងកត ើ Class េួយមានម្មេះ Greeting កនង ុ Namespace ម្មេះ TextHello ដូចខ្ងម្កាេមនេះ: namespace TextHello { class Greeting { … } } មពលមនេះអនកនឹងពិម្គ្នេះដល់ Class Greeting ដូចជា TextHello.Greeting ្បសិនមបើមាន ន ណាមាាក់បមងកើត Class Greeting កនុង Namespace


មែើយម្កាយេកដាំម

ើងវាចូលកនុងកុាំពយយូទ័ បស់អក ន កា ម្បើ្ាស់ បស់អនកមៅណតដាំមែើ កា តេធេមត

។ .NET Framework SDK ណដល្គប់ Class នីេួយៗកនុង្បអប់ .NET សុទធណតជា បស់ namespace ។ ឧទាែ ែ៍ Class Console ជា បស់ namespace System មានន័យថាម្មេះមាន្គប់សពេគឺជា System.Console ។ ណតសម្បើស្គកលយបង 1. កនុង្បអប់ text ្បយ័តនមពលម្បើ using មៅណផនកខ្ងមលើ file Class1.cs //using System; 1. ពី menubar Build ចុចម្ជើសម ើស Build។ កា បមងកើត Build េិនមជាគជ័យ កនុង្បអប់ណដលមលចមចញលទធផល មានមលចម

ើងបនាត់ដច ូ ជា:

the type or namespace ‘console’ could not be found:(are you missing a using directive or an assembly reference?) 1. កនុង្បអប់ណដលានស មស text អាចណកបតូ ាន កនុង Main កា ម្បើ ្ាស់ណផនកម្មេះ្គប់្គ្នន់: static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(“Hello World”); } 4. ចុចមលើស្ញាត . (ស្ញាតចច ុ ) ចូលកនង ុ អកយេ Console ។ កនុង list Intellisense មលចម

ើង កនង ុ list មនេះមានផទក ុ កមនយោេទាាំង


អស់ ណដលមានមៅកនង ុ Class Console ។ កនុង list Intellisense ណដលមាន កមនយោេ .WriteLine ានបណនថេមលើ files ្បេពដូចខ្ងម្កាេ: static void Main(string[] args) { Console.WriteLine } 1. ស មស ស្ញាតមបើកឬ ( មានបនាត់ Intellisense ណដលមលចមចញ វាមាន Parameter បស់ កមនយោេ WriteLine ។ តេធេមត WriteLine គឺជាកមនយោេ Overloaded មាន ន័យថា Cosole ផទុកកមនយោេជាម្ចើន្ពេជាេួយម្មេះ WriteLine (បណាា Overloaded) មានពនយយល់កនុងជាំពក ូ ទី3 ។ static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(“Hello World”); } 1. ពី menubar Build ចុចមលើ Build ។ កា បមងកើតានមជាគជ័យ ្បសិនមបើេិនាន្តួតពិនត ិ យយម

ើងវិញ

មេើលកនុង Main ។ 1. កនុង្បអប់ Solution Explorer បញ្ចូលមលើស្ញាត + ខ្ងមវេងដដដន References ។ វាមលចម មានម

ើងសាំែុាំបណាា file មដ្ឋយ Solution Explorer (វាអាចមកើត

ើង error មពលណដល ត់កេមវិធី) ។


4. បមងកត ើ ឯកស្គ ម្បើ XML កនុង .NET នឹងមដ្ឋេះ្ស្គយពីប្ាមនេះមដ្ឋយម្បើ មបៀបមានលកខែ: ពិមសសណដលមានមៅកនុង XML បុណនតអនកអាចម្បើផ្លាល់ចល ូ កនុង Code មដើេ ។ .NET ក៏អាច ផគត់ផគងម់ ្ជើសម ើសពី Command (/doc:) មដើេយបីម្ជើសម ើសឯកស្គ Code មដើេ កនុងទាំ ង់ XML ណដលមានផ្លាល់ពី file ្បេពមដើេ ។ ឧទាែ ែ៍ ខ្ង ម្កាេណែនាំអនកពីម ៀបបមងកត ើ ណដលមានទាំ ង់ជា HTML អាចភាាប់បណាា XML ពី Code ្បេពមដើេ ។ បណនថេទាំ ង់ XML ចូលកនង ុ Code ្បេពមដើេ 1. ពីកនុង Menubar View ចុចម្ជើសម ើស Class View Class View សថិតមៅខ្ងម្កាេ្បអប់ Solution Explorer ។ 1. ចុចម្ជើសម ើស Class View ្បអប់ Solution Explorer មលចម

ើង Class View.

1. កនុង្បអប់ Class View ចុចចូលកនុងស្ញាត + ខ្ងស្គតាំដដ បស់ Project TextHello មដើេយបីមេើល namespace TextHello ។ បនាប់េកមទៀត ចុចចូលស្ញាត + ខ្ងមវេងដដ namespace

TextHello មដើេយបីមេើល Class1 ។ ចុច mouse ខ្ងស្គតាំដដមលើ Class1 ។


Pop-up menu មលចមចញ

XML XML មានសាំរាប់ម្បើ្ាស់

<summary> សមងខបខលីងាយ្សួលជាកមនយោេ <remarks> ពត៌មានពិស្គត វាមានផទុកទាំ ង់ <para> និង <list> ដូចជា <cref> មដើេយបីបមងកើត hyperlink ។

<Value> អធិបា យ យពីលកខែ:សេយបតតិ <exception> បញ្ចូលកមនយោេនិងលកខែ:សេយបតតិ <param> បណាាកមនយោេ Parameter 1. ពី menubar ចូលម្ជើសម ើស Properties ្បអប់ Properties មលចម

ើង វាមលចមចញ Properties បស់ Class

1. ចុច double-Click មលើ Properties name ។ Properties name និងតាំដល បស់វា្តូវានម្ជើសម ើស ។


2. បញ្ចូល Greeting ួចចុច enter ។ កនុង្បអប់ស មស code ម្មេះ បស់ថាាក់បតូ Greeting ។ ្បយ័តន ម្មេះមនេះក៏អាចផ្លលស់បតូ កនុង Types មៅខ្ងមវេងដដដន្បអប់ text ស មស code ។

1. កនុង្បអប់ណដលស មស code បតូ វាង <summary> កនុង class “ The obligatory Hello World in C#” ។ 2. កនុង្បអប់ណដលស មស code បណនថេ <remarks> ចូលកនង ុ <summary>: /// <summary> /// The obligatory Hello World in C# /// </summary> /// <remarks> /// This program writes out Hello World /// using the WriteLine method of the


/// System.Console class.

1. កនុង្បអប់ Solution Explorer ម្ជើសម ើស Class1.cs ម្កាេេក ចុចម្ជើសម ើសមលើ Properties មលចម

ើង ។

1. កនុង្បអប់ Properties មនេះផ្លលស់បតូ text ណដលស មស code ក៏ អាចផ្លលស់បតូ ពី Class1.cs មៅ Greeting.cs ។ ្បសិនមបើអនកមបើក Windows Explorer ដល់ directory TextHello អនកនឹងម

ើញម្មេះ file ណដលានបតូ ។

1. បិទ្បអប់ Properties ម

ើងវិញ ។

មទាេះបី ្បអប់ Properties និង្បអប់ Solution Explorer ណដលសថិត ជិតគ្នា ។ អនកអាចដ្ឋក់កណនលងណាេួយងាយ្សួលវិវតតន៍នង ិ ផ្លលស់បតូ ទាំែាំ បស់វា មពលអនក ចង់មបើកទាាំងពី ្ពេគ្នាកនុងមពលណតេួយ ។ 1. ពីកនុង menu Tools ចុចម្ជើសម ើស Build Comment Wed Pages


្បអប់ Build Comment Web Pages មបើកមចញកនុង ូប 1.10

1. ចុចមលើ OK មលើ្បអប់មនេះ Visual Studio.NET វិភាគ file ្បេពមដើេ ណដលកត់ចាំណាក ាំ នុង XML បមងកើតឯកស្គ HTML មានទាំ ង់ជាប់ជាេួយទាំ ង់ XML មែើយបនាប់េកវាមលច មចញ file HTML កនុង្បអប់ text ស មស code ។ ូប 1.11 មេើល file HTML ម្កាយពីអនុវតត Command Build


Comment Web Pages ។

1. ចុចមលើ Show All files កនុង្បអប់ Solution Explorer ។ អនកនឹងម

ើញមាន Directory េមីេួយមានម្មេះ CodeCommentReport កនុងមនេះ

កនុងក ែីមនេះសេេូលជាេួយ CodeCommentReport ផទុកបណាា file HTML ានបមងកើតមចញពី Command Build Comment Web Pages ណដលអនក ្តូវកា ត់មៅមលើវា ។ 1. កនុង្បអប់ Solution Explorer ចុចមលើ TextHello ។ អនកនឹេម

ើញ file េួយចាំនួននិង Subdirectory TextHello

16. បនាប់េកមទៀតម្ជើសម ើសមលើស្ញាត + ខ្ងមវេងដដ TextHello ខ្ងម្កាេ CodeCommentReport ។ 2. បមងកត ើ ម្បើ្ាស់ Windows Form កា ស មស code Visual Studio.NET មាន Tools ្គប់្គ្នន់ចាាំាច់ មដើេយបីបមងកត ើ ម្បើ្ាស់កនុង Windows ។ អនកនឹងម ៀនពី មបៀបបមងកើត Interface សាំរាប់អនកម្បើ្ាស់ជាេួយ Windows អនកអាចម្បើ Visual Designer ។ Visual Studio.NET មកើតមចញពី Command មដើេយបីអនុវតត Interface សាំរាប់ អនកម្បើ្ាស់ Design ។


មានន័យថាមានពី មបៀបម្បើ្ាស់: មេើល Interface ម្បើ្ាស់ (Design View) និងមេើល Code ម្បើ្ាស់ (Code View) ។ អនក អាចផ្លលស់បតូ ម

ើងវិញកនង ុ មពលបមងកើតស មស ។

បមងកត ើ កេមវធ ិ មី ្បើ្ាស់ Windows កនង ុ Visual Studio.NET 1. ពី menubar មលើ file ចូលកនង ុ New ួចចុចម្ជើសម ើសមលើ Project ្បអប់ New Project ានមលចម

ើង

1. កនុង្បអប់ Project Types ចុចមលើ Visual C# Procjects ។ 2. កនុង្បអប់ Templates ចុចម្ជើសម ើស Windows Application ។ កនុង Location ចុចចូល : D:\EditBOOK\CorrectBOOKEdit\Visual C# Step by Step\Code-CD\Chapter 1 1. កនុង្បអប់ Name ចូល WinFormHello 2. ចុចមលើ OK Visual Studio.NET បមងកើតមចញនិងមលចម

ើង Windows Form កនុង


Design View ។ ូប 1.12 មអាយម

ើញមអ្កង់ Visual Studio.NET មពលអនក បមងកើត Project

េមីេួយម្បើ្ាស់ Windows ។

បនាប់េកមទៀតអនកម្ជើសម ើសម្បើ Visual Design មដើេយបីបណនថេចូល Windows Form មនេះមាន 3 Control និង្តួតពិនត ិ យយ code មដើេយបីបមងកើតមចញ មដ្ឋយ automatic ពី Visual Studio.NET មដើេយបីអនុវតត Control មនេះ: បមងកត ើ Interface សាំរាប់អក ន ម្បើ 1. ចុចមៅមលើ Toolbox មាន្បអប់េួយផទុកឧបក ែ៍ Toolbox មលចមចញ 1. ចុចមលើ Label កនុង្បអប់មនេះ ួចចុចម្ជើសម ើសចូលខ្មវេងដដមលើ Windows Form ។ Control Label េួយអាចបណនថេចូល Form 1. សេេូលអនកម្ជើសម ើស Textbox ានបណនថេ ួចចុចមលើ Form ខ្ង ម្កាេ Control Label ។ Control Textbo ានបណនថេចូល Form 1. កា អនុវតតន៏មលើបូតុង Control Button មបៀបមធេើមដ្ឋយចុចមលើ


ដ្ឋក់វាខ្ងស្គតាំដដ បស់ Control TextBox មេើល ូប 1.13 ខ្ង ម្កាេមនេះ:

1. ចុចម្ជើសម ើស Solution Explore មលើ Toolbox ្បអប់ Solution Explore មលចម 2. កនុង Solution Explore ចុចម្ជើសម ើសមលើ View Code។ អនកនឹងម

ើញមាតិកា file ្បេពមដើេកនង ុ ្បអប់ ។ មពលមនេះអនកមាន 2

សនលឹកមានម្មេះ Form1.cs[Design]* (Design View) និង Form1.cs* (Code View) អនកអាចម្ជើសម ើសមលើណផនកម្មេះ [Design] មដើេយបី្ត

ប់េក Design View

មពលណាេួយនិង្ចាស់េកវិញ ។ Form1.cs មានផទុក Code ទាាំងអស់ណដលបមងកើតមដ្ឋយ Visual Studio.NET ណដល ួេមានដូចខ្ងម្កាេមនេះ: ò Using Visual Studio.NET ានផតល់ using ចូលណផនកដាំបូងកនង ុ file ្បេពមដើេ ។

ើង។


ò namespace : Visual Studio.NET ានម្បើម្មេះ Project មធេើ namespace មៅខ្ងម្ៅ: namespace WinFormHello { : } ò ្សទាប់ Visual Studio.NET ានបមងកើត្សទាប់ Form1 កនុង namespace WinformHello namespace WinFormHello { public class Form1 .. { : } } ្សទាប់មនេះអនុវតត form អនកានបមងកើតមចញកនង ុ Design View (មេម ៀន្សទាប់មានកនុងជាំពក ូ ទី5) ò 3 field Visual Studio.NET បណនថេ 3 field ចូល្សទាប់ form1 private void InitializeComponent() { this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();


this.userName = new System.Windows.Forms.TextBox(); this.ok = new System.Windows.Forms.Button(); … this.label1.Text = “Enter your name”; … this.userName.Text = “here”; … this.ok.Text = “OK”; …

មេរៀន vc  
មេរៀន vc  
Advertisement