ITBB Magazine 7

Page 1

Strategie

Bedrijfscontinuïteit is een keuze Nieuw

ITBB Zwolle tot uw dienst Visie van ITBB

Innovatie & vitaliteit www.itbb.nl


Project Kolenpark Groningen

2 I ITBB INSIDE


‘Een gebouw moet voor langere termijn toegevoegde waarde hebben voor de mens en zijn omgeving.’ Dat is de stellige overtuiging van Tjalling thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, directeur van Stekmakers. ‘Als vastgoedontwikkelaar initiëren wij risicodragende projecten met gecombineerde functies. Denk aan de combinatie wonen-werken. Of de combinatie wonen-zorg. Maar welke combinatie van functies we ook kiezen, altijd staat de mens centraal. Die moet zich comfortabel en veilig voelen in ‘onze’ gebouwen. Wij zien het als onze plicht om van een plek hun stek te maken. Een stek waar ze iedere keer weer met veel plezier naartoe gaat, of het nu bewoners of gebruikers zijn. Een mooi voorbeeld van een project met een gecombineerde functie is het in 2019 opgeleverde Project Kolenpark aan het Oude Winschoterdiep in de stad Groningen. Dit project bestaat uit 4 woontorens met in totaal 139 woonappartementen en meerdere commerciële functies op de begane grond. Voor het ontwerp werd TEAM 4 Architecten ingeschakeld. Bouwgroep Dijkstra Draisma nam de bouwkundige aspecten voor zijn rekening. ITBB completeerde het bouwteam als verantwoordelijke partij voor de elektro- en de klimaattechniek. Voor ITBB was het de uitdaging maximaal aan te sluiten op het collectieve Warmte Koude Opslag (WKO) systeem van WarmteStad, een samenwerking tussen de gemeente Groningen en het Waterbedrijf. Hiermee worden gebouwen zónder gas en dus duurzaam verwarmd en gekoeld. In de samenwerking bleek dat ITBB een technisch installateur is die altijd toegevoegde waarde wil leveren. Niet alleen op de bouwplaats, maar juist ook in de voorbereidende besprekingen en in de engineeringsfase met goed doordachte en effectieve technische oplossingen. Over de bouwplaats gesproken, als opdrachtgever houd je uiteraard altijd een oogje in het zeil. Als je dan ziet dat de blauwe ITBB-mannen netjes met hun gereedschappen en materialen omgaan, dat ze de bouwplaats schoon achterlaten, dan weet je eigenlijk al wel dat het met de kwaliteit ook wel goed zit’.

Tjalling thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Directeur Team4 Architecten

ITBB INSIDE I 3


Voor woord

Onze visie is de compas

De wereld om ons heen verandert continu. We worden meer als ooit tevoren geconfronteerd met ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op je bedrijf. Hoe stuur je een bedrijf wanneer ontwikkelingen een koers moeilijk maken en in twijfel kunnen trekken. Die uitdaging hebben wij bij ITBB natuurlijk ook. We leven in een tijd waarin deze invloeden echt een rol spelen. Een gezondheidscrisis, vraagstukken over klimaat en duurzaamheid, maar ook nieuwe inzichten in werk- en leefomgevingen vragen om slimme oplossingen en de juiste dienstverlening. Ondanks dat alle recente ontwikkelingen het ook voor ons op sommige punten lastig heeft gemaakt, hebben we juist in deze tijd de conclusie getrokken dat onze visie, zoals wij die vanaf het begin hanteren, dé compas is om op te sturen. Het blijkt dat de visie van ITBB aansluit bij de transitie waar we met z’n allen voor staan. Samen met onze groep Toppers willen wij daar een meerwaarde in bieden. Jelle J. Boorsma Algemeen directeur ITBB Group bv

4 I ITBB INSIDE


© ITBB BV Niets uit dit magazine mag zonder schriftelijke toestemming van ITBB BV gekopieerd en/of gepubliceerd worden. Productie magazine Bens BV Leeuwarden www.bens.nl

Highlights:

8 Vanuit de visie Jelle Boorsma over de route van ITBB

30

Tot uw dienst: ITBB Zwolle Dé stap om veel meer vanuit prefab te gaan werken is gerealiseerd in de nieuwe ITBB vestiging in Zwolle

40 Adequate service ITBB Service & Onderhoud over het belang van adequate dienstverlening

58

De gebruiker centraal ITBB Meet- en regeltechniek is de sleutel tot maximaal comfort voor de gebruikers, duurzame prestaties en minimaal energieverbruik

ITBB INSIDE I 5


Strategie

Bedrijfscontinuïteit is een keuze We leven in een interessante tijd met veel kansen

ITBB neemt zijn rol en verantwoordelijkheid bij

en risicomanagement vormen de basis waarop

en uitdagingen. We moeten innoveren om de

CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief

we onze toekomstige doelstellingen formuleren

wereld leefbaar te houden en energiepositief

circulair bouwen. We zijn trendsetter als het

en keuzes maken.

in te richten. Dat geeft op elk gebied nieuwe

gaat om ‘van bezit naar prestatie’, ‘geen lampen

perspectieven en vraagt op alle terreinen om

maar licht’ en ‘geen warmtepomp maar comfort’.

In meer dan 24 jaar heeft de ITBB Group

nieuwe inzichten. Ook en júist van een integrale

Kortom, ‘van eigendom naar eigenslim’. Ook

zich ontwikkeld tot een brede technische

technische dienstverlener als de ITBB Group.

de ontwikkelingen en de bewustwording dat

dienstverlener met projectmatig georganiseerde

Immers, wij beschikken over gespecialiseerde

geleverde materialen in de nabije toekomst

businessunits.

Deze

kennis op het gebied van ontwerp, engineering,

gelabeld worden in een grondstoffenpaspoort,

gespecialiseerd

in

realisatie, service en beheer van gebouw

waarmee alle gebruikte materialen inzichtelijk

vakgebieden en worden bemenst door Toppers die

gebonden

zijn en na verloop van tijd weer hergebruikt

creëren, ontwikkelen, realiseren, onderhouden

installatietechniek,

installatietechniek,

stalen

industriële

bruggenbouw

zijn

stuk

specifieke

voor sectoren

stuk en

en

kunnen worden, ziet ITBB als een uitdaging.

en

special handling machines. ITBB heeft de kennis

Hier richt ITBB nu al zijn processen en

gefaciliteerd en geborgd door onze backoffice.

om systemen en samenstellingen te ontwikkelen,

beheeromgeving op in.

Binnen dit onderdeel van de ITBB Group

waarmee we effectiever om kunnen gaan met de

beheren.

De

businessunits

worden

beheren specialisten de financiële administratie,

beschikbare energie. Steeds vaker nemen we de

Tegelijk zijn we nuchter en realistisch. Immers;

personeel en organisatie, veiligheid, gezondheid

regie in ketenintegrale projecten. Initiatiefnemers

er moeten de komende jaren nog heel veel

en milieu, risicomanagement, kwaliteit- en

en opdrachtgevers realiseren zich daarbij steeds

‘traditionele’ technische installaties worden

procesbeheer, ICT en juridische zaken. Met

vaker dat met de juiste partner- en techniekkeuze

geïnstalleerd,

beheerd.

de optelsom van kansen, keuzes, ambities,

de beste investeringen worden gedaan. Daarbij

Uiteraard doen we dit met de kennis van nu, en

organisatiestructuur en visie realiseert ITBB

is de technische systeemkeuze en een verdere

waar mogelijk met de toepassing van bewezen

continuïteit en genereren we een groei van onze

inpassing essentieel om ook na de realisatie het

installatieconcepten,

en

organisatie en mogelijkheden tot persoonlijke

gewenste effect en de juiste energiebalans te

industrialisatie. Wellicht de grootste uitdaging

groei van onze mensen. Deze waarden vormen

waarborgen.

daarbij is de juiste balans te vinden tussen

de basis voor de transitie naar een groenere,

het heden en de toekomst. Een balans die ons

duurzame en energiepositieve bedrijfsvoering.

voor vandaag voldoende rendement biedt en

We zeiden het al, het zijn spannende maar óók

die ons de ruimte geeft om te investeren in

heel interessante tijden.

onderhouden

en

standaardisatie

morgen. Een balans tussen de meest effectieve technische oplossingen voor de wereld van nu én die van volgende generaties. Die uitdagingen, gecombineerd met onze visie op bedrijfsvoering

6 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 7


8 I ITBB INSIDE


Werken vanuit onze visie bepaalt onze route ‘Ondernemen is jezelf doelen stellen. Weten waar je naartoe wilt werken. En zorgen dat je een plan B hebt als je tegenwind hebt.’ Jelle Boorsma, algemeen directeur van de ITBB Group weet waarover hij praat. Al sinds de oprichting van ITBB in 1996 heeft hij de koers van zijn bedrijf zorgvuldig uitgestippeld en bewaakt. Dat heeft ITBB veel gebracht. Anno nu is de ITBB Group een kerngezonde integrale technische dienstverlener met een prima reputatie. Een technisch bureau dat vol optimisme en vertrouwen de toekomst ingaat. ITBB beschikt over kantoren in Heerenveen, Groningen en Zwolle. Van een geheime succesfactor wil Boorsma echter niets weten. ‘Het is vooral een kwestie van visie hebben, daarin geloven en daar ook aan vasthouden. In goede en in minder goede tijden.’

ITBB INSIDE I 9


‘Met de inzet van al onze Toppers maken we samen het verschil, iedere dag opnieuw’

‘Rond 2005 ervoeren wij in praktijk dat de vraag en aandacht

Vanaf de eerste dag dacht ik in kansen en mogelijkheden. Zocht

naar duurzame systemen en energievriendelijker bouwen

ik naar manieren om met ITBB meer toegevoegde waarde te

toenam. Waar projectontwikkelaars, woningcorporaties, grote

kunnen bieden aan onze klanten. Dus gewoon meer voor minder!

private investeerders en overheden elkaar eerder overtroefden

Tegelijk heb ik altijd focus gehouden en geanticipeerd op de

met nóg weer fraaier vormgegeven en kostbare gebouwen,

vragen en belangen van onze medewerkers. Allemaal Toppers,

bracht de bewustwording rond klimaatveranderingen en ook de

zoals ik ze graag noem. Met de inzet van al onze Toppers maken

recessie een enorme transitie in de sector op gang. Termen als

we samen het verschil, iedere dag opnieuw. We leveren diensten,

levenscyclus, CO2-neutraal, energieneutraal, energiepositief en

we ontwerpen, we realiseren en we beheren prachtige projecten.

exploitatiekosten werden daarmee plots actuele thema’s’, aldus

Daarom ben je ook ‘gewoon’ trots als je bij ITBB werkt!

Boorsma. ‘En zo verrezen op meerdere plekken in Nederland gebouwen, bedrijven en woonwijken met slimme en alternatieve

Betrokkenheid

wijzen van energie-uitwisseling en energieopwekking.’

Al snel ontvouwde de organisatie zich naar de huidige vorm, gebaseerd op de visie van het eerste uur; ITBB als een grote

Geïntegreerde oplossingen

technische dienstverlener die actief is in de regio en dat in

Het zijn ontwikkelingen die ITBB passen als een oude jas.

meerdere sectoren en disciplines. Die steeds vaker de regiepartij

‘Inderdaad neemt de vraag naar innovatieve en duurzame

is binnen ketenintegratie en strategische partnerships.

oplossingen alleen maar toe’, beaamt Jelle Boorsma. ‘De tijden

En dat vanuit het concept om te blijven acteren met een

van een cv-ketel op aardgas met hoge temperatuur radiatoren

betrokkenheid van een kleine onderneming, gecombineerd

met een beetje overcapaciteit om de koude en de tocht te

met de specialistische kennis van zaken, de kwaliteitsborging,

compenseren, die tijden zijn voorgoed voorbij. ITBB levert

de VGM, de hoge mate van automatisering en de slagkracht

oplossingen die een antwoord zijn op veranderende klant- en

van een hele grote onderneming. Het kernwoord daarbij is

gebruikerswensen. Toekomstbestendige gebouw gebonden

samenwerken. Jelle Boorsma: ‘Als je op de juiste wijze met

installaties met een monitoring en beheer op afstand, die hebben

partners optrekt in projecten en elkaars toegevoegde waarde

de toekomst. Dat vraagt om visie en de vakkennis om systemen

kent, dan werk je efficiënter en kun je meer. Bovendien kun je

te combineren tot geïntegreerde beheersbare oplossingen. De

daarbij kennis en ervaringen uitwisselen. Dat geeft een enorme

ITBB Group beschikt daarover.’

impuls aan de kwaliteit van het werk. In termen van de beste en meest rendabele technische inzet en oplossingen, maar ook

Modulair bouwen

in termen van verkoop-, exploitatie- en verhuurwaarde. Met

Jelle Boorsma: ‘Eén van de redenen om in 1996 Installatie

dat laatste doel ik op het aanpasbaar en toekomstbestendig

Technisch Bureau Boorsma op te richten is dat ik de kennis

bouwen. Niet alleen de fossiele grondstoffen zijn schaars, ook

en het inlevingsvermogen heb om ontwikkelingen en trends

onze ruimte en de kwaliteit daarvan zijn beperkt. Dat dwingt ons

te doorgronden. Ik begrijp snel waar het in de context om

al in de planfase strategisch na te denken met de opdrachtgever

gaat. Gewoon door gebruik te maken van mijn gezond

over keuze met betrekking tot de multifunctionaliteit van de

boerenverstand. Ik weet vakinhoudelijk waar ik het over heb. En

infrastructuur, de energie-uitwisseling en circulariteit binnen de

dat combineer ik met ondernemingsdrift en met mijn eigen visie

ontwikkeling.’

op organisatiestructuren, marketing en bedrijfsvoering.

10 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 11


12 I ITBB INSIDE


‘We willen een volwaardige en gerespecteerde strategische partner zijn met gespecialiseerde kennis en ervaring. Een innovator die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.’

Baken voor de toekomst Overigens werd de visie van ITBB niet altijd meteen geadopteerd

Organisatiestamboom

door opdrachtgevers en bouwpartners. Boorsma kan zich echt

Om die zo efficiënt mogelijk te laten werken, zijn ze volgens Jelle

nog wel situaties herinneren waarin het voor zijn gevoel vechten

Boorsma georganiseerd in afdelingen op diverse locaties. ‘Daarmee

tegen de bierkaai was. ‘We komen immers uit een ‘oude’ economie,

stopt onze verantwoordelijkheid niet. Met ons bedrijfsonderdeel

waarin hiërarchie binnen de sector en bouwkolom een gegeven was.

Service en Onderhoud management bieden we 24 uur per dag, 7

Toch heb ik vastgehouden aan het streven naar ketenintegratie en

dagen per week beheer managementdiensten en -producten aan om

strategische partnerships. Ik vraag ook regelmatig, als we om tafel

het woon- en werkcomfort te borgen en te bewaken. Speciale loten

zitten bij het beoordelen van een ontwerp of een calculatie, of we

aan onze organisatiestamboom zijn onze businessunit Industrie voor

dat ook vlot, effectief en kwalitatief hoogwaardig kunnen realiseren.

de industriële sector met adviesdiensten, engineering, RVS-piping

Het onbegrip aan tafel dwingt me dan hooguit om nogmaals mijn

en equipment-setting én ons ITBB Ingenieurs- en adviesbureau

visie op samenwerken en risicobeoordeling concreter te maken.

met eveneens adviesdiensten én engineering voor de stalen

Dàn inzoomen op de voordelen van ketensamenwerking maakt

bruggenbouw en ontwikkelen en het vervaardigen van prototypes

ons sterker. Daar komt bij, een visie ontwikkel je niet voor de korte

voor de speciaal handling machinebouw.’

termijn, het is je baken voor de toekomst. Wij zijn de integrale technische dienstverlener die het verschil maakt, nu en in de

Leidend en inspirerend

toekomst. Een volwaardige en gerespecteerde strategische partner

Ook intern moet een visie leidend en inspirerend te zijn. Jelle

met gespecialiseerde kennis en ervaring. Een innovator die zijn

Boorsma daarover: ‘Iedereen herinnert zich nog wel de bouwcrisis.

maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Daar hebben we

Het was het makkelijkst geweest om ITBB mee te laten krimpen

onze interne organisatie ook op ingericht. De ITBB Group bestaat

met de markt. Maar juist ook in die moeilijke jaren zijn we

uit vijf complementaire businessunits die zelfstandig of samen

blijven vasthouden aan onze visie. Dus bleven we investeren in

aan de meest uiteenlopende technische projecten werken. Groot,

kennisontwikkeling en specialisatie.

klein, seriematig en maatwerk, voor de woningbouw, utiliteit, de zorgsector en industrie.’

ITBB INSIDE I 13


‘We hebben samen met strategische partners nog een wereld te winnen met energiebesparende totaalconcepten. Het is onze ambitie daar meer initiërend in te worden.’ 14 I ITBB INSIDE


In mijn ogen is het hebben van een visie ook

het resultaat is van meer en minder ingrijpende

onlosmakelijk

streven

inspanningen en beslissingen in recente jaren,

naar continuïteit. Als je een gedeelde ambitie

gebaseerd op onze visie. Die heeft onze route

najaagt, dan inspireer en motiveer je elkaar.

bepaald en ertoe geleid dat we nu in staat zijn

Dat levert binnen je organisatie een enorm

onze kennis van verschillende technieken en onze

saamhorigheidsgevoel op om processen te

ervaring in meerdere sectoren te bundelen. Met

verbeteren.

als resultaat geïntegreerde totaaloplossingen

verbonden

Met

die

met

het

gezamenlijke

ambitie

hebben we onze mensen - ook in die crisisjaren

met

- veelal weten te behouden. Het vasthouden

we vooruit - en dat is in ons DNA ingebakken -,

aan die al eerdergenoemde optelsom van visie,

dan is duurzaam bouwen voor eens en altijd de

geïntegreerde specialismen en volume maakte

norm. Daarmee liggen er meer dan voldoende

ITBB wel gelijk tot een interessante strategische

uitdagingen in het verschiet. Voor een adviserende

bouwpartner toen de markt weer aantrok. Met

integrale

onze gestandaardiseerde processen konden we

ITBB Group is er samen met onze strategische

een schaalomvang creëren, waarmee we zelfs

partners nog een wereld te winnen met

de meest complexe projecten binnen budget en

energiebesparende en op woon- en werkcomfort

planning opleverden. En dat weer leverde ons de

afgestemde

reputatie van adviserende integrale technische

Onze uitdagingen voor de komende jaren zijn

dienstverlener op. Dankzij die reputatie worden

om daar meer initiërend in te worden, maar ook

we steeds vaker gevraagd al in de planfase van

om nog beter en sneller te anticiperen op kansen

bouwprojecten aan te schuiven. Opnieuw een

en ontwikkelingen en om met een heldere visie

bewijs dat het vasthouden aan een visie loont.’

te reageren op signaalpolitiek. Zijn we daarmee

aantoonbaar

ambitieus?

efficiencyvoordeel.

technische

dienstverlener

totaalconcepten

Absoluut.

Zijn

en

we

Kijken

als

de

technieken.

realistisch?

Efficiencyvoordeel

Zeker weten. In ons meer dan 24-jarig bestaan

Terugkijkend kun je stellen dat de tijd in het

hebben we meermaals bewezen mee te kunnen

voordeel van ITBB heeft gewerkt. Maar dat vindt

bewegen met veranderende omstandigheden met

Boorsma te makkelijk. ‘Dat zou impliceren dat

daadkracht en precies, met visie!’

ons huidige succes min of meer toeval is, dat het ons is komen aanwaaien. Terwijl ons succes juist

ITBB INSIDE I 15


ITBB Projecten

Pulper Systeem Eska Hoogezand Omvang Leidingsystemen Discipline I Vorm Gunning (bk) aannemer ITBB Industrie Opdrachtgever Eska Hoogezand

PV Panelen NAM Omvang 600 PV panelen Discipline E Vorm Gunning (bk) aannemer ITBB bv Opdrachtgever NAM

Royalsmilde Heerenveen Omvang Hoofdkantoor Discipline E&W Vorm Design Build (bk) aannemer Jorritsma Bouw Opdrachtgever Royal Smilde

Studios GGZ Franeker Omvang 49 Zorgappartementen Discipline E&W Vorm Bouwteam (bk) aannemer BGDD Opdrachtgever GGZ Friesland

Togtemaarschool Bedum Omvang Nieuwbouw 1.275 m2 Discipline E&W Vorm Aanbesteding (bk) aannemer Hendriks Opdrachtgever Gemeente Bedum

16 I ITBB INSIDE

Leyhoeve Groningen Omvang 196 Appart. / 15 penthouses 74 / PG zorgwoningen / 3500 m2 commercieel Discipline E Vorm Bouwteam (bk) aannemer Roozen v Hoppe Opdrachtgever Roozen v Hoppe Bouw & Ontwikkeling


IKC De Sprong Leeuwarden Omvang Basisonderwijs/opvang 2.100 m2 Discipline E&W Vorm Aanbesteing (bk) aannemer BGDD Opdrachtgever BGDD

Vervangen brugdeel wantijbrug Omvang Renovatie Wantijbrug Discipline I&A Vorm Engineeringspartner (bk) aannemer VolkerRail Opdrachtgever Combinatie Volkerbrug

Appartementen Wolvega Omvang 16 Royale appartementen Discipline E&W Vorm Gunning (bk) aannemer Bouwmij Hendriks Opdrachtgever Bouwmij Hendriks

Uitbreiding Vos Logistics Oss Omvang Leidingbrug silo’s Discipline Industrie Vorm Gunning Opdrachtgever TBMA

Mijnhardt Zeist Omvang 28 App. + 23 woningen Discipline W Vorm Bouwteam (bk) aannemer Ufkes Apeldoorn Opdrachtgever Ufkes Apeldoorn

Powerhouse Helperpark Omvang 79 Appart./penthouse/garage Discipline E&W Vorm Bouwteam (bk) aannemer Plegtvos Opdrachtgever Waarborg Vastgoed BV

ITBB INSIDE I 17


“Prachtig om te zien hoe een bedrijf zich continu aanpast” 18 I ITBB INSIDE


50-Jarig jubileum voor Renze Herder Er zijn er die de dagen naar hun pensioen aftellen. Er zijn er ook die nog niet dénken aan stoppen. Technisch Topper Renze Herder behoort tot die laatste categorie. Dit jaar word hij 67 jaar en vierde hij zijn 50-jarig jubileum bij dezelfde organisatie. Al had die bij zijn aantreden wel een andere naam dan nu. Er is meer veranderd in die 5 decennia. ‘Ik was 17 jaar toen ik als leerling-elektricien startte bij Zonderman’, blikt Renze terug. ‘Overdag op de bouwplaats en ’s avonds in de schoolbanken. Zeker als je lange, koude dagen buiten was geweest en je in zo’n warm klaslokaal zat, dan vielen de ogen wel eens spontaan dicht. We hadden ook maar bar weinig gereedschap. Onze boormachines waren van die jankers waar je met je hele gewicht tegen aan moest hangen. En dan de techniek, nu monteren we de leidingen en stopcontacten standaard ín de muren. Toen ik begon was het net in opgang om de leidingen in de muren te verwerken, maar het schakelmateriaal werd nog steeds óp de muren gemonteerd.’ Met steeds meer diploma’s en werkervaring groeide Renze mee met het bedrijf. ‘Op een gegeven moment werkten er 300 man bij Zonderman. Daarmee werd ook ons werkgebied steeds groter. Ik weet nog goed dat collega’s en ik voor het eerst naar Almere reden. Dat stelde in die tijd niet meer voor dan een stuk bouwgrond met een groot bord: ‘Hier bouwt men een stad’. Nu, 50 jaar later is het inderdaad echt een stad geworden.’ Toen brak die 24 mei 2008 aan. Of Renze en zijn collega’s allemaal naar Hotel van der Valk in Assen wilden komen. ‘Iedereen vroeg zich af wat we daar moesten doen’, herinnert Renze zich. En daar stond Jelle Boorsma. Onze nieuwe baas. Met de overname door ITBB veranderde en verbeterde er heel veel . Neem Jelle’s werkwijze. Die was opener en transparanter dan we ooit gewend waren. Ik zeg wel eens gekscherend, het enig wat ik niet weet is hoeveel hij op zijn bankrekening heeft staan. Dat had trouwens meer kunnen zijn, als ik niet ooit een calculatieblunder maakte door een complete etage met 24 appartementen te vergeten. Toen ging het wel even van dik hout, maar daarmee was het ook klaar. Waar gewerkt wordt, daar worden fouten gemaakt, zo redeneert onze directie. Als je je daarna maar focust op hoe je het kunt oplossen.’ ‘Eigenlijk is er sinds de overname door ITBB geen dag meer hetzelfde geweest’, constateert Renze tot slot. ‘Want altijd is er hier de gedeelde ambitie om het beter en slimmer te doen. Om nieuwe kennis en ervaring op te doen. In die zin is ITBB altijd in beweging en proberen we de vraag uit de markt voor te zijn met passende technische oplossingen. Dat is prachtig om te zien. Nóg mooier is het om onderdeel uit te mogen maken van zo’n moderne organisatie. Tja, van rammelende boormachines tot elektrische auto’s voor het pand, hoeveel kan er veranderen in 50 jaar…’

ITBB INSIDE I 19


20 I ITBB INSIDE


ITBB kiest voor InstallWorks

Het samenvoegen van systemen biedt integrale voordelen Op elk gewenst moment over een actuele

waarin we niet alles tot ver achter de komma

een ERP-tool waarmee systemen binnen

en

kunnen

kunnen regelen. Als slimme organisatie

ITBB

beschikken, voor een snelgroeiende technische

betrouwbare

projectstatus

die we willen zijn, anticiperen we daarop.

uitgebreide marktconsultatie is de keus

organisatie als ITBB is dat essentieel. Zeker

Stagneert het onverhoopt ergens eerder in de

gevallen op InstallWorks. Doorslaggevend

in relatie tot risicomanagement dat bij ITBB

bouwketen, dan hebben wij op basis van onze

voor de keuze voor InstallWorks was

tot de standaard managementtools hoort.

managementinformatie proactief al één of

de

Om continu over relevante stuurinformatie

meerdere oplossing voorhanden. Zo sturen we

medewerkers. Die moeten er namelijk snel

te kunnen beschikken, heeft ITBB recent de

bij ITBB volop op risico’s en onzekerheden om

en goed mee overweg kunnen. Voor hen is het

keuze gemaakt voor InstallWorks. Daarmee

projecten binnen de afgesproken levertijden

invoeren van onder andere uren immers een

heeft ITBB gekozen voor de meest uitgebreide

en budgetten op te leveren.’

extra activiteit op de bouwplaats.’

Waardevolle data

Meerwaarde

Wat er wel veranderd is sinds de beginjaren

Inmiddels worden de eerste ervaringen met

‘Al vanaf de oprichting van ITBB in 1997

is het aantal projecten. Jelle Boorsma

InstallWorks verzameld en geëvalueerd. Jelle

hebben we fors ingezet op automatisering’,

daarover: ‘In de afgelopen decennia is onze

Boorsma tot slot: ‘Een ERP-tool implementeren

aldus Jelle Boorsma, algemeen directeur

orderportefeuille altijd goed gevuld geweest.

is niet iets wat je er even tussendoor doet.

van de ITBB Group. ‘Dat had alles te maken

Ook voor de nabije toekomst voorzien wij

Maar nu al levert InstallWorks ons de

met onze groeiambitie. We zagen al snel in

een uitbreiding van onze werkzaamheden.

verwachte integrale voordelen in termen

dat je juist door processen te automatiseren

Zeker nu wij dit jaar onze nieuwe prefab-

van budgetten, doorlooptijden en deadlines.

schaalvoordeel kunt creëren. Bovendien levert

fabriek in Zwolle in gebruik hebben genomen.

Tijdens

geautomatiseerde gegevensverwerking ons

Heel veel projecten leveren uiteraard ook

InstallWorks ons ‘aantoonbare en aanzienlijke

op elk gewenst moment actuele en daarmee

heel veel waardevolle data op. Die moeten

meerwaarde’. Tot nu maakt InstallWork die

waardevolle

op.

snel en vooral betrouwbaar ingevoerd en

belofte meer dan waar!’

Daarnaast hebben we ons bekwaamd in

geanalyseerd worden. Immers, daar baseren

de ins en outs van risicomanagement. We

we onze beslissingen op. Daarmee ontstond

zijn met ITBB werkzaam in een branche

binnen ITBB steeds meer de behoefte aan

samengevoegd

worden.

gebruikersvriendelijkheid

Na

voor

een

onze

en gebruikersvriendelijke ERP-oplossing voor de installatiebranche.

managementinformatie

de

voorbereidingen

beloofde

ITBB INSIDE I 21


Duurzaam is onze norm ITBB kiest elektrisch

22 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 23


Leon Jassies over de meerwaarde van de afdeling design en engineering

24 I ITBB INSIDE

Het stond van meet af aan helemaal niet vast dat ITBB over een eigen ingenieurs- en adviesbureau zou gaan beschikken. Maar soms nemen zaken een onverwachte wending. Nu, meer dan 20 jaar later, zijn Leon Jassies, directeur van ITBB Ingenieurs- en adviesbureau en Jelle Boorsma, algemeen directeur van de ITBB Group, nog altijd blij dat ze de voordeur van het ITBB-hoofdkantoor in Heerenveen delen. ‘In de praktijk hebben we beiden onze eigen opdrachtgevers. Maar voortdurend vindt er uitwisseling plaats van kennis, ervaring én technieken. Daardoor zijn ITBB-oplossingen uiteindelijk altijd net even geavanceerder, doordachter en duurzamer. Wat al die oplossingen gemeen hebben is een goed design. Dat is altijd het enige én juiste vertrekpunt.’ Anno nu heeft ITBB Ingenieurs- en adviesbureau een solide naam in de markt, onder andere in de wereld van de bruggen- en sluizenbouwers. ‘Inderdaad hebben wij een bewezen trackrecord als het gaat om het ontwerpen en engineeren van stalen bruggen en sluizen’, beaamt Jassies. ‘Ons onderscheidend vermogen ligt vooral in onze specialistische kennis van de wetten van de mechanica en de sterkteleer. In mijn optiek moet je die tot in de finesse beheersen om veilige en functionele brug- en sluisconstructies te kunnen ontwerpen en te engineeren. Onze expertise gaat overigens verder dan enkel de technische aspecten van een brug of sluis. Een belangrijke succesfactor bij de bouw of renovatie ervan is het juist toepassen van Europese besluiten, vastgelegd in CE-richtlijnen. Onze ingenieurs zijn geschoold in een juiste interpretatie daarvan. Zo kunnen we onze opdrachtgevers in alle fasen van een brug- of sluisproject toegevoegde waarde bieden.’


EEN GOED DESIGN IS HET JUISTE VERTREK PUNT ITBB INSIDE I 25


Onze uitdaging daarbij is om in elke fase toegevoegde waarde te bieden, vanaf de conceptfase en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies tot en met de turn key levering.’ Risicoprofielen

bieden die onderneming de innovatieve slagkracht om in hun

Dat geldt tevens voor het inspecteren en onderhouden van

branche of discipline het verschil te maken. Onze uitdaging

bruggen en sluizen. Leon Jassies daarover: ‘De meesten daarvan

daarbij is om in elke fase toegevoegde waarde te bieden, vanaf de

zijn gerealiseerd in de jaren ’60 en ’70. Die zijn dus al redelijk op

conceptfase en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies tot en met

leeftijd. Vooral bruggen kampen nu, decennia later, met schade

de turn key levering.’

aan het bewegingswerk of vermoeiing van het brugdek. Zeker bruggen met stalen orthotrope rijvloeren. Met onze uitgebreide

Impact

kennis en ervaring hebben wij een methodiek ontwikkeld om

Hoe divers de producten- en dienstenportfolio van ITBB

snel en doeltreffend risicoprofielen op te stellen, resulterend

Ingenieurs- en adviesbureau ook is, er is altijd dat ene

in betrouwbare indicaties over de actuele staat van bruggen en

uitgangspunt; het design moet goed zijn. Leon Jassies. ‘Uiteraard

sluizen. Maar wij indiceren niet alleen, ook adviseren wij over

moet een design minimaal voldoen aan technische wensen en

de stappen om bruggen en sluizen weer veilig en functioneel te

eisen. Maar wat is de impact ervan op de omgeving? Hoe zit het

maken.’

met de carbon-footprint ervan? Hoeveel energie is er nodig om onze oplossingen werkend te krijgen en te houden? En kunnen

Innovatieve slagkracht

we de materialen die we nu toepassen later weer hergebruiken?

Wie nu denkt dat ITBB Ingenieurs- en adviesbureau zich enkel

Met andere woorden, we hebben meer dan alleen een technische

gespecialiseerd heeft in zware en grote technische installaties,

ambitie. Juist ook als het gaat om duurzame aspecten leggen

die heeft het mis. ‘We zijn inderdaad niet makkelijk in een hokje

we de lat bij ITBB Ingenieurs- en adviesbureau hoog. Dat is ook

te stoppen’, lacht Jassies. ‘Want met net zoveel ambitie storten

waar ITBB Ingenieurs- en adviesbureau en de andere ITBB-

we ons op het ontwerpen, engineeren en assembleren van special

disciplines elkaar vinden en versterken; in het bedenken van

handling machines. Voor veel ondernemingen is er nog een wereld

toekomstbestendige concepten en het realiseren van duurzame

te winnen als het gaat om de snelheid van werken, het reduceren

technische oplossingen.’

van arbeidsintensiviteit en de optimalisering van kwaliteit. Wij

26 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 27Sterk door kennisoverdracht www.itbb.nl

Teamwerk(t) ITBB werkt met gespecialiseerde businessunits. ITBB Elektrotechniek, ITBB Klimaattechniek, ITBB Serviceen Onderhoud management. ITBB Industrie en ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau. De toegevoegde waarde van onze organisatie zit in het vermogen om de synergievoordelen van deze disciplines te integreren binnen bouwprocessen en te vertalen naar efficiency, budgetbewaking en heldere communicatielijnen. ITBB benadert elk proces vanuit de visie dat installaties als vanzelfsprekend worden ervaren. Gebruiksvriendelijk binnen utiliteitsbouw, woningbouw, industrie en zorg. Sterk als specialist, onderscheidend als geheel.


Nieuwe vestiging ITBB Zwolle ‘Prefab heeft de toekomst.’ Dat stelt Dick Wonink, vestigingsleider van de Zwolse ITBB- prefab-fabriek. ‘In veel branches en disciplines is men al overtuigd van de voordelen ervan, maar in de technische installatiebranche is prefab nog lang niet gemeengoed. ITBB is daarin de welbekende uitzondering op de regel. Al langere tijd opereren wij succesvol in Friesland en Groningen met prefab-oplossingen voor seriematige woningbouwprojecten. Nu gaan ook Zwolle en omstreken kennismaken met de voordelen van onze oplossingen. Niet voor niets zeggen we ‘ITBB Zwolle. Tot uw dienst’.’

30 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 31


32 I ITBB INSIDE


Dick Wonink Vestigingsleider ITBB Zwolle

‘Onder

van

Dick Wonink. ‘Het vroegtijdig initiëren of

moet je het nog wel waarmaken in de praktijk.

alternatieve vormen van energieopwekking

andere

door

de

opkomst

adopteren van nieuwe en innovatieve concepten

Maar ook daar is ITBB prima op ingericht,

en de toenemende wens van woningbezitters

geeft ons technisch en organisatorisch gezien

zowel qua bemensing, technisch vermogen als

naar meer wooncomfort en -gemak, zijn

een enorme voorsprong. Want zodra die

werkmethodieken. Wonink daarover: ‘Eerst

traditionele technische installaties door de

concepten gemeengoed worden, hebben wij de

moet je weten wát je gaat maken. Daarna ga

jaren heen geëvolueerd naar steeds slimmere

geïntegreerde totaaloplossingen al tot in detail

je nadenken over hóe je dat gaat maken én hoe

technische totaaloplossingen, vaak gebaseerd

uitgewerkt en beschikbaar. Op die manier blijven

je dat dan op de meest efficiënte wijze doet.

op toekomstbestendige concepten’, constateert

we ons onderscheiden in de markt en worden

Dan kom je al heel snel uit op prefabricage.

Dick Wonink. ‘En het eind van al die duurzame

we gezien als autoriteit op ons vakgebied. Niet

Richt je dat proces goed in, dan levert dat

ontwikkelingen is nog lang niet in zicht.

voor niets worden we steeds vaker uitgenodigd

louter voordelen op in termen van efficiency

Integendeel, we staan aan de vooravond van een

om al in de voorbereidende fase van seriematige

en schaalvoordeel. Dan heb je het alleen nog

grote transitie naar nóg groener en duurzamer,

woningbouwprojecten zitting te nemen in

maar over het seriematig produceren. Want

naar nóg slimmer en intelligenter. Juist ook in

bouwteams. We zijn dan volwaardig partner

kijk ook eens naar je kwaliteitscontrole. Die

de woningbouwsector. Dat vraagt om steeds

met

stem.

kun je in een prefab-omgeving naar een veel

meer technisch vernuft binnen technische

Het grote voordeel van zo’n partnership is

hoger niveau tillen. Of neem je inkoopfunctie. Je

installatiebedrijven. Die gasgestookte cv-ketel,

dat we architectonische, bouwkundige en

hoeft niet meer alle onderdelen en materialen

die gaat langzaam maar zeker verdwijnen.

installatietechnische

optimaal

op voorraad te hebben voor het geval dat. Met

Net als vele andere traditionele technieken en

kunnen afstemmen op elkaar. Dat levert in het

prefab kun je veel slimmer en gerichter inkopen

systemen. Laat daarover geen misverstand

verdere verloop van het bouwproject uiteraard

of voorbewerken. En minder voorraad betekent

bestaan. Dan moet je wel die next step kunnen

enorm veel synergievoordeel op in termen van

nu eenmaal minder kosten.’

en willen maken. In dat licht bekeken is ITBB al

logistiek, projectbemensing, noem maar op.’

een

belangrijke

adviserende

aspecten

sinds jaar en dag een trendsetter.’ Het hebben van een heldere visie en het ITBB positioneert zichzelf als dé integrale

vasthouden daaraan is een eerste waarborg

technische dienstverlener met visie. ‘Juist die

voor organisatorische continuïteit en het

visie heeft ons veel goeds gebracht’, beaamt

kunnen bieden van toegevoegde waarde. Dan

ITBB INSIDE I 33


“De focus is om veel meer vanuit prefab te werken. Daarmee maken we echt het verschil” Juist ook bij de keuze voor prefab komen de voordelen van

extra vierkante meters in Zwolle kunnen we maar liefst 2.500

partnerships bovendrijven. Dick Wonink: ‘Bij ITBB hebben

wooneenheden per jaar uitleveren. Of we daarmee niet erg

prefab en partnerships alles met elkaar te maken. Binnen een

ruim in ons jasje zitten? Laat ik het als volgt formuleren,

partnership maak je al in een vroegtijdig stadium afspraken

steeds meer opdrachtgevers horen van onze toegevoegde

over welke technieken en systemen je toe gaat passen in de

waarde bij seriematige woningbouw. Steeds vaker ook krijgen

woningen. Waar de aansluitingen komen. Maar ook stem

we aanvragen vanuit het midden en oosten van het land. De

je af wanneer de technische installaties gemonteerd en

keuze voor Zwolle is daarmee ook tegelijk een strategische

geïnstalleerd moeten worden. Met al die informatie richten

keuze. Net zoals de keuze voor capaciteit dat ook is. Tegen

we onze productielijnen zo efficiënt in, dat we al bijna

iedereen die graag meer wil weten over de voordelen van

kunnen spreken van just-in-time opleveringen. En ja, dat

partnerships in combinatie met prefab bouwen, zeggen we

levert tevens voordeel op in termen van duurzaamheid. Met

dus alleen maar: ITBB Zwolle, tot uw dienst!’

efficiënter produceren en uitleveren reduceer je het aantal transportbewegingen van en naar de bouwplaats. Waarmee je de carbon footprint van het totale bouwproject weer op positieve wijze beïnvloed.’ Met de ingebruikname van onze nieuwe prefab-fabriek in Zwolle slaat ITBB een enorme professionaliserings- en efficiencyslag. Wonink: ‘We hebben hier al onze prefabkennis en -ervaring toegepast, ingepast en ingemeten. In die zin is de nieuwe fabriek hét visitekaartje van onze woningbouwtak. Uiteraard gaan we er ook op vooruit qua capaciteit. Lag die op 800 wooneenheden per jaar, met onze

34 I ITBB INSIDE


Dick Wonink ITBB Zwolle

ITBB INSIDE I 35


36 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 37


Check onze nieuwe video’s Wij hebben nieuwe video’s laten maken waarin wij ITBB in de volle omvang willen presenteren. Scan de QR-code en ontdek zelf waarom wij zo trots zijn op het resultaat.

38 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 39


Anne Posthumus en Karin Ramaker van ITBB Service en Onderhoud:

“Adequate service is de norm” 40 I ITBB INSIDE


‘Met dat technische installaties steeds geavanceerder en slimmer worden, groeit ook de afhankelijkheid daarvan.’ Dat stellen Anne Posthumus, hoofd Service en Onderhoud bij ITBB en senior Service Coördinator Karin Ramaker. ‘Zeker in bedrijfskritische omgevingen behoeven technische installaties en systemen veel en gespecialiseerde aandacht voor een optimale en volcontinue werking ervan. Dat vraagt enerzijds om een voortdurende monitoring en anderzijds om een just-in-time service en onderhoud. Tegelijk mogen we niet vergeten dat ook de wat oudere en meer traditionele oplossingen nog steeds maximaal geserviced en onderhouden moeten worden. Als ITBB Service en Onderhoud bieden we een breed pakket aan gespecialiseerde diensten en producten, waarbij meerdere servicelevels mogelijk zijn.’

ITBB INSIDE I 41


“Met ons Digitaal Logboek beschikken al onze specialisten en de opdrachtgever namelijk op elk gewenst moment over dezelfde en de meest actuele informatie, op basis waarvan we eventuele calamiteiten snel kunnen oplossen”

‘Zeker in onze 24-uurs economie is het van

een hoger niveau tillen met betere en efficiëntere

en duurzaam de norm voor de komende decennia,

essentieel

bedrijfsprocessen

prestaties bij een gelijk of zelfs gereduceerd

maar dat kan alleen stapsgewijs. Wij trekken dus

continue betrouwbaar en beschikbaar zijn en

belang

dat

energieverbruik. Net zo reduceren we met het

ook niet onze handen af van de meer traditionele

dat woon- en werkcomfort altijd voorhanden is’,

monitoren de kans op storingen en uitval. Zo

technische installaties en systemen die al wat

stelt Anne Posthumus. ‘Bij ITBB borgen we die

snijdt het mes voor onze opdrachtgevers altijd

langer meegaan. Integendeel, ook dan is adequate

betrouwbare werking en die beschikbaarheid

aan twee kanten.’

service de norm. En net zo geldt dat we altijd

met adequate service en met preventief- en

adviezen uitbrengen voor een betere en zuinigere

correctief onderhoud. Het liefst leggen we dat

Slagkracht

werking ervan. Diezelfde hoge servicegraad

vast in passende en toekomstgerichte service-

‘Ook in onze tak van sport zoeken we voortdurend

hanteren we ook als het gaat om zonnepanelen.

en onderhoudsoplossingen en contractvormen,

naar mogelijkheden om sneller en efficiënter

ITBB maakt zich al sinds jaar en dag sterk

waaronder meerjarenonderhoudsplannen. Onze

te kunnen opereren’, vertelt Posthumus. ‘Een

voor alternatieve- en duurzame manieren van

ervaring is dat we onze opdrachtgevers daarmee

goed voorbeeld daarvan is ons Digitale Logboek,

ernergie-opwekking. Ter illustratie, we leveren

maximaal ontzorgen. Wij hebben immers vooraf

waarmee

nauwkeuriger

en installeren meer dan 30.000 zonnepanelen

al de juiste service- en onderhoudsintervallen

met

opdrachtgevers

per jaar. Voor een optimaal rendement ervan is

bepaald en tegelijk hebben opdrachtgevers ook al

kunnen

Digitaal

periodieke schoonmaak en controle een absolute

vooraf inzicht in de te verwachten kosten. Vanaf

Logboek beschikken al onze specialisten en de

voorwaarde. Een service die we ook graag

dat moment ligt het initiatief bij ITBB en heeft de

opdrachtgever namelijk op elk gewenst moment

verlenen.’

opdrachtgever er geen omkijken meer naar.’

over dezelfde en de meest actuele informatie,

Efficiëntere prestaties

we

elkaar

completer én

met

communiceren.

en

onze Met

ons

op basis waarvan we eventuele calamiteiten

Extra toegevoegde waarde

snel kunnen oplossen. Net zo monitoren en

‘Uiteindelijk zijn al onze werkzaamheden te

van

bedienen we steeds meer technische installaties

herleiden tot het bieden van betrouwbaarheid

technische oplossingen, is ook het adequaat

en systemen real-life op afstand. Dat vergroot

en continuïteit’, concluderen Posthumus en

verlenen van service en het plegen van preventief-

onze slagkracht natuurlijk enorm. Doet zich

Ramaker. ‘Als ITBB Service en Onderhoud staan

en correctief onderhoud een steeds grotere en

onverhoopt toch een storing voor die we niet op

we daar met een hecht team van Technische

tegelijk interessantere uitdaging. ‘Helemaal als je

afstand kunnen verhelpen, dan kunnen we onze

Toppers 24/7 garant voor. Met succes. Steeds

weet dat onze specialisten tegelijk streven naar

servicemonteurs die 24 uren per dag, 7 dagen per

meer opdrachtgevers die voor een gezonde

optimalisatie’, aldus Karin Ramaker. ‘Want dat

week beschikbaar zijn, snel en gericht aansturen.’

bedrijfsvoering gebaat zijn bij een aantrekkelijke

Met

het

alsmaar

complexer

worden

is het mooie van de energieconcepten, hybride

total cost of ownership van hun technische Zonnepanelen

installaties en systemen, raken overtuigd van

technische oplossingen van ITBB, die zijn optimaal

Uiteraard beschikt nog niet ieder bedrijf en

onze extra toegevoegde waarde. Service- en

in te regelen op hun functie. Daarvoor moet je ze

iedere woon- of werkomgeving over intelligente

onderhoudscontracten van 10, 15 of zelfs 25 jaar

wel voortdurend monitoren, maar de grote winst

technische installaties en systemen die op

zijn allang geen uitzondering meer.’

daarvan is dat we op die manier het functioneren

afstand te servicen en te onderhouden zijn. ‘Dat

van die betreffende technische installatie naar

is ook logisch’, vindt Ramaker. ‘Inderdaad is groen

technieken,

koeltechnieken

42 I ITBB INSIDE

en

alle

andere


ITBB INSIDE I 43


ITBB Directieteam

Jelle J. Boorsma Algemeen directeur

44 I ITBB INSIDE


Gerhard van der Zee Adjunct directeur ITBB Bedrijven

Leon Jassies Directeur ITBB Ingenieursen Adviesbureau

Dick Wonink Vestigingsleider ITBB Zwolle

Edwin de Wit Controller ITBB Beheer ITBB INSIDE I 45


Voorheen We hebben een nieuw logo! Wanneer je als bedrijf groeit en je steeds verder ontwikkelt, dan komt er een moment dat je ook je beeldmerk daarop wilt aanpassen. In de afgelopen 25 jaar heeft ITBB zich ontwikkeld tot een toonaangevend advies-, ingenieurs- en installatietechnisch bureau in Nederland. Een organisatie met meer dan 200 vaste medewerkers, georganiseerd vanuit vestigingen in Heerenveen, Groningen en Zwolle. Aannemer gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen en uitvoeren van elektro-, installatie- en klimaattechniek in utiliteitswerken, de seriematige woningbouw,

46 I ITBB INSIDE


Voortaan service- en onderhoud management, meet- en regeltechniek en zon-energiesystemen. ITBB Ingenieursen Adviesbureau is onze specialist op het gebied van constructiewerken voor stalen bruggenbouw en de ontwikkeling van speciaal handling machines. ITBB Industrie is onze specialist op het gebied van equipmentsettings en het leveren en monteren van verbindend leidingwerk al dan niet vanuit onze eigen prefab fabriek. Daarom maakt ons oude logo, na 25 jaar, plaats voor een strakke variant waarmee we de huidige identiteit van onze organisatie willen benadrukken.

ITBB INSIDE I 47


ITBB Projecten

Frankhuis Stadhagen Zwolle Omvang 22 Appartementen Discipline E Vorm Gunning (bk) aannemer Bouwcombinatie Stadshagen Opdrachtgever Stadshagen Zwolle

Heerenhage Heerenveen Omvang 126 Appartementen Discipline E&W Vorm Aanbesteding (bk) aannemer Jorritsma Bouw Opdrachtgever HEVO BV

Scheepswerf Makkum Omvang Dokhal en werkplaatsen 14.500 m2 Discipline E&W Vorm Gunning (bk) aannemer Jorritsma Bouw Opdrachtgever De Vries Scheepsbouw

Singelwoningen Groningen Omvang 21 Woningen Discipline E&W Vorm Bouwteam (bk) aannemer BGDD Opdrachtgever BGDD

48 I ITBB INSIDE

Woldring Groningen Omvang 431 Appartementen Discipline E&W Vorm Bouwteam / Engineering & Build (bk) aannemer Van Wijnen Opdrachtgever Woldring

IKC Borgman Ebbingekwartier Omvang Vensterschool 2.780 m2 Discipline E&W Vorm Bouwteam (bk) aannemer Van Wijnen Opdrachtgever Gemeente Groningen


Kolenpark Groningen Omvang 139 App. + commerciële ruimten Discipline E&W Vorm Bouwteam (bk) aannemer BGDD Opdrachtgever BGDD

Abbott vervangen tanks leidingwerk Omvang Uitbreiden procesinstallatie Vervangen 2 tanks Discipline Industrie Vorm Gunning Opdrachtgever Abbott Healthcare Products

AZC Delfzijl Omvang 96 Woningen met 2 multi functionele centrumgebouwen Discipline E Vorm Selectie Opdrachtgever COA

Spoorstraat Delfzijl Omvang 15 Appartementen Discipline E&W Vorm Gunning (bk) aannemer Friso BV Opdrachtgever Friso BV

Zernike Campus Groningen Omvang Nieuwbouw 5 x laboratorium Discipline E&W Vorm Bouwteam (bk) aannemer BGDD Opdrachtgever Triade

Mooiwerkeren Zwolle Omvang 80 Woningen Discipline E Vorm Bouwteam (bk) aannemer Heijmans / BAM Opdrachtgever Stadshagen

ITBB INSIDE I 49


Project

Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân in het

50 I ITBB INSIDE


centrum van Leeuwarden In november 2018 kocht de Rijksuniversiteit Groningen het Leeuwarder Beursgebouw aan om daar de Campus Fryslân te vestigen. De grootschalige verbouw van het rijksmonument uit 1880 naar een modern en duurzaam onderkomen voor de faculteit RUG/Campus Fryslân werd gegund aan Bouwgroep Dijkstra Draisma en de integrale technische dienstverlener ITBB. Voor het ontwerp tekende J.O.N.G. architecten. Van meet af aan gold dat de uitstraling van het Beursgebouw volledig intact moest blijven. Tegelijk moest het gebouw een boegbeeld van duurzaamheid worden met een zo hoog mogelijk energielabel. Bij de oplevering van het gebouw was aan alle eisen voldaan, wat Campus Fryslân de eervolle status opleverde van het eerste monumentale all-electric en dus gasloze onderwijsgebouw in Nederland. Debet daaraan waren tal van vernuftige bouwkundige en klimaat- en elektrotechnische oplossingen. Door de status van rijksmonument waren bijvoorbeeld de isolatiemogelijkheden aan de buitenmuren en raampartijen beperkt. J.O.N.G. architecten loste dat op door binnenin het gebouw te werken met een dozenstructuur, waarmee afgesloten en dus goed te isoleren en te ventileren lokalen en ruimtes ontstonden. Vervolgens lag de uitdaging bij ITBB om het klimaat in het gebouw en alle ruimtes all-electric te beheersen. Voor de basisverwarming is de begane grond voorzien van vloerverwarming. Verder zijn convertoren aangebracht, die worden gestookt vanuit een WKO-installatie met een warmtepompconfiguratie. Twee luchtbehandelingskasten zorgen voor de ventilatie. In de lokalen en ruimten kan de temperatuur worden nageregeld met naverwarmers en infraroodpanelen. Verder zijn 362 zonnepanelen geplaatst, is het gebouw voorzien van ledverlichting en is gebruik gemaakt van vensterisolatie in combinatie met voorzetglas. Bij de oplevering toonde de directeur Bedrijfsvoering van Campus Fryslân zich trots. ‘Het aanzicht van het rijksmonument is 100% klassiek gebleven, maar de binnenzijde is 100% modern dankzij de kunststukjes door J.O.N.G. architecten, Bouwgroep Dijkstra Draisma en ITBB. Zo is het gelukt om zelfs binnen een prachtig monument de duurzaamheidsambities van de Rijksuniversiteit Groningen waar te maken.’

ITBB INSIDE I 51


Energy As A Service

Wie kan mij adviseren over de beste duurzame oplossingen? Kan ik de verduurzaming uitbesteden? Waar haal ik het budget vandaan?

EAASY: ENERGY AS A SERVICE MADE EASY Een ‘Energy as a Service’ oplossing voor de verduurzaming van uw gebouwen via een abonnementsmodel: dat is EAASY. De regie ligt bij uw organisatie, echter zonder omkijken naar investeringen, de realisatie of exploitatie. Duurzaamheidsoplossingen EAASY draagt zorg voor de meest effectieve oplossingen voor het behalen van uw duurzaamheidsdoelstellingen, waarmee u focus houdt op de kernactiviteiten. INNAX, ITBB of uw huisinstallateur verzorgt de implementatie. Lopende of gedane investeringen Naast toekomstige investeringen kan EAASY ook lopende en reeds gedane duurzaamheidsinvesteringen overnemen. Voor een warmtepomp of zonne-installatie bijvoorbeeld.

reeds genomen maatregelen Zonnepanelen

Warmtepomp

Energiemeters

LED verlichting

Power window

Lokaal warmtenet

toekomstige maatregelen

alle maatregelen

Benieuwd naar de voordelen van EAASY? Scan de QR code en laat uw gegevens achter. Of neem direct contact op met Jeroen Burger: T. 088 - 553 30 34 • E. jburger@innax.nl


ITBB I Nieuws

ITBB 3 jarig hoofdsponsor MHCL

Co-makership met Trebbe Wonen voor ca. 250 woningen per jaar

ITBB is van 2021 t/m 2024 hoofdsponsor geworden van

ITBB hecht veel waarde aan langdurige samenwerking met

de Mixed Hockey Club in Leeuwarden. Hiermee benadrukt

verschillende partijen. Trebbe Wonen b.v heeft ITBB b.v. geselecteerd

ITBB haar maatschappelijke betrokkenheid met de regio.

als één van de partijen voor het co-makership van de elektrische- en werktuigbouwkundige installaties voor woningen en appartementen. Samen met andere co-makers realiseren we de conceptuele woningen vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering. Hierbij vinden wij de duurzame installaties een zeer belangrijke ontwikkeling. Met vertrouwen zien wij een langdurige samenwerking tegemoet waarbij er circa 250 woningen op jaarbasis gerealiseerd kunnen worden..

Nieuwe opdracht 156 appartementen Friesestraatweg Groningen Design & Build

Weer een prachtig project in opdracht van onze co-maker Geveke Bouw en Ontwikkeling. 156 Appartementen met een ondergrondse parkeergarage. Warmteopwekking i.c.m. Warmtestad. Appartementen zijn o.a. voorzien van vloerverwarming, CO2 gestuurde WTW installatie, videofooninstallatie etc. Start medio 2022.

ITBB INSIDE I 53


ITBB meet- en regel techniek 54 I ITBB INSIDE


Rob de Vries en Mark Rijstenberg over gebouwgebonden beheersystemen:

De sleutel tot maximaal comfort, duurzame prestaties en minimaal energieverbruik Wie ITBB volgt, die weet dat de naam ITBB synoniem staat voor innovatieve en toekomstbestendige technische installaties. Daarmee is ITBB dé specialist in het ontwerpen, samenstellen, leveren en monteren van gebouwgebonden technische installaties. Met gebouwgebonden beheersystemen, afgekort GBS, laten we die met elkaar communiceren en beheren we die als één geïntegreerd systeem. Volgens Rob de Vries, Manager Meet en Regeltechniek bij ITBB Service en Onderhoud en Projectengineer Mark Rijstenberg is een GBS het best te vergelijken met een slimme schil, waarmee technische installaties en systemen in woningen, gebouwen en fabrieken optimaal in te regelen en op afstand te beheren zijn. Het resultaat laat zich raden, maximaal op gezondheid en comfort gestuurde en energiezuinige technische oplossingen.

ITBB INSIDE I 55


“Het resultaat laat zich raden, maximaal op gezondheid en comfort gestuurde en energiezuinige technische oplossingen” Zeker de laatste jaren veranderde er al heel

regeltechniek met elkaar laat communiceren.

hoe beter we kunnen adviseren en ontwerpen of

veel in de installatiebranche. Het eind van die

En waar gecommuniceerd wordt, daar ontstaat

zelfs initiëren om in de volgende fasen doelgericht

veranderingen is nog niet in zicht. Integendeel,

waardevolle data op basis waarvan je de

te kunnen engineeren en installeren. Zo willen we

er dienen zich steeds meer ontwikkelingen

gerealiseerde

totaaloplossing

stap voor stap toewerken naar een situatie waarin

en innovaties aan. ‘Dat maakt ons vak juist

kunt finetunen. Daarbij geldt wel een belangrijke

we de toegepaste gebouwgebonden technische

interessanter’, vindt Rob de Vries. ‘Lang vervlogen

voorwaarde. En die is dat de gekozen en

installaties

zijn de tijden dat een installateur op basis van

geïnstalleerde installaties en systemen goed

beheren. En dat in alle vier jaargetijden en onder

het aantal te verwarmen kubieke meters alleen

ontworpen moeten zijn. En ook dat die optimaal

alle omstandigheden. Hebben we die mijlpaal

een hoge temperatuur CV-ketel en een aantal

zijn afgestemd op het gebouw en de toepassing.

eenmaal bereikt, dan pas gaan we over tot het

radiatoren plaatste. Tegenwoordig zijn technische

Er moet met andere woorden een goede balans

finetunen, beheer en onderhoud.’

installaties voor de woningbouw vergelijkbaar

worden gecreëerd tussen de comforteisen,

met die in grote en complexe gebouwen. Ook in de

geïnstalleerde systemen en de bouwfysica. Als

Realtime

woningbouw zijn oplossingen als lage temperatuur

die basis goed is, dán kun je met een GBS aan de

‘Veelal is het finetunen van een gebouwgebonden

verwarming, regelbaarheid per ruimte, CO2-

slag om alle energiestromen te organiseren en

beheersysteem een zaak van voortschrijdend

gestuurde ventilatie, diverse warm-tapwater

te managen. Bij verouderde techniek voegt een

inzicht en actuele data, kennis van gebouwen en

oplossingen zonnepanelen en -boilers, centrale

gebouwgebonden beheersysteem op voorhand

gebouw gebonden installaties, gecombineerd

of decentrale ventilatie, koeling en aansluiting op

weinig tot niets toe. Alleen met het integreren

met een diepgaande kennis over en ervaring

centrale-, stads- of wijkverwarming aan de orde

van een GBS kunnen we bijvoorbeeld een sick

met complexe meet- en regeltechniek’, aldus

van de dag. Om dan een goed en comfortabel

building onmogelijk transformeren naar een

Rijstenberg tot slot. ‘Daarbij is het voortdurend

klimaat te borgen, om alle systemen goed samen

gezond gebouw. In dat geval moet eerst een goede

monitoren voor effectief beheer en onderhoud

te laten werken en om de energiestromen goed op

analyse worden gemaakt om te komen tot de juiste

van uitermate groot belang. Daarbij maken we

elkaar af te stemmen is een GBS steeds vaker dé

voorwaarden voor een goede beheeromgeving.

steeds vaker gebruik van beheer op afstand om

oplossing.

Vergelijk het met een auto. Met enkel een andere

realtime te kunnen inloggen. Waar we ons ook

wielophanging gaat die ook niet sneller of zuiniger

bevinden. Door op afstand in te loggen in een

rijden.

gebouwgebonden beheersysteem, kunnen we

De belangrijkste voorwaarde voor een GBS

geïntegreerde

‘Voor ITBB is het altijd weer een uitdaging

en

systemen

optimaal

kunnen

eveneens snel detecteren waar zich eventueel

om technische installaties en systemen te

Vier jaargetijden

een storing voordoet. Het voordeel daarvan is

realiseren

‘Met andere woorden’, vult De Vries aan, ‘een

evident, na een melding kunnen we heel gericht

Mark

renderend en gezond gebouwbeheersysteem is de

die storing ook weer op afstand verhelpen. Lukt

Rijstenberg vast. ‘Die ambitie zit nu eenmaal in

optelsom van op het gebouw afgestemde techniek

dat onverhoopt niet, dan sturen we heel gericht

ons DNA ingebakken. Dat kan bij uitstek als je

en slimme meet- en regeltechniek. Voor dat eerste

een servicemonteur aan. Een gebouwgebonden

alle slimme en innovatieve techniek integreert

moet je weten welke functionaliteiten het gebouw

beheersysteem levert dus niet alleen voordeel op

in

beheersysteem.

krijgt, hoe het is gesitueerd, welke bouwkundige

in termen van maximale gezonde en duurzame

Het voordeel van zo’n systeem is dat je alle

technieken worden toegepast. Het is niet voor

prestaties

afzonderlijke

en

niets dat we graag al in de verkennende fase

het is ook een waarborg voor de constante

deelsystemen middels geavanceerde meet- en

aanschuiven in bouwteams. Hoe meer we weten,

beschikbaarheid ervan.’

en

die

nóg

efficiënter,

toekomstbestendiger

een

zijn’,

gebouwgebonden technische

56 I ITBB INSIDE

duurzamer stelt

componenten

tegen

minimaal

energieverbruik,


ITBB INSIDE I 57


ITBB Zonnepanelen:

Met meer zonnepanelen op de daken hoeven er minder fossiele brandstoffen aangesproken te worden, wordt de Co2-uitstoot gereduceerd en is bovendien financieel rendement mogelijk. Zo bezien zou iedereen zonnepanelen moeten installeren. En dat nog liever vandaag dan morgen. Dan is ITBB de ontzorgende partner met veilige, rendabele en toekomstbestendige totaaloplossingen.

Als luxe en comfort niet ten koste mag gaan van het milieu

In de transitie naar een duurzame maatschappij

Snel en vakkundig installeren

Onderhoud en monitoring

is een belangrijke rol weggelegd voor groene

Voor snelle en vakkundige installatiewerk-

ITBB kan bijdragen aan een maximale prestaties

manieren van energieopwekking. Het optimaal

zaamheden beschikt ITBB over speciaal opgeleide

van de systemen. Daarbij is service meer dan

gebruik maken van gratis zonne-energie is daar

teams die altijd volgens de hoogste normen en

problemen oplossen. ITBB kan een pro-actieve

één van. Met de installatie van zonnepanelen

eisen werken. Zo realiseren we voor iedere situatie

rol spelen in het onderhoud en de monitoring

ontlasten we onze aarde en het milieu maximaal.

het juiste zonnepanelen systeem met een garantie

van de systemen. Met onze monitoring bewaken

Helemaal

voor optimaal financieel én milieu-rendement.

wij de systemen 24/7. Hierdoor ontstaat er een

als

de

zonnepanelen

onderdeel

uitmaken van geïntegreerde duurzame systemen en technieken elders in het woonhuis of gebouw.

inzicht in de prestatie en voorkomen we storingen Veelzijdig en klantgericht

vroegtijdig.

ITBB is een veelzijdige, integrale technische Uitstekend rendement

dienstverlener met een prima reputatie. Dat uit

Bel voor meer informatie

Daarnaast leveren zonnepanelen een gezond

zich in het ontwerpen, engineeren, realiseren,

U wilt weten hoe ITBB úw energieverbruik

financieel rendement op. Dat rendement kan,

servicen en beheren van toekomstbestendige

beter, zuiniger en duurzamer inricht? Of heeft u

afhankelijk van de situatie, oplopen van 7% naar

installatietechniek, daarbij optimaal inspelend op

interesse in andere diensten en producten van

wel 12%. De technisch specialisten van ITBB

veranderende klant- en gebruikerswensen. Dat

ITBB? Vul uw gegevens in, dan nemen wij zo

beschikken over een zeer ruime kennis en ervaring

doet ITBB met vijf complementaire businessunits

spoedig mogelijk contact met u op.

als het gaat om zonnepanelen. We adviseren,

die

inventariseren en installeren. Daarbij maken we

uiteenlopende

enkel gebruik van kwalitatief zeer hoogwaardige

voor de woningbouw, utiliteit, de zorgsector en

panelen en omvormers.

industrie.

58 I ITBB INSIDE

zelfstandig

of

samen

technische

aan

de

projecten

meest werken


“Wij leveren en beheren jaarlijks circa 30.000 panelen. Daarmee zijn we op koers!”

ITBB INSIDE I 59


ITBB I Nieuws Visualisatie 2

O-03

3 Jarige verlenging Cosponsoring SC Cambuur ITBB ook de komende drie seizoenen verbonden aan SC Cambuur als Co-sponsor. Wederom heugelijk nieuws op commercieel gebied: de ITBB Group BV heeft het co-sponsorschap bij SC Cambuur met maar liefst drie seizoenen verlengd! De toppers in techniek zijn daardoor ook in de Eredivisie van de partij in de Airpress Comfort Gallery en tevens zichtbaar in het stadion met LED-boarding bij iedere wedstrijd en vaste boarding op de Oost-tribune. “Daar hebben we niet lang over hoeven nadenken”, legt Jelle Boorsma, algemeen

Project Forum Noord en Zuid te Assen G181202

directeur bij ITBB, uit. “Onze relatie met SC Koopmansplein

Cambuur gaat al ruim tien jaar terug en we delen gemeenschappelijke waarden als het

ITBB en Geveke Bouw ontvangen opdracht van Forum Vastgoed om 43 appartementen te

gaat om maatschappelijke betrokkenheid,

realiseren op het voormalige winkelcomplex Forum Zuid te Assen. De appartementen

talentontwikkeling en staan voor waar je in

worden voorzien van de meest duurzame installaties zoals warmtepompen en

gelooft. Daarbij groeien we graag met de club

zonnepanelen. De winkels blijven gewoon open tijdens de realisatie fase. Naast de

door naar het nieuwe stadion.”

opdracht voor Forum-Zuid, heeft ITBB ook opdracht voor D&B hebben voor ForumNoord. Weer een mooi project waar wij medio 2022 mee gaan starten.

Nieuwe videoproducties voor ITBB Group

Een instemmende glimlach van Ard de Graaf, algemeen directeur van SC Cambuur. “ITBB is

Om de veelzijdigheid van de ITBB Group beter

zo’n bedrijf waar we niet alleen trots op zijn

te kunnen benaderukken en om de werving van

omdat ze sponsor van onze club zijn, maar ook

personeel met videoinformatie te ondersteunen,

omdat het om een hele langdurige en vruchtbare

heeft ITBB diverse nieuwe videoproducties laten

samenwerking gaat. Dat is precies hoe we als

maken. Bekijk het nieuwe materiaal op www.itbb.nl.

club met onze partners willen omgaan; elkaar versterken waar het kan en gaan voor een langdurige relatie.”

60 I ITBB INSIDE


Check hier de video over dit project

Woonlandschap Living-Inn Nijmegen

48.000 m2 nieuwbouw ITBB ontvangt grote opdracht:

appartementen voor starters. Verder omvat

met aftakkasten, energiemonitoring,

Woonlandschap Living-Inn te Nijmegen,

het wooncomplex luxe en comfortabele

LED verlichting, brandmeld- en

samen bouwen aan zorgeloze toekomst

voorzieningen als een zwembad, een

ontruimingsinstallatie, leefstijlmonitoring in

voor senioren en starters. Begin november

bibliotheek, een kinderdagverblijf en

de zorg en parkeermanagement op basis van

werd de eerste paal geslagen voor

een kapper/beautycentrum. Ook een

kentekenherkenning. Een kolfje naar de hand

Woonlandschap Living-Inn in Nijmegen.

huisartsenpost, een gezondheidscentrum

van ITBB. ‘Wij geloven in maatschappelijk

In dit woonconcept wonen senioren en

en een professionele zorgaanbieder vinden

rendement.

starters samen en kijken ze om naar elkaar.

onderdak in het woonlandschap.

Het concept is bedacht door de Roozen van

Onderaan de streep gaat het om meer dan

Hoppe Groep, een vastgoedontwikkelaar

Aan ITBB is de opdracht gegund het

alleen omzet en winst. Met onze innovatieve

met veel ambitie op het gebied van

complex te voorzien van klimaat- en

technische oplossingen willen we duurzame

maatschappelijke conceptontwikkeling.

elektrotechnische installaties zoals:

en toekomstgerichte impact maken, nu en

warmtepompen/koelmachines,

in de toekomst. En dat doen we zeker met

Het Woonlandschap Living-Inn in Nijmegen

vloerverwarming, luchtbehandeling,

onze deelname in het bouwteam voor het

omvat straks 290 huurappartementen,

regeltechniek (GBS), parkeergarage

nieuwe Woonlandschap Living-Inn.’ Volgens

waaronder levensloopbestendige

ventilatie, uitpandig 10kV inkoopstation,

planning wordt het woonlandschap begin

appartementen, zorgappartementen en

inpandige transformator, energie railkokers

december 2023 opgeleverd.

ITBB INSIDE I 61


62 I ITBB INSIDE


Klaas Knol, projectleider ITBB woningbouw

“Wij installeren meer dan 1100 woningen per jaar” Het bedrijfsonderdeel ITBB Woningbouw heeft de

heid van maatwerk plus aantrekkelijke onderhoud-

wind goed in de zeilen. Op vele bouwborden bij aan-

en exploitatiekosten.’ Tevens draagt de werkwijze

sprekende woningbouw- en renovatieprojecten in

in belangrijke mate bij aan het succes van ITBB.

Noord- en Midden-Nederland prijkt trots de naam

Knol: ‘Wij profileren ons als dé integrale technische

‘ITBB Toppers in techniek’. Volgens projectleider

dienstverlener die acteert met de betrokkenheid

Klaas Knol gaat de teller dit jaar voorbij de 1100

van een kleine onderneming. En we combineren dat

opgeleverde wooneenheden: ‘Uiteraard zijn we zeer

met de slagkracht van een hele grote onderneming.

verheugd over het groeiend aantal opdrachten. Dat

Dat spreekt opdrachtgevers aan. Daarnaast worden

geeft alleen maar aan dat wij heel gericht weten in te

we steeds bedrevener in het prefabriceren van tech-

spelen op de toenemende vraag van opdrachtgevers

nische installaties. Ter illustratie, met onze nieuwe

en toekomstige bewoners naar meer wooncomfort,

prefab fabriek in Zwolle hebben we de capaciteit om

woongemak, veiligheid en energiebesparende in-

in de komende jaren moeiteloos uit te breiden naar

stallatietechnieken. Waarbij voor opdrachtgevers

maar liefst 2500 prefab woning installaties per jaar.’

als woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars uiteraard ook het exploitatie-aspect meespeelt. De basis van ons succes is het optimale samenspel tussen de technisch specialisten van onze disciplines elektrotechniek en installatietechniek. Dat samenspel leidt keer op keer tot de juiste en gewenste geïntegreerde en duurzame totaaloplossingen.’ Ook als het gaat om seriematige renovatie en onderhoud van woningen kiezen opdrachtgevers steeds vaker voor ITBB. ‘Wat zeker meespeelt in die keuze is onze unieke fixed prijs aanpak’, weet Knol. ‘Juist die aanpak geeft opdrachtgevers de all-in zeker-

ITBB INSIDE I 63


Project Innovatiecampus Leeuwarden

Nieuwbouw Innovatiecampus Leeuwarden

64 I ITBB INSIDE


Niet alleen spreken over duurzaamheid, maar

en ITBB met de realisatie van het kenniscentrum

genomineerd voor de Vredeman de Vriesprijs,

vooral doen! Dat is waar de Energiecampus

in een Design & Build-contractvorm. Naast

een prijs voor architectuur, vernoemd naar de in

Leeuwarden

de

dat er voor het kenniscentrum innovatieve

Leeuwarden geboren architect Hans Vredeman

Energiecampus doen door samen met bedrijven,

fundatie- en bouwtechnieken zijn toegepast,

de Vries. Uiteindelijk behaalde het centrum een

instellingen en overheden te werken aan de

is

gedeelde eerste plaats.

energietransitie. Uiteraard moet dan ook de

en duurzaam. Zo is het door het Friese

eigen huisvesting zo duurzaam mogelijk zijn.

architectenbureau

Goed voorbeeld doet tenslotte goed volgen. Het

ontworpen

is dan ook de ambitie van de initiatiefnemers

uit circulaire materialen en is het volledig

Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat

remontabel. Voor ITBB was het de uitdaging

dat de campus én zelfvoorzienend gaat worden

om naast state of the art elektrotechniek als

op het vlak van energie én groene stroom, gas

bijvoorbeeld bewegingsmelders, LED-armaturen

of warmte gaat leveren aan minimaal 4.000

en een datanetwerk ook toekomstbestendige

huishoudens in de stad Leeuwarden. Het

klimaattechnologie te installeren. Anno 2020

eerste gerealiseerde gebouw op de campus

heeft het gebouw al diverse prestigieuze prijzen in

die gerealiseerd wordt op de voormalige

de wacht gesleept. Interreg Europe beoordeelde

vuilstort Schenkenschans in Leeuwarden, is

het centrum al als een ‘Good Practise Project’,

een uniek lichtgewicht Energie Kenniscentrum.

terwijl het wereldwijd vermaarde The Chicago

Dit centrum biedt volop ruimte aan duurzame

Athenaeum het gebouw een Good Design

innovators en ook houden de initiatiefnemers

Awards toekende in de categorie Architectuur.

hier kantoor. Eind 2018 startten Bouwgroep Friso

Dichter bij huis werd het Energie Kenniscentrum

voor

staat.

Dat

wil

het

gebouw

gasloos,

energieneutraal

AchterboschZantman

kenniscentrum

opgetrokken

Douwe Faber Ekwadraat

ITBB INSIDE I 65


Word jij onze nieuwe collega? Steeds meer opdrachtgevers kiezen voor de diensten van de Toppers in Techniek van ITBB! Daardoor zijn wij per direct op zoek naar extra collega’s om onze organisatie te versterken. Voor onze vestigingen in Heerenveen, Groningen en Zwolle zijn per direct vacatures beschikbaar. www.itbb.nl/vacatures

Vacature werkvoorbereider klimaattechniek

66 I ITBB INSIDE

Vacature uitvoerder werktuigbouw woningbouw

Vacature service monteur

Vacature service monteur ITBB S&O


Vacature monteur werktuigbouw woningbouw

Vacature chef monteur elektro woningbouw

Vacature algemeen monteur woningbouw

Check hier onze nieuwe bedrijfs video

ITBB INSIDE I 67


Onze jubilarissen in de schijnwerpers!

ALBERT, 121/2 jaar

BENNIE, 121/2 jaar

LAMETTA, 121/2 jaar

BOYKE, 121/2 jaar

DENNIS, 121/2 jaar

DURK, 121/2 jaar

EDWIN, 121/2 jaar

ERWIN, 121/2 jaar

HANS, 121/2 jaar

HARRIE, 121/2 jaar

JAN PIETER, 121/2 jaar

STEFAN, 121/2 jaar

JELLE, 121/2 jaar

JOHANNES, 121/2 jaar

68 I ITBB INSIDE


De Toppers van ITBB Wij zijn trots op onze Toppers. Destemeer een reden om al onze jubilarissen van de afgelopen 3 jaar in het zonnetje te zetten. Al onze medewerkers vormen het hart van ITBB. Het fundament waarmee we dagelijks onze ambities vormgeven naar hoogwaardige projecten. Jubilarissen... bedankt!!

LUBBERT, 121/2 jaar

MENNO, 121/2 jaar

WIJNAND, 121/2 jaar

ANNE, 40 jaar

JAN PIETER, 25 jaar

MARTIJN, 121/2 jaar

KLAAS, 35 jaar

RENZE, 50 jaar

ITBB INSIDE I 69


70 I ITBB INSIDE


ITBB I Leerbedrijf

Liever initiatief dan binnen de lijntjes kleuren Investeren in de jeugd is investeren in de

ons vak. Organisaties als de onze spelen

toekomst. Daarom is ITBB al sinds lange tijd

nu al een belangrijke rol in de transitie naar

een gewaardeerd en veelgevraagd erkend

groen en duurzaam bouwen. We denken

leerbedrijf voor technische toppers in spé. Bij

al dagelijks na over innovatieve technische

ITBB doen zij hun eerste werkervaringen op in

concepten, intelligente technieken en slimme

de technische installatiebranche. ‘Maar vóór

werkwijzen. Daarmee krijgt ook de functie van

alles willen we jongens en meiden enthousiast

technisch vakman een enorme upgrade. Het

maken voor het vak’.

is belangrijk om dat perspectief goed tussen de oren te krijgen van studenten.’

In zogenaamde leerbedrijven kunnen (V) MBO-leerlingen het praktijkdeel van hun

Veilige werkplek

opleidingen afronden. ITBB is erkend voor

Een voorwaarde voor een succesvolle en

de opleidingen Bouw & Infra en Techniek &

leerzame

Procesindustrie. Daarnaast heeft ITBB een

goede begeleiding. ‘Uiteraard willen wij

erkenning voor opleidingen op het gebied van

studenten een vertrouwde werkervaringsplek

Economie en Administratie. Volgens Gerhard

bieden’, aldus Van der Zee. ‘Dat begint met

van der Zee, adjunct-directeur bij ITBB, is

veilige arbeidsomstandigheden en een goede

het van groot belang om te investeren in

coaching en begeleiding. Met een vertrouwde

aankomend talent. ‘Iedereen met een beetje

werkervaringsplek bedoelen we ook dat een

inzicht in onze branche weet dat technische

leerling fouten mag maken. We zien bij ITBB

toppers niet voor het oprapen liggen. Het gaat

liever dat een leerling initiatief toont dan

er bij ons dus niet alleen om dat aanstormend

dat hij keurig binnen de lijntjes kleurt. En dat

talent werkervaring kan opdoen, we willen

daarbij wel eens iets misgaat, juist daar leren

hen ook vooral enthousiast maken voor

ze van!’

beroepspraktijkvorming

is

een

ITBB INSIDE I 71


Vestiging Heerenveen It Dok 19, 8447 GL Heerenveen

Vestiging Groningen Gotenburgweg 10, 9723 TL Groningen

Vestiging Zwolle Holsteinstraat 8, 8028 RT Zwolle

Telefoon 0800 6006 Storing

0800 400 4100

www.itbb.nl