__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

www.itbb.nl

Magazine

ITBB 20 jaar Mijlpaal, terugblik en visie op de toekomst


Project I Apollo Hotel Groningen

2 I ITBB INSIDE


Voor La Liberté aan de Laan van de Vrijheid in Groningen realiseerde ITBB de elektrotechnische installaties. Het complex met 3.000 m2 kantoorruimte en 120 sociale huurwoningen is ontwikkeld door Woningstichting Patrimonium en ontworpen door de Parijse architect Dominique Perrault, bekend van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het complex bestaat uit twee gebouwen waarvan de hoogste 22 verdiepingen telt en 72 meter hoog is. Alle woningen hebben een loggia en de ondergrondse parkeergarage biedt plek aan 173 auto’s. Bovenop de garage bevindt zich een ecologische tuin. Samen met het Gasuniegebouw vormt La Liberté de toegangspoort tot de stad Groningen. De onderste drie verdiepingen van het gebouw waren in de plannen bestemd voor kantoren maar zijn in 2016 omgebouwd tot een hotel. Apollo Hotels en Resorts dat graag in belangrijke steden, waaronder ook Groningen, een hotel ontwikkelt, heeft een langdurige huurovereenkomst gesloten met Christelijke Woningstichting Patrimonium, eigenaar van het vastgoed. De hotelaccommodatie beschikt over 105 kamers, een restaurant, een terras, twee vergaderzalen, een fitnessruimte en privé parkeerplaatsen. In recordtijd realiseerde ITBB bv de elektrotechnische en werktuigbouwkundige hotelinstallaties. Na opdracht is binnen 6 weken het voorlopige installatieontwerp door de technici van ITBB verder uitwerkt tot een uitvoeringsdocument en contractstukken. De ombouw van de cascokantoren naar 105 hotelkamers met douche- en badkamers inclusief restaurants, keukens, vergaderzalen en de nodige centrale technische voorzieningen werden daarop in 3 maanden gerealiseerd. Een prestatie om trots op te zijn!

ITBB INSIDE I 3


20 jaar ITBB. Een mijlpaal. Voorwoord Zo snel gaat de tijd. 20 jaar ITBB in een mum voorbij, onvoorstelbaar maar waar. Wanneer ik terugkijk op deze periode, dan ben ik trots! Enorm trots op wat wij met elkaar hebben bereikt en dat onze bedrijfsfilosofie, zoals we die in het begin voor ogen hadden, nog altijd onze meerwaarde is. Door onze businessunits bieden wij nog steeds de betrokkenheid van de kleine onderneming, gecombineerd met de professionaliteit van de grote organisatie. Het is ook bijzonder om te zien dat je als groep mensen steeds weer moet schakelen en je aanpast aan veranderingen. Zeker in onze branche waar alles in een behoorlijk tempo verandert. Dat is zeker niet altijd eenvoudig. Kijk ik vanuit dat perspectief terug, dan zie ik een gedreven en gemotiveerde groep medewerkers, de mensen van ITBB die continu de schouders eronder zetten om die kwaliteit te leveren die van ons verwacht wordt. In makkelijke en moeilijke tijden. Logisch toch dat je daar trots op wordt. In dit nummer van Inside blikken we terug op 20 jaar ITBB. Een mijlpaal voor ons allen! Jelle J. Boorsma Algemeen directeur ITBB Group bv

4 I ITBB INSIDE


Inhoud

20

8

24

48

In dit nummer o.a.:

8

Terugblik op 20 jaar ITBB

46

Duurzame samenleving

Jelle Boorsma blikt terug en

kijkt vooruit

mogelijkheden

20

ITBB Woningbouw

48

Denken in kansen en

ITBB Service & Onderhoud

ITBB Woningbouw is ook een

sterk merk in Groningen

door brede kennis

24

Grootste SEH MCL

60

Het laatste woord

MCL Leeuwarden realiseert

nieuwe spoedeisende hulp

Altijd de beste oplossing

Jacob en Jetty Boorsma volgen hun zoon vanaf de start

© ITBB Group bv

Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van ITBB bv Productie magazine

Bens BV Leeuwarden www.bens.nl Contactgegevens ITBB Group bv

Postbus 455, 8440 AL Heerenveen It Dok 19, 8447 GL Heerenveen Telefoon (0513) 65 00 88 Telefax (0513) 65 00 99 Website www.itbb.nl

ITBB INSIDE I 5


Project I RDW Veendam

David Kema

“Mensen werken hier weer met plezier”

6 I ITBB INSIDE


Kantoor RDW in Veendam van G naar A++ Voorafgaand aan de ingrijpende renovatie van

opdrachtgever zelf aanvankelijk dacht, vertelt

geacteerd. Als er vragen waren kwamen ze direct

zijn kantoor in Veendam, inventariseerde de

Kema. “We hebben de ambitie gaandeweg naar

langs tot alles goed was ingeregeld. Nu het hele

Dienst voor het Wegverkeer (RDW) de wensen

boven bijgesteld.”

kantoor gerenoveerd is, werken alle installaties

van medewerkers. De top 5: invloed op licht,

goed.”

temperatuur, klimaat, kleur en ‘goede koffie’.

Goed geacteerd

“Medewerkers hadden allemaal een eigen

Een sterk isolerende gevel, veel daglicht, ruim

Aardbevingbestendig

kamer. In het gerenoveerde gebouw werken

vierhonderd zonnepanelen en warmte-koude-

Tijdens de uitvoering van het project kwam

we met flexplekken. Vandaar dat mensen erg

opslag zijn de belangrijkste maatregelen die ervoor

er een nieuw bouwadvies in verband met de

hechten aan invloed op hun werkomgeving”, licht

zorgen dat het gebouw van energielabel G- naar

aardbevingen in Groningen. Hoewel Veendam

bouwmanager David Kema van de RDW toe. Wat

een A++ is gegaan. ITBB heeft een belangrijke

buiten het aardbevingsgebied ligt, besloot de RDW

hem betreft is het project geslaagd. “Als je ziet

bijdrage geleverd aan het integreren van slimme

het advies mee te nemen; “Voor de veiligheid van

waar we vandaan komen en waar we dan nu zitten;

technologieën, vertelt Kema, zoals de inductie-

zijn medewerkers en omdat achteraf aanpassen

een wereld van verschil.”

elementen in het plafond voor de verwarming/

altijd duurder is dan tijdens een bouwproject”,

koeling en het luchtbehandelingssysteem dat de

licht Kema het besluit toe. Het gebouw kreeg

Het kantoor van de RDW werd gebouwd in de

lucht in het pand continu ververst.

een stalen constructie die garandeert dat

jaren ’70. Het was in alle opzichten gedateerd,

Ook op de manier waarop die nieuwe

medewerkers het pand veilig kunnen verlaten

maar zeker wat energieverbruik betreft.

technologieën zijn ingeregeld, kijkt de

bij een aardbeving. Hiervoor moesten ook de

Verduurzamen was dan ook één van de prioriteiten

bouwmanager met tevredenheid terug. “De

installaties en leidingtrajecten worden aangepast.

voor de renovatie, waarbij twee kantoorgebouwen

renovatie is in twee fasen uitgevoerd. Daardoor

“Zowel de aannemer als ITBB heeft hierin heel

via een binnentuin met elkaar zijn verbonden.

waren er aanvankelijk tochtproblemen op de

goed meegedacht. Het succes van dit project is

Samen met de aannemer, adviseurs en ITBB is

scheidingslijn van de twee gebouwen. Daar kwam

bepaald door het team. De lijntjes waren kort en

onderzocht hoe op dit punt de meeste winst

bij dat de koude-warmte-bron op gang moest

iedereen dacht in oplossingen. Het waren heel

geboekt kon worden. Dat bleek meer dan de

komen. ITBB heeft daar op de juiste manier op

prettige mensen om mee te werken.”

ITBB INSIDE I 7


8 I ITBB INSIDE


Een persoonlijke terug- en vooruitblik 1997. Het jaar waarin de provincie Friesland officieel Fryslân gaat heten. Waarin de Pathfinder op Mars landt. Waarin Google het levenslicht ziet. Waarin Jelle Boorsma ITBB opricht. Twintig jaar. Als je er voor staat, lijkt het ver weg. Als je terugkijkt, denk je: de tijd vloog om. Zo vergaat het ook Jelle Boorsma als we, aan de hand van zeven vragen, terugblikken op 20 jaar ondernemen onder de ITBB vlag.

ITBB INSIDE I 9


Wat komt er als eerste bij je op als je

reorganisaties doorgevoerd, waaronder de

in de goede zin van het woord. Als je daar oog

twintig jaar de revue laat passeren?

volledig integratie van Zonderman in 2014. Dat

voor hebt, bereik je het beste resultaat. Voor

gebeurde niet uit hobbyisme, maar wel om in te

iedereen. Het is dus vooral een kwestie van

Het eerste dat in me opkomt, is dat de tijd is

spelen op veranderende marktomstandigheden,

attitude: hoe ga je met elkaar om.

omgevlogen. Maar dat zal iedereen hebben die al

klantenwensen als ook managementinzichten.

wat ouder is. Er treedt dan een zekere verdichting

Zo stapten we af van het in 2004 ingevoerde

Om een voorbeeld te noemen. Toen ik 20 jaar

op in tijd. Tegelijkertijd realiseer ik me dat er

variabele beloningssysteem. Op de lange duur

geleden begon, bekrachtigden we afspraken

in die relatief korte tijdspanne enorm veel is

gingen daar prikkels vanuit die het algemeen

nog met een handdruk. Dat gebeurde omdat je

veranderd. En dat die veranderingen elkaar in

belang, duurzame oplossingen, samenwerking

elkaar vertrouwde en vertrouwen had in elkaars

steeds sneller tempo opvolgen. Helemaal in onze

en ketenintegratie niet dienden. Aspecten die ik

expertise. Vandaag de dag wordt vooraf je hele

branche: de techniek.

belangrijk vind en waar we voor willen gaan. Net

doopceel gelicht, moet je aan talrijke eisen

zo goed als ondernemen en opereren vanuit een

voldoen en veel voorwerk verrichten. Én als je de

visie en met een heldere doelstelling.

opdracht krijgt, wordt dat minutieus vastgelegd

Hoe kijk je tegen die versnelde

in een stapel contracten. Waarom dat gebeurt?

technologische ontwikkeling aan? Daar kun verschillend naar kijken.

Wat is die visie en welke

Is door de jaren heen zo gegroeid. We willen alles

kernwaarden horen daarbij?

vastleggen en ons indekken. Dat heeft natuurlijk

Maatschappelijk gezien brengt het ons veel.

ook te maken met het feit dat vraagstukken

Dankzij technologie blijven we langer gezond,

Ik geloof in ondernemerschap dat respect

steeds complexer worden en de mogelijkheden

leven we comfortabeler, besparen we energie

afdwingt door zowel een duidelijke visie uit te

groter. Maar het heeft soms ook te maken met

en kunnen we kennis en informatie wereldwijd

dragen, als kwaliteit te leveren en integer te zijn.

een gebrek aan visie en deskundigheid. Daarom,

delen. Aan de andere kant zijn er mensen die

Mijn visie op ondernemen is eerst en vooral

en niet om er vanaf te zijn, pleit ik dan ook voor

het als een bedreiging voor de welvaart zien.

dat je het samen moet doen, als opdrachtgever

meer samenwerking en ketenintegratie. Waarbij

Niet alleen omdat automatisering en robotiseren

en leverancier(s). Met inbreng van ieders

ieder zijn/haar expertise inbrengt. Dan kom

banen kosten, maar ook omdat niet iedereen

expertise en ervaring. Rekening houdend met

je tot het beste, meest duurzame en voor alle

in staat is om de snelle ontwikkelingen te

elkaars belangen. En met één gezamenlijk

betrokkenen meest bevredigende resultaat.

volgen. Hierdoor dreigt een tweedeling in de

doel: de beste oplossing creëren binnen vooraf

maatschappij te ontstaan. Ik zie dat ook wel,

duidelijk gestelde kaders, doelen en budgetten.

Hoe geef je als ondernemer zelf het goede

maar ben van mening dat ook daar oplossingen

Anders gezegd; je hebt vooraf een duidelijk en

voorbeeld, gelet op bovenstaande?

voor komen.

overeenkomstig beeld nodig van wat je wilt

Als ondernemer vind ik het een uitdaging. Klinkt

bereiken en langs welke weg je daar komt.

als een cliché, maar ik meen het echt. Ik ben

Door medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. En door te

nieuwsgierig en probeer, waar mogelijk, voor de

De kernwaarden die daarbij horen? In de

investeren in zowel het bedrijf als het personeel.

muziek uit te lopen en te anticiperen op nieuwe

eerste plaats vertrouwen. Vertrouwen in

We willen graag voorop lopen. Dat betekent

ontwikkelingen, dan wel veranderende inzichten.

elkaars expertise en integriteit. En oog voor het

dat we veel doen aan kennisontwikkeling

Zo hebben we sinds 2009 maar liefst vier interne

gezamenlijk belang. Je moet elkaar iets gunnen,

en innovatie. Bijvoorbeeld via opleiding en

10 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 11


12 I ITBB INSIDE


“Een verdergaande ketenintegratie en samenwerking in de keten. Daar is nog veel winst te behalen. Zowel voor de partners in het bouwproces, als voor opdrachtgevers”

bijscholing van medewerkers. Er loopt ook altijd

afvalstromen omgegaan. Voor zover budgetten

de korte als lange termijn. Dus lagere productie-,

een aantal stagiairs mee. Daarnaast hebben

het toelaten, is er meer oog voor kwaliteit, ook in

assemblage- en onderhoudskosten. Daar

we natuurlijk ook nog ons eigen Advies- en

relatie tot de bebouwde omgeving. Dit even los

profiteert de afnemer natuurlijk ook van.

Ingenieursbureau dat een belangrijke kennis- en

van de talrijke technologische ontwikkelingen

innovatiefunctie heeft. Mooi voorbeeld is de

die de kwaliteit, efficiency en beheersbaarheid

Leidt standaardisatie niet tot een

warmwatermotor die we als ITBB samen met een

van zowel het bouwproces als de levering van het

hoge mate van eenvormigheid?

zakenrelatie ontwikkelen. Een uitdagend project

eindproduct ten goede komen.

dat een bijdrage kan leveren aan een duurzame en betaalbare vorm van energieopwekking.

Niet wanneer er voldoende keuze is in typen, Andere ontwikkeling is de verdergaande

kwaliteits- en prijsklassen. Een Fiat Panda lijkt

industrialisatie en standaardisatie in zowel

immers in de verste verte niet op een Tesla.

Persoonlijk ben ik ook erg nieuwsgierig. Ik

de bouw- als installatiesector. Je kunt

Bovendien denk ik dat eenvormigheid van

lees veel, vooral ook over maatschappelijke

straks als opdrachtgever kiezen uit een

de huidige generatie prefabwoningen juist

vraagstukken die al dan niet een relatie hebben

aantal gestandaardiseerde bouwelementen

doorbroken gaat worden door te variëren in vorm,

met ons vak. Aan de klimaatverandering kunnen

en installaties die fabrieksmatig worden

materialisatie en zelfs omvang en indeling van

we als branche een bijdrage leveren, maar ook

geproduceerd en op de bouwlocatie worden

buitengevels. Daarnaast blijft het altijd mogelijk

aan het zorgvuldig gebruik van (schaarse)

geassembleerd en stekkerklaar opgeleverd.

om maatwerk te leveren; alleen hangt daar dan,

grondstoffen. Persoonlijk ben ik dan ook een

Zeg maar het Ikea-model of de manier waarop

net als nu, een ander prijskaartje aan.

groot voorstander van de circulaire economie.

je nu al auto’s online kunt samenstellen aan de

We nemen die maatschappelijke betrokkenheid

hand van een bepaald platform. Die kant gaan

Tot slot: wat is je grootste wens

en verantwoording waar mogelijk mee in onze

we meer en meer op en dat zorgt voor een ware

voor de nabije toekomst?

bedrijfsvoering en klantencontacten. Dat is het

revolutie in de bouw.

minste wat we kunnen doen.”

Daar kan ik kort over zijn. Een verdergaande Zelf hebben we hiervoor inmiddels ook enkele

ketenintegratie en samenwerking in de keten.

Wat zijn de grootste veranderingen in de

prefab installatie-pakketten ontwikkeld die

Daar zijn nog stappen in te maken en is nog

bouwsector, als je terugkijkt?

we komend jaar doorontwikkelen, waarbij

veel winst te behalen. Zowel voor de partners

3D printen en geautomatiseerd lassen van

in het bouwproces, als voor opdrachtgevers die

De bouwsector wordt als tamelijk conservatief

kunststof en staal worden geïntegreerd.

verzekerd zijn van een optimale samenwerking,

gezien, maar desalniettemin is er veel in positieve

Wat de voordelen van prefab zijn? Onder

afstemming en uitwisseling van kennis.

zin veranderd. Je kunt het samenvatten als meer

geconditioneerde omstandigheden werken

aandacht voor maatschappelijk verantwoord

en standaardiseren verhoogt de kwaliteit.

ondernemen. De arbeidsomstandigheden

Ook wordt het gemakkelijker om onderdelen

zijn ontegenzeggelijk verbeterd. Er wordt

door te ontwikkelen. De efficiency- en

zorgvuldiger met grondstoffen, energie en

kwaliteitsvoordelen drukken de kosten op zowel

ITBB INSIDE I 13


20 jaar ITBB. Onze tijdlijn... ITBB Group bv is een cluster van technisch gespecialiseerde bedrijven. Vanuit onze vestigingen in Heerenveen en Groningen werken dagelijks 200 werknemers aan de meest uiteenlopende projecten. Van gebouwgebonden installaties in ziekenhuizen en multifunctionele accommodatie t/m fabrieksinstallaties en van ontwikkeling van speciale handelingmachines t/m de engineering en ontwikkeling van stalen bruggen. Voor de food-, energieen papiersector leveren wij onder andere rvs leidingwerken en equipment setting. Met een gezamenlijke backoffice beschikt ITBB over de beste professionals op het gebied van kwaliteit-, veiligheid-, juridische en financiële controle waarmee ITBB haar opdrachten op alle facetten optimaal waarborgt. ITBB beschikt over gespecialiseerde business units. ITBB. Sterk als specialist, onderscheidend als geheel. Ontwerp, Advies, Projectleiding, Uitvoering en Beheer. ITBB Toppers in techniek!

1996 • Op 1-11-1996  wordt door Jelle J. Boorsma  ITBB Installatie Technisch Bureau Boorsma bv opgericht. De belichaming van het ITBB concept is verpakt in het ITBB logo.

1997 • Op 1-2-1997 is de operationele start met 9 FTE. In sept. 1997 wordt het nieuwe kantoor in Heerenveen geopend. • NEN-EN-ISO 9001 certificering en VCA** certificering. • Op 31 dec. 1997 heeft ITBB 15 FTE in dienst.

1999

2002

2004

2005

• 28-5-1999 ITBB Apparaten en Machinebouw bv wordt opgericht (v.a. 28 augustus is de handelsnaam aangepast naar ITBB Ingenieurs en Adviesbureau bv). • 28-5-1999 Holdingstructuur wordt opgericht;  ITBB Group bv –  ITBB Beheer bv business units. • Implementatie digitaal realtime informatie en financieel beheer platform • ITBB wordt erkend leerbedrijf ECABO en Kenteq

• Door de toenemende groei in opdrachten en medewerkers werd in 2002 de 1e uitbreiding van het kantoor ITBB vestiging Heerenveen gerealiseerd (2 bouwlagen)

• Start businessunit ITBB Klimaattechniek bv, op 31-12-2004 telt deze 15 FTE. • 1 Mei 2004 waarborg certificering thans BRL 6000-2005 / BRL 6000-04 / BRL 6000-07, 1 Mei 2004 waarborg certificaat thans BRL 6000-2005 / BRL 6000-01 / BRL 6000-02 / BRL 6000-03 - gediplomeerd inspecteur Onroerend Goed werktuigkundige installaties

• 2e uitbreiding kantoor ITBB vestiging

2010

2011

2012

2013

• Start Zonderman installatietechniek ter completering aanbod scope • Interne verbouw kantoren ITBB Heerenveen • Behalen ITBB BMI (Installeren Brand meldinstallaties) Certificering NCP

• • •

• Januari; ITBB erkend Philips LED expert • April; behalen BRL 6000 certificaat m.b.t. het ontwerpen, installeren en beheren van gebouw gebonden E- en W-installaties • Augustus; behalen STEK bedrijfs certificaat • November; behalen erkenning EVI Zonnestroom PV installateur • November; terugloop orderintake woningbouw door recessie gevolg reorganisatie Zonderman bedrijven • Mei; Start Zonenergie 3.0 bv

• Opzet prefab werkplaats met orbitaal automaten voor ITBB Industrie • September; behalen ITBB gediplomeerd Brandpreventiedeskundige • Fusie Zonderman Beheer bv met ITBB Beheer bv • Januari 2014 personeel Zonderman Installatietechniek bv naar ITBB Klimaattechniek bv

14 I ITBB INSIDE

Enorme boost zuivel sector met veel orderintake voor ITBB Industrie Salesorganisatie uitgebreid Beleid om de ITBB innovatiekracht van de ITBB bedrijven veel meer te promoten

Heerenveen (verdieping in bedrijfshal) • Oprichting afdeling Service en Onderhoud management.


2006

2007

2008

2009

• Juni 2006 start businessunit ITBB Industrie bv, op 31 december 2006 telt deze businessunit 9 FTE.

• 10 jarig jubileum ITBB • Juli; aankoop Zonderman Groningen 55FTE • 3e uitbreiding kantoren en werkplaats voor ITBB Industrie te Heerenveen

• April; ITBB Industrie bv gecertificeerd voor NEN-EN-9001 en VCA** • Juli; voormalige eigenaren Zonderman met pensioen • Augustus; start nieuwe directie ITBB- Zonderman en uitbreiding advies- en installatie activiteiten Utiliteit- en Zorgsector ITBB in vestiging Groningen • Augustus; aankondiging economische recessie

• Januari; vernieuwbouw vestiging ITBB Groningen 1.200 m2 bvo kantoren en 600 m2 magazijn/werkplaats • Oktober; 1e uitgave ITBB Magazine “Inside” • Scope wijziging en reorganisatie ITBB Ingenieurs en Adviesbureau • Acute terugloop orderintake door economische recessie. Gevolg reorganisatie ITBB Industrie • Behalen ITBB Certificering F-gassen (STEK)

2014

2015

2016

2017

• • • •

• Januari; start ITBB Service- en Onderhoud Management bv • Mei: ITBB Service- en Onderhoud digitalisering werkbonnenstroom en klantenportal. • Fusie Zonderman Elektrotechniek bv naar ITBB Elektrotechniek bv • Mei; ITBB erkenning visueel lasinspecteur • BRL certificering bodemenergie systemen BRL 6000-21 • Oktober; reorganisatie ITBB Klimaattechniek • Oprichting Technic Energy Solutions (TES bv) n.a.v. ontwikkeling innovatief energieconcept

• • • • •

• Maart: start nieuw management ITBB Industrie • April: start nieuw management en bedrijfsleiding ITBB Groningen • Mei; uitbreiding ITBB BIM team Groningen • Doelstelling; december; certificering BRL K903 “Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties” ITBB Industrie

Mei; organisatiewijziging ITBB Industrie Mei; optimalisatie ITBB kwaliteitsen veiligheidssysteem Nieuwe test- en assemblageruimte voor ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau November; VCA Petrochemie certificering voor ITBB Industrie

Herstel economie Aanleg containerterminal ITBB Groningen Aanpassen werkplaats Groningen naar prefab- en assemblagehal Herstructurering bedrijfsbureaus ITBB Klimaattechniek en ITBB Industrie Start nieuw projectteam ITBB Installatietechniek woningbouw

ITBB INSIDE I 15


Projecten

Woon-zorgcomplex De Werf Joure (met Anderhalflijncentrum) Omvang 17 appartementen 8.000 m2 bvo Discipline E&W Vorm Design & Built (bk) aannemer BGDD Opdrachtgever Zorggroep Hof en Hiem

ZON woningen Groningen Omvang Discipline Vorm (bk) aannemer Opdrachtgever

WaddenCenter De nieuwe Afsluitdijk Vorm Design & Built (bk) aannemer BGDD bouwteam Opdrachtgever Provincie Fryslan Noord-Holland i.s.m. Sudwest Fryslan en Hollands Kroon

40 Grondgebonden NOM woningen E-W & PV Bouwteam BGDD KUUP Groningen

Woningbouw Frankhuis Zwolle Omvang 21 Grondgebonden woningen Discipline E&PV Vorm Bouwteam (bk) aannemer Bouwcombinatie Stadshagen Opdrachtgever Bouwcom. Stadshagen / particulier

16 I ITBB INSIDE

Revilatisatie Blokhuispoort Leeuwarden (voormalige huis van bewaring) Omvang 16.470 m2 Cultureel Erfgoed Discipline E&W Vorm Regie (bk) aannemer ITBB bv Opdrachtgever Stichting BOEI

PV Installatie A.C. Hartman Sexbierum Omvang 2276 PV panelenn Discipline PV Installatie Vorm Selectie (bk) aannemer ITBB bv Opdrachtgever FrieslandZon


Multifunctionleel centrum Rottevalle Omvang 1.800 m2 Discipline E&W Vorm Aanbesteding (bk) aannemer ITBB bv Opdrachtgever Gemeente Smallingerland

Biodiesel Filterinstallatie Amsterdam Discipline Equipment setting en pipping Vorm Aanbesteding (bk) aannemer ITBB Industrie bv Opdrachtgever Biodiesel Amsterdam

Integraal Kindercentrum Wolderwijs Oosterwolde Omvang 1.800 m2 Discipline E&W Vorm Aanbesteding (bk) aannemer ITBB bv Opdrachtgever Stichting Comperio

Revilatisatie Anderhalfslijncentrum Sionsberg Dokkum Omvang 2.000 m2 Discipline E&W Vorm Design & Built (bk) aannemer ITBB bv Opdrachtgever ZuidOostZorg

Kolleksjesintrum Fryslân Leeuwarden Omvang Duurzaam depot Discipline E&W Vorm Aanbesteding (bk) aannemer BGDD bouwteam Opdrachtgever Stichting Kolleksjesintrum Fryslân

Herontwikkeling Spoedeisende Hulp MCL Leeuwarden Discipline E&W Vorm Aanbesteding (bk) aannemer VOF BGDD-ITBB Opdrachtgever Medisch Centrum Leeuwarden

ITBB INSIDE I 17


Project I AAK Zaandijk

18 I ITBB INSIDE


Bulk to the Future bij AAK Zaandijk Onder de titel “Bulk to the Future+” heeft ITBB Industrie de engineering, de fabricage en de installatie van process-piping verzorgd voor AAK Netherlands BV in Zaandijk. AAK is een wereldwijde producent van halffabrikaten in plantaardige olieën en vetten voor de consumptieindustrie. In samenwerking met hoofd technische dienst Piet Mul van AAK hebben de mensen van ITBB Industrie het traject in 3 maanden gerealiseerd. “ITBB heeft vanaf de offerteaanvraag tot en met de realisatie constructief meegedacht over projectwensen en mogelijkheden. De gehele uitbreiding is vooraf driedimensionaal uitgewerkt waardoor iedereen hier intern het eindresultaat in 3D kon zien”, aldus Mul. “Hierdoor kon er ook meer geprefabriceerd worden. Je merkt dat de mensen van ITBB ervaring hebben met het aanleggen van grote maten RVS process-piping. Ze maken vakkundig en netjes werk. Een pragmatische- en vakkundige partner.”

ITBB INSIDE I 19


Anne Posthumes van ITBB Service- en Onderhoudsmanagement en Klaas Knol van ITBB woningbouw

ITBB ook in Groningen een sterk merk 20 I ITBB INSIDE


woningbouw

De overname van Zonderman door ITBB sinds 2007 kwam voor de medewerkers als een grote verrassing. Terugkijkend kunnen oudgedienden Klaas Knol en Anne Posthumus echter niet anders dat concluderen dat de timing perfect was. “Zonder die overname op dat moment, had dit bedrijf nu niet meer bestaan.” Met ‘dit bedrijf’ bedoelen ze tegenwoordig de vestiging Groningen van ITBB, want in 2015 nam Zonderman definitief afscheid van zijn oude naam. “Wij zijn nu één geheel en zo voelen wij dat inmiddels ook. Een onderdeel van een geweldig collectief met een groep enthousiaste collega’s.”

In de presentatieruimte van de nieuwbouw aan

metamorfose gaat dieper dan de buitenkant,

waar de crisis nog harder toesloeg dan in de

de Gotenburgweg hangen vijf foto’s: vier zwart-

aldus de mannen die beiden ooit als leerling-

utiliteitsbouw. “We hadden veel orders in

wit portretten van de directeuren van Zonderman

monteur bij Zonderman begonnen. De nieuwe

portefeuille die nooit zijn gebouwd.” Het tij is

en één in kleur van de directeur van ITBB. Het

uitstraling staat voor de professionalisering van

nu gelukkig weer aan het keren, aldus Knol en

laat in één beeld zien wat er in Groningen is

het bedrijf onder ITBB, vertelt Knol. “Voorheen

Posthumus. Dat betekent dat ITBB weer fors

veranderd sinds ITBB het bedrijf overnam. “Bij

kreeg je een contract op een A4-tje, aan

kan uitbreiden. En dat doen ze in Groningen nog

Zonderman stonden twee dingen centraal geld

scholing en veiligheid werd weinig gedaan en

wel altijd zoals ze dat onder Zonderman ook

verdienen en geld verdienen. Niets kon en alles

een mobieltje hoefde niet meer te kunnen dan

deden. “We werven veel leerjongens van de BBL-

moest. We zaten in een afgetakeld pand, met

bellen en sms-en. Nu zijn we voor veel disciplines

opleidingen. De seriematige woningbouw is een

gordijnen die je thuis nog niet in je schuur zou

gecertificeerd, is er ruimte voor cursussen en

goede leerschool. Je moet kunnen doorpakken en

willen hebben. Onder ITBB is de uitstraling

de automatisering heeft een boost gekregen,

tempo kunnen maken. Dat vraagt een bepaalde

verbeterd”, vertelt Klaas Knol, Projectleider ITBB

waarmee ITBB voorop loopt in de branche.”

mentaliteit. Als ze het bij ons de eerste twee jaar

Elektrotechniek sector woningbouw.

‘redden’, dan zijn het ook blijvers.” Mentaliteit

Boost

ITBB had geen makkelijk start in Groningen. Vlak

Zijn collega Anne Posthumus, Hoofd service en

nadat het bedrijf was overgenomen, brak de

onderhoud management, valt hem bij. “Zoals het

crisis uit. Na vier jaar was er geen andere keuze

was, kon het eigenlijk echt niet meer. Afspraken

dan een drastische reorganisatie waarbij enkele

met klanten maakten we bij voorkeur buiten de

medewerkers werden ontslagen. Groningen

deur. Nu ontvangen we klanten graag hier.” De

is actief in de seriematige woningbouw,

ITBB INSIDE I 21


Elektro & klimaat gaan samen 22 I ITBB INSIDE


Nieuwe structuur

ITBB Elektrotechniek bv en ITBB Klimaattechniek bv gaan samen verder als ITBB bv Door de grote overlap van werkzaamheden

Klimaattechniek bv betekent dit dat u voortaan voor

en projecten is besloten om de bedrijven ITBB

gebouwgebonden installatiewerkzaamheden zaken

Klimaattechniek bv en ITBB Elektrotechniek bv per

doet met nog maar één ITBB bv.

31 juli 2017 te fuseren waarbij ITBB Klimaattechniek bv in ITBB Elektrotechniek zal integreren. De naam

Vanaf heden zijn de contactgegevens, bankrelatie

van ITBB Elektrotechniek bv wordt daarbij gewijzigd

en het kvk- en btw nummer van ITBB bv van

in ITBB bv.

toepassing. Dit zijn de oude, reeds bestaande nummers van voorheen ITBB Elektrotechniek bv. De

Binnen ITBB bv bieden we alle specialistische

contactpersonen binnen ITBB blijven ongewijzigd.

kennis van zowel elektrotechniek als klimaat- en

De fusie draagt verder bij aan een sterkere

installatietechniek. Of het nu gaat om (seriematige)

klantbeleving waarmee wij u nog beter de kwaliteit

woningbouw, utiliteit of zorg, nieuwbouw, renovatie

en financiële garanties kunnen bieden, die u van ons

of revitalisatie, advies, analyse, een nulmeting

gewend bent.

of design en built met 25 jaar instandhouding, overal heeft ITBB een passend team voor. Al onze

Voor de bedrijven ITBB Industrie bv, ITBB

specialisten maken gebruik van dezelfde systemen,

Ingenieurs- en Adviesbureau bv, ITBB Service en

specialistische backoffice en werkwijze, zodat

Onderhoudsmanagement bv en ITBB Beheer bv

overal hetzelfde hoge niveau geleverd wordt. Voor

verandert er niets.

u als klant van ITBB Elektrotechniek bv en/of ITBB

ITBB Group bv

ITBB Beheer bv

ITBB bv

ITBB Service en onderhoud management bv

ITBB Industrie bv

ITBB Ingenieurs & Adviesbureau bv

ITBB INSIDE I 23


Medisch Centrum Leeuwarden realiseert nieuwe spoedeisende hulp In nog geen jaar tijd realiseert Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) de grootste Spoedeisende Hulp (SEH) van Noord-Nederland. Op 23 november 2016 werd de eerste paal in de grond geslagen en met op 12 oktober van dit jaar de officiële opening. “Er is met man en macht aan gewerkt en alles verliep precies volgens schema”, aldus RVEmanager Jannie Docter, die het bouwproject voor het MCL leidt. De snelheid van bouwen is niet het enige bijzondere aan dit project. Dat is ook het ontwerp. Het hele gebouw wordt ingericht op de patiëntenstromen en het werkproces van de medewerkers op de SEH. Waar in de huidige SEH alle patiënten in dezelfde ruimte binnenkomen en gebruik moeten maken van dezelfde wachtruimte en behandelkamers, wordt de nieuwe SEH ingedeeld in vier zones, afhankelijk van de complexiteit van de zorg. Een zone voor laagcomplexe zorgvragen, midden/hoog complexe zorgvragen, een zone voor acute zorg en een zone voor specialistische hulpverlening. De laatste zone kan volledig worden afgesloten met oog op zeer besmettelijke ziekten, zoals Ebola.

24 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 25


“De afdeling is rond de patiënt gebouwd” Ergonomie

zodat verpleegkundigen en artsen nooit hoeven

en technische zaken voor te bereiden. En als het

Ambulances krijgen aan de achterkant van het

te ‘schakelen’ als ze een andere behandelkamer

moet, overleggen we tussendoor nog een keer.

gebouw een eigen ingang. De behandelkamers

binnengaan. Om tot deze ideale inrichting te

Daar maken we tijd voor vrij.”

voor specialistische zorg liggen hiernaast,

komen, is gebruik gemaakt van een zogenaamde

zodat gedetineerden, psychiatrische patiënten

mock-up, een demonstratieruimte waar 120

Docter vindt het een prettige manier van werken,

en slachtoffers van zedenmisdrijven, maar

medewerkers de inrichting konden zien en

niet alleen vanwege de prettige samenwerking

ook patiënten die mogelijk besmet zijn met

ervaren, op basis waarvan ze suggesties konden

met ITBB. “Ik neem nu beslissingen op

gevaarlijke of besmettelijke stoffen niet via

doen.

detailniveau op het moment dat ik ook zie hoe

de centrale ingang naar binnen hoeven. Alle

ze in de ruimte werken. Als ik die voor aanvang

ruimtes die niet direct met de patiëntenzorg te

Bouwproces

van de uitvoering had moeten nemen, had ik in

maken hebben, liggen rond de behandelkamers:

Docter deed de eerste ideeën voor de nieuwe

een aantal gevallen waarschijnlijk minder goede

het kenniscentrum met flexibele werkplekken,

SEH op in het Deense Odense Academisch

keuzes gemaakt.” Ze merkt dat ze mede door

spreekkamers en voorraadmagazijnen. De

Ziekenhuis, welke zij met een aantal collega’s

de werkwijze “super gemotiveerd” is om de SEH

hechtkamer en de medicijnkamer hebben een

bezocht. In Leeuwarden wilde zij de rust en

te realiseren die ze voor ogen heeft. “Het meest

doorgeefluik, zodat bijvullen snel en efficiënt

duidelijke taakverdeling realiseren die ze daar

geïnspireerd ben ik door de samenwerking,

gaat.

zagen. Daarom heeft ze de ideeën voorgelegd

waardoor we zo snel zo iets prachtigs kunnen

aan architectenbureau IAA en een VOF

bouwen.”

Ook in de behandelkamers zelf is alles afgestemd

bestaande uit ITBB, verantwoordelijk voor

op de ergonomie van de medewerkers. Er

alle elektro- en werktuigkundige installaties,

is geen los armatuur voor verlichting meer

en bouwkundig aannemer BGDD. Ze heeft

aanwezig en zuurstof, medische gassen en

hen gevraagd met hun beste oplossingen te

elektra komen uit een enigszins beweegbare

komen voor de gewenste nieuwe SEH. Het

zuil aan het plafond die de werkvloer vrij houdt.

ontwerp was daarmee een coproductie, waarin

Een aantal behandelkamers is voorzien van

de deskundigheid van verschillende partijen

tilliften, zodat zwaardere patiënten niet meer

samenkwam. In de uitvoering is die werkwijze

door medewerkers op bed hoeven te worden

eigenlijk voortgezet, vertelt Docter. “We komen

getild. En geen van de ruimtes is gespiegeld,

wekelijks bij elkaar om het proces te bespreken

26 I ITBB INSIDE


Zorg

Puzzel op niveau De nieuwe SEH kent niet alleen een innovatief zorgconcept. Ook wat installaties betreft is het een hoogstandje. Zo wordt de afdeling, in overleg met de politie, voorzien van de nieuwste beveiligingsapparatuur, die evenals het verpleegkundige oproepsysteem via wifi gaat. De elektra is per ruimte gescheiden met ieder een eigen trafo en groepenkast om met zo min mogelijk invloed op de gang van zaken onderhoud uit te kunnen voeren op de SEH, die 365 dagen per jaar, 24 uur per dag in bedrijf is. De grootste uitdaging vormde de ruimte boven de plafonds, waar veel techniek een plek moest krijgen, onder meer door de beweegbare zuilen en de tilliften en de hoge eisen die in een ziekenhuis aan de luchtbehandeling worden gesteld.

ITBB INSIDE I 27


ITBB Partners

Martijn Gils Directeur Geveke Bouw en Ontwikkeling

“Onze bedrijven werken al meer dan 50 jaar samen” “Een man, een man. Een woord, een woord. Dat

standaardiseren. We kunnen daarna de schil

is waar ik aan denk bij ITBB. Dat is hoe we zaken

aanpassen aan elke wens, situatie en doelgroep.

doen in het Noorden”, vertelt Martijn Gils Directeur

Daardoor kunnen we maatwerk bieden waar veel

woningbouw bij Geveke Bouw en Ontwikkeling trots.

mensen toch naar zoeken.” Rond dit concept hebben

Hij kijkt terug op een lange samenwerking met ITBB.

ITBB en Geveke elkaar gevonden. De start van een

“In al die jaren hebben we nooit een dispuut gehad.

lange samenwerking en vele mooie projecten.

Met een goede samenwerking komt vertrouwen. Dan hoef je niet elk punt vast te leggen. Want je

Constante evaluatie

weet dat het goed komt.”

“Wat goed is aan de samenwerking?” Gils hoeft niet lang na te denken. “De constante evaluatie. ITBB

Toch was het even wennen in het begin. De bekende

onderscheidt zich door te evalueren wat goed gaat

partner Zonderman uit Groningen werd negen jaar

aan een project en wat minder goed is gegaan. Is een

geleden overgenomen door ITBB. Een nieuwe naam,

project afgerond dan volgt ook een korte evaluatie.

maar gelukkig wel dezelfde mensen. “Het was in het

Die werkwijze is tot nu toe uniek en een verademing

begin net als daten. Je moet eerst even kijken of de

in de branche.”

klik er is. Maar gelukkig bleven veel van de mensen die we kenden van Zonderman zitten. Dan gaat de

Nieuwe standaard

samenwerking al snel op dezelfde voet verder.”

Zo vanzelfsprekend is het namelijk niet. “De ‘oude manier van zakendoen’ is een aannemer die zegt:

Benadering van de klant

‘Ik bepaal en jij maakt het maar.’ ITBB evalueert

20 jaar ITBB. Wat is de grootste verandering volgens

niet alleen, maar past ook de werkzaamheden

Gils? “Wat de afgelopen 50 jaar veranderd is in de

aan op basis van de feedback die we ze geven en

markt is de benadering van de klant. De tijd van

hun eigen expertise die ze inbrengen. Zo wordt de

stugge aannemers is voorbij”, voegt hij er lachend

samenwerking steeds beter en hoef je bepaalde

aan toe. “Hoewel ik een hekel heb aan clichés is

Betaalbaar en ruim

punten niet meer aan te dragen. In de hele branche

het duidelijk dat ‘de klant centraal stellen’ echt

“We zijn in dit kader trots op de samenwerking

zie je steeds meer deze beweging. Dat zorgt

noodzaak is. Dit besef is gegroeid tijdens de crisis,

met ITBB op het gebied van ons ‘Betaalbaar Ruim

uiteindelijk voor prettige verlopende - en financieel

maar het is nu nog steeds belangrijk. Mensen willen

Wonen’-concept”, vervolgt Gils. “Hierbij combineren

gezonde projecten. Daarmee zet ITBB een nieuwe

steeds meer een woning die echt bij hen past. Die

we ruimte met een aanvaardbare prijs. Onze

standaard voor de markt.”

aan te passen is aan hun wensen. En wij zorgen daar

woningen laten zich optimaal afstemmen op de

natuurlijk graag voor.”

individuele wensen van kopers. We bereiken dit door de technische kant van de woning te

28 I ITBB INSIDE


www.itbb.nl

Samenwerken aan succes... De toppers van ITBB zijn getraind in samenwerken, want zoals Johan Cruijff al zei ‘alleen kan je niks en met zijn allen kun je alles’. ITBB Group werkt vanuit gespecialiseerde businessunits aan succes door synergie, want winnen doe je in onze optiek met z’n allen. ITBB is actief in de sectoren zorg, utiliteit, industrie, woningbouw, papier, food, lichte chemie, speciaalmachines en stalen kunstwerken.

• ITBB Elektrotechniek • ITBB Klimaattechniek • ITBB Industrie • ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau • ITBB Service en Onderhoud

Heerenveen - Groningen


De term BIM begint steeds vaker te vallen in het huidige bouwproces. Maar waar staat het nu precies voor? BIM staat voor Building Information Modelling en wordt gezien als de meest innovatieve en ingrijpende verandering in de bouw. Gedurende een bouwproces werken veel verschillende partijen samen om uiteindelijk tot een gezamenlijk resultaat te komen. De rollen en tevens de verantwoordelijkheden verschuiven gedurende het bouwproces regelmatig. Al deze dynamiek maakt de kans op fouten en op inefficiënt werk steeds groter. Voor deze uitdagingen is BIM de oplossing. Gedurende het hele ontwerpproces, de uitvoeringfase en Service & Onderhoud wordt vanuit één 3D model alle benodigde informatie opgeslagen, beheerd en geraadpleegd. Alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces werken aan hetzelfde 3D model en zien van elkaar wat er gebeurt. Met BIM wordt het zwaartepunt van het bouwproces in de ontwerpfase gelegd, in plaats van in de uitvoeringsfase. In een traditioneel bouwproces komen vaak gedurende de uitvoering wijzingen en fouten “boven drijven”, met BIM haal je deze fouten al in de ontwerpfase uit het model, met bijvoorbeeld “clash controles”. Wat gedurende de uitvoering resulteert in minder fouten en efficiënter werk. Het beleefcentrum op de Afsluitdijk is een voorbeeld van een ITBB BIM project. De gehele technische installatie is in 3D gemodelleerd en afgestemd met het bouwkundige en constructieve model. Het 3D model kan na de uitvoeringfase gebruikt worden voor Service & Onderhoud. ITBB streeft ernaar dat BIM de norm gaat wordt voor alle utiliteit- en woningbouwprojecten. Van ontwerpfase naar uitvoering. Van uitvoering naar Service & Onderhoud!

30 I ITBB INSIDE


De tekenkamer van ITBB

v.l.n.r Mark Jan Gorter, Guido van Gelder, Henry Reker, Jan Pieter Kugel, Julio Gonzalez, Arie van Dorp

ITBB INSIDE I 29


Synergie

Als achterneven troffen ze elkaar van jongs af aan op het water en tijdens zomerkampen voor gehandicapte kinderen waar beide families actief waren. In een later stadium werkten ze professioneel samen toen Leon voor IHN een laboratorium automatiseerde dat Jelle ging verbouwen. “Hier is de kiem gelegd voor een samenwerking die twee jaar later gestalte kreeg in het ingenieurs- en adviesbureau dat onder de ITBB-vlag ging opereren”, vertelt Leon Jassies een kleine achttien jaar later.

Als directeur en mede-eigenaar van het negen ingenieurs tellende ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau, zag Jassies eind jaren negentig een wens in vervulling gaan. “Ik wilde altijd al graag voor mezelf aan de slag; apparaten en machines ontwerpen, engineeren en als het even kan ook nog fabriceren. Dat zou bij een groot ingenieursbureau nooit gebeuren. Toen Jelle me die kans – en ook bedrijfsruimte – bood, greep ik die wat graag aan. En nooit spijt van gehad. We doen mooie klussen en vullen de andere ITBBbedrijven op bepaalde terreinen perfect aan. Met name in de industrie waar we bijvoorbeeld bestaande installaties en leidingwerk – dat aangepast moet worden - op de millimeter nauwkeurig in 3D scannen om vervolgens de nieuwe situatie even nauwkeurig in te kunnen tekenen, doorrekenen en visualiseren. Installeren wordt daarmee een stuk eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger.” Innovatief, creatief en divers Actueel, innovatief voorbeeld van de samenwerking tussen de collega’s van elektrotechniek, industrie en werktuigbouwkundig ingenieurs van ITBB is de gezamenlijke ontwikkeling van een duurzaam energieconcept dat restwarmte benut om duurzame elektriciteit te produceren. “Een ambitieus project waarin thermodynamica, mechanica en elektrotechniek fraai samenkomen”, aldus Jassies die nog niets kan zeggen over de voortgang. Het Ingenieurs- en Adviesbureau is van oudsher vooral actief in de apparaten- en machinebouw. Met als specialisme: het vinden van slimme (maatwerk)oplossingen voor complexe vraagstukken. “Klanten schakelen ons vaak in

32 I ITBB INSIDE

om mensen en/of machines beter en efficiënter te laten samenwerken. Daar komt niet alleen de nodige engineering en tekenwerk bij kijken, maar vooral ook creativiteit en inlevingsvermogen. Echt maatwerk dus.” Al deze zaken, als ook het ontwikkelen van prototypes, nemen de Heerenveense ingenieurs voor hun rekening. “Daarmee onderscheiden we ons in de markt. Bovendien maakt het dat we in uiteenlopende sectoren actief zijn. Van de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie tot de chemische industrie en machinebouw. Producenten en OEM-ers schakelen ons vooral in voor advies, technisch onderzoek en het ontwerpen van speciaalmachines. Voorbeelden zijn de garnalenpelmachine en machines om snoep, babyvoeding of tabak in te pakken die we ontwierpen en in eigen werkplaats fabriceerden.” Specialisme Niet genoemd, maar toonaangevend is het Ingenieurs- en Adviesbureau in de bruggen- en sluizenbouw. Een specialisme dat vanuit de vraag ontstond, vertelt Jassies. “Veel van de bruggen die we kennen zijn in de jaren zestig en zeventig gebouwd en door de toegenomen verkeersdruk en –belasting vaak eerder dan voorzien aan vervanging toe.” Rond 2003 kreeg Jassies de verzoeken om ontwerptekeningen te beoordelen op haalbaarheid en maakbaarheid van zowel de constructies als de aandrijving. “Helemaal ons ding”, zegt hij opgetogen. “Kennis van constructies, draagkracht, materialen en dynamica en mechanica komen hierin immers prachtig samen. We hebben ons

daarin vastgebeten en gespecialiseerd. Het dienstenpakket is sindsdien stap voor stap uitgebreid richting het advies- en ontwerpstadium. Met als resultaat dat opdrachtgevers – waaronder overheden, weg-, water- en bruggenbouwers – ons nu zowel inschakelen voor het uitvoeren van risicoanalyses, haalbaarheidsstudies, het beoordelen van constructies en de installaties als het ontwerpen, doorrekenen en in 3D tekenen en inmeten daarvan.” Grote voordelen In het op de millimeter nauwkeurig ontwerpen en inmeten loopt het ingenieursbureau voorop, wat grote voordelen biedt. Het wordt daarmee immers gemakkelijk(er) onderdelen te prefabriceren en op het werk te assembleren. Dat geldt voor zowel de constructie als benodigde installaties. “Daarmee kun je niet alleen nauwkeuriger werken en een betere kwaliteit leveren, maar beperk je ook de montagetijd. Bovendien ben je minder afhankelijk van bijvoorbeeld weersinvloeden”, aldus Jassies. Hij verwacht dat ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau in dit segment doorgroeit. “Dat baseer ik niet alleen op de ontwikkelingen in deze markt, maar ook op onze leidende positie. Zelfs de grootste ingenieurs- en adviesbureaus hebben niet meer dan twee of drie specialisten op dit terrein. En die bieden niet het totaalpakket dat wij leveren. Hier ligt voor ons nog veel werk in het verschiet. Het is een mooie basis om de komende 20 jaar vol vertrouwen tegemoet te zien.”


Leon Jassies, directeur ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau

“Wij vullen elkaar goed aan” ITBB INSIDE I 33


Marcel Hoogland, Dräger Nederland

“Wij delen al meer dan 20 jaar onze kijk op kwaliteit” Dräger Nederland deed al zaken met ITBB toen Marcel Hoogland meer dan tien jaar geleden bij het bedrijf begon als Business Unit Manager Fire & Gas. De relatie gaat zelfs al langer terug, waarbij hij de tel is kwijtgeraakt van het aantal samenwerkingsprojecten op het gebied van brandmeld- en ontruimingssystemen. “Wij ontwerpen en leveren de materialen. ITBB zorgt er vervolgens voor dat de gehele installatie conform wet- en regelgeving wordt aangelegd.” Na het programmeren van de centrales wordt tenslotte het gehele systeem samen getest en eventueel gecertificeerd opgeleverd. Een brandmeldsysteem is veelal één van de laatste systemen die geïnstalleerd worden, omdat het gebouw droog en stofvrij moet zijn. Het gebouw kan echter niet in gebruik worden genomen, zonder dat het brandmeldsysteem operationeel is. “Het is dan altijd prettig samenwerken met een partner die niet alleen op tijd gereed is, maar ook de installatie in een keer goed en compleet heeft aangelegd. Hierdoor gaat geen onnodige tijd verloren aan ‘fout zoeken’ en het oplossen van de fouten. De klant kan hierdoor zijn gebouw op tijd in gebruik nemen, mét een brandveilige installatie. Ons credo is immers niet voor niets ‘Technology for life’,” aldus Hoogland. Samenwerking “Een eindproduct moet niet alleen goed geleverd worden, je wilt ook dat de manier waarop dit tot stand komt goed verloopt.

34 I ITBB INSIDE

Voor ons is ITBB hierin een ideale partner. In onze samenwerking komt het regelmatig voor dat wij onderaannemer van ITBB zijn maar ook hoofdaannemer. In deze laatste rol is het van belang dat iemand de honneurs op locatie waarneemt wanneer wij daar niet aanwezig zijn.” Beide bedrijven zijn op dit punt volgens Hoogland goed op elkaar ingespeeld. Wat verder helpt is dat beide bedrijven een bijzonder laag verloop hebben, waardoor bijvoorbeeld projectleiders, montageleiders, inbedrijfstellers van beide bedrijven elkaar door en door kennen. Dat beide bedrijven familiebedrijven zijn, speelt daarnaast ook een positieve rol in de chemie, vermoedt Hoogland. “We doen veelvuldig samen vervangingsprojecten in de gezondheidszorg. Hierbij is aandacht voor het operationele proces van de klant en haar cliënten van essentieel belang. Het is dan prettig om met een partner samen te werken die als geen ander weet hoe hiermee omgegaan moet worden.” Wederzijds vertrouwen Ook in moeilijke situaties die bij het uitvoeren van projecten soms onvermijdelijk zijn, is de samenwerking altijd gericht op het alsnog behalen van het doel: tijdig leveren aan de klant. Uiteindelijk draait het in de samenwerking op wederzijds vertrouwen. In alle geledingen van beide organisaties is dat aanwezig en volgens Hoogland is vertrouwen de key-succesfactor in de samenwerking tussen Dräger en ITBB.


www.itbb.nl

ITBB INSIDE I 35


Actueel

ITBB vervangt deel van het wagenpark

Holografische projectie. 3D beleving in optima forma

Onze specialisten zijn gefocust op de laatste technische ontwikkelingen en innovaties. Zo maakt de 3D visualisatie een enorme ontwikkeling door. Met deze techniek worden 3D ontwerpen ook 3D virtueel zichtbaar gemaakt. ITBB heeft de kennis in huis om u bijvoorbeeld een hologram te bieden van het 3D model. Dit model kan dan inclusief de volledige technische installatie via een hologram op een light-field display table of op een interactive holographic table worden getoond. Een innovatie en een prachtig gereedschap voor commerciële en operationele doeleinden.

Doorlopend maar in het bijzonder in het jaar 2015 hebben we bij de reorganisatie ons wagenpark ook tegen het licht gehouden. Het sluipt er langzaam in, maar feitelijk reden er te veel montagewagens in relatie tot de personele bezetting. Mooi voor de medewerkers zult u denken… maar zie de stijgende kosten. Klanten zijn er de laatste jaren aan gewend steeds meer te krijgen voor minder geld. Helaas geldt deze redernatie niet voor de mobiliteit. Bovendien moeten we de mobiliteit in het kader van duurzaamheid en een gezonde leefomgeving strakker organiseren. Meer carpoolen of gewoon weer op de fiets naar ons werk. Gezond, goed voor het milieu en beperking van kosten en dus goed voor de continuïteit van werk en inkomen. Naast de logistieke optimalisatie kiezen we vaker bewust voor hybride mobiliteit en een schoner en kleiner wagenpark.

in woningbouw is inmiddels geïntegreerd in ITBB, veelal met dezelfde mensen en strakke logistiek. Met sterke en zwakke items geoptimaliseerd. In combinatie met nieuwe huisvesting, moderne backoffice en de nieuwste tools en materieel is ITBB Groningen klaar voor de toekomst.

ITBB Containerterminal Groningen is een ‘eyecatcher’

Na 10 jaar is bedrijfsnaam Zonderman vervangen door ITBB Medio 2017 hebben we de logo’s op de gevels van de vestiging Groningen vervangen door de bedrijfsnaam ITBB. Zonderman, opgericht in 1928, heeft een sterkte opgebouwd in zijn jarenlange bestaan met het aannemen van elektriciteitswerken in seriematige woningbouw, zoals die tekst jaren schitterde op de bedrijfsauto’s van de firma. In 2007 kocht ITBB het bedrijf en omarmde het specialisme dat aanwezig was bij de mannen van Zonderman. Door de economische recessie medio 2008 stagneerde de productie in de woningbouwsector enorm. Tijd voor transitie van de organisatie Zonderman naar de nieuwe werkelijkheid. Zonderman haar sterke specialiteit 36 I ITBB INSIDE

ITBB heeft zo’n zeventig units voor logistieke optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Van zeecontainers tot schaftunits enkelvoudig, koppelbaar, als werkplaats, voor opslag, schaft of mobiele kantoorunit. Qua logistiek passen deze units goed in ons projectmatige proces, zodat we just on time alle onderdelen en het materieel ter plekke te hebben. Doordat de units nu centraal worden opgeslagen en netjes worden gehouden in Groningen, vallen ze op. Een eyecatcher aan de A7.


ITBB Partner Lichtadviseur Frank Bisschop van Philips Lighting

Highpower LED is het licht van de toekomst. Zelfs de lichtadviseurs van Philips stonden volgens Frank Bisschop wel even met hun oren te klapperen toen toenmalig ‘lichtdirecteur’ John Whybrow die stelling in 1997 poneerde en er vervolgens ook naar handelde. Maar hij kreeg gelijk. Philips is voorop blijven lopen in de ontwikkelingen in LED. Om die positie goed te kunnen benutten, werkt het bedrijf met ambassadeurs in de markt: LED-experts. Bisschop hoefde niet lang te denken wie hij daarvoor wilde voordragen. ITBB is voor hem een ‘Excellent partner’.

“ITBB is altijd op zoek naar win-win in de hele keten. Zo werken wij al meer dan 20 jaar samen”

Het is zowel zijn eigen adagium als dat van ITBB. Niet direct draaien wat de klant vraagt, maar vragen wat de klant echt wil, zodat je de beste oplossing kunt bieden. Wat LED betreft betekende dat in de beginjaren volgens Bisschop dat je je nek moest durven uitsteken. “Het was een stuk duurder dan traditioneel en dat verdiende je puur op energieverbruik toen nog niet terug. De winst voor de eindgebruiker was destijds alleen dat hij kon laten zien dat hij groen bezig was.” Early adopters De ontwikkelingen in LED gingen heel snel en de winst werd, zoals Bisschop zijn klanten voorspelde, in evenredig tempo groter. Van de installateur vroeg dat tempo volgens hem vooral een open attitude ten opzichte van veranderingen in licht. Die vindt hij bij ITBB. De nieuwbouw voor Dierenasiel De Wissel vindt hij nog steeds een mooi voorbeeld, al is het alweer een jaar of zes geleden. In het bestek stond traditionele TL-verlichting. “Gerhard van der Zee kwam bij mij met de vraag of volledig LED mogelijk was. Het

was één van de eerste projecten waarin daarvoor werd gekozen.” De wens om te innoveren komt bij ITBB van binnenuit, wil hij ermee laten zien. “Ze behoren tot de early adopters. Dat maakt ze zulke goede ambassadeurs.” Betrouwbare partner Maar Bisschop werkt niet alleen graag met ITBB samen vanwege hun innovatiedrang. Hij waardeert ook de manier waarop het bedrijf zaken doet. “ITBB is altijd op zoek naar de win-win voor de hele keten, van producent tot eindgebruiker. En hij waardeert hun open- en eerlijkheid. Niet alle projecten waaraan ze werken gaan naar Philips, ik denk dat wij als Philips bij de meeste lichtprojecten betrokken zijn. ITBB zal mij nooit vragen een offerte te maken als vooraf al vaststaat dat een in het bestek genoemd ander merk geleverd moet worden. Als ze mij benaderen, dan heb ik ook een reële kans. Daarmee zijn ze voor mij een heel betrouwbare partner.” Project in de spotlight Het meest memorabele project dat Frank Bisschop met ITBB realiseerde is de 11-stedenhal in Leeuwarden. Bisschop en ITBB gingen uit van LED, maar toen de opdrachtgever de armaturen zag, schrok men even. In de artist impression van de architect waren traditionele high bay armaturen getekend. De platte LEDarmaturen pasten niet in zijn plaatje. Het kostte Bisschop twee maanden om een oplossing te vinden: een reflector waarin de LED-armaturen konden worden verzonken. Het had wat voeten in de aarde, maar het was wel de eerste nieuwe ijshal in Nederland met LED-verlichting.

ITBB INSIDE I 37


ITBB Directieteam

Ing. Jan Vledder Hoofd KAM

Jelle J. Boorsma Jelke van der Duim Gerhard van der Zee Edwin de wit Leon Jassies

Algemeen directeur Vestigingsleider ITBB Groningen Algemeen directeur ITBB Bedrijven Controller ITBB Beheer Directeur ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau

38 I ITBB INSIDE

Jan is al 20 jaar verantwoordelijk voor het ITBB kwaliteit- en VGM-beleid. Het DNA van ITBB. Essentieel, omdat daarmee risico’s worden beperkt en kwaliteit is gewaargeborgd. Gemotiveerde collega’s en tevreden klanten zijn het gevolg, dus erg leuk om te doen!

Rob de Vries

Ing. Ronald van Hettema

Servicecoördinator ITBB Service en Onderhouds Management

Hoofd bedrijfsbureau

Rob heeft 20 jaar ervaring in de installatiebranche. Succesvol in het organiseren en oplossen van technische complexe vraagstukken. De kracht achter ITBB Service en Onderhoud Management. In zijn vrije tijd maak Rob graag toertochten op de motor en is hij vrijwilliger bij De Zonnebloem.

Ronald is sinds 2002 werkzaam bij ITBB I&A. Als hoofd bedrijfsbureau binnen het team engineering ontwikkelen wij speciaal machines en bruggen. De kracht ligt in goede samenwerking zowel binnen ITBB als bij externe bedrijven, om onze expertise uit te dragen, samen oplossingen te ontwikkelen en nieuwe verbindingen te leggen.


van het huis

Aangenaam

Ing. Sietze Lukkes

Ing. Jelke van der Duim

sr. Manager ITBB Industrie

Vestigingsleider ITBB Groningen

Onze mensen maken ITBB. Elke dag en bij elk project zijn het onze medewerkers die de signatuur realiseren van de kwaliteit en de service waar wij voor staan. Onze leidinggevende specialisten ontwikkelen en bewaken de processen die hiertoe moeten leiden. Vanaf de aanvang tot en met de afronding van elk project.

Sietze heeft ruime ervaring in machine-, apparatenbouw en procesindustrie. Zijn kracht ligt in het zoeken naar en adviseren in oplossingen voor klantspecifieke vraagstukken en het managen van de teams. Sietze wordt enthousiast van leuke en uitdagende projecten.

Met 24 jaar ervaring in operationele en managementfuncties bij een landelijk concern, is Jelke succesvol in het verbinden van projecten, klanten, afdelingen en mensen, alsmede het managen van kansen en risico’s. Tevreden klanten, medewerkers en een gezond resultaat zijn het gevolg!

Ing. Arie van Dorp

Richard Bottenberg

sr. Manager ITBB Klimaattechniek

sr. Projectleider ITBB Klimaattechniek woningbouw en kleine utiliteit

Met ruim 18 jaar ervaring ziet Arie het als een uitdaging om de mogelijkheden van de techniek te vertalen in een helder verhaal, zodat de juiste keuzes gerealiseerd kunnen worden en ze te resulteren in een succesvol project met een tevreden gebruiker en een langdurige relatie.

Met ruim 16 jaar ervaring in de seriematige woningbouw en de utiliteit bij diverse middelgrote tot grote installateurs, voelt Richard zich uitstekend op zijn plek bij ITBB. Succesvol in projectmanagement, het inschatten van kansen en risico`s en het begeleiden van mensen.

ITBB INSIDE I 39


22 I ITBB INSIDE 40


Project I De Werf Joure

Project: • Nieuwbouw Woon-Zorgcomplex De Werf in Joure (8.000 m2) • Vorm; Bouwteam met voorselectie Opdrachtgever: • Zorggroep Hof en Hiem Joure Programma: • 17 luxe appartementen • Parkeergarage • Senioren wijkcentrum • Praktijk Maatschap Jouster Huisartsen • Apotheek Benu • Praktijk Ziekenhuis Tjongerschans • Praktijk Hof en Hiem Thuiszorg • Oefentherapie Cesar • Diëtistenpraktijk Hester Visser Architect: • Zijlstra Architecten Bakhuizen Bouwfysica: • Landstra Oosterwolde Hoofdaannemer: • Bouwgroep Dijkstra Draisma Bolsward/Dokkum Ontwerp en adviseur, duurzame-, zorgen technische installaties: • ITBB bv Klimaat- en sanitaire installaties: • ITBB bv Elektrotechnische installaties: • ITBB bv, Heerenveen/Groningen

ITBB INSIDE I 41


42 I ITBB INSIDE


Zonne-energie Jan Peter van der Wal, 1e monteur PV-specialist

Grootste komkommerteler van Nederland werkt CO2-neutraal dankzij pv

Steeds meer consumenten kiezen

niet in vol bedrijf is, leveren WKK-centrale

Er ligt een onderhoudscontract onder dit

voedingsmiddelen niet meer alleen op smaak,

en zonnepanelen samen namelijk te veel

werk. De installatie is daarom aangesloten op

maar ook op de wijze waarop ze tot stand

energie voor de nutsaansluiting die daardoor

onze portal, zodat we de werking ook altijd op

zijn gekomen. Supermarkten verbreden

overbelast raakt. Waarschijnlijk is dat laatste

afstand kunnen volgen. Mocht er dan later iets

hun assortiment duurzaam geproduceerde

een tijdelijk probleem, want de groenteteler

aan de hand zijn, dan zien wij onmiddellijk in

producten en maken er ook graag reclame

uit Sexbierum heeft uitbreidingsplannen, maar

welke omvormer het probleem zit.

mee. Een mooi voorbeeld was het interview

er moest wel een oplossing worden gevonden.

met komkommer- en paprikateler Hartman

Energie doorgeven aan andere gebruikers

Behalve door ITBB, is de hele installatie ook

uit Seksbierum in het Albert Heijnmagazine

in de omgeving was geen optie, omdat de

nog compleet gecontroleerd door N-com.

Allerhande van april, waarin Jeroen Hartman

installatie is aangesloten op een trafo van

De Triodosbank die de leaseconstructie

vertelt dat het familiebedrijf CO2-neutraal

Hartman. In overleg met het meetbedrijf van

mogelijk maakt, stelt deze externe controle

werkt. Een belangrijke bijdrage aan de

de nutsaansluiting werd in eerste instantie

als eis. N-com kijkt niet alleen of de kabel-

duurzame werkwijze van Hartman levert de pv-

gekozen voor het plaatsen van een regelaar

en stringberekeningen kloppen. Ook het

installatie die is aangelegd in 2016 door ITBB.

die milliampères meet. Komen die boven

revisiepakket moet aan bepaalde eisen voldoen

Hartman had al een biogas WKK-centrale.

een bepaalde bandbreedte, dan schakelt de

en er moet netjes en overzichtelijk zijn gewerkt.

Vorig jaar besloot het bedrijf daarnaast ook van

pv-installatie automatisch wat terug, zodat

Zo moeten alle omvormers zijn genummerd

pv gebruik te gaan maken. Op het dak van de

de totale hoeveelheid geleverde energie niet

en de strings moeten zijn gebundeld. Eerder

koel- en verpakkingsruimten liggen nu 2280

boven de aansluitwaarde van de trafo komt.

betaalt de bank niet uit.

zonnepanelen. Die zijn niet van Hartman zelf.

Dit systeem werkte prima, uiteindelijk bleek

Friesland Zon is eigenaar, Hartman B.V. least ze.

het voor Hartman echter gunstiger de WKK-

Als één van de vaste installateurs van Friesland

centrale niet op volle kracht te laten draaien.

Zon wist ITBB uit eerdere projecten hoe streng

Snel en veel

de externe controleurs zijn. We hebben laten

Voor de aanleg van de pv-installatie schreef

Complimenten

zien dat we het kunnen. Daarbij helpt het dat

Friesland Zon een aanbesteding uit. ITBB bleek

Om de zonnepanelen op tijd op het dak te

we ook veel in de utiliteitsbouw werken. Daar

de scherpste aanbieder. Voor de toppers uit

krijgen, moest er flink worden doorgewerkt. De

ligt de lat standaard hoog als het om netjes

Heerenveen was dit het grootste pv-project

mannen van ITBB weerstonden wind en storm

werken gaat. N-com heeft zelfs wel eens foto’s

dat het tot nu toe heeft uitgevoerd. En dat wil

om alles af te krijgen. Niet ideaal, maar de

van onze projecten gemaakt om aan andere

wel wat zeggen, want er is de utiliteitsbouw

weersomstandigheden hebben geen vertraging

installateurs te laten zien hoe goed het kan.

vrijwel geen project meer waarin pv niet wordt

opgeleverd. Nadat alles was aangelegd, is de

meegenomen. Heel ingewikkeld was de aanleg

installatie stap voor stap in gebruik genomen.

van de installatie voor ITBB niet, toch kende

Per zes strings is een omvormer geplaats. Die

het een aantal uitdagingen. Alle panelen

zijn vervolgens weer aan elkaar gekoppeld.

moesten binnen zes weken op het dak liggen

Door ze een voor een in gebruik te nemen,

en werken. Daarnaast was het afstemmen met

kun je digitaal precies volgen waar eventuele

de WKK-centrale een puzzel. Als Hartman

afwijkingen zitten.

ITBB INSIDE I 43


ITBB Partner Pier Attema Projectleider Vastgoed & Facilitair Noorderbreedte

“ITBB heeft dé ingrediënten voor een vlotte bouw en een vlekkeloze samenwerking. Zo werken we al 20 jaar samen. Dat is goud waard!” Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan

Rond 2004 realiseerde ITBB voor Zorggroep

ouderen in Friesland. Met veertien locaties,

Noorderbreedte, in samenwerking met

een revalidatiecentrum en de kleinschalige

PierAttema, de nieuwbouw van verpleeghuis

woonzorgvoorziening Noorderbreedte State

‘De Batting’ in Harlingen. Dit beviel zo goed dat

zijn er altijd kleine aanpassingen of nieuwe

vele grote projecten volgden. Over het mooiste

bouwprojecten gaande binnen het bedrijf.

project dat ze samen deden, hoeft Attema

“Hierbij is ITBB al meer dan 20 jaar lang onze

niet lang na te denken. “Dat is met stip die van

trouwe partner”, vertelt projectleider

verpleeghuis ‘De Stilen’ op West-Terschelling.

Pier Attema. Attema werkte als bouwmanager

Dit was een gefaseerde bouw. We sloopten

met ITBB in de samenwerking tussen het MCL

een stukje en bouwden daarna weer een stuk

en Noorderbreedte. Na de splitsing van de twee

nieuw op. Uiteindelijk heeft het project drie jaar

partijen, op 1 april 2017, werd hij projectleider

geduurd, met een prachtig eindresultaat. Dat dit

van Noorderbreedte. Hier leidt hij alle projecten

plaatsvond op zo’n mooi eiland maakte het extra

op het gebied van bouwkunde & techniek.

bijzonder.”

“Gelukkig is na de splitsing de samenwerking met ITBB gebleven. Zij zijn al zo lang onze

Altijd aan het innoveren

rechterhand bij verschillende projecten, ik kan ze

Zo is Noorderbreedte als zorgverlener altijd

eigenlijk niet meer uit het plaatje wegdenken.”

bezig om gebouwen te renoveren of te optimaliseren. Op dit moment bijvoorbeeld

Perfect team op juiste plek

de renovatie van Noorderbreedte Revalidatie

Het fijne vindt Attema dat hij elke keer met

in Leeuwarden. “Zo kunnen we de kwaliteit

vaste mensen van ITBB samenwerkt. “Door

van onze zorg hoog houden. We vinden het

de jaren heen kent iedereen elkaar, zo weet je

belangrijk daar scherp op te zijn.” Het fijnste is

precies wat je aan elkaar hebt. Bij elk project

dat tijdens de verbouwing de bewoners gewoon

zorgt ITBB ervoor dat het perfecte team wordt

in het gebouw kunnen blijven wonen. “ITBB

samengesteld, met de meest geschikte mensen

snapt dit en weet hier slim op in te spelen, door

voor die klus. Er zijn korte lijntjes tussen

de verbouwing zonder overlast aan te pakken.

iedereen en er wordt altijd goed naar onze

De bewoners hoeven niet te verhuizen en wij

wensen geluisterd. Dé ingrediënten voor een

kunnen tegelijkertijd werken aan verbeteringen.

vlotte bouw en een vlekkeloze samenwerking.

Nog een reden waarom ik vind dat ITBB

Dat is goud waard!”

als bedrijf het beste bij ons past voor zulke projecten. Op naar de volgende 20 jaar!”

44 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 45


Project Revitalisatie Blokhuispoort Leeuwarden

Op weg naar een duurzame samenleving

46 I ITBB INSIDE


Denken in kansen en mogelijkheden... “Duurzaam en energievriendelijk bouwen

koste van het comfort. Om dat in ons vier

en maatschappelijke ontwikkelingen én

betaalt zichzelf terug. In de eerste plaats

seizoenenklimaat het jaarrond te kunnen

veranderende wensen. Aanpasbaar bouwen

in de waardevastheid van het object.

bieden, moet je capaciteit voor comfort

sluit bij deze ontwikkeling aan. Net zo

Duurzame gebouwen en installaties gaan

installeren. Anders gaan mensen straks weer

goed als demontabel bouwen met een

langer mee, vergen minder onderhoud

het elektrisch kacheltje van zolder halen en

beperkte levensduur. Laatste zou zeker

en materialen kunnen opnieuw worden

hout stoken. Lijkt me slecht voor het milieu

een oplossing zijn voor de vele, vaak met

gebruikt. Bovendien ligt de verkoop- en

en niet de bedoeling.”

leegstand bedreigde bedrijfsgebouwen die

verhuurwaarde van duurzame gebouwen

onevenredig beslag leggen op de schaarse

aanmerkelijk hoger dan die van grijze. Dat

Paspoort

ruimte en ten koste gaan van de ruimtelijke

zie je vooral terug in bepaalde segmenten

Datzelfde milieu, en dan vooral in de

kwaliteit.

van de kantorenmarkt, waar de laatste jaren

vorm van het uitputten van de aarde en

veel leegstand is ontstaan en fors werd

het gebruik van fossiele brandstoffen,

Geen zorgen

afgeschreven.”

gaat Boorsma aan het hart. Hij is dan ook

“Ik begrijp die zorgen niet over de eindigheid

een warm pleitbezorger van de circulaire

van fossiele brandstoffen. Even los van

Jelle Boorsma is verheugd dat de

economie – en in het verlengde daarvan –

het feit dat ze milieuschade veroorzaken

toegevoegde waarde van ITBB binnen

een grondstoffenpaspoort. Beide gebaseerd

en bijdragen aan de klimaatverandering,

projecten steeds meer erkenning krijgt.

op het principe van een gesloten kringloop.

kunnen we ze prima missen. De zon is onze

“De techniek neemt zo’n belangrijker rol

Wat voor de bouw betekent dat er zodanig

grootste energiebron. Op een derde van de

in, dat wij veel meer sturend zijn in het

wordt ontworpen en gebouwd dat alle

Sahara kunnen we voldoende zonne-energie

totale bouwkundige ontwerp. Hierdoor

toegepaste materialen en componenten

opwekken om de hele wereld van stroom

ontstaan gebouwen die in het kader

in kaart worden gebracht, gewaardeerd

te voorzien. Dezelfde zon verwarmt de

van duurzaamheid, meerdere functies

en bij afbraak opnieuw worden gebruikt.

aarde waar we schone energie uit kunnen

kunnen aannemen in hun bestaanscyclus.’

“Het enige dat je dan hoeft toe te voegen

putten. Dan kunnen we ook nog energie

Steeds meer opdrachtgevers zien hier

is nieuwe energie. En daar hebben we echt

produceren met wind, stroming, waterstof

onze meerwaarde. “Werd duurzaamheid

genoeg van.”

en bijvoorbeeld kernfusie. Kortom, volop

aanvankelijk vooral als kostenpost gezien,

mogelijkheden om in de toekomst duurzaam

tegenwoordig wordt gekeken naar de

Levensduur beperken

in onze energiebehoefte te voorzien. Als

opbrengsten op de lange termijn. Een mooie

Ontwerpen en bouwen voor vele decennia

we zorgen voor slimme infrastructuur om

ontwikkeling die wat mij betreft niet ver

heeft zijn langste tijd gehad, meent Boorsma.

energie te transporteren, ligt een volledig

genoeg doorgezet kan worden. Al plaats ik

Hij pleit voor semipermanente bedrijfs- en

elektrische samenleving binnen handbereik.

overigens wel wat kanttekeningen bij het

huisvestigingsoplossingen om beter te

Hoe mooi is dat.”

passief bouwen. Daarin doorslaan gaat ten

kunnen anticiperen op technologische

ITBB INSIDE I 47


Altijd de beste oplossing door brede kennis

geworden. Het was voor ITBB een logische stap het dan ook op die wijze professioneler te organiseren. Uit de langdurige contracten van Service en Onderhoud spreekt volgens Rob de Vries vertrouwen van opdrachtgevers. Vertrouwen in de werkwijze, vaste contactpersonen en de korte lijnen in combinatie met professioneel gebruik van moderne technologie. Al onze mensen werken met een digitaal klantenportaal waarmee zowel wij als de klant altijd en overal toegang

Service en Onderhoud is 24/7 bereikbaar voor storingen. “Maar die komen minder vaak voor dan de meeste mensen denken”, vertelt Servicecoördinator Rob de Vries. Het gros van hun tijd besteden de service monteurs aan beheer van installaties die klanten vaak langjarig aan het ITBB toevertrouwen. Ook het op een juiste wijze in bedrijfstellen en inregelen van nieuwe installaties vraagt veel aandacht.

hebben tot alle digitale technische informatie. Ook krijgen onze mensen doorlopend trainingen om kennis op niveau te houden. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld innovatieve technieken op het gebied van gebouwbeheer en datalogen, energieconcepten, hybride technieken, koeltechniek, LED, ICT, PV, geothermie en smart-city technologie. Goede match De Vries zoekt altijd een goede match tussen

De toppers van Service en Onderhoud stoppen

Vertrouwen

opdrachtgever en zijn serviceteam. “Uiteindelijk

niet voordat ze de perfecte balans in de

Als het om het managen van beheer en

zijn het de mensen die het moeten doen. Daar

samenstelling hebben gevonden. Dat wil zeggen

onderhoud gaat, zijn contracten van 10, 15 of zelfs

valt of staat elk werk mee en daarmee maak

dat zo veel mogelijk gebruikers tevreden zijn en

25 geen uitzondering meer voor ITBB Service en

je dus ook het verschil.” Monteurs moeten de

het energieverbruik zo laag mogelijk is.

Onderhoudsmanagement bv, dat sinds 2015 een

wensen van de opdrachtgever en de gebruikers

Service en Onderhoud heeft servicemedewerkers

zelfstandige werkmaatschappij is binnen de ITBB

kunnen vertalen naar praktische oplossingen. En

die thuis zijn in de utiliteit, industrie, zorg,

Group. De service- en onderhoudsactiviteiten

dat doen de mensen van Service en Onderhoud

woningbouw en specialisten in bedrijfs­

waren eerder ondergebracht bij ITBB

bij het complete pakket diensten die zij leveren:

installaties. ITBB heeft allround servicemonteurs.

Klimaattechniek bv. De klantbehoeften zijn

of het nu om advies, inspecties of onderzoek

Een voordeel voor de klant, volgens De Vries.

echter veranderd. Denk aan meerjarige

gaat of om preventief of corrigerend onderhoud.

“Onze mensen hebben een brede kennis.

onderhoudsplannen en total coast of ownerschip

Bovendien kan ITBB Service en Onderhoud door

Daardoor kunnen ze ter plekke veel situaties

(TCO). Onder dat laatste wordt verstaan het

de synergie binnen de groep altijd een beroep

oplossen. Bovendien zien ze vaak meer

volledig inzichtelijk maken van alle kosten

doen op de andere specialistische diensten van

oplossingen voor één probleem en kunnen ze

gerelateerd aan de aanschaf en het gebruik

ITBB in Heerenveen en Groningen.

de beste kiezen. We hebben een aantal echte

gedurende de levenscyclus van ingekochte

‘creatieve toppers’. Die nemen de complexe

installaties, goederen en diensten. Door deze

projecten voor hun rekening.”

ontwikkelingen is het managen van service en onderhoud steeds meer een zelfstandige dienst

48 ITBB INSIDE


Service & Onderhoud

ITBB Service & Onderhoud in steekwoorden: • Managen van beheer, onderhoud en service (TCO) • Meet- en regeltechniek en gebouwbeheer en monitoring op afstand • Meerjarig Onderhoud Planning (MJOP) • 24/7 Servicediensten • Digitaal klantenportaal • Groot team zelfstandige servicemensen, die maken het verschil!

ITBB INSIDE I 49


Projecten

Fiets- en voetgangersbrug Havensluis Spijkernisse Omvang Engineering VO naar UO Discipline Ingenieurs- en adviesdiensten Vorm Bouwteam (bk) aannemer ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau bv Opdrachtgever Dura Vermeer Beton- & Waterbouw bv

Twentsche Kabelfabriek Haaksbergen Omvang Testopstelling Discipline Ingenieurs- en adviesdiensten Vorm Design & Built (bk) aannemer ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau bv Opdrachtgever TKF / Moerkotte Enschede

Positionering vullijn tabak Groningn Omvang Machineoptimalisatie Discipline Ingenieurs- en adviesdiensten Vorm Design & Built (bk) aannemer ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau bv Opdrachtgever BAT Nijmeijer Groningen

Sluisdeuren Haveltersluis Veenesluis Drentse Hoofdvaart Omvang Engineering VO naar UO Discipline Ingenieurs- en adviesdiensten Vorm Aanbesteding (bk) aannemer ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau bv Opdrachtgever Machinefabriek Emmen

Zorgcentrum De Es Groningen Omvang 10.800 m2 zorghuisvesting Discipline E&W Vorm Aanbesteding (bk) aannemer BGDD Opdrachtgever Stichting ZINN

50 I ITBB INSIDE

Tankenpark voor Loders Wormerveer Omvang 750 mtr. RVS Leidingwerken Discipline Equipment setting, piping en ombouw (bk) aannemer ITBB Industrie bv Opdrachtgever Loders Croklaan Wormerveer


Solidius Coevorden Omvang Discipline (bk) aannemer Opdrachtgever

Optimalisatie stofvoorbereiding Equipment setting, piping en ombouw ITBB Industrie bv VrromBris bv

Brug Kerkweg Anna Paulowna Discipline Inspectiewerk Discipline Ingenieurs- en adviesdiensten Vorm Bouwteam (bk) aannemer ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau bv Opdrachtgever Gemeente Hollands Kroon

Euvelgunnerbrug Groningen Discipline Engineering VO naar UO Discipline Ingenieurs- en adviesdiensten Vorm Bouwteam (bk) aannemer ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau bv Opdrachtgever Bouwcombinatie Herenpoort Groningen

Woonzorgcentrum Marsdiep Sneek Omvang 48 appartementen (zorg) Discipline E&W Vorm Aanbesteding (bk) aannemer Jorritsma Bouw Opdrachtgever Zorggroep Philadelphia

Woningbouw Wiarda Leeuwarden Omvang 11 woningen Discipline E&PV Vorm Bouwteam (bk) aannemer Geveke Bouw Opdrachtgever Particuliere koopwoningen

Appartementencomplex Rikkenhof Oosterwolde Omvang 34 appartementen (zorg) Discipline E&W Vorm Aanbesteding (bk) aannemer Bouwmij Hendriks Opdrachtgever Woningbouwvereniging Actium

ITBB INSIDE I 51


ITBB Partners

“Wij werken al meer dan 40 jaar samen” Auke de Vries directeur Patrimonium Auke de Vries is directeur bij de Christelijke

gemiddeld op duurzaamheidsniveau C. We werken

Woningstichting Patrimonium. Deze stichting

eraan ze de komende jaren allemaal naar B te

zet zich sinds 1914 in voor volkshuisvesting in de

krijgen. Soms door groot uit te pakken in een wijk.

gemeente Groningen. Ze heeft circa 6700 woningen,

Soms kunnen we ook voor een paar tientjes extra

verspreid over de hele stad. Al bijna veertig jaar

per maand zonnepanelen aan onze bewoners

levert Zonderman – nu ITBB - alle elektriciens voor

aanbieden.”

het groot onderhoud en de moeilijke klussen. Open gesprek De overname door ITBB verliep voor De Vries

ITBB is altijd met de tijd meegegaan, volgens De

probleemloos. “Dezelfde mensen bleven in dienst”,

Vries. “Zeker nu duurzaamheid een belangrijk

legt hij uit. “Zeker bij het onderhoud ken ik de

onderwerp is in de installatietechniek. De

mensen van ITBB Zonderman bij voornaam en dat

werkzaamheden worden steeds complexer. Daarom

vind ik wel zo prettig. Zij nemen een stuk know-how

heb je ook betrouwbare partners nodig met wie je

mee. We zullen altijd een onderhoudsdienst intern

in alle openheid een gesprek kunt hebben over de

houden, maar voor de specialistische werken kijken

mogelijkheden.”

we naar ITBB.” Drie V’s Betrouwbaar en deskundig

“Vertrouwen, visie en verantwoordelijkheid. Dat

De Vries waardeert de betrouwbaarheid van

is de basis van onze samenwerking met ITBB”,

ITBB. “Toen er bij Liberté midden in de nacht een

sluit De Vries af. “Zonder vertrouwen kunnen

calamiteit was, belden we met ITBB en werd het

we niet samenwerken. Dat ITBB als organisatie

probleem snel verholpen. ITBB was ook daarna altijd

visie heeft, is duidelijk. Ze weten dat goed over te

bereikbaar. Ze nemen altijd op en bieden snel een

brengen op hun medewerkers. Daarmee komt de

oplossing. Betrouwbaar en deskundig.”

verantwoordelijkheid vanzelf om de hoek kijken.” Focus op duurzaamheid

Liberté is een van de paradepaardjes van de

De Vries zag de afgelopen twee decennia de focus

woningstichting, vertelt De Vries trots. Het

bij de corporaties verschuiven naar duurzaamheid.

markante gebouw aan de toegangsweg naar de stad,

“We hebben als 360 corporaties in Nederland zo’n

tegenover het Gasuniegebouw, bestaat uit twee -

2.4 miljoen woningen onder onze hoede. Daar is nog

met een luchtbrug verbonden - torens van circa 80

een enorme duurzaamheidsslag te maken.”

meter en 40 meter hoog. “Daarin zitten 120 sociale huurwoningen. Onderin de woontoren is het Apollo

Bij Patrimonium is dit een belangrijk deel van de

hotel gevestigd, met 105 kamers en een restaurant.

visie. “We willen onze aarde netjes achterlaten voor

ITBB heeft er alle installaties aangelegd.”

de volgende generatie. Onze woningen zitten nu

52 I ITBB INSIDE


Bennie Gortemaker projectleider Bouwcombinatie Stadshagen VOF Zwolle

“Seriematig of kleinschalig, ze zijn in beide takken goed”

Bennie Gortemaker kent dit jaar een officieus

samenwerkingspartner bleek. “Ze zijn goed in

jubileum bij Bouwcombinatie Stadshagen VOF

seriematige woningbouw, maar ze kunnen ook

(met Dura Vermeer Bouw, BAM Woningbouw

klein denken. We werken nu bijvoorbeeld aan een

en Heijmans Bouw), die 4500 woningen in de

project van vier woningen. In de crisistijd was dat

gelijknamige Zwolse Vinexlocatie realiseert.

geweldig. Ze denken echt mee als er oplossingen

In 1997 begon hij als projectleider voor de

gevonden moeten worden, technisch, maar ook

bouwcombinatie. Het plan had in 2010 klaar

financieel.”

moeten zijn, maar de crisis gooide roet in het eten. De opleverdatum voor de laatste woning

Die flexibiliteit maakt niet alleen de

werd verschoven naar 2020. Inmiddels zijn er

samenwerking prettig, maar is in de bouw ook

4300 woningen gerealiseerd. ITBB was bij een

nodig om goed bij te blijven. Er is sinds de eerste

groot aantal daarvan betrokken. “Ze zijn al zeker

paal in Stadshagen de grond in ging, best veel

vijftien jaar actief in dit project.”

veranderd, vertelt Gortemaker. “Betongieten heeft plaats gemaakt voor kalkzandsteen. Dat

Stadshagen is de eerste Zwolse wijk aan de

heeft ook gevolgen voor de installateur. Toen

overkant van het Zwarte Water; lange tijd de

wij begonnen, leverden we woningen op met

natuurlijke grens van de stad. Gortemaker

een EPC van 1 of 1,2. Inmiddels zitten we op 0,4.

heeft het gebied zien veranderen van groene

ITBB pakt dat soort ontwikkelingen goed op.

vlakte tot een complete woonwijk met tal van

Zij zijn bijvoorbeeld ook onze leverancier voor

voorzieningen. Uiteindelijk zal Stadshagen

zonnepanelen.”

16.000 woningen en 30 tot 40.000 inwoners tellen. Heijmans Woningbouw Amersfoort, BAM

0-puntensysteem

bouwen op maat Nieuwegein en Dura Vermeer

“Wij leveren alle woningen op volgens het

uit Hengelo realiseren er samen meer dan een

0-puntensysteem. Dat wil zeggen dat de woning

kwart van de huizen en appartementen, zowel

‘panklaar’ is bij oplevering. Er staan geen

sociale woningbouw als voor de vrije sector. In

punten meer op een lijst. Ik vind dat eigenlijk

de beginjaren leverde de VOF wel vierhonderd

niet meer dan logisch. Als je een auto koopt,

woningen per jaar op. Maar na 2008 stagneerde

ga je er toch ook niet van uit dat daar nog tien

de bouw.

dingen aan verbeterd moeten worden. Goed bouwen betekent voor mij drie dingen: afspraken

Duurzaamheid

nakomen, kwaliteit leveren en wat duurzaamheid

Wat Gortemaker in ITBB waardeert is dat

betreft altijd een stukje boven het gemiddelde

het installatiebedrijf niet alleen in de vette,

willen zitten. ITBB weet dat én doet dat.”

maar ook in de magere jaren een betrouwbare

ITBB INSIDE I 53


Project I Leyhoeve Groningen

“Samen aangenaam oud worden”

‘Samen aangenaam oud worden’ is de leus van Woonlandschap De Leyhoeve. De bewonerspopulatie bestaat uit mensen die op tijd een comfortabele en waardige oude dag willen veiligstellen. Bewoners van De Leyhoeve leven in een luxueuze omgeving, omringd door natuur en met een zwembad, een restaurant, een brasserie, een bruin café, verswinkel, kapsalon, kinderdagverblijf, fysio en (zorg) serviceverleners onder een dak.

54 I ITBB INSIDE


Project: • Nieuwbouw Woonlandschap de Leyhoeve Europapark Groningen Opdrachtgever: • Roozen van Hoppe Projectontwikkeling en Bouw, Haghorst Programma: • 208 appartementen • 74 zorgsuites • 2500 m2 bvo horeca-, bijeenkomst-, kantoor- en sportfunctie • Verdiepte stallingsgarage met bergingen en 196 parkeerplaatsen Architect: • AAS Groningen Constructeur: • Pieters Bouwtechniek, Delft Constructeur Seismisch (aardbeving bestendig bouwen): • abtWassenaar, Haren Bouwkundige aannemer(s): • Roozen van Hoppe Projectontwikkeling en Bouw, Haghorst • Plegt-Vos Noord, Assen Klimaattechnische installaties: • CVH Projects bv, Rosmalen Sanitaire installaties: • Rijndal bv, Oirschot Elektrotechnische installaties: • ITBB bv, Heerenveen/Groningen Adviseur bouwfysica en brandveiligheid: • Nieman Groep Zwolle

Woonlandschap de Leyhoeve voorziet in prachtige appartementen, voorzien

partijen. De appartementen zijn voorzien van alle gemakken, de service is

van alle gemakken, aan de rand van de stad Groningen in het Europapark. Een

gelijk aan die van een 5-sterren hotel en daarbij behoort volledige zorg tot

unieke locatie aan het water en op steenworp afstand van het centrum van

de mogelijkheid,. Woonlandschap De Leyhoeve geeft vorm aan het nieuwe

Groningen. In de tuinen staan de luie stoelen klaar met uitzicht op het water.

wonen voor de 55-plusser van vandaag de dag. ITBB kreeg van De Leyhoeve de

Gezelligheid, warmte en gastvrijheid omarmen de bewoners als een warme

opdracht om de complete gebouw gebonden elektrotechnische installatie in

deken. Op zo’n plek samen oud worden, is voor velen van ons een droom.

bouwteam te realiseren, van ontwerp tot en met leveren en monteren van het

Leyhoeve verwezenlijkt ‘samen aangenaam oud worden’ met verschillende

10KV inkoopstation. ITBB INSIDE I 55


ITBB Industrie ontzorgt: van plan tot oplevering ITBB Industrie is dé solution provider voor de procesindustrie. Door een uitgekiende en uitgebreide voorbereiding werken de multidisciplinaire teams uit Heerenveen snel en adequaat. Een gesprek met senior projectmanager Sietze Lukkes. Hoe onderscheidt ITBB Industrie

alle onderhoud in een keer uit te voeren. Deze

Hoe gaan jullie om met eventuele

zich van haar collega’s?

‘stopprojecten’ zijn een kolfje naar onze hand.

risico’s en gevaarlijke situaties?

“Op verschillende manieren. Omdat

We houden van spannende zaken en dit zijn vaak

“Bij elk werk maken we een VGM-plan en dat

wij zelf verschillende disciplines in huis

uitdagende projecten waarin heel veel in heel

nemen we van tevoren met onze mensen door.

hebben – industrie, elektro, klimaat en het

korte tijd moet worden gedaan. Soms zie je pas

In principe moet de klant ervoor zorgen dat alle

ingenieursbureau – kunnen we per klant altijd een

echt wat er moet gebeuren, als de isolatie eraf

installaties veilig, droog en schoon zijn, maar

projectteam op maat samenstellen. Daarnaast

gaat.”

ook dat controleren we nog een keer zelf. Bij een

gaan wij in het ontzorgen een stap verder dan

recent werk kwamen we er zo achter dat de klant

veel collega’s. Moeten we op hoogte werken,

“Een goede voorbereiding is dan alles. Wij laten

een extra aansluiting op een gasleiding over het

dan zorgen wij bijvoorbeeld zelf voor de steigers.

niets aan het toeval over. We inventariseren wat

hoofd had gezien. Hierdoor zat er nog gas in

Vanwege de risico’s die hieraan zijn verbonden,

we kunnen tegenkomen, zodat we voor alles

de leiding die wij door zouden halen. Dat soort

nemen collega’s dit vrijwel nooit op in een

een oplossing paraat hebben. Maar we zorgen

gevaarlijke situaties wil je uitsluiten. We kiezen er

contract. Door het zelf te regelen, weten wij altijd

er bijvoorbeeld ook voor dat alle werkvergun-

daarom ook voor om bredere LMRA (last minute

zeker dat er precies voldoende steigers zijn en

ningen geregeld zijn en dat we precies weten

risk analysis) uit te voeren dan de hiervoor

dat ze op tijd staan. En de klant heeft er geen

wat we nodig zouden kunnen hebben, tot aan de

geldende standaard.”

omkijken naar.”

schoenmaat van alle jongens aan toe. Zo kunnen we direct aan het werk, zonder dat de klant zich

Waar staat ITBB Industrie over vijf jaar?

In welke projecten komen jullie

met ons hoeft te bemoeien. Die heeft het op dat

“Over vijf jaar? Dan zijn we een grote,

kwaliteiten het beste tot hun recht?

moment al druk genoeg. Om die reden maken we

multidisciplinaire dienstverlener, met hopelijk

“Veel bedrijven in de procesindustrie kiezen

ook een nauwgezette planning, zodat de klant

een nog groter aantal vaste klanten in met

er tegenwoordig voor werkzaamheden te

exact weet waar wij op welk moment zijn en wat

name de voedingsmiddelenindustrie, fijn

concentreren. Dan leggen ze het productieproces

we daar doen. We horen van klanten vaak dat we

chemie en papierindustrie. Samen met onze

één of twee dagen stil en zijn er soms wel

daarmee echt toegevoegde waarde leveren.”

partners werken we in heel Nederland, maar ook

vijftig bedrijven tegelijkertijd aan het werk om

56 ITBB INSIDE

daarbuiten, aan uitdagende projecten.


Industrie

Sietze Lukkes sr. manager ITBB Industrie bv

ITBB Industrie ontzorgt: van plan tot oplevering ITBB INSIDE I 57


ITBB Partner

Germ Rekker, Bouwgroep Dijkstra Draisma:

“De directie van ITBB staat dicht bij de werkvloer. Daarom is er een klik tussen onze bedrijven” Al meer dan 113 jaar bestaat Bouwgroep

Design and build

Dijkstra Draisma. Niet voor niets is het één

“Het was ook direct het eerste design and

van de grootste bouwbedrijven van Noord-

build-project. Daar hebben we er nog vele

Nederland. Germ Rekker is bedrijfsleider

van gedaan, maar op dat moment was dat

bij de bouwgroep. Hij maakt rond 1999

nog helemaal nieuw”, vervolgt Rekker. Bij

kennis met de professionals van ITBB.

design and build neemt een organisatie

Een samenwerking die sindsdien vloeiend

onder één contract de verantwoordelijkheid

verloopt.

voor zowel het ontwerp als de bouw van een project. “Bij een design and build zit

“We maakten kennis in het bouwteam van

je wekelijks bij elkaar. Dan heb je wel een

een verpleeghuis in Dokkum”, herinnert

partner naast je nodig die meedenkt en naar

Rekker zich. “Daar hebben we voor het eerst

oplossingen zoekt.”

echt samen gewerkt. Het was gelijk een prettige samenwerking. Onze projectleider

Een plan op papier

en de projectleider van ITBB konden elkaar

Nieuwbouw was nodig, omdat de huidige

goed vinden. Dat is belangrijk voor een

‘paviljoens’ uit de jaren zestig en zeventig

goede samenwerking. De bouw ging dan ook

stammen en sterk zijn verouderd. “In de

als een speer.”

vertaling naar papier doen we dat allemaal samen met partners als ITBB. In een half jaar

De Wissel in Beetsterzwaag

hebben we het hele plan vormgegeven door

Bij de vraag naar een project waar hij

goed samen te werken. Bij een vaste partner

specifiek trots op is, komen veel projecten

heb je dan aan een half woord genoeg.”

langs. Maar eentje springt er uit voor Rekker: “De herontwikkeling van locatie

Weten wat speelt

De Wissel in Beetsterzwaag. Een design

“Wat ik goed vind aan ITBB? Als het nodig

and build-project met een meerjaren

is, kun je direct met de directie praten”,

onderhoudsplan.” De Wissel is een locatie

zegt Rekker stellig. “De directie zit ook op

voor mensen met een verstandelijke

de werkvloer. Dat is belangrijk. Ze weten

beperking. “Het nieuwbouwprogramma

wat er speelt en kunnen snel bijsturen.” Hij

bestond uit 136 eenheden in 5 paviljoens.

denkt even na: “Daarom is er ook de klik

De renovatie bestond uit 32 eenheden van

tussen onze bedrijven. Wij zijn zelf ook

2 bestaande gebouwen en een meerjaren

direct betrokken bij de werkvloer. Vanuit

onderhoudsplan van 15 jaar.”

een ivoren toren kun je het overzicht niet houden.”

58 I ITBB INSIDE


ITBB en Bouwgroep Dijkstra Draisma werken gezamenlijk aan de realisatie van het Waddencentrum aan de Afsluitdijk

ITBB INSIDE I 59


H E T L A AT S T E W O O R D Jacob Boorsma en Jetty Boorsma-Weiland

Het DNA van ITBB Ze volgen het bedrijf zo veel mogelijk,

drama, vertelt Jetty Boorsma-Weiland. “Aan

de mooie gevels gaan sociale bedrijven

maar ITBB is erg groot geworden. Nog

het eind van de basisschool kreeg hij dan

schuil. “Jelle heeft me wel eens gezegd ‘ik

altijd zijn vader Jacob Boorsma en moeder

ook voor rekenen een VWO-advies en voor

heb alles kunnen inschatten, van kleine

Jetty Boorsma-Weiland zeer betrokken

taal MAVO. Jelle was echter heel stellig in

tot grote projecten, behalve de impact van

bij het bedrijf van hun zoon, dat bij

zijn keuze. ‘Ik wil naar de ambachtsschool’,

omstandigheden van de werknemers thuis’.

familiebezoekjes altijd wel even ter sprake

zei hij, ‘want ik wil een vak leren’. Door het

Kinderen die ernstig ziek zijn, scheidingen,

komt. “Trots, verschrikkelijk trots” is zijn

plezier dat hij zijn vader in zijn werk zag

verdriet. Hoe je daarmee om moet gaan,

moeder. En dat vertelt ze niet alleen met

hebben, werd dat elektrotechniek.”

dat leer je niet op school. Hij heeft het

haar woorden, maar met haar hele gezicht.

altijd belangrijk gevonden er dan voor zijn Op de ambachtsschool onderscheidde Jelle

werknemers te zijn,” vertelt zijn vader.

Dat Jelle op een dag aankondigde een

zich van zijn klasgenoten door zijn bewuste

eigen zaak te beginnen, kwam voor Jacob

keuze voor merkkleding, die hij ’s zomers

Dat die betrokkenheid bij zijn ‘jongens’ als

en Jetty Boorsma niet als verrassing.

bij elkaar spaarde door vette wol te wassen

een boemerang terugkomt, ervoeren Jacob

Handelen zat er al jong in, vertellen ze. Als

en sorteren bij de wolhandel in het dorp. De

en Jetty Boorsma tijdens het feest ter ere

kind kweekte hij een aantal jaar achtereen

hoon van zijn klasgenootjes die hij ermee

van het 20-jarig bestaan in de vestiging

tomatenplantjes op, om die langs de

over zichzelf afriep, nam hij op de koop toe.

in Groningen. Jacob Boorsma: “Er kwam

deuren te verkopen. Ook de eigenschappen

Het tekent hun zoon, vinden zijn ouders.

een meisje op me af dat me om de hals

die volgens hen een belangrijke bijdrage

Bij de start van het bedrijf in Heerenveen

vloog. ‘Aan u hebben we te danken dat

hebben geleverd aan het succes van ITBB

kocht Jelle Vito Mercedesbusjes. Op hun

we hier staan’, zei ze, verwijzend naar het

zien ze in retroperspectief bij de jonge Jelle

vraag of dat niet wat erg luxe was, zei

startkapitaal dat wij twintig jaar eerder in

al terug. Hij was handig, sociaal en toonde

hij: “Ik hou van stijl en ik doe het goed.

ITBB hebben gestoken.” “Ik heb het wel

leiderschap. Maar misschien wel het

Anders kan ik het beter laten. Een mooie en

even in de gaten gehouden,” knipoogt

belangrijkste: hij wist wat hij wilde.

opgeruimde bus maakt een goede eerste

zijn moeder. “Maar het was geweldig. We

indruk. Dat is belangrijk.” Hij heeft gelijk

werden verzorgd alsof Jelle het bedrijf van

Geef hem een Excell-sheet met

gekregen, geven zijn ouders graag toe.

ons had overgenomen.”

berekeningen en hun zoon ziet in een

Ook de bedrijfspanden in Heerenveen en

oogopslag of het klopt of niet. Nog altijd.

Groningen getuigen van de waarde die hun

Maar lezen was door zijn dyslexie een

zoon aan uitstraling hecht. Maar achter

60 I ITBB INSIDE


ITBB INSIDE I 61


Onze ‘à la carte benadering’ vormt de meerwaarde van onze groep


Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl

ITBB werkt met gespecialiseerde businessunits. ITBB bv, ITBB Service en Onderhouds management bv, ITBB Industrie bv en ITBB Ingenieurs- en adviesbureau bv. De toegevoegde waarde van onze organisatie zit in onze filosofie. Wij bundelen onze kennis en expertise waar dat nodig is. Hiermee bieden wij altijd de betrokkenheid van de kleine onderneming, gecombineerd met de professionaliteit van de grote organisatie. Sterk als specialist, onderscheidend als geheel. Dat is onze meerwaarde!


www.itbb.nl

Profile for ITBB

Itbb magazine 6  

Itbb magazine 6  

Profile for itbb5
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded