Page 1


Business Trade Insurance General Insurance Adviser Commercial Building Insurance Workers Compensation Public Liability

Edward Yi 0418 110 234 ᯕᏊᙚ

David Pang 0410 228 619 ႊĞ⌼

Shop 2, 199 Rowe St. Eastwood T 9858 2677 F 9858 2622 globeinsuranceservices.com.au

ěľœě €ę°€ 보잼

www.cruisepro.net.au www.cruise epro.net.au 02 8311 1131 / 0405 558 432

â€ŤÝ˜â€ŹŕŞšÓżâ€ŤÝ˜â€ŹŕŹ”Ň“ ß‚ŕŠ?‍ŕŤşÝ˘â€Źŕ§? ࢄʅ˯ୠˀ‍ݼבۉ‏ ࡓʋࢆୠ‍˅ݣ̓۟ۉ‏

ࡓୠ‍ۉ‏۳՝â€ŤŰ•â€Źŕ­‹ŇœÔš

ࡓ$#5)56+#5‍ࡓ ˅ݣ‏,25GTXKEG

6GN 

/QD

'OCKNPLFKDHOOHH#\HVWD[UHWXUQFRPDX

*QOGRCIG\HVWD[UHWXUQFRPDX

.2ऀ‍༺ܛ‏րԶଠŐ?ࢄ

+PTFQI4U-JEDPNCF/48

*%.JSBF*OTVSBODF

ЊᎼ ᎼÔ á¸˝áŞĄ⧉̚Ṣᨕ‍״‏áŽ?ŕť•əäᎥ༩⢽aग़ŠÔ ḽ᪥⧉̚ ⧉̚Ṣ Ṣᨕ Ṣᨕ‍״‏ ‍״‏áŽ?ŕť• ‍״‏áŽ? ‍״‏ áŽ? áŽ?ŕť• ŕť•əä ŕť• É™ əäᎥ äᎥ äᎥ Ꭵ༩ Ꭵ ༩ ༩⢽aग़Šग़ŠA DREAM DREA DR EAM M written wriitte ten n down do n with ith h a date da datee becomes b beccomes a GOAL GO O ᏾e

Business

༩⢽ŕˇ?ᯚíÓšŮĽŕť•əäᎥļ⍎ᯕŕĄšŕť‘ A GOAL broken down becomes a PLAN É™ļ⍎Ꮌá?…⧪ᨹáŞ?Ę‘ŕť•ЊᎥá?…⊼ग़۾äᯕ݅ A PLAN backed by ACTION makes your dream come true.

Ĺ˛Ĺ ŕž™áŽš

Tel. 0424

193 577

EMAIL

admin@monthlybusiness.com.au


т▓▓р╕йсон┼Эр╝Щсо╣с│Стк╡р▓╜таксжйсое█▒═ХсЕХсЦЩсл╡т▓│

$)63$)453&&5 1"33"."55"/48 8FTUQ BD#B O сЦЩсЙ▒спЭ (FPSHFL4 р▒йсЙ▒ U

SDI 4

$IV

"/;# BOL

U

$PNO #BOL

4U(F PSHF# SBODI

#FOE JHP#B OL . BDR

VBSJF

4U

тЭнрпЭр╕йтФбсЬ╜тДО

XXXHPMEFOUSFFUIBJNBTTBHFDPNBV

тЭнрпЭр╕йтФбсйО

453"5)'*&-%4)01

&"4580%4)01

8&453:%&4)01

$)"54800%4)01

4)01 "-#&353% 453"5)'*&-% сЬ╜скЙсЬ╛тгйсйз

4)01 308&45 &"45800%

4)01 7*$503*"3% 8&453:%&

4)01 7*$503*""7& $)"54800%

5

5

5

5

3FENZSF3E

сйвсижсЬ╜eBN_QN

сЦЩсВК сйНтзксФН

"-%*

IBSE 3E

O

OZ -

7JDUPSJB3E

0SD

UIP

снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜сйО

тВесЬЕсмСрд╜сйО

EF

рв▒р╕Н сЬ╛тАл▌ЪтАм

& 1 B SB

сЬ╜скЙ сЬ╛тгй

сйвсижсЬ╜eBN_QN

-FNPO(SPWF сЦЩсЙ▒спЭр▒йсЙ▒

$JUJ#BOL

7JDUPSJB"WF /"#

'JSTU"WF

сйвсижсЬ╜eBN_QN

&OEFBWPVS4U

смЩсм╡сЬЕ

(MPSJB 5"# KFBOT

7JDUPS4U

с▒б тЭ╡ ─е

81BSBEF

3PXF4U

"MCFSU3E

снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ раесХ╜┼б смСтДХ╟О (SBG"WF рпЭспХрд╜ тзХс░Ж╟О "O

с│жaс╕▓

сЬЕтЬЩрпЭсйО

4IFMMс╡ЭсоБсЧн

8FTUSZEF1VC

8PPMXPSUIT

спХсЬЕтЬЩсмСрд╜сйО

&WFSUPO3E

$IBUIBN3E

-&*$45&3"WF

8FTUGJFME 4IPQQJOHDFOUFS


2. т│гс╝│с║л

RN&KLQHVH0HGLFDO&OLQLF

4▌Ери╝р▓ар╡ж╤Дрг╜рйХтАл╫ЩтАмр│врйЖриЩри║рм╝╥МрйХтАл"▌╕╫░тАм $раЩтАлрйЛрж╗╫║тАмр▓аржЛр│в2.р│врйЖриЩ

тАлрвЬрйЖ▐ЕтАмр░Ч▄╡ркБр┤Эр╡жрлХрм╢р│арзКтАлрн╝▌СтАмроШтАл▄ТтАмр│жтАл╫░╫жтАм ▀УтАл▐ЫтАмроШтАл▄ТтАм╤АтАл╫атАмр│жтАл╫░╫жтАм

роШтАл▀к▀У▄ТтАмроЮтАл┌╖тАмр│вржграЩр┤б▌ЕрвРрлУ рлХтАл▄ТтАм╥ЩтАл▐АтАмржЛ╒┤р▒АрлТроШтАл▄ТтАм╒лргБргБ╙ЯтАлрй╣╫атАмр│а рдорйдрлЧр┤Ю╥Мр┤ИржУрк╝р│Д╥╡ржЛрзорвР роШтАлргБ▌Зра╝▌ФтАмрйдраЭрйТрвУр┤│р│Д ╥░р▒АрвР╥Мр┤│риорлТриНриРрлТ рйО▀КраГржг╥ЧрлХтАлрзв╥Е╫╛тАм╥МриНр┤брнФрдор┤Ю╥╡рдор┤Юр┤ЪрвШ рк│тАл▐ЫтАмр│ардитАл╫╡▀Х▌╕тАмр│й┘Ъ▌ВтАл╫░╫жтАм

&DQWH

рм╖╥Мр│ардирж▒раЭр▓арж╗тАл▄А╪ктАмр│аргГриЕ

$030 тАл▐АтАмриЕрйОри╣рдЦтАл╫░╫жтАм

рзбрдитАл╫ЩтАм╙г 8QLW (OGULGJH5G %DQNVWRZQ 16:

5 G

2. р│врйЖриЩ

/LGFRPEH %DQNVWRZQ +RVSLWDO

(OGULGJH5G +H UE HUW 6WрлХтАл▄ТтАмрди╤ВржЛ╒┤

&K DS HO 5 G

рлХтАл▄ТтАмрзЪржг тАлрй╗рйЖ▐ЫтАмр┤Ь

0HGLFDO &HQWHU

UEXU\

.LGV &OLQLF

%DQNVWRZQ 6HQLRU &ROOHJH


рди┘ЪтАл╫жтАмрнп╥МрйЖ╥М╥МтАл▌┐тАмр░врдЯрзВрв┤ ргГ╥ЗтАл▌╝тАмрм▓┘ЮрйЛрв╕р░Шр│в&DVWUROрзДрлХрзбрйОри║ ▐╝╙ЯрлУржНтАл╫ЩтАм╤А╤╝ри╖тАл▌┐█┐тАмрдптАл╫░╫жтАм рлУ╙Ъ▀ЖтАл█┐тАм╘Ы▀К┘Ърди р│Т▄╜▐╣рж╣рйЩтАл╪┤тАмрм▓ркБра╝рв┤ра╝рдЯ╥Ер│╣р│арди╥МтАл╫╛тАмрдкрйЖргЩрк╝р│врди╤В╥Щра╝риМри║рй╝ржгр│ардпрдириЕ

:)URP :)URP )XOO\V\QWKHWLF2LOV)RU+LJK7HFK(QJLQH H ([9:%0:/RQJOLIH0HQHQGH]HWF

рлУ╒ж╓Ы╤ВтАл█┐тАмро║╥М╤УрзВ╤│рйНркБ▀Лри╣ркБр┤Эр│врлХтАлра╝рв┤▄┤рбЗ╫│тАмрдЯ р│ж▄╜рй║рйНра╝риМри╖тАлрйЛ█┐тАмркГ╥░▐╗рзК█араЫ╘НтАл╫░тАм╤А╤А╤╣рдетАл╫░╫жтАм тАл▌┐тАм┘Ьрв┤ра╝рдЯтАл╫ЩтАмр│ТтАл█┐тАмр▓ЧргМ╓ЗркБра╝рвР╤АрйЪргБр│в&KHFN6KHHW▄╡ркГ╥Чр│арзК┘Ъ▌ВтАл╫░╫жтАм

ркБра╝рв┤ра╝рдЯ

рзбр░╣▀Ж┘ерпАрж▒

╟ГтАл█┐тАм╙ФраЪрв┤ра╝рдЯ

╟Г╤БркЫтАл▌нтАмровтАл╫жтАмро║▄╜р▓Чрж▒

╟Г▌ЕрйЛ╓Гр▒║╙Ъ

╟Гра╕тАл▀З█УтАмрдЯр┤│▀УровтАл█Ж▌нтАм

тАл▄ШтАмрдв▌В ╟Гр│Ярп╛рдв▌Вра╕тАл▄ШтАмрдв▌В

ра╡█крйЛрп╛раЩр│Б╥░р┤Ю ╟Гра╡█крйЛрп╛раЩр│Б╥░р┤Ю

╟ГраЩраЫтАлрвЯ╪ктАм

╟ГржШрио▄╜раДриЩ

╟ГрзбрйО╥░р┤Ю

╟ГрдЯр▓ЧргП╥бр░Ш

╟Грк╝╥Мрм▓тАлрй╗▌Ф▌ФтАмр┤│рв┤ра╝рдЯ

▐╣ргО ╟ГрзДрлХр▒бтАл█ФтАмрдЯ▐╣ргО

▌ЖрпСр▒╢ ╟Гр│╜┘ЪтАлрйЛ█ЖтАмр▒браДриЩ ╟Грио▄╜▌ЖрпСр▒╢

╟ГрзВрж▒ро╕┘ергМтАл╫отАм ╟Гр╡Ирж╢тАл▌дрйН█ЖтАмр▒б

9743 8007

22 Carlingford st, Regents Park NSW 2143 PLQVIURP/LGFRPEHVWDWLRQ Mon-Fri 7am-6pm , Sat 9am-4pm


ࣺϔʼəϿ˜Ԝु‫ࢗۋڹ‬ν‫ق‬Դѿॱս‫ۓ‬ʼ‫ر‬঒ܳՃě‫ق‬Դ‫ࣀ֩܁‬ěʽ‫϶ۋुݕ‬Àु‫ێ‬ą‫ڍ‬ѕ҃Ԝ०ɦɰ

Л‫ۆ‬

florenceluxuryoutlet

045 8849698

Shop 9A/10A Sussex Centre 401-403 Sussex Street Haymarket NSW 2000 Australia


тж╜╟ОсБЩсЪБсо╣сп▒с│ХсЭН

ткотАл▌бтАм╔Щр╕ЭтЦС рд╜р▓╜спк сЩ╣тВетк╡ сжетУНр╕Х соБтк╡ ре╡сп▒спЩ $SBGU тЮЙсЦ╣ре╡сп▒спЩ bс│ж$PNQFUJUJPOс╡бсКесБ░спжсЬ╜

/48"SU(BMMFSZс╡ЭтЖ╜

:PVOH"SDIJF $PNQFUJUJPO сЩ╣сФвсп▒ т╗▒сЭБс╕бсйС $MBJSF4IJO

т╗▒соБтж╜╙╣ )BOOB:PP

т╖И р╣Е╓есйСсЧосЩ╣сФвсп▒сВСтЗ╜т╖И /48(PWFSONFOUс╡ЭтЖ╜

)BSNPOZ%BZ 1PTUFSсЩ╣сФвсп▒ т╗▒тЖ╜сййсоб :FFVO$IPJ

т╗▒0MJWFS%JFQ

т╗▒╩бс▒╜спЩ +BOF,JN

т╗▒╩бтАл сже╫ЩтАм/PBI,JN

т╗▒соБра║╚╜ "MFY:V

т╗▒сБ╢с╡бсм▒ -FP1BSL

т╗▒сБ╢сЗетВЙ ;PF1BSL

т╗▒сБ╢╩Сра║ "OESFX1BSL

т╗▒с▒╢собткЩ &VOIP&VOJDF$IVOH

т╖И р╣Е╓есйСсЧосЩ╣сФвсп▒сВСтЗ╜т╖И

)4$спжсЬ╜сБ░тАлтж║▌бтАм1PSUGPMJP с╡бсКесБ╣р╝Йс╕▓тзКтАл▌Е▄йтАм т╗▒)4$7JTVBM"SU#BOEсБ░р╕нс▒▒тЙЙрд╛ т╗▒р╣Е╓е/48с╡ЭсЦБс▒╢"SU&YQSFTTс▒есЬ╜ т╗▒"/64DIPMBSTIJQспжтж║

рйЛрй╗ржЛ╒┤

"-%*

308&TU

308&-/

┼Цсйвс╡ЭтВЙс░Ж

ткотАл▌бтАм ╔Щр╕ЭтЦС

сЕХ▌Е▐╡a╩нспХ

5RZHVWUHHW (DVWZRRG

спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ ткЩтЦ╡

3BJMXBZ1EF

vс▒╢спХ ╩Сaр╕ктйб

&BTUXPPE4UBUJPO

сФвтАлр╛Щ▌ХтАмсо╣сиЩс▒╜реБс╕бтк╣сйвтзКтАл▌Е▄йтАм

. 

& CMBODDIBU!HNBJMDPN


Contents July

))тЛЭр▒Э╩бтйетФ╜сДбткЩсФН

слЩ╟ОтЭ▒─Срмнр╖╣роЪ┘ЫриОрм┤рпБр╖Ш 12 тВЩтлн─етЛЭр▒Э

17 ╙╣тиЖспХ╩СсЩ╜

р╡Урк╗р┤ЯтАл╪ШтАм╤┐рй╣

сж╡ткЩтк╡та▒скбсЦЩ╔й

20 рвРтАл █КтАмin рди┘ЪтАл╫жтАм

22 ╞▒соВтЛЭр▒ЭсоЕс╡бра║р╝КсФН

24 р░Ър╖Йрй░рм▓╘зроЕтАлр╖Йрао╫ЖтАм╒Урмарй░тАл█Ч█НтАм

сЦЩ─етж╜сЬ╛тЕ╛сйСтзКтлн

╙ерзЦ╙грнкр┤зрйд ╞▒соВтЛЭр▒ЭткЩс╡Э╩Сраж╞▒╩бтмйтАл▌бтАмтв╜

28

сЬЕтбНтКБсБ╢сЦТсмКтеер▓╜со╣┼Йтеер▒йсЬЙ

рвзр│Тр▒б

сХЫсХЫс╝│с║Лс┐░

30 тгЩрд╜тЛЭр▒ЭскбспЩ@4IBZF/PI

42

├ХvтЛЭр▒ЭсиХрд╜сВХсЬЕтж╜со╣см▒

тк╡сД▓

скЕсЬЕтЬЩр▒йспЭр╕НсжескбспЩсжн╩СсГйс╣ЩспХсзЭ╩С

34 ╔бр╛ХтАл▄НтАмтВЙтй╜рпб

48 с│ж╞▒тЛЭр▒ЭсЕХсжйсЬЕ▄╣

╟Е┬СтАл┌Л┌жтАм╒ОтАл┌жтАм╚к├з

55 61

ра║сз▓тДБтж║см▒тЛЭр▒Э

рмЙр╕Щрно рзДр╕║тАл╓п╫ГтАм

aсоеспХсзЭ╩С

спХтАл▌НтАмсо╣смХсЦЩ

60

см╡eсКес╕бтАл▄йтАмсЬЕ┼▓┼Бр╛Щсо╣ Advertisement Enquiry тА╗ьЫФъ░Д ы╣ДьжИыЛИьКдыКФ ыздьЫФ 5,000ы╢Аъ░А ы░ЬэЦЙыРйыЛИыЛд

0424 193 577(KOR) 0405 287 766(ENG) сБ╜тзкMсЦТ┼ЦсКес╕бтАл▄йтАмсЬЕр╖Э╨й╨Щ█╡см╡e#64*/&44сБ╜тзкспЩMтАл▌бтАмтв╜1VCMJTIFSт░ТспХсЬЪсже3JBOB-FFт╢╕р╕йтНбтЭж.BSLFUJOH.BOBHFSт░ТтлК╚╜сйв&SJD)XBOH т╢╕╩Стло┼бр╕Н3FDFQUJPOт╢╕таЩс╕▓┼▓┼Бре╡сп▒спЩ%FTJHOFSт░Т╩б╙╣рп╣/BSBF,JN

$POUBDU &BENJO!NPOUIMZCVTJOFTTDPNBV. ,03 &/( "-FWFM(FPSHF4U/PSUI4USBUIGJFME/48 см╡eсКес╕бтАл▄йтАмсЬЕси▒├нс░Нрб╣█╡спЭсЗб╩СсФН█╡спЩтЦС╓ШсФНспХтЬЩсБ░тж╜╟ОсиЩр│Бси▒сХ╜сБ╜тИн с░НсЩ╣р▓╛тж╣┼Бспйсонсоесжнр▓Ерд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

8 | Korean Monthly Business Magazine


ᨕॵᕽ ᅝᙹᯩӹ᫵ উੋజഒળգ‫ূۆ‬ ٞ঱ৡन‫ݸ‬ਚт࠼ો‫צ‬टਤ‫ݔ‬Ѥ૕਺ ಠೠѳࠃबࣽ੕थ‫װצ‬

೔۠टசҵ٣‫܀‬ೠन‫ݸ‬ ਤ‫ݔ‬Ѥ૕਺ߋউࠃबࣽ੕थ‫װצ‬ ਚт࠼૓‫צ‬ट 9


0,5"╞Е)$PXPSL

╤жрн╣рйНр░м▄╜рж▒ рв║╥Зрди╥Чрй╗тАл▐ЫтАмр┤зрвР + &2:25.

тжесп▒)$PXPSLспЭра║

)$0803,соб╓етж╜╟Оси▒сХ╜тФ╜ра║тж╜├ХтЗ╢ спЩтЦнр╕НсиХсЦЕ─есБ░сЬ╜┼Цс▒ер╛ЩтлнсФНспжтАлтж╜▌Е▄йтАм╟О ╘ХсоБсЩ╣с╡Э├С сФвсиж с▒есЬ╜теер▓╜с▒╛тЬЩр╖Эс╕етзктж╣сйб соЭр╗С тЖ╜╔Э тАл▌бтАмтв╜сп▓соЭр▓╜█╡ ─Ю╩Срае сйСтГ╜╟С с╡Э┼б сФНсижспЩт▓│сйСv┬Ер▒Нр╕Нт▓┤р╖Э╩Стлот╗▒сЬ╜┼Цтж╣сйбсЬЦтАл▄йтАм ▌Е┼бр▓ЙсЧнсЬ╛собт▓│сйСтГ╜сйСv┬Ер▒Нр╕Нт▓┤тбНтЦЩ├бсФк соЭр▓╜aтАл▌Е▄йтзК▄ЖтАм

тж╜спЩсФСсиж╟Нс│С█╡тж╜спЩспХсБЭсйОсФНси▒╩СсБ╣соергВтАл▄йтАм ▌ЕтЕй╩Сс▒╢тВКсЬ╜╩Ср╖Э├СтД▒├ХсЦЕ┼бр▓Йс│жсФНсп▒со╣ с╖╛aскбтж╜ра║сжйспХсиХс╕б▐╣сйвс╡Э╟нтЙЙрд╛ткЩтлКсЬ╜╩С р╖Эс╕б╙╣скЕр╗С ├ХсЦЕ┼бр▓ЙтгосЗбтж╜┼Ц╔кспХтй╢сЦТрб╣ ┼Б спХ█╡ тЖ╜╔ЭспХсиХс╕б█╡ткЩс╡Эс▒етДХ}сБ╜сЗ▒┼Э╞▒ сБЭсФНтлнс╡▓т╗▒сЧн╚╜р╝ЙтВЮсижсЗ▒соетзЙ╠╣─НспЩтж╣█╡сйО тзБсоетж╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм

)$0803, 4:%/&:█╡ ╓е сЦЕр╕Ю тж╜╟О ┼ЭсЬ╜рд╜тАл▄йтАмeсйС─ер╖ЭтШЦтзХре╡сп▒спЩсБ░сЬ╜┼Ц┼бр▓Й тй▓сижс╡▓си▒спйсЬЦтАл тж╜рй▒▌Е▄йтАмсп▒тДХa╟НсЙнрп╜рд╜спЩ )10&. XXXIQPFNDPN соб4JHOBUVSF&$0 'VSOJUVSFSBOHFс╡▓(SBDF$IBJSр╖Э8FTUGJFMEсЕЩ сФНре╡сп▒спЩтЭбсо╣сл╡тДОси▒ржСрпЭ$VTUPNJTFEс▒╜тгй соес╕б╙╜╓еeс╕бсйОсДе├Сс▒▒сЦЭтЦСси▒╘Ктгйс╡▓спж тАл▌Е▄йтАм

тЖ╜╔ЭсЭОсйН╓еe ╞▒сБЭсФНтлнси▒aс░Жрв▒рд╜р▒Нс╕б█╡ тЬЪс╕╢соб р║Эс▒б ╞▒сБЭсФСсиж╟Нс│Ссжйси▒сХ╜├ХсЦЕсиж┼Э сл╡сЬ╛сижспХbb┼Ц╔ксп▒скбсЩ╣сл╡сп▒р▓╜сХ╜с▒еси▒сиз▐╣ ╩ХсБбтж╜╞▒р╢╣р╖Этж╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм

)$0803,соб ╓есЗбтЦС ) $POTUSVDUJPO 4PMVUJPOTр╖Э тШЦтзХ ├ХтЗ╢ спЩтЦнр╕НсиХ сЬ╜┼Ц сижр╛Хр╖Э сЩ╣тзкс╡▓спХр╗С ╔й╓есм╡сЗбтЦС#FUUFS-JGF1SPQFSUZ сЗбра║сФС┼бр▓ЙтАл тЗ╜▌бтАмсЗесз▓ ┼бр╕Н /"SDIJUFDU сЦЕ─е спЩтийa )$POTUSVDUJPO с╡Э├СсБ░сФвсиж┼Ц eсЬ╜┼Ц *OOP%FTJHO(SPVQ спЩтЦнр╕НсиХ ▀СтО╡р▒й спХтЭжсБ░тНЙсЦЕтЭж ┼ЭтзЙ╠╣тНЙсЧнсЬ╜сиесое╟НсЦТ ├ХтЗ╢ ┼бр▓ЙсЬ╜сп▓сЗбтЦСр╕йс╕бр╕к╩нс╕бтжесл╡тж╜сХ╜сКесЬЕр╖Эс▒╜ ┼Цтж╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм тзХтАл▌ЪтАмсижтДХ█╡р╝Йрв▒скЖтФб 0,5" р▓╜сЗйр╕Н█╡сЦЩ─етж╜ спЩр╛ХсйОтй▓тлн XXXPLUBOFU сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс╕бтлнсЧнсЧоспХ р╗С с╕▓тзксЗбсйОтзБсоетШЦтзХтлнсм▒ ╞▒сБЭтАл▌бтАмсФвтзксФНсБ░ сЕксФНтк╜ра║си▒тАл╫ЩтАмр▓Жс╡▓спжтАл▌Е▄йтАм тЖ╜╔ЭтЕ╛сйвсФН┼бсоетШЦтзХсБ╜тв╜рб╜сп▒р┤нси▒со╣тж╣р╗Х╞▒ сБЭспЩ╟Нс╡▓aс░Жр╕псобсЩ╣a├ХсЦЕ┼бр▓Йсижси▒с│ж сФНс╡▓спжтАл▌Е▄йтАм

▌Есонсоб ╔ЩeтЕй╩Сс▒╢тВКсЬ╜╩Ср╖Эс╕б╙╣сжйс▒╢╟нси▒ реБ╞▒сБЭaс▒╢спХтВЙтКС╘Хс╕▓р╕йр▓Й┼Эсп▒a├ХтЗ╢ соетжесл╡р▓╜тж╣├нрвКтАл▌Й▌Е▄йтАм╩Сe╔кс╖╛тж╜╞▒сБЭсФН тлнсо╣сБ╜с▒есоЭр▓╜ткЩс╡Э╘Х тж╜╟ОспЩсо╣снесФвспХтАлсже╫│тАм с╕б█╡тж╜таЩ zсоб╩СeсЗбсп▓смКсоЭр▓╜ тЬЪтпй┼Ц╔ксп▒ скбсЩ╣сл╡сп▒eсЗйсЭБспХтЮЮсВСтзХс╕есп▓╔йсо╣сФвтлКспж тАл▌Е▄йтАмр╕псобсЩ╣со╣╞▒сБЭспХсйС┼бсЗесзЭси▒сХ╜сФвсФ╛тзХ сзЭтзБсЬ╜╩Сси▒сФвткЩeспЩсЬ╛сДбтк╡aтжесл╡тж╜сЬ╜ с▒▒спжтАл▌Е▄йтАм с╕б╔й╩нс╕бткЩс╡Эси▒сЦБс▒етШЦс▒всоЭр▓╜├ХсЦЕ┼бр▓Йсижсоб с╡Эр▓╜╩СсЪБр▓Ж┼ЭтАлра║╫ЩтАмр▓Жсоес▒╜┼Цтж╣┼БтАл▌бтАмaр╖ЭсиЬсиХ ск╡сЬЦтАл▌Е▄йтАмр╕н ╔бр▓╜сГнсФНтлнсЧоси▒сХ╜сДбтзХa█╡ткЩс╡Э со╣сЧнсКесп▒р╛Щтк╡си▒р╕┐тИС спХс▒╜█╡├ХтЗ╢сЗесзЭраесХ╜ сКесЬЕсижсоЭр▓╜со╣сДбтк╡aсл╡╟НрвКтАл▌Е▄йтАм спХси▒)$0803,собскЖтФбр╖Э╟НсЭНсоЭр▓╜├ХтЗ╢сйС ┼бbсЗесзЭс▒ер╛Щa╔Щр╡ЪсоетШЦтзХсЧнсКесп▒со╣╨й┼Э сКес▒есое┼Цqтж╣┼Бсп▒тзКтАл▌Е▄йтАм ╘Хс╕▓ ╘ХсФНсижсоесЬ╜сп▓тзЙси▒спйсиХсЧнсКесп▒со╣╔ос▒╢ с▒в─Юти╣соетШБтАл▌бтАмр▓╜тзЙ╠╣╨й╨Щ┼Б тзЙ╠╣╞▒сБЭсФНтлн сБ╜с▒есоеснетзХтАл╫ЩтАмр▓Жтж╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

сХЕ╓Нсоб теерп▓сЬЕ тЮЙсЦ╣ тж╣смСсЬЕсо╣ сФвс╕╢спХ▌Е ┼Б╔к ╩СсЦТсЕЦ┼Эс░ЖсЭБ╟Нр▓╜сйОсФНскбсоБсФСсоесЭ┤собспХр╖еспХ ╩Сраетж╣▌Етж╣╙╣со╣т▓▒сЙнрп╜рд╜т▓▓р▓╜сХ╜сХЕ╓НсобсЩ╣сЭО ╓еспХсФвтИКсЦТраетАл╫│тАмсоб┼Б~реЕр▓╜раесжнр▓Ес▓Щспй▌Е спХс▒есЦЕс▒вспЩр╗жтЛОспХсФНсЭЕсФНрпнсо╣спХр╖еспХсий▌Е█╡ ├Щ спЩсЬ╛тж╣с╕бр╝Ьтж╣█╡сФНспХр╕╛bтзХa█╡├Хсже▄▒ ╩н aсВКспХр╖еспХ╙╣aс╡Юсо╣сЧнс░НaсжетАл▄йтАмрпЭ ┘е╟С aтК╜сЩ║тж╣├нсЗбр╖Х▐╣сйНсЦТспХсий▌Е█╡├Щр╕▒спХ▌Е сйН╩С┼Б╔ксВТтк╡с▒▒aс░Жр╝Кс│мсобсп▒р╕Нси▒реЕсиХсЦБ р╣Ес░ЖтАл▌бтАмсЭБ тж╜р╗жсо╣спЩeсоЭр▓╜с│Хс░Нтж╜т▓▒aсЙнр╕Н си╣тО╡тО╡сХЕ╓Нт▓▓спХспй▌Ет▓▒тО╡тО╡т▓▓█╡сжнр▓Ес╕е├д тГ╣р▒Э ╔Щсо╣ сДер╗жспХсп▒ сзБтЛОспХсий▌Е спХсБЩ сЩ╣сизспХ сжнр▓Ес╕е╔Щсо╣т▓▒─Сс▒╢с▒всЩ╜eт▓▓тАл▌бтАмсЭБ с│б▐╡сФНс▒в спЩр╗Хр╝Йр╖Эрд╜р▒Н╘Щр╗иaс╕бспЭтк╡скбqсФвсоетгбсиХ ╘Х┼Бсп▒тж╜▌Е 10 | Korean Monthly Business Magazine


11


))ргСраФ$PMVNO

рз╜╥╢р▒║╥АрйЖ р┤Трк│╒┤рдзрйНрлЪр│▒ ))-BXZFST╩бтйетФ╜сДбткЩсФНсФвтв╜сДбр╕НсФН

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмси▒сХ╜ ├ХvсЬ╛тгйсое с▒╜с│Стж╣█╡ "█╡ ╓е с▒е тж╜╟О тО╡си▓сЬЕси▒сХ╜ сйХр╕С сЦЩ─е сЬ╛тгй сБ╢рпнтлнси▒ тВЩсХ╛тзй▌Еa смС сйСтпйтж╜╟ОспЩсБ╡спХсиХ#р╖Эр╕н╘НсЬЦтАл▌Е▄йтАм#█╡тж╜╟Оси▒сХ╜сЧн ╚╜р╝Йтк╡с░ЖтгйсоБтШЦсФНсижсоетж╣┼Бспйсий█╡▀СткЩс╡ЭсФС├Хv сЬ╛тгйраетЗ╡aр▓╜тЙЙ╔ктж╣┼БсЭЧ▌Ер╗С"aткЩс╡Эси▒сХ╜aс▓ЩскЙ сФ╣тенси▒тУС┼бсЭНсоесЕХсйбсЬЦтАл▌Е▄йтАмспХтметкЩс╡Эр▓╜рансжескЙ" █╡с▒етк╡скбспХр║╡спЭсоетШЦтзХ#скб╟НтДХс▒вспЩсЩ╣тЗ╜спжс│С├Х си▒тАл╫ЭтзХ▌бтАмсо╣тзй┼Б ╔Щ─С┼ЭсмСсЦБсЧнр░ксоЭр▓╜скЕтГ╜}с▒╢ раесо╣├ХvсЬ╛тгйсоетж╜╟ОсоЭр▓╜сЩ╣тЗ╜тж╣╩Ср▓╜тзКсо╣тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм тж╜╟ОсоЭр▓╜сЩ╣тЗ╜рб╜"со╣├ХvсЬ╛тгйсобсййсФвслЩр▓╜сЗйтЭС╙╣ ├нтЭ╡р▓Е╙╣a#█╡с╡Эр╛Щр░ксое─есЧо█╣р▓Еu┼БспХр▒и├н╓е e"скб#█╡сЧнсне┘еспХс│м┼Бр╣ЕсЗбс│мсобсФНсиж┼б─ер╖ЭсоБ с╕бтж╣сйбсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒Н▐╣сиХ█▒╘Б#█╡р╛Э├ХсоесЩ╣спжтзБржнр╕й ▌Е с╕бсЗйтзХсзЭ тж╣█╡ смХсШВр┤нскб тШЦ┼бр┤нa сже╩╛▌Ер╗С сжесйй ╓етК╣с╡Эр╛ЩтзБр╛Э├Хсоетж╜╠ЭсГйси▒сЕХ╘ХтАл▌НтАмрпЭ┼Б"си▒├нсл╡ ╟Нтзй┼Б тАл▌бтАмсЭБ─Сс▒╜тАл▌бтАм╔йс╡▓с▒йсБ╣собр╛Э├ХсоетЭ╡сжесХ╜} см╡╘Хр▓╜сЕХ╘Хс╡Э─Б▌Е┼БсзЮсЧотзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм#скбсо╣сФНсиж┼б─е си▒сХ╜сиХ█▒с▒╢раесЭБр┤СaсЭ┤сйб▌Е┼БтЭ▒▌Йтж╜"█╡спХсл╡╟Н р╖ЭсБ╝сжереЕсйН╓етК╣с╡Эр╛Щр░кси▒тзХтАлрб╣▌ЪтАм█╡р╛Э├Хсоетж╜╟ОсоЭ р▓╜тж╜╠ЭсГйси▒сЕХ╘йсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒С▀С #█╡р╛Э├ХсоесБ╝┼Брае }см╡спХс╕б╙╜сЬ╜с▒▒╩нс╕бтВЙспЭтжЭспЭспХтж▓─ес▒бтж▓─етАл▌бтАм р╗ХсХ╜тАл▌бтАм╔й─Сс▒╜р╖ЭсБЩр╡╣сЬЦтАл▌Е▄йтАм ╩С▌Ер╕Эси▒ с╕бтК╜ "█╡ #си▒├н тАл▌бтАм╔йс╕б╔ксое с╖ксЬ╜ скер┤нтж╣ с╕б сжлсоЭр╗Х сГ╢с▒в с│СтК╣р╖Э тЙЙтж╣─Б▌Е┼Б тШЦсЕХтзй█╡▀С #█╡ с▒всБ╣тж╣с░Ж─КсоЭр▓╜"aсЕХ╘ЩсФвтгйспХтж╜╟Оси▒с▒╜ржнраетВК тж╣с╕бсжлсжетж╜╟О╘ХсЧнр╣ЕсФвси▒├н╘Ктгйтж╣█╡▀СсиХр▓ЕсмбспХ спйсий┼БсФвтгйс╡▓си▒сЗйр░кспХр╕псжетЭ▒р╣Еси▒тВЙс╕йсоеспйсий▌Е р╗С скЕтпйр▓Е сЧ▒тзХ сВСсФвсое тзХ тАл▌НтАмрпЭ┼Б сФ╛риЭр╖Э сЯЭсЬЦтАл▌Е▄йтАм ─С╟О"█╡#р╖ЭсФвтАл▌бтАмр▓╜сЧнсШВсоетж╣╩Ср▓╜─СсЭНтж╣┼Б#тлнсФН со╣ сЧнс░Нс╕бспХсп▒ сЕХ╘Щ р╛Э├Хсо╣ тАл▌бтАмсЗбсЗеспХ сЕХ┼брб╣сиХ спй▐╣ спЩтГ╜со╣с╕бсВКсГ╢см▒си▒сХ╜р╛ЭтгйтАл▌бтАм╔йс╕б╔ктДО╟НсЧнсШВсоесЬ╜сп▓ тж╣сйбсЬЦтАл▌Е▄йтАм р╗ХтВж┼Ц┼БсЕЩтННр▒ЭсобспЭсБ╣с▒вспЩс▒╢сЕХс▒╜┼Цр╝К с▒всоЭр▓╜сп▓сЦТрб╜├дсоЭр▓╜тжесп▒сБ░тжесп▒aсЧнсЧорб╜ сГ╢р╛ХсГ╢спЩсобсФв╩С╘ХсмКсо╣с▒есЗбрй▒█╡спЭсЗбр▓╜спЩ тзХсБ╜сФ╛тж╜с╕вeс▒▓с▒вспЩсЧ▒тзХси▒тАлтзХ▌бтАмсГ╢с▒втВж спесоес╕бс╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАм сФв╩С╘ХсмКси▒╩СсБ╣тж╣сйНс│СтК╣р╖ЭтЙЙтж╣сЬ╜╩Сси▒сж┐ сХ╜сБ╣рд╜сЬ╜}}спЩсо╣сФвтлКси▒с▒втзКтж╜сГ╢р╖Бсп▒р╛Щ сое╟Нтж╣сЬ╜╩СсБ╡рпотАл▌Е▄йтАм р╛Щсо╣))-BXZFST&NBJMJOGP!IIMBX DPNBV1IPOF 

12 | Korean Monthly Business Magazine

"скб#eсо╣сЧнсШВсоб"со╣сЬЪр╕Нр▓╜сЭТ├в├н╥╛╘Н█╡▀Ср╛Щ с▒╜█╡сГ╢см▒со╣тЭ▒─СсоесБ╝┼Б╙╜тмесйбсЬЦтАл▌Е▄йтАмсГ╢см▒соб#си▒ ├нтДХ╘Крб╜─Сс▒╜тАл▌бтАм╔йсзВси▒▐╡тзХс╕б╔кс╕бсйСспХсп▒╩нс╕б" си▒├нс╕бсЗйтж╣рпЭ┼Бр╗жр▓Ътзй█╡▀Сс▒╢сп▓#█╡сГ╢см▒со╣р╗жр▓Ъсое спХтзктзБ╩СсБЩaсизсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм─С╟Оvс▒╜с╕▓тзкс▒йтВЙр╖Эсжн сжесЕХ▐╣с╡▓"█╡#aспХсБЩсЕЩспЩс░НсФСсоескЕрп╣с▒еси▒тзХслЩ р▓╜ ▌Е сЛЭранр▓Щ┼Б тж╜╟Оси▒█╡ сп▒сЭБ рй▒█╡ тлнсФН р╗жсо╣р▓╜ рб╜ с░НсФСспХ├Ссо╣сизсонсоесжн┼Бр╕╛сйСсп▒сЭЕтзйсЬЦтАл▌Ъ▌Е▄йтАмсйСтпй# a тж╜╟Оси▒сХ╜ ├ХсЭЕтж╜ соБтШЦсижтДХр╖Э смХсйвтж╣┼Б спйсое ├дспХ

рпЭ█╡тЭ▒▌Йси▒сЧнсШВсоесЬ╜сп▓тж╣╩Сс▒е#со╣с░НсФСс│Стлнр╖ЭтДБ с▒бтпйтж╣с╕бсжлсж╣▐╣├дспХтк╡╔ЭспХсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм ╔Щр▒С▀С спХржнтаксЧн#скбсФНспХaс│мс╕бсжл▐╣#тлнсФНсо╣ с╕всм▒с╡▓тж╜р╗жспХ"си▒├н╚броЩтзХс╡Э╩Ср╖Э#со╣сже╘Хскбсже спХреЕспХ сЩ╣╓е с▒есЗбтЦС ткЩс╡Эси▒сХ╜ соБтж║ с╡▓спХрпЭ█╡ ├дспХсий сЬЦтАл▌Е▄йтАмспХс▒╢сЕХр╖Эс▒▓тж╜"█╡ткЪсЬ╜╙╣тж╣█╡р╕йсонси▒#р╗ж со╣р▓╜рб╜с░НсФСспХткЩс╡Э╘Хспй█╡с╕бс│СсФНр╖ЭсЬ╜сп▓тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм с│СсФН─С┼Э╓ес▒еси▒ткЩс╡Эр▓╜соБтж║соериБ╙╜сже╘Хскбсп▒сЬ╛ реЕсоеснетзХ#aсЕЩспЩ┼Эсже╘Х┼Цра║р╗жсо╣р▓╜сЬ╜рд╜тАл▄йтАмслЩ┼Ю си▒с╕▓сое╟Нр╣Етзй▐╣сФНсЭЕсоетВЯсже╘йсЬЦтАл▌Е▄йтАм р╕йтЛЙ#█╡aс│ТреЕ┼ЭтоХaр╖ЭсЕХ╘Х╩СснетзХсЬ╜рд╜тАл▄йтАмси▒реЕ сиХскбтДХр╢╣тж╣┼Бспйсий┼Б "█╡сДбткЩсФНсо╣с│Ср▓ЖсоесиЬсиХспЩ тГ╜с╕бсВКсГ╢см▒со╣тЭ▒─Ссое/48тАл▌бтАмсГ╢см▒си▒реТр▓╛тж╣█╡с▒йтВЙси▒ тВКсЩ╣тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсГ╢см▒соб"со╣сДбткЩсФНaс▒╜тЗ╜тж╜сХ╜р╢╣р╖Э├б тШБтж╜ тме спЩтГ╜с╕бсВКсГ╢см▒со╣ тЭ▒─Ссое ткЩс╡Э ╘Х реТр▓╛тзХс╡Эсий ┼Б спХтме"█╡спХтЭ▒─Ссое╔Э├Ср▓╜#скб#со╣сже╘ХсЧнсоБсо╣ с╕▓соесж╢р╢╣тж╣█╡с▒йтВЙси▒тВКсЩ╣тзйсЬЦтАл"▌Е▄йтАмсо╣сж╢сБ╢спХ─есЧо рб╣сп▒#█╡─С╟О─есЧосГетЭСс╕бр╝Ьтж╣┼Б"си▒├нтЭ▒─С╔йсзВ сБ░спХсп▒ сГ╢р╖БсКесмК╩нс╕бр╝Йрв▒с╕бсЗйтж╣─Б▌Е┼БсЧ▒соереЕсий сЬЦтАл▌Е▄йтАмспХр▒иреРсЧнсШВси▒сХ╜спХ─Э▌Е┼БтзХраесГ╢см▒тЭ▒─СспХ ╘Хр▓Ес╕е ╟Оaси▒ сФвтАл▌бтАмсВКспХ соБсо╣сБЩтж╜ с░НсФСсое сЕХсоБтж╣┼Б спйс╕б сжлсое ─ЮсмС тЭ▒─С ╔йсзВсое сБ╝сже╘Х╩Сa тйесЭЕс▒всоЭр▓╜ сиХр▓ЕсмХ─ЮсмСaспйсЬЦтАл▌Е▄йтАмспХржн слЩ╟ОсГ╢см▒со╣тЭ▒─Ссоес░Н сФСсое собтАл тж╜▄ктАм╟Оaси▒ реТр▓╛тж╣сйН vс▒╜ с╕▓тзктж╣█╡ сВКсГ╢спХ спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ткЩс╡ЭсГ╢см▒собр╕псоб╟Оaсо╣сГ╢см▒тЭ▒─СсоеткЩс╡Эси▒сХ╜сЬЪ спЩ реТр▓╛тзХс╡Э█╡ с▒╜раер╖Э сЭЕсЬ╜тж╣┼Б спй█╡▀С ╔Щ ╔Э├Сa рб╣█╡ сГ╢р▓ЪспХ слЩ╟ОтЭ▒─СреТр▓╛сГ╢ 'PSFJHO +VEHNFOUT "DU $UI

┼Э слЩ╟ОтЭ▒─СреТр▓╛сЬ╜тзкр▓Ъ 'PSFJHO +VEHNFOUT 3FHVMBUJPOT $UI

 '+3 спжтАлтйе ▌Е▄йтАм с░Н '+3сФвсоЭр▓╜█╡тж╜╟О теерп▓сЬЕ ражспЭ спЭсЕЩреТспХткЩс╡Э си▒сХ╜ тЭ▒─Ссое спЩс▒╢тзХс╡Э█╡ ╟ОaспХр╗С сБЩ╟ОспХ╙╣ с╡▓╟О реТ собсжес╕вр╕НсЬЕтЬЩси▒тбНтзЙрб╣с╕бсжлсж╣сЬЦтАл▌Е▄йтАм╔йс▒ес▒вспЩтЭ▒ ─СслЩсКе╔йс▒ес▒вспЩтЭ▒─С сййр╖ЭреЕсиХ тЬЪс▒╢тзкснер╖ЭсоБс╕б тж╣рпЭ█╡р╗жр▓ЪреТ собткЩс╡Э╘ХреТр▓╛спХсиХр▓ЕсмСр╗С слЩ╟ОтЭ▒ ─Ссоб сБ╣рд╜сЬ╜ тЖ╜с│жс▒в сЗйaсйОс▒в спХсиХсзЭ тзКтАл ▌Е▄йтАмслЩ╟О тЭ▒─Ссо╣ткЩс╡ЭсГ╢см▒реТр▓╛собслЩ╟ОтЭ▒─СспЭр▓╜сЗбтЦС╓е╘Х ткЩс╡Эbс╡Эс╡бс╡Эсо╣тАл▌бтАмсГ╢см▒ TVQSFNFDPVSU си▒сЭБтДОтзХ сзЭтж╣р╗Сс▒╜тЗ╜сХ╜р╢╣aсФНсжйси▒ржСрпЭсФвспХтж╣┼БсГ╢см▒со╣тЭ▒ ▌Й ╩Сс╡бспХ ╩н▌Ер▓╜смн сБ╣рд╜сЬ╜ сДбткЩсФНсо╣ с│Ср▓Жсое сБ╝соЭсЭЕ ├дсое╟нтзХрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм


13


┘Л

рйЦ р│й ▀Ъ рк║ рдб ╙Цр╡Ы▀ЬрйО

р┤иргЫр┤з

раЛрезр▒ЙтАл╪п╪етАм┬│

раФтАлрл▓▐У╪ШтАмро║

&%0ркКтАл▄ЕтАм┘й ┘йрн▓рй╕тАл╪▓тАм

резтАл╪е┌ЩтАм

┬▓рбШргТро║раЛ

р╢║р╕┤р╗Йрп╗роЗр┤Ср╢Жр╖Цр│Юр╗Ар╢Жр╝кро╛р▓Лр┐мрп╗сИпр╗А ┬▓рл╗╙╡ркКрйМ <,:8 рг│рб╗реЮ▀ЧриКтАл┘БтАм╘ЩтАл┘БтАмр┤░▀ЧриК$*(17┬│

$XVWUDOLD

3,1&$5*237</7' & *2

.RUHD

3,.&253257$7,21  &2 2 2

&DUULQJWRQ5RDG0DUULFNYLOOH16:

6HR+\XQ%OGJ)6HRJ\RGRQJ0DSR.X6HRXO.RUHD

7HO)D[

7HO)D[

риХрз╣BркК╘вр╡ЭSLQFDUJR#SLQFDUJRFRPDX

0 

╘д▀║рлАрн▒ркгOLGLD#VKLSSLQJQHZVFRNU

0 

рз╣▀ЧBраЖр╡ЖрлАLQIR#SLQFDUJRFRPDX

0 

рйнр╢ЯрйШFRQVRO#VKLSSLQJQHZVFRNU

0 

1HZ=HDODQG

3,1&$5*2/,0,7(' & *2

&KLQD <LZX

6 6(-,1,17(51$7,21$// 7&2/7' 2 &2

8QLW*3HUFLYDO*XOO3ODFH$XFNODQG$LUSRUW1HZ=HDODQG

5P8QLW%XLOGLQJ1R+RXFKHQJ'LVWULFW1R<LZX&KLQD

7HOркМр▒бтАл╫ХтАмр│л)D[

7HO)D[

риЙрежр╡СVWHYH#SLQFDUJRFRQ]

0 

рг┤риМ▀╕╙ШркгVKL#GJORJLFVFRP

0 

ркгрдШрлАPRQLFD#SLQFDUJRFRQ]

0 

╘ГркМрл┤╙ШркгMXQQ\#GJORJLFVFRP

0 


15


ą‫܃‬Ҽ‫݋‬ɦ֟

Global Network Answers

Design & Development

Shopping Stores

Online Marketing

Design & Development Website Design/Development, Mobile Website App Development - iOS, Android, Windows Cloud Solution Integration/Development Shared Hosting, Dedicated Server Management, VPS, Cloud Hosting, SSL, Security/Recovery Shopping Stores eBay Store, Amazon, Shopify, Google Merchant Centre Online Marketing SEO, SEM, Adwords, PPC, ReMarketing, Content Marketing, Blogging, Video Marketing SMM (Social Media Marketing)-Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, WeChat, Weibo e-mail Marketing-MailChimp, Constant Contact

16 | Korean Monthly Business Magazine


ржТр┤Тр┤Ьр▓ж &U\SWRFXUUHQFLHV рзо

ргГ╙Ъ сиЭр╕й с▒е тж╜╟Осо╣ сВКсШВ теер▓╜╔Щр░Йси▒сХ╜ сж╡ткЩтк╡та▒си▒ тАлтШБтзХ▌бтАмр│БспХспйсийсЬЦтАлтк╡ткЩсж╡▌Е▄йтАмта▒aтйес░Нсо╣тк╡ та▒р╖ЭтАл▌бтАмтДХтзБсБЩрп╣со╣сЭБ╩СсЪБспЩс╕бсжетАл▄йтАмр╗ХсЭЕс▒╜тк╡ та▒со╣ ╩СтАл▄ЖтАмсое тАл▌бтАмтДХтзБ сЩ╣ сизсиХ ─С╟О сФНрпЭс╕б█╡ ╩С сЪБспЩс╕бси▒тАлтЮЙтж╜▌бтАм╒▒реЕсо╣rр│БсоесБ╢спХспйсийсЬЦтАл▌Е▄йтАм сВКсШВтмеси▒рае╔ЩтАл╫ЭтАмрпбспХ─есЧорвБс▒╢раер▓╜сФНтлнс▒всоЭ

тж╜0SEJOBSZJODPNF┼ЭсЗбра║сФС с╡ЭсЬ╛реТсп▒сФСр╣Еb соетШЦтзХсБ╜сФ╛тж╜$BQJUBMHBJOсое╟НсЗетж╣┼БспйсоЭр╗С сж╡ткЩтк╡та▒тГ╣сЗесЬ╜сБ╜сФ╛тж╜тВЙспЦсоб$BQJUBMHBJOсоЭр▓╜ ╟НсЗетж╣сйН┼ЭсЦЩтж╣├нрвКтАлр╛Э▌Е▄йтАмр│Бсж╡ткЩтк╡та▒р╖ЭтВе ╟Хтж╣├С╙╣р╣Ер╣Ер╖ЭтШЦтзХтВЙспЦсоес╡Эр╝Кс▒всоЭр▓╜тж╣█╡ сижтДХси▒├н█╡$BQJUBMHBJOспХсжетАл▄нтАм0SEJOBSZJODPNF соЭр▓╜тЭ▒▌ЙтзКтАл▌Е▄йтАм$BQJUBMHBJO┼Э0SEJOBSZJODPNF сое╟НсЗетж╣█╡спХсоБ█╡сЧнрд╛сЦЩ─есФСсЬ╜┼Цс▒╜сВКсГ╢реТ си▒сХ╜ ▌ЕсЧн тВЙспХa спй╩С ржнр╛ЩспжтАл ▌Е▄йтАмсййр╖Э реЕсиХ $BQJUBMHBJOсоЭр▓╜сЗер╢╣рб╣█╡─ЮсмС╓еспХсФвсЕХсоБтж╜ сп▒сФСсо╣сз▓раетВЙспЦсоеqр╗ХтзХс╡Э█╡с░Жс▒▒спХспй█╡ сБ╣р╗Х -PTTaсБ╜сФ╛тж╜─ЮсмС▌Ер╖Щ0SEJOBSZJODPNF ┼ЭсФв─етГ╣р╕НтзБсЩ╣сиз█╡▌Йс▒▒раеспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

р▓╜тУС┼бсЭНсоесБ╝┼Бспй█╡сж╡ткЩтк╡та▒█╡спХс▒╜█╡╟ОсЦЩ тДОси▒сХ╜рае╔ЩсЦЩр╛ХтГ╣р╕НсВКсГ╢си▒тАлсжйтж╜▌бтАм╘Хр╛ЩспХ╙╣ скНс▒╢раер▓╜тАл▌бтАмс╡▓тк╡рб╣сий▌Е┼БсЕЭсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сКетЬЩтО╡спЩ спХ▐╡р╕НсмбреТсоЭр▓╜тАл▌бтАмтв╜рб╣█╡сж╡ткЩтк╡та▒█╡ сЦЩр╛ХсФв тк╡та▒р▓╜ сЕХс╕б сжл┼Б с╡ЭсЬ╛┼Э zсоб тЪНсп▒ сп▒ сФСсоЭр▓╜сЗер╢╣тзКтАлтк╡ткЩсж╡▌Е▄йтАмта▒р╖ЭспХсмКтж╣сйНс░Нтк╡╙╣ смКсйОсое╟Нр╣Етзйсоержнтк╡та▒р╖Эс╕б╔ктж╜├дспХсжетАл▄йтАмрпЭ aс╕б┼Бспй█╡сп▒сФСсоЭр▓╜╞▒тк╣тж╜├дсоЭр▓╜сЕХр╗С спЭс│ж со╣р╛Эр╛Э╞▒тк╣}╓▒соЭр▓╜спЩсЬ╛соетзКтАлтк╡ткЩсж╡▌Е▄йтАмта▒ р╖ЭтГ╣сЗеткЪсоб╞▒тк╣соетж╣█╡─ЮсмСси▒█╡тЪНсп▒сп▒сФСсо╣ р╣ЕbсоЭр▓╜сЕХсже╔ЩтВЙспЦси▒тАлтж╜▌бтАмсЦЩ╔йспХсЫйaсБ╜сФ╛ тзКтАл▌Е▄йтАмсЦЩр╛Хси▒сХ╜█╡с▒╢сФвс▒вспЩсйвсижтк╜ра║си▒сХ╜сБ╜сФ╛

тЭ▒▌Йсоетж╣├нрвКтАл}▌Е▄йтАмспЩр╝Кс▒всоЭр▓╜тЙЙрд╛тж╜сж╡ткЩ тк╡та▒рпЭ┼БтзБс╕брпЭрае╔Щ╔йсзВспХ соетЕй┼Э тж╣█╡─ЮсмСсз▓раетВЙспЦси▒тАлтзХ▌бтАмсЦЩ╔й╘КсЗбр╖ЭтзХсзЭтж╣ сАбр▓╜соБсо╣тзХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм сж╡ткЩтк╡та▒си▒тАлтж╜▌бтАмсЦЩ╔йсЭБ┼Бр╖ЭснетзХсп▒р┤нсЕХ┼бспХ с╡▓сл╡тзКтАлтк╡ткЩсж╡▌Е▄йтАмта▒р╖Э├Срп╣тж╜╘Бс╕╜ ├Срп╣╔йсзВ ├Срп╣ сФвтАл▌бтАмсВК с▒╢сЕХ сБ░ ├Срп╣ р╝Кс▒всое ╩Ср▓╛тзХ рв▒сиХ сзЭтж╣р╗С ┼бр▓Йс╖╛сК║сХ╜р╢╣р╖ЭсЕХ┼бтзХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАмс╖╛ сК║сХ╜р╢╣р╖ЭтШЦтзХр╣Ер╣ЕтВЙспЦсо╣р╖Эqр╗ХсБ╝соесЩ╣ спй█╡╓еспХсФвсЕХсоБсйНсЗб╙╣ сз▓раетВЙсзВ─есФСси▒тже сл╡тж╜р╣Ер╣Е╔йсзВсоеспжс╖╛тзБсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАмр╝ЙреБсЦЩр╛Х сХ╜р╢╣█╡сЦЩсГ╢сФв╓есоесЕХ┼бтж╣раер▓╛рб╣сиХспйсоЭсАбр▓╜ сЗесЭЕси▒тАл▌бтАмсКетж╣сйНсЬЕтЛ╡тЭнспЭр▓╜сЕХ┼бтж╣█╡├драес│м

сж╡ткЩтк╡та▒р╖Эр╣Ер╣Етж╣сйНтВЙспЦспХсБ╜сФ╛тж╣сйб▌ЕтзХсХ╜р╝Й реБсФНрпнспХсЦЩ╔йсое╘ХсзЭтж╣█╡├дсобсже▄║тАлтЬЪ▌Е▄йтАм с▒╢ р╛Э├ХспХ╙╣ сХ╜сКесЬЕр╖Э ╟Нр╣ЕтзБ р╝Кс▒всоЭр▓╜ сж╡ткЩтк╡ та▒р╖ЭтЙЙрд╛тж╜тмесм▒тж╣█╡р╛Э├ХсХ╜сКесЬЕр╖Эсж╡ткЩтк╡та▒ р▓╜─Сс▒╜тж╣сйН╟Нр╣Етж╜─ЮсмС сж╡ткЩтк╡та▒со╣тЙЙрд╛р╝Кс▒в сое1FSTPOBMVTF с╖к}спЩр╝Кс▒всоЭр▓╜сЕХсжесЦЩ╔йсое сЗб┼Этж╣с╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒Н╙╣тГ╣сонсЗбтЦСсж╡ткЩтк╡та▒со╣ сЬ╜сЦЩтВЙспЦсоер╝Кс▒всоЭр▓╜╟Нр╣Етж╜─ЮсмС1FSTPOBMVTFT р▓╜сЕХс╕бсжл┼Б*OWFTUNFOU с╖ктЪНсп▒р╝Кс▒всоЭр▓╜сЕХсже сБ╜сФ╛тж╜сЬ╜сЦЩтВЙспЦси▒тАлтзХ▌бтАмсЦЩ╔йсоесЗб┼ЭтзКтАл▌Е▄йтАм╟Н р╣Есо╣раер╖Эспжс╖╛тж╣█╡сВКсГ╢си▒тАлтзХ▌бтАмсХ╜█╡сиЩ╔кспХсиз соЭ╙╣├Срп╣сКйрае р╣ЕbсВКсГ╢реТсоесЕХсжетзКр╕Нс▒всоЭр▓╜

собсВКсГ╢спжтАл▌Е▄йтАм сж╡ткЩтк╡та▒├Срп╣сЧнсо╣с▒есп▒с╕бrспХтзХтФЪрб╣сий▌Е█╡тАл█ХтАм сЬЕaeткЪ╙╣скЕ╩Хтж╣с╕бр╕нсЙ╡р▓╛тДХспЩ╩СсЪБсоес▒всмК тж╜сж╡ткЩтк╡та▒сп▒тДХ█╡сжес╕в╩нс╕бтзХтФЪрб╜с▒вспХсиз▌Е ┼Бтж╣тАлтк╡ткЩсж╡▄йтАмта▒со╣сжйс▒╢сЦТси▒тАлтзХ▌бтАмсХ╜█╡тУСсо╣р╛Щ спХсиз█╡├дzсЬЦтАл▌Е▌Е▄йтАмр╕нр╛ХсЗесДетж╜тЪНсп▒█╡р╕псоб сФНтлнр╛Щс▒╜р╖ЭсоБсБ╜тж╣сАбр▓╜с▒ер╛ЩaскбсФвтАлтж╣▌ХтАмсйНтзКр╕Н с▒вспЩтЪНсп▒р╖Этж╣█╡├дспХс╡▓сл╡тзБ├дспжтАл▌Е▄йтАм

тВЩтлн─есГ╢спЩспетмЙтФ╛тлн─есФН

17


Ů&#x161;Ö

18 | Korean Monthly Business Magazine


‫ق‬ց

19


൓઻ട‫ؘ‬ѿ੹ ӹ⨆ᯕʑᙽ

᜽ᯙ ᙹ⦥a

ֳ߼ഡ‫دࡅ੹ࠇ୺ܾ੶ࢅ؁‬ ԓ‫ݼ‬٩ஓஓയَ‫ز‬ഃ֢ߗ ୳ࠅ‫܉‬ഀ੸߄ଚ੶ܾ൧‫܅گ‬ ࡝੸ߚણઊੌ़़‫ۅ‬ৰ଒‫׏‬ १֢ࡴܾ৆ৰֳ଒߆ടӋ ‫ܾߜ؁‬ԓ‫ܧ‬ന଒‫ؘ‬ѿॣङਁ ੸߼ഡ଒ߚ஋‫ܣ‬୩ൄઔَ ಄ࣞഡ৲ৰ ൓઻ട‫ؘ‬ӆ઻ਁത߂१ౄ‫׏‬ ࣹܹंਖ਼ਁुࠅ՚ଖടَ ੅‫ڝޏ‬ઊઠ೾஋‫ܣ‬٬ৈ֢޷ ԓ‫ڹ‬ԓ‫ڹ‬चৈֳ޷‫ٽ‬౫Ӌ ‫؁‬௟ࠐઊ‫ކ‬ు‫إ੶ৼޢ‬ ਠ଒܏ਁী৓ഀӋ ਢ߄੶ܾॳ಩ੌܱളੌહઊَ १ҁ੸ۙ‫د‬१‫ڝކ‬଒ৌ੶‫ݼ‬ फ़ஜѿ‫੸܉ࠅؘ‬ԓસࠅ‫܉‬ઍࢻ

20 | Korean Monthly Business Magazine


Ǵ޲Ä&#x203A;ν5*1

Dxwkrulvhg#Uhsdluhu#

á&#x201D;?Ĺ á&#x2122;šŕ¸?Ṽŕž&#x2122;

Before

After

Before

After

Before

After

b᳌á&#x2026;&#x2022;⨚ᨌŕž&#x2022;â&#x192;šŕ¸? ŕž&#x2022;Ĺ?á?&#x2026;á&#x201D;?Ĺ â&#x192;šŕ¸?Ṽŕž&#x2122; â&#x2020;˝á? ⊜á°&#x2020;á&#x160;Ľ

Before

ŕž&#x2022;ŕ´­â&#x201A;&#x2030;ŕ°Şâ&#x20AC;ŤÝĄâ&#x20AC;ŹáŠ? áŞ&#x2026;á&#x2030;ąâ&#x201A;&#x2030;â&#x201E;&#x2022;áŠ&#x2022;â&#x192;šŕ¸?

After

 /3." "".* "MMJBO[ (*0 #VEHFUEJSFDU &5$

Ṽ⪾ <;<;#<87; .0# 3768#344#866#

â&#x2039;&#x2022;â&#x2039;&#x2022;áŞ&#x2026;â&#x2DC;&#x201A;áŽ?ಽâ &#x2122;⌚íáŠ&#x2018;ŕŻ&#x17E;áľ?á&#x2013;&#x2122;፾

,'.(9,1,=(5

zzz1uhqxfroolvlrquhsdluv1frp1dx zzz1idfherrn1frp2uhqxfroolvlrquhsdluv#

ŕž&#x2122;᯹Ӛ áŻ&#x2022;ŕşľáŻ?ಽ á&#x201D;?ḼᎼá&#x2026;&#x2022;Ô&#x2022;áľ?á&#x153;˝ŕť&#x2022;

6<#Dqwrlqh#Vw/#U|gdophuh/#QVZ#5449

UhqxsdlqwCjpdlo1frp

Ô&#x2022;ऽŕ¸&#x17E;â&#x20AC;ŤÝ&#x2026;ÜŠâ&#x20AC;Ź 21


ą‫܃‬Ҽ‫݋‬ɦ֟

22 | Korean Monthly Business Magazine


23


╓ЧрмЦт┐Шр╖ЗтАл╓Ч▐╡ре╖█БтАмр╕ОрмЧроЬтАлре╖рбз▄ЫтАм

рн▓р┤брзИркК╤┐ рлЭ╘ЮтАл▐ЖтАмр┤б╥лрй╕ рзИтАл╪п╪етАм

смСр╕Н█╡т▓│тВКтж╜сжеспХс╖╛тме╟Ст▓┤си▒сЛБс▓Щспй█╡сжеспХреЕ соетГ╣сонсЕЭрж▒тж║╞▒сФ╛тк╜си▒сп╣с▒всо▓тж╣┼Бспй█╡├дтГ╣ р▒ЭсЕХспХ┼Бсжес╡Эр╝ЙсГ╡сФ╛соЭр▓╜сйН─Йс▓ЩсХ╜сЭБр┤Сaa █╡├дспХсФНсЭЕспжтАлтж╣▌Е▄йтАмс╕бр╕нр╛Эр│Б▌Е╔Щр▒С├дсобсже тАл▄йтАм─Бс╕бр╕нр╕псобсЩ╣со╣сжеспХреЕсобс░Ж╩Сс▒вспЩсФЧсоесФХ сжеaр╗ХсХ╜скЕтпйр▓ЕсйОтмЙ┼Эр╖ЭсоБсБ╜тзБaтАл▄ЖтАмсЦТспХспй▌Е █╡├дспжтАл▌Е▄йтАм╘ЙреЕспХсп▒сЭБсоесиХриЬ├нтД▒▌ЕсЕХ█╡с╕б сиХриЬ├нтакaтж╣█╡с╕бси▒р╕нсЭБ─ЮсоесеС▌ЕсЕХр╗Х╔Щр╕нтУЭ сп▒сЭБсоесБ╜с▒есЬ╜тФНсЬ╜eспХс▒▒с▒▒сизсиХс╕бр╗Ссп▒тЛМсп╣ р╝Ьтж╣р╗ХтАл▌бтАмспЩ┼б─ераесикр╕╛спХрб╣сиХсГер╕Н├нрвКтАл▌Е▄йтАм╔Щ р╕Н┼Б█╡сп▒сЭБсо╣сБ╜с▒еспХтВЙ▌ЙрвЙсоЭр▓╜сйХреТqсоеw├н рб╣┼Б╔ЩсйХреТqржнр╛Щси▒сп▒╩Ссп▒сЭБсое┼Ц─Ктж╣█╡сжж сЩ╜тк╣соЭр▓╜спХсиХс╕б├нрб╣┼БспХ├дспХтЖ╜с│жс▒всоЭр▓╜█╡сп▒ ╩Ссп▒сЭБ╩нс╕бр╕╛тД▒сГер╕ХсЩ╣спйсоес▒╢раер▓╜р╛ХсЬ╜тзБсЩ╣ сиз█╡с╕йтк╣соЭр▓╜сБ╜с▒етзБсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

тзКтАл▌Е▄йтАм╔Щ├дспХсп▒сЭБсо╣qс▒╢сое▐╡с▒в╔Ъс▒всоЭр▓╜тв╜ тйетзБсЩ╣спй█╡сБ╜тЭ▒спХрб╣р╗С сп▒сЭБqраесиЬ├нтзХс╡Э┼Б сп▒сЭБсо╣тв╜тйесоес▒в╔Ъс▒всоЭр▓╜тв╜тйетзБсЩ╣спй├нтзХс╡Э╩С ржнр╛ЩспжтАл ▌Е▄йтАмсп▒сЭБсо╣ спЭспХ ▌Е ╥╛╙╣с╕брае сжлсж╣█╡▀С ▌Ер╖ЩсжеспХреЕсо╣спЭсоетГ╣р╕Нтж╣├С╙╣раескбс╡Э█▒рпЭ┼Бс▒е с▒е╔о╔отж╣█╡смдс╕бр╝ЬтзБспЭспХсФ╛╩С├нрб╣р╗СсиХр╖ЩспХ рб╣сиХсХ╜█╡сп▒сЭБсо╣спЭсое▌Е╥╛╘Хс╕браер╝Ьтж╣┼Б▌Ер╖Щ сФНрпнсоераескбс╡Э╩СснетзХсХ╜тзЙ╠╣сзЭ╔Эсоетж╣█╡сФвтлК си▒тГ╣тж╣├нрвБсЩ╣раеспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр╕Н┼БсБ╣тАл▌бтАмр▓╜╘Йсо╣ спЭржнр╛Щси▒сп▒сЭБсо╣спЭсоб▌Е╥╛╘Хс╕бр╝ЬтзХтжЭтзХр╖ЭсЕЭ сЩ╣спй┼Б тоХспЭси▒╘Йржнр╛Щси▒сп▒сЭБсо╣сЬ╜eсоесЛЭсж╕╩С ┼Бспй█╡сФвтлКспХсйСтЗ╜рвБсЩ╣раеспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щрп╣сХ╜р╛Х с│С├ХсФвтАл▌бтАмси▒├нр╕┐тЗ╡╩СсЕХ▌Е█╡сп▒сЭБсо╣сФвтлКраесЕХр╗Х сХ╜сп▒сЭБсо╣qс▒╢соетв╜тйетзБсЩ╣спй█╡╔Щр▒СсФНрпнспХрбЭ сзЭтж╜▌Е█╡├дсоесжеспХреЕси▒├нсжнр▓Ес╡ЭсиХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм

сР▒р╕нсжетАл▄йтАмрпЭт▓▒╙╣█╡тВКтж╜сФНрпнспХ▌Е ╘Хтзкра║собтзО сФвтВКтж╣▌Е ╘Хтзкра║собтзОсФвскФ▌Ет▓▓рпЭ┼Бр╛Хс│С├ХсЭБ р┤Стж╣р╗Ссп▒сЭБсоесКетЭ▒тж╣├С╙╣сВКтзХтж╣█╡сФНрпнсоет▓▒тВЩ ╙╣сТ╜сФНрпнт▓▓соЭр▓╜р╕нсйН╩С█╡тзкра║ с╖кт▓▒ражсЦБт▓▓соЭр▓╜ ╩нс╕бсБ╜с▒ервБсЩ╣спй█╡aтАл▄ЖтАмсЦТспХспй▌Е█╡├дспжтАл▌Е▄йтАм с╕б╙╜тАл▌НтАмси▒спХсиХт▓│тВКтж╜сжеспХс╖╛тме╟Ст▓┤ с╖кт▓│╘Йсо╣р╕▒соесп╣реЕсоЭр╗ХтВКтж╜сФНрпнспХрпЭ█╡ сФ╛bспХvсБ╢┼б╓▒спХрб╣сиХсГер╕Н█╡с╖╛сФвт▓┤си▒ тАлтзХ▌бтАмсХ╜с│б▐╡▌Ер╡Йраер▓╛тж╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм тВКтж╜сжеспХс╖╛тме╟Ссобсиер╕йсжесЛБси▒тАлтж╜▌бтАм со╣с│Хсое╒╣сиХсХ╜т▓▒сЗбр╝Йa╩СтАлтж╣▌бтАм█╡╩СтАлтК╣▌бтАм р╖Эр╝Ь╒╣╩Ср╗ХсФНрп▓сБ╝соесЩ╣сизсое├С▌Ет▓▓ рпЭ┼БсФ╛bтж╣├нрб╣р╗ХсХ╜ ╙╣тФб╙╣├нрвБсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

24 | Korean Monthly Business Magazine

спХр▒СсжеспХреЕсо╣тзкра║тЬЪс╕╢собсп▒сЭБспХсжйс│мсобспЭспХ рпЭ┼Б█▒╙Эр╗ХсХ╜рае╨Ъ╨ЪтАлр▒Н┘нтАмтВЩсоЭр╗Сqс▒╢соесп╣тв╜ тйетж╣с╕бр╝Ьтж╣┼БреД█╡├др╕нсоетаЩтж╣├н█▒╙Э┼Бсп▒сЭБсо╣ со╣─Нсое╙╣тФб╘Хс╕бр╝Ктж╣┼Б▌Ер╖ЩсФНрпнсо╣сЗбтФвсое├Сс▒й тж╣╩СсиХр▓Есмнтж╣р╗СсиХр▓Ц├н├Сс▒йтж╣▐╡рпЭрае┼ИтметлнтзК тАл▌Е▄йтАм├н▌ЕaсЫЮ├нсФвтГ╣р╖ЭсБ╝█╡├дсобр╛Эр│БспХ┼БсФв тГ╣aскЕрп╣a╩Сржнр╛Щси▒со╣╩СсЧнтЛЙтж╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм╔Щр╕Н ┼Бр╛ХсЬЙспЭсоетзБржнсп▒сЭБqспХсиз┼Бсп▒сЭБсо╣сФ╛bсое р╕▒тж╣█╡├дси▒тАлтзХ▌бтАмр╕пспХсЗбс│ТтзКтАлтж╜рй▒▌Е▄йтАмс│м┼БсЭМ сонси▒тк╢сЭЕтж╜тв╜тйесоетж╣с╕бр╝Ьтж╣┼БсЭНтж╣├нсЗбр╝Йсо╣ ┘йтК╣р╖ЭсФХтжотАл▌Е▄йтАмсР▒р╕нсжетАл▄йтАмрпЭ▌Ер╖ЩсФНрпн┼ЭiреТ соетжЭтж╣╩СснетзХр║Эс▒бсФН┼Этж╣┼БсмКсХ╜р╖Э╟Нтж╣┼БрвБ сЩ╣р╕нспйсоЭр╗ХтФбспЩси▒├нтжЭтзХр╖Эс╡Эс╕бсжлсоЭр▓Е┼Бсжй eтп╣соесевтАл▌Е▄йтАм╔Щрп╣сХ╜спХсоБсизспХрв▒тШЦспХ╙╣сЕЦтШЦ соеткЩсЧнтзКтАл▌Е▄йтАмсиЭр╕й╙╣тп╣реЕ╩нсл╡ 

╔Щр▒Н╩СснетзХсХ╜█╡сЗбр╝ЙреЕраесДбтзХсзЭтзКтАлсже▌Е▄йтАмспХреЕ спХсиер╕йсжесЛБр╕▒соесп╣реД█╡├дсобр╛Хс│С├Хс╡▓сл╡тж╜спЭ спжтАлтж╣▌Е▄йтАмс╕бр╕нсжеспХреЕсо╣со╣─Н┼ЭсФвтлК qс▒╢соер╛Х сЬ╜тж╣┼БсЩ╜с│жр╕нсоесл╡╟НтзХсХ╜█╡сжйрб╜▌Е█╡├дспжтАл▌Е▄йтАм сжеспХреЕсо╣┘йсК╝с│СтВЙсЦНсЦЩтж╣├нсБ╡рпЭсЕХсжес╡ЭсЭОсЬ╜скЕ р╛ХсиисЕХ▌Ес╡▓сл╡тж╜тж╜├дсобсжеспХреЕсп▒сЭБсо╣р╕йсон┼Э qс▒╢сое сЧ╡с╕втж╣├н тв╜тйетж╣├н тзХсзЭ тзКтАл ▌Е▄йтАмсп▒сЭБспХ тп╣реЕ┼Б┼БтШЦсЬЕр▒Нсмбси▒раесЗй╟Нтж╣┼Б▌Ер╖ЩсФНрпнреЕсо╣ тВКтЙЙси▒ спХсмКрб╣сиХсХ╜█╡ сжй рб╣█╡ ├дспжтАлтеесже ▌Е▄йтАмр╗Х сжетее▌Етп╣реЕр╗Хтп╣реЕ▌Ес│мсоЭр╗Хс│м▌ЕрпЭ┼Б╘Хр╗Хсоетв╜ тйетзБс╡есже█╡сйХр╕Ср╕йсонсоеaс╕есФНрпнспХр╕йсонспХ├Х vтж╜сФНрпнспжтАл▌Е▄йтАм ╔Щр╕Н┼Бр╕нспЭсФвтАл▌бтАмсВКсое╬Ораескбс╡ЭсиХсзЭтж╣█╡сФвтлКспХ рпЭр╗Х сФвтАл▌бтАмсВКспХс▒╢р╕▒р▓╜тп╣реЕ├С╙╣сБ╡сЛБсХ╜раескбс╡ЭсиХ сзЭтж╜▌Ер╗ХсФвтАл▌бтАмсВКси▒├нтАл▌бтАмaр╖ЭсБ╝сжесзЭтж╣█╡├дсое aр╖ХтД▒с╡ЭсиХсзЭтзКтАлрай▌Е▄йтАмсоесБ╝соЭрпЭ█╡сз╣╩Сaсже ▄║тАл▌Е▄йтАмe▌Йтж╜спЭспХрпЭр╗Хсонр┤нсЩ╣ ┼Эсп▒рпЭраесЦБр╛Э р▓╜сБ╝█╡▌ЕреБс╕б с│С╔йтУСспЭспХрпЭр╗ХсЬ╛сФНтАл▌бтАмс▒▓спХ╙╣

╔Щр▒и▌Ер╗ХсиХриЬ├нспХтВКтж╜сжеспХс╖╛тме╟СсоеспХ─Й╙╣ iсЩ╣спй├нтзХс╡есЩ╣спйсое╩нсл╡ aс░Жс╡▓сл╡тж╜├дсоб сЕЩспЩсо╣р╕йсонaс╕▒спжтАлр╛Хсже▌Е▄йтАмр╕Нс╡ЭсДбси▒сХ╜┼БтК╣р▓Е ┼БтАл╫ЩтАмр▓Жтж╣┼Браескбс╡Эр▓Е┼Бтж╜▌ЕтзХраесЕЩспЩспХсБ╡╤н р▓Е┼БтАл╫ЩтАмр▓Жтж╣с╕бсжлсоЭр╗Х─С╟ОсжжсЩ╜тк╣спХсБ╣сЕЦрвБсЩ╣сБ╖ си▒сизсЬЦтАлсже▌Е▄йтАмс╡Эс╡▓сл╡тж╜сФНсЭЕ с╖к ╘ЙреЕсоеспЩсЬ╛тж╣ █╡├дси▒р╕нсЭБ─ЮсеС▌ЕсЕХр╗Хс╕бaсп▒сЭБспХр╕╛aс╕е▌Е █╡сФНсЭЕсоесжес╡ЭсФвсЦЩтж╣├нсжнр▓Ес╡ЭсиХсХ╜сп▒сЭБсо╣сФЧ со╣тЮЙтЦХспХсиЭр╕й╙╣сп▒сЭБсоесЗйтзктж╣├нтж╣█╡с╕бр╖ЭспЩ сЬ╛тзБсЩ╣спйраер▓╛раескбс╡ЭсиХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм╔Щр╕Н┼Бр╛Хсии сЕХ▌Ес╡▓сл╡тж╜├дсобсп▒сЭБспХсиЭр╕й╙╣сЧнс╡▓тж╣┼Б╚бс╡▓тж╜ с│Хс░НспЩс╕бр╖ЭсжнсЩ╣спйраер▓╛тзХс╡ЭсиХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм╒йр╛Х ╙╣с│Х╚бтж╜с│Хс░НспХ╩Сржнр╛Щси▒╙╣р╖Эсже═ХсзЭтж╣╩Сржн р╛Щси▒╙╣си▒├нс╕▓с╡▓тзБсЩ╣спйраер▓╛тзХс╡ЭсиХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм

сЦБр╛ЭсоесБ╝█╡├дсоетмйр▓ЙтзХсХ╜сп▒сЭБсо╣сЧнс╡▓тзЙсоес╕бтФН

╔Щр╕Н┼БсжеспХреЕси▒├нсФвтАл▌бтАмсо╣сЗбтФвсоес▒╢с╡▓тж╣├н├Сс▒й тж╣█╡сйСсЬЦсоетж╣├нтзХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАмспХ├Сс▒йспХ─СтО╡╙╣ сТ╣╩Ср╕нтж╜├дспХсжетАл▄йтАмрпЭ█╡сФНсЭЕсоеспЩсЬ╛тж╣├нтзХсзЭ

р╕нсоЭр▓╜раетзксЕЦтзХтж╣█╡сЗбр╝Й▄╣реЕспХрб╣сЭБ▌Ер╗ХсжеспХ

сЩ╣спй├нтзХс╡ЭсиХсзЭтзКтАл▌Е▄йтАм тВКтж╜ сжеспХ█╡ р╝ЙреБ сФНрпнреЕспХ с│мсжетзКтАлтж╣ ▌Е▄йтАмс╕бр╕н сп▒сЭБсо╣сЧнс╡▓тзЙсоер╝Йр╖Х┼БтВКтж╜сжеспХaрб╣╩Ср╕нсоесм▒ тж╣█╡сФЧсо╣тЮЙтЦХ с╖к тВКтж╜сжеспХс╖╛тме╟СсобсжеспХреЕсо╣ сФЧсоераес▒бтпйсЛБс▓Щ╙╣скЕ╩Стп╣реБсЩ╣р▒вси▒сЛБс╕б├нрвБ ├дспжтАл ▌Е▄йтАм─СткЭсое тзХсХ╜█╡ сп▒сЭБсо╣ aс▒╢сЕХ▌Е█╡ ▌Е р╖ЩсФНрпнсо╣aс▒╢си▒▐╡с▒╢сЦТсоесбА├нтзХсХ╜сзЭрб╣─БсЬЦ тАл▄йтАм╩н сиер╕йсжесЛБреЕсобсжеспХреЕсо╣сп▓соб┘йсК╝си▒раеспж aсо╣с│С╔Щр╕нсмбс╕вспеси▒рае┼бсЭНсоеaс╕б┼БсжеспХреЕсо╣ р╕йсонсоетзЙ╠╣╙╣┘е┼Бр╕йсонсоетв╜тйетзБсЩ╣спйраер▓╛таЩ сжйтж╣├нтАлтзХ▌бтАмс╡ЭсиХсзЭтзКтАлсже▌Е▄йтАмспХреЕсп▒сЭБспХ╒йр╛Х ╙╣сЧнс╡▓тж╜с│Хс░Нспесоесжнр▓Ес╡Э┼БсжеспХреЕсо╣с│Хс░Нсп▒тДХ реЕсоб▐╡спХсФвт▓│тВКтж╜сжеспХс╖╛тме╟Ст▓┤спХрпЭ█╡сиХр▓Есмб си▒сХ╜тий▐╢спХс╕бсжл┼БтзксЕЦтж╣├нсФХ├нрвБ├дспжтАл▌Е▄йтАм


ౠ߹ೠզ :FMMPX4UBHF੄ ౠ߹ೠ$BLF৬ೣԋೞࣁਃ

Raspberry Pink

Matche La La

Siro Cheese

Berry Very

Ciel

Choco La La

53"%*/()0634 .PO 5VF5IV 'SJ 4BU 4VO

$MPTFE  

Sweet Dream

Snow Matche

Tiramisù

઱‫ߨߑޙ‬ ZFMMPXTUBHF@EFTTFSUCBS ,FWJOZFMMPXTUBHF!HNBJMDPN ੉झ౟਋٘৚‫۽‬਋झప੉૑٣੷౟߄ 3BJMXBZ1BSBEF&BTUXPPE/48
A R T GALLERY NSW .RUHDQODQJXDJHJXLGHGWRXU $UFKLEDOG:\QQH 6XOPDQ3UL]HV

26 | Korean Monthly Business Magazine
16:ળ݂޹ँқ ೢҶ঱೩ࢺч࢜ ౢ߻੻नೢҶ঱ঋմొ঱қ‫ۊ‬ ‫ݔ‬ળࣽਅ੎ৡളन ↡֛‫ت‬উ஘ࠇٚਨӔܽҌँ݇җ‫੻ݿ‬ਚ੎ਚ੎ ౯ெ਺ҵ੓ೠन‫ొݸ‬঱‫ܒޘי‬੓‫װצ‬

޹ँқࣙ੤ುઁӑೢҶ঱ঋմొ঱ ‫ ܒޘ‬ ‫ݔ‬ળӚਅ੎ৡ੻न ↡ധनٚ‫ূ࠼צ‬ը۪੻नࣽಎಪ૓࣎Ӓ഍ҙђ੓ ↡ࣃࣚ੆ഞൠ৮୎ҶೢҶ੆టജ৽উनউҶрٞ੆৚ँು੻न ↡ࣃӟ࠙ఢ୯Ӗӫ૓੆ਮ‫ۥ‬ਗ਼ುࣃӟ৮Ӕੋള੆Ӗഇ‫؂‬ഒળਗ਼ುҙউࠃܽ૕ജрٞ੆ਗ਼ು

۪ੋ٥৮ਮ‫צ‬௓੻न ઼ࣃӟ೒‫ێ‬ट߹Ѩੋ৚ँਗ਼ು ਮ‫੻ܒ‬न ౷ܽ੆tޯઃٚఁ‫צܘ‬uূࢴৣਗ਼ುٞ ਚ੎ӫ૓ 

ೢҶ঱೩ࢺਹ‫ۿܒޘ‬नт‫ش‬ঋ૕ೱ‫ݶؼ‬ঋմ‫ؚ‬ट௾ঘূࢴनਗ਼೥ *DOOHU\KRXUV‫ݔ‬੎DPSP‫ࣽ׳‬ਅ੎ਹSPӫ૓ *RRG)ULGD\ &KULVWPDV'D\്қ $GGUHVV$UW*DOOHU\5RDG7KH'RPDLQ ഗಗੋ૓ଷઓZZZDUWJDOOHU\QVZJRYDX


─░тАл┌птАм

сЗбсЗбсо╣смСс▒╢ сФвтАл▌ХтАмсЧнр╖ЭтВЯ█╡сЗереЕсо╣тЯЭсЦЭтЬЩспХсФвспХсЗбсЗбсо╣р╛Щс▒╜спжтАл▌Е▄йтАм╙╣р║Щс╕бтЯЭсЦЭтЬЩ█╡сп▒╓бсо╣р╛Щс▒╜рпЭ┼БсЕЭсЩ╣спй█╡▀С ╔Щсп▒╓бсо╣р╛Щс▒╜раержСс╕б┼БсЕХр╗ХсЗбр╝Йсо╣р╛Щс▒╜с╖ксЗбсЗбсо╣р╛Щс▒╜рпЭ┼БсЕЭсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм тАл▌бтАмсЗбсЗесЗбсЗбсо╣р╛Щс▒╜█╡iреТси▒сХ╜сКер│Ррб╣╩Сржнр╛Щси▒i реТр╕нсп╣тзХсЧнтж╣┼БтАлтк╡▌бтАмр╖Эсп╣тгбсиХ╙╣aр╗Хр╛Щс▒╜aтзХ─С рвБсЩ╣спй▌Е█╡сФ╛bреЕспХтЮЮсВСтзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щрп╣сХ╜bbсо╣ сЗбсЗб тК╣р┤нсФНреЕспХ aс╕б┼Б спй█╡ спХр│Бс▒в сВС─ЮспХ╙╣ ╩СсГ╢ ┼Э сФв┼бсизспХ сЗбсЗб тК╣р┤нсФНреЕспХ с▒╜┼Цтж╣█╡ ┼ЦтШЦс▒вспЩ р║╡ сЬ╜с╕б█╡тж╜р╕йре╡р▓╜со╣сФНсЧнтШЦсое▐╡сп╣тж╣█╡сВКсГ╢соесВСсмС рпЭ█╡├дспХсийсЬЦтАлтже▌Е▄йтАмсп▒aскЕр░Мра║сжйспЭтзХскЙсФвтАлтж║▌ХтАм╞▒ си▒сХ╜рае сЗбсЗб р╛Щс▒╜со╣ a со╣сФНсЧнтШЦсо╣ р╛Щс▒╜рпЭ┼Б тж╣ р╗ХсХ╜ сЗбсЗбa со╣сФНсЧнтШЦсое тж╣█╡▀С р╕псоб сЬ╜eсое тзБсзБтж╣ ├нтзКтАл▌Е▄йтАм╔Щр╕Н┼БiреТсоетзХ─Стж╣╩СснетзХaс░Жто╡тпйсФН смКрб╣█╡╩СсЪБсобсЧнснер╕▒тж╣█╡т▓▒с▒в╔Ъс▒в─ЮтДОт▓▓спжтАл▌Е▄йтАмс▒в ╔Ъс▒в─ЮтДОсобсФвтАл▌бтАмсВКсо╣р╕▒соес▒╢р╕▒р▓╜с╕▓с╡▓тзХсХ╜сп╣реЕсиХ с╡Э┼Б┼ЦqтзХс╡Э█╡╩СсЪБспЩ▀С р╛Щс▒╜█╡iреТспХсФ╛─ЙсХ╜q с▒╢спХсиХр▓ЕсмЩржн█╡┘е╟Н╙╣с▒в╔Ъс▒в─ЮтДОсоесп╣тж╣╩СсиХр▓Ц ▌Е█╡├дспжтАл▌Е▄йтАмсЭНс╕бсиХс▒ер╛ЩaреЕраеqс▒╢спХ─КтзХспйсое ржн█╡с▒в╔Ъс▒в─ЮтДОспХсп╣рб╣с╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАмсп▒сЭБсо╣р╛Щс▒╜р▓╜ тж╜сизспХ╞Хр│О┼Бтп╣реЕсиХтж╣┼Бспй█╡р╛Щс▒╜р╖ЭсЧнсоБтж╜тийсзЮ тж╜сЗбсЗбaсФвтАл▌ХтАмсп▒реЕраесп╣тж╣╩СсиХр▓ЕсмХт▓▒сп╣реЕсиХс╡Э█╡ ╩СсЪБт▓▓со╣с▒ер╛Щaaрб╣сиХсЬЕсЬЕр▓╜со╣р╛Щс▒╜р╖ЭтгбсЩ╣спй▌Е █╡р╕▒спЩaсл╡ ├Ссо╣сЗйaтАлтж╜▄ЖтАм├дсоесл╡╟Нтж╣█╡├дспХрпЭсЕЭ сЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм смнсЭТтЦХтАлтж║▌бтАмсо╣▄▒с▒╜спХтПЖсЬЙсБ╢сФН▄╣собiреТтзХсЧнси▒╩С сБ╣сое рв╡ сЗбсЗб тК╣р┤н сВКсГ╢соб сЦТ┼Цр╖БспХ сжес╡Э ╘П▌Е┼Б тзК тАлтГ╣▌Е▄йтАмсонсо╣сФНсЧнтШЦ╩СсЪБсоесЬЦрд╛тж╜сЗбсЗбсо╣сЦТ┼Цр╖Бсоб си▒тзХтАлтж╣▌ЪтАм█╡сБ╣р╗ХспЭ╓еспХс╕б╙╣┼Б╙╣р╗Хсо╣с▒й сБ╣спЩр╕нспХ╔ЩтК╣р┤нсо╣тмЙ┼Эр╖ЭсйНс▒етпйсоБс╕бтж╣┼Бспй ▌Е┼БтзКтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒и▌Е┼БтзХсХ╜iреТтзХсЧн╙╣со╣сФНсЧнтШЦ╩СсЪБ спХсЗбсЗбсо╣тзксЕЦтж╜сФ╛тк╜си▒тжесл╡тж╣с╕бсжл▌Е█╡├дсобсже▄║ тАлр╛Щ▌Е▄йтАмс▒╜aспйсоержнс│мсобтзХ─СтВжсоетВЯ█╡▀С█╡сЗбрд╜р▒Н смХтАлтк╡▌бтАмскбсп╣реЕсиХс╡Э█╡─ЮтДОсобсжес╡ЭтУСраесмбспХрвКтАл▌Е▄йтАм

╓Р#р╖а▀ЕрвО р┤Ррк▒╙ЭтАл╪йтАм╥отАл╪АтАмр│ЯтАл╪АтАмр▓┤ 28 | Korean Monthly Business Magazine

╔Щр▒С▀С сЗбсЗбси▒тАлтзХ▌бтАмсХ╜сЩ╣сЭО╓еeсоесйС╟Нтж╜с│ХaтЬЩ р╕нсБ╢сФН▄╣собс▒в╔Ъс▒в─ЮтДОсоетШЦтзХiреТсоетзХ─Стж╣р▓ЕтзЙ соЭр▓╜сХ╜р▓╜со╣сЬЕтЬЩр▒йсЬЕр╖Эс╡есйНс╡есЩ╣█╡спйс╕бр╕н╔Щ├дсп▒ тДХa тзксЕЦтж╜ сЗбсЗб сФ╛тк╜сое сЕХс░Жтж╣█╡ см▒спЩсоб сжетАл▄йтАмрпЭ┼Б р╕▒тзКтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒Нр╗ХсХ╜сп╣р╝Ьрб╜─СткЭсФ╛тк╜со╣сЭБтк╡си▒тАлтзХ▌бтАм р╕▒тж╣█╡▀С╔Щс╡▓тж╣╙╣█╡▌Есон┼ЭzсЬЦтАл▌Е▄йтАмсиХриЕсФНрпнреЕ собсп▒сЭБреЕсо╣сВСсмСсп▒aсЭБ─Юс╖╛спХ╙╣спЩ─Кс░ЖсзБaспйсиХсХ╜ ─СткЭсФ╛тк╜спХсп╣соБс╕брб╣с╕бсжл█╡▌Е┼БсФ╛bтзКтАл▌Е▄йтАм╔Щрп╣ сХ╜сВСсмСсп▒р╖Эс▒╢сЭБсД▓сп▒тЙЙ╔ксоетж╣р╗СсЗйтзктж╜─СткЭсо╣см▒ спЩсоесФвтАл▌бтАмсо╣тФ┤соЭр▓╜ранр╕ЮтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒С▀СсФНсЭЕсоб┘е╟Н╙╣ aсйСсзЮтж╜сЗбсЗеспХспй╩Сси▒╔ЩсЗбсЗесое├ХреЕспХр╗ХсЫЮ├нспХ сЦТсоеспдсиХсГер╕Н├нрб╣█╡сЗбсЗеспХспйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсййр╖ЭреЕсиХ сиХ р╕ХржнсЗбр╝Йсо╣спХткЭсое─Юти╣тж╣р╗ХсХ╜сГер╕ЭсБ╝█╡├дси▒тАлтж╜▌бтАм

рв▒р▓Есмбсоеaс╕б┼Бспй█╡сйНсЦТспХспй█╡▀С─СткЭтж╜тме╘ЙтаЩ спХсже╘Хр╖Эсп▒с╡ЭткЭсп▒╘ХсГер▓Ерв▒█╡─ЮсмС╔ЩсйНспЩсобр╝Ь─Н ре╡р╗СсЗйсжйтзЙспХaс╡▓рб╣сиХсХ╜─СткЭсФ╛тк╜си▒iреТсоесоБсБ╜сЬ╜ тФНсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒С▀СсБ╣тАл▌бтАмр▓╜спХр▒Нтж╜сВСсмСсп▒со╣╔Щр▒С тжесл╡р╖Эсп╣сжн┼Бсже╘ХскбтК╜сБбтж╜┼б─ер╖Эсп╣соБс╕бтзЙсоЭр▓╜ скЕр░Мра║сжй─СткЭсФ╛тк╜соетзксЕЦтж╣├нсп╣a╨ЩсиХa█╡сФНрпн раеспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒НсАбр▓╜сЭБ─Юс╖╛спХ╙╣спЩ─Кс░ЖсзБa─СткЭ сФ╛тк╜соетзХтК╣█╡р╛Щс▒╜aрб╣█╡├дспХсжетАл▄йтАмрпЭ╔Щ├дсоесиХриЬ ├н▌Ер╡Й█▒╘▒aр╛Щс▒╜aрб╣█╡├дспжтАл▌Е▄йтАм рй▒▌Ер╖Щтж╜aс╕бсп╣р╝Ьрб╜сЭБтк╡█╡сЗбсЗбaтзксЕЦтж╣├нсФХ р▓Ер╗Х┼ЦтШЦрб╜тЙЙсБЩaспйсиХсзЭтж╜▌Е┼Бтж╣█╡├дспжтАл▌Е▄йтАмр╕п собсЗбсЗбреЕсобсХ╜р▓╜с│мсжетж╣█╡├дспХ╒йр╛ХтАл▌НтАмрпЭ╔Щ├дспХ─С ткЭсФ╛тк╜си▒сиХр▓Есмбсоес╡б▌Е┼Бр╕▒тзйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒С▀СсиХриЕ сЗбсЗб█╡ zсоб тЙЙсБЩсФ╛тк╜сое тж╣р╗ХсХ╜рае zсоб с│ж╞▒р╖Э aс╕б ┼БспйсоЭр╗ХсХ╜раетЭС─КтФ╜─КсЭЩсмСр╗СсХ╜р▓╜р╖Э┼Ц─Ктж╣█╡сЗереЕ спХспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щрп╣сХ╜с╡▓сл╡тж╜├дсобzсоб┼бсЭНсФНр╖Эaс╕б █╡├дспХсжетАл▄йтАм┼БсХ╜р▓╜aaс╕е┼бсЭНсФНси▒тАлтзХ▌бтАмсХ╜сиХриЬ├н сБ╣со▓тж╣█▒╘▒a▐╡с╡▓сл╡тж╜├дспжтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒НсАбр▓╜сХ╜р▓╜▌Е р╖Щ┼бсЭНсФНр╖Эw█╡├дспХсЗйтзктж╜─СткЭсо╣см▒спЩспХрпЭ┼БсЕХ ╩С█╡сиХр▓ЦсЬЦтАл▌Е▄йтАмсп▒ ╔Щр▒и▌Ер╗Х с╕б╔й╩нс╕бсиЩ╔ктж╜с│мсоб тАлтк╡▌бтАм╩СсЪБ скЙс▒етж╜с▒╢сЭБ├Хv ┼ЦтШЦрб╜┼бсЭНсФНaсЗбсЗбсФ╛ тк╜соесЦТ┼Цс▒всоЭр▓╜р╕нреЕсиХ╙╣a█╡сл╡спЩсоЭр▓╜сЗбс│Ттж╣▌Ер╗Х раетАл▌бтАмтДХр╛ХсииспХс│мсоб─СткЭсФ╛тк╜соесоБс╕бтж╣╩СснетзХтЗ╡a рб╣сиХсзЭтзБ╩нсл╡ с│Х┼БтЬЩр╕нсБ╢сФН▄╣соб─СткЭсФ╛тк╜соетзксЕЦтж╣├нр╕нрд╜█╡см▒ р╕Нaс╕бр╖ЭсЦЕр╗жтж╣р╗СсЗйтзктж╜сЗбсЗбси▒├н█╡╔Щaс╕бсо╣ сЗбсЗес╡▓си▒╬ОсЗбс│Ттж╜сЗбсЗеспХспй▌Е┼Бр╕▒соетзКтАл▌Е▄йтАм╔Щсм▒ р╕Нр╖ЭспХсп▒р╕Нси▒сХ╜▌ЕсЦЕр╗жтж╣╩СрпбсЫЮс╕бaсжлсоб▀С╔Щр╝Й реБ├дсоетШЦтЬбсиХсХ╜тж╜р╛Щс░ЖсоЭр▓╜р╕▒тж╜▌Ер╗ХтзксЕЦтж╜─СткЭ сФ╛тк╜собсБ╡р▓╜╩лсобт▓▒смСс▒╢т▓▓си▒╩СсБ╣соерв▒█╡├дспХрпЭ┼Б тзКтАлтК╜▌Е▄йтАм╟НтГ╣р▒ЭсХ╜р▓╜aтзЙ╠╣тж╣█╡├дси▒сХ╜╩СсУЙсоетВЯ ┼БсХ╜р▓╜р╖Эс│Хс╡▓тж╣█╡├дспжтАл▌Е▄йтАмс╖ктУС├дси▒сХ╜р╕нсо╣сБЩр╖Э тВЯ█╡├дспХсжетАл▄йтАмрпЭсп▓соб├дси▒сХ╜раесХ╜р▓╜скбтзЙ╠╣тж╣р╗Сс╖▒ ├Ссмбсоетв╜тйетж╣█╡├дси▒с╕ес▒╢тж╜─СткЭсФ╛тк╜со╣р╕нс│ТспХспй ▌Е█╡├дспжтАлтзк▌Е▄йтАмсЕЦтж╜─СткЭсФ╛тк╜соетж╣█╡сЗбсЗбсо╣╘Й ╓б р╝Йрв▒со╣a─СткЭсФ╛тк╜соетзксЕЦтж╣├нтж╣█╡aс░Жс╡▓сл╡ тж╜см▒спЩсоесмСс▒╢спХрпЭтзйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсмСс▒╢ржСр▓╜─СткЭржСр▓╜тж╣ █╡├дспХсжетАл▄йтАмрпЭ─СткЭсФ╛тк╜си▒сХ╜смСс▒╢со╣┼б─ер╖Э┘ер╕ХсЩ╣ спйсоержнaс░ЖтзксЕЦтж╜─СткЭсФ╛тк╜сое┘ер╕ХсЩ╣спй▌Е█╡├дспж тАл▌Е▄йтАм╔Щр▒и▌Ер╗ХсмСр╕Нсо╣─СткЭсФ╛тк╜собсиХриБтзХсзЭтзБ╩нсл╡ сЗбсЗбсжйси▒╩лсобсмСс▒╢соесЦЩсмнqсоЭр▓╜тзксЕЦтж╜сЗбсЗбсФ╛тк╜ соесйвснетж╣сЬ╜╩Ср╖ЭтЗ╢см▒тзКтАл▌Е▄йтАм


29


тАл█Нрвмрвв┘ДтАм╧дргб

рворжирл│р╢╣▀жрмн

┼Й теер▒й сЬЙ ржЛ╓ар│аргГриЕ▀ЗргБриМр│ТтАл█┐тАмрйУтАл╫░╫жтАм рйЛ▀ерое█дри╣▌Ири╣раЫ┘ЮрйЛ╙А╙Ър│йр│атАл╫ЩтАмр░БтАлрвз█етАмр│Тр▒брзВ╥Ыр│арзКржн╙Я▄╡р│йраГ█▓р│жтАл╫░╫жтАм

тУХр▒Юсоб тУН├н ┼Цсое р╕┐тЗ╡█╡ сЗбсЗеспЩ тУХр▒Ю тйЕрд╜ сХЕ теетЬЩ ╔Щр╕Ю спХсЦЩaс╕бр▓╜ сЗер╢╣a рб╣█╡▀Ссл╡ сл╡с╖╣ ┼Й теетВереЕсобтйЕрд╜сЧнс░Н╙╣ре╡сп▒спЩспХсКесЬШтж╣сйНсХЕтеетЬЩсо╣ сЦТтАл▄ЖтАмспХр╣ЕсмСс╡▓сл╡тзКтАл▌Е▄йтАмсХЕтеетЬЩ█╡┼Цсо╣тФераескбсВК тиЖсЦТси▒с╕вс▒▓с▒вспЩсйвтиЖсоес╡Э╩Сржнр╛Щси▒╘ХсЬЕсн║си▒р╕┐ █╡с▒╜тгйсое╙ЭсмС█╡т▓▒р╕НсХЕтеетЭжт▓▓сп▓сижсоетШЦтзХсЭЕр▓Ж тиЖсФвсоетзБсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсХЕтеетЬЩ█╡тУН├нрв▒aс╕бр▓╜сЬЕ тЭЩ 4UFFM ┼Э╔ЩрпЭтЭнспХтЬЩ (SBQIJUF сХЕтеетЬЩр▓╜╟НсЗес╕б соесЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм сЬЕтЭЩсХЕтеетЬЩ█╡тАл▌бтАмтДХс▒всоЭр▓╜╔ЩрпЭтЭнспХтЬЩсЕХ▌ЕсХШсо╣ спЭ┼бсЦТ┼Эс▒╢тк╢сЦТсоетАл╫│тАмсйНс╡Эр╗С с╡▓р░кспХ▐╡╙╣a╩Сржн р╛Щси▒ тп╣спХ спй┼Б сЬЕсн║сЬЕтжЭрд╜a сЛБр╖Щ ╘ЙсЦТ┼ЙтЯЭреЕсо╣ сжеспХсиЩси▒р╕пспХсФНсмКрб╣сиХс╕б┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсБ╣р╗Х ╔ЩрпЭ тЭнспХтЬЩсХЕтеетЬЩ█╡с╡▓р░кспХaсДЭсмнсЬЕтжЭрд╜скбсКе├Ср╕Нр╖Э р╕пспХ╙╣├нтзХс╡Эр╗С сБЩсЬЕсХШспХ╙╣скН─ЮсмСр╝Щси▒с▒етзХс╕б █╡тИК─КсоетпВсЩ╣тзХс╡Э╩Сржнр╛Щси▒с╡Эр▓╜сйНсЦТ┼ЙтЯЭ╙╣сЬ╜ тАл▄йтАмсиХ┼ЙтЯЭреЕси▒├нсп╣сиХсмЩр╕Н█╡сХЕтеетЬЩрпЭтзБсЩ╣спйсЬЦтАл▄йтАм ▌Ерй▒тж╜с▒╜с│С┼Эс▒╢спХсЬЕтЭЩсХЕтеетЬЩсЕХ▌Ес│б▐╡сЕЦс░Втж╣ ╩Сржнр╛Щси▒a─КспХс│б▐╡сКесЭЭтаЩспжтАл▌Е▄йтАм сл╡с╖╣соб╔ЩрпЭтЭнспХтЬЩсХЕтеетЬЩсо╣╩СсЪБр▓ЖспХр╕пспХс│мсже с▓ЩспЭ┼бсЦТ┼Эс▒╢тк╢раер╗ХспХ}сЦБрб╣сиХтЖ╜─Юс╡Этеер▓╜р╖Э сКер│Ртж╣сйН+PIO%BMZ 5JN$MBSLFреТ1("тЪНсиХсЦБсЩ╣ реЕраесжеспХсиЩ┼ЭснЙс╕бси▒╔ЩрпЭтЭнспХтЬЩр╖ЭсФНсмКтж╣█╡сЦБсЩ╣ реЕспХ█╣┼БспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм р╕псоб┼ЙтЯЭсЗереЕспХсХЕтеетЬЩси▒сХ╜aс░Жр║Эс▒бржСс▓ЩсЕХ█╡ сЗбсЗесоб сБ╡р▓╜ тенр▒ксЬЕ с╖к vраеспжтАл ▌Е▄йтАмсЕХтШЦ ржТржТтж╣ ┼Бvтж╜сЬЕтЭСтее 4 скбсЕХтШЦсоероЬтж╣█╡р▒й╔Ер▒Н 3 р▓╜╙╣ тАл┌╣тАм┼Б ╔Щ с╡▓eси▒ сЬЕтЭСтеер▒й╔Ер▒Н 43 рй▒тж╜ р▒й╔Ер▒НсЕХ ▌Ес│б▐╡сзЮтж╜сЬ╜тАл▄йтАмсиХ " ╔Щр╕Н┼Бс▒╜спЭсзЮтж╜р▒йспХре╡ сЬЕ - vраер▓╜╙╣тАл┌╣тАм├нрвКтАл▌Е▄йтАм╘Йсп▒теер▓╜┼ЙтЯЭреЕсо╣─Ю смСси▒█╡4сЕХ▌Ераеvтж╜си▓сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтЭСтее 9 р╖ЭсФНсмКтж╣ ╩СраетзКтАл▌Е▄йтАм тж╣с╕бр╕нспХ█╡с▒йтАл▌бтАмс▒вспЩ}╓▒спХсже▄║тАл▌Е▄йтАмс▒╜с│СсФНр╕й ▌Е╩Сс╡бспХ▌Ер╖Х┼Б zсобтлнсФНс▒╜тгйспХрпЭраер╝Й▀Щси▒ржС рпЭсХ╜р▓╜▌Ер╖Х╩Сржнр╛Щси▒соБсйСсЦТсое~┼бс▒всоЭр▓╜ржСс▓Щ сЕХ╩СснетзХсХ╜█╡сЗетАл▌ЪтАмс╕ера║сЩ╣ $1. р╖ЭтКВс▒╢тзХсЕХ█╡сЩ╣ сБ╖си▒сизсЬЦтАл▌Е▄йтАмс╡▓сл╡тж╜├дсоб$1.спХzсобсХЕтеетЬЩрпЭ раетйЕрд╜скб╔Щр╕Юсо╣р╛Х├н с▒етДХ╩ЩспХреТси▒ржСрпЭсХ╜сЭЕ с▒╜█▒╙Э█╡соБсйСсЦТсо╣с▒╢раеaтАл▌НтАмрпЭс╕йсЩ╣раеспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

30 | Korean Monthly Business Magazine

тенр▒ксЬЕскбтзЙ╠╣с╡▓сл╡тж╜├дспХсХЕтеетЬЩсо╣тн╣█╡с╕бс▒▒сое со╣сБЩтж╣█╡сДЕржКтбНспЩтЬЩ тФЖтбНспЩтЬЩ спжтАл▌Е▄йтАмспЭсБ╣с▒всоЭр▓╜ 5JQ тйЕрд╜сВКтиЖ сЗбсЗе ┼Э #VUU ╔Щр╕ЮсВКтиЖ сЗбсЗе ╔Щр╕Н┼Б с╡▓e сЗбсЗе соЭр▓╜ ╟НсЗервКтАл ▌Е▄йтАмсДЕржКтбНспЩтЬЩ█╡ )JHI .JE -PXр▓╜╙╣тАл┌╣тАмсиХс╕б█╡▀СсДЕржКтбНспЩтЬЩси▒ржСрпЭсЕЭ со╣тФераескбсВКтиЖсЦТреТси▒тУСсйвтиЖсоесБЩтК╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм тЭвсЗбсЗеспХ╒йр╛ХсзЮтж╜-PX,JDL1PJOUсХЕтеетЬЩр╖ЭсФН смКтж╣р╗ХсЕЭспХ╒йр╛ХроЙ├С╙╣сжжсЦТтмжспХсБ╜сФ╛тзБсЩ╣спйсЬЦ тАл▌Е▄йтАмсБ╣тАл▌бтАмр▓╜сГетЬЩсЗбсЗеспХсзЮтж╜)JHI,JDL1PJOUсХЕ теетЬЩ█╡тФераеa╒йр╛Х╘Псжес╕йсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм ржСрпЭсХ╜скНсБ╡р╖ЩсХЕтеетЬЩсЦБтФ╛сГ╢т▓▓спХрпбскЕр▓╜с╕бтенр▒к сЬЕр╕нсое┼Бр▓Етж╣█╡├дспХсжетАл▄йтАмрпЭ╙╣со╣сЬЕсн║сЬЕтжЭрд╜aсиХ риЕс╕бтЭнсжжтж╣┼Б тАл╫│тАмсобтФераер╖ЭсЦБткЩтж╣█╡с╕бсжетАл▄йтАмр╗Х╘П собтФераер╖ЭсЦБткЩтж╣█╡с╕б тФб╟НqсобсЗбрд╜р▒НсмХ├дсоес│м сжетж╣█╡с╕б тйЕрд╜qспХ р╛Цс╕втж╜├дсое сЦБткЩтж╣█╡с╕б реТреТ сйНр▒НсФНтзОреЕсое ┼Бр▓Етж╣сйН ╙╣тж╜тЦн р╕┐█╡ сХЕтеетЬЩр╖Э сЦБ тФ╛тж╣█╡├дспХс│мсЬЦтАл▌Е▄йтАмр╕нсзЮсФйтВер╖Э╟Нспжтж╣├нрб╣р╗Х ╟Нспжтж╣╩Сс▒еси▒сХЕтеетЬЩр╖Э┼Бр╖ЭсЩ╣спй╩Сржнр╛Щси▒теер▓╜ ╙╣с▒ер╛ЩтУХр▒ЮтжЭтЦСсо╣раесмбсоесБ╝сжесХЕтеетЬЩр╖ЭтЗ╡тГ╜сБ╝ ┼Б╟Нспжсоетж╣├нрб╣р╗Х╙╣с╡▓си▒рй▒сХЕтеетЬЩр╖Э╟Нспжтж╣├н рб╣█╡сГй├Ср▓╜смбсоесизсзЙсЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм тЖ╜╔Эси▒█╡спЩтЦС╓ШсоетШЦтж╜с▒╢сЕХ┼ЦсоБaтк╜сБ╜тзХс╕бр╗Х сХ╜ сжер╕йтЗ╡сиХ┼ЙтЯЭреЕрае сХЕтеетЬЩси▒ тАл тзХ▌бтАмр╕псоб с╕бсЬ╛сое ┼ЦсоБтж╣┼Бспй█╡таЩспжтАл▌Е▄йтАм╔Щрп╣сХ╜спЩс╕бспЭсЗб┼ЙтЯЭреЕ собсп▒сЭБспХсФНсмКтзБр╝Й▀ЩсоесБЩр╕Нс▒╢тзХтАл╫┤тАмсобтмес▒ер╛Щa си▒├н█╡ ▌ЙсЩ╜тпй с│Ср╕Юр╕нсое сл╡╟Нтж╣█╡ ─ЮсмСрае спйсЬЦтАл▄йтАм ▌Етж╣с╕бр╕нспХр▒Х─ЮсмСсХЕтеетЬЩ╞▒тДХсКесмКраесКесмКспХс╕б р╕нсЬЕсн║сп▒тДХaсХЕтеетЬЩси▒р╕┐тЗ╡├нрб╣р╗ХсХ╜╘Х┼БсоБсо╣ сЬЕсн║спХр╕╛aс╕йсЩ╣спй╩Сржнр╛Щси▒сЭБс╡▓тпйсЦБтФ╛тж╣█╡├д спХс╡▓сл╡тзКтАл▌Е▄йтАм

▀ЗргБриМ 0DVRQ3DUN р│ТтАл█┐тАм

.PC .BTPO(PMG"DBEFNZ с░ЖсЧн (PMG[PO 4USBUIGJFME(PMG$MVC


ĂŚĂ&#x152;Í&#x2020;â&#x20AC;ŤŕĽ&#x2019;Ű&#x2039;â&#x20AC;Ź

⊊ጜ᎚r᯲á&#x153;&#x2026;ŕą?áŹ&#x2022;á&#x201D;˘á&#x153;&#x161;Ꭵᯚŕź&#x153;ॽá&#x153;&#x2013;ĹĄáŻ&#x2022;ټṢॽÄ&#x2018;Ĺ? áŻ&#x2022;Ă&#x2018;Óšጼâ&#x20AC;ŤÜŠâ&#x20AC;Źŕť&#x2022;áŹ&#x2018;áŠ&#x2018;⯊á ˝á&#x201D;žâŚ˝äáŻ?á&#x2122;šᯊÝ&#x2026;

32 | Korean Monthly Business Magazine


æÌ-JGF

33


├ж├М═ЖтАлреТ█ЛтАм

р│в▀Урдк╥ЕркБрдк╥Щрй╗тАл▐ЫтАм/8.(.,0рйЖ╤ж╤Мрое█д tр┤Ь▀┐u tр┤Ь▀┐uрйЛтАл█ИтАмрж▓риРр│а╥МраЫр│ерйЛрйд╙Я╤ВтАлрйЛ╪╜рй║╫АтАмр┤│раЭрйЖржкрвЬри╖тАл█┐тАмрлТрвЬрйЛ╒гр░Н╒гтАл╫ЩтАмрдкрнХ▀ДркБрдкрйЖраДр│жрлТр┤│╥╖ри╖тАл█┐тАмр│врйЖр│брйЖ╙ЯраЖриЩ▄╜рзорлЧ▀┐ ╤Т╓Эри║╤АрлУ╥МрйХтАл╫░тАм

тк╡сД▓соб╓е}с▒╢рб╜тж╜╟Отв╜с╡бс╕йсД▓сФНспЩсЗер╢╣ тж╜со╣ тВЙ}с▒╢тЭ▒си▒тк╡сД▓ сЭБтДХтй╢с░ЖсзБ соЭр▓╜реТ с░Нрб╣сиХспйсоЭр╗С ╓е}с▒╢рб╜тж╜╟Отв╜с╡бс╕йсД▓сФН спЩсЗер╢╣ ,$% тВЙ}с▒╢тЭ▒си▒сХ╜█╡тж╜со╣сД▓р╗жс╡▓фЖЖ уи╛┼ЭугЩуи╜соЭр▓╜╙╣тАл┌БтАмсХ╜реТс░Нрб╣сиХспйсиХтж╜со╣тж║сЗе сзЭси▒сХ╜█╡╒▒р╕Нсжнр▓Ес╕ес╕йтк╣спХ▌Е сз▓сВКсо╣с▒╢сЭБсо╣тж║сЗесзЭси▒сХ╜█╡сБЩ╟Ос▒╢сЭБсо╣тж║тлн со╣с▒╢сЭБс░ЖсзБсо╣с╕е▌ЙсБ░тШЦ─етаЩрпнс▒╜тЭ▒ %4. *7 си▒bр╛Щтк╡╟нсо╣тЬЪсЦТсоесБ╣сйвтж╜с╖╛тме╟СaсмХ▀С тж╜╟Ор╛Щтк╡скб┼бр▓ЙспХспй█╡сЗетАл╫ЩтАмс╖╛тме╟СсоЭр▓╜реТс░Н рб╣сиХспй╩С█╡тж╣с╕бр╕н тв╜с╡бс╕е▌ЙсЗер╢╣си▒█╡сжес╕в тбНтзЙрб╣сиХспйс╕бсжл▌Е тйес░Н╩нс╕бтк╡сД▓спХс▒╢сЭБсо╣тж║со╣тв╜с╡бс╕е▌ЙтДХ─еси▒ сХ╜сДераесо╣с▒╢сЭБс░ЖсзБр▓╜сЗер╢╣рб╣с╕бсжл┼Бспй█╡спХ соБ█╡ сЗетАл╫ЩтАмaсБ╣со▓соЭр▓╜сХ╜со╣с▒╢сХ╜р▓╜р╕нтЙЙ╔крб╣сиХ с╕йтк╣}╓▒соЭр▓╜тк╢тАлрб╣▌бтАмс╕бсжлсж╣╩Сржнр╛ЩспХрпЭ┼БтзБ сЩ╣спй▌Е тк╡сД▓со╣тЕй╩Сси▒█╡сЗетАл╫ЩтАмсо╣тбОсБ╜спХ╙╣тК╣сБбсиХскЕр╖е реТсо╣с╖╛сФвспХспйс╕бр╕н с▒▒тВЙсЬ╜eспХс╕б╙╣р╗ХсХ╜a сЬХсо╣тАл тзЙ▌Ц▌ЦтАмр╝Кси▒р╛ХсииспЩa├Щр╕С█▒╙н сиЭ╟Хсо╣ сйХqреТсоеткЩсЧнтж╣┼Б спХтмеси▒смСсмЩ┼ЭсЗйсжй aсЬХ со╣со▓сиХр╕НреТсо╣с╖╛сФвсоеaс╕б█╡реТ▌Есз▓тж╜с▒╢сЭБ с▒всЭБтДХс▒в с╖╛сФвсое aс╕б┼Б спй▌Е тк╡сД▓спХ р╕нсЦТтк╡ рб╣р╗ХсмСсмЩс╖╛┼ЭраесБбс▒▓тж╜┼бр▓ЙспХспйсоЭр╗Стк╡сД▓тк╣ сп▒со╣р╕псобсЩ╣aсмСсмЩс╖╛соера║сБ╣тж╣┼Бспй▌Е╔Щрп╣ сХ╜тк╡сД▓собтж╜╟ОспЩсо╣▌Есз▓тж╜с▒╢сЭБс░ЖсзБси▒тАлтж╜▌бтАмс╡▓ сл╡тж╜сйС─С┼Бр╕Нскбр╝Й▀ЩспХрб╜▌Е▐╡╟Н╙╣сЗетАл╫ЩтАм█╡ ┼Бтййсж╢ тАл╪нтАмс│Щс╡▓реТсо╣сЭНтйй┼бс╕йтк╣сБ░сж╡реТсо╣сЭБ тДХс╕йтк╣┼Эрае┼бр▓ЙспХспйсиХтЕй╩СтК╣р┤нсо╣тжесл╡сЦТспХ тАлрб╣рв▒▌бтАм┼Бспй█╡р╕нтУЭтДХ─ес▒вспЩсйС╟Нaтжесл╡тж╣▌Е тк╡сД▓собтЬЪтпйтж╜со╣тж║со╣с╕йсД▓}╓▒си▒сХ╜тЗ╜сБ╜тж╣сйб ╩Сржнр╛Щси▒тж╜со╣тж║со╣┼бс▒▒си▒сХ╜тк╡сД▓сое├бтШБтзХсЕ▒ сзЭтж╜▌Е р┤Ь▀┐рзВтАл╪ВтАмр│вр│врйЖр│брйЖрйЛр│й тк╡сД▓собсЬЕтЬЩр▒йсЬЕр▓╜спЩтж╣сйНсБ╜сФ╛тж╣█╡сЗетАл╫ЩтАмскб сиЦсмЩтзЙ┼Эzсобqс▒╢спХ┘ес▒врб╣▌Етк╡со╣сз▓сФвсоЭр▓╜ тбОсБ╜тж╣█╡с╖╛сФвсоеaс╕б█╡тк╡сД▓со╣с╖╛сФвсобт▓▒р╝Щсо╣ 34 | Korean Monthly Business Magazine

сйХ╩Ст▓▓ т▓▒тАлтК╣т▓▒ т▓▓тзЙ▌Ц▌ЦтАмсБбсиХ скЕр╖ет▓▓ т▓▒▀КсиХр╕Н р╛ктЛЙт▓▓┼ЭzсобсЭБтДХс▒вспЩс╖╛сФв┼ЭсиЦсмЩтзЙсБ░сЗетзЙ реТсо╣с▒╢сЭБс▒вспЩс╖╛сФвсоетзЙ╠╣aс╕б┼Бспй█╡сЭБтДХ сБ░с▒╢сЭБсо╣сЕЦтзКс░ЖсзБспХ▌Е

тк╡aс│Сс▒йспХрб╣с╕бсжлсоЭр╗Хсп▒тЛМси▒╒йс╕б┼Эспк спХрвБсЩ╣раеспй╩Сржнр╛Щси▒тзОсФвси▒╒йс╕б┼Эспксоес│С с▒йтж╣╩Сснетж╜р╕йсонсо╣с│Сс▒йсоеvс│Стж╣сйб▌Е тк╡█╡с╕йсД▓со╣см▒спЩспХ╩Сраетж╣р╗С с╕йсД▓со╣тй╢сФв

тк╡сД▓собтж╜╟Осо╣р╛Щтк╡скбсБбс▒▓тж╣├н┼бр▓ЙспХспйсоЭ р╗С тж╜╟ОсФНтлнси▒сХ╜со╣сЗетАлр╛Щ╫ЩтАмс▒╜скбраесйС┼бспХтАл╫│тАм собсФНтлнс▒вс╕йтк╣спХ▌Е

спХ╩Сраетж╣▌Е тк╡█╡ сД▓р╕Нс▒всоЭр▓╜ сФНр╛Эсое сФНрпЭс╕б├н тж╜▌Е фАХсоетАл╫ЪтАмспХ┼Б уЙДр╖Эр╛Х╒йс╕б├нтж╣р╗С уЪГсоетФ╜смС┼Б 

тк╡сД▓собтк╡сД▓тГ║рае тк╡сД▓соеснетж╜тв╜с╡бтк╡рб╜р╗Х тАл▌ХтАм├бсФНр▓╜~┼бс▒всоЭр▓╜с╕е▌Йтж╣┼БтакaтзБсЩ╣спй▌Е тк╡сД▓собтк╣─Юси▒со╣тзХсоБсБ╜рб╜сЗетАл╫ЩтАмqс▒╢соетВЩ сонсоЭр▓╜сБ╜сФ╛тж╣┼Б соБсФНтж╜─Юти╣спХсБ╣сЕЦрб╣р╗ХсХ╜ тк╡ a┘ес▒врб╣сиХсБ╜сФ╛тж╣█╡сЭНспЩсЦТсБ╣со▓сЦТр╕нсЦТсЭБ ─Юс╖╛с▒вс░ЖсзБр▓╜тж╜╟ОспЩсо╣тАл▌бтАмтв╜с▒вспЩсЬЕтЬЩр▒йсЬЕс╕й тк╣спХ▌Е

уЮер╖Эр╕йр╖Х├нтж╣█╡▀С ╔ЩтжЭтзХaр╣ЕсмСсЭНтж╣┼БсДб тк╡aсЛБр╖Хр╗СсййтКВсоетзБсЩ╣сиз▌Е т▓▒тк╡█╡скЕс░ЖсоВсЗбси▒р╝Йрв▒сйвтиЖсоесБЩтК╣█╡▀С тУН ├нсЗетАлтж╣╫ЩтАм├нрб╣р╗Хтк╡aу▒┐си▒спЭсиХ╙╣┼Б тЙЙтж╣├С ╙╣ сВСсЗбр╖Хр╗Х тк╡a у▓Кси▒сХ╜ спЭсиХ╙╣┼Б сЦТсФ╛тк╜сое тж╣сйН сл╢р╕╛спХ тК╣сШАсоЭр╗Х тк╡a у▓иси▒сХ╜ спЭсиХ╙╣┼Б сЬНтЯЭтж╣р╗Х тк╡a у▓Йси▒сХ╜ спЭсиХ╙╣█╡▀С тЬЪтпй р╕йсон

тк╡сД▓со╣тк╡█╡тж╜со╣тж║спХр│Бси▒сХ╜█╡сЕЩрп╣си▒╒йс╕б рпЭ█╡со╣сБЩр╖Эaс╕б┼Бспй▌Етк╡█╡спЩтДХсо╣тк╜р▓Жсое спЭсоЭтФЕ┼Б с▒есЭБсоЭр▓╜си▒╒йс╕бр╖Э┼Ц╔ктж╣█╡сйОтзБсое тж╣сйНскЕс░ЖсоВсЗбaсмХ▀С▌Ер╖Щр╝ЙреБс░Ж╩Ср╖ЭтШЦсЧ╡тж╣ █╡уСмспХтАл▌Етж╜▌Ъ▌ХтАм

си▒сХ╜спЭсиХ╙╣сХ╜уСмси▒сйвтиЖсоес╡Э├нрб╣р╗ХсЬЕсЬЕр▓╜ сЭНси▒сХ╜спЭсиХ╙╣с╡Ю█╡▌Ет▓▓┼Б╩нс╕бсЦЕр╗жрб╣┼Бспй▌Е спХр▒и├нсЗер╢╣рб╜тк╡█╡р╝Йрв▒спЩтДХси▒сйвтиЖсоес╡Э сиХс╖╛сФв┼Эс╕йсД▓соер╕нреЕ├нрб╜▌Е


├ж├М═ЖтАлреТ█ЛтАм

р┤Ь▀┐рйЖрк│риЕриЩрйН

рвжр┤ЯрдЯр▒б█крдЯрзор┤Ь▀┐╤ВрйЖ╥Ы╥З

р┤Ь▀┐рзЪ▀У▀к

 сВСсмСсп▒ с╡Эр▓╜ ╘ЙтаЩ скбсо╣ iреТ сЬ╜тАл▌втАмсЬ╛╟НреЕ┼Эсо╣iреТ

тк╡сД▓ тк╣сп▒реЕспХ ─Л█╡ сЬЕтЬЩр▒йсЬЕ█╡ сФ╛тк╜со╣ сДбтк╡р▓╜ спЩтж╜ сЬЕтЬЩр▒йсЬЕрпЭ ╩СсЕХ▌Е█╡сп▒сЭБспХтГ╣тзХс╕есп▒сЭБсо╣ сФвтлКспХсБ╡рпнс╕втж╣с╕бр╝Ьтж╣▌Е┼Б█▒╙Э ╩Сржнр╛Щси▒─Л├нрб╣█╡сЬЕтЬЩр▒йсЬЕa р╕псЬЦтАл▌Е▄йтАм

тк╡a╙╜▌Е┼Бтк╡р╖ЭсБ╡р▓╜тбОсБ╜сЬ╜ тФЕс╕бр╕▒┼Б

сп▒сЭБспХтГ╣тзХспй█╡сЭЕс░НсФвтФ╜скбсБ╡ рпнс╕втж╜ сФвтФ╜eсо╣ сЗйспЭтК╣ с▒╢раеa тУН╩Сржнр╛Щси▒├Хvтж╜сФНрпнреЕси▒сКе тзХсиЦсмЩтж╣┼БсЗетж╜сЗбс▒╢с▒вспЩс▒╢сХ╜ р╖Этйес▒бтж╣├н─Юти╣тж╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм

сп▒сЭБспХтж╣█╡спЭси▒сп▒сЗбсЭНсоеa с╕б┼БспйсиХсзЭтж╣р╗С

┼Эраетж╜сижр╛Х сФНсижсЭЕтЮЙ╙╣тФбспЩ┼Эсо╣╔йс▒е┼б ─еси▒сХ╜скЕ█╡с░НсФСсФвсо╣сЧ▒сЭЕ ┼БсФ╛ a╙╜тзЙреТсо╣─Юс▒╜с▒вспЩсл╡спЩ сп▒╓бсо╣ сКес▒╢сФвс▒вспЩ тзкра║спХ╙╣ сЬ╜ти╣ ╙║сВК сЦТ─Кр╛Щс▒╜ сп▒сЭБсо╣ скЕ рп╜с╕бсД▓ aс│Тсо╣rсп▓сЬЕр▒СсФНр╕╛ с▒╢сЕХсо╣ткосЩ╣ ╞▒тШЦтДХс╖╛ с▒╢тК╣ со╣сЗйр╕нс│Тq ╘Бр╕й▌ЕтК╣сША█╡р╛Эa┼Б с╕▓sрй▒ █╡с╕▓сЦЩсо╣тбОреТси▒ржСр╖ЩсЗйсжйq┼Э ╘ОтЮЙq таЩс╡▓рб╜ с▒╢сХ╜ с░ЖсзБ с▒╢сХ╜со╣ ╔к ─Ктж╜сДбтк╡

спХр▒Нтж╜сЗбс▒╢с▒вспЩс▒╢сХ╜р╖Эр╕нсЦТс▒всоЭ р▓╜─Юти╣тж╣├нрб╣р╗ХсЭБтДХс▒в с▒╢сЭБс▒в ├Хvси▒сйвтиЖсоесБЩтК╣├нрб╣сиХтк╡сД▓ со╣с╖╛сФвсоЭр▓╜╙╣тФб╘БaтАл▄ЖтАмсЦТспХспй сЬЦтАл▌Е▄йтАм

р┤Ь▀┐рйЖр│в▀УроШтАл▄ТтАм

тк╡aтбОсБ╜тж╜─ЮсмС█╡с▒есЭБсоеспХ скесЬ╜тН╜сзЭтж╣┼Б тк╡р╖ЭтВЩ╩Ср╕нтж╣с╕бр╕▒┼Бтв╜тйетзБ с╡есжнсжесзЭтж╣┼Б

тАлтк╡▌бтАмсо╣сЬ╜eсоер╕пспХaс▓ЩсзЭтж╣ р╗С тк╡a╙╜сФвтФ╜р▓╜с░Бсп▒р╕Нси▒реЕс╕б р╕▒сжесзЭтж╣р╗С тАл▌ХтАмсВТтж╣┼БсЭБсЦБтж╜сонсЬ╛соер║Ъ┼Б сп▒╔Ъс▒вспЩсонсЬ╛со╣сЦОтЙЙ█╡сп▒с▒╜тж╣┼Б сп▒сЭБси▒├нр╕┐█╡смХра║спХ╙╣тЙЙсБЩ р╖Эс╕бсЧос▒всоЭр▓╜тзХсзЭ тЬЪтпй сйНсоБр▓╜смХр╕йсонaс╕▒┼Э╔о с▒╢с▒вспХтзХсЭН тФбспЩсоесВСр▓Етж╣█╡р╕й сон┼Э тбН╩СтзБ с╡е сже█╡ смК╩Ср╖Э w █╡├д

сБЩрп╣си▒тАлтж╜▌бтАмсЗйсжй сЗйтк╢сЭЕсЦТ сп▒сЭБси▒тАлтж╜▌бтАмсйХреТq с╕б╙╣тК╜сФНр╗жq┼Эсо╣р╛Хq

сиХрд╜сВХсЬЕтж╜со╣см▒

т▓│с▒╢сЭБ┼ЭсоВтДХ█╡╙╣тАлсЩ╣┘нтАмсиз█╡тж╣ ╙╣т▓┤рпЭ█╡тж╜со╣тж║спХр│Бси▒спжbтж╣сйН с░ЖсЗбсо╣╩СтАл▄ЖтАмсоес│Сс▒й vтк╡тзЙсоЭр▓╜сЯЙ с▒╢сЭБ╩СтАл▄ЖтАмсоес│Сс▒йтж╣┼Б сп▒соЙсЭБ─Юсо╣ сжйс▒╢сое aс▓ЩскХсоЭр▓╜сЯЙ сКес▒╢сФвс▒вспЩ тИКра║ сЗетАл ╫ЩтАмсЬНте╡реТсо╣qс▒╢соетК╣р┤н тж╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм рй▒тж╜тк╣сп▒со╣с▒╢тк╢тж╜р╝ЩсФвтФ╜р╖ЭтЭн сжжтж╣╩СснетзХс╕ер╣Ж┼ЭткотВес╕е▌ЙсоЭр▓╜ ┼Э├Сскбтйес░Нсо╣сД▓р▓Ж┼Э├ХvсФвтФ╜р╖Э с╕е▌Йтж╣сйНaс░Жс▒втзКтж╜тК╣р┤нскбтГ╣сВК соес╕етзктж╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм ржгтАл▐ЭтАмриЕ▀ктк╡р╖Э╘Хр╕Н█╡сзЮ тк╡ р╖Эс│Сс▒йтж╣█╡сзЮ ╩Ссо╣смЩтДХр╖ЭтгбсиХ с╡Э█╡сзЮреЕсоесФНсмКтж╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм роЮриЕ▀ктк╡aсЭ┤спЩсЗбсЗеси▒с╕в с▒▓тЛЙсоетАлтк╡сже╫┤тАмр╖Э╘Хр╕Н█╡сВКсГ╢┼Э сп▒соЙсЭБ─Юсоес│Сс▒йтж╣сйНтпЖсЗеспХ╙╣тИК ра║соес│Сс▒йтж╣█╡сВКсГ╢соесФНсмКтзКтАл▌Е▄йтАм раЩр│ириЕ▀кр╕ктйбспй█╡тжЭсЗбсо╣ржб ╟Нр║осоесйХсиХс╡ЭсиХ╩Ссо╣сЩ╜тк╣соера╢┼Б смЩтДХр╖ЭтгбсиХс╡Э├нрвКтАл▌Е▄йтАм

ZZZDGYDQFHFOLQLFFRPDX

рмФтАл▌СтАм╙Ш▐┐

р┤браТркер╡ЮтАлргП▐ДтАмрмТрб╗тАл▐ЖтАмр┤ЧрбШ╙Шрк║▀Ъ╞гр▒┐рмСрпЧтАлргП▐Д▌СтАмрмТрк║▀Ъ╞гр┤браТрей╙ДрлАрей╙Шр┤ЧрбШ╙ДтАл▀Ърк║▄ЖтАм рйЩaр▒╕$030 ргПрк║риЩрзвр┤Ърд╝

╙пр▒┐ргП╙Лрк║▀Ъра╛рйШ

риЗсА┤сКГсДДриЬр╛▒сЖИр│ЮсЙ│сИЧр┐Шр▓ар│мринсЖ░р▓Фр┐╢рн║рпХр╝мсЙ╣р╢║р│ЦсБЦр╖ЭсКБр╣др╛ж

vр▓Жтж╜тжЭсЗбтАлтк╡╫ЩтАмсВКс╕бсЦТсЗетЛЙтЪНр▓╜тО╜рпЭ├▒┼Эси╣рпЭсЬЕтЭХтй╢сЦТсоесоБраетж╣сйН с╖кbс▒вспЩтжЭсЗбтФер▓Ж тжЭсЗбсЕХсЬЦ тжЭсЗбс░ЖсДЮспХvтк╡рб╣сиХсп╡с╡Эр╖е}сЦБ┼Э ╩лсобс╡Эр╖е}сЦБси▒раетмЙ┼Эр╖Э█▒╙есЩ╣спйсЬЦтАл▌Е▄йтАм

эШДьб┤эХШыКФ

р╕кvра║сжй р╕нреЕ╩СтЮЙтФЕс╕быбЬ ьаКьЭА ьЦ╝ъ╡┤ыбЬ ъ▒░ыУныВШъ╕░ эФДыбЬьаЭэК╕

ркЕтАл▌СтАмрмФ

/XNH.LP

+R,Q3DUN

&KDQJ6HFN/HH

%$7&0 0$RI&RXQVHOOLQJ р┤браТрей╙ДрлАрей╙Ш╘Х╙П╥╗╙ЖрмЦр╡Э тАл┌дтАмреЮр░╜р╡Йрн▓рмСриарео╥╜ рлУрк╕╘ХтАл▐ЕтАмриРр▒лтАл╪етАмреЮриДрбВрйМрк║▀Ъ

%$$FXSXQFWXUHDQGKHUEDOPHGLFLQH 'LS5HPHGLDO0DVVDJH р┤браТр┤ЧрбШ╙Шрк║▀Ъ р┤браТрбШркМ╙ШрмЦр╡ЭраГ╘Х╙П╥╗╙ЖрмЦр╡Эрк║▀Ъ

%$+HDOWK6FLHQFH 'LS5HPHGLDO0DVVDJH рк║рз░тАлраЦ┌ЩтАмреЮреЮр▓атАл▄ЕтАмрйШркг тАлргП▐ДтАмрмТрпЧтАл▌СтАм╙Д▄▓тАл╫ЪтАм

ркКреЮр▓арйМтАл┌ЩтАмр┤бркЕрйШ 

р╡УреЮрб╗р┤бркЕрйШ 35

OHYHO5DLOZD\SGH(DVWZRRG

/HYHO3DFLILF+Z\

рпЦркКреЮр▓арйМтАл┌ЩтАмр╡Ср▒ораТ▐╖риКрзЧ

+RUQVE\ р╡УреЮрб╗риКриатАл┘БтАмривриХр╡Ы╙ЪриЧ


‫ۍࢬࢢل‬Ϥ࣡

36 | Korean Monthly Business Magazine


╘Рржз╨ЫржЬ

 37


ęॡ*5

0UB#FOHB 

ࡂസ઺ߚG௷ࣹౣಠGԤਡઊ AFSL Licence No.229892 / AFS Licence No.233750

(Angela Kim)

ਉ‫ࡂܟ‬സ࣏‫ࡻݴ‬ӯҽહടਉ સܵട޷ࣳமહઅࣛഀ੹୻ৈ‫دإށڙ‬

৑ Ҁ૚ଖ࠾ ࡂസ§ࣥ޻ࡂസ §ࡻଊ‫إ‬फ़ࡂസ 3XEOLF/LDELOLW\ §़઒ࡂણࡂസ §ҥߜ൛થࡂസ +RPH &RQWHQWV  §:RUN&RYHU़್ਁؐਁऍ

઺ߚѿਭଓાࣛ‫ع‬ടं੄

੸രࠃਉ‫ࡂܟ‬സ࣏௃Ԛઊफ़ಠੌ‫ڙ‬$/',ҥׂ೟ࣗ৩२ഀҥߜ௖$

38 | Korean Monthly Business Magazine

LQVXUDQFH#JPDLOFRP ௡౹,'LQVXUDQFH


─Щреб*5

сФнре╡си▒спХ┼Бра║р╛Эсм▒собра║р╛Эси▒├н▐╡╙╣собтк╣─Юсоес▒╜┼Ц тж╣╩Хтж╣с╕бр╕н сЗв╔Ъ┼СсмСр╕Н█╡сйНс▒етпйтж╜тВЩсКес│в▌Е

39


æÌνӄ

P[$PJOUSFBV P[ࣕଵࠤਆ P[ಝ඿ࠤೡઘ

40 | Korean Monthly Business Magazine


‫ۻ‪ъ‬ۆ֩‪ॢԜ‬ڦںۍت‪İ‬ڹ‪֮ψ‬ۆ‬

‫יװࠃ‪੍ऩ‬יװ‪੍ٜછੋಥ٣ೠ‬ݿיূݸੋ‪Ӕ‬‬ ‫‪р‬ت੆י‪ܽ۲‬ڲ‪փ‬ޘܵ‪ի࠙੆੻ీ੺੍୕ઃ‬‬ ‫װ‪،௾ѳਗ਼਌೰‬‬

‫‪41‬‬


59

4" сйО скбспЩс╕б

╒лр┤Трк│ 6$ рйЖрзорйНрлУрзЛ %DURVVD9DOOH\▀ЖтАл▄╜▀▓рвР█┐тАм

скЕсЬЕтЬЩр▒йспЭр╕Нсжеси▒сХ╜aс░Жсп╣сжнр▓Ес╕ескбспЩс╕бсйОспХсп▒╘ЙткЩс╡Эси▒сХ╜aс░Жр╕псоб┼б ┼▓~спХ▌Е╓бa█╡┼ФсоЭр▓╜соБр╗жтж╜сБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Н█╡сжереЕр▒йспХрд╜сЬ╜╘Хси▒сХ╜сЗвра║с╝Ю соЭр▓╜сзЮLNриЙсиХс╕е┼Фси▒спй▌Е╓еспХ┼Фсо╣тФ▒ти╣соес╡Эраетж╜сйв╟ОспЩс│СсФН ┼бсннр╕НсиерпЭспХтЬЩтАл▌бтАмр▓Ъсобсп▒сЭБспХтВЩс▒етж╣сйНсЬЪр╕Нр╖Э├Срв╡теерп▓сЬЕскбсо╣сБ╡р▓╜сФНс▒е тЪН 5IF#BUUMFPG#BSSPTB р╖Э╩С╓▒тж╣╩СснетзХспХс╕бсйОсоесБ╡р▓╜сФНрпЭр╗жр╗жтзй▌Е ╔Щр▒Н╙╣╩Ср▓╛сФвсо╣скЕр╢╣р▓╜#BSSPTBaсжетАл▄нтАм#BSPTTBр▓╜тйес░Н╩нс╕бсЗйр╕С▌Е тАл▌бтАмсЗбсЗесо╣скЕсЬЕтЬЩр▒йспЭр╕НсжескбспЩсФСсижспХсйв╟Осо╣сйвтиЖсоесБ╝соб├д┼Э█╡тАл▌НтАмр╕НспХ

р╡ЙтЦС╞▒тлнaсЕХспХ█╡(MBFU[FS сБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Н█╡ражспЭспЩреЕси▒со╣тзХ╩СтЕйa▌Ес▓Щс▓н▌ЕтЬЪтпй тВЙсЦЩ─етАл▌бтАмс▒еспХтме 8JOFTтбНраесВО

6RXWK$XVWUDOLD с╕браеси▒сХ╜ сЕХ▌ЕсЬ╜тжЭ сФНсмСсЬЕ скЕсЬЕтЬЩр▒йспЭр╕Н сжес╡Эси▒█╡тв╜сЬ╜рб╣с╕бсжлсобс╕бсйОсоетбНтзЙтж╣ сйНсзЮ}с▒╢раесо╣с╕бсйОси▒сХ╜скбспЩсоесФ╛сФС тж╜▌Е

42 | Korean Monthly Business Magazine

тДХтО╡сЬНр▓╜сБ╡тФЕсжер▓╜ сБ╣тк╣рб╜ сЭЕр▒йс╕бсже сйвтШБси▒сХ╜ сБ╢тзХсБ╝┼Б тЗ╡сВКтАл тж╜▌ЪтАмспХреЕспХ▌Е сЗбсоБтж╜сйв╟ОсФвспЩреЕспХс╡ЭтЗ╢спХрб╣сиХсЦЕр╕Ютж╜5IF4PVUI"VTUSBMJBO$PNQBOZт▓▓ aспХреЕa╟Нр╖ЭраесмСр╗ХсХ╜сБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Нси▒сжйс▒етж╣├нс▒╢тВКтзБсЩ╣спйсий▌Е┼Б ╩Ср▓╛рб╣сиХспй▌Е ╔Щр▒Нтж╜ спХсоБр▓╜ тбНраесВОси▒ рв╣р▒НсЭЩспЩ сп▓┼Б сййсЬЕр▒НсмХ ражспЭсЬ╛ р╡Й тЦС╞▒тлнреЕспХр╕псоб├дсоЭр▓╜раесоБр╗жтж╣▌ЕсБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Н#BSPTTB7BMMFZ спХреБсДЙ р╕Н&EFO7BMMFZ╔Щр╕Н┼БспХреБсДЙр╕Нсо╣сЧн╟НсйОтж╣спХспХреБ)JHI&EFOсоетШЦтЬбсиХсБ╡ )FOTDILF)JMMPG(SBDF р▓╜сФН╟НсйО#BSPTTB;POFспХрпЭсЗбр╖Хр╗С скбспЩсКетакaс▒╜спесЬЕтзБр╕Н▀СспХси▒со╣тзХ тбНраесВОсо╣р╡ЙтЦС╞▒тлн ╓есЬЕтФбр╖ЭсБ╝собскбспХ╒йр╕НaсБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Нси▒р╕н}aспй▌Е


▀ЖтАлрйЖ▄╜▀▓рвР█┐тАмрдЯр░НрзорйНр│БркЫ 6KLUD]рдСтАл█ЖтАмрлЛ

<16KD\H1RK 4IBZFскбтзЙ╠╣скбспЩсое <ZOTIBZFOPI!HNBJMDPN> т╢║.FNCFSPG"VTUSBMJBO4PNNFMJFS"TTPDJBUJPO т╢║8JOF"EWJTFS 4PNNFMJFSBOE1BSUUJNF#BSJTUB т╢║+VEHFBTTJTUBOUJOт▓▓5SJ/BUJPO8JOF$IBMMFOHFт▓▓ т╢║+VEHFBTTJTUBOUJO"VTUSBMJBO#PVUJRVF8JOF4IPX т╢║ткЩс╡Эси▒сХ╜с▒ер╛ЩaскбспЩ┼Эс▒╢ сЧнсАйр╕НсзБ┼Эс▒╢ сФвсижсл╡р╕Н┼Эс▒╢сЩ╣р┤н

скЕсЬЕтЬЩспЭр╕НсжескбспЩсо╣сжеспХтО╣спЩтЯ╜тбХрд╜╔Щрп▓с╢▒ 1FOGPMET (SBOHF со╣ ┼БтиЖспХ сБ╡р▓╜сФН сДЙр╕НспХ▌Е сЦЩ─ес▒всоЭр▓╜ теерп▓сЬЕр╖Э с▒╜слЩ скЕсЬЕтЬЩр▒йспЭр╕Нсжеси▒ aс░ЖскЕрп╣рб╣┼Бaс░Жр╕псобсЫНрпЭс╖йaсЭНсиХс▓Щспй ▌ЕспХреБсДЙр╕Нскбр║╢р▒йр╖ЩсДЙр╕Нси▒спй█╡сзЮeсо╣сЫН рпЭс╖йр╖ЭтбНтзЙтж╣сйНсБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Нсо╣р╕псобсЫНрпЭс╖йтбН рае╙╣р╛Х█╡ сЭНсиХс╕ес╕б ╓е спХсФв рб╜ ├дспХ р╕псоЭр╗С╔ЩскЕрп╣рб╜╙╣р╛Хси▒сХ╜сжес╕враес╕▓сзЮс▒вспХ┼Б сЭБсКетж╜р╕╝со╣тмнр╖Отж╜скбспЩспХсФ╛сФСрб╣┼Бспй▌ЕсБ╡ р▓╜сФНсДЙр╕Нсо╣сЫНрпЭс╖й█╡ржСроЬтж╜█▒╙нсо╣скЙwсЗксоб сДБр╕Нр╢╣р╖ЭсЬ╜сп▓соЭр▓╜├бсобтметЗ╡скбсЬЕтЭнспХсЬЕ тЕйтО╜ р▒╝со╣сжер▓╜р╕йaтгосЗбтж╣┼БсЬ╜eспХс╕б╙╣р╗ХсХ╜тАл▌бтАмс╕б ╙╣то║ ра║р╛ЭсмСр╕Н сЬ╜├СсБ╢сЬЕzсобсЗбтНбр▓╜сБ╜с▒етж╜ ▌Ес▒етШЦс▒всоЭр▓╜сиХр║╡р╕НтЛЩскЕтУНтШЦси▒сХ╜сЩ║сЦТсоесЬ╜ тФЕр╗СспХ├дспХтО╡тО╡╒╝спХ╙╣с│б▐╡с╕етж╜▌ЕтУНтЕйтО╜ р╕асо╣ сЗбтНбр╖Э ▐╡тзХс╡Э├н рб╜▌Е тгбсБ╡ре╡си▒ сЗбрд╜р▒Ю ┼БсДЙсДФzсобтФетАлреТ▄нтАм╒й╔Щр▒НсмСр╗ХсХ╜сЗк┼БтгосЭЕ тж╜ржСроЬтж╜тАл▌бтАмс╕бсо╣спХсБЩс╕бр╖Эaс╕есЫНрпЭс╖й█╡сФНсЭЕ сФвсБ╡р▓╜сФНсДЙр╕НсР▒р╕нспХсжетАл▄йтАмрпЭспХ╙╣рпЭсЫНрпЭс╖йр╕н спХaс╕ес▒есБ╣с▒вспЩсжер╖е▌ЕсмбспХ▌Ес╕бр╗ХсФвр╗искб спЩр╕нсЭЕсий▌Е

с│н #FO(MBFU[FSт▓▒"NPO3Bт▓▓4IJSB[ смС -BOHNFJMт▓▒5IF'SFFEPN 4IJSB[

с│н &MEFSUPOт▓▒$PNNBOEт▓▓4IJSB[ смС 3PDLGPSEт▓▒#BTLFU1SFTTт▓▓4IJSB[

тжесп▒р╕нспХaс╕б█╡}спЩс▒вспЩ█▒╙нсоЭр▓╜ сБ╡р▓╜сФНсо╣сЫНрпЭ с╖й█╡█╣скЕсЬЕтЬЩр▒йспЭр╕Нa╘ФсобтЖ╜┼Бсо╣сЧнтеерпЭтАл╫ЩтАмс│СсзЕ сХ╜▐╜рп╜рд╜+PBO4VUIFSMBOEр╖ЭриБскНр╕Н├нтж╣█╡спХсБЩс╕б aспй▌Ес╕бтК╣┼Бтп╣реБтж╜с╡Эр╖ЭсЕХ╘Щ╔йсл╡спЭсВЕси▒таЩ сжйтж╣├нсжксже╔Щ╓бсо╣скЕтЯ╣рпЭр╖ЭреЕсоЭр╗Ср╕йсЬ╜█╡сБ╡р▓╜сФН сДЙр╕Нсо╣сЫНрпЭс╖й█╡▐╡сизспХр╕йсонсоетаЩсжйтж╣├нтзХс╡б▌Е

сБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Н3PDLGPSETскбспХ╒йр╕Н

▀ЖтАлрйЖ▄╜▀▓рвР█┐тАм╙Яр┤│рзорзорйНрдЯр░НрйО сБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Нсо╣╩Стме█╡╩СсЕЩс▒всоЭр▓╜роЙ├СсмХтАл▌бтАмр╢║сЦТсоЭр▓╜сХ╜─е┼Всо╣такс╕б█╡р╣Е смСржСроЬтж╣р╗СтАл╫│тАмсобсиЩ▐╢спХ╙╣сЗвс╝Юси▒снетК╣тж╜─е┼ВсоЭр▓╜iсЩ╣р▓╛с▒▒с▒▒▐╡сХ╜█╣ тзЙсоесЕХспЩ▌ЕспХр▒Нтж╜╩Стме█╡тбНраер╖ЭтАл╫отАмспЦ├нтж╣сйНтАл▌ЪтАмсЗесоер╕пспХсФ╛сЦТ ─С┼Эс▒в соЭр▓╜сжнтО╜скНтзЙр░кспХтАл╫│тАмсобскбспЩсФ╛сФСсоЭр▓╜спХсиХс▓ЩтЕй╩СскбспЩсФСсижсобс╡Эр▓╜тбН тЬЩ1PSU сЪ▒р╕Н4IFSSZ р║ЩсЬЕтН┤.VTDBUткЪсобтШБтЛХспХ5PLBZzсобс╡Эс▒╢vтк╡скбспЩ 'PSUJGJFE8JOFсФ╛сФСспХс╡Эр╖ЭспХр╡Йсий▌Ер╛Эр│Бсйв╟Осо╣ск╢с│ТреЕ┼ЭсЧнсКесп▒реЕспХр╣Е смСсЦБткЩтж╣╩СраетзХсХ╜╓ер╛Хр▓Цси▒█╡спХ╙╣рпЭс▒етДХскбспЩсФ╛сФСр░ксо╣a спХсБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Нси▒сХ╜сФ╛сФСрвБс▒╢раер▓╜с╡Эс▒╢vтк╡скбспЩспХсЦТсЬ╜р╖ЭспХр╡Йсий▌ЕспХ ржнaс░Жр╕пспХсЭНсиХс╕ер▒йрд╜скбспЩтгйс│жспХтгбсБ╡ре╡сЫНрпЭс╖й4IJSB[скбр╛ХсДБрд╜р╖Х .PVWFESF сжнтО╡скНтзЙр░кспХтАл╫│тАмсоб╔Щр╕Н╙╣сЫН(SFOBDIFсйб▌ЕспХсЦЩтгйс│жсобтЦн спХсЙ╡ скбспЩ сЭТ╔б тгйс│жсоЭр▓╜ сФ╛сФСрб╣╩Срае тж╣с╕бр╕н тйес░Нрае сйНс▒етпй сЫНрпЭс╖йскбсо╣ сЙ╡рп╜ржК сж┐тДБсп▒р╖ЭржС(4.соЭр▓╜сЗйр╕С▌Е соЭр▓╜рнСсиХ ╙╜ сЕЦтзКсЦТсое сЕХспХр╗С тгбсБ╡ре╡скбспЩсоесФНрп▓тж╣ █╡сжесЬ╜сже╟нсЧнсКесп▒со╣ спжр╕╝соесФНр▓╜с░В█╡▌Е 5PSCSFDL(4.

$JSJMMP&TUBUF8JOFTсо╣си▒сЭНсоб(SFOBDIFтбНрае

6HPLOORQргГ▐╣риМ сЦЩсБЩсмКсобсБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Нси▒сХ╜aс░Жс╡▓сл╡тж╜тк╡спХтЬЩ тгйс│жсоЭр▓╜сЯЙ /48с╡Э тинтЦС сДЙр╕Н)VOUFS 7BMMFZсо╣ ├дсЕХ▌ЕтгосЗбтж╣┼Бр╛Хр╖ХспЦсоб┼ЭсЭЕр╕╝си▒с│б▐╡р╛Ц с╕втж╜ сБ╡ре╡qсое сЕХспЩ▌Е сЕХтШЦ сп╣р╕С с╕бтгЩрпЭ╩С╙╣ р▒йр╝Нzсобсжер▓╜р╕йскбр╕╝сое╙╣тФб╘Хр╗СтинтЦСсДЙр╕Н со╣сЦЩсБЩсмК┼Эр╕йтВНaс╕бр▓╜скЕрп╣сЩ║сЦТсЬ╜тФНсЩ╣спй $IBUFBV5BOVOEBсо╣ █╡┼Б╔ктгйс│жспХ▌Е 5LHVOLQJ▄╜рлО▌Д ражспЭс▒╢тВКсБЭреЕ┼ЭтзЙ╠╣тж╜р╕Нс╖▒р╕всобсБ╡р▓╜сФНсДЙр╕Н р╕нсо╣сп▒сйСтк╣─Юси▒соЦтк╡рб╣сиХ┼БтиЖсоБр▒Юсо╣├д┼Э█╡ ▌Ер╖Щ спХржж┼БсоБсо╣тЬЪсЦТ┼Э}сЦТсоеaс╕есФйр▓╜смХ сЬЕтФбспЭсоесЦБсЕХспХ┼Бспй▌Ер╕псобр╕Нс╖▒р╕вскбспЩсо╣сФв тв╜си▒т▓▒#BSPTTB7BMMFZт▓▓aсжетАл▄йтАмрпЭт▓▒#BSPTTBт▓▓ рпЭ┼Б╩Сс░Нрб╜├дсоесЕЭсЩ╣спй█╡▀С спХ├дсобzсобсБ╡ р▓╜сФН╟НсйОспХс╕бр╕нсФвтАл▌бтАмс▒всоЭр▓╜р╣ЕсмСсХ╜█╣тж╜тк╣─Ю со╣спХреБсДЙр╕Нси▒сХ╜сФ╛сФСрб╜р╕Нс╖▒р╕втбНраеaсБ╡р▓╜ сФНсДЙр╕Нсо╣├дсЕХ▌Е▐╡р╕пспХсЙ╡рп╜ржКрб╣сийсонсое╙╣ тФб╘Щ▌Ерд╜рпЭспХтж╜├дсЕХ▌Е█╡ре╡с▒бтЬЩскбспЩсЬЕтФбспЭ соетЗ╡тГ╜тж╜▌Е

1FUFS -FINBOO .BSHBSFU 4FNJMMPO

╓еспХсФврб╜ тбНрае╙╣р╛Хси▒сХ╜сФ╛сФСрб╜ 4FNJMMPO

3JFTMJOHтбНрае

43


ⴥⲘ

ᡸ㊄ᡸ㓍

⯩䅨㌡

㰼 㐝៬㊱

㌡⠀ᮤ

䅄㐈ᶀⶰ

㊜㈬

មⷨ

45


─ЕтАл▄ГтАм╥╝тАл▌ЛтАм╔ж╓Я

B e s t V e g a n Restaurants in Sydney риЕрлПриптАл█к╫Щ▄ктАмрдЯр░╣тАлрв┤рзВ█ОтАмркУ╙ЪржВрвРтАл█ЖтАмрлУ╥МрйХтАл╫░тАм ┘░тАлрв┤█ЖтАмриЕ▄╜рвР┘Юри╣риптАлрйЛрж╗▄ктАмрм╜ргЩ▌Зри╖тАл╪к█┐тАмрж▒тАл┌ОтАм╤│р│атАл▌П▌╕тАмрйХ╤│риЕ▄╜р│грг╜рйХтАл╫ЩтАмрлУ╥М▐╗р│а╥МрйХтАл╫░тАм ▀гр░втАл╫ЩтАмрпСрпС╓МрзбрйОтАл█И╥З█┐тАмри╣ржЙрпдржЙр▒╖▀Ж ▀┐ржЙ▄╜рпШрвЧри╣тАлрнХ╪В█┐ ▐ЭтАмр│грг╜рйХтАл╫░тАм рйЛ╤м┘ЮрйЛркБ▌КтАл█┐тАм╥грм╡ри╣тАлри║▌ПтАм╒╢тАл╫╛▌╕╫░тАмрдкри╣рдйрвР╤Арм╜рдйрйЛтАлрвР╫Щ█ЖтАмрдмри║╙╖тАл╫┤тАмрлУтАл▐ЗтАмр│грлУтАл╫░▄┤▌┐╪ктАм рзК╙Ярв┤ра╝╤ж█крдЯр░╣тАлргЩри║█ОтАм╤Тр│атАл╫ЩтАм╤жржЙтАл╫жтАмрлУ▌ЗриптАлргБ▐Э╪┤╫Щ┌Ъ▄ктАмрдйр│Бри║▀ХркГр│в╥грм╡ри╣риЕ▄╜┘Юри║ркГ╥Чр│втАл╫░тАм

Gurdys рвРрдм▀ЖрзВ╤А╙▓рлУ▌Зрм╜рдйрк│рйЖрйЩ┘Юри║рижр│в рогр░мрйО╥ЩтАл▄╡╫С▌нтАмркГ╥Чр│атАл╫ЩтАм╥Ц .LQJ6WUHHW1HZWRZQ16:

Alibi 6HULRXV 9HJDQ╥Щ рвжрдйрзВ тАл╪ВтАмр│в рйЩ╤╝рлТри║ ╤АрлУ╥М рйХтАлрй║╥ЗргГ ╫ЩтАмри╖тАл █┐тАмриотАл▌╝тАмр│в риЕ▄╜рвРрйН 0DWWKHZ.HQQH\╤Арм╗ржЛр│втАл╫С▌нтАм┘ЮрйЛрйХтАл╫░тАм

The Italian Bar Pizza рм╜рдйрк│рйЖрйЩрзо тАлрйЛ╫░тАмрж▒р░врйЖ риЕ╥╡▄╡ рн┐ркФрдир░И рг╜рйХтАл╫ЩтАмр│ШрйЩрлЪ

*URXQG)ORRU2YROR+RWHO&RZSHU6WUHHW

6KRS+LJK6WUHHW:LOORXJKE\16:

:KDUIZD\:RROORRPRRORR46 | Korean Monthly Business Magazine


рн╗рнМ%URDGVKHHWFRPDXрзВрв┤╪М▌Ири╣ркБраГ▄╡р┤ЭрйНр│грг╜рйХтАл╫░тАм

Bad Hombres Golden Lotus Vegan

рвЮтАл█┐тАмриПри╝рдйрйЛтАл╫░рв╛▐ШтАм╥М"рйЛ╥ЦрзВ рв┤ ▌З┘Ь ри╝рдй┘Юри╣ рйЛ▐╣ рйУргЩтАл▐ЫтАм╒ж ▀орлУр░м▄╜рж│тАл█┐╫С▌нтАмриотАл▌╝тАмр│атАл╫жтАм╤еркБ ▌КтАл █ЖтАмрокрдЩ╓М рп╛▌Б рвХрвР▀о▄▓тАл╪ЪтАм ╥Мрг╜рк╝╥╢рдйрвктАл▌гри║рй╗▄ЕтАмрж▒раГрйЩ

рд╖╥╢рг╜рзо р│е╘Н ркГ╥ЧтАл╫░ ╫Щ╪╝тАмржкр│в рм╜рдйри║╥Ер│╣р│грг╜рйХтАл╫░тАм

5HVHUYRLU6WUHHW6XUU\+LOOV 

Gigi's Pizzeria

.LQJ6WUHHW1HZWRZQ

The Green Lion

роШрлЛ тАл╪ВтАмрдк рм╜ргЩтАл▌П ╪к█┐тАм╒ж р│ШрйЩ▄╡ ▌З┘Юрг╜рйХтАл╫░тАм

рзК╙Я╤Арди┘ЪтАл╫жтАмриЩркУрм╜рдй▀Ж

.LQJV6WUHHW1HZWRZQ

'DUOLQJ6WUHHW5R]HOOH

The Hold Otto Ristorante рм╜рдйрк│рйЖрйЩ▄╡ рижр│в ▀╗тАл▄╡╫С▌н ╪ктАм ркГ╥Чр│втАл ╫░тАм╤│тАл╫░тАм╤А риРтАл ▄Ш▐Э▄ШтАмр│и╥╡ рзВрйЩ▄╜р│а╥МрйХтАл╫░тАм

р│йрй║рв╕рзВрв┤рдБри║▌ЕрдитАл╫Ч╫ЩтАм╒Яри║рж▒ тАл┌ЖтАм╙лрйЛ╥ЦрзВрв┤тАл╫ЩтАмрм╜ргЩтАл▌З█┐тАм┘Ь╥М ╙Я рм╜ргЩтАл▌З █┐тАм┘Ь роШрлЛ рпСрпС╓М ▀о рйЛро╕ри╖тАл▌З█┐тАм┘Ь▀г╤д╤АрйХтАл▌Х╫░тАмрк│ рзор│е╘НрлО╤дриПрзКр│▒ри║тАл┌ГтАм╒граЗ╙л

$UHD&RZSHU:KDUI5RDG

6KRS6\GQH\5RDG3OD]D

:RROORRPRRORR

0DQO\

Nourishing Quarter

Yellow

р│ж▄╜рй║рйН ╤А╤╝ ╙ШтАл▄ШтАмр▒▒ риоркГр│Б рв║р░Ц ╤При╣ ржО█арлУ▄╡ ╤АрлХ рвРтАл█КтАм┘Ю рзВ╤│тАлрй║╪ктАмр│жр│вриЕ▄╜▄╡ркГ╥Чр│втАл╫░тАм

╓Ырнгрди┘ЪтАлрв┤рзВ╫жтАмрнпрнгрйЖр▒╖ рйН█крдЯр░╣тАл╪╝рйЛ█ОтАмрж╜тАл█Ж╓з╫░тАмриПрм╜ ргЩ┘ЮрйЖ▀║рдкрйЛтАл╫░рйНраГ╪нтАм

&OHYHODQG6WUHHW5HGIHUQ

0DFOHD\6WUHHW3RWWV3RLQW

47


╤Ари║ рйЛржв╙Я

╘БсжЙa с│м▌Е сзетЭотж╜ с▒▒тЯЭ сжйси▒ с│С╔й рв▒╠╣a спй█╡╘ЙсВКсое├ЩтК╣р╗ХсГ╕сий▌Еспжсий▌ЕскЙраес│Сс▒й спХaтАлтзБ▄ЖтАм├дспХ▌Е╒┤собтВ║р╝Йсп▒р╖ЭсеЩ╩нтж╣▌ЕсЕХ скЙспХaтАлтж╜▄ЖтАмс╡▓eтВ║со╣р╝Йсп▒р╖ЭтВ║╩Х▌Еe▌Йтж╜ eсЬ╛┼ЭсФ╛сЩ╣тж╜сД▓ с╡бсКескер┤н▌ЕспЭтБнqтК╣риБ╙╜ ├Хс╕бbсоесп╣тж╣█╡сЗбс╡Эсо╣р╖ЭтЦЩсиХ╘Х┼БсЭЧсиХсХ╜▌Е

соеqсЦТсоереНсРотАл▌Есж╣▌ХтАмсиХ█▒сФйтАл▄ЗтАмсобскЕтме▌ЕриБ

р╕Нрд╜тНХси▒раетВК сжер╛Храесиз▌Е╘Х├▒рд╜р╛ЩспЭспХ ▌ЕсиХ█▒р╝Йспеси▒сХ╜р╣ЙтГ╣сонси▒раетВКтж╣█╡спЭспХрпб тДМсГйраетВКсо╣р╜╣сБЩaспХр▒С├дспХ╟Н╙╣рпЭ█╡─Юти╣сое с░Б╩▒ сВСсмХ▌Е a╩нсЬЕр▓╜ раетВКтзБ ржнсо╣ с│СсБ╡сЭНспХ ╙╣тАл▄ЗтАмсиХр║мс▒в┼БсШВ╟НсЬЕр▒Нсмнс║╡с║╡р╣Е▐╣╩СсЗе┼Э█╡ сКе╞▒ сжй рб╣█╡ спХ таЩтзЙси▒ спЦсЩ║тзХс╕б╩Щ ╘ХсЭН ╩С тАлрв▒▌Етж╜▌бтАмсГйс╣Щр▓╜сп▒сФксДБр▒йр╝Йaр╛ХтГ║сиХсмЩр╕Н █╡ ├н▌Еaтж╜тВЩсж┐сЦБсоБтзкспЭ├дzсоб╩бсЦБсФ╛▄╣ со╣тЫб█╡сЦБ╔брпЭсЬЕa╘Х┘йсоетк╢сЗ║с░В█╡▌Ес▒лсон собсйОсЬ╜р║мс╕б┼БсК╝╙╜▌ЕсЬ╜eспХрб╣сий█╡с╕бр╛ЩсмС реЕспХтВЙр▓бр╖Эр╛Х╒йроЙр╕Нр╗Ср╝ЙсйНреБ▌Ер╝Йрв▒реЕ─ЮтПн тж╜тв╜с▒╢ скЕ█╣собaсоес▒╢сХ╜си▒р╝СспжтзХтпБсМ▓тЙЙтзХ сЕХ┼БсЭЧ▌Е

сХ┐сиХ сГер╕С▌Е aсоетзисФХсое сКесКер╗С тАлсже▌ПтАмa█╡ спп

╘Бржнр╖Эсже█╡╙║сйЮреЕсобс▒бр╕й▌Есп▒╩Ср╕▒р▓╜спЩсФНр╖Э ├Х╓Й▌Есп╣сФХ┼БaтАлтлнтме▄йтАм█╡сиз▌Е┼Бр╛Щрд╛╘Х сФ╛со╣р╕йр╛Хр╕Нраес▒бтФб█╡сйХс▒╢со╣aсоесппреЕсоетАл▌ПтАм ┼БсЭЧ▌Е▌Ер╖Х├нсК╝╙╣█╡сппреЕ р╝Йсз▓сФйрае▌Ер╖Х┼Б тУН╩Срае▌Ер╖Хс╕бр╕нр╝Йрв▒сп▒╩С}сЦТреЕсое─ес▒йсЧоси▒ реЕсмСр╕Н╓ЕспЩсФ╛раесФ╛спХ╥╛╘БржнтБЕси▒█╡р╝Йрв▒a сКесЬШтзХс╕б█╡├нсже▄▒╩н сп╣╘Б├драер╝Ь╘Б├драесиз █╡сиисКесЬШтзБр╕йс╕бр╕кс╡Юсонсо╣р╛ХтАл▌бтАм█╡сиХс║╡сЩ╣сиз спХсЬНтен├дспХ▌ЕтзисК╝спХтп╣соеспд┼Бспй▌Е▌Йтго реЕсо╣тГ╣сйСтзЙсобсиЭр╕йтБЕсФНсФксоесЗбр╖Хр╗С╟Нр╖Хр╝Юсо╣ сЬ╜р╖ЭсФ╛b╙╣├нтж╜▌ЕсмСр╕НреЕр╝Йрв▒╙║сйЮ▀ПспЩсЪУ соЭр▓╜aсп▒█╡╙╣█╡тАл╫│тАм├нсп▒рпб╙╣р╛ХреЕсоескНр▓Е ▌ЕсЕХ▌Ер╛Хр╖псое╟ЮтйбсЩ╣сЗвтж╜╩ЩсиЩс▒бр╕Нсо╣риЙсиХ с╕е╙║сйЮтж╜сппсоереЕсиХскНр╕С▌Е╘ХaреЕсйН▌ЕсЕХ█╡ сппраетк╡р▓Етж╜сФк╩╡соес╕бсмСр╗С▌ЕсЬ╜тФ╜сиХ╙╜ржжсоЭр▓╜ рансжеi├дспХ▌ЕсЦЩсФвсЧосФЧраесЦЩсм╡спХс╕б╙╣р╗Хто║ соЭр▓╜риБ╙╣█╡├нсФ╛со╣р╕йс╕бр╕ксЩ╜сХ╜ с╡Юсонсоб▌ЙткЩ

тВЙтй╜рпб ╔бр╛ХтАлтж║р╛Щ▄НтАмсФНрп▓тлн

48 | Korean Monthly Business Magazine

сйНр╖е┼ЭaсоеспХсХ┐спЩреЕтЭ▒собсжер╛Хрп╣раетгосл╡сЕХ ▌Е█╡тЩХрпЮсо╣сК╝╩╡си▒a╩╛▌ЕспХс▒╜┼Иaсоесобсп▒ ╩С─ес▒йтВжспесое▌ЕтзБ├дспХ▌ЕсйХр╣ЕреБ╙║сйЮспХреБ тГ╣тж╜сп▒╩СсФ╛соер╕йр╛Хр╕Нтж╣р╗Ср╕йс╕бр╕ксйХс▒╢соетФ╜ смСр╕НрпЭ сп▒сЭБреЕсо╣ сФЧсое ─Нре╡р╗С спЩ╘Хтзй▐╣ ╙║сйЮ реЕсо╣спХсДе ╩Щ╓╣┼ЭреЕтЭ▒aрд╛тпй ╙╣р╛ХреЕтЬйсФйр▓╜ aсоетзисФХспХтАл▌Етж╣▌Н▌НтАм╘ХтАлрае╓е╫ЩтАмс▒бр▒и├нaрд╛ тж╣┼БсйХс▒╢╒╣тК╣█╡aсоетго─ЮсоетАлсже▌ПтАмсЕХ┼БсЭЧ▌Е смСр╕НсЦЩсФНрпнсо╣тзКсЬЪтВЙ█╡тж╜╟Осо╣сЧор╕НсФСреЕсиХa █╡╩ЩтГ╣р▒Э╟НсЗй╟НсЗйтж╜╩Щсоеран┼Бранр╗Ссжерп╣р▓╜ сжерп╣р▓╜ ╘Хр▓Еe▌Е сЧор╕НсФС ╩Щсоб спХсЭОтАлр╕▒ ▌бтАмспХсий соЭтАл▄йтАм╧Е╙╣р║Э╩СсиЦспХ▌Е╙╣спХреЕр╗СтЗ╡сиЦспХсиз▌Е р╗Х╘ХтАл╓е╫ЩтАмсобсеЩсеЩтж╣р╕НрпЭ╙╣█╡╔ЩсЬ╜с▒йтлнсФвси▒ с░Б╩Ср╗ХсХ╜скЕ█╣рй▒▌Ер╖ЩтЯ╣спХс╕бсо╣тЗ╡сиЦсоес▒бс░Жтж╜ ▌Е╘Х├нспХсЙ╡р╡Йр╕йсмХтЭХсо╣╩лсЩ║тж╜сжйсп▒рпЮр║╡a р│ТсДЙр╕Нрае р╕▒сБ╜╟Юzсоб╩ЩраетЕйтзкспХ▌Е▌ЕсЬ╜скб с╕й├дzс╕бсжлсже╘ХaсЬХсобсГнсЯЙсжесЫЮ┼Б╔Щр╕Ю▌Е смСр╕Нaр║йтЗ╣┼Фсоб─е┼ВсФНспХси▒сЗес╕бтГ╣р▒Э▌ЕсЧн┼Ф тж╜с░ЖсЧнси▒сжй─Йспй█╡тЛХтЯ╣ спХр╖есобтЭСр╡ЩспХ▌ЕтБо сиХтЬЪсДетзБ├нсизсийс╕бр╕нслБс╕б╔ЩтЛХтЯ╣█╡╙╣р╖ЭсЗ║ с░В█╡р╣Ер▓ЖспХспйсий▌ЕсДЮ╙╜р▓╜со╣▌ЕсЧнспХр╖Щс░Жсп▓ тФб█╡╘есФй тФбскЕр╖Х█╡сЗй╬д ткЭтзКрб╜сонсЬ╛╘есФй тоХ сЬ╛╒╣тК╣█╡сЧ▒▄╣реТспХ╘РсЦБтго─Юсое▐╡реН█╡р╜╣тзЙсое тВесмХ▌Ес│мсобсФНрпнспХспй▌Ер╗Х▌ЕсЬ╜тВЯсже─ЙсмЩс▒╢ тЙЙси▒с▒╖сиХсЕХ┼БсЭЧ▌Е┼ЦсФвспХсжер╖е▌Есмн╙╣█╡тмн с║ос▒лсоб╘Бсо╣сЦЕсжжсФСспж╟Нси▒спй▐╣сФСс░ЖспХ╔Щр╕Ю ▌Ес│мсж╣▐╣сЬ╜с▒йсо╣тШБр╕к╙╜╩СсиЦ ╔Щр╕НсмбспХтЗ╜р▒в тЭнраетГ╣р▒Эс╕б╙╣e▌ЕтЭСр╡ЩсобсонсЬ╛раес│мсж╣┼Бр╛Хрд╜ раес│мсж╣▌ЕсГйс╕б█╡р╛ЭqтГ╣р▒Эaсое╩СсЗерй▒тж╜╘Х ├нр▓╜с╣Бтж╣├нтЯЭс▓Щск╡▌ЕскЕс╕бсжлсж╣▌Ер╗ХспХсжер╖е ▌ЕсмХсЬ╜eсое├Хс╕бс╕бр╝Ьтзйсое├дспХ▌Е

тж╣┼БaтВЙсиз▌Е

рансжескЕ█╡ ╩Щси▒█╡ сЙ╡рп║тпйсЬЕсо╣ с╡ЭтФ╛a раер▓╜сДб aсое▌Йтгосоер╕н╘Н▌Е╩Щ├н█╣сиХсЦБaр▓╜сЩ╣█╡a

┼Бр╕║▌Ер╝Йрв▒тзксЕЦтзХтж╣р╗С╠ос╕йсоесГ╕╩С█╡▀Сa

сЕе╘Б тФесФ╛┼Э сйНр╖е сйХс▒╢сое ├СтЕЕсое с▒б ╙╣р╛ХреЕ сФНрпнрй▒тж╜сКесЬШтж╜┼Эс▒╢сое├СтД▒сЩ╣р╗жсое▌Етж╣█╡ спЩeс▒в сКесзБ█╡ ╙╣р╛ХреЕ┼Э р╕пспХрае тАл ▌Есж╣▌ПтАм╙║сйЮ спХрб╣сиХриБ╙╣█╡╙╣р╛ХреЕ тАл█║тАмсиХсЩ╣р╗жспХ╥╛╙╣█╡сФН рпнреЕ р╝ЙреБсФ╛р╛ЭсобсоБтж╜с▒вспЩ├дспХрпбсп▒сйСс╕йсХ╜ си▒ра║со╣тж╜▌Етметлнaраесмбрб╣с╕бсжл█╡▌Ер╗Хaс░Ж с▒йсЭЕтж╜├дреЕсЗбтЦСтзХсЕЭ├дсобтзХсЕХ┼БтАл╫┤тАмсое├дсоб aтВЙсизспХ▐╣с╕йспЭспХ▌ЕсмС├Сс╕еaр▓╜сЩ╣╩Щсжерп╣р▓╜ тАл╫ЩтАмсЗбсЗбavсжес╕бр╖Э▀Ср╕Н┼Б╙╣тФб╙╣╔Щр╕Эсп▒с╕║соб ▌Йтго╩ЩсоетГ╜тГ╜тпй├Ш█╡▌Етж╣сз╕┼Б╩нр╕нтАл╫ЩтАмсЗбспЩ со╣с╡ер╛ХтАл▄НтАмсЦ╡тКБavсжес╕бтЦЩ┼ЭсКесЬШтж╣▌ЕсЦТ─К рй▒тж╜с╡ЭспЩсоетАлсж╣▌ПтАмсое╩н сЬ╛╟Н█╡с▒есЗбс│С╔йсжКтАл▌ПтАм █╡▌Е█╡▀Сvсжес╕б█╡тЦЩспХтАл╫Щ▌Есж╣▌ПтАмсЗбсЗбсо╣тЗ╜ тйесобсй╝сз╣╩СсЧора║тк╡тГ╣р▒Эсжер╖етАл▌Е▌ЦтАмсЛЙv╙╣р╛и спптж╣╙╣a╟НсЗбс▒╢тж╜тзБсжесГес╕бсиХ╦Йснеси▒╘Хр▓Е сжксж╣╙╣ сКесЬШтж╜сЦЩсм╡со╣тзБр║ЩтАл▄йтАмaтзБсжесГес╕бреТ соесЗбрд╜р▒Ю├нсеЩсиХс╡б▌ЕсЗбсЗб█╡с▒бр▒и├нтАл█║тАм█╡├С сзЭткЭсп▒с╡▓сиЭ├Ср╕Нр╗Сeс▒▓тзксЕЦсое█▒═ХсЕЩ▌ЕтаЩ тж╣┼БржСроЬтж╜qс▒╢ ╙║сйЮ╩Щси▒р╛ЬтйбсЗбсЗб█╡сГнсЯЙ с▒бр╕нтК╣р║бсиХс╕е▌ЕскЕрп╣раер▓╛сФ╛b╘Б смСтаЩсйЮсХ╜ со╣р║мс╕е╔Щр╕Эz▌Е спЭтзксобр╕йс╕бр╕кр╕нтВНсоеснетзХсжк╩Сс│мсобсп╡ре╡ снеси▒рв╣р▒Нсжк█╡▌ЕсиХргБспХтГ╜тГ╜тпй╘Хр▓ЕскЕ█╡сп╡ ре╡сВОсо╣сйН╩Сс▒б╩СсХ╜тАл╦Й┬б▌НтАм█╡сЧнр╕НaaсоесГнр▒й со╣тзКтВЮсЧнр╕НтГ╣р▒ЭреЕр╕С▌Е╟НсмХтАл┬б▌НтАмсобeспХсВС сиХр║Ъ╩СржТс│м▌Ер╕йр▓ЙтзХскЙр╛ЩсмСсо╣сЦТсо╣aр╕пспХ соесЪУспХс│С╔йсжКсиХргБси▒с░Б╩Х▌Е


21-23 JAMES STREET LIDCOMBE NSW 2141

┬▓7+(3$9(┬│тАл╫ЪтАмрип╙ЦриЩрлА рд╝р╡ЬркЕ╘ЮргЕрй╣тАлрйДрдВ▌╝╫┐тАм

рвЖтАл▌▒тАм╥▓рдАркгр┤ЯтАлрп║┌Щ▌╝╪ШтАмриК╘ХроЛргЭрзИр▓╢р▓арбЪрзйрезркЩр┤етАл╪п╪етАм риКриБрг│╥зрз░рг│рбЪ╥гтАл▌╝тАм

р░нтАл▄ЯтАмр▓о╥СраЛрз╣ркШ

тАл╪░раЕ▌Ч▐ДтАм

рбВркгтАл┘╝тАмрезр▓орбо

тАлрй╕╫ИтАм╥грелраГрл▓раТ

рл╗рзХ╓╗╓ераТрезреЮр▒п

раТраТ

▀ЪркЕраЖрлА╓к

роСрл▓р▒Ч╙┤тАл▐УтАмркШрлАрбШр╡Нр▒ЧтАл▐ЖтАм╘крмТр╡Нр▒Ч█ЩтАл╪ШтАм┬▓7+(3$9(┬│▐╛тАл┌ЫтАмрзИр▓╢р▓ареЮр▒Ър┤СтАл┌ФтАмр▓ор┤вркМр╡Нр▒Ч

ркК╙ДрзИ

тАлраЖрп║┌Щ▌╝тАмрлА╓крбШтАлргТ┘│тАм 

49

7-RVHSK6W/LGFRPEH тАлрп║┌Щ▌╝тАмр┤Я╓врб╗реитАл╪╜тАмриЧ ZZZPTUHDOW\FRPDX


├ж├М═ЖтАлреТ█ЛтАм

7LS▀Ж▄▓╤│ржМ╙Я реТсБ╝спХси▒тийр╕Нскбсик▀КспХр╖Э сБ╡с╕╛сЗ║спХ┼Бсжер░МсВСскбреТси▒ тп╣соес╡ЭсиХсФвтДХр╖ЭсЦЩсмС┼Б р╛Хр╖псобраер▓╜сЦЩсмС┼БтЦТсоб сжерп╣р▓╜aсДо├нтАл▌ЪтАм╩С█╡├дспХ с│мсЬЦтАл▌Е▄йтАм

╥Р▀К╙Тр┤Н ▀ЖтАл█┐тАмрйб╙Я 7,3 рнХр┤НтАл▐Ш▐Е╪ктАм╤│тАл╪ктАм╤При╣тАл▌Ф▐Е╪ЪтАм╤АтАл╥Е▄┤╫░тАмриНраГр▒АрйЛриотАлрйЖрбй╫ЩтАм раЭ╙Тр┤НтАл█ЖрйЛ▐Ы┘║тАм╥Мр│жтАл╫░╫жтАм╥Р▀КрбйтАлрйЖрнХрйН╫ЩтАм╙ЯтАл█ЖрйЛ┘КтАм╥МраЭ▄╜ тАл▀Л▄╡рн╕рнН╫ЩтАмроШ╥МрйХ╙ЯтАлрзВ▐Ы┘║тАм╥Р▀Крбй╤Арж▒╙Ь╒гтАлрй╗▌Ф▐Е▌╕тАм рнХ╤А▀║р│жтАл╫░╫жтАм тАл▌Ф▐ЕтАм╥Ы▄╜▄╡р│а╥Мрд▓тАл▐Ш▌╕╫░тАмрйЪркБриПтАлри║╪┤тАмрдирйЪр│а╙ЯраГ тАл╫Щ╫░тАм╥Р▀Крбй╤Арж▒╙Ь╒грлУржНржХтАл╫ЩтАмрлУтАлрвХрй╣▌дтАмр▓ЯраГ тАл╫ЩтАм╤мрйЛркЮрдетАл╫░╫жтАм

7LS╙Црип╤Мр┤ЬриПтАл╪┤тАмри╣тАл▌ФтАмрйО ┼ЙсБ╣╔Бтй╢си▒с│мсобсмХра║соб┼бс▒й со╣соБсйСсЦТсоетАл╫│тАмспЭсЩ╣спй█╡смХра║ ┼Э╔ЭсоВvтк╡смХра║спжтАл▌Е▄йтАм┼ЙсБ╣ с╡ЭсДб╔ЭсоВсо╣сБ╝тД▒с╡Эс╕бсжлсоЭр╗Х ┼ЙсБ╣спХсж┐ткЪсобтж╜с╝ЮтКВр╗ХсоЭр▓╜ сбБр╕Н█╡с╖╛сФвспХ╙╣тФб╘КтАл▌Е▄йтАм

7LSтАл█┐▀Ж┌ЫтАмрйЩ╙Я р╝К┼ЭтГ║тЗ╡си▒р╛Хр╕Нaaс╕б сжлраер▓╛р║Щр╕Нскб─ЮтЗ╡сФНспХ ┼Йси▒_DNс▒╢раесо╣сз╢соб р╝КсДБ}р╖ЭтАл╫┤тАмсЬЦтАл▌Е▄йтАм┼ЙсБ╣ тийр╕НреТси▒тШЦс╖╛спХспй█╡тк╣ сп▒█╡р╛Хр╖п┼Этийр╕НсБ▓си▒сЩ╣ ├ХсоесБ╝тД▒с╡отАл▌Е▄йтАм

р░ЕFPтАл▐Ш▐ЕтАм╤│NJтАл┌ЫтАм╤При╣р░ЕрзотАл▐Ш▐ЕтАм╤│▄╡╤АрлУ╥МрйХтАл╫ЩтАм$ржк╥Щ%ржк р│арлУ▌З$ржкри╣р│арнХра╝▌ЗрйЛтАл█ЖтАм╥МраЭ▄╜╥М%ржкри╣рзКрдкрйЛтАл█ЖтАм╥МраЭ▌ВтАл╫░╫жтАм ╥Р▀КрбйрйЖраЭ╙Тр┤НтАл▐Ы┘║тАмрзд▀Ж▄┤рйЩргГрзориПтАлр▒Ари║╪┤тАмр│й╥Р▀К╙Тр┤Нри║риорлУр│грг╜рйХтАл╫░тАм

7LSркГтАл█┐╪ВтАм╤з╙Я ├Щсоержн█╡сБ╜соетАл╫│тАмспХреЕс╕бсжл┼БсБ╜сБ╡▌Ж с▒етДХр▓╜сБ╡▌ЖсоесЬЕтК╣реРспХ├ШсЬЦтАл▌Е▄йтАм ▌Ер╕Н█╡╚бсиХ╦Й р╛Хр╖пспХсйС─Срб╣сиХспй▌Е█╡ █▒╙нсоЭр▓╜сж┐соЭр▓╜╘ХсБктАл▌Е▄йтАм тЭ╡собтп╣соесЛЭ┼БтУН├нсж┐рдЕр▓╜то╡реЕс╕бсжлрае р▓╛тж╣р╗СсиХ╦Йрй▒тж╜сж┐рдЕр▓╜сКетЬбс╕бр╕▒сже сзЭтзКтАл▌Е▄йтАм

50 | Korean Monthly Business Magazine


рнпржКрйЖрзНргйрвХрйНрвР╤жрйЛ р│ТтАл█┐тАмр▒╖рйО▌ДрдитАлри║▌ЖрйЖ╪ВтАмрзОтАл╫░тАм ╓ЫтАл)╪ВтАм%,тАл╫ЩтАмр│▒тАл╪┤тАм╥Щр│браЩ %HKDYLRUDO6FLHQFH8QLW ▄╡рдкрв║р│░тАлрйЛ╫░тАмр┤│р│▒тАл╪┤тАм╥Щр│браЩтАлрйНрвХ╫ЩтАмрйЩрйЖрвж ╤Б╥Щр│▒тАлрзНри║╪┤тАм╥╡р│ери╖тАлргГреЖ█┐тАм╤ВрйЖрйЛтАлрйЛ▐АтАмрлЪрк╝тАл╪╝тАм╤д╒гр│й╥АрйЛр╡к┘ЬрвХрйНрвР╤жрг╜рвРрзВр╡креЖрз╡тАл╫░тАмрлМ▀йркирйЩ риор┤Нри║раЫрв╡р│арзК▀йрйНрйЖри░╥Ъри║╙Ф█▓╒┤тАлре╖ри║▀к▀У╫ЩтАм╤мрйЛтАл╫░тАм )%,р│ТтАл█┐тАмр▒╖рйО█атАл▀й╫ЩтАмркир┤ЗрйдрзВрв┤р▒вркБриор┤Нри║рм╝ржЙрзНргйрвХрйН▀йри║рн╕рй║р│атАл╫ЩтАмрйОтАл█┐тАм╤АрйдрйЮржО█▓ркЛрйХри║╤мрйЛ тАл ▀йрйНрвХргйрзН╫░тАмVHULDONLOOHU рйЛтАл╫Щ█ЖтАмриМрж▒тАл)╫ЩтАм%,рйЖрнг╙Яр│ТтАл█┐тАмр▒╖рйО█атАл▀г█┐тАмр▒б█крдв█а 5REHUW5HVVHOHU ╤А ▌З┘Юрж▒╒╢▌КрйЛтАл╫░тАмр│арлУ▌ЗрзНргйрвХрйН▀й╥Щрдо▄╜р│ТтАл█┐тАмр▒╖рйО▌Дри╣рйЛ▐╣ргГ╙Я╤А╙лрйЛркХрйжр│йрзг╤м┘ЮрйЛрж╜тАл╫░тАм

╓есм╡спЭскЕс▒есЬ╜сЗе р▒С▐╣тк╡спХтЬЩ тВетен 8IJUFDIBQFM си▒сХ╜р║╡р╕НсзЕт▓▒тбХр╕Нт▓▓тАлтО╜▄йтАмсЬЕ .BSZ"OOт▓▒1PMMZт▓▓/JDIPMT aр╝КспХсДБспХ┼БсЭН тж╣├нтнЭсЧ▒рб╜сЬ╜сЭБсоЭр▓╜сБ╜─Нрб╣сий▌Ес░О▐╡р╕НтЯЭ +BDLUIF3JQQFS со╣тДМсГйс╣ЩтпНсФ╛сп▒сйб▌Е сФНр╕╛сЬ╜bсоб╔йсВКсжнсЩ╣спйсий▌Е─ЮтВС┼бтж╜р╗жспХ сЗес▒еси▒тк╡спХтЬЩтВетенспж╟Нр╖Э├ЩсиХсХ╜с╕б╙╣uсоЭ сАбр▓╜сФХспЩсобсЬ╜сЭБспХсБ╜─Нрб╣╩Сс╕вс▒еси▒спЭсиХ╘Нсое ├дспХ▌Етйес░ЖсБ╡р▓╜сйзси▒снетК╣тж╜с╕▓со╣спХтКЦсВКси▒ сХ╜с░Бсоесп▒▐╣сйНсЦТспХспйсийс╕бр╕нсКер╗жсоереДс╕бр╝Ьтзй ▌ЕспХр▒Нтж╜сФНсЭЕр▓╜сЕХсжесГ╡спЩсобтбХр╕Нр╖Э╩СсЬЦтзХсХ╜ сФХтзХтж╣┼Бс╕бтДХсизспХтйес░ЖсоериБ╙╜├дспХсЗер╗жтзй▌Е

тВетж╜сЬ╜eраесжйрб╣█╡сЬ╜eтВЙр▓╜сБ╜─Нрб╣сий▌Еси▒ раесмСсЬЕ█╡╚бaскес▒етпйсп╣р▓Е╙╣a┼БтПКтЮЖспХсФНрпЭ с╕есФвтФ╜сйб▌Е см╡спЭ т╖есЦЭтЬЩр▒ХтАл█ХтАмсЬЕси▒спХс▒есЬ╜т╖ж█╡с░О▐╡р╕Н тЯЭсо╣таЩс╕бр╖Этж╜тШЦ▐╡сБ╝сж╣▌Есйй┼Бтж╜сФХспЩсоес▒б с╕йр▒б▌Е┼БсБ╛тпй█╡╘ХсмКспХсий▌ЕспХсГйси▒раетй╢сФНреЕ собтаЩс╕бaс░Ж╙╜спЩс╕бсжетАл▄нтАмс╕бтЭ▒▌ЙтзБсЩ╣сизсий▌Е ╔Щр╕Н┼БсзЮс╡ЭрдЕ спХсЬЕтЬЩси╡рд╜сп▒─Ю▌ЙтАл▌бтАмс░Жс│Сс╕б р▒НсЬЕтУН (FSPHF-VTL █╡сЧнтбНр╖Этж╣╙╣сБ╝сж╣▌ЕсЧн тбНси▒█╡спЩeсо╣тПКтЮЖсБ╣с│Сb┼Э▌Есон┼ЭzсобтаЩ с╕бaреЕсиХспйсий▌Е с╕бскЖси▒сХ╜р▒НсЬЕтУНсжЙси▒├н

тАл▌ЪтАмсЬ╜тк╡спХтЬЩтВетенси▒сХ╜█╡р╗итАл▌НтАмсФНспХси▒тбХр╕Нскбz собс╕вс│ж с╖кр╣ЕтЗ╣сижси▒с│жсФНтж╣▐╣сйНсЦТспХсФХтзХтАл▌ЪтАм тж╣█╡сФН├ХспХрв▒├ХспХ╙╣спйсий▌Е─ЮтВСсобс▒еси▒р╣Е тЗ╣сЗбреЕсоетй▓сБ╢тж╣┼БтбОтзктж╜с▒ес▒вспХспй▐╣с░ОтЭн спХтГ╣ +BDL 1J[FS рпЭ█╡ сФНрпнсое сЩ╣сФНтзйс╕бр╕н ╔Щси▒ ├н█╡сжнр╕НсБ╡спХaспйсий▌Е▐╡╟Н╙╣спХс▒есГ╡с┤ереЕсо╣ сЩ╣сГ╢спХспХсГйсФН├Х┼ЭтВЙспХс▒▒соесЕХсйНра║спЭсГ╡со╣сЧн тзксоЭр▓╜тк╢сЭБтж╣╩СсиХр▓ЕснБ▌Е см╡ спЭ скЕс▒е сЬ╜─Ю рй▒ сФХспЩспХ спЭсиХ╘Н▌Е рв▒ сГйс╣ЩтпНсФ╛сп▒спЩсзБтАл▄йтАмтВетеер║Э "OOJF$IBQNBO спХ сБ╜─Нрб╜├дспХ▌ЕтбХр╕НскбсКесЬШтж╜сФвтГ╣a╙╣спйсий ┼Б сйОсЬ╜сФХспЩсобсЩ╜сЬ╛eси▒спЭсиХ╙╜├дzсж╣▌Е╔Щ р▒С▀С спХсГйси▒█╡ р╝К─Ксп▒a спйсий▌Е ┘е╟Сa сФН├Х с╕вс▒еси▒тж╜╘Йсп▒aсзБтАл▄йтАмскбспХсзЭ╩Ср╖Э╙╣┘е█╡р╝ЙсЬЦ соесЕЩ├дспХ▌Ес╕есЪБси▒ржСр╖Хр╗Х тАл▌бтАмр▓╜сЕХспХ█╡╔Щ █╡сиХрв▒смХсФксо╣скШсоеспж┼БсФН╒Жр╝Йсп▒р╖ЭсЯЭ▌Ерй▒ р╝СрпЮтж╣┼БраетДХр╗ХсоетВЙр╕Н█╡реРтж╜тВЙр╕ЭсФйр╖Этж╣┼Б спйсий▌ЕсЬ╜сЭБсое├бсФНтж╜со╣сФН█╡тЛЭр▓╜сДЕсп▒╟Осое ╔Э├Ср▓╜сФХспЩсп▒aсо╣тж║сое┼ЦсЗбтзй├С╙╣со╣тж║┼Э┼б р▓Йтж╜с╕всижсоес╕б╓╡сое├дспХрпЭ┼БтЗ╡тКВтзй▌Е см╡спЭ т╖есЦЭтЬЩр▒ХтАл█ХтАмсЬЕси▒спХс▒есЬ╜ $FOUSBM/FXT "HFODZ т╖ж сЭБр╛ЩсФНси▒т▓▒с░О ▐╡ р╕НтЯЭт▓▓со╣ спХр╖есоЭ р▓╜тж╜тШЦсо╣таЩс╕бaраетВКтзй▌Е▌ЕсонтпНсФ╛сп▒со╣╚б р╖Эсп▒р╖Э├дспХрпЭ█╡сйй┼Бсйб▌ЕтГ╣сонспХ├дсобсжжсо╣ с▒вспЩс░Ж╙╜тБЕсоЭр▓╜сйН─Йс▓н▌Етж╣с╕бр╕нсм╡спЭспХ р╖ЩсжетЛЙ рв▒сФНрпнсо╣сЬ╜сЭБспХb╩С▌Ер╖Щс░ЖсЧнси▒сХ╜

сЦБсФ╛ тж╜ сйНсп▒си▒├нсХ╜ раер▓Е╘Щ тПКтЮЖ сБ╣с╝Юсое сЕХ╘Х скЕтАл▌ЪтАмсЭБсоеснетзХeс╕втзй▐╣├дспХскЕ╙╣р║Щс╕бс▒йсБ╣соб ╩Ср╖еси▒тЫб─Йр║Ъсий█╡▀Ссжес╡Эр╕╝спХс│мсж╣сЧнс░БсЬ╜р╕н ╩С▌Ер▓ЕсЕХсЬ╜скЕ╘Хa╔ЩтПКтЮЖсоераер▓Е╘ЩтжЭр╛Ьсоб тЛЭсоетАл▌ЪтАмсЭБси▒├нсЕХ╘Хс╡ес╕браер╝Йр╖ХтАл▄йтАм╩нс░Нс╡Эaспй соЭр╗Х╘Бс░ВсжесЕХсЬ╜реБa р▒НсЬЕтУНсжЙ

спХтБЕрб╣сп▒─ЮтВСсобсФХспЩсГ╡соес░В╩СснетзХсФйр▓╜смХсВК сЬ╛соЭр▓╜ с▒▓╔Этж╣╩Ср▓╜ тзй▌Е сЙ╡р▒Нрд╜тж╣смХрд╜ с│ж сФН ╒Ж}р╖Э ▀Ср╕Н┼Б тАл▌бтАм╩Стж╣┼Б спй▌Еa тпНсФ╛сп▒a сБ╜ ─Нрб╣р╗Хс╖ксЬ╜сГ╡спЩсо╣то╡с▒всоетЗ╡с▒втж╣╩Ср▓╜тж╜├д спХ▌Е тж╣с╕бр╕н р▒С▐╣ ─ЮсЬ╜тДОсоб тжесл╡тзБ ржн спХ сВК сГ╢соесФНсмКтзБсЩ╣сизсий▌Ера║см▒рб╜сФН╒Ж}сГе╙╣сКе #BSOBCZ р╖Эс▒йраесФН├Хсо╣сГ╡спЩтЗ╡с▒вси▒спХсмКтж╣р▓Е тзй█╡▀С спХсФНсЭЕсоесжн├нрб╜с╡ЭспЩспХ}р╖Эранр▓ЕтАл▌НтАм рпЭ┼Бтж╜├дспХ▌Е спХр▒и├нтж╣сйНсФХспЩсп▒█╡рй▒├Ср╕Н╙нсизспХс┤ер╖Эс╕┤ ┼Б сЛБс▓Щ╙╣e▌Есм╡ спЭ сЬЕр╛Э▌ЕсЦР сФХсо╣ р║╡р╕Н с▒╜спЩтНйр╕Н .BSZ+BOF,FMMZ aсЪЙс╕етВесБ╜─Нрб╜ ├дспХ▌Е╔Щ╓б█╡с░О▐╡р╕НтЯЭсо╣тпНсФ╛сп▒aсмХ▀Сa с░Жс▒лсий▌ЕсЬ╜сЭБси▒╙╜сФвтГ╣█╡▌Ер╖ЩтпНсФ╛сп▒реЕ┼Э сКесЬШтзйс╕бр╕н тж╜aс╕бтВЙспХс▒▒спХспй▌Ер╗ХтнЙсжНсЭН тж╣├нтнЭсЧ▒рб╣сий▌Е█╡сФНсЭЕспХсий▌Е сГ╡тзкс░ЖсЧнa╩Щ├Ср╕НaсжетАл▄йтАмрпЭ╔Щ╓бсо╣тЛЙсЭЕспХсий ╩Сржнр╛ЩспХсий▌Ер▒С▐╣─ЮсЬ╜тДОсобтЖ╜тЕйр▓╜сФХспЩсФН├Х

тЗ╜тГ╣сГ╡с┤е┼Этж║ ╔Щ╘Бсо╣с╕есЭЕсоесБ╛тйбрпЭ

тйес░ЖсФНс╕есоетЖНсйвтзй▌Ер▒С▐╣снЙсЬЕтЬЩсБЭсЬЕтЦС─ЮтВС сЧнсЧосо╣ слЩ┼Эсо╣сФН тШБр╕йсЬЕ сЕЩрд╜ 5IPNBT #POE сБ╢сФНa сЬ╜сЭБсое сЗб├бтж╣┼Б спХс▒е сФН├ХреЕсо╣ ─ЮтВС ╩Ср▓╛сое сФХтаХсЕХсж╣▌Е ╔Щ█╡ смСсЦБ сГ╡спЩспХ со╣тж║с▒в ╩СсЪБспХ╙╣с╕бсЬ╛спХс▒етйбсиз▌Е█╡со╣─Нсое╘й▌Е╔Щ р╕Н┼Б─ЮтВСспХсжн┼БсЭЧсиХтж╣▐╣├дспХсФвсо╣с▒╢сЕХр╖Э с▒╜┼ЦтзХс╡Эсий▌Е т▓│сФХспЩсГ╡соб с▒╢сЭБр▓ЖспХ vтж╣┼Б р╣ЕсмС ╘кс▒╢тж╣р╗С тАлтж╜▌Х▌бтАм ╘ЙсЦТспеспХсЗер╗жтж╣▌Е┼ЦсГ╡спХспй▌Е█╡с╖╛├С█╡сиз▌Е╘Хсо╣ ─НсоЭр▓╜╔Щ█╡с╡Э╩Сс▒всоЭр▓╜тИКра║сое█▒╙Э█╡сЦТсзБс▒всФХспЩ┼▓ IPNJDJEBMBOEFSPUJDNBOJB спХ▌Е т▓╕ ╔Щ█╡с╡▓╓есо╣ ╙╣спХси▒ с▒етйбснетй▓с▒вспХс╕бсжлсобслЩр╝Йр╖Эс╕б╓╡соеaтАл▄ЖтАмсЦТ спХтАл╫│тАм┼БскШсое╩╡╥╡тж╣┼Бс▒▒сп╖├нтВЙр▓Еспжсийсое├дспХ▌Е╔Щ р╕Н┼БтаксЧнси▒р╕╛тШБ╙╣тО╡тЬЩр╖Эс╖▒─Йспжсое├дсоЭр▓╜сЕХспЩ▌Е ╔Щр▒ис╕бсжл┼БсХ╜сзЭсЧ▒спХ╙╣скШси▒тжЭр╖Эр╛Ьтпй┼БсФНрпнреЕсо╣ ┘йси▒роес╕бсжлсобтВесЛБс▓Щ╙╣iсЩ╣сизсийсое├дспХ▌Е т▓╕ рй▒тж╜сГ╡тзкспХтж╜сВЕс╡▓си▒сБ╜сФ╛тж╜с▒▒соЭр▓╜сЕХсжеспЭс▒╢тж╜с╕в сижспХ сизсое aтАл▄ЖтАмсЦТспХ тАл╫│тАмсоЭр╗С ╔Щси▒├н aс│ТспХ спй▌Ер╗Х ╔ЩaсФХспЩсп▒спЭс╕бр╝Йр╖Щ▌Е┼Бсо╣сЭНтж╣┼Бспйсое├дспХ▌Ет▓┤

тЖ╜тЕйсо╣сГ╡с┤есп▒теер▓╜тЭнспЭр╕вспХсий▌Етж╣с╕бр╕нспХр▒С ╟НтДХс▒вспЩсГ╡спЩсФвтЗ╡с▒╢си▒раесЗй╟Нтж╣┼БспХ╔Ъсжжр╛Х раетж╜сФХспЩр╕й█╡╥╛╘Хс░ВсоесЩ╣сизсий▌Ер║╡р╕Нс▒╜спЩ тНйр╕Нр╖Эр╕йс╕бр╕ктпНсФ╛сп▒р▓╜╘Й╩С┼Б с░О▐╡р╕НтЯЭсФН ├Хсобaс░Жсжжр╗жтАл╫│тАмсобсБЩс▒╜сйСсШесФХспЩсФН├ХсоЭр▓╜ ╩Ср▓╛рб╣сий▌Е скЕ█╣╘Б╩нс╕браер╕НтЯЭ█╡сБЩсЬЕтЦСр╕Нтж╜с│Хс░Нр▓╜╘Йсже спй▌Е р╗ХсЬ╛сГ╡спХ сжетАл ▄нтАмсФХспЩсп▒р╖Э тЗ╡с▒втж╣█╡ ├дсоб сйНс▒етпйсиХр▓ЕсмХспЭспХ▌ЕтпНсФ╛сп▒скбсжер╛Хр▒СсйС┼бспХ сиз┼Бр╗жтк╢тж╜сГ╡тзкра║╩СраесизсоЭсАбр▓╜▌ЙсХ╜█╡сЗбс│Т тзБсЩ╣сБ╖си▒сиз▌ЕсжетАл ▄йтАмс▒всиХраесФХспЩсп▒█╡╔Щр▒Н╩С р╖ЭсБ╡рпе├дспХ▌Етж╣с╕бр╕нсйН╓ес▒е р▒С▐╣сЬ╜сБЭ реЕсое┼ЦтбНси▒р╝Ссже╓Дсий▐╣спХсФН├Х┼ЭzсобсКе╔Ъсое ─ЛсоЭр╗СсЩ╣сФН╩СсГ╢собс▒▒тВЙс╕есЕХтзХск╡▌Е ╔Щр╕Н┼Б╓етАл' ▌бтАм#*█╡спХр▒и├нтЭнсжжтж╣╩СсиХр▓Е смХ сФХспЩсГ╡реЕсое тЗ╡с▒втж╣█╡ сВКсГ╢сое р╕нреЕсиХ ╘й▌Е ┼Э├Ссо╣скЕр╢╣си▒сХ╜сВСсмСр╗СтйвсЭБсое├СтД▒сФХспЩсп▒со╣ сФН┼Бскбтзкра║тЮЙтЦХсое╔Щр▓Е╘Х█╡теер▓╜тЭнспЭр╕в╩СсГ╢ соесБ╜с▒есЬ╜тФЙ├дспХ▌Е╔Щр╕Н┼БспХреЕсо╣тАл╫ЩтАм┼Б▐╢сЗе си▒сЩ╣р╕псобсГ╡с┤еaтзХ─Срб╣┼Б╘Йсо╣сФ╛р╗жсоесЛЭсж╕соб сФХспЩсп▒реЕспХсГ╢со╣сЭНтЭ▒тАл▌бтАмси▒сХ╜├нрб╣сий▌Е 51


─ЕтАл▄ГтАм╥╝тАл▌ЛтАм╔ж╓Я

╒дрг╜р┤о╥ЩрйЖ▀КтАл▌К╪ВтАмри╣" сЗесЩ╣тмЙ┼Э 'PVOUBJOFGGFDU

╒дрг╜р┤о╥Щ 7ULFNOHGRZQHIIHFW

раГрйЛрлУржНтАлргЬ╫ЩтАм ,QYLVLEOH+DQG

┼БсЧнрд╛тКЦсо╣сЧнрд╛с╖╛тАл▌бтАмaсЧнсКесБ░тЪНсп▒тк╢тАл▌бтАмр▓╜ спХсиХс▓Щ╟в╔Ъс▒всоЭр▓╜с▒бсЧнрд╛тКЦсо╣сЧнрд╛раес╖╛aтж╣ ├нрб╣█╡тмЙ┼Эр╖Эaр╕НтФЕ█╡р╕▒спХ▌Ер╛ЭсВКсмЩспХсже рп╣р▓╜ риЙсиХс╕б├С╙╣ то╣р▒Н╘Хр▓Ет▓▒с▒втж╣тмЙ┼Э уб╢т┐иуЧФ уЪм т▓▓рпЭ┼Браетж╜▌Е

}спЩспХскЕс╕всп▒сЭБр╕нсо╣спХспЦ сФНспЦ соеснетзХ─Юс░в тж╣█╡┼Эс▒╢си▒сХ╜┘еaсо╣раетж╣├С╙╣─етлотж╣с╕бсжлсже рае сФНтлн╟НсЦТсм▒ р╝Йрв▒си▒├н соБспЦтж╜ ─С┼Э ┼ЦспЦ р╖Э aс▓ЩскЕ├нрб╜▌Е█╡ сЬ╜с░Ж─Юс▒╜со╣сж╡р╛Цс▒вспЩсп▒соЙсп▓ ра║см▒р╕НспХ▌Ер╕йтК╣сЬ╜с░Ж─Юс▒╜╘Хси▒┼ЦспЦтАл▌НтАмсЦТсое снетзХсФНспЦсоес│Сс▒╢тзХс╡Э█╡сЭБ улл со╣сЧ▒спХс│Хс░Нтж╣ █╡├дz▌Е█╡со╣сБЩспХ▌Е

╓мтАлрв┤рзВ╫║тАмрдирйЪтАл╪╜тАм╒дрг╜р┤о╥Щ ╙║сЩ╣тмЙ┼ЭрпЭ█╡смКсиХ█╡сннр▓╜с▒бсЬЕ 8JMM3PHFST рпЭ █╡соБр║Щсп▓aaсБЩ╟Ос▒╜тАлтий▌бтАмсГетЬЩтмесГе )FS CFSU$MBSL)PPWFS тАлтШЦ▌бтАмр▓Ъсо╣тАл▌бтАм┼ЦтлК╔ЪсЕЦсоесне тж╜─Юс▒╜с▒╢тВжсоесКе╬Нр╗ХсХ╜сЦЩeси▒тГ╣сонреТс░Жтзй▌Е сннр▓╜с▒бсЬЕ█╡спХр▒и├нр╕▒тзй▌Е т▓│сФвр╢╣тКЦсЧ▒си▒╒╣сиХeр╝ЙреБрайспХсЗбре╡сКйсБЭреЕси▒├нрае ╙║сЩ╣рб╣╩С USJDLMFEPXO р╖Э┼БтАлт▓┤▌Етж╜▌бтАм

█крйЛ╤д╓д▐║рдЯрйЖрдк╓ЭрйЛтАл╪╜тАм╒дрг╜р┤о╥Щ ╓етАл▌бтАмр▒йспХ├Хтзкс▒╢сЗб█╡рв▒тВЙр▓бскЕспЭсЩЭтУН р▓╜сЬЕтФ╜╔Щтенр▒йспХсЦ╣сое─Л┼Бспй▐╣сБЩ╟О─Юс▒╜со╣тлн сФ╛сое снетзХт▓▒р▒йспХ├СтАл╫ЩтАмсБЪсЬЕт▓▓рпЭ█╡ ─Юс▒╜с▒╢тВжсое тГ╣сВКтж╜▌Е спХ тГ╣сВКсоб сЗбсоБтКЦсо╣ с╖╛тАл рб╜▌бтАмсЧнрд╛спХ с▒бсЧнрд╛тКЦси▒├нраето╣р▒Н╘Хр▓Еi├дспХрпЭ█╡сБасонси▒ ╔Э├Стж╜▌Е╔ЩсБасонсобсЗбсоБтКЦси▒тАлтж╜▌бтАмсЦЩ╔йсое╘Х р╕Нсп▒█╡тАл╫ЭтАмр╕Нр▓╜спХсиХс▓н▌Е─С╟Ор▒йспХ├Хтзкс▒╢сЗб█╡ ─Юс▒╜тк╜сЦТтк╡р╖Этв╜сВКтж╣р╗СсЗбсоБтКЦсБ░╩Ссижси▒тАлтж╜▌бтАм сЧнрд╛сЦЩскбсГ╢спЩсЦЩр╖ЭтАл▌бтАмтбОспЩтж╣тзй▌Е ргБрйдрйЛ╥ПраЫ▀ХтАл"╫░тАм ╙║сЩ╣тмЙ┼Э█╡сЦТс░ЖсоетШЦтзХсЗбсо╣с▒йтАл▌бтАмс▒вспЩтУН╩Ср╖Э █╣р╕Нр╗Х сп▒сйСсЬЕр▒Ю├н ┘е╟Н╙╣ ▐╡ тгосл╡р▓╜смнс╕й сЩ╣ спй▌Е┼Б╩СтАл▌Етж╜▌бтАм рлХтАл╪╝рйЛ╫║тАмрж▒▀г▄┐╒дрг╜р┤о╥Щ ╔Щр▒С▀Ср▒йспХ├СтАл╫ЩтАмсБЪсЬЕтж╣со╣qсЦЩa╙║сЩ╣тмЙ┼ЭтАл▌бтАм сЭБсз▓╔Ътк╡рпЭ█╡тмесоБс╖╛соесзЭ╩Стзй▌Е█╡сКетЭ▒собсиХ с▒╜скЕ█╣со╣спЭспХсжетАл*╓е▌Е▄йтАм.'сЕХ┼БсХ╜█╡ сФвсне─етКЦсо╣сЧнрд╛сКес╡▓спХс╖╛aтзБсЩ╣р▓╛(%1 █╡скЕтпйр▓ЕqсЧнтзй▌Е█╡сйОсФНс▒всФНсЭЕсоетШЦтзХ┼Э├С сЩ╣сЭО╓еeсЦТс░Жс╡▓сЭНсо╣─Юс▒╜с▒╢тВжсоердШсБ╝тЛЙтзХскЙ ╙║сЩ╣тмЙ┼Эсо╣тийсФвсоетШЦр▓НтпйсБ╣сЦТтзй▌Е 52 | Korean Monthly Business Magazine

╙║сЩ╣тмЙ┼ЭскбтАл▌бтАмсКерб╣█╡смКсиХспХ▌Е─Юс▒╜сЦТ с░Жсо╣см▒ра║р▓ЖсоесЗесЩ╣тГ╣р▒Эсжерп╣си▒сХ╜снер▓╜ сР╜сиХс▓Щ╙╣скЕ├нтж╜▌Е█╡├дспХ▌ЕсЗесЩ╣тмЙ┼Э █╡сЕЦс╕бс▒╢тВжvтк╡р╖ЭтШЦтж╜с▒бсЧнрд╛тКЦсо╣сЧн сКес╖╛тАл▌бтАмaтзЦсЭНспХр╗С спХр╖ЭсЦТс░Жсо╣сБ╜тЭ▒соЭ р▓╜сФЭ█╡▌Е█╡тЙЙс╕бр╖ЭтАл▌ХтАм┼Бспй▌ЕсЕЦс╕бс░Нсм▒ соесЗбсоБтКЦси▒тАлтж╜▌бтАмсЦЩ╔йсоЭр▓╜тк╢сЕХтж╜▌Е█╡ с▒▒си▒сХ╜сЦТс░ЖсЕХ▌ЕсЗесВСр╖ЭсмСсЦБсЬ╜тж╣█╡─Ю с▒╜тДБтж║си▒сРнр╕Нр╖Эрв╡▌Е

ржЙтАл╫║тАмрдЯ▐╣рдЯрйЖt╥╢раЩтАл▄БтАмuрзВрв┤риотАл█ТтАм

раГрйЛрлУржНтАлргЬ╫ЩтАмри╣рм▓╤АриП╤А"

т▓▒сЕХспХс╕бсжл█╡сЧ▒т▓▓собсйв╟Осо╣─Юс▒╜тж║сп▒спХсп▒рае ▐╢тДБтж║сп▒спЩ сжетАл ▌ХтАмсЬЕсБЩсЬЕ "EBN 4NJUI со╣ с▒бсХ╜ т▓▒╟ОсЗбр│Бт▓▓си▒сХ╜ соБрп╣тж╜▌Е сжетАл ▌ХтАмсЬЕсБЩсЬЕ█╡ сФН тлнсо╣р╝ЙреБ╟НсЦТсм▒bсп▒си▒├нр╛ХсиисоесиЭр╕й╙╣сФХ с╕б р╛ХсиисоесиЭр╕й╙╣р╕нреЕсиХтЭ╡с╕бсп▒соБр▓╜спХсЦБтФ╛ тж╣раер▓╛ р╣В─Й рв▒р╗Х сЬ╜с░ЖспХ р╝ЙреБ ╟НсЦТсм▒реЕси▒├н соБспЦтж╜a─КсБ░сЩ╣╔к╔Бтй╢соетВЯсжес╡б▌Е┼БсЕХсж╣ ▌Е╔Щсм▒ра║р▓ЖсоесжетАл▌ХтАмсЬЕсБЩсЬЕ█╡}спЩсо╣спХ╩СсЭН TFMGJOUFSFTU ─Юс░вси▒сХ╜тВЯ█╡▌Е

тДБтж║┼Эс│ж╞▒си▒раес│Ссййa╩лсий▐╣сжетАл▌ХтАмсЬЕсБЩсЬЕ█╡ сЕХспХс╕бсжл█╡сЧ▒соер╝ЙреБспХсо╣тзксЕЦсоеснетзХсп▒сКе р▓╜смХсЭБ улл спХсЦЩсФвсое▌ЕсЬЕр╕Н█╡собсБбтж╜сВКсЬ╛спХ рпЭ┼Б тзХсХ╛тзй▌Е сййтНЙтАл ▌бтАмсм▒тж╣█╡ ├дсое сиЬсоЭр▓Ер╗Х a─КсоЭр▓╜тпЖс▒╢тж╣рпЭ█╡├дспХ▌Ераерв▓с╕й сФН╩С сФН соБс░НсФСтЛЙтзХреТсобр╝Йрв▒сЗбрае▐╢тж╜тзкснерпЭ┼БсЕХсж╣ ▌Е▐╡╙╣сжеabсп▒со╣спХ╩СсЭНси▒╩СтЕйтж╜сЬ╜с░Ж─Ю с▒╜a╘ЙреЕси▒тАлтж╜▌бтАмсВСр▓Ер╖ЭтШЦтзХ▐╡сп╣сп▓ра║тзБсЩ╣ спй▌Е┼БраесиЩ╔ктзй▌Е

раЫрж║╥░р┤Ю▀ДрдирйдрйЖр│ЫриЕргБ

спХ█╡сЕХспХс╕бсжл█╡сЧ▒спХржСроЬтж╜сЧ▒спХсиХсзЭтж╜▌Е █╡роЬспХ▌ЕсЭЕс▒╜р▓╜сжетАл▌ХтАмсЬЕсБЩсЬЕ█╡сЭБспХспЩeси▒ ├н╘ЙсоесВСр▓Етж╣█╡сЦБтж╜р╕йсонсоесЭНсиХрв▒сий▌Е┼Б сБасий▌Е

╩СтлнсКесмКс╡еспХ╩СспХ├дсобсжетАл▌ХтАмсЬЕсБЩсЬЕaсЗесиж┼Э ╞▒тк╣со╣тжесл╡сЦТсоесйОсЦЕтж╜спХсоБспХ▌Етж╣с╕бр╕н╞▒тк╣ соеaтАлтж╣▄ЖтАм├нр╕нрд╜█╡сЬ╜с░ЖспХсиз▌Ер╗Х сп▒╔ксп▒с│ТспХ сЗйaтжЭтж╣▌Е╔Щр▒НсАбр▓╜сЕХспХс╕бсжл█╡сЧ▒спХсп▓ра║тж╣ ╩СснетзХсХ╜█╡сФНрпнреЕспХ╞▒тк╣соетШЦтзХсп▒╩СспХспЦсое сЭЕтйетзБсЩ╣спй█╡сЬ╜с░ЖспХс│Хс░НтзХсзЭтж╜▌Е тАл▐ШрнХ╪В╪ктАмрдбргЬрйЛрз╖раГрйЛрлУржНтАл╫Щ╫░╫ЩтАм╤мрйО╙л" сЬ╜с░Жси▒сХ╜ ╟Нр╣Есп▒█╡a╔кс▒в╘Псобa─Ксое сБ╣тАл▌бтАмр▓╜ тЭ▒р╣Есп▒█╡a╔кс▒втАл╫│тАмсобa─Ксое┼БсЩ╣тж╣р▓Етж╜▌ЕспХ ╩СсЭНсо╣сФвтИКспХ▌ЕспХр▒Нтж╜сЗйспЭтК╣█╡спЭр▓Йсо╣a─К тпЖс▒╢соетШЦтзХс▒▒тВЙтзХсЧнрб╣сиХbсп▒aр╕нс│Ттж╣█╡тзК со╣рб╜ ╔Бтй╢си▒ раетАл ▌Етж╜▌НтАмс╖к сЬ╜с░Жсо╣ сЩ╣сл╡т░Т┼Ц╔к ╔Бтй╢собa─КспХрпЭ█╡сЩ╣▌Йсоер╣Е}р▓╜тВЩсйНсп▒eспХ ╩СсЭН─Юс░всоесГнсйНсиЬсобспЭс│жсо╣сЗбсФСр╛ЭспЩсЦйспХ▌Е т▓▒сЕХспХс╕бсжл█╡сЧ▒ *OWJTJCMFIBOE т▓▓спХрпбтГ╣сонсЗб тЦСсо╣раерб╜├драесжетАл▄йтАм┼Б с▒╜сп▒aс╡▓с░Нтж╜├драесже тАл▀С▄нтАмсХ╜р▓╜си▒├нсоБспЦтж╜╞▒тк╣соесЦТсФНсЬ╜тФЕ█╡─Юс░в со╣┼Эс▒╢ QSPDFTT соесКесоБтж╜р╕▒спХ▌Е

раГрйЛтАлрйЖргЬ╫ЩтАмрзЛр│гри╣╤А╙Ырй║ркГр│врй║ри╖тАл█┐тАм р╝ЙреБ ─Юс▒╜тк╜ра║сое сЬ╜с░Ж─Юс▒╜со╣ сп▒соЙсп▓ра║см▒р╕Нси▒ сп▒соБсВКспетж╣█╡├дспХтЖ╜сЦБспХрпЭ█╡─НтзХси▒раесЗй╟Н тж╣┼Б сжетАл ▌ХтАмсЬЕсБЩсЬЕ█╡ с▒╜тж╜с▒всоЭр▓╜ с▒╢сЗбсо╣ сйОтзБ с╖кт▓▒сЕХспХ█╡ сЧ▒ 7JTJCMF IBOE т▓▓со╣ тжесл╡сЦТсое смК спЩтзй▌Е сЕХспХс╕б сжл█╡ сЧ▒р╕нсоЭр▓╜ тзХ─Срб╣с╕б сжл█╡ сЗесзЭси▒тАлтзХ▌бтАмсХ╜▌Е ╔Щaс╕вс▒▓├Ср│Бтж╜сЗесзЭ█╡╟ОсВКспХ▌Ес▒ер░Цр╛Х╩Сa тШЦсФвс▒вспЩс░Нтк╡рпЭр╗Х сЬ╜с░Ж─Юс▒╜си▒сВКспетж╣█╡├дспХ с▒╢тАл▌ЦтАмспХ▌Етж╣с╕бр╕нсжетАл▌ХтАмсЬЕсБЩсЬЕ█╡с▒ер░Цр╛Х╩Ср╖ЭсЩ╣ спжси▒р╕нсо╣с│Хтж╣├нрб╣█╡сФвтлКсоесВКтК╣тзБсЩ╣█╡сиз▌Е ┼Бтж╜▌Етж╜╙╣рпЭсо╣сжйснер╖ЭскЙс▒етпйтАл▌ХтАмсЕХтзБсЩ╣сиз ╩Сржнр╛ЩспХ▌Е


┘Ъ╓Б

ре╡█к╙Я рлЪрйЛтАл╪╝тАмрлУржНри╖█▓тАл▌╕тАм с╕▓сжйси▒р╛Э├ХспХ╒╣тД▒╙╣┼ЕрпбтзХтж╣█╡сФНрпнспХр╕п ▌ЕспЭсЕЩсо╣─ЮсмСс╕▓тж╜тВеси▒р╕н}спХсФвсо╣р╛Э├Х спХспй▌Е█╡с│СсФН─С┼Э╩нс╕бспй▌Е

спХр▒Ср╕йсонсоЭр▓╜р╛Э├ХсоесЧнс╡▓тпйсйН╩Ср╗С├бсЧнтж╣├н сФ╛тк╜тж╣р╗Хси▒╒йс╕бс▒йсзЮсоЭр▓╜раесйС─Срб╣┼Бск╜╔Щр▒С с╕бaсЬХспХтмйтмйтзХс╕е▌Е

сиХриЬ├нтж╣р╗Хс╕▓спХ╩╡╥╡тзХс╕й╩нсл╡

╔Щр▒Н╙╣т▓▒сже╩╛▌Ет▓▓┼БсФ╛bтж╣сйН╬ктВН┼Цeси▒сиЦ с╕бр▓╜ сЩ╣╘Ктж╣├С╙╣ сФНсмКтж╣с╕брае сжлсоЭр╗ХсХ╜т▓▒сиЩс▓Б a█╡сеС─Бс╕бт▓▓тж╣┼БтГ╣сЗетж╣с╕бсжлсоЭр╗Хс╕▓сжйси▒р╛Э ├ХспХсЭ┤сйНсГер╕С▌ЕсеЩспЭспХсиз█╡с╖╛с▒╢тгйспХ╙╣сФН собтгй ┼Бс░Ж╙╜сЬ╜─е╙╣с▒есп▒с▒╜тгйржСснеaс╕▓сжйси▒ сКес│в├нреЕсиХсжксжеспйсоЭр╗Х╟НсХ╛╟НсХ╛╩нс╕бтДОсЧнтж╣ ╩С сиХр▓Ц▌Е ─С╟О снесФ╛с▒вспХс╕б р╝Ьтж╜ р║Эс╕бтЪНсЦТспХ сеСр▒й╩Сс╕▓спХрвБтЦн┼Б тк╡с░Н╙╣с╕бс╕еспХрпЭраесБ╜сФ╛ тж╣р╗Х▐╡снети╣тзХс╕е▌Е

спХр▒С╘ХсмКсо╣сФвтАл▌ХтАмтаЩс╕б╙╣с▒етк╡ р║╡спЭспХсп▒с╡ЭскЙ ▌Ет▓│р╛Э├ХсоесГер╕НсЦЩсл╡т▓┤рпЭ┼БтАлтж╣▌Ц▌бтАм╩ХсЫЮ┼Б ╔Щ р▒Нр╗Х┼БсБЭсобс╖ксЬ╜тзХ─СрвБ├дтГ╣р▒ЭсЕХспЩ▌Етж╣с╕б р╕нсЬ╜тФЕ█╡тАл▌бтАмр▓╜р╛Э├Хсоес▒есЗбсГер▓Щ▐╡тАл▄йтАмр╕йсонспХ тийс▒етж╣сйНскЕтпйр▓ЕсмСсмЩтзХс▓н▌Е█╡сФНрпнраер╕п▌Е ╔Щр╕нтУЭр╛Э├Х┼Э╔Щр╛Э├ХсоесЧнсоБтзй▐╣сФНрпнсо╣р╕й сон┼Эсо╣┼б─е█╡сФ╛bслЩр▓╜╩л▌ЕспЭ▌Й╘ХсЧ▒сжйси▒ реЕсиХскЙр╛Э├Хси▒█╡тЬЪсДетж╜qс▒╢┼ЭтЗ╡сиЦспХ╩дреЕ├н рб╣тАлтГ╣▄йтАмсЗетж╣█╡├дспХ╔Щр╕Нe▌Йтж╣с╕бр╕нсобсжл▌Е т▓▒сже╩╛▌Ет▓▓

р┤Х╤АраЫр│а╤│ рвУтАл╫░тАм тЗ╜тГ╣с▒╢р╕Нс▒ер╛ЩaсФНтЛХ╟НтК╣соБтО╡

т▓▒сже╩╛▌Ет▓▓┼БсФ╛bтж╜▌Ер╗Хс╕б╔йспй█╡р╛Э├Хсоес▒╢ сЦТ╠░сЧ▒с╕йтзХaр╗СсФНсмКтж╣р╗Хрб╣█╡├дспХс╕б сЗйтжесл╡ тж╜р╛Э├Хсое╥нсиХсжй█╡▌Е┼БтзХ─СрвБр╛Щс▒╜█╡сжетАл▌Е▄йтАм рй▒сФйр▓╜р╛Э├Хсоетж╣╙╣сФбсоЭр╗ХсБ╣рд╜сЬ╜р╛╡aтж╜a с╕бр╖ЭсГер╕ХbскЕр╖Этж╣█╡├нс│м▌Е

53


ржЮ─Е

рйН╤ВрйЖ╥ЩрйЩрк╝тАлрйЛ╪лтАм рзбтАл█ОтАмриНр░При║рк┤рйЛ╥МрйХтАл╫░тАм

тЗ╜тГ╣тийтеетбНсЬЕтЬЩ64со╣╔бсоесГйсйО таЩс╕▓

vрнгрпФ▌ГржЙрйЛрдЯрп╛▌Б╥ЩрйЩтАл▄╜╪ктАмр░╣╤При╣╤мрж╗рйЛтАл╪ктАмрж╢▌Е┘ЬрлУрвХрг╜рйХтАл╫Щ╫░тАм╤и╙╖тАл╫╡тАмржЙржвр│втАл╫░тАмw

тЛХр╖Хр║╜сзЭтАл╫ЩтАмсФСтДХсЬЕсБ╢сФН█╡спЩрае╓ЕсЬ╜сжесЕХр╖Х╓Е скЕсЦНси▒сХ╜сЩ╣со╣сФНр▓╜спЭтж╣┼Бспйсий▌ЕсиХ█▒╘Б╔Щ ╓б█╡с│Сс│СрпЭ█╡скЕрп▓смСтФесоетК╣р┤нтзХтАл▌НтАмрпЭ█╡сл╡тДО соесБ╝сж╣▌ЕсФСтДХсЬЕсБ╢сФНси▒со╣тж╣р╗Х╔Щ╓бсо╣спЩсФ╛ соескес▒етпйсБ╡╨╡тАл╫┤тАмсоб─Юти╣спХсий▌Е тйес░Жси▒раетВКтж╜сФСтДХсЬЕ█╡сФНсЬНси▒р╛ЧспЩс│Сс│Ср╖ЭсБ╜ ─Нтзй▌Ер╕йтАл▌ЪтАмсобсеСр▒й╩Сскбтж╣сЩ╣╟Н╘есФйр▓╜с╕ера║тзй ▌ЕсФСтДХсЬЕ█╡с│Сс│Ссо╣сФНсЬНсоетгЭтмесзЮсоер║Ъсйб▌Е ╔Щр▒Н╙╣тК╣р┤нр╖Эр╕йтК╜▌Есонси▒█╡с│Сс│СсБ╜р╝Кси▒сФНсЬН соераер▓╜тВесмЩсЩ╣сБ╖си▒сизсий▌Ес│Сс│Ср╖Эр╣Всжес╡ер╕й ржжтж╜сЬ╜сЦЕспХсизсий╩Сржнр╛ЩспХ▌Е сФСтДХсЬЕ█╡ ╓еси▒ спйсий▐╣ спХ спЭспХ скЕрп▓смСтФе с░Нтк╜сЦЭтЦСр╖ЭсЦЕр╕Ютж╣█╡с╡▓сл╡тж╜─е╩Сaрб▒▌Е┼Бр╕▒ тзй▌Е╔Щ╓б█╡╓ердЕс│Сс│Ср╖Э╟Нс│Стж╣р▒Н▌ЕсЬ╜╙╣сЦС ▌Ес│Сс│С█╡тж║тАл▌бтАмскбсйвсз▓сЭЕс│Сси▒сЬ╜тАл▌НтАмр╕Н┼Бспйсий▌Е сФвтФ╜a╒йр╛Х╙╣сЛБсзЭсФ╛соЭр▓╜ранр▓ЕсЕХ╘Х█╡├дсобсЗй aтАлтзй▄ЖтАмс╕бр╕н сФНсЬНр▓╜сЗбтЦС█╡тзХсВКрвБсЩ╣спйсий▌Е сФСтДХсЬЕ█╡тйес░Нра║р┤нр╗ж┼ЭтзЙ╠╣╟Ос▒╜ра║р╛ЭсЕХ ткЩ▌ЙтДХ *OUFSOBUJPOBM "OJNBM 3FTDVF со╣ спЩрае╓Е сЬ╜сже с│Сс╕всое смХсйвтж╣┼Б спй▌Е снети╣си▒ тГ╣тзХспй█╡ скЕрп▓смСтФесое╟Нс│Стж╣┼БтК╣р┤нтж╜тмесЕХр╖Х╓ЕскЕсзЭсФ╛ соЭр▓╜ранр▓ЕсЕХ╘Х█╡├дспХс│Сс╕всо╣с╡Эр╝Кс▒вспХ▌Е с▒етДХскЕрп▓смСтФесЩ╣со╣сзЮaсЕХр╖Х╓ЕскЕсЦНси▒ сФС▌Етж╣с╕бр╕н}тДХсЩ╣█╡с╕б╙╜╓ера║сжйтУН├нс╡е сий▌Етк╣─Юс▒ер╛ЩaреЕсобтйес░НсзЮр╕нр╕йр╕Нсо╣скЕрп▓ смСтФеспХсЦНси▒╘Йсоб├дсоЭр▓╜тЗ╡с▒╢рб╜▌Ер╗С с╕б╙╜ ра║сжйсзЮр╕нр╕йр╕НaсФНрпЭс▓н▌Е┼Бс▒етзй▌Е сФСтДХсЬЕтЭбспХ╟Нс│Стж╜скЕрп▓смСтФеспЭсЗб█╡сБбр▓Ц╨ЭреЕ спХсиХсБЩр▓╜сЗбтЦСсЛЭсж╕собтмесзБскера║р╛Эр▓╜тЭ╡сж╣├С╙╣ таксФ╛смСр╕Нси▒hтпй├С╙╣сФНсЬНси▒р╣ЕспЩтВес╕б╘ЩскЕ рп▓смСтФереЕспХ▌Е╔Щр▒Н╙╣сФвтАлсЩ╣▌ЪтАм█╡тДХ─ес▒вспЩсйХтАл▌бтАм р╕ЭтЭн╞Хр▓╜сХ╜сЬ╛с╕бскбр║ЪспХ рй▒█╡сиХсБЩр╖ЭспдсобскЕ рп▓смСтФереЕспХ▌ЕсйХтАл▌бтАмр╕ЭспХспХтГ╣р▒ЭтЭн╞Хрб╣█╡спХсоБ █╡спЭсБ╣спЩреЕси▒├н█╡сзЮeсФ╛сЧнтж╜р╛Эс╕йржнр╛ЩспХ▌Е сЩ╣р╕псобс▒╜тгйси▒реЕсиХa█╡с▒бр▓Хтж╣├нтАл▌бтАмр░ксФ╛сФСрб╣ █╡тЭ╜соБржнр╛ЩспХ▌Е тЭ╜соБ█╡┼Эсп▒си▒сХ╜тк╡с░Жтгй╩нс╕бр╕йтЬЩси▒сХ╜сФХсЩ╣спй █╡с▒╜тгйсо╣с▒йсБ╣с▒╢раеси▒реЕсиХe▌Е╩СсижреЕсобтЭ╜ соБр╖Эс│СтАлтж╣▌НтАм╩СснетзХр╣Е╓еспЩрае╓ЕсЬ╜сжескбр╕▒р▒йспХ сЬ╜сжеси▒сХ╜сйХтАл▌бтАмр╕ЭсоетАл▌бтАм├СсБбсиХсГер╕С▌ЕсйХтАл▌бтАмр╕ЭтЭн 54 | Korean Monthly Business Magazine

╓есЗбтЦСтЭ╜соБсФНсмКспХ╔кс╖╛тзй▌Е╔ЩспХтмесзЮLNт░Осо╣сйХтАл▌бтАмр╕ЭспХсФНрпЭс▓н▌Е

╞Х█╡╩СтмесДбтк╡скбспЩ╟нсоБр╕С тАлра║╫ЩтАмтВКтЙЙzсобр╛Щс▒╜ р▓╜спХсиХс╕б█╡├дсобр╛Эр│Б скЕрп▓смСтФесР▒сжетАл▄йтАмрпЭтО╡ сР╡сЧн ткЩрп▓спХ тО╡╙Эр╕НреТ▌Есз▓тж╜сФ╛р╛ЭреЕсо╣тжесЩ╣ с▒бс▒вспЩсХ╜сЬ╛с╕бр╖ЭтнЭсЧ▒тж╣█╡тзксне▌Е

р╕йр▓Йтж╣█╡├нтАл▌ЦтАмспХрпЭ┼Бр╕▒тзй▌Е╔Щ╓б█╡с╕бсЧоaтАл▄ЖтАм

тк╣─Юс╕бтЛЙ┼ЭтАлра║╫ЩтАмсГ╢соес╡бсЩ╣тж╜т▓▒с╕бсЧоaтАлтЭ╜тж╜▄ЖтАм соБт▓▓р╖Этк╜смКтж╜▌Е┼БткосЕХтж╣█╡сЙнрп╜рд╜реЕспХeткЪ спй▌Етж╣с╕бр╕нсФСтДХсЬЕси▒со╣тж╣р╗Х╔Щр▒С├Хр╝Йрв▒тий сФвспХ▌Е

сйХтАл▌бтАмр╕ЭсоетЭн╞Хтж╜╩СсижреЕспХскЕрп▓смСтФе╟Нс│Ср╖Э╟О

т▓│с╕бсЧоaтАл▌Й ▄ЖтАмспЭс░НсВС█╡─СтО╡с╕бсЧоaтАлтж╣▄ЖтАмс╕бсжл▌Е┘е a╘Х├нсЕХ▌ЕтК╜тк╣─Юс▒вспЩтЭ╜соБaaтАлтж╣▄ЖтАм╘▒┼Бр╛Ь█╡▌Е р╗Х ╔Щр▒и▌Е┼Б тАлтж╣▌ЦтАм─Бс╕бр╕н тйес░Нр▓╜сЦБ ╔Щр▒С ├Х с│Хс░Нтж╣ с╕бсжл█╡▌Ет▓┤

сФСтДХсЬЕaтж╣█╡спЭсобр╣ЕсмСсЕЦс░Втж╣▌Ер╛Щс▒╜со╣сЭН bсЦТсоесп╣спЩсЬ╛тж╣с╕бр╝Ьтж╣█╡╩Ссиж┼Эс▒╢сЗб с╕бсйО р╕Н▐╡реЕсо╣раесмб┼Эра║со╣р╖ЭсиЬсиХскЕрп▓смСтФесоесзЭсФ╛ соЭр▓╜ ранр▓ЕсЕХ╘Х█╡ ├дспХ▌Е сзБтЕйси▒ ╟Нс│СтзХсзЭ тзБ скЕрп▓смСтФеспХсизраер▓╛тж╣█╡сййсВКс│СтК╣aспХсФвс▒вспЭ ├дспХ▌ЕсФСтДХсЬЕ█╡сйНр▒Н▌ЙтДХa}спжрб╜спХр▒Ссп▓ сижспХсЫЮс╕б█╡сжлс╕бр╕нс░Нтк╜сЬ╜тН╜сзЭсФ╛си▒ранр▓ЕсЕХ╘Х █╡├др╕нсоЭр▓╜тзХ─Срб╣█╡р╛Щс▒╜aсжетАл▄йтАмсАбр▓╜╬ОтзХсзЭ тзБспЭспХрпЭ┼Бvс│Стж╜▌Е т▓│сжетенржнс╕етШЦс▒╜р╖ЭсЕЦсмКтж╣█╡├д┼Эр╕йтВНaс╕б▌Ес╖╛сФв спХ сЩ╜eс▒всоЭр▓╜сФНрпЭс╕йс╕б█╡р╝Йр╖Хс╕бр╕н см▒спЩсоб╔ЩтАл▌бтАмр▓╜ ╘Йсжеспй▌Е╥╛сизспХс╖╛сФвр╕н▌Ер╡СсЩ╣█╡сизс╕бсжлсобaт▓┤

тж╜}сБ╜спХсп▒сЭБреЕси▒├нраес│мсонсое╦ЙтАл▌НтАмсоб╩СсижреЕ раеспЭсЗбспйс╕бр╕нтАлсЩ╣▌Е▌бтАм█╡сЭБ─ЮраесеСс╕бсжл█╡▌Е ┼Б▀ИсЗ║сйб▌Е

с▒╜ра║р╛ЭсЕХткЩ▌ЙтДХzсоб╩С┼бси▒риБр╣В╩С█╡├драер╛Щ с▒╜рпЭ┼Б╔Щ╓б█╡с╕бс▒втзй▌Е сФСтДХсЬЕ█╡спЭсБ╣сЧнсКесп▒реЕсо╣сйОтзБспХр╣ЕсмСс╡▓сл╡тж╣ ▌Е┼Бр╕▒тзй▌ЕтЭ╜соБсЧнсКесп▒р▓╜сХ╜╩СсижреЕси▒├нскФсоб спЭсоетж╣рпЭ┼Бсл╡╟НтзБтп╣спХспй▌Е█╡├дспХ▌ЕсЧнсКе сп▒aтЭ╜соБтзЙсоБс▒╜тгйсоесЧнсКетж╣с╕бсжлсоЭр╗ХсЬ╜сЬЕтЦ╜ с▒етДХaсЗ╢╞Хрб╜▌Е т▓│с╕б╔йтГ╣р▒Э тЭ╜соБ с▒╜тгйсое ─есЧо сЧнсКетж╣р╗ХсХ╜ сФ╛bсоЭр▓╜ р╕нтк╣─Юсоеснетж╜▌Е┼Бтж╣█╡├Хтк╣─ЮсоесФХр╕Н█╡ скЕрп▓смСтФе соесФХр╕Н█╡сВКсГ╢спХсжетАл▌Е▄йтАмтЕйтО╜р╕а сжеспХсЬЕтУНр╕Э ┼Эсп▒ раер╕НтШБzсоб├дсизспХраесиЭр╕йреБс╕бсФХсЩ╣спй▌Е█╡├Щ╦Й тАлт▓┤▌Етж╜сзЭсже▌НтАм

сФСтДХсЬЕ█╡тАл▌бтАмсо▓р╕нсЛЙр╕Нтж╣р╗ХтпНр╕╛собспй▌Е┼Бр╕▒тж╜ ▌Ет▓│смСр╕СсиетДО╙╜сЩ╣со╣сзЭсФ╛ра║р╛ЭспХр╗Щс│жсне╩С си▒▌ЖтД▒спй█╡сЬ╜тАл▌бтАмси▒сФС▌Е├С╨Щр▓╜р╕▒тж╣сп▒р╗ХсмС р╕Нси▒├нр╝ЙреБ├нтАл▌НтАмр▓Еспй┼БсмСр╕НaсиХриЬ├нтж╣█▒╘▒ си▒ржСрпЭсБЩрп╣aсБ╡╤▒▌Е▌ЕсонсЦЩтАл▌бтАмси▒├н╒╣╩С╩С си▒█╡╒йр╛Х╙╣сЬ╜╔ктж╜р╛Щс▒╜▌Ер╛Эр│Бр╕ктАлтж╜▌бтАмтВжспе

сФСтДХсЬЕ█╡сБЭe╩СсижреЕспХсйХтАл▌бтАмр╕ЭсоетнЭсЧ▒тж╣╩СтнЙ сжНс▒есЗбтЦСскЕрп▓смСтФесо╣сХ╜сЬ╛с╕бр╖ЭсЕХс│ХтзБсВКсжйсое

спХ▌Е╔Щр▒Н╙╣спХр▒Сс╡▓сл╡тж╜спЭсоетж╜▌Е█╡╔Щсп▒тДХ aсЕХрпнспХ▌ЕспХспЭси▒р╣Ес╕етзБсЩ╣спй█╡спХсоБ▌Ет▓┤


╥Г╪Л╓Я╔лтАл═драе█ЖтАм

╒┤╤А рйХри║рг╜рйХтАл╫ЩтАм╥Ц

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЕХр╕НсФН 3PTFWJMMF

с│С─ес│ж с▒╢╩СсГ╢тлнт┐Шр╣Ес╡ЭтШБсл╡спЭ". ─Юс▒еvсо╣сБ░р╗жсФвс╕брае р╛Щсо╣ сЕХсжйсЬЕ▄╣ с╡ЭсЧн 'FSODPVSU"WF3PTFWJMMF/48

спХсЦЩсФвси▒сХ╜╘Хaсжес╡ЭтаЩтзЙсое█▒╙Эр╗Сс╕б╘ЭсЩ╣ спй█╡┼ЦeсобсиХре╡спЭ╩нсл╡ сЦЩсФвсобсиХриЬ├нсЕХр╗Х ╒┤┼Брй▒▌Ер╖Х├нсЕХр╗Хс│всЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒и├нсЕХспХ█╡ ├дсоб╘ХaсиХриЬ├нсЦЩсФвсое█▒╙Э█╡aси▒тАл▌НтАмр▓ЕспйсЬЦ тАл▌Е▄йтАмсиХр▓Щсоержн╔Щр▒и├нтУН├нсЕХспХ▐╣тж║╞▒смХра║ с░ЖспХсЦТспЩспХрб╣сиХсХ╜aсЕХр╗Х▐╡спХсФвтУН├н█▒═Х с╕бс╕бсжлсЬЦтАл▌Е▄йтАм├Хр╛ЭспХтУН▐╣с╕б┼ЦeспХтУН▐╡рпЭрае ╔Щ┼Фсое▌ЕсжнсжесГер╕Н┼Б╙╣р╗Хсп▓сжесЕХспжтАл▌Е▄йтАмспХ сБЩ╘Хa╔Щр╕нтУЭтНЕсГер▓Щ╩Сржнр╛ЩспжтАл▌Е▄йтАм сФХр╗ХсХ╜реЕсиХaраес│мсоб┼Ф┼ЭреЕсиХaс╕бр╕▒сжесзЭ тзБ┼ФспХспйсЬЦтАл▌Е▄йтАмсЦЩсФвси╡р╕псоб┼ЦeспХ╙╣┘есиХ с▓Щспй█╡▀СтАл▌бтАмсЗбсЗесмЩтФбр╕Нaспй├С╙╣сиз╩Сраетж╣┼Б ├Ссо╣р╛ЩспХтАл▌НтАмр▓ЕспйсЬЦтАл▌Е▄йтАм╔Щр╕псобр╛ЩaсмХ▀С╘Х aреЕсиХaрае┼╜тВПсобр╛Щсоб┼ЭсйСр╗и}╙╣рвБ╩нсл╡ таЩтж╣├нсжер╛Хржн╙╣реЕсиХiсЩ╣спй█╡р╛Щсобр╗и}╙╣ рвБ╩нсл╡ ╩СтГ║соетж╣┼БсХ╜рпЭраереЕсиХiсЩ╣спй█╡р╛Щ собр╗и}╙╣рвБ╩нсл╡ рй▒тж╜ ╘ХaреЕсиХa┼БсЭЧсоб р╛Щсобр╗и}╙╣рвБ╩нсл╡ сиХс║╡ржн█╡р╝ЩсЕХ▌Ер╕йсонспХ▐╡сХ╜рв╣р▒НсХ╜┘е╟Сa со╣сЦЩсФвсоЭр▓╜р╛ЩсоесйХ┼БреЕсиХaр▓Е┼БсБ╜сГергЖсоетД▒ сЕХс╕бр╕н сЦЕсФНреЕсиХu▌Е┼Бтж╣▐╡рпЭрае╔Щ├дсобр╝Щр╕н реЕсиХe ├дспХс╕б реЕсиХe ├дспХ сже▄║тАлр╛Хсже ▌Е▄йтАмр╕Н тзЙ╠╣р║Э╩ЩсоетзЙ╠╣тж╣▐╡рпЭраеbсп▒aсФ╛bспХ▌Ер╖Щ с╝ЮсоесЕХ┼БспйсоЭр╗ХzспХ╩Щсоеe├дспХсжетАл▄нтАм├дтГ╣ р▒Э сиХре╣aси▒реЕсиХaсХ╜сХ╜р▓╜сиХсмСр▒Нс▓Щспй█╡├д zс╕бр╕нсФНсЭЕс▒всоЭр▓╜█╡bсп▒со╣сФЧси▒сХ╜сЬ╜e┼Э┼Ц eсое┼ЦсоБтж╣┼БспйсоесР▒спжтАл▌Е▄йтАм ╔Щрп╣сХ╜смСр╕Н█╡bbспХbсп▒со╣спЩсФ╛соесФХр╗ХсХ╜ ┘е╟Сaр╖Э р╕йсонси▒ тАл▌ХтАмсЬЦтАл ▌Е▄йтАм╔Щр▒и▌Е┼Б ╘Хa ╔Щ сФНрпнсо╣ р╕йсонси▒ скес▒етпй реЕсиХaс╕б р╝Ьтж╣┼Б ╙╣рае ─С╟ОсФвтАл▌бтАмр╖Эскес▒етж╣├нсБ╝сжереЕспХс╕бр╝ЬтзКтАл▌Е▄йтАмсЗб р╝Йсп▒сЬ╛со╣сФНспХси▒раесФ╛b┼Э┼бс▒▒си▒ржСрпЭсХ╜тж╣╙╣ р▓╜спЭтК╣aрб╣с╕бр╝Ьтж╣█╡▀С спЭсБ╣с▒вспЩтК╜╟Нсо╣┼б ─е╙╣спХспЦспХсиЮтйбспй█╡сФНспХси▒█╡▐╡спХсФвр╕▒сое тзБтжесл╡aсизсЬЦтАл▌Е▄йтАм

╙╣█╡сиХ█▒┘е╟Нсо╣спЩсФ╛си▒раереЕсиХiсЩ╣сизсЬЦтАл▄йтАм ▌Е ╔Щрп╣рае ┘е╟Сaскб тзЙ╠╣тж╣▐╣ сЩ╜eспХ спйсиХсХ╜ сФЧспХсжер╖етАл▌ЦтАмсЬЦтАлтзО▌Е▄йтАмсФвzсоб┼ФсоесБ╡рпЭсЕЭсЩ╣ █╡сизс╕бр╕нс╣И▐╡рпЭраесжер╖е▌ЕсмХтЗ╡сиЦспХспй╩Сржнр╛Щ си▒сФНрпнсобтж╣р╡Йтж╣р╡Йр╖Эсп╣╒╣╩втАл▌Е▄йтАмсФйр▓╜смХтЗ╡ сиЦспХсФ╛╩Щ├дzсжесХ╜╩СтАл▌бтАмр╖Этж╣┼Б╘ХспЭсое╩С▌Е р╕ЮтАл ▌Е▄йтАм╘Хa реЕсиХu▐╣ сВКси▒сХ╜ сжер╖е▌ЕснБ▐╣ сЬ╜ eреЕр╕нтУЭ╔Щ├дреЕспХ╘ХсФЧси▒тк╜р▓ЖсЧнaрвКтАл▌Е▄йтАм сХ╜р▓╜сиХсмСр▒Нс▓ЩсФН█╡├дzс╕бр╕нbсп▒со╣спЩсФ╛сое сФЮтАл▌Е▄йтАмbсп▒сФХр╗ХсХ╜сХ╜р▓╜со╣┼ЦeсоеспЩс▒╢тзХс╡Э┼Б сХ╜р▓╜си▒├н сжер╖е▌ЕсмХ раесмСсБЩa рб╣сиХ с╡Эсийсое ржн ╔Щ┼Цeсое┼ЦсоБтж╣█╡сЬ╜eспХ╩ЩсиХс╕▓тАл▌Е▄йтАм╙╣р╕нспХ ╘ХспЩсФ╛со╣с╡ЭспЩ┼ЦспХ▌Е█╡сФ╛bсЕХ▌Е ┘е╟Сaр╖Эс╡Э спЩ┼ЦспХрпЭ█╡сФ╛bспХреЕраер▓╛╘ХaраесмЩсЩ╣спй▌Е р╗Х bсп▒со╣спЩсФ╛спХ▐╡с╖▒├Ссмнс╕й├дспжтАл▌Е▄йтАм╔Щр▒и ├нсФХ▌ЕсЕХр╗Х╘ХaiсЩ╣спй┼Бa┼БсЭЧсобс░ЖсЧнa █╣сиХ╙╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм ┘е╟Сaр╖Эр╕н╙╣├С╙╣сФйр▓╜смХ├дсоес▒▓тж╣├нрб╣р╗Х рй▒▌Ер╖ЩспЩсФ╛┼ЦсЗбaсЬ╜сп▓рвКтАл▌Е▄йтАмсиХ█▒сВКспХреБ тГ╣сонси▒реЕсиХaр╗Хс▒всо▓тж╣█╡сЬ╜eспХтжесл╡тж╣┼Б╔Щ ┼Фси▒сХ╜р╕псобс│мсоб╩СсиЦсоер╕нреЕр▓Ер╗Х╔Щ┼Цe┼Э тК╜сЩ║тзХс╕б┼БсФйр▓╜смХтАл▌бтАмсФвси▒с▒всо▓тж╣█╡сЬ╜eспХтже сл╡тзКтАл▌Е▄йтАмсиХ█▒тж╣╙╣раеzсоб├дспХсиз╩Сржнр╛Щси▒ сФйр▓╜смХ├дсоер╕н╙╣р╗ХсФйр▓╜смХтВжсоеaс╕б┼Б┼ЦсЗбр╖Э сЬ╜сп▓тж╣реРспХр╣ЕсГйсФйр│О├нсЬ╜сп▓тж╣├нрвКтАл▌Е▄йтАм сФХ┼Бспй█╡спХ┼ФспХ╙╣со╣┼ЦeспжтАл▌Е▄йтАмспХ┼Цe соб╘ХaсиЭр╕й╙╣тк╜смКтж╣┼Бсжер╖етАл▌ЦтАм├нс▒▒р▓Ъсоетж╣ █▒╘▒си▒ржСрпЭсХ╜╙╣со╣┼ЦeспХрб╣▐╣с╕б сжетАл▄йтАмр╗Х▌Е сЬ╜a╩Сси▒р║мс║особ┼ЦeспХрвКтАлр╛Э▌Е▄йтАмр│Б▌Ер╖ЩспХ реЕ┼Эсо╣с│мсоб╩СсиЦсое╘Й╩Ср▓Е█╡тАл╫ЩтАмр▓ЖраесЛЭтАл╫┤тАмсоЭр╗Х сжйрвКтАл▌Е▄йтАм╘Хaтйес░Нспй█╡с░ЖсЧнр╖Эсже╙Э┼Бсп╣сЕХ ткЩтж╣█╡├дсоб─С╟О╙╣со╣тзксЕЦсоеснетж╜├дспжтАл▌Е▄йтАм

55


┘Ъ╓Б

спХтФйр╕НсжесДБр▓╜╙╣скЕтЯ╣рпЭтЯ╣сЬЕтЭСсГн _

сжер▒й╙╣ре╡сДБр▓╜╙╣ "SFOBEJ7FSPOB █╡сЦЩ─еси▒сХ╜ aс░ЖтУСскЕтЯ╣рпЭтж╣смСсЬЕ▌ЕтГ╜сйН╓ес▒е┼БтАл▌бтАмсоБ с▒вспХс╕бтАл▄нтАм┼Бс▒ес▒вспЩсЗесне╩Сскб┼БтАл▌бтАм├ХтЗ╢р╛Эсо╣сп▒ сйСсЬЕр▒НсмХ┼Цр╗жсоб▌Ер╖ЩскЕтЯ╣рпЭ╔Ъс░Жсо╣сонтиЖ╩СсЪБ ┼Этк╡р▓Етж╜р╛ХтАл▌бтАмр╖ЭрнСсиХ╒╣█╡▌ЕскЕтЯ╣рпЭс╕бтн╣р▓╜соБ р╗жтж╜сЦЩ─ес▒вспЩр╕йси▒сЬЕтЬЩр▓╜тЪХр╕НскЕсЦЩрпЭтжбси▒со╣ тзХ╓есм╡тДМр╛ХтАл▌бтАмр▓╜сДБр╖Хре╡тФесФ╛с╡Э╓е сое╩С╓▒тж╜скЕтЯ╣рпЭсжеспХ▌Еa┼ЦсйСрб▒▌Е├СтАлтж╜▌бтАм ╚╜р╝ЙскбрнСсиХ╙╜сп▒сйСсонтиЖсоесп▒рп▓тж╣█╡сЦЩ─етЖ╜тАл▌бтАм ╚╜р╝Йсо╣спХскЕтЯ╣рпЭтж╣смСсЬЕси▒сХ╜скЕ█╣╘Б╩нс╕б┼ЦсйС соб─есЧорб╣┼Бспй▌Е

риотАл█етАмрзКр│▒рж▒┘е╙лрлУр│йраОтАл"╫жтАм tр│врзК▄╢рйЖр▓ЧрдЯр▒п▀зu ╙А╙Ър│атАл╫░тАмt╫Вuри╖тАл╫ЩраГ▌З█┐тАмрзКр│▒рйЛржЙтАл█Ж╫жтАмt╙КuтАл╪к█┐тАм┘ЭтАл╫ЩтАмрзКр│▒ри╣рж▒тАл╫Ч┌ЕтАм╒ЯрйО╙л"р░БтАл█ТтАмрдй▌ЕтАл╫жтАм ржЙтАл╫А▌╕█ЖтАм╥╡тАл╥Е╪┤╪к█ЖтАмр│атАлрйНрй║╥ЗргГ╫ЩтАмрзбр▓ЧтАл█ЖтАмрзорзбрпАрдЯр▒бтАлрйЖ█ЖтАм╥ЧрзНри║╥ЫтАл█КтАмр│атАлр▒К╫ЩтАмрж▒╤АрздрзК▄╢ тАл╫░┌┤тАмtр│врзК▄╢▀РрйЖр░БтАл█ТтАмрдйрзКр│▒uри╣тАл▐Ы▄┤╫░тАмр┤Ь╙Яр│▒╥ЩтАл╫ЩтАмр┤Эрдмр╡ж╥╡▀╗тАл╫░╪╜тАмрзКр│▒╙Я╤Врк╝рзВрио тАлрйЖ█етАмрзК▄╢ри╝ржКрн╣ркГ▄╡раЗрг╜рйХтАл╫░тАмржЙриР█ари╝ржКр▓ЧрдЯр▒п▀зрйЛрзО▄╜тАл╪к╫ЩтАмрдирйЖ╥Ы╥бтАл█а┘Ж▄╡ргЩ▌╝тАм раГтАл▌╢тАмрзКр│▒рзВр▒в▀╗р│ери║╪Мр│втАл╫░тАм

рзбрдЯр▒б▄╜ржЙрйЮроРраЩ▄▓рп╛р▓ЧрдЯр▒п▀з a

рдЯрижрдЯ▀о▄▓ра╝рзВр▓ЧрдЯр▒п▀з a

ра╡█к╤┤роРр▓ЧрдЯр▒п▀з a

тАл▄┤рнХ▄ШтАмр▓ЧрдЯр▒п▀з a

скЕсЬЕтЬЩр╕Нсжесп╣тКБсЗбр╖ХтУНтж╣р╗ХриБскЕр╖Х█╡рв▒aс╕б █╡р╝ЙтВЙр╖ХтЬЩтЗ╜сФ╛с╕бскбсйвтк╡сФНсмХрд╜скЕсЙнсАЕс╕в спХ▌Есп╣тКБсЗбр╖ХтУНтЯ╣сЬЕтЭСсГнспХсЦЩ─етЖ╜┼БрпЭ█╡р╗ж сЦТсоесиЬ╩С╩нс╕б█╡сКйтжетж╣р╝ЙтАл▄йтАмскЕтНбсЬЕтЬЩрпЭскбс╕б тн╣сп▒тйЕр╖ХсДБр╖ХтЬЩтбСтЛХрпЭсзбсо╣сйОтзБспХтНЩ▌Ер╣Е ╓есйНр╖еспХр╗ХсЦЩ─етЖ╜┼Бсо╣тЯ╣сЬЕтЭСсГнспХспХ┼Фси▒сХ╜ сйХр╕Н█╡▀СскЕ█╡╓еспХр╗Х╓есо╣сйОсФНр╖Эсп▒ рп▓тж╜▌Е сп╣тКБсЗбр╖ХтУН тЯ╣сЬЕтЭСсГнси▒сХ╜█╡ р╝ЙтВЙр╖ХтЬЩ скЕтЯ╣рпЭр╕йсЪБтжЭр╕НреТ▌Есз▓тж╜скЕтЯ╣рпЭскбр╝ЙтВЙр╖Х тЬЩр╕йтЭС╓ЕскбzсобсйНсоБр│О├нс╖▒╩С█╡сп▓собсонсжж тлн ╔Щр╕Н┼Б с╡Э┼б скЕтНбсЬЕтЬЩрпЭспЩ сКй тжетж╣р╝ЙтАл▄йтАмсо╣ ┼ЦсйСспХспХсиХс╕е▌ЕспХслЩси▒раесДБр╖Эр╕Стжетж╣р╝ЙтАл ▄йтАм р▒С▐╣сЭНтбНтАлреТ▄йтАмсЦЩ─е╟Хс╕бсо╣╞▒тиЖсжж▌ЙреЕспХс╡ЭскЖ zсобтО╣сХ╜тЬЩр╖Э}тЖ╜тж╜▌ЕскНтзХсп╣тКБсЗбр╖ХтУНтЯ╣сЬЕ тЭСсГнсо╣тЬЪс╕╢соетж╜р╕йре╡р▓╜тж╣р╗Хт▓▒сйХс▒╢┼Этк╣тпНсо╣ сп▓тгйреЕ 8PSLTPG1BTTJPOBOE&DTUBTZ т▓▓спХ▌Е

сДБр╖ХсКеси▒█╡соБр▒ЮтЖ╜тАл▌бтАмсо╣сЬЕтФЕр╕Нс│СтЬЩр▓╜соБр╗жтж╜ ┼ФспЩ▀СсЬЕтФЕсКесЩ╣╩СспЩтж╜сйНр╖еси▒█╡сонсжжтЯ╣сЬЕтЭС сГнспХсйХр╕С▌Е╓есЬ╜сп▓рбЭспХс▒╜р╕к╓есое╒╣ ─Эс╕бр╕нсЦЩ─ес▒╢сФв╔ксйНр╖есонсжжтЗ╢с▒╜р▓╜сп▒р╕Нр╣Е ╩бтзй▌Ер╣Е╓есйНр╖еспХр╗ХсЦЩси▒сХ╜сЦЩсФНспХсо╣ тЕкр╕╛сБ╝█╡с▒лсобсйСс╡Эсп▒сйНр╗жспХс▒есЦЩ─еси▒сХ╜ сЦБсБ╜рб╣сиХсДБр╖ХсКеси▒тЯ╣сЬЕтЭСсГнскЕтНбсЬЕтЬЩрпЭ 7'0

со╣сп▒рп▓сЬЕр▒НсмХ▌Йсм▒спХрб╜▌Е

тж╜сйНр╖есВЕткЩсЩ╣снеси▒сХ╜таЭтД▒с╕б█╡скЕтЯ╣рпЭ█╡тж╜ р╕йре╡р▓╜т▓▒тСЙ_т▓▓спХ▌ЕсЬ╜см▒тзЙ┼Эр║мс╕▒ рв▒aс╕бр╖Э р╝Йрв▒с╖▒╩ЩсЩ╣спй▌ЕсЕХ▀ХткЩсЩ╣ спЭр╗жтО╣сЬЕтФетКБткЩ сЩ╣ р╖ЭсВС─ЮсоЭр▓╜таЭтД▒с╕б█╡скНтзХсо╣скЕтЯ╣рпЭ█╡сКес▒╜ со╣тЛХр╖Хр║╣спХ▌Е

56 | Korean Monthly Business Magazine

сонсжж┼ЭсййсЪБсо╣раесЬ╜р╡ЙтДХр╖ЩсобсмСр╕Н╙╣рпЭсФНрпнреЕ си▒├нтК╜сЩ║тж╜соБр▒ЮраесЬ╜с╡▓тж╣╙╣▌ЕткЩсЩ╣скбсФСсжж спХсиХсмСр▒Нс╕есЬЕснесЬЕсп▒сйСтго─ЮсоесВС─ЮсоЭр▓╜таЭтД▒ с╕б█╡спХтЯ╣сЬЕтЭСсГнсобс╕б╙╜╓ет▓▒р╡ЙтДХр╖Щр╛Щ тк╡тНЙсДЕсЦ╣сЦЭтЦС ,,- т▓▓сжйси▒тО╣сХ╜тЬЩткбспХ}┼б рб╣р╗ХсХ╜сЬ╜сп▓рб▒▌ЕтАл▌ЪтАмсЬ╜}┼б╩С╓▒сонсжжтлнси▒сХ╜█╡ тУХрпЭсмСре╡скЕсжесБ╡раесо╣с╕бтн╣р▓╜сДБтШБсДЕсГй╞▒тиЖ ┼Вт▓▒тзКтВЮт▓▓спХсйСс╡Эрб▒▌ЕскНтзХр╡ЙтДХр╖ЩтЯ╣сЬЕтЭСсГн со╣с╡Эс▒╜█╡т▓▒сиХр╕СсЬ╜с▒й $IJMEIPPE т▓▓спХ▌ЕсБЩрп╣ со╣тДОс╡▓спЩс▒лсобсЦЩтАл▌бтАмси▒сБ╡тК╜▌Е█╡со╣сБЩ▌Е


тАл█Нрвмрвв┘ДтАм╧дргб

 рдЯрижрдЯтАл▐ИтАмр▒бтАл▄ЛтАмрйжрлЛр▓ЧрдЯр▒п▀з соБр╗жтж╜с░Нс╖йсжетЭСсЬЕтЬЩсЗбтЦСрпЮ сЧнсмЩ тЭ╛ р▒й├н реТ▌Есз▓тж╣┼БтбО╒┤├нс╕етзкрб╣█╡спХтЗ╢с▒╜█╡▌Е сз▓тж╜соБр┤нр╛Хр┤н┼ЦсйСспХс╕етзкрвКтАл▌Е▄йтАм тЗ╢с▒╜╩Сeсм╡спЭсм╡спЭ

 р│ТтАл█ОтАмрдЯ▀ЖрдЯр▒приотАлрйЛ╪ЪтАм теерп▓сЬЕси▒таБтФ▓си▒сХ╜тЦСс╕б█╡сЩ╣тГ╜}со╣тбОс╡ЮспХтЦСс╕б█╡├ЩсЕХ┼БсЭЧ▌Ер╗Х см╡спЭсоесплс╕бр╕йсЦЩ сл╡тЭнр╕Нси▒таБтФ▓си▒сХ╜тЖ╜┼Бр▓╜р▓╜р╣ЙтЭТтж╜сЩ╜eсоесЕХ╘ХсЕХсЦЩсл╡т╖Ф тЗ╢с▒╜╩Сeсм╡спЭтЗ╢с▒╜с░ЖсЧнтЭнр╕Нси▒таБтФ▓ сЬ╜сБЭ┼▓с░Ж

 рдЯр▓ЧрйНтАл█ЖтАмр░╣▌Ер▒п╒г 57си▒сХ╜р╕нсЕХ▐╣тШБр╕йтШБ▐╣с╕б╩СтЗ╢с▒╜ сЬЕтЯ╣спЩ со╣сп▓собр╕йсоесЗб┘Сси▒сХ╜сйХр╕Н█╡рпЭтШБр╕йтЭС╙╣ спжтАл▌Е▄йтАм тЗ╢с▒╜╩Сeсм╡спЭ

 рдЯр▓ЧрйНтАлрн╣ргГ▄▓▌н█ЖтАмркГ рпЭр║╡р╖ХсЦЩтЗ╢с▒╜█╡сБ╡р╖ХсЦбр▓╜╙╣со╣сЩ╣ткЩсЦТспЩр╕й р╕Нсжер╖Э╩С╓▒тж╣╩СснетзХс╕етзкрб╣█╡тУСтЗ╢с▒╜спжтАл▄йтАм ▌ЕспЩeтФ▓сЭ┤╩Сaр║╡спЩтзксФНспжтАл▌Е▄йтАм тЗ╢с▒╜╩Сeсм╡рв╣с╣Щс╡ЭсЗбтЦС╓Шс╣Щс╡Э╩нс╕б

 тАл╪лтАмрйОрзвр░╣▀гр▓ЧрдЯр▒б

 рзЦ╥╢╓др▒╢р╡йровтАл▀М╫жтАм

р╣Жс╡Эс│мсжетж╣█╡сФНрпнспХрпЭр╗ХтАл▌ЪтАмсйСтпйaсзЭтж╣█╡ скЖтШБсГетЯ╣сЬЕтЬЩ╘Й╓бтАл╫ЩтАмсЧнтзБ├дсизспХсонсжж┼Э тзЙ╠╣сБЩтК╜реРспХр╕йсЬ╜┼БсЭЧ▌Ер╗Хр┐нтйЙсоЭр▓╜

сйв╟Осо╣aс░ЖтУСтЗ╢с▒╜с╡▓тж╣╙╣спЩтАл▄йтЛХтп▒тЭж╫ЩтАмсБ╜тпЖ─ЙсмХтИЕ┼Эр╛ХтАл▌бтАмaспЭра║сжй╥лспХс╕бсжлсже сл╡тк╡р▓Етж╜скШтВЙр╕Э┼Эс░ЖсЭБ╟Нр▓╜╨Щр╗Сс╕етЯЭр▒йспХрд╜aтж╣р╡Йс│жспЭспХсиХс╕б█╡тЛХтАл▄йтАмсБ╜соес╖▒╩С┼БсЭЧ ▌Ер╗Хр▒С▐╣соесЦБтФ╛тж╣сЦЩсл╡

тЗ╢с▒╜╩Сeсм╡р╕йс╕бр╕кс╡ЭсЗбтЦСсм╡тЕй╩нс╕б

тЗ╢с▒╜╩Сeсм╡р╕йс╕бр╕кс╡Эс╡Эр╕▒┼Эсм╡сл╡спЭткйтЯ╣спХс╕бUIFMPOEPOOPUUJOHIJMMDBSOJWBMDPN

57


╩┤тАл▀П╪ктАмребтАл┌ЩтАм

рзбр│▒рйЖ рвЬр┤Т╥Ы╥З

сжеa├нрб╜▌Е

рзбр│▒рйЖрвЬр┤Т╥Ы╥ЗрзВтАл╪к█┐рв┤╫ЩтАмриНтАл▌╢тАмр┤КркУр│а╥М р░Нр┤КрйЛтАл рвжрвЬ╫Щ╫░╪╜тАмфЦ╢фПЭ рйЛрйХ╥Мрв┤тАл█┐тАм╤╛ ркГр│а╥Мрж▓ркГ▀Ур│йтАл▌В╪ВтАмр│втАлрвЬ╫Щ╫░тАм╙Х фЦ╢тДЙ рйЛ рйХтАл╫░тАм

рзбр│▒рйЖргБрлЧ

рвЬрвж чЫ╕ чФЯ

╔й фЗ╖ сФ╛ уиЖ сЩ╣ уЮе сЩ╣ уЮе сФ╛ уиЖ р╝К уЪГ р╝К уЪГ сФ╛ уиЖ тк╡ угЩ тк╡ угЩ сФ╛ уиЖ тШБ уЙД тШБ уЙД сФ╛ уиЖ ╔й фЗ╖

собсФвсФ╛ укБуиЖ ┼б─ер╖Э╙╣тФб╘Щ▌Е ┬е╙Ървжрг╜ ц╣офПЭул▓ со╣╔йсобтВЙaсмХ╩СсмХсоЭр▓╜тАл▌бтАм ╩Ср╖Э ╘кbсЬ╜тН╜ р╛ЭсВКсмЩсое р╕нреЕсиХ ╘Хр╗С ╔йсЧособ aсйХсЬ╜тФЕр╗ХсзВтДХтк╡aрб╣█╡р╛Эс╕йспХ▌Е ┬ерг╜рвжтАл ▐АтАмц░┤чФЯцЬи со╣сЩ╣ р╛Э соб╙╣р╛Хр╖Э╩Щр▒Нс╡Э█╡ сйвсз▓┼Ц╔ксм▒соЭр▓╜╙╣р╛Х█╡р╛Эсоер║Ъ┼Бсп▒рпЭ├нрб╜▌Е ┬етАлрвж▐АтАмр┤Ь цЬичФЯчБл со╣ р╝К ╙╣р╛Х █╡ сЗй угЩ р╖Э сФХр╕Н ┼БтжЭсмС█╡р╛Эс╕йспХ▌Е ┬ер┤Ьрвжр░╣(чБлчФЯхЬЯ со╣ тк╡ сЗй █╡ р╝ЙреБ ├дсое тФ╜смС сАбр▓╜ с░Нр╖Э р╕нреЕсиХ сГер╕Н┼Б с░Н█╡ то║ уЙД соЭр▓╜ ран

┬ер░╣рвж╙Ъ(тЧЭфПЭц╣о со╣ тШБ█╡ то║ сЧоси▒сХ╜ ╔й сЩБ сое тЛ▒╘ХтАлто║ ▄йтАмсЧо тШБ си▒сХ╜╔й сЩБ спХр╕нреЕсиХс╕б█╡спХ тК╣спХ▌Е

╙Ъ ц╣о ╔йсо╣сЦТс╕йсоетФб┼Б╙╜сФНрпнсображр╕ЮсЭНспХ vтж╣┼Б─С▌Йр▓Жсоеaс╕б┼БспйсоЭр╗С сп▒сЭБсо╣с╕в┼б┼Э тЭ▒▌ЙтАл▌бтАмр▓╜тзкра║тж╣█╡├дсоес│мсжетж╣┼Б vспЩтж╜сЦТс▒╢ соеaс╕б┼Бспй▌Е рг╜ ул▓ сЩ╣со╣сЦТс╕йсоетФб┼Б╙╜сФНрпнсобс╕бтй╜aтЗ╜ с╡▓тж╣┼Б соБсйСсЦТ┼ЭсЦЕрд╛р▓Жсоес╕бтАл▄йтАм┼Бспй┼Брв▒тАлтлн╪нтАм с▒еспХсЛБр╖Х▌Е тАл ▐АтАмуЧж р╝Ксо╣сЦТс╕йсоетФб┼Б╙╜сФНрпнсобспЩс▒╢спХр╕п ┼Б тВКтж╣┼Б┼бтАлтж╣▌бтАмсйНс│Сс╕вс░Жсжжр▓ЖспХтАл╫│тАм┼Б соЕр╕Н скбтАл▌бтАмсо╣р╗жсЗесоержСс╕бр╗Ссп▒сЭБqспХр╕п▌Е р┤Ь у╝й тк╡со╣сЦТс╕йсоетФб┼Б╙╜сФНрпнсобтАл▌бтАмс╡▓с▒вспЩ╩С aтАл╫│тАм┼БсЦБ─Нс╕бр╗жспХсБ╜тАлрб╣▌НтАмсий┼Б тВЮс│Сс▒вспЩ╩Сс╕й ┼ЭтзКр╕Нс▒вспЩсЦТ─Ксоес╕б╓╡соЭр╗Ср╝Йти╣сЭНраеvтж╣▌Е р░╣ тЧЭ тШБсо╣ сЦТс╕йсое тФб┼Б╙╣ сФНрпнсоб тбНсмКр▓ЖспХ спй┼Б сЭБсо╣aспйсиХсБасоер╕нтж╜сФНрпнспХр╕п┼Б тДХс▒╜ с▒вспХ┼Бс│Сс╕вс▒вспХр╗Ссм▒тК║соесЧнс╡▓тпйспХ╩С█╡сЭЕсмК с▒вспЩсФНрпнреЕспХ▌Е

рвЬ╙Х чЫ╕ хЙЛ

╔й фЗ╖ ╔Ъ уДо р╝К уЪГ р╝К уЪГ ╔Ъ уДо тШБ уЙД тШБ уЙД ╔Ъ уДо сЩ╣ уЮе сЩ╣ уЮе ╔Ъ уДо тк╡ угЩ тк╡ угЩ ╔Ъ уДо ╔й фЗ╖

собсФв╔Ъ укБуДо ┼б─ер╖Э╙╣тФб╘Щ▌Е ╙Ъ╙ХтАл ▐АтАмц╣отДЙуЧж соб сЩБ рае╙Э █╡ ╙╣р╛Хр╖Э тБо┼Б сп▒ р╖Щ▌Е тАл▐АтАм╙Хр░╣ уЧжтДЙтЧЭ █╡╙╣р╛Х█╡то║соермМ┼Бсп▒рпЭр╗СсРн р╕Н█╡ржжсоер╕й╟НтйЕс╕▓соЭр╗СсМ╕сиХ╙╣e▌Е р░╣╙Хрг╜ тЧЭтДЙул▓ █╡то║ уЙД собр╛Э уЮе со╣то▒р╖есоер╕к █╡▌Е рг╜╙Хр┤Ь ул▓тДЙу╝й █╡р╛Э уЮе собсЗй угЩ р╖Э╥е█╡сп▓смК соетж╜▌Е р┤Ь╙Х╙Ъ у╝йтДЙц╣о собсЗй угЩ собсЩБ фЗ╖ р╖ЭтАл╫ЪтАмспХ█╡спХ тК╣спХ▌Е ╔Щр▒НсАбр▓╜сФв╔Ъсо╣┼б─е█╡сХ╜р▓╜с▒втАл▌бтАмсЬ╜тж╣р╗Ссм▒сЩ╣ zсобтГ╣с╕бaрб╣сиХсГер╕С▌Е

ткЩс╡Эра║сз▓тДБтж║см▒см▒с░Ж 

╘Рржз╨ЫржЬ

рйбтАлри║╫║тАмрйОрвЬрнМ█д рйОрвЬри║рйбтАл╫║тАмрнМ█д р╛ХсЬЙр╕▒соетзХсзЭтзБс╕бр╝Йр╖Х█╡ тАл▌ЪтАмсЭБсоеснетж╜с╕бтЛЙсХ╜

рйЖрз╜рйЖрйдргЩрм╝╙Я ┼Цeсо╣сЦТ─КспХсЗесне╩Ср╖Эс│нсмСтж╜▌Етй╢┼▓реТси▒тВЙaсмХтВжсФв со╣сп▒реЕспХaрд╛тж╜тлнсо╣сЭЕси▒сХ╜█╡сФвсФНсо╣ тв╜с▒╢тж╣╙╣ ти╝╩СтЛЙтж╜сГйси▒раесЗесне╩С█╡сиЭсиХсЗ║█╡▌Еaс░ЖсЫНсмХсВКсГ╢соб╩Сс│Хсо╣┼ЦeсоетФйтжЭтж╣█╡├д сЗе├Ср╕Нсо╣тЛХтЯ╣раес│м┼Б тЩХ╔Этмесо╣ткЩтеес╕▓спХсиХраесФв┼бсиз▌Е тАл╪ВтАмр┤Ьрк│ркГрзВржУ▀З╤АрлУрлУржН╙Я ╘РсЦБспХскбрв╣р╕н╘Й─Йс▓нсоержнсиХриЕспХсзЭ╩Ср╖Э╠Э╘Эс╕б┼БсБЭтж╣▌Ер║Щр╕асЧоспХтж╣сз╕├нсДбтж╣█╡сФНрпнреЕспХспй ▌ЕтАл▌бтАмсЗбсЗеспХсиХриЕс╡Эс▒╜р▓╜спХсзЭ╩Щ╠Э╘ХсзЭтж╣╙╣сж╢сБ╢qси▒сЬ╜тАл▌НтАмр╕С╙╣р║Щс╕б╟Ф├нспжсоетАлсже▌МтАмсГер╕СтНбспХсЬЕ ▌Ес▒╢с░ВтАлтзБ▌ХтАм├Ср╕НaриБскЕр╖Хс╕бсжл█╡▌Ер╗ХсФвтАл▌бтАмр╖ЭтЛОтВНтж╣╩Ср▓╜р╕йсонр║ЪсиХсЕХсп▒сБ╡╤▒тйЕсиХсЬЕтФбспЭ сФйр▓╜ сЭБсоб╟Нрв▒ сиЭ╟ХсК╝соесФХр╕Н█╡сЦ╡тКБсо╣тННр▒НсЦБтФ╛реТреТсЬЕтЛ╡соетж╣▌ЕсЕХр╗Хтж╣╙╣тБЕсоб├Щр╕Н├нрб╣сиХспй▌Е р┤Три┐╥Щр│▒тАл╪┤тАмри╖тАл█┐тАмрйбтАлрйЛ╫║тАм╒У╙Я с▒в╔Ъс▒всоЭр▓╜с░ВтАл▌ХтАмсоеспХ╥нсиХ╙╣iр╕▒с╡ЭсДбспХсиз▌Ер╗Хс▒вс▒йтж╜тФбспХсБоси▒р╕НсзВсЦ╣соетж╣█╡тАл╫ЩтАмр▓ЖсоесБ╜тн╣тж╣█╡ ├дспХс│м▌Е╔Щрп╣рае╙ЭсиХреЕр╕▒спХсФ╛b╙╣с╕йсжлсжесЗес╣Щтк╡сХ╛тГ╣р▒Эсжксжеспй╩Ср╕нтж╜▌Ер╗ХтВЙрпЭр╕Нтзкра║соЭ р▓╜с╡Эсо╣р╖Э╥нсиХрпЭтАл▌ХтАмсВСр╖ЭтжЭсмХ▌Ер╗Хс╡ЭснесФНрпнси▒├нсЗйсоесКнр╕Н├С╙╣сКнр▓Ес╡есЩ╣спй▌ЕсЬ╛сФНсп▒р╕НрпЭр╗Х сонсЬ╛спХ╙╣ск╡соержн├Х╓Е├С╙╣▐╜сиХс╡есЩ╣спй┼Б сКйсп╡си▒сЪБсоетВесмЩсЩ╣раеспй▌Е 60 | Korean Monthly Business Magazine


ǍǢჶᮝಽᅙ ᬵ᮹ᬕᖙ ⪙ᵝ࠺᧲℁⦺ᱽŖ

‫ࣥך‬ѿ૓ਁҲ৘ܾ࣏ധࣥԢ़ઔ‫࠭੹܍࣏إ‬೾ৰ‫܅‬ ‫ࣥך‬१ࡻӴࣹӚથ़‫࣏ޓ‬૒७ ‫ࣥך‬଒਌‫ؘٻ‬੎ઊ‫ऀإ‬Ԛട޷‫࣏ޓ‬५ೂ ‫ࣥך‬થ‫؟‬ৈઊ‫ڤ‬ৰਁಉઘട޷ҿӘѿ૝੻ ‫ૂߚਁݩࣳࣳߚࣥך‬ѿࣥԢ़ઔ੶‫إ‬ઽҩ੄‫ޏ‬

‫ݩࣳࣥך‬Ӛܳ૒७‫ޏ‬३ࣔઊ‫ڟ‬ ‫ؖࣥך‬ԛഡ‫ܾ੶੻ބ‬ઘૻനৡઘԞ଒੥൜ࡂ ‫پ‬ ‫੍ࣥך‬ઍ०஍Ӌ౿ਁࣳനࠒ ‫ࣥך‬ӄң‫ٳޏ‬ട޷ઍ‫د‬ԓ‫ݱ‬௝ ‫ࣥך‬१സ੎৺Ӌӯ౿࣏Ӌ੎઺૒७

‫ࣥך‬ҥҋஔఽച੄ి࠾੶ܾਭ઺‫़ٽ‬ઔ੻ ‫ޓޓ࣒ٳࡘࣥך‬੎ઊ࣏੎૝੻ ‫࠹ࣥך‬൛࠹‫ٳ‬ґ൅અ੎ ‫ࣥך‬ଓ৹અ੎૝Ӌਊ‫ٳࠋބ‬ਉരന਼੎ ‫ࣥך‬௙Ӵ௙஌৘ઌથ൦൛നࣛࡊઅ੎

‫ޓޓ࣒ٳࡘࣥך‬੎૝੻ಡඥಶ‫ؘ‬੎૝੻ ‫ࣥך‬ടَઍਁ࠹‫ٳ‬ઊ‫़ٳ‬Ӛથ٩૒७ ‫ࣥך‬ଓણଓ৹હ੶ܾ૝੸घ२ઔ੻ ‫ڢ҃ࣥך‬Ӌߺടَߚૂಹѿ‫ݵ‬ઊ֢ࣳനҿ ‫࠹ࣥך‬൛અ੒ଓઑਁ‫ૼ܅گ‬ৡ‫پ‬

‫ࣥך‬Ә੅ࡘ‫޷ݼ‬ਠඥܱߗ‫؟‬നଘ ‫ౌࣥך‬ઌઅ੘૒ܾࣝ஺ࠋથ஺ࠋઅԞ൦ ‫ࣥך‬ԙ઺ੴ౿൦઺ઝ‫ٻ‬Ӌ़઒ઊਠ‫ݵ‬ ‫ࣳਁߗࣥך‬੭ѿ୺૒‫़ٽ‬ઔ‫ؘ‬૝੸੎ ‫ࣥך‬ґ৹અ੎ԉઌઊࣥԤ

‫ࣥך‬ԙ઺࣏‫࠹૲ڢ܉‬ી‫ݼ‬ી٫અ‫ش‬ ‫ࣥך‬Ә੅‫ކ‬ৈ‫࣏ކ޷إ‬ा૒ܾ੎‫ش‬ ‫ࣥך‬ടஔࡘ࡚ઊࣛઊਠ‫إ‬ଖ࠾ઊ֢࣏Ӌ‫د‬૒७ ‫ࣥך‬ԙ઺થߜਁࠉѿ੎घ२ ‫ࣥך‬৘ઌ৺੻ࣥԞӋઔ੶޷ಮһౖһ

‫ࡽֳࡘ਼ࣥך‬અ੎ઊ‫إ‬ү‫ކ‬൛ܱ ‫ݩࣳߗंࣥך‬Ӛથ૒७ ‫ࣥך‬ӯ౿࣏Ӌ੎઺૒७‫࣏ؖޓ‬ԛ ‫֪ࣥך‬ઘ‫ؘ‬ಉઘ૒७ਉઘ‫ؘ֪‬ઘ૒७ ‫ࣥך‬Ӛ Ӛஓઊߺऀ‫ ڢ‬Ӛܳ‫ټ‬ઍ५ೂੌܱ

‫ऀࣥך‬Ԛഡઍ஋‫ؘݼ‬ઍ੹ԓ‫ݱ‬௝ ‫ࣥך‬ಉઘ੎०ଔઅ੎૝੻ ‫ࣥך‬Ӵࣹ१ࡻߚࣳӚથ૒७ ‫ࣥך‬੎઺૒७޾‫ڛ‬ҿી੹଒਌१ఇৡ‫پ‬ ‫ࣥך‬ଓણਁࣳ०ଔਕ઺‫ڢ‬૝੸घ२

‫ࣥך‬ਊ‫ٳࠋބ‬ന਼ਉര़ ‫ૂࣥך‬ઍѿԪ੎࣏‫܉‬Ә҃‫ܱੌڢ‬ ‫֥࠾ࣥך‬ઊࣥԢ़ઔ੶‫إ‬ҥҋઽҩച੄ ‫ޓޓ࣒ٳࡘࣥך‬੎૝੻ಡඥ࣏‫ؘ‬੎૝੻ ‫ࣥך‬થ൦‫ٳ‬ңҿ൓੎‫ڢ‬ѿી੹ઊ‫ؘݗ‬੎

‫ࣥך‬ന਼ਉര‫ڢ‬ઍ३અ࠹‫ٳ‬ઊઔ੹़ ‫ࣥך‬ઌਊઅࠅࣃ੎ ‫ࣥך‬ѿԪ੎࣏‫܉‬Ә‫ޤڢؘ҃‬ৰ૏َ࣏‫܉‬Ә‫ؘ‬൛ ന ‫ࣥך‬੎ઊ૝৔੶޷֢ࢆ଒Ӌ֢ࢍ੶޷૝ৈଘ ‫ߗࣥך‬ଓઘ‫ؘ‬ଓ৹ઊࣥԞӋଓ৹ઌ੸ࠅࢆ଒ң ֢ઊ‫़ٳ‬

‫ࣥך‬ҥҋߚૂࠋࣥી३હઌӋ౿ઊࣥԞ़٩ ઔ੻ ‫ࣥך‬ԙ઺੎૝੶֢ಉԞ٩ࠆ੸৊‫پ‬ ‫ࣥך‬३ੋӘٌ‫࣏ܾ੶ޏ‬৹઺‫ޏ‬૝ৈଘ ‫֪ࣥך‬અ٩੒੹ࠊ੹़ৈ‫܉࣏ܗ‬અടԔࣛઊ ੌܱ‫پ‬ ‫ࣥך‬થߜ੎૝Ӌ֪ઘ‫ךࠕؘ‬ѿৢઅઊऀࣥԤ

‫ࣥך‬ઘ‫ט‬ৈ‫ز܉࣏ܗ‬٩‫ز ݼ‬ङ ੹ઝനৡ‫پ‬ ‫ࣥך‬஍ੌ३૒અ੎ԉઌ੎૝Ӌಉઘ੎૝੻ ‫ࣥך‬घઘࡅ੶ܾӋ౿ࠊَ࣏‫܉‬ઊ੘‫ކ‬ടҲઝന ҿ‫ؘٻ‬੎ ‫ࣥך‬ઊऀ੎૝ৈࣳ৘ઌࣥԞӋҿ൓੎٩૝੻ ‫ࣥך‬Ԟ‫ف‬ട଒ৌ৔َઍऀ௃ԉઌઅ੎૝੻

61


ԧߦপߦٙ࠱೙ல 1

2

3

4

aಽ

5

6

7

8

10

14

9

11

12

15

13

17

21

22

19

20

23

ᩍ⧪᮹ŝᱶᯕӹᯝᱶ

ⲱᱶᝁᰆᧁᯙⲲᮥԏᰂᦥᯕ෕۵ั

ⲱĥᵝⲲ᪡zᮡั

ⲱᰢᱱⲲ ⲱ‫ם‬ᰢÑญⲲ ⲱ‫ם‬ᱱⲲᮝಽᙽ

ᝁᮥքᨕࢱ۵ᰆ

ⲱᯝ॒ᄲⲲŝzᮡั

‫ݍ‬ᨱᕽእℱ᪅۵ኼ

ⲱᯱᦥᝅ⩥Ⲳŝzᮡั

ⲱᬕᱥʑᔍⲲ᪡zᮡั

ᩍ్aḡႊჶᮥ៉ᕽ᫙ƱᱢƱᖎᮥ ⲱ༊᫶ᝅⲲŝzᮡั ▙ᯕӹ▙aᵞᮝಽḡᮡ᫙⚍ ᯱʑ⠙ᨱ ᮁญ⦹ࠥಾ ᯕҥ۵ ᯝᮥ ᱥᰢᨱ ʑࠦƱෝ ၠ۵ ᔍ௭ॅ᮹ Ʊ݉ᮥ ☖✡ እᮁ⦹ᩍᯕ෕۵ั ᨕᯕ෕۵ั ₉పŝ ᔍ௭ᮝಽ ʙÑญa ༚᜽ ᇱእ ྜྷ⣩ᮥᱥ᜽⧁ᙹᯩࠥಾჭᩍ‫״‬ᮡ‫ݡ‬ ᨕƱ☖ʑšᮥᯕᬊ⦹ʑaḡɚ⯩Ņ௡⦽ ฯᮡᔍ௭ᯕॅᨕiᙹᯩ۵ⓑv‫ݚ‬ ᔢ┽ෝእᮁᱢᮝಽᯕ෕۵ั ⚍⢽ӹaᇡđᱶ঑᭥ᨱᕽᨕਅᔍ௭ vᩑᮥ⦹ʑ᭥⦽༉ᯥ ᯕӹᦩÕᮥ₍ᖒ⦹Ñӹḡḡ⦹۵⢽ ⲱᅙᅕʑⲲಽᙽ⪵ ᔢa ㈑㍐ ᨱᕽ ᦥ⋉ᱡ֢ᮝಽ ȅᩑ ᦿ ⲱ࠺Ǎ௝❭Ⲳ᪡zᮡั ᨱ᪍ญ۵ᮭ᜾ ⲱ᧲᜾Ⲳ 䉨䄲 ŝzᮡั ⲱŁ॒⦺ƱⲲ᪡zᮡั

16

18

ᖙಽ

24

25

ⲱaษⲲ᪡zᮡั

ⲱᨙ޶Ⲳŝzᮡั

ⲱ⇵ʑⲲ 㬅㚀 ᪡zᮡั

ⲱĥ᜚Ⲳ 㰠㔮 ŝzᮡั

⳨‫܁‬ɻ‫ڹ‬1‫څرەق‬

᯿į፯ừ߳៏᭫ ⪓Ѓ⪃޿

9

4

7

3

6

1 3

2

៏࣯┋ 4

7 9 8 2 ⳨‫܁‬ɻ‫ڹ‬1‫څرەق‬

2

6

6

9

8

5

4

2

3

9

8

2

1

7

9

3

6 9

1 5

6 2 2

7

3

3

9 5 8

6

1 5

4 8

6

5 2

7

8


╥пргп

▄╜рп▓┘Ъра╕█аргМ Do раЩ┘Ъ█ариП▄╜рп▓┘Ър░НрйУра╕█аргМтАл╫ЩтАм ╤жркУр│вр│ШраЩрзВрвРриМр│атАл▌╕тАмркГ╤╝рйЛтАл╫░тАм тАл╪ВтАмрдкроШрп╛тАлрйЛ▌нтАмрп╛рж║ри║тАл▌ЛтАм╥Мр▒КтАл▌╝тАмр│а╤│ рзНрн╗р│а╙Ярижр│йрв┤тАл╫ЩтАмрдЯр░ЗрпАрж▒тАлраЩ╥З╫│тАм р░в▀орйЛрдЯтАлрйЛ▌нтАмрп╛рж║╙лрлУрндрндр│а╤│╙Я рнг╥ЧрвР▄╡р│атАл╫ЩтАм╤мрйЛрк╝риЕр│атАл╫░тАм

р▒╖риН╪Мра╕█аргМ Do раГргвраГргвр│в▀орйЛрдЯтАлрйЛ▌нтАмрп╛рж║ри║ р│а╤д╒грг╜ркБр┤Ьрйдри║рйЮр│арлУржНтАлрвР╫ЩтАм тАлрзВ█КтАм╤│рн╕рнОтАл┌ЪтАмр│врдЗрйЛ▌Ири╣ра╜ра╡█а рди▄╡╥бтАлрк╝рбй╪ВтАмрдори╖тАл█┐тАмриЩри║╙Ф▄╜┘в рйЛтАл┘КтАм╙Ш▄╜тАл▌╕тАмроШрп╛тАлрйЛ▌нтАмрп╛рж║рйЛрз░ргБтАл╪║тАм р╡ЪргЬтАлрйЛ▌нрйНргЬ┌ЮтАмрп╛рж║рнграГрйЩ╤АрвР риМр│йтАл╪ктАмржЛрй╗р│атАл╫░тАм Don't ▀КтАл█┐╪ВтАм╥бтАлрйЛ▌нтАмрп╛рж║ри║рлО╙Я╤д ╒г╤жркУр│вр│ШраЩтАл▌╕█ЖтАмр▒╖риН╪Мр░НрйУрйЖ ра╕█аргМ▄╡рвРриМр│атАл╫ЩтАм╤мри╣рйжржЦркГр│Б рйЛрдЦ╤│тАл▐гтАмроШ╤д╒г▐╜▄╜тАл╫ЩтАм╤мри╣тАл▄Б▐ЭтАм тАл▌┐тАм╥Чри║тАлрйЛраГ╪нтАм╤│▌З┘Юр┤ЭтАл╓нрйЛ▄нтАм╙Я тАл╫░рйЛ▐Ы┘║тАм

рдв╙ЯтАл█┐тАмриП

Don't ркГр│Бри║рпШржО▌Зр░В╪Срж▒тАлрвж╪ктАм ╤БраГтАл╫░тАмрлХр│вроШрп╛тАлрйЛ▌нтАмрп╛рж║рйЛрзНрн╗тАл╪╝тАм ╙ЯтАлрзВ▐Ы┘║тАмржкркУрй╝рзВриорйЖр│арйЩ▄╜рп▓ ┘Ър░НрйУрйЖра╕█аргМтАл╫ЩтАмри░╙Я╤АрвжтАлрйЛ▌╝тАм╙Я тАлрзВ▐Ы┘║тАмр▒╖риН╪МтАл╪ВтАмрдкрпдргОри╖тАл▐Ш▌Е█┐тАм ▄╜р│атАл▄А╪ктАм

Blusher Guide р░нрдЯрнМрзВтАл╫Щ▌СтАмрзд▀Ж▄┤ ра╕█аргМ╤АрйЛ┘Ъ

рдЯр▒░ра╕█аргМ Do тАлрйЛ▌нтАмрп╛рж║ржЙр▒прдЯр▒б┘Юри╣ра╕█аргМ рк╝рдЯр▒░р░НрйУрйЛ╤АрйдрвРриМр│а╙ЯрдСриП р░нрдЯрнМтАл█ЖтАм╥МрйУри║тАл▌┐тАмржЙ▌Кр│втАл╫░тАм╥бтАл╪ВтАм рбйраЩрижрзВра╕█аргМркГр│Бри║р░вроШр│в┘П ргЬрйЛ╒грдЯр▓РрлУтАл█┐тАм╙Ф█атАлргОрйЛ╪ЪтАмр│йрк│тАл▌╕тАм рз░ргБтАл╪╝тАм╙ЯтАл╫░рйЛ▐Ы┘║тАм Don't ржЙтАл▄╜▐ШтАмрп╛▄╜▐╣р│вра╕█аргМтАл█ЖтАм р│йтАл╪ктАмрдЯр▒░р░НрйУр▒вриорйЖрбЯрбЯр│ери╣рж▒ рл║рг╜рж╗тАлрв┤█Ж┘░▄╕╓д╫ЩтАмр│ШраЩрзВ╤БрлЧ рйЛрйОрж▒╒жрвЬр░ЧтАлрвР▌╕█ЖтАмриМри║рйЩркГр│а тАл╫ЩтАм╤мрйЛр┤ЗтАл▌╝тАмр│атАл┌Ъ╫░тАмр│врдЯр▒░ра╕█аргМ тАл╫ЩтАмр░вроШр│атАл╫ЩтАм╤мраГтАл╫░тАмр▓Я▀Ж▄▓тАл╫ЩтАм╤│рк╝ риЕр│атАл╫Щ╫░тАм╤итАл▌╝тАмрдор│арйЩ

рп╛▌Бра╕█аргМ Do рп╛▌Бра╕█аргМтАлргЬ╫ЩтАмри╖тАл█┐тАмр░вроШр│грг╜тАл╪к╓м▄АтАмркУрй╝рйЛриМрйЛр│й╤АрлУра╕█аргМр░НрйУрк╝╤АрйдрйЩрзНрдЯ█ариП ╤АрлУра╕█аргМр░НрйУрк╝╤АрйдрйЩрзНрдЯ█ариП роШрп╛тАлрйЛ▌нтАмрп╛рж║ри║р▓╢р┤Зр│грг╜рйХтАл▌З╫░тАмржгрлХр│вро║█арйЖрп╛▌Бра╕█аргМ▄╡рвРриМр│втАл▌╕╫░тАмр▒╖риПтАлргОрйЛ╪ЪтАмр│в▀УриР ╥Щ▐║рдЯр│й▀Ж▄▓тАл╫ЩтАм╤мтАл▀к▀У╪ктАм Don't риораЫрйЛ▌Ири╣рлУргБр│ШраЩтАл▄╜▌е▌╕█ЖтАмр│атАл╫ЩтАм╤мрйЛркЮрлУ▌З╘Ырп╛▌Бра╕█аргМ▄╡рв╕р░Шр│йржвр│втАл▌Е▌╕╫░тАмрлУ▌Ж ри╣тАл▄ШтАмрдЯр▒╖риН╪МтАл█┐тАм╤А▀╝╤│р░вроШр│г╤мтАл┌ЪтАмр│в╥бтАл▀л▄╡рбй╪ВтАмрж▒╒жраЩриж╙лрлУ╓Й╤│▀Ж▄▓тАл▌╕тАмрзбр╡ж█▓рж╢╥╣рйЛр▓О ркЛраГрйОрг╜рйХри╖тАл╫жтАмрк│рйЖр│арйЩ

63


├ж├М═ЖтАлреТ█ЛтАм

ргЖровраЛv╒жриЕрлПриоркХ <RR]RQ ргЖровраЛри║╘Ы╤АрлУ╥М тАл╫░╫и╫░тАмрк│тАл█┐тАмр┤ФрйЩрйОтАл┘║тАм╤А▌Ири╣тАлргЖ╪ЪтАмровраЛри╣ркЮри╣рвРрлХри║рмктАл╪Ъ╫ЩтАм р│Ырг╜тАл╫░тАмриоркХргЖровраЛри╣рвШ╤БтАл╪ВтАмрзЛр│гтАл╪ктАмр│а╥МтАлрв╕▐ШтАмрйЪтАл╫░╪╜╪к╪┤тАм ┘Урк│тАлрзВ╫ж▌втАм┘Юрж▒╤ДркБтАл█┐╪ктАмрп╛╙Я╤Арй║тАл╫╛тАмр│атАл╫░тАмwркГрйЛтАл▀г█┐тАмр▒брдз тАл▐ШтАмриЩрйЛрйЩр│ФтАлрйЛ█ЖтАм╤АрйЛриПрзЦрйЩ

раГрдерп╛▌Б┬О╒ТрйТрж╗тАлра╝╫ЩтАмр│▒╙ЯрзКр│▒рзВрвРтАлрйЛ█КтАм╤жр▓к тАл╪ктАмрнМ█д▌Е▄┤тАл▌ЕрйЛ▌Ири║▐Э╫░тАмрдитАл╫ЩтАм╤│╤жркУр│вр│ШраЩ▄╡рижр│в╤А рйдркЮри╣▀У▀крйЛтАл╫░тАм╒жраГрдерп╛▌БтАл╪ктАмрзОрдор╡ж▀Ж▄┤тАл╫░тАмр│атАлрзВ▄ШтАмрнп ргЩтАл╫░рйЛ▌КрвЬрйЛ▀е┘ГтАмwтАлрвР▄╜▌░тАмржЙтАл▄╜▌нтАмродр│и╥ЧрдзтАл▐ШтАмриЩ

ра╝р░Н▐╗

рг╜рзЦраД┬О╒ж

▄╜╒гр▓Ч█крлЛтАл╪ЭтАмр░Нр│и╥ЧрдзтАл▐ШтАмриЩ

▀ЖтАл▄╡╫░тАмрм╖ркЮржЙр│втАл╫░тАм тАл▐ЭтАм╙ЦрнМрзВ╤Др┤ЭтАлрйЛ▄нтАм рйХтАл▐Ш▌╕╫░тАмркУ╤жрг╜рзЦраД ри║рнЕ╙бтАл╫░тАмwтАлрвР▄╜▌░тАм

┬Ор▒вр╡жтАл╪лтАм╤ЗрнПрзВтАл╫ЩтАмркЫ р│жра╝р░Н▐╗ри║╘ЫрлУрм╖р│втАл╫░тАм╒┤╤АтАлрй╣▌дтАм ╤ж╤Мр│йржвргЬтАл╫лтАм┘ЮрзВ╤│тАл╪ктАмркЮри╣рв┤ра╝рдЯ ▄╡ркГ╥Чр│грг╜рйХ╙ЯтАл╫░рйЛ▐Ы┘║тАмwржЛркЖ

р╡НтАл╪ВтАмриМрзорйЛр▒╖рйЛ╥Чрио╙Я т▓│╙╜}тАл▌бтАмр╢║соетмВ▌Йтж╣█╡с╕всижсоеw┼Бспй▌Еaс│Т тК╜╟НреЕ┼Э со╣сйСрпЮсоес╡Эр▓╜сЧнсЦ╜сБЩре╡сиХр▓╜тж╜▌ЕспЩтЦС╓ШсйС─Ссоеснетж╜тоХтАл▌бтАм смКскбспХтЭнспХ┼ЦсоБ╩С█╡тжесЩ╣▌Ет▓┤с▒╜спХр▓╜сГетЬЩ ра╝р│▒╙Я рзКр│▒рзД ╥Зр┤ирйЛ р│ЫриЕр│атАл╫░тАм риЕрлПрнМ█дрг╜р┤ЬтАлр▒А▐ЭтАмркГ╤Ардор│гтАл┘║тАм тАл ╫ЩтАм╪М ╙Ф█йтАл ╫░тАм╙Ф█втАл ╪ЪтАмрлЩри║ ╓ГтАл▐ШтАм ▌ИрйЛрд│тАл╫ЩтАм╤мтАл▐Ы╪ктАмркГрлУ▌Зрк╝риЕр│в тАл▐ЭтАм╤жри║рбЗр▒б▄╜тАл╫ЩтАм╤ж╪Мр░АтАл▐ЫтАмркГтАл╫░тАм рдзтАл▐ШтАмриЩ┘ЮрзВ╤│ рлФрй┐ тАл▐ЭтАмрж╜тАл ╫░тАмрзКр│▒ рзВ╒грв║тАл█┐╪Врй╝┘║тАмрйЧри╖тАл▌╕тАмржЛтАл╫Щ╪╝тАм тАл▐ЭтАм╤ж┘ЮрйЛ▐ж╒╜╥М

рдзтАл▐ШтАмриЩ┘ЮрйЛ

╘Ъ рзв ╤АрлУ╥М тАл╫Щ╫ж╫░тАм

тАл ▐ЭтАм╤ж ╤АрлУ 64 | Korean Monthly Business Magazine

▌В▀Р /LS%DOP

т▓│╘БсБЩтК╣├нтж╣█╡├нспй▌Е р╗Х ╔Щ├Х р╕ЮсВЕсое ╩╜сЛВтж╣█╡ ├дспХ▌ЕсКетзк╩Ср╖Эр╕пспХтФб ▌ЕсЕХр╗ХспжсЪБспХсжес╡Э├Хс│С тзХс╕е▌Е╔Щрп╣сХ╜╙╜р╕ЮсВЕсое сГер╖итГ╣р▒Э сБ╡р╖Щ▌Ет▓┤ р╡Й тЛХсЬЕр╕й╓ЙтЦн тзО┼ЦсФНсЬЪр╛Х см▒

рг╜рнСv╒жрг╜рнСри║╘Ы╤АрлУ ╥МтАл╫░╫и╫░тАм╥Щ╤д▄╡тАл╪отАмржЙраГ╥М▐╣ тАл╥З▄╡█ТтАмр┤ир│грг╜рйХтАл╪к╫ЩтАм╥╡тАл╫░тАм╥Ч рк╝рзВрв┤раГ╒┤тАл╫ЩтАмрди╤ВрйЛриЧ╒д▌И╙Я тАл╪к█врйЛрзВ▐Ы┘║тАм╥╡╤АргГрвЬ╥ЩрйЖрзН ╥АрзВтАл╪ктАмриУрйЛтАл╫░╪╜тАмржЙ╒┤рзоржЙрйЛ рйЖрвРрлХрйЛ┘Юрж▒рйХтАл╫░тАм╒┤тАл▐АтАмр▓╢╤А рй║р┤ЕрйХтАлрнСрг╜╫ЩтАмри╣╒┤рвЧрйЖржЛ╒┤рв┤ рйЛтАл▌╢тАм╤АркФ╥ЩрлЪри║тАл╫ЪтАм╤А╙лрйЛтАл┘ГтАм тАл╫░рйЛ▀к▀У╫ЩтАмwра╝тАл╫жтАм┘Ър│╜рг╜ рдЯтАл╪ЭтАмр░Нр│и╥ЧрдзтАл▐ШтАмриЩ

ргЩрв║vрйд╤д▄╜рзКр│▒тАл╪┤тАмржЛркУриМр│врди╤ВрйЛркЫркЫрвж╙ЯтАл▌╕тАмрм╛ри║рйПтАл╫░╫ЩтАмwтАлрвР▄╜▌░тАм ╤░рзл

┬Орйжр░ЛрйЛ╒грдЯриЯр░в▄╡╘Ы╤АрлУ╥МтАл╫░╫и╫░тАмрзЪрвЬроШ ржНри╣╥ЦрзВра╝р│▒╙Я╤Арм│тАл▄лтАмр│атАл╥Е╫ЩтАмриНтАл╪ктАм╤А╒ЦрйХтАл╫░тАм╙Ф█г╥ЕриН рзД╙Яр┤│╤АтАл▐ЫтАмркГтАлрг╜╪╛тАмрйХтАл▄Б▐Э╫░тАм╙Я╒┤рзгтАл▐Ы╪к╪ктАмркГ╤АтАлрг╜╪╛тАм рйХтАл╫░тАмwргХрйНтАл╪Э╪к▌нтАмр░Нр│и╥ЧрдзтАл▐ШтАмриЩ

рдк▀Мvра╝р│▒╙ЯржЛрзВ рв┤рдктАл╫ЩтАм╥╡тАл┘ГтАмрзо╥Чр│ирйЛ╒г рз╜рн╗рзВр│ЫриЕр│врдк▀МрйЛ┘░ тАл█┐тАмрйХтАл╫░тАмрди╤ВржВ╙Я╒┤ рзВрв┤╥╡тАл▄╡┘ГтАмрдк╥МрйХрж▒ржв р│а▐┤тАл█┐тАмр▓ар│врдк▀Мри╣р│Ы рг╜тАл╫░тАмwрпГ▄╜р░МрпАрйЛ┘Ъ р│и╥ЧрвРрдзтАл▐ШтАмриЩрйЛрйЩtркГ р▒бтАл█ТтАм╙Ф┘Ъu▌Зр┤Ь╤А

рдЯ▌Ер▒бр▓м┬ОрдзтАл▐ШтАмриЩри╣ тАл╫ЪтАмрдЯ▌Ер▒бр▓мри║┘Ю╥МтАл╫░╫и╫░тАм╒ж╙Я рж║риМрзК╤У╙Я╥ЗржгрлФрдзтАл▐ШтАмриЩрйЛтАл█ЖтАм╪М ╙Ф█йтАл╫░тАм╙Ярйдри║р▓кр│ер│врзК█арвРтАл█КтАм ╥ЩргЬрдЦ╤│рзНтАл╪║рйЛ█ЗтАмржвр│втАл╫░тАмрдЯ▌Е р▒бр▓мрзДргЬтАл╪ВрзВ╫лтАмр│вркБраГ╙Я╒┤рзВ р│ЫриЕр│втАл▐ЭтАм╤ж┘Ю┘гтАл╫░тАмржкр│втАлри║▄А▐АтАм рй║рж▒тАл╫░┘ЕтАмwровтАл▐Э█ЖтАм╪МрдзтАл▐ШтАмриЩрйЛ рйЩtрдзтАл▐ШтАмриЩрйЖрвЧuриПрзЦрйЩ

риПтАлраД╪┤тАмv╒жриПтАлраД╪┤тАм╥ЩриП тАл╪┤тАмр┤Ь▄╡╘ЫрнЕ╙бтАл╫░тАм╤ж╤МрйЛ╤Арйд рк╝риЕр│а╙ЯтАл╫░рйЛ▐Ы┘║тАмрлЩ J\P рди рв║рйЛрж╗тАл╫ЩтАмр┤Тр░при╣╤дрйЖрж╗тАл╫░тАмр┤У рдирж╗ри║╥ЕриНрзД▀ИрзВрв┤тАл╫░▄┐╫╡тАмw тАлрвР▄╜▌░тАм


тАл┌ЪтАм├В╥╝тАл▌УтАм╔ж╓Я▀╕▀О╩к╘┤ тОЯсД╕саЗ╠гтАл╪╗тАмуВбтЭЧр╗ЧриЗр╕У─лсЯП 5VSJE3VHBBT ┬░рпбраВрез╘УтАл╫ЖтАм┬▒╙Ш┬░р│Нр┤ЧтАл▄ЕтАмркКрдДреЮ┬▒ркЕрн║резркШ▄╛тАл▄▒рзН▌╝╫ЖтАмрмФтАл▌▒╫гтАмрйЮркКркЕраЙ▄▒╥╜р╡┤▄│ргПр▓ЙтАл▌Ч┌Щ▌╝тАм ╤┐реЮ

р╣Е╓е р╕йр╕Нси▒a╩нсмХсБ╣р▓Е─НреЕсое╞▒соВтж╣р╗СсиЬсоб─Юти╣┼Эс╕бсЬ╛соер╝ЙсжетаХ╘ЩспХтВжсобсБ╣р▓Е─Н┼Эс╕ес▒╢ соЭр▓╜сЧнтШЦтж╣┼Б┼б─ер╖Э}сЦБтзХ╙╣a┼Бсп▒тж╣█╡сБ╣р▓ЕспЩреЕспХрпЭр╗Х╬Отж╜сГйспЮсиХсЕ▒сзЭтзБ╘ХсмКреЕр▓╜aрд╛тж╣▌Е тЛХсБосЬ╜╔Щ╒▒спХрпбсБ╣р▓Е─НреЕспХ▌Ер╖ЩсБ╣р▓Е─Н┼ЭсЧнтШЦтзБржнсФНсмКтж╣█╡р╝Щс╕┤сиЩсиХспХ▌Ес▒бсп▒█╡aс╕бс▒╢рае со╣с╡Эсл╡сЬ╜╔Щ╒▒си▒тАлтзХ▌бтАмсп▒сЦЩтпйсЧн}тж╣р╗СсБ╣р▓Е─НреЕспХсиХриЕсФвтлКси▒сХ╜сиХриЕсЬ╜╔Щ╒▒соесФНсмКтж╣█╡с╕б ╔ЩсЬ╜ ╔Щ╒▒со╣со╣сБЩ█╡р╛ХсииспЩс╕бтК╜с▒йтпйсЦЕр╗жтзХс╡Э┼Бспй▌Ерй▒тж╜скЕрп╜╩СeсБ╣р▓Е─НреЕсоетмйр▓ЙтзХскЙ─Юти╣соесБ╡тФ╢ соЭр▓╜▌Есз▓тж╜сФНр▓бскбс▒вс▒йтж╜с│СсиЩреЕраетзЙ╠╣сЩ╣р▓╛тзХтАл╠╣тзЙтпйтЬЪ▌Есж╣╫┤тАмсЭЕр╕С▌Есз▓тж╣┼Б╟НтДХс▒вспЩсФНс╕есп▒ р┤нреЕсоб─Юти╣спХс╣ИсобсБ╣р▓ЕспЩсо╣спХтзХр╖Эра╢█╡▀СтУСраесмбсоес╡б▌Е

снпсЗиткГ╞╖сЧЧр▓╝ткГ▐┐тАл╪│тАмсл╗╞╖сП┐ткГс╗лр╗╖с▓Яр╗╗сЕБсл┐уВб╠гр╗зсл╗раП

тАл┌птАм█╕р┤брезрг╖╙Шрг╝рдВр┤б╙Ърн╡▄╛616рд╝реотАл┌Э▐╛рбШ▐ЖтАмркЕ╙Ц╥Ж╥ЖтАл┘│тАмрйе▄╛╘УтАлрдА╥Ж╪приБ▐АтАм╤┐рлУриБрдВркК рзИрвЖ╤┐рйорзИриБрн╢риЙр┤Я▐╖рз░тАл█ДтАмрк╜ркКрлЭрй╣╘к"╘УтАл╪Ш╪приБ▐АтАмрзИркКркЕтАлрдВрг╝рй╣рй╗▐ДтАмр┤Я╥▓раЕтАлрбВ▄ЕтАм╙ЛрзИ╓│ тАл▐ЖтАмркЕрез╥Брй╣тАл┌Э▐ЖтАмрз░рл▓╙ЛрзИ╓│ркЕркКрзб╘ЮтАл▌┤тАм╙ДроУр┤ирл▓тАл╪ШтАмриКр┤врй╣р┤Я╙ЛркФтАл╪птАмрзИркКтАлрг│╪ШрбВ┘н▌┤тАмр▓ЛрзИ рвЖркЕрезрг╖рв╗тАл▐ЖтАмрзИтАл▄Е╪етАмрзИ╓│рин╤┐рлУрй╣раЕтАл╪ШрбВ▄ЕтАмрзИрвЖркЕтАл┌птАм█╕р┤брезрг╖ркКтАл╪╣тАм╥║ркФтАл╪птАм ┬▓ркКрн╜рй╕▀Чрз╗ркКрлАтАл╪║тАмркМрмТрзНрд╝рз║тАл▐╛рбШ╪ШтАмркЕрдАркг╘ЮркКркШ╤┐рлУрй╢▄╛тАл┌Я╪птАмрз░рлК╤┐тАл╪ШтАм╙ШрлАрй╣╘УтАл▌╛тАм ╤┐рлУркЕркКрзб╘ЮркКтАл╪птАмрз╕тАл▌╝рбЬ▄Е▐ДтАм╙ЛрзИрвЖтАлргФрй╣ргЦ╪Ш▌╝рбЬ▄ЕтАм╙ЛркФтАлрбВ╪ШтАмр▒┐ркЕрбШ▐╛риБ╥▓рйе▄╛ринрй╛рйШ рй╣рк║р┤бтАл╪птАм┬│

╞Ыс╗╛р╗╗сЧмто╖уВб═лсДзсЩШ ═лтмптнг ╚Лсмм ┬▓рмТ╘ЩркКргПр╡жтАл╪ШтАм╥грмЪтАл┘н▄╛▐ЙтАмрзИ╤┐тАл╪ШтАм╥гтАл┘БтАмр┤бргЫр╡ж┬│рйМтАлре╡▄Я┌Е▌┤▌╝тАмр┤жр▓атАл┌Щ▄лтАмркШ╘Ю╙ЖраЛ┬зргПрмФ┬зрй╗реириБ реБрй╕╥грмЪтАлрй╣▐ЙтАмркОтАл╪птАм реЮр│Чре╗╘Ю▄╛тАл┘БтАмр│╡тАл╪Ш┘╗тАм┬░ркШ╘Ю╙ЖраЛ┬▒616ринрлАрпЧ╚ВргПр╡ж╪РреЮркЕркК▀╕рмТ▄╛тАл┘БтАмр│╡тАл╪Ш┘╗тАм┬░ргПрмФ┬▒╘УтАл▌╝тАм ╙ЛркКтАл▐О╪Ш█ЩраТ▐враЕ▌│тАмрмЩрй╢▄╛тАл┘БтАмр│╡тАл╪Ш┘╗тАм┬░рй╗реи┬▒ркКтАл┌В▐╛╪ШтАмроо╘Х▐╝тАлргП╫ЪтАмркКрйМтАл▌╝тАмркНргЫргер╡ЮриБ╘йрд╜ ркКр▓╢╙ЛтАл┌ЫтАмр▒лтАл╪п▐ДтАм╘УтАл▄бтАм┘Щрж╗рж╖р┤Я╥▓┘йркНргЫрй╣тАлре╡▄Я┌ЕтАм╥грмЪтАлрв╗▐ЙтАмрзИтАл▄Е╪етАмрлАрпЧ┬зргПр╡жрк╣рн▒рйШркЕ╥грмЪ тАлрб╗█Щ▐ЙтАм╙прк╣реХ╥▓тАл╪Ш╓в▄Я┌ЩтАм╥грмЪтАл▐ЙтАм╙ШркК▀╕рмФрелркЕрз╡╙╕рй╣р┤Я╙Л╘йрд╜ркКреБрз░равтАл▌╛тАм╥грмЪтАл▐ЙтАмркКрйМтАл▌╝тАм╤┐ ╘кркКриБркШтАл▌╝тАмр┤бтАл╪птАмрмТ╓ерез╥Б╘УтАл▌╝тАм╙ЛрмТ╘ЩркКрд╛╥БриБ┘йрйМтАлргП▌╝тАмр╡жтАл╪ШтАм╥грмЪтАлрй╣▐ЙтАмр▒┐р┤итАл┘нтАмрзИ╤┐тАл╪ШтАмр┤Я╓вркЕ ╥гтАл┘БтАмр┤б┬░ргЫр╡ж┬▒тАл▄ЕтАмр┤врд╝ркФтАл╪птАмркКриБркМ▀Ър┤ар╡ЙтАл┘│тАмрлТр┤еркЕ╘Юр╡зрй╢▄╛╘УркШрейркКроУтАл┘БрдВ╫ЪтАмркЕргПр╡ж╚В▀Ър╡Ы рб╗р│д╤┐▄╛рг│тАл╪птАмрзйр┤бр╡ЮтАлрй╣┘│тАмр│арпЧ╙ЛркФтАл╪ШтАм╘д▀║рг╜ргПрмФрб╗р│д╤┐╘др╡Жр╡Срй╗реи▀Ър┤╡риМ╙┤ркШ╙ЛриХркКроо╘Х р┤б╙╡ргПр╡жркЕ╥грмЪтАлрй╣▐ЙтАм╥А╥АркШ╘Ю╙ЖраЛргПрмФрй╗реиркКтАлрдВ╪Ш▄ЕтАм╥СркЕро╕рй╣р▒┐р┤иргФр│ЮрбЕтАл╪птАм


─░тАл┌птАм

ржЙрйЛрзВ╤│╘╖рйа рв╕тАл▐ЭтАмр│атАл▌╕рг╜╫ЩтАм╥░рип ржЙрйЛ┘ЮрзВ╤│тАл╫ЩтАмaрди╤ВрйЖ▀РрйарйЛр│ЫриЕр│атАл▌╕рг╜╫░тАмрде╥ЫрйЛркГтАл█┐╪ВтАмр┤НргБтАл╪╝тАмрлУржНри╣ржЙрйЛ┘Юри╣тАл╫бтАм ╤│╙лрлУраГрм╜╤д╒грк╝╤ВрзВ╙╖рв┤раЩтАл▄╡▌┐тАмр╡к┘Ю╤│р│втАл╫░тАм раЩтАл▌┐тАмрзоржЙрйЛтАл┘Г▌┐тАм╤Ар▓ар│йрлУтАл▌╕рг╜╫ЩтАм╥░рипрйЖ╥╡рнХрй║рйН▀У▀крзВтАл╪ВтАмр│йржОржЙраГрйЩ

ржЙрйЛ╤А┘ПрнНрйНтАл╫░тАм╥Мр│йрв┤тАл▐ШтАмркУ╤жржЛржЙрк│рлУ ▌КрйЩтГ╣сонсиер╕йaрб╜сФНрпнсобсЗйсжй┼ЭтЕйс│С ├Т с▒╢ржнр╛Щси▒сжеспХр╖Эсйзси▒рв▒┼Бс▒╜тАл▌бтАмр▓╜сп╣сЩ╣сиз▌Е сжеспХaс│С╔йр╕нрдЕтГ║сйНраесжйсжескНр▓ЕсХ╜сиХре╡сжетей ├Хс╕б сЗйтаЩтж╜▀С█╡сиз█╡с╕бтк╢спЩтж╣├нрб╜▌ЕспХр▒Н тж╜тзкра║собт▓▒сз╢собс░Б▌Й─ет▓▓си▒сХ╜сжеспХр╖Э╦ЙсмХсЦй спХрб╣сиХсп╣р╝Ьрб╜сЬЦ┼бсоЭр▓╜╟ФсиХс╕е▌Ер╛Эр│Бржнржн р▓╜сжеспХaр╝ЩспХсЗйтаЩтж╜реР╨йтЬбтАл▌бтАм┼Б тк╡реЕс╕╛тАл╫бтАм рпЭ┼Б с░Б╬НтАл▌бтАмр╖Этж╣╩Сраетж╜▌Етж╣с╕бр╕нсжеспХ█╡сйН с▒етпйс░Бсоесп▒┼Бспй█╡├дспХ▌ЕржСрпЭсХ╜╔Щ╒ЖткЭсп▒ ╘ХсГер▓Ерв▒р╗ХсжеспХ█╡▌ЕсЬ╜сЫЮ├нс░Бси▒сЛБс▓ЩреБ▌Е ржЙрйЛ╤АриРтАл╫░тАм╤АтАл╫░▌╕рн╕▌зтАм╤А╤АрйЩсжеспХaсмС █╡с╖ксЬ╜смЩсонсое╔ЩтК╣├нтж╣█╡▀С╔к╔ктзй▌Ер╗Х сже спХ█╡смЩсонспХ┼Ир╝ЙреБр╛Щс▒╜р╖ЭтзХ─Стж╣█╡сВКсГ╢спХрпЭ ┼БспЩсЬ╛тж╜▌ЕржСрпЭсХ╜сжеспХaсмЩр╗ХсЗес▒╢рае╩С ▌Ер╕Н█╡├дспХс│м▌ЕсЗе╩нс╕б─Нре╡с╕бр╝Ьтж╣─Б▌Ер╗Х р╕йсонсЧосоЭр▓╜╩нс╕бсЦЩсиХсЕЩтмеси▒▌ЕaaраетАл▄ЗтАмс╕б сжл▌Е╔ЩсЬ╜eра║сжйсжеспХ█╡сп▒сЭБсо╣qс▒╢сое█▒╙Э ┼БсЬЕсЬЕр▓╜тНЙтЬЩр│ЕтзБсЩ╣спй█╡сЧнс╡▓тж╜╩Стлнр╖Эa с╕йсЩ╣спй╩Сржнр╛ЩспХ▌Е╔ЩтмесжеспХaтГ╜тГ╜тпйсмЩсон сое╔ЩтК╣р╗Х╔ЩржнсжеспХсо╣с░Бсп▒р╕Нр▓╜▌Еaaр╗Хрб╜ ▌ЕсмЩр╗Хсм▒тж╣█╡тАл▌бтАмр▓╜▌ЕреЕсиХс╡б▌Е█╡сп╣р╝Ьрб╜╞▒ соВсоетж╣с╕бсжл█╡├дспХс╡▓сл╡тж╣▌Е tтАл╫жтАмрлЛ 1HHGV uрйЖ риРри╝╥Щ tриЩроР :DQWV u рйЖриРри╝ри║╥╡раЫр│арйЩсжеспХсо╣смЩсонси▒█╡рв▒с│жр╢╣ aспй▌Ер╛Щс▒╜aсФ╛─ЙсХ╜сиер╕йсо╣раесмбспХс╕ес╕╜тже сл╡тж╜ сФвтлК с╖кт▓▒тАл▄йтАмс╖йт▓▓со╣ смЩсон┼Э сжеспХa ╔Щс▒б сп▒╩Ссо╣сФНр╖Этв╜тйетж╣┼Бспй█╡т▓▒см▒тКБт▓▓со╣смЩсонспХ спй▌Е р║Эс▒б тАл▄йтАмс╖йсо╣ смЩсонсоб сЬЕтЬЩр▒йсЬЕр╖Э сБ╝сжесХ╜ сжетЭнсХ╜смС█╡смЩсонспХ▌ЕспХр▒Нтж╜смЩсонсобр╛ХсЬ╜тж╣р╗Х сжйрб╜▌ЕсжеспХaтжесл╡тж╜сБ╣со▓соетзХс╡ЭсиХсзЭтж╜▌Е сБ╣р╗Хси▒ см▒тКБсо╣ смЩсонсоб с╕╜с╖╛ сЗйтак тк╡ с╖╛╩СсЗе тЗ╜ тзО├С с▒бтзОтж╣█╡смЩсонспХ▌ЕспХр▒и├н▌ЙсЩ╜тпйс╕╜ с╖╛сое╘Х├С╙╣с▒бтзОтж╣█╡смЩсонси▒█╡т▓▒тК╜с▒йтж╜р╛Х┼б сЭНт▓▓соесЕХсйНс╡╣сзЭтж╜▌ЕсБЩр╕НсЦЕс▒╢тж╜снесжйтзкснер╖Э с╡Эр╗ХсХ╜сжеспХaткЭсп▒с░БреЕсЩ╣спйраер▓╛раескбс╡есЩ╣ раеспй▌Ес╖ксжеспХaсмЩ▐╡рпЭраес│С╔й╩С▌Ер▓Ес╡нсоЭ р▓╜сЯЙт▓▒с╕б╔йсобсп▒█╡сЬ╜eт▓▓спХрпЭ█╡р║╡сЬ╜с╕бр╖Эс╡╣ сзЭтж╣█╡├дспХ▌Е╔Щр╕Н┼БспХрв▒aс╕бр╖Э╟НсЗетж╣╩С 66 | Korean Monthly Business Magazine

снетзХсХ╜█╡сиер╕йсо╣q┼ЭсЕЩтАл▄ЖтАмсоесБасиХсзЭтж╜▌Ер╗и сЗеeaр╕нтпйсмЩсонсоереЕсоЭр╗ХсХ╜сжеспХaсмС█╡со╣сБЩ р╖Эс▒╜тАл▌бтАмр▓╜тЭнсжжтзХсиХриЕтзкра║соетЙЙтзБс╕бтЭ▒▌Йтж╣█╡ ├дспХс╡▓сл╡тж╣▌Е tрг╜тАлрйЖ▌╕тАмрдйuри║рй║╙Хрй║ри╖тАл█┐тАмр┤ЯриМр│арйЩсЩ╣р╗Хсо╣ сЬ╛соб с░Б р╝Йрд╜р▓╜со╣ сп▒сйСсЬЕр▒НсмХ с▒етк╣сое снетзХ сже спХскбтзЙ╠╣тж╣█╡таЩсжйтж╣┼БсЗбрд╜р▒НсмХтзкснер╖Эр╕▒тж╜ ▌ЕсжеспХси▒├нс░БреЕс╡бсКер╖ЭсЬ╜тН╜с╡Э█╡├дспХ▌Ер╣Е спЭсВЕсп▒╩Сс▒ер╕й▌Етж╣┼БсЭЧсобтк╜ра║соеzсобсЩ╜сХ╜ р▓╜сБ╣сЕЦтзХс╡Эр╗Хрб╜▌Е сЩ╣р╗Хсо╣сЬ╛соесЭЕтзктзБржнс╡Эсо╣тзБс▒▒соб со╣сЬ╛с╡▓си▒ сжеспХaс░БреЕр╗Хсо╣раетж╣с╕бсжлсобсп╣р╝Ьрб╜сЬЦ┼бспХсФ╛ ╩ЩсЩ╣спй▌Е█╡├дспХ▌ЕсжеспХaс░Бси▒сХ╜сФХс╕╛╦Эсое ржнрае╔Щсо╣сЬ╛спХтзктзХс╕б┼Бспйс╕бсжлсоЭр╗Х▌ЕсЬ╜с░Б реЕсЩ╣сиз╩Сржнр╛ЩспХ▌ЕржСрпЭсХ╜со╣сЬ╛спХ▌Е╥╛╙╜тме сжеспХaсЬЕсЬЕр▓╜с░БреЕсЩ╣спйраер▓╛╩Стлнр╖Эс╡Э█╡сВК сЬ╛соЭр▓╜тзктзХсзЭтж╜▌Е рйарйЩтАл╫ЩтАм╥Ц╥Щрг╜риор│атАл╫ЩтАм╥Цри║╥╡раЫр│арйЩр╕нсзЮ сВЕсЩ╣соБр╖Этж╣┼Бспй▌Ер╗ХсжеспХр╖Эсже╩СтЛЙтАл▌бтАмси▒сХ╜сБ╖ соЭр▓╜▀Ср╕Н┼Б╙╣скбр║ЪсйНсзЭтж╜▌Ес░Бсоесп▒█╡с░ЖсЧн скбсЬ╛сФНр╖Этж╣█╡с░ЖсЧнa╟НсЗерб╣с╕бсжлсоЭр╗Х сжеспХ█╡ сиЩс▒╜╙╣сиер╕йaтж╜сВКси▒zспХспйсиХсзЭтж╜▌Е█╡├дсое тжесл╡с│С├ХсоЭр▓╜спЩсЬ╛тж╣╩Сржнр╛ЩспХ▌Ер╛Эр│Бсиер╕йсо╣ с░Бсп▒р╕Нси▒сХ╜раесЩ╣соБр╖ЭтзХсХ╜█╡сжйрб╜▌ЕсЩ╣соБсо╣сп▒ р╖Этж╣╙╣с▒╢тзХрв▒┼Б╔Щ┼Фси▒╙╣скбсжксжесХ╜сЩ╣соБр╖Э тж╣█╡├дспХс│м▌Е ржЙрйЛ▀У╥ЩроЮтАл▌З▄╡╪ВтАм┘Юрж▒р┤ФрйЩрйЮрг╜рйХ╤│ р│йрк│рйЩтГ╣сонсЗбтЦСсп▒╩СсВК сп▒╩СтЛЙтАл▌бтАмси▒сХ╜ткЭсп▒ с░Брд╜█╡ тАл▄ЖтАмр▓Жсое тФЕсмнс╡Эр╗Х сжеспХрае ╩л┼Б ╩Щ├н сп╣ сп▒█╡сЬЦ┼бсое╩Ср╖ЭсЩ╣спй▌Е╘Й█╡сВКспХсиз▌Ер╗ХсВК си▒█╡сжеспХр╖Эс░НсмС┼БсЗбсЗб█╡├СсЭЕси▒сХ╜сп▒├С╙╣ сВК со╣┼ЦeсоесЗер╕НтзХсХ╜сФНсмКтзБсЩ╣раеспй▌ЕспЭр▓бр▓╜ тЦ▒тЬЩр╖Этк╜смКтзХ┼ЦeсоесЗер╕Нтж╜сиер╕йраеспй▌ЕспХр▒и ├нсВКсоесЗер╕НтзХсХ╜с░НсмСр╗ХсжеспХ█╡сиер╕йaсп▒сЭБсое раескбс╡е├дспХрпЭ█╡╩СтАл▌бтАмр╖ЭсГер╕Н┼БсЬЕсЬЕр▓╜р╖Эс╕ес▒╢ сЬ╜тН╜с░БреЕр▓Е┼БтАл╫ЩтАмр▓Жтж╣├нрб╜▌ЕсжеспХреЕсобсиер╕йa сиХриЬ├нтж╣█▒╘▒си▒ржСрпЭс╕б╔йсо╣сФвтлК┼Эсо╣раер╖ЭсЕЩ тАл▄ЖтАмс▒всоЭр▓╜сЛБр╖Х├нтЭ▒▌Йтж╣╩Сржнр╛ЩспХ▌Е

сжеспХр╖ЭткЭсп▒рв▒р╗ХсжеспХ█╡сЬЕсЬЕр▓╜с╕ес▒╢тж╣█╡тАл▄ЖтАм р▓Жсое сжнсжесХ╜ ─есБ╜тж╜▌Е сйС╟Н─С┼Эси▒ ржСр╖Хр╗Х спЭ с▒╢сЬ╜eткЭсп▒сХ╜смЩ├н╥╡╘ХсГер▓Ерв╡сжеспХреЕспХ▐╡ тк╜сБ╜тж╣┼Бс▒в╔Ъс▒вспЩр╛Щс▒╜тзХ─СтАл▄ЖтАмр▓ЖсоеwтЗ╡├нрб╜ ▌Есп▒╩С╙╣р╖есо╣сВКсЬ╛соЭр▓╜с░ЖсзБр╛Эсое╒╣соесЩ╣спй █╡сГ╢соетЦСрд╛тзБсЩ╣спй█╡├дспХ▌ЕржСрпЭсХ╜сжеспХр╖Э ткЭсп▒рв▒█╡сЬЦ┼бсоетй╢сЦТтж╣р╗ХсжеспХ█╡спЩ╘ХсЭНсое╩С р╖ЭсЩ╣спйсоесР▒р╕нсжетАл▄йтАмрпЭ со╣с│Хтж╣с╕бсжл┼БткЭсп▒с░Б рд╜█╡сГ╢╩нс╕браесВСсмЩсЩ╣спй▌Е

7LSржЙрйЛрйЖрг╛тАл╪кри║▌╕тАмрзорк│тАл╫ЩтАмржЙрйЛр░░ 7LS ─Б ─БрйароЪ╥╡спЩтй╢сжеспХa}см╡спХ╒╣соЭр╗ХzспХсп▒ █╡спЩтй╢соер╕нреЕсиХс╡╣сХ╜═Хсжй┼Бсп╣сЩ╣спй├нтзХс╡Э р╗Хс│м▌Ес░БтК╜╟НспЩтй╢соетж╣╙╣с▒╢тзХрв▒р╗Хс░Бсп╣ржн снесжйтАл▌бтАмсФвсоЭр▓╜тк╜смКтзБсЩ╣спй▌Е ─Б ▀орйЛра╝тАл ▄ЬтАмсДБспХсКер╡Щсоб с░Бсп▒р╕НсР▒ сжетАл▄йтАмрпЭ сже ╩СткЭсп▒тАл╫ЩтАм█╡сЬ╜eси▒раесжйс▒етж╜тАл╫бтАмспХтк╣─Юсоес▒╜ ┼ЦтзХс╡есЩ╣спйсиХсоБсмКтж╣▌Е}см╡тБЕрб╣р╗Х сже╩С aрдЕс╕▓╩Ср╖ЭсЬ╜сп▓тж╣╩Сржнр╛Щси▒сБ╡▌ЖсФ╛тк╜соетж╣█╡ ├дспХсжйс▒етж╣▌Е ─Б▀йр▓О╤А┘ЪсжеспХaранспХс╕б╙╣смбс╕вспеспХтк╜сБ╜ тзХс╕бр╗ХсБ╖соЭр▓╜╙╣скНсЩ╣спйсиХсГ╡тЯЭaрд╜р╖Эрв▒█╡ ├дспХс│м▌ЕсжеспХaсГ╡тЯЭр╖Эс░В┼БсХ╜спй▌ЕaрдЕр▓╜ ╒╣сиХс╕йсЩ╣раеспйсоЭтАл▄йтАмсБ╡▌Жси▒█╡рв▒╠ЭсмХспХсЗйспХ╙╣ рпЭтЦосЬЕр╣ЕтЬЩ тенр▒йспХр╣ЕтЬЩр╖Э╩╡сжерв▒р╗Хрб╜▌Е ─Б▀орйЛра╝р│ТтАл▄ШтАмр│Яр╝ЙсХ╜р╕Н╙╣с│С╔й╘БтЛХр▓╜смХсЗб снеси▒█╡сДБспХсКесжйс▒еaрд╜р╖ЭсЗ║сйНсже╩Сaс░Бсп▒р╕Н си▒сХ╜╙╣скЕ▐╡рпЭрае▌ЕтК╣с╕бсжлраер▓╛снети╣соесБЩр╕НсВК с╕бтзХсзЭтж╜▌Ес▒е╩СтО╡рд╜си▒█╡сжйс▒етжбсое╬гсжерв▒┼Б тГ╜с░Жснеси▒сХ╜rсп▒╩СриЙсиХс╕й├дспХсиз█╡с╕браетк╢ спЩтж╜▌Е ─БраГ┘ер│ЫтАлсже█┐тАмспХр╝Щр╛Х├нсо╣с▒╢раер╖Э╩СтАл▌бтАм сХ╜ сп╣ сЩ╣ спй█╡ сЕХре╡тжер▓╜a спйсоЭр╗Х с│м▌Е рдЕс╕▓ ╩СсЬ╜сп▓тж╜сжеспХ█╡сиХре╣aси▒сп▒╩Ср╝Щр╛Х├нр╖ЭсЭЕсиХ ╩СтАл▌бтАм├С╙╣╔Щснеси▒сипрд╜р▓ЕсХ╜сп▒█╡├Щс│мсжетж╜▌Е ─БрйЩрйд╤А}см╡спХс▒еси▒сп▒с░Жaр╖ЭсЩ╣р╗Хсо╣сЬ╛ржн сФНсмКтж╣█╡с░БсФНспЩсоЭр▓╜р╕нреЕсиХ╪Й▌Ер╗ХсжеспХр╖Эс░Н смЩржн╞кс░ЖтпйсоБсмКтж╣▌Е▌Й сонсжжсобсжеспХсо╣сЭНсЭБ соетгбсиХс╡Э█╡смКраер▓╜р╕нсФНсмКтзХсзЭтж╜▌Е


JULY 2018 р╛╗рз│р╢мр╗Лр┐╗

Mamma Mia!

Show Dogs

Here We Go Again

05/07/2018

19/07/2018 Director : Ol Parker

Ant-man and The Wasp

Cast : Meryl Streep, Lily James,

Cast : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pe├▒a, Walton Goggins

┬░резрб╛рйЦ┬▒ргП╥еркКр╡▓р╢ерз░▄╛ рин ╤┐ркгркЕ риКр┤в ргПркК ╥ГтАл┌втАмр┤Я тАл ╪ШтАм┬░рзЪр▓атАл▐ХтАм┬▒╙Ш ргЭ▄╛рйО р▓╢р▓а ╫В ┬░ринреЮр┤С┬▒ркЕ риЩрпРрбЬр┤│ ▀╕ рдН╙Ш р╡Юрзврй╣ тАл рй╕╪╣тАмрзЩрдН рб╖▄┐ равреЮр▒б

Cast : Stanley Tucci, Natasha Lyonne, Will Arnett

Amanda Seyfried, Pierce Brosnan

05/ 07/ 2018 Director : Peyton Reed

Director : Raja Gosnell

р│ЯриБрг│тАл┌▓╪ШтАмрдШр┤Ч╤┐ркШрейркЕ╥┐ р╡Уреи╓зрпЩрзИрвЖтАлрн╗▌┤тАмрзИ╓врг│тАл╪ШтАм╙Ш рлАрй╣ ╘У▄╕тАл ▐╖╪птАмркКрад р│ЯриБрг│тАл╪ШтАм тАл ┌▓тАмрдШр┤Ч рзИтАлргП ╪п▐ЖтАмркКр┤СтАл ┌Щ▌╝тАм╤┐ ркСрейрй╣ р┤Я▐╖рг│ ркШрейркЕ рз╕тАл▐ДтАмркМ ┘й╓в ▐мтАл ▌┐тАмреЮр▓атАл ▐БтАмркЕ ╙Ш╥гтАлрзН ▌┤тАм рзИ╥БтАл╪птАм рл▓риМраФрйМтАлрй╕┘│ра╣риБ┌ЭтАмрз║╙Лрк╝ рй╕┘й╓вриКркКро╖╤┐тАлрз╝┘╗тАм╙Л╘УриК риБтАлрлВ ▌╝▌┐ ╪ШтАмркСреЮ╤┐ рпйреЮр▓╡ тАл┘╗тАм рз╝тАл╪птАм

┬░рд┤ ┘креЮ┬▒тАл╪ШтАм ┬░рд┤ ┘креЮ┬▒тАл ╪ШтАм┬░╥С╙┤ркнркК ┬░╥С╙┤ркнркК реЮ тАл▐бтАмр┤С┬▒┬▒реЮр░грб╗ тАл┌ВтАм┬▒резтАл▌╝тАмрмК ркЕтАл▄ЕтАмркШ╙ЛреЮтАл╥Ж╫ТтАм┘кркКриМро║рй╣ тАлрй╕▐СтАм╤┐рлУр░Р▀╕тАл┌дтАмриХр╡ЫтАл╪птАм р╡МргП р┤СтАлр░╜▄ЩтАмрин р▓╢р▓а╫ВркМ тАл▐ФтАмреЮ тАл╪ШтАм╙Л┘кр┤бтАл▐ДтАмровреЮр▒МркНркЕ╙Дрн╡ ╥╜ркКтАл▐Ф╪птАмреЮриБ╥▓рл▓рз░рмФркС▀Ч тАл╪п╪ШтАм╤┐риатАл▐Е▌┤ргПрн╢╪ШтАм╘Юрйер┤и ┘й╘У рд┤риБ ркЯркТр┤ЯтАл ╪ШтАм╥л ╘УтАл▄ЯтАм ▄▒▐╖р╡Ы▄▒р┤брд┤┘й╘У▄╛╥гтАл╓в┌атАм рзбр┤ЯтАл╪ШтАм┘Щ


┘Ъ╓Б

▌Е┘ЪтАл▌┐тАмржЙркЖрйЖрг┐╤В┘Ю ╤Ара╡▄╜рзЕрвз╓УрйЛржв╙Я рвз╓У&KDQHOрз░▀╣р│втАл╪ВтАмробри║рйЛтАл╫Щ▄ШтАмt&uтАл┘ГтАм╤Т▄╡╥ВроЪтАл█┐тАм╥М▌Е▌А▄┐тАл█┐▌дтАм╤АрйЮтАл┘║тАмtрйУрж╜тАл╫░тАмuтАл╫ЩтАм 1┬Мр││рг╜рг╜▌Ири╣р▓ГргОржЙрйЛрпУ╥Щр┤Ь█▓р│вроЪ╥╡┘Ю╙Ф█а╒гржО█▓рлХрвРрвжр┤Я▌Зр░Ври╣р│▒раДр│атАл╫░тАм╥Мр│г рг╜рж╗рж╜╪ПрзКрйН╒гроШтАл╪лтАмрйОрйЖр│ТтАл█ОтАмрдЯрй╛тАл█║тАмрдирй╝ркУ█│р┤ЯтАл╪┤тАмри╖тАл█┐тАмр▓ГргО╥ЗрзВрв┤рйаркБри╣р▒Ер┤│раД╙К ╙лрлУрзбтАл█ФтАмрди╤ВрйЛ╤и▄┐рвРтАл█КтАмройраЛ╤А5XH&DPERQрйЖржЙр▒е▄╜рзВрк╢тАл▀Х╫║тАмрзотАл╪Э▌┐тАм┘Ю&KDQHOри╣ рж▒тАл█КрвР┌ЕтАмрйО╙л

сХЕ╓Нсоб теерп▓сЬЕ тЮЙсЦ╣ тж╣смСсЬЕсо╣ сФвс╕╢спХ▌Е ┼Б╔к ╩СсЦТсЕЦ┼Эс░ЖсЭБ╟Нр▓╜сйОсФНскбсоБсФСсоесЭ┤собспХр╖еспХ ╩Сраетж╣▌Етж╣╙╣со╣т▓▒сЙнрп╜рд╜т▓▓р▓╜сХ╜сХЕ╓НсобсЩ╣сЭО ╓еспХсФвтИКсЦТраетАл╫│тАмсоб┼Б~реЕр▓╜раесжнр▓Ес▓Щспй▌Е спХс▒есЦЕс▒вспЩр╗жтЛОспХсФНсЭЕсФНрпнсо╣спХр╖еспХсий▌Е█╡ ├Щ спЩсЬ╛тж╣с╕бр╝Ьтж╣█╡сФНспХр╕╛bтзХa█╡├Хсже▄▒ ╩н aсВКспХр╖еспХ╙╣aс╡Юсо╣сЧнс░НaсжетАл▄йтАмрпЭ ┘е╟С aтК╜сЩ║тж╣├нсЗбр╖Х▐╣сйНсЦТспХсий▌Е█╡├Щр╕▒спХ▌Е сйН╩С┼Б╔ксВТтк╡с▒▒aс░Жр╝Кс│мсобсп▒р╕Нси▒реЕсиХсЦБ р╣Ес░Ж тАл▌бтАмсЭБ тж╜ р╗жсо╣ спЩeсоЭр▓╜ с│Хс░Нтж╜т▓▒aсЙнр╕Н си╣тО╡тО╡сХЕ╓Нт▓▓спХспй▌Ет▓▒тО╡тО╡т▓▓█╡сжнр▓Ес╕е├д тГ╣р▒Э ╔Щсо╣ сДер╗жспХсп▒ сзБтЛОспХсий▌Е спХсБЩ сЩ╣сизспХ сжнр▓Ес╕е╔Щсо╣т▓▒─Сс▒╢с▒всЩ╜eт▓▓тАл▌бтАмсЭБ с│б▐╡сФНс▒в спЩр╗Хр╝Йр╖Эрд╜р▒Н╘Щр╗иaс╕бспЭтк╡скбqсФвсоетгбсиХ ╘Х┼Бсп▒тж╜▌Е сХЕ╓Н$IBOFM'JSTUGBTIJPOTIPX

>╓Ы@рий▄╜▄╜ркУрпСрпСрвз╓Ур▒бриж┘Ърйжр░Л сннр╕Н р╕Нс│С8JMMZ 3J[[P█╡ спХтФйр╕Нсже ╙╣тбХр╕Н тЗ╜сЭБ сФНс╕еaспХсп▒a╟Нре╡сп▒спХ╒й▌Етеерп▓сЬЕтЭнр╕Нр▓╜спХ с╡Этж╜╓етАл▌бтАмспХтме тАл▌ЪтАмсЬ╜р╗жсЦТспХсп▒сп▒тж╜т╖бтЭн р╕Нр╣ЕтК╣1BSJT.BUDIт╖всо╣сФНс╕еaр▓╜соБр╗жспЩсФНреЕ соетЖНсйвтзй▌Е╓етАл▌бтАмсФНс╕есобс╕б╔йтГ╣р▒Эражр╕Ю с▒вспЩт▓▒сййсЪБт▓▓собсжетАл▄йтАмсий▌Етж╣с╕бр╕нрв▒сГйсо╣сЦЩ─е тАл▌бтАмс▒есФНспХси▒сХ╜сЕХраесФНс╕е1IPUP+PVSOBMJTNсо╣a тК╣р╖Этк╢сЭЕтпй▌Ес╕етДМсГйс╣Щт▓▒тлК╔й╩Ст▓▓сйб▌Е

68 | Korean Monthly Business Magazine

╓есЗбтЦС ╓е сЙнрп╜рд╜ с▒╢с▒▒сое тБособ ╓е ╔Щр╕Н┼Бт▓▒сЬЕсн║спк╓етАл▌бтАм5IF4XJOHJOH4JYUJFTт▓▓ сЬ╜с▒йсо╣ тАл╓е╫ЩтАм╩С╩нс╕б сйН╩СсХ╜ с╡Эр╝Ктж╣█╡ сЩ╜eсоб ╓есо╣сХЕ╓НспХ▌Е тЭнр╕Нр▓╜ сЕЦ╚бтж╜т▓▒р╕йрд╜р╝Йсжес▓Е.BEFNPJTFMMF сХЕ ╓Нсоб сЗбспЩсое роЬтж╣█╡т▓▒р╕йтАл▌бт▓▓▌ХтАмсЭБ сЩ║╓бр╖Э сЗб р╖Х█╡т▓▒р╕йрд╜р╝Йсжес▓Ет▓▓ткЩтЛОсое таксФ╛тШБр▓╛ с│мсжетзй ▌Е т▓▓сХЕ╓Нсоб тАл▌бтАмс╡▓со╣ ╘ксЧнр╖Э сБ╝соЭр╗С тННр▒ксЦ╣сое с╡бсКетзй▌Ет╖бтЭнр╕Нр╣ЕтК╣т╖всо╣ре╡р▒ктЦСси▒р╖ХсДБсБбр╖Х )FSWF.JMMF█╡сннр╕Нр╕Нс│Сси▒├нсХЕ╓Нсо╣сЕЦ╚бр╖ЭсФН с╕еси▒ тАл▌Нсже▌ХтАмрпЭ┼Б с╡Эр╛Щтзй▌Е ╔Щa тБособ сХЕ╓Нсоб тЮЙсЦ╣сЕХ▌Е▌ЕтТ▒р║╣тЦСр╕Нси▒a╩нснБ▌ЕтНЕ▌ЕрпбсЬЕтЫ╜ ре╡скЕси▒█╡с░Н▌ЙсФНреЕ┼ЭсЕХс│Сре╡сп▒спХ╒йреЕ с╕всм▒реЕ ┼ЭсЩ╣сизспХр╕псобр╝Й▀ЩспХскЕ┼Бu▌Е сЦЩсо╣т▓▒р╕йрд╜р╝Йсжес▓Ет▓▓соб сйНс▒етпй тАлтзй▌Ъ▌ЪтАмс╕бр╕н ├Тс▒╢раер╕псж╣▌ЕтФб─есЩ╣╓ес▒ес▒б╒▒р╕НсЬЕтЬЩ▀СспХ ╙╣тШБр║ЩсЬЕ%BOB5IPNBTскбспЩтЦСсЙСтж╜сннр╕Нр╕Нс│С █╡тАл▌ЪтАмсЬ╜р╖ЭспХр▒и├нтлн┼Бтзй▌Ет▓│сХЕ╓НсобсФНс╕есо╣с╡▓ сл╡сЦТсое спЩсЬ╛тж╣┼Б спйсийсиХсл╡ тзОсФв тК╜с▒йтж╣с╕е сжл сж╣с╕бр╕н сЩ╣▌ЕсЬЕр▒НсмХ таЩспХсийс╡Б с▒▒сЭН тме р╛Щ сж┐ си▒сХ╜тж╜сЬ╜eсБ╣ра║сжйсХ╜сХ╜спХсзЭ╩СтзБржнраеспй сийсЬЦтАлт▓┤▌Е▄йтАм

╔Щ█╡тзБр╕НсмСрд╜со╣с╡▓сл╡сЦТсое╦ЙтАл▌НтАмсобсКефГ┤сБЩ╟ОспЩ сФНс╕еaсйб▌Е╔Щр▒й┼Бр╕НтЯ║(SFHPSZ1FDL┼ЭскЕрд╜ р╕Н тйЦсГй"VESFZ )FQCVSO сФХсБ╡раер╖Х тАл▌НтАмр╕Н4BM WBEPS %BMJскб тФб─е с╕вс▒есо╣ р╕йр╕Хр╕С р║Эр▓╜.BSJMZO .POSPFa╔Щсо╣р▒нс╖йси▒тАл▌ХтАм─Э▌ЕтО╡тО╡сХЕ╓Н┼Эсо╣ спЩсйСрй▒тж╜╓етАлтме▌бтАмсБ╣тГ╣сонспХсиХс▓н▌Е

тДМсЕЦ╚бтННр▒ксЦ╣соес╡бсКетж╣▐╣сжетЬбр╕Нси▒█╡сЗвс▒вспХ █╡р╝Й▀Щ┼ЭсЩ╣сизспХсЭ┤спЩсм▒▌Й теерп▓сЬЕр╛Щтк╡скбс╡▓ ╟ОсЬ╛ скЕр╕Нси╡тФйр╕Нс╖╣спХ сХ┐спЩ сЭЕ╘Х с░ЖсЬ╛реЕр▓╜ рдЕ сХ┐сйНспйсий▌ЕсХЕ╓Нсо╣сп▓сижтго─ЮсЗбтЦСс░БсЬ╜тоХсЬ╛ сое тЙЙтж╣█╡ р╝ЙсЬЦ╩нс╕б ▌Есз▓тж╜ р╗Хр╝Йa ╘Йсжеспй▌Е ╓е сЕЦ╚бр╖Эр╕кс╡бсКетж╣█╡р╕йрд╜р╝Йсжес▓Есо╣тЕй сФвсФНс╕е1PSUSBJUси▒█╡сБ╣сЦЩ╩Ср╖Этмнс║о╒╣╩Хс╕б╔йрае тАл▌бтАмтв╜с▒в ре╡сп▒спЩ4JHOBUVSF %FTJHOсоЭр▓╜ сп▒р╕Нр╣Е╩б тж╜р╝ЙреБ├дспХтАл▌ХтАм─Йспй▌Е

сннр╕Нр╕Нс│СaтБособсХЕ╓Нсо╣сФНс╕еспХтВж┼Эс▒есЬ╜р▓╜ ┼Ц}рб╜├дсоб╓еспХ▌ЕтФб─е╓етмесйб▌Е╔Щ со╣р▒нс╖й█╡скЕрп╜сЬ╜eсХЕ╓НсоетАл╓е▌Есж╣▌ХтАмсЗб тЦС╓е╩нс╕б╩Ср▓╛тж╜сФНс╕ес╕▓собтЕ╛╓Е}со╣сЬ╜ eтАл▌бтАмр▓╜ ╙╣тАл ▌Е┌╜тАмс▒есЬ╜уФЪуШ░ ражспЭ тй▓р▓Жсп▒сйб▐╣ сХЕ ╓НспХтВЙсЦЩ─етАл▌бтАмс▒етметЭнр╕Нр▓╜сЕЦ╚бтж╣сйНтЮЙсЦ╣сЩЭ р╖Эс╡бсКетж╣▐╣сЬ╜с▒йспЩ╓е с░НраесзЮтж╣▐╣

╘Ксп▓тж╣┼Б ргЖ╔Э тВ║со╣ р╝Йсп▒ с╕║┼Б сУ▒с╡Ю сЦБ ┘йсЯЪ тк╡с░Ж сЕХсХ╛сБ╢тпнсБ╣с╕бскбс╕ес╡Эр╝К├ЩспХ╔Щр╕Н┼Бт▓▒ сЭЕтУНтЬЩснерд╜с░НтФШ4JML5XFFE+BDLFUт▓▓zсоб├д реЕр╕▒спХ▌ЕсЭЕс▒╜р▓╜сХЕ╓НспХсЕЦ╚бтж╜╓есЦБсЕХ спЩтЬЩснерд╜с░НтФШсобсйНсЦТреЕси▒├нт▓▒рд╜р▒йсЬЕт▓▓aсже тАл▄нтАмсо╣сЕЦсЦБтФ╛╟нсоес╡бтйвр╗жсоЭр▓╜такaсБ╝соЭр╗С с╕б ╔йраесХЕ╓Нсо╣тАл▌бтАмр╗жсФНр▓╜╘Йсжеспй▌Е


┘Ъ╓Б

>╓Ы@╪М╙ШтАл█ЖтАмрдЯро╢р░БтАл█ФтАм┘Ъ▌Е┘ЪтАл▌┐тАмржЙркЖрвз╓УрзК▄╢ сБЩ╟ОсФНс╕еa▐╡╔брпЭсЬЕтНЕтУХрп╜рд╜%PVHMBT,JSLMBOEaсХЕ╓НсоетГ╣сонтБосийсоержн╔Щ█╡сЬЕр╛ЭспЭ┼ТсФХсо╣сКе с║ор╕йр╖Х┼БтФЕaтУСсзФрб╜╔йсБ╜тДО╓еспХсий▌Е╓е сБЩ╟ОсйвсЗбспЩс░НтУХр╕СтНб╓Ере╡+BDRVFMJOF,FOOFEZ aсХЕ╓Нсо╣сЩ╣тЬЩр╖Эспж┼Бспйсий▌Е█╡спХсоБр▓╜тж╜с░Вс╕бсФНсо╣тЖНсйвсо╣р┤СaреЕсиХск╡▌ЕсХЕ╓НсобтНЕ╓╢теерп▓сЬЕсиХ тж╜р╕йре╡р╝Йр╖Х▐╣тДО╓есобтБн█╡реРтж╜▐╡снесо╣тЭнр╕Нр▓╜тиЖтзй▌ЕтАл▌ЪтАмсЬ╜сХЕ╓НсобспХсБЩсЦЩсо╣┼Бр▓ЪспХсийс╕бр╕нсЕЦ ╚бтметАл▌бтАмсЦТ┼Цсое├Срв▒┼БтФетФетАл▌бтАмр▓╜р╖ЭтАл▌НтАмр▓Щ▌ЕсмСр╕Нaсже█╡тЬЩснерд╜с░НтФШтК╣р╕йсЩ╣тЬЩскбсФксоер╕┐тЗ╣р╝Йсп▒ тЯнтеесЬЕскбbс╕еaс╡ЮaсВКсобт▓▒р╕йрд╜р╝Йсжес▓Ет▓▓со╣соБтАл▄йтАмтбЭспХсий▌Ер╣Ес░Ж─ЩсжетЬбр╕Нси▒скбрв▒сЦЩсЙ╡р▓╛├Ср╕Н си▒сФХ▐╣сХЕ╓НсобтзОсФвсжетЛЙспЭтБо├ЩсиХсХ╜тЗ╜╔Этзй▌Е тНЕтУХрп╜рд╜со╣сФНс╕есЧосХЕ╓НсобсйН╓ес▒есо╣сФНс╕есЕХ▌Е╙╣спХaреЕсийс╕бр╕н┘е╟Нрае╔Щр╖ЭсЦЩр▓╜сФ╛bтж╣с╕б сжлсж╣▌Ер╝Й▀ЩреЕсобтзОсФвсжетЬбр╕Нси▒си▒сФвс╡Этзй┼Б сХЕ╓НспХтжесл╡тзБржнтжесл╡тж╜рае╟Нр╖Эс▒╜ржнw▌ЕсБ╡тК╣█╡с╕в см▒реЕсобтАл╫ЩтАмр▓Йтж╣├нсмбс╕всйб▌ЕсХЕ╓Нс╡ЭсДбси▒█╡тзОсФвтНетЬЩ,FOUсФвтв╜тАл▌ХтАмсВСскбскШсое┼Бс▒╢тж╣█╡тжб╔Щр╕Н┼Бс░Н ▌Йaснеaспйсий▌Етк╡р▓Етж╜╔йс░Ж├СсмЩ┼Эр╕йткЩaтАлтЦн▄йтАмспХсЙ╡снеси▒тАл╫┤тАмсобсЩ╣р╕псобс░ЖсЬ╛тгйсобсФНтК╣сЬЕр▒Нсмб╔Щ сп▒тДХсйбс╕бр╕н ╔Щсж┐си▒сп▒сЦЩр╖ЭтЙЙтж╜сЙ╡рп║сБЩтАл▄йтАмрд╜р▒йсЬЕсо╣р╝Й▀Щсоб┘е╟НсЕХ▌ЕраесмСсжетзй▌ЕсжетЬбр╕Нси▒соБтАл▄йтАм тбЭспЩтж╣сзбaсмХсоеспжс╕бсжлсобсФНрпнсобсХЕ╓Нсп▒сЭБ┼Эр╕▒сгЖтж╜с▒╢с░ЖтВЙр╕Эсо╣сФНс╕еaсР▒спХсий▌Е ╓есйНр╖етННр▒ксЦ╣соер╕йтК╜тме сХЕ╓Нсобс│С╔й▐╡сФНс▒вспЩ┼ЦeсоЭр▓╜тНЕтУХрп╜рд╜р╖ЭтЕйтАлсЩ╣▌Етзй▌бтАмр╕псобс░Ж сХ╜у╢нуЩор▓╜рв╣р▒НсЭЩспЩс╕▓спХсий▌Еaс░ЖсФНс▒вспЩ┼Цeси▒сХ╜раесХЕ╓Нсоб─СтО╡р╝Йсп▒р╖ЭсГ╕с╕бсжлсж╣▌ЕсФНсЭЕтНЕтУХ рп╜рд╜█╡тЭнр╕Нси▒р║Щр╛Щс╡Эра║сжйтж╜сГйраер╝Йсп▒р╖ЭсГ╕собр╕йрд╜р╝Йсжес▓ЕсоесЕЩс▒вспХсизсий▌ЕсХЕ╓НсобсиХре╣aр▓╜ с▒етк╡р╖Э├Щсий┼Б спХржС╔й├Тс▒╢сЬЕр▒НсмХтв╜с▒╢соес╕┤╩СраетзйсоЭр╗С ╟Нрв▒р╖ЭсЭБсобтВе╩С▌ЕрпбсЧнтЭнси▒┘есмнсп▒ сЦЩр╖ЭтЙЙтж╣╩Сраетзй▌Ет▓▒р╕йрд╜р╝Йсжес▓Ет▓▓со╣╩н▌Ер▓╜смХсЦТ─КсоеспЦтпйреЕсий▐╣с▒лсобсФНс╕еa█╡с│С╔й├Тс▒╢тзй сий▌Етж╣с╕бр╕нсХЕ╓Нсоб╔Щси▒├нсБЩсЧнр╖Эс╕бсоЭр╗Ср╕▒сое├Щсий▌Ес▒лсоб▐╡╔брпЭсЬЕтНЕтУХрп╜рд╜aт▓▒тАл▌бтАмaт▓▓со╣сБ╣ сйХси▒скЕр╖Щ├ХспХр▓╜сЗбтЦСсЩ╣сЭО╓етмесйб▌Е

I DONтАЩT DO FASHION I AM FASHION -COCO CHANEL>╓Ы@роетАл█ЖтАм╤др▓Ър▒б╪М▄╜р▒ера╕тАл█УтАмрйжр░Л р╕йрд╜р╝Йсжес▓ЕсФНтме сХЕ╓Нсобтж╣╙╣со╣сЙнрп╜рд╜р▓╜сХ╜сйвсЧотж╣┼Бспй▌Е╓есобтО╡тО╡сХЕ╓НспХсп▓┼Бтж╜с╕б ╓еспХто▒р╖ЩрдЕсйб▌ЕсХЕ╓НсФНтмесоБспЭтж╜тУНр╕Нси▒спХтЭСсЙнре╡р▒ктЦСр▓╜ржСр▓╜сЦЕр╗жтзБтжесл╡сизспХсоБр╗жтж╜тЛЭрпЭ ├СтаБтЬЩ,BSM-BHFSGFME█╡╓есЗбтЦСс╕б╔й╩нс╕бсЩ╣сХ╛ре╡сп▒спХ╒йсп▒р╕Нр╖Эс╕бтФЕ┼Бспй▌Е╔Щ█╡┼Э├СсХЕ╓Н спХтзй▐╣├дтГ╣р▒ЭсФйр▓╜смбси▒раес▒етж╣█╡тж╜таЩ р╕йрд╜р╝Йсжес▓ЕспХ╘Й╩ХсоБсФСсоесФйсЬ╜тАл▌бтАмси▒р╕┐█╡сВКсЬ╛соЭр▓╜╥лспе сизспХтВЮс│Стж╜▌Е╓есо╣▐╡р╕НтЬбсЙ╡рп║с░НтФШ5IF-JUUMF#MBDL+BDLFU$IBOFMт▓▓T$MBTTJD3FWJTJUFE теер▓╜с▒╛тЬЩ█╡╘Х├нт▓▒сХЕ╓НспХтмесо╣спХтме1PTUPG1PTU$IBOFMт▓▓р╖ЭсФвс╕╢тж╣█╡сДб┼Вс▒▒спХсий▌Е тАл▌ЪтАмсЬ╜сХЕ╓НсобсйН█▒┼Б╔к╩СсЦТсЕЦтЮЙсЦ╣тж╣смСсЬЕскбр╕йтВНaс╕бр▓╜тАл╫│тАмсобтПИтАл▌бтАмр╖ЭсоБс╕бтж╜▌Е█╡спЩсФвспХсий▌Етж╣ с╕бр╕н╓ес▒етмер▓╜▐╡с▒лсобтВЮсп▓сп▒реЕ┼ЭсоБр╗жспЩсФНреЕси▒├нсЧ▒с╕┤тж╣█╡▀Сс╡Эс▒бтж╣с╕бсжлсж╣▌Етж╣╙╣сЗбтЦС сйХ╩нс╕бсп▒сЭБсо╣сЧ▒сое├СтК╣с╕бсжл┼Б█╡сЦТспХтгбр╕Нс╕бсжлсж╣▐╣р╕йрд╜р╝Йсжес▓ЕтГ╣р▒Э тЛЭрпЭ├СтаБтЬЩсйОсЬ╜сФйр▓╜смХ теер▓╜с▒╛тЬЩр╖ЭснетзХс╕вс▒▓тЛХр║╡рпЭр╖ЭреЕсий▌ЕтжЭсФНтДХ█╡▌Есз▓тзй▌ЕсоБр╗жтж╜сВСсмСсЗбтЦСс▒етйбсоБр╗жтж╣с╕бсжлсоб сонсжжaaтНЕ▌Ерпбто▓сВТсФНс╕есЧоси▒сХ╜сХЕ╓Нсо╣скШ┼Эс░ЖсЭБ╟Нр╖Э├ЩтЕЕ▌Е т▓▒сп▓соб├бс▒╢с░НтФШт▓▓спХрпбсХЕ╓НсоесФвс╕╢тж╣█╡со╣сЕЦсо╣с│жр╢╣спХ╩Сраетзйс╕бр╕н сХЕ╓НспХр╕нреБ┼БсоБтж╜сЬЕтФбспЭспХ ╩Сраетзй▌ЕсЦЩ─ес╡Эсл╡раесЬ╜со╣┼ЦeсоесКнр▓Ер╗СтЛБсжКрансжеaр╗СсйСс▒есЬ╜█╡┼Ирв▒╠ЭсмХс░Жс▒╢тЭ▒сФНс╕ес╕▓соЭр▓╜ тЗ╜сЬ╜рб▒▌ЕспХтВжспХт▓▒р╕йрд╜р╝Йсжес▓Ет▓▓сЬ╜тАл▌бтАмр╖ЭтАл▌ХтАмсобрв▒╟н┼ЭскесДЮтж╣├нz▌Е┼Б█╡тзБсЩ╣сиз▌ЕтЛЭрпЭ├СтаБтЬЩ █╡тжЭсФНтДХр▓╜с│Хс░Нтж╣с╕бсжл┼Б ╔Щaс╕вс▒▓┼Бр╖ЩсоБр╗жспЩсФНреЕсоер▒нс╖йсЧоси▒тАлсже▌ХтАм╘й╩Сржнр╛ЩспХр╗С ╩Ср▓╛сФНс╕е спХрпЭ╩СсЕХ▌ЙтЮЙсЦ╣тбНтЬЩр▒йспХтЬЩси▒a╩╛▌Етж╣с╕бр╕н┘йсйН─ЙсЕЩ├ХсБ╡р▓╜скШ┼Эс░ЖсЭБ╟НреЕспХ▌Е с░Ж╙╜сЬЕр▒Ю├нрнСр╗Ср▒нс╖йр╖ЭсБ╡рпЭсЕХ█╡тАл█ХтАмсл╢тЗ╜сЭБрп╣тЯЭт▓▒тЦнскЕтжер╡ЙсЬЕр▒С▐╣5IFPQIJMVT-POEPOт▓▓сое╓е тАл▌бтАмскб╓етАл▌бтАмр╕йрд╜р╝Йсжес▓Е┼Э█╡сйС─СтзБсЩ╜сиз▌Етж╣с╕бр╕н╔Щa├ЩтК╜├бс▒╢тЬЩснерд╜с░НтФШ┼Э╔йсЧос░ЖсЭБ╟Н реЕсоб╔ЩсЬ╜с▒йси▒спХсБЩс│Хс░Нтзй▐╣сХЕ╓Н╔Щсп▒тДХ▌ЕтАл▌НтАмрпЭс╕ес▒▒спХрпЭр╗Хрв▒}со╣$р▓╜┼Бр╖Э─ЪтК╜сзЭ╟Нр╝Йсп▒ с▒╢раесйб▌Ес╕б╔йсо╣сХЕ╓НспХ┼Э├Сскбр╕н╙╣█╡сЩ╜eспХсий▌Е

69


$VVLVV

6DQJLPLJQDQR

8UELQR

7DRUPLQD

&LYLWD

7DRUPLQD

0RQWHSXOFLDQR 70 | Korean Monthly Business Magazine

&RUWRQD

6RUDQR

6SHOOR


├ж├М═ЖтАлреТ█ЛтАм

рк┤╙Ярй╗рзВ╘Ы╤АраМржвр│г рйЛр░Р▄╜ржЙрйЖрж│тАлри║▌Е╪НтАм

тжесп▒сзБ╙╣тНбспХ█╡р║╡рд╜тУНр╡ЙсЬЕaспХрд╜со╣си▒ре╡тЦСспХсп▒ сйНтзксп▒ сФНс╕есп▓a▌ЕтЗ╜тГ╣тийтж▓тЦХтбНсЬЕтЬЩ

спХтФйр╕Нсжер╖ЭсВКр╛ЩтзБ─етлоспЩ▀СсйНтзксп▒реЕспХто╡тпй тВЯ█╡╔Щр▒С┼ФсобтжЭтж╣┼БсЭЧ▌Е с╕ес▒╢тж╜спХтФйр╕Нсже р╛Щтк╡р╖ЭсН╝сЧо╩лспХтДХти╣тж╣█╡├н╨йспХ▌Е ╔Щр▒С▀С сжер╛Хр╕Н сжнсжесЕ▒рае сйНтзк снЪсФНспХтЬЩ сйНтзксФН сйНтзк ┼▓тК╜╟Нс│СтВЙ █╣zсоб┼Фр╕нр╕▒тж╜▌Ес╖к р▓╜р╕й тжЭ р▒нтДХ сДБ╓ЕтК╣сже с╕ес▒╢тж╜спХтФйр╕Нсжеaс│Хс░Н╙╣тж╣█╡├С╘▒█╡с╕йр╛ЩспХ сФ╛╩Щр╕нраетж╜▀С тАл▌ЦтАмсобтАл▌ЪтАмсЭБспХтВЯ█╡╔Щр▒СспХтФйр╕Нсже с╖кр╕йсГ╢┼Эz собр╕йсоеспХсиЩ▐╢снеси▒сжер╖етАл▌ЦтАм├нсп▒р╕Нс░Всоб╔Щр▒С спХтФйр╕Нсжеaс▒╢р╕▒р▓╜спй▌Е█╡├С▌ЕсЬ╜eспХр║йтЗ╣реР тж╜р╕йсое с╡ЭсБЭреЕр╕н┼ЦсоБтж╣█╡тЭнсЬЕтФбсЧнсЬЕр▒йсЬ╜ тжЭaспй█╡р╕йсое ╬дси▒рв╣р▒НсЭЩспЩсЩ╣сВТ╓ерб╜с╕▓реЕ спХтКЦтКЦсоЭр▓╜сХ╜спй█╡р╕йсое р╝ЙреБсФНрпнспХсХ╜р▓╜спХ р╖есоесЗбр╖Х█╡╔Щр▒СспХр▒Ср╕йсоеспХспХтФйр╕Нсжеси╡сйН ╩Сс▒б╩СсЪЙсиХспй█╡▀С ╔Щс╡▓си▒aс░Жсжер╖е▌ЕсмХ ┼Фсое┼ЙрпЭсЖЕ▌Е

р╗жтж╜сЦТс╕бс╕бр╕нa╥╡с╕бс╕еспХтВЯ█╡┼ФсоЭр▓╜раесоБ р╗жтж╣▌Е

си▒снетК╣тж╜спХр║мс╕ер╕йсоесобр║бр╕НсХ╜сЗбтЦСсп╣сЕ▒сзЭ ╔Щс╕еaр╖Э█▒╙есЩ╣спй▌Е

р┤ЬрвУрзВргГриПрк╝ргГрйЖраГрв╡рзб▄▓ра╝рзВр░╣RU YLHWR

тАл▌┐тАм┘ЬрлЪрйЛ╘дри╖тАл╪Щ█┐тАмрзКрйХтАл╫ЩтАмрдЯр▓ЪтАл█┐тАмVSHOOR

тк╡сХ╛снеси▒сЦБскЕр╖ХсКеси▒тШБ█╡сДЮсоЭр▓╜скЙтШЦрв╣р▒НсЭЩ сйб█╡▀С a╩нсмХр▓╜р╕йси▒сФН█╡╞▒тлКреЕспХтжЭ╙╜тГ╣р▓╜ спХсмКтзй▌Е█╡ сЦЕрае спй▌Е тО╡сЙ╡сЬЕтШЕ раер▓╜скб сЦТтАл ▌ЪтАм ранр▓╜р╕нреБс╕▓реТра║тк╡zсоб█▒╙нспХреНсРотж╣с╕бр╕н раесЬ╜с╡▓сЭНси▒спй█╡рв▒скЕр╝Й с╡ЭсЦТтАл ▌ЪтАм█╡тЬЪсДе╙╣▌Е

рдироЬ▄╜ржЙрйЖраГрв╡р░Нрзб▄▓▐╣╒гWDRUPLQD рй╗р┤Нрй║рйНрйЛр░Р▄╜ржЙрйЖрж│тАлри║▌Е╪НтАмроШра╝р░Н┘е ▀Ж╓╣█кркпFLYLWD спХсжер╖е▌ЕсмХр╕йсоесоб╓ес▒еси▒тЭСсДБр╖Хvсйз си▒сЦЩсмнс▓н▌Етк╡сФСснеси▒тй╢сЦТрб╜спХсоБр▓╜тйетАлтк╡▌бтАм р╖Эр╝Йр╗ХтзБсЩ╣спйсий▌Е╔Щр▒Н╙╣╒йр╛ХскЕрп╣рб╣сиХсХ╜ сиЩс▒╜ сеСр▒Нс╕йс╕б р╝Йр╖Х█╡ сФвтлКспХ▌Е сЛЙр╕Н сВКр╛Щтж╣ █╡├нс│м▌Е

тАл█ЖтАмр▒╖рзЕрйЖ╥Мр││риН▄▓ра╝╓д8UELQR р╖Х╓ЕсФвсЬЕсо╣сЫйтЯЭсЬЕтФбтк╡aaтФ╜сиХ╙╜┼ФспХ▌Ер╕й спХтУХсжйс▓Ер▓╜скбр▒йскЕ╙╣р╖Храе▌ЕсКйтК╣тж╣┼Б╔ЩсЭЕр▓Ж спХсКе╞▒рвБс▒╢раер▓╜соБр╗жтж╜тк╡aсйб▌Есжес╡Эсп▓┼Б с│всоб┼Йр╝КсоЭр▓╜aрд╛тж╜сиЩ▐╢р╕йсоеспЩ▀С р╕йсое╬О тАл▌бтАм╩Сси▒сХ╜со╣─Ю┼бспХтЖ╜┼Б▌Е рк╝ргГрйЖ тАл▌ЦтАмр│йр▒г рвУ рлУ▐╣╒╜╓д VDQ JLPL JQDQR соБ╓ЕсЬЕтО╡сЦЩ─ер╛Щтк╡соБсФСсЕХткЩс╕бсйОсоЭр▓╜с╕бс▒╢рб╜ спХ┼Фсоб сжер╖е▌ЕсмХ тФ▓со╣ раесЬ╜р▓╜ соБр╗жтж╣▌Е тЭнсГн реЕсФНспХсо╣тК╣сйХтж╜─Юс░всое}со╣тФ▓спХс╖╛р╗жтж╜ ▌Есп╣сЕХс│Хрб╜раер▓╜скбс▒бтФ╛реЕсФНспХр╖Э├ЩсоЭр╗Сс╕е с▒╢тж╜спХтФйр╕Нсжесо╣█▒╙н┼Э╔ЩсйОсФНси▒сжйсЛБс╕йсЩ╣ aсиз▌Е

р▒КрвРровтАлрйЖ╫жтАмрзбтАлрв╡раГ╪╜█ТтАмрпС▄▓р░╣╒г FRUWRQD ╓еспХ ▐╡ рб╜ си▒тЬЩр╡Йр╕Нсже сЬ╜тАл▌бтАмсо╣ р╕йсоеспХ▌Е сйвтк╡zсобсиЩ▐╢со╣с▒й─ЮсоЭр▓╜соБр╗жтж╣▌Ес│всоб┼Йр╝К соес╕б╙╣р╗ХтНЕтжЭтж╜сп╡тж╣р╗С─ЮтК╣р╖Эс╖▒╩С╩Сси▒сжйсЦТ р╕┐тИЕспЩ╔ЩсоБр╗жтж╜aр╕НсБ╜ре╡┼▓с░ЖспХ╙╣скЙ▌Ет▓▒тЪН сЬЕтЛХтАл▄йтАмсо╣тФ╜сз▓т▓▓соесйН╩СсХ╜тЖНсйвтж╜спХсоБaспй▌Е р▒КрдЯровтАлрйЖ╫жтАмрзорйНрвжрвУрлУ▄╡тАл╪ВтАмр▓╢р│атАл▐В╫ЩтАмр░м р▓┐роШржЙ╓дPRQWHSXOFLDQR aтЭнр╖ЩтО╡сЙ╡сЬЕтШЕраер▓╜р╖Эр╕йсое╬ОтАл▌бтАм╩С╩нс╕бскНрпЭ aсЕХсЬ╜рпЭсжер╖е▌ЕсмХсп▒сйСсоесВС─ЮсоЭр▓╜тж╜р╖Х╓Е сФвсЬЕ├ХтЗ╢р╛ЭспХтж╜┘йси▒реЕсиХскН├С▌Е▌Есон спХтФй р╕НсжетЖ╜┼Бсо╣скбспЩсоЭр▓╜╬Ютпй█╡7JOP/PCJMFсоесон сБЩтж╣сп▒

ргБр│ТтАлрнХ█ИтАмрдЯрпС╤Ар░Чрж▒╒жржЙрдирдиDVVLVV ▀ЖрижрижрзВргГриЧрлХргЩтАл╓д█ЖтАмVRUDQR сжесЬ╜сЬ╜█╡теерпбтДХсЬЕтО╡тлнaсЦЩ╩Сси▒сЦТр╕Юрб╜┼Ф спХ╩Сраетж╣▌ЕспХс╡▓сЦЩраесЬ╜р╖Э▌Еaaр╗Хр║бр╕НсХ╜ сЗбтЦСсЦТтеерпбтДХсЬЕтО╡сЦТтАл▌ЪтАмспХ┘йси▒реЕсиХскЙ▌ЕсоБ

сиХ█▒с╕▓спХ╬дсоЭр▓╜aс░Жсп╣с░ЖсЬ╛рбЭспй█╡с╕бр╖Эс╡Э сБЭреЕ╙Эр╕Н─Юс░вспХрпЭраетж╣█╡реРтж╜█▒╙нспХрд╜█╡р╕й соеспХ▌Е сйНтзк ─етлоспХ см╡спХ╙╣ см╡спХрпЭр╗Х с▒йтАл▌бтАм спХ р╕йсоесое тАлтК╣╫┤тАмр╗Х сжй рб╜▌Е р║мс╕е т▓▒╬д тЗ╢с▒╜т▓▓ р╖ЭсЕЭсЩ╣спй▌Е

сКес│всоб┼Йр╝К┼Эс╕▓реЕсФНспХр▓╜смСрл╛сЦБсЦТсоесЕХр╗Х р╖Х╓ЕсФвсЬЕсЬ╜тАл▌бтАмсо╣снесиеспХ█▒═Хс╕е▌Ер▒нтЬЩvсйз

с╕бс╡▓тзХa╘Хр▓Е▌ЕсЕХспХ█╡сиЩ▐╢си▒снетК╣тж╜р╕йсоеспХ ▌Е ┼БтАл ▌бтАмсоБс▒всоЭр▓╜ aрд╛тж╜ ┼ФспЩ▀С сЬ╜тЛБр╕Нсжесо╣ сФЧсоес▒╜тАл▌бтАмр▓╜тДХти╣тзБсЩ╣спй▌Еси▒тЬЩ╙╣сФСраетзЙ╠╣ сЕЭсЩ╣спй█╡р║мс╕есйНтзкс╕б▌Е

рвРтАл█КтАм┘ЮрйЛ╥А╥╢рзКр│▒ри║тАл┌ГтАм╒гтАл╫ЩтАм╤АрлУрйЛрио сФНрп▓тж╣█╡ сФНрпн┼Э тзЙ╠╣ риБ╙╣█╡ р╝ЙреБ сйНтзксоб т▓▒тийтАлт▓▓р╛Щ▄йтАмспХрвБсЩ╣спй▌Е сЗй╔йсо╣сзЭ╔Э с╡ЭспЭс╕▓сжйспЭси▒сКетзк╩Ств╜р╖Э├б сФктж╣█╡╙╣р╖ЭсБ╜─Нтзй▌Е сжерд╛тпйр║б├нр╕н█▒═Хс╕б█╡╨й ╔Щ┼Фси▒сХ╜█╡тВЯ соесЩ╣спйсое╩н ткбр▓╜риБспй█╡тАл▌НтАмспХ╘Хр╕йсонсое├Хрд╜р▓Щ▌Е ткЭсп▒ спйсоесЬ╜eспХтжесл╡тзХ╘Хaр╛ХсЬЙсЬЕтбНтКБтЛХраесже тАл ▀С▄нтАмр╣ЕсЗер╣ЕтЕйсЬ╜сЧоLNр▓╜тАл▌НтАмр▓Еск╡▌Е╔Щр▒Н █▒рпЭтВНтВНтпйс╡Эснер╖ЭсФХтаХсЕХ┼Б╙╣сп▒сЭБсоерансже сЕХ╩С█╡тНЕ╓╢тО╡сж┐си▒спй█╡тго─ЮраетАлтК╣╫┤тАм┼Бр╕▒сж╣▌Е спХржнсФНрпнреЕсобс░БсЬ╜сФЧсо╣сЙнр▒йспХтУНр╖ЭсВА┼Бткбр▓╜ с│СсмКтпйсЫЭтв╜р╖ЭтБосоетжесл╡р╖Э█▒╙б▌Е ╘Хaс│мсжетж╣█╡сйвтк╡ с╖▒─ЙреД▐╣сонсжж тк╡р▓Етж╜ сАЕс╕бтННси▒тпБсМ▓сЛБс▓ЩсЕХ┼БсЭЧсий▌Е сАЕс╕бтННсое сЕХ╩С снетзХ сБЩ╟О тАл█ХтАмсл╢ сЙнр▓╜рд╜снЙспХр▓╜ смСра║сое р║Ъ╩С снетзХ спЭсЕЩ aaскбтйесоЭр▓╜ сонсжжси▒ р╝Щсоер╣В╩С╩СснетзХсйв╟О╔брп╣сЬЕтШЕсДБр╕НтЯ╣сЬЕтЭСсГн соетВЯсжеe▌Е╔Щ┼Фси▒сХ╜р╕нр╕╝сЕЭсЩ╣спй█╡тж╜╥╕со╣ р╜╣сБЩaспй╩Сржнр╛Щ 71


с▒╢р╕▒р╝Йр╖Х█╡├Хс╕бр╝Йр╖Х█╡ тГ║тж╣█╡├Хс╕бс╕вс░Жси▒сХ╜р╕й с╡ЭтК╣█╡ т▓▒р╝Йр╖ХтАл▄йтАмс╖╣с▒в спЩ eт▓▓си▒├н тАлтж╣тГ╣▌бтАм█╡ смСр╕Н реЕсо╣сп▒сЦЩ

рйЛ█врвРтАл█ОрйЛ█КтАм рлХрларйОр│а╙ЯрднтАл╫░тАм ╒┤рзШрзВтАл╪ктАм╘Ыр│а╒грйХтАл╫░тАмрлФрйдрлХрвЬ риор┤Н3DUW тАл╫к╪втАм╙Чр┤Е р╝Йр╖Хр╗Х р╛ЭсиХсЕ▒рпЭ_ р╛ЭсиХсЕ▒рпЭтзХрае ╨м╨мтж╣├н сп▒╩СткЭсп▒спХсФвтж╣├нспЭтж╣█╡сЭБспж"─С┼Эс▒всоЭ р▓╜сФвсФвсоетЕйсм╡тж╣├нспХсФвтж╜─С┼Эр╛Эсое╘ХтАл╫┤тАмсоЭ р╗Х╔Щси▒тАлтж╜▌бтАмтВжспесобтЭбс░ЖспХ▌Ес▓ЩсзЭтж╜▌Есиж р╛Хр╕йqсЬ╜e╩нс╕б╥║╥║сж┤▌Еa─С┼Эр╕йс▒бтГ╣тВЩ тж╣├нр╕нрд╜█╡сГетЭС╩Стй╢спХр▒СсФНрпн╬Оспйсон

╒╗╒ЫрйЦр│Шрв╗р┤Е сФНр╛ХсЭЕ╟НсХ╛си▒тГ╣сБ╢тпнр║Эс╕б╩нс╕браесп▒╩СaтЦЩ сиХ╘ХсзЭсЧосЬ╜см▒тж╜с╡Эспе"сп▒╩СсЧ▒╥╛тж╣╙╣сжй тАл▌атАм█╡спЭспХспйсоЭр╗ХтлнсФНaр╕╛тж╣█╡с╡есжй▌ЕтзЙ ╠╣спЭтж╣█╡сФНрпнсобс▒йтАл▌бтАмсБас╕бсжл┼БсФНсФН├Х├Х р╝ЙреБспЭси▒тВЩ─Нтж╣╩СсЬ╜сп▓тж╣█╡▀Ср╛Эр│БтВжспе с╕йсФвтлКспХсФ╛╩Ср╗ХсБ╜соеса║сЛЭ█╡├Щсплс╕бсжл█╡ ▌Е╔ЩскбтзЙ╠╣спЭтж╣█╡сФНрпнреЕсобр╛Э╩Сс╝ЮсЛБс╕е р╛Хр╕▒р░ОспХтГ╣р▒Эр╕▒рпЭр╕нa┼Бт▓╕╔Щрп╣тАл╫┤тАм┼Бсп▒╩С спЭсобсЦЕр▒всЦЕр▒вспЩ╩Ссижтж╣реБa

тАл▀В╫║тАмрй│р┤Е т▓│╟в╔йтж╜ ├н спйсиХсХ╜ с▒етк╡рд╜р▓Щ█╡▀Ссл╡т▓╕т▓┤р▓╜ сЬ╜сп▓тзХсХ╜ тАлтж╣▌Ц▌бтАмр╗Х т▓│спХ├Х спХр▒С ├н с│мсое ├С z╩Срае тж╣┼Бсл╡т▓┤т▓│#├Хсоб спХсБЩс╕бa с│б сййсНЕ соЭр╗Хс│м─Б┼Бсл╡т▓┤реТсижр╛ХсЙнр▒йспЩсЬЕтШБсБосое╬О с▒етк╡тШЦтк╡р▓╜тж╣█╡теер▓╜rс╕йр▒Н╔Щр▒Н╙╣тк╣с░Ж тзБ├дzсобсБ╣с▒есобс▒етк╡╥л╩СтЕйс▒еси▒сЬ╜сп▓ рб╜▌Ет▓│╔Щр▒Эс▒бтпНсВК╔йтШЦтк╡тж╜╘ХсмК▌Ес▒╢р╕Н тзХсХ╜ р║╡спЭр▓╜ сЕХ╘Хс╡ЭсЦЩсл╡т▓┤сйй тГ╣сонсЗбтЦСр╕▒ тж╣▐╣a 72 | Korean Monthly Business Magazine

tтАл╫ж▄▓▌┐тАмрлПuрзВ тАл╪ВтАмрнМр│атАл▀к╫ЩтАм тАлрлЗ╫Ю▄к▌╖тАмрижр┤Е

тАлрлЗ╫Ю▄к▌╖тАмрижр┤Е

рм╛рйТр┤зр│Шр┤НрвЬрвР

рйЩ▀Мрй║тАл▐ШтАмрдйр┤Н

v╒гтАл╫ж▄▓▌┐╫ЩтАм ╓Г╤АржОржЙрв┤р▒║тАл╫│тАмр│йw

vрй╣р╡а╤АрйЛ╤жрзВтАл╪ВтАмр│йрв┤тАл╫ЩтАм рйЮтАлрв┤█Ж▐ГтАмриЕw

теер▓╜с▒╛тЬЩси▒сФНсмКрб╣█╡сКесмК─Нс▒всоесО▓сжес▒╜тЗ╜тзй ▐╡тАл▄йтАмсБ╣соЭр▓╜с╡есйНсХ╜aс▓ЩскЕрпб▌ЕсиЭр╕йр╕нтУЭс╡есйН сзЭ тж╣╘▒┼Б р╛Эсий▐╡тАлсжесжнт▓▒▄йтАмсХ╜т▓▓т▓▒с▒втАлт▓▓тпй▌ЪтАмс╡е спХрпб▌Е╔Щр╕▒соесБа┼БтАл▌бтАмтДХс▒всоЭр▓╜сФНсмКрб╣█╡сКе смКсое╩Сс╡бсоЭр▓╜теер▓╜с▒╛тЬЩр╖Эр╝Йрв▒с╕етзктзй┼БтЖ╜сЦБ сое▌Етзйс╕бр╕нсЗйтзктпйрае─С┼ЭaсДер▓╜с│мс╕бсжлсж╣ ▌Е╔Щр▒Нсп▒сФвсФН█╡сЩ╣┼Бтзй▌Е█╡р╕▒тАл▌бтАмсЭБсЧ▒тзХр╖Э спЭспЭспХржСс╕бр╗Ср╝ЙреБтВжспесое╘Х├нс▒еaтзй▌ЕтАл▌ЪтАм с░ЖсФНтв╜р╖Э╔ЩсиЭ╟Хси▒▐╣с╕б┼БсЭЧсий▌Е

скЕ█╣раесмСр╕Н#тЭбсм▒реЕсобтЗ╡aсижр╛Хржнр╛Щси▒сзЭ ╔Эс╡▓спХ▌ЕтФбсЗбсХ╜си▒сХ╜rсп▓сЬЕр▒йсижр╛Х┼ЦсоБр╖Э тзй╩С ржнр╛ЩспХ▌Ет▓│спХ ├Хси▒ тАлтзХ▌бтАмсХ╜█╡ #тЭбспХ ▐╡ сп╣сжн├дzсжесХ╜сижр╛Х┼ЦсоБтзКтАлт▓┤▌Е▄йтАмрпЭ┼БсЬ╜сп▓ тж╣█╡сйНсмСzсобр║╡спЭсоесЕХсп▒р╕йсп▒тк╡aтК╣сБбсий с╕бр╕н сФвсФН█╡смСр╕НтЭбсо╣сижр╛Хр░ксобсФ╛bс╕браесжл ┼Б р╛Хс│С├Х тй▓с│СтзХс╡ЭрпЭ┼Б р╕▒тж╜▌Е тж╣с╕бр╕н ╙╣█╡ сжй▌Есжнр╗ХсХ╜р╝Йр╖Х█╡тГ║тж╜▌Е█╡├дсоесижр╛Хр╖Э▌Е р╖ЩсЗбсХ╜скбсБ╣соЭр▓╜╙╣тАл┌БтАмс╕етзктж╣р▓Е█╡┼Браесо╣сЪБ сЩ╣спЩ├дсоер╕▒спХ▌Е

+SOLUTION+ +SOLUTION+

тВжспесп▒aсЗер╗жтж╣с╕бсжлсобсФвтлКси▒сХ╜сФвсФНреЕспХтВж спес╕бр▓Етж╣с╕бсжл█╡├дсобсиХс║нр╗ХскЕрп╣с▒есЗбтЦСспй сий▐╣с▒етй╢с▒вспЩспЭспХ╙╣спХ─ЮсмСси╡тВжспесп▒aсЗе р╗жтж╣▌ЕсКесмКси▒тАлтж╜▌бтАм╩Сс╡бсоер╗жтк╢тпйс╡Эс╕бсжлсж╣ ┼БспХр╖ЭсЫЮ├н╒╣╩Хсп╣р╝ЬраетУН▌Е╩СсЕЩс▒всоЭр▓╜сФв сФН█╡сне╩СсФвтлКси▒тАл╫┤тАмспХ┼БсЭЧсиХтж╣с╕бсжл█╡▌Е█╡├д соеспЩс╕бтж╣┼Бр╝ЙреБспЭси▒спетзХсзЭрдЕтФйспХсиз▌ЕсФв сФНaтЭ▒▌Йр▓ЖспХсЗбс│ТтзХсХ╜рпЭ╩СсЕХ▌Е█╡сзБтЕйси▒сЬЕ сЬЕр▓╜тЭ▒▌ЙтзХсХ╜тВжспес╕йсФ╛bспХсиз█╡├С▌Е╔Щр▒Н тАлр╛Х▄йтАмсииспХреБс╖╛├Ср╖Э╘Й─Йрв▒сп▒тЬЪтпйс╡▓сл╡тж╜сКе смК├Хсобр║╡спЭспХ╙╣р╛Щсп▒реТсоетШЦтзХ╥╛╩нс╕бр╛ЭсиХ сХ╜тАл▌ЦтАмсоесиЬ┼БсХ╜р╗Хтк╡тзХрв▒сиХсзЭтВжспесоер╝ЮржжрдЕ с╕▓сиХсеС█╡спЭсоер╗ХтзБсЩ╣спй▌Е

сйНсмСси▒├н█╡ сйНсмС zсоб сВКсЬ╛соЭр▓╜ сФвтАлтж╜ сзЭтзХ▌бтАм ▌Е тФб сЗбсХ╜со╣ ра║р┤нa сжетАл ▄нтАмсмСр╕Н тЭбсо╣ сФвсФНси▒ ├н раесмбсое сл╡тДОтзБ тжесл╡a спй▌Е таксЧнси▒ спХ ├Х си▒тАлтк╡▌бтзХ▌бтАмр╖Э╙╣тАлсЩ╣┘нтАмспй█╡сп▒р╕Нр╖ЭсФНр╛ХсЭЕспХ сжетАл▌Е▄нтАмр╖Щ┼Фси▒р╕йр▓ЙтзХсзЭтж╜▌Ес▒▒сЭНспХ╙╣с▒б╓в сЬ╛сФНсп▒р╕Нраес│м▌Етйес░Н#тЭбсо╣сижр╛Хр░к┼ЭтФбсЗб сХ╜си▒сХ╜с╕бсЧотзХсХ╜тЗ╡aсижр╛Хр╖Эт▓▒╒╣╩С┼Бспй▌Ет▓▓ █╡ сФНсЭЕсое сФвсФНси▒├н соб╔ЭсЬНс║о спЩс╕бсЬ╜тН╜сзЭ тж╜ ▌ЕспХр▒СрдШс│СсоЙраетЭбс░Жсо╣р╝МспХтАл▄йтАм╒йр╛ХсиЦсмЩтзХ тж╣с╕б█╡р╕▒сп▒


─ЕтАл▄ГтАм╥╝тАл▌ЛтАм╔ж╓Я

тАлрлЗ╫Ю▄к▌╖тАмрижр┤Е

▐╗р▓жрй║тАл╫ж▄▓▌┐тАмрлП v╒гтАл█Ж▐Г╫ЩтАм ╓РрвРркБри║╒┤╤АржО╤│▐жржвw

тАлрлЗ╫Ю▄к▌╖тАмрижр┤Е

рйЩ╙Ярк╝рдорй║рм▓рйд v╒гтАл╫Щ▄▓▌┐╫ЩтАмрйОрйЛржв ╒┤рйЮтАл▐ЗтАмри╣рж╗рж▒w

спХр▒СспЭспХспЭсиХ╘Бс╡есййсФвр╝Ьтзй▐╣├ХсжетАл▌Е▄йтАм% тВЙс░ЖспХтЬбр╕ЭсизспХсЦТ┼ЦтзБ╩СтлоспХрпЭр╗СтУСсЧнр╕НтЛБ ржнтж╜сБ╜сп▒╟Ор╛Эр▒Н╙╣сХ╜~┼бс▒всоЭр▓╜тЭ▒▌ЙтзХсзЭтзй ▌Е&теер▓╜с▒╛тЬЩсо╣сЦТ┼Цси▒тАлтзХ▌бтАм╒йр╛Х╙╣сп▒сЭБтж╣╩С си▒р╛Хс│С├Хсж┐соЭр▓╜╙╣сжеa╩Ср╕нтзй▌Е╔Щр▒С▀С─С ┼Э█╡тГ╣тВЩтзй▌Е▐╡тЖ╜сжжспЩ├Х%тВЙс░ЖспХсп▒сЭБсо╣ сп╣р╝ЬсоеспЩс▒╢тж╣с╕бсжл┼Б╔ЩсЭЕтЮЙр╖Эр╛ХтАлтж╜▄ЖтАмс╡ЭсДб тФ┤соЭр▓╜ранр▓Щ▌Е█╡├С▌Ет▓│─етлособскесДЮтзйс╕бр╕нсп╣ с╕етзктж╣с╕бр╝Ьтж╜╒йржнр╛ЩспХсзЭт▓┤рпЭ█╡спХсзЭ╩Ср╖ЭреЕ собсЩ╜eтЩХсФНр╕йспЭр╕Нс╕бa с╖╛aтзй▌Е +SOLUTION+

сиХриЕр╛Щс▒╜aсФ╛╩С├С╙╣сййсФвтК╣р╝Ьтж╜─С┼Эa▌Ж тЕЕсоержнтВЙрпЭр╕НтВжспесоесЗетАлтж╣▌ХтАмр▓Е┼Бтж╣█╡сФвсФН █╡╔Щ╙╣р╕й╘М▌ЕспЭспХсЩ╜с│Ср│О├нс╕етзкрвБржн█╡тЖ╜ ┼Бсо╣р╕Н▐╡с╕бр╕нсФвтлКспХс│мс╕бсжлсоЭр╗Х▌Ер╖ЩсФНрпн соетФ┤тж╣█╡сФНрпнсобсЦЩсФвспХсп▒╩Сс╡▓сЭНсоЭр▓╜рансжеa ╩Сржнр╛Щси▒╘ЙсоетФ┤тж╣█╡├дспХсп╣р╝ЬспЩс╕бс│СтВЙспЩсЬ╛ тж╣с╕бр╝Ьтж╣█╡─ЮсмСaр╕п▌ЕспХр▒Хржн█╡сзБтЕйси▒сйО тзБ┼ЭтВжспесо╣сЧнс░Нр╖ЭсФвсЦЩтпйсЦЕс▒╢тж╣█╡├н╘М▌Е тбНспЩтЬЩ█╡╙╣р╖ЭсФвтАл▌бтАмсВКси▒├нр╕┐тЗ╡с╕бсжл█╡├дспХ▌Е р╕йспХснЙспХр▓╜сп▒сЭБсо╣сйОтзБр╕нсоетДБс▒бтпйсЩ╣тзктзХсЦТ ┼Эр╖Э╘Х█╡▀Сс╡Эр▓Жтж╣сп▒

смСр╕Н тЭбси▒█╡ ╙╣скб zсоб тж║╞▒ zсоб тж║┼Э тЗ╜сЭБ со╣'сЦБсВСaспй▌Есижр╛ХaсБбр▓Ес▒▒сЭНраер║Ъс╕бр╝Ь тж╣┼БспЭтж╣┼Бспй█╡▀СтлнсФНр║╡сЭБс▒бр▓╜р╕▒сое├Щ▐╡ тАлт▓│▄йтАм5тЛХтЯ╣сФНс░Ж▄╣спХрп▓тК╜╟НрпЭр╗С спХсГйс╡ЭтШБсл╡ спЭси▒сЧн}тЭжтзБ├Х▀СткЪсЬ╜сййсзЮтзХс╡есЩ╣спйсиХ т▓┤ рпЭ█╡├дспХсжетАл▄нтАмaсМ╡тпй┘йсж┐си▒сХ╜┘йтО╡роСсФйсиз спХспЭтж╣┼Бспй█╡├ЩсЕХр╗ХсХ╜раер╕▒спХ▌Е▐╡тУСр╛Щс▒╜ █╡спХр▒СсЗбтФвспХтж╜рв▒сГйспХсжетАл▄йтАмрпЭ█╡├дспХ▌Е▌Й ткЩтж╣├н├Сс▒йтж╣с╕бр╝Ьтж╣┼Б╔Щскбс╡▓си▒тК╜╟Нси▒├нсйй сзЮтЛХтШВсоесЕХ╘Щ╘Хa╒йр╛ХсЭМ▌Е +SOLUTION+

спХ─ЮсмСaс░ЖтУСр╛Щс▒╜█╡'сЦБсВС█╡спХспЭспХтФбспЩ си▒├нсБЭта▒р╖Э╙ЭтК╣█╡спЭспЩс╕браесп▒bтж╣с╕бр╝Ьтж╜▌Е █╡├дспХ▌Ес╡ЭсДбсо╣сФвтлКспХ╙╣тФбспЩсо╣сФНс▒╢ржСсне си▒█╡┼бсЭНспХсиз┼БскЕр▓╜с╕бсп▒сЭБр╕нсФ╛bтж╜▌Етж╣ ╙╣р╖ЭсЕХр╗ХсйХсоесжй▌Е┼Б спХр▒СсоБтй╢со╣сФНрпн┼ЭтзЙ ╠╣сижр╛Хр╖Эр╣В├нрб╣р╗Хс╡ЭсДбсФНрпнси▒├нсп▒сп╣тж╜спЭ соесЬ╜тФЕ┼Бсл╡р▓ЪсоетжЭсмСр╗ХсХ╜с│мсобсЦТ┼Эр╕нсм▒тзБ тк╢р╖БспХтАл▌Е╫│тАмспХсФНрпнспХр╝Йр╖ЩтГ║тж╜спЭреЕсоб┼БсЬЕ рпбтпйс╡ЭсДбсФНрпнреЕсо╣р╝МспХрб╜▌Е▌Ер╖ЩсФНрпнспХсБ╡ сТ╜▀Сраесжерп▓┼Фтж╣с╕бсжл┼Б╙ЭсиХреЕсиХспЭсоесВКтзХтж╜ ▌Е'сЦБсВСскб█╡тЖ╜сЧнтж╜со╣сижр╛ХсФвтАлтк╡▌бтАмр╕н╙╣┘е█╡ ├дспХсФвтВжспХс╕бр╕нzсобсижр╛Хр╖Эр╣В├нрб╜▌Ер╗ХсйО тзБсЗетАл▌ХтАмсоесЗер╗жтпйтж╣сп▒сФвтАл▌бтАмсВК┼Эсо╣сФНспХси▒с│С с▒╢сп▒сйОтзБсоетзБспЩр╛Эсоерв▒сиХтЖ╜тАлтж╜▌бтАмс▒▓тЕксоес╡е спХ█╡├драес│м▌Е╔ктж╜спЭспХрпЭ┼БтзХраесБ╡сТ╣▌Е┼Б тк╢сЭЕтж╣┼Б▌ЙткЩтж╣├н├Сс▒йтзХсзЭтж╜▌ЕткЩ╟НсЕХ▌ЕтВЙ рпЭр╕Нсййсо╣сиз█╡сФНрпнспХ╘М▌Е

тАлрлЗ╫Ю▄к▌╖тАмрижр┤Е

рдБрйЩ▄╜▀Хрдкр┤Н╥Щрйд vрй╣тАл╫ЩтАмрйЮтАл▄▓▌┐тАм╤╣тАл╫░тАм╥Мр│░рж▒риЕw

сЪБсп▒р╕Нси▒сХ╜спЭсиХ╙╜спЭсобр╛Х▀Е╩нс╕бaс╕б┼БaсзЭ тж╣█╡├дсжетАл▄нтАмa ┼ЦсЬ╛с▒вспЩтлнсЬ╛сп▒р╕НраесжетАл▄йтАмсий ▌Ер╗ир╗жсо╣ра║╩СскбсмСр╕НтЭбсо╣$┼Эс░ЖспХр╝ЙсйНa сДо├нсЪБсоер╕йсЬ╜█╡сп▒р╕Нсйб▌ЕсЪБспХсиЭтУСтж╣├нреЕ сиХeра║╩СреЕсобтк╡╩СсзБсзБтж╜сЗесне╩Сси▒тоКсеЩр▓Етлн сФНскбсФвсФНсо╣ти╣тАл▌ХтАмсоес│С╔йсжК█╣сиХтАл╫┤тАм╩СсЬ╜сп▓тзй▌Е ╔Щр╕Н┼Б▌Есон╘Б $┼Эс░Жсоб┼ЦсЬ╛с▒вспЩтлнсЬ╛сп▒р╕Н си▒сХ╜сФвсФНсйзси▒сжксжесЪБсп▒р╕Нти╣тАл▌ХтАмсоесЬНс║оспЭр▒Н сБ╡тК╣█╡├нсжетАл▄нтАмa$┼Эс░Жсоб─есЧот▓│╔Щ├ХспХсиХ риБтж╣╘▒┼Б р╛ЭсиХсЕХ╩Щрп╣ с▒б█╡ сп╣ р╝Йр╖Х─Б▌Е┼Б тзй сиХсл╡с▒╜сФ╛bси▒█╡тИКсЗетпйтзБсЩ╣спйсое├дzсоб ▀Ст▓╕т▓┤рпЭ█╡тАл▌Ц▌бтАмсоесБ╣сЕЦтзБсР▒спХсий▌Е +SOLUTION+

тлнсЬ╛сп▒р╕Нси▒сХ╜█╡р╕псоб├Срп╣aскЕe▌ЕсФНр╛ХсЭЕсЕХ ▌Е█╡ржТржТтж╣с╕бсжлсобсЗесне╩СрпЭ╩н▌Ер│О├н╟Х▐╣сФв сФНрае┘е╔Щр▒Нс╕б╩Сржнр╛ЩспХ▌Е├Срп╣со╣с╡ЭспЩ┼Цсоб╬О с╕етзксЬ╜тФЕ┼БсЭЧсобтеер▓╜с▒╛тЬЩспЭсЩ╣раеспй┼Б ╔Щра║сжй тийрпЮсБ╝с╕бр╝Ьтзй▐╣сижр╛Хси▒┼бтж╜├дспЭсЩ╣раеспй▌Е ├Срп╣р╖ЭсЦТсФНсЬ╜тФЕр▓Ер╗ХтФ▒╙╣█╡тЛХрд╜aтжесл╡тж╣▌Е ╔Щр╕Н┼БспХтЛХрд╜р╖Э┘е╟Сaсо╣ти╣тАл▌ХтАмсоеспЭр▒НсБ╡тК╣█╡ ├дсоЭр▓╜ тАл▌бтАмтДХтж╣█╡ сФНрпнреЕспХ спй▌Е с╡ЭсДбсое тпНсФ╛ сз▓сФЭсжесп▒сЭБсоес╕бтФЕ█╡├дспХ▌Е╔Щр╕Н┼БтФ╜сйСтж╣ ├нсжесЗбр╖Этж╜▌ЕспХр▒СсФНрпнреЕсое▌Ер╡Й█╡сВКсГ╢соб скесДЮтпйтВЙ▌Йтж╣█╡├дспХ▌ЕсзБтЕйси▒$┼Эс░Ж┼ЭсЪБ сп▒р╕Нси▒тзЙ╠╣тж╜├дспХсп╣р╝ЬспХ▌ЕтЛЙр╛ЦспХтАл▌ЦтАмспХ▌Е

71% рйОрйЛ▌ИржЙрлЧ╙лраМрж║тАл╪ВрзВ▐ШтАмр│й роЮтАл▐ЩтАмр│врй║рйЛрйХтАл╫░тАм 73


├ж├М═ЖтАлреТ█ЛтАм

риН▄╜╤Ар│атАл╫ЩтАм тАлрйЛ╫░тАмрж▒р▒б ркБ▌Кр│ЫриЕр│в╤мрйО╙л" сБЩ╟ОтАл╫отАмсЗб╩бсЦБсмСсо╣сЦЩсФвсйасЕХ╩С

т▓│▐╡раер╕▒┼БржТ_LHр╕нсЛЭр╗Хс│м─Б▌Ет▓┤ со╣тж║с▒вр╛Щс▒╜спЩсКер╕нспХ├С╙╣с▒бтДХс╡▓спЩсЧнсЩ╣со╣сФНрпнреЕ соес▒╜слЩтж╣р╗ХтАл▌бтАмсЗбсЗесФНрпнреЕсо╣▌ЕспХсиХтЬЩсЧнр╕╛спЭ├д спХ▌Е ╔Щ _LHспХ тАл▌бтАмтДХ р╛▒╩Щрп╣т▓╕ ╔Щр▒и├н с╡ЮсиХрае сжйсЛБс╕б█╡├Щ╩н bbсо╣▌ЕспХсиХтЬЩ╩СeсФНспХси▒█╡сзЮeсо╣сп▒тбНсп▒╩СсЬ╜ eсоесЕХ╘Х╩Сраетж╣с╕бр╕нсиХре╡сЦБaтмЙ┼Эс▒в▌ЕспХсиХтЬЩрпЭ █╡тАл█ХтАмсЬЕa╚бси▒╬гтпйр╗ХсиХ╩бсизспХсЧ╡╩дтзХс╕е▌Ер╛╡a сВКсГ╢спХспйсое├др╕нz▌ЕсзЮтж╜сжнр╕н╨бриВсФЭ╩Ср╗ХсВС со╣р╝ЮсЭЕр╝ЮсЭЕтж╜с╕бсВКспХсЬЕр╖Хр╖ХтАлсже╫ЪтАм╙╣a█╡╘БспХ┼И скН├дzсобтВКbси▒сЛБс╕е▌Е сЦЩсФвси▒╙╜р╛Хтж╣█╡▌ЕспХсиХтЬЩсКесГ╢соб▌ЕтзХсЖЕ▌Е╟НсХ╛ ╩С▌ЕспХсиХтЬЩсЗбтЦС┼Б╟Нр╕й╙╣сБ╡╙╣╙╣р╕нр║Ъ█╡см▒тгЩрд╜▌Е спХсиХтЬЩ сБбaр╡Й╥л╩С сВЖ╥л╩С тзкра║сЩ╣с▒╢ сВЖ╔Щр╖итУН ╩Сс╡еспХ╩С р╛Эр╕йсЬ╜╩С ╩нс╕бржТтж╣╙╣р╕нсЛЭ┼Бт▓╕сжес╕в qтпйтВЙр╕йсЬ╜раетж╣с╕бсжлсоб▌ЕспХсиХтЬЩсКесГ╢собсБ╡р▓╜▌Е спХсиХтЬЩtржЛр│а╙ЯuспХ▌Е тЖ╜╔Эсо╣сйС╟Н─С┼Эр╖ЭсЕХр╗Хр║Ъ█╡├дсоес│Сс▒йтж╣┼БсмХра║ тж╣рпЭ█╡ ▌ЕспХсиХтЬЩсо╣ ╩СсЕЩ см▒тК║с│СтВЙ со╣сЭНсЬЕр▒Ю▌Е смС сЦБ тж║сп▒реЕсоб смХра║спХ ├Хvсое снетзХсХ╜█╡ тжесл╡тж╣с╕бр╕н ╘БсжНтж╜ р╝Щсое снетзХсХ╜█╡ ╬О тжесл╡тж╣с╕б сжл▌Е█╡ ▀С ра║ со╣тж╣╩СсЬ╜сп▓тзй▌Ерй▒сФХсоесЛбсФНрпнреЕс╡▓р╛Хр▓Е a╒╣█╡сФНрпнреЕспХ▌ЕсЬ╜см▒рп╣сФвтФ╜р▓╜рансжеa█╡├дсоЭ р▓╜ ╙╣тФб╘Н▌Е сЭНс╕бсиХ ▌ЕспХсиХтЬЩ сЬ╜сп▓ ржнсЕХ▌Е ▐╡ тБн █╡─ЮсмСраер╕п▌Е ▌ЕспХсиХтЬЩ▌ЕсЦРсГйсЬ╜раетж╣┼Б╙╣р╗ХLHспХс╗еспй█╡├Х спХ ржнр╛ЩспХр╕НрпЭ ╔Щр╕Н┼Б zсоб сонсЬ╛спХрпЭрае р╝ЩспХ сБ╣

74 | Korean Monthly Business Magazine

со▓тж╣█╡с▒╢рае█╡}спЩсДер▓╜р╝Йрв▒▌Ер╖Щ├дсоЭр▓╜╙╣тФб╘Н ▌Ерй▓zсобсонсЬ╛соер║Ъсобтмеси▒раетййтАлтК╣сЩ╣▌ЪтАм█╡}спЩсДе р▓╜тГ╜тВЙр╕нсДеспХсий▌Е█╡спХсЬЕрпЭси╣тж║сп▒реЕсо╣сйС╟Нaс│м собсйй▌ЕzсобсонсЬ╛соер║Ъ▐╡рпЭраесФХспХ▐╡тБн┼Б▐╜тБн █╡ сФНрпнспХ спй▌Е█╡ сз╣╩С▌Е спЩeсо╣ р╝Щсоб р║ЪсоЭр╗Х р║Ъ █╡р╕нтУЭтБн┼Б смХра║тж╣р╗Х╔Щр╕нтУЭси▒╒йс╕бр╖ЭсеС█╡╔Щ р▒С▌ЙсЩ╜тж╣┼Бражр╕Юрб╜╩С─еaсжетАл▄нтАмс╕браер╝Йр╖Щ▌Ер╛Эр╕н р╕йсЦ╡раесФХспХтБн█╡сФНрпнспХспй▌Е█╡├нс╕ес╕╜сФНсЭЕспХрпЭ █╡сз╣╩С▌Е тж╜тЖ╜сЭБсйС╟Нси▒сХ╜█╡сБ╢тЦнр╕НсжесФ╛р╛Э╟С─ер╖ЭтзХражтзХр╕й р╖ЩсФНрпн┼ЭрмТрмТтж╜сФНрпнсо╣с░Жси▒сХ╜сЬ╛тж╣█╡сБ╢тЦнр╕Нсже с░Ж╘ХсБЩсФ╛р╛Э aсХ╜р▓╜сиХриЬ├н▌Ер╖Щс╕бсйС╟Нтзй▌ЕрмТрмТ тж╜с╢▒со╣с░Жси▒спй█╡сБ╢тЦнр╕Нсжер╖Эр╕йр╖Щс╢▒со╣с░Жси▒спХ сЬ╛тж╣┼Бр╕йр╖Щс╢▒со╣с░Жси▒спй█╡сБ╢тЦнр╕Нсжер╖ЭрмТрмТтж╜с╢▒ со╣ с░Жси▒ спХсЬ╛тж╜ ─С┼Э р║Ъ█╡ сз▓спХ сБ╡╤нс╕б сжлсж╣сонси▒ рае сЗй╟Нтж╣┼Б рмТрмТтж╜ с╢▒█╡ сФХспХ сЛБс▓н┼Б р╕йр╖Щ с╢▒█╡ сФХспХс╗╣▌Е смСр╕Нсо╣р╝ЩсобсЬ╛сЬЦ┼б┼ЭсоБс▒есп▒сР▒сжетАл▄йтАмрпЭр╝ЩсжйсБ╢тЦн р╕Нсже смСр╕НaтзЙ╠╣сФ╛тк╜тж╣█╡сФНрпнсо╣сйвтиЖсоесБ╝┼Бс╡Э сДб тк╣─Ю┼Э ╥лспесизспХ сФвткЩсп▓смКтж╣сйН соБс╕брб╜▌Е ╔Щр▒С р╝Щсо╣р╛Х├нр╖Эр║Ъ█╡├дтж╜aс╕бр╕нaс╕б┼Бс│Сс▒йтж╣█╡├Х ├Ссо╣сЗйaтАл▌Етж╣▄ЖтАм ╔Щр▒и▌Ер╗Х ▌ЕспХсиХтЬЩр╖Э тж╣с╕б сжл█╡ ▌ЕспХсиХтЬЩ сВКсГ╢соб р╛ХсииспЭ╩нр╛ХсиисоесиЭр╕й╙╣р║Ъ█╡с╕бси▒сЭБ─ЮсоесеС╩СсЕХ▌Е █╡сп▒сЭБсо╣сФ╛тк╜┼ЭсЬЦ┼бсое┼бтВСтж╜рдЕс╕бсЧоaтАлтж╜▄ЖтАмсЦБ си▒сХ╜├Хvтж╜сВКсЬ╛соЭр▓╜сФ╛тк╜┼ЭсЬЦ┼бсоесБ╡╨Щ█╡├дспХ ▌Е▌ЕспХсиХтЬЩ█╡▌ЕспХсиХтЬЩс╕бр╕нтж╜aс╕бсонсЬ╛р╕нр║Ъ├С ╙╣с│С╔йр║Ъ┼БсмХра║соетж╣рпЭ█╡▌ЙсЩ╜тж╜т▓▒см▒тбНспЩтЬЩсЧ╡ р╡ЙсЦ╣т▓▓спХсжетАл▄йтАмрпЭсЬ╜сЬЕтЦ╜с▒етДХр╖ЭсБ╡╨Щ█╡тАл╫ЩтАмр▓ЖспХтже

сл╡тж╣▌Е█╡сз╣╩С▌Е р╛Щс▒╜█╡спЭсБ╣▌ЕспХсиХтЬЩ█╡р╛Хсп▓с▒╢с│С╔йр║Ъ├С╙╣┼Б╩Ср╕н р║Ъ█╡├дтГ╣р▒ЭржСрпЭтж╣╩СaсЫНсмХсБ╣р╗ХсФ╛тк╜сЬЦ┼б сЬ╜сЬЕ тЦ╜ соесБ╡╨Щ█╡├ХсЦЩсЭНтж╜┼бтВС┼Э┼Бс╕▓сЬЕр▒СсЭЕтзкспХтже сл╡тж╣▌Е█╡с▒▒спХ▌Е╔Щр╕нтУЭсиХр▓Ц▌Е╔Щрп╣сХ╜▌ЕспХсиХтЬЩ си▒█╡ск╢раеaсиз▌Е┼Бтж╣█╡с╕браер╝Йр╖Х─Б▌Е─С╟ОсБЩрп╣ со╣▌ЕспХсиХтЬЩ█╡соБтзкси▒ржСрпЭроЙ┼Бс╕б█╡▌ЕспХсиХтЬЩсВК сЬ╛реЕсо╣╙╜р╕ЮспХсжетАл▄йтАмрпЭ}спЩр╕┐тИЕтй╢соЭр▓╜i├дспХрпЭ┼Б с▒ер╛ЩaреЕсое╘Х▌ЕсЕХ┼Бспй▌Е╙╣си▒├нр╕┐█╡▌ЕспХсиХтЬЩр╖Э тВЯ█╡тАл╫ЩтАмр▓ЖспХтжесл╡тж╣▌Е с▒╢р╕Нр╖Э тзХсЕХр╗Х  сФХспХ сЛБс╕е тмеси▒ ▌ЕсЬ╜ тБн█╡ спХсоБ █╡▌ЕспХсиХтЬЩсВКсЬ╛спХс╕бсЧоaтАлтж╣▄ЖтАмс╕бсжл╩Сржнр╛ЩспХ▌Е ┼Б╟Нр╕йр╕нтаксФ╛соер║ЪсоесЩ╣█╡сизсоЭр╗С┘йспХскЕ╙╣сКеa скЕ╙╣р╣ЕспЭLNсжКтАл▌НтАмр╕ХсЩ╣█╡сиз█╡спЭспХ▌Ес╕бсЧоa тАлтж╣▄ЖтАмс╕бсжлсоб▌ЕспХсиХтЬЩсВКсЬ╛собсл╡сл╡тйесФвсоесЗбр╖ЭсЩ╣ сБ╖си▒ сиз▌Е  ▌ЕспХсиХтЬЩси▒ см▒ тбНспЩтЬЩ сЧ╡р╡ЙсЦ╣соб сиз ▌ЕсжнсзЮтж╣╙╣р▓╜сФХсоесЛЭ┼БсЭЧсоб├Хр╝Йрв▒со╣сБ╡рпнспХ ▌Ес▒всиХраесжер╛ХсФ╛bсизспХржСрпЭтзБсЩ╣спй█╡eтаЩтж╜ сВКсЬ╛соержСр╖Х┼БсЭЧсиХтж╜▌Етж╣с╕бр╕н╔Щр▒СсВКсЬ╛собс│Хс░Н тж╣с╕бсжл█╡▌Е ▌ЕспХсиХтЬЩр╕н╔Щр▒Х╩н }спЩспХреБ╩СсижспХреБс╕бсЧоaтАл▄ЖтАм тж╣с╕бсжлсобсВКсЬ╛соб▌Й╩Сeси▒█╡с│мсоб─С┼Эр╖Эaс▓ЩскН сЩ╣раеспйсоес╕б█╡р╝Йр╖Х─Бс╕бр╕нс░Ж╩Сс▒всоЭр▓╜█╡сжер╛Хр▒Срае смбспХрб╣с╕бсжл█╡▌Ерй▒р╛Щс▒╜р╖ЭсЫЮ├нтзХ─СтзБсЩ╣спй█╡ e▌Йтж╜тзХ─СсВКсЬ╛сое┘е╟Н╙╣см▒тж╣с╕бр╕нсм▒тбНспЩтЬЩсЧ╡ р╡ЙсЦ╣собрд╜р╛Э▌Е╘Хр╝Щтж╣╙╣си▒раес▒всмКтзБсЩ╣спй█╡см▒ тбНспЩтЬЩсЧ╡р╡ЙсЦ╣спХсиз█╡▀С сЕЦс░Втж╣╩Сс╕╛спХсиз█╡спХсЦЩ сФвси▒█╡снНр╕нтзХсХ╜█╡с│Хс░Нтж╣с╕бсжлсоесЩ╣сБ╖си▒сиз▌Ес▒е тДХр╖ЭсЕХ┼Бре╡тЦнспЭсоесжесмСр╖Х█╡сЧ╡р╡ЙсЦ╣спХтжесл╡тж╣▌Е


ржЮ─Е

р┤ТтАл▌┐тАм╤ИрлЧрпдрдЯ рйН╤ВрйЖ╤ИрлЧрйЛрлУ╥╡рзВ▐╣роШтАл╫ЩтАмржКрзЦр││ сБЩ╟ОтАл╫отАмсЗб╩бсЦБсмСсо╣сЦЩсФвсйасЕХ╩С

╓ес▒ер╕нтзХраесБЩ╟Осй▒р▓╜смСсЬЕтШЕ╟Ор╕Ю┼Цсм▒си▒сХ╜█▓ тАл▌бтАмтВЯ╩С█╡тж╣█╣со╣сДержС╩Ср╕нтУЭсиХр▓ЕснБ▌ЕспЩeреЕспХ р╛Хсп▒сКер▓╜сФН╒Жсоетж╣┼БражсоетАлсже╫┤тАмс╡Юсйб╩Сржнр╛ЩспХ▌Е █▓тАл▌бтАмaсФНрпЭс╕бсп▒с░Всжер║Ътп▒спЭспХсизсиХс╕есФНсЬХ┼Эси╣ тУНсо╣ сЩ╣█╡ тУН├н █╣сий▌Е сФНсЬХ┼Э си╣тУН█╡ тгб┼Э ╙╣р╛Х р╖Э▌ЖтК╣█╡тАл▌бтАмр▓╜╘Й╩бсизспХроРсиХр║Ъсий┼Б┼Цсм▒сФ╛тФ╜─е █╡р╛Х╒йс▓ЩсГер▓Щ▌Е ╔Щр▒Н▌Еa╓ер╕йр╕Нсо╣█▓тАл▌бтАмaсй▒р▓╜смСсЬЕтШЕ┼Э сжеспХ▌ЕткЩ с╡Э спЭтАл▌бтАмси▒ тгбр▓Щ▌Ет▓▒р╕НскбспЭржКт▓▓3FXJME JOHспХрпЭ┼БсЗйр╕Н█╡сФ╛тФ╜─есЕЦсм▒сВКсЬ╛со╣спЭтк╣спХсий▌Е сФНрпЭс╕етЖ╜сФвснетбНсЬ╛сп▒р╖ЭтЬЪс▒╢с╕бсйОси▒▌ЕсЬ╜тгбсиХтАл╫┤тАм ├С╙╣┼БсЧораер▓╜├ХсЦЕр▓╜спЩтзХра║р╛ЭреЕсо╣сБ╜╩ЩспХ╥л╩Х ┼Фси▒ра║р╛ЭреЕспХ▌Е▄▒сЩ╣спй█╡▌Ер╕Нр╖ЭтАлсже╫┤тАмс╡Э█╡├дспХ р╕НскбспЭржКси▒тзХтАл▌Етж╜▌ЪтАм╟в╔Ъс▒всоЭр▓╜█╡спЩeспХeсЦОсое тзХсХ╜р╕╛aс╕есФ╛тФ╜─ер╖ЭeсЦОспХс▒есо╣▌Й─ер▓╜ранр▓ЕтАл╫┤тАм █╡├дспХр╝Кс▒вспХ▌Е р╕йр╕Нсо╣ █▓тАл▌бтАм█╡ тАл╫бтАмрпЭсмХ сВКсЬ╛соЭр▓╜ сй▒р▓╜смСсЬЕтШЕсо╣ сФ╛тФ╜─ер╖Э сЕЦсм▒тзХ╘й▌Е █▓тАл▌бтАмр▓╜ спЩтзХ сФНсЬХ┼Э си╣тУНсо╣ сЩ╣aс╡есиХреЕсп▒╙╣р╛ХскбтгбспХ▌ЕсЬ╜сп▒рпЭ╙╣╩СсЬ╜сп▓тзй ▌Есп▒рпЭ╙╜╙╣р╛Хскбтгб▐╢сЗеси▒сФйреЕспХтВЯсжеск╡┼БсКесГе раерансжескбvрв▓соер╕нреЕсий▌Е█▓тАл▌бтАмaтО╡сл╡тЦнр╖Эс░Всже р║Ъсп▒тО╡сл╡тЦнсо╣р║ЪспХспЩтШБ╙Эскбс╢▒скбzсобсЦЕтК╣р╢╣рае █╣сиХ╘Н▌Е┼Цсм▒сжйси▒▌Есз▓тж╜с│жспХсФХсЩ╣спй█╡тк╣─ЮспХ р╕нреЕсиХс▓н▌Е┼С┼Эр╣Ъ╔йр╢╣раерансжеск╡▌Е тж╣с╕бр╕нр╛ХсиисЕХ▌ЕраетАл╫бтАмрпЭсмХсДбтк╡█╡vсо╣то▒р╖еспХсий▌Е █╣сиХ╙╜╙╣р╛Хр▓╜спЩтзХтЛЙсЬ╛спХс╡есиХреЕсп▒р╛Хс╕йсХ╜тзй▐╣v со╣то▒р╖еспХс▒╢р╕Нaрб▒┼Бр╛Эсмж▀КспХaсФ╛─Йра║р╛ЭреЕсо╣ сФйр▓╜смХсХ╜сЬ╛с╕бaсФ╛─Й╘Н▌Е█▓тАл▌бтАмavр╛Эсо╣то▒р╖е╩нс╕б сБ╡╨╡тАл╫┤тАмсоЭр╕НрпЭ┼БсФ╛bспХ╙╣тзйсое╩нсФНрпЭс▓н▐╣тЖ╜сФвсне тбНсЬ╛сп▒спЩ█▓тАл▌бтАмр╖Э▌ЕсЬ╜тгбсиХтАл╫┤тАмсонсоЭр▓╜сЯЙ┼Цсм▒с▒етДХсо╣ сФ╛тФ╜─е█╡спЩeреЕспХр╕╛тД▒тАл╫┤тАм╩СспХс▒е┼Э├Ссо╣тгосл╡р▓╜смб соеспЭсЗбрб╣тВЯсоесЩ╣спйсий▌Е

спХр▒Нтж╜сй▒р▓╜смСсЬЕтШЕсо╣█▓тАлреЕ▌бтАмспХсзЭ╩С█╡р╕НскбспЭржКсо╣ тАл▌бтАмтв╜с▒вспЩсЦТ┼ЦсФНр▓бс╡▓тж╣╙╣р▓╜сКе╞▒с▒всп╣сжнр▓Ес▓Щспй ▌Е тж╣с╕бр╕н р╝ЙреБ р╕НскбспЭржКспХ спХр▒и├н сЦТ┼Цс▒вспХс╕б█╡ сжл▌Е р╕НскбспЭржК с╡▓си▒сХ╜рае ткЩрп▓спХскб сФНсп▒ ┼С █▓тАл▌бтАм реТтЖ╜сФвснетбНсЬ╛сп▒тЪНспжсобс▒йсБ╣си▒a╩нсмХсЩ╣aсЭЕтЮЙ р▓╜╥╛╙╜▌Еaс░ЖтУСспХсоБ█╡сйОсЬ╜╙╣спЩeржнр╛ЩспХ▌Е сзБтЕйси▒тбНсЬ╛сп▒р╖Эр╗Щс│жси▒спХр╖Х├нтзБс▒╢раер▓╜сФН╒Жсое спЭсФЭ█╡спЩeсобспХреЕра║р╛Эсо╣с░НтЪНспжсоесБ╣╩Сс╕бсжл█╡ ▌Е с░Всжер║Ъ╩Срае тж╣┼Б с╡ЮсйНсХ╜ сзЮси▒ сеС╩Срае тж╣р╗С a тЗ╢соес╡ЮспХ├С╙╣тАл╫отАмсп▓р╛Эсоер╕╛aтЬЩр╕Н█╡├Щр╕к╩СснетзХ с╡ЮспХ╩Сраетж╜▌ЕсЭНс╕бсиХсй▒р▓╜смСсЬЕтШЕ┼Цсм▒─Ю─есБ╖си▒ сХ╜█╡ сйНс▒етпй █▓тАл ▌бтАмсФН╒ЖспХ сКйсГйтж╣▌Е ▌ЙсЩ╜тпй █▓тАл▌бтАм р╖Эр╛ХсХ╜смнтж╣┼БсЭМсиХтж╣█╡сФНрпнраер╕п▌ЕсФвснетбНсЬ╛сп▒ р╖Эсп▒сйСси▒с░НтЪНспжтж╣█╡сВКсЬ╛со╣р╕НскбспЭржКсоб─С╟ОспЩ eспХ ра║р╛Э┼Эсо╣ ┼Цс│Хсое q╘Хтж╣с╕б сжлсоЭр╗Х сЗйaтАлтж╣▄ЖтАм ▌Е█╡сз╣╩С▌Е с▒ер╛ЩaреЕсоб сп▒сйС сЧоси▒сХ╜ спЩeспХ сФХсжеa█╡ сВКсЬ╛сое с░Н┼БтзБтжесл╡aспй▌Е┼Бс╕бс▒втж╜▌ЕспЩeспХсЦЩсФвсо╣с╕б сВСсп▒рпЭ█╡ти╝рб╜сФ╛bсоесГер╕Н┼Бсп▒сйС┼ЭzсобтаЩспХр╗С тзЙ╠╣┼Цс│ХтзХсзЭтж╜▌Е█╡сФНсЭЕсоеспЩсЬ╛тзХсзЭтж╜▌Е█╡сз╣ ╩С▌Е с╕вс▒▓с▒вспЩсФН╒Жр╕нра║р╛Эси▒├нснетй▓спХрб╣█╡├ХсжетАл▌Е▄йтАм спЩeспХсзЭ╩Стж╜╩СтмесДбтк╡р▓╜спЩтзХтжЭтзХр╖ЭсЕХ█╡ра║р╛Эрае р╕п▌ЕтЛХр╕НсЗб сЩ╜р▓╛ $BSJCPVaтАл▌бтАмтв╜с▒вспЩсйй▌Е╔Щр╕С рпбрд╜си▒сФН█╡тЛХр╕НсЗбреЕсобспХра║соетШЦтзХр╣Е╓есм╡тЕй р╗ХсФй╙Эр╖Э╘Ф█╡┼Фси▒раетВКтж╜▌ЕсйНр╖есоесж┐рв▒┼Бр╕ктгб спХсп▒рпЭ╩СсЬ╜сп▓тж╜спХ┼Фсобсйвсз▓р╕нс▒▒со╣сЗбрд╜р▒НсмХсЬ╛ сФНр╖Эс▒╜┼ЦтзХск╡▌Е тж╣с╕бр╕н╩СтмесДбтк╡р▓╜спЩтж╜скЙ╙╜тк╡ржнр╛Щси▒спХс▒╜сФйсЩ╜соб тЖ╜тАл▌бтАмспЭ╩нс╕бр║Эс▒бсЭЪспХтЬЭ▌Есм╡тЕйси▒тФ╜сиХ╙╜сиХ р╕СтЛХр╕НсЗбреЕсоб╒йр╛Хс╕й─ЙсХ╜сжЪ╩Стп╣реБтгбсоероРсоесЩ╣

сБ╖си▒сиз▌ЕтЛХр╕НсЗбси▒├нсЬ╜─е█╡скЙраеaсжетАл▄нтАмсК╝со╣сз▓ спХ▌Ес╕б╔й╩нс╕бсК╝со╣сз▓соесЕХ┼БспХси▒р╕┐тИСсм╡си▒спХ ра║соетзХск╡█╡▀СскЙраеaсДбтж╣█╡сБ╡рпнси▒р║ЪспХр╖ЭсиЬ╩С aтп╣реЕсиХс╕есЦйспХ▌Е р║ЪспХр╕нсиЬ╩Стп╣реБ├нсжетАл▌Е▄йтАмр╝Й╩СраеспЭтБотВЯсжескЙ▌Е р╝Й╩Ссо╣┼Ц─КсобсЕХтШЦсм╡си▒сЬ╜сп▓рб▒сий▌ЕсФй╙ЭреЕспХтФ╜ сиХ╙╜с╕бсзЮтж╜тАлтме▌НтАмрпЭсиХ█▒с▒╢рае┼Ц─Ксое─Нре╜сЩ╣спй █╡сЬ╜╩С▌Етж╣с╕бр╕нспХс▓Бр╝Й╩С█╡см╡си▒сФй╙ЭреЕспХтФ╜ сиХ╙╣сп▒р╕йсп▒ тжЭр╖Э сЛЙсжер║Ъ█╡▌Е ▐╡смнс╕е ╘БсжЙр▓╜ спЩтзХ р╝Й╩СреЕспХспЭтБо╙╣┼Бсп▒рпЭ╩Сржнр╛ЩспХ▌ЕспХра║╓Ер╝Й╩С █╡DNa╒╣█╡тАл}тй╢▌бтАмтДХреЕспХ▌Ер╝Й╩СриЭсо╣┼Ц─Кр╕н соЭр▓╜раесФй╙Э█╡с╡Юсонси▒спХр╖ЭсЩ╣спйсоес▒╢раер║ЪспХсЗб с│Т┼Эр╝Й╩Ссо╣сЬЦ─КсоЭр▓╜таксЧнсЕХ▌ЕтЖ╜тАл▌бтАмсВС╙╣р╕псобтЛХ р╕НсЗбсФй╙ЭреЕспХс╡ЮсоесЩ╣спй▌Е┼Бтж╜▌ЕспХ├нс▒есЗбсп▒ сйСсо╣сЬ╜─ер╖Э╞▒рпбтж╜спЩeржнр╛Щси▒сГнсиХс╕б█╡спЭспХ▌Е сФ╛тФ╜─есо╣с▒╢с▒▒си▒спй█╡спЩeсобтжесл╡спХсФвсо╣тФ▒сл╢┼Э таЩр╕Нр╖Э тЗ╡╟Нтж╣р╗ХсХ╜ с╕б╟НсФвси▒сХ╜т▓▒rс╕йт▓▓сое сп▒тзктзХ скЙ сЦйспХ▌Е р╛Щс▒╜█╡ спХ rс╕йспХ сФ╛тФ╜─есо╣ тЭн╞Хр▓╜ спЩ тзХспЩeсЬЕсЬЕр▓╜со╣сФ╛с│Хси▒раесЭНbтж╜тзХсжжсое╙ЭтК╣┼Б спй▌Е█╡с╖╛├СреЕспХсЧосЧорд╜р▒Н╙╣┼Бспй▌ЕтЖ╜╔Этж╜╩Ссиж скЕ╒йспЭaсо╣т▓▒rс╕йт▓▓тзктФ╜раеzсобс│ж умЬ сжйси▒сХ╜сГн сиХс╕б█╡сзЮсоВvсЬ╛соесм▒р╕Нр▓╜тж╣█╡rс╕й┼ЭтУН├нтАл▌НтАмрпЭ сЕХспХс╕бсжл█╡▌Е сп▒сйСсо╣сФ╛тФ╜─есХ╜сйХ┼ЭсзЮсоВvсЬ╛собтжесл╡тж╜р╕нтУЭр╕нтЙЙ тж╣┼Б╟Ср╕Этж╣р╗ХсХ╜сХ╜р▓╜╔Бтй╢соесоБс╕бтж╣█╡▀Сраесмбсое с╡Эс╕бр╕нспЭсЗбспЩeреЕсо╣сзЮтФйс▒вспЩrс╕йсобсЬЕсЬЕр▓╜скбс│С с╕всоетЭн╞Хтж╣┼Б─Юс▒╜сФ╛тФ╜─ер╖Это╡реЕр╗СсФНрпнреЕсо╣с▒╢сЭБ соетжЭта▒тж╣├нтж╣р╗ХсХ╜сФНтлнр╖Эсп▒р╗Щси▒спХр╖Х├нтзБтк╢р╖Б спХтАл▌Е╫│тАм█╡├дспХр╛Щс▒╜▌Е█▓тАл▌бтАмр╖ЭтШЦтзХсй▒р▓╜смСсЬЕтШЕсое сЕЦсм▒тж╣реРспХrс╕йспХспЩeсо╣сЕЩсЦТспЩсз▓тзкра║тж╣█╡т▓▒ткЩ р╝Йrс╕йтСБсЬЕт▓▓со╣тЗ╢тЗ╜соетШЦтзХтж╜╟Осо╣сФНтлнсФ╛тФ╜─ерае сЕЦсм▒спХтжесл╡тж╜сЬ╜с▒▒спХсже▄▒╩н

75


├ж├М═ЖтАлреТ█ЛтАм

р┤Ьрйдрдмри║┘░рлУтАл╫ЩтАм риН▄╜рлЪ╥МржкрйЛ ╥МржкрйЛ▄╡р░ЕриН╥Мрд▓тАл▀║▀Х"▌╕╫░тАмрде╥Ы╥ЩтАл▐ЫтАмркГрй╛ри║ржОржЙраГрйЩ ╥МржкрйЛтАл╫ЩтАмр┤╡█┤ри║р│арлУржНржЙтАл╪ктАмрдЯрдЯтАл█┐тАмржОржЙрв┤тАлри║▀║ргЩ╪ВтАм╤А▄┐тАл╫░тАм╥МржО╥МрйХтАл╥Е╫ЩтАмриН╤А▌ИтАлрйЖраЫраЩ╪В▄Б▐Э╫░тАм╥МржкрйЛ┘Юри╣▀Х╓╣▀Х▀║ри║╤А▄╜тАл▐Ы╪Ъ╫ЩтАм ркГ╤Арж╗тАл╫░тАмр│арлУ▌ЗриН▄╜╥МржкрйЛ╤Ар┤Зрйжр┤ЬрйдрдмрзВраЭр▓ар│ери║тАл╫ЧтАм╒ЫрлУтАл╫ЩтАмржНтАл╫ЩтАмрлУрвХр▓ЯраЗр│ЫриЕтАл╫ЩтАмрйХтАл╫░тАм

р┤ЬрйдрдмрйЛтАлрв┤▐ШтАмриЧриЕрбКтАлрм╝ри║р▒А█ТтАмржЙ тК╜╟Нсо╣┼Бсз▓спХт▓▒сЛЕтАЩт▓▓█╡a╥╡сЦЩтФвсЭЕсБ╡╟НтАл▄йтАмси▒сЧнсДбсоесЕЩ▌Етк╡с░ЖсЭЕр╝Й рп╣раесБ╡╨╡сЕХ┼Б├ХvсФвсо╣р╛Щс▒╜раесиз█╡▀Сск╜╔Щр▒Х╩нсФХтаХсЕХтАл╠╣тзЙ ▄йтАмсФН█╡тЯ╣ тФЕтАл▄йтАмс╖йт▓▒спХткЩра║т▓▓╟Ссое─Ю─етж╣█╡├дспХсм▒спЩспХсий▌Е сЛЕтАЩсо╣тк╡с░ЖсЭЕр▓╜a█╡╩Щр╝Кси▒█╡ткЩра║спХa█╣сп▒р╕Нс░В┼Бспйсий┼Б ткЩра║спХ█╡ сЛЕтАЩсо╣тк╡с░ЖсЭЕси▒┼бсЭНспХр╕псже╩Ссмд├Ср╕Н█╡─ЮсмСaр╕псж╣▌ЕткЩра║спХaсиЭс╗В ├Ср╕Х╩н╩Хс░Жрб╣сиХс│б▐╡р╕йсонтаЩтпйсЕЭспЭсоесЕЭсЩ╣спй█╡с░ЖсЧнр╖ЭтВЯсоб├дспХсЛЙ рп╣сБ╡╟НтАл▄йтАмспЩсЦйспХ▌Ер╝Йрп╣тАл▌бтАмсЭБсЛЙрп╣р▓╜▀ПсиХрв▒╩Сраес│мсоЭтАл▌б▄йтАмтДХтк╡с░ЖсЭЕр▓╜ █╡тЖ╜┼Бсйб▐╣сЦйспХтГ╣р▒Э▌Ер╖ЩсБ╣р▓Ера║р╛Э┼ЭтзЙ╠╣сФН█╡─ЮсмСрпЭр╗Хтк╡с░ЖсЭЕсоетж╜ рв▒╟С▀С▐╡▌Есз▓тж╣├нтАлрв▒сже╫┤тАм█╡├драес│м▌Е a╥╡соб┼Бсз▓спХaaсВКспХ╙╣сЩЭтж▓сВТси▒сЧнсДбсоесЕХ█╡─ЮсмСраеспй▌ЕслЩтЗ╜тж╣┼Б рансжескЙрдЕaсВКси▒р╛ЬсиХспй█╡╘РсЦБ╘есФйр╖Эр╣ВсоЭр╗Х┼Бсз▓спХреЕсобткЩ╩СсЭНсР▒сже тАл▄йтАмрпЭсЬЕтЬЩр▒йсЬЕраесБ╝соесЩ╣раеспй▌Ержнр╛Щси▒▌Ер╖Щ┼Бсз▓спХ╙╣ра║р╛ЭспХсп▒сЭБсо╣сйв сйОси▒реЕсиХск╡▌Е┼БспЩсЬ╛тж╣сйНсйвсйОсоетв╜сЬ╜тж╣┼Бсп▒сЧнсДбсоесЕХ╩Сраетж╜▌ЕтФ╛сВС ╙╣смСтаЩр╛Э сЩЭтж▓сВТреЕрае╘РсЦБ╘есФйр╖Эaс╕б┼БреЕсиХскЕ█╡р╛Э├ХспХрвБсЩ╣спй▌Е спХрж▒р╛Э├ХсоесБ╡р▓╜тК╣смС█╡├дспХтзХ─СсВКсГ╢спХ▌Ерй▒╘есФйр╖Эр╣ВсоЭр╗С┼бсЭНсое сЕХспЭржнткЭ╘Хс╕бр╕▒┼Б сБ╢сЩ╣р╖ЭтД▒сХ╜с▒╜с╕бсЬ╜тФЙрдЕeсЬ╛реТсоЭр▓╜┼бсЭНсоеранр╕Н █╡├драерй▒▌Ер╖ЩсВКсГ╢спХ▌Е ржЙтАлрв┤╪Ъ▐ШтАм╒гтАл"▌╕╫░раЖри║▀║ргЩ╪ВтАм

р┤ЬрйдрдмрйЛ тАлрв┤▐ШтАмриЮ╞У

тЬЪс▒╢с░ЖсЧнaсжетАл▄нтАмсйНр▒Н┼Фсжер╛Х▀СсХ╜╙╣тАл▌бтАмсЧнсДбсоесЕЩ▌Ер╗ХспЭ▌ЙсВК┼▓сйЭспХ╙╣ тж╣сЗбсл╡р▓╜с╕йтк╣ '-65% спХспй█╡с╕бтк╢спЩспХтжесл╡тж╣▌ЕсВК┼▓сйЭспХспй█╡─ЮсмСтак сЧнсЕХ▌ЕсЧнсДбсоесЕХр▓Е█╡сл╡со╣р╖Эсп▒с╡Э█▒╙Э├нрб╜▌Е╔Щрп╣сХ╜сВСтАл┘ЙтАмр╖ЭтВЩс╕бр╝Ьтж╣ ┼Бсжйс▒йсЗбс▒йр╝Ьтж╣█╡─ЮсмСaр╕п▌Ерй▒тк╡с░ЖсЭЕси▒сХ╜█▒╙Э█╡сВСтАл┘ЙтАмсЬ╜со╣тШЦс╖╛ржн р╛Щси▒тк╡с░ЖсЭЕсое▐╡╠Эр╕Н├нрб╜▌Е ├Хvси▒р╛Щс▒╜aсиз▌Ер╗Хтк╡с░ЖсЭЕспХспй█╡с░ЖсЧнр╖ЭсФХтаХсЕХсп▒┼Бсз▓спХ█╡тк╡с░ЖсЭЕ соесп▒с╡ЭскП╩С█╡├дсоес│мсжетж╣с╕бсжл█╡▌ЕтГ╣сонтк╡с░ЖсЭЕсоетАлрв╣сже╫┤тАмс░ЖсЧнр▓╜█╡ сжйс▒╢рб╣┼БтаЩсжйтж╜┼ЦeспХс│м▌ЕсЕЭспЭсоесЕЭржн┘йси▒рое╩СсЫНсмХтАлрб╜тЗ╜╫ЩтАм┼Цe собсЗйсжйqсое█▒╙Э├нтж╣с╕бр╕н ╔Щр▒и▌Е┼Б╟НсХ╛с╕е┼Фси▒тГ╣сБ╢сжерв▒█╡├драес│м с╕бсжл▌Е сЧ╡с╕втпй┼Бсз▓спХсо╣смКсДб╘есФй█╡ражтж╣▌Е╔Щр▒Н▌ЕсЕХтАл▄йтАмсФНрпнсо╣спжс░Жси▒сХ╜█╡┼Б сз▓спХтк╡с░ЖсЭЕсое╟НсХ╛с╕е┼Фси▒рв▒╩Сраетж╜▌ЕспХржн┼Бсз▓спХaс▒▓╔Этж╣╩Стп╣реЕ▌Е р╗Хтк╡с░ЖсЭЕa█╡├дсое╠Эр╕ХсЩ╣спй▌ЕсЬЕтЬЩр▒йсЬЕaрб╣█╡с░ЖсзБр╛Эсоес╕б╙╣сХ╜a сзЭтж╜▌Е├С╙╣с▒╖собсБ╡▌Жсоес╕б╙╣сзЭтж╣█╡─ЮсмСси▒рае╔Щр▒Нтж╣▌Е рй▒тж╜┼Бсз▓спХ█╡сЬ╛сФНскбсВСсДбсоеzсоб┼Фси▒сХ╜тж╣█╡├дсоер╣ЕсмСсЭМсиХтж╜▌Етк╡ с░ЖсЭЕ┼Эс░Бсп▒р╕Н сВЖ╔Щр╖и┼Эр╛Э╔Щр╖исобтЖ╜тАлтж╜▌бтАмр║бр╕НриЙсиХроЙр▓Ерв▒█╡├дспХс│м▌Е

76 | Korean Monthly Business Magazine


├ж├М═ЖтАлреТ█ЛтАм

тк╡с░ЖсЭЕсо╣с│жр╢╣█╡тЙЙтиЖси▒ржСрпЭсЦБтФ╛тзБсЩ╣спй▌Е▌Ер╕н спХржнсФНрпнсо╣тЙЙтиЖсР▒сжетАл▄йтАмрпЭ┼Бсз▓спХсо╣тЙЙтиЖрае┼Бр▓ЕтзХ сзЭтж╜▌Е

╥МржкрйЛрйЖр┤ЬрйдрдмроДр││ри║ржОржЙраЗ╙л

р┤╡█┤раГтАл╫░тАмробрм┤рйЛ╪Мр┤о╥Щрй║рйН▀к

тк╡с░ЖсЭЕсо╣с│жр╢╣█╡тЙЙтиЖси▒ржСрпЭсЦБтФ╛тзБсЩ╣спй▌Е ▌Ер╕нспХржнсФНрпнсо╣тЙЙтиЖсР▒сжетАл▄йтАмрпЭ┼Бсз▓спХсо╣тЙЙ тиЖрае┼Бр▓ЕтзХсзЭтж╜▌Е

ткЭ╘Х┼БсГнс╡Э╩СсЕХ▌Е█╡тЛОтВНтж╣┼Б─Кр▓Етж╣█╡├дспХ ┼Бсз▓спХсо╣сФ╛тк╜р╛Щс▒╜р╖ЭтзХ─Стж╣█╡aс░ЖтмЙ┼Эс▒вспЩ сВКсГ╢спХ▌Е

╒йр╛Х ╩лспХa сз╢соб тк╡с░ЖсЭЕсоб сБ╡рпнс╕втж╣с╕б сжл▌Е ╒к╒ктпйр╝Йрп╣р╖Э╓ДсиХсХ╜смКсДбсоесЕЩрдЕтИКсЗетпйрдЕ тГ╣р╕Нр╖ЭтзБсЩ╣спйраер▓╛тзХс╡Эсп▒р╝Йрп╣р▓╜сВСсЦЕр╛Эсое р╛Ь█╡├дсобсЕЩтАл▄ЖтАмс▒вспЩтзкра║спХр╗С ╘есФй╙╣сЦЩ╔БсБ╜сФ╛ раес╡есйНс╡б▌Е

┼Бсз▓спХaтк╡с░ЖсЭЕспХсжетАл▄нтАм┼Фси▒смКсДбсоесЕХсж╣соержн спЭ▌Йсоб╘есФйр╖Эскес▒етпйс▒╜├СтзХс╡Э█╡├дспХтжесл╡тж╣ ▌Е▌Йсп▒╔Ъс▒вспЩтиЖспХспй█╡сЦЩс▒╢с▒╜р▓╜╘есФйр╖Э▀П с╕бсжл█╡├дспХс│м▌ЕспЭсЬ╜с▒всоЭр▓╜█╡╘есФйр╖Эaр╕Х сЩ╣спйс╕бр╕нскесДЮтж╣├нс▒╜├Срб╣с╕бсжл╩Сржнр╛Щси▒zсоб с░ЖсЧнси▒рй▒смКсДбсоесЕХр▓Е┼БтзБсЩ╣спй▌Ето╡тпйрпЮ сЬЕреТсо╣тв╜сВТс▒╜р╖ЭсФНсмКтзХсХ╜╘есФйр╖Эс▒╜├Стж╣█╡─Ю смСa╔Щр▒Нтж╣▌Е

тЙЙтиЖси▒ржСрпЭ}сВКтй╢тк╡с░ЖсЭЕрй▒█╡рл╜╠▓спХспй█╡ та▒сШетй╢тк╡с░ЖсЭЕсоесЦБтФ╛тж╜▌ЕтЦнрв▒р╕НaтАл╫│тАм├С╙╣╘П ├С╙╣сЦБтФ╛соб▌Есз▓тж╣├нтзБсЩ╣спй▌Ержнр▓╜█╡сФНрпн со╣тЙЙтиЖ┼Э┼Бсз▓спХсо╣тЙЙтиЖспХ▌Ер╖ЭсЩ╣спй▌Ерл╜╠▓ спХспй█╡тк╡с░ЖсЭЕсоб┼Бсз▓спХa┘йси▒роес╕бсжл┼БтаЩ сжйтзЙсое█▒╙есЩ╣спй▌Е█╡с░Жс▒▒спХспйс╕бр╕н смКсДбтме ╘есФйa тк╡с░ЖсЭЕ сжйси▒ сЭ┤сйНсХ╜ сЭМсиХтж╣╩Срае тж╜▌Е тЬЪтпйтк╡с░ЖсЭЕспж╟Нси▒р╛ЩспХтАл▌НтАмр╕С─ЮсмС█╡╘есФйa сЫЮ├нсЛБс╕бс╕бсжлсоЭсАбр▓╜р╛ЩсоериЭсиХс╡Э█╡├дспХ╙╣ соесЩ╣спй▌Е с╕бспЩсо╣┼Бсз▓спХт▓▒тжера║спХт▓▓█╡сп▒сЭБсо╣сДб╘есФйр╖Э р╝Ь тВЩ╩Ср▓╜ соБр╗жтж╣▌Е тжера║спХ█╡ сФНрпнспХ реЕсиХскб сзЭр╕нсВСсДбсоетж╣█╡▀С с░НсБЩспй█╡├дсоб▀П}aспй █╡тк╡с░ЖсЭЕсоесФНсмКтж╣р╗ХсХ╜спж╟Нс╝ЮсоЭр▓╜р║Щр╕Нр╖Э╘Х тАл╫┤тАм█╡▌ЕсДб╘есФйaсЭМ▌Е█╡реРсмКсДбсоесЕЩрдЕсВСсДб спХ╥╛╙╣р╗ХсФНрпнсоесЕХр╗Ст▓▒сзЭскЪт▓▓├Ср╕С▌Й▌Ет▓▒ спХ╘есФй╙╣█╡├дсоесЛЙр╕НтК╣смнтАл▌НтАмрпЭт▓▓┼Бсл╡╟Нтж╣ реРр╕▒спХ▌Ес╕б╙╣тК╜сиЦтКВсобсжетАл▌Е▄йтАмсФНрпнспХ┼Бсз▓ спХсо╣смКсДб╘есФйр╖ЭсЭМсиХтж╣█╡р╕нтУЭ┼Бсз▓спХреЕраесмК сДб╘есФйр╖ЭсЭМсиХтж╜▌Ержнр╛Щси▒сиХриЕтк╡с░ЖсЭЕсоесФН смКтж╣реРтЖ╜сЧнтж╣р╡Йси▒рв▒сГйспХсФвсобсмКсДбсоетК╣смн с╡ЭсиХсзЭтж╜▌Е тк╡с░ЖсЭЕсое}сВКтй╢си▒сХ╜та▒сШетй╢соЭр▓╜сБ╡╨Э▌Ер╗Х с▒в со▓тзБсЩ╣спйраер▓╛}сВКтй╢тк╡с░ЖсЭЕсоесБ╡р▓╜тК╣смСс╕б сжл┼БсиЭр╕йeрв▒}со╣тк╡с░ЖсЭЕсое╙╣рпбтпйтАлрв▒сже╫┤тАм сиХс▒всо▓сЬ╜тФЕсп▒

р║Эс▒бсмКсДбсое▌З┼БтмЙсЧнсЦЩс▒╜ сБЩсФ╛р╛ЭсоесЗетзХтж╣█╡ тмЙ┼Эр╖Эaс╕е р╖Эсп▒р╕Нси▒сРнр▓Ерв▒сиХсмКсДбсо╣тБн╠Э╩С скб╘есФйр╖Эскес▒етпйсЗетзХсЬ╜тФЕсп▒тмЙсЧнсЦЩс▒╜aсиз▌Е р╗ХсжнтО╜р▓╜▌З┼Б▌ЕсЬ╜р╛Эр▓╜▌ЗсжесХ╜╘Йсоб╘есФйр╖Э с▒╜├Стж╣█╡├драесВКсГ╢спХ▌Е╔Щр▒СрдЕ╘есФйс▒╜├Сс▒╜р╖Э сРнр╕Н┼БсВКр╛ЩсоетАлрв▒сже▌МтАм├С╙╣рл╜╠▓спХспй█╡р╛Э├ХсоЭ р▓╜▀ПсиХс╡ЭсиХр╕йр╖Эржн╩нс╕б╩С▌Ер╕Нсп▒ с╕▓си▒ ┼Бсз▓спХр╖Э ▀Ср╕Н┼Б скЙ тДМ╘Бси▒█╡ ┼Бсз▓спХa сЪЙсиХсГер╕Н█╡─ЮсмСраер╕псоЭсАбр▓╜сЫЮ├н┘йси▒рое█╡┼Ф си▒тк╡с░ЖсЭЕсоерв▒сп▒с│б▐╡с╕▓си▒спЦсЩ║тзХс╕ердЕс▒╢тзХ рв╡с░ЖсЧнр▓╜с│С╔йсжКскП─Йс╡Э█╡├драесВКсГ╢спХ▌Ерй▒ тк╡с░ЖсЭЕснетК╣р╖ЭскП╩Х─ЮсмСси▒█╡┼Бсз▓спХр╖Э▀Ср▓Еa сХ╜сЕХсйНс╡Эсп▒vсж╢с▒всоЭр▓╜тмйр▓ЙтзБтжесл╡сизспХсЕХ сйНс╡Э╩Ср╕нтзХраесЫЮ├нтВЯсжеiсЩ╣спй▌Е ┼Бсз▓спХр╖Этмйр▓ЙсЬ╜тФЙ▌Е█╡├дсобр╛Хр╝Йтж╜сФ╛bспХ▌Е ┼Бсз▓спХрпЭ█╡ра║р╛Эсо╣тЬЪсЦТсоеспХтзХтж╣┼Бс│Хс╡▓тзХс╡Э █╡├дспХсмСсЦБтжесл╡тж╣▌ЕсГнсоес╡б▌Е├С╙╣сФНсФ╛тк╜ соесЕХткЩтзХс╡Эс╕бр╝Ьтж╣█╡─ЮсмСси▒█╡┼Бсз▓спХaaс│Т соерв▒р▓ЕсмнтзБсЩ╣спй▌Е╔Щр▒С─ЮсмС сФНрпнспХсиз█╡─Ю смСси▒р╕нтк╡с░ЖсЭЕсоеa┼Бaс│ТспХ╔ЭтГ╣си▒спйсоЭр╗Хтк╡ с░ЖсЭЕсое╠Эр╕Н╩Сраетж╜▌Етк╡с░ЖсЭЕсжетАл▄нтАм┼Фси▒смКсДб соесЕХсж╣соержнси▒раесГнсоес╡Э├С╙╣тк╡р╖Э╘Хр╗Х▐╡тУС сЬЕтЬЩр▒йсЬЕр╖ЭсБ╝сжеспХсФвтж╜с░ЖсЧнси▒сЪЙсиХсХ╜смКсДбсое сЕХ█╡сЬЦ┼бсоеaс╕йсЩ╣спй▌Е тЗ╜тГ╣сБ╢с▒╢соЕ сБ╣р▓Ера║р╛Э┼Э▐╡сЗйсиХсФХсжеa█╡сГ╢ 77


─Щреб*5

тАл▌Е▌ЦтАмрлУ▌Ж╙лрлУрвХржЙ╒лри║ рйОрйЩ▄╜╤А╙А╙Ър│атАл▌╕╫░тАмl рвРтАлрйН▐ЭтАмр░в╓Ц╥Щра╜тАлрйЛ╪ЪтАмр░врйН╥ЧрлУтАлрйЛ╫атАм╥Ар│жтАл╪╜тАмрм▓рвУрж║р┤ЖтАл▌╝тАмрдитАлрзД╪ВтАм╙ЯркХрйЖ╥ЕркГр│бр▓Г█атАл╫░тАмрйТри╖тАл╫Щ█┐тАм╪МтАл▌╝рв║╫ЩтАмр│арлУтАл▐ЗтАмр│атАл█┐рвЮ╫ЩтАмриПтАл▐ЫтАмркГ┘ЮрйЛтАл┌ГтАмрзб ▄╡╤мрйЛтАлрвР╫░тАмрлХри╣рлУ╒жрйО р┤ЗрлУрди╤Б ▐╣╥╢тАл█ЖтАмрдЯ▀орйЛ╤дрдЯро╕▀░ргОргЕр░врзВрв┤╤Т▌Жр│в╥╢ркГргЩра╝рйЩ╤Арй╗рй╗рдир┤з &(6 рзВрн╗р│БтАл╪к╪╜тАмриЕр░НрйЖрйН╥ЧрлУтАл╫атАм рпУргИр▒бровtржЙрйЛu$)3рзНр│жтАл╫СтАмрдЯ

!рм▓рвУрж║р┤ЖтАл▌╝тАм╥Щ22ргГ╥З с▒╜тВЙсФСсижтйвр╗жспХ╟Оaс▒втк╡рв▒р▓╜риБскЕр╖Хр╗ХсХ╜сФй р▓╜смХсЬ╜тАл▌бтАмр╖ЭтАл▌бтАмсКетж╣█╡спЭсп▒р╕Нс▒╢тВжспХтАл╫ЭтАмрпб├Ср╕Н ▌Е▌ЙсЩ╜спЭсп▒р╕Н█╡р▓╜сЕиспХ╙╣спЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмсоЭр▓╜тАл▌бтАмтДХ рвБтЦнтАл▄йтАм┼Б╔кспЭсп▒р╕Нр╖Эр╕пспХр╕нреЕсиХсзЭтж╜▌Е█╡с╡Э с░Жраеспй┼Б скЕтпйр▓Етк╡спХтЬЩтЛЭрпЭспЭсп▒р╕НaспЩ┼Цс╕б тАл▄ЖтАмси▒снетй▓сБ╝соетЦСспХсАбр▓╜ сж┐соЭр▓╜█╡сЙ╡р╡ЙтЛЭрпЭспЭ сп▒р╕НaспЩeси▒├н▐╡сжйс▒етзБ├дспХрпЭ█╡с╡Эс░Жраеспй ▌Е▌ЕсЬ╜р╕▒тзХ тЦ╡р▒йр╕йтНбтЦС╙╣таЩсо╣с▒▒сжер╖ХсБ╡спХтЬЩ aсФНрпЭс╕йс╕б ╩Ссп▒╙╣сзЮсФНaсФНрпЭс╕йс╕бaтАл╫ЭтАмс░вс╡▓ спЩсЦйспХ▌Е

спХ▌ЕспХ├дсоескЕтеерпЭспЩскЙрпЭспЩсйС─СсЦЩ─е 00

рпЭ┼БсЗбр╖Щ▌Е

спХспХсЫйси▒тзХтАл▌ЦтАмсоесиЬ╩Сснетж╜тж╣╙╣со╣сФйр▓╜смХ┼бс▒▒ соес▒╜╩СтзХсЕХр▓Етж╜▌Е╔Щс▒еси▒р║Эс▒бс▒╜тВЙсФСсижтйв р╗жспХраетАл▌бтАмтДХр╛ХсииспЩс╕бс▒╢со╣тзХсЕХсп▒сФНрпнреЕр╕й▌Е ╔Щс▒╢со╣aс▒╜bbспХрпЭткЭрпбсЬЕр▒НсмЩтЦнтАлр╕▒▄йтАмспХ▌Е

▌ЕсЬ╜ р╕▒тзХ с▒╜тВЙ сФСсижтйвр╗жсо╣ ─С┼Эр╛ЭспЩ ре╡с╕бтЦЩ ╩СсЪБ┼ЭспЩтЦС╓Шсоес▒╜тВЙсФСсижтйвр╗жсо╣─С┼Эр╛ЭспЩс▒╜ с│Ссиж┼Эс▒╜т░ТтВЙсФСсижтйвр╗жсо╣─С┼Эр╛ЭспЩсоБтШЦсиж си▒с▒всмКтзХсоЦтзКс▒вспЩтйвсЭБсоеaс▓ЩскЕ─Б▌Е█╡роЬспХ ▌Ер╕йтК╣с╕браес▒╢сЕХскбс╕бтжЭси▒сЬЕ (14 р▓╜раер▓╜с╕б раескб╞▒тШЦсФвтлКсое┼БсЬЕрпбтпй▀СспХтЦСтк╡тзй▐╡тАлт▓▒▄йтАм ╘ХсКе├нспХсЦ╣т▓▓спХрпЭ█╡таЩр╕Нтж╜р╕┐тИЕтй╢сййтКВсХ╜сКесЬЕ aaтАл▐╣тзй▄ЖтАм├дтГ╣р▒Эр╕▒спХ▌Ер╕ктпй█╡раер▓╜си▒сХ╜рае тВКсййс▒╢сЬ╜eсоесййтКВтж╣┼Бaс░ЖсЛБр╖Щ╩Щсоес▒╜сжйтзХ с╡Э█╡╘ХсКе├нспХсЦ╣спХсиз█╡сФвтлКсобспХс▒╜█╡сФвсФврае тж╣╩СсЭМ▌Е╔Щр▒С▀Сс▒╜тВЙсФСсижтйвр╗жспХспЭсиХ╙╣р╗Х спХр▒СсФвтлКспХс▒╜с│Ссиж┼ЭсоБтШЦсижс▒есБ╣си▒├ЩтД▒сГнсиХ с╕е▌Е█╡сз╣╩С▌Е

сЦЩ─е─Юс▒╜тбНр▒Э 8&' со╣ тУХрпЭсмСсЬЕ сЫйсБ╡тее тлнс░ЖспХ ╓е см╡ ▌ЕсЕХсЬЕ тбНр▒Эси▒сХ╜ с╡ЭтВЮтж╜т▓▒с▒╜тВЙ сФСсижтйвр╗жт▓▓со╣тзЦсЭНсобсФНр╛ЭспЩтЦС╓Ш снЙсиХр▒НсЙ╡с░Ж тК╣ реТсоЭр▓╜ скЕтеерпЭспЩ BUPN тйесЭЕсЦЩ─ер╖Э скЙрпЭспЩ CJU сЦЩ─ер▓╜┼БсЬЕрпбтпйскП─ЙтАл╫┤тАмсонсоЭр▓╜сЯЙ спХсКж▀С спХтЦСр╖Э спЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмсоЭр▓╜ сЗесХ╛тзХ ┼Б~си▒├н т▓▒р╕┐тИЕ тй╢сййтКВсХ╜сКесЬЕт▓▓р╖Эс▒╜┼Цтж╣█╡сЬ╜тАл▌бтАмaскЙ▌Е█╡├д

с▒╜тгйсоб┼Цс░ЖсоериБ╙╣сЧнсКесп▒со╣сЧ▒соЭр▓╜скП─Йeтме си▒рае─есЧосиж▀СспХтЬЩрб╜▌Е┼Бс░Ж╙╣р╗ХсЩ╣р╕НтзХс╡Э█╡ "4р╕нспХсжетАл▄йтАмрпЭсФНсмКсГ╢соесжнр▓Ес╡Э┼Б╘Бр╕й▌Есиж▀С спХтЬЩтзХс╡Э█╡сЭЕсЬ╜eсХ╜сКесЬЕaспХр╡ес▓ЩсзЭтж╜▌Е┼Ц соБ─Юс▒╜раеaтАлтзХ▄ЖтАмс╕е▌Е┘еaс╕▓спХ╙╣тВЙaтжесл╡тж╜ с╕б ╔Щ├Щ┘еaaс╕б┼Бспй█╡с╕бтЭнсжжтзХсХ╜сХ╜р▓╜сйС ─СтзХс╡Э█╡сХ╜сКесЬЕaaтАлтзХ▄ЖтАмс╕бтАлр╕▒▄йтАмспХ▌Е

78 | Korean Monthly Business Magazine

ргГ╙ЯрзВтАл┌дтАм█╕р│йрлХtтАл▄╜раЫ╪ВтАмр┤ЗрвЬu ╔Щр▒и▌Ер╗Х спХр▒С сФСсижс▒в сДбтк╡█╡ тВЙ сФСсижтйвр╗жсо╣ тк╢с░ЖспЩa сжетАл▄йтАмр╗Хс▒╜тВЙсФСсижтйвр╗жспХрпЭсЗйр╕Хр╕н тУЭсФйр▓╜смХтйвр╗жспЩa р║Эс▒б─Юс▒╜тж║с▒вспЩтКВр╗Хси▒сХ╜ржСс▓ЩсЕХсп▒сжетШС BUPN

собсЕЩс╕йс▒всоЭр▓╜┼Цeсоес▒▒соБтж╣┼Б ╔Щ├дсоеспХра║тж╣ ┼Б─СтзКтж╣█╡▀Сси▒╒йс╕бр╖Этжесл╡р▓╜тж╜▌Е├н▌Еa см▒сЕЩ┼Эрй▓zсобсЕЦс▒╜aсЗйaтАлтж╣▄ЖтАм╩Сржнр╛Щси▒ т▓▒сже тШСсФСсижт▓▓собтпНсЧнсЦТсое╩СсБ╣соЭр▓╜тж╜┼Бс▒ес▒вспЩ─Ю с▒╜тж║соЭр▓╜сЦЕр╗жтзХск╡▌Есййр╖ЭреЕр╗Х ╩Сс│Хс▒╜с│Ссиж ┼ЭсоБтШЦсижсобтж╜─етмЙсмКтДХqсо╣сГ╢тК║спХ╙╣тЭнр▒йтШБ со╣сГ╢тК║соЭр▓╜сп╣сЦЕр╗жрб╣сиХск╡▌ЕсБ╣р╗Х сКетЬЩ CJU █╡ ┼Цeсоес▒▒соБтж╣с╕бсжл┼Бси▒╒йс╕бсФНсмКспХс▒всоЭр╗С см▒ сЕЩ┼Э╟НсДеспХсиХр▓ЕсмХсЕЦс▒╜aaтАл▌Етж╣▄ЖтАм╔Щрп╣сХ╜т▓▒ сКетЬЩсФСсижт▓▓собсФйр▓╜смХ─Юс▒╜тж║соетжесл╡р▓╜тзй▌Е ╔Щр▒и▌Ер╗Х сжетШСсФСсиж┼ЭсКетЬЩсФСсижспХсХ╜р▓╜╩ХсБбтпй сФвткЩсп▓смКтж╣█╡00сЬ╜тАл▌бтАмси▒█╡сиХриЕ─Юс▒╜тж║спХтШЦ смКрвБ├дспЩa сФйр▓╜смХтЮЙр▒Н▌ЕспеспХтжесл╡тж╣▌Ер╗Хс▒╜ тВЙсФСсижтйвр╗жспХрпЭсЗйр╕Хр╕нтж╣р╗С ╔Щр▒ис╕бсжл▌Ер╗Х ╩Сс│Хсо╣сФСсижтйвр╗жтЬбсжйси▒сХ╜сЦЕр╗жaтАлтзБ▄ЖтАм├дспХ▌Е сФСсижс▒вспЩтКВр╗Хси▒сХ╜ржСс▓ЩсЕХсп▒тНХтеЙтЦСскбр╝ЙсБ╡спЭ


─Щреб*5

╩СсЪБспХспЩтЦС╓ШсоетШЦтзХсФНрпн┼ЭсФНрпнсоеспХсиХс╡Э▐╣ сЬ╜тАл▌бтАмси▒сХ╜сЦЩсФвсо╣р╝ЙреБсФНр╛ЭреЕспХсХ╜р▓╜с▒╢сЕХр╖Эс╡Э ┼БсБ╝├нрб╣р╗Х ╔Щ─ЮсмСсо╣сЩ╣█╡╩Стж╣╔ксЩ╣р▓╜█╣сиХ ╘Б├дспХ▌Е╔ЩржнaтАлтж╜▄ЖтАмсХ╜сКесЬЕреЕсоесмСр╕Н█╡┼Э сйС тйес░Н тЮЙр▒Н▌ЕспесоЭр▓╜ сЦЕр╗жтж╣┼Б сййтКВтзБ сЩ╣ спй сое╩н тзЩрд╜тбСспХрпЭ█╡тШЦсЭБс░ЖсКеси▒тНХтеЙтЦС╩СтАл▄ЖтАмсое ╓ДсиХс╡б сЬЕр╕йтЬЩтбСр╕нсоЭр▓╜ р╝ЙсБ╡спЭ сЬ╜тАл▌бтАмa сйХр▓Щ█╡ ▀С сФНр╛ЭспЩтЦС╓Ш┼ЭсКж▀СспХтЦСскбспЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмсо╣─СтзК соб ┼ЭсйС сиХриЕ сЬ╜тАл▌бтАмр╖Э сйХ ├дспЩa ╔Щ├дсоб тйвр╗ж спЭ╩н с▒╢сЕХтШЦсЭБтйвр╗жсо╣тк╢с░ЖспЭ╩н с╕б╔йсоб▌ЙсиЩ спХсЫЮс╕бсжл▌Е ╔Щр▒и▌Ер╗ХспХс▒╜спЭсп▒р╕Нр╛Щс▒╜р▓╜рансжеaсЕХсп▒с▒╜ тВЙсФСсижтйвр╗жсЬ╜тАл▌бтАмaскЙ▌Ер╗СсмСр╕НaспЭсп▒р╕Нр╖Э├Т с▒╢тж╣█╡спХсоБ█╡спЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмспХ╙╣р▓╜сЕиспХспЩeсоетАл▌бтАм тДХтзХ смСр╕Нсо╣ спЭсп▒р╕Нр╖Э сЛЭсж╕сже i ├дспХрпЭ█╡ сЗй сжйси▒сХ╜▌Е

сФвтАл▌бтАмс▒всоЭр▓╜сЕЦс░Втж╜см▒сп▒╙╣сЗесп▒█╡▌Ер╡Й╩СaсЫЮ с╕б сжл▌Е спЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмсоб рй▓рй▓тж╣с╕бр╕н р▓╜сЕисоб сжес╕в ╒╣сиХс╕б╩СспЭсгЕспХр╗С┼Бс░Жраесп╣╙╜▌Е╩С─ер╖Эсжй с▒╢с▒всоЭр▓╜смбс╕вспХ├нтж╣█╡├Хсжес╕всобсЫЮс╕бсжл▌Е р▓╜сЕитДОсЧн╩Сa╔ЩтШБр▓╛тАлтж╜▌Ц▌ЦтАм├драе╔Щржнр╛ЩспХ▌Е спХр▒С┼бс▒▒си▒сХ╜сЖЕсоержн сиХриЕспЭсп▒р╕НaспЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАм соЭр▓╜┼БсЬЕрпбтпйтАл▌бтАмтДХaтАл▌Етж╣▄ЖтАмр╗Х╔ЩспЭсп▒р╕Н█╡с│С р╕нeсФНрпЭс╕йaтАл▄ЖтАмсЦТспХтАл▌Е▌Е╫│тАмсЬ╜р╕▒тзХ╔ЩспЭсп▒ р╕Нсижр╛ХaспЩ┼Цс╕бтАлтГ╣▄ЖтАмр▒ЭсКетЬЩр╖Э▌Ер╡Й█╡╩СсЪБр▓╜ скесДЮтпйтАл▌бтАмтДХрвБсЩ╣спй▌Ер╗Хснети╣тж╣▌Е█╡роЬспХ▌Есйй р╖ЭреЕсиХ с▒етк╡сГйткЩр╖Эр╛ЭсиХсЕХр╗ХтВЯсжесХ╜aр╖ХтД▒с╡Э █╡спЭсп▒р╕Н█╡┼ИсФНрпЭс╕йсЩ╣спй▌ЕсзЮсФНрпЭ█╡с╕всиж раеснети╣тж╣▌Есо╣сФНaс╡бтГ╣сВКс▒есоесп▒тЭ▒╩Сси▒╓ДсоЭ р╗ХтГ╣сВКс▒еси▒р╕┐├нсзЮсоес│Сс▒╜тзХсп▓собсЕктЪНси▒╓Д сиХс╡Э█╡спЭспХрпЭр╗ХспЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАм┼Э▌ЙсЩ╜р▓╜сЕисо╣тй▓сижспХ ▐╡тмЙсоЙс▒вспЭтЦнтАл▄йтАм╩н

с╕б╙╜ сЦЩ╩Сскб сЦЩ╩Сси▒█╡ ╩С─ескб zсоб ╩СсЪБ тйвсЭБсоЭр▓╜спЩтзХскЕтпйр▓ЕспЭсп▒р╕Нсо╣сЩ╣a█╣сиХ╙╣┼Б спЭсп▒р╕Нсо╣с╕йраетАлсже╫│тАмс▓нсоЭр╗Сспе╔йраескНрп▒▌Е╔Щр▒Н ╙╣сЦЩ╩Сси▒реЕсиХсХ╜р╗ХсХ╜спЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАм┼Эр▓╜сЕи сп▒ра║ тк╡реТ╩СсЪБсоетШЦтж╜тйвсЭБсоЭр▓╜тАлра║╫ЩтАмсФ╛сФСсЦТсоб╔ЩсиХ █▒ржнсЕХ▌Ераес╖╛aрб╜сБ╣р╗Х спе╔йраес╡е┼БспЭсп▒р╕Н сЩ╣раес╡есиХрд╜█╡сФйр▓╜смХтйесФвсое─Л┼Бспй▌Етж╣сГе рд╜ сКес╖йтАл▄йтАмсЬЕ р╕НсЙС█╡ спХр▒С тйесФвсоет▓▒тАл▌бтАмсЗер╕Н тйе сФвт▓▓ HSFBUEFDPVQMJOHQFSJPE спХрпЭ┼БсЗйр▒б▌ЕтАл╫ЩтАм ра║сФ╛сФСсЦТ┼Э спЭсп▒р╕Н сЧнрд╛ ─Юс▒╜сЦТс░ЖспХ ржСр▓╜ тАл╫ЩтАм █╡сФвтлКспХрпЭ█╡роЬспХ▌Е╔Щр▒Н▌ЕсЕХтАл ▄йтАмспе╔йсобт▓▒тАл╫ЩтАм ра║со╣тАл▌бтАмaт▓▓сйНсзЭр╕нтж╜▌Е█╡тЬбси▒сХ╜сГ╕сиХ╙╣┘е╟Н си▒├н╙╣спЭс▒╢сЧнрд╛соесЕХс░ЖтзХс╡Э█╡╩СсЕЩсЧнрд╛с▒╜рае р╖Эраеспжтж╣сп▒█╡с╡Эс░ЖраеспЭ┼Бспй▌ЕспЩeсо╣с│ХсиесЦТ соБс╕бр╖Эснетж╜сФНтлнс╡Эсо╣с▒всБ╜сФвсое╒╣сиХ сп▒сЕЩс╡Эсо╣ тДХс▒╜р╖Э соБс╕бтж╣╩С снетзХсХ╜рпЭрае сЧнсКесп▒р▓╜сХ╜со╣ спЩ eсйОтзБсоеснетзХ╩СсЕЩсЧнрд╛спХтжесл╡тж╣▌Е█╡сз╣╩С▌Е

─ЮсКесм▒спХрпЭ█╡ с╕всижсоб сФНрпЭс╕й ├дспЩa р╕нсзЮ ╔Щ спЭспХсЬ╜сЬ╜тЭСсЙнспХ $$57 р╖ЭтАл▌НтАм┼Бсп▒ра║р╛ЩсоесЦЕтК╣ тзХтзХ─СтзБсЩ╣спй▌Ер╗Х ▌ЕсЬ╜р╕▒тзХс▒есп▒р╖Э▌Ер╡Й█╡ ╩СсЪБр▓╜тАл▌бтАмтДХaтАл▌Етж╣▄ЖтАмр╗ХсзЮсФН▌ЕсонсоЭр▓╜сФНрпЭс╕й сЩ╣раеспй▌Етж╣с╕бр╕нсжетЭнтЬЩ╟НсХ╛╟НсХ╛соерансже▌ЕтАл▄йтАм р╗Ср╛Щс▒╜р╖ЭтзХ─Стж╣┼Бс╡ЭсБЭреЕсо╣сБЭсм▒соетзХ─Стж╣█╡ спЭспХсФвтАл▌ЪтАмсЗбсЗесоетВЙс╕бтж╜▌Ер╗Х сжетЭнтЬЩ─ЮсКесм▒соб скЕрп╣раер▓╛тжесл╡тзБ├дспХ▌Е

спХтГ╣р▒Э с▒╜тВЙ сФСсижтйвр╗жсо╣ ╩СсЪБ тйвсЭБсоЭр▓╜ спЩтзХ тАл▌бтАмтДХрвБ спЭсп▒р╕Н█╡ ┼ЭсйС р╛ХсииспЭ╩н сиХриЕ тЦнтУНтАл╫бтАм р▓╜с╕б█╡┼ЭсйСсиХриЕтй╢тФ╜со╣спЭсп▒р╕НсЗбтЦСснетй▓тзБ╩н спХр╖ЭтЭ▒▌Йтж╣╩СснетзХспХр▒Сс╕йр╛Щсое▐╣с▓ЩсЕХсп▒сж┐ соЭр▓╜со╣тЦнтУНтАл╫бтАмр▓╜с╕б█╡сКетЬЩскбс▒есп▒ см▒сп▒скбсЗесп▒ соБс▒есп▒скб сЭБ─ЮсЦЩтбН с╡▓си▒сХ╜ сиХриЕ ├дсое aс░Ж сп╣ ▌Ер╡Й█╡a

спХр▒С ┼бс▒▒си▒сХ╜ сЖЕсое ржн ╩Ссп▒рпЭ█╡ с╕всижсоб сФНрпЭ с╕й├дспЩa ╩СсФНр╖Эсп▓сЦТтж╣█╡├дспХ╩Ссп▒рпЭ█╡с╕в сижсо╣сЕЩс╕йспХрпЭр╗Хсжер╕йрае╔Щр▒Хс╕бр╝Йр╖Х─Б▌ЕскЕ█╣ со╣с╡ЭсЬ╛сЬ╜сЦЩр╖Эсжнр▓Ес╡Э█╡╩СсФН скЕ█╣со╣сзЭ╟Н─С ┼Эр╖Эс▒╢р╕НтзХс╡Э█╡╩СсФН█╡спХсБЩ╩Ссп▒реЕсЕХ▌ЕспЩ┼Ц с╕бтАл▄ЖтАмспХ▐╡сп╣сп▓сЦТтж╜▌Етж╣с╕бр╕н╩Ссп▒с╕всижсо╣сЕЩ с╕йсоет▓▒тЙЙс░Нт▓▓рпЭ┼Бтж╜▌Ер╗ХсФвтлКсоб▌Ер╖Х▌ЕсмСр╕Н сФНтлнси▒тжесл╡тж╜сиХс▓Б▌Ер╖Э▐╣с╕б┼Б спХр╖ЭснетзХтйес░Ж соеaсЕХ┼Бс▒вс▒йтж╜с▒ер╛Щaр╖Эр╕н╙╣спЩтЦСсЙСр╖Этж╣█╡ ├дспХ╩Ссп▒со╣сЕЩсижспХрпЭр╗Х ╩СсФНрпб╔Щс▒б╔Щ├дсоес▒╢ р╕НтзХсЦЩсФвси▒╘ХтАл╫┤тАм█╡тй╢тФ╜спЭсР▒спХрпЭр╗Х ╩Ссп▒рпЭ█╡ с╕всижсобсЫЮ├нсФНрпЭс╕бс╕бсжлсое├дспХ▌Е

t╙ЯрвРрйЪргБuрйЛ╒╜tроДрйжu╒╜рзВтАл╫╡тАм█▓ ╘кс▒╢тж╣├н ржСс▓ЩсЕХсп▒р╗Х смСр╕Н█╡ спХ с╡▓си▒сХ╜т▓▒сКе тЬЩт▓▓р╖Эaс░Жсп╣▌Ер╡Н▌ЕтНХтеЙтЦС╘Хси▒сХ╜теер▓╜╔Щ рп╣сБосоетШЦтзХспЩeсобсФвсФвтж╣█╡р╕псоб├дреЕсое╟Нтйе тзБсЩ╣спй▌ЕсЭЕс▒╜р▓╜р╛Эр╕Нс▒в┼Цeси▒сХ╜см▒тж╣█╡тйе сФвсоер╕нреЕсиХ╘Х█╡├ХсиХр▓Есмнрае сйвтк╡╙╣├нспесЧоси▒ сХ╜█╡р╛▒реБс╕бaтАл▌Етж╣▄ЖтАм╔Щ▌ЕсонсоЭр▓╜смСр╕Нa╩СсЪБ соетШЦтзХсп╣▌Ер╡Й█╡├дспХт▓▒с▒есп▒т▓▓▌ЕтЛХр║╡рпЭ тЭС сЙнспХ 57 сЬЕр╕йтЬЩтбСспХ╙╣тНХтеЙтЦСzсобсмСр╕Нр╖Эрв╣ р▒НсЭЭс▒есп▒с▒╜тгйреЕсоесФХтаХсЕХрпЭсиХтБн╙╣тмнр╖Отж╣├н с╕етк╡тж╣┼Бспй█╡с╕б спХс▒╜█╡сп▒ра║тВЙраес▒есп▒с▒╜тгйсоЭ р▓╜сБ╡╤╡тФ╜сЦЩ▌Е

с╕йр╛ЩспХ▌Е ╔Щрп╣раескЕр░Мра║сжй╘ЙсжеспйсоеспЭсп▒р╕Нa╟в╔йтж╣▌Е р╗Х т▓▒сЭБ─ЮсЦЩтбНт▓▓скб сйС┼брб╜ спЭсп▒р╕НреЕсое с╡Эр╝КтзХ сЕХсЬ╜рпЭ┼Бр╕▒тж╣┼БсЭЧ▌ЕсмСр╕Н█╡с▒есп▒р╖Э▌Ер╡Й█╡сЧ╜ сжЙси▒сКетзХ сЕЦс░Втж╜см▒сп▒ сЗесп▒ соБс▒есп▒р╖Э╒╣сиХсЭБ ─ЮсЦЩтбНс╝ЮсоЭр▓╜iсЩ╣р▓╛сЧосЩ╣р╛ХтВжспХ▌ЕтАл╪нтАм┼Цтж║╩С сЪБспХсжес╕всФвсмКтк╡рб╣с╕бсжлсоб├драе╔Щржнр╛ЩспХ▌Е тАл╪нтАмси▒сХ╜сГнсиХс╕б█╡тйесФвсоетКВс▒╢тж╣┼БспХтзХтж╣┼Бс│С с▒йтж╣█╡тАл▄ЖтАмр▓ЖспХсжес╕всобспЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмспХ╙╣с▒есп▒┼Цтж║си▒ сКетзХтйес▒бтпйриЙсиХс▓Щспй▌ЕржСрпЭсХ╜┘е╟СaскбсФНтлн с▒всФвткЩсп▓смКсоетзХсзЭтж╜▌Е├С╙╣ спХр▒СсЧнтШЦсоетШЦтзХ сЦЕрд╛тж╣┼Б ┼Цqтж╣┼Б тФбтй▓тж╣┼Б с│Сс▒╢тж╣█╡ тАл▄ЖтАмр▓Жсое тжесл╡р▓╜тж╣█╡спЭсп▒р╕Н█╡скЕр░Мра║сжйсФХсже╘Йсое├дспХ ▌Е┘е╟Сaсо╣р╕йсонсоетйЕсжер╕Н█╡спЭсоесиЩс▓Бa█╡спЩ ┼Цс╕бтАлсЩ╣тзБрае▄ЖтАмспй─Бс╕бр╕н тАл╪нтАмси▒сХ╜спЭсиХ╙╣█╡сДбтк╡ р╖Эр╕йсонсоЭр▓╜тк╣см▒тзХсижр╛Хр╖ЭсЩ╣тзктж╣█╡спЭсп▒р╕Н█╡ тж╜ра║сжйтАл▌бтАмтДХтж╣╩СaсиХр▓ЕсмЩ├дспХ▌Е ▀СспХтЦСсЗесХ╛a█╡спЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмсоЭр▓╜тАл▌бтАмтДХрб╣сиХраесЬ╜спХ скЕ $&0 █╡тАл▌бтАмтДХaсиХр▓ЕсмХ├драе╔Щржнр╛ЩспХ▌Еz соб╞▒сЩ╣рпЭрае сЩ╣сижсоетШЦтзХс╕бсЬ╛соес▒етж╣█╡╞▒сЩ╣█╡ тАл▌бтАмтДХaтАлтж╣▄ЖтАмс╕бр╕н сйС╟Нр╖ЭтШЦтзХс╕бсЬ╛соер╕нрд╜█╡╞▒ сЩ╣█╡тАл▌бтАмтДХaсиХр▓Ц▌Е╔ЩреЕсоесЕХреН┼Бaр╖ХтК╣█╡сЬЕ сЬЪспХ┼Бсп▒тж╣█╡╞▒соВсп▒█╡тАл▌бтАмтДХсЗйaтАл▌Етж╣▄ЖтАм

ркГрм▓рвУрж║р┤ЖтАлрйЛ▌╝тАм╤АркЛрзд╥Чрио╥ЕркГтАл╥Е╫ЩтАмркГргБрйдрзВтАл╪ктАмриУри║рк│рлУржНри║рг╜ рйХтАл╫░тАм╙ЯркХрйЖ╤мри║╥Чриор│а╥М╒гтАл╫АтАмрж▒ре╡тАлргБ╫жтАмрйдрзВтАл╪ктАмриУрйЛржЛтАлрг╜╪╛тАмрйХтАл╫░тАм рз░рй╗р╡жрвЮтАл█┐тАмриПр▓Г█атАл╫░тАмрйТрйЛр│ЫриЕр│атАл╫░тАм

т▓│скЕрп╣сФХсже╘ЙсоеспЭсп▒р╕Нси▒р╕┐тИСсмСр╕НсзБреЕсое╞▒ соВсЬ╜тН╜сзЭтзБ├дzсоб▀С сиХриЕспЭсп▒р╕Нaсж┐соЭр▓╜ соБр╕╛тзХсл╡ т▓┤тж║сЗбр╝ЙреЕтж╜тЦнсХ╜с│жс│жсБ╝█╡с╕йр╛ЩспХ ▌Еaс░Жс╡▓сл╡тж╜├Х╔ЩреЕсЦЩтАл▌бтАмси▒сХ╜соБтмЙтзй▐╣т▓▒ тВжсФвси▒сжксжесХ╜тж╣█╡с╕бсЬ╛сЬЦрд╛т▓▓с▒ер░Цсобсж┐соЭр▓╜ тШЦтж╣с╕бсжл█╡▌Е█╡├дс╕всижсо╣с│жр╢╣aс╡▓сл╡тж╜├д спХ сжетАл▄йтАмрпЭ ╔Щ спЭсое сиХриЬ├н сЩ╣тзктж╣█╡ сиХр╖ЩсоЭр▓╜ сЦТс░ЖсЬ╜тФН├дспЩaaспЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмсЬ╜тАл▌бтАмси▒▐╡тжесл╡тж╜

╥Чрио╥ЕркГ╤АргБрйдрзВтАл╪ктАмриУржЛрк╢рг╜тАл╪ктАм сп▒сЕЩс╡Эсо╣си▒сХ╜сФ╛сФСсо╣сл╡сЧн█╡тШБс╕б сп▒сЕЩ тАлра║╫ЩтАм спХ▌Е╔Щр▒С▀СскЕтеерпЭспЩскЙрпЭспЩсйС─СсЦЩ─еси▒сХ╜спЩ ┼Цс╕бтАл▄ЖтАм┼Э р▓╜сЕисоб сп▒сЕЩспЩa тАлра║╫ЩтАмспЩa смСр╕Н█╡ р▓╜сЕи┼ЭспЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмсоесп▒сЕЩсоЭр▓╜▌Ер╡ЙсиХсзЭтж╣█╡a тАлра║╫ЩтАмсоЭр▓╜▌Ер╡ЙсиХсзЭтж╣█╡a спЩ┼Цс╕бтАл▄ЖтАмспХсЛ░сиХa █╡спЭсп▒р╕Нр╖Эр▓╜сЕисЦЩр╖Э├ШсиХтзХ─СтзБсЩ╣спйсое╩н сжетАл▄йтАмр╗ХспЭсп▒р╕Нс▒╢тВжсоесБ╡╨ЩсиХсзЭтзБ╩н ╩Сс│Х─Ю с▒╜тж║собсФйр▓╜смХсЬ╜тАл▌бтАмсо╣тйесФвреЕси▒сЧосЩ╣р╛ХтВжспХ▌Е с╕б╔й спХ ржжси▒сХ╜ сГнсиХс╕б┼Б спй█╡ спЭспХ тйвр╗жспЩс╕б сжетАл▄нтАмс╕б█╡╓етБЕс╕б╙╣сЕ▒сзЭтЭ▒сДе╘Б├дспХ▌Е╔Щр▒Н ╙╣сФСсижс▒есБ╣си▒сХ╜сГнсиХс╕б┼Бспй█╡тйесФвреЕсоесЩ║┼Б тж╣┼БтАл▌бтАмсКетж╣█╡спЭсое├нсоер╕НтзХсХ╜█╡сжйрб╜▌Ес▒╜ тВЙ сФСсижтйвр╗жсоет▓▒тий╟Нт▓▓рпЭ┼Б ▌Йс▒╢тж╣█╡ ├дсоб спХ сБЩск╡▌Е┼БткЩреЕrсоериБ█╡├д┼ЭтУН├н▌Ер╖Хс╕бсжл ▌Е╩СсЪБтйвсЭБспХр╕нреЕсиХ╘ЭсФйр▓╜смХсЬ╜тАл▌бтАм█╡с╕б╔йсоЭ р▓╜сХ╜█╡сЦДсЗбр╖Х├н▌Йс▒╢тзБсЩ╣сиз▌ЕскЕтпйр▓Есж┐соЭр▓╜ смСр╕Нтж╣╩Сси▒тАл▌НтАмр▓Щ▌ЕсмСр╕Н█╡сжес╕вт▓▒тУСсДбтк╡со╣сФй сДЮ╓╣т▓▓си▒спй▌Е 79


╙г▌И▀жтАл▄ктАмроРрлГ тАл╪▓тАмрлЛржГрдж╥нрйГ

╩нр╕╛сДБр╖ХтК╣с╖йр╖Э сФН┼Эскб тзЙ╠╣ рбЭс╕б┼Б╩Ср▓╜ ранранр╕▒сжетАл╫ЩтАмр╖итж╣├н╟Нсмн╘жтАлсже▌Е▄йтАмсФО├Ср╕Н р╗ХсХ╜ спжсжй aрд╛ тЯЭс╕б█╡ сФН┼Эсо╣ собсобтж╜ тиЖ ┼Э╩л┼Бс╕етж╜╩нр╕╛сДБр╖ХтК╣с╖йaсп╣сиХсмЩр╕С▌Е

рйЮтАл раУрйЕ ▄КтАм рбЭс╕б┼Б╩С сжйсЭН H сФН┼Э т░Ч} ├ХтбНрае H р╛Э ╩нр╕╛сДБр╖ХтК╣с╖йH сБбaр╡Й ╥Д╙Ч▐╜╨║ сйСрв▒H сЧн╔й тметИИaр╡Й ▌Ес╕ер╕й█╣H ▄┐┘ТтАл▀в╫СтАм рбЭс╕б┼Б╩С█╡раетШСтж╣├нсЯНрдЕ┼Б╩Ср╕╛тК╣р▓╜ рв▒реЕ─Йсзи├нтаХ┼Б сФН┼Э█╡тВесЯН▌Е сзи├нтаЩрбЭс╕б┼Б╩Ср╖ЭсБ▓eтж╣┼Бaс░Жсп▒р╕Н си▒с▒▓тВКр▓ЖспХсФ╛╩Сраер▓╛сБбaр╡Йр╖ЭсБ╡р╖Щ▌Е сБЪсХ╜си▒├ХтбНраескбсзЮeсо╣р╛Эсое╓Д┼Б├Щс╛к тж╣├нiсжесЧнсЬЕр╖Эр╕нреБ▌Е сзи├н таЩ рбЭс╕б┼Б╩Сси▒ т┤Ъсо╣ сЧнсЬЕр╖Э ┼Бр╡Й сБ╡р╖Х┼Б╩нр╕╛сДБр╖ХтК╣с╖йр╖ЭтВесЯСсиХсФН┼ЭскбтзЙ ╠╣скНр╕Н┼Бранранр╕н▌Е тЮНсое тАл▌НтАм╟НсиХ ранран р╕н рбЭс╕б┼Б╩Ср╖Э сиЪсоб рдЕсж┐рдЕр▓╜рдЕс╕▓сиХaр╗СтАл╫ЩтАмр╖итж╣├н╟Ю█╡▌Ес▒▓ сЬ╜си▒тАл▌ХтАм┼Б╩нр╕╛сДБр╖ХтК╣с╖йр╖Э▐╡сиЪсиХраес│м▌Е ┬Э╪Д▌ЗрйН╤л7,36┬Э рбЭс╕б┼Б╩Ссо╣ соВс╕йсое тЖ╜тАл тж╜▌бтАмсЗбрд╜р▒Ю├н сФХр▓Е ранран р╕й█╡ ├дспХ р╕╝ тбНспЩтЬЩспжтАл ▌Е▄йтАм┼Б╩Ср╖Э таЭржн█╡сКе▄▒си▒▀П┼Б┼Б╩Ср╕╛тК╣р▓╜aсДо├нрв▒ реЕ╩втАл▌Е▄йтАм╔Щрп╣сзЭ┼Б╩СaтВГсиХс╕бс╕бсжл┼Бсзи ┼Б╒┤├нтаХс╕▓тАл▌Е▄йтАм┼Б╩Сaс░Жсп▒р╕Нси▒сБбaр╡Й р╖ЭсФХс╕╛сБ╜рпЭтгбсиХс╕бс╕бсжл├нтзКтАл▌Е▄йтАм

80 | Korean Monthly Business Magazine

р▓Пр░ЕроРрлГ ╤ДтАл╪╡тАмрйЬрд░▀Й

vрб╜с░Жси▒ сЦЩ─еси▒сХ╜ aс░Ж скЕрп╣рб╜ тК╣с╖й с╡▓ тж╣╙╣р▓╜ ╬Ютпй█╡ тЯ╣тФбтК╣с╖й╩нс╕б р╕╝сое ▐╡тж╣р╗Х спЦсЩ║тж╜╟НсЩ╣тзЙспХс╕бр╕нсФк▌Ер╖Щр╕╝сое█▒╙есЩ╣ спйсЬЦтАл ▌Е▄йтАмсЗбрд╜р▒НсмХ тЯ╣тФбтК╣с╖йa с╕╜├С╙╣ р╣Е смХр╕╝соес╡▓тк╡сЬ╜тФЦтАл▌Е▄йтАм

рйЮтАл раУрйЕ ▄КтАм сЭйтВесЧн сз▓сВСтЗ╡H сз▓тЭн} сзБткЩсБ╢т░Ч } тДОсз▓┼БтЗ╡} ▌Ес╕ер╕й█╣H рб╜с░ЖH ┼БтЗ╡с░ЖH ▌ЕсЬ╜р╕й╟Ор╛ЭN M тЯ╣тФбтК╣с╖й H сЬ╛смКсоБ ▄┐┘ТтАл▀в╫СтАм сЭйтВесЧн█╡сжЬсобрдЕсиЭсонр╛Эси▒тАл▌ХтАмaрв▒сий▌Е aтДХси▒тАлр╛Эсже▌ХтАм╩Ср╖ЭсЛб▌Е сз▓сВСтЗ╡ сз▓тЭн сзБткЩсБ╢соб DN тУН╩Ср▓╜ сп▓ ├нсЯС┼Б тДОсз▓┼БтЗ╡█╡▌Ес╕бреР┼Т├нсЯН▌Е ╘есКеси▒ сЬ╛смКсоБр╖Э сзЮe рв▒р╖Х┼Б ▌Ес╕е р╕й █╣ сз▓сВСтЗ╡ сз▓тЭн сзБткЩсБ╢сое╓Д┼БсзЮтж╜сЗйси▒ сХ╜сЗеe┼Бр╡ЙсЕЧ█╡▌Е т┤Ъсо╣ тВесЧнси▒ ▌ЕсЬ╜р╕й╟Ор╛Э рб╜с░Ж ┼БтЗ╡с░Ж тДОсз▓┼БтЗ╡ тЯ╣тФбтК╣с╖йр╖Э╓Д┼Бс▒бсиХaр╗СсЗес▒╢ рае╥┤спЩрдЕсЭйтВесЧнскбсВЖ┼ЭтзЙ╠╣─вреЕспЩ▌Е ┬Э╪Д▌ЗрйН╤л7,36┬Э спжр╕╝сиз├С╙╣спХ├дс▒б├дсБ╣тВНр╕нреЕ╩С╚бтВПсоб ╘Б vрб╜с░Жтж╣╙╣р╕нспйсиХраесВЖтж╜╔Щр╖испХрл╛ ржТспжтАлсз▓▌Е▄йтАмсВСтЗ╡╙╣сз▓тЭнреТсЗбс░Нр┤нр╖ЭреНсРо ╓Д┼БтК╣с╖й╩нс╕б▐╡тж╣р╗ХсйЭраер╖Э╘ПтЗ╡┼Бсйвсз▓ ╩нс╕б▐╡тзБсЩ╣спйсЬЦтАлсже▌Е▄йтАмсФОсжесФОсЭйтВесЧн█╡ сиЭсонр╛Эси▒ тАл▌ХтАмa рв▒р╗Х с│б ▐╡ сЭТсЭТтж╣├н с╖▒╩Щ сЩ╣спйсЬЦтАлтК║▌Е▄йтАмс▒вспЩ╟Нр║оспХ╙╣спй┼Б─СспХсЗб рд╜р▒ЮсЬЦтАл▌Е▄йтАм


౪ોచஐૃ кੜ࠴࠹߉

ӣ୮ӣ߄۷ஐૃ ପ‫߽੃޿ئ‬਴߉

81


æÌ͆‫॒ۋ‬

82 | Korean Monthly Business Magazine


‫ۍࢬࢢل‬Ϥ࣡

ࠃҌգ‫ݸ‬ ্ঙೠҌ ल঱૓‫י‬ ৖

83


86 | Korean Monthly Business Magazine


ۙşćь

87


INDEX aǍ e❱ Õv᜾⣩ Õ⇶ đ⪝ Ğእ ʼn⥥ Ŗᩑ Ŗ⧎⦞ᨦ ŲŁ ॵᯱᯙ Ʊ⫭ ə෨ࠥๅ ɩᮖ Τ ӻ᜽ Ԫ࠺ ‫י‬௹ႊ ‫׮‬ᰆ ‫ݚ‬Ǎᰆ อ⪵ႊ ษᔍḡᕖ ၙᬊ ႊᩎ ႊ∊฾ ት௝ᯙऽ ၵࢲ ႊ ᦸe ᄞḡ ჩᩎ☖ᩎ ᄡ⪙ᔍ ᄲ ᬱ ᅕᕾ ᅕᯝ్ ᅕ⨹ ᇡ࠺ᔑ እ ߑ እॵ᪅‫ݡ‬ᩍ↍ᩢᔍḥ እᷩ‫ܩ‬ ᜅ⍉ᖅ❦

YELLOW PAGE

ᔍᬑӹ ᔍྕᬊ⣩ ᔍₑ ᔾᖁ ᔾ ᙹ ᔾ᜾ ᔾ⪽ᬊ⣩ ᖙ┢ᗭ ᕽᱱ ᖒ‫ᙹ ݚ‬ᩢᰆ ᙺၶၝၶ ᜅ⡍⊁ ᜾‫ ݚ‬᜾‫ݚ‬ᬊ⣩ ᜾⣩ࠥๅ ᜾⣩ᱱ ᦦʑ ᧞ǎ ᧲༉ ᯕᇩ ᧁčᖝ░ ᧂᯱ ᨱᨕ⍉ ᩍ⧪ᔍ ᩎᘂɩ ᩕ ᙁ ᭚ॵᯱᯙ ᬕᱥ⦺ᬱ ᮁญ ᮁᦥ ᬊ⣩ ᮁ⊹ᬱ ᮁ⦺ᬱ ᮹ഭʑʑ ᮹ ඹ ᮹ඹᙹᖁ ᯕၝᔢ‫ ݕ‬ᯙᘥॵᯱ ᯙ ᯕᔠḱ ᯙಆ ᯙ▭ญᨕ ᯪⓍ ☁թ⥥ฑ░ᯥ‫ݡ‬ ᯱ࠺₉ ᖙ₉ᰆ౭✙ᙹญᦦᖙᔍ ญᇡ⣩❱ๅ┡ᯕᨕ⠱₉ ᰆ᮹ ᔍ ᱥʑŖᔍaᜅ ᱥᯱᱽ⣩ ᙹ ญ❱ๅ ᱥ⪵ᯕ࠺☖ᝁᯙ░֘ ᱶᙹʑ ᱶᬱšญ ᱶᮂᱱ ᱽŝᱱ ᳑໦ ᵝඹ❱ๅ ℎᗭℎᗭᬊᩎ ⋉Ǎ⪩➉ᖹ ⋕ᬕᖡย ⋕⠌ ⍅✝ ⍕⥉░*5 ┾᜽ ✙ಽ⦝ᔢ➉ ⦺Ʊ ⦺᜖ḡ ⦺ᬱ ⫭௲ ⦽᮹ᬱ ⪵ ྜྷ⧕᫙┾႑☖š ⪵ᰆ⣩ ⫭ĥᔍ ʑ┡

+gst


с╡Эсл╡сйСрпЮтГ╣т╗ЗсоБсмКтж╜с▒етк╡сГйткЩ со▓╔кс▒етк╡ aсЬЕсФН┼Б сЬ╜eсо▓╔к ─ЮтВСсХ╜сБЭсм▒ 1PMJDF ╟Н╔ктВЙ ╟Ор╕ЮсД▓см▒со▓╔ксЭЕ сЬ╜e ра║р╛Эсо▓╔к 341$" сГйсйОтШЦсйОсХ╜сКесЬЕ сЬ╜e сКесФвс▒етк╡ тк╡с░Н ─ЮтВС ╟Н╔ктВЙ сЩ╣раесо▓╔кр╛Щсо╣ сп▒ра║тВЙ┼Бс░Ж /3." с▒етк╡┼Бс░ЖсЭБ┼Б тК╣┼Э со▓╔ксЬ╜ /4810-*$& сЬ╜eтж╜╟ОсиХ 

4ZEOFZ)PTQJUBM

╔ктж╜сЭБ┼Б█╡ тж╜╟ОтШЦсйО┼бтжесл╡ ,PSFBOсоетВЯсобтмесйС─СтзХ с╡е├дсоесл╡тДО

bс│жс▒етк╡ ╘БсжЙ сЬ╜рд╜тАл▄йтАм╞▒слЩ тзХсФв тФбсЬ╜ с▒е╟ОсХ╜тж▓р▒йтбНтЬЩ с│СсЩ╣eр╕нсЬ╜e с╡ЭeсЬ╜рд╜тАлтзк▄йтАмсФНсжй╘Х тзХсЦЕсЕХ┼Б тйес╕бсЬ╜b

с▒е╩С &OFSHZ"VTUSBMJB *OUFHSBM&OFSHZ

р╛Щсо╣с▒етк╡ aсЬЕ┼Ц╔ксЬ╜р╛Щс▒╜с▒▒ ╩СтВЙ сГесЬЕ сВСсЬ╜eтв╜р╛Щсо╣ тАлтж║▌бтАмс╕етж║сЦЭтЦС р▓╜тШБ р║╡ре╡тНбсиХр╛Щсо╣ р╛Хр┤нсФ╛тк╜с▒╢сЕХсЦЭтФб сВСсЭНсм▒сХ╜сКесЬЕр╛Щсо╣ сГ╢с▒╢ сЕХтЬЩр╗ХтийсБ░реТр▓╛ сКнрпЭсмСрд╜сЕХткЩсЦЭтЦС сФ╛р╗жсо╣с▒етк╡ сФНсижтДХреТр▓╛ сФНтлнсЕХс░ЖсЦТсжй╘Х сЦТспЩтНЕсАЕтАлтЭС▄йтАм╞▒соВ сЦТспЩспХсБЭсп▒сйвсиХтеер▓╜╔Щр░Й сЧн╚╜р╝ЙсФНсижсХ╜сКесЬЕ сЧнсКесп▒┼БсБ╜сЦЭтЦСр╛Щсо╣ сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсйНтзксп▒с▒╢сЕХ сеСр▒й╩Стк╣см▒сБ░сЧн├С сиХр╕СспХсЕХткЩ сЬ╜e сйН╟н слЩр╛ХсЗб сйС╔йр╛Щсо╣ тж╜╟ОсиХ

сп▒ра║тВЙр╗ХтийсБ░реТр▓╛ с░ЖсзБспЩсХ╜сКесЬЕ тзБспЩ╟нр╛Щсо╣ $"4 тзксЕЦтзХ тЛХсмХсЦбр╕в $$"4сФ╛тк╜с▒╢сЕХсЦЭтЦС тк╡ %FQUPG'BJS5SBEJOH %FQUPG4PDJBM4FDVSJUZ &UIOJD"GGBJST$PNNJTTJPO -FHBM"JE$PNNJTTJPO /48сЦТспЩспХсБЭсп▒сйвсиХ╞▒соВ /48сйНтзксЦЭтЦС /48спХсБЭсЦТсЕЩсЗб сййсзЮсл╡ 3FOUBM#POE4FSWJDFT

с▒етк╡ ┼Бс░ЖсЩ╣р╕Н ┼Цс╡▓с▒етк╡ ╩СсФвсБ░сзЮсЧотк╢спЩ ╞▒тк╣см▒сйС─Сс▒етк╡ ╓ЕсЦ╡╒▒тШЦсйОсХ╜сКесЬЕ

р╛Щсо╣ сЗйтаЩсФНтзОс▒▓сЩ╣ р╝ЙсБ╜тбСсХ╜сКесЬЕ сЧнсКесп▒сЦЭтФб5FMTUSB с▒етк╡сФНсмКсжй╘Х соБр┤н

с╕▓с▒етк╡сйС─Ср╛Щсо╣ 35" 5FMTUSBс▒етк╡тЛХрд╜

сВКсШВ сЬ╜рд╜тАл▄йтАмрпЭре╡скЕреТтАл▌бтАм ткЩс╡Этж╜спЩ╩Сраж╞▒сВКсШВ .#$ткЩс╡Этж╜спЩсВКсШВ 4#4рпЭре╡скЕ 5"3#4тО╡р╕Нсжй57

╔Ъс░Ж (SFBUFS6OJPOсжй╘Х )PZUT #BOLTUPXO  $JUZ$FOUSF 3FBEJOH$JOFNBT "VCVSO Y TZEOFZ 4IPXUJY 5IFBUSF#PPLJOHT 5JDLFUFL 7JMMBHF$JOFNBT

тж╜╟О╩С┼б ╞▒соВсп▒тй▓тлн тАл▌бтАмсФН┼б сБЭс╡Этактк╡тШЦспЭсп▒р╛Щтлнсо╣ сКжтШБр╕Нсжес╡Этж╜спЩтлн сХ╜сЗбткЩс╡Этж╜спЩтлн с░НтиЖ╟СспЩтлнткЩс╡Эс╕бтлн с░НткЩс╡ЭтАлтж╜▌бтАмтДХсоВтлн с░НткЩтж╜╟ОсФв┼Цтлнсо╣сЧн тЕ╛сйвсФН┼б  сйвсФН сБЭсм▒сижр╛Х  спЭсБ╣тзкс▒╢сижр╛Х  р╛Щтк╡ ткосЕХсижр╛Х  ╞▒соВсижр╛Х тО╡тЬЩрпЭсЬ╜рд╜тАлр╛Х▄йтАмсйО┼б тТЩсЬЕрп╜рд╜с╡Этж╜спЩтлн тж╜╟О┼б┼▓┼ЦсФН тж╜╟Ос▒ер▓Ж┼ЦсФНткЩс╡ЭсГ╢спЩ тж╜спЩтлн сЬ╜рд╜тАл ▄йтАм тж╜спЩтлн ╘ЙсЗбткЩс╡Э тж╜спЩтлн сКжтШБр╕Нсже тж╜спЩтлн сХ╜сЗбткЩс╡Э тж╜спЩтлн тЛ╡сГерпЭ ткЩс╡Эс╡▓╟Ора║тбН─е

тзО┼ЦсФН тАлтзОтж╜▌бтАм┼Ц сжесЬ╜сже╙╣тзО┼Ц тПХтФбсЬЕтзО┼Ц

тж╜╟Ос╕бсФН с╡Э ╔йткЩ с╡Э тАл╫ЩтАмсДЙ┼Э}сБЩ с╡Э тАл▌бтАмсмС├ХсЦЕ с╡Э тАл▌бтАмсмСспЩтЦС╘ХсЦ╡╒▒ с╡Э тАл▌бтАмсмСс▒есп▒ с╡Э ▀СспХтПЕ с╡Э сЭБсйвтЦнтУН с╡Э с░НтАл▄ЖтАм╞▒соВ ╩Ссжесп▒ра║тВЙ тАл▌бтАмсмСсп▒ра║тВЙ сКесКетТ▒тК╣тФЙ ткЩс╡Эс╕бсФН сФЭсЦТр╛ЭсФС сФЭсЦТс▒есп▒ скЕсЬЕтЦ╜спетенрпбтЬЩткЩс╡ЭсГ╢спЩ скЙсЦЩтШЦсЭБ соБ┼Ц с▒╢┼бс░Ж ,("$ тж╜╟ОсВКсШВ┼ЦсФН тж╜╟ОсЬ╜р╛Щтж║тВЮсп▓╞▒сЭЕ

тж╜╟ОспЩсФЭ┼ЦсФН тж╜╟ОтФбспХсиХ тж╜спЩсЭБтй▓сп╡┼Бсжй╘Х тж╜спЭсобтзк сФвсЦБ тйетАл▌бтАмс│жтзКсФвсФН ткЩс╡ЭслЩтк╣собтзк (4╔бр▓╜сГн -(сФвсФН -(с▒есп▒сГ╢спЩ

тж╜спЩсиЩр│БсВКсШВ см╡e#64*/&44 сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс▒б╒▒ ╞▒сБЭс░Вс╕б р╕йспХрпЭспХтее спЭсл╡сЭБр╛Щ с▒╢сЕХсЦЩсФв с╡ЭeсФ╛тк╜с▒╢сЕХ тО╡сКе57 тУНр╕НсЬЕтГЕр╕НсЙС тУНр╕НсЬЕтГ╜тйЕр▒Хрд╜ тж╜╟ОсЭБр╛Щ тж╜ткЩспЭсЕХ ткЩс╡Э╟ОсБЭтйЕр▒Хрд╜ ткЩс╡Э╙╣рпЭ ткЩс╡Этж╜спЩсВКсШВ ,PSFB5PXO 4#4рпЭре╡скЕ 501сЭБр╛Щ 57тО╡р╕Нсже

тж╜спЩ▌ЙтДХ ╞▒сйОсп▒тй▓со╣тлн ┼▓сЕЦтлнткЩс╡Эс╕бтлн ╩Сраж╞▒сйНсп▒с▒йс▒╜тлн тАлтж╜▌бтАмсййсКесйОс░Ж╞▒тлн тАлтж╜▌бтАмсБЭ╟Оrс│жс░Ж╞▒▌ЙткЩс╡Эс╕бтлн рв▒рпбтАл╫ЩтАмсХ╜см▒ р╕йрп╣смКтж╜╟ОтАл╫ЩтАмспЩтлн сФв┼ЦспЩсйСтзКтлн сФ╛р╗жсо╣с▒етк╡ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜тж╜спЩтЦнтАл▄йтАмсЬЕра║ткЩтлн

сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАмспЩтШЦтзКтАл╫ЩтАмспЩтлн сЬ╜рд╜тАл╫Щтж╜▌б▄йтАмспЩтлн сЬ╜рд╜тАлтж╣▄йтАм╙╣тДОсЧн╓е╞▒сЭЕ сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАм╟Ор╛Щтж║тй▓тлн сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАмспЩсйНсЦТтлн сЭЕсижспЩсйСтзКтлн с░НткЩсоВ╟Стж║сФНс░Ж╞▒ра║ткЩтлн с░НткЩтж╜╟О┼Этж║╩СсЪБтй▓тлн с░НткЩтж╜╟ОтЕ╛соБтж║сФ╛тлн с░НткЩтж╜╟О├ХсЦЕ╩СсЪБсп▒тй▓тлн с░НткЩтж╜спЩсо╣тж║тй▓тлн с░НткЩтж╜спЩс▒етШЦ▌Ераетй▓тлн с░НткЩтзЙ─ЮраесБЭтлн с╕есмСтлн тк╣─ЮсмХра║сЕксФН▌ЙтДХ тДОсЧн╓есЦБ╞▒тлнрй▓рй▓рй▓ тИКтДОтиЖсмСтлн тЛХсмХсЬНр╕всп▒см▒сЕксФНр╝Йспе $"4 тЭнсм╡ра║с╕бтлн таксжйраераесБЭтлн тгор╛ЭтЮЙре╡ржЕсЧнр╕Н ткЩс╡Этж╜спЩтЛХтЯ╣тй▓тлн тж╜спЩтАл╫ЩтАмс│Стмесм▒тлн тж╜╟От░Тра║╘ЙсжетВЩс▒е тж╜спЩр╛Х╟втк╡тлн тж╜спЩсЕЦс╕бтлн спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ тж╜спЩсЕЦс╕бтлн тМБсЬ╜ тж╜спЩсЕЦс╕бтлн тЭнрпЭр╕йтФб тж╜спЩсЕЦс╕бтлн ткЭсЬЕсКе тж╜спЩсЕЦс╕бтлн ткйсЗбсЫН тж╜спЩсФНсижспХсБЭтлн тж╜спЩсм╡╘ЙтВЩс▒етй▓тлн тж╜спЩтЛХтЯ╣тй▓тлн тж╜спЩтФбспЭр▒Нтй▓тлн тж╜спЩтШЦтзКтАл╫ЩтАмспЩтлн тж╜ткЩсЭНр╕НсФвтАл▌ХтАмсйС╟НсЧн тж╜ткЩс▒╢─ЮтбНр▒Э

тж╜ткЩтДО╓есФв┼ЦспЩсйСтзКтлн тж╜ткЩтДОсЧн╓етЛХсмХсЦбр╕втй▓тлн тзХ╟СтИКр╛Хтлн тзХсД▓тАл▌бтАмс▒есмСтлн ткЩ╘ЙтиЖсмСтлн ткЩс╡Эрв▒р▒й┼Цра║тДХсмХра║ ткЩс╡ЭтзХслЩтж╜спЩр╛ХсйОтй▓тлн ткЩс╡ЭсЦЩ─есЦБ╞▒сЦЭтФб ткЩс╡ЭтО╡сЬЕтФб ткЩс╡Этж╜спЩeткЩтй▓тлн ткЩс╡Этж╜спЩ├ХсЦЕтй▓тлн ткЩс╡Этж╜спЩс▒╢сЕХтШЦсЭБтй▓тлн ткЩс╡Этж╜спЩтЛХсмХсЦбрпЭтй▓тлн ткЩс╡ЭткЩсЬЕтжЭсЬЕтй▓тлн "$$ тлКтзХраесБЭтлн "4(ткЩс╡Эс░Жтж║с░Н▌Й "4./, &'$aс│ТсЦТс░ЖсЦЭтЦС 0,5"ткЩс╡Эс╕бтлн 305$с╡▓сж║тлнткЩс╡Эс╕бтлн 803-%,*$"тж╜спЩ╞▒р╢╣тй▓р▓Ж╩С╟Н

тж╜спЩра║р╛Щтлн сВСс░Н┼Б╞▒ сЦТсЭБсйНтАл▌бтАм спЩтГ╜┼Ц┼Б

рл▓рйД риМтАл▄ЖтАмроЛ╞ж со▓╔кс▒етк╡ bс│жс▒етк╡ с▒е╩С р╛Щсо╣с▒етк╡ с▒етк╡ сВКсШВ ╔Ъс░Ж тж╜╟О╩С┼б тзО┼ЦсФН тж╜╟Ос╕бсФН тж╜╟ОсиЩр│Б тж╜спЩ▌ЙтДХ

тж╜спЩр╛Щтк╡▌ЙтДХ ╩Сражр╛Щтк╡сййсЪБтж║╞▒ ┼Бр▓Ер╛Щтк╡тбНр▒Э тАлр╛Щра║╫ЩтАмс▒╜сФвтАл▌ХтАм сйНсЦТсо╣┼Цe соБтж║сФ╛сЦЭтФб тО╡р╕Нсже┼Цсйв╟нтЗ╡с╕есне ткЩс╡Этж╜спЩсоБтж║см▒тй▓со╣тлн ╔Ъ▌Йр╣Ж сХЕспЩтО╡р▒НсЬЕ сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсБЭс│Т╞▒соВр╛Щтк╡см▒ сЬ╜рд╜тАлтж╣тже▄йтАмр╝ЙтАлтзК▄йтАмтВЮ▌Й сЬ╜рд╜тАлтО╡▄йтАмр╕НсжетВ╡сГескЕтНбсЬЕтЬЩрпЭ сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАм╟Ор╛Щтж║тй▓тлн с╡ЭсЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАм╟Ор╛Щтк╡см▒ ткЩс╡ЭсЩ╣тжер╛Щтж║тлн ткЩс╡Этж╜спЩр╛Щтк╡с░Н▌Й ткЩс╡Этж╜спЩсБЩсЪБтй▓тлн

тж╜спЩр╛Щтк╡▌ЙтДХ тж╜спЩтДХсоВ▌ЙтДХ

ткЩс╡Этж╜спЩспХсБЭсДбткЩсФНсБ░сГ╢р╛ХсФНтй▓тлн

1FBDFNBLFST 5IF8PSEсАЕс╕бтНН▌Й

тж╜спЩтДХсоВ▌ЙтДХ ├браетй▓тлн ┼Йтеетй▓тлн ╟Ос▒╜теер▓╜тФ╜╟нраетй▓тлн ╟нтЪНтй▓тлн тАл╫отАм╟Нтй▓тлн тАлтж╜▌бтАмсЕЭр╕втй▓тлн тАлтж╜▌бтАмтДХсоВтлн сВС╟Нтй▓тлн сЕХре╡сКнржКтй▓тлн сЗйр╛ХраескЕсЦЩсжетАлтлнтй▓сже▄йтАм сКжсДБсиХтЗ╢╟НтУХр▒Ю сЩ╣с╡▓тй▓тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс│С╩СтЗ╢╟Нтлн сзЭ╟Нтй▓тлн си╡с▓ЕсЬЕсзЭ╟Н▌Й соБраетй▓тлн с░БсЩ╣тй▓тлн с░НткЩс╡ЭтАлсЩ╣тж╜▌бтАмсйвсйСр╣Ъ с░НткЩс╡ЭтАлтФ╜тж╜▌бтАм╟нраетй▓тлн тЗ╢╟Нтй▓тлн тМЖ├Ср╡Йс│С╩СтЗ╢╟Нтлн тФв╟Нтй▓тлн тЦнтАл▄йтАмсЬЕтй▓тлн ткЩс╡ЭтАлтж╜▌бтАмсЕЭр╕втй▓тлн

89


a╟Н

╞ж

├ХvсЬ╛тгй

сЗбсинa╟НспЭсБ╣a╟НспЩтЦнр╕НсиХс╡Эр╛Щс▒╜сп▓<┼Цс░Жс╕всйв>

a╟Н

Project Managing Furniture design All sytle and Finishes Shopfitting and Interior design Custom made kitchen

eтЭ▒ ├ХvсЬ╛тгй ├ХтЗ╢

MOBILE: 0414.654.077 PHONE: 02.9737.9033 E-MAIL ADDRESS: TOTAL.KITCHEN@HOTMAIL.COM ADDRESS: 67-69 DERBY ST SILVERWATER aспХскЕсЬЕ aс▒еa╟Н&04 ра║сз▓тАл▌ЪтАмa╟Н сФЭспЭтФЕтК╜ сФЭспЭсЗбсинa╟Н сЬ╜тЭСсЦЭтЬЩр▒Хa╟Нс▒▒ сжеспХa╟Н сйвс╕еa╟Н┼Цс░Ж смСрд╜р╕йсЬЕтЦСтЛЙтАл▌бтАм спХтО╡тАл╫ЩтАмa╟Н с╖НтжЭтЦС

тШБтФйтФЕтК╜ тлКтШБтЛЙтАлтж╜▌бтАм╟ОтЛЙтАл▌бтАм 8POEFS,JUDIFO

с╡▓┼Бa╟Н сЦЭтЬЩр▒Хa╟Н сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс╡▓┼Бр╣Ес░Ж сЬ╜тЭСa╟Нaс▒е с╡▓┼Б сжЙтЭСс╡▓┼Бa╟Нaс▒е тУНр▓╜спХрайс╡▓┼Бр╕йтЬЩ

╓ЕскЕтенрпЭсп▒ тВесЬЕсмСрд╜с│жр▓╜сХ╜с▒в  ╓ЕспХтД▒сЬЕрпЭспХтее├Хv сЬЕтЬЩрпЭ ╓ЕспХтД▒сЬЕтТЩ тАл█ХтАмрпЭспХтее р╕Нрд╜тПЕ  ре╡скбспХ├ХvсЬ╛тгй рпЭспХрд╜├ХvсЬ╛тгй р╕Нрд╜тПЕ├ХvсЬ╛тгй р╕й▐╡╓ЕсЬЕтЬЩ├ХvсЬ╛тгй р╕йспХсКетФбсБЭсм╡рд╜ сБ╡спХскЕр║╡ре╡ сДБ╓ЕсКетФб сДЙр╝ЙсиХ├ХvсЬ╛тгй├ХсиХр╛Э сЙ╡рп║тФбсмХ├ХvсЬ╛тгй сКетФбсБЭс│Х сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ сКетФбсБЭс│Х си▒тж▓ сКетФбсБЭс│Х тМБсЬ╜ сФЭсз▓╔Щр╕С├Хv сХ╜смЩсЦБр╛ЭсЦЭтФб сЦЩрпЭс▓Нсо╣р┤н╩С сЧнр╕╛├ХvсЬ╛тгй сЬ╜тАл▄йтАм├ХvсЬ╛тгй р╕Нрд╜тНХсЕЩсФН  сЬ╜тАл▄йтАм├ХvсЬ╛тгй сЬ╜тЭС сЬ╜тАл▄йтАм├ХvсЬ╛тгй спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сЬ╜тАл▄йтАм├ХvсЬ╛тгй тВесЬЕсмСрд╜ сЬ╜тЭС├ХvсЬ╛тгй ╟НтО╡сЬЕр╝ЙсЬЕ 

eтЭ▒

├ХтЗ╢

с▓ир╗Ьрз┤╞А╓исйШр╗Ьрз┤╞А╓и

рейро╕┬зрмСро╕┬зр▒МрйОр┤ЯрйМреЮ рйнтАл┬з╪мтАмрд╣р┤Чр▓╡┬з*UDQQ\IODW

╚б╟░т│А─Фтаасла╚Ртймр╛╕рз░╞У

спЩ р╛ХреТ ╒й ре╡сп▒ тк╣сйв M O H JPO E B ╙╣ H S 

 J сДБ T CPY EFD OH CPB спЩсШе со╣ тж▓ тЭ▒ р╛Щ спЭ сБ░ [JO PUBU J E J р░К UF IU UU " сБ░ р╛Щ e с▒е тФб сШе с▒в PN V JOB MJH FSJPS QGJ TJHO ┼▓┼Б раер╣Е eтЭ▒ тЬЪсЩ╣ eтЭ▒ спЩсШе тКБспЩ р┤н─Н DVTU SFFR N P % M G тЭ▒ р░к с│ж тй╢ V JMM -& JOU TI % bс│ж e тВЙ b тАлтЭС сЩ╣тЬЪ ▌бтАмсЦ╡ р╛Х "M 

сЦЕ─ераер╗Х тЛХсмХсЬНтийaреТX X X ( P X F M M T J H O T D P N 6OJU#SPEJF4U3ZEBMNFSF/48

сжйсВК├ХvсЬ╛тгй си▒▀Хсз▓сЕк си▒сГе╔Щр╕СтЕйр▓╛ткотзК си▒сГе╔Щр╕СсЬЕтФб сЩ╣тЗ╜спжраер╣Ес▒ер╛Щ соБсЩ╣с│жтзК├ХvсЦБр╛Э спХсЬЕтЬЩсмСрд╜├ХvсЬ╛тгй с▓ЩсЬЕтЬЩ╘ХтЙер▒Х с▒╢┼бс░Ж сЕЩсФН с▒╢┼бс░Ж спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ с▒╢┼бс░Ж тВесЬЕсмСрд╜ тВесЬЕсмСрд╜├ХvсЬ╛тгй тДОр▓╛тАл▌ЪтАм тДОсФСтАл╫ЪтАмсм▒ то▓сйЭсЧнсФНсЬХ тЛХсЬНтп▒├ХvсЬ╛тгй тЯ╣╒нтЬЩтп▒├ХvсЬ╛тгй тийсГнрпЭспХтее ткЭсЬЕсКе├ХvсЬ╛тгй тлКсЦТс╡Э├ХvсФ╛сЬ╛ тмер▒йсЫН╘ХтЙер▒Х то▓сФЭсЬ╜тАл▌бтАм &UPNPсХ╜смЩр╗ХсЦЩс▒▒ (PWJUBсЬЕтЬЩрпЭ 1IBSNB$PTNFUJDT ┼Цс░Ж 3#,/VUSBDFVUJDBMT

6WHSKHQ-RтАл┘╗┌О┌Н┌О┘╗┌Ф┌О┌П┘╗┌П┌О┌П┌ЛтАм eтЭ▒раер╣Е╙╣рпЭ ┼БснСсФНспЩ ▌ЖтЦСспктУНре╡сп▒спЩ ▐╡сжеспХре╡сиХтж╣смСсЬЕ ре╡сп▒спЩсВжтУН р╡ЙтУНр╕йтНбтЭж сВС╒йтО╡сиХсЭЩспЩ сЭЩспЩс░вспХ сЭЕсФНтйесЩ╣р╕к *-PWF#BOOFST  скЕтжЭсЬЕ╓ЖсЬЕ ┼▓┼БтВЩс│С

спХсЬЕтЬЩтж╣сГетеер╕СтЬЩ сп╣р╕нреЕ├С╙╣сжйр╕нреЕ├С╙╣ с░вспХсЭЕсФНтйесЩ╣р╕к

90

тВе╒▒сЭЩспЩ тЛЭрпЭeтЭ▒ тО╡сжесЭЩспЩ тбХр╕НсЭЩспЩ тж╜ткЩсЭЩспЩ $+с╡ЭтжЭтЦСсЭЩспЩ /FXре╡сп▒спЩ 0DFBOTUBUF 1SJOU2 4*(/сЭЕсФНтеер╕СтЭж 1JOсЭЩспЩ 4.1SJOUJOH 6TFGVMEFTJHODPNBV

JOGP!XJMMDOCDPNBV

 5)&8*--4(306115:-5% 1BSSBNBUUB3E)PNFCVTI8FTU/48

aрпн├ХтЗ╢сЦЕ─е ┼ЦспЩр╝КсЩ╣с│Сс▒в┼Ц тАл█ХтАмсЕЩсКнржКсХ╜сКесЬЕ ▌Е╙╣╓ЕспЩтЦнр╕НсиХ тАлтж╜▌бтАм╔бр▓╜сГн ре╡сп▒спЩтШВ р▒ОтФЕ├ХсЦЕ р▓╜сзе├ХтЗ╢ р╕йспХре╡сп▒спЩспЩтЦнр╕НсиХ р╝Йр╕йсЦЕ─есФНр╛ХсЧн сДИси╣├ХтЗ╢ре╡сп▒спЩ сХ╜смЩ├ХтЗ╢ сЦБс╕ес│жтзК├ХсЦЕ 

скбспХрд╜├ХтЗ╢ см╡рд╜ткйсЬЕ с╖НтжЭтЦС тТ▒сКжре╡сп▒спЩ тФ▓├ХтЗ╢спЩтЦнр╕НсиХ тж╣╙╣├ХтЗ╢ тж╜╟О├ХтЗ╢ тж╜сЬЕсКнржКспЩтЦнр╕НсиХ тж╜ткЩсЭЩспЩспЩтЦнр╕НсиХ "."%спЩтЦнр╕НсиХ "OEZUIF#VJMEFS "3$)*1-"/ соБсЬ╜тй╢ #JDP*OUFSJPS


#044%&4*(/ %FTJHOBUF1SPKFDUT +VMJB1BSL 'PSN%FTJHO 'PYJOUFSJPS (48PSME ₉᧲สᱥྙ 

+"*/Õ⇶ᯙ▭ญᨕ +&-┅⊽᳑ᯕթญ +JNTክঊ +JOB,%FTJHO ++Õ⇶ +,-ॵᯱᯙ +/1Õ⇶ᯙ▭ญᨕ +45JMJOH ,PSBDU1- ౩‫י‬ᄁᯕᖹᱥྙ ,045"3┡ᯝ᜽Ŗ -+4&7&/

-&&ʑ᪡ḡᇶᱥྙ -&./*4%FTJHO$POTUSVDUJPO

."%ᯙ▭ญᨕÕ⇶ .FUSPQPMJUBO .*JEBTJOUFSJPS .PVLB[Pᯙ▭ญᨕ /BUVSBMÕ⇶ /:$0/1SPKFDU1- 0DFBOTUBUF 030%FTJHO 2Õ⇶ 3PZLJNÕ⇶ᖅĥ 5&90᳦⧊Õ⇶ 53ญ༉ߙย 8*--Õ⇶ :FMMPX*OUFSJPS

Õ⇶⾷ษ൉┡ᯝ⥭ಽᨕᔭঊ⾹

5DLQERZ)ORRU 6LQFH Ӵైफ़௡೜

-+,1MVNCJOH .*/041MVNCJOH /&5JNF1MVNCJOH 2VPTT ᕅᬭʑᙹࠥΎḡ 4"/(1-6.#*/( 4QFFE1MVNCJOH :VO1MVNCJOH 

Ʀ Õ⇶

Õ⇶⾷⟹ᯙ❦>

ϩ‫ܤ‬£ࣨ‫ࣇڞ‬ ॷࡿਓ ડী վୋ ෇૴ਆ କ‫ੰ ۔‬൞ൈ ‫׆‬૕ ৤ઽୋൾ଴൝ ࡿ߹եୡٛ݁ࠩ‫ۗۍ‬ ࡿ߹եୡ

sŠ u– YZY__ sŠGu–UGYZY__Xj

Թ߉ൖคਓ෍‫ۗۍ‬

6HUYHFHV3W\/WG

޾‫ૂڛ‬ഀ੸ࣛ৹ੋӘ૲ңੋઊѿ‫؟‬ട޵ Councilളѿૂ஺ੋSpecificationઊѿ‫؟‬ത ‫׏߸܅‬ઊಠഓܾವ੘޿֢ߗ௡೜ ࡻ‫ౌبࡻب‬ઍઅಹ‫ޓ‬ਭ१Ӗઊѿ‫؟‬ത

ʡ1MVNCFS ၶ⦹ᵡ1MVNCJOH ᕽᬙ1MVNCJOH ⧪ᅖ᜽‫ݡ‬ "$&1MVNCJOH ++1MVNCJOH +11MVNCJOH ,1"1MVNCJOH

čᱢᮡྕഭ

.    5 5   ⦹Ł ⦹Ł ⦹݅ ᖙၡ ᪥ᄞ ᝁᗮ

/LFHQFH1XPEHU&

⪶ᝅ⯩ၠᮥᙹᯩ۵ᱥྙ⟹ᯙ░

7HO 0RE )D[ 0DGHOLQH6W6WUDWKILHOG6RXWK ʼnऽ⥭ಽᨕᔭঊ ɡಽญᦥษ൉ᔭঊ ࠺⪵ᯱᩑษ൉ ษ൉ᔭঊ ᨱᄅᨱᖡ⥭ಽย ᨵᲅ⥭ಽᔭঊ ᯕÕษ൉ ᱽᯕ⏆┡ᯝ ₵⦝ᨙษ൉ᔭঊ ⎵ᜅษ൉ᔭঊᕽእᜅ Ⓧ௝ᬕษ൉ᔭঊ ┕ᜅษ൉ᔭঊ ❭ᬭษ൉ᔭঊᕽእᜅ

⦝௝ၙऽÕ⇶ᯱᰍษ൉ ⦹ӹ⥭ಽย❡ქ #*(ษ൉ᱥྙ $BSQFU$PVSU $JBOJ5JNCFS'MPPSJOH5JMF &[Zษ൉ᔭঊᕽእᜅ )PSJNCFS5JNCFS *%&"- +4┡ᯝ᜽Ŗ ,PTUBS ⎵ᜅ┡ ┡ᯝ᜽Ŗ 3BJOCPX'MPPS 4&"&"(-&4'-0034"/%*/( 43UJNCFSGMPPST

Õ⇶⾷ᖅእᯱᰍ> ‫ݡ‬ᔢ▭Ⓧ೅ႊ∊฾ት௝ᯙऽ ࠺᧲᦭൉ၙ‫ۥ‬ᮁญ ၙᵝႊ∊฾ ┽ᯝᱥʑ᪉࠭ႊ ☁┩ᙹᩢᰆᕽእᜅ ⫊☁᪉ᙹ᪉࠭

"SDIJMBOE#VJMEJOH4VQQMJFT1- "645(3*%⎹Ⓧญ✙ %FDPS5JMF1- ,JNT$FSBNJDT 0;┡ᯝษ⍴

ଙӖણ࣏ߗ५‫ڢ‬ ߗ‫ݑ‬ҽહ ‫ך‬Ҳ‫ܡ‬ಮ

மӋԚೖઌಠ࣏ੋ $03*,2೾ࡂസѿ઒ aӹ⟹ᯙ✙

ᱶ᫵⦽⟹ᯙ❦

Łಅ⟹ᯙ❦

᳕⟹ᯙ✙

݅‫ܩ‬ᨹɡಽญ⟹ᯙ❦

ᵁᖪ⟹ᯙ✙

‫⟹࠺ݡ‬ᯙ✙

Ⅹ⎵౼⟹ᯙ❦

‫⟹⦽ݡ‬ᯙ✙

⎵ญᦥ⟹ᯙ❦

࠺ᯝ⟹ᯙ❦

"""⟹ᯙ✙

൉እᜅ⑹ᨕ⟹ᯙ❦

"$&*QSP1BJOUJOH

ྕḡ}⟹ᯙ❦

"VTU᫵⦽⟹ᯙ❦

ၙ௹ᩢ⟹ᯙ✙

"VTU+PIOT⟹ᯙ❦ 

႒⪙⟹ᯙ❦

-(⟹ᯙ❦

ኦᜅ┡⟹ᯙ❦

0QQB1BJOUJOH

ኼӹ᳑⟹ᯙ❦

4,⟹ᯙ❦

ᕽᬙ⟹ᯙ❦ 

:PVOH,JNT⟹ᯙ❦

᪅ᜅ⋕⟹ᯙ❦

Õ⇶⾷⧙ॵ้> Õ⇶⾷႑š>

+⧙ऽ้

Ⓧ௝ᬕÕ⇶⧙ॵ้

aa⪙⪙⧙ऽ้

⩥‫้ॵ⧙ݡ‬

aӹ⩶ᱽ⧙ऽ้

⮕⧙ॵ้

Ŗe⧙ॵ้

"VTLP⧙ॵ้

‫ ้ॵ⧙ە‬

#MVF4LZ)BOEZ.BO 

௝❭ᨹ⧙ॵ้

#.⧙ॵ้

ᝁ⇶ᵲ⇶⪵ᰆᝅ3FOPWBUJPOᔢ⦹ᙹࠥ aᜅ

ᖒᝅ⧙ॵ้

$+⧙ऽ้

᪉ᙹ╒Ⓧ᜽ᖅ॒ ႊᙹԕ⻱᫙ᇡ᜽Ŗᨦℕ

៍⧙ॵ้ᯙߑญᨕ

+*.Tክ޵

ᜅษ✙⧙ॵ้ 

+,⧙ॵ้

ᨱᯕᜅᬱ⧙ॵ้

+14⧙ॵ้

ᨹฝ⧙ॵ้

0OF4UPQ⧙ॵ้

᧲ᜅ⧙ॵ้

1SPUFDI8FMEJOH ⇽ᰆᬊᱲ 

ᰎᗵ൉ᖹ

501⧙ॵ้

++1MVNCJOH 1MVNCJOH %SBJOJOH /BUVSBM-1(BT

⷇ ႊᙹ$FSUJGJDBUFၽɪ⧊‫⷇ ݅ܩ‬ 5 .

91


─СткЭ

─СткЭ ─ЮсЕХсЬ╜сЦЕ ─ЮсКе ┼Йтее

рдАркМраЙ

Four Seasons

╞ж ├ХтЗ╢

Learn to play Golf!

рйЮтАл┌нтАмр┤УтАл▄ЕтАмрйЦ ┘Щр░Р р┤УтАл▄ЕтАмрйЦ

╙Пр┤СркТ▀ЪраЙ рл╗╘ЪраЙ

Contact

╤РрйЛ█ирдЯ ╙ТтАл█и▄ЫтАмрдЯ ╒г╘в рл▓тАл╪▓тАм раХтАл▐м ▌Г┌ЩтАмркМр▒лркКрб╖реЮрп╡р▓а рбШрп┐ рйЮтАл┌нтАмр┤УтАл▄ЕтАмрйЦтАл┌дтАмркШркМ роФрз░рп╡рав

ргЫтАл╪╣тАмриЩрзвр┤Ърд╝

рпПрдЭ█ирдЯ

рг╣╤▒рйРрп╝▄╗тАл╫етАм

рп╝█гр│Цр▒┤

риЧр▓ирйЛр▒Я█ирдЯ

тАл╫гтАмрпЧрд╜р┤С▄╛ (PDLOSJD#XVDFRP

эЧИыУЬьКи эММэБм Golf CENTRE ыУЬыЭ╝ьЭ┤ы╣Щ ыаИьЭ╕ьзА ьШБьЧЕьЛЬъ░Д 8AM-10PM─СткЭсФвтАл▌ХтАм┼ЦспЩс╡Эр▓б aaткЩткЩ┼ЦспЩс╡Эр▓б ╩бс│Стко aaтк╡спХтЬЩснЙржК ─СткЭсФвтАл ▌ХтАмсЭНрв▒р╕Н ┼Бр▓Е─СткЭ ┼ЦспЩс╡Эр▓б спХр╛ЩтДБсБ╢сФН сБ╢с▒╢сКй┼ЦспЩс╡Эр▓б ткЩс╡Э┼ЦспЩс╡Эр▓б ткЩс╡Эс▒╢сЗб┼ЦспЩс╡Эр▓б ╩бр╛ЩсЩ╣ ткЩс╡Эс▒╢сЗб┼ЦспЩс╡Эр▓б ╩бсЩ╣ ткЩс╡Эс▒╢сЗб┼ЦспЩс╡Эр▓б ╩бткосйХ ткЩс╡Эс▒╢сЗб┼ЦспЩс╡Эр▓б спХскесЩ╣ "+─СткЭс╡ЭсЦБ ..─СткЭс▒╢сЕХтлнсФН

сЙ╡р╡ЙснЙржКсЬЕтЫ╜ре╡скЕ тШБтФйснЙржК 

сЭБтк╡снЙржК спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ си▒сЬЕ▐╡рд╜р▒йсЬЕ сйСс╕б┼Ес╕бта▒сВТ скЙр╕НсоБснЙржКтенрпЭсмн соЕсЦБснЙржК сп▒сЬЕсБЭснЙржК тЖ╜р╗жсп▒┼ЦспЩс╡Эр▓бсФН тЗ╜с░ЖснЙржКр║╡спХтУНсиж тк╡спХтЬЩтШБтФйснЙржК "SVN8FEEJOH4UVEJP "3"-6&/снЙржКткб си▒тж▓ "SPNBснЙржКтенрпЭсмн .+1SPNBLFVQ тЗ╜с░Ж 0/&1IPUPHSBQIZтШБтФйснЙржК 5PQ4UVEJP 

сЕФр╣Ж сД┐р╗а3*$р║о

сГ┐рммр║Д

N U D 3 RQ V D 0 рп┤р│ор╕╣ р╡О рв╜сГ┐рмЧ    ╙Ш  тАл▄гтАм тАлр░╗▌╝тАм рк╣ркМрп╡ роФ╙Ж ркКрйЛр┤б

╙Цр┤етАл╪п╪етАм

роорейркгрб╗тАл▌┤тАм тАл▄йтАмреарй╣рлВ р┤ироо╙ЛркЕ рбЪрг┤рй╣р▒┐

тАл▄йтАмреа▀ЪркЕ 

Golfzon Strathfield Golf Club Cumberland Golf Club

╬дaр╕йта▒сВТ 

╔Щр▒йспХсЬЕснЙржКсБ╣с╡Э 

рд╜р▒йсЬЕтйЕсЙ▒ тШБтФйснЙржК 

тАл╫ЩтАмсЙ╡─СткЭс▒╢сЕХ

спЭрпЭскбрпЭ┼Йтеес░Ж тВесЬЕсмСрд╜┼Йтеес░Ж тЛ▒сЬНтО╡сЙн┼Йтеес░Ж тЛ▒сЬНрпЭ┼Йтеес░Ж тНетЦСсДБр╕Н┼Йтеес░Ж тНйр╕НсКн┼Йтеес░Ж тЦнр╕Нтп▒┼Йтеес░Ж тЯ╣сиХтжерд╜┼Йтеес░Ж тбОсЬЕтп▒┼Йтеес░Ж тийрд╜сЬЙтЭо┼Йтеес░Ж ткЩс╡Э┼ЙтеетЪНсиХ 

рд╜р╕ЭсЬЕтЫ╜ре╡скЕ р▓╜сзетШБтФйснЙржК р╡ЙтФЕр╡ЙтФЕснЙржК р╕йспХснЙржКсЧ╡р╡ЙсЦ╣

р╕йспХснЙржКр╕Нр╛Хс╕е

$SB[Z(PMG%FBMT .JDIBFM 

─СткЭрд╜р▒йсЬЕта▒сВТсФвтАл▌ХтАм

─СткЭспХсДЕтЬЩ ╩бсЦБсйвтШБтФйснЙржК

р╕йспХснЙржКтенрпЭсмн тбНсЬ╜с╖нснЙржК▀СтО╡тенрпЭсмн тнЭроЙ▀Стенр┤Ср╖Х 

─ЮсЕХсЬ╜сЦЕт╗▒─ЮсКе aсл╡$$57 тАлсжн█ХтАмрпн$$57 тАлсз▓▌бтАмс▒е╩Ссжнрпн р╕йспХс│Х$$57 сБЩрп╣сЬ╜сЬЕтЦ╜$$57 "-"3. сКес▓Эсжнрпн сЬЕр╕йтЬЩсЬ╜тТ▒р╕НтЭСсжнрпн сЬ╜рд╜тАл▄йтАм$$57 сйВсЧ╡р╡ЙтЬЩсЬ╜тТ▒р╕НтЭС си▓сЭНтЦо FYJNUFDI 

снйтНХспЩтЦС╓ЕсЦ╡╒▒ с▒╜╒йр▒Хсжйс▒ес░ЖтК╣ "сп▒ра║тВЙсжнрпн $$57сжнрпнспЩтЦСтНХ $$574ZEOFZ 'JOF7JFX )J5FDI4FDVSJUZ8PSME /&"4$$57 4QBDFDPN

┼Йтее ┼Йтеес░Ж ┼БреБ┼Йтеес░Ж ╔бр▒нр╝Йсже┼Йтеес░Ж тАл╫ЩтАмсЬЕрпЭспХрд╜┼Йтеес░Ж тАл╫ЩтАмсЬЕсЙнр╕Нс╕б┼Йтеес░Ж тАл╫ЩтАмсЬЕтФбрпЭр╛ХрпЭ┼Йтеес░Ж ▐╣тйЕсЙн┼Йтеес░Ж р╕НсГесмСрд╜┼Йтеес░Ж р╕НсГетгб┼Йтеес░Ж р╣Еa▐╡╔Щрп╜с╕б┼Йтеес░Ж

92

р▒лтАл▄й▐ДтАмреа

рл▓тАл╪етАмрз░тАл▌┤тАмрйер┤б SCHOOL TERM & HOLYDAY CLASSES

р│йрезрмМ резрмМ рез рмМ

ргПтАлрай╪▓тАмркМ р┤б╙╡р┤УтАл▄ЕтАмрйЦтАл┌дтАмркШркМр╡Йр╡ж╥ЛргП р┤УтАл▄ЕтАмрйЦ ┘Щр░Р

р░РреЮтАл▄йтАмреа

р╣ЕсЬ╜тЭнтУН┼Йтеес░Ж р╛ХсиХтЭнтУН┼Йтеес░Ж сБ╡р▒нтЭнтУН┼Йтеес░Ж сЕХтФбтАл▄йтАм┼Йтеес░Ж сЗбр║Щрп▓┼Йтеес░Ж сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜┼Йтеес░Ж сеСр▒йсДЙр╕Н┼Йтеес░Ж сиХсГй┼Йтеес░Ж скбр╕вa┼Йтеес░Ж смСрд╜сКн┼Йтеес░Ж спХсЬЕтЬЩр▒йспХтУН┼Йтеес░Ж

┼ЙтеесйСсЬЦс░Ж}спЩс╕брае v╟Нсйвтеер▓╜ ┼Йтее}спЩс╕брае ┼Бтж╜сЬ╛,1("тЪНсиХтеер▓╜ ┼Йтж▓р║ЩсЭБ64р╕йсЬЕтЦС ╩б┼бсЦТтеер▓╜ ╩бтДБткЩтеер▓╜┼Йтеер▒йсЬЙ тАлтеесЩ║тК╣╫ЩтАмр▓╜ ▌ЕтАл▄йтАмси╣╩б сЬЕтЬЩрпЭ┼Йтеес░Ж р╕йсЬЕ▀ХтЭо┼ЙтеесйСсЬЦс░Ж сБбтЦнрпЭ┼ЙтеесйСсЬЦс░Ж сБ╢сЦТсмКтеер▓╜ сГетУЭтп▒┼Йтеер▒йспЩс╕б

сХ╜сЕХсмК┼ЙтеетЭСтЛОтеер▓╜ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜┼ЙтеетУХр▒Ю сЬ╜рд╜тАл▄йтАм┼Йтеетж╣смСсЬЕ сЭЕсГесмнтЦСтеер▓╜┼ЙтеесЭЕ╘ХсйСсЬЦс░Ж сЭТ╔бр▓╜рд╜ р╕Нрд╜тНХ спХс▒╢сЩ║┼ЙтеетЭСтЛОтеер▓╜ спХтзХсмжтеер▓╜ с▒╜спесЬЕс░Ж┼ЙтеетУНр╕НтАл▄ктАм тЖ╜╙║тДБтеер▓╜┼Йтеер▒йсЬЙ тзХслЩ┼ЙтеетЪНсиХ┼Йтеер▒йсЬЙ тлКсйвсБЭ1("теер▓╜┼Йтеер▒йсЬЙ '1("┼Йтеетй▓тлн (PMG[PO +%┼Йтее +POBUIBO┼ЙтеетЭСтЛОтеер▓╜ 3JWFSTJEF0BLT┼Йтее :PVOHT┼ЙтеесйСсЬЦс░Ж

┼ЙтеесмКтгй ┼ЙтеесмКтгй тАл█ХтАмсм╡рд╜┼Йтее сп╡ре╡р▓╜┼Йтее с╡▓┼Б┼ЙтеесмКтгйс▒ер╛Щс▒▒ ткЩс╡ЭтеерпЭсп▒ 

┼ЦсйС╩Стло "$4&OUFSUBJONFOU &6&OUFSUBJONFOU 

+,&OUFSUBJONFOU

┼ЦтзОтжЮсиж ┼ЦтзОсЦ╡тЬбр╕Нр╛Хс╕е ┼ЦтзОтжЮсиж ┼ЦтзОсГесЬЕ ╟ар╝Й▄╛┼ЦтзОтжЮсиж ╩СсУЙспй█╡┼ЦтзОтжЮсиж тАл╫ЩтАмсЙ╡тЪНсиХр╕Нр╛Хс╕е сДБсЬЕтЬЩр╕Нр╛Хс╕е сЛЙр╕НсЛЙр╕НсЛЙр╕НтжЮсижсХ╜сКесЬЕ сФ╛р╗ж┼ЦтзОтжЮсиж спЩсЬЪ 

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмр╕Нр╛Хс╕е сЬ╜рд╜тАлтжЮ▄йтАмсиж спХс╕б┼Б┼ЦтзОтжЮсиж спЦсЬЕтеер▒йсЬЕ┼ЦтзОсГесЬЕ тенрп╜сКетжЮсиж тАл▌бтАмр╕НсмХс▒е ┼ЦтзОтжЮсиж ткЩс╡ЭспХс╕б┼ЦтзОтжЮсижсХ╜сКесЬЕ тп▒сЬЕ┼ЦтзОсХ╜сКесЬЕ 1*$,61


╙Цр┤зр░╜тАл▌йтАмрмКр┤Шрз╣ RU7$7$7$ ╘Юр▒М▐╛тАл┌ЫтАмрпбтАл┌ЩтАм╥┐рлВ╤┐тАл╪ЯтАм

┼▓┼Бре╡сп▒спЩ ╙╣тАлре╡┘╡тАмсп▒спЩ ╙║спЩре╡сп▒спЩ ▐╡сЙ╡4ре╡сп▒спЩ ▐╡сжеспХре╡сиХтж╣смСсЬЕ ре╡сп▒спЩскЙ ре╡сп▒спЩсВжтУН ре╡сп▒спЩс░вспХ ре╡сп▒спЩтВе╒▒ р╡ЙтФЕр╡ЙтФЕснЪре╡сп▒спЩ сБ╡р▓╜снЪре╡сп▒спЩ скЕтжЭсЬЕ╓ЖсЬЕ ┼▓┼БтВЩс│С

сзБрд╜скЙре╡сп▒спЩ сзБрд╜тенр▒НсЬЕ спХтАлре╡╫ЩтАмсп▒спЩтеер╕СтЭж тГ╜с╕бре╡сп▒спЩ тжЮсЦб╔Щрп╣тжЮсЬЕ тйНр▒нтж╜ре╡сп▒спЩ $.:, 

%FTJHO)PVTF %05%&4*(/ %4PMVUJPO '%1%FTJHO1SJOUJOH ,0"%FTJHO ."%ре╡сп▒спЩтеер╕СтЭж +1($SFBUJWF /$PNQBOZ /00,ре╡сп▒спЩ 101╙╣рпЭ 1PTU$MJDL скЙрпЭспЩ┼▓┼Б 1SJOU2 4"$PNNVOJDBUJPO 4*(/сЭЕсФНтеер╕СтЭж 4+%FTJHO 6TFGVMEFTJHODPNBV 8*4$0)XFCEFTJHO :FMMPX1SJOU

╞▒тлн a╙╣сжйс░Жр▓╜╞▒тлн iр╕Хр╕Н╞▒тлн ─Йсп▒сжЙ╞▒тлн ╟НсЦЩ╟Стж╜спЩ╞▒тлн ╔Щр╕Сси▒спХтНЕтж╜спЩ╞▒тлн ╩СсУЙсо╣╞▒тлн ╙║см▒с░Жр▓╜╞▒тлн тАл╫ЩтАмсЬЕтФбрпЭр╛ХрпЭсиЩсзЮ╞▒тлн █╣сЧнр╕╛╞▒тлн ▌Ерд╜р╕Э╞▒тлн ▌ЕсБЭс│ТсЦБ╞▒с╡▓сж║╞▒тлн ▌ЕсмХ╞▒тлн рв▒р▒й╞▒тлн ржж╥╛сФНрп▓╞▒тлн рпЭспХрд╜сййсЩ╣р╕йсон╞▒тлн р▓╜▀б╞▒тлн р╕Нрд╜тПЕсФ╛р╗жсЩ╜сЕЦсон╞▒тлн р╕Нрд╜тПЕтж╜сФНрп▓с░Жр▓╜╞▒тлн р╣ЖтПСр╕НсЦТ┼Цтлнтж╜спЩ╞▒тлн р╣ЖтПСр╕Нтж╜спЩ╞▒тлн р╛Хс╕б}╞▒тлн сДЙр╝ЙсиХ╔Щр╕НсЬЕраесо╣╞▒тлн сЕХтФбтАл▄йтАмр╕йсЬЕтПИс░Жр▓╜╞▒тлн сЙ╡рп║тФбсмХра║┼▓╞▒тлн сКес▒ес░Жр▓╜╞▒тлн сФЭспЭ╞▒тлн сХНр│Н╞▒тлн сФйсК╝с░Жр▓╜╞▒тлн сФйр╛Щсжй╞▒тлн

сФйсФНрпн╞▒тлн сФйсЧнр╕╛╞▒тлн сФ╣р╛Эс░Жр▓╜╞▒тлн сФ╛р╗жсо╣сК╝╞▒тлн

сЩ╣с▒╢╞▒тлн сЩ╜сЕЦсонсобтй╜╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмqр╕Н╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАм╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмiсЕХр╕Н╞▒тлн сЬ╜рд╜тАлсз▓ра║▄йтАмсЦБ╞▒╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмр▓╜┼БсЬЕ╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсДБ▀СсЬЕ▌Е╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсДИси╣╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЗвсЗбс░Жр▓╜╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсКес▒е╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФНрп▓со╣╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФСранс░Жр▓╜╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФЭспЭ╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФй╘Б╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФйреЕсВТ╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФйсЩ╜с░Жр▓╜╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФйс░Ж╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФ╣тЦС╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФ╝сДе╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЦТ┼▓╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЦТрпЮ╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЦТсЭБ╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЦЩ─есЦБ╞▒╞▒тлн сЬ╜рд╜тАлсЩ╜▄йтАмсЕЦсон╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсйврпЮ╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсйвсЦТ╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсййсобс░Жр▓╜╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмскЙ┘ер╕Н╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсмСр╕Н╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсоБтАл▄йтАмскЙ╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсмСр╕Э╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс▒╜спЭ╞▒тлн

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс│Ссоб╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс╡Э▄╣со╣╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс╡ЭсФНрп▓╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс╡ЭсФНрп▓сЦТ─С╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс╡▓сж║тЛЙр▓б╞▒тлн сЬ╜рд╜тАл▄йтАмтВЮсЦТ╞▒тлн сЬ╜рд╜тАлтж╣▄йтАмр╝ЙтАл▄йтАм╞▒тлн тЛХсЬНтп▒ сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАм─С╞▒тлн сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАмсЧнр╕╛╞▒тлн сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАмспЩ╞▒тлн

сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАмспЩсйСтзК╞▒тлн сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАмспЩс░Жр▓╜╞▒тлн сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАмспЩтЛЙр▓б╞▒тлн сЬ╜рд╜тАлтзк▄йтАмсЕЦтж╜╞▒тлн сЬ╜рд╜тАлтГ╜ткЩ▄йтАмс░Жр▓╜╞▒тлн сЬ╜тЭСтЭ╡сЕЦ╞▒тлн сжер╖е▌ЕсмХ╞▒тлн сжйре╡скЖс░Жр▓╜╞▒тлн сиЭсмСрд╜╔Щр╕НсЬЕраесо╣╞▒тлн си▒сДЕси▒сЦб╞▒тлн си▒тж▓╞▒тлн си▒тж▓сиЩсзЮ╞▒тлн сйХр╕Ср╛Щ╞▒тлн сййсобс░Жр▓╜╞▒тлн смСтДХтШЦсЦБ╞▒тлн собтй╜скбтакv╞▒тлн спер╕й┘еси╣с░Жр▓╜╞▒тлн спер╕й┘еси╣ткЩс╡Э╞▒тлн с│мсобсжЙсж╕╞▒тлн тВЩсК╝с░Жр▓╜╞▒тлн тВЩсФНрп▓собтй╜╞▒тлн тВЩсФНрп▓с░Жр▓╜╞▒тлн тВесЬЕсмСрд╜сйСтзК╞▒тлн тВесЬЕсмСрд╜с╡▓сж║╞▒тлн тЕйтАл▌бтАм╞▒тлн тЛЭр╕втбНрд╜тЛЙр▓б╞▒тлн

тПКтО╡рд╜сйСтзК╞▒тлн тгЩр╖ЩсФ╣р╛Э╞▒тлн тж╣█╣сФНрп▓╞▒тлн тж╣█╣тиЖ╩СсййтАл▌ПтАм╞▒тлн тийсЬЕтЬЩсКнтж╜спЩ╞▒тлн тй╢с▒╜сФНрп▓╞▒тлн ткЩсФС╙╣╞▒тлн спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  ткЩсФС╙╣с░Жр▓╜╞▒тлн ткЩс╡ЭскЙсЦТ╞▒тлн ткЩс╡Этакvс░Жр▓╜╞▒тлн ткЩс╡Этж╜спЩ╞▒тлн ткЩс╡Этж╜спЩ╔Щр╕НсЬЕрае╞▒тлн тпН╓е╞▒тлн 4PVUIQVSSBNVSSB тп▒сЬЕтж╜спЩ╞▒тлн тЛХсЬНтп▒  )JT4UPSZ$IVSDI 4U"OESFXT$IVSDI

╞ж ┼ЦсйС╩Стло ┼ЦтзОтжЮсиж ┼▓┼Б ╞▒тлн ╔Щр╖ираер╣Е

╩Сраж▌ЙтДХсБ░╩С┼б тАл█ХтАмрпЭспХтЬЩткЩс╡ЭсйСтзК сВТсХ╛сЦБ╞▒сФНтмйр▓Йтж║╞▒ сЬ╜рд╜тАлтж╜▄йтАмспЩ╞▒тлн╞▒сйОсп▒тй▓со╣тлн сФ╛р╗ж╙╣р╛ХсФвтАл▌ХтАмсЭЕ сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс▒ераетж║╞▒ си▒сДЕси▒с▓ЕсЦБ╞▒тлн соБтАлтО╡▄йтАмсЬЕсКес▒есЦЭтЦС ткЩс╡Эaс▒╢сФвтАл'*" тж║▌б▌ХтАм$ ткЩс╡Эaс▒╢сФвтАл▌ХтАмсйС╟НсЧн ткЩс╡ЭсБбсжнс░ЖсзБспЩсЦБ╞▒▌Й ткЩс╡Эсм▒с╡ЭсБЭсЦБ╞▒тлнтж╜спЩсйСтзКтлн ткЩс╡ЭтДОсЧн╓е╞▒соВсЦБ╞▒тлн ткЩс╡Этж╜спЩсФ╛р╗жсо╣с▒етк╡ ткЩс╡Э,045" &#&/&;&3.*440/ (.4 тзКра║тЕ╛тлнсЦЩ─есЦБ╞▒тлн 0$6сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс╕бтлн

:8".сййсЩ╣с▒ерае▌Й

╔Щр╖ираер╣Е ╘ЙтАлр╛Щ▌бтАм╔Щр╖ираер╣Е тАл▌бтАм╞▒тШЦсФв сЬ╜рд╜тАл▄йтАм╔Щр╖ираер╣Е см╡╘ЙсЭйр╛Э╔Щр╖и 

тШБтФйтФЕтК╜┼Цс░Ж тж╜╟Ораесп▒╩С ткЩс╡ЭтЕ╛тЭ▒ -PDL-PDL 5PQTUBS

╔йсоЦ vсоБтАл▄йтАмсГесХН╔йсоЦ

┼Бс╡бсХ╜ .JSBDMF'JOBODF  ┼Йрд╜сЙнр╕Нс╕б тЖ╜ткЩсйв ╩бр╛ЩсЩ╣ "1'4 ╙╣смСткйр│Б ╩бтй╜сйв ╘Йтй╜р▓Й р╕йспХ▐╡сЬЕ╔йсоЦ сБЩрп╣тЪНсп▒╔йсоЦ р│БсЬЕтФбтЭнспХ╘ЩсЬЕ р│БтНбсиХткйр│Б спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ р╝Й╩Сс╕бтЕйспХсЬЕ

сДБсЬЕтЬЩткйр│БсЙ╡р╡ЙскЕсЦ╣тлн─е сДЕре╡┼Бсобтзк сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ сЬ╜рд╜тАлтЪН▄йтАмсп▒╔йсоЦ сЬЕр╕йтЬЩткйр│Б спХсФвс╡Э си▒сЬЕ▐╡╔йсоЦ сййсЬЕткйр│Б скЕс╕бткйр│Б спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ скЕс╕бткйр│Б тМБсЬ╜ смСр╕Нткйр│Б ┼▓┼БтВЩс│С

соБс│ж╔Э╔йсоЦ

снЙсЬЕтЬЩтЮК спХсоЕ─Ю с▒╜спЭс│жтзК╔йсоЦ

тЯЭсЬЕтЬЩткйр│Б ▀СсЕХрпЭv тж╣╙╣ткйр▒С тж╣╙╣ткйр│Б раетй╢тж╜  тж╣╙╣ткйр│Б спХс╕етпН тж╣╙╣ткйр│Б ╩бсмХтй╜  тж╣╙╣ткйр│Б сБ╢с╕бсмж тж╣спХткйр│БтЭнспХ╘ЩсЬЕ с░ЖтйетДБ ткЩс╡ЭсЬ╜тЭСсВжтУН тУНр╕НсЬЕ╩б "CBDVT'JOBODF1SPQFSUZ "'/1ткйр│Б "/; тЖ╜тпН─Ю "/;с╡ЭтФ╛тЪНсп▒ с╡ЭтйесЭЕ "VTUSBMJBт▓▓1BDJGJE #10'JOBODF ╩бсоБсБЩ $". $+8FBMUI.BOBHFNFOU %BW$IPJ ┼▓┼БтВЩс│С

&('JOBODF сЕЩсФН &('JOBODF тМБсЬ╜ 

93


тЯЭсЬЕтЬЩткйр│Б

╞ж

р╡Ц▌Ариар┤С┘Лр┤УтАл▄УтАмркерй┤ркШ/RZ'RFрп╡тАл▐бтАмрдО▌А р▓╢ркК╓╡рдОр┤У▄С╫ВраЧтАл▌йтАмрз░рбШтАлргТ┘│тАм╙Ъ▄│рйШреЮр▒╜ргЫтАл╪╣тАм роорк╕ркКрй░&DVKEDFN2IIHU╙Л╥ТтАл▐РтАмро╗рг│рб╗реЮ

▀СсЕХрпЭv

#4 .4 %JQ'4 %JQ1SP7BM /""5**OUFSQSFUFS

╔йсоЦ

)PNF-PBO&YQFSU

.

.&BVTUBSLP!IPUNBJMDPN "0GGJDF$IVSDIJMM"WFOVF 4USBUIGJFME /48

5

5 &GBOUBTUJDLBOH!HNBJMDPN спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ ткЩтЦ╡р╕┐собтаЩ "4VJUF3PXF4U&BTUXPPE

╩бтй╜сйв 4VJUF -FWFM &BTU1EF &BTUXPPE

▌Арп┐рз░р╡Ц▌А

рбЗ▄┤ рдзрйН

ркБр┤Эр│в ркУрж│

рйЛрйЩри▒ ра╝╥░

уГЙуГзуБ▒#уЕ╜тУ╗#5923:25349 тТ┐ск╜сР▓тЕЛ#=#61:<(┬Б сЛиуЕ╜сР▓тЕЛ#=#619<(┬Б7HO

рзТрдЧр┤П█╣

ри▒р│й▐╝тАлрн│╫║тАм╙Ч╥У┘Цри╛ рнзрдврй╣▀╗▀╗риж

(PDLOQDP#JPDLOFRP

рмМсГЬрйЧсЛИриир╕▒р┐Цр┐║сАЬр┤╝рзбр╢║рпХр╕┤сБЭрз│р╕▒

р┐Цр┐║р╜Ыр┤╣

nр┤Крклри▒р│йрж║рвмрйЖр│Ъ╤╜█лри▓▐╛р░Орип█╖ рнзрв░ри▓тАл╫итАмр│брвмр┤Хрддр│Ш╤лрвФтАл╫▓тАмр│б┘Т▄╡╤▒рдЭтАл╫и╫ЮтАмo ╞╗рклр░РринрйС7RS8S ╞╗рйСтАл╪мтАмрмкринрйС ▄╡рдЧ ╞╗╤ЮтАл▐ХтАмринрйС╞╗рвФрж▓ринрйС╞╗р▒ВрйСринрйС╞╗╤КрйЕринрйС

рв╛▄╡ рй│рклр╡Ш

ркл▌ВрвФтАл╫▓тАм рй▒╓ТрвФтАл╫▓тАм ╨╕тАл╫ШтАм

рй│р┤Ф \HVKRPHORDQ

╓ИрйГ▀ЫроЪр▓ПрзТрдЧр┤П█╣

рклргС6XLWH/HYHO5RZH6W(DVWZRRG16: рвРржврдбр▓╣рзР╤ЮтАл▐ХтАмроП

сЛИриир╜Ыр┤╣ ╞У рз│р┐осЖ╣р╗Ар│ЮсЗЕ ╞У *67UHWXUQ

╞У+RPH/RDQ╞УсБФсЖ╣сАЗр┐Цр┐║

╞У сАЕр╢║сАвр│Ю3D\UROO

╞УсГ│сБФсЖ╣рйЦр┐┤р┐Цр┐║

╞У сЛИр╕▒р╣Ыр│г ╞У рижр╜╖р┐║р┤╝

╞Ур╕╜р╜Ыр┐Цр┐║╞У/R'RF $FFUHGLWHGRI0HPEHU)%$$ %$6$JHQW  

╞У сЛИр╕▒7D[UHWXUQ /LFHQVHG5HDO(VWDWH$JHQW 3XEOLF$FFRXQWDQW

сЖЯр▓Лр░Нр╜гр┤╝сАдр┐╢р┐Шр╗Лр╢╝р╕╜роЫр╡зр▒л р╖Эр┐║рпЛ+RPHORDQр╗ЛсГ╡рзброБсКЗроЗроС

├╜0RE├╜6XLWH$QJOR5G&DPSVLH16: *.4╔йсоЦ сЭБсФвсоЕ -FFт▓▓TтЭнспХ╒нсЬЕ$P -PBO$BSF$P .PSUHBHF$IPJDF раетй╢тж╜ .PSUHBHF$IPJDF спХс╕етпН /$'JOBODF 4VNNJU ╘Йтй╜р▓Й сЬЕтЬЩрпЭ  тВесЬЕсмСрд╜ 

1-$с▒╢сйвтФ╛ 1.)ткйр│Б сЬ╜тЭС 1SFGFSSFEтЭнспХ╒нсЬЕ 3".4)PNF-PBOT 3".4 ╙╣тФйр╕Нр╕Н 4UBUFXJEFNPOFZспетпЖтФ╛ 58*/505"-╔йсоЦ :&4тЭнспХ╘ЩсЬЕ

╬д 

&('JOBODF р║╜сГй &('JOBODF сЙнр╕НсЬЕсГй &;:тЭнспХ╘ЩсЬЕ 'JOBO4PMVUJPO спХсФвсмТ 

94

)J)PNF-PBO )0.&-0"/4 сХ╜┼▓смТ JJOWPJDF *SPO'Y(MPCBM

╬дсФНрп▓ ╬дсЩ╜спХ╓Е ┘й╬дтк╡см▒ ра║сз▓сЗес░Н сХЕр│Б╬дс╕▓ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜╬дс╕▓ сЬ╜рд╜тАл▄йтАм╬дс╕▓

сжер╖е╬дс╕▓ р╕Нрд╜тНХтенр▓╜р╕НсЬЕтЬЩ скЙр╕НсоБ╬дс╕▓ тбНсЬ╜с╖нснЙржКтенрпЭсмнс╖й тж╜╟О╬дс╕▓ "SPNBтенрпЭсмн #MPPN"WFOV╬дс╕▓ #MVFNF╬дс╕▓


+4BSBOF .JMMJPO3PTFT

4PQIJFT'MPXFS спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

ткЭсЬЕсКер╕нтк╡сВК

╞ж ╞й ╞м ╞╢

р╕йсФНс╕бт╗▒сЙСтЭСсХЦт╗▒тжЭсЗб┼бр╕Нт╗▒╓ЕспЭ

╙╗сЬ╜ vтФ╜┼Цс╡Эр╕▒сВС╙╗сЬ╜ ╙╗сЬ╜сБЭсБ╢ &OUFSBODF сДЙр╝Йсже╙╗сЬ╜с▒▒ сЙ╡рп║тФбсмХ╙╗сЬ╜ сЭБсЭБ╙╗сЬ╜

тМБсЬ╜р╕нтк╡сВК тж╣█╣ржжр╕нтк╡тЛХтЯ╣ сЬ╜тЭС 

сй▒р▓╜смСтЦнспЭ╙╗сЬ╜с▒▒ сГесмСрд╜ см╡рд╜╙╗сЬ╜ с╡Эр╕▒сВС╙╗сЬ╜┼б┼▓ тМБсЬ╜╙╗сЬ╜

╘кра║

тСЙс│Х╘кра║ ╔йсоЦ ╬д ╙╗сЬ╜

/LF1R&

╤БркЫ╤ТрйН раГр│╣ рлМрдирнМ▄╜ ╤АтАл╫атАм

. ╔Щр╕С╘кра║

╘кра║ тАл╫ЩтАмрп╣сВК

тФ▓╘кра║ рди┘ЪтАл╫жтАмрнпрнг╥Ер┤ИрлУржУриЩ

тАлтж╜▌бтАм╘кра║

тж╣спХтСЙси▒сиХтНЙ

▐╡см▒си▒сиХтНЙ

тж╜╟О╘кра║

ра║сз▓╘кра║ 

тзксЕЦсЬ╜тАл▌бтАм

тАл▌ЪтАм╟Нс░Ж

сДБсЬЕтЬЩси▒сиХтНЙ╘кра║

тйетАл▌бтАмси▒сиХтНЙ╘кра║ 

сЦЩ╩С╘кра║

р╕нтк╡сВК

"XFTPNFBJSDPOEJUJPOJOH

сЬ╜скЙ╘кра║си▒сиХтНЙ

$PNNFSDJBM$BUFSJOH4UPSF

см▒спЭ╘кра║

'SFTI5FDI

спХсЩ╣си▒сиХтНЙ╘кра║

5PUBM&RVJQNFOU

тСЙс│Х╘кра║

8FMM,BSU

тАл╫отАмс░Ж

р╕йсФНс╕б

тАл╫ЩтАмрп╣сВК v╘ЙсЬЕтФбспЭтАл╫ЩтАмрп╣сВК тАл▌ШтАмтНХaрпЭскЕтНб ржКра║тАл╫Щ▌╢тАмрп╣сВК сВТрв▒сФСтАл╫ЩтАмрп╣сВК сГесмСрд╜тАл╫ЩтАмрп╣сВК сЧнр╕НтАл╫ЩтАмрп╣сВК сЩ╣тАл╫ЩтАмрп╣сВК сЬ╜рд╜тАл╫Щ▄йтАмрп╣сВК сжер╕Нрп▓тАл╫ЩтАмрп╣сВК сзБтентАл╫ЩтАмрп╣сВК сзЦтО╜тАл╫ЩтАмрп╣сВК си▒тж▓р║бтЭСтентАл╫ЩтАмрп╣сВК тВетенр╕СтАл╫ЩтАмрп╣сВК

тМБсЬ╜тАл╫ЩтАмрп╣сйСсЬЦс░Ж тШБр╕йтШБтАл╫ЩтАмрп╣сВК тЭнрпЭр╕йтФбтАл╫ЩтАмрп╣сВК "#$тАл╫ЩтАмрп╣сВК $SPXOтАл╫ЩтАмрп╣сВК '.тАл╫ЩтАмрп╣сВК 501тАл╫ЩтАмрп╣сВК 7*1тУХр▒Ю

╟арпЭспХтеесЬЕтФЙтНбсиХ

сиХрд╜сВХсЬЕтУХр╕НтАлткЭ ▄ктАмсЬЕсКе 

╔Щр╕СтбНр▒йсЬЕтЬЩтп▒р╕втЛХтЯ╣ 

сиХрд╜сВХсЬЕ тЗ╜с░Ж тК╣р┤нр╕йсФНс╕б 

╥нр╕Нр║╡

сиХр║╡спХс╕╢╔Щр▒йспХсЬЕсЙСтЭС

╩бсЦБсйвсЬЕтФЙтНбсиХ

скЕспЩ╚╜снЙржКр║╡спХтУНсиж

aрпЭскЕтНбтАл▌бтАмсйН

тАл╫ЩтАмсЙ╡р▒йсЬЕсоБ 

см╡ре╣сБ╣сЭБсл╢╩С

╔йсйвтАл╫ЩтАмрп╣сВК╩С╩С

рпЭтбНр▒йсЙСтЭСсЬЕтЫ╜ре╡скЕ сБ╣сйв╟Нс▒ер╛Щ 

соБсЬЕтФЙсЙСтЭСр╕йсФНс╕б р╕Нрд╜тНХ 

р▓╜сзетУХр╕НтАлтЗ╜▄ктАмс░ЖтК╣р┤нр╕йсФНс╕б

соБс╕есЬЕтЭнсЙСтЭС

р╕йспХснЙржК

тЛ▒сХ╜р╕СтжЭсЗб┼бр╕Н 

р╝Й▐╣сЬЕтФЙсЦЭсЬЕ

тЛ▒сХ╜р╕СсЙСтЭСтУХр╕НтАл▄ктАм

сБЩспЩтк╡с░Жтгй╓ЕспЭ 

тНЕтен1IPUP.BLF61

сЙСтЭСспЩсЬ╜рд╜тАл тЭСсжЙ ▄йтАм

тФХсЬЕтК╣р┤нр╕йсФНс╕б сЬЕтЬЩрпЭ 

тАл╫ЩтАмрп╣сВК╩С╩С

тАл╫отАмс░Ж сХ╜смЩ╬дтАл╫отАмс░Ж сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсФНсЬХтАл╫отАмс░Ж сзЭтО╣с╡Эр╕▒тАл╫отАмс░Ж си▒▀Хсз▓сЕк смСр╕НтАл╫отАмс░Ж с░ЖсБЩтАл╫отАмс░Ж

тДОсФСтАл╫ЪтАмсм▒╬дсФНсЬХтАл╫отАмс░Ж тЕйсм▒сз▓сЕк тШБс│жтАл╫отАмс░Ж тж╜╟ОтАл╫отАмс░Ж тйетАл╫о▌бтАмс░Ж +BEF3PTF(BSEFO

тАл▌ЪтАм╟Нс░Ж сЦЭтЙер▒ХтАл▌ЪтАм╟Нс░Ж сЯНтАл▌ЪтАм╟Нс░Ж сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜тАл▌ЪтАм╟Нс░Ж

сжЙтЭСтАл▌ЪтАм╟Нс░Ж смКткЩтАл▌ЪтАм╟Нс░Ж 9;0/&

р╕нтк╡сВК сЬЕтЬЩрпЭр╕нтк╡сВК

тВесЬЕсмСрд╜р╕нтк╡сВК

сЙСтЭСтенр▒НсЬЕсоБ

тФХсЬЕтК╣р┤нр╕йсФНс╕б спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

сЙСтЭСтУНсЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ сЙСтЭСтп▒

тийсГнрпЭспХтее тйЕрпЭсЬЕтФЙтНбсиХт░Тр║╡спХтУНсиж тВесЬЕсмСрд╜ 

сЙ╡р▒йсЭТсЙСтЭС

тйНр▒нс│СсЙСтЭС╓ЕспЭ

сЙ╡р╡ЙснЙржКсЬЕтЫ╜ре╡скЕ

тнЭскЕр▒йсЬЕтФЙтНбсиХ тВесЬЕсмСрд╜ 

сКесКетенр▒йспХсЬЕ сБ╣сйв╟Нтк╡с░Ж  сКес╖Нр║╡спХтУНсиж╓ЕспЭ сЬЕтЬЩрпЭ 

"3*400сйНсЦТсФНсмС╙╣р╕йсФНс╕б "OHJFсЙСтЭСсЬНр╕НсБо

сЬЕтФЙ┬Ер▒Нр╕Н

#FBVUZJOTZEOFZ

сЭБ▀Ср▒▒рпЭсЬЕтШБр╕Н р▓╜с╖й 

#FBVUZTUPSZ

сжнр╡Йсжер░К сЬЕтЬЩрпЭ 

#*+064,*/ р╕Нрд╜тНХ 

сжнр╡Йсжер░К тВесЬЕсмСрд╜ 

#MFTTJOH#FBVUZ

сиХрд╜сВХсЬЕтУХр╕НтАл ▄ктАмспХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

$JUZ3FNFEJBM.BTTBHF

95


ƶ ‫י‬௹ႊ ‫׮‬ᰆ ‫ݚ‬Ǎᰆ

$PMPVS#J[

-BHVOB#FBVUZ4QB

%*7"GBDFCPEZ

.+1SPNBLFVQ ⇽ᰆ 

'.%":41"

../BJM"SU(BMMFSJB

ქⓝ⯱ၙᬊᝅ 

ḥᜅ⩅ᨕॵᯱᯙ

(PMEFO5SFF ┡ᯕษᔍḡ 

/BUJWF#FBVUZ

ት௺┡ᬕ༉⩅ᨕॵᯱᯙ

⋕ญᜅษ ᄉ༉ᦥ 

ᜅ✙௝ 

0TJN ᜅ✙௝ 

ᙹḥ⩅ᨕ ‫ە‬ᯪ▕ 

⋝௝ၙᬊᝅ ⪝ᜅእ 

ᭉᜅ✙௝ᯕऽ

ŲŁₙ᳑

ᜅ┡ၙᬊᝅ

❭௝݅ᯕᜅ⩅ᨕ

ᯕᜅ✙ᬑऽ 

1VSFMZ4LJO$BSF 

ᮁᨵ᪅ၙᬊᝅ

"MMBCPVUIBJSTLJOCFBVUZ 

ŲŁₙ᳑

4JNQMZ#FBVUJGVM$PTNFUJD4VSHFSZ-BTFS$MJOJD

ᱶ⩅ᨕᦥ✙

"SVN)BJS

)FBMJOH6DMJOJD

ŲŁₙ᳑ 

ŲŁₙ᳑

4LJN6Q ಽᷩ 

)FSSZTᜅ⡍⊁ษᔍḡ

5PQ$MJOJD

*7:ີᯕⓍᨦᜅ⛽ॵ᪅

7JTBHF ฼ᔍḡ⦝ᇡšญ 

ʑ┡

ၙᬊᰍഭ

+JOOZNBLFVQ

Ğᦩᔍ օᯝቑ❑ᰍഭ 

"NPTQSPGFTTJPOBM"VTUSBMJB 

อ⪵ႊ

ၙ⎽ ᗮ٩៚ օᯝ ⦝ᇡᰍഭ 

#FBVUZ7BMMFZ*OUFSOBUJPOBM

ษᔍḡ

ᗮ٩៚ᩑᰆ օᯝ ቑ❑ᰍഭ

#54ၙᬊᰍഭ

ᗮ٩៚ᩑᰆᱥྙᰍഭ

0#4 

ᮁີa᭥

501";

ၙᬊ ᯕᜅ✙ᬑऽ ษᯕ⩅ᨕቭ్ᛍ

ₑᜅ᪡៥ญ

ᛩ᪡ ၙᬊᝅ 

⩅ӹ⩅ᨕ

ᜅ⡑ḡၙᬊᝅ

#3

ᩑᦥ✙⩅ᨕ

,QPQIBJS 

᪅Ğᙺၙᬊᝅ 

㰼.F#FBVUZ$PSF

ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽ⿘ქᬑऽ ʡᖁᩢၙᬊᝅ ქᬑऽ 

⩅ᨕ᪅⟹௝

ʡᖁᩢၙᬊᝅ ᜅ✙௝ 

⭹᪅౩ၙᬊᝅ

ಽߑ᪅⩅ᨕᔕ೒

%*7"

ນญᔍ௲

'.ၙᬊᝅ⪙ᱱ

ᬑᩢᙺ⩅ᨕ௝ᯙ

'.ၙᬊᝅ⪙ᱱ ᜅ✙௝ᜅ┉⍡ᨕ 

ᮅᖁᦥ⩅ᨕ…్ญ

)POHⲲT)BJS.PEF

ᵝ‫⩅י‬ᨕᜅ⛽ॵ᪅

;*0ၙᬊᝅ ᜅ✙௝⪙ᱱ 

ႊ∊฾ት௝ᯙऽ ᙝ൙᪥እྕഭčᱢ༉ुŖᔍᬭ౑❑᷾ᕽၽ⧪ ೅ႊ∊฾

ት௝ᯙऽ

ᖵ░

᜽⒱ญ❑ࠥᨕ

ญऽ⍕ ჩaၙᬊᝅ 

᪅Ğᙺၙᬊᝅ

vᜅၙᬊᝅ

⟭⟭⩅ᨕ

ߑᅕ௝ၙᬊ

⩅ᨕ⏅!ญऽ⏅

᜽ऽ‫↽ܩ‬ᱡaĊ ᖁ┾᮹⡎ᯕմᮡ݅᧲⦽ᱽ⣩ᅕᮁ

⌁᜽ ၶ᪆ᙹၙᬊᝅ 

⩅௝ၙᬊᝅ

ᕽᬙᯕၽš

)BJS4UPSZ

ᱥྙaᨱ᮹⦽዁෕Łᱶ⪶⦽᜽Ŗ ᜽Ŗ⬥℁ᱡ⦽ᔍ⬥šญၰ"4 ᔾᔑᱽ᯲ၰ᜽Ŗᱥྙᨦℕ

ᱽթ⩅ᨕ ;FOFS)BJS 

02 9760 2388

www.techroll.com.au 6 Ritchie St. Rosehill NSW 2142

₥ᜅᬑऽ ᜅ⡑ḡၙᬊᝅ

⩅௝ၙᬊᝅ

᪅┡⑁⩅ᨕ

4UZMF#Z+ 

ᯕaᯱ⩅ᨕ 

;*0ၙᬊᝅ ₥ᜅᬑऽ⪙ᱱ 

᜽❑ ʡᖁᩢၙᬊᝅ

#FBVUZTUPSZ

ʡᖁᩢၙᬊᝅ ┡ᬕ⪡ 

#FMM.BJO)BJS

ᕅು⩅ᨕ…్ญ ᖝ✙ౕ 

'.ၙᬊᝅ⪙ᱱ

⎵⎵⩅ᨕᔕ೒

;*/$⩅ᨕ

ࠐᗑ♜╼൴

ᭉᜅ✙௝ᯕऽ⿘ີࠥႦⓍ⿘ᨱ⦲ ్ትญၙᬊᝅ ᨱ⦲ 

96

ᦞᡎ⩅ᨕᔕ೒ ᭉᜅ✙௝ᯕऽ 

ᙹၙᬊᝅ

#&.*/& ᨱ⦲ 

ᜅ┡ᯝ⡍ᮁ⩅ᨕቑ❑ ᨱ⦲ 

+4⩅ᨕ ᭉᜅ✙௝ᯕऽ 

ŲŁₙ᳑

.BSJB)BJS#FBVUZ4BMPO

ᝁߑ౱௝⩅ᨕ

5FNB)BJS;POF

TEL 02 9648 9902 MOB 0424 193 577

EMAIL

admin@monthlybusiness.com.au


‫ݡ‬ᔢ▭Ⓧ೅ႊ∊฾ት௝ᯙऽ

ᯱᯕᦩ✙ት௝ᯙऽ

౎┅⍅▱

⎵ḡ⋕▱ት௝ᯙऽ 

൉ॵᦥ⍅▱ት௝ᯙऽ

"DDFOU#MJOET ᮁ᜚⪹ 

ၙᵝႊ∊฾

"MCFSU#MJOETTDSFFOT 

ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽࢱญႊ

#$ት௝ᯙऽ ᖵ░ ႊ∊฾ 

᜽ऽ‫ܩ‬ት௝ᯙऽႊ∊฾

$JBOJႊ∊฾ት௝ᯙऽ

ᦥಽษ⋕⠌్ə

%848JOEPXDPWFSJOH 

᫵ᖪ⍅✝ት௝ᯙऽ

1/*ႊ∊฾ት௝ᯙऽ

᮹ᱥ⍅✝ት௝ᯙऽ

ႊᩎ

ქᬑऽᯕၝჩᩎ ჩᩎŖ᷾+1 እḡ‫ܩ‬ᜅ*5 /""5*ɪ ᕽᬙ☖ჩᩎ /""5*ɪ ᗵಽ།☖ᩎᕽእᜅ ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽჩᩎ ᧁ‫ ܩ‬/""5*ɪ ᨱ⦲ჩᩎŖ᷾ ᨱ⦲ᨹญ✙☖ᩎ ᨹ෥ჩᩎŖ᷾☖ᩎ ᩢᨕ ᯝᨕ☖ᩎჩᩎ ᩢᨕ☖ჩᩎ /""5*ɪ ᯕvᙺ☖ᩎჩᩎ /""5*ɪ ᯕᜅ✙ᬑऽჩᩎ☖ᩎ ᯕ⪵☖ᩎჩᩎ ᯝᨕ☖ჩᩎ᯲ྙ 

ᯥᙹჩᩎ☖ᩎ ᵲǎᨕ☖ჩᩎ ↽Ƚჵჩᩎ /""5*ɪ ↽ᬕʙᯕၝჩᩎ ⓕ௝௝☖ჩᩎ ❭௝ษ┡ჩᩎ ⦽᧲ᯕၝჩᩎŖ᷾ ⨩ᜅ✙ክჩᩎ☖ᩎ ⩥‫ݡ‬ᯕၝ⍉ᖅ❦ ⪙ᵝᱶ₊ᕽእᜅ ⪝ᜅእ☖ᩎ ⪮᪆ᙹ ӹ┡ɪ Ŗ᷾+1 "MCFSU#MJOET4DSFFOT *-$☖ᩎᕽእᜅ .2ჩᩎ 3)4ჩᩎ☖ᩎᕽእᜅ

ᄡ⪙ᔍ

 

Ʒ ႊᩎ ၵࢲ ႊᦸe ᄞḡ ჩᩎ ᄡ⪙ᔍ

ીऀ੹‫د‬ട‫ؘ‬ ՞՞ടӋઘһઔ‫ࠒؘ‬ਊ࣏

ᑄዚ ༢໔

Lic No:15 100702 001 Reg No: 7871

9872 4764

Ph. (02)

Mob.0412 528 544

aॵᨙᷩ⟹ᜅ✙ᗵ൉ᖹ

ᨕऽ႕ᜅ⟹ᜅ✙⍉✙೅

aᰆ៩⟹ᜅ✙⍉✙೅⋕⠌

ᨱᨕ⟺

vԉႊᩎ

᪍┍ႊᩎ

vಆ⟹ᜅ✙⎹✙೅

᭑޹ႊᩎ

Łಅႊᩎ 

ᮝஙႊᩎ 

əฑႊᩎ ݅ᯱၵႊᩎᕽእᜅ 

ᱶၡႊᩎ

ษᜅ░⟹ᜅ✙ᕽእᜅ

↽Łႊᩎ

ᄁ్⪩ႊᩎ

Ⓧฑ⦝ᦥႊᩎ

቙௝

⟹ᜅ⎹ 1FTDPO ႊᩎ

ᖙᜅ⎵

⟹ᜅ✙ᱽಽ 

ᖝ⟹ᜅ✙⍉✙೅ᕽእᜅ

"1&$ႊᩎᕽእᜅ

ᗵႊᩎ

,PLP1FTUDPOUSPM

ᜅ⎵⟺ᜅ

1&54$0/530-

ᱽᯝႊᩎ

ၵࢲ ᩢၵࢲᦥ⋕ߑၙ

ႊᦸe vⅭਂḲ ʡႊᦸe ӺᬱਂḲ ࠺ႊ᜾⣩

ၝᗮਂḲ ᙹ᪡௹ਂ⦹ᬑᜅ ᦺɩ⥭௝ᬭਂ⍡ᯕⓍ *$",& ᩩ‫ݕ‬

ԃ൅੘ ࠹൑࣏ ਼

࣏৹Ӌੋಉઘ

ᄞḡ ‫࠺ݡ‬ᄞḡ ߑ⎵ӹ௝ᄞḡ ၝa௝ᯕ⥥ᜅ┡ᯝ ᄞḡ᜽✙ḡๅᰆ ᄞ⪵ᱥྙ

ᖙ᳦ᄞḡ ᦥ✙ᬵߑ⎵ ᮁญ᳑⩶ྜྷ᜽Ŗᖅ⊹ ᯙ▭ญᨕᄞ⪵⋝௝⍉ᖅ❦ ⦽᧲⊽⪹Ğᄞḡ

ჩᩎ☖ᩎ aa,ჩᩎ aqჶᬱ☖ᩎᔍ /""5*ɪ aƱჩᩎŖ᷾ /""5*ɪ aӹ݅ჩᩎ /""5*ɪ vĥ⩶ /""5*ɪ Ŗ᷾ჩᩎ ɪ ᯕᯙɝ ʡĞᧁ☖ჩᩎᔍ

ʡ‫ݡ‬ᩢŖᯙᱥྙ☖ჩᩎ ʡᝁᯝŖ᷾ჩᩎᔍ ʡ₞⪙ჩᩎᔍ ₥ᜅᬑऽ ӹ௹ᯕၝჩᩎ ӹ❑ჩᩎŖ᷾ ॵ᪡ᯕ้ญ☖ᩎ ๆ⏑ญ☖ჩᩎ

ഡӵ‫ف‬ൌܾ೑Әૂඌ

7

6XLWH(DVW3DUDGH(DVWZRRG :HEVLWHVRMRQJODZ\HUVFRPDX

vḡᖒᄡ⪙ᔍ Łाලᄡ⪙ᔍ Ş⩥ᦥᄡ⪙ᔍ Ǎၝᱶᄡ⪙ᔍ ǭʑჵၶᮡ޶ᄡ⪙ᔍ ǭᙽᰍᄡ⪙ᔍ ǭ⩢ᬱᄡ⪙ᔍ᫙ ჶྕჶᯙᕽᱶ ə௹ə⨩޽ၙᜅʡ əฑ⦥ऽ⧊࠺ჶශ ʡᄲᬒᄡ⪙ᔍ ʡᝁᯝᄡ⪙ᔍ ʡᖒ┽ᄡ⪙ᔍ 

ʡᖒ⪙ᄡ⪙ᔍ  ʡᖙǍᄡ⪙ᔍ ʡ₞⪙ᄡ⪙ᔍ ʡ⩥ᵝᄡ⪙ᔍ ʡ⩥┽ᄡ⪙ᔍ ‫★ݍ‬ჶශ⫭ᔍ ‫⦽ݡ‬ჶශ ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽ ‫⦽ݡ‬ჶශ ᯕᜅ✙ᬑऽ  ၵෙʙჶශᔍྕᗭ ၶᱶ⪙ ⌁ญᧅ⎵ ᄡ⪙ᔍ ჶྕჶᯙญქᜅ

97


╞╖

ьД╕ьвЕы▓Хыеа|SEJONG LEGAL рпзроорп┤роксЖФр╗ЫсРСр║РсСАр▒ирп▓сЖЙсР╗р┤┤сАЮсЗ╢р╜Ер║ИсЖор╡Бр╡Л"сИор░╡сАЮсЗ╢р╜Ер║Ир╣Ър╗╢сЖбсР╗сАЮсЕа"

╘дрдАр╡Сра╣р╡СргП//%3K' ▀║ргПрдШрдб┬зр╡жргПрбЪркн┬зргЫр┤ирдШрдб┬зр╡МргПрдШрдб ркКрлАрйШра╣р╡СргП%(F0&RP'LS/DZ рбШтАл ▐У▐УргТ┘│тАмркСтАлрб╗┬з┘БтАмрмТтАл╪етАмреЮтАл┬з▐У▐УтАмрйнрз▓ргЫрдЩ

сДбткЩсФН

ркЧсЖкр╕Ыр░│рмЛр╖ксДДрмМсЖЕрлж р╝Кр╝У

с▒ер╛Щс▒вспЩсГ╢р╖Бс╕бсЬ╛┼Э тгосЗбтж╜─Юти╣соЭр▓╜ сЦТсо╣скбтЖ╜сЦБсое▌Етж╣─БсЬЦтАл▌Е▄йтАм

ы│АэШ╕ьВмьЩ╕

р╗Нр╕Ыр╣нсДДр░Чр╜Рр╗лр╡│ р╢Ер╢ЕсВКр╖Мр╝Кр╝У рй▒сВ▓р╕ЫсБ╝сНЕ р┐ЫсБарл╡ сВЧр╗Др╣МсМФ

 

р┤бтАлра╣▌╝╫┐тАмр╡СргП%%XV//% +RQV

╙пр▒┐ргП╙Л┬зркНраЙргЫр┤и

St. James Trust Building, Suite 920, 185 Elizabeth St. Sydney 1300 732 832 / (02) 9283 5550 www.kimlawyers.com.au

рлзсВ┤р╕Ыр╖Йр┐╝ . < ) рлзсВ┤рй│р╗НркХр┤Гр╖╡р╝Кр╝У

р╗НсМЪр╕Ыр╗НсМЪ рлбсЙ▒р╗Брк╜

___[MRWVOTMOITKWUI] QVNW([MRWVOTMOITKWUI]

р╣Кр▒ер╗Др╕ЫсКлр╢Е рлжр╢Е сВГр░│

]VQ\ ;TW]OP)^;QT^MZ_I\MZ6;?

сМ╛р╕ЫсБнсГд сЛЬсМврмЕсАорй▓сГМр╝Кр╝У

-$&2%6/(*$/

сЧ╡р▓╜р╝Нр▓╜тЯн

4PMJDJUPS#BSSJTUFSTJODF

╩бсЭБспЭ тАл ▌бтАмтв╜ сДб ткЩ сФН

aс│ТсГ╢

спХткЭ с░НсФСсЗетзБ сз▓соВ╟нсЧнсШВ

MARN : 0959393

ы▓Хыеаы╢ДьХ╝: ьЭ┤ып╝ы▓Х, ьГБьЧЕ ьЖМьЖб, эШХьВмы▓Х, ъ│аьЪйы▓Х info@solomonlawfirm.com.au www.solomonlawfirm.com.au

╙ерм╗р┤Т▀║р┤ТрвР 5\DQ.,0

&DSD[/HJDO ▀кр│брвР

раЩтАлра╝рвУ╪┤тАмрлЛтАл╫жтАмрдЯтАлрвЬ▌Ф▌ФтАм╤АрйТтАл╪ВтАмрм▓╥ЗржгрйЩтАл▐ЫтАм

рв┤риРтАл╪ВтАмрди┘ЪтАл ╪В╫жтАм

▐╗рвРргЩргв╤БркЫ╥Зржгрв┤р│ТтАл█ФтАмрм▓рйЛрлЛ╥ЗржгрйЩтАл▐ЫтАм

╥╢ркГ╥ЧрлТрйН

р┤зрвР▀к╥МриМ▀крйЩтАл▐ЫтАм╥╢ркГ╥ЧрлТ 1RWDULVDWLRQ

1RWDU\3XEOLF 

1$$7,▀ерзЛрвР

риорж│рвЬргЪрйЩтАл▐ЫтАм1$$7,▀ерзЛ╥ЧрлТ

7 :::&$3$;/(*$/&20$8 0)(UNLP#FDSD[OHJDOFRPDX &DSD[/HJDO6XLWH/HYHO1RUWK7RZHU5DLOZD\6WUHHW&KDWVZRRG16:

сЗбра║сФСр╣Ер╣Е

/48 7*$ 2-% "$5

спХсБЭсКесп▒

сЗйсГ╢тДХр╢╣сп▒тбНтзЙ

сФвсЧосЗес░в с░Жс░Н┼ЕтАл▌бтАмтв╜сДбткЩсФН сХ╜смЩтАл ▌бтАм ╩бтй╢╩ЩсДбткЩсФН сХ╜смЩтАл ▌бтАм 5  ' 

. &BENJO!KBDPCTMFHBMDPNBV

X X X KBD P CT MF HBMD P N B V 4VJUF -FWFM #BUIVSTU4U4ZEOFZ

р▓╢тАлриБр▒М▐Д▄ЕтАмр┤бркМра╣р╡СргП ╙╡рлВ╙ЦрмСра╣р╡СргП р▓╢тАлрайр▒М▐Д▄ЕтАмрйШргП╥ерк║▀Ъ

рдАрлАрйЛра╣р╡СргПLL.B, B.Com (USyd) Solicitor Director | Notary Public

Tel. (02) 7801 3886 Mob. 0430 373 919

спХсЬЕтЬЩсмСрд╜сФЭсз▓сЬ╛тгй├Хр╛ЭтКЦткЩ 5&-

Suite 611A, B1 Tower, 118 Church Street, Parramatta NSW 2150

4VJUF3PXF4U &BTUXPPE/48 '"9

ыМАэХЬы▓Хыеа

т▓▓сЭЕр▓Ж┼Э─Юти╣соЭр▓╜раескбрд╜р╕Н─БсЬЦтАлт▓│▌Е▄йтАм

www.dahan.com.au

M.0419 300 007

с▒╢сйвтФ╛сДбткЩсФН

тй╢сФНсБЭсФН bс│жсЧнсШВ

спХсБЭ aс▒╢сГ╢

сБЭсГ╢ тй╢сГ╢aс▒╢сГ╢╟ОсЦБ1"/&-сДбткЩсФН

с╡ЭтФ╛сФвaр╣Ер╣ЕспетАл▌бтАм

сФвтзХсЕХти╣ соБAсиЩсФвсЧо

/PUBSZ1VCMJD╟Ос▒╜┼Цс╖╛сДбткЩсФН

сКес╖йтАл▄йтАмсЬЕр╣Ер╣Еbс│ж─есзЮ

╟Ос▒╜┼Цс╖╛ сжетбНсЬЕтЭЩтк╢спЩсХ╜

Eastwood E t d

Strathfield

4VJUF -FWFM &BTU1EF &BTUXPPE/48

4VJUF -FWFM 4USBUIGJFME1MB[B 5IF#PVMFWBSEF4USBUIGJFME/48

9804 0177

сГ╢р╛ХсГ╢спЩр╕НтЬбс╖й/48 сГ╢р╛ХсГ╢спЩр╕НтЬбс╖й2-% сГ╢р╛ХсГ╢спЩтж╣╙╣ .BDFO[JO сГ╢р╖БсФНр╛ХсЧн5&.1-&

98

рз╣▀ЧрбЪрзб

9763 1511

сФЭсйвтзКра║сГ╢р╖БсФНр╛ХсЧн сЬ╜тЭС сФЭсйвтзКра║сГ╢р╖БсФНр╛ХсЧн спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сФЭспЭтлн─есГ╢р╖БсГ╢спЩ сХ╜смХтж║тлн─есФНсДбткЩсФН

раЖрлАр╡СтАл┘БтАмр│╡ра╣р╡СргП р╡жргПркМрд╝раГроУргТр▓╢ргТ╙ЪтАлра╣▀Ърк║▌╝тАмр╡СргП

ркКрдШрлАр▓╢р▓а╫Вра╣р╡СргП

рдШрдбрз╣▀Ч▀║ргПр╡МргП ╘Юрз╣рай▀Чр╡жргПрай╙ЛрйЛрайрдВ▀Чрай ргЫрайргЫ╤┐ркСтАлрб╗┘БтАмрмТтАл╪етАмреЮтАл▐У▐УтАмр┤СтАл▄УтАмрн▒ркКрмКрай ╤┐рлУрайркКр╡УркергТрбЪр╡ЮраГрзйрйо╘ГрбЪркнргЫрдЩрбЪркн ргЫр┤ирай╙пр▒┐ргП╙ЛраГркЕтАлргП▌СтАм╙Л ркК▀║райрб╗ркШ╥┐╙ШриБтАл┘БтАмр┤бркеренраГр┤зрдШрбЬрайроФтАл▌йтАм

16:$FFUHGLWHG6SHFLDOLVWLQSURSHUW\ODZра╣р╡СргПр╡Йр╡ж╙ЦркМрбШтАлра╣▀Ърк║ргТ┘│тАмр╡СргП

рбШтАлргТ┘│тАмркМрд╝раГ╥ерг╣рк║▀Ъра╣р╡СргП M +(61) 410 626 909 T 1300 577 502 F +(61) 2 8079 6609 johnpark@wwLp.com.au | www.wwLp.com.au | Level 13, 2 Park Street, Sydney NSW 2000

сЦЩс│жсГ╢р╖Б сЦТс▒╢смКсДбткЩсФН тЭнрпЭр╕йтФб  сЦТтж╣с│жсДбткЩсФН сШВ─ЮтФ╜сДбткЩсФН

сЭБсД▓р╛ХсДбткЩсФН сЭБсобс╡ЭсДбткЩсФН сжйсЦБс░НсДбткЩсФН ",/ сз▓сЬЪтжесДбткЩсФН


соБсЦТр╕нсДбткЩсФН соБтВЮспЩсДбткЩсФН соБтйе─ЮсДбткЩсФН спХ╩Сра║сДбткЩсФН спХсЦТсБЭсДбткЩсФН спХсЩ╣сЗ╢сДбткЩсФН спХсЩ╣сЗ╢сДбткЩсФН спХсобсКесДбткЩсФН спХтй╜см▒сДбткЩсФН с░Жсйвс╡ЭсДбткЩсФН с░Жс░Н┼ЕсДбткЩсФН с▒есЬЪсмКсДбткЩсФН с▒╢ра║тДБсДбткЩсФН с▒╢сйвтФ╛сДбткЩсФН сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ с▒╢сйвтФ╛сДбткЩсФН спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ с▒╢см▒─ЮсДбткЩсФН с▒╢тВНсмжсДбткЩсФН с│СсФвтк╣сДбткЩсФН с│СсЦЩткЩсДбткЩсФН с│мсобсГ╢р╖Б с│мсобсГ╢р╖БтЗ╡ткотпНсДбткЩсФН тНЕтаБсЬЕр▓╜тЯн тлК╚╜р╕нсДбткЩсФН тлКр╛ЩсжйсДбткЩсФН "OUPOFOBT-FHBM "/(-0-"8 ")--&("-

#BOOJTUFS-BX #BUBMMJPO-FHBM сЬ╜тЭС  $"1"9-&("- ╩бтВЮткЩ  %FOOJT$PNQBOZ-BXZFST %PDUSJOF-FHBM тЭнрпЭр╕йтФб &-,)"/-FHBM ))-BXZFST ┼▓┼БтВЩс│С

)BOT,JNсДбткЩсФН +BDPCT-FHBM -PHPT-BXZFST ."14 ."40/440-*$*5034 .BYN-BXZFST .PJTTPO-FHBM .VSQIZ$Pс▒╜спесЬЕс│С /+1BQBMMP$P 4BN 0I)XBOH-BXZFST 4MBUFS(PSEPO-BXZFST сзБсЫНтжерд╜ 45"$,(06%,".1 4UFXBSU-FWJUUсДбткЩсФН 5FNQMF-BXZFST сЬ╜тЭС 7FSJUBT 7JTJPO-BXZFST ╟НсБЭс▒╢ 8FOUXPSUI-BXZFBS 8PPE%BZ4EJDJUPST

сД▓см▒

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜т┐ШсГесмСрд╜ ┼Бр▓ЕсД▓см▒ ╩бс╡Этк╣ 3PCFSU,JN ╘Х┼Эс▒ер╛Щсо╣ р▓╜сзетУХр╕НтАл▄ктАм сБ╢тзХсЦТ┼бс▒й╘Х┼Эс▒ер╛Щсо╣ соЕс╡▓сД▓см▒ с▒╢тй╜см▒сБ╜с▒ер╛ЩсД▓см▒ с▒╜спЭр╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒ 

тФХсЬЕр╛Эр╕НтК╣р┤нтУХр╕НтАл▄ктАм тЮЙсБбр╕Нр╛Эр╕НтК╣р┤н #PEZ#BMBODF +4,с▒╢сЭБ├ХvсЦЭтФб .JOECVJMEFST1IZDIPMPHZ$MJOJD 5IF)BOET1IZTJP 8сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЦТтй╢слЩ┼Э

р╕Нрд╜тНХ ╔бр▓╜р╕НсД▓см▒ р╕Нрд╜тНХр╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒

р╕Нрд╜тНХ2VBMJUZ)FBMUI сЬ╜рд╜тАл▄йтАм+сД▓см▒

╞╖ сДбткЩсФН сД▓см▒

сЬ╜тЭС ┼БреБсЬ╜тЭСр╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒ сЙСтЭСспЩсЬ╜рд╜тАл▄йтАм сЦТсЭНсД▓см▒

см╡рд╜сЬ╜тЭСр║╡ре╡тННсД▓см▒ $04.&5*$$-*/*$ .FEDMJOJD 8ZOZBSE 

тМБсЬ╜ сБ╜с▒ер╛ЩтК╣р┤н ╟нс│жтже  сВТсД▓см▒ сХ╜смЩсД▓см▒ тЖ╜сД▓тмй тМБсЬ╜р╛Эр╕НтК╣р┤н

тМБсЙнр╕Нс╕бс░Нтк╜сД▓см▒ тМБсЬ╜тЮЙсБбр╕НсВКсФНсЦБтУХр╕НтАл▄ктАм тж╜╟ОсД▓см▒

тВесЬЕсмСрд╜ ╩бтйесЭБ сЕЦсонсД▓см▒

тВесЬЕсмСрд╜сД▓см▒ сйНсо╣сФН -JMZ3PPN$PTNFUJD.FEJDBM$MJOJD

с╡Эсжйр╛Эр╕НтК╣р┤нтж╜со╣см▒

4JNQMZ#FBVUJGVM$PTNFUJD4VSHFSZ-BTFS$MJOJD

тВесЬЕсмСрд╜р╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒

┼▓┼БтВЩс│С 

тАл█ХтАмспктЦХ

ркКреЮр▓арйМтАл┌ЩтАм╥Л╓кра╛рйШ ╙ЦриХрл▓рн▒ркг

3

'U-DQH/HH

ркКреЮр▓арйМтАл┌ЩтАм р╡Ср▒о

рдВраТриЙр┤░ргП

+

рйШркгрлТр╡ЖргЫ 0%%6)5$&*3

0D\6W

╥А╙ШркНраЙрмФтАл▌СтАм

$/',╥е▀Ь

(DVW3DUDGH

ркКреЮр▓арйМтАл┌ЩтАмриК

7HO)D[ $GG6KRS5RZHVW(DVWZRRG ркКреЮр▓арйМтАл┌ЩтАм$/',╥е▀Ь

PHGLFDOLPDJLQJ

/FXJOHUPO1PEJBUSZ

╩СтФб

╥Л╓кра╛рйШ 5RZH6W

'U+\XQ6DQJ&KR

тАл█ХтАмспктЦХр╛Эр╕НтК╣р┤н /FXJOHUPO.FEJDBM$FOUSF

р╕Стжерд╜р║╡ре╡тННсД▓см▒ соБсФвсм▒ р║╡р╕НсКнр╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒ сГетУЭтп▒с│жтзКсД▓см▒ сЦЭтЬЩрпЭ*NBHJOH р║╢тПСр╕НсЦЭтЦС сиХрд╜сВХсЬЕсЦТтй╢слЩ┼Э сиХрд╜сВХсЬЕтУХр╕НтАлткЭ ▄ктАмсЬЕсКе ┼▓┼БтВЩс│С

скбспХскЕсБор╛Эр╕НтК╣р┤н спХсобсже╘Х┼Эс▒ер╛Щсо╣ тЛХсЬЕтп▒р╛Эр╕НтК╣р┤н 4QPSUGPDVT 

тЛХсЬЕтп▒с▒╜спесЬЕр╛Эр╕НтК╣р┤н тЪвaсКер╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒ ткЭсЬЕсКесБ╡р╖ЩсД▓см▒ р╛Эр╕НтК╣р┤н "VTUSBMJB1MBTUJD4VSHFSZ $IVMMPSB.FEJDBM$FOUSF $PODPSEр╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒ ,JMEBSF3PBE.FEJDBM$FOUSF /PSXFTU(193": 1IZTJP3PPN тжнсЙ╡ 

(DVWZRRG;5$< сД▓см▒т╛╖ра║р╛ЭсД▓см▒> vсжес╕б╙╣рпЭ ра║р╛ЭсД▓см▒сзБ─НсБЩсмКсЦЭтЦС сзБ─НсБЩсмКсЦЭтЦС тж╜╟Ора║р╛ЭсД▓см▒

спХсЬЕтЬЩсмСрд╜т┐ШснЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ v╘ЙсД▓см▒ vсЭБсйвсД▓см▒ %S,BOH ╩бс╕е┼бс▒╢сЭБ├ХvтУХр╕НтАл▄ктАм ╙╣смСсД▓см▒ ра║со╣тж╜сВК р▓╜сзесД▓см▒ сБ╡р╖ЩсД▓см▒ сЦТсЭНсД▓см▒ сиХрд╜сВХсЬЕтУХр╕НтАл ▄ктАм спХсЬЕтЬЩсмСрд╜р╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜сД▓см▒

сБ╡р╖ЩсД▓см▒ р╛Эр╕НтК╣р┤н  спХсЬЕтЬЩсмСрд╜с╖НтжЭтЦСсВКсФНсЦБ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜93": спХтФ╛ткЩсБ╜с▒ер╛ЩсД▓см▒ спХткЩсЦТр╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒ с│мсобсБ╜сД▓см▒ тТ▒сиХ▀Е тФХсЬЕтйНсЬЕтНбсиХтУХр╕НтАл▄ктАм тйЕсиХс▓БтФйр╝ЙтУХр╕НтАл ▄ктАм тоХр║ЭтЦСтК╣тУХр╕НтАл▄ктАм .JOECVJMEFST1IZDIPMPHZ$MJOJD

(SFFODSPTT7FUT4USBUIGJFME 7FUGSJFOET тВесЬЕсмСрд╜ 4UFQIFO4Uра║р╛ЭсД▓см▒ 

сД▓см▒т╛╖тК╣┼ЭсД▓см▒> р╕Нрд╜тНХ р╕Нрд╜тНХ▀ХтФйтНбсиХ ┼▓┼БтВЩс│С

сЦТр╝ЙтК╣┼Э р╕Нрд╜тПЕ $BMN%FOUBM$BSF

тВесЬЕсмСрд╜ ▀ХтФйсжетЬЩтУХр╕НтАл▄ктАм сДЕтЬбр╕НтК╣┼Э сЬЕтЦнспХсЦ╣▀ХтФй сиХрд╜сВХсЬЕ▀ХтФйтНбсиХ

тЖ╜─ЮсмТ╞▒с▒╢тК╣┼Э тк╡спХтЬЩ▀ХтФйтУХр╕НтАл▄ктАм #VQB%FOUBM 

99


тМБсЬ╜

╞╖

╩б─етк╣тК╣┼Э скЕсФвсм▒тК╣┼Э с│Сс╕еткЩтК╣┼Э 

сЬЕр╕йспЭтЬбтАлтК╣▄йтАм┼Э

ткосйв╩С╞▒с▒╢тК╣┼Э 4,тЬбтАлтК╣▄йтАм┼Э 

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ сХ╜▐╜рп╜рд╜

сЬ╜тЭС сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсйСтК╣┼Э теерпЭспетК╣┼Эс▒ер╛Щсо╣сД▓см▒

сД▓см▒

тк╡спХтЬЩ▀ХтФйтУХр╕НтАл ▄ктАмсЬ╜тЭС %JHJUBM%FOUBM4VSHFSZ4ZEOFZ %*0"VTUSBMJBспетенрпбтЬЩ

сГетУЭтп▒ ▀ХтФйтбНтНЕсЬЕ сЬЕтШВрп╜рд╜  сГетУЭтп▒теер▓╜▀ХтФйтУХр╕НтАл ▄ктАмсЬЕтШВрп╜рд╜ сГетУЭтп▒тК╣┼Э сЭБсФвсГ╡ 

с▒етДХ сЗбсЗетЬбтАл▄йтАм *NQMBOU0WFS%FOUVSF1FOTJPOFS7PVDIFS 1SJWBUF*OTVSBODF ╓ФриР█Ыр▒и рвХтАл▄Л▐С╫│тАм)JMMT4NJMF тп▒сЬЕсЬЕр╕йспЭтНбсиХ 1SPEFOUBM$MJOJD

5IF#PVMFWBSEF4USBUIGJFME/48 сЦЩсЙ▒спЭр▒йсЙ▒сйз

см▒с░Ж╟нтйвсЩ╣

резр▓о

ривтАл▄ЕтАмркМргЫтАл╪╣тАмZZZ\RQNU риЩрзвргЫтАл╪╣тАм

резтАл╪е┌ЩтАм ▀╕╙╡ркМрб╗рк╗тАл▄ЕтАмркМркМрмСрйМрд╝р▒АтАл╪ж▌╝тАм риМрдВтАл┘БтАмр┤а╙п╥Л╓крдВрб┤тАл▄ЗтАмреЮр╡Й▄▓ра╛рйШ

р┤б╙╡╥Л╓крдВрб┤тАл▄ЗтАмреЮра╛рйШр╡Й▄▓р▒АтАл╪ж▌╝тАм ркМрб╗рк╗тАл▄ЕтАмркМргПро╖роНр┤У▄Ср▓отАл╫ЙтАмрмТрлАра╛рйШ рк║ркШр╡Ж▀╕╙Дрй╣р▒┐р┤ирг│рпЧтАл▌СтАмр┤ЯтАлрдВ╪ШтАм╘Юр╡МрлА▀╝рпЧтАл▌СтАм

├Ю

р┤ЯтАлриБ▌ЧтАмриптАл╪Ш┘╗▌СтАмригрдВтАл▄Ер░╜▀╣▄ЕтАмрйОPDGHLQ*HUPDQ\

├Ю 

╘дрн║тАл▄ЖтАм

рйШркг

р┤б╙╡ркМрй╣рйер┤брипрдА┘йтАлрй╕╫мтАм╙прлА

-3 16:

├Ю

резтАл╪е┌ЩтАмрпЧтАл┘БтАмркСргЫ╥ЛргПро║рей риареЮр▓атАл▌╝тАмрзИ╙прлАр┤ар╡жровроУ ┘кркН&(5(&ркМрмСрезреАркЕ ▀╕╙╡,QYLVDOLJQро╖роНрйМрд╝ркМрмСркЕ ▀╕╙╡ркНрбЕрен▀╕▀╕рйЛрпЧ╙Шр╡ЙркЕр╡ж

р┤б╙╡ркМркЕрпЧриНрй╣рйер┤бриМрпЧ╙Ш╙прлА

'рп║р┤Лр▒бтАл▌┤тАмр▒┐р┤ирпЧриНрй╣рлАр╡Ьр┤Я╥▓╙прлАр┤ЯтАл╪ШтАм

├Ю

ркМрб╗рк╗тАл▄ЕтАмркМр▓Й▐╗╙прлАPDGHLQ86$ роорейрпЧрзИ▀ЧргРрлВтАл╫П▀╕▄ЕтАмркКр▓аркМтАл╪е▀╕▌ЧтАмрз░PDGHLQ86$

├Ю рвЖ╔╗╦ТрвТраЖ▀╗╨╗рмЫтАл█ЙтАм╘Зрб│тАл▌етАмржЗрмЩ╨Т

<RQ'HQWDO&OLQLF

рлАрдАрй╣тАл╪птАмр┤ЯтАл╪ШтАм╤┐рлУ╥Орй╕рпЧ╙Ш

риаргЫрйШрпЧ╙Ш рмФтАл▌СтАм рйЩ╘Щ рез╥Б DPSP р▒╕рйДркН DPSP

рйШркгриаргЫрйШ рпЧ╙ШркЕргП╘дтАлрй╕┘│тАм

ркКр┤б╓в (VWKHU/HH -RVKXD3DUN

 /RQGRQ6W&DPSVLH рдВрлЪрбШр│Ц╥е▀ЬрпЦ

р╣Ер╕Хрп╜рд╜сД▓см▒ снЙ▐╡р▒ХтЭнтУНсД▓см▒  5DLOZD\3GH(DVWZRRG риКтАлрй╕▐РтАмр│Я

спХсЬЕтЬЩсмСрд╜т┐Шр▓╜с╖й р▓╜с╖йтК╣┼Э сВТр╛Щ─ЮтК╣┼ЭсД▓см▒ сЗбсЗбтК╣┼Э сЦТсоЕтВЮтК╣┼Э сййспЩтК╣┼Э см╡рд╜сЬ╜тЭС▀ХтФй 

скЕсФвсм▒тК╣┼Э 

спХсЬЕтЬЩсмСрд╜тЬбтАлтК╣▄йтАм┼Э с▒╜спХтЬбспХтК╣┼Э тЬЩр╕НтАлтФй▀ХтЭС▄йтАмтУХр╕НтАл ▄ктАмр▓╜с╖й тйетК╣┼Э ткосйв╩С╞▒с▒╢тК╣┼Э "&$0тУХр╕НтАл▄ктАм

тУЦуа╗узСтФФуЮЖузЯудИтЛ╝уХ║тЧ╡ тЦ╢ь╡Ьъ│аьЭШ

ьЭШыгМьзДъ│╝ ьЭШыгМъ╕░ъ╡мыбЬ ь╡ЬьГБьЭШ ьзДыгМые╝ эХ┤ыУЬыж╜ыЛИыЛд. р╝ЙреБ}спЩсЕХти╣сФНсмКaтАл▄ЖтАм

ьзД ыгМ ъ│╝ ыкй

тЧП

тЧП

тЧП

ьЮДэФМыЮАэК╕ ьЭСъ╕ЙьзДыгМ ь╣ШьХД ьаХъ╕░ъ▓АьзД эБмыЭ╝ьЪ┤ ь╣ШьХД ъ╡РьаХ ь╜ФьКдыйФэЛ▒ ыН┤эГИ ьВмыЮСыЛИ ь╣ШьХД ып╕ы░▒ ь╢йь╣Ш, ьЛаъ▓╜, ьЮЗык╕ ь╣ШыгМ тЧП

тЧП

тЧП

тЧП

тЧП

тЧП

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжесЬЕт┐ШсГесмСрд╜ ╩бр╝ЙсЦЩтК╣┼Э ▀ХтФйтбНтНЕсЬЕ сГесмСрд╜┼БсмХсБЩсЧнтЬбтАлтК╣▄йтАм┼Э сЬЕр╕йспЭтЬбтАлтК╣▄йтАм┼Э с│Сс╕еткЩтК╣┼Э 

тЕйспХсЬЕтЬбтАлтК╣▄йтАм┼Э %S(BSFUI)P 4USBUIGJFME%FOUBM$BSF 61MVT▀ХтФйтК╣┼Э

сД▓см▒т╛╖тГ║тЗ╡сД▓см▒>

╩СтФб тАл╫ЩтАмсЬЕсЩЭсиХтО╡сЙнтК╣┼Э ▌ЕскбспХтК╣┼Э ▀ХтФйтбНтНЕсЬЕ р╣Ер╕Хрп╜рд╜ ▀ХтФйтбНтНЕсЬЕ снЙ▐╡р╕ХтЭо  сБЩсЧнтК╣┼Э тЭнрпЭр╕йтФб  сБ╢сЦТтВНтК╣┼Э сВжсЬЕтФбсмХтК╣┼Э сДЙтжерд╜▀ХтФй сЕЩ▌ЕспХтК╣┼Э тАл█ХтАмспктЦХсХЕспЩтК╣┼Э сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЬЕр╕йспЭтК╣┼Э сВжсЬЕтФбсмХ сЬ╜рд╜тАлтК╣▄йтЬб▄йтАм┼Э сЭБсо╣сХ╛тК╣┼Э сзБсЫНтжерд╜ 

100

сиХсБотЦХтК╣┼Э сйСсЦЩтК╣┼Э с░Жсйвс╡ЭтК╣┼Э -JOGJFME тНетЦСсДБр╕НтЬбтАлтК╣▄йтАм┼Э тЭнрпЭр╕йтФбтК╣┼Э ткЭсЬЕсКетК╣┼ЭсД▓см▒ #FMGJFME%FOUBM ,PHBSBIсо╣тК╣с▒ер╛ЩтК╣┼Э *NQMBOUJVN 0QUJNBM%FOUBM$BSF сЕЩ▌ЕспХс▒╢сЦ╣ 8IJUF$SPTT%FOUBM$BSF тЭнрпЭр╕йтФб  8IJUF1FBSM%FOUBM$BSF сЙ╡рп║тФбсмХ 

3XUH&KLURSUDFWLF&OLQLF &+$76:22' 

 ( $67 :2 2 '

'UраЖрмФ╙Д'& 86$

'Uрг│рйШ╙п'& 86$


+2516%<-81*&+,5235$&7,&

ркгреЮрмЖрз╡тАл▌╝тАм

р╡УреЮрб╗рлАроМро╖ра╛рйШ

jeweller No. 90003 / A Member of GAA 3995

'U,QJRR-81* '&

рмФ тАл▌СтАм ╙Ш ▐┐

риЩ рзв ▀Ъ ркЕ

OK JANG

тАлрдА▐ЖтАм╘ЪрдАр┤│тАл▌╝тАмр▒┐рмСтАл┌дтАмреЮр░╜р╡Йрн▓рмСргТр╡▓р▒┐рмСрей╙Др▒┐╙Ърк╗риР ▐┐р▒┐рмСтАл┌ВтАмр▒┐тАл╪╣тАмркНркШ▐┐╥грбЩ▐┐р▓║рк╕тАл▐АтАмрдЫрк╕тАл▐АтАм рз░╘╢риарео╥╜р▒лтАл╪етАмреЮ╙Пр┤СриДрбВрйМрдАркгрбЬ╘Ср╡М рдЫ▐┐раЛ▐┐▀ЧтАл▌╗тАмрмСр╡▓╘Х╘ХриРркМтАл┘БтАмриР ркШрдВ╙прлА╥е╥Л╙ЪтАл▌╝тАмрйОтАлрайрйД┘│тАм

DESIGNER & JEWELLER

сХ╜см▒╞▒сБ╢с╕е─ЮтГ║тЗ╡с▒ер╛ЩсД▓см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ тВесЬЕсмСрд╜ 

сЬ╜рд╜тАлтЗ╡тГ║▄йтАмсД▓см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сйСсЦЩтГ║тЗ╡с▒ер╛ЩсД▓см▒ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ сйСсЦЩтГ║тЗ╡с▒ер╛ЩсД▓см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ см╡рд╜сЬ╜тЭСтГ║тЗ╡сД▓см▒ сЬ╜тЭС снСсЬЕтЭнспЩтЛХспХр▓╜со╣см▒ р▒йспЩтО╡сЙн 

спетВЮткЩтГ║тЗ╡сД▓см▒ тЬЭтЬЭтГ║тЗ╡сД▓см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  тЭнрпЭр╕йтФбтГ║тЗ╡тУХр╕НтАл▄ктАм тж╜╟ОтГ║тЗ╡сД▓см▒тж╜со╣см▒ сЬЕтЬЩрпЭ  ткЭсЬЕсКес▒╢тГ║тЗ╡сД▓см▒ "OHFM тГ║тЗ╡сД▓см▒ )JMMT тп▒сЬЕ тГ║тЗ╡сД▓см▒ /4тГ║тЗ╡сД▓см▒ 4QJOF'PDVT 5PQтж╜со╣см▒тГ║тЗ╡сД▓см▒

╞╖

рп╡р┤УтАл▐ГтАм╥┐р╡УриЩ▀Ь

49%╥е╫Вр│ЯтАл▐ДтАмркКрз░раХр╡Ырк╜риЧ Level 3, Dymocks Building, 428 George St. Sydney

  :::+2516%<-81*&+,52&20$8 68,7(('*(:257+'$9,'$9(+2516%<16: р╕Нрд╜тНХтЮЙсБбр╕НтГ║тЗ╡сД▓см▒ сФНрп▓со╣тГ║тЗ╡сД▓см▒ сЬ╜тЭС сФНрп▓со╣тГ║тЗ╡сД▓см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

Award winning Designer

T.9238 0050 M.0419 800 611

сЕХсХ╛ сЕХспЭр▒Н

E . jangsjewellery@hotmail.com / www.jangsjewellery.com

сЕХти╣

сЕХспЭр▒Н ╚брл╜рпЭсБЩсЕХспЭр▒Нс▒е╩СскЙсЩ╣скЙран

с▒╢ск╢сФНскЙсЩ╣скЙрансВК

╚брл╜рпЭсБЩскЙран

тФ╜спЭс▒е╩СскЙрансВК

скЙсЩ╣ скЙран

скЙсЩ╣скЙран

с▒е╩Ст╗▒aсЬЕсЕХспЭр▒НсЩ╣р╕Н

4NBSU)FBUскЙран

сЕХти╣

сД▓см▒т╛╖сжй┼ЭсД▓см▒> vтй╢╟нсжй┼Э сЬ╜тЭС сЬЕтЬЩрпЭ ╩бра║смТсжй┼Эс▒ер╛Щсо╣ сЬ╜тЭС 

╩бра║смТсжй┼Эс▒ер╛Щсо╣ си▒тж▓  сЬ╜рд╜тАлсжй▄йтАм┼ЭсД▓см▒ с░ЖтйесБЭсжй┼Эс▒ер╛Щсо╣

▀╕▄СрлЪр┤е╘Щрй┤рбВр┤╕

сЕХсХ╛

aспХсмСсЬЕс╡ЭсиЭр╕Н Since 1986

тАл рл▓ ╪ШтАмQJROGDUWркЕр▓╢ркМрл▓рз╡тАл┌Щ▄Урб┤▌╝тАмркТтАл╪п╪етАм

сКе╞▒─Нс▒всоЭр▓╜aс░Жс▒бр▓Хтж╣┼Бс▒втзКтж╜ сКес╖йтАл▄йтАмсЬЕсЕХти╣соетВЯсжерд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм т║ер╝ЙреБсмСр░ксЕХти╣тлнсФНсФвтгйтЙЙ╔ктзКтАл▌Е▄йтАм

р┤б╙╡рйн▐╗раХр╡Ырк╜ркЕтАл╪птАмрзйр┤брлВр┤АтАлрй╣┌ЭтАм резтАлрд╝╓з▐Жрг│риБ╪е┌ЩтАмркФредтАл╪п╪етАм

▐╗р┤Арез╙ЖраГ╘Щ╙Л╤┐тАл▐УтАмркТ

7

23(1&/26( 0RQ6DW6XLWH/HYHO5RZH6W(DVWZRRGргЧрзйреир┤АриЧрб╛тАл┌нтАмрпЦ

рн╝реЮрйМтАл┌ЩтАм

сЭБ╚╜сФНсижсЕХти╣с▒ер╛ЩсФвтАл▌ХтАм

тйес░Нaспжрб╜сЕХти╣р╛Хр┤н3FWJFX

1VCMJD-JBCJMJUZ

сГ╢спЩтВЙр░кс╡ЭтФ╛сЕХти╣

сФвсижсмК├Хр╛ЭтВЙр░кс░ЖсКесЕХти╣

1SPGFTTJPOBM*OEFNOJUZ

8PSLFST$PNQFOTBUJPO

сФ╛р╗жсЕХти╣ сж╡сЕХти╣

сБ╡тАл▄йтАмсЕХсХ╛

тАлрг┤рбВ╫ЪтАмркгркМркЕрдЮрзА DOOKDQGPDGH

,BLBP

*%.JSBF*OTVSBODF

70 6KRSD9LFWRULD$YH&KDWVZRRG тАл▀Б▄йтАм╘ЧтАлрб┤▄ЯтАмрд┤р┤ЮрдДр▒б╥грбЩреир┤АриЧ a╙╣сЕХсХ╛ aспХсмСсЬЕ ▌ЕспХсжер╝Нрд╜раер╣ЕсФв ▐╡сЙ╡сДБспХсЯйсжЙс╡ЭсиЭр╕Н сБ╡тАл▄йтАмсЕХсХ╛ тВесЬЕсмСрд╜ сБ╡р▓╜тУНс╖НсиЭр╕Н 2##  сЕХсХ╛сЦЩ─е сХ╜смЩсЕХсХ╛сФв сЩ╜╔йтАл▌ЪтАм скЕтЭ╡сВК с░ЖсЬЕс╖НсиЭр╕Н

с▒╜р╝ЙсжесЕХсХ╛ с▒╜спХсм▒с╡ЭсиЭр╕Н тЭнткЩр▓╜сЕХсХ╛ сЬЕтЬЩрпЭ тбХрпЭр╕НсЬЕ сЕЩ▌ЕспХ тбХрпЭр╕НсЬЕ сЬЕтЬЩрпЭ ткЩс╡ЭсЕХсХ╛ скЕтЭ╡с▒ер╛Щ $ISZTP(FN %JBNPOE4QFDJBMJTU ((▌ЕспХсжер╝Нрд╜ (+сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЕХсХ╛ 1SJNP+FXFMMFSZ

vскесЩ╜'JOBODJBM1MBOOFS 

".1сЕХти╣сЫйтЯЭ сБ╢тДБ╟Н 

╩бсБЭсЦБсЕХти╣

"9" сБ╢сЩ╜╚╜ 

╩бсйвтЗ╣сЕХти╣с▒ер╛ЩсФвтАлтЭб▌ХтАмс░Ж

(*0".1 спХсмКсЩ╣ 

╩бскЖспХсЕХти╣с▒ер╛Щ

(MPCFJOTVSBODFTFSWJDFT

сБЩрп╣с│жтзКсЕХти╣ 

┼▓┼БтВЩс│С

┼▓┼БтВЩс│С

4".-*. 

"*"сЕХти╣ ╩бс░Н─Ю 

4ZEOFZ*OTVSBODF#SPLFST

101


www.sophosfinancial.com.au

рге▐╗рбВр┤╕рмЦра╛рбВр┤╕

╞╖

╤┐ркгрк╕▄╡р┤брбВр┤╕тАл▄╛▌СтАм╥╜рк╣ тАл┘│ра╣╫Ъ▐УтАмр┤ЯрмТрзМтАлрбВ╪ШтАмр┤╕тАл▌СтАм ра╛▄▓рзврбГрйЛ┘йр│╡рл┤рй╢▄╛╤┐ркТ╤┐тАл╪ЯтАм ргПрк║ренргП 3UHDVVHVVPHQW тАл▌┤тАмр▒┐р┤брбВр┤╕ргПрг╖рлА╙Шр│╡рл┤рбВр┤╕тАл▌СтАм

р╡Срл▓ркЕ▐╛тАлрбВ┌ЫтАмр┤╕ргПрпГ╘Ъ

сЕХти╣ сЗбра║сФС

тАлраЖрп║┌Щ▌╝тАмрлА╓крбШтАлргТ┘│тАм раЖрлА╓к ркК╙ДрзИ

 

412

-RVHSK6W/LGFRPEH тАлрп║┌Щ▌╝тАмр┤Я╓врб╗реитАл╪╜тАмриЧ

ZZZPTUHDOW\FRPDX

╚В▐╛тАл┌ЫтАм ╚В▐╛тАлрбВ▄ЮрйМ┌ЫтАмр┤╕р╡жргПрпГ╘Ърб╗╙п╥╜рк╣ ▐╛тАл▄ЮрйМ ┌ЫтАм ▐╛тАлрбВ▄ЮрйМ┌ЫтАмр┤╕р╡жргПрпГ╘Ърб╗╙п╥╜рк╣ ▐╛тАл┌ЫтАм рйМ рбВр┤╕р╡жргП рпГ╘Ъ рпГ╘Ъ рб╗╙п ╥╜рк╣ ╚В:RUNFRYHU%XVLQHVV/DQG/RUG6WUDWD ╚В:RUNFRYHU%XVLQHVV :R :RUNFRYHU : RUN NFRYHU FRYH HU U %XVLQHVV %XVLQHVV %XV QHVV VV V V / /DQG/RUG6WUDWD /DQG DQG QG /RUG /RUG 6WUDWD 6WUD UDWD U DWD WD D 3XEOLF/LDELOLW\3URIHVVLRQDO,QGHPQLW\ 3XEOLF/LDELOLW\ 3X 3XEOLF XEOLF EOL EOLF / /L /LDELO /LDELOLW\ LD DELOLW\ ELOLW ELO ELOLW\ E ELOLW\ LOLWW\ W\3URIHVVLRQDO,QGHPQLW\ \ \ 3 3URIHVV 3URIHVVLRQD 3UR 3U 3URIHVVLRQDO UR RIHVVLRQDO IHVVLRQDO ,,QGHPQ ,QGHPQLW ,QGH QGHP PQ QLWW\ W\ \ +RXVH%XLOGLQJ&DU&73HWF +RXVH RXVH%XLOGLQJ&D RXVH%XLOGLQJ&DU&73HW R XVH VH H %XLOGLQJ %XLOGLQJ %X % XLOGL LOOG GLQ QJ J J &DU & &DU DU &73 &73 &73 H HW HWF WF WF ╚В6SHFLDOLVHGLQFODLPPDQDJHPHQW ╚В6SHFLDOLVHG 6SHFLLDOLVHG 6SHFLDOLV 6SHFLDOLVHG LDO DOLVHG D OOLLVHG VH V HG HG LQ LQ FODLP FODL F OD DLP LP PDQDJHPHQW PD PDQDJHPH P PDQD DQDJH HP PHQ QWW    ╚В/HDVHриБр┤ЪрйДр┤брбВр┤╕рк║▀Ъ ╚В/HDVH HDV DVHриБ р┤ЪрйДр┤б р┤ЪрйД рйДр┤б р┤б рбВр┤╕ рбВр┤╕ рк║▀Ъ

$)6/LFHQVH1R

рбВр┤╕рк║▀ЪGрп╖рг╣р▒гр▓аG╘дрибркК AFSL Licence No.229892 / AFS Licence No.233750

эЖ▒ ы╢АыПЩьВ░

(Angela Kim)

риЙтАлрбВ▄ЯтАмр┤╕ргПтАлрб╗▌┤тАм╙п╥╜рк╣р┤ЯриЙ рк╕▄╡р┤Я▐╖рг│роорк╣ркЕргЫр┤Арй╣рн╗рзИтАл╪п╪е▐Б┌ЩтАм

рл▓рйДрз╣▀Ч

рзС ╥АрлЪрмЦра╛ рбВр┤╕┬зрге▐╗рбВр┤╕

╥е▀ЬргЫ╤┐р┤ЯрйМреЮрзИр▓╢р▓а р▓╣тАлраГ▐УтАмркСтАл┘БтАм╙ЪтАл▌╝тАм

┬зрб╗рмКтАл╪етАмреЮрбВр┤╕ 3XEOLF/LDELOLW\ ┬зрд╝ркТрбВркгрбВр┤╕ ┬з╥е▀Ьр╡ЫркербВр┤╕ +RPH &RQWHQWV  ┬з:RUN&RYHUрд╝р│НриБ╪РриБрдН

рк║▀Ъ╤┐ринрмУрк╛ргЫтАл╪╣тАмр┤ЯрдВрйД

рй╕р┤░раГриЙтАлрбВ▄ЯтАмр┤╕ргПрпГ╘ЪLQVXUDQFH#JPDLOFRP рпбр▒╣,'LQVXUDQFH ркКреЮр▓арйМтАл┌ЩтАм$/',╥е╫Вр│ЯргЧрзйреир┤А╥е▀ЬрпЦ$

ъ╣АэГЭъ╕░ Pius KIM (L.R.E.A 1226164)

0RE $GG61RUWK7RZHU5DLOZD\6W &KDWVZRRG рн╝реЮрйМтАл ┌ЩтАм

Business Trade Insurance General Insurance Adviser

David Pang 0410 228 619 сВК─Ютже Edward Yi 0418 110 234 спХсмКсЩ╣

John Kim (╩бсД▓с╡б)

Commercial Building Insurance

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс╡Эсл╡с╕бсйОсжетЭнтЬЩ сФвa}сБ╜сБ░сЗесз▓ с╡ЭтФ╛сБ░сФвaр╣Ер╣Ет╗░спетАлт╗░▌бтАм┼бр╕Нт╗░тЪНсп▒сп▒р╛Щ

Workers Compensation Public Liability

Shop 2, 199 Rowe St. Eastwood T 9858 2677 F 9858 2622 globeinsuranceservices.com.au

http://www.hordernproperties.com.au johnkim@hordernproperties.com.au 391 Pitt Street Sydney NSW 2000

Tel. 02 9267 0308 Mob. 0401 062 151

сЗбра║сФС

  )BSSZ1BSL 4IPQ 8FTU1BSBEF 8FTU3ZEF/48

102

сЗбра║сФСqс▒╢$17 

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЗбра║сФС

aaткЩткЩсЗбра║сФС

сЭБс▒╢тВНсЕЦ▐╢сВК

aaткЩткЩ ╩бс│Стко 

с▒╢╟нспЭсЗбра║сФС

╔Щр▒йспХсЬЕсЗбра║сФС vткЩсФ╛ 

┼▓┼БтВЩс│С

╩бсЪОсЗбра║сФС

с▒╢тйесВСсЗбра║сФС снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ 

╘Й─Ю╟ОсЗбра║сФС

с│мсобсЗбра║сФС

╘ЙсЬЪтпНсЗбра║сФС

с╕есмКсЗбра║сФС

р▓╜сзетВесЬЕсмСрд╜ сБ╢сЬЪсзБ 

тВесЬЕсмСрд╜сЗбра║сФС ╩бсЦТсмС 

сБ╢тпНтФ╜

тЖ╜с▒бтНЕсБЩсЦ╣сЗбра║сФС

сЕесЬЕсЗбра║сФС с│Ссйвс▒╜ сЗбра║сФСрпЭспХсЦЭсЬЕтж║╞▒*&/

тЛХсЬНтп▒сЗбра║сФС

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсБ╡спХткйс╖й

тж╣╙╣сЗбра║сФС сБ╢тДБ 

тЭнрпЭр╕йтФбсЗбра║сФС


тж╣╙╣тЭнтЬЩ╒йсЬЕ 

'JSTU/BUJPOBM 5POZ1BSL 

тж╣╙╣тЭнтЬЩ╒йсЬЕ раетй╢тж╜ 

'JSTU/BUJPOBM "MFY%PI 

тж╣╙╣тЭнтЬЩ╒йсЬЕ с│СсобсмС 

'JSTU/BUJPOBM ,FWJO,JN 

тж╣╙╣тЭнтЬЩ╒йсЬЕ сБ╢сЩ╣с▒╢ 

'JSTU/BUJPOBM :PVOH:VO 

тж╣╙╣тЭнтЬЩ╒йсЬЕ тЖ╜с▒╢тк╡ 

'JSTU/BUJPOBM *SFOF.PPO 

тж╣╙╣тЭнтЬЩ╒йсЬЕ vтй╜сБЩ 

'JSTU/BUJPOBM (MPSJB-FF 

тж╣╙╣тЭнтЬЩ╒йсЬЕ спХсЬЪтйе 

'JSTU/BUJPOBM ╩бс▒╢ткЩ 

"DUJWFсЗбра║сФС спХс╕бсоЕ 

'PSVсЗбра║сФС с▒╢с░НсмС 

",-*/,4сЬ╜рд╜тАл▄йтАм

'PYсЗбра║сФС тЦнр╕НтФХ 

сЧ▒тж╜╙╣ тАл▌бтАмтв╜ 

)BSWJFсГетУЭтп▒ :POH 

╩бтФ╜соЕсЬ╜рд╜тАл▄йтАм

)PNF р▓╜сФН╩б 

╩бскЖсоЕсЬ╜рд╜тАл▄йтАм

)PSEFSO1SPQFSUJFT ╩бсД▓с╡б 

с░Жс░НтйвсЬ╜рд╜тАл▄йтАм

+BZ$P с▒╜спХр╕Н 

спХ─етДБсЬ╜рд╜тАл▄йтАм

++3FBMUZ1BSUOFST1- сЬЕтЬЩрпЭ 

с▒╢тж╜сЬ╛р║╜сГй

++3FBMUZ1BSUOFST1- с▒╢р╛ЩткЩ 

╩Стй╜с▒╢сжереЕр▒йспХрд╜

++3FBMUZ1BSUOFST1- ╩бсФвс╡б 

сБ╢сЦБсйвтж╜╟О

++3FBMUZ1BSUOFST1- 4POJB,JN 

тЖ╜тйе─Ютж╜╟О

,JNT3FBMUZ

"/;*/7&45сБЭтж╜╙╣ 

-+)PPLFSспХсЬЕтЬЩсмСрд╜ р╛ЩсЦТтк╣ 

"1&9*OWFTUNFOU"MMJBODF сБ╢тФ╜соЕ 

-+)PPLFSспХсЬЕтЬЩсмСрд╜ ╩бсД▓с╡б //81SPQFSUZ 

"1.$сГесмСрд╜сЗбра║сФС ╩бсл╡тж╜ 

//81SPQFSUZ $ISJT,JN 

"64803-% сЕЩ▌ЕспХ 

0XUGRFK/HH&DVWOH+LOO

#FUUFS)PNFT +BNFT╟н 

.2SFBMUZ сБ╢с▒╢╘Й 

#FUUFS-JGF с│СсоЕтй╢ 

┼▓┼БтВЩс│С

#FUUFS-JGF скЕсЦЩспЭ 

0SJPO4UBS1SPQFSUZ р╛Хр┤нсЦЩсБЩ╙╣ 

#FUUFS3FBMUZ тзХр╕НсБ╢ 

0SJPO4UBS1SPQFSUZ сп▒сЬЕсБЭ╩б 

$FOUVSZ&BTUXPPE

5PQсЗбра║сФС ╩бтФ╛╩С 

$)"3-50/ ╩бс╕бсЩ╣ 

3BJOF)PSNFсБ╢смК

$+3&"-&45"5& 

3BZ8IJUF┼БреБ тНбспХ╩б 

$PSOFSTUPOF#VTJOFTT4BMFT

38тВесЬЕсмСрд╜ сБ╢сЦТсБЭ 38 си▒тж▓ с░ЖсЭБре╡ 38 си▒тж▓ скЕсоЕсХ╛ 4#9тж╜╙╣сжй

&MFNFOU3FBMUZ р╣Йре╡тФХ 'JSTU/BUJPOBM"VCVSO 'JSTU/BUJPOBM-JEDPNCF 'JSTU/BUJPOBM4USBUIGJFME 'JSTU/BUJPOBM ,ZMJF,XPO 

41сЗбра║сФС #FO+VOH 4ZEOFZсЗбра║сФС сЬ╜тЭС 5SBDZ:BQ3FBMJUZ спХс╕е 

'JSTU/BUJPOBM -VLF 

тж╣смСсЬЕсжетЭнтЬЩспЩсЬЕтЯ║сЦ╣

'JSTU/BUJPOBM #FO 

сФНр╛ХсмКтгй скЕтжЭсЬЕ╓ЖсЬЕ ┼▓┼БтВЩс│С

сФНсмС╙╣ сййсзЮтжесЩ╣BN QN

тжЭсЗбр╝Ксл╢┼бр╕НсФН╞▒соВ тЙЙсижр╛Щсо╣тк╣сйв ┼БсЧнрд╛сЕХс░Ж

aaткЩткЩсКе▀С сЬЕтЬЩрпЭ aaткЩткЩсКе▀С снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ ├СсФСсБ╡спХтФйсКе▀С  ├СсФСсБ╡спХтФйсКе▀С р║╜сГй  сЬЕр╕йтЬЩсКе▀С соБсЬЕтЭнсКе▀С ├СсФСр╡ЙтйЙсЬЕ сжетСБсжесКе▀С

смжс╕есКе▀С сЬ╜рд╜тАл ▄йтАм смжс╕есКе▀С тТЩс╖▒рп╜рд╜ тДОс▒╢сКе▀С тДОткЩ╙╣спХсЬЕ сЕЩсФН сКе▀С "-1*/&сЬЕтеер╕всмнтЦС *54#*%&5 5IF#JEFU4IPQ 5IF#JEFU4IPQ сДЕ 

тВесЬЕсмСрд╜XXXBSJTPPTQBDPNBV р╕Нрд╜тНХтлКтШБсВК сДБр▒ХтЕйсм▒со╣с╕▓

р╕Н▐╡сЬЕтлн─есГ╢спЩ &7&34503. ."14 4#9 

тж╜╙╣сжй .PC $PNQBOZ 3FNBY, с│Ссйвс▒╜ 

сФНсмС╙╣ сФНтВС сФНс╕е

риП▌БтАл█НтАм

сФ╛сЩ╣

Roseville

ргкрадре╖рн║╒ороВ

рлА╘Юрайр╡ж

▀ЪркЕ

тАлрл▓▐УтАмр▒╕рйДркН$0

рбВрзКреЮтАл╪ктАм

╙Дрк║╥ЛркЕраГ▐╗ргЫрмТ┘й

рл▓рдШ)HUQFRXUW$YH5RVHYLOOH16:

┼бсонсФН с│С─ес│ж сГ╢сЕХсФН с│С─ес│ж сЕХр╕НсФН с│С─ес│жтВесЬЕсмСрд╜ сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс▒╢тШБтлн см▒сЗй╞▒сЬ╜рд╜тАл▄йтАм╞▒тАл▌ЪтАм

с▒╢сГ╢сФН с│С─ес│ж с╖╛сФСраер║╡ре╡тЦнспХсЦ╣ тж╜╟ОсЗй╞▒тАл▌б тж║▌бтАм┼бсонсФН 4(*"сЗй╞▒тлн

сФНс╕е тЖНсйв с▒╜сп▓

▐╡сжеспХре╡сиХтж╣смСсЬЕ рд╜р╕ЭсДБспХсКесЬЕтЫ╜ре╡скЕ рд╜р╕ЭтбНтШБсЬЕтЫ╜ре╡скЕ р▒йр╝НтЬЩр╕НсДБспХсКесЬЕтЫ╜ре╡скЕ р╡ЙтФЕр╡ЙтФЕсДБспХсКесЬЕтЫ╜ре╡скЕ р╕йспХснЙржКсЬЕтЫ╜ре╡скЕ р╝ЙсЦЩре╡с╕бтФй сЙ╡р╡ЙснЙржКсЬЕтЫ╜ре╡скЕ тШБтФйснЙржК  сФНс╕ер╕йсоетЭнтЭСр╕йсое сЬЕтШБр╕НaреБсЬЕтЫ╜ре╡скЕ

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜тННр▒НсФНс╕е сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЦЭтЙер▒ХтО╡▌Ж с╖╛р╗жсФНс╕е сЭБтк╡снЙржК сФНс╕еспХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сп▒сЬЕсБЭснЙржКтЖНсйв скЕсГе▐╡р▒йспЩсЕХсмСсЬЕтЫ╜ре╡скЕ скНр╕НсЙн╔Щр╕С снЙржК┬Ер▒Нр╕НсЬЕтЫ╜ре╡скЕ сонсЬ╛р║╡тАл█ХтАмсФНс╕етЖНсйв снЙржК┬Ер▒Нр╕НсКере╡скЕтЖНсйв тЛ▒тК╣сЬЕтЫ╜ре╡скЕ ╩б╙╣сйв 

сФ╛сЩ╣

тАл▐ДтАмрйОр▓░тАл▐ЫтАм╘У▄╛рб┤роНриМренрпЦрзСраЙрд╝

сФЭсз▓сКере╡скЕ снЙржК┬Ер▒Нр╕НсКере╡скЕтЖНсйв сонсЬ╛р║╡тАл█ХтАмсФНс╕етЖНсйв ткЭсЬЕсКесКере╡скЕ

сКес╕бтАл▄йтАмсЬЕтНЙсЦЕтЭж

"3*400сйНсЦТсФНсмС╙╣р╕йсФНс╕б

сФНтВС

сКере╡скЕтАл▌бтАмсйН тЖНсйв сБЩре╡сиХтенрпЭсп▒ сГесмСрд╜сКере╡скЕ сДЙр╝ЙсжесКере╡скЕ сФНрп▓сВКсКере╡скЕ ╟Н ╔Щрп╜сКнсКере╡скЕ

сКере╡скЕ

сФНр╛ХсмКтгй

3FTJDFSU

сКе▀С

сКе▀С

сКес╖йтАл▄йтАмсЬЕ

'JSTU/BUJPOBM -FP 'JSTU/BUJPOBM 1FUFS 

╞╖ ╞║

тАл╪птАмркКрзИ▀БтАлрд╝рге┌ЩтАм

т▓▓ тЖ╜┼БспжтАлт▓│ ▌Е▄йтАм 10

$PPMFSтАл▌бтАмсйНтзХрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

Tel. 02 9643 9999 Mob. 0416 100 499 www.Diamondspringwater.com.au 103


݅ᯕᦥ།ऽᔾᙹÑᔑᱶᙹʑ  ት൉ษᬕ❕᧞ᙹ #MVF4UPOF ᕅᯙᔾᙹ ᦭⋕௝ᯕ⥥᧞ᙹ

Ʒ ƺ

᦭⋕ญᯕ᪉ᙹ ℎ⪙ӹᯕᜅ ᅙᱱ ⎵᪅೒⦹ᯕ⦥ ⩥‫ݡ‬ᬭ░ᜅᱶᙹʑ OUBት൉ษᬕ❕ᔾᙹ 

⦽ǎ57᜽ℎa‫⦽ ܆‬ǎ᜾≉ᔍࠥǍ᪥እ ྕᱽ⦽᪡ᯕ❭ᯕ ᜽❑ɝᱲ⠙ญ⦽Ʊ☖ ݉ḡԕ⦽ᯙᔢa ᙺᗭᦿᨱᕽ⚍ᨕ⇽ၽ

ᔾᖁ ᄉ༉ᨕᔾᖁaí ᭑ኺᙹᔑ ⌁᜽ᔾᖁ ᔾᖁ ᔾ᜾

⦽ǎᔾᖁ ᯕᜅ✙ᬑऽ 'SFTI'JTI ᜅ✙௝⥭௝ᯱ  50,0/

ᔾ᜾ ݅ᬡᔾ᜾ ᔾ᜾᮹ᩎᔍ 

⫊ᖒᵝᔾ᜾

ᔾ⪽ᬊ⣩ ᕽᱱ ᖒ‫ݚ‬ ᖙ┢ᗭ ᙹᩢᰆ ᙺၶ ᜅ⡍⊁

ᔾ⪽ᬊ⣩ Ǡ༉ܾ Ǡ༉ܾ᜽ऽ‫ܩ‬ ԉ‫ྙݡ‬ə෨ࠥๅ ‫ݍ‬௝ᜅ☁ᨕ ᯕᜅ✙ᬑऽ  ‫ݍ‬௝ᜅ☁ᨕ ❭௝ษ┡ ‫ݡ‬Ʊ☖ᔢ ‫ݶ‬ʑນญᕕ⣙ ⪙ᵝⅾ❱ ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽ᳦⧊Õvᖁྜྷ ᧁĞⅾ❱ ᬵॹၹᝁ᫶ʑ ᮹ᱥ⪩⥭్ᜅ ⅾbօ ✙ಽ⦝ӹ௝ 

⥥ಽ☁ᜅ⪙ᵝḡᔍ ᵝႊᔾ⪽ᬊ⣩ ⥥ญၙᨥᱥᯱ‫ݕ‬႑7FQTDP ᜅ✙௝ ᜽❑ $JBOJᕅᬭ╎ ᫶ᝅᬊ⣩ $,ᔾ⪽Õv 04*. ⥥௡᜽ᜅᮅ ŲŁₙ᳑

1MVTMJWJOH 2VPTTᕅᬭʑᙹࠥΎḡ 5PQTUBS 5PUBM&RVJQNFOU 8BUFS-BOEᔾᙹᄲ

ᕽᱱ ࢱ௡‫י‬ᕽᱢ ᇢ௽ऽ ᯕᜅ✙ᬑऽ ᔾ໦᮹ัᥡᔍ ᜅ☁ญaु ᖁྜྷᕽᱢ ᜽ऽ‫ܩ‬ᕽᱢ ᦥᯕᇢᜅ⑉ ᦥ࠺ࠥᕽ‫ݡ‬ᩍ  ᦥ⋕ߑၙᕽᱢ 

ᯕᜅ✙ᬑऽࠥᕽ‫ݡ‬ᩍᱱ ᳦ಽᕽᱢ ʼnऽ⎵ᜅ✙  ᳦ಽᕽᱢ ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽ ᳦ಽᕽᱢ ₥ᜅᬑऽ  ❭௡ӹ௝ ࠺⪵‫ݡ‬ᩍ ⦽ǎࠥᕽⅾ❱ ⦽ᗵྙŁ ᄉ༉ᦥᱱ 

GDQDQH

 ഐ઱

 ഐ઱

ഐ  ೠҴ

ೠ ೠҴ

ຽჩၝၶ ຽჩᮅᜅ┡ၝၶ ⎹ࠥ⩶  ၙ௹ၝၶ ᄈᨹၝၶ ᅕᜍญၝၶ ⦹ᙺ ቭญᷩჩၝၶ ት൉ษᬕ❕⪡ญߑᯕ⦹ᬑᜅ ᔾ໦ᖁƱšၝၶ ⦹ᙺ ᚱᨕ ᖝॵษ✙ ၝၶ  ᜽ऽ‫ܩ‬íᜅ✙ ᜽ऽ‫ܩ‬íᜅ✙⦹ᬑᜅ ᜅ✙௝ŁŁၝၶ ᜅ✙௝៍ၝၶ ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽ ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽǎ⪵ၝၶ ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽၝၶ ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽᄈᨹၝၶ ᜽ऽ‫ܩ‬ญ᳑✙ၝၶ ᜽❑ญ᳑✙⪙ᜅ▵ ᝁ௝೐ḡ⪙▵ ᝁ௝ᙺၶᙺ᜾ ᦥᅕ⋕ၝၶ ᧁᛍ⦥ऽၝၶ

ᨕჩíᜅ✙⦹ᬑᜅ ᨱᅙญ⍡ᜅ✙⦹ᬑᜅ ᨵ✙௡ᜅ⧁్ߑᯕ⦹ᬑᜅ ᬙ෪Ŗ⪡ญߑᯕ⦹ᬑᜅ ᬙ෪Ŗ'BJSXBZTญ᳑✙ ⃁ย★⪙▵ ℕ⍅ᜅญ᳑✙ ⋵ქ௝ษa౼༉▵ ⋵ქ௝ၝၶ ⌁᜽ᙺၶᙺ᜾ ┡ᜅๅ‫ᦥܩ‬ᮡ⩽ၝၶ ⦽ǎᮁᜅ⪙ᜅ▵ ⭝ၡญၝၶ $SFTU⪙▵ (BOBEBၝၶ ᜅ✙௝ 'JWF4UBS⎹ࠥ⩶ၝၶ NJOCBLDPNBV ࠦ₥ /PXSB'BSNၝၶ 4ZEOFZ#BDLQBDLFS 5SFFIPVTF 7*1⎹ࠥၙ‫ܩ‬ᨥ

ᜅ⡍⊁

ᖒ‫ݚ‬ ქⓝ⯱⦽ᯙᖒ‫ ݚ‬ ቭಽⓑᄁᯕƱǍ⦽ᯙᖒ‫ݚ‬

᜽ऽ‫ݡܩ‬ƱǍ⦽ᯙᖒ‫ݚ‬ ❭௝ษ┡ƱǍ⦽ᯙᖒ‫ݚ‬

ᖙ┢ᗭ ญᜅऽ௝ᯕⓍญܾ 

ᯕᜅ✙ᬑऽฑࢱᜅᖙ┢ᗭ

໦⣩᪘ᙹᖁ ᨱ⦲ 

❭௝ษ┡⒖ᖙ┢ᗭ

ᅙ݅ᯕऽ௝ᯕⓍญܾ

⦹᧡ԁ}ᖙ┢ᗭ

ᕽญ⯱ऽ௝ᯕⓍญܾ 

"(ऽ௝ᯕⓍญܾ ᨵ⦥ऽ 

ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽᩎ᪘ᙹᖁ

+4BSBOF

ᨱ⦲᪘ᙹᖁ

8BTI$MFBO ᜽❑ 

ᯕᜅ✙ᬑऽऽ௝ᯕⓍญܾ 

ᙹᩢᰆ ᙹᩢᰆ☁┩ᕽእᜅ

6OJUFE4XJN$MVC

ᙹᩢᰆๅพŖᔍ

ᙺၶ ၝၶ᜽ᖅ aӹᦩၝၶ ❭௝ษ┡ vԉ݉ʑᙺᗭ౪ᜅክ ŁŁၝၶ ʼnऽ⎵ᜅ✙ၝၶ ƱⅭၝၶ ࠦ₥ əฑၝၶ

104

ԉ᧲ၝၶ ‫י‬ᜅ᜽ऽ‫ܩ‬ၝၶ ݅ӹօ⎹ࠥ▵ ࢱ௥íᜅ✙⦹ᬑᜅ ऽฝ⦹ᬑᜅ ௝෕Łት൉ษᬕ❕ญ✙ภ

v࠺⯍‫׮‬ǍƱᝅ Ŗ໦ᙺᙹᩢƱᝅ ʡ❱ɝ⇶ǍƱᝅ ʡ⦽ᔹ✙౩ᯕթ ‫▭ᦥי‬௝⦝⯱ยษᔍḡ ݅ᯕቭᖝ░ት൉ ݉ᱥ⪙⯂ℕᮂš ‫⪙ݡ‬ᵝ⦽ᯙᵝḴᙹ⩲⫭ ༉޹⦥௝▭ᜅ ၵෙᄲᬱ  ༉ᦥᜅ⡍⊁ᙹᩢᜅ⑉ ၽ౩⦺ᬱ ᦩᵡᩢ  ၽ౩ᦥ⋕ߑၙ ⩅౩ӹၽ౩ ႒ᬕᖁ݅ᯕኺᜅ⑉ ᄉญ‫ݥ‬ᜅ ᇩྕࠥ᫵aƱᝅ ኦญၵॵℕᯙḡᜅ⑉ ᕽᮅ⯍᫵a

ᘂၝᖁ⦽ǎྕᬊ⦺ᬱ ᙹᖁᰍ᫵a݉ᱥ⪙⯂ ᙹᩢⓕ౞4XJN ᙽ݅௭᫵a ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽᜅ⡍⊁ⓕ౞ ᜚ษ༊ᰆ ᜽ऽ‫ࠥܩ‬ᅖ ᦥᯕᩁᙹᩢƱᝅ ᨪⓕᰎᙹᩢƱᝅ ᩢᜅ⧊ʑࠥ⩍ᜅ ᪅ԉ⪙┢ǍƱᝅ ᮅᩍᅖ᫵aƱᝅ ᯱᩑ฼ᔍḡƱᱶᬱ ᱽᯕᨱᨕಽኦ ᜅ✙௝ ᵥญᦥ‫ݥ‬ᜅᜅ⡍⊁ ₥ᜅᬑऽ⦽ᯙ▭‫ܩ‬ᜅ⫭ ⋕ᯕಽ⥥௝❒ ʼnၹƱᱶ ┕ᜅᬕ࠺ᖝ░ ᜅ✙௝ 


тФХсЬЕсмХра║сЦЭтЦС спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ тЦнтАл▄йтАмсЬЕр▒йсЬЙ тЭбсЙнр▓╜сЬЕ тЯЭсЬЕ╒▒тЬЩр▒йспХ╒йсЫйтЯЭр╣Й тжерпЭтЦнсЬЕ ткЩс╡ЭтЦнтАл▄йтАмсЬЕсжетЛХ▀СсБЩ "41&9ткЩс╡Э╟Ос▒╜╞▒соВсм▒ $IBMMFOHF.F'JUOFTT (%тЗ╢╟НсжетЛХ▀СсБЩ

(PPE4XJNNFST )BSSZT╔Щр╡ЪсмХра║ ,4QPSUTсЩ╣сйв╞▒сЭЕ 140/&15 4P1JMBUFT 6ODMF+BDLт▓▓TсЩ╣сйв╞▒сЭЕ 6OJUFE4XJN$MVC 8BWF4XJNNJOHсЩ╣сйв╞▒сЭЕ

сЬЕтбНтКБт╛╖тФ╜╟нрае ├брае тСЦтмет╛╣ vтй╢╟ОтФ╜╟нрае ├брае╞▒сЭЕ ├браераес░Ж тж╜р╕Эсм▒  ─ЮтпНтАл ▌бтАмск╢ткЩ тФ╜╟нраес░Ж ┼БсХ╛смСтФ╜╟нраес░Ж ┼Юс░НсйвтФ╜╟нрае ╟нсЦТтФ╜тФ╜╟нраес░Ж тАлр╛Хтж╜▌бтАмсййтж║╞▒ тАлтФ╜тж╜▌бтАм╟нраетй▓тлн р╕йсЬЕтЦС╟нтеер▓╜тФ╜╟нрае сВТс▒╜├брае┼б сФН▌ЙсГ╢спЩтАлтзКтж╜▌бтАм╩Срае сЦЩ─етФ╜╟нрае сШВсД▓┼б├брае╞▒сЭЕ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜тзК╩Срае

сЬ╜рд╜тАлтФ╜▄йтАм╟нраесЬ╜сГ╡▌Й сз▓смСс▒етФ╜╟нраес░Ж сйвсЬЕтзК╩Срае сйвтЗ╣тСЦтме соБспЩтДБтФ╜╟нраес▒ер╛Щраес░Ж соЕтК╣┼бтФ╜╟нраесжетЛХ▀СсБЩ с▒╜╟Ораес▒╜╟О├брае с╕ер╛Х┼б тФ╜╟нраесм╡рд╜ тзК╩СраетННр╕Нс╕б тзХра║├брае сЬЕтЬЩрпЭ тйер╛ХтФ╜╟нрае сЬЕтЬЩрпЭ ткос│жр╕нтВ╡теераес░Ж тк╡рп▓тФ╜╟нраесжетЛХ▀СсБЩ )"1,*%0$0--&(&

сЬ╛тАл▌ЪтАм сЬ╛тАлтж╜т╛╖▌ЪтАмсЬ╛тАл ▌ЪтАм##2т╛╣

┼БтиЖсо╣р╕╝ тШБсЧотж╜сЬ╛со╣с╕есЩ╣ ┼Б~р╕┐тИЕтЗ╜с░ЖсИ╡тЯ╣сХ╜сКесЬЕ aр╕й aскб iсКетж╣смСсЬЕ си▒тж▓ vс▒╢спХ╩Сaр╕ктйб спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ vтЕнсЬ╛тАл█Х ▌ЪтАмспктШЕ vткЩра║ сЬ╜тЭС vткЩра║ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ ┼Б╩Сс╡ЭсФЭ р╕Нрд╜тНХ ┼БсЭй╘кр╗Х тАл╫ЩтАмсЬЕсЬЕтЬЩрпЭ ┼Бсз▓р╕╝с╕▓спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ ┼▓╙╣р╡Й ╞▒тЕнтК╣тФЙ ╙╣тДБтЭ▒ сЬЕтЬЩрпЭ ▌Ерае спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ ▌ЕскН ▌Йс╕б сЬ╜тЭС  тАл▌ОтАм╟нсЙнспХтК╣тФЙ тАл▌бтАмa тЭнрпЭр╕йтФб  тАл▌бтАмсБ╢ тАл▌бтАмс░Ж╔й спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ тАл▌бтАмтДОр╕йр╡Й тФ▓рпЭспХрд╜ ▐╡р╕нрв▒ сЬЕтЬЩрпЭ ▐╡р╕нрв▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ ▐╡сЗй┼Б╩С тВесЬЕсмСрд╜ 

▐╡тЛЭ╟ОсЩ╣ раесм▒с╡▓тк╡сл╡р╕Н тВесЬЕсмСрд╜ райтТ▒ тВесЬЕсмСрд╜ ранспХ╓ЕсЬ╛тАл▌ЪтАм рв▒р▒йсЬ╛тАл ▌ЪтАмсЬ╜тЭС рв▒р╕НсЬ╛тАл ▌ЪтАмсЬЕтЬЩрпЭ  рв╣рв╣тК╣тФЙ сЬЕтЬЩрпЭ рпЭскЙтж╣с▒╜ сГесмСрд╜ рпЭспХрд╜тзХс░Ж╟О снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ рпЭспХрд╜тзХс░Ж╟О тАл╫ЩтАмсЬЕсЬЕтЬЩрпЭ  р▓╜с╖йсДБр╕Н р╕Нрд╜тПЕсЪРсЗй##2 р╕йтбНiсКе сДЙр╝ЙсиХ р╕йтбНiсКе снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ р╕╝тАл▌бтАмр╕╝ р╕╝тАл▌бтАмр╕╝ сЬ╜тЭС р╕╝сФНрп▓сБ╣тВНсм╡╘ЙсЭй р╕╝спй█╡сЦЩсФв спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ р╗жaсЬ╛тАл ▌ЪтАмспХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сБЩa спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сБЩрпЭ╓ЕсЗесЬ╛с╕▓ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  сБЩрпЮ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сБЭсйвтШБ сЬ╜тЭС сБбр╕НскЕр▒й сЬ╜тЭС 

сБ╡сДБтТ▒сЬ╜тЭСсИ╡тЯ╣ сВжсЬЕтФбсмХ сБ╡сДБтТ▒тО╡р╕Нсже тВесЬЕсмСрд╜ сБ╢сЕксЩ║тК╣тФЙ тВесЬЕсмСрд╜ сВТрв▒сФС тМБсЬ╜ сВТр╕НтиЖ сДЙр╝ЙсиХ сДБсЬЕтК╣тО╡тК╣тФЙ си▒тж▓ 

сДБспХтУНтж╣смСсЬЕaреБ сДЙр╝ЙсиХсм╡╘ЙсЭй сДЙр╝ЙсиХтзХс░Ж╟О сЗйтФб█╡╟НспХ╟НспХ сЬЕтЬЩрпЭ сЗ▒сКе╙╣ ╟НскЕсБ╢сФН сКесм▒ ткЭсЬЕсКе сКжтШБр╕НсжеaреБ тВесЬЕсмСрд╜ сЛЙe┼БтЗ╡ сЬЕтЬЩрпЭ сФСр╕йр╡Й тВесЬЕсмСрд╜ сФЭтЕн╓Е сХ╜смЩр╕Нсже сЬ╜тЭС сХ╜смЩсЬ╛тАл ▌ЪтАмсмЩр╖к┼Ц сХ╜смЩтлн┼б сДЙтжерд╜ сХ╜смЩ##2 сЬЕтЬЩрпЭ сЦЩс│жсИ╡тЯ╣ тЛЭр╕втбНрд╜  сЦЩс│жсИ╡тЯ╣ тМБсЬ╜  сЦЩс│жтлн┼б тМБсЬ╜ сЦЭтЙер▒ХaреБ сЬ╜тЭС  сЯесЬ╜тзХс░Ж╟О сЬЕтЬЩрпЭ сЧ▒тЛЭ╟ОсЩ╣ сЬЕтЬЩрпЭ сЪРсЗйр╕йтАл▌ЪтАм сЬЕтЬЩрпЭсВЖс╕▓сЪБс╕▓ сЬЕтЬЩрпЭтзХс░Ж╟О сЬЕтЬЩрпЭтзХс░Ж╟О ткЩс▒▒ сЬ╜┼Йс╕▓ сйвсз▓тФ╢сДЙр╝Йсже сЬ╜рд╜тАл▄йтАм┼ТтВЮ си╡тжерд╜ сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсБ╡сДБтТ▒ сЬ╛~ тМБсЬ╜ сжер╕Нрп▓тж╣смСсЬЕ р╕Нрд╜тНХ сжесФНтАлтж╜▌НтАмсЬ╛спЭсЬ╛ тЭнрпЭр╕йтФб сзЭсЬЕ##2сИ╡тЯ╣ сЬЕтЬЩрпЭ си▒тж▓сЦЕр▒втФ╢ сйвс╡Э╟нтАл▌ОтАмiсКе р╕Нрд╜тНХ скЕсБ╜тФе сЬ╜тЭС скЕсЦЩскЕ р╕Нрд╜тНХ скЕсЦЩскЕ снЙсЬЕтЬЩсБЩрд╜ скЕсзЭтО╡ сЬЕтЬЩрпЭ  сл╡╩С р╕Нрд╜тНХ  собтж╣сЩ╣ сЬЕтЬЩрпЭ см▒с│СсЩ╜тАл ▌бтАмси▒тж▓  см▒с│СтзХс░Ж╟О сЬЕтЬЩрпЭ см╡╘Й╟ОсЩ╣тенрпЭсп▒уК│ сЬЕтЬЩрпЭ см╡╘ЙсЭй сДЙр╝Йсже  см╡╘ЙсЭйс╕▓ тФ▓рпЭспХрд╜ спХтАл▌бтАмq тВесЬЕсмСрд╜ спХр╝Й╓ЕтзХс░Ж╟О сЬЕтЬЩрпЭ  спХсп▒тЛХсзЭ тВесЬЕсмСрд╜ с░Ж╟С с░ЖсЩ╣р╕йсое с░ЖсиХ╟НспХ р╕Нрд╜тНХ с░ЖтФбсБ╜ сЬЕтЬЩрпЭ с░ЖтЦС с▒бтЭ╡─е сЬЕтЬЩрпЭ с▒╢см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ с│Ссоб╘Б снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ с│Ссп▒р╡В

с│жaс╕▓##2 спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ с│жaс╕▓##2 си▒тж▓ с╡Эр╕к тВесЬЕсмСрд╜ с╕е┼Б} сДЙр╝Йсже тВеa╓ЕсБ╡сДБтТ▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ тГ╣a╓Е тДОтАлтмА▌ХтАмс╕▓ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ тЕйaсЪРсЗй╟НспХ тК╣тФЙс│Х р╕Нрд╜тНХ тК╣тШБсЬЕтК╣тФЙс▒ер╛Щс▒▒ тО╡сБ╡смС тО╡с╕б тУНр╕НсЬЕтжЭтК╣тФЙ р╕Нрд╜тПЕ  тУНр╕НсЬЕтжЭтК╣тФЙ тАл█ХтАмспктЦХ тУСсиЩтАл▄йтАм╓Е тШБр╕йтШБ р╕Нрд╜тНХ тЭбсжй р▓╜с╖й тЭнрпЭр╕йтФбсм╡╘ЙсЭй тЮАс╕б тВесЬЕсмСрд╜ тЯнтФЙр╕йтВЙ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  тЯ╣р╕НтЛХ╙╣тК╣тФЙ тгЩрд╜тО╡р╕Нсже тго╘Кра║тЛВ╘кр╗Х спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  тенрпЭсп▒┘ереЕ тж╣╙╣сКе р╕Нрд╜тНХ  тж╣р╡ЙсЭЕ╘ХтбНс░Жр╕йтВЙ сЬ╜тЭС тж╜╟О┼б сДЙр╝ЙсиХ тж╜v сЬЕтЬЩрпЭ тж╜р╕йсонсЬ╛тАл ▌ЪтАмр╕Нрд╜тНХ тж╜тЕн р╕Нрд╜тНХ тж╜тСВ сЬ╜тЭС  тзХсм▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ тзХс░Ж╟ОтАл▌ШтАмтНХ р╕Нрд╜тНХ тзксЕЦтж╜сЗесЬ╛ тВесЬЕсмСрд╜ тйНр▓╜смС╞▒тЕн ткйсЗбсЫНaреБ ткйсЗбсЫНтК╣тФЙр╕йтАлсже▄йтАм тк╡}с░ЖтЦС тк╡}с░ЖтЦС 3ZEBMNFSF тк╡}с░ЖтЦС &BTUXPPE тк╡}с░ЖтЦСтЗ╜с░ЖсИ╡тЯ╣ тлКa тлКсЧнтж╜р╕йр╕Н р╕Нрд╜тНХ  ##,*/( р╕Нрд╜тНХ ##2$JUZ сЬ╜тЭС ##2тК╣тФЙ ##;$JUZ#BOLTUPXO %VSJBOтК╣тФЙтЛХтЯ╣ 'PPE,PSFB 'PPE'SJFOET ┼▓┼БтВЩс│С

,PSFBO##2

╞║ сЬ╛тАл▌ЪтАм

3IPEFTXBUFSGSPOUDBUFSJOH 

┼▓┼БтВЩс│С

4NPLLJN 40#"/ 44".,03&"/##2 5IF#BSO##2 7JODFOUTсм╡╘Й╟ОсЩ╣ 8FMDPNF##2 тлКсмСс░ЖсФН сБ╡сДБтТ▒ тВесЬЕсмСрд╜ 

сЬ╛тАлт╛╖▌ЪтАмспЭсЬ╛тАлт╛╣▌ЪтАм aскЙспЭсЬ╛р▒йсЬЕтШБрп▓

╙╣рпЭспЭсЬ╛тАл▌ЪтАм

eсФНспХспЭсЬ╛р▒йсЬЕтШБрп▓

▌Ерае спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

╩Хсп▒сЬЕсЬ╜сБ╡

▌ЕспХтО╡╟Н

╩бсЬЕсЬ╜ ре╡скбспХ 

раетРесЬЕсЬ╜сБ╡

105


$BGF#$ $BGF#FBVUJGVM $BGFNBUUBOJBI ᦥ෥Τႊ $BGF1MBUF ‫י‬ᜅ❭௝ษ┡ (PHPT⋕⟹ /PHHJ ⥥ಽᷭ᫵Ñ✙  -B1BVTBʭ⟹౩ᜅ☁௲

ƺ

⇽ᰆ᫵ญ ᯵⊹ᮭ᜾

᜾‫ݚ‬ ଽट਍ٚ੾

᜾‫ݚ‬ᬊ⣩ ᜾⣩ࠥๅ

4UB[JPOF&TQSFTTP ;0;0$BGF 1VNQLJO 1SBVT (PSEPO 8BGGMF#BOU :FMMPX4UBHF ŲŁₙ᳑

੍۪௑࠵੾

࠺ฝ ᯕᜅ✙ᬑऽ ࠺⧕ᜅ᜽ၵ ษ᜽┡ᜅ᜽ อษ൉᧝ ᯝ᜾ ༉ญ ᔍ⋕ᨱ᧝ӝ‫ܩ‬Й ᜅ᜽೅ ᜅ᜽ၵ⬥⑁᧝ ᜅ᜽ᄁᯕ ᜅ᜽ት൉⦡ ᮡ⦹ᙹᜅ᜽ ᜅ✙௝ ☁ฑ ᯝ᜾ ☁༉᧝ ⯩ಽၵ "LJSB ŲŁₙ᳑

","4","ᯝ᜾‫ ݚ‬᜽❑ 

$BGF#FBVUJGVM &UUBMPOHᯝ᜾‫ݚ‬ /B[JNJᯝ᜾‫ ݚ‬᜽❑ 0;&,*464)* 3",6&/ 4BOTVJᯝ᜾౩ᜅ☁௲ 4VTIJ"SJHBUP ᯕᜅ✙ᬑऽ 4VTIJ#BS ┚ᜅⓍಽᜅ  4VTIJ#BS 4VSSZ)JMMT 4VTIJ#PTIJ ⋵ქ௝ 5BLFZBᜅ᜽ၵ ⑁ḡእ⊹ 8",%ᰍ➍౩ᜅ☁௲ :VNFJᯝ᜾౩ᜅ☁௲ :PPLFFᜅ᜽ၵ :VLJᯝ᜾ :VUBLBᯝ᜾ᇡ⟹

᜾‫⾷ݚ‬ᵲ᜾‫⾹ݚ‬ Ų⪵ྙ ญऽ⍕ ࠥᬱᵲ⪵᫵ญ ࠺ᅕᖒ ญऽ⏅ ႒ญ⨆ Ǎᄉ༉ᨕᦥญᔑ ᔍ⃽ᖒ ᜽❑  ᔑ࠺อࢱ

ᦥญᔑ ᜽❑ ᧲ᯱv ᯕᜅ✙ᬑऽ ᬱᔑ ᯕᜅ✙ᬑऽ  ⋕᪅⋕᪅ ᜽❑ ⧉ḡၶ ᜅ✙௝ 5IF, ಽᷩ 

᧝᜾႑‫ࠥ ݍ‬᜽௞ ᧝᜾႑‫ݍ‬ ƱⅭ⊹┉ ᩩ᧞ ə౩ᯕᜅ᧝᜾ ษᝅ ᇶᇶ᧝᜾ ᜅ✙௝⦽ႊ᳒ၽqᯱ┶᧝᜾ ᝁၙ ᧝᜾ ᪚ʑࠥ᜽௞

ᰆ∊࠺᧝᜾ ₥ᜅᬑऽ᧝᜾ Ⓧญᜅ⦝⊹┉ ญऽ⏅ ☁ษ☁ᇥ᜾ ࠥ᜽௞ ญऽ⏅ ##2⊹┉ ᪍❑༉ ,"(30 .BE$IJDLFO :PPOⲲTࠥ᜽௞ 

⋕⟹

ʡԉ⪹⇽ᰆ᫵ญ ࠺ႊ᜾⣩ ࠺ႊ᯵⊹ ࢱญ᜾‫ ݚ‬ᜅ✙௝ ዉeŁ⇵ ᅕᜍญ⇽ᰆ᫵ญ ᕽᬙ⫭š

ᖙ᳦⫭š ᪅ษᯕ᜾⣩ ᪚ʑʡ⊹ ᭑ኺჩḡ ᭉঊ…్ญ⇽ᰆᇡ⟹ ⪝ᜅእၹ₍ -JNⲲT$BGF

᜾‫ݚ‬ᬊ⣩ Łฺᜅ Ǎḥᅕᮁ☖ ԉ‫ྙݡ‬ə෨ ‫ݡ‬Ʊ ౩ᯙᅕᬑᯱᙹ ൉Ⓧษ⍡⋎ ᯕ░ᅕ᜾‫ݚ‬᳦⧊ᖅእ ᬵԉᝩྜྷə෨ ⥭௹ၮ▕

$PNNFSDJBM$BUFSJOH4UPSF 0OF$IPJDF.BSLFUJOH 441BDLBHJOH ᳦ᯕ⍖Ŗᰆ 5PUBM&RVJQNFOU 8FMM,BSU

᜾⣩ࠥๅ }ᖒྕᩎ Łಅ᜾⣩ࠥๅ Łฺᜅ Ǎḥᅕᮁ☖ Ʊᯱ᧝ӝอࢱ ʑ⯆ᔢᔍ ‫ࢱݡ‬᜾⣩⪙ᵝⅾ❱ ‫ݡ‬ฝᖁᨕྖ ‫ݡ‬ᖒྕᩎ ࠺ԉྕᩎ ࠺ႊ᜾⣩ ࠺ႊ᯵⊹ ࠺ᯕྕᩎ ଒ᅕօอࢱ ᅕ⧕᜾⣩ ᅕ⧕ᅖᇥᯱ⪙ᵝⅾ❱ ษӝʡႆ ᝁၙ ᧲ḡญქ ᧲ḡᯝ᜾᜾ᯱᱽ ᨥษᗱၹ₍ ᪅ษᯕ⣙ऽ ᬱ޵⣡⎵⟝౩ᯕᖹ ᭑ኺᙹᔑ

ᯙᄅℱ ᰎยⓍᜅᮂ⡍ࠥๅⅾ❱ ᱶaօʡႆ ḡ‫ྕܩ‬ᩎ ஙᇡʑᝡ ₙษᮥ᜾⣩ࠥๅ ₞ᝁ*OUFSOBUJPOBM ⃽⦹ᯝၙ Ⅹ‫ࢱݚ‬ᇡ ⎵ญᦩ⣙ऽ ⎵ᷩ௝ᯙ໕ᔍ௲ ⦽ǎ⏊ӹྜྷ ⦽᧲ྕᩎ ⪙ᵝԕŁ⨆อࢱ ⪮ᝅ⦽ŝ &$0᜾⣩ ᔾᔑ 'SFTI"TJBOB ᵲᦺ⪙ *NWFOUVSF +&/*9Ԫ࠺⧕ྜྷ ,"''"⍅⦝ᇡᰍഭ .FBUᱶᮂࠥๅ 7FHHJF#PZT :PPOⲲ Tษ۹Ł∈a൉

ऀӖࡻଊ‫إ‬फ़‫ݴ‬ոճ‫ؘ‬

ਖ਼ҁ

Monthly Korean Business Magazine

ਘDMPTFEച‫ݾ‬Әష   

੉झ౟਋٘৚‫۽‬਋झప੉૑٣੷౟߄3BJMXBZ1BSBEF&BTUXPPE/48 ߄ 3BJMX JMXBZ Z 1BS 1 BEF B &BTUX &BTUXPP PPE/4 /48 8 ᪍ญქቭ௝ᬕ ℕᯙྙ᮹ ᫵Ñᄁญ ℕญኩ ℕᯙྙ᮹ 

106

Ⅹ⎵౼΍฾ᜅ $BGF ŲŁₙ᳑

MOB 0424 193 577

EMAIL admin@monthlybusiness.com.au


тжЭсжетАл╫ЩтАм

сЬ╛тгйраер╣Е<╩бтК╣> р╕╝╙╣╩бтК╣ сДесБЩ╩бтК╣ сФЭсйв╙╣р╡Йсм▒ сЭТсЭТ╩бтК╣ скЕр╕йспХ╩бтК╣ скЪ╩С╩бтК╣

с│жaс╕▓╩бтК╣ с╕еaсЬ╛тгй тО╡р╕Нсже╩бтК╣ р║╜сГйсЕЩсФН  тО╡р╕Нсже╩бтК╣ сЬ╜рд╜тАл ▄йтАм тЭ╡рае╩бтК╣ тж╣сЦБс▒╢╩бтК╣

сЬ╛тгйс▒▒ a╙╣сжйсЬ╛тгй ├СсЕЦсЬ╛тгй тВесЬЕсмСрд╜ ┼БреБсЬ╛тгй ┼Йрд╜р╕йтЬЩ тВесЬЕсмСрд╜ ╟нр╕йтЬЩ тАлтЛХ█ХтАмсЬН  ╔Щрп╜сКнсЬ╛тгй тАл╫ЩтАмсЬЕр▓╛р╕йтЬЩ тАл█ХтАмспктЦХр╕йтЬЩ ▐╡тзБспЩр╕йтЬЩ р╕Нрд╜тНХ раетРер╕йтЬЩ спЭсЕЩсЬ╛тгйс▒ер╛Щ ра║тзХсЬ╛тгй ра║сВКсЬ╛тгй сДЙр╝Йсже ре╡скбспХсЬ╛тгй р▒ОтФЕсЬ╛тгй сДЙр╝Йсже р│Р▀СсЬ╛тгй тМБсЬ╜ р║╡aр╕йтЬЩ сГесмСрд╜ р║╡aр╕йтЬЩ тЛЭр╕втбНрд╜ сГетУЭтп▒сЬ╛тгй сДЙр╝ЙсиХсмСр╕Нр╕йтЬЩ сЕЩ▌ЕспХсЬ╛тгй сФЭсз▓сЬ╛тгй спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сФ╛сФ╛р╕йтЬЩ сХ╜смЩсЬ╛тгй сЦЩтк╡сЬ╛тгй сЦЭтЙер▒ХсЬ╛тгй сЬЕр╕йспЭр╕йтЬЩ сЬЕр╕йтЬЩр╕йтЬЩ сЬ╜скЙсЬ╛тгй сЬЕтЬЩрпЭ сЭоргЖспХ╓ЕсЬ╛тгйс▒▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сжесЬ╜сже╙╣сЬ╛тгйс▒▒ тЛ╡сГерпЭ сжеспХр╕йтЬЩ тМБсЬ╜ сжетФ╜сЬ╛тгй сЬЕтЬЩрпЭ сзБсЫНтжерд╜тж╜╟ОсЬ╛тгй сйв╩Щ╓ЕсЬ╛тгй спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сйвсЬ╛тгйс▒▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ скЕрл╛спХсЬ╛тгй тМБсЬ╜  скЕр╕йспХ╩бсВЖ тМБсЬ╜ смСр╕Нр╕йтЬЩ сДЙр╝ЙсиХ 

см▒сЬЕтШТр╕йтЬЩ р╕Нрд╜тПЕ снЙсЬЕтЬЩсБЩрд╜сЫйтЯЭр╕йтН┤ снйс▒бсЬ╛тгй сЬ╜тЭС спХсЬЕтЬЩсмСрд╜р╕йтЬЩ спХтФ╜см▒сЬ╛тгй сЬ╜тЭС с░НсобсЬ╛тгй рпЭспХрд╜ с▒╜спЭсЬ╛тгй с│СсобсЬ╛тгй с╡▓сж║сЬ╛тгй р╕Нрд╜тНХ с╕есйвсЬ╛тгйс▒▒ тВесЬЕсмСрд╜р╕йтЬЩ тЕ╛b╓Е тЛХсЬНтп▒сЬ╛тгйс▒▒ тО╡р╕йтЬЩ тАл╫ЩтАмсЬЕсЬЕтЬЩрпЭ тО╡сЬЕр╝ЙсЬЕсЬ╛тгйс▒▒ тФХсЬЕсЬ╛тгйс▒▒ тЛ╡сГерпЭ тЯ╣╙╜тЬЩтп▒сЬЕр╕йтЬЩ тго╓есЬ╛тгй тМБсЬ╜ тжЭсиХр╝НтЬЩр╕йтЬЩ тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ сЬЕтЬЩрпЭ тж╣╙╣сЬ╛тгй спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  тж╜сжер╖ер╕йтЬЩ си▒тж▓  тж╜сз▓сЬ╛тгй сЬЕтЬЩрпЭ тж╜ткЩсЬ╛тгй сЬ╜тЭС тзХсБ╡рпЭ╩СсЬ╛тгйс▒▒ тзХтжЭр╕йтЬЩ р╕Нрд╜тНХ тйетАл▌бтАмсЬ╛тгйс▒▒ си▒тж▓ тй╢с▒╜сЬ╛тгй ткЭсЬЕсКер╕йтЬЩ ткЭсЬЕсКе%$р╕йтЬЩ ткЭсЬЕсКес▒╢сЬ╛тгй ткйсЗбсЬ╜р╕йтЬЩ %FF8IZсЬ╛тгй &NBSU тМБсЬ╜  'SFTI"TJBOB р╕Нрд╜тНХ (*.$BQJUB спЭсЕЩсЬ╛тгй 4."35 спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 8FMM:PV р║╡раесмСсВжтУН 

сжж╩С

a╙╣▌ЕтжЭсжетАл ╫ЩтАмсЬЕтЬЩрпЭ aсЬЕтаБтжЭсжетАл ╫ЩтАмрпЭспХрд╜ aсЬЕтаБтжЭсжетАл ╫ЩтАмсКнрпЭсмСрд╜  раетРетжЭсжетАлтЭ▒╫ЩтАмр╣Ес│СсоЙ сбБрпЭтжЭсжетАл╫ЩтАм спЭс▒╜,BXBJтжЭсжетАл╫ЩтАм тжЭсжетАл╫ЩтАмсФН┼БтЭ╡┼Б тжЭсжетАл╫ЩтАмтбНр╖ХтЦн тЭ▒р╣Е сЦЩсЙ▒тп▒ тж╜спЩсжж╩Сс▒ер╛Щс▒▒ 1JBOP4BMFT3FQBJS 1JV"NBCJMF1SJWBUF1JBOP4UVEJP

тжЭсжетАл╫ЩтАмс│СсоЙ раетРетжЭсжетАлтЭ▒╫ЩтАмр╣Ес│СсоЙ сннр╕НсиесЬЕтжЭсжетАл╫ЩтАмс│СсоЙ теер▓╜тЦнтУНтАл▄йтАмсЦ╣с│СсоЙ теер▓╜тжЭсжетАл╫ЩтАмс│СсоЙ тжЭсжетАл╫ЩтАмсФН┼БтЭ╡┼Б с│СсоЙ  тжЭсжетАл╫ЩтАмс│СсоЙсФНсБ╢смТ╔Э тжЭсжетАл╫ЩтАмс│СсоЙсЩ╣р╕НтЭ▒р╣ЕсФН┼БтЭ╡┼Б ткЩсФС╙╣тжЭсжетАл╫ЩтАмс│СсоЙ 1JBOP4BMFT3FQBJS

╞║ ╞╝ сЬ╛тгйс▒▒ сжж╩С

сжй─Ю сжй┼Э 015*$"- сГесмСрд╜ 015*$"- тВесЬЕсмСрд╜ 015*$"- спХсЬЕтЬЩaреБ 015*$"- р╣ЖтПСр╕Н 015*$"- тж╣спХтбНспЩтЬЩсЩЭтж▓сЦЭтЦС  015*$"- ткЭсЬЕсКе 015*$"- тЭнрпЭр╕йтФб 015*$"- тВЙспХ╙╣тФбсмХ  015*$"- тШТрпЭспХрд╜ 015*$"- скбр╕вaр╝С UI"WFOVF1IBSNBDZ ┬Ер▒Нр╕Нсжй─Юсм▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ ╩бра║смТсжй┼Э ┘йсФНрп▓сжй─Ю сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ р╕Нрд╜тНХсжй─Юсм▒ сЬ╜рд╜тАлсжй▄йтАм─Юсм▒ сЯЙр╕Нтп▒сжй─Юсм▒ сжй┼ЭсД▓см▒vтй╢╟н

сжеспХсжЙсжй─Юсм▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜сжй─Юсм▒ сЭБсЧнсм▒ спХ╘Йтмй├бсжй┼Э с░ЖтйесБЭсжй┼Эс▒ер╛Щсо╣ тВесЬЕсмСрд╜сжй─Юсм▒ тж╜╟Осжй─Юсм▒ сЬ╜тЭС тж╜╟Осжй─Юсм▒ сЬЕтЬЩрпЭ тж╜╟Осжй─Юсм▒ тМБсЬ╜ ткосЦТ╩С├бсжй┼Э "%50141&$4 #SJHIU7JTJPO спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ &ZFDBSFQMVT сВжсЬЕтФбсмХ  &ZFDBSFQMVT тЗ╡р│ЕрпЭ  &ZFDBSFQMVT сЙнр▓╜рд╜снЙспХ &ZFDBSFQMVT р▓╜с╖▒рп╜рд╜ &ZFDBSF,JET тп▒сЬЕ▀СспЭ 014. тВесЬЕсмСрд╜ 4USBUIGJFMEFZFDBSF

сжй─Ю сжй┼Э сзЮ╟О сз▓р╝Й сзБ─НсЦЭтЦС

сзВсп▒

сзЮ╟О сШВсБЩс▒╢сзЮ╟О спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сШВсБЩс▒╢сзЮ╟О тМБсЬ╜ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜сзЮ╟О

си▒тж▓сВТсзЮ╟О спХсзЮ╟О тМБсЬ╜теерп╜реЕр╕НсзЮ╟О

сз▓р╝Й спХсЗй

сКнрпЭсЕк раер╣Е сЬЕтАл╫ЩтАмсмСр╝ЙтжЭ сжер▓╜р╕йтЛЙ╟Н тМБсЬ╜ сз▓р╝ЙспХсЗй┼Цс░Ж сз▓р╝ЙспХсЗйсЩ╣тЗ╜

соБтАл▄йтАмрпЭспЩ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  соБтАл▄йтАмр╣ЖсЬЕсЩ╣тЗ╜с╕вр╣Ес░Ж #BB#BBсз▓р╝ЙспХсЗй 8POEFSMVYсз▓р╝ЙспХсЗй 8PPM1PXFS.FSJOP

сзБ─НсЦЭтФб vсжес╕б╙╣рпЭ сБЩсБЩсзБ─НспХсмК сзБ─НсБЩсмКсЦЭтЦС с╡ЭтпНсзБ─НспХсмК

тж╜╟Ора║р╛ЭсД▓см▒ ".:сзБ─НспХсмК 1FU.BOTJPO 7FUGSJFOET тВесЬЕсмСрд╜ 

сзВсп▒ тжЭсжетАлре╡ ╫ЩтАмс╕бтЦЩтжЭсжетАлтФЕ ╫ЩтАмсЕХрд╜ скЕр╖Хe ╩СтФб сБ╡спХскНр╕С тУХрпЭр╕Н╓Ш тенр╡Ь сЦЪсЧнтбС р╕НтО╡▐╡

5IF4UPSZ'SBNF 

рйЩ╥Б

ражспЭ тж╜╟О спЭсЕЩ спХтФ╜р╕Н спЩрае╓ЕсЬ╜сже

рдА╙Црб╗рмКтАл╪етАмреЮтАл▌┤тАм╒╕╒│тАл╪ШтАм

с╕всЩ╣спжтЕ╛тЭ▒р╣Ес▒▒ Monthly Korean Business Magazine

".&#HSBEFFYBNCPPL-FTTPOCPPLтЭ▒р╣Е

7JMMBXPPE

3ZEF спЭсл╡спЭскЕтей

8PPEWJMMF3E

#MBYMBOE3PBE $OS-BOF$PWF3E

╩СтФбрп╜рд╜ сБ╡спХскНр╕Стж╣смСсЬЕ сАЕс╖й╩СтФб сЦЩсЙ▒сАЕс╖й

сжж╩СтЭ▒р╣Е тО╡сЬЕр╝ЙсЬЕсАЕс╕в╔Щр╡Ъ сжж╩С тйесжж╩Сс▒ер╛Щс▒▒

тАл╫╝тАмрдирйДрвОрж╕рйврзА ╒ж╤Р╨╛тАл╪║тАмржп┘Ш▄╗╤╖рдгтАл╫о╫дтАм риШ╤Ара║рлЙтАл╫дтАмрдЭ MOB 0424

193 577

EMAIL admin@monthlybusiness.com.au

107


ᨱᨕ⍉ॵᖵܾ

Ƽ

t੹ࣁ҅Ҵղ৻೦ҕӂ৘ড౸‫੄ޙݒ‬u HI COOL AIR CONDITIONING

Ҵղ৻ੌੌҙҟ ಁః૑߂੗ਬৈ೯ ҕ೦ࢲ࠺झ Ҏ೐৘ড Үాಞઁҕ пઙప݃౵௼ೡੋ౸‫ݒ‬ *%

-JDFOTF/Pᨱᨕ⍉

ᩍ⧪ᔍ

৘ড ‫੄ޙ‬

FMMZKBOH

XXXXPPSJUSBWFMDPNBV

]

ᩎᘂɩ

최저가 보장

െ‫ਁف‬ৰ௷ֻ‫ٳ‬ /LFHQFH1R&

'3&&2605&͉

www.cruisepro.net.au www.cruisep ruisepro.net.au

͉

02 8311 1131 / 0405 558 432

/,&1R&

ਁৰ௷ಹ‫ࣹޓ‬ௗ़‫ݼ‬ ਁৰ௷ /*'DLNLQ)XMLWVX‫ڙܓࡴڛ޾ڢ‬ ઺ߚѿઅી൜ഡࣹௗҽહࠃ१Ӗ

aӹᨱᨕ⍉ a᫵ᨱᨕ⍉ ǎᱽᨱᨕ⍉ ɡಽญᨱᨕ⍉Ԫ࠺ ɩᖒԪ࠺ ޵ᬱᨱᨕ⍉ ᄁᜅ✙ᨱᨕ⍉Ԫ࠺ ᇡ௝ᅕᨱᨕ⍉ ᜽᪉Ԫ࠺ᨱᨕ⍉ ៍ᨱᨕ⍉Ԫ࠺ ᨱᯕᜅᨱᨕ⍉ ᪅ᖹᨱᨕ⍉ ᯕᙹᨱᨕ⍉ॵᖹ

ᯕ░ᅕᨱᨕ⍉ ᱡᜅ❕$PPM$POEJUJPOJOH&MFDUSJDBM

Ⅹᯕᜅᨱᨕ⍉ ⑉᳕Ԫ࠺ᨱᨕ⍉ ⦹ᯕ⑉ᨱᨕ⍉ ⦽ǎᨱᨕ⍉ ⩥‫ݡ‬ᨱᨕ⍉Ԫ࠺ (5ᨱᨕ⍉ ,JNⲲ T"JS$POEJUJPOJOH ,0"64$"-ᨱᨕ⍉❱ๅᖅ⊹ /&$

⦹ქ᜽❑ᩍ⧪ᔍ ⦹ᯕ⪙ᵝ

᜽ऽ‫ܩ‬ນྥ௝ᬕḡ

⦽⪙ᩍ⧪ᔍ

ᦥญ௲ᩍ⧪ᔍ

⪙‫⚍ە‬ᨕ

ᬑญᩍ⧪ᔍ

⪙ᵝಽ

ᬱ޵⣡⟝᜽⦞ᩍ⧪ᔍ ᯕᜅ✙ᬑऽ 

⪙ᵝ⚍ᨕ

Კᜅ❕ᯝᯝšŲ

⪩Ⓧ൉ᷩ

᳑ᯕ⚍ᨕ ຽჩ 

"#$5SBWFM 

⌆Ñ൉᪡⎵᦭௝ᩍ⧪ᔍ

"*1┡ᷩษ‫ᦥܩ‬ᩍ⧪ 

⎵ญᦥᩍ⧪ᔍ ᯕᜅ✙ᬑऽ 

"VTUSBMJBO1SFTUJHF$PBDIFT

⎵ญᦥᩍ⧪ᔍ ⌁᜽ 

$BJSOT8FMMTFJOH,PSFB

Ⓧ൉ᷩ⥥ಽ

+FUBSPVOE)PMJEBZ 

ŲŁₙ᳑

,59ᩍ⧪ᔍ

┕ᜅ⌆Ñ൉⚍ᨕʼn⥥

1FUFSQBOTᩍ⧪ᔍ ຽჩ 

┡ᜅๅ‫ᦥܩ‬ᩍ⧪ 

1FUFSQBOTᩍ⧪ᔍ ᜽ऽ‫ ܩ‬

┡ᜅๅ‫⚍ᦥܩ‬ᨕᜅ 

3PZBM)PMJEBZ5SBWFM

⚍ᨕ❑⍴

4%5ᯝᯝšŲ

⟹ญ⋙šŲ

4*/*ᯝᯝšŲ

⦹ӹၵᖁᔢšŲ Łᜅ⡍ऽ 

5PVS7JMMBHF

⦹ӹ⚍ᨕ ᪅ᖙᦥ‫ ᦥܩ‬

5SBWFM$FOUSF

ᩎᘂɩ Ųᰆᩎᘂɩ

ᯖᜅ⥥౩ᜅ⪹ᱥ

ǎᱽ⪹ᱥ

⎵ญᦥᩎᘂɩ ᜅ✙௝ 

0,ᨱᨕ⍉ 

‫⦽ݡ‬ᩎᘂɩ

⎵ญᦥᩎᘂɩ ᜽❑ 

46/ ៍ ᨱᨕ⍉Ԫ࠺

ࢱญᩎᘂɩ

⎵ᜅ༉ᜅᩎᘂɩ 

ၵಽᩎᘂɩ

⎵ᬱᩎᘂɩ

ᄁᜅ✙ᘂɩ

⌁᜽ᩎᘂɩ

ᩍ⧪ᔍ

108

ᜅษᯝᩍ⧪ᔍ ᜽❑ ᜽ऽ‫ܩ‬ᯝᯝšŲ

aӹᩍ⧪ᔍ

‫⦽ݡ‬šŲᩍ⧪ᔍ ᜅ✙௝ 

ᔝ᧲ᩎᘂɩ

┡ᯥ‫⇽ݡ‬

Ğእ⧪ʑ᜽ऽ‫⚍ܩ‬ᨕ

‫⦽ݡ‬šŲᩍ⧪ᔍ ᯝᯝšŲ 

ᕽᬙᩎᘂɩ

⦹ӹᘂɩ ᜅ✙௝ 

Łಅᩍ⧪ᔍ

ŲŁₙ᳑

ᗭ฾ᩎᘂɩ

⦽ǎᩎᘂɩ 

ə౩ᯕ✙⪡ญߑᯕšŲ 

‫⪙ݡ‬ᩍ⧪ᔍ

ᜅ✙௝ᩎᘂɩ

⪙ᵝᩎᘂɩ

ӹ௝⧎Ŗ 

ಽ᧥ᩍ⧪ᔍ

᜽ऽ‫ܩ‬ᘂɩ ⦽᧲⊖ 

$5ᝁᬊ‫⇽ݡ‬

‫י‬ት⚍ᨕ}ᄥšŲ

೐ߑᩍ⧪ᔍ 

᜽།ᩎᘂɩ

%,$-6#

‫ە‬௝ᯙ✙௹ትᖝ┡

ᔍՆ ᔍĊ ⚍฾ ʼn⥥ ၝၶ ᧝ᩢ 

᜽❑ᩎᘂɩ

&9XPO

‫ە‬ḩ௽ऽšŲ Ḣ☖ྕഭ 

ᔍ௝⚍ᨕ

᜽❑᳑ᮡᩎᘂɩ

'.⪹ᱥᘂɩ 

‫ە‬ḩ௽ऽԉᖍšŲ

ᕽᬙᩍ⧪ᔍ

᜽❑ᵲᦺᩎᘂɩ

/BUJPOBM⪹ᱥ ᜅ✙௝ 

‫⦽ݡ‬šŲᩍ⧪ᔍ ᜽❑ 

ᖙႊᯕᜅ✙ᬑऽḡᱱ

ᝁᬊ⪹ᘂɩ

/BUJPOBM⪹ᱥ ❭௝ษ┡ 

‫⦽ݡ‬šŲᩍ⧪ᔍ ᜽❑┡ᬕ⪡ 

ᜅษᯝᩍ⧪ᔍ ษಽቭ௝ 

ᝁ⪵ᩎᘂɩ


╞╝ 1800 82 4949 1300 82 4949 0451 82 4949

сйХсЩБ снЪре╡сп▒спЩ смХс▒етж║см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜сЬЕр╕йтЬЩсйХсЩБ

1"3,сйХсЩБ

(0,сйХсЩБ

т╡Ъ рвЪ сжг ╪К скжтк║р╜╛

 т░ЬтмасЖ╝сЭРр╕атРас╖МтмЬ╔РсБмсва╔дсб╣рвМрви

тХЮрмВ т╣Ъс╝ксУ╢с╛з

скжтк║р╜╛т╡ктЗВсРЧс╕ИсКксКкс╡╛сЗКсЗжс╛зс╡КсвосМ╢слж р╡Срл▓рлАрбШтАл▄ЕтАмркКрдДреЮ╙ЦреиркМрмС $8675$&

роо╙Лр╡Эрй░рбВркг рл▓ )0р╡Эрк║рй╕ри╝р╡Э╥г▄Срай╘РриБркЕр┤бр╡Срл▓рлАрбШ▄╛рбШр▒брежркМраКрй╕ ╙ЦркМтАл┘╝тАмр╡Эрк║раГрдб╘Щрк║▀Ър╡жргПркТтАл╪п╪етАм

реЮр▓атАл▄ЕтАмреЮр┤ЪтАл┌ЩтАм$1=рй╕р┤░риЧ╪РреЮриБркКрлЛрезтАл▐УтАмркгрзК

сйХсЩБ

снЪре╡сп▒спЩ ╙╣тАлре╡┘╡тАмсп▒спЩ ▐╡сжеспХре╡сиХтж╣смСсЬЕ ре╡сп▒спЩсВжтУН

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмснЪaспХс╖й (/"снЪре╡сп▒спЩ 

соБр╕Н соБсжесмКтгй

соБтК╣см▒

смХс▒етж║см▒ aсмХс▒етж║см▒ aaсмХс▒етж║см▒ aaткЩткЩсмХс▒етж║см▒ a┼БтЭнсмХс▒етж║см▒ a╙╣▌ЕсмХс▒етж║см▒ aсп▒смХс▒етж║см▒ v╘ЙсмХс▒етж║см▒ ┼ЙспЩсмХс▒етж║см▒ ╟Ос▒╜смХс▒етж║см▒ ╟ар╝Й▄╛смХс▒етж║см▒ тЕйсЕХсп▒с▒ер╛Щ ╩СсжесмХс▒етж║см▒ ╙╣рп╣смХс▒етж║см▒ ╒╣сГесм▒смХс▒етж║см▒ тАлтж╜▌бтАмсмХс▒етж║см▒ ▐╣▌ЕсЬЕсмХс▒етж║см▒ ра║сз▓смХс▒етж║см▒

сЦЭсЬЕсмХс▒етж║см▒ сЬЕр╕йтЬЩсмХс▒етж║см▒ сййсЧ▒смХс▒етж║см▒ скЕр▒нс╕бсмХс▒етж║см▒ сл╡тж╜смХс▒етж║см▒ с▒╜спЭсмХс▒етж║см▒ с│жр▓╜смХс▒етж║см▒ с╡▓сж║смХс▒етж║см▒ с╕ер╕НсмХс▒етж║см▒ тЭнрпбсЗйсмХс▒етж║см▒ тж╜сК╝смХс▒етж║см▒ ткЩс╡ЭсмХс▒е #FUUFS%SJWF -1TBGF 4,:смХс▒етж║см▒ 

соБр╕Н

0DVWHU/LF1R

ра║сз▓сжнр╡ЙсБЩтАл█етАмсоБр╕Н сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсоБр╕Н ├СсмЩ сйвс╕есоБр╕Н

соБтАлтО╣▄йтАмсоБр╕Н ├СсмЩ тО╡р╕НсжесоБр╕Н ++си▒тЛОсоБр╕Н

соБсжесмКтгй ркЯ╘а▀ЪриН╘Ю рмЩркШтАл┘│тАмрн▒ ркШ▀Ьрдорг╣рпЧрд╝тАлраГ▌╝тАм╙пр╡Э тАл┌дтАмрмТр▒ПркШ▀Ьрдорк║▀ЪркШтАл┘│тАмрн▒риНрдорбГргПрлВркЩ тАл▐ДтАмреЮр▒бр▒ДрлВркЩраГрбГргП

7 р┤Трк│рнпрнг р│в╥╢┬ар┤Трк│ ╙ЯрдБ┬арйЩ╤╝ тАл╪┤тАмрдираГрио

р╕НтЬбтжЭтАлтФЕ╫ЩтАмскЕ р╕й▐╡тНбспХткЩс╡ЭтЕ╛тЭ▒ р╕╣р╕йсБЩсже сДБсДБтФЕс╖йсжера║сЕЦ сДБспХсЙнтФЕрд╜ сже╩СсмКтгй

си╡с▓ЕсжеaсВК тФЕс╖йтЮВтЮВ сп▒сХ╛тЛБтЭ▒ тж╣╩СсЬЕтШЦсЭБтЭ▒р╣Е #BCJFTCVN спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ #BCZO0; &MJTPSHBOJD сже╩СсмКтгй 

соБтК╣см▒

рди┘ЪтАлрй╗╫жтАмрлУрзЛрв┤ра╝рдЯ р░НрлУрзЛрйд╤д▄╜рн╗рйд╤АтАл ╫атАм ╤БркЫрй╗рйЩр░Е▄╜тАл▌┐тАмро╕раДркГ рйЩтАл╪┤тАмрм▓р░Е┬а▄╜тАл▌┐тАмро╕раДркГ▀Дрв┤ра╝рдЯрй╗тАл▐ЫтАм рйа╙бтАл▐ЫтАмрзО╙Ярй╗тАл ▐ЫтАмрйОрди╤В╙б╙Ырн╗тАл ╪┤тАм ╤Арйд▌Ири╣ркЫтАлрйЖ▄ктАм┘ерлУр░етАл╪ктАмрж▒тАл█ЗтАм┬а▀ер┤Тр░ЕроД╙Ы тАлрв║█ЗтАмроШ┬а╥░рнХрзОргп▀║╥ЕраЫрдмр░ЕркГрйЪр▒врг╜р░Ерв║роШ

рзЫрзЫраЪрй│ тАл█ХтАм╨│ +&\Z ╩┤рбЙ╒Срк║

 .BTUFS-JD/P

─ЙсмЩр╡ЙтЮВсо╣тлК╔йсйХсЩБсЕХсжй

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜сйХсЩБ

╩бсйХсЩБ сзЭe 

си▒сБ╡▌ЕсйХсЩБ

109


aaткЭсЬЕсКе'%$ ╨й╨Щ█╡сжеспХреЕ ра║╔ЩрпЭсБЩтАл╫бтАмспХсВК

╞╝ соБтж║см▒ со╣р┤н╩С╩С

со╣р╢╣

р▓╜сДЙсиХр╕СспХс╕▓ ▀СтАл▄йтАмсЬЕтШЕспХсЬЕтЬЩ 

р▓╜тж╣сЬЕтЮЙсБбр╕Н▀СспХтНбсиХ р╕Нрд╜тНХ р▒йспЩсЕХсмСсоБтК╣см▒ р╕втНЙсоБтК╣см▒ р║╡раесмСсВжтУН▌Ер╝Кс▒всоБсжесм▒ р╝НтЦнсЧнр╕НтАл╫бтАмспХсВК сФйсЭЪтЯ╣сБбр╕Н▀СспХтНбсиХ сЬ╜рд╜тАл▄йтАмтВЙспЭрд╜тНбсиХсЬЕтСЙ сЬ╜скЙтЮЙсБбр╕Н▀СспХтНбсиХ сЬ╜тЭСтФЕс╖й сЭБ╩Стж╜╙╣рпЭ сЭЕр▓╜сж╡соБсже╞▒соВсм▒ сжетЦн╙╣си▒рдбтНбспХсЦ╣ скЕс╖йсоБтК╣см▒ скЕс╖йтФЙре╡ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ смжс╕есЭТтУНсКжтеер╕НсЬЕтСЙ снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜соБтК╣см▒

снес╕бсм╡рд╜

скЕс╖йтУХр╕Оси▒рдбтНбспХсЦ╣ 

ткЩс╡Эр▓╜соБтж║

снес╖йтФЕс╖й▀СспХтНбсиХ тВесЬЕсмСрд╜ 

скЕс╕бсЬЕтЦСре╡тНбсиХ сЕЩсФН 

ткЩс╡ЭсоБтж║╓ЕтЬЩ

тЛЭр╕втбНрд╜тЯ╣р╕НтЦнспЭ тФЙ▐╡рп╜рд╜ теер╕НсЬЕтСЙ  тжЭскЕ╙╣тВЙспЭрд╜тНбсиХ тАл╫ЩтАмсЬЕсЬЕтЬЩрпЭ тжЭскЕ╙╣тВЙспЭрд╜тНбсиХ тЛХсЬНтп▒ ткЩсФС╙╣соБтК╣см▒ тзХтжЭрд╜р╕ЭтФЕс╖й снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ 

скЕс╕бсм╡рд╜соБтж║см▒ с╡Э 

ткЩс╡ЭсоБтж║сЦЭтФб

смСр╕НсоБтж║см▒

ткЩс╡ЭспЩсоБтж║

см╡рд╜соБтж║спХсБЭ

ткЩс╡ЭспЩтбНр║╡спХсЦ╣сЦЭтЦС 

снЙспХр╕йтУНсоБтж║ 

"#$соБтж║см▒

сне╒йсЬЕсоБтж║

"$&соБтж║см▒

соБтж║сЬЕтЦнспХсЦ╣

"&$соБтж║сЦЩ─е

соБтж║сжеспХ╓Ш

"*1тФбс╖йр╕йтАлсже▄йтАмсоБтж║ 

соБтж║си▒спХсЬЕ

"4"ткЩс╡Э╞▒соВсЦЭтЦС

соБтж║тенр▒НсЬЕ

#SJEHF#MVF

тзХтжЭсжеспХтЮЙсБбр╕Н▀СспХтНбсиХ тАл╫ЩтАмсЬЕсЬЕтЬЩрпЭ 

#MBTTJOH4UBST $IJMESFOт▓▓ T7JMMBHF (/5соБтК╣см▒ *4DIPPM ++)PNF#BTFE$BSF ,"тЮЙсБбр╕Н▀СспХтНбсиХ 8 8JTEPN FEVDBUPODBSF 4PMPNPO&EVDBUJPO -JUUMF#MPTTPNTсоБсже╞▒соВсЦЭтЦС

<8FMMCBMBODFE&EVDBUJPO>

соБтж║см▒

с│жр▓╜соБтж║см▒

%,си▒рдб

с╡бсоБтж║см▒ сЬ╜тЭС 

&-$соБтж║см▒

с╡бсоБтж║см▒ сЬЕтЬЩрпЭ 

&QQJOH1SFVOJ/FX$PMMFHF

┼▓┼БтВЩс│С

(.соБтж║см▒

тВЩсоБтж║тНЙсЦЕтЭж сЬ╜тЭС 

(44соБтж║см▒ 

тО╡сжнрпЭсоБтж║см▒

*"&соБтж║╓ЕтЬЩ

тО╡тО╡сЬЕсоБтж║с▒╢сЕХсЦЭтЦС

*#/соБтж║

тЭнрпЭр╕йтФбсоБтж║см▒

*.(соБтж║р║╣тШБ

теЙс▒ескЕс╖йсоБтж║

*OTJHIUсоБтж║см▒

теерпЭспесоБтж║╓Ш ткЩсФНрп▓ 

*4"соБтж║см▒ 

тж╣╙╣соБтж║

,4спХсБЭсоБтж║

тж╣сГесЬ╜тЭСсоБтж║

4#4соБтж║спХсБЭ

тж╜сЧ╡си▒рдбсЦЭтЦСсЬ╜рд╜тАл▄йтАм

4)соБтж║╓ЕтЬЩ

тж╜ткЩсоБтж║см▒

5-си▒рдбтНбспХсЦ╣

ткЩтАл█ХтАмсоБтж║спХсБЭтНЙсЦЕтЭж сЬ╜рд╜тАл ▄йтАм

7JDUPSZJOTUJUVUFPGQSPGFTTJPOBMUSBJOJOH

5"'&сл╡р╕Нтж║╞▒сКес╖йтАл▄йтАмсЬЕтННр╕Нс╕б

ткЩтАл█ХтАмсоБтж║спХсБЭтНЙсЦЕтЭж сХ╜смЩ 

8BSEт▓▓T*OUFSOBUJPOBM.JHSBUJPO

ткЩс╡ЭтАл▌ШтАмтНХсоБтж║ 

81тНЙсЦЕтЭж╔Щр╡Ъ

р░О╚бс╕бсЬЕтСЙсКесп▒сФвтАл▌ХтАм

ткЩс╡ЭраесмСсБЩ

резр▓о T. 02 9264 9278 /HYHO3LWW6W6\GQH\16:

реЮр▓атАл▄ЕтАмреЮр┤ЪтАл ┌ЩтАмT.02 9744 8183

со╣р┤н╩С╩С

6XLWH3DUQHOO6W6WUDWKILHOG

╔Щр╕СтбНр▒йсЬЕтЬЩтп▒р╕втЛХтЯ╣ ре╡сЬЕтУН▌ЖтЦС сБЩ├Хсо╣р┤н╩С сЕХтДО╩С

ткЩс╡ЭтАл▌бтАмсФН┼б┼ЦсЬ╛спЩс╖╛си▒спХс▒етЬЩ с╡Э тАл▌бтАмсФН┼б ┼ЦсЬ╛спЩс╖╛ си▒спХс▒е

сКес▓ЭтйНсЬЕ сЦЩрпЭс▓Н тЛ▒тК╣тЭнсмн "$61"&%*$

тЛХтЛХскЕтШВ*%IPOFX тЛХтЛХ тШВ

со╣р╢╣

110

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЕЩсФН

Tel. 02 9267 0511 / 070 8226 1516

тЯЭсЬЕс╕бсФН тЛ╡сГерпЭс╕бсФН сХ╜смЩс╕бсФН

Tel. 08 9328 6393 / 070 5096 7907 Tel. 02 6248 5776 / 070 8717 1033 Tel. 02 6245 0091 / 070 7107 0090

aaсоБтж║см▒ 

сДБсЬЕтЬЩснЙспХспХсБЭсоБтж║тНЙсЦЕтЭж

┬Ер▒ОсЬ╜╞▒соВсм▒

сЙнрпЭсЕХсоБтж║см▒

─ЮтпНсоБтж║см▒

сКесБ╡соБтж║тНЙсЦЕтЭж

╔Щр╕СсоБтж║см▒ сЬЕтЬЩрпЭ 

сКес▓ЭсоБтж║см▒

тАл╫ЩтАмсЙ╡тоХр║ЭсоБтж║см▒

сЦЩсмСсоБтж║см▒

тАлтж╜▌бтАм╞▒соВсЦЭтЦС

сЦЭтЙер╕Н

ра║спХспХсБЭсоБтж║

сЧнтеетЬЩсоБтж║

рд╜р╕ЭсоБтж║сЦЭтЦС

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсоБтж║сЦЭтФб

ре╡тНбспХсоБтж║см▒

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсоБтж║см▒

р▒СсоБтж║см▒

сжеспХсЬЕтЦСре╡соБтж║см▒

р╕Н▐╡сЬЕтжЭтенсоБтж║см▒

сжеспХсйБсКес▓ЭсоБтж║см▒

р╕Нрд╜тНЙсЦЕтЭж

сжеспХсм╡рд╜соБтж║спХсБЭ

р╕втУНсоБтж║см▒

си▒▀ХсоБтж║сЦЭтФб 

р╕йспХси▒рдбсоБтж║см▒

си▒рдбр║╡спХтЬЩсоБтж║см▒

р║╣тШБсоБтж║см▒

си▒сГе╔Щр╕СсоБтж║см▒

р╛Щтк╡╞▒соВсм▒

си▒сЬЕ▐╡соБтж║см▒

сБЩсЦ╣спХсБЭ

си▒сиХр▓╜сЬЕтЯ╣спХсЬЕ 

сБ╡▌ЕсоБтж║см▒

си▒спХсЬЕсоБтж║см▒

045 8849698

florenceluxuryoutlet

Shop 9A/10ASussex Centre 401-403 Sussex Street Haymarket 2000

100% Cotton French Nightwear for women and Kids

www.knisa.com.au theanightwear

theanightwear

Ph. 0411 267 872


.& ╔Щр╕Сс│СспХ ▌ЕспЩспХ╓Е рпЭржжроЙсжесмЩр▒╝ сЬЕтЬЩрпЭ р╡Йр╕Н сжера║со╣р╢╣ р╕йр╕НскЕсжесмЩр▒╝ р╕й╙ЭтЮЙсЦ╣ сЬЕтЬЩрпЭ р╕йспХ├Щ р╕╣р╕йсБЩсже сГесмСрд╜сТ╣рпБ╥есо╣сФвсЭЕ сДБспХсЙнтФЕрд╜

сДБспХсКесЬЕсГ╡ сФНсБ╡тЭСсиХ сЬЕтАл╫ЩтАмсмСр╝ЙтжЭ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜сйНспЩсо╣сВК сЬЕтФбспЭсБЪсЬЕсзЕр╣ЕтК╣ сЭБсЦЩ─е сжеспХр╕СтЮЙсЦ╣ скНр╕НскНр╕Нсжера║сЕЦ сйвтННр▒ксЦ╣ сЬЕтЬЩрпЭ соБтАл▄йтАмрд╜соБтАл▄йтАмтбЭ соБсЩ╣aс╡ЮсЦБр╛ЭсЦЭтЦС со╣с▒ер╝ЙтжЭ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜тзБспЩр╣Ес░Ж с╡▓сж║тж╜сЕЦ с▒╜р╕НсМ▒сиЩ▐╡снЙсиХ aсВКсо╣р╢╣  с▓Ер╕НсКйтФЕс╖й тЛЩс╕б тМБсЬ╜со╣р╢╣ тМБсЬ╜теер╕НсБЩсиесжесмЩр▒╝ тО╡р╕Нсже╙╣тШБтФйтЮЙсЦ╣ тУХрп╣сЬ╛┼ЙтееснЙсиХ тФЕс╖й╬Нр╝Й

теер╕НтЮЙсЦ╣ тзХтжЭрп╜рд╜ тзксжетЮЙсЦ╣ "OOBSPсз▓сЕЦс▒▒ CBCZO0; сже╩СсмКтгй  #F#F,JET #FTUPGCFTU тВесЬЕсмСрд╜ 

$"3" $"-04& $,сз▓сЕЦс▒▒ $PEZ4ZEOFZ 'MPSFODF0VUMFU ┼▓┼БтВЩс│С

(6;& (SBDFGBTIJPO ,JEт▓▓T4UBS -JUUMF1JOPDDIJP -PWF$JUZ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  -VYJVTр╕┐тИЕсз▓сЕЦ сЬ╜тЭС .0463" р╝ЙсЬЕрпЭ  .ZVOHт▓▓T"DDFTTPSJFT .VNNZ,JET /*9 /VCJ 1PQ$PMMFDUJPO тВесЬЕсмСрд╜ 1SFUUZ1VNQLJO 4POH4: р╕Нрд╜тНХ 4"#"5*&3 44".;*& сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ 5IFB 5IF4UZMF 7*1сз▓сЕЦс▒▒ 7*/0 р╕Нрд╜тНХ 

T. 02 8005 7919 M. 0434 057 919 info@storyoz.comя╜Ьwww.storyoz.com

со╣р╢╣сЩ╣сЦБ

MARN 0742134я╜ЬреЮр▓атАл▄ЕтАмреЮр┤ЪтАл┌ЩтАмриКрзЧ 1A / 12 Churchill Ave Strathfield NSW 2135

спХсБЭсФвтАл▌ХтАм

спХтжер╕Ю

37:;#55:#:39 IminFocus

Vxlwh#46/#Ohyho#47/#85;#Nhqw#Vw1#V\GQH\#+#Phulwrq#Vhuylfh#DSW#сЬ╡#,

╩СсЪБспХсБЭ ╩СсЪБсЭНсФН &/4

си▒тж▓скШсЩ╣сЦБ сл╡сЪБсЧ▒скШсЩ╣сЦБ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜р╕Срв▒сЬЕсЦЩтФвсЧн спХсЬЕтЬЩсмСрд╜скШсЩ╣сЦБ с▒╢тЮЙсЦ╣ тВесЬЕсмСрд╜ с▒╜тАлсЩ╣▄йтАмсЦБ с╕есжесо╣р╢╣сЩ╣сЦБ тВСр╕НскШсЩ╣сЦБ сЬЕтЬЩрпЭ тВесЬЕсмСрд╜скШсЩ╣сЦБ тЛЭр╕втбНрд╜скШсЩ╣сЦБ тФЪсЬЕтУНр▓╜сЬЕскШсЩ╣сЦБ тийсЬЕтЬЩсКнскШсЩ╣сЦБ тЭ▒р╣Е  "OOFскШсЩ╣сЦБ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

спХсБЭт╗▒соБтж║

."3/+1

34.4 сВСсмСсп▒сКесп▒

со╣р╢╣сЩ╣сЦБ ─Юс╡ЭскШсЩ╣сЦБ ╔Щрп╜сКнскШсЩ╣сЦБр╕┐тИЕ ╔Щр╕Сси▒спХтНЕскШсЩ╣сЦБ р╗жтгйскШсЩ╣сЦБ р╗жтгйскШсЩ╣сЦБ си▒тж▓ сБбрпЭтАл╫ЩтАмр╕┐тИЕсЩ╣сЦБ сГесмСрд╜сйО╟Н╘ХскШсЩ╣сЦБ сГесмСрд╜скШсЩ╣сЦБ сЦЭтЙер▒ХскШсЩ╣сЦБр╕┐тИЕ сЬЕтЦ╡рпЭсо╣р╢╣сЩ╣сЦБ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜скШсЩ╣сЦБ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜сйОскШсЩ╣сЦБ сЭЕсГесмнтЦСскШсЩ╣сЦБ си▒сЫНтжерд╜скШсЩ╣сЦБ

╞╝

сЗбр╝Йсп▒╓бсКесп▒ с░Ж┼бтФесм▒

спХсБЭр╛Щсо╣5. &WJTBBVT!HNBJMDPN соБтж║р╛Щсо╣5. &JOGP!XBZNBSLWJTBDPNBV

""5.35с░НсЭН─Юти╣тгосЗб сКесп▒тЛ╡сЬНрй▒█╡├Сс▒йреТ╩н▌Ер▓╜смХсКесп▒сЦТ┼Ц▌ЕсЩ╣ см╡рд╜тФбсмн4VJUF -JWFSQPPM4U4ZEOFZ/48

HANAR M I G R A T I O N

S E R V I C E S

спХсБЭсФвтАл▌ХтАм

0LJUDWLRQ 7UDQVODWLRQ

фЯ░ф╗░фЛ╕х╗МхНФфЛ╕хПах╡Е

╘д┘М╙Н 0$51 1$$7,1R

Tel. 8005 4997

Fax. 9746 0204

GNNLP#QDUDHPWFRP

Suite1, Level 6, StrathямБeld Plaza 11 The Boulevarde StrathямБeld NSW 2135

a╙╣сжйспХсБЭ

┼Б╘ЙтпНспХсБЭсГ╢р╖Б

v─етй╢спХсБЭ /""5*+1 

┼Брд╛р╢╜сДбткЩсФН 

vс╕бсЦТспХсБЭсДбткЩсФН

┼Бр▓ЕспХсБЭ

┬Ер▒ОсЬ╜ткЩс╡ЭспХсБЭ

┼ЦсЭБспХсБЭ

╟н╩СсГ╡сБ╢соб▐╢сДбткЩсФН спХсБЭ  ╟нсЩ╜с░НсДбткЩсФН спХсБЭ ╔Щр▒йспХсЬЕспХсБЭтНЙсЦЕтЭж ╔бр▓╜сГнспХсБЭтНЙсЦЕтЭж ╩бсЭБспЭспХсБЭсДбткЩсФН ╙╣рп╣спХсБЭсГйсйО ра║спХспХсБЭсоБтж║ рпЭспХс╕бсмбспХсБЭ р╣ЖтПСр╕НспХсБЭ сБЩрп╣спХсБЭ сБЩсЦ╣спХсБЭ сБ╡▌ЕспХсБЭ сБ╢р╗жтФ╜спХсБЭтАл тзк▌бтАм сБ╢сЭБсжеспХсБЭсГ╢р╖Б сГесмСрд╜спХсБЭ

сГ╢р╛ХсГ╢спЩр╕НсГесЬЕ сФЭсЦТспХсБЭ сФЭсйвспХсБЭсГ╢р╖БсФНр╛ХсЧн спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  сЬ╜тЭС сХ╜смХтж║сДбткЩсФН сХ╜с▒╢╟нтйвсм▒сДбткЩсФН спХсБЭ сЦбтЦоспХсБЭтНЙсЦЕтЭж сЧнтеетЬЩспХсБЭ сШВ─ЮтФ╜тлКр╛ЩсжйсДбткЩсФН спХсБЭ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜спХсБЭ сЬ╜рд╜тАлтЛЭ▄йтАмр╕Нс╕б сЬ╜рд╜тАл▄йтАмспХсБЭсГ╢р╖Б сЭБсЦТспХсБЭсГ╢р╖Б сЭБсмСспХсБЭтНЙсЦЕтЭж сЬЕтЬЩрпЭ  сЬ╜тЭС 

111 111


╞╝ спХсФас╕▒

a╙╣сжйспХсБЭ v─етй╢спХсБЭ /""5*+1 vс╕бсЦТспХсБЭсДбткЩсФН ┬Ер▒ОсЬ╜ткЩс╡ЭспХсБЭ ┼Б╘ЙтпНспХсБЭсГ╢р╖Б ┼Брд╛р╢╜сДбткЩсФН ┼Бр▓ЕспХсБЭ ┼ЦсЭБспХсБЭ ╟н╩СсГ╡сБ╢соб▐╢сДбткЩсФН спХсБЭ ╟нсЩ╜с░НсДбткЩсФН спХсБЭ ╔Щр▒йспХсЬЕспХсБЭтНЙсЦЕтЭж ╔бр▓╜сГнспХсБЭтНЙсЦЕтЭж ╩бсЭБспЭспХсБЭсДбткЩсФН ╙╣рп╣спХсБЭсГйсйО ра║спХспХсБЭсоБтж║ рпЭспХс╕бсмбспХсБЭ р╣ЖтПСр╕НспХсБЭ сБЩрп╣спХсБЭ сБЩсЦ╣спХсБЭ сБ╡▌ЕспХсБЭ сБ╢р╗жтФ╜спХсБЭтАлтзк▌бтАм сБ╢сЭБсжеспХсБЭсГ╢р╖Б сГесмСрд╜спХсБЭ сГ╢р╛ХсГ╢спЩр╕НсГесЬЕ сФЭсЦТспХсБЭ сФЭсйвспХсБЭсГ╢р╖БсФНр╛ХсЧн спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  сЬ╜тЭС сХ╜смХтж║сДбткЩсФН сХ╜с▒╢╟нтйвсм▒сДбткЩсФН спХсБЭ  сЦбтЦоспХсБЭтНЙсЦЕтЭж сЧнтеетЬЩспХсБЭ сШВ─ЮтФ╜тлКр╛ЩсжйсДбткЩсФН спХсБЭ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜спХсБЭ сЬ╜рд╜тАлтЛЭ▄йтАмр╕Нс╕б сЬ╜рд╜тАл▄йтАмспХсБЭсГ╢р╖Б сЭБсЦТспХсБЭсГ╢р╖Б сЭБсмСспХсБЭтНЙсЦЕтЭж сЬЕтЬЩрпЭ  сЬ╜тЭС сЬЕсБЩсЬЕтзКра║сГ╢р╖Б сЦТтж╣с│ж  сЬЕтЛХспХспХсБЭ сЬ╜тЭС  сЬЕтШБр╕НскЕс╖й

сжесКесЬЕспХсБЭ сжеспХтж╜сЬЕспХсБЭ сжереЕр▒йспХрд╜ си▒сГе╔Щр╕СспХсБЭтНЙсЦЕтЭж си▒спХтЪНс▒╜тЬЩспХсБЭсГ╢р╖Б скЕс╖йрд╜р╕ЭтНЙсЦЕтЭж скЕтЯ╣рпЭспХсБЭ сл╡тж╜спХсБЭсГ╢р╛Х см╡рд╜спХсБЭсГ╢р╖Б сжереЕр▒йспХрд╜  см╡рд╜соБтж║спХсБЭ соБсЦТр╕нсДбткЩсФН спХсБЭсЬЕтЦнспХсЦ╣ спХсБЭсКесп▒ сХ╜р╢╣тАл тзк▌бтАм спХсБЭтбНтНЕсЬЕ спХсЩ╣сЗ╢сДбткЩсФН спХсБЭ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜спХсБЭтАлтзк▌бтАм спХс╡Э}сБ╜ спЩс▒╢спХсБЭтНЙсЦЕтЭж спер╕й┘еси╣спХсБЭсФвтАл▌ХтАм с╡Эсж╡спХсБЭтНЙсЦЕтЭж с╡Э сЬ╜рд╜тАл▄йтАмспХсБЭ сКесп▒ с╡Э си▒сЬЕси▒спХспХсБЭсГ╢р╖Б с╡Э ткЩс╡ЭспХсБЭтАл▌ШтАмтНХ с▒ер╗жтйесКесп▒тНЙсЦЕтЭж с▒етВЮсЦБспХсБЭсГ╢р╖Б с▒╢ра║см▒сГ╢р╛ХсФН с▒╢ра║тДБсДбткЩсФН с│мсобспХсБЭ с│мсобспХсБЭ сГ╢р╖Б спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ с╕есйвспХсБЭ тДОсмХспХсБЭ тЖ╜сЩ╣ткЩсДбткЩсФН тЖ╜смХ╩ЩспХсБЭтНЙсЦЕтЭж тМЖ├Ср╡ЙспХсБЭ_ тО╡скЕс╖йспХсБЭтНЙсЦЕтЭж тО╡тО╡сЬЕспХсБЭ тУНр╕НсЬЕсоБсГ╢р╖Б тЪНткЩс╡ЭспХсБЭтНЙсЦЕтЭж тШБс╖йспХсБЭсДбткЩсФН тЭнрпЭсЙСспХсБЭсГ╢р╖БсФНр╛ХсЧн тЭнрпЭр╕йтФбспХсБЭ теер╕Нр╕йспХсБЭсФвтАл ▌ХтАм

спХсФас╕▒

рк▒ р│арлУриНрга

112

Family Owned by Since 2009

рипрк║р┤б╙╡реир│йркгркКргПрк║▀Ъ р│йркгриБрг│рлАтАл▌╝тАм╘крмТраЙр│йркг рез╥БрлВр│йркгркКргП

ркНраЙркКргПркКргПркШркер▓╣тАл┘БраГ▐УтАмриЙ р┤ири╝ркКргПр┤з╙Цр╡Ы▀Ь

╙Л╥ТркК2.р┤втАл┌╣тАм╘крмТ тАл╫ЪтАм╙Д▄▓ргПркг рмУрк╛ркЩрз╣

Tel.

 W

WW

р│в╥╢рзВрв┤р┤Трк│тАл█┐тАм рйЛрвРрзбрдмраЫ

0425 39 0024 Mob. 0425 33 44 51

9749 4645

сйСтзКсмХсЩ╣

▀ЧтАл▌СтАм╥╜рк╣┬з╤┐╥╗рк╕▄╡┬зрейрйЛр╡Ьрел├гркКргПркЕ▐╛тАл┌ЫтАм╥л ├гроЛрй╗рбШр▒б╓Щ╘крмТр╡Ьрелр┤Я╥▓сйСтзКсмХсЩ╣

├гр┤ЯрйМреЮргП▀ЧрелрзИр▓╢р▓а├гркг╥гтАлраГ▌╝тАмр┤ири╝ркКргПркНраЙркКргПр│йркгркКргП

рез╥Б▀ЪркЕ

ре╜р╕НсГер╕Н сЧнтк╡р╛Эс▒ер╛ЩсВСсШВ 

сЧнтй╢спХсФНре╜р╕НсГер╕Н ре╜р╕НсГер╕Н сЬ╜ре╜р╕НсГер╕Н )PVST&YQSFTT a╙╣▌ЕсмХсЩ╣ a╙╣смХсЩ╣ ├СспЩсмХсЩ╣ ╟ар╣ЙспХсФН ╔Ъра║смХсЩ╣ ╙╣█╡смХсЩ╣ ╙╣рпЭсмХсЩ╣ ▌Е╘БрпЭсмХсЩ╣ ▌Е╘БрпЭс╡▓сЧнтй╢спХсФН тАлсз▓▌бтАмсмХсЩ╣ тАлтж╜▌бтАмсмХсЩ╣ тАлтзОтж╜▌бтАм┼Цтк╡р╛Э ра║сВКсЧнтй╢спХсФас╕▒ рд╜р╕ЭсмХсЩ╣ рд╜р╕ЭспХсФас╕▒ сБЩрп╣смХсШВ сБЩсЬЕтЦСспЦсЬЕтеер▒йсЬЕ сВТрв▒смХсЩ╣ сГй}спХсФН сГ╡сз▓╟Ос▒╜тк╡р╛Э сОбсЛБспХспХсФас╕▒ сФЭсЧ▒тШЦсмХ сФЭсЬ╛спХсмХсЩ╣ сЩ╜ранспХ╓ЕспХсФНт╗▒тжЮсиж 

сЧн╚╜р╝ЙспХсФН сЬЕр╕йспЭсмХсЩ╣ сЬЕр╕йтЬЩсмХсШВ сЬЕтЬЩрпЭр╕Нр╛ХсГн сЭЕр▓╜сж╡ре╜р╕НсГер╕Н сжесЬ╜сже╙╣смХсШВ си▒▀ХсмХсЩ╣ си╡с▓ЕсЧн╚╜р╝ЙспХсФН сйДс╕бреЕр╕НсГер╕Н сйСтзКсмХсЩ╣ смСр╕НaсмХсЩ╣ соБтж║сФ╛сЧнтй╢спХсФН спХсФНс▒ер╛Щс╡ЭсЬ╛тлнсФН спХсФН.PWJOH#PY с▒╜спЭсмХсШВ тО╡сжнрпЭспЦсЬЕтеер▒йсЬЕ тО╡сжнрпЭс╡▓сЧнтй╢спХсФН тТЦре╜р╕НсГер╕Н тФ╜╔ЪсмХсЩ╣ тХТтУНсЕХспХспХсФН тШБтФйспХсФН тЭнрпбспЦсЬЕтеер▒йсЬЕ тж╜╟ОспХсФас╕▒ тж╜с╕е╟Ос▒╜спХсФН тж╜с╕есмХсЩ╣ тзБр▒▒р╡ЙсзЭсЧнтй╢ре╜р╕НсГер╕Н тзХтжЭсмХсШВ тйетАл▌бтАмсмХсЩ╣ сеСр▒й╩СсЩ╣├С ткЩсзЭсЧнтй╢спХсФН


ткЩс╡ЭраесмСсБЩ ткЩс╡ЭтШБтФйтНбсиХ тмЙтВЮсмХсЩ╣ "$&смХсЩ╣ "5-тзХслЩспХсФНтк╡р╛ЭсмХсШВ #PYBOE.PWJOH $+╟Ос▒╜тбНс░ЖспХсФН 

%SFBN&YQSFTT (.ре╜р╕НсГер╕НсЧнтй╢спХсФН +$ре╜р╕НсГер╕Н .JY/JY.BYсмХсШВ 1FSGFDUсмХсЩ╣ 4)$сЧнтй╢спХсФН 5PQре╜р╕НсГер╕Н

1/*1SJOUJOH 1SJOU2 4.1SJOUJOH

6TFGVMEFTJHODPNBV :FMMPX1SJOU 

╞╝ ╞╜

спЩтЦнр╕НсиХ ▐╡сжеспХре╡сиХтж╣смСсЬЕ ре╡сп▒спЩсВжтУН ре╡сп▒спЩтШВ +JOB,%FTJHO

спЩсШе ре╡сп▒спЩ

0DFBOTUBUF 030ре╡сп▒спЩ :FMMPX*OUFSJPST

спктУН тШБ╒й теер╕СтЦСспетАл▌бтАм ▌ЖтЦСспктУН ▌ЖтЦСспктУН сЭЕсГесмнтЦС сжеспХсЙ╡р▒ОспктУН тЭ▒р╣Ет░ТспетАл ▌бтАм сжеспХсЙ╡р▒ОспктУН тЭ▒р╣Ет░ТспетАл ▌бтАм скЕтжЭсЬЕ╓ЖсЬЕ ┼▓┼БтВЩс│С

спктУНрпЭспЩ тТЦсВКр╛ЩтИКс▒е спктУНрпЭспЩ

спктУНтГ╜╟О спктУНтШБ╒й спктУНтШБтжЭсже тШБ╒йтФбсмХ $[LDRIILFH р┤СтАл▌╛тАмр▒бркСтАл┘БтАмр▓╣тАл ▐УтАм $BSUSJEHF.PCJMF

спЩсШе ре╡сп▒спЩ спЩтЦнр╕НсиХ спктУН тШБ╒й сп▒ра║тВЙсЦЩтВЙ

сп▒ра║тВЙсЦЩтВЙс░Ж

тАл┌дтАмркШркМ╚В▐╗р┤д╚Врк║тАл╪▓тАмрмТ реЮр▓орп╡╚Врб┤▄╛рдЛ╚В▐м╪Р ▐╛тАл┌ЫтАм ╥Бр▓╣╚Вр╡Жрд╝тАл ▐ЕтАмркМрди▀Ь рпГ╘Ъ рел ргПр┤СтАл▌╛тАм релргПр┤СтАл▌╛тАмр▓╡

Dr. Car Wash р┤СтАл▄УтАмрн▒ркКрмК р┤ЯрелрбЪ▐╛реотАл╪п╪етАм ри╝рбШрдВрн▒режрйЛрн▒)URP:')URP рел╓│ри╝рдВрн▒режрйЛрн▒)URP:')URP

M.0401 297 452 T.9747 0122 Andrew Kim 320 Parramatta Rd. Burwood NSW

▌ЕспХсжер╝Нрд╜сЬЕтЭбспХра║сЦЩтВЙ сЬЕтЭнтУХтЛХсмнсЬ╜ тж╣сГетжерд╜ спХра║сЦЩтВЙ

тАлр▒П▄лтАмр┤СтАл▌╛тАмр▒б╚Вр▒╕╫В тАл▄лтАм ргП▀ЧрйЛр┤А╚Вр╡ЫркгрмТ р│йреЮ▌Б ▀ЪркЕрк║р╡Ы 

спХсЬЕтЬЩсмСрд╜скЕтШБсм╡рд╜ тЮЙсЬЕтШБсмСсЦЩтВЙс░Ж ткЭсЬЕсКесЦЩтВЙ $BS-JGFсЦЩтВЙс░Ж

%S$"38"4) +,$BSXBTI&QQJOH 

 LQIR#RIILFHQH[FRPDX XXXPGGJDFOFYDPNBVXXXGBDFCPPLDPNPGGJDFOFY

╩╜с╕╛спЩсШе ▌ЖтЦСспктУН ▌ЖтЦСспктУН сЭЕсГесмнтЦС ▐╡сЙ╡4ре╡сп▒спЩ ▐╡сжеспХре╡сиХтж╣смСсЬЕ ▐╡с│СсобспЩсШе ре╡сп▒спЩсВжтУН ре╡сп▒спЩтВе╒▒ ре╡сп▒спЩJNV ре╡сЧ╡р╡ЙсЦ╣спЩсШе р▒йрд╜тО╜рпЭ р╕йспХре╡сп▒спЩ р╗жтзЙсБ╢сФН р╗жтзЙс░вспХ сБ╡р▓╜ре╡сп▒спЩ сЕХсЬЕре╡сп▒спЩ сФЭсЦТтеер╕СтЦС сжеспХсЙ╡р▒ОспктУН тЭ▒р╣Ет░ТспетАл ▌бтАм сжеспХсЙ╡р▒ОспктУН тЭ▒р╣Ет░ТспетАл ▌бтАм сзБрд╜тенр▒НсЬЕ

скЕтжЭсЬЕ╓ЖсЬЕ смСр╕НспЩсШесЧн спХтАлре╡╫ЩтАмсп▒спЩтеер╕СтЭж спХсЬЕтЬЩтж╣сГетеер╕СтЬЩ спЩсШер╕йсое тГ╜с╕бр╗жтзЙ тЛХтЭнтЛЭрпЭ тЛЭрпЭрп╜рд╜ тНЕсЙнре╡сп▒спЩтеер╕СтЭж тбХр╕НсФНспЩ тж╣╙╣спЩсШе тж╜╟ОспЩсШесЧн "SU%FTJHO4UJDLFST "YJBPGGJDF теер╕СтЦСспетАлтЭ▒ ▌бтАмр╣Е #"//&3#09 )ZFPO%FTJHO ,PQZ,PMPS ."14 1*$0ре╡сп▒спЩтеер╕СтЬЩ 

0SJHJOBM$BS8BTI сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ 3FEIPTтЗ╜с░ЖсЦЩтВЙ 9USFBN$BS$BSF $IBUTXPPE )PSOTCZ &BTUXPPE &QQJOH "VCVSO

сп▒ра║тВЙр▒нтЬЩ ▌Е╙╣╓Ер▒нтЬЩтЛХ ,ZPDIPO ре╡сЬЕ тЛХсмХтЬЩр▒нтЬЩтЛХ

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмр▒нтЬЩтЛХ тМЖ├Ср╡Йр▒нтЬЩтЛХ 

сп▒ра║тВЙсЩ╣р╕Н a╙╣р╝ЙтЦСсЬЕ

р╡ЙспХсЦйсЬЕр╣ЕсЫН

v╘Й ,/ сЬЕр╣ЕсЫН┼Цс░Ж 

р╕Нрд╜тНХсп▒ра║тВЙс▒╢сКе

┼Б┼Бр╝ЙтЦСсЬЕ

р╝Йр╕НсЬЕр╝ЙтЦСсЬЕ

┼▓┼БтВЩс│С

р╝ЙтШБтжЭсже

┼▓смСсЬЕр╣ЕсЫНр╕НтЯ╣сиХ

сВИ▀Ср╕Нс▒ер╛Щ

╔Щр╕СскЕтШБсХ╜сКесЬЕ

сВТсЬЕр╝ЙтЦСсЬЕ

▌ЕскНр╝ЙтЦСсЬЕ

сДИси╣сп▒ра║тВЙс▒╢сКе сЙ╡рп║тФбсмХ 

▀ХтЬЩс▒╜р▓╜ сп▒ра║тВЙ▀ХтЬЩсЩ╣р╕Н 

сФЭсЦТр╝ЙтЦСсЬЕ 

▀ХтЬЩтЕйспХсЬЕ

сФЭспЭтЛХраетУН

рпЭспХрд╜сЭБс╕ер╝ЙтЦСсЬЕ 

сЦБраер╝ЙтЦСсЬЕ 

рпЭспХрд╜тйетАл▌бтАмр╝ЙтЦСр╕НтЯ╣сиХ

сЦЩсЙ▒тп▒рпЭс╕бси▒тФбсЩ╣р╕НсЦЭтФб 

рпЭспХрд╜-FFт▓▓Tр╝ЙтЦСсЬЕ 

сЬЕр╕йтЬЩтЛХсжнрпн

рпЭспХтЬЩтЦСтК╣

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜с▒╢сКе┼Цс░Ж

рпЭс╕бси▒тФбс▒ер╛ЩсЩ╣р╕Нс▒▒

сЬЕтЛХспХсп▒ра║тВЙс▒╢сКе р╕Нрд╜тНХ 

р▓╜▀бр╝ЙтЦСсЬЕ 

сЬЕтжЭрд╜скЕтШБс▒╢сКе

113


╥М╥МтАл▌┐тАмр░врдЯ

╞╜

9743 8007 &DUOLQJIRUGVW5HJHQWV3DUN16: PLQVIURP/LGFRPEHVWDWLRQ 0RQ)ULDPSP6DWDPSP

ркБра╝рв┤ра╝рдЯ

╟ГтАл█┐тАм╙ФраЪрв┤ра╝рдЯ╟Гр│Ярп╛рдв▌Вра╕тАл▄ШтАмрдв▌В╟ГрзбрйО╥░р┤Ю╟ГрзДрлХр▒бтАл█ФтАмрдЯ▐╣ргО ╟ГрзВрж▒ро╕┘ергМтАл╫отАм╟Гр╡Ирж╢тАл▌дрйН█ЖтАмр▒б╟Г╤БркЫтАл▌нтАмровтАл╫жтАмро║▄╜р▓Чрж▒╟Гра╡█крйЛрп╛раЩр│Б╥░р┤Ю

сп▒ра║тВЙр▒нтЬЩ

рзбр░╣▀Ж┘ерпАрж▒

сп▒ра║тВЙсЩ╣р╕Н

╟Г▌ЕрйЛ╓Гр▒║╙Ъ╟ГраЩраЫтАлрвЯ╪ктАм╟ГрдЯр▓ЧргП╥бр░Ш╟Гр│╜┘ЪтАлрйЛ█ЖтАмр▒браДриЩ╟Грио▄╜▌ЖрпСр▒╢ ╟Гра╕тАл▀З█УтАмрдЯр┤│▀УровтАл█Ж▌нтАм╟ГржШрио▄╜раДриЩ╟Грк╝╥Мрм▓тАлрй╗▌Ф▌ФтАмр┤│рв┤ра╝рдЯ

тЯ╣спХс╕бтВЩс│С

тВЙтДХсЩ╣р╕НсХ╜сКесЬЕ

2VBMJUZсХ╜сКесЬЕ

bс│жсЕХти╣ /3." "MMJBO[ (*0реТ тГ╣р╕Н

тЖ╜сЭБс░ЖсКе

тЭ▒╓НсКетЭж

тЖ╜┼Бсо╣сЬ╜сЦЕ

сЬЕтеер▒йспХтЯ╣спЩтЭж сЗбсЗетЛБ

скЕсЙ▒тВЙтДХсйХтГ╣р╕Н скЕсЙ▒тВЙтДХсйХтГ╣р╕Н

┼Б╔к%V1POU1BJOUTсФНсмК

р╛Хр┤нтВЙр░ктАл▌бтАмсйН тМБр╕Н тО╡р│ЕрпЭ

тВЙтДХсЩ╣р╕Нс▒ер╛Щт┐Ш2VBMJUZсХ╜сКесЬЕ сЗбсЗераесФк тЬЪсЩ╣┼▓тФ╛ тЭ▒╓НсКетЭж с▒╢тк╢тж╜с╕е▌Й┼ЭсХ╜сКесЬЕ тЖ╜сЭБтй╢с░ЖсКе с▒етк╡ <;<;#<87; .0# 3768#344#866#

тЛХтЛХскЕтШВсоЭр▓╜таЩтж╣├нсйСрпЮс╡ЭсЦЩсл╡ тЛХтЛХскЕ

UhqxsdlqwCjpdlo1frp

zzz1uhqxfroolvlrquhsdluv1frp1dx zzz1idfherrn1frp2uhqxfroolvlrquhsdluv#

. .

,,'.(9,1,=(5 ,' 

Superol Service Centre рмл█Шрй╖╤грао█грйДрп╖▐╜▀зр░Ы▄╢ р░ЖрйДржк╥йр┤Ч-1(рвнра╡рдШ р│Шрп╖рдЫ▄╗рвнра╡рдШрзЪрйЗ╥йр┤Ч █╕╙НраУрвнра╡рдШрж╗ржкро▒рвнра╡рдШ ├Чриз█Юр│СржмроЫриЫро┤├Х

70 E/H\ODQGV3DUDGH%HOPRUH16: тж╣тбНсЬЕр╝ЙтЦСсЬЕ сЬЕтЬЩрпЭ 

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмр╝ЙтЦСсЬЕ 

тйетАл▌бтАмр╝ЙтЦСр╕НтЯ╣сиХ

сЭБс╕ерпЭспХрд╜р╝ЙтЦСсЬЕ 

ткЭ▌Ер║╡тЛХтАл▄ктАмсЬЕр║╡сЫН

сЭЕсГесмнтЦСтЛХсЦЭтЦС 

ткЭсЬЕсКесп▒ра║тВЙс▒╢сКе┼Цс░Ж

сЭоргЖспХсЬЕр╣ЕсЫНр╕НтЯ╣сиХ сЦЩсЙ▒тп▒ 

ткЭсЬЕсКесп▒ра║тВЙс▒╢сКе

сжеспХс▓Б

"р╝ЙтЦСсЬЕ

сжеспХс▓Б тФбс╖йр╣ЕтАл сже▄йтАм

"#рпЭс╕бси▒тФб

сиЩс▒╜╙╣┼Б~со╣спжс░Жси▒сХ╜р╛ХсииспХтжесл╡тж╜aр╖Эр║Эс▒бтВЯ█╡с▒бтпНреЕсоб

скЕсЬЕтО╡р╝ЙтЦСсЬЕ тЭнрпЭр╕йтФб 

"6501BSMPVS

┼Б~сйНр▒НсЗесо╣сХ╜сКесЬЕр╕нс│ТqспХaрд╛тВЙраер▓╛сЦТсЭН╠░р╝ЙреБр╗Хси▒сХ╜тАл╫ЩтАмр▓ЖтзБ├дспжтАл▌Е▄йтАм

скЕтШБс│СспХсЬЕр╣ЕсЫН

"6501-64

скЕтШБтФбспХсиХсЦЭтФб тж╜╟ОтФбспХсиХ 

"650;с▒╢сКе╙╣рпЭ

соБтАл▄йтАмскЕтШБсХ╜сКесЬЕ 

$JUZ%JTDPVOU5ZSFT 

соБр▓╜сЬЕр╣ЕсЫНр║╡тЛХтАл▄ктАм

$JUZ%JTDPVOU5ZSFT тж╜╟ОсиХ 

сп▒ра║тВЙслЩтй╢сЕЦсм▒

$BNQFSEPXO4NBTI3FQBJS

сп▒спХсиЩтЬЩсЬЕр╣ЕсЫНр╕НтЯ╣сиХ

%SDBSтЛХсЬЕтп▒

с▒есп▒ра║тВЙр║╡тЛХтАл▄ктАмсЬЕр║╡сЫН

&BSMZр║╡тЛХтАл ▄ктАм#SPPLWBMF 

с▒╜спЭр╝ЙтЦСсЬЕ

&630.PUPST

4JO+JO3ZEF.PUPST

с│Ссобсп▒ра║тВЙ

)".4р║╡тЛХтАл▄ктАм

тЛХре╡тЦнспЭ ┼▓тФ╛тО╡тЭж 

+BQBOFTF$BS$FOUSF

7HO0RE

тМБсЬ╜сЩ╣тЯЭр│Есп▒ра║тВЙс▒╢сКе

.+"VUPс▒╢сКе┼Цс░Ж

тМБсЬ╜сп▒ра║тВЙрпЭс╕бси▒спХтФбсЩ╣р╕Н

.POY

тМБсЬ╜сп▒ра║тВЙсоБр╕Нс▒ер╛Щс▒▒

3FOVDPMMJTJPOSFQBJST

1(;(1сЖор┐мр╜ТсДерй╝ р╜гр╜ТсЕЩр║Юр│ЮсАЬр┤╝

тМБтЯЭтФбсмХсЬЕр╣ЕсЫН

┼▓┼БтВЩс│С

тУНр▒йспХс╕бсЬЕр╣ЕсЫН

4FS"VUPNPUJWF

├ВсКАсЖЯр╗Гр│г├ВсАЬркА ├Вр╜есБ╢├ВсКБсГ╢

тШБтАл▄йтАмрпЭс╕бси▒тФбс▒ер╛Щ 

4VQFSPM4FSWJDF$FOUSF 

тШБсл╡тФбсЬЕр╣ЕсЫН┼Цс░Жр┤╣р▓│:LILр╣Хр╖Эр╗А

тЬЩснйр╝ЙтЦСсЬЕ р╕Нрд╜тНХ 

5"/4."4)3&1"*34

тЭнрпЭр╕йтФбс▒╢сКесЦЭтЦС 

5IF5JNF.BDIJOF сп▒ра║тВЙслЩтй╢сЕЦсм▒ 

%XIIDOR5G5\GH *ODGHVYLOOH 

114

сЬЕтжЭрд╜спХра║с▒╢сКе


с░Жсо╣сФН

сп▒ра║тВЙ<спХра║с▒╢сКе> ╞▒сБЭспХра║с▒╢сКе р▓╜спХсЬЕспХра║с▒╢сКе сЬЕтжЭрд╜спХра║с▒╢сКе скЕтШБсВИ▀Ср╕Нс▒ер╛Щ скЕтШБтжЭсжеспХра║с▒╢сКе с▒╜тАл╫ЭтАмспХра║тВЙтпБс╕▓сЩ╣р╕Н теерпЭспХрд╜спХра║с▒╢сКе тжЭтЦСс▒╢спХра║с▒╢сКе р╕Нрд╜тНХ 

"спХра║с▒╢сКе "OZUJNFспХра║с▒╢сКе ",спХра║с▒╢сКе "6501-64 -JNспХра║с▒╢сКе 2тЦ▒тЬЩсЯНтЭж 3PZт▓▓TспХра║с▒╢сКе 404спХра║с▒╢сКе

╞╜ сп▒ра║тВЙсЗбтгй vсД▓с│С #ZVOHKP,BOH +1

'VOFSBM%JSFDUPS

сп▒ра║тВЙсжжсЦЩсФНр╕Н сЗбтгй р╕НсЬЕтФбспЭ ╓ЕсЬЕтЦнтУН тУН  сХЕспЩтЛХскЕре╡скЕ скЕ   сЬЕтО╜тжЭскЕ рпЭтН▒сБ╡ 

 сЭБсЦБсп▒ра║тВЙсЯНтЭж  скЕтШБсЯНтЭж  соБр▓╜сЯНтЭж сБ╡  сп▒ра║тВЙ сЬ╜тЬЩтЛХсБ╡ сп▒ра║тВЙ соБр╕Нр╕ктО╡тЭж  тЛХскЕре╡скЕ$"3"7 7  тЭХтЭХраер╣Е╙╣рпЭ рпЭ  "VUPKPZZ  #PTT #BUUFSJFT T  

с░Жсо╣сФН ┬Ер▒ОсЬ╜тж╜спЩс░Жр▓б сХ╜тпЖтФ╛ 

с│жтзКс░Жр▓бсХ╜сКесЬЕ$'

сДЙр╝ЙсиХ 0GGJDF vсйвсЬ╛

тж╜╟Ос░Жсо╣сФН

сжетЛХ▀СсБЩс░Жр▓б

тж╜╟Ос░Жр▓б+PIO-FF

спХсЬЕтЬЩсжесЬ╜сжйс░Жр▓бсХ╜сКесЬЕ

тж╜сЧ╡с░Жр▓бсХ╜сКесЬЕ vсД▓с│С 

с│СсЦкр║╡ре╡тЛХтеес░Жсо╣сФН

5+"/%3&84с░Жр▓бсХ╜сКесЬЕ сДЕсп▒сБЭсБ╢ 

с▒е╩С┼ЦсФН aсЬЕ тФбспХсиХ

с▒е╩С┼ЦсФНaсЬЕ /LFHQFHQRрезтАл&╪е┌ЩтАмрплравтАл&&▄ЕтАм79рзНтАлрк║▄ЙтАмр╡Ы7

сп▒ра║тВЙтЭ▒р╣Е ╩Ссже ткб▀Х ╩бтйесЩ╣ тАл╫ЩтАмсЙ╡╩СсжетШБсл╡тФб рп╜рд╜р▓╜сБ╡ тУНр╕НсЬЕтко р▒ксХ╜сЬЕ с▒╜спХсЬЙтЭнрпЭр╕йтФб  р╕Нрд╜тНХраесл╡тФб с░ЖсЦБсмж р╕йсХНсДЕтКБ тГЙр╕Н╩б сЦбр▒ктЬЩр╝ЙтЦС╔Щр╡Ъ сЬ╜тЭСр╕йтА╡▌Е с╕бсБЩс│С с╡▓┼БтВЙс▒ер╛Щ с▒╜спесЬЕр╕Н тНетЦСсДБр╕Н#.8 тШСсЬЙсп▒ра║тВЙ тЯ╣╙╜тЬЩтп▒раесл╡тФб с╕бсБЩтФХ тЯ╜р╕НсЬЕр╕йс╖й▌Е спХсл╡сЦк 

сп▒ра║тВЙта▒тВЙ

$BS%FUBJMсЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜┼ЙтеетУХр▒Ю ┼▓тФ╛тО╡тЭжсЬЕтЭбтУХр╕НтАл ▄ктАм

  $BSCPO XSBQQJOH $ZDMPO O  'SFTI тЛХси▒сиХтНЙ  )4 ╓ЕтЬЩсмнтУН тУН  ,JNT .PCJMF $BS $BSF F  1/* соБр╕НтВЮсЯНтЭж  3PBE .FNPSZ Z  4PMJUF#BUUFSZ Z 5XJO 1SP 5JOUJOH сЯНтЭж 

 

сп▒ра║тВЙтЭ▒р╣Е

тйетАл▄╝▌бтАмсФС рпЭспХрд╜сЭБтйесЬ╛  тйетАл▄╝▌бтАмсФС тЭнрпЭр╕йтФб╩бс╕бсм▒ #BOLTUPXO/P.PUPST #.8сЬ╜рд╜тАлтЛ▒ ▄йтАмсКйс▒╢ +BQBO%JSFDU.PUPS4QPSU -BLF)PTLJOT)POEB с▒╜спесЬЕ 1)*-.D$"330--50:05" 4VCBSV тВесЬЕсмСрд╜ 4UBUFXJEFNPOFZ 4VUUPOT)PMEFO $ISJTIPOH 4VUUPOT)ZVOEBJ с╡ер╕НсжйсБ╢ 5PN,FSSсеСсБ╡р╡Й

сп▒ра║тВЙта▒тВЙсБ░─НспЩ

та▒тВЙтзКтАл▌Е▄йтАм 

G(I

4ZEOFZ64FSWJDF

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс▒е╩С4FDVSJUZ

рд╣╙Цркгрл▓╥грйЛрезрг╣рейро╕рмСро╕╥СрлТ ╥АрлЪрк║╘ЮраФрг╖раГрг╣рпЧ╙ЦргП раФрк║раЙреЮ▐╛р░╜рзНтАл┌вргЫрб╗▄ЙтАм/('рк║тАл┌втАм╥АрлЪрлТ▐╗рг╣рпЧрк║╘Юрезрг╣рк╜╥йреитАл╪╜тАмр▒ДрпЩр╡▓тАл┌ЩтАмр│Д▐╛р▒б╙проФрк╜╥й

рк║р╡Ырг╖раТраирзНтАл▄ЙтАмркМр▒бр░Ф&&79рг╣рпЧ

 0   тАл╪е┘БтАмрз╡ (PDLOHOHFWULFVHUYLFHX#\DKRRFRPDX рдАрел╙ШрейрйЛрй╢▄╛╙Л╥Трй╣▐╛рез╥╕редтАл╪п╪етАм a╙╣с▒е╩С

с▒╜спЭс▒е╩С

┼Бр▓Ес▒е╩С

с╕есЩ╣с▒е╩С┼ЦсФН

╔Щр▒йспХсЬЕс▒е╩С

тО╡сжес▒е╩С

╔йткЩс▒е╩С

тУНр▓╜сЬЕрпЭспХтЬЩс▒е╩С

тАлсз▓▌бтАмс▒е╩С

тШБр╕йсЬЕс▒е╩С┼ЦсФН сЩ╣р╕Н 

рпЭспХтеес▒е╩С┼ЦсФН

тж╣╙╣с▒е╩С

сБЩрп╣с▒е╩СтШЦсЭБ┼ЦсФН

тйетАл▌бтАмс▒е╩С 

сБЩсЦ╣с▒е╩С

$PWB6

сЕХсжесЬЕс▒е╩СсДБсЬЕтЬЩс▒е╩С

'POF1MVT 

сФвс▒е╩С

+*/4с▒е╩С сЭЕсГесмнтЦС 

сХ╛с╕еспЭр▒ктПЕ

,тО╡р▒кс▒е╩С┼ЦсФН

сЦБс▒е╩СсЩ╣р╕Н┼ЦсФН 

,( с▒е╩С┼ЦсФН 

сЧнр╕╛с▒е╩С

,с▒е╩С

сШВс▒е╩С

,PBVTDBMс▒е╩С┼ЦсФН 

сЬЕр╕йтЬЩс▒е╩С

,POFFMFDUSJDBMTFSWJDF

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмс▒е╩С 

.$с▒етк╡сЦЕсКе

сЭБс▒е╩С┼ЦсФН

1BVMQBSLт▓▓TFMFDUSJDBM

с▒есп▒ра║тВЙта▒тВЙсБ░─НспЩ

"DUJWF5PXJOHта▒тВЙ

сжнтЭнс▒е╩С

4.#с▒е╩С

тЯЭтЯ║тЬЩсп▒ра║тВЙта▒тВЙ

#MVF,BOHBSPP

с▒бсЬЕтЭХс▒е╩С 

501&-&$53*$"-

тж╜спЩта▒тВЙс░Ж$JUZNJOJOH

-FBEFS8SFDLFS

""8SFDLFS

4PHIPта▒тВЙ

сп▒ра║тВЙтФбспХсиХ

MOB 0424

193 577

EMAIL admin@monthlybusiness.com.au

╔йткЩтФбспХсиХ ╩Ссжер╝ЙтЦСсЬЕ ╩бс░НтмЙсп▒ра║тВЙтФбспХсиХ р▒йсЬЕтЯ╣спХтФбспХсиХ сВТсЬЕр╝ЙтЦСсЬЕ 

сЦБраер╝ЙтЦСсЬЕ сжеспХс▓БтФбспХсиХ скЕтШБтФбспХсиХ тж╜╟ОтФбспХсиХ с▒есп▒ра║тВЙ ╔йткЩтФбспХсиХ 

115


с▒есп▒с▒╜тгйсЩ╣р╕Н aсл╡тЗ╜с░ЖсЩ╣р╕Н сЬ╛тАл▌ЪтАмс▒╜тгй тАлтж╜▌бтАм╘кра║ ╘кс░Ж┼Б сЦЩтФв╩Сс▒ер╛Щ р╝ЙреБс▒есп▒с▒╜тгйс▒ер╛ЩсЩ╣р╕Н сДБсЬЕтЬЩс▒есп▒ сЕЦсФН╩СтЮКсЬЕс▒етк╡сЩ╣р╕Н сКес▓Эс▒есп▒ с▒есп▒с▒╜тгй сФЭсз▓с▒есп▒ с▒ер╛ЩсЩ╣р╕Н сФ╣р╛Эс▒есп▒сЩ╣р╕Н спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сЩ╣р╕Н тЭ▒р╣Е сжеспХтбСсЩ╣р╕Нс▒ер╛Щ сжетШСс▒есп▒с▒╜тгйсЩ╣р╕Н 

с▒╢сЩ╣╩С

спХсЬЕтЬЩсмСрд╜с▒есп▒ ╘кс░Ж┼Б сЦЩтФв╩С с▒е╩СсЬЕтШБсЙн скЕсЙ▒сЩ╣р╕Нс▒ер╛Щ тЛХскЕре╡скЕ$"3"7 тСЙ▌ЖтЦС ╘кс░Ж┼Б сЦЩтФв╩Сс▒ер╛Щ тФ▓╘кра║ с▒╜╒йр▒Х см╡тгб снЙсЬЕтЭж тжЭтО╡с▒есп▒сЩ╣р╕Н &MFDUSPOJDEFBMT 4BNт▓▓T5SBEJOH 5-.PCJMF3FQBJS

╞╜

▀╕╙╡рйерге╘Ю╙ЪркМрмС рйнтАл▄дтАмрзКрк║╘Ю╙ЪркМрмС ▀╕╙╡рйнтАлрд╝╪при╝▄дтАм╙╡рлВтАлр░╜▐ДтАмр╡зтАл┌ЪтАм рйнтАл▄дтАмркНрбЕ▀╕╙╡тАлрдВ┌втАм╙Жрд╝ро║тАлргЫрд╝ргЫ┘БтАм

с▒етк╡

с▒есп▒с▒╜тгйтЭ▒р╣Е

спЩтЦС╓Ш

с▒╢сЩ╣╩С a┼Бс▒есп▒тЭ▒р╣Е

теер╕НсБЩсиес▒есп▒тАл▌ХтАмсВС7"14$0 сЬЕтЬЩрпЭ

ре╡с╕бтЦЩсБЩре╡сиХ57 ре╡с╕бтЦЩсЬЕтЯ╣спХсЬЕ сЬЕр╕йтЬЩскЙсЩ╣р╣ЕтЬЩ сЬНр╕ЭсБ╢сЬЕ скЕсЬЕсп▒спХсиЩтЬЩтЮЙтФЕс╕╢р╕йтФЪсЬ╜сЬЕтЦ╜ тСБтДЩ тУХрпЭсЯе╩бтК╣╘кс░Ж┼Б 

теер╕НсБЩсиес▒есп▒тАл▌ХтАмсВС&$-06% сЬ╜тЭС &MFDUSPOJDEFBMT /*0/%JTDPVOU 22%JTDPVOU 3PZBM4PWFSJFHO

с▒етк╡ спХра║тШЦсЭБ спЩтЦС╓Ш

ы▓иыкиьХД ы│┤ыЛдэП░

S&EC Smart & Easy Communication

ыкиы░ЬэП░ / ъ░АьаДьаЬэТИ релрез╥Б╙Лр╡ЫрмЦр┤б╙╡79раТрдб рдИрз╣раЖреЮ No Contract тВе╒▒спХсФвсо╣сЭЕсЬ╜e

с╕б╙╜сВКсШВсЬ╜тДОaтАл▄ЖтАм

тАл╪┤▐УтАмRUр┤УтАл▄УтАмр┤СтАл▌╝тАмр│ЦркКтАл┌ЩтАм тАл ▄УтАмр┤СтАл▌╝тАмр│ЦркКтАл ┌ЩтАм #VSXPPE3E#FMNPSF<сДЙр╝ЙсжесЬЕтЦнспХсЦ╣сжерп╣ смСтДХ╟Осйз>

.PCJMF5PUBMтеер╕НтЯ╣спХрд╜

тж╜╟ОтШЦсЭБ

aсл╡с▒етк╡сЦЕсКе

"5FM 

╓ЕскЕтЦ╡р▒йтПЕ

"4ZTUFNT

тАлтО╡█ХтАмр╕Нсже с▒етк╡сЦЕтК╣ 

$5FDI$PNN

сБ╡спХскЙтЦ╡р▒йтПЕ сДЙр╝ЙсжесЕХ▌ЕтбС сКетЬЩр╡ЙтЬЩ тбСсЬ╜сЬЕтЦ╜сЦЕтК╣ сКетЬЩтЦ╡р▒йтПЕ сФЭсЦТспЩтЦС╓Шс▒етк╡ ткЩс╡ЭтАл▌бтАмр╕Нс▒▒ сЧнр╕╛с▒е╩С сЬЕтЛХспХтЦ╡ си▒спХсЙ╡╓Ш си▒тж▓тНХтеЙтЦСсЕХ▌ЕтбС си╡с▓Ер╝ЙсБ╜тбС тЦ╡тЯЭсЬ╜тжЮ тШБр╕йсЬЕр╝ЙсБ╜тбС сЬЕтЬЩрпЭ тШБр╕йсЬЕр╝ЙсБ╜тбС сЬ╜тЭС тШБр╕йсЬЕр╝ЙсБ╜тбС сЕЩ▌ЕспХ тж╣╙╣тЦ╡р▒йтПЕ )"/" тж╜╟ОспЩс▒етк╡┼ЦсФН сЬЕтЬЩрпЭ тж╜╟ОспЩс▒етк╡┼ЦсФН тМБсЬ╜ 

%FMJPOспЩтЦС╓Ш GPOFTNBSU (45FMFDPN *1IPOF8PSME 

*5теерпЭсп▒ ,5FMс╕▓с▒етк╡р╛Щсо╣ ,%%*"VTUSBMJB -(aспжсЦЭтЦС -(р╝ЙсБ╜тбСсХ╜сКесЬЕсЦЭтЦС 4&$ р╝ЙсБ╜тбС aс▒ес▒╜тгй спЩтЦС╓Ш 4,:5FMFDPN 4OJр╝ЙсБ╡спЭтбСсЩ╣р╕Н 5FMTUSB тМБсЬ╜с▒▒ 51(спЩтЦС╓Ш┼ЦсЬ╛ре╜р▒Н 7PEBGPOF4FMFDU

сКес╕бтАл▄йтАмсЬЕсо╣р╝ЙреБ├дсм╡eсКес╕бтАл▄йтАмсЬЕ

р╛▒a╟в╔йтж╣сЦЩсл╡ MOB 0424

116

193 577

EMAIL

├бсФк

admim@monthlybusiness.com.au

aaткЩткЩс▒╢сЩ╣╩С сЬЕтЬЩрпЭ aaткЩткЩс▒╢сЩ╣╩С снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ 

├СсФСс▒╢сЩ╣╩Ср╕Нрд╜тНХсЕЩс▒▒ ├СсФСс▒╢сЩ╣╩СткйсЗбсЫН сжетСБсжес▒╢сЩ╣╩С сЬЕтЬЩрпЭ сжетСБсжес▒╢сЩ╣╩С тЭнрпЭр╕йтФб 

смжс╕етО╡снЙспХ 2-%  смжс╕етО╡снЙспХ р║╜сГй  смжс╕етО╡снЙспХ сЙнр╕Нс╖йсГй  смжс╕етО╡снЙспХ сЬ╜рд╜тАл ▄йтАм тСБтСБс▒╢сЩ╣╩С тйетАл▌бтАмсмнтЦСсЬЕс▒╢сЩ╣╩С -(с▒╢сЩ╣╩С 

с▒╢см▒┼бр╕Н aреБтШБтжЭсже ра║сз▓с▒╢см▒ рв▒сЧ▒сп╡ре╡╩п╩С р╣ЕспЭ-PQJOH5SFF сФЭсЧ▒с│С─Ю сХ╜смЩс│С─Ю┼ЦсФН сЬЕтФбaрд╜▄╛сХ╜сКесЬЕ соБс╕ес│С─ЮсХ╜сКесЬЕ с▒╢см▒с▒╢р╕Н

с▒╜спЭс│С─Ю с│СтАл▄йтАмс│С─Ю тШБтФйaреБсХ╜сКесЬЕ тзБр▒▒р╡ЙсзЭсп╡ре╡╩о╩С +,aреБсХ╜сКесЬЕ +PJOVTсп╡ре╡сХ╜сКесЬЕ +4с▒╢см▒┼бр╕Н 1VSFTDBQF 4*4тК╜тк╣─ЮсЩ╣р▓╜┼ЦсФН

с▒╢соВс▒▒ aсп▒┼Б╩СсВТтк╡с▒▒ р╕Нрд╜тНХ ┼Б╩Ср╕йсое ┼Йрд╜с▒╢соВс▒▒ тВесЬЕсмСрд╜ ┼ЙреБсзЦтНЕсЬЕ ра║сжес▒╢соВс▒▒ ра║сХ╜с▒╢соВс▒▒ ре╡скбспХс▒╢соВс▒▒ р╕╝╙╣с▒╢соВс▒▒ тМБсЬ╜ р╣ЕраесВжтУНс▒╢соВс▒▒ сБЩтЬЩр╕йтЬЩ тМБсЬ╜┼Б╩СтзБспЩр╣Ес░Ж р╕Нрд╜тПЕс▒╢соВс▒▒ сФЭсм▒с▒╢соВс▒▒ сФЭсЦТс▒╢соВс▒▒ тВесЬЕсмСрд╜ сХ╜смЩс▒╢соВс▒▒ сЦЭтЙер▒Хс▒╢соВс▒▒ сЩ╣см▒с▒╢соВс▒▒ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜с▒╢соВс▒▒ сЬН╩С╓Ес▒╢соВс▒▒ тМБсЬ╜ сЭЕсГесмнтЦС┼Б╩Сс╕втЭ▒с░Ж си▒тж▓тж╣╙╣с▒╢соВс▒▒

смСрв▒р║Щр╕Н скб╚╜ спЭсЕЩсЧн┼Б╩С раер╣Е тМБсЬ╜тж╜спЩс▒╢соВс▒▒ тЭнрпЭр╕йтФб┼Б╩Сраер╣Е скб╚╜с▒ер╛Щ тЭнрпЭр╕йтФбс▒╢соВс▒▒ тЭ╜сКетЬЩс▒╢соВс▒▒ тВесЬЕсмСрд╜ тж╜╟Ос▒╢соВс▒▒ тж╜ткЩс▒╢соВс▒▒ тзХсБ╡рпЭ╩Сс▒╢соВс▒▒ тй╢с▒╜с▒╢соВс▒▒ ткЩс╡ЭтДОс▒╢смС ткЩс╡ЭсоБ╩СтАл╫отАм ткЭсЬЕсКес▒╢соВс▒▒ #SP.FBU тЭнрпЭр╕йтФб 'SFTI.FBU сЬЕтЬЩрпЭтенрпЭсп▒  (.(1 раер╣Ес▒ер╛Щ )BOт▓▓T.FBU .FBUс▒╢соВраер╣Е .&%*.&"5


ᱽŝᱱ Łಅ⪙ࠥŝᯱ ‫י‬ᄉ໦ŝ ௝ኩ۱ ᯕᜅ✙ᬑऽ ൉Ⓧᱽŝᱱ ญऽ⏅ᱽŝᱱ อӹ ⍡ᯕⓍᱥྙ እᗱ❭❑ᖙญ ᯕᜅ✙  እᗱ ₥ᜅᬑऽ  እᗱ ⪝ᜅእ እᨵӹᱽŝᱱ ᄉ༉ᦥ ᕅುᭉঊ⍡ᯖ

ᧁ‫┡ܩ‬ᯥࠥռ ᨱ⦲ᱽŝᱱ ᩢᱽŝᱱ ⬥౩ᛍӹ Ǎ⦹‫ܩ‬ᱽŝ $BLF*U"XBZ IFMMPIBQQZ ᜅ✙௝ -F1BN MJCFSUZHSPWF 3BJOCPX$BLF ᜅ✙௝  4XFFU0MJWJB 5BTUFPG&VSPQF

᳑໦ ᜅ┡aऽܾᕽእᜅ

-JHIUJOH5PXO

ᵝඹ❱ๅ

ᜅษᯝᯕᔍℎᗭ 

⪩ℎᗭᱥྙ

ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽ⋕⠌ⓕฑ

⯱ᜅ⋕⠌Ⓧญܾ 

ᜅ❡⋕⠌Ⓧญܾ

"+ⲲT⋕⠌ⓕฑᕽእᜅ

ᦥᯕəฑ⋕⠌ⓕญܾ

#FTUᯕᔍℎᗭᱥྙ

ᨕऽ႕ᜅ☁┩Ⓧญܾ

$,⋕⠌Ⓧญܾ

ᨱᯕᜅ❡ 

$BMM8BTI$MFBOJOH4FSWJDF

ᨲᖅ౑✙⋕⠌Ⓧญܾ

'SJFOEMZ$MFBOJOH

ᨵᲅ⋕⠌Ⓧญܾ

(SFFOFDPDMFBOJOH

᪅ቱ ၵᄁ⒱Ⓧญܾ

(SFFOFDPᯕᔍℎᗭ

ᬙ✙௝⋕⠌

)"11:☁┩Ⓧญܾ

ᯕᔍᱥྙⓕญܾ

+PTIᜅ❡⋕⠌ⓕญܾ

ᯥษ٥ᨹ⋕⠌ⓕญܾ

,03&"⋕⠌ⓕญܾ

ᱶ⋕⠌Ⓧญܾ

-(Ⓧญܾ

ᱽᯝ᝝⋕⠌Ⓧญܾ 

-VQB☁┩Ⓧญܾ

⌆Ñ൉☁┩⋕⠌Ⓧญܾ

0,⋕⠌ⓕญܾ

❭ӹษᰎ⋕⠌Ⓧญܾ

1PXFS⋕⠌Ⓧญܾ

഑‫܅‬ઑీ‫حݼ‬१‫ إڙ‬

1VSFQSPUFDU

⥥௽ॅญⓕญܾ

8JOEPX$MFBOJOHᱥྙᕽእᜅ4NBSUDBSQFUDMFBOJOH

⥭్ᜅᬱ⋕⠌Ⓧญܾ

40-$MFBOJOH4FSWJDFT

⧁౱൉᧝⪩ᯕᔍℎᗭ

:&4)PNFDSFBOJOH

ƿ ᱶᬱšญ ᱶᮂᱱ ᱽŝᱱ ᳑໦ ᵝඹ❱ๅ ℎᗭ

⧕⦝☁┩Ⓧญܾ

ℎᗭ<ℎᗭᬊ⣩>

૲ ਢ‫ݼ׿‬ ടઊಠଔܾ൑૲Ӗ२‫ݼف‬ઽ

7HO)D[ ߚઅ ɩᔑᯙᔝᵝ ႒ᖙᵝǎᙽ‫ݚ‬ᔾสÙญ ᅕ⧕ᅖᇥᯱⅾ❱ ᅕ⧕᧲ᵝ⪙ᵝⅾ❱ ᅖᇥᯱᵝ ᅕ⧕ ᗭłᵝᬑญᚁสÙญ ᜽ऽ‫ܩ‬ᔾสÙญ ᪡ᯙᦥ✙

ḥಽₙᯕᜍ ₙᗭᵝ

⃹ᮭ⃹ౝⓕ௝ᬑऽᖅᵲๅ ⦽ǎᵝඹࠥๅ ⦽ǎ⦽⪙ᵝඹ $ᗭᵝ ᔑᔍ⇹ $FMMBCSBUJPOT ᜅ✙௝ᜅ⦥ऽ $IBUTXPPE$FMMBST ₥ᜅᬑऽ  .PTNBO$FMMBST .JSBF*NQPSU

ኦⓕฑℎᗭᬊ⣩

$MFBOFSTSPPN ᦥ┡། 

ᝅქᬭ░ᬭⓍ᙮

$MFBOFSTSPPN ᜽❑ 

ᯕᜅ✙ᬑऽℎᗭᬊ⣩

$MFBOFSTSPPN ᯕᜅ✙ᬑऽ 

❭௝ษ┡ℎᗭᬊ⣩ 

FⓍญթ

⦝░ᕕℎᗭᬊ⣩

,JOHTℎᗭᬊ⣩ 

⯱௝ᯕ✙ℎᗭᬊ⣩ ⌁᜽ 

5FLGPSVT ℎᗭʑ❱ๅ 

⯱௝ᯕ✙ℎᗭᬊ⣩ ᦥ┡། 

4BOJDMFBO

$MFBOFSTSPPN ญऽ⍕ 

5$4 ℎᗭᰆእ 

⋉Ǎ ⪩➉ᖹ ௝ᯝ௞⋉Ǎᖝ░ ญኺ༉ᦥ⪩➉ᖹ ᳬᮡᯕᇩᮁ‫ܩ‬௝ᯙ

⦹ӹ⪩➉ᖹ ⧕⦝ು⪩➉ᖹ 

1FOEMF8BZ$FMMBS

ℎᗭ ℎᗭᬊᩎ

⋕ᬕᖡย

Carpet Shampoo Cleaning 최저가 보장 / 이사 청소 전문 www.friendly-cleaning.com ͌࿬ัလዔணჵ๺ ͌ৢြབྷ಺ଙ฿ဤਅ͌ᄻ኿ਦངቢัྭ ͌ය௕ิ࿮ເሹ๯ਔಃሐ

ੌ੏ƣ࡜৊ƣҋࠆ଑ƣ࡚‫ף‬૒઻ƣң२଑ +6& VWUHVVƣઌౡ‫ו‬Ҳઑૻ٪ƣઘ૔҆ ஓघ‫҆ך‬ીఐ௠

Christine Kim Bsc GDip (Youth MH) MCouns T 0401 243 181

The Shack - 3 Pembroke St EPPING Suite 405/71-73 Archer St CHATSWOOD

aӹᦩᯕᔍℎᗭ

ʡၶᔍ⋕⠌ⓕญܾ

ᔾ໦ӹྕᔢ‫ݕ‬ᗭ

.JOEUBML"EPMFTDFOU$PVOTFMMJOH

aቭญᨹ⋕⠌Ⓧญܾ

ˉҸ⦽ᯕᔍℎᗭ

4*1ᝍญᔢ‫ ݕ‬᜽❑ 

ℎᗭ֥ᱥྙᔢ‫ ݕ‬

aᰆ៩⋕⠌Ⓧญܾ

݆░Ⓧฑ

vಆ⋕⠌Ⓧญܾ

‫┩☁⦽ݡ‬ⓕญ‫ܪ‬

↽໦ᯱᝍญᔢ‫ݕ‬Ʊᮂ

Łಅ⋕⠌Ⓧญܾ

ᅙ݅ᯕ⋕⠌Ⓧญܾ

ʼnऽ⋕⠌ᕕ⣙Ⓧญܾ

ᕽ⪵Ⓧญܾ 

Ʊၝᔍ௲⋕⠌Ⓧญܾ

ᕾ⪙ᬵऽ⋕⠌ⓕญܾ

Ǡℎᗭ 

ᖙ☁Ⓧญ‫⋕ܩ‬

౩ᯙᅕᬑ⥭ಽᨕ

┕ᜅ⋕⠌

ʑᖒ⋕⠌ⓕญܾ

ᖝᜅ⋕⠌ⓕญܾ

ᯥษ٥ᨹ⋕⠌ⓕญܾ

-JNT⋕⠌

⋕⠌

117


тНЕтЬЭ сЙ╡рпЭспЩрд╜ сЩЭр╡ЩскесКер╛Хр┤н─Нс▒вр╝ЙреБ┼ЦсФНсмнр▒СтЭСс╖╛сХ╜сБ╜тзк

╟А

сЙ╡рпЭспЩрд╜

р│ЕсВКтИКр╕╛

сЦ╡тЦС

сЬ╜тТ▒р╕НтЭСраесиХ

тЛЙ╟Н

сЬ╜рд╜тАлтЖ╜▄йтАмс▒бa─К

тЛХтаМ

сЦБтФ╛со╣тбОспХ╒┤соб▌Есз▓тж╜с▒╜тгйсЕХсоБ

уГЧфХЛтн╗фХЛ#укит╛ЗфСИуХ│

с╜ит║ЬудЬ/#ткРт╗░уЩД/#тМатдМDS/##тУат┤┤т╛СтШ░# упЬтлИткРуеИ#ул╝тЗР2тдРуЩД

W1$&,$-,+,,( P1$($(&&*,%,

ткйтЮЙсЦ╣ тЛХсмХсЦбр╕в

%LW5RXWH

тНЕтЬЭ

сЬ╜┼ЦтметДБс▒бтж╜сФНтме┼бр╕НсБ░"4

))&20387(5

тНХтеЙтЦС

сФ╛сФСс▒╜сп▓сБ░сЬ╜┼Цс▒ер╛ЩсижтДХ

╓Ырй╗р▒АрйЖ)IтАл╫ЩтАмр┤Трк│рвШргБрй╗рйЩ╥Чрдй╒мр│Брж║рнХрйУтАл╫░╫жтАм

с▒ер╛Щaси▒со╣тж╜сЛБр╖Х┼Бс▒╢тк╢тж╜сЬ╜┼Ц

ро╗р│Мр░вр▒║тАлрн╗▄╜рг╜▌ФтАмрйдрй╗тАл▐ЫтАм

02 9760 2388

www.techroll.com.au 6 Ritchie St. Rosehill NSW 2142

 *DPLQJ3&╓др▒браЪр┤зрвРрв┤▀г

 р▓крдЯрдирдЯр░░▀Д'95рв║роШ рдйтАл▀Д╫╛тАм7DNHDZD\рг║ 3263DFNDJH р░вроШрдирдЯр░░рзЦрг╜р│Т▄┐р░втАлр▒А╪мтАм

раРсЧСтЩЬтХ╝р╡┤ сЕФтЛФр╝И

рйНр░в╓ЦрйЛтАл▄╜╫ЧтАм╥МтАл╫╗╫╗тАмр│ардптАл╫жтАм╙л" ))рзВтАлрйЖ▐ЫтАмр│аргГриЕ

73*рйНр░в╓Ц

 р│в╥╢796HWWRS%R[ 79VPDUW

'95рв║роШ

6XLWH7KH%RXOHYDUGH6WUDWKILHOG16: 6

 рдЯр▒бтАлрн╗ █ЖтАмрйдрг╜▄╜

тПЕсКесЙ╡рпЭспЩрд╜

▌Есз▓тж╜с▒╜тгйсое сЧнсКесп▒скб┼Цс░Жс╕в├Срп╣р╖Э тШЦтж╣сйН с▒бр▓Хтж╣├н┼Ц╔ктзХрд╜р╕ЮтАл▌Е▄йтАм

р│ЕсВКсЬ╛сВКтИКр╕╛т╗▒сЦ╡тЦС сЬНрпЭспХржКсВКсЬ╛сВКтИКр╕╛ bс│жсЙ╡рпЭспЩрд╜сЬ╜┼Цс▒ер╛ЩсижтДХ

сЬ╜┼Цр╛Щсо╣р╛Хр┤н─Нс▒всБ╡р▓╜сйСрпЮс╡ЭсЦЩсл╡

сГетЭСтННсЙ╡рпЭспЩрд╜р│ЕсЙ╡рпЭспЩрд╜

сп▒ра║р│ЕсЬ╜сЬЕтЦ╜

5VDLT3E4FWFO)JMMT

╙║спЩсВКтИКр╕╛сЙ╡рпЭспЩрд╜

сл╡сЦктНЕтЬЭсЙ╡рпЭспЩрд╜

▌Е▌ЕспЩтЦнр╕НсиХ

со╣с▒етНЕтЬЭсЙ╡рпЭспЩрд╜

тАл▌бтАмсФвтЦнтУНр│ЕсВКтИКр╕╛сЙ╡рпЭспЩрд╜

сп▒спХсжйтЬЩсЙ╡рпЭспЩрд╜

р▒ОтФЕтНЕтЦ▒

тО╡скЕр│ТтНЕтЦ▒

р╡Йре╡сжетНЕтЦ▒сЙ╡рпЭспЩрд╜

тО╡с╕бтЛХтЦ▒сЙ╡рпЭспЩрд╜ 

сБЩс╡ЭсВКтИКр╕╛ 

"DDFOU#MJOET соБсЬЪтк╣ 

сДБсЬЕтЬЩтжЭтен

#FTUQFPQMFCMJOET

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜рв▒р╕НсВК

#$сЙ╡рпЭспЩрд╜ сЦ╡тЦС сВКтИКр╕╛ 

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЙ╡рпЭспЩрд╜

$JBOJтНЕтЬЭсЙ╡рпЭспЩрд╜

сжер▓╜р╕йтЛХтаМр▒Н╔Щ

%84XJOEPXDPWFSJOH 

тНХтеЙтЦС *5 тНХтеЙтЦСтЗ╜с░ЖсЩ╣р╕Н тНХтеЙтЦСтЗ╜с░ЖсЩ╣р╕Н ╓ЕскЕсЬЕтЬЩ OFPTUDPNBV тАл╫ЩтАмсЬЕсЩЭсиХтНХтеЙтЦС тАл█ХтАмспктЦХ*WZ/FUтНХтеЙтЦС тАлтЗ╜тЦо█ХтАмс░ЖсЩ╣р╕Н спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ рд╜рп╣┼ЕтНХтеЙтЦС $JUZ рд╜рп╣┼ЕтНХтеЙтЦС $IBUTXPPE  р╕Нрд╜тНХтНХтеЙтЦСтЗ╜с░ЖсЩ╣р╕Н р╕йспХтНХ тВесЬЕсмСрд╜ сБ╡спХскЙ сКетЬЩр╡ЙтЬЩ ╓ЕтЬЩсмосЦЕтК╣ сКетО╡тНХтеЙтЦС сЬ╜тЭС 

118

сХ╜сГе сЯнтЦо сжЙтЛХтНХтеЙтЦСрп╜рд╜ си▒тж▓тНХтеЙтЦС си▓сЬЕ╓ШтНХтеЙтЦС см╡рд╜тНХтеЙтЦС тВесЬЕсмСрд╜ снерд╜тНХтеЙтЦС спХтАл╫ЩтАмснЪтНХтеЙтЦС спХсжЙ╓ЕсЧнтеетЬЩ с╡Э рпЭспХтееaрд╜ тВесЬЕсмСрд╜тНХтеЙтЦС тЕй┼БсЧоспЩтЦС╓Ш45 тНХ▌ЖтЦСспЩтЦСтжЭсже

тНХтАл▌бтАмсЛЦ тНХр╕йсЬЕтЦС тНХтеЙтЦСскбс│мсобтК╜╟НреЕ тНХтеЙтЦСтЗ╜с░ЖсЩ╣р╕Н теер╕СтЦСр▒нтФй сЩ╣р╕Н тж╜спЭтНХтеЙтЦС тж╜с╕е*5 )#*5 ткЩс╡ЭтенрпЭсп▒ ткЭсЬЕсКе╓ЕскЕтНХтеЙтЦС тоХр║Щ╙╣спХс╖йтНХтеЙтЦС 'GтНХтеЙтЦС сЬЕтЬЩрпЭ  'GтЗ╜с░ЖсЩ╣р╕Н ┼▓┼БтВЩс│С

)0#*$0. с╡▓┼БтНХтеЙтЦСс▒етк╡ *1305&$)тНХ *5теерпЭсп▒ 

*7:OFUтНХтеЙтЦС +FOTUFDI +/%сЧ╡р╡ЙсЦ╣ .,*NBHF1MVT /* тЭС█╡сжеспХ 0;DPNQVUFS 1PT, 1048": 2'MPX спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 5FSB4ZTUFNT 454IPQ 4ZEDPN тЗ╜с░ЖсЩ╣р╕Н 4:-╔бр▓╜сГн с▒╢тгйтАлтЬЩ╫ЩтАмсЗвтЭ▒р╣Е 51(спЩтЦС╓Шaспж тж╜спЩре╜р▒Н 51(спЩтЦС╓ШaспжсЦЭтЦС 75FLтНХтеЙтЦС

тНХтеЙтЦС<спЩтЦС╓Ш 1$сВК> сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜1$сВК сжеспХсЬЕтФбс│Х сжеспХтбНсоБспЩтЦС╓Ш╩нтЯ╣

спЩтЦСтжЭсже тВесЬЕсмСрд╜4/(JOUFSOFUDBGF 5/* тЫб█╡сжеспХ 

тФ╛сЬ╜ тФ╛сЬ╜р╕Нр╛Хс╕е ┼ЦтзОс▒ер╛Щ -FJHJPO$BCT тАл╫ЩтАмсЙ╡тЪНсиХтФ╛сЬ╜ тАл╫ЩтАмсЬЕснЙсЬЕтЬЩ┼Б╔кр╕Нр╛Хс╕е сДБсЬЕтЬЩр╕Нр╛Хс╕е

."9*5"9* тж╜╟ОспЩ 1SFNJFS5BYJT 5BYJ с░ЖсзБспЩ 5$4


тЬЩр▓╜тжЭ сФвтЮЙ тУНр╕НсЬЕтФй сЦТраетЬЩр▓╜тжЭ тЬЩр▓╜тжЭ╙╣рпЭ

8JOOFSTBXBSET сФвтЮЙ╩С╓▒тЮЙ 

╟Г

тж║╞▒ тФ╛сЬ╜

тЬЩр▓╜тжЭ рогсГ╢р┐зсКВсКВр╢║ р╗АсЙЛсД▒сБ┤рпЛр┐║сКВр╢║ р╖РсИРсЗНр▒зсЙ╣сКВр╢║

тж║╞▒

р╡Срл▓роФрйо╙прйорк║▀ЪтАл┘БтАмр┤а╙п

сЧнтУНрпЭтЦнсЬЕтж║см▒ #VSXPPE 

&[J&OHMJTI

р╡Срл▓реЮр│йрпПрк║▀Ър┤арйераГркШ╥╗рмС╙ШрлАр┤б╙╡рз░р┤арбШ╥Срг╣

сжйсйв╩ЩсБ╡рв▓╞▒сЭЕ

(BOBEBсйвсиХсмжсДбтж║см▒ сЬЕтЬЩрпЭ 

р┤б╙╡рз░ргЫтАл ╪╣тАм6\GQH\ , 6HRXO

LQIR#DVSH[RUJDXZZZDVSH[RUJDX 6XLW/HYHO(DVW3DUDGH(DVWZRRG

си╣р╕НтЬЩсКес▒етж║см▒

(FOFTJT,JET 

сйвсиХсФН┼бтж║╞▒ ╟Нр╛Щ*&-54 

*"*&-54

снСрпЭсйвсиХс▒ер╛Щтж║см▒

*&-54;0/&

ткосЦТткЩспЭсЕЩсиХ

*.$0--&(&4

"#$4UVEZ(SPVQ 

J.BY&EVDBUJPO

"."

+*$&OUFSUBJONFOU

"VTUSBMJB$PMMFHFPG&OHMJTI

+PIO*&-54тж║см▒ 

"VTUSBMJBO*FMUT$PMMFHF 

,JNCMF&EVDBUJPO

#'▌Ес╡▓с╕бтАл▄ЖтАмс▒всЦТтакaсм▒

--PZET$PMMFHF

$BNCSJEHF&EVDBUJPO$FOUSF

."$(6"3*&*/45*565&

$FOUSBM"DBEFNZ

..$$

$"*&-54с▒ер╛Щтж║см▒

0;сжетЛХ▀СсБЪ

$4&EVDBUJPOсЕЩсм▒

0;.BUF

резтАл▄╛╪е┌ЩтАмрмК╞г╙ПтАл┌ЩтАмр░РреЮр▓а╞г▐прадрипр▓о╓в╞грплравтАл▄Е▄ЕтАмркМр┤м╞грб┤тАл▌╝тАмрмКрадриБркУтАл▐ДтАмркНр┤СтАл▄йтАмркМ

$4&EVDBUJPO)PSOTCZ 

3PTFNBSSJFсйвсиХ

ZZZDFFXHGXDXLQIR#DFFXHGXDX

$4&EVDBUJPO)VSTUWJMMF

4LZ)4$$PMMFHF

%FCBUF$MVC &OHMJTI 

4NBSUтж║см▒

%JTDPWFSZ$PMMFHF

4ZEOFZ1SJNF$PMMFHF

рйн р┤а рге ╙Ш рлА р┤Чр┤┐р┤Срз░реЮр▒МтАл┌дтАм ргЫтАл╪╣тАмр┤араТрдбриХргЫр┤а реЮр│йрпПр┤а╙ДриХр┤а

рпнр│НреЮ

├ХтЗ╢╩СсЪБтАл тж║▌бтАм85$ ╟Ос▒╜╩Сражр╛Щтк╡сййсЪБтж║╞▒ ╔бр▒НсГнсЬЕтСЙ тж╜╟Ор╝ЙсБ╡спЭ р╕Стжерд╜тж╜╟Отж║╞▒ сКе╒йсЬЕтйЕсиХрд╜р▒йсЭТтННр╕Нс╕б

ткЩс╡Э╟Ос▒╜сййсЪБс╡▓┼БреТтж║╞▒ ткЩс╡Э╟Ос▒╜сонсжжтАлтж║▌бтАм ткЩс╡ЭсЙнр╕ас╕бси▒рдбтНбспХсЦ╣сЦЭтЦС ткЩс╡Этж╜╟Отж║╞▒ "#$тННр╕Нс╕б 

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜сжетЬЩтННр╕Нс╕б 

"$4&ткЩс╡ЭсЬЕтбНтКБ╞▒соВс▒ер╛ЩтАлтж║▌бтАм╞▒

сЬ╜рд╜тАлтЬЩ▄йтАмр╕НтАлтЭС▄йтАмсЭБтж║тАлтж║▌бтАмсЬ╜рд╜тАл)▄йтАм01&сЭБтж║╞▒ сжеспХскЕ╙╣тО╜р│НсБ╡тАлтж║▌бтАм сжнтЭнтУНр╡ЙсЬ╜сЬЕтАлтж║▌бтАм╞▒ тВесЬЕсмСрд╜ре╡сп▒спЩтж║╞▒ тж╜со╣тАл тж║▌бтАм

"41&9╟Ос▒╜╞▒соВсм▒

ткЩс╡Эaс▒╢сФвтАл тж║▌б▌ХтАмBJGD  ткЩс╡Э╩Сраж╞▒тАл тж║▌бтАм

%PXOVOEFS&OHMJTI"DBEFNZ

&CFOF[FS.JTTJPO &MJUF5VUPSJOH$PMMFHF a╓ЕтО╡спЭсЕЩсиХ 

'BTU31- ,$$ 1FBDF.BLFS"DBEFNZ 4UBOGPSE"DBEFNZ 8FMMCBMBODFEQFPQMF

┼▓┼БтВЩс│С 

тж║сЬЦс╕б ╟Нр╝НсЩ╣тж║сйвсиХ ╟Нр╝НсЩ╣тж║сйвсиХ тМБсЬ╜ ╟Нр╝НсЩ╣тж║сйвсиХ ╔Щр╕Сси▒спХтНЕ тАл╫ЩтАмсДЙ┼Э}сБЩ тАл▌бтАм╞▒┘йтАл╫│тАмспХ╞▒соВ 

сжеспХсЗвсЬЕтСЙ смжс╕есЭТтУНсКж спХтВНс╕етНХтеЙтЦС╞▒сЭЕ с░НтАл▄ЖтАм╞▒соВ

тж║см▒ a╓ЕтО╡спЭсЕЩсиХ

р╕НржКтФбсмХ си▒тж▓ 

v╘ЙтНХтеЙтЦСтж║см▒

р╕НржКтФбсмХ сЬЕтЬЩрпЭ 

vсБЭспЭсЕЩсиХ

р╕НржКтФбсмХ тВесЬЕсмСрд╜ 

vсФ╣*&-54

р╕НтЬбсЙ╡рпЭсЯЩсйвсиХ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

╟Нр╝НсЩ╣тж║сйвсиХтМБсЬ╜

р╣ЕтЬЩр╕ОсЬЕтж║см▒

тАл╫ЩтАмсЬЕсЩЭсиХспЭсЕЩс╡▓╟ОсиХтж║см▒ тВесЬЕсмСрд╜ 

сГесмСрд╜&$$сйвсиХ╞▒соВсм▒

ра║─ЮсКес╖йтАл▄йтАмсЬЕ соБтж║спЭсЕЩсиХ

сЗбра║сФСрпЭспХсЦЭсЬЕтж║╞▒*&/

р▓╜сЕи┼Этж║╞▒сЭЕ р▓╜сЕитНЙтЬЩр│Е 

сЙнрп╜реБтж╣смСсЬЕ

&#$ 

501*&-54

&MJUF5VUPSJOH$PMMFHF

8BMMBCZ*OUFSOBUJPOBM$PMMFHF

&-4,03сйвр╛ЩсГ╢ 

8 8JTEPN FEVDBUJPODBSF

&4-&OHMJTI$PMMFHF

:PVOH*&-54

тж║сЬЦс╕б тж║см▒

тж║см▒<спжсЬ╜тж║см▒> тАлтЛЭ█ХтАмр╕Нс╕б сЕЩсФН 

с▒╢сХ╛тж║см▒

р╗жр╛Щтж║см▒

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б тМБсЬ╜сЕЩсм▒ 

сЦТр╛Щтж║см▒

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б ┼БреБ 

сжетЦн╓Еси▒рдбтНбспХсЦ╣

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б ┼БсЬЕтбНрд╜ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б тМБсЬ╜ 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б ре╡скбспХ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б р╕НсГетгб 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б р╕НсГетгб 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б сЬЕтЬЩрпЭ 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б р╣Ер╕ОсКн 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б сВжсЬЕтФбсмХ 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б сВжсЬЕтФбсмХ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б сЙ╡рп║тФбсмХ 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б сЙ╡рп║тФбсмХ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б си▒сЫНтжерд╜ 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б сЬ╜тЭС 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б сзБсЫНтжерд╜ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б тЛХсЬНтп▒ 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б сиХсГй 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б тЭнрпЭр╕йтФб 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б си▒тж▓ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б тийсЬЕтЬЩсКн 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б смЩр╖к┼Ц 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б ткЭсЬЕсКе 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б снНтЬЩсмнсЬЕсКн 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б #PY)JMM 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б 'PPUTDSBZ 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б тЛХсЬЕтп▒ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б (MFO8BWFSMFZ 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б тЛЭр╕втбНрд╜ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б )BMMBN 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б тМБсДЙтФбсмХ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б 0BLMFJHI 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б тЭнрпЭр╕йтФб 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б 1SFTUPO 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б тЯ╣сиХтжерд╜ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б 3JDINPOE 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б тЮНр╕НсЬЕ 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б 4QSJOHWBMF 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б тийсЬЕтЬЩсКн 

си▒рдбтФЪ▀ЕтЛЭр╕Нс╕б 4U"MCBOT 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б ткЭсЬЕсКе 

сйвсЩ╣тж║см▒ ткЭсЬЕсКе 

с▒╜спесЬЕсжйтННр╕Нс╕б ткйсЗбсЫН 

скЕсЦБсФ╛)4$спжсЬ╜тж║см▒

с▒╜сЬ╜тЛХси▒рдбтНбспХсЦ╣сЦЭтФб

119


╟Г тж║см▒

с▒╜спЭтж║см▒

*/5спжсЬ╜тж║см▒

тВесЬЕсмСрд╜&5"спжсЬ╜сйвсиХтж║см▒

+1сжетЛХ▀СсБЩ си▒тж▓ 

теер╕СсЬЕтЦХсЩ╣тж║с▒ер╛Щтж║см▒ ткйсЗбсЫН 

,+си╣р╕НтЬЩтж║см▒

тжЭскЕ╙╣си▒рдбтНбспХсЦ╣ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

-.&рпЭтенрпЭсЬЕсЩ╣тж║тж║см▒

тжЭскЕ╙╣си▒рдбтНбспХсЦ╣ тДХсЬЕсмСрд╜ 

.1MVTсЩ╣тж║тж║см▒

тжЭскЕ╙╣си▒рдбтНбспХсЦ╣ тийсЬЕтЬЩсКн 

/5сжетЛХ▀СсБЩ

" си▒рдбтНбспХсЦ╣

1PUFOUJBMсйвсиХс▒ер╛Щ

$MPWFS$PBDIJOH$PMMFHF

1SJNF&EVDBUJPO

*.$0--&(&4 сЬЕтЬЩрпЭ 

1SF6OJU/FX$PMMFHF

*.$0--&(&4 р▓╜с╖й 

тк╡рп▓

ткЭсЬЕсКетжЭсжетАл╫ЩтАмсЬЕтЫ╜ре╡скЕ ткотАл▌бтАм╔Щр╕ЭтЦС ┼▓┼БтВЩс│С

ткоспЦсБЩсЪБтж║см▒ "%сБЩсЪБтж║см▒ "NFFт▓▓Tсжетенр╕Нси▒ тДХр╕НсЗбр╡К "35"3, сБЩсЪБтж║см▒ #BMMFUсжйс╡бсйв $4&EVDBUJPO IVSTUWJMMF %UPсБЩсЪБтж║см▒ &ODPVSBHJOH"SUT4FSWJDF &CFOF[FS.JTTJPO

(/5 сонсжжтж║см▒ (/5 сБЩсЪБтж║см▒ )FSFOB#BMMFU"DBEFNZ *OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO"SU4DIPPM +,тАл▌етАмсЬЕсАЕс╕всжетЛХ▀СсБЩ +PBOOF,BOH1JBOP ,10145"3 3ZEF.VTJD$FOUSF 40."сАЕс╕всжетЛХ▀СсБЩ си▒тж▓ 4UBS)PVTF"SUBOE.VTJD$PMMFHF 4USBUIGJFME"SU$PMMFHF

тж║см▒<сййсЪБтж║см▒>

тж╜со╣см▒

тж╜со╣см▒ т╢пDEDре╡сп▒спЩ┼бр▓Й╞▒соВ

т╢пDBTсБЩсЪБ╞▒соВ

├ХтЗ╢ спЩтЦнр╕НсиХсЦЕ─ераер╗Х тЪНсЬ╜раесп▓сЦТсГ╢ сФСсижре╡сп▒спЩ сЦН╓ЕспЭсЬЕтНбтК╣ сп▒ра║тВЙс▒╜тгйр▒н▐╡р╕в сФктВетж║ спЩe┼Цтж║ с╕брае сЬ╜bре╡сп▒спЩ тФбспХтбН╔Щрп╣тжЮ 101 спЭр▒НсЬЕтЬЩр▒йспХсЦ╣ сзБтАлр║╡▄йтАмспХсЦ╣ сЙнрп╜рд╜ре╡сп▒спЩ с╕брае спЩтЦнр╕НсиХ спЦсЬЕтЦнр╕НсиХ сФвсиж┼Цe┼бр▓Йр▒н▐╡р╕вс╕брае с│С─Юре╡сп▒спЩ ├ХтЗ╢┼Цe раесЬ╜─етлоре╡сп▒спЩс╕брае тЮЙсЦ╣спЭр▒НсЬЕтЬЩр▒йспХсЦ╣ таЩспж тЙЙсиж┼бр▓ЙтбНтЬЩтбХр╕НскЕ с╕брае bтАлтж║▌бтАм├ХтЗ╢ре╡сп▒спЩтж║сЗб с▒е┼ЦтжесЩ╣ теер▓╜с▒╛тЬЩс╕брае bтАл тж║▌бтАм#VJMU&OWJSPONFOU "SU%FTJHO р╝ЙреБтж║┼Э╞▒соВс╕брае

см▒с░ЖспХспЩ╔Э ткоспЦтАл▌бтАмсФСсижре╡сп▒спЩс│Щсиж

тЕйреТсЗб :SсЗбтЦС с╡▓реТсЗб спжсЬ╜ )4$тАл▌бтАмспж тЙЙсБЩ соБтж║ тЙЙсиж тбНтЬЩтбХр╕НскЕс╕брае 7JTVBM"SU.BKPS8PSL %FTJHO5FDIOPMPHZ 1PSUGPMJP$MBTT 6OJWFSTJUZ5"'&

сЩ╣vр╛Щсо╣

ъ╣АэЩФьдА

ь▓ЬьзД ьдСьЭШьХ╜ыМАэХЩ ы░ХьВм (ьДЭэХЩып╝ чЯ│ хнж цХП ) AHPRA ыйды▓Д я╜Ь ANTA ыйды▓Д я╜Ь CMASA ыйды▓Д SC-Laser эХЩэЪМ ы╢АэЪМьЮе

CROYDON Art Studio artist

Bang Min Woo Shop p 5 The Strand,, Croydon y www.croydonartstudio.com

TEL 0425 258 415

эХЬьЭШэХЩ ы░ХьВм

сБЩрп╣со╣сжетЭСсЬЕтЬЩр╖ЭснетзХс╡бсКерб╜сжетЬбр╕Нси▒

тУНр▓╜спХреБсБЩсЪБтж║см▒ см▒с░ЖсВКсБЭсмС

тЦг тЦг тЦг тЦг

ьдСэТН эБ┤ыжмыЛЙ эХЬы░й ы╢АьЭ╕ъ│╝ эЖ╡ьжЭ эБ┤ыжмыЛЙ эХЬы░й ьЖМьХДъ│╝

(ьдСэТН эЫДьЬаьжЭ, ъ╡мьХИьЩАьВм, ьдСэТНьШИы░й) (ьВ░ьаДуЖНьВ░эЫДы│┤ьХ╜, ы╢ИьЮД ьаДым╕ь╣ШыгМ) (ъ╕ЙуЖНызМьД▒ ьЪФэЖ╡, ьШдьЛнъ▓м, ъ▓мы╣ДэЖ╡, ыСРэЖ╡) (ьД▒ьЮе, ьХМыаИые┤ъ╕░ ы╣ДьЧ╝, эХЬы░й ь▓Щь╢Ф ьЮРьД╕ъ╡РьаХ)

T 8084-3970

F 8084-3980 E sydneydrkim@gmail.com

60 Joseph Street Lidcombe NSW 2141 )4$с╡бсКесБ╣р╝Йс╕▓сБ░тАлтж║▌бтАмспжсЬ╜1PSUGPMJPс╡бсКесБ╣ )4$спжсЬ╜сБ╣тЕй с╡▓┼БреТтж║сФ╛сБ╣сЦТспЩтЙЙсБЩсБ╣1SFTDIPPMсБ╣ рд╜р▓╜спк сЩ╣тВетк╡ сжетУНр╕Х соБтк╡ ре╡сп▒спЩ тЮЙсЦ╣ре╡сп▒спЩ DSBGUсБ░bс│жDPNQFUJUJPO

bс│жткЩс╡ЭсБЩсЪБтАлтлн▌бтАмси▒сХ╜сЩ╣сФв р╛║сАЕр╗ЛсБ┤сКи сК╗р┐нрогсЛИсК╜ри║сА╖р╜Ы

2. т│гс╝│с║л тАлрвЬрйЖ▐ЕтАмр░Ч▄╡ркБр┤Эр╡жрлХрм╢р│арзКтАлрн╝▌СтАмроШтАл▄ТтАмр│жтАл╫░╫жтАм ▀УтАл▐ЫтАмроШтАл▄ТтАм╤АтАл╫атАм

роШтАл▀к▀У▄ТтАмроЮтАл┌╖тАмр│вржграЩр┤б▌ЕрвРрлУ 5RZHVWUHHW

a╙╣▌ЕтжЭсжетАл ╫ЩтАмсЬЕтЬЩрпЭ  ╩бр╕Нр╕НсАЕс╕всжетЛХ▀СсБЩ ╩бсз▓тпНсЬЕтЫ╜ре╡скЕ ╔Щр╕СсЦНсБЩсЪБ╞▒соВсм▒ рпЭспЩсБЩсЪБтж║см▒ р▒йспЩсЕХсмСсБЩсЪБтж║см▒ р╕НреНсАЕс╕в р╝Й╙╣р╕Нсп▒сБЩсЪБтж║см▒ сЯетШБсБЩсЪБтж║см▒ сбБрпЭтжЭсжетАлсБЩ▀СтЛХсже╫ЩтАм сжетЭСсЬЕ"SUBDBEFNZ сжетЬЩтЛЭр╕Нс╕б сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ сжетЬЩтЮКтШБр╕Н тВесЬЕсмСрд╜ 

сжжтДЩтШБсАЕс╕всЬЕтЫ╜ре╡скЕ сййсЕЩр╛Щтк╡сййсЪБсм▒

120

сййспЩсонсжжсм▒ р╕Нрд╜тНХ скЕсЦБсонсжжтж║см▒ скЕс╖йсонсжжсБЩсЪБтж║см▒ снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ смСр╕НтжЭсжетАл╫ЩтАмр▒йсЬЙ с│Стй╢сБЩсЪБтж║см▒ с╡ер╕НсжетАл▌етАмсЬЕсЬЕтбНтКБ тВесЬЕсмСрд╜сБЩсЪБтж║см▒ тВесЬЕсмСрд╜ре╡сп▒спЩс▒ер╛Щтж║╞▒ тО╡сЬЕр╝ЙсЬЕсонсжжсм▒ тУНр▓╜спХреБсАЕс╕всжетЛХ▀СсБЩ тУНр▓╜спХреБсБЩсЪБтж║см▒ тенрп╣спксАЕс╕всжетЛХ▀СсБЩ тжЭсЗбсБЩсмКтЛЭр╕Нс╕б тжЭтЛХсЧнсБЩсЪБтж║см▒ тйНр▒й╙╣сБ╜р▒йсжетЛХ▀СсБЩ ткЩспЭсонсжжтж║см▒

рлХтАл▄ТтАм╥ЩтАл▐АтАмржЛ╒┤р▒АрлТроШтАл▄ТтАм╒лргБргБ╙ЯтАлрй╣╫атАмр│ардорйдрлЧр┤Ю╥Мр┤ИржУ рк╝р│Д╥╡ржЛрзорвРроШтАлргБ▌Зра╝▌ФтАмрйдраЭрйТрвУр┤│р│Д╥░р▒АрвР╥Мр┤│риорлТриНриРрлТ

 8QLW(OGULGJH5G%DQNVWRZQ16: $030тАл▐АтАмриЕрйОри╣рдЦтАл╫░╫жтАм ╤БркЫ╤ТрйН раГр│╣ рлМрдирнМ▄╜ ╤АтАл╫атАм

рди┘ЪтАл╫жтАмрнпрнг╥Ер┤ИрлУржУриЩ


─ЮтпНтж╜со╣см▒ тВесЬЕсмСрд╜ ─ЮтпНтж╜со╣см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜  ─ЮтпНтж╜со╣см▒ сЬ╜тЭСс╕бс▒▒ ┼Бр▓Етж╜со╣см▒ тВесЬЕсмСрд╜ ╟ОтАлтж╜▌ЪтАмсо╣см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ ╟ОтАлтж╜▌ЪтАмсо╣см▒ тВесЬЕсмСрд╜ ╩б▐╢╔Этж╜со╣см▒ тВесЬЕсмСрд╜ ╩бтВЮтлнтж╜со╣см▒ сЬЕтЬЩрпЭ ╩бтФ╜р▓Йтж╜со╣см▒ ▌ЖтЦСтФХтж╜со╣см▒ р╕Нрд╜тНХ ▐╡тп▒сЬЕтж╜со╣см▒ ра║сВКтж╜со╣см▒ ра║сХ╜тж╜со╣см▒ ра║сз▓тАлтж╜▌ЪтАмсо╣см▒ тМБсЬ╜ ра║со╣тж╜сВК тЛЭр╕втбНрд╜ ра║со╣тж╜сВК сЭЕсГесмнтЦС ре╡скбспХтж╜со╣см▒ рпЭтЭнтж╜со╣см▒ р╗жтПнтж╜тж╜со╣см▒ тЛХсЬНтп▒ р╝Йсп▒тж╜со╣см▒ сБ╛собтЛЙтУХр╕НтАл ▄ктАмсДЙрпЭсКесЬЕтФб сЕХтк╡тАлтж╜▌ЪтАмсо╣см▒ сЕЦсонтж╜со╣см▒

сЗбсп▒тж╜со╣см▒ тжнсЙ╡ сКетЭнтж╜со╣см▒ сЬЕтЬЩрпЭ сФНрп▓со╣тж╜сВКтУХр╕НтАл ▄ктАм сФЭтАлтж╜▌бтАмсо╣см▒ си▒тж▓ сФЭсЦТтж╜со╣см▒ сЬЕтЬЩрпЭ р╕Нрд╜тНХ сФйсФ╛р╗жтж╜со╣см▒ сЙ╡рп║тФбсмХ сФйсФ╛р╗жтж╜со╣см▒ сЬЕтЬЩрпЭ сФйсФ╛р╗жтж╜со╣см▒ тЛ╡сГерпЭ сФ╛р╗ж╙╣р╛Хтж╜со╣см▒ сХ╜смЩтж╜со╣см▒ си▒тж▓  сХ╜с╕етж╜со╣см▒ сЦТсЭНтж╜сВКсД▓см▒ сЭНсзЕс░Жтж╜со╣см▒ тЭнрпЭр╕йтФб  сзЮсЧ▒тж╜со╣см▒ сиХрд╜сВХсЬЕтж╜со╣см▒ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ сиХрд╜сВХсЬЕтж╜со╣см▒ ткЭсЬЕсКе  ┼▓┼БтВЩс│С

си▒спХсЬЕтж╜со╣см▒ тВесЬЕсмСрд╜ тЖ╜тк╣тж╜со╣см▒ )FBMJOH6$MJOJD 0,тж╜со╣см▒ ┼▓┼БтВЩс│С

тк╡рп▓

тж╜ткЩтзКра║тШЦ┼бс▒ер╛ЩтлнсФН тж╜ткЩтШЦ┼б тйетАлтзО▌бтАм┼ЦтзХр╛Этк╡р╛Э тйетАл▌бтАмр▓╜с╕бсйБ(.&YQSFTT тлК╔йсоБтШЦтЕй┼БсЧотФ╛сВС "$&$BSHP "$*╟Ос▒╜тФ╛сВС "5- $"3(0р╛Эр╢╣ $+╟Ос▒╜тФ╛сВС '$* 4PP,PP *OUFSOBUJPOBM.PWFSNFOU ,"$#Jтк╡р╛ЭтШЦ┼б

,"(0 ,*/($POUBJOFS5SBOTQPSU .$$$PNF4ZEOFZ1- 1JODBSHPтзХсФвтзО┼Цтк╡р╛Э ┼▓┼БтВЩс│С

1/-╟Ос▒╜смХсШВ 5/4╟Ос▒╜тФ╛сВС 5$BSHP ╟Ос▒╜тк╡р╛Э 53*/*5:-0(*45*$4 854 :&4сйСтзКтФ╛сВС :&4(.

╩бс▒╢р╛Щсжнр▓╜си▒

тО╡р╕Нсже╙╣ тВесЬЕсмСрд╜ 

╙╣рд╜р╕Нтк╡с░Жтгй

тО╡р╕Нсже╙╣ сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ 

тАл█ХтАмспктЦХ*WZ/FUтк╡с░Жтгй

тО╡р╕Нсже╙╣ тАл╫ЩтАмсЬЕсЬЕтЬЩрпЭ 

рд╜сЕктк╡с░ЖтгйтМБсЬ╜

тО╡р╕Нсже╙╣ р╕Нрд╜тНХ 

рл╜рпЭсКеспЩтТ▒сЬЕ

тО╡р╕Нсже╙╣ тЛХсЬНтп▒ 

р▒НсЙ╡р╕Нтж╣смСсЬЕ тМБсЬ╜ 

тЭнсмС▐╡р╡Щ тж╜╟Отк╡с░Жтгй с╡Э 

р│Р▀Стк╡с░Жтгй

тж╜╟Отк╡с░ЖтгйтЕ╛тЭ▒

тАл╫ЩтАмсЬЕтйетАлтк╡▌бтАмрп▓

(BMMFSZ,MFJ

р▓╜с▒╜тк╡с░Жтгй

тк╡с░Жтгйрп╜рд╜ сЬЕтЬЩрпЭ 

сжерпЭр╕Нтк╡рп▓

(BMMFSZ7JDUPSJB

сБЩсФН тЭнрпЭр╕йтФб 

ткЩткЩс▓Б снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ 

,BSBт▓▓T"SU(BMMFSZ тВесЬЕсмСрд╜ 

сБЩспЩ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

"MUFSOBUJWFUP#PUPY

сБЩтО╜

"50.:тк╡с░Жтгй

Monthly Korean Business Magazine

спХс▒╜█╡см╡eсКес╕бтАл▄йтАмсЬЕскб тзЙ╠╣тзБржнспжтАл▌Е▄йтАм тж╜тАл▌НтАм MOB 0424

193 577

EMAIL admin@monthlybusiness.com.au

тк╡с░Жтгй

тО╡р╕Нсже╙╣сЕЩсФН спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

╙╣рд╜р╕НсЙСтЭСрпЭспЩ

р▒НсЙ╡р╕Нтж╣смСсЬЕ тВесЬЕсмСрд╜ 

рдА╙Црб╗рмКтАл╪етАмреЮтАл▌┤тАм╒╕╒│тАл╪ШтАм

тФ╛сВС

тк╡с░Жтгй

"SU1MVTтк╡рп▓

рйЩ╥Б

тк╡р╛Э

тлн─есФН

┼БреБтк╡рп▓ 

"35"3, сжетЬЩ┬Ер▒Нр╕Н 

╟Г

сБ╡спХтФйтНбсиХ

"SPNB4LJO#PEZ$BSF

сБ╡спХтФйтНбсиХ р▓╜с╖йсЩЭтж▓сЦЭтЦС╘Х 

"VTTJF(SFFO&OUFSQSJTF

сБ╡спХтФйтНбсиХ р║╜сГйс╕бс▒▒ 

*7:OFUр║╡спХтУНсиж

сФ╛╔Щр╕Стж╜сВКтк╡с░Жтгй

,*."сВТскЖсФ╛)JMMT

сЦбрпЭ╙╣тАлтк╡╫ЩтАмс░Жтгй

,*."сВТскЖсФ╛&BTUXPPE

сЬЕтФЙ▌ЖтЦС┬РтКБ

,*."сВТскЖсФ╛4USBUIGJFME

сЬ╜сЦЩспХрае

,*."сВТскЖсФ╛$IBUTXPPE

сжер╝Йр▒йсЕЩсФН

,*."сВТскЖсФ╛)VSTUWJMMF

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜ 

,*."сЫйтЯЭсБбр╕НсиЩтйЕсиХ

сжетШБтАлтк╡▌ХтАмс░Жтгй

-BOPQFBSMтк╡с░Жтгй

сжетж╣сЙСтЭСсЬЕтШБсиХ

.FEJVT"VTUSBMJB

сжнр▓╜си▒р╕йспесж╡тгб┼Йрд╜ спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

.+1SPNBLFVQ тЗ╜с░Ж 

сзБ─ЮтЕ╛тЭ▒ р╕Нрд╜тНХ├ХvсЬ╛тгй╘Х 

4JOJ сЬЕтЬЩрпЭ 

спХ╓Н тж╜сЗйтк╡с░ЖтгйсЕЩсФН "$1 

707тк╡с░ЖтгйсЕЩсФН "$1 

тВЩс│Хтк╡с░ЖтгйсЕЩсФН

тк╡р╛Э тзХслЩтФ╛сВС тШЦ┼б тлн─есФН

р┤иргЫр┤з╙Цр╡Ы▀ЬрйОрдбрк║▀Ър│йрйЦ┘Л

р╢║р╕┤р╗Йрп╗роЗр┤Ср╢Жр╖Цр│Юр╗Ар╢Жр╝кро╛р▓Лр┐мрп╗сИпр╗А $XVWUDOLD .RUHD1HZ=HDODQG &KLQD <LZX 

тАлтШЦтж╜▌бтАмсмХтФ╛сВС тАлтзОтж╜▌бтАм┼Цтк╡р╛ЭтФ╛сВС сБЩрп╣спетбНтЬЩ сГ╡сз▓╟Ос▒╜тк╡р╛Э

сЬ╜рд╜тАл▄йтАм╟Ос▒╜тФ╛сВС с╡Э тж╜с╕е╟Ос▒╜тФ╛сВС с╡Э тж╜с╕е5/4╟Ос▒╜р╛Эр╢╣ тФ╜╔ЪсмХсЩ╣

╩б╩Ссйвтлн─есФН

╘Й╩Стйетлн─есФН

╩бтАлтлнтк╡▌бтАм─есФН сйСсЦЩтлн─е 

╘ЙтВЮ╟Отлн─есФН

╩бсФвсЕЦтлн─есФН

╘Йтй╢╩Стлн─есФН

╩бсФвсм▒ 4JNPO тлн─есФН 

рпЭспХс╕бсмбспер╕й┘еси╣

╩бсФвс╕етлн─есФН

р╢╣─ЮтЗ╣ тАл╫ЩтАмсБ╡тлн─е 

╩бсЬЪтпНтлн─есФН

р╢╣сйв╩Стлн─есФН

╩бсм▒с░Нтлн─есФН

р╢╣с▒╢сЦБтлн─есФН 

╩бтЗ╣├Хтлн─есФНр╛ХсЧн

р╕Н▐╡сЬЕтлн─есГ╢спЩ

╩бтж╜сЦТтлн─есФН

р╣ЖтПСр╕Нс│жтзКтлн─е 

╩бтж╜сЬ╛тлн─есФН

р╛Щсйв┼Е┼ЦспЩтлн─есФН

╩бтиЖ╙╣тлн─есФН

р╛Щс╕есмТ┼ЦспЩтлн─есФН

╩бтй╜спЩтлн─есФН )"( 

сБЩрп╣тлн─есГ╢спЩ сБ╢с░Н╔Б 

╙╣тАлтлн┘╡тАм─е спХсЦТтВН 

сБЭсйвс╕етлн─есФН

╙╣р╛ХтзКра║тлн─есФНр╛ХсЧн

сБ╢смКтйетлн─есФН

╙╣спХсЬЕтлн─е

сБ╢соЕскЖтлн─есФН

121


ǃ Ҁ૚घ‫ ंښ‬ґઌ൦࣏7UXVW36

*67)%7ंߗ३Ӌ$%1*67‫ܿڢ‬

⫭ĥᔍ

൦࣏ࣹ‫ށ‬ણࡘી‫ݼ‬થߗથ೵ઙऀ

FOR

32 YEARS

Ҁ૚ंߗ࣏҆‫ف‬ര߼‫ߗंݾ‬३Ӌ஋‫ݼ‬

7HO 0RELOH

ൖ݀ੴઘઘ‫ٳ‬ୱԞӆણࡻੴઘࡂസࣛ‫ع‬

6XLWH)5HGP\UH5G6WUDWKILHOG16: ੯ૻ࠾੘‫੸ސ‬೟

á൑૲ӵंஓ࣏҆Әंߗ࣏҆Ӛӄܲன‫ך‬ á൑૲਌ࠒ࣏҆੘൦ӆंߗ࣏҆Әણ $XGLW'LUHFWRU ਊઑ á൑૲ӵंஓ&RPSOH[,QFRPH7D[࣏҆/DUJH&RPSDQ\&DVHV࣏҆ 7UXVWV࣏҆6XSHUDQQXDWLRQ)XQGV3DUWQHUVKLS࣏҆ ৩٩घ‫)ंښ‬%7૚ഥࠩઌघ‫࣏҆ंښ‬Ӛ á൑૲ࣛ‫ف‬൦ӆഠ઺Ӗӄਕഠ़࣏ࣴ‫ݑ‬

Suite 6C, Level 6, 9-13 Redmyre Rd.

Strathfield NSW 2135

Tel: 9764 6233

崍犘峔͑殭碑͑禴俬

Eastwood Accounting Partner Pty Ltd ၠŁโʙᙹᯩ۵5"9ᝁŁᱥྙ⫭ĥᔍ

‫ݎ‬௒ܶઔ೟ഠҀ

֥1SBDUJDFᬕᩢྕഭᔢ‫'ݕ‬FMMPXPGUIF*OTUJUVUFPG1VCMJD"DDPVOUBOUT ᳦⧊⫭ĥᖙྕᕽእᜅ

䌨䍍䌺䍄䍁䌻䋸䌙䌻䌻䍇䍍䍆䍌䌹䍆䍌䋸䋾䋸䌪䌽䌿䍁䍋䍌䌽䍊䌽䌼䋸䌬䌹䍐䋸䌙䌿䌽䍆䍌

‫ݡ‬⢽⫭ĥᔍᘂᮡᕾ

ⷅ}ᯙᔍᨦᯱ ⫭ᔍ እᩢญ݉ℕ॒ᖅพ ⷅᰍྕᱽ⢽᯲ᖒ ⷅ}ᯙ ჶᯙᖙɩᝁŁ ⷅ$(5 ᧲ࠥᗭाᖙ b᳦ᰍྕᔢ‫ݕ‬ ⷅ(45#"4*"41":(ᝁŁ ⷅ⫭ĥၰእḡ‫ܩ‬ᜅ⍉ᖅ❦

5&NBJMFBTUXPPEUBY!HNBJMDPN 4VJUF-FWFM3PXF4U&BTUXPPE/48

ෙಹྂ๯ወਨኸಢ Blue Ocean Tax & CPA ່ྂ࿑ਸ࿮ወਨั&3$-3 ኳၔወਨඋ࿮ਦಔ଼

ú๤ഹ໋ਭ ৳࿮ෝၬஇເඋ࿮ *76%$6 úෝၬஇເნཛ৳ཛ฽஛൥$%1ወัఄಡ úኸಢೞመ࿬ଳເ฽஛࿖࿺๕ೋ ၔ೫฽஛ৡ஁

5 ᭉᜅ✙௝ᯕऽࠥᕽšᱶྙၵಽᦿ .

122

䌈䌊䋸䌑䌏䌌䌌䋸䌍䌏䌍䌌

ʎࢉ‫ܕ‬җ‫ۿ‬୚̗

ୣ‫ی‬ળઝο‫ݫ‬75867606)۶վ

$%1‫୎ۘ؀‬ҟԼ

%$6,$6‫ۘۿࢉئ‬ж‫ˈݦ؀‬

૓ࢇԾ‫ܹ؀‬૊˗չ

̛੉ୣ˃‫˗הۿ‬԰߶‫ࢊה‬঑

䍁䍆䌾䍇䌘䌽䌻䍇䌹䌻䌻䍇䍍䍆䍌䍁䍆䌿䌆䌻䍇䍅䌆䌹䍍 䌫䍍䍁䍌䌽䋸䌑䌄䋸䌍䌐䋸䌬䍀䌽䋸䌚䍇䍍䍄䌽䍎䌹䍊䌼䌽䋸䌫䍌䍊䌹䍌䍀䌾䍁䌽䍄䌼䋸䌦䌫䌯䋸䌊䌉䌋䌍


с│псокс▒Цтнж╞ЮсЦЖ

ткЩс╡ЭсФвтАл▌бтАмсХ╛сФН .BDRVBSJF6OJW

ткЩс╡Э ткЩс╡ЭсФвтАлтж║▌бтАмсФН 6846OJW

ткЩс╡ЭсГ╢спЩтлн─еqсФНсЭЕс░Ж тж╜╟ОтАл▌бтАм╩СсижтАлтлн▌Ъ▌ХтАм─есФН

сЧн╚╜р╝Йсп▒сйвсижсЗбтЦСтАл▌бтАм╩Ссиж╩нс╕бсо╣скЕрп╜─Юти╣собсйНр▒НсЗесо╣сФНсижси▒сЕХспХс╕бсжл█╡─ЮсйвтАл▄ЖтАмр▓ЖспХрвБ├дспжтАл▌Е▄йтАм сЧн╚╜р╝Й сп▒сйвсижсЗбтЦС тАл▌бтАм╩Ссиж╩нс╕бсо╣ скЕрп╜ ─Юти╣соб сйНр▒НсЗесо╣ сФНсижси▒ сЕХспХс╕б сжл с▒бтпНсФНр╛ХсЭЕсоетШЦтзХсЭБр┤СскбтЗ╢сЕЦсое─Юти╣тж╣сЭОсЬ╜скЕ

сЧн╚╜р╝Йсп▒сйвсижсФвткЩсБ░сГ╢спЩсЦЕр╕Ю "#/(455'/

спЩтЦХ┼бсЭНспй█╡сЗе тлн─ес▒е┼Цтж║сФ╛

сйСрпЮсБ╡рпотАл▌Е▄йтАм 

с╕бсФНсБ░тйес╕бсГ╢спЩсЦЕр╕Ю "3#/&.%('#5$(5

}спЩсБ░сГ╢спЩсЧнрд╛сЦЩсЭБ┼Б сз▓раесЧнрд╛сЦЩ '#5

Suite 305, 33-43 Rowe Street Eastwood NSW 2122

спХсБЭсЦТсоЦсп▒сХ╜р╢╣

╟Г тлн─есФН

"4VJUF8FTUQEF &BTUXPPE/48 5&KVOHODP!HNBJMDPN

ра║рлЙтАл╫дтАмрдЭрв┐╥ХрйД▀Д▄▓╙брйЯрйЙ

GOOD PEOPLE GOOD PARTNER GOOD RELATION

T.02 8065 4220

╨╛

тАл█╜тАмрлЙ 3IPEFT рвОтАл▐ЦтАмрдкри╕рзЯр│Ср│ЮрзУрдгтАл╫о╫дтАм тАл█╜тАмрлЙрвОтАл▐ЦтАмрдк5 рг│р│ЭргГр░арзАридроЦ 'SFF1BSLJOH *LFB $PMFT

рджр▒нрвОтАл▐ЦтАмрдк5 р░ЛриНр┤УрзЙ┘Н рзШржбрвЪтАл╫╕тАмрджрвЪтАл▄Р▐Ц╫Ч▄Р╫╕тАмрйСтАл╫о╫дтАм

M.0431 196 566

info@goodtaxacc.com www.goodtaxacc.com 1A Symonds Arcade, 12 Churchill Avenue, Strathfield NSW 2135 сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜сйОсж┐

тАл▌ШтАмркЪ╙┐тАл▌ШтАмрмФ╥У ▀ВрйРтАлрл║▌втАмрзР

рвД╩Е╦прна╦АтАл▌е╫С█ЙтАм р╖У╩ЛрвЖрнатАлр╖У ╦Е▌г╠У█╝█ЙтАмрнатАл█ЙтАм█│╒╗тАл█ХтАмрнЛ╥Ь╘╣

ргЩрк╝р│в▌З╒лри║р│е╘Нр│атАл╫ЩтАм рм╖ркЮри╣р┤з╥ЗрвР рм╖р┤з╥З▀крйН

р╖У$#5)56+#5тАлр╖У ╦Е▌гтАм,25GTXKEG

6  / 'PLFKDHOOHH#\HVWD[UHWXUQFRPDX

\HVWD[UHWXUQFRPDX

4POOZ$P спХсЦТтж╜ ┼ЦспЩтлн─есФН $FSUJGJFE1SBDUJTJOH"DDPVOUBOUт┐Ш3FHJTUFSFE5BY"HFOU

 4VJUF'JSTU'MPPS #FBNJTI4U$".14*& $/3#FBNJTI4U/JOUI"WF

Registered Tax Agent

р┤Я╓вр╡ж╙ЖрайркМ сБФр╛жр╜Ыр┤╣

р╣Хр╛нсК│сЛИриир╕▒ р┐мр╗АсИВр╛орп╗сБ┤сАЯ

р╕▒р╜Ыр┐║р╕╜сК│7)1р░Др▓б

6XLWH/HYHO5RZH6W(DVWZRRG16: 7) р╕╣р╜Лр╗КсЙвриЗр┤╛сД╕

сЛИр╕▒75867р╖Эр╜╖р│ЮсАЗроФр╣Ыр│г

р┐мр╣Цр╡ЬсЛИриир╕▒

рз│р┐ор╢Лр┐о)%7р░ДрзвсА╝р╣др┤╣р╗Лрин

%$6,$63$<*р╗Лрин

 сГ╢р╗Ар╛орп╗сБ┤сАЯ

6XLWH/HYHO1HULGDK6W&KDWVZRRG16: р┐мр╡ЬсАЗр┤╣сАдсЙЧр┐╗р╣в 7) сГ╢р╗Ар╛орп╗сГ╢р┐мр╗Ар║ЦсКАр╣жсЗГр│▓р┐ЪсЙБрпЛр╢др╢╝ сЛИриир╡ер╣др┤╣сЕЩр╣ЫсИЧр╡есЗлр┐║сАЬр┤╝

сГ│р╕╜роЫр╢╝р┤╣р▓│

.2рдАтАлре║▄ЫтАм╓А╘╢рма╒НрвД

+PTFQI4U-JEDPNCF/48

123


╟Г тлн─есФН

сБ╢с░Н╔Бтлн─есФН

спХv╟Отлн─есФН 

тж╣сБЭткЩтлн─есФН спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

$+тлн─есГ╢спЩ

сГесмСрд╜тлн─есГ╢спЩ 

┼▓┼БтВЩс│С

тж╜р╕Этлн─есГ╢спЩ

(SFFOHBUF"EWJTPSZ

сЙ╡р╡ЙскЕсЦ╣тлн─е снЙсЬЕтЬЩрпЭспХрд╜ 

спХсХ╛сБЭтлн─есФН

тж╜сйвтлн─есГ╢спЩ 

)0+65"9$0.

сФЭсЦТтлн─есГ╢спЩ

спХсХ╛с╡б┼ЦспЩтлн─есФН сЬ╜тЭС 

тж╜сЧ╡тлн─есГ╢спЩ 

+-тлн─есФНсФНр╛ХсЧн

сФЭс▒╢тлн─е

спХсЦТтж╜тлн─есФН

тж╜с╡Этлн─есГ╢спЩ 

-JOUPO"EWJTPSZ(SPVQ 

сХ╜смКткЩтлн─есФН

спХсжйтлн─есГ╢спЩ 

тийс░Нтк╣тлн─есФН 

.BUUIFX,P$"

сХ╜соБсХ╛┼ЦспЩтлн─есФН

спХсоЕсБЭтлн─есФН

тйетАл▌бтАмсиХрд╜сБ╡спХсХ╜╔Щр╡Ъ

0QBSUOFST тЯЭсЬЕ 

сХ╜соБтлн─е соБс▒╢тк╡ 

спХс▒╢смТ┼ЦспЩтлн─есФН

тйетАлтлн▌бтАм─есХ╜сКесЬЕ

1+тлн─есГ╢спЩ 

сЧ╡р▓╜р╝Нтлн─есГ╢спЩ

спХс│жсмТ┼ЦспЩтлн─есФН

ткорв▒тзОтлн─есФН

1BSSB"DDPVOUJOH5BYBUJPO 

сШВра║ткЩтлн─есФН

спХс╕бтлн─есГ╢спЩ спХс▒╢смТтлн─есФН 

ткос╕етпНтлн─есФН

2VBOUVN#VTJOFTT)PVTF

сШВсобсХ╛┼ЦспЩтлн─есФН 

спХтлнс▒╢┼ЦспЩтлн─есФН

ткотй╜сйвтлн─есФН

4#""DDPVOUJOH 

сЬЕтЬЩрпЭсЬЕтжерд╜тлн─есГ╢спЩ 

с░ЖсЗбс▒╢р╕Н #PPLLFFQJOH 

тлн─есГ╢спЩсФНрпн 

4JMWFSTUPOF"DDPVOUJOH

сЭБсмСтлн─есГ╢спЩ р║╜сГй 

с░Жс░Нтйвтлн─есФН 

тлн─есГ╢спЩ*#$ р╕Нрд╜тНХ 

5FY5BTL 1FUFS,JN 

сЭБсмСтлн─есГ╢спЩ сЬЕтЬЩрпЭ 

с▒╢▐╢сЩ╣тлн─есФН ,$ 

"OHFM$PNNVOJDBUJPOT 

6(тлн─е 

сЭБсмСтлн─есГ╢спЩ сЙнр╕Нс╖йсГй 

с▒╢сХ╛смСтлн─есФН 

"EJVSPтлн─есФН

81тНЙсЦЕтЭж╔Щр╡Ъ

сЭНсД▓тмЙ тлн─есГ╢спЩсФНрпн 

┼▓┼БтВЩс│С

#3*тлн─е

:41сБ╢сйвсЬ╛┼ЦспЩтлн─есФН

сЭНспЩсЦОтлн─есФН

с▒╢сЦТсоЕтлн─есФН 

сз▓с╡бсйвтлн─е тФбсмХткб 

┼▓┼БтВЩс│С

си▒спХсЬЕтлн─е

с▒╢см▒спЭтлн─есФН

┼▓┼БтВЩс│С

с▒╢спЩсЬ╛тлн─есФН

си▒тО╡тлн─е 

с│мсобсЦЩр╛Хтлн─е

сйСсЦЩтлн─е

с╕есйвтлн─есГ╢спЩ

скЕсобсХ╛тлн─есФН

тВЩтлн─есГ╢спЩ

скЕтВЮр▓╛тлн─есФН 

┼▓┼БтВЩс│С

скНр╕НсЙнтлн─есГ╢спЩ

тВЮсЭБтлн─есФНр╛ХсЧн

смСр╕Нтлн─е сЬ╜тЭС 

тВ╡тжЭскЙтлн─есГ╢спЩ 

смСр╕Нтлн─е р▓╜с╖й 

тЛХспХр▓╜сЬЕтлн─е 

см▒тлн─есГ╢спЩ

тО╡сЬЕтФбтлн─е с░Ж╩ЩсЩ╣тлн─есФН 

соБра║р╗жтлн─есФН

тгЩр╖ЩсЦЩр╛Хтлн─е сХ╜соБсХ╛ 

соБс╡▓сБЭ┼ЦспЩтлн─есФН $1" 

тж╣╙╣тлн─е спХсЬЕтЬЩсмСрд╜ 

╩СтФб ра║сз▓тДБтж║┼б

сБЩрп╣смХр╗жсФвтАл▌ХтАмсЧн

тж╣╙╣тлн─е тВесЬЕсмСрд╜ 

Number Keepers 5HWDLOEXVLQHVVриБрг│р╡Срл▓ргЫркгр╡жргП╘крмТтАл╫Ъ╪птАм╥Б╙Д▄▓рй╣раЕр▒Хрй╢▄╛рк║раЙрк╣ркМр╡ж╙ЖраГрдВрайрп╖рг╣р▓╡рг│рб╗реЮтАлрлВ▌┤тАм╙Цр┤Я╙ЛркФредтАл╪п╪етАм

0<2%╓в;HURркЕр╡нрй░рк╣ркМ╙ЪтАл▌╝тАмринр╡ЮрйЛрй╣р▒┐р┤ир╡жргПркЕ╓│рел╙ДриХ╥Лр╡Ыринр╡ж╙ЖркШтАл▌СтАмркЕр▓Й▐╗рдАрй╣тАл╫мтАмркК╙Л ┘ЛрйН┘Л╙Дркн▄▓ркФтАл╪ШтАмр╡жргП▄╛рдАркгр┤Ярез╘враЕтАл╪п╪е▄КтАм

рлВ╙Цр┤ЯтАлрб╗рг│╪ШтАмреЮ ╥СркМраГрайркМрдВ╘Щрей╙Л

0<2%&RQVXOWLQJ

рке▀ЧрлВр│╡ркЩрдА

;HUR&RQVXOWLQJ

*67%$6,$63$<*рей╙Л

рйЩтАл▀ЪраТ╥Ж▐ДтАм

рлАрдАрйпр╡ж╙ЖргП

124

ZZZP\RENUFRPDX╞гZZZQXPEHUNHHSHUVFRPDX VLPRQMXQJ#QXPEHUNHHSHUVFRPDX╞г/HYHO*HRUJH6W1RUWK6WUDWKILHOG16:


ԧߦপߦٙ࠱೙ல 1

2

ᩎ ᱷ 6

7

3

ᛪ 8

ᯞ ᄳ 11

13

᫚ Ʋ ᱦ ⚎

15

16

Ʋ ☗ Ḣ ᪇

17

w ᩒ ⫮

12

ࠧ ‫ݢ‬

ኽ 9

᯲ ʒ ᝆ ⩦

14

5

ᯖ ᨖ ‫ ݎ‬ฎ ʒ

ᝂ ᰇ

10

4

‫ݢ‬

Ḣ 18

‫ݛ‬

19

20

⢾ ᔣ

21

22

࠻ ǎ

ł

23

24

᜿ ఫ

᜛ Ʋ

25

⇶ ⴊ⴯

aಽ

ᖙಽ

ᩍ⧪᮹ŝᱶᯕӹᯝᱶ

ⲱᱶᝁᰆᧁᯙⲲᮥԏᰂᦥᯕ෕۵ั

ⲱĥᵝⲲ᪡zᮡั

ⲱᰢᱱⲲ ⲱ‫ם‬ᰢÑญⲲ ⲱ‫ם‬ᱱⲲᮝಽᙽ

ᝁᮥքᨕࢱ۵ᰆ

ⲱᯝ॒ᄲⲲŝzᮡั

‫ݍ‬ᨱᕽእℱ᪅۵ኼ

ⲱᯱᦥᝅ⩥Ⲳŝzᮡั

ⲱᬕᱥʑᔍⲲ᪡zᮡั

ᩍ్aḡႊჶᮥ៉ᕽ᫙ƱᱢƱᖎᮥ ⲱ༊᫶ᝅⲲŝzᮡั ▙ᯕӹ▙aᵞᮝಽḡᮡ᫙⚍ ᯱʑ⠙ᨱ ᮁญ⦹ࠥಾ ᯕҥ۵ ᯝᮥ ᱥᰢᨱ ʑࠦƱෝ ၠ۵ ᔍ௭ॅ᮹ Ʊ݉ᮥ ☖✡ እᮁ⦹ᩍᯕ෕۵ั ᨕᯕ෕۵ั ₉పŝ ᔍ௭ᮝಽ ʙÑญa ༚᜽ ᇱእ ྜྷ⣩ᮥᱥ᜽⧁ᙹᯩࠥಾჭᩍ‫״‬ᮡ‫ݡ‬ ᨕƱ☖ʑšᮥᯕᬊ⦹ʑaḡɚ⯩Ņ௡⦽ ฯᮡᔍ௭ᯕॅᨕiᙹᯩ۵ⓑv‫ݚ‬ ᔢ┽ෝእᮁᱢᮝಽᯕ෕۵ั ⚍⢽ӹaᇡđᱶ঑᭥ᨱᕽᨕਅᔍ௭ vᩑᮥ⦹ʑ᭥⦽༉ᯥ ᯕӹᦩÕᮥ₍ᖒ⦹Ñӹḡḡ⦹۵⢽ ⲱᅙᅕʑⲲಽᙽ⪵ ᔢa ㈑㍐ ᨱᕽ ᦥ⋉ᱡ֢ᮝಽ ȅᩑ ᦿ ⲱ࠺Ǎ௝❭Ⲳ᪡zᮡั ᨱ᪍ญ۵ᮭ᜾ ⲱ᧲᜾Ⲳ 䉨䄲 ŝzᮡั ⲱŁ॒⦺ƱⲲ᪡zᮡั ⲱaษⲲ᪡zᮡั

ⲱᨙ޶Ⲳŝzᮡั

ⲱ⇵ʑⲲ 㬅㚀 ᪡zᮡั

ⲱĥ᜚Ⲳ 㰠㔮 ŝzᮡั

᯿į፯ừ߳៏᭫ ⪓Ѓ⪃޿

៏࣯┋

8 3 9 6 4 2 1 5 7

6 5 9 3 1 7 4 8 2

7 5 1 8 3 9 6 2 4

8 7 2 9 4 6 5 1 3

6 2 4 7 1 5 9 3 8

3 4 1 8 5 2 6 9 7

1 9 3 4 7 6 2 8 5

1 8 3 4 7 5 9 2 6

2 4 7 9 5 8 3 1 6

9 2 7 6 8 1 3 5 4

5 6 8 1 2 3 4 7 9

5 6 4 2 9 3 8 7 1

4 7 5 2 6 1 8 9 3

2 9 8 1 6 4 7 3 5

9 1 6 3 8 7 5 4 2

7 1 6 5 3 8 2 4 9

3 8 2 5 9 4 7 6 1

4 3 5 7 2 9 1 6 8


‫ך‬३݊ਭ਍ીઅ‫࣏޻ف‬277

교민1호 SINCE 1976

실시간 예약&결제

뭉쳐야 싸다!!

ੋ‫੆׵‬ (9(17

௕ࠃ ௕ࠃ

대한관광에서 모든 분들에게 ‫ܒޘ‬न౯ਗఌొ঱ 제공해 드립니다. ‫ܒޘ‬न౯ਗఌొ঱를

일일관광

Inquiry Inqu iry &

시드니 특선 일일관광

품격 포트스테판+블루마운틴 페더데일 $185▶$170(아이$160) (자세한 일정은 홈페이지 참고 www.시드니대한관광.com)

격 포트스테판 투어 선 + 돌고래 관광 및 선상중식 특

포트스테판투어 + 돌고래 관광

스트라스필드 지점 Suite 102, 4 The Boulevarde, Strathfield NSW cafe.daum.net/daytourAU ◀ 투어사진 보러 오세요!!

시드니 시티투어

캔버라 특선+국립박물관 헌터벨리 투어+ 모리셋파크

어른$95 아이$90

어른$75 아이$70

어른$120 아이$110

어른$60 아이$55

매일 출발 (선상중식+입장료 모두포함)

매일 출발 (중식+입장료 모두포함)

수시출발(중식(선상뷔페)+입장료 모두포함)

매주 토요일(중식 불포함)

4WD 샌드보딩, 생수 1병, 와인농장방문

4WD 샌드보딩, 생수 1병, 와인농장방문

본다이비치, 갭공원, 오페라하우스, 미세스 맥콰리, 런치크루즈, 수족관+타워

블루마운틴+페더데일 동물원 매일 출발 (중식 불포함) 페더데일 동물원,궤도열차+케이블카+스카이웨이

어른$90 아이$85 세자매봉 걷기, 로라마을구경, 카툼바 폭포, 에코포인트, 동물원관람 등

울릉공+키야마 특선

트리탑 어드벤쳐 + 센트럴코스트

어른$100 아이$90

어른$50 아이 $40

어른, 아이 동일 $40

어른$119 아이 $109

매주 목, 일요일(중식+입장료 모두포함)

매주 월, 수, 토요일

궤도열차+케이블웨이+스카이웨이

시드니 드니 출발, 시드니 야경포인트, 야경포인트, 울루 울루물루

‫⦽ݡ‬šŲ ຽ

ㆍ한인 2팩 투어 $125부터 부터 터 3일 ᜅ⟹ᖽ ㆍ한인 3팩 투어 $175 매주 수요일 출발 패키지 ㆍ다국적 $2399 적 3팩 투어 $23

ധӖԞ੎ധ१Ҁ৊ֳ ਙৢߚઅ

Ú஺ࠋ٩୲१ҁ੸ҀҀെ଒१ҁઑ

஺ࠋ੄ઍ

஺ࠋ१ҁ٩୲१ҁ

ࡻӯ

१‫إڙ‬ઌ஍

.(

‫ޓ‬ઍଓധ

ઌ஍१‫إڙ‬

.(

‫ޓ‬ઍ

 ‫ ֧੻د‬

ଓധ

‫ࣷף‬

೟޻

஺ࠋ੄ઍ

஺ࠋ१ҁ٩୲१ҁ

ࡻӯ

ࡴ‫ݼ‬ଊࠤઌ஍

.(

൛޿౸ઍଓധ

ઌ஍ࡴ‫ݼ‬ଊࠤ

.(

ਖ਼़ԙ౸

 ‫ ֧੻د‬

ଓധ

ਙৢࠃߚઅį१‫ إڙ‬įࡴ‫ݼ‬ଊࠤ 

ৈ१ৈ֢ധӖ

매주 화, 일요일(중식 불포함) 매주 수요일 출발 (스트라: 8:00 , 시티:8:30) 헹글라이더포인트, 남천사 중국사원, 키이야마 블로우홀 & 등대 스킬리온 전망대, 테리갈마을, 뷔페런치, 트리탑어드벤쳐 헹글라이더

ㆍ시드니 픽톤 $245~ ㆍ울릉공 $279~ ㆍ케언즈 $270~ ㆍ멜버른 $329~ 매주 수요일 출발 $249~ ㆍ브리즈번 $259~ ㆍ바이론베이

೟޻

매주 토요일, 월요일(중식 불포함) 국회의사당, 전쟁기념관, 대사관마을, 국립박물관 3곳 Hunter Vallley 와인농장 방문, 모리셋파크(야생 캥거루보기)

시드니 야경투어

매일 출발

‫ف‬ഡധӖ

어른$60 아이$55

블루마운틴+제놀란동굴

스카이 다이빙

ᵞʑᱥᨱ⦽ჩ⁅Ύ⧕ᅱ᧝⧁

‫ࣷף‬

시티 본점 Suite 202, 370 Pitt St, Sydney NSW

2000 스트라스필드 항공권 9744 070-7855-1212

facebook.com/ottdaytour 품

ഡԗ૲घ

HPDLOWRXUV#RWWV\GQH\FRP

특선 포트스테판+블루마운틴 페더데일 $165▶$150(아이$140)

9235 0000, 070-7885-1188

시티 항공권 9235 1111

Booking

ZZZ१‫فإڙ‬ഡӚӠFRP

Ú஺ࠋ٩୲१ҁ੸ҀҀെ଒१ҁઑ

‫ࣷף‬

೟޻

஺ࠋ੄ઍ

஺ࠋ१ҁ٩୲१ҁ

ࡻӯ

१‫إڙ‬ઌ஍

2=

‫ޓ‬ઍଓധ

ઌ஍१‫إڙ‬

2=

‫ޓ‬ઍ

 ‫ ֧੻د‬

ଓധ

ਙৢࠃߚઅįਖ਼aԙDPaSP

ᦥ෥݅ᬕ᜽ऽ‫⧎ၙܩ‬ १೺‫ܡڙ‬ௗࡩೖఽ‫ݗ‬ଊࡘౡ ௮ರత‫ݗఽׂڤ‬ଊࡘౡ ऴࡂಠఽ‫ݗ‬ଊ


 ᱩ ĥ ۵ ӹ b ᔾ ᯕ ྜྷ ঑ஜ⦽ǎ

ᵝႊᰆ⇵⃽

qᯱ┶ q ᯱ┶


7월호  
7월호