Page 100

브니엘장로교회(와룽가)................................... 0432 553 220

시드니 한우리교회..................................................... 9419 3428

빌라델비아교회......................................................... 9558 8328

시드니 한인시니어교회............................................. 9758 1004

빛과소금교회(리젠드파크). ............................... 0433 586 315

시드니 한인연합교회.......................................... 9746 3068

사랑샘장로교회. ....................................................... 8960 3732

시드니 한인침례교회................................................ 9684 6686

산위의 등불교회. ................................................ 0433 345 740

시드니 한인장로교회. ............................................... 9746 5205

새사람교회 ............................... 0426 848 778 새문안교회.......................................................... 0450 646 180 새벽별 순복음교회. .................................................. 9746 5814 닻하옆숏잣롑굇엌섐 몌삣 읾증윽 밗압융멨 1988녀뵤탸 굣정 OM 섞굇횃륵 슷잎핫섐 섞굇삣롑 삣엥햅슭늰닝. 역성닻핑굇엌섐 시핑섕삣, 시핑밑삣공접 (삿닯, 켱칩핑저곱)윽 릿쳐슭늰닝. [ю접 삿닯묵읖] 하굣긍뎬굇삿닯혈횃 KCCPA 저묵삿닯삣 1긁 잊겡즙 역성닻핑굇 삿닯,켱칩 밑삣공접 옆방슷가 옛저 11슷 89 Cecil Ave. Castle Hill NSW 0426 848 778

새벽종소리명성교회................................................. 9648 6762 생명의 빛 교회 ................................................... 0450 044 234 성심교회..................................................................... 9873 6448 성신교회..................................................................... 9707 1959 소망교회..................................................................... 9759 4999 순복음은혜교회........................................................ 9807 4806 시드니 가정교회....................................................... 8819 2419 시드니 갈보리교회..................................................... 9869 2381 시드니 꿈이있는교회.......................................... 0420 942 815

안디옥 장로교회........................................................ 9706 4077 애쉬필드한인장로교회.............................................. 9718 1134 에벤에셀교회.............................................................. 9715 1616 에핑교회. .................................................................... 9858 1042 엔크리스토장로교회.................................................. 9743 8404 예닮교회...................................................................... 9624 7668 예수가족교회.............................................................. 9869 3359 예수비젼교회........................................................ 0425 320 160 예일교회. .................................................................... 9746 1171

시드니 대교구 한인 천주교회.................................. 8756 3333

예은 장로교회..................................................... 0430 468 727

시드니 동앙 선교교회......................................... 0451 450 419

오세아니아장로교회. ................................................ 9804 6289

시드니 만민 성결교회.............................................. 8687 3771

온누리사랑교회......................................................... 9758 1050

시드니 베데스다교회................................................. 9807 4709

올레이션스커뮤니티교회.......................................... 9740 9771

시드니 벧엘교회. .......................................................9787 5531

우리순복음교회. ........................................................ 9648 4777

시드니 부흥교회(에핑). ............................................ 9868 6243

월드 모자이크 교회........................................... 0430 977 750

시드니 북부장로교회............................................... 9476 8034

은혜와 평강교회........................................................ 9687 2421

시드니 로고스교회................................................... 8542 1068

이슬장로교회. ............................................................9630 6041

시드니 사랑의 교회.................................................. 9617 0944

임마누엘장로교회..................................................... 9648 4272

시드니 산돌교회. ....................................................... 9890 3871

임마누엘 호주교회.............................................. 0430 311 886

시드니 새날교회......................................................... 9481 0414

시드니 제일교회. ....................................................... 9746 2102

시드니 샛별교회........................................................ 9746 2986 시드니 샬롬교회........................................................ 9743 1458 시드니 서부장로교회. ............................................... 9807 7781 시드니 서울교회......................................................... 9498 7904 시드니 선민교회......................................................... 9689 1131 시드니 성경침례교회 . ..............................................9877 0148 시드니 성결교회. ...................................................... 9874 9968

YWAM . ..................................................................... 9652 0680

시드니 성광교회. ...................................................... 9648 3446

참사랑장로교회. .................................................. 0414 580 311

시드니 생명나눔교회.......................................... 0432 048 229

파라마타교구한인성당.............................................. 9639 8369

관천교회. .................................................................... 9743 4769

시드니 세광교회. .................................................. 0414 411 992

평안교회. ................................................................... 7901 0294

늘푸른교회................................................................. 9872 1129 늦은비 부흥교회 . ..................................................... 9738 0936 다봄교회. .............................................................. 0403 280 009 동산교회..................................................................... 9613 0556 땅끝사랑교회. ............................................................ 9789 5077 리드콤생명순복음교회 .................................... 0414 661 634 만나교회 .................................................................... 9987 0153 맥콰리한인교회.......................................................... 9874 7281

시드니 순복음교회.................................................... 9750 5777

포도나무교회............................................................. 9799 0630

시드니 열방교회......................................................... 9904 6541

푸른초장교회. ............................................................ 9635 9661

시드니 영광교회. ...................................................... 9808 4151

펜리스 성결교회. ...................................................... 4730 4973

시드니 영안교회........................................................ 9763 1998

펜리스한인교회/한글학교..... 0430 180 915/0451 824 434

시드니 영락교회........................................................ 9638 0498

하나로장로교회......................................................... 9863 1770

시드니 예안교회. ...................................................... 9706 3539

한민장로교회. ............................................................ 9671 2858

시드니 예원교회. ................................................. 0419 191 004

한인그리스도교회. .................................................... 9637 9189

시드니 예일교회. ...................................................... 9873 5626

한인천주교회. ............................................................ 9748 0524

시드니 온누리교회. ...................................................9748 5790

한인침례교회.............................................................. 9758 7456

시드니 우리교회. ....................................................... 9630 9314 시드니 우림교회. ....................................................... 9413 1389 시드니 유니온교회.............................................. 0430 116 484 시드니 이레장로교회. ...............................................8883 3399 시드니 정금 장로 교회............................................. 9801 0639 시드니 전원교회. ..................................................... 9797 8664

맥쿼리 앵글리칸 교회............................................... 9889 7425

시드니 주마음교회. ............................................. 0404 014 331 시드니 주사랑 장로교회.......................................... 9787 5348

무지개장로교회. ........................................................ 8677 1227

시드니 주심 교회...................................................... 9649 5321

방주교회(최석진). ...................................................... 9715 2773

시드니 주영광교회..................................................... 9547 1853

'4833#fdvkedfn riihu⊌#╾㈂⬾ㅅ DPOEJUJPOTBQQMZ

Olqd#Ohh I1#35#<;8;#69<<####P1#3754#8:;#;55###H1#ordqfduhdqgfrCjpdlo1frp Vxlwh#5#2#449#Urzh#Vw1#Hdvwzrrg#QVZ#5455#+#ⴲ⡢㡶Ɱ᪚#㯶㜒#ᾜ⳾#㥶,

초대교회. .................................................................... 9898 1217 카슬힐커뮤니티교회.................................................. 9625 5861

갈릴리교회..................................................................9718 4530

노스 타라무라 언약교회........................................... 9449 2475

Tel.02 8850 6530 E. fantastickang@gmail.com A. Suite 2 / 116 Rowe St. Eastwood (읨슛튬욧듐 혤텍 맛으펭)

채스우드 연합교회.................................................... 9871 0846

콩코드 연합 교회....................................................... 9743 6990

넘치는교회.................................................................. 9808 1531

0401 296 055

채스우드 중앙교회.................................................... 9498 8000

시드니 성서침례교회................................................ 9787 8853

낙원장로교회.............................................................. 9596 5300

Home Loan Expert B.S, M.S, Dip FS, Dip ProVal, NAATI Interpreter

채스우드 반석침례교회. ........................................... 9413 3140

시드니 성락교회........................................................ 9988 4447

기도의집(에벤에셀).............................................. 0404 781 677

데보라 강

주의편지교회.............................................................. 8812 5605 참빛장로교회. ...................................................... 0411 788 335

가나안장로교회......................................................... 9636 9254

기쁨있는 교회. ..................................................... 0414 340 665

홀로, 옛퓻댕프래, 장윱잊, 칫로, 캭먈셕로!! 팃읨내셕 프랖냠, 백륏얠, 뵤돕삭 과려 워슛톨 삿닯!! 촬쟨 읨육, Cashback Offer!! 곕갛 맛춘 섐븝슛!!

주만교회(채스우드)................................................... 9427 9798

겨자씨교회.......................................................... 0433 463 950

기쁨의 교회. ............................................................... 9787 9790

퍼스트 홈론

First Home Loan Finance

주님의교회.................................................................. 9868 5627

커뮤니티 라이프 교회............................................... 9873 2580

구세군 시드니한인교회. ........................................... 9789 3192

어번은광교회.............................................................. 9683 1564

시드니 뉴비젼교회. ............................................ 0433 305 278

시드니 샘터교회............................ 0412 06 8291

광고문의 9804 0266

아름다운교회...................................................... 0433 084 096

예수전도단.................................................................. 9652 0680

시드니 새순장로교회............................................... 9807 9000

시드니 호천장로교회................................................. 9750 0219

시드니 늘사랑교회..................................................... 9831 7716

시드니 새 예루살렘교회........................................... 9880 7177

선물 같은 잡지책! 받으면 기분좋은 시드니 저널입니다

시드니 한길장로교회. ............................................... 9676 2789

비전 장로교회..................................................... 0427 010 691

형제사랑교회. ............................................................ 9630 0550 호산나교회(이스트우드)........................................... 8807 3655 호산나장로교회. ........................................................ 9987 0374 호주영락교회............................................................. 9758 7884 호주평강장로교회...................................................... 9888 5716 호주한인교회........................................................ 0433 671 269 희년 교회(카슬힐)..................................................... 9659 6536

30엣갚 으햇 밌 닻축긍과든 촬시 접볘 볘윗 저 즛엥 я좁 윱잊 삿닯 ю늡

‖혤죤으햇엌섐 익하 겻렝윽 및탓융롑 촬섞윽 닝핫 몇드 윱잊엌 과핫 접홑핏겊 삿닯핫 듐릍겝슭늰닝\

브리스번 지점 오픈예정 시드니 지점: 9804 0580 0422 808 818 이스트우드 YES Home Loan 쟨넹/죤많 옆앵 삿닯ю늡

고준서 (미라클 금융) .......................................... 0408 815 816 론케어 홈론 (이스트우드)...................................0421 578 822 AFNP홈론. ........................................................... 0423 364 115 BTB Finance(Harry Jung)............................ 0424 506 526 BTB Finance(Jennifer Yu)............................. 0433 811 120 BTB Finance(Dawit Kim).............................. 0425 527 900 C.A.M

......................................................................

CJ Wealth Management

.....................................

9877 0035 9763 7174

DAV CHOI................................. 0450 793 070 EG Finance(본사)..................................................... 9806 9377

그릇도매

EG Finance(캠시)..................................................... 9787 3703 EG Finance(브리스번)...................................... 07 3423 8555

버우드 소명교회.................................................. 0411 824 914

시드니 주안교회 West Ryde ................................. 8542 7205

버우드 에담교회........................................................ 9747 3527

시드니 주안교회 City ............................................... 8971 1359

Topstar....................................................................... 9609 6509

버우드 한마음교회.................................................... 9705 8208

시드니 중앙 장로교회.............................................. 8872 5345

남대문그릇도매......................................................... 9787 3900

EZY 파이낸스........................................................... 9264 7570

벨모어 그리스도의 교회........................................... 9759 6465

시드니 중앙침례교회................................................. 9745 3005

대교통상. ................................................................... 9772 3112

Finan Solution(이상욱)...................................... 1300 339 305

보타니마스콧장로교회. ............................................ 9700 1690

시드니 큰나무교회. ............................................. 0411 349 637

일본제수입품TL.com.au......................................... 9790 0692

Globe Insurance Services.............. 9858 2677

본다이 팔복교회....................................................... 9647 2672

시드니 하나교회........................................................ 9706 3203

포트메리온(샐리스하우스). ..................................... 9874 9500

Kim cash.............................................................. 0468 313 503

본향교회. ................................................................... 9807 7321

시드니 하모니교회(카슬힐). .............................. 0450 503 407

한국도자기(호주총판).............................................. 9648 5679

Lee’s파이넌스Co..................................................... 9858 3677

EG Finance(멜번).............................................. 03 9530 6948

상호명 또는 전화번호가 변경되었거나 없는 번호일 경우 시드니 저널로 연락 바랍니다.

96

2018-04-12  
2018-04-12