Page 1

Olympic Entertainment Group AS 2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

Aruandeperioodi algus

1. jaanuar 2011

Aruandeperioodi lõpp

30. september 2011

Ärinimi

Olympic Entertainment Group AS

Äriregistri kood

10592898

Aadress

Pronksi 19, Tallinn 10124

Telefon

+372 6 671 250

Faks

+372 6 671 270

E-post

info@oc.eu

Veebilehekülg

www.olympic-casino.com

Põhitegevusala

Hasartmängude korraldamine

Audiitor

AS PricewaterhouseCoopers


Olympic Entertainment Group AS

Sisukord Juhatuse tegevusaruanne .......................................................................................................................................................... 3 Raamatupidamise vahearuanne ............................................................................................................................................... 11 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne ............................................................................................................................ 11 Konsolideeritud koondkasumiaruanne ................................................................................................................................ 12 Konsolideeritud rahavoogude aruanne ............................................................................................................................... 13 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne ................................................................................................................. 14 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad......................................................................................................... 15 Lisa 1 Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest .................................................................................................... 15 Lisa 2 Tegevuse sesoonsus .............................................................................................................................................. 15 Lisa 3 Lõpetatud tegevusvaldkonnad .............................................................................................................................. 16 Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud ...................................................................................................................................... 16 Lisa 5 Materiaalne põhivara ............................................................................................................................................ 17 Lisa 6 Immateriaalne põhivara ........................................................................................................................................ 17 Lisa 7 Võlakohustused ..................................................................................................................................................... 17 Lisa 8 Omakapital ............................................................................................................................................................ 18 Lisa 9 Segmendiaruandlus ............................................................................................................................................... 18 Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega ............................................................................................................................. 19 Juhatuse allkirjad 2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele .................................... 20

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

2


Olympic Entertainment Group AS

Juhatuse tegevusaruanne Ettevõtte lühitutvustus Olympic Entertainment Group AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern”) on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning opereerib kasiinosid Poolas, Slovakkias ja Valgevenes. Olympic Entertainment Group AS on kontserni põhivaldusühing, mille kaudu toimub Kontserni tegevuse strateegiline juhtimine ja finantseerimine. Kohalike kasiinode tegevust juhivad kohalikud tütarettevõtted, mille hulka kuuluvad Olympic Casino Eesti AS Eestis, Olympic Casino Latvia SIA Lätis, Olympic Casino Group Baltija UAB Leedus, Casino Polonia-Wroclaw Sp. Z.o.o. Poolas, Olympic Casino Slovakia S.r.o. Slovakkias ja Olympic Casino Bel IP Valgevenes. Eestis, Lätis, Leedus ja Slovakkias on Kontserni kõrvaltegevused, hotelli opereerimine Tallinnas ja kasiinobaaride majandamine, kasiinotegevusest eraldatud ning neid teostavad vastavad spetsialiseerunud juriidilised isikud. Kontserni kasiinoettevõtted tegutsevad suuremas osas kaubamärgi Olympic Casino all. Kontserni kuuluvad ettevõtted: Riik Olympic Casino Eesti AS Kungla Investeeringu AS Kesklinna Hotelli OÜ Nordic Gaming OÜ Fortuna Travel OÜ Kasiino.ee OÜ Olympic Casino Latvia SIA Ahti SIA Olympic Casino Group Baltija UAB Mecom Grupp UAB Silber Investments Sp. Z o.o. Baina Investments Sp. Z o.o. Casino-Polonia Wroclaw Sp.Z.o.o. Olympic Casino Slovakia S.r.o Olympic F & B S.r.o. Olympic Casino Bel IP Olympic Casino Bucharest S.r.l. Muntenia Food Beverage S.r.l Olympic Exchange S.r.l Olympic Casino Ukraine TOV Alea Private Company Eldorado Leisure Company Ukraine Leisure Company

Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Läti Läti Leedu Leedu Poola Poola Poola Slovakkia Slovakkia Valgevene Rumeenia Rumeenia Rumeenia Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina

Osalus 30.09.2011 95% 100% 97,5% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%

Osalus 31.12.2010 95% 100% 97,5% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tegevusala Hasartmängude korraldamine Hotelli teenused, toitlustamine Hotelli teenused Valdustegevus Kasiinoturismi arendamine Internetilahenduste teenused Hasartmängude korraldamine Baariteenused Hasartmängude korraldamine Baariteenused Valdustegevus Valdustegevus Hasartmängude korraldamine Hasartmängude korraldamine Baari teenused Hasartmängude korraldamine Hasartmängude korraldamine Baari teenused Valuutavahetus Pankrotis Pankrotis Pankrotis Pankrotis

Kontsern opereerib mänguautomaadikasiinosid ja mängulauakasiinosid, samuti kasiinobaare enamikus tütarettevõtete kasiinodes. Seisuga 30. september 2011 kuulus Kontserni kokku 63 kasiinot, neist Eestis 17, Lätis 21, Leedus 11, Poolas 6, Slovakkias 3 ja Valgevenes 5. Kontsern andis 6 riigis tööd 1 997 töötajale. Olympic Entertainment Group AS aktsiad on noteeritud Tallinna ja Varssavi Börsil (OMX: OEG1T / WSE: OEG).

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

3


Olympic Entertainment Group AS

Kontserni struktuur seisuga 30. september 2011

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

4


Olympic Entertainment Group AS

Kontserni põhilised arvnäitajad Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad kokku (miljonites eurodes) Äritulud EBITDA Ärikasum Puhaskasum EBITDA marginaal Ärirentaablus Puhasrentaablus Omakapitali suhtarv Kasiinode arv perioodi lõpus 2 Kasiinode pind m perioodi lõpus Mänguautomaatide arv perioodi lõpus Mängulaudade arv perioodi lõpus

9 kuud 2011 93,2 24,0 11,5 10,0 25,7% 12,3% 10,8% 73,7%

9 kuud 2010 81,8 15,5 2,1 1,1 19,0% 2,6% 1,3% 79,4%

63 23 149

64 24 988

2 447 173

2 445 170

Suhtarvude valemid: o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2011. aasta 9 kuude jooksul:    

Kontserni 3. kvartali konsolideeritud puhaskasum peale tulumaksu moodustas 5,6 miljonit eurot. 2010. aasta 3. kvartali jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 2,2 miljonit eurot. Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2011. aasta 3. kvartalis hasartmängu ja müügitulusid kokku 30,9 miljonit eurot ehk 7,7% rohkem võrreldes 2010. aasta 3. kvartaliga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samal ajal 1, ehk 1,5% võrra. Kontsern kasvatas planeeritult oma turuosa. 2011. aasta 3. kvartali lõpus oli Kontserni turuosa Eestis 55%, Lätis 20% ja Leedus 70%. 2010. aasta 3. kvartali lõpus oli turuosa Eestis 52%, Lätis 20% ja Leedus 68%. Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale. 27. mail 2011 ja 18. augustil 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine ja ümberarvestamine eurodesse 5. mail 2011. a toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus oli 90 797 703 eurot, mis on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. Vastavalt 5. mail 2011 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsustele vähendati Ettevõtte aktsiakapitali täiendavalt 9 079 770,30 euro võrra, summalt 90 797 703 eurot summani 81 717 932,70 eurot aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Nimetatud otsus jõustus aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt järgmisel päeval pärast aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamisega seotud vähendamise ja põhikirja muudatuse äriregistrisse kandmist (so 28. mail 2011).

2011. aasta 9 kuu kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 88,8 miljonit eurot ning äritulusid kokku 93,2 miljonit eurot, mis on 13,9% rohkem kui 2010. aasta 9 kuu jooksul teenitud 81,8 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 9 kuu tulemuselt 15,5 miljonit eurot käesoleva aasta 9 kuu tulemuseni 24,0 miljonit eurot. Ärikasum 2011. aasta 9 kuu kokkuvõttes moodustas 11,5 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 2,1 miljonit eurot. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2011. aasta 9 kuu lõikes 88,5% hasartmängutuludest ja 11,5% muudest tuludest, eelmise aastal olid vastavad osakaalud 92,5% ja 7,5%.

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

5


Olympic Entertainment Group AS

Kontsernivälised müügitulud, jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes eurodes) Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Kokku

III kv 2011 8 225 7 828 5 157 6 197 2 737 799 30 943

Muutus 12,2% 29,7% 20,3% -7,1% 24,8% -3,6% 13,2%

Osakaal 26,6% 25,3% 16,7% 20,0% 8,8% 2,6% 100,0%

III kv 2010 7 330 6 035 4 287 6 669 2 193 829 27 343

Osakaal 26,8% 22,1% 15,7% 24,4% 8,0% 3,0% 100,0%

(tuhandetes eurodes) Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Kokku

9 k 2011 21 933 21 104 13 914 20 178 8 236 2 459 87 824

Muutus 9,5% 22,1% 8,7% 1,3% 29,9% 10,7% 11,8%

Osakaal 25,0% 24,0% 15,8% 23,0% 9,4% 2,8% 100,0%

9 k 2010 20 025 17 278 12 804 19 915 6 341 2 222 78 585

Osakaal 25,5% 22,0% 16,3% 25,3% 8,1% 2,8% 100,0%

2011. aasta 3. kvartali lõpus oli Kontsernis kokku 63 kasiinot, üldpinnaga 23 149 m². 2010. aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 64 ja kasiinode üldpind kokku 24 988 m². Kasiinode arv segmenditi Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Rumeenia Kokku

30.09.2011 17 21 11 6 3 5 0 63

30.09.2010 17 21 10 7 2 5 2 64

Kontserni 2011. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud enne amortisatsiooni ja allahindluse kulusid kasvasid võrreldes 2010. aasta sama perioodi vastavate kuludega kokku 4,5% ehk 3,0 miljonit euro võrra. Kõige enam kasvasid võrreldes 2010. aasta sama perioodiga litsentsitasud ja mängumaksud 3,2% ehk 0,6 miljonit eurot, tööjõukulud 3,2% ehk 0,7 miljonit eurot ja ruumide hoolduskulud 13,1% ehk 0,4 miljonit eurot. Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni ja allahindlusi moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 22,4 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 19,2 miljonit eurot, rendikulu 7,2 miljonit eurot ja turunduskulud 6,7 miljonit eurot. 2011. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumiks peale tulumaksu kujunes 10,0 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum peale tulumaksu oli 1,1 miljonit eurot.

Ülevaade turgude lõikes Eesti segment 2011. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 23,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 19,8 miljonit eurot ja muud tulud 4,1 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes möödunud aasta 9 kuuga 18,3%. Hasartmänguturu kasv Eestis 2011. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2010. aasta sama perioodiga oli 3,4%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli käesoleva aasta 3. kvartali lõpus 55% ning 2010. aasta 3. kvartali lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 52%. Eesti segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 6,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 3,2 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Eesti segment EBITDA-t 3,7 miljonit eurot ja ärikasumit 0,3 miljonit eurot. 2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 17 Olympic kasiinot, milles oli kokku 698 mänguautomaati ja 20 mängulauda.

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

6


Olympic Entertainment Group AS

Läti segment 2011. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 21,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 19,3 miljonit eurot ning muud tulud 1,8 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 21,3%. Hasartmänguturu kasv Lätis 2011. aasta 9 kuu lõikes võrreldes 2010. aasta sama perioodiga oli 15,4%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2011. aasta 3. kvartali lõpus 20% ning 2010. aasta 3. kvartali lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 20%. Läti segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 8,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 6,1 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Läti segment EBITDAt 5,8 miljonit eurot ja ärikasumit 2,7 miljonit eurot. 2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 646 mänguautomaati ja 24 mängulauda. Leedu segment 2011. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 14,0 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 12,9 miljonit eurot ning muud tulud 1,1 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,0%. Hasartmänguturu kasv Leedus 2011. aasta 9 kuu lõikes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 2,8%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2011. aasta 3. kvartali lõpus 70% ning 2010. aasta 3. kvartali lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 68%. Leedu segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 3,3 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,8 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Leedu segment EBITDAt 2,5 miljonit eurot ja ärikasumit 0,8 miljonit eurot. 2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 11 Olympic kasiinot, milles oli kokku 376 mänguautomaati ja 52 mängulauda. Poola segment 2011. aasta 9 kuu lõikes teenis Poola segment kontserniväliseid äritulusid kokku 22,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 19,8 miljonit eurot ning muud tulud 2,7 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,8%. Poola segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 4,7 miljonit eurot ja ärikasum moodustas 1,9 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Poola segment EBITDAt 2,3 miljonit eurot ja ärikahjumit 1,0 miljonit eurot. 2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 6 Olympic kasiinot, milles oli kokku 353 mänguautomaati ja 45 mängulauda. Slovakkia segment 2011. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,2 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,6 miljonit eurot ning muud tulud 0,6 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 29,9%. Slovakkia segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 1,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,9 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,2 miljonit eurot ja ärikasumit 0,6 miljonit eurot. 2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 3 Olympic kasiinot, milles oli kokku 141 mänguautomaati ja 31 mängulauda. Valgevene segment 2011. aasta 9 kuuga teenis Valgevene segment kontsernivälised äritulud kokku 2,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 2,3 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,4%. Valgevene segmendi 2011. aasta 9 kuu EBITDAks kujunes 0,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. 2010. aasta 9 kuuga teenis Valgevene segment EBITDAt 0,6 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,1 miljonit eurot. 2011. aasta 3. kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 233 mänguautomaati. Rumeenia segment Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

7


Olympic Entertainment Group AS

Finantsseisund Seisuga 30.09.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 105,3 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2010 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 107,7 miljonit eurot. Bilansimaht kahanes 2011. aasta 9 kuu jooksul 2,2%. Käibevarad moodustasid varadest 51,2 miljonit eurot ehk 48,6% kogu varadest ja põhivarad 54,2 miljonit eurot ehk 51,4% bilansimahust. Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 27,7 miljonit eurot ning konsolideeritud omakapital 77,6 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused aktsionäridele seoses aktsia nimiväärtuse vähendamisega 9,2 miljonit eurot, laenukohustused 7,0 miljonit eurot, maksukohustused 3,8 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 2,5 miljonit eurot. Investeeringud Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2011. aasta 9 kuu jooksul 2,8 miljonit eurot, millest 2,0 miljonit eurot mänguseadmetesse, 0,4 miljonit eurot investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse ning 0,4 muusse põhivarasse. 2010. aasta 9 kuu jooksul investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 4,1 miljonit eurot. Rahavood Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 9 kuul olid 23,4 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -9,8 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -8,3 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 5,3 miljonit eurot. Kontserni äritegevuse rahavood 2010. aasta 9 kuul olid 12,8 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 1,3 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -8,5 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 5,6 miljonit eurot. Personal Seisuga 30.09.2011 andis Kontsern tööd 1 997 inimesele (31.12.2010: 2 115). Eesti ettevõtetes töötas 3. kvartali lõpus 434, Lätis 441, Leedus 530, Poolas 353, Slovakkias 170 ja Valgevenes 69. 2011. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 22,4 miljonit eurot, möödunud aasta samal ajal 21,7 miljonit eurot. Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestati hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 2011. aasta 9 kuu eest 0,26 miljonit eurot, 2010. aasta 9 kuu eest 0,24 miljonit eurot. Peamiste riskide kirjeldus Kontserni riskijuhtimise poliitika lähtub regulatiivsete organite poolt seatud nõuetest, üldiselt aktsepteeritud tavadest ning Kontserni sisemistest reeglitest. Kontsern lähtub põhimõttest juhtida riskide võtmist viisil, mis tagab optimaalse riski ja tulu suhte. Kontserni riskijuhtimise käigus defineeritakse kõik potentsiaalsed riskid, nende mõõtmine ja kontroll ning koostatakse tegevuskava riskide vähendamiseks, kindlustades seejuures ettevõtte finants- ja muude strateegiliste eesmärkide saavutamise. Äririskid Kontserni enim mõjutavaks faktoriks on tegevusturgude makromajanduslik areng ning sellega kaasnevad muudatused klientide tarbimisharjumustes. Riski maandamiseks jälgib ja analüüsib Kontsern turgude üldist arengut ning konkurentide tegevust, mille tulemusena korrigeerib Kontsern vajadusel operatsioonilisi, sealhulgas turunduslikke tegevusi. Hasartmängu sektor tervikuna on oluliselt mõjutatav regulatiivsetest muudatustest ning riikliku ja kohaliku tasandi järelevalve tegevustest. Kontserni hinnangul maandab regulatiivset riski esindatus kuues erinevas jurisdiktsioonis. Valuutarisk Kontsern teenib tulusid Eurodes, Läti lattides, Leedu littides, Valgevene rublades ja Poola zlottides. Olulisem osa Kontserni kuludest tekib tegevusturgude lõikes nimetatud valuutades. Nimetatud välisvaluutade kursi kõikumised Euro suhtes mõjutavad nii Kontserni äritulusid kui ärikulusid, millega seoses puudub oluline mõju Kontserni ärikasumile. Kontserni sisesed tehingud toimuvad valdavalt eurodes. Kontserni omakapitali mõjutab Valgevene rubla ja Poola zloti kursi muutus euro suhtes. Valuutariskide juhtimiseks võidakse kasutada nii OEG kontserni kuuluvate tütarettevõtjate arvestusvaluutasid, USA dollarit (USD), Šveitsi franki (CHF) ja investeerimiskulda (XAU), kui ka eelnimetatud valuutadega seotud tuletisinstrumente. USD, CHF või XAU (sh. vastavate tuletisinstrumentide) turuväärtus kokku ei või ületada 20% omakapitalist viimase auditeeritud OEG konsolideeritud bilansi järgi. Kontserni pangalaen on fikseeritud eurodes ning ei ole valuutariskile avatud.

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

8


Olympic Entertainment Group AS

Intressirisk Kontserni tähtajalised deposiidid on hoiustatud fikseeritud intressimääraga. Kontsern on investeerinud Leedu valitsuse võlakirjadesse, mille intressimäär on fikseeritud. Kontserni poolt võetud pangalaenu intressimäär on fikseeritud intressimääraga 5,45% aastas. Krediidirisk Kontserni arveldused klientidega toimuvad olulises osas koheselt sularahas või maksekaartidega. Kontsern aktsepteerib A ja B krediidireitinguga pankasid, kus hoiustatakse olulisem osa Kontserni rahadest. Kontserni krediidirisk on seotud raha, selle ekvivalentide ja muude finantsvarade positsioonidega.

Juhatus ja nõukogu Olympic Entertainment Group AS juhatus on kaheliikmeline, kus juhatuse liikmeteks on Indrek Jürgenson ja Madis Jääger. Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes. 

Indrek Jürgenson – juhatuse liige ja tegevdirektor alates 2009. Indrek Jürgenson on lõpetanud Tallinna Ülikooli füüsika alal 1998. aastal. Indrek Jürgensonile kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 9 189 ettevõtte aktsiat.

Madis Jääger – juhatuse liige ja finantsdirektor alates 2010. Madis Jääger on lõpetanud Estonian Business Schooli rahvusvahelise ärijuhtimise majandusarvestuse ja rahanduse suunal cum laude 2002. aastal. Madis Jäägerile ei kuulu otse ega läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku ühtegi ettevõtte aktsiat.

Olympic Entertainment Group AS nõukogu on neljaliikmeline, nõukogu tööd juhib nõukogu esimees Armin Karu, nõukogu liikmeteks on Jaan Korpusov, Liina Linsi ja Peep Vain. 

Armin Karu – nõukogu esimees alates 2008. Armin Karu on ettevõtte asutaja, ta on lõpetanud Haaga Instituudi Soomes (rahvusvahelise ärijuhtimise diplom 1998; MBA 2005). Armin Karule kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 69 414 790 ettevõtte aktsiat.

Jaan Korpusov – nõukogu liige alates 2006. Jaan Korpusov on lõpetanud Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna 1985. aastal. Jaan Korpusovile kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 29 211 910 ettevõtte aktsiat.

Liina Linsi – nõukogu liige alates 2006. Liina Linsi on lõpetanud Tartu Ülikooli (õigusteadus) cum laude 1984. aastal. Liina Linsile kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 16 681 ettevõtte aktsiat.

Peep Vain – nõukogu liige alates 2006. Peep Vain õppis raadiotehnikat Tallinna Polütehnilises Instituudis (1986 – 1987) ja majandust Tartu Ülikoolis (1989 -1990). Ta lõpetas Bently College, Massachussetts, USA turunduse alal cum laude. Peep Vainule kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku 36 852 ettevõtte aktsiat.

Olympic Entertainment Group AS aktsiad Olympic Entertainment Group AS on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23. oktoobrist 2006. Alates 26. septembrist 2007 kaubeldakse Olympic Entertainment Group AS aktsiatega Varssavi börsil. 27. mail 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine ja ümberarvestamine eurodesse 5. mail 2011. a toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus oli 90 797 703 eurot, mis on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. 18. augustil 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 5. mail 2011 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 81 717 932,70 eurot, mis on jagatud 151 329 505 nimiväärtuseta lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,54 eurot.

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

9


Olympic Entertainment Group AS

ISIN Väärtpaberi lühinimi Market Emiteeritud väärtpabereid Noteeritud väärtpabereid Noteerimise kuupäev

EE3100084021 OEG1T BALTIC MAIN LIST 151 329 505 151 329 505 23.10.2006

Olympic Entertainment Group AS aktsia hinna (EUR) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika:

Olympic Entertainment Group AS suurimad aktsionärid seisuga 30. september 2011: OÜ HANSA ASSETS OÜ HENDAYA INVEST Central Securities Depository of Lithuania NORDEA BANK FINLAND PLC, CLIENTS Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients CITIBANK (LONDON)/ UBS AG LONDON BRANCH-IPB CLIENT ACCOUNT ING LUXEMBOURG S.A. FIREBIRD AVRORA FUND, LTD. STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS ACCOUNT A FUND NO OM01 BNYM / ING BANK SLAKSI A/C ING PARASOL

45,87% 19,28% 3,13% 3,08% 2,27% 2,04% 1,66% 1,19% 1,11% 1,08%

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

10


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Raamatupidamise vahearuanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 30.09.2011

31.12.2010

VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Müügiootel põhivarad Käibevara kokku

Lisad

34 459 11 317 3 185 527 906 762 51 156

28 960 3 937 4 959 734 1 416 1 105 41 111

Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara Muud finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku

998 934 679 1 414 22 276 27 860 54 161

1 098 927 949 1 414 33 135 29 062 66 585

105 317

107 696

3 112 18 628 762 1 138 23 640

3 109 10 782 833 1 694 16 418

193 3 913 4 106

313 6 231 6 544

27 746

22 962

OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Kogunenud kahjum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Mittekontrolliv osalus OMAKAPITAL KOKKU

81 718 14 535 2 470 -1 746 -23 726 73 251 4 320 77 571

96 717 14 535 2 413 740 -33 703 80 702 4 032 84 734

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

105 317

107 696

4 5 6

VARAD KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused Võlad ja ettemaksed Tulumaksukohustus Eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku

7

7

KOHUSTUSED KOKKU

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

11


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Konsolideeritud koondkasumiaruanne Lisad

III kv 2011

III kv 2010

9 k 2011

9 k 2010

28 661 2 282 432 31 375

25 536 1 807 151 27 494

81 711 6 113 4 443 92 267

73 562 5 023 459 79 044

-750 -13 627 -7 345 -3 240 -678 -25 640

-607 -13 613 -6 784 -3 966 -134 -25 104

-2 057 -41 893 -21 717 -11 031 -1 664 -78 362

-1 703 -40 302 -20 850 -12 747 -163 -75 765

5 735

2 390

13 905

3 279

127 -108 47 377 443

62 -150 7 -3 -84

280 -351 160 372 461

194 -554 -15 -27 -402

6 178

2 306

14 366

2 877

-625

-132

-1 582

-419

5 553

2 174

12 784

2 458

0

243

-2 462

-1 266

Perioodi puhaskasum Emaettevõtja osa Mittekontrolliva osaluse osa

5 553 5 606 -53

2 417 2 205 212

10 322 10 034 288

1 192 1 102 90

Muu koondkasum Realiseerimata kursivahed Kokku perioodi koondkasum Emaettevõtja osa Mittekontrolliva osaluse osa

-1 581 3 972 4 025 -53

515 2 932 2 720 212

-2 486 7 836 7 548 288

496 1 688 1 598 90

Jätkuvad tegevusvaldkonnad Hasartmängutulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku

9 9 9

3;5;6

Ärikasum Intressitulud Intressikulud Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku Kasum enne tulumaksu Tulumaksukulu Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum)

3

Tava kasum (-kahjum) aktsia kohta* Jätkuvad tegevusvaldkonnad Lõpetatud tegevusvaldkonnad

8

3,7 3,7 0,0

1,5 1,3 0,2

6,6 8,2 -1,6

0,7 1,5 -0,8

Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta* Jätkuvad tegevusvaldkonnad Lõpetatud tegevusvaldkonnad

8

3,7 3,7 0,0

1,5 1,3 0,2

6,6 8,2 -1,6

0,7 1,5 -0,8

* euro sentides

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

12


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisad Rahavood äritegevusest Perioodi puhaskasum Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus Põhivara müügi tulem (neto) Kinnisvarainvesteeringute müügi kasum Tulumaksukulu Neto muud finantstulud ja -kulud Muutused käibekapitalis: Nõuded ja ettemaksed Varud Müügiootel põhivarad Kohustused ja ettemaksed Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Rahavood äritegevusest kokku

3;5;6

Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist Finantsinvesteeringute soetamine Laekunud finantsinvesteeringute müügist Laekunud tütarettevõtete müügist Laekunud intressid Rahavood investeerimistegevusest kokku Rahavood finantseerimistegevusest Aktsiate emiteerimine Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Aktsiakapitali vähendamine Rahavood finantseerimistegevusest kokku

7 8

Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursi muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

9k 2011

9 k 2010

10 322

1 192

12 474 127 0 1 633 -471

13 422 18 -2 499 410

2 104 510 343 -1 737 -354 -1 584 23 367

-1 078 -199 162 -778 -562 -238 12 846

-3 092 288 0 -7 529 101 177 265 -9 790

-2 252 155 64 0 3 009 0 281 1 257

0 -2 332 -1 -5 919 -8 252

223 -8 731 0 0 -8 508

5 325 28 960 174 34 459

5 595 18 283 62 23 940

13


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne EmaettevĂľtte omanikele kuuluv omakapital

Saldo 31.12.2009 Perioodi koondkasum Aktsiate emiteerimine Saldo 30.09.2010 Saldo 31.12.2010 Kohustusliku reservkapitali suurendamine Aktsiakapitali vähendamine Perioodi koondkasum Saldo 30.09.2011

Aktsiakapital 96 507 0 210 96 717

Ăœlekurss 14 525 0 13 14 538

Kohustuslik reservkapital 2 413 0 0 2 413

Realiseerimata kursivahed 25 496 0 521

Kogunenud kahjum -34 861 1 102 0 -33 759

Kokku 78 609 1 598 223 80 430

Mittekontrolliv osalus 4 076 90 0 4 166

Kokku omakapital 82 685 1 688 223 84 596

96 717

14 535

2 413

740

-33 703

80 702

4 032

84 734

0

0

57

0

-57

0

0

0

-14 999 0 81 718

0 0 14 535

0 0 2 470

0 -2 486 -1 746

0 10 034 -23 726

-14 999 7 548 73 251

0 288 4 320

-14 999 7 836 77 571

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

14


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad Lisa 1 Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest Olympic Entertainment Group AS (edaspidi „Ettevõte”) on 15. novembril 1999 Eestis registreeritud äriühing. Ettevõtte 30. septembril 2011 lõppenud arvestusperioodi kohta koostatud lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne hõlmab Ettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi koos „Kontsern”). Juhatus kiitis käesoleva lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuande avalikustamise heaks 3. novembril 2011. Kontserni 31. detsembril 2010 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kätte saadav Ettevõtte peakontorist Tallinnas, Pronksi 19 ja ettevõtte koduleheküljelt www.olympic-casino.com. Koostamise alused Käesolev lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus”, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda lugeda koos Kontserni 31. detsembril 2010 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega. Kontsern on käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendanud samu arvestuspõhimõtteid, mida rakendas 31. detsembril 2010 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Kontserni arvestus- ja aruandlusvaluuta euro (EUR). Käesolev aruanne on esitatud tuhandetes eurodes. Võrdlusandmed on arvestatud eurodesse ümber üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR, mis on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss.

Lisa 2 Tegevuse sesoonsus Tulenevalt hasartmänguturu kergest sesoonsusest on teises poolaastas oodata suuremaid tulusid kui esimeses poolaastas. 31. detsembril 2010 lõppenud aruandlusperioodil moodustasid esimese poolaasta hasartmängutulud kokku 47% ning teise poolaasta hasartmängutulud kokku 53% kogu aasta hasartmängutuludest.

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

15


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Lisa 3 Lõpetatud tegevusvaldkonnad Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale. Käesolevas vahearuandes on Rumeenia segmenti kajastatud lõpetatud tegevusvaldkonnana.

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud kasumiaruanne III kv 2011 0 0 0 0

III kv 2010 1 148 228 45 1 421

9 k 2011 844 110 15 969

9 k 2010 2 110 561 120 2 791

Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku

0 0 0 0 0 0

0 -683 -251 -199 -8 -1 141

-38 -846 -688 -1 443 -375 -3 390

-218 -2 117 -870 -675 -89 -3 969

Ärikasum (-kahjum)

0

280

-2 421

-1 178

Intressitulud Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest Finantstulud ja -kulud kokku

0 0 0

0 -21 -21

0 10 10

2 -10 -8

Kasum (-kahjum) enne tulumaksu

0

259

-2 411

-1 186

Tulumaksukulu Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum)

0

-16

-51

-80

0

243

-2 462

-1 266

III kv 2011 0 0 0 0

III kv 2010 469 -1 240 708

9 k 2011 -825 -1 0 -826

9 k 2010 -617 63 240 -314

0 0 0

574 -21 1 261

816 10 0

1 585 -10 1 261

Hasartmängutulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud rahavood

Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursi muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

Saldo 31.12.2010

Maa 1 318

Ehitised 96

Kokku 1 414

Saldo 30.09.2011

1 318

96

1 414

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

16


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Lisa 5 Materiaalne põhivara

Saldo 31.12.2010 Soetused Müügid Mahakandmised jätkuvad tegevusvaldkonnad Mahakandmised lõpetatud tegevusvaldkonnad Ümberklassifitseerimised Amortisatsioonikulu jätkuvad tegevusvaldkonnad Amortisatsioonikulu lõpetatud tegevusvaldkonnad Väärtuse langus lõpetatud tegevusvaldkonnad Realiseerimata kursivahed Saldo 30.09.2011

Maa ja ehitised 313 0 -36

Rekonstrueerimise väljaminekud 12 775 376 0

Masinad ja seadmed 17 542 1 979 -681

Muu materiaalne põhivara 1 650 86 -9

Lõpetamata ehitus 855 368 0

Kokku 33 135 2 809 -726

0

-235

-211

-54

0

-500

0

0

0

-4

0

-4

0

-694

1 329

87

-722

0

-22

-2 749

-6 834

-586

0

-10 191

0

-76

-87

-15

0

-178

0

-992

-10

-183

0

-1 185

-5 250

-267 8 138

-554 12 473

-37 935

-21 480

-884 22 276

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

Saldo 31.12.2010 Soetused Amortisatsioonikulu jätkuvad tegevusvaldkonnad Amortisatsioonikulu lõpetatud tegevusvaldkonnad Väärtuse langus lõpetatud tegevusvaldkonnad Realiseerimata kursivahed Saldo 30.09.2011

Firmaväärtus 27 800 0 0 0 0 -764 27 036

Tarkvara ja litsentsid 1 262 29 -340 -9 -67 -51 824

Kokku 29 062 29 -340 -9 -67 -815 27 860

Lisa 7 Võlakohustused 30.09.2011

31.12.2010

Lühiajalised võlakohustused Kapitalirendi kohustuse lühiajaline osa Pikaajalise pangalaenu lühiajaline osa Lühiajalised võlakohustused kokku

3 3 109 3 112

0 3 109 3 109

Pikaajalised võlakohustused Kapitalirendi kohustuse pikaajaline osa Pikaajalise pangalaenu pikaajaline osa Muud võlakohustused Pikaajalised võlakohustused kokku

15 3 886 12 3 913

0 6 217 14 6 231

Võlakohustused kokku

7 025

9 340

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

17


(tuhandetes eurodes)

Olympic Entertainment Group AS

Lisa 8 Omakapital 27. mail 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine ja ümberarvestamine eurodesse 5. mail 2011. a toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus oli 90 797 703 eurot, mis on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. 18. augustil 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 5. mail 2011. a toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 81 717 932,70 eurot, mis on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,54 eurot. Esimene väljamakse aktsionäridele seoses aktsia nimiväärtuse vähendamisest tulenenud väljamaksetest toimus 29. augustil 2011 summas 5 919 478,35 eurot ning teise osa väljamakse toimub 21. novembril 2011 summas 9 079 770,30 eurot.

Aruandeperioodi puhaskasum Keskmine aktsiate arv (tuhandetes) Tava kasum aktsia kohta (euro senti) Lahustatud kasum aktsia kohta (euro senti)

III kv 2011 5 606 151 329

III kv 2010 2 205 151 060

9 k 2011 10 034 151 329

9 k 2010 1 102 151 021

3,7 3,7

1,5 1,5

6,6 6,6

0,7 0,7

Tava kasumi arvutamisel aktsia kohta on aluseks võetud emaettevõtte aktsionäridele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum ja lihtaktsiate kaalutud keskmine arv.

2011. aastal sõlmiti optsioonilepingud Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse liikmete ning Kontserni juhtivtöötajatega. Juhatuse liige saab sõlmitud optsioonilepingu alusel kuni optsiooniprogrammi lõpuni märkida kokku kuni 70 000 Olympic Entertainment Group AS-i aktsiat; kontserni juhtivtöötajatega sõlmitud optsioonilepingute alusel märgitavate aktsiate arvud on individuaalselt erinevad. Aktsiate täpne arv, mida iga juhatuse liige ja töötaja saab märkida sõltub Kontserni finantseesmärkide ning iga juhatuse liikme ja töötaja valdkonnaga seotud eesmärkide täitmisest. Optsiooni omandajal on õigus märkida aktsiaid alates 1. juulist 2014. Kogu aktsiaoptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 1. september 2014.

Lisa 9 Segmendiaruandlus Kontserni segmendid on määratletud lähtuvalt emaettevõtte juhatuse poolt jälgitavatest ja analüüsitavatest aruannetest. Finantstulemusi jälgitakse geograafiliste piirkondade lõikes. Ärisegmendi tulemust hinnatakse kontsernivälise müügitulu ja ärikasumi alusel. Seisuga 30. september 2011 osutas Kontsern teenuseid Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Slovakkias ja Valgevenes. Kõik segmendid saavad enamuse oma tulust hasartmängutehingutest. Lisaks tegeleb Eesti segment hotellindusega. Kontserni segmentide vahelised tehingud on juhtkonna hinnangul toimunud turuhindades ja -tingimustel.

III kv 2011 Hasartmängutulud Müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus Ärikasum kokku

Eesti 7 380 860 -15 8 225 42 8 267

Läti 7 155 673 0 7 828 1 7 829

Leedu 4 772 385 0 5 157 0 5 157

Poola 6 085 113 -1 6 197 385 6 582

Slovakkia Valgevene 2 528 741 209 58 0 0 2 737 799 0 4 2 737 803

-7 391 -916

-5 023 -707

-4 153 -524

-5 914 -696

-2 505 -264

-654 -133

-25 640 -3 240

876

2 806

1 004

668

232

149

5 735

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

Kokku 28 661 2 298 -16 30 943 432 31 375

18


(tuhandetes eurodes)

III kv 2010 Hasartmängutulud Müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku

Olympic Entertainment Group AS

Eesti 6 633 731 -34 7 330 62 7 392

Läti 5 490 566 -21 6 035 64 6 099

Leedu 4 034 254 -1 4 287 1 4 288

Poola 6 573 103 -7 6 669 19 6 688

-6 923 -1 082

-4 939 -1 031

-3 805 -534

-6 689 -873

-1 934 -220

-814 -226

-25 104 -3 966

469

1 160

483

-1

259

20

2 390

9 kuud 2011 Hasartmängutulud Müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku

Eesti 19 809 2 242 -118 21 933 2 016 23 949

Läti 19 317 1 787 0 21 104 12 21 116

Leedu 12 932 990 -8 13 914 41 13 955

Poola 19 811 370 -3 20 178 2 369 22 547

Slovakkia Valgevene 7 553 2 289 683 170 0 0 8 236 2 459 1 4 8 237 2 463

Kokku 81 711 6 242 -129 87 824 4 443 92 267

Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus

-20 757 -2 941

-15 056 -2 502

-12 140 -1 531

-20 632 -2 752

-7 377 -778

-2 400 -527

-78 362 -11 031

3 192

6 060

1 815

1 915

860

63

13 905

9 kuud 2010 Hasartmängutulud Müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku

Eesti 18 229 1 917 -121 20 025 224 20 249

Läti 15 870 1 429 -21 17 278 116 17 394

Leedu 12 060 747 -3 12 804 2 12 806

Poola 19 576 348 -9 19 915 65 19 980

Slovakkia Valgevene 5 745 2 082 596 140 0 0 6 341 2 222 0 52 6 341 2 274

Kokku 73 562 5 177 -154 78 585 459 79 044

Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus

-19 949 -3 372

-14 683 -3 104

-12 007 -1 669

-21 018 -3 300

-5 735 -628

-2 373 -674

-75 765 -12 747

300

2 711

799

-1 038

606

-99

3 279

Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus Ärikasum (-kahjum) kokku

Ärikasum kokku

Ärikasum (-kahjum) kokku

Slovakkia Valgevene 2 021 785 172 44 0 0 2 193 829 0 5 2 193 834

Kokku 25 536 1 870 -63 27 343 151 27 494

Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega Konsolideeritud vahearuande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: a) b) c)

olulist mõju omavaid aktsionäre; tegev- ja kõrgemat juhtkonda; eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Kaupade ja teenuste ostud Olulist mõju omavad aktsionärid Kokku

9 k 2011 55 55

9 k 2010 58 58

Nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega seisuga 30.09.2011 ja 31.12.2010 puuduvad.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestati hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 2011. aasta 9 kuu eest 263 tuhat eurot, 2010. aasta 9 kuu eest 241 tuhat eurot.

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

19


Olympic Entertainment Group AS

Juhatuse allkirjad 2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele Juhatus on koostanud Olympic Entertainment Group AS-i 30. septembril 2011 l천ppenud 2011. aasta III kvartali ja 9 kuu tegevusaruande ja konsolideeritud raamatupidamise vahearuande.

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)

20

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata)  

2011. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Olympic Entertainment Group AS Aruandeperioodi...