Page 1

Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


Ärinimi

Olympic Entertainment Group AS

Äriregistri kood

10592898

Aadress

Pronksi 19, Tallinn 10124

Telefon

+372 6 671 250

Faks

+372 6 671 270

E-mail

info@ocg.ee

Veebilehekülg

www.olympic-casino.com

Majandusaasta algus

1. jaanuar 2007

Aruandeperioodi lõpp

31. märts 2007

Tegevjuht

Armin Karu

Audiitor

KPMG Baltics AS


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Sisukord TEGEVUSARUANNE ..................................................................................................................................... 4 Raamatupidamise vahearuanne ......................................................................................................................... 9 Juhatuse kinnitus vahearuandele ....................................................................................................................... 9 Konsolideeritud bilanss ................................................................................................................................... 10 Konsolideeritud kasumiaruanne ...................................................................................................................... 13 Konsolideeritud rahavoogude aruanne ............................................................................................................ 15 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne .............................................................................................. 17 Vahearuande lisad ........................................................................................................................................... 18 Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest ......................................................................... 18 Lisa 2. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara .................................................................... 19 Lisa 3. Immateriaalne põhivara.............................................................................................................. 19 Lisa 4. Puhaskasum aktsia kohta............................................................................................................ 20 Lisa 5. Segmendiaruandlus .................................................................................................................... 20 Lisa 6. Tütarettevõtted ........................................................................................................................... 23 Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega ..................................................................................................... 25

3


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne TEGEVUSARUANNE Ettevõtte lühitutvustus Olympic Entertainment Group AS (edaspidi nimetatud ka „Grupp”) on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning Grupi majandustegevus areneb kiiresti ka Ukrainas ja Valgevenes. Käesoleva aasta aprillis omandati kasiinoettevõte ka Poolas, sõlmiti leping kasiino opereerimise alustamiseks ning varade soetamiseks Rumeenias ja asutati tütarettevõte Slovakkias. Olympic Entertainment Group AS on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23.oktoobrist 2006. Ettevõtte peakontor asub Tallinnas, Pronksi 19. Grupp opereerib mänguautomaadikasiinosid ja mängulauakasiinosid, samuti kasiinobaare enamikus tütarettevõtete kasiinodes. Seisuga 31.märts 2007 kuulus Gruppi kokku 82 kasiinot ning Grupp andis 5 riigis tööd 2 406 töötajale. Vahearuande avaldamise kuupäeval 21.mail 2007 opereeris Grupp 7 riigis kokku juba 105 kasiinot, nendest 35 kasiinot Eestis, 38 kasiinot Lätis, 10 kasiinot Leedus, 10 kasiinot Ukrainas, 2 kasiinot Valgevenes, 7 kasiinot Poolas ning 3 kasiinot Rumeenias. Grupp on kindlaks turuliidriks Eestis ja Leedus ning omab suuruselt teist turuosa Läti kasiinoturul. Ukraina ja Valgevene tütarettevõtted keskenduvad kohaliku turuosa saavutamisele ja laiendamisele. Olympic Entertainment Group AS on kontserni põhivaldusühing, mille kaudu toimub Grupi tegevuse strateegiline juhtimine ja finantseerimine. Kohalike kasiinode tegevust juhivad kohalikud tütarettevõtted, mille hulka kuuluvad Olympic Casino Eesti AS Eestis, Olympic Casino Latvia SIA ja Baltic Gaming AS Lätis, Olympic Casino Group Baltija UAB Leedus, Olympic Casino Ukraine TOB Ukrainas, Olympic Casino Bel IP Valgevenes, Casino Polonia-Wroclaw Sp. z o.o. Poolas ja Olympic Casino Bucharest SRL Rumeenias. Eestis, Lätis ja Leedus on Grupi kõrvaltegevused (nagu näiteks hotelli opereerimine Tallinnas ja kasiinobaaride majandamine) kasiinotegevusest eraldatud ning neid teostavad vastavad spetsialiseerunud juriidilised isikud. Grupi ettevõtete täpne nimekiri on toodud vahearuande lisas 6. Grupi kasiinoettevõtted tegutsevad kaubamärgi Olympic Casino all, välja arvatud 2005. aasta lõpus omandatud Läti tütarettevõte Baltic Gaming AS, mis opereerib osasid kasiinosid veel Bumerangs kaubamärgi all ning Casino Polonia-Wroclaw Sp. z o.o., mille lähinädalatel avatav uusim kasiino alustab tegevust juba Olympic Casino kaubamärgi all, kuid teised kasiinod kasutavad veel Casino Polonia kaubamärki. Samuti ei ole Olympic Casino kaubamärk veel kasutusel hiljuti omandatud Kristiine Kasiinos. Olympic Casino’de töökorraldus Eesti, Lätis ja Leedus on vastavuses rahvusvahelise kvaliteedistandardi ISO 9001 nõuetega (Eestis alates 1998. aastast, Lätis ja Leedus alates 2004. aastast). Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 3 kuud 2007 2007. aasta esimeses pooles on Grupi selgeks prioriteediks olnud kontserni tegevuse agressiivne laienemine vastavalt ettevõtte visioonile ja strateegiale. Laienemine ja Grupi äritegevus on kulgenud vastavalt püstitatud eesmärkidele ning plaanidele. Käesoleva aasta esimese kvartali ärituludes ning ärikasumis ei kajastu soetatud ettevõtete näitajad, kuid laienemine on suurendanud emaettevõtte esimese kvartali tegevuskulusid. Käesoleva aasta märtsis asutas Olympic Entertainment Group AS tütarettevõtte Olympic Casino Bucharest SRL (OCB) Rumeenias ning 12. aprillil allkirjastas OCB lepingu Rumeenia kasiinooperaatori Empire International Game World´i vara omandamiseks. Lepingu alusel omandab OCB kolm kasiinot Rumeenia pealinnas Bukarestis. Aprilli alguses viis Grupp lõpule Kristiine Kasiino aktsiate ja Casinova osa ostutehingu. Omandamise eesmärgiks on soov laiendada Grupi tegevust ning kindlustada oma positsiooni Eesti hasartmänguturul. 2007. aasta aprillis asutas Grupp tütarettevõtte Slovakkias. Tegemist on esimese sammuga valmistamaks ette Grupi sisenemist sealsele hasartmänguturgudele.

4


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Aprilli lõpus viis Grupp lõpule tehingu 80% Casino Polonia-Wroclaw Sp. z o.o. (CP) aktsiate omandamiseks. Käesoleva aasta mai kuus avab CP uue kasiino Hiltoni hotellis Varssavis, investeerides sellesse ligi 110 miljonit krooni (7 miljonit eurot). Avatav Olympic Casino Sunrise on Poola suurim kasiino 1500 ruutmeetri suuruses kasiinos on 100 mänguautomaati ning 20 mängulauda. Tulenevalt edukast geograafilisest laienemisest ning ärimahtude kasvust olemasolevatel turgudel prognoosib Grupp 2007. aasta teise kvartali ärituludeks 638 miljonit krooni (40,8 miljonit eurot) ning ärikasumiks 123 miljonit krooni (7,9 miljonit eurot). Võrreldes 2006. aasta sama perioodiga on äritulude ja ärikasumi kasvu prognoosid vastavalt 70% ja 69%. Esimese poolaasta prognoositavad äritulud kokku on 1,1 miljardit krooni (70,3 miljonit eurot) ning ärikasum 211 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot). Grupi 2007. aasta kogutuludeks prognoosib ettevõte 2,67 miljardit krooni (170,5 miljonit eurot) ning aasta ärikasumiks 595 miljonit krooni (38,0 miljonit eurot). Aastane äritulude kasv on vastavalt prognoosile 60% ning ärikasum kasv 34%. 2007. aasta I kvartali tulemuste lühikokkuvõte: Äritulud: 461,1 miljonit krooni (aastane muutus +32%) Ärikasum: 87,4 miljonit krooni (aastane muutus -17%) Ärirentaablus*: 19,0% (3 kuud 2006 30,1%) Kasum enne makse: 96,9 miljonit krooni (aastane muutus -5%) Puhaskasum **: 82,7 miljonit krooni (aastane muutus -12%) Puhasrentaablus***: 17,9% (3 kuud 2006 26,9%) * Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud ** Puhaskasum enne vähemusosalust *** Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud 1 EUR = 15,6466 EEK Grupi 2007. aasta 1.kvartali konsolideeritud äritulud olid 461,1 miljonit krooni (29,5 miljonit eurot) suurenedes eelmise aastaga võrreldes 32%. Grupi ärikasum ulatus käesoleva aasta 3 kuuga 87,4 miljoni kroonini (5,6 miljonit eurot). Kasumi kahanemine oli paljuski seotud ühekordsete kuludega, millest 6 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) moodustasid Grupi agressiivse laienemispoliitika elluviimisega seotud tegevuskulud ehk sisenemine Poola hasartmänguturule, Kristiine Kasiino ost ja ettevalmistused seoses teiste uute turgudega (Rumeenia, Slovakkia) ning 14 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) grupi juhatuse liikmetele ja võtmetöötajatele väljastatud optsioonide maksud . Grupi 1.kvartali auditeerimata puhaskasumiks kujunes aruandeperioodil 82,7 miljonit krooni (5,3 miljonit eurot), millest emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa moodustas 79,3 miljonit krooni (5,1 miljonit eurot). Esimese kvartali ärirentaablus oli 19,0% ja puhasrentaablus 17,9%. Äritulude kasvule on kaasa aidanud tulude kasv enamuses Grupi olemasolevates kasiinodes ning uute kasiinode avamine 2006. aastal ja 2007. aasta esimestel kuudel. Oluline mõju Grupi äritulude kasvule tuleneb Balti riikide suurima Olympic Voodoo Casino avamisest möödunud aasta mai kuus. Jätkuvalt andis enamuse ehk 94% Grupi 2007. aasta 3 kuu konsolideeritud ärituludest hasartmängutulu, muud tulud moodustasid 6%. Tulude jaotus geograafiliste segmentide lõikes (tuhandetes kroonides): Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene KOKKU

1. kv 2007 Osakaal 1. kv 2006 Osakaal Tulude kasv 176 307 38,2% 139 227 39,9% 26,6% 155 847 33,8% 105 367 30,2% 47,9% 95 515 20,7% 88 319 25,3% 8,1% 31 893 6,9% 16 377 4,6% 94,7% 1 501 0,4% 461 063 100% 349 290 100% 32,0%

1 EUR = 15,6466 EEK 5


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Jätkuvalt on suurima osakaaluga Grupi tuludest Eesti, oluliselt on suurenenud Läti ja Ukraina osakaal. Neis riikides on ka tulude kasv olnud aastaga kõige kiirem. Leedu osakaalu vähenemine tuludes ning Grupi keskmisest kasvust aeglasem kasv on seotud Kaunase esinduskasiino ajutise sulgemisega seoses renoveerimistöödega hotellis, kus kasiino asub ning Grupi investeeringute suunamisega kiiresti arenevatele turgudele Ukrainas ja Poolas. Grupi 2007. aasta 3 kuu konsolideeritud tegevuskulud kasvasid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 53% ning moodustasid 373,7 miljonit krooni (23,9 miljonit eurot), 2006. aasta 3 kuu tegevuskulude maht oli 244,2 miljonit krooni (15,6 miljonit eurot). Kõige suurema osa Grupi kuludest moodustavad endiselt personalikulud, mis ulatusid 119,2 miljoni kroonini (7,6 miljonit eurot), sellele järgnevad amortisatsioonikulud 47,2 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot), hasartmängumaksude ja tegevuslitsentside kulud 44,9 miljonit krooni (2,9 miljonit eurot), marketingikulud 34,3 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot), hoonete rendikulu 28,9 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot). Hasartmängumaksude, marketingi ja rendikulud sisalduvad kasumiaruandes kulude real "Mitmesugused tegevuskulud". Tegevuskulude kasv on seotud eelkõige ettevõtte tegevuse kiire laienemise ja tulude kasvuga. Absoluutnumbrina kasvasid kõige enam personalikulud, kokku 39,8 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot), protsentuaalne kasv oli 50%. Personalikulude kasvamine on tingitud ettevõtte kiirest kasvust ja uute kasiinode avamisest (mis on personalikulude suurenemise peamine põhjus) ning samuti süvenevast konkurentsist tööjõuturul ja sellest tingitud palkade kasvust. Palkade korrigeerimine toimus aasta alguses ning järgmistel perioodidel ei ole palkade olulist kasvu ette näha. Hasartmängumaksu kulude suurenemine on seotud eelkõige uute kasiinode avamisega ja aasta alguses tõusnud Läti maksumääradega. Amortisatsioonikulude suurenemise on kaasa toonud investeeringud uutesse kasiinodesse ning mänguseadmetesse ja infotehnoloogiasse. Hoonete rendikulude kasvu põhjuseks on samuti uute kasiinode avamine. Marketingikulude suurenemine on seotud peamiselt käibe kasvust tulenevast klientide boonuspunktide, Jackpot' i kulude kasvuga ning uute kasiinode turunduskuludega. Bilanss ja investeeringud 31.03.2007 seisuga oli Olympic Entertainment Group AS-i konsolideeritud bilansimaht 2 388,5 miljonit krooni (152,7 miljonit eurot), mis on kasvanud 3% võrreldes möödunud aasta lõpu seisuga (2 309,2 miljonit krooni ehk 147,6 miljonit eurot). Käibevarad moodustasid varadest 1 272,7 miljonit krooni (81,4 miljonit eurot) ehk 53% kogu varadest. Põhivarade maht oli 1 115,8 miljonit krooni (71,3 miljonit eurot) ehk 47% bilansimahust. Grupi kohustused olid kokku 236,1 miljonit krooni (15,1 miljonit eurot) ning ettevõtte konsolideeritud omakapital kasvas 2 152,4 miljoni kroonini (137,6 miljonit eurot). Grupi investeeringud ulatusid 2007. aasta esimesel 3 kuul kokku 99,3 miljoni kroonini (6,3 miljonit eurot). 19,2 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) investeeriti rendipindade rekonstrueerimisse, investeeringud seadmetesse moodustasid 39,2 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot), 31,1 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) olid investeeringud muudesse põhivaradesse. Ettemaksed materiaalse põhivara eest vahearuande bilansipäeva seisuga moodustasid 9,5 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). Tarkvaralitsentsidesse ja immateriaalsesse põhivarasse investeeriti 0,3 miljonit krooni (0,02 miljon eurot). Personal Uute kasiinode avamisest tulenevalt kasvas Grupi personali arv aastaga ligi 17% ja ulatus 31.03.2007 seisuga 2 406 töötajani (31.03.2006: 2 066 töötajat). Grupi Eesti ettevõtetes töötas märtsi lõpus 630 inimest ja väljaspool Eestit kokku 1 776 töötajat (sh. Lätis 867, Leedus 671, Ukrainas 188 ja Valgevenes 50). 2007. aasta 3 kuu eest arvestati Grupi töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 119,2 miljonit krooni (7,6 miljonit eurot), möödunud aasta sama perioodi vastav number 79,4 miljonit krooni (5,1 miljonit eurot).

6


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Kasiinoettevõtete tulemused 2007. aasta märtsi lõpu seisuga oli Grupis kokku 82 kasiinot, üldpinnaga 23 169 m2. Eelmisel aastal samal ajal oli Grupi kasiinode arv 70 ja kasiinode üldpind oli kokku 18 616 m2. Kasiinode arv riikide lõikes: 31.03.2007 Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene KOKKU

31.03.2006

24 38 10 9 1 82

18 39 8 5 0 70

OLYMPIC CASINO EESTI AS 2007. aasta esimestel tundidel avati uus kasiino Tallinnas Marja kaupluse kõrval ning 3. veebruaril avas uksed Olympic Casino Eesti AS (OCE) 24. kasiino Järve keskuses, mis on Eesti suurim automaadikasiino (386 m2). 2007. aasta märtsi lõpus tegutses Eestis Olympic Casino kaubamärgi all 24 kasiinot (neist 6 väljaspool Tallinna), milles oli kokku 952 mänguautomaati ja 19 mängulauda. Koos 9. aprillil 2007 lõplikult omandatud Kristiine Kasiino AS kasiinodega kasvas Grupi kasiinode arv Eestis 35-ni ning mänguautomaatide arv 1 237-ni. OCE 2007. aasta 3 kuu müügitulu kasvas 165,3 miljoni kroonini (10,6 miljonit eurot) sh hasartmängutulud 163,4 miljonit krooni (10,4 miljonit eurot), mis teeb müügitulude aastaseks kasvuks 13% ja hasartmängutulude kasvuks 28%. OCE puhaskasum kasvas üle 10% ja ulatus 66,5 miljoni kroonini (4,3 miljonit eurot). Kasumi suurenemine saavutati läbi olemasolevate kasiinode tulude kasvu ning lisandunud tuludele uutest kasiinodest. OLYMPIC CASINO LATVIA SIA Olympic Casino Latvia SIA (OCL) 2007. aasta üheks prioriteediks on enamuse Baltic Gaming AS (BG) kasiinode viimine Olympic Casino kaubamärgi alla (väiksemad jätkavad Bumerangs kaubamärgi all) ning kahe ettevõtte juriidiline ühendamine. Käesoleva aasta esimeses kvartalis uusi kasiinosid ei avatud, kuid Olympic Casino standarditele vastavaks muudeti 2 endist BG kasiinot Ventspilsis. 2007. aasta märtsi lõpus opereeris OCL kokku 10 kasiinot 461 mänguautomaadiga ja 39 mängulauaga. OCL 2007. aasta esimese kvartali müügitulu oli kokku 107,3 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot), mis on 2,5 korda rohkem kui aasta tagasi. Antud perioodi puhaskasumiks kujunes 22,1 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot), mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 2,0 korda. Tulude ja kasumi hüppeline kasv saavutati tänu 2006. aasta mai lõpus opereerimist alustanud Balti riikide suurimale Olympic Voodoo Casino’le ning tulude kasvule enamuses olemasolevates kasiinodes. BALTIC GAMING AS BG opereeris 2007. aasta märtsi lõpus 28-t kasiinot Riias ja erinevates Läti linnades ning nendes kasiinodes oli kokku 734 mänguautomaati). BG 2007. aasta 3 kuu müügitulud olid 41,0 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot)ja puhaskasum samal perioodil oli 1,3 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Eelmise aasta samal perioodil olid müügitulud 54,4 miljonit krooni (3,5 miljonit eurot) ja puhaskasum 14,0 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). 2007. aasta esimese kvartali tulemuste võrdluses 2006. aasta sama perioodi tulemustega oli suurimaks mõjutajaks Voodoo Tower kasiino ning 4 automaadikasiino opereerimise üleminek OCL-le. See vähendas nii BG käivet kui kasumit. 7


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA UAB Olympic Casino Group Baltija UAB (OCGB) 2007. aasta 3 kuu jooksul uusi kasiinosid ei avanud. Alates 1. märtsist suleti hotelli renoveerimistööde tõttu pooleks aastaks OCGB Kaunase esinduskasiino. 2007. aasta märtsi lõpus tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 10 kasiinot (arvestades ka ajutiselt renoveerimiseks suletud Kaunase kasiinot) 398 mänguautomaadiga ja 61 mängulauaga. OCGB lõpetas aruandlusperioodi müügituluga 90,8 miljonit krooni (5,8 miljonit eurot), mis on 6,2% suurem kui möödunud aasta 3 kuu müügitulu. Võrreldes 2006. aasta 3 kuuga kahanes puhaskasum 47% ulatudes 13,6 miljoni kroonini (0,9 miljonit eurot). Puhaskasumi kahanemine tulenes peamiselt marketingi ja amortisatsioonikulude kasvust ning Kaunase kasiino sulgemisega seotud tulude vähenemisest (kasiino töö oli hotelli remondi tõttu häiritud ka enne ajutist sulgemist). OLYMPIC CASINO UKRAINE TOV Olympic Casino Ukraine TOV (OCU) üheksas kasiino avati 2007. aasta jaanuari keskel Sofievsky tänaval. Kõik OCU kasiinod asuvad Kiievis ning nendes oli 2007. aasta märtsi lõpus kokku 442 mänguautomaati. OCU 10. kasiino avati selle aasta aprilli lõpus ning see asub Kiievi ühe suurima ja peamise tänava Prospekt Pobedõ ääres. OCU lõpetas 2007. aasta 3 kuud müügituluga 31,9 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) suurendades tulusid ligi 2 korda. OCU teenis kasumit selle aasta 3 kuuga 2,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) puhaskasumit, 2006. aasta sama perioodi kasum oli 1,6 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Kasumi kasv tulenes tulude kasvust nii juba pikemalt avatud kui 2006. aasta teises pooles avatud kasiinodes. OLYMPIC CASINO BEL IP 2005. aasta juulis asutatud Olympic Casino Bel IP avas oma esimese kasiino 2006. aasta augusti keskel. Teine mänguautomaadi kasiino avati 9.mail 2007 ning see asub Minskis Pritõtskovo rajoonis. Lisaks kahele avatud kasiinole on Valgevenes valmimisjärgus veel kolm Olympic Casinot. 2007. aasta 3 kuu müügitulud olid 1,5 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) ning järgmiste kasiinode avamiseks vajalikud ettevalmistustööd tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes 2007. aasta 3 kuu kahjumiks -5,2 miljonit krooni (-0,3 miljonit eurot). Kontserni põhilised arvnäitajad 3 kuud 2007 3 kuud 2006

Muutus

Äritulud (miljon krooni) EBITDA (miljon krooni) Ärikasum (miljon krooni) Puhaskasum (miljon krooni) EBITDA marginaal Ärirentaablus Puhasrentaablus Omakapitali suhtarv

32,0% 0,0% -16,9% -12,0% -24,3% -37,0% -33,4% 36,2%

461,1 134,6 87,4 82,7 29,2% 19,0% 17,9% 90,1%

349,3 134,0 105,1 94,0 38,5% 30,1% 26,9% 66,1%

Suhtarvude valemid o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku 1 EUR = 15,6466 EEK

8


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Raamatupidamise vahearuanne Juhatuse kinnitus vahearuandele Olympic Entertainment Group AS juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 9 kuni 24 esitatud Olympic Entertainment Group AS konsolideeritud auditeerimata 2007. aasta 1. kvartali vahearuande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et: konsolideeritud vahearuande koostamisel rakendatud põhimõtted on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga (IFRS) IAS 34 Vahearuandlus, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt; konsolideeritud auditeerimata vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid; kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud konsolideeritud vahearuande valmimise kuupäevani 21. mai 2007, on konsolideeritud vahearuandes arvesse võetud ja esitatud; Olympic Entertainment Group AS ja selle tütarettevõtted (va likvideerimisel olevad tütarettevõtted Nordic Gaming AS ja Viking Services OÜ) on jätkuvalt tegutsevad.

21. mai 2007

9


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud bilanss VARAD (tuhandetes EEK) Käibevara Raha ja pangakontod Nõuded ostjate vastu Muud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara Muud finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EEK) KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele Tulumaksukohustus Muud maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

Lisa

2 2 3

31.03.07

31.12.06

1 180 024 6 523 56 914 6 922 22 340 1 272 722

1 234 658 7 181 41 902 6 388 10 507 1 300 637

3 313 18 277 102 225 31 819 819 224 140 922 1 115 780 2 388 502

3 204 18 311 42 554 31 819 770 471 142 206 1 008 564 2 309 201

31.03.07

31.12.06

139 16 110 80 411 26 978 30 852 47 556 20 198 222 244

174 15 340 97 139 20 304 30 330 43 515 16 213 223 015

13 863 0 13 863 236 107

12 182 991 13 173 236 188

754 000 968 800 4 -5 514 394 641 2 111 931 40 464 2 152 395 2 388 502

754 000 968 800 4 -2 217 315 308 2 035 896 37 118 2 073 013 2 309 201

10


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud bilanss VARAD (tuhandetes EUR) Käibevara Raha ja pangakontod Nõuded ostjate vastu Muud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksunõue Muud aktsiad ja väärtpaberid Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EUR) KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele Tulumaksukohustus Maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

Lisa

2 2 3

31.03.07

31.12.06

75 417 417 3 637 442 1 428 81 342

78 909 459 2 678 408 672 83 126

212 1 168 6 533 2 034 52 358 9 007 71 311 152 653

205 1 170 2 720 2 034 49 242 9 089 64 459 147 585

31.03.07

31.12.06

9 1 030 5 139 1 724 1 972 3 039 1 291 14 204

11 980 6 208 1 298 1 938 2 781 1 036 14 253

886 0 886 15 090

779 63 842 15 095

48 189 61 918 0 -352 25 222 134 977 2 586 137 563 152 653

48 189 61 918 0 -142 20 152 130 117 2 372 132 490 147 585

11


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes EEK) Äritulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku

Lisa

1. kvartal 2007

1. kvartal 2006

459 738 1 325 461 063

347 462 1 828 349 290

-11 144 -195 603 -119 222 -47 172 -513 -373 654

-10 498 -124 452 -79 415 -29 489 -308 -244 162

Ärikasum

87 409

105 129

Finantstulud ja -kulud Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Finantstulud ja -kulud kokku

12 932 -4 -3 392 9 536

781 -2 828 -909 -2 956

Kasum majandustegevusest

96 945

102 173

-14 265 82 679 3 346 79 333

-8 176 93 997 3 018 90 979

1,05 1,05

1,52 1,52

Ärikulud Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Muud ärikulud Ärikulud kokku

Tulumaksukulu PERIOODI PUHASKASUM Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Tava kasum aktsia kohta (EEK) Lahustatud kasum aktsia kohta (EEK)

4 4

12


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes EUR) Äritulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku

Lisa

1. kvartal 2007

1. kvartal 2006

29 383 85 29 467

22 207 117 22 324

-712 -12 501 -7 620 -3 015 -33 -23 881

-671 -7 954 -5 076 -1 885 -20 -15 605

5 586

6 719

826 0 -217 609

50 -181 -58 -189

Kasum majandustegevusest

6 196

6 530

Tulumaksukulu PERIOODI PUHASKASUM Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist

-912 5 284 214 5 070

-523 6 007 193 5 815

0,07 0,07

0,10 0,10

Ärikulud Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum Finantstulud ja -kulud Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Finantstulud ja -kulud kokku

Tava kasum aktsia kohta (EUR) Lahustatud kasum aktsia kohta (EUR)

4 4

13


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisa

1. kvartal 2007

1. kvartal 2006

82 679

93 997

47 172 -53 -9 536 -22 445 -11 833 81 -4 -2 288 83 773

29 489 0 2 956 -12 219 5 323 4 937 -261 0 124 221

-89 181 21 0 0 -156 -57 736 2 9 013 -138 037

-70 016 0 0 13 916 0 0 0 356 -55 744

0 0 -47 -47 -54 310

226 876 -227 751 -62 -936 67 540

Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju

-54 310 1 234 658 -324

67 540 184 564 -33

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

1 180 024

252 071

(tuhandetes EEK) Rahavood äritegevusest Puhaskasum Korrigeerimised Põhivara kulum Kasum põhivara müügist ja maha kandmisest Neto muud finantstulud ja kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist Kinnisvarainvesteeringute soetamine Laekunud finantsinvesteeringute müügist Tütarettevõtte soetamine Antud laenud Antud laenude tagasimaksed Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU

2;3

14


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisa

1. kvartal 2007

1. kvartal 2006

5 284

6 007

3 015 -3 -609 -1 435 -756 5 0 -146 5 354

1 885 0 189 -781 340 316 -17 0 7 939

Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist Kinnisvarainvesteeringute soetamine Laekunud finantsinvesteeringute müügist Tütarettevõtte soetamine Antud laenud Antud laenude tagasimaksed Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest

-5 700 1 0 0 -10 -3 690 0 576 -8 822

-4 475 0 0 889 0 0 0 23 -3 563

Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU

0 0 -3 -3 -3 471

14 500 -14 556 -4 -60 4 317

Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju

-3 471 78 909 -21

4 317 11 796 -2

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

75 417

16 110

(tuhandetes EUR) Rahavood äritegevusest Puhaskasum Korrigeerimised Põhivara kulum Kasum põhivara müügist ja maha kandmisest Neto muud finantstulud ja kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest

2; 3

15


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (tuhandetes EEK)

Saldo 31.12.2005 Aruandeperioodi kasum Valuutakursside muutuste mõju Aruandeperioodi kajastatud kasum kokku Saldo 31.03.2006

Aktsia- kapital 40 0 0 0 40

Saldo 31.12.2006 Aruandeperioodi kasum Valuutakursside muutuste mõju Aruandeperioodi kajastatud kasum kokku Saldo 31.03.2007

754 000 0 0 0 754 000

(tuhandetes EUR)

Saldo 31.12.2005 Aruandeperioodi kasum Valuutakursside muutuste mõju Aruandeperioodi kajastatud kasum kokku Saldo 31.03.2006

Aktsia- kapital 3 0 0 0 3

Saldo 31.12.2006 Aruandeperioodi kasum Valuutakursside muutuste mõju Aruandeperioodi kajastatud kasum kokku Saldo 31.03.2007

48 189 0 0 0 48 189

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Kohustuslik Realiseerimata Jaotamata Ülekurss reservkapital kursivahe kasum 25 598 4 2 074 546 469 0 0 0 90 979 0 0 384 0 0 0 384 90 979 25 598 4 2 458 637 448

Kokku 574 185 90 979 384 91 363 665 548

Vähemusosalus 21 655 3 018 0 3 018 24 673

Kokku 595 839 93 997 384 94 381 690 220

315 308 79 333 0 79 333 394 641

2 035 896 79 333 -3 297 76 036 2 111 931

37 118 3 346 0 3 346 40 464

2 073 013 82 679 -3 297 79 382 2 152 395

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Kohustuslik Realiseerimata Jaotamata reservkapital kursivahe kasum Ülekurss 1 636 0 133 34 926 0 0 0 5 815 0 0 25 0 0 0 25 5 815 1 636 0 157 40 740

Kokku 36 697 5 815 25 5 839 42 536

Vähemusosalus 1 384 193 0 193 1 577

Kokku 38 081 6 008 25 6 032 44 113

130 117 5 070 -211 4 860 134 977

2 372 214 0 214 2 586

132 490 5 284 -211 5 073 137 563

968 800 0 0 0 968 800

61 918 0 0 0 61 918

4 0 0 0 4

0 0 0 0 0

-2 217 0 -3 297 -3 297 -5 514

-142 0 -211 -211 -352

20 152 5 070 0 5 070 25 222

16


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Vahearuande lisad Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest Olympic Entertainment Group AS (edaspidi „Ettevõte”) on 15. novembril 1999 Eestis registreeritud äriühing. Ettevõtte 31. märtsil 2007 lõppenud arvestusperioodi kohta koostatud lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab Ettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi koos „Grupp”). Grupi 31. detsembril 2006 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande saab Ettevõtte peakontorist Tallinnas, Pronksi 19 ja ettevõtte koduleheküljelt www.olympic-casino.com. Vastavuse kinnitus Käesolev lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 „Vahearuandlus”. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus aastaaruandes, mistõttu seda tuleb lugeda koos Grupi 31.detsembril 2006 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega. Juhatus kiitis käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande avalikustamise heaks 21. mail 2007. Koostamise alused Grupp on käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendanud samu arvestuspõhimõtteid, mida rakendas 31. detsembril 2006 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Ettevõtte arvestusvaluuta ja aruandlusvaluuta on Eesti kroon (EEK). Käesolevas aruandes on nii põhiaruanded kui lisad näidatud paralleelselt nii tuhandetes Eesti kroonides kui tuhandetes eurodes. Aruannete näitajad on Eurodesse ümberarvutatud Eesti Panga kursiga 15,6466. Hinnangute kasutamine Raamatupidamise vahearuande koostamisel peab juhtkond kujundama arvamusi, andma hinnanguid ja tegema otsuseid, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ja varade ja kohustuste ning tulude ja kulude väärtusi. Tegelikud tulemused võivad hinnangutest erineda. Raamatupidamislikud hinnangud ja nende aluseks olevad eeldused vaadatakse perioodiliselt üle. Hinnangute korrigeerimise mõju kajastatakse perioodil, mil korrigeerimine toimub, ja tulevastel perioodidel, mida muutus mõjutab. Käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuande koostamisel on lähtutud samadest juhtkonna hinnangutest, mida kasutati 31. detsembril 2006 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel. Muutunud ei ole ka hinnangute ebamäärasuse peamised põhjused.

17


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 2. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara

(tuhandetes EEK) Jääkväärtus 31.12.2006 Soetamine Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Jääkväärtus 31.03.2007

(tuhandetes EUR) Jääkväärtus 31.12.2006 Soetamine Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Jääkväärtus 31.03.2007

Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara 770 471 31 819 0 98 965 0 -609 0 -45 957 0 0 31 819

Kokku 802 290 98 965 -609 -45 957

459 -4 105 819 224

459 -4 105 851 043

Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara 2 034 49 242 0 6 325 0 -39 0 -2 937

Kokku 51 276 6 325 -39 -2 937

0 0 2 034

29 -262 52 358

29 -262 54 392

(tuhandetes EEK) Jääkväärtus 31.12.2006 Soetamine Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Realiseerimata kursivahed Jääkväärtus 31.03.2007

Firmaväärtus 124 486 0 -347 0 0 124 139

Muu immateriaalne põhivara 17 720 336 0 -1 215 -58 16 783

Kokku 142 206 336 -347 -1 215 -58 140 922

(tuhandetes EUR) Jääkväärtus 31.12.2006 Soetamine Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Realiseerimata kursivahed Jääkväärtus 31.03.2007

Firmaväärtus 7 956 0 -22 0 0 7 934

Muu immateriaalne põhivara 1 133 21 0 -78 -4 1 073

Kokku 9 089 21 -22 -78 -4 9 007

Lisa 3. Immateriaalne põhivara

Aruandeperioodil kanti maha firmaväärtust 347 tuhat krooni (22 tuhat eurot) seoses BG ettevõtete lõpliku ostuhinna fikseerimisega. 2006. aasta 1. kvartalis firmaväärtust maha ei kantud.

18


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 4. Puhaskasum aktsia kohta Tava puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades aruandeperioodi puhaskasum perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades aruandeperioodi puhaskasum perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga võttes arvesse ka potentsiaalsete lahustava toimega omakapitali instrumentide arvu. Lahustatud puhaskasumi arvutamisel aktsia kohta ei ole võetud arvesse aruandeperioodil sõlmitud optsioonilepinguid Olympic Entertainment Group AS juhatuse liikmete ning Grupi võtmetöötajatega vastavalt IAS 33-le. Aktsiate täpne arv, mida iga juhatuse liige ja töötaja märkida saab, sõltub Grupi finantseesmärkide ning iga juhatuse liikme ja töötaja valdkonnaga seotud eesmärkide täitmisest.

Aruandeperioodi puhaskasum Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum aktsia kohta Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

tuhandetes EEK 1. kv 2006 1. kv 2007 79 333 90 979 75 400 60 000 1,05 1,52 1,05 1,52

tuhandetes EUR 1. kv 2006 1. kv 2007 5 070 5 815 75 400 60 000 0,07 0,10 0,07 0,10

Lisa 5. Segmendiaruandlus Grupi esmaseks segmendeks on geograafiline segment klientide geograafilise asukoha järgi. Teisene segment on ärisegment tegevusala (hasartmängud, hotelli-, baari- ja muud teenused) järgi. Segmentidevahelised tehingud on toimunud turuhindades.

19


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Geograafilised segmendid (tuhandetes EEK) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum kokku

Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene Poola Elimineerimised Konsolideeritud 1. kv 2007 1. kv 2006 1. kv 2007 1. kv 2006 1. kv 2007 1. kv 2006 1. kv 2007 1. kv 2006 1. kv 2007 1. kv 2006 1. kv 2007 1. kv 2006 1. kv 2007 1. kv 2006 1. kv 2007 1. kv 2006 175 739 138 239 155 215 104 562 95 401 88 319 31 881 16 343 1 501 0 0 0 0 0 459 738 347 462 567 989 632 805 114 0 12 34 0 0 0 0 0 0 1 325 1 828 2 041 178 347

6 868 146 095

80 155 927

0 105 367

12 95 528

0 88 319

0 31 893

0 16 377

0 1 501

0 0

0 0

0 0

-2 133 -2 133

-6 868 -6 868

0 461 063

0 349 290

-140 830 -51 -140 881

-92 488 -6 554 -99 043

-124 038 -803 -124 841

-77 043 -1 290 -78 332

-75 067 -770 -75 837

-60 936 -1 234 -62 170

-27 023 -398 -27 421

-13 695 0 -13 695

-6 176 -111 -6 287

0 0 0

-520 0 -520

0 0 0

0 2 133 2 133

0 9 079 9 079

-373 654 0 -373 654

-244 162 0 -244 162

37 466

47 053

31 086

27 035

19 691

26 148

4 472

2 683

-4 786

0

-520

0

0

2 210

87 409

105 129

9 536 -14 265 82 679

-2 956 -8 176 93 997

Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum

(tuhandetes EUR)

Eesti 1. kv 2007

Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud

Läti

1. kv 2006

1. kv 2007

Leedu

1. kv 2006

1. kv 2007

Ukraina

1. kv 2006

1. kv 2007

Valgevene

1. kv 2006

1. kv 2007

Poola

1. kv 2006

1. kv 2007

Elimineerimised

1. kv 2006

1. kv 2007

Konsolideeritud

1. kv 2006

1. kv 2007

1. kv 2006

11 232

8 835

9 920

6 683

6 097

5 645

2 038

1 045

96

0

0

0

0

0

29 383

22 207

36

63

40

51

7

0

1

2

0

0

0

0

0

0

85

117

130

439

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

-136

-439

0

0

Äritulud kokku

11 398

9 337

9 966

6 734

6 105

5 645

2 038

1 047

96

0

0

0

-136

-439

29 467

22 324

Kontsernivälised ärikulud

-9 001

-5 911

-7 927

-4 924

-4 798

-3 895

-1 727

-875

-395

0

-33

0

0

0

-23 881

-15 605

-3

-419

-51

-82

-49

-79

-25

0

-7

0

0

0

136

580

0

0

Ärikulud kokku

-9 004

-6 330

-7 979

-5 006

-4 847

-3 973

-1 753

-875

-402

0

-33

0

136

580

-23 881

-15 605

Ärikasum kokku

2 394

3 007

1 987

1 728

1 258

1 671

286

171

-306

0

-33

0

0

141

5 586

6 719

609

-189

Segmentidevahelised ärikulud

Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum

-912

-523

5 284

6 007

20


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärisegmendid (tuhandetes EEK) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

(tuhandetes EUR) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

Hasartmängud 1. kv 2007 1. kv 2006 437 036 328 544 793 894 796 17 791 438 626 347 229

Muud teenused 1. kv 2007 1. kv 2006 22 702 18 918 531 934 14 693 17 301 37 926 37 153

Elimineerimised 1. kv 2007 1. kv 2006 0 0 0 0 -15 489 -35 092 -15 489 -35 092

Konsolideeritud 1. kv 2007 1. kv 2006 459 738 347 462 1 325 1 828 0 0 461 063 349 290

Hasartmängud 1. kv 2007 1. kv 2006 27 932 20 998 51 57 51 1 137 28 033 22 192

Muud teenused 1. kv 2007 1. kv 2006 1 451 1 209 34 60 939 1 106 2 424 2 375

Elimineerimised 1. kv 2007 1. kv 2006 0 0 0 0 -990 -2 243 -990 -2 243

Konsolideeritud 1. kv 2007 1. kv 2006 29 383 22 207 85 117 0 0 29 467 22 324

21


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 6. Tütarettevõtted Asukohariik

Osalus

Tegevusala

31.03.07 31.12.06 95% 95% Hasartmängude korraldamine 100% 100% Likvideerimisel 100% 100% Hotelli teenused, toitlustamine 100% 100% Likvideerimisel 100% 100% Kasiinoturismi arendamine

Olympic Casino Eesti AS Nordic Gaming AS Kungla Investeeringu AS Vikings Services OÜ Fortuna Travel OÜ

Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti

Kasiiino.ee OÜ Olympic Casino Latvia SIA Olympic Casino Latvia SIA

Eesti Läti Läti

100% 30,04% 52,26%

100% Internetilahenduste teenused 30,04% Hasartmängude korraldamine 52,26% Hasartmängude korraldamine

Olympic Casino Latvia SIA Baltic Gaming A/S Ahti SIA Faraons SIA Baltic Electronics SIA Olympic Casino Group Baltic SIA Olympic Casino Group Baltija Mecom Grupp UAB Olympic Casino Bel IP Olympic Casino Ukraine TOV Silber Investments Sp. Z o.o. Baina Investments Sp. Z o.o. Olympic Casino Bucharest SRL

Läti Läti Läti Läti Läti Läti Leedu Leedu Valgevene Ukraina Poola Poola Rumeenia

17,70% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17,70% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Hasartmängude korraldamine Hasartmängude korraldamine Baariteenused Baariteenused Elektroonikatoodete Valdustegevus Hasartmängude korraldamine Baariteenused Hasartmängude korraldamine Hasartmängude korraldamine Valdustegevus Valdustegevus Hasartmängude korraldamine

Omanik OEG OEG OEG Nordic Gaming AS Olympic Casino Eesti AS OEG OEG Olympic Casino Group Baltic SIA Baltic Gaming A/S OEG OEG OEG Baltic Gaming A/S OEG OEG OEG OEG OEG OEG OEG OEG

Käesoleva aasta märtsis asutas OEG tütarettevõtte Rumeenias ning aprillis tütarettevõtte Slovakkias. 12. aprillil allkirjastas Rumeenia tütarettevõte lepingu Rumeenia kasiinooperaatori Empire International Game World´i vara omandamiseks. Lepingu alusel omandab OCB kolm kasiinot Rumeenia pealinnas Bukarestis. Lepingu alusel tasumisele kuuluvaks müügihinnaks on 60 239 tuhat krooni (3 850 tuhat eurot). 27. aprillil viis OEG lõpule lepingu 80% Casino Polonia Wroclaw Sp. z.o.o aktsiate omandamiseks. Casino Polonia aktsiakapitali suuruseks on 4 928 tuhat Poola zlotti (ligikaudu 20 000 tuhat krooni ehk 1 278 tuhat eurot). 80% aktsiate ostuhinnaks kokku on 140 819 tuhat krooni (9 000 tuhat eurot ). Käesoleval hetkel ei ole omandamise kuupäeva seisuga ostuanalüüsi veel koostatud põhjustatuna soetamise ja käesoleva vahearuande avalikustamise vahele jäävast lühikesest ajaperioodist. 09. aprillil viis OEG lõpule Kristiine Kasiino AS (sh Jokker Pokker OÜ) ning Casinova OÜ (edaspidi KK ja Casinova) ostutehingu. Omandamise eesmärgiks on soov laiendada Grupi tegevust ning kindlustada oma positsiooni Eesti hasartmänguturul. 18. aprillil võõrandas OEG omandatud osaluse grupisiseselt Olympic Casino Eesti AS-le (edaspidi OCE). Tehingu tulemusel vähenes Grupi osalus KK netovarades 95%-le. Tehingu tegemise eesmärgiks on KK ja Casinova tegevuse integreerimine OEG grupi senise tegevuse ja struktuuriga. Kogu Eestis läbiviidava kasiinotegevuse eest vastutab OCE, mistõttu võõrandati KK aktsiad ja Casinova ainuosa just OCE-le. KK aktsiate ja Casinova ainuosa võõrandamine on ettevalmistavaks sammuks OCE ja KK ühinemiseks. 20. aprillil 2007 sõlmisid OCE ja KK ühinemislepingu, mille kohaselt KK ühineb OCE-ga. Ühinemise tulemusena KK lõpeb ning kogu tema vara tervikuna, sealhulgas kõik õigused ja kohustused, läheb üle OCEle. Ühinemise eesmärgiks on ühinevate poolte administratiivse juhtimise hõlbustamine ning sellega seotud kulutuste minimiseerimine ja efektiivsuse kasvatamine. Ühinemise tulemusel KK lõpeb likvideerimismenetluseta. Ühinemine loetakse toimunuks ühinemise äriregistrisse kandmisest, mis peaks eeldatavasti aset leidma käesoleva aasta juuni lõpus.

22


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne KK ja Casinova lõplikuks soetusmaksumuseks kujunes koos käibekapitaliga (sh raha ja pangakontod) 300 381 tuhat krooni, millest 285 908 tuhat krooni tasuti rahas ning 14 473 tuhat krooni tasub OEG Tallinna Börsil noteeritud vabalt võõrandatavate 100 000 tk lihtaktsiaga. Ühe aktsia väärtuseks loetakse aktsia sulgemishinda Tallinna Börsil viimasel tööpäeval enne OEG ja KC Grupi vahelise lepingu allkirjastamist, s.t 9,25 eurot, ümberarvutuna Eesti kroonidesse kursiga 15,6466 krooni ühe euro eest Käesoleva vahearuande avalikustamise hetkeks ei ole soetatud netovara õiglase väärtuse hindamise protsessi veel lõpetatud. Esialgsetel hinnangutel on äriühenduse mõju Grupis järgmine:

(tuhandetes EEK) Raha ja pangakontod Nõuded ja ettemaksed Varud Pikaajalised finantsinvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Kohustused Netovara

Kristiine Kasiino AS ja Casinova OÜ Õiglane väärtus 49 458 8 420 1 094 441 41 371 1 012 7 763 94 033

Omandatud osalus Omandatud netovara Firmaväärtus aktsiate soetamisel Ostuhind

95% 89 331 211 050 300 381

Omandatud raha ja pangakontod Omandamisel rahas tasutud Neto rahavoog omandamisel

49 458 -285 908 -236 450

(tuhandetes EUR) Raha ja pangakontod Nõuded ja ettemaksed Varud Pikaajalised finantsinvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Kohustused Netovara

Kristiine Kasiino AS ja Casinova OÜ Õiglane väärtus 3 161 538 70 28 2 644 65 496 6 010

Omandatud osalus Omandatud netovara Firmaväärtus aktsiate soetamisel Ostuhind

95% 5 709 13 489 19 198

Omandatud raha ja pangakontod Omandamisel rahas tasutud Neto rahavoog omandamisel

3 161 -18 273 -15 112

23


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Käesoleva vahearuande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: a. b. c. d.

olulist mõju omavaid aktsionäre; tegev – ja kõrgemat juhtkonda; eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid; emaettevõtet ja sidusettevõtjad.

Vahearuandes on elimineeritud kõik grupisisesed nõuded ja kohustused ning tulud, kulud ja realiseerimata kasumid ja kahjumid. Seotud osapooltega 1. kvartalis 2007. ja 2006. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 31.03.2007 ja 31.12.2006 on järgnevad: (tuhandetes EEK) Seotud osapool Emaettevõte Juhatuse liikmega seotud ettevõte Kokku

Tehingu kirjeldus Äriruumi rent Konsultatsiooniteenused

(tuhandetes EEK) Seotud osapool Emaettevõte Kokku

Tehingu kirjeldus Äriruumi rent

(tuhandetes EUR) Seotud osapool Emaettevõte Juhatuse liikmega seotud ettevõte Kokku

Tehingu kirjeldus Äriruumi rent Konsultatsiooniteenused

(tuhandetes EUR) Seotud osapool Emaettevõte Kokku

Tehingu kirjeldus Äriruumi rent

1. kv 2007 Ostud 277 0 277

1 .kv 2006 Ostud 183 90 273

31.03.07 Kohustused 92 92

31.12.06 Kohustused 92 92

1. kv 2007 Ostud 18 0 18

1 .kv 2006 Ostud 12 6 18

31.03.07 Kohustused 6 6

31.12.06 Kohustused 6 6

Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestati tasusid 2007. aasta 1. kvartalis 1 215 tuhat krooni (77 tuhat eurot), 2006. aasta 1. kvartalis arvestati hüvitisi 152 tuhat krooni (9 tuhat eurot).

24

1. kvartali  
1. kvartali  

2007. aasta 1. kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Olympic Entertainment Group AS Audiitor KPMG Baltics AS Äriregistri kood 1...

Advertisement