Page 1

Agenzia di Comunicazione - Grafica Pubblicitaria e Stampa Digitale

CATALOGO 2018

VIA VIENNA, 2 - CANICATTÌ (AG)

WWW.ITALYGRAFICA.IT

+39 0922 83 29 20

INFO@ITALYGRAFICA.IT


**" +1;=/6I*$6=1<


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

LED

illumini la sua pubblicitá (UOHXFKWHGHLQH:HUEXQǨ

$$"

Per err te essu ssuto u

Per tessuto P o

)½U7H )½ 7H[WLO 7H [WLO

H-303 N&#*$%+)'+=)=&11$(),N3$5&/)JKhdK)%5 %ŅŞŞåĬƋåųX)%ě±ĘĵåĹŮĘĜĵŅƅLjÃƀLjÏĵ Q(#0%+)&")Y%'ED)(*".(+")0)#*,$('#":.00.&*&

60x70 cm Q(#0%+)"'DE'.(*$")".+.**.*$,'")0)**,$('#' )ĹƋĘ·ĬƋeƚŸųƟŸƋƚĹčƚĹÚåĬåĩƋųŅĹĜŸÏĘåšŅųŸÏʱĬƋčåų·Ƌå

)½U7H[WLO

H-304 N&#*$%+)'+=)=&11$(),N3$5&/)dKh^KK)%5 %ŅŞŞåĬƋåųX)%ě±ĘĵåĹŮĘĜĵŅƀLjÃŎLjLjÏĵ Q(#0%+)&")Y%'ED)(*".(+")0)#*,$('#":.00.&*&

70x100 cm Q(#0%+)"'DE'.(*$")".+.**.*$,'")0)**,$('#' )ĹƋĘ·ĬƋeƚŸųƟŸƋƚĹčƚĹÚåĬåĩƋųŅĹĜŸÏĘåšŅųŸÏʱĬƋčåų·Ƌå


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

LED

$$#

H-305 N&#*$%+)'+=)=&11$(),A'+6(/)JKh^JK)%5 %ŅŞŞåĬƋåųX)%ě±ĘĵåĹŮ{ĬåƋ±ŰƅLjÃŎƅLjÏĵ Q(#0%+)&")Y%'ED)(*".(+")0)#*,$('#":.00.&*&

60x160 cm Q(#0%+)"'DE'.(*$")".+.**.*$,'")0)**,$('#' )ĹƋĘ·ĬƋeƚŸųƟŸƋƚĹčƚĹÚåĬåĩƋųŅĹĜŸÏĘåšŅųŸÏʱĬƋčåų·Ƌå

H-306 N&#*$%+)'+=)=&11$(),A'+6(/)JKh^VK)%5 %ŅŞŞåĬƋåųX)%ě±ĘĵåĹŮ{ĬåƋ±ŰƅLjÃŎíLjÏĵ Q(#0%+)&")Y%'ED)(*".(+")0)#*,$('#":.00.&*&

60x180 cm Q(#0%+)"'DE'.(*$")".+.**.*$,'")0)**,$('#' )ĹƋĘ·ĬƋeƚŸųƟŸƋƚĹčƚĹÚåĬåĩƋųŅĹĜŸÏĘåšŅųŸÏʱĬƋčåų·Ƌå


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

LED

H-301 N&#*$%+)'+=),-$*B'+/)RKhdK)%5 G+=H7(35+*),-$*B'+)RKhdK)%5 Q(#0%+)&")Y%'ED)(*".(+")0)#*,$('#":.00.&*&

50X70 cm Q(#0%+)"'DE'.(*$")".+.**.*$,'")0)**,$('#' )ĹƋĘ·ĬƋeƚŸųƟŸƋƚĹčƚĹÚåĬåĩƋųŅĹĜŸÏĘåšŅųŸÏʱĬƋčåų·Ƌå

Per tessuto )½U7H[WLO

$$$

Per tessuto )½U7H[WLO

H-302 N&#*$%+)'+=),-$*B'+/)dKh^KK)%5 G+=H7(35+*),-$*B'+)dKh^KK)%5 Q(#0%+)&")Y%'ED)(*".(+")0)#*,$('#":.00.&*&

70x100 cm Q(#0%+)"'DE'.(*$")".+.**.*$,'")0)**,$('#' )ĹƋĘ·ĬƋeƚŸųƟŸƋƚĹčƚĹÚåĬåĩƋųŅĹĜŸÏĘåšŅųŸÏʱĬƋčåų·Ƌå


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

PVC e allum minio :aN$ :a N$(, N$ (,-$ (, -$R6 -$ R6(% R6 (%","(% (%

$$%

H-154-NE/PT

H-153-NE/PT

7&'')"1),-6(;'+/ 7&'')"1),-6(;'+/

7&'')"1),-6(;'+/ 7&'')"1),-6(;'+/

J%&*$+'."'("E$0')&*),)"!CC<"'(#0%&."XSJ"'".0%D'('%D" {šƚĹÚeĬƚĵĜĹĜƚĵƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹ

85x200 cm

1/5

J%&*$+'."'("E$0')&*),)"!CC<"'(#0%&."XSJ"'".0%D'('%D" {šƚĹÚeĬƚĵĜĹĜƚĵƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹ

100x200 cm

1/4

H-152 7&'')"1),-6(;'+/ 7&'')"1),-6(;'+/ J%&*$+'."'("E$0')&*),)"!CC<"'(#0%&."XSJ"'".0%D'('%D" {šƚĹÚeĬƚĵĜĹĜƚĵƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹ

120x200 cm

1/4


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co), 85=>17[*27>58*:*8)go"

PVC e allum minio :aN :aN$(,-$R6(%","(%

$$&

H-151-NE/PT 7&'')"1),-6(;'+/ 7&'')"1),-6(;'+/ J%&*$+'."'("E$0')&*),)"!CC<"'(#0%&."XSJ"'".0%D'('%D" {šƚĹÚeĬƚĵĜĹĜƚĵƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹ

150x200 cm

1/4


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Allumi Al mini nio, o, polim imer ero ed acc ccia iaio

$OXPLQLXPXQG3 $OX G3RO\ G3 RO\PHU RO\

Alum Al umin iniu ium ed polimero

$OXPLQ $OX PLQLXP PLQ LXPXQG3RO\PHU LXP PHU

Aluminium ed polimero

$OXPLQ $OX PLQLXPXQG3RO\PHU PLQ

$%!

H-155

H-156

H-157 H-1

7&'')"1 7&'')"1

7&'')"1 7&'')" 7&'')"1

7&'')" 7&'')" ')"11 7&'')" 7&' ')"1 ')"

eĬĬƚĵĜĹĜŅØŞŅĬĜĵåųŅåÚ±ÏÏĜ±ĜŅţƚŸƋŅÚĜ±‰c‰ĜĹÏĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅĜĹϱųƋŅĹĜÚ±ŎLjŞåDŽDŽĜţ eĬĬƚĵĜĹĜ eĬĬƚ ĵĜĹĜŅØŞŅĬĜĵ ĵĜĹĜ ŅĬĜĵåųŅ ŅĬĜĵ åųŅåÚ±ÏÏĜ±ĜŅţƚŸƋŅÚĜ±‰c‰ĜĹÏĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅĜĹϱųƋŅĹĜÚ±ŎLjŞåDŽDŽĜţ åųŅ eĬĬƚĵĜĹĜ ĵĜĹĜŅØŞ ĵĜĹĜ ŅØŞŅĬĜĵ ŅØŞ ŅĬĜĵåųŅ ŅĬĜĵ åųŅåÚ± åųŅ åÚ±ÏÏĜ±ĜŅţƚŸƋŅÚĜ±‰c‰ åÚ± ‰c‰ĜĹÏ ‰c‰ ĜĹÏĬƚŸ± ĜĹÏ ĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅĜĹ ĬƚŸ± ŅĜĹϱųƋŅĹĜÚ± ŅĜĹ Ú±ŎLjŞ Ú± ŎLjŞåDŽDŽĜ ŎLjŞ åDŽDŽĜţţ åDŽDŽĜ eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ{ŅĬƼĵåųţƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹŎLj„ƋƟÏĩ ƋƟÏĩ eĬƚĵĜĹĜƚ eĬƚĵ ĜĹĜƚĵƚĹÚ{Ņ ĜĹĜƚ Ú{ŅĬƼĵå Ú{Ņ ĬƼĵåųţƅLjLj%{ŅĬƼ ĬƼĵå {ŅĬƼåŸƋåųčåĘ ųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹŎLj„ƋƟÏĩţ eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ{ŅĬƼĵåųţƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹŎLj„ƋƟÏĩţ eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ{Ņ eĬƚĵ Ú{ŅĬƼĵå Ú{Ņ ĬƼĵåųţƅLjLj%{ŅĬƼ ĬƼĵå {ŅĬƼåŸƋå {ŅĬƼ åŸƋåųčåĘ åŸƋå ųčåĘ·ƚŸå ųčåĘ ·ƚŸååĹƋ ·ƚŸå åĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹ åĹƋ ĜĹU±ųƋ ĜĹ U±ųƋŅĹŸ U±ųƋ ŅĹŸƴŅĹ ŅĹŸ ƴŅĹŎLj„ ƴŅĹ ŎLj„ƋƟÏĩţ ŎLj„

85x200 cm

1/100 1/1

85x200 cm 85x

1/10

60x160 cm

1/10


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Pvc e allu lumi mini nio o

doub do uble ub le ffac ace ac e

R6(%","(%$(,-$:aN

-3(F6) -3( F6)$/&8) F6)$/& 8)

43@U3*=5=-!;7*85*79974653 S060-380'0-2";6(;--X-20:

Allumi mini nio e acciaio o R6(%","(% "(%$(,-$I2&7 2&76

H-158 7&'')"1 7&'')"1 300%D'('$")"XSJ8"J$E),*%,."($("*)&&%*."'(#0%&.8"5#.*$0."+'"B +'"B"E)I "E) I' eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ{šţšĬĜ埱ÆÚåÏĩƚĹčåĹƋʱĬƋåĹţU±ųƋŅĹƴŅĹ ƴŅĹí„Ƌ ƴŅĹ í„ƋƟÏĩå í„Ƌ ƟÏĩåĹ ƟÏĩå

78x200 cm

$%'

H-159 7&''H"1)>"+)'(6$) 7&''H"1)`P+$:+$6$B 300%D'('$")".##'.'$"J$E),*%,."'("E$0')&*),)"!CC<"'(#0%&.8"J.,*$()"+'"6"EI eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ„Ƌ±ĘĬţeÆÚåÏĩƚĹč±ƚŸƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųĜĹĩĬƚŸĜƴåţU±ųƋŅĹƴŅĹƐ„ƋƟÏĩ

85x200 cm


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

100% 10 0% A All llum ll umin um inio in CQQd$R CQQ d$R6(% d$R 6(%"," 6(% ","(% "," (%

$%(

H-105 H-1 05 ŅĬĬƚ ŅĬ ĬƚŞų Ĭƚ ŞųĜƋų Şų ĜƋų±ƋƋ ĜƋų ±ƋƋ±ÆĜ ±ƋƋ ±ÆĜĬåŞåųĬ±čų±Āϱ ±ÆĜ 7&'')" 7&' ')"1)9+#:+*@ +*@;(# +*@ ;(#+#)C(* ;(# C(**+# *+#:6F*=+ *=+# *=+ 300%D'(' 300% D'('$8"J $8"J%&*$ %&*$+'." +'."'(#0%&."E$0')&*),)"! ,)"!CC< ,)"! CC<8""S) CC< ""S)(+%*$"'("#.,*$('"+." "+."!"E) "+." !"E)II'8 !"E) II'8 eĬƚĵĜĹĜƚĵţƅLjLj% eĬƚĵ LjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ LjLj% ųčåĘ·ƚŸå ųčåĘ ·ƚŸååĹƋ ·ƚŸå åĹƋʱĬƋ åĹƋ ʱĬƋåĹţ ʱĬƋ åĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹUĜŸƋåĹĵ åĹţ åĹĵĜƋƅ åĹĵ ĜƋƅ„ƋƟ ĜƋƅ „ƋƟÏĩ „ƋƟ Ïĩ

85x200 cm

H-106 ŅĬĬƚŞųĜƋų ĜƋų±ƋƋ ĜƋų ±ƋƋ±ÆĜ ±ƋƋ ±ÆĜĬå ±ÆĜ ĬåŞåųĬ±čų±Āϱ Ĭå 7&'')"1)9+#:+*@;(# ;(#+#)C(**+#:6F*=+# 300%D'(' 300% D'('$8"J%&*$+'." D'(' +'."'(#0%&."E$0')&*),)"!CC<8""S)(+%*$"'("#.,*$('"+."!"E)II'8 eĬƚĵĜĹĜƚ ĜĹĜƚĵţƅLjLj% ĜĹĜƚ LjLj%{ŅĬƼ LjLj% {ŅĬƼåŸƋåųčåĘ {ŅĬƼ ųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹUĜŸƋåĹĵĜƋƅ„ƋƟÏĩ

100x2000 cm 100 c

H-107 ŅĬĬƚŞųĜƋų±ƋƋ±ÆĜĬåŞåųĬ±čų±Āϱ 7&'')"1)9+#:+*@;(#+#)C(**+#:6F*=+# 300%D'('$8"J%&*$+'."'(#0%&."E$0')&*),)"!CC<8""S)(+%*$"'("#.,*$('"+."!"E)II'8 eĬƚĵĜĹĜƚĵţƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹUĜŸƋåĹĵĜƋƅ„ƋƟÏĩ

120x200 cm


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

100% Alluminio CQQd$R6(%","(%

$%)

H-108 ŅĬĬƚŞųĜƋų±ƋƋ±ÆĜĬåŞåųĬ±čų±Āϱ 7&'')"1)9+#:+*@;(#+#)C(**+#:6F*=+# 300%D'('$8"J%&*$+'."'(#0%&."E$0')&*),)"!CC<8""S)(+%*$"'("#.,*$('"+."!"E)II'8 eĬƚĵĜĹĜƚĵţƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹUĜŸƋåĹĵĜƋƅ„ƋƟÏĩ

150x200 cm


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Acciai Ac aio ai o e fi fibe berg be rgla lass ss I2&76$ I2& 76$(,76$ (,-$]6 $]6&*/ $]6 &*/&*) &*/ &*)## &*)

$%*

H-220 H-2 j)C(** j)C(** (**+# +# j)C(** j)C (**+# (** +# eÏÏĜ±ĜŅ eÏÏĜ ±ĜŅåĀÆ ±ĜŅ åĀÆåųčĬ åĀÆ åųčĬ±ŸŸţ åųčĬ ±ŸŸţƚŸ ±ŸŸţ ƚŸƋŅÚĜ±ƋĹƋĜĹÏĬƚŸ±ţš ƚŸ ±ţšåĹÚƚ ±ţš åĹÚƚƋŅĜ åĹÚƚ ƋŅĜĹϱųƋŅĹĜÚ±ŎLjLj ƋŅĜ ŎLjLjŞåDŽDŽĜţ ŎLjLj DŽĜţ „Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü± „Ƌ±Ę ±Ÿü±ŸåųţcŅĹ ±Ÿü± cŅĹƵŅƴåʼn±ŸÏĘååĹ cŅĹ ååĹƋʱĬ ååĹ ƋʱĬƋåĹţ ƋʱĬ ƋåĹţšåų ƋåĹţ šåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹ šåų ƴŅĹŎLjLj ƴŅĹ ŎLjLj„ƋƟ ŎLjLj „ƋƟÏĩţ „ƋƟ Ïĩţ

60x160 cm

H-221 j)C(**+# +# j)C(**+# eÏÏĜ±ĜŅ eÏÏĜ ±ĜŅåĀÆåųčĬ±ŸŸţ ±ĜŅ ±ŸŸţƚŸƋŅÚĜ±ƋĹƋĜĹÏĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅĜĹϱųƋŅĹĜÚ±ŎLjLjŞåDŽDŽĜţ ±ŸŸţ „Ƌ±ĘĬƚĹ ĬƚĹÚ:Ĭ ĬƚĹ Ú:Ĭ±Ÿü±Ÿåųţ Ú:Ĭ ŸåųţcŅĹƵŅƴåʼn±ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹŎLjLj„ƋƟÏĩţ Ÿåųţ

70x180 cm 70x

H-222 j)C(**+# j)C(**+# eÏÏĜ±ĜŅåĀÆåųčĬ±ŸŸţƚŸƋŅÚĜ±ƋĹƋĜĹÏĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅĜĹϱųƋŅĹĜÚ±ŎLjLjŞåDŽDŽĜţ „Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±ŸåųţcŅĹƵŅƴåʼn±ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹŎLjLj„ƋƟÏĩţ

80x200 cm


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Acciaio e fiberglass

I2&76$(,-$]6&*/&*)#

$%" $%

H-101 C(**+#)#+B&'(;$'+ ±Ĺåų)ĜĹŸƋåĬĬƱų eÏÏĜ±ĜŅåĀÆåųčĬ±ŸŸţƚŸƋŅÚĜ±ÚĜŞŅĬĜåŸƋåųåƅLjLj%ĜĹÏĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅĜĹϱųƋŅĹĜÚ±ŎLjLjŞåDŽDŽĜţ „Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±ŸåųţƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹŎLjLj„ƋƟÏĩţ

60x184 cm

H-102 jH;(**+# jH;(**+# eĬĬƚĵĜĹĜŅرÏÏĜ±ĜŅåĀÆåųčĬ±ŸŸţƚŸƋŅÚĜ±ĜĹÏĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅĜĹϱųƋŅĹĜÚ±ŎLjŞåDŽDŽĜţ eĬƚĵĜĹĜƚĵØ„Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±Ÿåųţ‰±ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹŎLj„ƋƟÏĩ

80x198 cm

H-103 jH;(**+# jH;(**+# eĬĬƚĵĜĹĜŅرÏÏĜ±ĜŅåĀÆåųčĬ±ŸŸţƚŸƋŅÚĜ±ĜĹÏĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅĜĹϱųƋŅĹĜÚ±ƅŞåDŽDŽĜţ eĬƚĵĜĹĜƚĵØ„Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±Ÿåųţ‰±ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹƅ„ƋƟÏĩ

120x198 cm


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Allu Al lumi mini mi nio ni o ed ABS BS R6(%", R6( %","(% %", "(%$(, "(% $(,-$R $(, -$R5I -$R 5I

$%#

H-109 C(**+#)=&11$&):%3+#5& C+$=:+$6$B)C(**+# 300%D'('$")+"3458"J%&*$+'."'(#0%&.8"S)(+%*$"'("#.,*$('"+."!"E)II'8 eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚe„ţ‰±ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹƅ„ƋƟÏĩţ

80x180 cm

H-104 C(**+#)6#$1'&):%3+#5& C(**+#)>#+$:+$6$B 300%D'('$")+"3458"J%&*$+'."'(#0%&.8"S)(+%*$"'("#.,*$('"+."W"E)II'8 eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚe„ţ‰±ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋĜĹU±ųƋŅĹŸƴŅĹĂ„ƋƟÏĩţ

91x215 cm


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

$%$

H-218 {ŅŞƚŞ8ĬƼƐƻƐĵŅÚƚĬĜ {ŅŞƚŞ8ĬƼƐƻƐĵŅÚƚĬå FĹÏĬƚÚåÆŅųŸ±Ƌų±ŸŞŅųƋŅkƻüŅųÚåŸƋų±ŞŸÚĜƴåĬÏųŅţŎƚĹĜƋ´ŞåųϱųƋŅĹåţ ‰ų±čåƋ±ŸÏĘåkƻüŅųÚťĜåĵåĹĜĹĩĬƚŸĜƴåţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹ

224x222 cm front | 290x222 cm graphic

H-219 {ŅŞƚŞ8ĬƼĉƻƐĵŅÚƚĬĜ {ŅŞƚŞ8ĬƼĉƻƐĵŅÚƚĬå FĹÏĬƚÚåÆŅųŸ±Ƌų±ŸŞŅųƋŅkƻüŅųÚåŸƋų±ŞŸÚĜƴåĬÏųŅţŎƚĹĜƋ´ŞåųϱųƋŅĹåţ ‰ų±čåƋ±ŸÏĘåkƻüŅųÚťĜåĵåĹĜĹĩĬƚŸĜƴåţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹ

297x222 cm front | 363x222 cm graphic


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Allu Al lumi mini mi nio ni o ed acc ccia cc iaio R6(%", R6( %","(% %", "(%$(, "(% $(,-$I $(, -$I2&7 -$I 2&76 2&7

$%%

H-113 A&1)"1)9+'%#&)RQE A&1)"1)0'+669+#:%3'"::)RQE 300%D'('$")+".##'.'$8"J%&*$+'."'("E$0')&*),)"!CC<"'(#0%&.8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 D'('$")+".##'.'$8"J%&*$+'."'("E$0')&*),)"!CC<"'(#0%&.8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ„Ƌ±ĘĬţƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ ĜĹĜƚĵƚĹÚ„Ƌ±ĘĬţƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

H-300 8±ųåƋƋĜĬåÚŎĂƵ ŎĂƵ 8ŅĩƚŸĬåƚÏĘƋåĬåÚŎĂƵ ŎĂƵ

380x229 cm front | 442x229 ggraphic

3##)&&$,'$"+'&E$(':'0)"E),"*%**'"'"D$+)00'"+'"X$E"9E eĩÏåŸŅųĜŅÚŅŸƋåŞĹåƵåƵŸDŽƼŸƋĩĜÏĘĵŅÚåĬ±ÏĘÚå{ŅŞ eĩÏåŸŅųĜŅÚŅŸƋåŞĹåƵåƵŸDŽƼŸƋĩĜÏĘĵŅÚåĬ±ÏĘÚå{ŅŞŽŞ {ŅŞ

1/10


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Allu Al lumi mini nio ni o R6(%", %","(% "(%

$%&

H-112 A&1)"1)9+'%#&)I &)IQE) QE)5&= 5&="'$ "'$ A&1)"1)0'+66)IQE)?&="'+ eĬĬƚĵĜĹĜŅţš±ĬĜčĜ±ƋĜŞŅƋųŅĬĬåƼĜĹÏĬƚŸ±ØųŅĬĬÚĜƴåĬÏųŅåÚƚåü±ųåƋƋĜţš ĜţšåĹÚƚƋŅŎ Ĝţš ƋŅŎƚĹĜƋ´ŞåųϱųƋŅ ƋŅŎ ±ųƋŅĹåţ ±ųƋŅ Ĺåţ eĬƚĵĜĹĜƚĵţ‰ųŅĬĬåƼě‰ų±čåƋ±ŸÏĘåØUĬåƋƋƴåųŸÏĘĬƚŸŸƚĹÚƖ„ŞŅƋěX ŅƋěXĜÏĘƋţšåųĩ±ƚ ŅƋěX ųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞ ųĩ±ƚ ÏĩŞųŅU ÏĩŞ ųŅU±ųƋŅĹţ ųŅU

300x229 cm front nt | 364x229 cm graphic

H-111 11 A&1)"1)9+'%#&)EQE) A&1)"1 )"1)9+ )"1 )9+'%# '%#&)E &)EQE) &)E QE)5&= QE) QE)5&="'$ 5&="'$ 5&= "'$ A&1)"1 A&1 )"1)0' )"1 )0'+66)EQE)? E)?&=" &="'+ eĬĬƚĵĜĹĜ ĵĜĹĜŅţš±ĬĜčĜ±ƋĜŞŅ ĵĜĹĜ ĜŞŅƋųŅĬ ĜŞŅ ƋųŅĬĬåƼ ƋųŅĬ ĬåƼĜĹÏĬ ĬåƼ ĜĹÏĬƚŸ±ØųŅĬĬÚĜƴåĬÏųŅåÚƚåü±ųåƋƋĜţš ĜĹÏĬ ĜţšåĹÚƚ Ĝţš åĹÚƚƋŅŎ åĹÚƚ ƋŅŎƚĹĜ ƋŅŎ ƚĹĜƋÓ± ƚĹĜ ƋÓ±ŞåųϱųƋ ƋÓ± ϱųƋŅĹåţ ϱųƋ ŅĹåţ eĬƚĵĜĹĜƚ eĬƚĵ ĜĹĜƚĵţ‰ųŅĬĬåƼě‰ų±čå ĜĹĜƚ ų±čåƋ±ŸÏ ų±čå Ƌ±ŸÏĘåØUĬåƋƋƴåųŸÏĘĬƚŸŸƚĹÚƖ„ŞŅƋěXĜÏĘƋţšå Ƌ±ŸÏ ţšåųĩ±ƚ ţšå ųĩ±ƚüƋŎ ųĩ±ƚ üƋŎ„ƋƟ üƋŎ „ƋƟÏĩŞ „ƋƟ ÏĩŞųŅU ÏĩŞ ųŅU±ųƋŅ ųŅU ±ųƋŅĹţ ±ųƋŅ Ĺţ

229x229 cm fro 229 front nt | 297 297x229 cm graphic


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Allu Al lumi mini mi nio ni o ed calam amita $OXPLQ $OX PLQLXP PLQ LXPXQ LXP XQG0 XQ G0DǨQ G0 DǨQHW DǨQ

$&!

H-210 A&1H"1)5(B*+6+)=+:6#()EQE)5&="'$ &="'$ A&1)"1)0'+66)EQE)?&="'+

H-211 A&1H"1)5(B*+6+)=+:6#()IQE)5&="'$ A&1)"1)0'+66)IQE)?&="'+

eĬĬƚĵĜĹĜŅxϱĬ±ĵĜƋ±ţ8ŅÚåų±ųĜčĜÚ±ĜĹe„ØϱĬ±ĵĜƋåØƖü±ųåƋƋĜĜĹÏĬƚŸĜţšåĹÚƚƋŅŎƚĹĜƋ´ŞåųϱųƋŅĹåţ eĬĬƚ eĬĬƚĵĜĹĜŅxϱĬ±ĵĜƋ±ţ8ŅÚåų±ųĜčĜÚ±ĜĹe„ØϱĬ±ĵĜƋ±ØƖü±ųåƋƋĜĜĹÏĬƚŸĜţšåĹÚƚƋŅŎƚĹĜƋ´ŞåųϱųƋŅĹåţ eĬƚĵ eĬƚĵĜĹĜƚĵxa±čĹåƋţe„ěB±ųƋŸÏʱĬåĹĩŅýåųØa±čĹåƋƚĹÚƖ„ŞŅƋŸĜĹĩĬƚŸĜƴåţšåųĩ±ƚüƋŎ)ĜĹĘåĜƋŞųŅåƚƋåĬţ eĬƚĵĜĹĜƚĵxa±čĹåƋţe„ěB±ųƋŸÏʱĬåĹĩŅýåųØa±čĹåƋƚĹÚƖ„ŞŅƋŸĜĹĩĬƚŸĜƴåţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

229x229 cm (front), 359x229 cm (graphic)

300x229 cm (front), 434x229 cm (graphic)


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

$& $&'

H-215

H-216

A&1H"1)5(B*+6+)%"#9&)EQE)5&="'$ A&1)"1)0'+66)EQE)?&="'+

A&1H"1)5(B*+6+)%"#9&)IQE)5&="'$ A&1)"1)0'+669+#:%3'"::)IQE)?&="'

eĬĬƚĵĜĹĜŅxϱĬ±ĵĜƋ±ţ8ŅÚåų±ųĜčĜÚ±ĜĹe„ØϱĬ±ĵĜƋ±ØƖü±ųåƋƋĜĜĹÏĬƚŸĜţšåĹÚƚƋŅŎƚĹĜƋ´ŞåųϱųƋŅĹåţ eĬƚĵĜĹĜƚĵxa±čĹåƋţe„ěB±ųƋŸÏʱĬåĹĩŅýåųØa±čĹåƋƚĹÚƖ„ŞŅƋŸĜĹĩĬƚŸĜƴåţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

eĬĬƚĵĜĹĜŅxϱĬ±ĵĜƋ±ţ8ŅÚåų±ųĜčĜÚ±ĜĹe„ØϱĬ±ĵĜƋ±ØƖü±ųåƋƋĜĜĹÏĬƚŸĜţšåĹÚƚƋŅŎƚĹĜƋ´ŞåųϱųƋŅĹåţ eĬƚĵĜĹĜƚĵxa±čĹåƋţe„ěB±ųƋŸÏʱĬåĹĩŅýåųØa±čĹåƋƚĹÚƖ„ŞŅƋŸĜĹĩĬƚŸĜƴåţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

229x229 cm (front), 338x229 cm (graphic)

338x229 cm (front), 405x229 cm (graphic)


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

$&(

H-128 C(*%&*+)1#&5&<$&*('+)%"#9& eĩƋĜŅĹŸƋĘåĩå:åĩƚųƴåÚ eĬĬƚĵĜĹĜŅØĬåčĹŅØĵ±čĹåƋåţš±ĬĜčĜ±ƋĜŞŅƋųŅĬĬåƼÚĜŞŅĬĜåŸƋåųåĜĹÏĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅŎŞåDŽDŽŅŞåųϱųƋŅĹåţ eĬƚĵĜĹĜƚĵØBŅĬDŽØa±čĹåƋţ‰ųŅĬĬåƼ±ƚŸ{ŅĬƼåŸƋåųĜĹĩĬƚŸĜƴåţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

105,5x95x29,5 | 200x94,5 cm (graphic)

H-129 C(*%&*+)1#&5&<$&*('+) !@6$&*:63+@+ eĬĬƚĵĜĹĜŅØĬåčĹŅåÚe„ţš±ĬĜčĜ±ƋĜŞŅƋųŅĬĬåƼĜĹÏĬƚŸ±ţšåĹÚƚƋŅŎŞåDŽDŽŅŞåųϱųƋŅĹåţ eĬƚĵĜĹĜƚĵØBŅĬDŽƚĹÚe„ţ‰ųŅĬĬåƼě‰ų±čåƋ±ŸÏĘåţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

90x98 cm | 175x98 cm (graphic)


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Faccile daa stam mpare e assemb blare E",/&87$H($-#(81 81), ),$( ), $(,,-$H($%3 %3,2 %3 ,2") ,2 ")#) ") #), #) ,

Legno Le o e PV PVC C +36H$(,-$:aN +36 :aN H-137 C(*%&*+ T3+@+ ;)/($")"XSJ8"J%&*$+'."'(#0%&.8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 ;)/( BŅĬDŽ BŅĬDŽƚĹÚ{šţ‰±ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

90x93 cm (Counter), 180x90,5 cm (graphic)

$&)

Legn gno e PVC C +36H$( +36 H$(,-$ ,-$:aN H-139 C(*%&*+)1#&5&)()2&#5()=$)#+*+ T3+@+ ;)/($")"XSJ8"J%&*$+'."'(#0%&.8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 BŅĬDŽƚĹÚ{šţ‰±ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

92x93 cm (Counter), 172x90 cm (graphic)


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

$&*

H-124 C(*%&*+)1$+B3+9&'+)^)%(6('&B& 0'(11<F3'+#)^)0(6('&B ;)/($")+".##'.'$8"J%&*$+'."'(#0%&.""E$0')&*),)"!CC<8"S)(+%*$"A"E)II$"E),"#.,*$()8 BŅĬDŽƚĹÚ„Ƌ±ĘĬţƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

50,7x37,2x1,5 cm (counter), 25,5x37x4,5 cm (base) 99 cm (total)

H-126 C(*%&*+)1$+B3+9&'+)Y)%(6('&B3$ 0'(11<F3'+#)Y)0(6('&B J%&*$+'."'(#0%&."E$0')&*),)"!CC<8"S)(+%*$"A"E)II$"E),"#.,*$()8 BŅĬDŽƚĹÚ„Ƌ±ĘĬţƅLjLj%{ŅĬƼåŸƋåųčåĘ·ƚŸååĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

51,2x37,2x1,5 cm (counter), 38,5x47,5x2,5 cm (base) 101 cm (total)


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

$&"

H-138 C(*%&*+ T3+@+ J%&*$+'."'(#0%&.8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8" kÆåųå:ų±ĀĩíLjÃƐLjÏĵØƚĹƋåųå:ų±ĀĩŎíLjÃĿLjØĂÏĵţ

80x30 cm (Upper graphic) 180x90,5 cm (lower graphic)

H-110 C(*%&*+)1#&5&<$&*('+ !@6$&*:63+@+ a±ƋåųĜ±Ĭå×e„ţƚŸƋŅÚĜ±ĜĹÏĬƚŸ±È:ųʼnĒå×:ų±Āĩ:ųʼnĒåŅÆåĹƀĉƻƖĉÏĵx:ų±Āĩ :ųʼnĒåƚĹƋåĹ×ŎííƻííÏĵa±ƋåųĜ±Ĭ×e„ţ‰±ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹ

88x191 cm, 77x28 cm (Upper graphic) 82x88 cm (lower graphic)

H-136 C(*%&*+):+5$%$#%&'(#+ T3+@+ J%&*$+'."'("E$0')&*),)"!CC<"'(#0%&.8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 {ŅĬƼåŸƋåųƋ±ŸÏĘåƅLjLj%åĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

78,5x196,5 cm, 77x28 cm (Upper graphic) 124x86 cm (lower graphic)


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

ABS R5I

Alluminio e metacrilato $OXPLQLXPXQG0HWKDFU\ODW

$&#

H-125 )ŸŞŅŸĜƋŅųåϱƋ±ĬŅčĘĜ±ĉ T#(B;(#+#)A#&:1+@63('6+# J%&*$+'."'("E$0')&*),)"!CC<"'(#0%&.8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 ‰±ŸÏĘåĜĹ{ŅĬƼåŸƋåųƅLjLj%åĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

35x155 cm

H-290 )ŸŞŅŸĜƋŅųåÏŅĹųƚŅƋå A#&:1+@6)-6F*=+#)5$6)7&''+* 300%D'('$")"D)*.#,'0.*$8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()M eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚaåƋʱÏųƼĬ±Ƌţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

52x178x52,5 cm, 47x36 cm (catalog holders)

H-291 )ŸŞŅŸĜƋŅųåÏŅĹųƚŅƋååƻƋų±Ĭ±ųčå A#&:1+@6)-6F*=+#)5$6)7&''+*)+Q6#()B#&:: eĬƚĵĜĹĜƚĵ±ĹÚĵåƋʱÏųƼĬ±Ƌåţ„ŅĬÚŎŞĜåÏåŞåųϱųƋŅĹ

81x188x52,5 cm 76x36 cm (catalog holders) 65,5x17,5 cm (graphic) 300%D'('$")"D)*.#,'0.*$8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚaåƋʱÏųƼĬ±Ƌţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹ


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Alluminio e plastica $OXPLQLXPXQG3RO\PHU

$& $&$

H-292 )ŸŞŅŸĜƋŅųå±ƐŎĬ±ƋŅ !E)0(6('&B)-6F*=+# 30%D'('%D".(+"E0.&*'#8"5$0+"A"E')#)"E),"#.,*$(8

134 cm (post), 23x35,8x3,4 cm (catalog holders) 300%D'('$")"E$0'D),$8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ{ŅĬƼĵåųţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

H-293 )ŸŞŅŸĜƋŅųåeĉŎĬ±ƋŅ !I)0(6('&B)-6F*=+# 300%D'('$")"E0.&*'#.8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ{ŅĬƼĵåųţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

134 cm (post), 23x35,8x3,4 cm (catalog holders)

H-295 )ŸŞŅŸĜƋŅųåeĉƖĬ±ƋĜ !I)`P+$2(%3)-6F*=+# 300%D'('$")"E$0'D),$8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ{ŅĬƼĵåųţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

134 cm (post), 23x35,8x3,4 cm (catalog holders)

H-294 )ŸŞŅŸĜƋŅųå±ƐƖĬ±ƋĜ !E)0(6('&B)-6F*=+# 300%D'('$")"E0.&*'#.8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵƚĹÚ{ŅĬƼĵåųţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

134 cm (post), 23x35,8x3,4 cm (catalog holders)


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Alluminio R6(%","(%

$&%

8e-751 102*".

H-281 ?+*");&(#=)RKQdK)=&11$& >&11+'6+#)0(6('&B)-6F*=+#)RKQdK))))) 300%D'('$"i"30%D'('%D

45,5x37x3,6 cm (catalogs)


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Allu Al lumi lu mini mi nio ni o R6(%", R6( %","(% %", "(%

$& $&& H-280 ?+*");&(#=)RKQdK):$51'+ 0(6('&B:6F*=+#)RKQdK) 30%D'(%D".(+"&*))0

45,5x37x3,6 cm (catalogs)

H-282 82 ?+* ?+*");&(#=)E):" ):"11& 11&#6$ 11& #6$ E+#)0(6('&B:6F*=+# =+# 30%D'(%D".(+"&*))0

45,5x37x3,6 cm (catalogs)

H-283 ?+*");&(# &(#=)!E))) ?+*");&(# &(#=)!E))))) 30%D'(%D".(+"&*))0

45,5x37x3,6 cm (catalogs) 8e-751 102*".


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

%!!

H-195 G(9(B*()%(9(''+66&)=&";'+)2(%+ >&11+'@'(11#(35+*HT(2+' œŅŅÚţŅƻåŸŅüŎƚĹÚţ

65x110 cm 57x77 cm (snapframe) ;)/($8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$() BŅĬDŽţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

H-123 )ŸŞŅŸĜƋŅųåƱŸÏƚĬ±ĹƋåÚŅƚÆĬåü±Ïå >#+3;(#+:)0'(11#(35+*:6F*=+#H>&11+':+$6+*1'(@(6 eĬƚĵĜĹƚĵţŅƻåŸŅüŎƚĹÚţ

74x127 cm snapframe | 70x100 cm graphic 300%D'('$8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵţU±ųƋŅĹÚåŎŸƋƟÏĩ

Basculante

.ODSSU SSUDKPHQVW¥QGHU GHU


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co), [*27>58*:*8)go"cu*2co),

%!' H-121 N(9(''+66&)=&";'+)2(%+ !'"5$*$"5)T(2+')`P+$:+$6$B eĬƚĵĜĹƚĵţŅƻåŸŅüŎƚĹÚţ

55x100 cm (Snapframe), 50x70 cm (graphic) 300%D'('$8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵţU±ųƋŅĹÚåŎŸƋƟÏĩţ

H-122 N(9(''+66&)+ &)+:1& :1&:$6 :1& :$6&#+ &#+)^) &#+ )^)'(6 )^) '(6&& '(6 ‰±üåĬ)ĜĹŸåĜ ‰±ü ŸåĜƋĜč ŸåĜ ƋĜč eĬƚĵĜĹƚĵţŅƻåŸ ƻåŸŅüŎƚĹÚţ ƻåŸ

55x100 cm (Snapframe),, 50x7 50x7 0x700 cm cm (gra (gra graphi phic) phi c) 300%D'('$8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵţU±ųƋŅĹÚåŎŸƋƟÏĩţ

H-120 N(9(''+66&)=&"; &";'+)2(% 2(%+ !'"5$*$"5)T( )T(2+')`P+$: +$:+$6$B eĬƚĵĜĹƚĵţŅƻåŸŅüŎƚĹÚţ eĬƚĵ

55x100 cm (Snapframe),, 50x70 5 cm m (graphic) ( 300% 300%D'('$8"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$ .,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵţU±ųƋŅĹÚåŎŸƋƟÏĩţ eĬƚĵ


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Acciaio o I2&76

%!(

H-190 N&'&**$*()%&*)*(:6#&)+:6+*:$;$'+ [(#6+:%3'(*B+*:1+##+ J$0$,'2"(),$F".,/)(*$8"H"E)II'"E),"#.,*$()8 J$0$ 5*)5*)-0)(8"V'(I')-:.,),"R%,*"D'*"5'#-),-)'*&&#-0$&&")(*-.0*)(8 8±ųÆ 8±ųÆåĹןÏĘƵ±ųDŽØŸĜĬÆåųţĉ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

85.5 cm (height) 240x5 cm (ribbon)


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Alluminio R6(%","(%

H-141 G+BB$&)!I 7+=*+#1"'6)!I eĬƚĵĜĹƚĵØe„±ĹÚŸƋååĬţŅƻåŸŅüŎƚĹÚţ

90.50 cm (post), A4 (graphic) 300%D'('$F"3458"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵØe„ţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ ƋŅĹţ

%!)

H-140 G+BB$&)!E 7+=*+#1"'6)!E eĬƚĵĜĹƚĵØe„±ĹÚŸƋååĬţŅƻåŸŅüŎƚĹÚţ eĬƚĵ

90 cm (post), A3 (graphic) 300%D'(' D'('$F"3458"S)(+%*$"A"%('*Z"E),"#.,*$()8 $()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵØe„ţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ eĬƚĵ ƋŅĹţ


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Alluminio R6(%","(%

%!*

H-119 T+'()(::+66&):&:1+:( A&:6+#)G+$*P(*= 30%D'('%D

150 cm


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Alluminio R6(%","(%

H-115 T+'()(::+66&):&:1+:( A&:6+#)G+$*P(*= 30%D'('%D8"

50 cm

10/50

H-116 T+'()(::+66&):&:1+:( A&:6+#)G+$*P(*= 30%D'('%D

80 cm

10/50

%!"

H-117

H-118

T+'()(::+66&):&:1+:( A&:6+#)G+$*P(*= 30%D'('%D

100 cm

T+'()(::+66&):&:1+:( A&:6+#)G+$*P(*= 30%D'('%D

10/50

120 cm

10/50


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Allumi mini mi nio R6(%","(% "(%

%!#

H-134 N&#*$%+)=()1(#+6+ [(*=#(35+* 30%D'('%D

70x100 cm


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Allu Al lumi lu mini mi nio ni o R6(%", R6( %","(% "(%

%!$

H-130

H-131 H-1 31

N&#*$%+)=()1(#+6+)!I [(*=#(35+*)!I 30%D'('%D

21x29,7 cm

H-132

N&#*$%+)= N&#*$% +)=()1 ()1(#+ (#+6+) 6+)!E !E [(*=#( =#(35+ 35+*)!E 30%D'('%D

29,7x42 cm

H-133 H-1

N&#*$% *$%+)= *$% +)=()1 +)= ()1(#+ ()1 (#+6+) (#+ 6+)!Y !Y [(*=#(35+ [(*=#( 35+*)! 35+ *)!Y 30%D'('% 30%D '('%D '('%

42x59,44 cm 42x c

N&#*$% N&# *$%+)= *$% +)=()1 +)= ()1(#+ ()1 (#+6+) (#+ 6+) [(*=#(35+ [(* 35+*) 35+ *) 30%D'('%D

50x70 50x 70 cm


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

H-174 C(*%&*+H"#*()!J):+*<():+##(6"#( Ņƻ‰Ęåĩåeƅť:ų±ĀĩʱĬƋåųŅĘĹå„ÏĘĬŅŸŸ 1)*.#,'0.*$8"S)(+%*$"'("D%0*'E0'"+'"="E)II' aåƋʱÏųƼĬ±Ƌţšåųĩ±ƚüƋĜĹšĜåĬü±ÏĘåĹƴŅĹƖ„ƋƟÏĩ

15,5x11x11 cm (box)

H-173 C(*%&*+)H"#*()!J)%&*):+##(6"#( Ņƻ‰Ęåĩåeƅť:ų±ĀĩʱĬƋåųĵĜƋ„ÏĘĬŅŸŸ 1)*.#,'0.*$8"S)(+%*$"'("D%0*'E0'"+'"="E)II' aåƋʱÏųƼĬ±Ƌţšåųĩ±ƚüƋĜĹšĜåĬü±ÏĘåĹƴŅĹƖ„ƋƟÏĩ

15,5x11x11 cm (box)

%!%

H-176 C(*%&*+H"#*()!R):+*<():+##(6"#( Ņƻ‰ĘåĩåeĂť:ų±ĀĩʱĬƋåųĵĜƋ„ÏĘĬŅŸŸ 1)*.#,'0.*$8"S)(+%*$"'("D%0*'E0'"+'"6"E)II' aåƋʱÏųƼĬ±Ƌţšåųĩ±ƚüƋĜĹšĜåĬü±ÏĘåĹƴŅĹƐ„ƋƟÏĩ

15,5x11x11 cm (box)

H-175 C(*%&*+)H"#*()!R)%&*):+##(6"#( Ņƻ‰ĘåĩåeĂť:ų±ĀĩʱĬƋåųĵĜƋ„ÏĘĬŅŸŸ 1)*.#,'0.*$8"S)(+%*$"'("D%0*'E0'"+'"6"E)II' aåƋʱÏųƼĬ±Ƌţšåųĩ±ƚüƋĜĹšĜåĬü±ÏĘåĹƴŅĹƐ„ƋƟÏĩ

15,5x11x11 cm (box)

Metacrilato 0HWKDFU\ODW


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

PVC :aN

2 facce J$])*"872)#

H-408 {ŅųƋ±čų±ĀϱÚŅŞŞĜŅƴåųƋĜϱĬåeƅ šåųƋĜĩ±Ĭåųeƅě%ŅŞŞåĬčų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

105x148 mm

50/500

%!&

H-411

H-410

{ŅųƋ±čų±ĀϱÚŅŞŞĜŅƴåųƋĜϱĬåeĿ šåųƋĜĩ±ĬåųeĿě%ŅŞŞåĬčų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

H-409

{ŅųƋ±čų±ĀϱÚŅŞŞĜŅƴåųƋĜϱĬåeí šåųƋĜĩ±Ĭåųeíě%ŅŞŞåĬčų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

37x52 mm

50/2500

{ŅųƋ±čų±ĀϱÚŅŞŞĜŅƴåųƋĜϱĬåeƀ šåųƋĜĩ±Ĭåųeƀě%ŅŞŞåĬčų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

52x74 mm

50/1250

74x105 mm

50/1000


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

H-400 {ŅųƋ±čų±ĀϱƴåųƋĜϱĬåeƅ šåųƋĜĩ±Ĭåųeƅ:ų±ĀĩʱĬƋåų

%'!

XSJ

105x148 mm

50/500

H-401

H-402

{ŅųƋ±čų±ĀϱƴåųƋĜϱĬåeƀ šåųƋĜĩ±Ĭåųeƀ:ų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

H-403

{ŅųƋ±čų±ĀϱƴåųƋĜϱĬåeí šåųƋĜĩ±Ĭåųeí:ų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

74x105 mm

50/1000

{ŅųƋ±čų±ĀϱƴåųƋĜϱĬåeĿ šåųƋĜĩ±ĬåųeĿ:ų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

52x74 mm

50/2000

37x52 mm

50/2500


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co), 85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co

PVC

H-413 {ŅųƋ±čų±ĀϱŅųĜDŽDŽŅĹƋ±ĬåÚŅŞŞĜŅeƀ BŅųĜDŽŅĹƋ±Ĭåųeƀě%ŅŞŞåĬčų±ĀĩʱĬƋåų

:aN

XSJ

74x105 mm

50/1000

H-414 {ŅųƋ±čų±ĀϱŅųĜDŽDŽŅĹƋ±ĬåÚŅŞŞĜŅeí BŅųĜDŽŅĹƋ±Ĭåųeíě%ŅŞŞåĬčų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

52x74 mm

50/1250

H-412 {ŅųƋ±čų±ĀϱŅųĜDŽDŽŅĹƋ±ĬåÚŅŞŞĜŅeƅ BŅųĜDŽŅĹƋ±Ĭåųeƅě%ŅŞŞåĬčų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

H-415 {ŅųƋ±čų±ĀϱŅųĜDŽDŽŅĹƋ±ĬåÚŅŞŞĜŅeĿ BŅųĜDŽŅĹƋ±ĬåųeĿě%ŅŞŞåĬčų±ĀĩʱĬƋåų

105x148 mm

50/400

XSJ

37x52 mm

50/2500

%''

H-405 {ŅųƋ±čų±ĀϱŅųĜDŽDŽŅĹƋ±Ĭ{šeƀ BŅųĜDŽŅĹƋ±Ĭåųeƀ{š:ų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

74x105 mm

50/1250

H-406 {ŅųƋ±čų±ĀϱŅųĜDŽDŽŅĹƋ±Ĭ{šeí BŅųĜDŽŅĹƋ±Ĭåųeí{š:ų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

52x74 mm

50/2000

H-407

H-404

{ŅųƋ±čų±ĀϱŅųĜDŽDŽŅĹƋ±Ĭ{šeĿ BŅųĜDŽŅĹƋ±ĬåųeĿ{š:ų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

{ŅųƋ±čų±ĀϱŅųĜDŽDŽŅĹƋ±Ĭ{šeƅ BŅųĜDŽŅĹƋ±Ĭåųeƅ{š:ų±ĀĩʱĬƋåų XSJ

37x52 mm

50/2500

105x148

50/500


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

%'(

H-170 {ŅųƋ±čų±ĀϱŮƋŰÏĘĜƚŸ±eĉ eĉaåĹƟÆĜĬÚB±ĬƋåųƋčåŸÏĘĬŅŸŸåĹ aåƋʱÏųƼĬ±Ƌå

21x29,7 cm


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Metacrilato 0HWKDFU\ODW DW

%')

H-171 {ŅųƋ±čų±ĀϱŮƋŰÏĘĜƚŸ±eĂ eĂaåĹƟÆĜĬÚB±ĬƋåųƋčåŸÏĘĬŅŸŸåĹ aåƋʱÏųƼĬ±Ƌå

14,8x21 cm

H-172 H-1 72 {ŅųƋ±č {Ņų Ƌ±čų±Ā Ƌ±č ų±ĀϱŮƋŰÏĘ ų±Ā ÏĘĜƚŸ±eƅƅ ÏĘ eƅaåĹ aåĹƟÆĜ aåĹ ƟÆĜĬÚ ƟÆĜ ĬÚB±Ĭ ĬÚ B±ĬƋåųƋčåŸÏĘĬ B±Ĭ ÏĘĬŅŸŸ ÏĘĬ ŅŸŸåĹ ŅŸŸ åĹ aåƋʱÏųƼĬ±Ƌå aåƋĘ

10,5 cm x 14,8 cm


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Alluminio R6(%","(%

%'*

H-185 )C(**+#)6#(*:+**( C(##$+#);(**+#) 300%D'('$8"J%&*$+'."'(#0%&.8"S)(+%*$"A"E)II$"E),"#.,*$()8 eĬƚĵĜĹĜƚĵţUŅýåųåĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ =WC?GC"#D">&%EE$,*@F"=HA?GC"#D">/,.E-'#@


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

%'"

H-237

H-236

`($*&)1&#6()1";;'$%$6n)+:1&:$6&#+)()B&%%$( T#&12+*24#5$B+#)C$'';&(#=H7"%@:(%@

`($*&)1&#6()1";;'$%$6n)+:1&:$6&#+)a"(=#(6& }ƚ±Úų±ƋĜŸÏĘåųĜĬĬÆŅ±ųÚěƚÏĩŸ±Ïĩ {ƴÏرĬƚĵĜĹĜƚĵØčŅĵĵå)šeØ{ŽåƋŞŅĬƼåŸƋåųţ±ųƋŅĹÚåŎLjŞÏŸ

[':,."+'"K)*,$F".00%D'('$F"/$DD."VS3F"X9")"E$0')&*),)8"J.,*$()"+."=W"E)II' 8ĜÆåųčĬ±ŸŸØ±ĬƚĵĜĹĜƚĵØ)šeųƚÆÆåųØ{Ž±ĹÚŞŅĬƼåŸƋåųţŅƻŅüŎLjŞĜåÏåŸ

65x10x40 cm (Drop-shaped), 67x115 cm (graphic)

;746E!*-e1!=63>5K@! a0.0-+%&"+3&%.0

65x10x40 cm (Drop-shaped), 40x125 cm (graphic)

-!48!@2*8!*827>!7@ ā±čŸƋųåÏĘåų


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Acci Ac ciai ci aio o ed A ABS BS I2&76$ I2& 76$(,-$R5I

%'#

H-235 )ŸŞŅŸĜƋŅųåĜĹĵåƋ±ĬĬŅųåčŅĬ±ÆĜĬåĜűĬƋåDŽDŽ± )ĜĹŸƋåĬĬƱųåųœåųÆåƱĹĹåųʱĬƋåų 3##'.'$")+"345 5*.-0"%(+"345

210 cm (max height) 36 cm (max graphic width)


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

ABS R5I

%'$

H-230 C(*=$+#()1+#)+:6+#*M)R5 œåųÆåā±ččåĂĵ 3458" 8ĜĬĬ±ÆĬåƱŸåíLjĩč

110x350 cm (graphic)

H-231-LIGHT C(*=$+#()1+#)+:6+#*M)d5 œåųÆåā±ččåĂěƀĵ 3458" 8ĜĬĬ±ÆĬåƱŸåíLjĩč

110x550 cm (graphic)

H-231 C(*=$+#()1+#)+:6+#*M)d5 œåųÆåā±ččåĂěƀĵ 3458" 8ĜĬĬ±ÆĬåƱŸåíLjĩč

120x550 cm (graphic)

H-232 C(*=$+#()1+#)+:6+#*$c5 œåųÆåā±ččåĿĵ 3458" 8ĜĬĬ±ÆĬåƱŸåíLjĩč

140x750 cm (graphic)


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD 67-7139@!*>23;3-53471*95<

Acciaio I2&76

H-270

H-271

%'% H-272

H-250

H-251

-"11&#6&);(*=$+#()#+66(*B&'(#+ åÏĘƋåÏĩĜčåų8±ĘĹåĹʱĬƋåų 4.&)&"($*"'(#0%+)+

290 cm (support), 80x230 cm (graphic)

-"11&#6&);(*=$+#()#+66(*B&'(#+ åÏĘƋåÏĩĜčåų8±ĘĹåĹʱĬƋåų 4.&)&"($*"'(#0%+)+

360 cm (support), 80x330 cm (graphic)

H-274

H-252 -"11&#6&);(*=$+#()#+66(*B&'(#+ åÏĘƋåÏĩĜčåų8±ĘĹåĹʱĬƋåų 4.&)&"($*"'(#0%+)+

425 cm (support), 80x370 cm (graphic) H-275


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Acciaio e fibra di vetro I2&76$(,-$]6&*/&*)#

%'&

H-240 -"11&#6&);(*=$+#()2&#5()=$)B&%%$( ‰ųŅŞüåĹüʼnųĵĜčåų8±ĘĹåĹʱĬƋåų eÏÏĜ±ĜŅåĀÆų±ÚĜƴåƋųŅţ±ŸĜĹŅĹĜĹÏĬƚŸå „Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±Ÿåųţ±ŸåĹĹĜÏĘƋåĹƋʱĬƋåĹ

250 cm (support), 87x180 cm (graphic)

H-241 -"11&#6&);(*=$+#()2&#5()=$)B&%%$( ‰ųŅŞüåĹüʼnųĵĜčåų8±ĘĹåĹʱĬƋåų eÏÏĜ±ĜŅåĀÆų±ÚĜƴåƋųŅţ±ŸĜĹŅĹĜĹÏĬƚŸå „Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±Ÿåųţ±ŸåĹĹĜÏĘƋåĹƋʱĬƋåĹ

350 cm (support), 100x240 cm (graphic)

H-242 -"11&#6&);(*=$+#()2&#5()=$)B&%%$( ‰ųŅŞüåĹüʼnųĵĜčåų8±ĘĹåĹʱĬƋåų eÏÏĜ±ĜŅåĀÆų±ÚĜƴåƋųŅţ±ŸĜĹŅĹĜĹÏĬƚŸå „Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±Ÿåųţ±ŸåĹĹĜÏĘƋåĹƋʱĬƋåĹ

450 cm (support), 100x300 cm (graphic)


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Base

H-270

4)2&66/(**

C(:+)a"(=#(6( ?+6(''2":: eÏÏĜ±ĜŅţ8ŅÚåų±ĜĹÏĬƚŸ±ÈUŅýåųåĹƋʱĬƋåĹ

40x40 cm

H-275 C(:+)a"(=#(6( ?+6(''2":: eÏÏĜ±ĜŅţ8ŅÚåų±ĜĹÏĬƚŸ±ÈUŅýåųåĹƋʱĬƋåĹ

30x30 cm

%(!

H-271 C(:+)=$)5+6(''&)()2&#5()=$)(B& aåƋ±ĬĬ8ƚŸŸűčåĬ eÏÏĜ±ĜŅţ8ŅÚåų±ĜĹÏĬƚŸ±ÈUŅýåųåĹƋʱĬƋåĹ

55x5 cm

H-272 C(:+)=$)5+6(''&)$*)2&#5()%#&%+ aåƋ±ĬĬĩųåƚDŽüʼnųĵĜčåų8ƚŸŸ J,$#)2".##'.'$8"R.00)//'.(*)2"XSJ8"[$+),."'(#0%&.8"S)(+%*$"A"E)II$"E),"#.,*$() UųåƚDŽ×„Ƌ±ĘĬţUĜŸŸåĹ×{šţUŅýåųåĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋŎ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

55x7,3 cm

H-274 C(:+)(BB(*%$&)()9$6+ :åƵĜĹÚå8ƚŸŸ e„ţ8ŅÚåų±ĜĹÏĬƚŸ±Èe„UŅýåųåĹƋʱĬƋåĹ

55x7,3 cm


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

Acciaio e fibra di vetro I2&76$(,-$]6&*/&*)#

%('

H-245 -"11&#6&);(*=$+#()2&#5()=$)9+'( „åčåĬüʼnųĵĜčåų8±ĘĹåĹʱĬƋåų eÏÏĜ±ĜŅåĀÆų±ÚĜƴåƋųŅ „Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±Ÿåų

270 cm (support), 70x220 cm (graphic)

H-246 -"11&#6&);(*=$+#()2&#5()=$)9+'( „åčåĬüʼnųĵĜčåų8±ĘĹåĹʱĬƋåų eÏÏĜ±ĜŅåĀÆų±ÚĜƴåƋųŅ „Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±Ÿåų

370 cm (support), 80x300 cm (graphic)

H-247 -"11&#6&);(*=$+#()2&#5()=$)9+'( „åčåĬüʼnųĵĜčåų8±ĘĹåĹʱĬƋåų eÏÏĜ±ĜŅåĀÆų±ÚĜƴåƋųŅ „Ƌ±ĘĬƚĹÚ:Ĭ±Ÿü±Ÿåų

470 cm (support), 85x340 cm (graphic)


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

<2!6657*2!9317?51!*54* 71-!HH7 _.0T*2"%(30"(-20..8*$0$3&'0".

%((

H-269 7&"'+66+ 7(= Freccia regolabile in altezza de 102 Ã 185cm. Graphique max. T*2"%(30"(-20..8*$0$3&'0". (102-185 cm). Graphic 100cm _.0T*2"%(30"(-20..8*$0$3&'0". max. 100cm


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

PVC :aN

%()

H-191 aåƋ±čŅĹĀ±ÆĜĬå `$+' {šţ{ŅĵޱØÆŅųŸ±Ƌų±ŸŞŅųƋŅØÏŅųÚååĩĜƋ{šţ {ƚĵŞå؉ų±čåƋ±ŸÏĘåØ„åĜĬåƚĹÚåŞ±ų±ƋƚųŸåƋåĹƋʱĬƋåĹţšåųĩ±ƚüƋ Ŏ„ƋƟÏĩŞųŅU±ųƋŅĹţ

600x400 cm


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Acci Ac ciai ci aio ai o e po poliestere re 6WDKO 6WD KOXQG KO XQG3R XQG 3RO\H 3R O\HVWH O\H VWHUU VWH

H-325 T+'&)'(6+#('+):+*<():6#"%66"#( -+$6+*P(*=)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåų {ŅĬƼ

290x200 cm

1/15

%(* H-321 T+'&)'(6+ T+'&)' (6+#('+)%&*)1&#6():+*<():6#"%66"#( -+$6+* -+$ 6+*P(* P(*=)5$6)TX#)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåų

290x200 cm

1/15

54-!2532 8!-711!* 20$"%$ 102*.,03"(

H-311

H-310 T+*=()$*)(%%$($&)EQE5 )ÚåĬŸƋʱĬ¬åĬƋƐ£Ɛa „ƋååĬţŎŞĜåÏåޱųϱųƋŅĹ„ƋųƚÏƋƚųåןƋååĬØϱĹƴ±Ÿ×ŞŅĬƼåŸƋåųţ‰ųŅĬĬåƼƱčĜĹÏĬƚÚåÚ

300x300 cm, 290x290 cm (open)

T+'&)6+*=()$*)(%%$($&)EQE5):+*<():6#"%66"#( -6(3'<+'6)EQE5)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåų

300x300 cm

1/10


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

H-325 T+'&)'(6+#('+):+*<():6#"%66"#( -+$6+*P(*=)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåų

290x200 cm

1/15

%(" H-321 T+'&)'(6+#('+)%&*)1&#6():+*<():6#"%66"#( -+$6+*P(*=)5$6)TX#)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåų

290x200 cm

1/15

Acciaio e poliestere 6WDKOXQG3RO\HVWHU

H-315 T+'&)6+*=()$*)(%%$($&)EQE5):+*<():6#"%66"#( -6(3'<+'6)EQE5)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåų

300x300 cm

1/10

H-314 -6#"%6"#+)('"5$*$"5)=+)N3(1$6+(" !'"5$*$"5):6#"%6"#+)2&#)6+*6 eĬƚĵĜĹĜƚĵţ±ųƋŅĹÚåŎŞÏţ„ƋųƚÏƋƚųååűĬƚĵĜĹĜƚĵØƋŅĜĬååĹŞŅĬƼåŸƋåųåƋƋųŅĬĬåƼƱčĜĹÏĬƚŸ eĬƚĵĜĹĜƚĵţŎŞĜåÏåޱųϱųƋŅĹţ„ƋųƚÏƋƚųå×±ĬƚĵĜĹĜƚĵØϱĹƴ±Ÿ×ŞŅĬƼåŸƋåųţ‰ųŅĬĬåƼƱčĜĹÏĬƚÚåÚ

300x300 cm, 290x290 cm (open)


67-7139@!*>23;3-53471*95<-=*ABCD

Acci Ac ciai ci aio ai o e po polieste tere 6WDKO 6WD KOXQG KO XQG3R XQG 3RO\H 3R O\HVWH O\H VWHU VWH

H-326 T+'&)'(6+#('+):+*<():6#"%66"#( -+$6+*P(*=)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåų {ŅĬƼ

430x200 cm

1/15

%(# H-322 T+'&)'(6+ T+'&)' (6+#('+)%&*)1&#6():+*<():6#"%66"#( -+$6+* -+$ 6+*P(* P(*=)5$6)TX#)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼ {ŅĬƼåŸƋåų

430x200 cm

H-313

H-312 T+*=()$*)(%%$($&)EQI_R5 -6(3'<+'6)EQI_R5 „ƋųƚƋƋƚų±ĜűÏÏĜ±ĜŅåƋåĬŅĜĹŞŅĬĜåŸƋåųåţ‰ųŅĬĬåƼƱčĜĹÏĬƚŸŅ „ƋåĘĬåĹţŎ„ƋƟÏĩĜĵU±ųƋŅĹ„ƋųƚĩƋƚųׄƋ±ĘĬſXåĜĹƵ±ĹÚ×{ŅĬƼåŸƋåųţ‰ųŅĬĬåƼ쉱ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹ

300x450 cm, 290x446 cm (open)

1/10

T+'&)6+*=()$*)(%%$($&):+*<():6#"%66"#( `+'61'(*+)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåų

450x300 cm

1/7


85=>17[*27>58*:*8)go"cu*2co),

H-326 T+'&)'(6+#('+):+*<():6#"%66"#( -+$6+*P(*=)&3*+)-6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåųų

430x200 cm (medida pared)

1/15 1/1

8!-711 102*.,0 !*54-!2532 3"(20$"%$

%($ H-322 T+'&)'(6+#('+)%&*)1&#6():+*<():6# :6#"%6 "%66"# 6"#( -+$6+*P(*=)5$6)TX#)&3*+)-6# -6#"@6"# {ŅĬƼåŸƋåųų

430x200 cm (medida pared)

1/10

Acci Ac ciai ci aio e poli lies este es tere te 6WDKO 6WD KOXQG KO XQG3R XQG 3RO\H 3R O\HVWHU O\H

H-317 T+'&)6+*=()$*)(''"5$*$&):+*<():6#"%66"#( !'"5$*$"5H`+'61'(*+)&3*+)-6#"@6"# 6"# {ŅĬƼåŸƋåų

450x300 cm

1/12

H-316 T+*=()$*)(''"5$*$&)EQI_R)5 !'"5$*$"5)`+'6)EQI_R)5 eĬĬƚĵĜĹĜŅţŎŞåDŽDŽŅŞåųϱųƋŅĹåţ„ƋųƚƋƋƚų±ĜűĬĬƚĵĜĹĜŅåƋåĬŅĜĹŞŅĬĜåŸƋåųåţ‰ųŅĬĬåƼƱčĜĹÏĬƚŸŅ eĬƚĵĜĹĜƚĵţŎ„ƋƟÏĩĜĵU±ųƋŅĹ„ƋųƚĩƋƚų×eĬƚĵĜĹĜƚĵØXåĜĹƵ±ĹÚ×{ŅĬƼåŸƋåųţ‰ųŅĬĬåƼ쉱ŸÏĘååĹƋʱĬƋåĹ

300x450 cm, 290x446 cm (open)

Catalogo Display Rapid italy grafica  

Espositori da parete · roll-up · Espositori da terra · Accessori vari espositori e display · Oggetti Quadricomia · Servizio Express · Timbri...

Catalogo Display Rapid italy grafica  

Espositori da parete · roll-up · Espositori da terra · Accessori vari espositori e display · Oggetti Quadricomia · Servizio Express · Timbri...

Advertisement