Page 1

ПРОЕКТ GBE-FACTORY „ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ (GBE FACTORY)”


ПРОЕКТ GBE FACTORY Финансиран от Европейската комисия


ПРОЕКТ “GREEN-BLUE-ENERGY FACTORIES” (GBE Factory) Рамка на Проекта: Спонсор:

IEE - Intelligent Energy – Europe Programme

Възложител:

EACI – Executive Agency for Competiveness and Innovation

Договор:

IEE/10/232/SI2.593827

Продължителност: 36 месеца


ПРОЕКТ GBE Factory Проектът стимулира въвеждането на технологии за производство на възобновяема енергия (биомаса, соларно-топлинна, фотоволтаична, геотермална, биогаз и др.) от отделни или комбинирани източници в новопостроени или преобразувани индустриални и търговски сгради, с цел да се доставя електрическа и топлинна енергия. Проектите е неоходимо да се реализират локално или в региона и непосредствено да задоволяват: - Производствени нужди - Отопление/охлаждане


ПРОЕКТ GBE Factory УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА:

10 организации партньори (по 1 инстуционален и 1 технически) от следните страни на ЕС: • Италия • Германия • Австрия • България • Словакия


ПРОЕКТ GBE Factory Целеви групи:  Малки и средни предприятия;  Инжинерингови организации;  ЕСКО фирми, аут сорсинг организации;  Търговски и Логистични сгради/центрове;  Бизнес паркове  Общини;  Енергийни агенции и НПО.


ПРОЕКТ GBE Factory

Основните резултати след приключване на проекта: - Ускоряване на въвеждането на мощности за 21 MW топлинна/електрическа енергия/охлаждане от възобновяеми енергийни източници - Демонстрационни дейности и мултиплициране на проекта за по-нататъшно разпространяване в ЕС, при очаквани приходи от над 70,000,000 EUR


ПРОЕКТ GBE Factory Структура на проекта: WP 1. Управление на проекта WP 2. Разработване на концепция за предприятия за производство на зелена енергия (Е/Н/С), на бизнес модели и предоставяне на най-добри практики WP 3. Анализ на потребностите на предприятията и стимулиране на организации за развитието им като предприятия за зелена енергия WP 4. Изготвяне на пътна карта за насърчаване и ускоряване на инвестициите за GBE FACTORY WP 5. Избор на високо ефективни проекти и на демонстрационни прототипи WP 6. Извършване на дейности и пакет от мерки в подкрепа на разширяване на инвестициите в предприятията WP 7. Комункационни дейности между партньорите по проекта WP 8. Дейности по популяризиране на резултатите от проекта


ПРОЕКТ GBE Factory Бизнес модели за създаване на GBE Factory: - Сам за себе си - Сам за себе си + - Един за много - Много за един Всеки от моделите съдържа указания за последователност от действия, изисквания, анализи и критерии за ефективност, най-добри практики


ПРОЕКТ GBE Factory GBE factory

Фирма

“Сам за себе си”: GBE Factory е във фирма, задоволяваща собствените енергийни потребности


ПРОЕКТ GBE Factory Бизнес модел “един за много” Три генерация в затворен регион: GBE Factory е разположено в промишлен район, за фирмите на който осигурява отопление, охлаждане и ел. енергия

Firm

Firm

Firm

Firm

GBE factory

Firm

Firm


ПРОЕКТ GBE Factory За да се използва успешно бизнес модела, той трябва да отговаря на редица изисквания: • Икономическа изгода • Положителен SWOT анализ • Екологични ползи • Надеждни, чисти и устойчиви енергийни технологии • Компетентност на персонала • Обществена подкрепа • Социални ползи • Да отговаря на законовите изисквания • Възможности за финансиране и др.


ПРОЕКТ GBE Factory В резултат на осъществените предварителни контакти в рамките на Проекта „Предприятия за производство на зелена енергия” изразяваме нашия интерес да продължим съвместната работа по проучване на възможностите за използване на енергия от ВЕИ за нуждите на нашата организация / фирма. Формите на партньорство в рамките на проекта включват: Обмен на информация за възможни технологични решения и форми на финансиране; Насърчаване използването на ВЕИ за нуждите на организацията; Изготвянето на предварителни оценки, подпомагащи вземането на решение за стартиране на проучвания за целесъобразността от производството и/или потреблението на енергия от ВЕИ за нуждите на организацията. Възможности за награждаване на заинтересовани организации с отличителните знаци на Европейската Комисия (златен, сребърен, бронзов) за постигнати успехи при прилагане на ВЕИ. Включване и членство в европейската мрежа на предприятията за производство на зелена енергия.


ПРОЕКТ GBE Factory

Gbe Factory Project