Page 1

Енергиино обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

1. ЗММ СТОМАНА АД КАТО ОБЕКТ НА ЕНЕРГИЕН ОДИТ 1.1.

Предпоставки за извършване на Енергийния одит

Настоящият енергиен одит е направен в съответствие с изискванията на Закона за Енергийната Ефективност и произтичащите от него наредби. Основна цел на обследването е да се идентифицират енергоспестяващи мерки с оглед по-нататъшното им прилагане за понижаването на консумацията на енергоносители. Енергийният одит е проведен от екип на Българска Енергетична Компания АД, която е лицензирана по ЗЕЕ. 1.2.

Описание на ЗММ Стомана АД

ЗММ Стомана АД – Силистра е основана в 1945г. като Производствена Кооперация. Предприятието по-късно е било регистрирано като дружество с ограничена отговорност, а в последствие като акционерно дружество с рег. №1649/1991. През 1997г., с Решение №1000 от 26.08.1997, компанията е била регистрирана като ЗММ Стомана АД с адрес на управление: гр. Силистра, ул. Тутраканска №16. ЗММ Стомана АД, град Силистра е един от най-големите производители износители на дървообработващи машини в България. Дружеството е специализирано в производството на еднооперационни, двуоперационни и многооперационни машини, абрихт, щрайхмус машини, фрези, пробивни машини, циркуляри, шлайф машини, аспирационни уредби. Фирмата разполага със собствен леярен цех, с възможности за производство на чугунени и алуминиеви отливки. Първоначалният капитал на ЗМ Стомана АД е 157,039 лева, разпределени в 157,039 акции всяка с номинал от по 1.0 лев. Основният акционер в компанията е ЗММ Стомана Инвест АД, който притежава 75% от капитала на Дружеството. Структурата на собствеността в ЗММ Стомана АД е представена в таблица 1.2.1.

С о б с т в е н и ц и

А к ц и ив%

З М М С то м а н аИ н в е с тА Д Д р у ги О б щ о

7 5 % 2 5 % 1

0

0

%

Таблица 1.2.1 Структура на собствеността в ЗММ Стомана АД


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

ЗММ Стомана АД се управлява от Борд на Директорите и се представлява от Никола Митиков – Изпълнителен Директор. Таблица 1.2.2 представя състава на Борда на Директорите на дружеството.

И м е

Н и к о л а М и т и к о в Б е р х а р д П и н д е у с Д и м и т ъ р Г о р а н о в Р у м я н а К о л е в а

Д а т а н а р а ж д а н е

О б р а з о в а н и е

Т р у д о в с т а ж в д р у ж е с т в о т о

2 5 . 0 9 . 1 9 4 2 3 0 . 0 9 . 1 9 6 2 1 3 . 0 3 . 1 9 6 3 0 7 . 0 9 . 1 9 4 7

В и с ш е В и с ш е В и с ш е В и с ш е

3 7 4 1 7 4

Таблица 1.2.2 Състав на Борда на Директорите на ЗММ Стомана АД

Дружеството продава произведената продукция на клиенти от Европа и САЩ, с които има подписани дългосрочни договори. В таблица 1.2.3 са представени основните клиенти на ЗММ Стомана АД.

К л и е н т

П р о д у к т

П р о ц е н т о т У с л о в и я н а П а р т н ь о р п р о д а ж б и т е п л а щ а н е с т в о , % г о д и н и

P V A ,А в с т р и я

Д ъ р в о о б р а б о т в а щ и м а ш и н и L a g u n a T o o ls ,С А Щ М а ш и н и I n d .T r a n s ilv a n ,Р о м ъ н и я М а ш и н и K a m i,Р у с и я М а ш и н и

3 2 %

П р и д о с т а в к а

1 5

1 8 % 1 2 % 1 0 %

П р и д о с т а в к а П р и д о с т а в к а П р и д о с т а в к а

4 4 3

Таблица 1.2.3 Основни клиенти на ЗММ Стомана АД

ЗММ Стомана АД доставя са своите технологични нужди електрически материали и управления. Таблица 1.2.4 представя основните доставчици на метарили в дружеството.

Д о с т а в ч и к

Т и п д о с т а в к и

Е м р а с ,Т у р ц и я Е л е к т р и ч е с к им а т е р и а л и М е т е к ,Т а й л а н д Е л .у п р а в л е н и я К а т о в и ц е ,П о л ш а М а т е р и а л и

У с л о в и я н а п л а щ а н е П р е д в а р и т е л н о П р е д в а р и т е л н о П р е д в а р и т е л н о

Таблица 1.2.4 Основни доставчици на ЗММ Стомана АД


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

1.2.1 Сгради и сградна обвивка ЗММ Стомана АД е разположен в индустриалната зона на гр. Силистра. Дружеството е разположено на площ от 69,100 m2. В състава на дружеството влизат 38 сгради (по Своден Генплан). Разположението на сградите в предприятието е дадено на приложената схема (фигура 1.2.1.).

Фигура 1.2.1 Схема на разположението на сградите на ЗММ Стомана АД


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

В съответствие с обозначенията от фигура 1.2.1: o в сграда 1 - Административна сграда със стол о кухня; o в сграда 2 – Телефона централа; o в сграда 3 – Гараж; o в сграда 4 – Лавка и транжорна; o в сграда 5 – Склад столова и кухня; o в сграда 6 – Сграда ММЦ – корпус №1; o в сграда 7 - Моделно инструментален корпус №2 o в сграда 8 – Сграда ММЦ – корпус Nо.3; o в сграда 9 - Сграда ММЦ – корпус Nо.4; o в сграда 10 – Битова сграда към корпус Nо.4; o в сграда 11 –Трафопост с ел.работилница; o в сграда 12 - Сграда ММЦ – корпус Nо.5; o в сграда 13 - Битова сграда към корпус Nо.5; o в сграда 14 – Главна ел.подстанция; o в сграда 15 – Спомагателен корпус; o в сграда 16 – Парокотелна централа; o в сграда 17 - Ацетиленова станция (Автотранспорт); o в сграда 18 – Склад Nо.3; o в сграда 19 – склад ГСМ; o в сграда 20 - Бункер за изделие, 5а; o в сграда 21 - Склад Nо.3а; o в сграда 22 – Склад за дърва и въглища; o в сграда 23 – Мазутно стопанство; o в сграда 24 – Резервоар за оборотна вода; o в сграда 24 – ПП Резервоари; o в сграда 26 – Склад метали с портален кран – открит; o в сграда 27 – Склад готова продукция – открит цех Леярен; o в сграда 28 – Административна Сграда; o в сграда 29 – Сграда ОГМ леярен цех; o в сграда 30 – Леярен цех – стар;


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

o в сграда 31 – Леярен цех – нов; o в сграда 32 – Чистачно отделение; o в сграда 33 – Трафопост към леярен цех; o в сграда 34 – Битова сграда и технически отдели; o в сграда 35 – Открит склад за чугунени отливки; o в сграда 36 – Открит склад – шихтов двор; o в сграда 37 – Павилион – автоспирка; o в сграда 38 – Навес за сърцеви смеси. На фигура 1.2.2 е показана битовата сграда към Корпус 5 – Монтажен цех.

Фигура 1.2.2 Битова сграда към Корпус 5 – ММЦ

Таблица 1.2.5 представя основните строителни характеристики на сградите, в които се изпълняват основните, спомагателни и обслужващи производството дейности в предприятието.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Таблица 1.2.5 Основни строителни характеристики на сградите

Сграда

Година на изграждане

Застроена Застроен Етажи площ обем (m2) (m3)

Небесна ориентация

Вид топлинна изолация

Вид дограма

1 Административна със стол и кухня

1963

2

684

1915.2

N-S

няма

PVC

2 Телефонна централа

1963

1

29

81.2

N-S

няма

3 Гараж

1976

1

23

64.4

N-S

4 Лавка и транжорна

1963

1

244

683.2

5 Столова и кухня

1978

1

124

6 Склад ММЦ - корпус 1

1962

1

7 Моделно-инструментална - Корпус 2

1976

8 Корпус 3 - ММЦ

Тип Площ на Брой конструкпрозорпрозорц ция на ците и сгра(m2) дата

100

84.36

МЖ

дървена

1

1.56

МЖ

няма

метална

1

0.76

МС

N-S

няма

метална

3

10.05

МЖ

347.2

N-S

няма

метална

3

13,50

МС

1938

25194

N-S

няма

метална

53

1

860

7740

N-S

няма

метална

32

126.1

МС

1963

1

1509

13581

N-S

няма

метална

32

126.1

МС

9 Корпус 4 - ММЦ

1976

1

4091

53183

N-S

няма

метална

319

333.4 МСБС

10 Битова към Корпус 4

1976

2

448

1254.4

N-S

няма

метална

100

104.5

МС

11 Ел.работилница ОГЕ с трафопост

1963

1

180

504

N-S

няма

метална

40

76

МС

12 Корпус 5 - ММЦ

1987

1

3511

45643

N-S

няма

метална

саниране

13 Битова към Корпус 5

1988

3

364

4732

N-S

няма

PVC

50

51 МСБС

14 Главна ел.подстанция

1976

1

170

510

N-S

няма

метална

90

91

15 Спомагателен корпус

1976

1

612

2448

N-S

няма

метална

100

54 МСБС

16 Административна към Леярен цех

1963

2

196

588

N-S

няма

дървена

98

105

МЖ

17 Леярен цех - ОГМ

1963

1

1168

3504

N-S

няма

метална

15

262

МС

18 Леярен цех стар

1979

1

3064

27576

N-S

няма

метална

70

919

МС

19 Леярен цех - нов

1976

1

6617

86021

N-S

няма

метална

340

3970 МСБС

20 Леярен цех - Чистачно

1984

1

890

10680

N-S

няма

метална

44

246 МСБС

21 Леярен цех - трафопост

1976

1

146

584

N-S

няма

метална

22 Леярен цех - битова

1962

2

837

3348

N-S

няма

метална

89

334

МС

23 Водоем за питейна вода и ПП

1994

1

37

111

N-S

няма

метална

2

16

МС

171,10 МСБС

саниране

МСБС

МС

МС

Функциониращите в момента сгради на компанията са 23 на брой, построени в периода 1962–1994. Общата застроена площ на сградите е 27,742 m2, респективно тяхният застроен обем е 290,293 m3. Сградите са изградени като конструкции от тип МСБС и МЖ, стените и покривите са без топлинна изолация. Дограмата по външните фасади на сградите е преобладаващо метална – еднокатна с изключение на Административната сграда със стол и кухня и на Битовата сграда към Корпус №5 където е монтирана PVC дограма. 1.2.2 Използвани технологии за производство ЗММ Стомана АД произвежда дървообработващи машини, използвайки добре познати и популярни технологии. Мениджмънтът на дружеството е мотивиран и


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

непрекъснато усъвършенства и въвежда нови технологии и процеси съобразно тенденциите и нарастващата конкуренция на пазара. На фигури NN 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 и 1.2.7 са представени схемите на материалните и енергийни потоци на основните производствени процеси в ЗММ Стомана АД.

Пясък Въздух Ел.енергия

Участък Смесоподготовка и формовка

Дърва, въглища

Готови форми Скраб Кокс Добавки Въздух

Ел.енергия Вода Дърва, въглища

Участък Леене

Чугунена отливка Въздух Ел.енергия

Чистачно отделение Дърва, въглища

Почистена отливка

Ел.енергия

Склад за готови отливки

Въздух Ел.енергия Бояджийско отделение Дърва, въглища

към Резачно отделение

Фиг. 1.2.3. – Схема на материалните и енергийни потоци в Леярен цех

Технологичният процес на леене протича в следната последователност: 1. Подготовка на смеси и формоване на готови форми; 2. Леене на готови форми и получаване на чугунени отливки; 3. Почистване на чугунени отливки; 4. Боядисване на чугунени отливки и заскладяване.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Основните материали използвани в Леярен цех са кварцов пясък, скраб, кокс леярен и добавки. Енергоносителите използвани за технологията на леене са електроенергия и сгъстен въздух.

Отливка за стареене Ел.енергия

Пещ за стареене

Отливка за обработка Изкуствено стареене

Прокати и винкел

Ел.енергия Въздух

Рязане на заготовки

Дърва, въглища

Заготовка за мех.обработка към ММЦ

Фиг. 1.2.4. – Схема на материалните и енергийни потоци в Резачно отделение

От Леярен цех, чугунените отливки постъпват в Резачното отделение, където се извършва изкуствено стареене на отливките в пещ за стареене тип ПЕК 270-M с инсталирана електрическа мощност 270 kW. В Резачното отделение се произвеждат заготовки за механична обработка, като изходните материали са прокати и винкел. За процеса на рязане на винкели и прокат се използват гилотини и ножовки. Основните енергоносители използвани в Резачното отделение са електрическа енергия и сгъстен въздух.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Ламарина (0.8-20 mm) Ел.енергия Вода Лазарно разкрояване Кислород на ламарина Лазарна смес

Заготовка с желана конфигурация Ел.енергия Въздух

Огъване и прихващане Дърва, въглища на ламаринени детайли

Огънати детайли и корпуси от ламарина Ел.енергия Въздух

Цялостно заваряване на ламаринени детайли

Готови детайли и корпуси от ламарина

Фиг. 1.2.5. – Схема на материалните и енергийни потоци в ММЦ – Участък за обработка на ламарина

В Участък за обработка на ламарина в Механично-монтажен цех (ММЦ) се извършват следните технологични операции: 1. Лазерно разкрояване на ламарина с дебелина 0.8 – 20 mm до получаване на заготовка с желана конфигурация; 2. Огъване и прихващане на ламаринени детайли и корпуси от ламарина; 3. Цялостно (пълно) заваряване на ламаринени детайли и корпуси от ламарина. Основните агрегати използвани в участъка за обработка на ламарина са: Лазерна установка "TRUMPM", Лазерна установка "Хебър1А", Абкант "НАСО", Абкант "КМ4", Зет машина АКМ400 и Пунт апарат. Технологичните процеси в участъка използват електроенергия, сгъстен въздух, кислород и вода.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

З а г о т о в к и о тп р о к а т и и о т л и в к и В ъ з д у х Е л .е н е р г и я

У ч а с т ъ ку н и в е р с а л н и м а ш и н и

О т л и в к и

Д ъ р в а ,в ъ г л и щ а В ъ з д у х Е л .е н е р г и я

З а г о т о в к и о тп р о к а т и о т л и в к и

У ч а с т ъ кт е ж к и м а ш и н и

Д е т а й л и -р о т а ц и о н н и и п р и з м а т и ч н и

Г о л е м и д е т а й л и

О т л и в к и з а о т в р ъ щ а н е и д е т а й л и з а з а к а л я в а н е

Д е т а й л и ,к о р п у с и и м а ш и н и

В ъ з д у х В о д а Е л .е н е р г и я

Т е р м и ч н о о т д е л е н и е

Д ъ р в а ,в ъ г л и щ аВ ъ з д у х Д ъ р в а ,в ъ г л и щ а У ч а с т ъ кп р о г р а м н и Е л .е н е р г и я м а ш и н и с Ц П У

Д е т а й л и -р о т а ц и о н н и и п р и з м а т и ч н и

В ъ з д у х Д ъ р в а ,в ъ г л и щ а Н а ф т а Б о я д ж и й с к о о т д е л е н и е Е л .е н е р г и я

Г о т о в и д е т а й л и

Г о т о в и д е т а й л и и м а ш и н и

Фиг. 1.2.6. – Схема на материалните и енергийни потоци в ММЦ – Механична обработка

В ММЦ – Механична обработка са ситуирани 3 участъка и 2 отделения: 1. Участък универсални машини; 2. Участък тежки машини; 3. Участък програмни машини с ЦПУ; 4. Термично оделение; 5. Бояджийско отделение. В Участък универсални машини се обработват механично заготовки от прокати и част от чугунените оливки да получаване на ротационни и призматични детайли. Основните универсални металорежещи машина в участъка са струговем фрези, бормашини и зъбонарезни машини, шлайф машини и шмиргели. В Участък тежки машини на механична обработка се подлагат чугунени отливки до получаване на големи детайли за последваща термична обработка и боядисване. Тежките металорежещи машини използвани за производство на големи детайли са каруселни стругове, шепинг, хобел машини, радиални бормашини, борверг машини и фрези. Прецизни детайли с ротационна и призматична форма се произвеждат в Участък програмни машини с ЦПУ от типа: Обработващ център МС032, Струг СР586, Струг PUMA240, Обработващ център MCV1500 и Струг СТ161.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

В Термичното отделение се отвръщат част от чугунените отливки, а част от механично обработените детайли се закаляват. Използваните пещи за термична обработка са следните: 1. ТВЧ установка – 1 бр.; 2. Пещ ПЕК 45 – 1 бр.; 3. Пещ ПЕК 46М – 1 бр. Последната технологична операция в ММЦ – Механична обработка е боядисване на готови детайли и машини. В Приложение 1 е представена подробна информация за типа, броя и инсталираната електрическа мощност на отделните машини и агрегати използвани в ММЦ - Механична обработка.

Готовидетайлиивъ зли ипокупниизделия Е л.енергия В ъ здух

Д ъ рва, въ глищ а М онтажнам аш ини

Готови, крайниизделия Фиг. 1.2.7. – Схема на материалните и енергийни потоци в Монтажен цех

Готовите детайли и възли, както и закупените спомагателни изделия постъпват в Монтажен цех. Основните технологични машини използвани за монтаж на крайни изделия са от типа: Шлайфхобел 5Z4, Абкант LOOD2000, Радиал бормашина 2А554, Балансирмашина HM3U, Струг С11 и Шлайф BDU250. Основните енергоносители използвани в Резачното отделение са електрическа енергия и сгъстен въздух. 1.2.3 Произведена и реализирана продукция През 2005 ЗММ Стомана АД е произвела продукция на стойност 9,482,842 лева. Ръстът на произведената продукция в дружеството спрямо 2004 година е 6.78%. Таблица 1.2.6 представят разпределението на произведената продукция през 2004 и 2005 по отделни групи изделия.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

2 0 0 4

2 0 0 5

П р о и з в е д е н а П р о и з в е д е н а % о т о б щ а т а % о т о б щ а т а п р о д у к ц и я п р о д у к ц и я п р о д у к ц и я п р о д у к ц и я B G L B G L

П р о д у к т

Р е ж е щ и м а ш и н и М а ш и н и с р ъ ч н о у п р а в л е н и е Д ъ р в о о б р а б о т в а щ и м а ш и н и М а ш и н и з а д ъ р в е н а д е к о р а ц и я Ч у г у н е н и о т л и в к и

4 7 7 ,4 4 3 2 ,2 4 4 ,0 2 9 2 ,3 1 1 ,2 7 0 3 ,3 3 8 ,6 1 0 4 6 8 ,4 2 0

5 % 2 5 % 2 6 % 3 8 % 5 %

1 ,1 9 4 ,2 4 8 3 ,3 4 4 ,3 6 7 2 ,7 6 1 ,2 4 6 1 ,4 0 8 ,7 9 9 7 7 4 ,1 8 1

9 % 3 8 % 2 0 % 2 6 % 7 %

О б щ о

8 ,8 3 9 ,7 7 2

1 0 0 %

9 ,4 8 2 ,8 4 2

1 0 0 %

Таблица 1.2.6 Произведена продукция през периода 2004 – 2005

40% 35% 30% 38%

25% 20%

26%

15% 20%

10% 5%

9% 7%

Чугунени отливки

Машини за дървена декорация

Дървообработващи машини

Машини с ръчно управление

0%

Режещи машини

Произведена продукция, BGL

Графиката на фигура 1.2.8 показва процентното разпределение на произведената продукция през 2005 година.

Фиг. 1.2.8. – Процентно разпределение на произведената продукция през 2005

Машините с ръчно управление заемат 38% от общата произведена продукция през 2005 година. ЗММ Стомана АД е реализирала на пазара продукция в размер на 11,833,913 лева през 2005 година, което е със 7.25% повече в сравнение с 2004 година (виж таблица 1.2.7).


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

2 0 0 4 2 0 0 5 П р о д а ж б и% о т о б щ и т еП р о д а ж б и% о т о б щ и т е B G L п р о д а ж б и B G L п р о д а ж б и

П р о д у к т Р е ж е щ и м а ш и н и М а ш и н и с р ъ ч н о у п р а в л е н и е Д ъ р в о о б р а б о т в а щ и м а ш и н и М а ш и н и з а д ъ р в е н а д е к о р а ц и я Ч у г у н е н и о т л и в к и

6 1 6 , 6 5 5 2 , 7 6 0 , 8 6 9 3 , 3 1 8 , 2 1 7 3 , 6 4 8 , 2 8 6 6 3 2 , 0 8 5

6 % 2 5 % 3 0 % 3 3 % 6 %

1 , 3 0 1 , 7 3 0 4 , 6 1 5 , 2 2 6 3 , 3 1 3 , 4 9 6 1 , 7 7 5 , 0 8 7 8 2 8 , 3 7 4

1 1 % 3 9 % 2 8 % 1 5 % 7 %

О б щ о

1 0 , 9 7 6 , 1 1 2

1 0 0 %

1 1 , 8 3 3 , 9 1 3

1 0 0 %

Таблица 1.2.7 Реализирана продукция през периода 2004 – 2005

Фигура 1.2.9 представя разпределението на реализираната продукция от ЗММ Стомана АД през 2005 по отделни групи изделия.

5,000,000 4,500,000 4,615,226 3,313,496

3,500,000 3,000,000 2,500,000

1,775,087

2,000,000 1,500,000

1,301,730 828,374

1,000,000 500,000

Чугунени отливки

Машини за дървена декорация

Дървообработващи машини

Машини с ръчно управление

0 Режещи машини

Продажби, BGL

4,000,000

Фиг. 1.2.9. – Реализирана продукция по отделни групи през 2005


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

2.

ОСНОВНИ ПОДСИСТЕМИ В ЗММ СТОМАНА И ТЕХНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗММ Стомана АД консумира за своите технологични нужди, отопление, осветление и санитарно-битови нужди електрическа енергия, въглища, дърва, леярски кокс, дизелово гориво, пропан-бутан и вода. Анализът на консумацията и разходи на енергоносители е извършен на база данни представени от счетоводството и данните от представителните измервания. Таблица 2.1.1 представя консумацията и разходите на енергоносители в дружеството за периода 2004-2005.

Година

2004

Енергоносител Електроенергия Дърва Въглища Кокс - леярен Вода Пропан-бутан Дизелово гориво за отопление Дизелово гориво за транспорт на горива Електроенергия Дърва Въглища Кокс - леярен Вода

2005

Пропан-бутан Дизелово гориво за отопление Дизелово гориво за транспорт на горива

Консумация

Разход

3,288 MWh/год. 62 t/год. 169 t/год. 337 t/год. 106,340 m3/год. 0.6 t/год.

258,193 BGL/год. 3,531 BGL/год. 19,840 BGL/год. 119,000 BGL/год. 6,380 BGL/год. 406 BGL/год.

19 t/год.

19,100 BGL/год.

1 t/год.

1,100 BGL/год.

3,214 MWh/год. 124 t/год. 180 t/год. 230 t/год. 91,892 m3/год.

252,539 BGL/год. 4,067 BGL/год. 19,822 BGL/год. 120,000 BGL/год. 5,514 BGL/год.

0.6 t/год.

462 BGL/год.

21 t/год.

29,400 BGL/год.

1 t/год.

1,400 BGL/год.

Таблица 2.1.1. Обобщени данни за консумацията и разходите на енергоносители за периода 2004-2005

Фигура 2.1.1 представя процентното разпределение на консумацията на отделните енергоносители в ЗММ Стомана през 2005 година.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Електроенергия 0.127%

25.693%

Дърва

3.704% 0.177%

Въглища Кокс - леярен Пропан-бутан

21.243%

49.052%

0.003%

Дизелово гориво за отопление Дизелово гориво за транспорт на горива

Фиг.2.1.1 Разпределение на консумираните енергоносители през 2005

Годишната консумация на електроенергия е 49.05% от общия енергиен профил, респективно около 25.7% е консумацията на кокс – леярен през 2005. На фигура 2.1.2 във вид на стълбовидна графика са представени разходите на енергия в дружеството през последните 2 години.

250,000 200,000 150,000 100,000

2004

Дизелово гориво за транспорт на горива

Вода

Кокс - леярен

Въглища

Дърва

0

Пропан-бутан

50,000

Електроенергия

Разходи, BGL/год.

300,000

2005

Фиг. 2.1.2. Разходи на енергия в ЗММ Стомана АД за периода 2004-2005


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

1.4%

0.1%

0.3%

29.7%

62.5% 4.9% 1.0%

Електроенергия Дърва Въглища Кокс - леярен Вода Пропан-бутан Дизелово гориво за транспорт на горива

Фиг. 2.1.3. Разпределение на разходите на енергия през 2005

Разходите на електроенергия през 2005 са около 62.5% от общте разходи на енергия. ЗММ Стомана АД може да се разглежда като комплексна производствена система, чиято главна функция е качествено и интензивно производство на машини за дървопреработка. Изпълнението на главната функция се осъществява с помоща на следните подсистеми: o Подсистема за доставка, разпределение и консумация на електрическа енергия; o Подсистема за доставка, разпределение и консумация на топлинна енергия; o Подсистема за доставка, разпределение и консумация на сгъстен въздух; 2.1.

Подсистема доставка, електрическа енергия

разпределение

и

консумация

на

2.1.1. Електрозахранване ЗММ Стомана АД - гр. Силистра се захранва с електроенергия от ЕРП – Горна Оряховица ЕАД – клон Силистра посредством 3 броя независими електропровода 20 kV. На площадката на дружеството е разположена разпределителна електрическа подстанция 20 kV, която разпределя електрическата енергия до 5 трансформаторни станции (Фиг.2.1.4.), както следва:      

Трансформаторна станция 1 в Леярен цех Трансформаторна станция 2 в Леярен цех Трансформаторна станция 3 Трансформаторна станция 4 Трансформаторна станция 5 Трансформаторна станция 6

630 kVA; 1000 kVA; 630 kVA; 630 kVA; 1000 kVA; 630 kVA.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Общата инсталирана трансформаторна мощност в завода е 4 520 kVA.

Фиг. 2.1.4. Схема на електрозахранване на ЗММ Стомана АД

Консумацията на електроенергия за ЗММ Стомана АД за търговски разплащания се измерва от един трифазен електромер инсталиран на входа на главната подстанция на страна високо напрежение - 20 kV. За измерване на електроенергията в отделните цехове са монтирани 9 броя електромери. Всички консуматори на електроенергия работят с напрежение от 380 V.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Главен консуматор на електрическа енергия в ЗММ Стомана АД са електрическите пещи за термична обработка, които консумират над 28% от общата консумирана енергия. ЗММ Стомана АД е сравнително голям консуматор на електроенергия. През 2005 година дружеството е консумирало 3,124 MWh електрическа енергия, за които за разходвани 252,382 лева. Месечната консумация по тарифни зони и разходи на електроенергия в дружеството са представени в таблица 2.1.2.

М е се ц /Го д и н а В ъ р хо ва(kW h )Д н е вн а(kW h )Н о щ н а(kW h ) О б щ о(kW h ) Р а зхо д и(B G L ) Я н уа р и .0 5 Ф е вр уа р и .0 5 М а р т.0 5 А пр и л .0 5 М а й .0 5 Ю н и .0 5 Ю л и .0 5 А вгуст.0 5 С е пте м вр и .0 5 О кто м вр и .0 5 Н о е м вр и .0 5 Д е ке м вр и .0 5 О б щ о

9 6 ,0 0 0 9 2 ,0 0 0 9 6 ,0 0 0 8 8 ,0 0 0 6 8 ,0 0 0 7 6 ,0 0 0

7 6 ,0 0 0 7 6 ,0 0 0 8 8 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0

1 5 6 ,0 0 0 1 6 0 ,0 0 0 1 6 0 ,0 0 0 1 4 0 ,0 0 0 1 1 2 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 1 6 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 4 4 ,0 0 0 1 7 4 ,0 0 0

5 6 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 5 6 ,0 0 0 4 8 ,0 0 0 4 4 ,0 0 0 3 6 ,0 0 0 3 6 ,0 0 0 3 6 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 4 8 ,0 0 0 5 2 ,0 0 0

3 0 8 ,0 0 0 3 1 2 ,0 0 0 3 1 6 ,0 0 0 2 8 4 ,0 0 0 2 2 8 ,0 0 0 2 4 0 ,0 0 0 2 2 8 ,0 0 0 2 2 4 ,0 0 0 2 3 2 ,0 0 0 2 3 6 ,0 0 0 2 8 0 ,0 0 0 3 2 6 ,0 0 0

2 4 ,1 8 6 2 4 ,5 0 0 2 4 ,8 1 4 2 2 ,3 0 1 1 7 ,9 0 4 1 8 ,8 4 6 1 7 ,9 0 4 1 7 ,5 9 0 1 8 ,2 1 8 1 8 ,5 3 2 2 1 ,9 8 7 2 5 ,5 9 9

1 ,0 0 0 ,0 0 0

1 ,6 4 2 ,0 0 0

5 7 2 ,0 0 0

3 ,2 1 4 ,0 0 0

2 5 2 ,3 8 2

7 2 ,0 0 0 7 2 ,0 0 0

Таблица. 2.1.2.Месечна консумация и разходи на електроенергия през 2005

Разпределението на конумираната електроенергия представена на пай-диаграмата на фигура 2.1.5.

по

тарифни

зони

е


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

17.8% 31.1%

51.1%

Върхова

Дневна

Нощна

Фиг. 2.1.5. Разпределение на консумацията на електроенергия по тарифни зони през 2005

Конумираната от ЗММ Стомана електрическа енергия по дневна тарифна зона е 51.1% от общата консумация в завода. Данни за месечната консумация на електрическа енергия и произведената продукция през 2005 са представени на фигура 2.1.6.

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Реализирана продукция, BGL Консумация на електроенергия, kWh

Jan

Feb

M ar

Apr

M ay

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

1,019,222

999,237

993,749

1,121,908

890,569

1,008,880

788,759

1,083,630

992,500

1,002,557

992,512

940,390

308,000

312,000

316,000

284,000

228,000

240,000

228,000

224,000

232,000

236,000

280,000

326,000

Фиг. 2.1.6. Разпределение на месечната консумацията на електроенергия и реализираната продукция през 2005

Анализът на данните показва, че през отоплителният сезон консумацията на електрическа енергия нараства в сравнение с останалите месеци в резултат на включването на допълнителни електрически уреди за отопление. От друга стана месечната консумация на електроенергия за технологични нужди зависи от производствения график в дружеството. Базовата линия на консумацията на електроенергия във функция на реализираната продукция по месеци през 2005 е представена на фигура 2.1.6.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Консумация на елекртроенергия, kWh

350,000 300,000 250,000 200,000 y = 0.0983x + 170862 R2 = 0.0435

150,000 100,000 50,000 0 700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

Реализирана продукция, BGL

Фиг. 2.1.7.Базова линия на консумацията на електроенергия през 2005

Изменението на месечната консумация на електроенергия има линеен характер. Анализът на данните показва, че има фиксирана годишна консумация на електрическа енергия в размер на около 250,000 kWh непряко свързани с производственият процес (осветление, ел.уреди за отопление и БГВ, офис нужди, складове, работилници и др.). Компенсирането на реактивните товари в ЗММ Стомана АД се извършва, чрез кондензаторни батерии монтирани в заводските подстанции. 2.1.2. Инсталирани мощности Опис на инсталираните мощности в предприятието е даден на таблица 2.1.3

№ по ред

Вид технологичен консуматор

Брой

Ед. Инсталирана мощност (kw)

1 2 3 4 Резачно отделение 1 Ножовка OL400A 2 6.5 2 Ножовка OL260 5 3 3 Ножовка OL261 1 3 4 Фрезоцентрова FC160 1 15 5 Гилотина DLB / 6 1 15 6 Гилотина NTE / 6,3 1 22 7 Пещ стареене 1 270 ММЦ - Корпус 1 - механомонтажен цех 1 Стругове универсални 17 7.5 2 Фрези уиверсални 8 10 1

2

3

4

Обща инсталирана мощност (kw)

Работна Рабомощтни ност часове

Консумация на ел.енергия

Брой работни смени

(kw)

(h.год)

(kwh/год)

5

6

7

8

13 15 3 15 15 22 270

13 15 3 15 15 22 270

2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

27456 31680 6336 31680 31680 46464 570240

127.5 80

127.5 80

2112 2112

269280 едносменен 168960 едносменен

5

6

7

8

9 едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен

9


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

3 Бормашини 5 2.2 4 Шмиргели 2 1.1 5 Преса ПХ1000 1 40 6 Щос 1 15 7 Зъбонарезна машина 3 15 8 Шлайф BU28 1 10 9 Шлайф BDU50 1 7.5 10 Шлайф ЕК223В 1 12 11 Фреза F55400 1 14.5 12 Шлайф ЕК227В 1 9.5 13 Винтонарезен струг 1 8.5 14 Зъбонарезна м-на 5В833 1 24 15 Зъбонарезна м-на 5А642 1 22 16 Резбошлайф 5К822В 1 16 17 Резбошлайф 5В822МВ 1 10 18 Шлайф BHU40 6 1.5 Корпус 1 Термично 1 ТВЧ установка 1 60 2 Пещ ПЕК45 1 45 3 Пещ ПЕК46М 1 45 Корпус 1 Оксидация 1 Вани за почистване 2 36 ММЦ - Корпус 2 - Инструментален цех 1 Фреза ФУ261 1 10 2 Фреза DECEL 2 5.6 3 Фреза F400/2 1 14.5 4 Шлайф Kellenberger 1 16 5 Координатна мащина 1 10 6 Струг С11 1 10 7 Банциг голям 1 3 8 Банциг малък 1 2 9 Абрихт 1 4 10 Циркуляр 1 3 11 Шлайф дърво 1 3 12 Щрайхмус 1 5 13 Шмиргел 2 1.1 ММЦ - Корпус 3 - Заготвителен участък Лазарна установка 1 "TRUMPM" 1 89 Лазарна установка 2 "Хебър1А" 1 39 3 Компресор Е5511 1 7.5 4 Охладител 1 15 5 Абкант "НАСО" 1 30 6 Абкант "КМ4" 2 11 7 Преса ПЕ63 2 5.5 8 Преса ПЕ100 1 10 9 Пунт апарат 2 150 10 Зет машина АКМ400 1 2.2 11 Шмиргел К2ТВ 2 1.1 12 Бармашина 3 2.2 13 Заварочен апарат 16 10 1 2 3 4

едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен

11 2.2 40 15 45 10 7.5 12 14.5 9.5 8.5 24 22 16 10 9

11 2.2 40 15 45 10 7.5 12 14.5 9.5 8.5 24 22 16 10 9

2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

23232 4646.4 84480 31680 95040 21120 15840 25344 30624 20064 17952 50688 46464 33792 21120 19008

60 45 45

60 45 45

2112 2112 2112

126720 едносменен 95040 едносменен 95040 едносменен

72

72

2112

152064 едносменен

10 11.2 14.5 16 10 10 3 2 4 3 3 5 2.2

10 11.2 14.5 16 10 10 3 2 4 3 3 5 2.2

2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

21120 23654.4 30624 33792 21120 21120 6336 4224 8448 6336 6336 10560 4646.4

едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен

89

89

2112

187968

двусменен

39 7.5 15 30 22 11 10 300 2.2 2.2 6.6 160 5

39 7.5 15 30 22 11 10 300 2.2 2.2 6.6 160 6

2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 7

82368 15840 31680 63360 46464 23232 21120 633600 4646.4 4646.4 13939.2 337920 8

двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен 9


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Монтажен цех 1 Шлайфхобел 5Z4 2 Шлайф BDU250 3 Струг С11 Радиал бормашина 4 2А554 Радиал бормашина BR40 5 /2 6 Фреза FNC25 / 3 7 Балансирмашина HM3U 8 Абкант LOOD2000 9 Пантограф 10 Бормашини 11 Шмиргел ШТВ Компресорна станция Винтов Компресор 1 Гарднър Денвър Административна сграда 1 Канцелации климатици 2 Кухня обслужващ блок Помпена станция 1 Потопяема помпа 2 Помпа за налягане 3 Помпа ППН ММЦ-Корпус 4 - У-к ТМ 1 Струг С13 2 Радиал бормашина YR-6 3 Борверг WHN13A 4 Борверг WH10 5 Фрезхобел 7212Г 6 Фреза FU400 7 Струг кароселен 1531 8 Шепинг НС632 9 Фрезхобел 6П610Ф1 10 Фреза FJ40 11 Фрезхобел F16 12 Хобел7116 13 Борверг BFT130 14 Борверг BFT80 15 Фреза FC63 16 Фреза FKR500 17 Борверг WH9A ММЦ - Участък центри 1 Борверг 2А631Ф1 2 Координатна м-на 2Е470 Обработващ център 3 МР800 Обработващ център 4 ИМР40 5 Фрези руски 5401 6 Плосък шлайф 1 2

1 1 1

128 9 8

128 9 8

128 9 8

2112 2112 2112

270336 едносменен 19008 едносменен 16896 едносменен

1

6

6

6

2112

12672 едносменен

1 1 1 1 1 9 3

5 3 4 15 2 2.2 1.1

5 3 4 15 2 19.8 3.3

5 3 4 15 2 19.8 3.3

2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

10560 6336 8448 31680 4224 41817.6 6969.6

едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен

1

90

90

90

2112

190080

двусменен

16 14

48 90

48 90

48 90

2112 2112

101376 едносменен 190080 двусменен

1 2 2

20 22 55

20 44 110

20 44 110

2112 2112 2112

42240 едносменен 92928 едносменен 232320 едносменен

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 11 68 50 160 14.5 32 4 80 30 88 60 40 15 27 39 11

30 22 136 100 320 29 32 4 80 30 88 60 40 15 27 39 11

30 22 136 100 320 29 32 4 80 30 88 60 40 15 27 39 11

2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

63360 46464 287232 211200 675840 61248 67584 8448 168960 63360 185856 126720 84480 31680 57024 82368 23232

двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен двусменен

1 1

40 40

40 40

40 40

2112 2112

84480 84480

двусменен двусменен

2

40

80

80

2112

168960

двусменен

2 2 1 3

30 64 15 4

60 128 15 5

60 128 15 6

2112 2112 2112 7

126720 270336 31680 8

двусменен двусменен двусменен 9


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

7 Плосък шлайф 3Б725 8 Шлайфхобел SZ-3 9 Шлайфхобел ZOCCA ММЦ - Участък ЦПУ машини Обработващ център 1 МС032 2 Струг СР586 3 Струг PUMA240 4 Струг СТ161 Обработващ център 5 MCV1500 6 Вертикална разст. РВ501 Спомагателен корпус 1 Вани подготовка 2 Пещ сушуне Леярен цех - нов 1 Кранове 2 Ленти транспортьори 3 Стръскваща решетка 4 Сушилни 5 Кранове 6 OWT 400 7 КДД 10 8 Кранове 9 Ленти транспортьори 10 Бъркачки 11 Колергант 12 Ленти транспортьори Стара леярна 13 Колергант 14 Ленти транспортни 15 Кранове 16 Вагрянка 17 Кран 18 Кран 19 Вентилатор OWT 400 20 Бойлери

1 1 1

30 80 50

30 80 50

30 80 50

2112 2112 2112

63360 168960 105600

двусменен двусменен двусменен

2 5 2 6

35 30 30 20

70 150 60 120

70 150 60 120

2112 2112 2112 2112

147840 316800 126720 253440

двусменен двусменен двусменен двусменен

1 7

40 30

40 210

40 210

2112 2112

84480 443520

двусменен двусменен

2 1

18 60

36 60

36 60

2112 2112

76032 126720

двусменен двусменен

4 5 1 5 2 2 1 2 5 2 1 10

45 7 11 50 45 15 20 45 7 7 110 7

180 35 11 250 90 30 20 90 35 14 110 70

180 35 11 250 90 30 20 90 35 14 110 70

500 1000 1000 1800 450 1500 400 100 1000 400 500 1000

90000 35000 11000 450000 40500 45000 8000 9000 35000 5600 55000 70000

едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен

1 5 2 1 1 1 1 2

55 7 35 60 10 45 11 18

55 35 70 60 10 45 11 36

55 35 70 60 10 45 11 36

500 500 1000 400 750 1000 1500 4000

27500 17500 70000 24000 7500 45000 16500 144000

едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен едносменен

Таблица. 2.1.3 Инсталирани електрически мощности

От таблицата е видно, че машините в ЗММ Стомана работят на едносменен и двусменен режим, но има и машини, които работят по няколко часа в зависимост от технологичния процес. Някои от машините се използват само за някои специализирани операци, за това има разлика между общата инсталирана мощност на трансформаторите и общата инсталирана мощност на машините. В талица 2.1.4. са показани броя на инсталираните осветителните тела по цехове.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

№ по ред

Корпус /Цех/Участък

1 1 2 3

2 Административна сграда Стол Комплекс 1 до 4

4 5 6

Участък Резачно Корпус 5 Участък Инструментален

7

Участък Заготовачен

8 9

Спомагателен к-с "Прахово" Мокро боядисване

10

Леярен цех - стар

11 12

Работилница ел.монтьори Бояджийно Леярен цех - нов Леярен цех - нов

13

Администрация - л.цех

Брой инсталирани осв.тела 3 151 20 152 21 24 146 28 112 46 10 98 8

4 КЛЛ КЛЛ КЛЛ КЛЛ КЛЛ енергоспестяваща енергоспестяваща енергоспестяваща КЛЛ КЛЛ КЛЛ КЛЛ

Единична инсталирана мощност (w) 5 (4x18) - 72 (4x18)- 72 (3x36)- 108 (2x36)- 72 (2x56)- 112 (3x26)- 78 (3x26)- 78 (3x26)- 78 (3x36)- 108 (2x36)- 72 (3x36)- 108 (2x36)- 72

53 12 36 9 10 2 14 85 63 6 4

КЛЛ КЛЛ КЛЛ ЖЛ енергоспестяващи КЛЛ КЛЛ енергоспестяващи ЖЛ КЛЛ КЛЛ

(3x36)- 108 (2x36)- 72 (2x56)- 112 400 (3x26)- 78 (3x36)- 108 (2x36)- 72 (3x26)- 78 400 (3x36)- 108 (3x36)- 108

Тип

Легенда: ЖЛ–Живачна лампа; НЛВН-Натриева лампа високо налягане; КЛЛ-Компактна луминисцентна лампа Таблица. 2.1.4. Осветление

Фиг. 2.1.8. Живачни осветителни тела

Обща инсталирана мощност (kw) 6 10.872 1.440 16.416 1.512 2.688 11.388 2.184 8.736 4.968 0,720 10.584 0.576 5.724 0.864 4.032 3.600 0,780 0,216 1,008 6.6 25,2 0.648 0.432


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Представените данни в таблицата показват, че осветлението във всички производствени цехово е нормално, с изключение на Леярен цех – нов и Леярен цех - стар , където осветлението е с живачни лампи с голямо енергопотребление (400 W). 2.1.3. Електрически замервания Замерване на осветеността в ЗММ Стомана АД За нуждите на обследването бяха извършени замервания на осветеността в отделни производствени участъци и административни помещения. Резултатите от направените измервания са показани в таблица 2.1.5.

Цех / Участък

Замерена осветеност Lux.

Норма на осветеност Lux.

I.

Административна сграда

1.

Счетоводство

395

400

2.

Заседателна зала

430

400

3.

Кабинети

410

400

4.

Стол

390

400

II.

Участък резачно

320

300

III.

Участък инструментален

230

250

IV.

Участък заготовъчен

305

300

V.

Корпус 5 – ММЦ Работно място – стругар

420

300

Работно място – заварчик

230

200

Работно място - фрезист

340

300

Участък – бояджиен

190

300

Леарен цех – нов

350

300

160

300

140

300

VI.

(Енергоспестяващи осв.тела) VII.

Леарен цех – нов (живачни лампи)

VIII.

Леарен цех – стар (живачни лампи)

Таблица. 2.1.5. Измерена осветеност

Използвана апаратура: 

Луксметър Тесто 545

(Ф.№ 01111507/508) обхват: 0 … +100000 lux


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

2.1.4. Изводи от анализа на енергопотреблението В ММЦ – Корпус 4 са инсталирани следните технологични апарати: 

Координатна машина тип 2Е 470 – 1 бр. с единична инсталирана мощност 40 kW;

Фрезова машина тип ФУ 251 – 2 бр. с единична инсталирана мощност 20 KW;

Фрезова машина тип ФУ 321 – 2 бр. с единична инсталирана мощност

20 KW Общата инсталирана мощност на оборудването е 120 kW. Годишната консумация на електрическа енергия от остарелите технологични машини е 253,440 kWh/год. Направеното проучване и анализ на данните показва, че част от технологичното оборудване е с голямо електропотребление, с цел намаляване на енергопотреблението се препоръчва подмяната им с: 

Вертикален център тип MCV 2000 – 1 бр., с инсталирана електрическа мощност 26 kW;

Фрезова машина тип ФУ 401 А – 2 бр с инсталирана електрическа мощност 10 KW;

Относно осветлението на завода констатирахме, че по-голямата част е подменено с енергоспестяващи освителни тела, с изключение на цех Леарен, къде се предлага нов вид осветление. Относно Главна заводска подстанция (ГЗП) „Стомана” се препоръчва поетапно подмяна на маслени прекъсвачи (КРУ – 20 kV) с нови елегазови прекъсвачи на завод „Авангард” гр. Севлиево.

2.2.

Подсистема доставка, разпределение и консумация на топлинна енергия 2.3.2. Coal and fuel wood distribution and consumption subsystem

За своите отоплителни нужди ЗММ Стомана АД се снабдява с въглища от фирмите Универсстрой ООД и Топливо ООД. Александър Груп – Росен Николов, доставя дърва за огрев за изгаряне в стационарни котелни инсталации разположени в отделните цехове на дружеството.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Общата консумация на въглища за генериране на гореща вода за отопление през 2005 година е 180 t, за които предприятието е направило разходи в размер на 19,822 лева. Годишната консумация на дърва за огрев в дружеството през 2005 година е 124 t, за които са платени 4,067 лева. В участъци ММЦ – север и юг са инсталирани по един водогреен котел на въглища и дърва тип Linyitomat. Котлите захранват с гореща вода 34 инсталирани топловъздушни апарати (ТВА) с единична инсталирана мощност от по 0.3 kW. Участък бояджийски към Леярен цех се захранва с топлинна енергия за отопление от инсталиран водогреен котел на твърдо гориво тип CL – 120 с инсталирана мощност 139 kW.

Фиг. 2.1.9.Водогреен котел

Водогреен котел тип KBT 400, изгарящ дърва за огрев и въглища генерира гореща вода с температура 90 оС до отоплителните тела в Участък за обработка на ламарина. Отоплението на Административната сграда се извършва от инсталиран в приземния етаж водогреен котел тип KBT 150, изгарящ дърва за огрев и въглища.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Инсталираните водогрейни котли в участък прахово боядисване към ММЦ и помещението до бояджийското отделение консумират дизелово гориво за отопление. Сградите на Резачното отделение и Монтажен цех се отопляват с печки на дърва и въглища. В Резачното отделение са инсталирани 3 печки на твърдо гориво, респективно 4 са печките инсталирани в Монтажен цех. Фигура 2.1.10. представя инсталиран водогреен котел в ММЦ

Фиг. 2.1.10. Водогреен котел в ММЦ

Дизеловото гориво се доставя на площадката на дружеството от фирмите Перчемлиев ООД и Петрол АД. Годишната консумация на дизелово гориво за отопление през 2005 година е в размер на 21 t за които са направени разходи на стойност 29,400 лева. В сградата на участък прахово боядисване е инсталиран водогреен котел tip TRI-N 380, който захранва с гореща вода инсталираните отоплителни тела. В помещението до бояджийското отделение е инсталиран водогреен котел тип TRI-N 220, който генерира за 8 броя ТВА гореща вода с температура 90 оС. Единичната инсталирана мощност на топловъздушните апарати е 0.8 kW. Таблица 2.1.6 представя инсталираните водогрейни котли в отделните цехове и участъци на дружеството.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Ц и р к у л а ц и о н н и п о м п и Т о п л о и з т о ч н и к

В о д о г р е е н к о т е л C L 1 2 0

Б р о й

О б щ а м о щ н о с т ( k W )

Б р о й

О б щ а м о щ н о с т ( k W )

Д ъ р в а з а о г р е в , в ъ г л и щ а

2

1 .4 4

1

0 .3

Д и з е л о в о г о р и в о

2

2 .1

Д и з е л о в о г о р и в о

2

1 .4 4

8

2 .4

2

1 .4 4

2

1 .4 4

2

1 .5

1 7

5 .1

3

1 .5

1 7

5 .1

М е с т о п о л о ж е н и е

Г о р и в о

Б о я д ж и й н о о т д е л е н и -Л е я р е н ц е х

В о д о г р е е н к о т е л T R IN 3 8 0У ч а с т ъ кп р а х о в о б о я д и с в а н е П о м е щ е н и е д о б о я д ж и й н о В о д о г р е е н к о т е л T R IN 2 2 0 о т д е л е н и е П о м е щ е н и е д о З а г о т в и т е л е н В о д о г р е е н к о т е л К В Т 4 0 0 у ч а с т ъ к В о д о г р е е н к о т е л К В Т 1 5 0 А д м и н и с т р а т и в н а с г р а д а В о д о г р е е н к о т е л L in y ito m a t У ч а с т ъ кМ М Ц -С е в е р В о д о г р е е н к о т е л L in y ito m a t У ч а с т ъ кМ М Ц -Ю г

Т В А

Д ъ р в а з а о г р е в , в ъ г л и щ а Д ъ р в а з а о г р е в , в ъ г л и щ а Д ъ р в а з а о г р е в , в ъ г л и щ а Д ъ р в а з а о г р е в , в ъ г л и щ а

Таблица 2.1.6. Инсталирани водогрейни котли

Общата инсталирана електрическа мощност на циркулационните помпи към отделните котелни инсталации е 10.86 kW. През отоплителния сезон в производствени и обслужващи помещения се включват допълнителни електрически нагревателни уреди за отопление (калорифери и др.) и битово горещо водоснабдяване. Следващата таблица представя инсталираните електрически бойлери за топла вода в отделните сгради на завода. Общата мощност на бойлерите за топла вода е 141 kW.

С г р а д а

1Б и т о в а с г р а д а 2М М Ц К о р п у с 4 3М о н т а ж е н ц е х К о р п у с 5 4Л е я р е н ц е х

Е д и н и ч н а О б щ а Т и п и н с т а л и р а н а и н с т а л и р а н а Б р о й к о н с у м а т о р м о щ н о с т м о щ н о с т ( k W ) ( k W ) е л . б о й л е р е л . б о й л е р е л . б о й л е р е л . б о й л е р

2 2 1 2

3 2 7 2 7 2 7

6 5 4 2 7 5 4

Таблица 2.1.7. Инсталирани електрически бойлери за топла вода

2.3.

Подсистема доставка, разпределение и консумация на сгъстен въздух

Основната инсталация за производство на сгъстен въздух за технологични нужди се състои от един винтов компресор тип Gardner Denver с инсталирана мощност 90 kW и следните ресивери: 1. Общ ресивер 1 с капацитет 16 m3 2. Ресивер 2 - Корпус №3 с капацитет 1.6 m3


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

3. Ресивер 3 - Корпус №4 с капацитет 3.2 m3 4. Ресивер 4 – Леярен цех с капацитет 5.0 m3 5. Ресивер 5 - Участък за обработка на ламарина с капацитет 0.5 m3 6. Ресивер 6 – Корпус №4 с капацитет 0.5 m3 В Участък за обработка на ламарина за нуждите на лазарната установка при работа в пикови режими е инсталиране един винтов компресор тип Gardner Denver с инсталирана мощност 7.5 kW. Лазарната установка в Корпус №4 се захранва със сгъстен въздух от инсталиран винтов компресор тип Gardner Denver с инсталирана мощност 7.5 kW. Основните технически параметри на инсталираните компресори за сгъстен въздух са представени в таблица 2.1.8.

№Т и п с ъ о р ъ ж е н и е

М е с т о п о л о ж е н и е

М о д е л

Д е б и т М о щ н о с т Н а л я г а н е 3 ( m / m i n ) ( k W ) ( b a r )

1В и н т о в к о м п р е с о р

К о м п р е с о р н а с т а н ц и я G a r d n e r D e n v e r

9 0

1 6 . 7

7

2В и н т о в к о м п р е с о р

У ч а с т ъ к з а о б р а б о т к а н а G a r d n e r D e n v e r л а м а р и н а

7 . 5

1 . 2

7

3В и н т о в к о м п р е с о р

К о р п у с N o . 4

7 . 5

1 . 2

7

G a r d n e r D e n v e r

Таблица 2.1.8. Основни параметри на инсталираните компресори за сгъстен въздух

3.

ЕНЕРГИЕН БАЛАНС

Структурата на потреблението на енергия в промишлената система (ПС) на ЗММ Стомана АД показва, че потребностите от енергоносители на производствените процеси в системата се задоволяват основно от електрическа енергия. В ПС на ЗММ Стомана АД се използват 12 вида енергийни ресурси (7 от таблица 3.1.1) и 5 получени от преобразуване на електрическа енергия (сгъстен въздух НН и ВН, вода под налягане и кислород НН и ВН).


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

N o .п о р е д

В и д е н е р г и й н и р е с у р с и

1 1 2 3 4

2 К о к с л е я р с к и -с у х Д ъ р в а з а о т о п л е н и е В ъ г л и щ а з а о т о п л е н и е Д и з е л о в о г о р и в о з а о т о п л е н и е

5

Д и з е л о в о г о р и в о з а а в т о м о б и л и

6 7

П р о п а н б у т а н с м е с и Е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я В с и ч к о :

Н а т у р а л н и е д и н и ц и м я р к а 3 t 3 m t t

Е н е р г и й н и е д и н и ц и

К о л и ч е с т в о 4 5 * 2 3 0 1 , 4 4 8 1 2 4 0 1 8 0 1 , 1 9 7 2 1 2 0 9

t

% 6 2 5 . 6 9 % 0 . 0 0 3 % 2 1 . 2 4 % 3 . 7 0 %

1

1 0

0 . 1 8 %

t M W h

1 3 , 2 1 4

7 2 , 7 6 4

0 . 1 3 % 4 9 . 0 5 %

-

-

5 , 6 3 5

1 0 0 . 0 0 %

Таблица 3.1.1 Видове енергоносители

* Енергийните единици са представени в Gcal По време на изпълнение на работната програма на етап организация на дейността за изготвяне на енергийни баланси бе извършен основен преглед и актуализация на съществуващите схеми на енергоснабдяване, с цел да отразяват действителната схема в момента на изготвяне на балансите. Общата схема на енергоснабдяване е разработена върху Генералния план на ЗММ Стомана АД, В схемата са обхванати онези енергийни ресурси, които имат постоянна консумация: електрическа енергия, сгъстен въздух НН и ВН, оборотна вода. Основните елементи (цехове) на производствено-териториалната структура на промишлената система са следните: 1. Леярен цех; 2. Резачно отделение; 3. Механично-монтажен цех (ММЦ). Леярен цех е концентриран в четири сгради на тариторията на завода: Нов цех, Стар цех, Чистачно отделение и Моделно-инструментална - Корпус №2. Резачното отделение е разположено в самостоятелна сграда на главната площадка. ММЦ е съсредоточен в 4 сгради: Корпус №1, Корпус №3, Корпус №4 и Корпус №5 разположени на площадката на дружеството. Спомагателните елементи в структурата на ПС – потребители на енергийни ресурси са следните: 1. Топлинно стопанство; 2. Компресорно стопанство;


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

3. Кислородно стопанство; 4. Водно стопанство. Топлинното стопанство има децентралзирана структура и обхваща 7 локални котелни инсталации за производство и разпределение на топлинна енергия (гореща вода) с инсталирани водогрейни котли със складови стопанства за горива (виж Таблица 2.1.6.). Компресорното стопанство е съсредоточено в една главна компресорна станция и 2 помощни компресорни подстанции (в Участък за обработка на ламарина и Корпус №4). Кислородното стопанство обхваща изградена кислородна станция, разположена на главната вътрешно-заводска пътна артерия. Водното стопанство включва водоем за питейна вода и ПП резервоари. За всички основни и спомагателни елементи (цехове) на ПС са изготвени работни схеми на енергоснабдяването по отделни енергийни ресурси. На следващ етап, съгласно Метдоическите указания за енергийна ефективност в ПС и на база специално разработена програма за обследване бяха проведени представителни измервания. Контролно-измервателната апаратура беше обезпечена от страна на екипа на БЕК АД отоговорен за изготвянето на енергийните баланси, а част от измерванията бяха извършени със съдействието на Енергийния отдел на промишлената система под ръководството на ръководителя на обследването. За извършване на измервания за целите на енергийните баланси бе използвана следната апаратура: 

Електронна рулетка модел PLS 1

(ф.№ 50800537)

Електронен термометър Тесто 925

(ф.№ 33701282/506)

Инфрачервен термометър PORTIX Х тип РТ 20AF (ф.№ 30114099/506)

Газ-анализатор Тесто 335

(ф.№ 01114354/508)

Термо-анемометър Тесто 425

(ф.№ 01115906/508)

Комбиниран прибор Клещов мултиметър Metra Clip 72 ( волтметърамперметър-ватметър) (ф.№ 127202CEV)

Луксметър Тесто 545

(ф.№ 01111507/508)


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Резултатите от проведените измервания осигуриха изходната информация за определяне показателите на енергийните баланси. Една част от показателите са определени в резултат на непосредствени измервания, други на база допълнителни изчисления, т.е приложен бе смесения метод за определяне на показателите на енергийните баланси. След обработка на получените данни от изходната инфромация и определените показатели се изготвиха съответните баланси по определените от Методическите указания форми. Форма 1 описва основните енергопотребяващи агрегати и машини, които формират енергопотреблението на ПС.


Енергиино обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Ф о р м а1 С т р .1о т1 Е н е р г о п о т р е б я в а щ иа г р е г а т ип ос т р у к т у р н ие л е м е н т ин ап р о м и ш л е н а т ас и с т е м аип о т р е б е н ие н е р г и яие н е р г о н о с и т е л и В и д н ае н е р г и я т а(е н е р г о н о с и т е л я )-" + "-п р ин а л и ч и ен ак о н с у м а ц и я -" -"п р ил и п с ан ак о н с у м а ц и я Г о р и в а Т е ч н и

От екзотермични реакции Пара Кондензати подхранваща вода Продухваща вода Горещавода Кокслеярски Въглищаза отопление Дърваза опление Безнзин автомобилен Дизелово горивоза автомобили Дизелово горивоза отопление

Е н е р г о п о т р е б я в а щ иа г р е г а т и

А

В Е Р

вт .чс :

Общо водапод налягане сгъстен въздух Изходящигазовеи др.

Т в ъ р д и

Е л е к т р и ч е с к а Г а з о о б р а з н и

Пропан-бутан

Т о п л и н н ае н е р г и я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

Ц е хЛ е я р е н

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

+

-

Р е з а ч н оо т д е л е н и е

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

Ц е хМ М Ц -К о р п у сN o .1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Ц е хМ М Ц -К о р п у сN o .3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

Т о п л и н н ос т о п а н с т в овт .в .к о т е л н ии н с т а л а ц и и

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-

-

-

К о м п р е с о р н ос т о п а н с т в о

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

О с н о в н ис т р у к т у р н ие д и н и ц ин аП С

+

С п о м а г а т е л н ис т р у к т у р н ие д и н и ц ин аП С


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Форма 2 Стр.1 от 2 Работна форма на балансите на топлоносителите и на топлинната енергия По видове топлоносители

Мярка

Баланс на топлинната енергия

Наименование на източници или потребители на енергия

А

Б t MWh o C %

Приход 1 -

Разход 2 -

t MWh o C % t MWh o C %

1 577 100.0% 1 577 100.0%

-

t MWh o C % t MWh o C %

t MWh o C % t MWh o C %

I. Постъпила отвън

Гореща вода

Приход 3 -

Разход 4 -

II. Генериращи и преобразуващи инсталации

1. Котелни инсталации

ВСИЧКОПОРАЗДЕЛ II

-

-

-

1 577 100.0% 1 577 100.0%

-

-

1 141 1 141 -

-

1 141 72.5% 1 141 72.5%

-

271 125 396 -

-

271 17.2% 125 7.9% 396 25.1%

III. Производствени потребители по структурни единици на ПС

1. Отопление на структурните единици на ПС

ВСИЧКОПОРАЗДЕЛ III

IV. Непроизводствени потребители

1. Отопление на непроизводствените потребители

2. Комунално-битови нужди

t ВСИЧКОПОРАЗДЕЛ IV

MWh o

C %


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

А V .О т п у с н а т о н а в ъ н

Б t M W h o C %

1

2

3

4

-

-

-

-

t M W h o C % t M W h o C % t M W h o C % t M W h

1 5 7 7

3 8 3 8 1 5 7 5

-

-

V I .О б щ и з а г у б и з а П С

1 .В м р е ж и т е о т у т е ч к и

2 .В м р е ж и т е о т т о п л о о б е н с о к о л н а т а с р е д а

В С И Ч К О П О Р А З Д Е Л V I

Б А Л А Н С

o

C %

1 5 7 7 1 0 0 . 0 %

3 8 2 . 4 % 3 8 2 . 4 % 1 5 7 5 1 0 0 . 0 %


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Форма 3 Стр.1 от 1 Работна форма на балансите на горива по видове и общо По видове горива Течни

Газообразни

Наименование на източници или потребители на енергия

Мярка

Твърди

Приход

Разход

Приход

Разход

Приход

Разход

Приход

Разход

Приход

Разход

Приход

Разход

Приход

А

Б t MWh %

1 230 1 679 50.4%

2 -

3 180 1 389 41.7%

4 -

5 124 0.2 0.01%

6 -

7 -

8 -

7 1 12 0.3%

8 -

9 21 242 7.3%

10 -

11 1 8 0.2%

t MWh % t MWh %

-

-

-

180 1 389 180 1 389 -

-

124 0.2 124 0.2 -

-

-

-

-

-

21 242 21 242 -

t MWh %

-

230 1 679 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

t MWh % t MWh %

-

230 1 679 -

-

-

-

-

-

-

-

-

t MWh % t MWh %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 12 100.0% 1 12 100.0%

I. Постъпилa отвън

Кокс леярски

Въглища за отопление

Дърва за опление

Безнзин автомобилен

Дизелово гориво Дизелово гориво за автомобили за отопление

Пропан-бутан

Общ баланс на горивата Приход

Разход

Разход

Приход

Разход

12 -

13 3 330 100.0%

14 -

-

-

-

1 631 49.0% 1 631 49.0%

-

-

-

-

1 679 50.4%

-

-

-

1 8 1 8 -

-

8 0.2% 1 688 50.7%

-

-

-

-

-

12 0.3% 12 0.3%

II. Генериращи и преобразуващи инсталации 1. Котелни инсталации

ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II III. Производствен потребител 1. Цех Леярен - Технологични консуматори 2. Цех ММЦ - Корпус No.3 - Технологични консуматори

ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III IV. Непроизводствени потребители 1. Транспорт на горива

ВСИЧКО РАЗДЕЛ IV V. Отпуснато навън VI Общи загуби за ПС

БАЛАНС

t

230

230

180

180

124

124

-

-

1

1

21

21

1

1

-

-

MWh

1 679

1 679

1 389

1 389

0.2

0.2

-

-

12

12

242

242

8

8

3 330

3 330

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0%

100.0%


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра Форма 4 Стр.1 от 2 Работна форма на балансите на получените посредством електрическата енергия енергоносители (сгъстен въздух, вода под налягане и др.) и на баланса на електрическа енергия

Вода под налягане

Електрическа енергия

Баланс на електрическата енергия

Мярка

Сгъстен въздух Приход

Разход

Приход

Разход

Приход

Разход

Приход

Разход

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

MWh %

219 -

-

89 -

-

2 907 -

-

3 214 100.0%

-

103.m3 MWh % 103.m3 MWh % 103.m3 MWh % 103.m3 MWh %

41 41 -

-

92 92 -

-

-

219 70 19 307 -

-

219 6.8% 69.6 2.2% 19 0.6% 307 9.6%

103.m3 MWh % 103.m3 MWh %

-

65 -

-

21 -

180 105 -

-

266 8.3% 105 3.3%

103.m3 MWh %

-

31 -

-

10 -

-

570 -

-

611 19.0%

103.m3 MWh %

- Силови консуматори

103.m3 MWh %

-

17 -

-

6 -

-

230 23 -

-

- Технологични консуматори

Наименование на източници или потребители на енергия А I. Постъпила отвън 1. С електрическа енергия от ЕЕС II. Генериращи и преобразуващи инсталации 1. Компресорни инсталации

2. Помпена иснталация

3. Котелни инсталации

ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II III. Производствени потребители по структурни единици на ПС 1. Цех Леярен - Технологични консуматори

- Силови консуматори 2. Резачно отделение - Технологични консуматори 3. ММЦ - Корпус 1

-

253 7.9% 23 0.7%


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

А

Б

1

2

3

4

103.m3 MWh % 103.m3 MWh % MWh % 103.m3 MWh %

-

94 208 -

-

30 19 86 -

5 -

-

-

-

-

-

28 28 -

219 -

11 11 219 -

89 -

3 3 89 -

2 907 -

161 161 2 907 -

3. ММЦ - Корпус 3 - Технологични консуматори

- Силови консуматори 4. Осветление 5. Спомагателни цехове

ВСИЧКО РАЗДЕЛ III

103.m3 MWh %

6

7

8

1 082 -

-

1 205 37.5% 0 0.0% 220 6.8% 19 0.6% 2 704 84.1%

-

28 0.9% 28 0.9% 14 0.4% 161 5.0% 175 5.4% 3 214 100.0%

220 2 410 -

IV. Непроизводствени потребители 1. Комунално-битови нужди - Силови консуматори

103.m3 MWh %

ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ IV

103.m3 MWh %

V. Отпуснато навън

103.m3 MWh %

VI. Общи загуби за ПС 1. Загуби (утечки) на енергоносители

2. В електрическата мрежа

- В силови трансформатори

103.m3 MWh % 103.m3 MWh % 103.m3 MWh %

ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ VI

103.m3 MWh %

БАЛАНС

103.m3 MWh %

3 214 100.00%


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра Форма 5 Стр.1 от 2 Синтезирана форма на баланса на топлинна енергия

Наименование на източниците или потребителите на енергия

А

Мярка

Частни баланси на енергоносителите Горива Дизелово Дърва за гориво за опление автомобили 3 4

Пропанбутан

Общ баланс на топлинната енегия

6

7

-

-

-

-

-

-

-

0.2

12

242

8

3 330

-

-

-

-

-

-

1 679

1 389

0.2

12

242

8

3 330

%

-

-

-

-

-

-

-

MWh

1 679

-

-

-

-

8

1 688

%

-

-

-

-

-

-

-

MWh

-

1 389

0.2

-

242

-

1 631

%

-

-

-

-

-

-

-

MWh

1 679

1 389

0.2

-

242

8

3319

%

-

-

-

-

-

-

-

Кокс леярски

Въглища за отопление

Б

1

2

MWh

-

-

-

-

%

-

-

-

MWh

1 679

1 389

%

-

MWh

Дизелово гориво за отопление 5

ПРИХОД I. Постъпило отвън 1. С електрическата енергия преобразувана в топлинна енергия в технологичните потребители 2. С гориво от склада

ВСИЧКО ПРИХОД РАЗХОД: I. Полезно използвана 1. Технологични нужди - технологични консуматори 2. За отоплителни и комунално-битови нужди: - отоплителни инсталации с котли

ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

MWh

-

-

-

12

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

MWh

-

-

-

12

-

-

12

%

-

-

-

-

-

-

-

MWh

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

MWh

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

MWh

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

MWh

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

MWh

1 679

1 389

0.2

12

242

8

3 330

%

-

-

-

-

-

-

-

II Непроизводствени потребители 1.Транспорт на горива

ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II

III. Отпуснато отвън

MWh %

IV. Загуби по структурни единици на ПС

MWh

1. Технологични нужди - технологични консуматори

2. За отоплителни и комунално-битови нужди:

- отоплителни инсталации с котли

ВСИЧКО ПО РАДЕЛ IV

V. Общи загуби за ПС

ВСИЧКО РАЗХОД


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Форма 5 A Стр.1 от 1

Наименование на източниците или потребителите на енергия А

Мярка

Усъвършенстван баланс на топлинната енергия

Фактически баланс

Усъвършенстван баланс

Б

1

2

MWh

-

ПРИХОД I. Постъпило отвън 1. С електрическата енергия преобразувана в топлинна енергия в технологичните потребители 2. С гориво от склада

%

-

MWh

3 330

2 702

3 330

2 702

% Всичко приход

MWh %

РАЗХОД: I. Полезно използвана 1. Технологични нужди - технологични потребители

MWh

1 688

%

-

MWh

1 631

2. За отоплителни и комунално-битови нужди: - отоплителни инсталации с котли

- транспорт на горива

Вичко по раздел I II. Отпуснато отвън

%

-

MWh

12

%

-

MWh

3 330

%

-

MWh %

-

MWh

-

%

-

MWh

-

%

-

MWh

-

%

-

MWh

-

III. Загуби по структурни единици на ПС 1. Технологични нужди - пещи 2. За отоплителни и комунално-битови нужди: - отоплителни инсталации с котли

Всичко по раздел III

IV. Общи загуби за ПС

ВСИЧКО РАЗХОД

%

-

MWh

3 330

%

-

2 702


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра Форма 6 Стр.1 от 3 Синтезирана форма на баланса на електрическата енергия

Общ баланс на електрическата енегия

Мярка

Частни баланси на енергоносителите

Наименование на източниците или потребителите на енергия А

Б

1

2

3

4

МWh

219

89

2 907

3 214

219

89

2 907

3 214

208

67

2 350

2 625

128

128

28

47

Сгъстен въздух Вода под налягане

Електрическа енергия

ПРИХОД 1. С постъпило от ЕЕС електрическа енергия

% Всичко приход

МWh %

РАЗХОД:

МWh %

I. Полезно използвана

МWh %

1. За технологични нужди в:

МWh %

- технологични консуматори

МWh % МWh

- силови консуматори % МWh 2. За спомагателни цехове % 3. За отоплително-вентилационни и комунално-битови нужди в:

МWh %

19


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

А

Б

1

2

3

4

220

220

2 727

3 020

19

19

МWh - отоплителни инсталации % 5. За осветление

МWh %

Всичко по раздел I

МWh

208

86

% МWh II. Отпуснато отвън % МWh III. Загуби по структурни единици на ПС % МWh 1. В технологични потребители % МWh - пещи % МWh - технологични агрегати % МWh 3. За спомагателни потребители в: % 4. В отоплително-вентилационни и комунално битови потребители

МWh % МWh

- отоплителни инсталации %


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

А

Б

1

2

3

4

19

19

МWh - вентилационни инсталации % 5. В енергоснабдителните мрежи на структурните елементи на ПС

МWh % МWh

- електрически % МWh - ....................................... % 6. В трансформаторите на структурните елементи на ПС

7. В осветителните инсталации

МWh % МWh % МWh

Всичко по раздел III % МWh IV. Общи загуби за ПС

11

3

161

175

219

89

2 907

3 214

% МWh ВСИЧКО РАЗХОД %


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Форма 6 A Стр.1 от 2

Наименование на източниците или потребителите на енергия А

Мярка

Усъвършенстван баланс на електрическата енергия

Фактически баланс

Усъвършенстван баланс

Б

1

2

МWh

3 214

1 520

3 214

1 520

2 625

1 345

ПРИХОД 1. С постъпило от ЕЕС електрическа енергия

% Всичко приход

МWh %

РАЗХОД: I. Полезно използвана

МWh %

1. За технологични нужди в:

МWh %

- пещите.......................

МWh %

- технологични агрегати

МWh %

2. За силови нужди в:

МWh

128

% 3. За спомагателни нужди в:

МWh

47

% 4. За отоплително-вентилационни и комуналнобитови нужди в: - отоплителни инсталации

МWh % МWh %

5. За осветление

МWh

220

174

3 020

1 520

% Всичко по раздел I

МWh %

II. Отпуснато отвън

МWh %


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

А III. Загуби по структурни единици на ПС

Б

1

2

МWh %

1. В технологични потребители

МWh %

- пещи

МWh %

- технологични агрегати

МWh %

3. За спомагателни потребители в:

МWh

-

% 4. В отоплително-вентилационни и комунално битови потребители - отоплителни инсталации

МWh % МWh

19

% - вентилационни инсталации

МWh %

5. В енергоснабдителните мрежи на структурните елементи на ПС - електрически

МWh % МWh %

- .......................................

МWh %

6. В трансформаторите на структурните елементи на ПС 7. В осветителните инсталации

МWh % МWh %

Всичко по раздел III

МWh

19

% IV. Общи загуби за ПС

МWh

175

% ВСИЧКО РАЗХОД

МWh %

3 214

1 520


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Форма 7 Стр.1 от 2

Наименование на източниците или консуматорите на енергоносители и енергия

Мярка

Обобщен енергиен баланс

А

Фактически отчетен баланс Частни баланси

Обобщен енергиен баланс

Б

Топлинна енергия 1

Електрическа енергия 2

MWh

3 330

-

3 330

-

3 214

3 214

3 330

3 214

6 544

1 688

2 625

4 313

128

128

47

59

3

ПРИХОД 1. С гориво от склада

% 2. С електрическа енергия от ЕЕС

MWh %

Всичко приход

MWh %

РАЗХОД: I. Полезно използвана 1. За технологични нужди

MWh %

2. За силови нужди.

MWh %

3. За спомагателни нужди

MWh

12

% 4. За отоплителни, вентилационни и комунално-битови потребители 5. За осветление

MWh

1 631

1 631

% MWh

220

220

3020

6351

% Вичко по раздел I

MWh %

3330


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

А II. Отпуснато отвън

Б

1

2

3

MWh

-

-

-

19

19

19

19

175

175

3214

6544

% III. Загуби по структурни единици на ПС 1. В технологични потребители

MWh %

2. В енергоснабдителните мрежи на структурните единици на ПС

MWh

3. В отоплителни, вентилационни и комунално битови потребители

MWh

4. В енергоснабдителните мрежи на структурните елементи на ПС

MWh

5. В осветителните инсталации

%

%

% MWh %

6. В трансформаторите на структурните елементи на ПС

MWh %

Всичко по раздел III

MWh % MWh

IV. Общи загуби за ПС % ВСИЧКО РАЗХОД

MWh %

3330


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Форма 7 A Стр.1 от 2

Наименование на източниците или консуматорите на енергоносители и енергия А

Мярка

Усъвършенстван обобщен енергиен баланс

Фактически баланс

Усъвършенстван баланс

Б

1

2

MWh

3 330

2 702

3 214

1520

ПРИХОД 1. С гориво от склада

% 2. С електрическа енергия от ЕЕС

MWh %

Всичко приход

MWh

6 544

% РАЗХОД: I. Полезно използвана 1. За технологични нужди

MWh

4 313

1 346

% 2. За силови нужди.

MWh

128

% 3. За спомагателни нужди

MWh

59

% 4. За отоплителни, вентилационни и комуналнобитови потребители 5. За осветление

MWh

1 631

% MWh

220

% Вичко по раздел I

MWh

6 351

% II. Отпуснато отвън

MWh %

III. Загуби по структурни единици на ПС 1. В технологични потребители

MWh %

2. В енергоснабдителните мрежи на структурните единици на ПС

MWh

3. В отоплителни, вентилационни и комунално битови потребители

MWh

%

%

19

174


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

А

Б

1

2

4. В енергоснабдителните мрежи на структурните MWh елементи на ПС % 5. В осветителните инсталации

MWh %

6. В трансформаторите на структурните елементи MWh на ПС % Всичко по раздел I I

MWh

19

% MWh IV. Общи загуби за ПС

175

% ВСИЧКО РАЗХОД

MWh %

6 545

4 222


Енергиино обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

4. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ 4.1. Основни допускания при използването на финансовия модел Входните данни са използвани за изчисляване на икономиите на енергия, финансовите параметри и понижението на парниковите газове. Цени на енергоносителите Тъй като няма официални данни за бъдещ ръст на цените на енергоносителите, в настоящите изчисления консервативно е прието цените на енергоносителите да се приемат постоянни във времето. Финансов модел Използваният модел е в съответствие с “Guide to cost-benefit analyses of investment projects” prepared for the Evaluation Unit DG Regional Policy European Commission and sponsored by Structural Fund (SF), Cohesion Fund (CF) and Instrument for PreAccession Countries (ISPA). Анализът на финансовите показатели и паричните потоци на проекта са извършени със софтуер “Финансови изчисления на ЕНСИ. Този софтуер е приет за легитимен от Агенцията по Енергийна Ефективност. Приет е лихвен процент по инвестиционен кредит равен на 7% и гратисен период 6 месеца. Отчетен е годишният коефициент на инфлация (6.5%), стойността на средствата, които ще се вложат от “ЗММ-Стомана” АД (25% от общите инвестиции), разходите за експлоатация и поддръжка и размера на кредита от търговската банка. “ЗММСтомана” АД ще погасява кредита на равни (анюитетни) месечни вноски. Приет е максимален срок на възвращаемост на инвестициите – 6 години. В Таблица 4.2.2. е представен финансов анализ за реализацията на енергоспестяващи мерки в резултат на извършените пресмятания, представените предварителни оферти и приетите предварителни условия за финансиране. Емисионни фактори на CO2 

Съществуващо положение на емисиите на парникови газове вследствие консумацията на електрическа енергия.

Оценката на емисиите от парниковите газове в резултат от консумация на електрическа енергия са оценени в съответствие с Establishing guidelines for the monitoring of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council Operational Guidelines for Design Documents of Joint Implementation Projects, Volume 1, General guidelines Version 2.3.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Емисионният фактор за електроенергия за условията на България през 2005 г. е ЕFCO2=957 kg CO2/MWh. “ЗММ-Стомана” гр. Силистра е консумирал 3,214 MWh електрическа енергия за 2005 г. Изчислените емисии на CO2 от разход на електроенергия за 2005 г. възлизат на 3,076 тона/год.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Съществуващо положение на емисиите на парникови газове вследствие консумацията на въглища.

Емисионният фактор за изгаяните в “ЗММ-Стомана” въглища, според методиката на МОСВ е ЕFCO2=826.5 kgCO2/MWh. “ЗММ-Стомана” гр. Силистра е консумирал


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

180 тона въглища и 230 t кокс за 2005 г. С калоричност 10 GJ/тон, еквивалентни на 3,071 MWh. Изчислените емисии на CO2 от разход на въглища и кокс за 2005г. възлизат на 2,538 тона/год. 

Съществуващо положение на емисиите на парникови газове вследствие консумацията на пропан-бутан.

Емисионният фактор за изгаяния в “ЗММ-Стомана” пропан-бутан, според методиката на МОСВ е ЕFCO2=232 kgCO2/MWh. “ЗММ-Стомана” гр. Силистра е консумирал 27.88 MWh пропан-бутан за 2005 г. Изчислените емисии на CO2 от разход на пропан-бутан за 2005г. възлизат на 6.5 тона/год. 

Съществуващо положение на емисиите на парникови газове вследствие консумацията на дизелово гориво.

Емисионният фактор за изгаяния в “ЗММ-Стомана” дизелово гориво, според методиката на МОСВ е ЕFCO2=266.54 kgCO2/MWh. “ЗММ-Стомана” гр. Силистра е консумирал 79.14 MWh дизелово гориво за 2005 г. Изчислените емисии на CO2 от разход на дизелово гориво за 2005г. възлизат на 21 тона/год. В таблицата по-долу са показани изчислените емисии на CO2 от разход на всички горива и електроенергия в “ЗММ-Стомана” за 2005 година. Според изчисленията общото количество на емисиите на CO2 в “ЗММ-Стомана” за 2005 година е 5,636 тон/год. Сумарни емисии на CO2 (отнесени към потреблението за 2005 година) Потребление на електроенергия

3 214

MWh

Потребление на пропан-бутан

2.64

MWh

Потребление на дизелово гориво

79.14

MWh

Потребление навъглища и кокс

3 071

MWh

Емисионен фактор за електрическа енергия

957

kg/MWh

Емисионен фактор за пропан-бутан

232

kg/MWh

Емисионен фактор за дизелово гориво

267

kg/MWh

Емисионен фактор за въглища/кокс

826

kg/MWh

5 636

Ton CO2

Общо намаление на емисиите на CO2

4.2. Списък на предлаганите енергоспестяващи мерки В таблица 4.2.1. са представени енергоспестяващите мерки идентифицирани по време на посещението на обекта.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Описание на мярката

МЕЕ-1 Подобряване на топлинната изолация на сградите МЕЕ-2

Утилизация на отпадъчната топлина от въздушното охлаждане на компресорите

МЕЕ-3

Подмяна на електрическите бойлери с въздушноохлаждаеми термопомпи

МЕЕ-4 Подобряване ефективността на осветлението в Леярен цех МЕЕ-5 Подмяна на вагрянкa с индукционна пещ МЕЕ-6 Подмяна на технологично оборудване Таблица 4.2.1. Описание на енергоспестяващите мерки.

4.2.1. Подобряване на топлинната изолация на сградите – МЕЕ-1. Съществуващо положение: Сградата на Резачното отделение е стоманобетонна конструкция с обща застроена площ 3,511 м2. Състоянието на ограждащата конструкцията на външната обвивка на сградата е крайно незадоволително. В особено лошо състояние се намират покрива и външните фасадни стени на сградата. Монтираните дограми са метални еднокатни и са причина за високи топлинни загуби. Отоплението на помещенията в Резачното отделение се извършва от 4 печки на твърдо гориво (дърва и въглища), и от електрически нагревателни уреди – 5 бр. калорифери с инсталирана единична електрическа мощност от 7.5 kW. Препоръка: Предвижда се доставка и монтаж на топлина и хидро изолация по калканите, покрива и фасадните стени на сградата. Изолационните качества на сградата могат да се подобрят чрез: o Полагане на топлоизолация на калканите на сградата с фибран с дебелина 25 mm; o Полагане на хидро и топлоизолация по покривната конструкция на сградата с дебелина 40 mm; o Полагане на топлоизолация по стените на сградата с панел с дебелина 40 mm. Икономии В резултат от реализациятя на ЕСМ 1 годишно ще се спестят 64 MWh електроенергия, 99 тона въглища, и 70 m3 дърва за огрев.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Общата икономия на енергия възлиза на 692 МWh/год., което прави годишни икономии в размер на 20 878 лв./год. Допълнително след изолирането на сградата ще се спестят 2,300 лева разходи за поддръжка на отоплителните уреди. Годишните нетни икономии в резултат от реализацията на мярката по енергийна ефективност се оценяват на 23 178 лева. Инвестиции o Топлоизолация на калканите на сградата с фибран с дебелина 25 mm. o Хидро и топлоизолация по покривната конструкция на сградата с дебелина 40 mm o Топлоизолация по стените на сградата с панел с дебелина 40 mm. Общо: 82,300 лв. Мярка за енергийна ефективност - 1 Инвестиции Оценени икономии на енергия Годишни икономии Годишна Е & П Нето икономии Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) Нетна сегашна стойност (NPV) Срок на откупуване (РВ) Срок на изплащане (РО) Коефициент на нетна настояща стойност (NPVQ) Намаление на емисиите на CO2

Дименсия лева MWh/год. лева лева лева % лева години години

Параметри 82 300 692.4 20 878 2 300 23 178 28 359 174 3.6 3.6

Ton

4.36 331.5

4.2.2. Утилизация на отпадъчната топлина от въздушното охлаждане на компресорите МЕЕ-2. Съществуващо положение: В ЗММ Стомана са инсталирани 3 броя винтови компресори, разположени съответно в Компресорна станция (90kW), Участък за обработка на ламарина (7.5kW) и Корпус №4 (7.5kW). В резултат на процеса на компримиране на въздуха от корпусите на компресорите се отделят значителни количества топлина, които могат да бъдат оползотворени за до отопляване на производствените корпуси в зимен режим. По значим топлинен потенциал притежава големият винтов компресор Gardner Denver, който има срок на използваемост 2,100 часа в зимен режим. Препоръка: Предлага се монтиране на система от въздуховоди, оборудвани с регулиращи клапи за отвеждане топлината от въздушното охлаждане на големия компресор, намиращ се в компресорната станция. С уловената отпадъчна топлина ще се


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

доотоплява един от цеховете. В съответствие с предварителните топлинни изчисления полезно утилизираната топлина от охлаждане на компресора, намиращ се в Компресорна станция (90 kW) е 3,500 kWh на отоплителен сезон. Икономии Икономията на енергия, в резултат на утилизацията на отпадна топлина от компресорна станция, е оценена по термодинамичен път като е направено допускането, че процесът на компримиране е адиабатен и на практика всичката топлина може да бъде отведена при минимални загуби по преноса. При средно претеглена цена на топлинната енергия в “ЗММ Стомана” от 0.12 лв/kWh годишната икономия от топлинна енергия се оценява на 399 лв./год. Инвестиции Системата за отвеждане на оползотворената топлина е на стойност 1,000 лв. М ярказаенергийнаеф ективност- 2 Инвестиции О ценениикономиинаенергия Годиш ниикономии Годиш наЕ& П

Дим енсия лева MWh/год. лева лева

Парам етри 1,000 3.3 399 0

Нетоикономии Вътреш нанорманавъзвръщ аемост(IRR) Нетнасегаш настойност(NPV) Срокнаоткупуване(РВ) Срокнаизплащ ане(РО )

лева % лева години години

399 38 2,889 2.5 2.5

Коеф ициентнанетнанастоящ астойност(NPVQ) НамалениенаемисиитенаCO2

Ton

2,89 3.2

4.2.3. Подмяна на електрическите термопомпена инсталация – МЕЕ-3.

бойлери

с

въздушноохлаждаема

Съществуващо положение: На територията на предприятието има инсталирани общо 7 електрически бойлера с обща мощност 141 kW. Бойлерите са групирани в различни производствени корпуси и служат за производство на битова гореща вода. В Битова сграда са инсталирани 2 бойлера с мощност 6 kW, в ММЦ Корпус 4 – 2 бойлера с мощност 54 kW, в Монтажен цех Корпус 5 – 1 бойлер с мощност 27 kW и в Леярен цех – 2 бойлера с мощност 54 kW. Годишният разход на електроенергия на петте найголеми бойлера с обща инсталирана мощност 135 kW за производство на БГВ се оценява на 162,000 kWh/год. Препоръка: Предлага се подмяна на съществуващите електрически бойлери в ММЦ Корпус 4, Монтажен цех Корпус 5 и Леярен цех с въздушноохлаждаеми термопомпени инсталации. Електрическите бойлери в Битова сграда ще бъдат запазени на този етап поради сравнително малката им инсталирана мощност. Предложението се


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

базира на реална оферта от фирма ПРО ТЕРМ ООД София – официален представител на френската фирма CEAT. Електрическите бойлери ще бъдат заменени с 3 броя термопомпени агрегати както следва: 2 броя AQUACIAT 2 200V ILD с топлинна мощност 55 kW и една AQUACIAT 2 150V ILD с топлинна мощност 32 kW. Икономии Очакваните годишни икономии на електрическа енергия от замяната на електрическите бойлери с термопомпи се оценяват на 132,700 kWh/год. при консервативно приет коефициент на трансформация на топлина от 2.9 за термопомпата. При средно претеглена цена на електроенергията за дневна и върхова тарифа от 0.12 лв./kWh годишните икономии от електрическа енергия ще бъдат 10,083 лв./год. Като се вземе под внимание, че годишната Е & П ще бъде редуцирана с 1,500 лева, нето икономиите се оценяват на 11,583 лева. Инвестиции Стойността на термопомпените агрегати, заедно с техния монтаж възлиза на 58,000 лв. М ярказаенергийнаеф ективност- 3 Инвестиции О ценениикономиинаенергия Годиш ниикономии Годиш наЕ& П Нетоикономии Вътреш нанорманавъзвръщ аемост(IRR) Нетнасегаш настойност(NPV) Срокнаоткупуване(РВ) Срокнаизплащ ане(РО ) Коеф ициентнанетнанастоящ астойност(NPVQ) НамалениенаемисиитенаCO2

Дим енсия лева MWh/год. лева лева лева % лева години години

Парам етри 58,000 84.0 10,083 1,500 11,583 18 109,389 5.0 5.1

-

1.89

Ton

80.4

4.2.4. Подобряване ефективността на осветлението в Леярен цех – ЕСМ 4. Съществуващо положение: Осветлението на Леярен цех се осъществява от 63 броя живачни лампи високо налягане с единична инсталирана мощност от 400 W. Общата инсталирана мощност на осветителните тела в цеха е 25 kW. Годишната кконсумация на електрическа енергия за осветлението на Леярен цех е 55,440 kWh/год. Работата на инсталираните осветителни тела е ниско ефективна, значителна част от лампите са с повишена консумация на електрическа енергия, морално остарели и не отговарят на изискванията за осветеност в отделните производствени участъци на Леярен цех.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Препоръка: Енергоспестяващата мярка предвижда доставка и монтаж на 52 броя нови осветителни тела с луминесцентни лампи с единична инсталирана мощност от 3 х 26 W. Корпусът е изработен от стоманена ламарина, защитена с епоксиполиестерна прахова боя нанесена електростатично, устоичива на UV радиация на лампите. Електрическата екипировка се състои от проводници с PVC изолация устойчива на температура до 105 оС. Проводниците са свързани с фасунги и електронно-пусково регулираща апаартура (ЕПРА). Замяната се извършва съгласно нормираните по стандарт светло-технически характеристики на осветителните тела и експлоатационния срок на работа. В съответствие с тази мярка се предвижда съществуващата инсталирана мощност за осветление на Леярен цех от 25 kW да бъде намалена на 4 kW. Годишната консумация на електроенергия за осветление на цеха в резултат от инсталирането на новите осветителни тела се оценява на 9,095 kWh/год. Икономии Очакваните годишни икономии на електроенергия в резултат от замяната на амортизираните живачни лампи с нови ефективни луминесцентни лампи се оценяват на 46,345 kWh/год. При цена на електроенергията за нощната тарифна зона от 0.08 лв./kWh годишните икономии от електрическа енергия ще бъдат 3,708 лв./год. Инвестиции Стойността на новите осветителни тела, включително и техния монтаж възлиза на 9,000 лв. Мярка за енергийна ефективност - 4 Инвестиции Оценени икономии на енергия Годишни икономии Годишна Е & П Нето икономии Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) Нетна сегашна стойност (NPV) Срок на откупуване (РВ) Срок на изплащане (РО) Коефициент на нетна настояща стойност (NPVQ) Намаление на емисиите на CO2

Дименсия лева MWh/год. лева лева лева % лева години години

Параметри 9,000 46.3 3,708 0 3,708 40 27,140 2.4 2.5

Ton

3.02 44.4

4.2.5. Замяна на вагрянка с индукционна пещ в Леярен цех – ЕСМ 5. Съществуващо положение: Леярният цех в дружеството разполага с 2 броя вагрянки за производство на чугунени отливки. Годишната консумация на леярски кокс необходим за


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

технологичния процес във вагрянкате е 230 t/год. Инсталираната единична електрическа мощност на една вагрянка е 60 kW. Годишната консумация на електрическа енергия на тенхологичните агрегати е 48 MWh/год. Вагрянкате са морално остаряли, технологичния процес е съпроводен с множество ръчни операции, водещи до ниска производителност и високи експлоатационни разходи. Годишните разходи за експлоатационен персонал, ремонт, резервни части и подръжка на вагрянкате са на стойност 7,000 лева. Препоръка: Предвижда се доставка и монтаж на нова индукционна пещ тип POWER TRACK, която да замени съществуващите вагрянки за производство на чугунени отливки в Леярен цех. Индукционната пещ е с инсталирана електрическа мощност 1,000 kW. Очакваната годишна консумация на електроенергия на индукционната пещ е на стойност 400 MWh/год. Новото технологично оборудване е с по-висока производителност, като процесът е напълно автоматизиран. В резултат от замяната на ниско производителните вагрянки с ноеа индукционна пещ се очаква намаляване на специфичният разход на енергия на единица продукция. Икономии В резултат от замяната на вагрянката в Леярен цех с нова индукционна пещ консумираща електроенергия ще се спестят 230 тона кокс годишно. От друга страна, консумацията на електроенергия ползвана от новата пещ ще нарасне с 352 MWh/год. Общите икономии на енергия в резултат от замяната на вагрянката с новата индукционна пещ са оценени на 1,341 MWh/год. Очакваната годишна икономия на енергия ще бъде 91,840 лв./год. Допълнително се очакват икономии на разходи за поддръжка, резервни части и ремонт, а също и за работно заплати и социални осигуровки на обслужващия персонал общо на стойност 14,000 лв./год. Инвестиции Инвестиционните разходи необходими за доставка и монтаж на новата електрическа индукционна пеща възлиза на 645,424 лв. Мярка за енергийна ефективност - 5 Инвестиции Оценени икономии на енергия Годишни икономии Годишна Е & П Нето икономии Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) Нетна сегашна стойност (NPV) Срок на откупуване (РВ) Срок на изплащане (РО) Коефициент на нетна настояща стойност (NPVQ) Намаление на емисиите на CO2

Дименсия лева MWh/год. лева лева лева % лева години години

Параметри 645,424 1,341 91,840 14,000 105,840 15 1,370,521 6.1 6.2

Ton

2.12 188.0


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

4.2.6. Замяна на технологично оборудване – ЕСМ 6. Съществуващо положение: В ММЦ – Корпус 4 са инсталирани следните технологични апарати: 

Координатна машина тип 2Е470 – 1 бр. с единична инсталирана мощност 40 kW;

Фрезова машина тип ФУ 251 – 2 бр. с единична инсталирана мощност 20 kW;

Фрезова машина тип ФУ 321 – 2 бр. с единична инсталирана мощност 20 kW.

Общата инсталирана мощност на оборудването е 120 kW. Годишната консумация на електрическа енергия от остарелите технологични машини е 253,440 kWh/год. Годишните разходи за експлоатационен персонал, ремонт, резервни части и подръжка на технологичното оборудване са на стойност 34,500 лв/год. Препоръка: Енергоспестяващата мярка предвижда доставка и монтаж на ново технологично оборудване: • Вертикален център тип MCV 2000 - 1 бр., с инастлирана електрическа мощност 26 kW; • Фрезова машина тип ФУ 401 А - 2 бр., с инастлирана електрическа мощност 10 kW. Вертикалният център тип MCV 2000 ще замени координатна машина тип 2Е470. Два броя фрезови машини тип ФУ 401 А ще заменят 2 броя фрезови машини тип ФУ 251 и 2 броя фрезови машини тип ФУ 321. Общата инсталирана електрическа мощност на новите технологични съоръжения е 46 kW. Очакваната годишна консумация на електроенергия от новото технологично оборудване се оценява на 97,152 kWh/год. Новото технологично оборудване е произведено по Европейските стандарти и се характеризира с ниска енергоемкост, висока производителност и степен на автоматизация. Икономии В резултат от замяната на остарялото технологично оборудване в ММЦ – Корпус 4 с нови високоефективни технологични машини се очаква годишната консумация на електроенергия да се намали със 156.3 MWh/год. Очакваната годишна икономия на енергия ще бъде 18,755 лв./год. Допълнително се очакват икономии на разходи за поддръжка, резервни части и ремонт, а също и за работно заплати и социални осигуровки на обслужващия персонал общо на стойност 34,500 лв/год. Инвестиции Инвестиционните разходи необходими за доставка технологично оборудване са оценено на 311,348 лв.

и монтаж на новото


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Мярка за енергийна ефективност - 6 Инвестиции Оценени икономии на енергия Годишни икономии Годишна Е & П Нето икономии Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) Нетна сегашна стойност (NPV) Срок на откупуване (РВ) Срок на изплащане (РО) Коефициент на нетна настояща стойност (NPVQ) Намаление на емисиите на CO2

Дименсия лева MWh/год. лева лева лева % лева години години

Параметри 311 348 156.3 18 755 34 500 53 255 15 458 255 5.9 5.9

Ton

1.47 155.6

В таблица 4.2.2. са представени резултатите от финансовия анализ след изчисляването с помощта на специализирания икономически софтуер ЕНСИ. Необходимите инвестиции за прилагане на енергоспестяващи мерки с оглед повишаването на енергийната ефективност са на обща стойност 1,107,072 лева без ДДС. Очакваните нетни приходи в резултат на реализацията на проекта по енергийна ефективност се оценяват на 197,963 лева на година.


Таблица 4.2.2. Финансов анализ на проекта изчислен със икономически софтуер ЕНСИ

Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Описание на мярката

#

Оценка на Средногодишни икономиите икономии за на енергия проектния живот

Оценени инвестиции

IRR

NPV

NPVQ

Срок на откупуване

Намаляване на емисиите CO2 за проектния живот

[години]

[Ton]

[MWh/год]

[лева]

[лева]

[%]

лева]

692.4

23 178

82 300

28

359 174

4.36

3.6

331.5

Утилизация на отпадъчната МЕЕ-02 топлина от въздушното охлаждане на компресорите

3.3

399

1 000

38

2 889

2,89

2.5

3.2

Подмяна на електрическите МЕЕ-03 бойлери с въздушноохлаждаеми термопомпи

84

11 583

58 000

18

109 389

1.89

5.0

80.4

Подобряване на топлинната МЕЕ-01 изолация на сградите

МЕЕ-04

Подобряване ефективността на осветлението в Леярен цех

46.3

3 708

9 000

40

27 140

3.02

2.4

44.4

МЕЕ-05

Подмяна на вагрянки с индукционна пещ

1 341

105 840

645 424

15

1 370 521

2.12

6.1

188.0

МЕЕ-06

Подмяна на технологично оборудване

156.3

53 255

311 348

15

458 255

1.47

5.9

155.6

Общо

2 323

197 963

1 107 072

5.6

803

2 327 368

Финансовите показатели за общите инвестиционни разходи за прилагането на енергоспестяващите мерки за подобряването на енергийната ефективност: NPV нетна настояща стойност, IRR - вътрешна норма на възвръщаемост и PО - срок на изплащане са показани в Таблица 4.2.3.

Обща инвестици я

Средства по кредит

Собствени средства

NPV

PB

(лева)

(лева)

(лева)

(лева)

(годин и)

(години)

1,107,072

830,304

276,768

2,327,36 8

5.6

5.7

Таблица 4.2.3. Финансови показатели на проекта

Финансови показатели показват, че проектът е определено привлекателен от гледна точка на възвращаемост на инвестициите. Нетната настояща стойност (NPV) е атрактивна по отношение на банково финансиране: NPV=2,327,368 лева. Срокът на откупуване на инвестициите е 5.6 години. Определените финансови показатели на проекта показват привлекателната рентабилност при прилагането на енергоспестяващите мерки в предприятието в гр. Силистра.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Подробнирезултатиотизчислениятанафинансовитепоказателиипаричнитепотоцинапроекта, кактоипредлаганитеенергоспестяващимеркипосрок наоткупуванесапредставенив следващитетаблицина софтуера„Финансовиизчисления” наЕНСИ.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Изчислените парични потоци за реализацията на целия пакет от предлаганите енергоспестяващи мерки са представени подолу.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

CAPEX ИНВЕСТ ИЦИОНЕН ПЛАН Класификацията на предложените мерки по енергийна ефективност са подготвени като са използвани финансови критерии, развити по време на изготвянето на техникоикономическите анализи. Тази съвкупност от мерки по енергийна ефективност представлява предварителна CAPEX програма, която може с успех да бъде използвана от мениджмънта на компанията при вземането на решения. В таблица 4.2.3 са представени предлаганите мерки за енергийна ефективност подредени по приоритет, като се изхожда от атрактивността на вътрешната им норма на възвръщаемост. В таблицата са включени следните параметри: 

Средни годишни икономии за целия жизнен цикъл на проекта;

Оценка на инвестициите за реализация на проекта;

Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR);

Нетна настояща стойност (NPV);

Коефициент на нетна настояща стойност (NPVQ);

Срок на откупуване;

Приоритетност.

Предлаганата схема на степенуване по приоритетност е информативна и не е единствената, на базата, на която могат да се вземат решения в каква последователност да бъдат реализирани мерките по енергийна ефективност. Друг важен аспект на последователността на реализация на мерките включва: 

Лесна изпълнимост на предлаганите мерки за енергийна ефективност в светлината на изискванията за експлоатация, график на изпълнение на проекта или техническата експлоатация; постигнати най-добри времена, планирани времена и др.

Логично и “логистично” обвързване на взаимодействащите си мерки, съответстващо или независимо оборудване; В заключение, най-ефективната стратегия за оптимизиране на енергийните икономии при прехода от базовата линия към новия проект е да се внедряват енергоефективни мерки, водещи на първо място до намаляване на мощностите (т.е. намаляване на съпротивлението на потока, или отвеждане на по-малки количества топлина в околната среда), последвано от усъвършенстване на системите, необходими за обслужване на тази мощност (повторно оразмеряване и усъвършенстване на помпите и двигателите) и едва тогава пренасочване на енергийни потоци и мощности. Българска Енергетична Компания АД не препоръчва използването на последователността от високи IRR като подход при избора на мерките за енергийна ефективност по приоритетност при внедряване. Обаче, възможностите и финансирането на този доклад не позволиха по-детайлен анализ (включително допълнителни измервания) на последователното


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

обвързване и следване на мерките. Българска Енергетична Компания АД дава препоръки и изразява готовност да подпомогне ЗММ ”Стомана” чрез изготвяне на подробен план за действие, включващ обвързване и последователност на мерките по начин, който най-добре съответства на потребностите и целите на компанията.

Описание на мерките

Годишни икономии

Инвестиции

[лева]

[лева]

IRR

NPVQ

Срок на откупуване [години]

Приори тетност

NPV

[%]

[лева]

МЕЕ -4

Подобряване ефективността на осветлението в Леярен цех

3,708

9,000

40

27,140

3.02

2.4

висока

МЕЕ -2

Утилизация на отпадъчната топлина от въздушното охлаждане на компресорите

399

1,000

38

2,889

2.89

2.5

висока

МЕЕ -1

Подобряване на топлинната изолация на сградите

23,178

82,300

28

359,174

4.36

3.6

висока

МЕЕ -3

Подмяна на електрическите бойлери с въздушно-охлаждаеми термопомпи

11,583

58,000

18

109,389

1,89

5.0

висока

МЕЕ -6

Подмяна на технологично оборудване

53,255

311,348

15

458,255

1.47

5.9

средна

МЕЕ -5

Подмяна на вагрянкa с индукционна пещ

105,840

645,424

15

1,370,521

2.12

6.1

средна

ОБЩО

197,963

1,107,072

5.6

-

2,327,368

Таблица 4.2.3. Мерки по енергийна ефективност, подредени по приоритетност

На фиг. 4.2.1. и фиг. 4.2.2. е направено сравнение между отделните мерки за енергийна ефективност по критерия печалба с цел планиране последователността на изпълнение на проектите. На фиг. 4.2.1. зависимостта на вътрешните норми на възвръщаемост от нетните настоящи стойности за всички мерки, докато на фиг. 4.2.2 са показани инвестициите за отделните мерки в зависимост от средногодишните икономии по време на целия жизнен цикъл на проектите. По-големите кръгове на графиката отразяват по-висока печалба.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

1.60 1.40 МЕЕ-01

NPV [Mлв.]

1.20

МЕЕ-02

1.00

МЕЕ-03

0.80

МЕЕ-04

0.60

МЕЕ-05

0.40

МЕЕ-06

0.20 0.00 0

10

20

30

40

50

IRR [%]

1.60 1.40 МЕЕ-01

NPV [Mлв.]

1.20

МЕЕ-02

1.00

МЕЕ-03

0.80

МЕЕ-04

0.60

МЕЕ-05

0.40

МЕЕ-06

0.20 0.00 0

10

20

30

40

50

IRR [%]

Фигура 4.2.2: Зависимост на вътрешните норми на възвръщаемост от нетните настоящи стойности за всички мерки, размерът на кръгчетата съответства на коефициента на нетна настояща стойност

0.030

ИКОНОМИИ [М.лв.]

0.025 МЕЕ-01 МЕЕ-02

0.020

МЕЕ-03

0.015

МЕЕ-04 МЕЕ-05

0.010

МЕЕ-06 0.005 0.000 0

50,000

100,000

150,000

ИНВЕСТИЦИИ [лева]

Фигура 4.2.1: Инвестиции за отделните мерки в зависимост от средногодишните икономии по време на целия жизнен цикъл на проектите, размерът на кръгчетата съответства на коефициента на нетна настояща стойност


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проведеният енергиен одит в ЗММ Стомана АД – гр. Силистра дава основание да се направят следните заключения: 1.

Топлинната изолация на част от сградите на площадката е в незадоволително състояние водещо до високи разходи на дърва и въглища.

2.

Компресорното отделение генерира отпадна топлина от охлаждането на компресорите и тази топлина може да бъде оползотворена.

3.

Инсталираните електрически бойлери за топла вода консумират големи количестава електроенергия. Разходите могат да бъдат намалени чрез алтернативен метод.

4.

Осветлението на Леярен цех се осъществява от 63 броя живачни лампи високо налягане с единична инсталирана мощност от 400 W.Разходите могат да се редуцират чрез използване на енергоспестяващи лампи.

5.

Леярният цех в дружеството разполага с две вагрянки с нисък КПД за производство на чугунени отливки и за тях изразходва леярски кокс.

6.

В ММЦ – Корпус 4 са инсталирани технологични апарати от стар тип, характеризиращи се с големи разходи на ел.енергия.

Като се изхожда от направените заключения се препоръчва следното: 1. Доставка и монтаж на топлина и хидро изолация по калканите, покрива и фасадните стени на сградата. Изолационните качества на сградата могат да се подобрят чрез: 

Полагане на топлоизолация на калканите на сградата с фибран с дебелина 25 mm;

Полагане на хидро и топлоизолация по покривната конструкция на сградата с дебелина 40 mm;

Полагане на топлоизолация по стените на сградата с панел с дебелина 40 mm.

2. Монтиране на система от въздуховоди, оборудвани с регулиращи клапи за отвеждане топлината от въздушното охлаждане на големия компресор, намиращ


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

се в компресорната станция, като с уловената отпадъчна топлина ще се доотоплява един от цеховете. 3. Подмяна на съществуващите електрически бойлери в ММЦ Корпус 4, Монтажен цех Корпус 5 и Леярен цех с въздушноохлаждаеми термопомпени инсталации. Предложението се базира на реална оферта от фирма ПРО ТЕРМ ООД София – официален представител на френската фирма CEAT. Електрическите бойлери ще бъдат заменени с 3 броя термопомпени агрегати както следва: 2 броя AQUACIAT 2 200V ILD с топлинна мощност 55 kW и една AQUACIAT 2 150V ILD с топлинна мощност 32 kW. 4. Доставка и монтаж на 52 броя нови осветителни тела с луминесцентни лампи с единична инсталирана мощност от 3 х 26 W в Леярен цех. Монтирането на новите енергоспестяващи осветителни тела ще намали годишната консумация на електроенергия за осветление на цеха. 5. Доставка и монтаж на нова индукционна пещ тип POWER TRACK, която да замени съществуващите вагрянки за производство на чугунени отливки в Леярен цех. Новото технологично оборудване е с по-висока производителност, като процесът е напълно автоматизиран. В резултат от замяната на ниско производителните вагрянки с нова индукционна пещ се очаква намаляване на специфичният разход на енергия на единица продукция. 6. Доставка и монтаж на ново технологично оборудване: • Вертикален център тип MCV 2000 - 1 бр., с инастлирана електрическа мощност 26 kW; • Фрезова машина тип ФУ 401 А мощност 10 kW.

- 2 бр., с инастлирана електрическа

Вертикалният център тип MCV 2000 ще замени координатна машина тип 2Е470. Два броя фрезови машини тип ФУ 401 А ще заменят 2 броя фрезови машини тип ФУ 251 и 2 броя фрезови машини тип ФУ 321. Новото технологично оборудване е произведено по Европейските стандарти и се характеризира с ниска енергоемкост, висока производителност и степен на автоматизация. Направеното обследване установи потенциял за намаляване на разходите на енергия с 197,963 лева след въвеждането на енергоспестяващите мерки, като предлаганите мерки ще доведат до понижаване на емисиите от CO2 с 4,552 тона за периода 2007-2012 г.


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

Приложение Технико-икономическа оценка на предложените енергоспестяващи мерки


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

МЯРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МЕЕ-01

Подобряване на топлинната изолация на сградите Анализ на съществуващото положение Сградата на Резачното отделение е стоманобетонна конструкция с обща застроена площ 3,511 m 2. Състоянието на ограждащата конструкцията на външната обвивка на сградата е крайно незадоволително. В особено лошо състояние се намират покрива и външните фасадни стени на сградата. Монтираните дограми са метални еднокатни и са причина за високи топлинни загуби. Отоплението на помещенията в Резачното отделение се извършва от 4 печки на твърдо гориво (дърва и въглища), и от електрически нагревателни уреди – 5 бр. калорифери с инсталирана единична електрическа мощност от 7.5 kW.

Препоръки Предвижда се доставка и монтаж на топлина и хидро изолация по калканите, покрива и фасадните стени на сградата. Изолационните качества на сградата могат да се подобрят чрез: o Полагане на топлоизолация на калканите на сградата с фибран с дебелина 25 mm o Полагане на хидро и топлоизолация по покривната конструкция на сградата с дебелина 40 mm o Полагане на топлоизолация по стените на сградата с панел с дебелина 40 mm.

Оценка на икономиите Описание A

стойност

формула

бележки

Базова линия

B Резачно отделение C Резачно отделение - часова консумация на топлина

259 kW

топлотехнически изчисления

D Годишна консумация на електроенергия

163 MWh/yr

измерена консумация

E Годишна консумация на въглища

180 t/yr.

по данни на ЗММ Стомана

F Годишна консумация на дърва за огрев

124 m3/yr

по данни на ЗММ Стомана

2 300 лв/год.

по данни на ЗММ Стомана

G Годишни ескплоатационни разходи

След подобряването на топлинната изолация AA Резачно отделение AB Резачно отделение - часова консумация на топлина AC Годишна консумация на електроенергия AD Годишна консумация на въглища AE Годишна консумация на дърва за огрев AF Годишни ескплоатационни разходи AP

99 MWh/yr 81 t/yr.

паспортни данни на ТВА

54 m3/yr 0 лв/год.

паспортни данни на водогреен котел

паспортни данни на водогреен котел по данни на ЗММ Стомана

Икономии

AQ Икономии на електроенергия AR Цена на електроенергията AU Икономии на електроенергия AV Икономии на въглища AW Цена на въглища AX Икономии на въглища AY Икономии на дърва за огрев AZ BA BB BC BD

топлотехнически изчисления

104 kW

Цена на дърва за огрев Икономии на дърва за огрев Общо икономии на енергоресурси Годишна Е & П Нето икономии

BE Инвестиция за реализация на енергоспестяващата мярка

64 MWh/yr

D-AB по данни на ЗММ Стомана

120 лв/MWh 7 680 лв/год.

AQ*AR

99 t/yr.

E-AD

110 лв/t 10 902 лв/год. 70 m3/yr

по данни на ЗММ Стомана AV*AW F-AE по данни на ЗММ Стомана

33 лв/m3 2 296 20 878 2 300 23 178

лв/год. лв/год. лв/год. лв/год.

82 300 лева

AY*AZ AU+AX+BA G-AF BC+BB по предварителна оферта


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

МЯРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МЕЕ-02

Утилизация на отпадъчната топлина от въздушното охлаждане на компресорите Анализ на съществуващото положение В ЗММ Стомана са инсталирани 3 броя винтови компресори, разположени съответно в Компресорна станция (90 kW), Участък за обработка на ламарина (7.5 kW) и Корпус №4 (7.5 kW). В резултат на процеса на компримиране на въздуха от корпусите на компресорите се отделят значителни количества топлина, които могат да бъдат оползотворени за до отопляване на производствените корпуси в зимен режим. По значим топлинен потенциал притежава големият винтов компресор Gardner Denver, който има срок на използваемост 2400 часа в зимен режим.

Препоръки Предлага се монтиране на система от въздуховоди, оборудвани с регулиращи клапи за отвеждане топлината от въздушното охлаждане на компресорите, намиращи се в компресорната станция. С уловената отпадъчна топлина ще се доотоплява един от цеховете. В съответствие с предварителните топлинни изчисления полезно утилизираната топлина от охлаждане на компресорите, намиращи се в Компресорна станция е 3,322 kWh на отоплителен сезон.

Оценка на икономиите Описание A

стойност

формула

бележки

Базова линия

B Технически характеристики на винтов компресор №1 C Електрическа мощност на компресор №1 D Начална темпретура на въздуха преди компресора E Налягане на въздуха преди компресора F Налягане на въздуха след компресора G Показател на адиабатата за въздух H Дебит на въздух през компресора I

Работни часове на отоплителен сезон

Технически паспорт

90 kW 293 К

от измерванията атмосферно налягане

1 bar

измерено налягане

7.2 bar

двуатомен газ

1.41

Технически паспорт

16.7 m 3 /h 2 400 h/сезон

по данни на ЗММ Стомана

Технически характеристики на винтов компресори №2 и №3 J Електрическа мощност на компресори №2 и №3

15.0 kW

Технически паспорт

K Начална темпретура на въздуха преди компресора

298 К

от измерванията

L Налягане на въздуха преди компресора M Налягане на въздуха след компресора

атмосферно налягане

1 bar

измерено налягане

6.9 bar

N Показател на адиабатата за въздух

1.41

двуатомен газ

O Дебит на въздух през компресора

2.4 m 3 /h 180 h/сезон

Технически паспорт

P Работни часове на отоплителен сезон

по данни на ЗММ Стомана

При утилизация на отпадъчната топлина от въздушното охлаждане на компресорите Q

Температура на въздуха след компресор №1

R Температура на въздуха след компресори №2 и №3 S Плътност на въздуха при нормални условия

520 К

D*(F/E)^((G-1)/G)

Термодинамични изчисления

523 К

K*(M/L)^((N-1)/N)

Термодинамични изчисления спаравочник

1.293 kg/m 3

T Масов дебит на въздух през компресор №1

0.0060 kg/s

H*S/3600

Изчислен дебит

U Масов дебит на въздух през компресори №2 и №3

0.0009 kg/s

O*S/3600

Изчислен дебит

V Специфичен топлинен капацитет на въздуха

спаравочник

1.005 kJ/(kg.K)

W Утилизационна топлинна мощност от компресор №1

1.37 kW

T*V*(Q-D)

калориметрично уравнение

X Утилизационна топлинна мощност от компресори №2 и №3

0.19 kW

U*V*(R-K)

калориметрично уравнение

Y Икономии Z Икономии на електрическа енергия

3 322 kWh/год.

AA Цена на електрическата енергия

0.12 лв./kWh

AB Икономии от електрическа енергия

399 лв./год.

AC Инвестиция за реализация на енергоспестяващата мярка

1 000 лева

W*I+X*P по данни на ЗММ Стомана Z*AA по експертна оценка


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

МЯРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МЕЕ-03

Подмяна на електрическите бойлери с въздушноохлаждаеми термопомпи

Анализ на съществуващото положение На територията на предприятието има инсталирани общо 7 електрически бойлера с обща мощност 141 kW. Боилерите са групирани в различни производствени корпуси и служат за производство на битова гореща вода. В Битова сграда са инсталирани 2 бойлера с мощност 6 kW, в ММЦ Корпус 4 – 2 бойлера с мощност 54 kW, в Монтажен цех Корпус 5 – 1 бойлер с мощност 27 kW и в Леярен цех – 2 бойлера с мощност 54 kW. Годишният разход на електроенергия на петте най-големи бойлера с обща инсталирана мощност 135 kW за производство на БГВ се оценява на 128,250 kWh/год. Препоръки Предлага се подмяна на съществуващите електрически бойлери в ММЦ Корпус 4, Монтажен цех Корпус 5 и Леярен цех с въздушноохлаждаеми термопомпени инсталации. Електрическите бойлери в Битова сграда ще бъдат запазени на този етап поради сравнително малката им инсталирана мощност. Предложението се базира на реална оферта от фирма ПРО ТЕРМ ООД София – официален представител на френската фирма CEAT. Електрическите бойлери ще бъдат заменени с 3 броя термопомпени агрегати както следва: 2 броя AQUACIAT 2 200V ILD с топлинна мощност 55 kW и една AQUACIAT 2 150V ILD с топлинна мощност 32 kW. Оценка на икономиите Описание A

стойност

бележки

формула

Базова линия

B ММЦ Корпус 4: C Брой на електрически бойлери D Инсталирана ел.мощност на бойлер E Часове работа на бойлерите F Годишен разход на електроенергия

констатирано

2

паспортни данни

27 kW

по данни на ЗММ Стомана

980 часа 52 920 kWh/год.

C*D*E

изчислен

G Монтажен цех Корпус 5: H Брой на електрически бойлери I

Инсталирана ел.мощност на бойлер

J Часове работа на бойлерите K Годишен разход на електроенергия

констатирано

1

паспортни данни

27 kW

по данни на ЗММ Стомана

950 часа 25 650 kWh/год.

H*I*J

изчислен

L Леярен цех: M Брой на електрически бойлери N Инсталирана ел.мощност на бойлер O Часове работа на бойлерите P Годишен разход на електроенергия Q Общ разход на електроенергия

констатирано

2

паспортни данни

27 kW

по данни на ЗММ Стомана

920 часа 49 680 kWh/год.

M*N*O

изчислен

128 250 kWh/год.

F+K+P

изчислен

Подмяна на електрическите бойлери с въздушноохлаждаеми термопомпи ММЦ Корпус 4: AQUACIAT 2 200V ILD R Отоплителна мощност

55 kW

S Консумирана мощност

19 kW

T Коефициент на трансформация на топлина (COP)

2.9

паспортни данни паспортни данни R/S

Монтажен цех Корпус 5: U Отоплителна мощност

32 kW

V Консумирана мощност

11 kW

W Коефициент на трансформация на топлина (COP)

2.9

паспортни данни U/V

паспортни данни

Леярен цех: X Отоплителна мощност

55 kW

Y Консумирана мощност

19 kW

Z Коефициент на трансформация на топлина (COP) AA Общ разход на електроенергия

2.9

паспортни данни X/Y

44 224 kWh/год.

Q/T

84 026 kWh/год.

Q-AA

паспортни данни

Икономии AB Икономии на електрическа енергия AC Цена на електрическата енергия AD Икономии от електрическа енергия

по данни на ЗММ Стомана

0.12 лв./kWh 10 083 лв./год.

AE Годишна Е & П

1 500 лв./год.

AF Нето икономии

11 583 лв./год.

AG Инвестиция за реализация на енергоспестяващата мярка

58 000 лева

Z*AA по данни на ЗММ Стомана AD-AE оценка по офертни материали


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

МЯРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МЕЕ-04

Подобряване ефективността на осветлението в Леярен цех

Анализ на съществуващото положение Осветлението на Леярен цех се осъществява от 63 броя живачни лампи високо налягане с единична инсталирана мощност от 400 W. Общата инсталирана мощност на осветителните тела в цеха е 25 kW. Годишната консумация на електрическа енергия за осветлението на Леярен цех е 55,440 kWh/год. Работата на инсталираните осветителни тела е ниско ефективна, значителна част от лампите са с повишена консумация на електрическа енергия, морално остарели и не отговарят на изискванията за осветеност в отделните производствени участъци на Леярен цех. Препоръки

Енергоспестяващата мярка предвижда доставка и монтаж на 52 броя нови осветителни тела с луминесцентни лампи с единична инсталирана мощност от 3 х 26 W. Корпусът е изработен от стоманена ламарина, защитена с епокси-полиестерна прахова боя нанесена електростатично, устоичива на UV радиация на лампите. Електрическата екипировка се състои от проводници с PVC изолация устойчива на температура до 105 оС. Проводниците са свързани с фасунги и електронно-пусково регулираща апаартура (ЕПРА). Замяната се извършва съгласно нормираните по стандарт светло-технически характеристики на осветителните тела и експлоатационния срок на работа. В съответствие с тази мярка се предвижда съществуващата инсталирана мощност за осветление на Леярен цех от 25 kW да бъде намалена на 4 kW. Годишната консумация на електроенергия за осветление на цеха се оценява на 9,095 kWh/год.

Описание A

стойност

формула

бележки

Базова линия

B Леярен цех: C Брой на живачни лампи високо налягане D Инсталирана ел.мощност на ЖЛВН E Часове на работа на ЖЛВН F Годишна консумация на електроенергия

констатирано

63

паспортни данни

400 W

по данни на ЗММ Стомана

2 200 часа 55 440 kWh/год.

C*D*E

изчислен

G J

След замяната на осветителните тела

K Леярен цех: L Брой на луминисцентни лампи

52

техническо оразмеряване

M Инсталирана ел.мощност на луминисцентни лампи

78 W

паспортни данни по данни на ЗММ Стомана

N Часове на работа на новите осветителни тела

2 200 часа

O Годишна консумация на електроенергия

9 095 kWh/год.

L*M*N

изчислен

46 345 kWh/год.

F-О

изчислен

P AA Икономии AB Икономии на електрическа енергия AC Цена на електрическата енергия AD Икономии от електрическа енергия

0.08 лв./kWh 3 708 лв./год.

АЕ Годишна Е & П

0 лв./год.

АF Нето икономии

3 708 лв./год.

AG Инвестиция за реализация на енергоспестяващата мярка

9 000 лева

по данни на ЗММ Стомана AB*AC по данни на ЗММ Стомана AD-AE оценка по офертни материали


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

МЯРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МЕЕ-05

Подмяна на вагрянкa с индукционна пещ

Анализ на съществуващото положение Леярният цех в дружеството разполага с две вагрянки за производство на чугунени отливки. Годишната консумация на леярски кокс необходим за технологичния процес във вагрянките е 230 t/год. Инсталираната единична електрическа мощност на една вагрянка е 60 kW. Годишната консумация на електрическа енергия от двете технологични машини е 48 MWh/год. Вагрянките са морално остаряли, като производствения процес е съпроводен с множество ръчни операции, водещи до ниска производителност и високи експлоатационни разходи. Годишните разходи за експлоатационен персонал, ремонт, резервни части и подръжка на вагрянките е на стойност 14,000 лева Препоръки Предвижда се доставка и монтаж на нова индукционна пещ, която да замени съществуващите вагрянки в Леярен цех. Индукционната пещ е с инсталирана електрическа мощност 1,000 kW. Очакваната годишна консумация на електроенергия на индукционната пещ е на стойност 400 MWh/год. Новото технологично оборудване е с по-висока производителност, като процесът е напълно автоматизиран. Допълнително се очаква нямаляване на специфичните разходи на енергия на единица произведена продукция. Оценка на икономиите Описание A

стойност

формула

бележки

Базова линия

B Леярен цех: C Брой вагрянки D Инсталирана електрическа мощност E Часове на работа на вагрянка F Годишна консумация на електроенергия G Годишна консумация на кокс леярски

2 бр.

констатирано паспортни данни

60 kW

по данни на ЗММ Стомана

400 часа 48 MWh/год.

C*D*E/1000

изчислен

230 t/год.

по данни на ЗММ Стомана

1 бр.

по данни на ЗММ Стомана

След замяната на вагрянката H Брой индукционни пещи I Инсталирана електрическа мощност J Часове на работа на новата пещ

400 часа

K Годишна консумация на електроенергия

400 MWh/год.

L Годишна консумация на кокс леярски

по паспротни данни

1 000 kW

по данни на ЗММ Стомана I*J/1000

изчислен

F-K

изчислен

0 t/год.

Икономии M Икономии на електрическа енергия N Цена на електрическата енергия O Икономии от електрическа енергия P Икономии на кокс леярски

-352 MWh/год.

при нощен режим на работа

80 лв/MWh -28 160 лв/год. 230 t/год.

M*N

изчислен

G-L

изчислен

R Икономии на кокс леярски

1 693 MWh/год.

P*LCV

S Сумарни икономии от ел.енергия и кокс

1 341 MWh/год.

М+Р

T Цена на кокс леярски U Икономии от кокс леярски V Сумарни икономии от ел.енергия и кокс

522 лв/t P*T

91 840 лв/год.

O+U

14 000 лв/год.

X Нето икономии

105 840 лв/год.

Y Инвестиция за реализация на енергоспестяващата мярка

645 424 лв

изчислен по данни на ЗММ Стомана

120 000 лв/год.

W Годишна Е & П

изчислен по долна толина на горене

изчислен по данни на ЗММ Стомана

V+W

изчислен оценка по офертни материали


Енергийно обследване на ЗММ Стомана АД - Силистра

МЯРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МЕЕ-06

Подмяна на технологично оборудване

Анализ на съществуващото положение В ММЦ – Корпус 4 са инсталирани следните технологични апарати: • Координатна машина тип 2Е470 – 1 бр. с единична инсталирана мощност 40 kW; • Фрезова машина тип ФУ 251 – 2 бр. с единична инсталирана мощност 20 kW; • Фрезова машина тип ФУ 321 – 2 бр. с единична инсталирана мощност 20 kW. Общата инсталирана мощност на оборудването е 120 kW. Годишната консумация на електрическа енергия от остарелите технологични машини е 253,440 kWh/год. Годишните разходи за експлоатационен персонал, ремонт, резервни части и подръжка на технологичното оборудване са на стойност 34,500 лв/год. Препоръки Енергоспестяващата мярка предвижда доставка и монтаж на ново технологично оборудване: • Вертикален център тип MCV 2000 - 1 бр., с инастлирана електрическа мощност 26 kW; • Фрезова машина тип ФУ 401 А - 2 бр., с инастлирана електрическа мощност 10 kW. Вертикалният център тип MCV 2000 ще замени координатна машина тип 2Е470. Два броя фрезови машини тип ФУ 401 А ще заменят 2 броя фрезови машини тип ФУ 251 и 2 броя фрезови машини тип ФУ 321. Общата инсталирана електрическа мощност на новите технологични съоръжения е 46 kW. Очакваната годишна консумация на електроенергия от новото технологично оборудване се оценява на 97,152 kWh/год. Новото технологично оборудване е произведено по Европейските стандарти и се характеризира с ниска енергоемкост, висока производителност и степен на автоматизация. Оценка на икономиите Описание A

стойност

формула

бележки

Базова линия

B Инсталирано технологично оборудване C Координатна машина тип 2Е470 D Инсталирана електрическа мощност на координатна машина тип 2Е470 E Борверг тип BFT 130 F Инсталирана електрическа мощност на борверг тип BFT 130 G Борверг тип WHN 13A H Инсталирана електрическа мощност на борверг тип Борверг тип WHN 13A I

Фрезова машина тип ФУ 251

J Инсталирана електрическа мощност на фрезова машина тип ФУ 251 K Фрезова машина тип ФУ 321 L Инсталирана електрическа мощност на фрезова машина тип ФУ 321 M Отрезна машина тип OL 400 A N Инсталирана електрическа мощност на oтрезна машина тип OL 400 A Q Часове на работа на съществуващото технологично оборудване R Обща инсталирана електрическа мощност S Годишна консумация на електроенергия T

1 бр.

констатирано по данни на ЗММ Стомана

40 kW

констатирано

1 бр.

по данни на ЗММ Стомана

kW

констатирано

1 бр.

по данни на ЗММ Стомана

kW

констатирано

2 бр.

по данни на ЗММ Стомана

20 kW

констатирано

2 бр.

по данни на ЗММ Стомана

20 kW

констатирано

2 бр.

по данни на ЗММ Стомана

kW

по данни на ЗММ Стомана

2 112 часа 120 kW 253 440 kWh/год.

C*D+E*F+G*H+I*J+K*L+ изчислен M*N Q*R

изчислен

След замяната на технологичното оборудване

U Вертикален център тип MCV 2000 V Инсталирана електрическа мощност на вертикален център тип MCV 2000 W Борверг тип DB 130 C X Инсталирана електрическа мощност на борверг тип DB 130 C Y Фрезова машина тип ФУ 401 А Z Инсталирана електрическа мощност на фрезова машина тип ФУ 401 А AA Отрезна машина тип Kasto twing A4 AB Инсталирана електрическа мощност на отрезна машина тип Kasto twing A4 AC Часове на работа на съществуващото технологично оборудване AD Обща инсталирана електрическа мощност AE Годишна консумация на електроенергия

1 бр.

по данни на ЗММ Стомана по паспротни данни

26 kW 1 бр.

по данни на ЗММ Стомана

kW

по данни на ЗММ Стомана

2 бр.

по паспротни данни по данни на ЗММ Стомана

10 kW 1 бр.

по паспротни данни

kW

по паспротни данни по данни на ЗММ Стомана

2 112 часа 46 kW 97 152 kWh/год.

U*V+W*X+Y*Z+AA*AB

изчислен

AC*AD

изчислен

(S-AE)/1000

изчислен

Икономии AI

Икономии на електрическа енергия

AJ Цена на електрическата енергия

156 MWh/год.

AK Икономии от електрическа енергия

18 755 лв/год.

AL Годишна Е & П

34 500 лв/год.

AM Нето икономии

53 255 лв/год.

AN Инвестиция за реализация на енергоспестяващата мярка

по данни на ЗММ Стомана

120 лв/MWh

311 348 лв

AI*AJ

изчислен по данни на ЗММ Стомана

AL+AM

изчислен оценка по офертни материали

Example of Energy Audit Report of SME  
Advertisement