Page 1

Ta li a n s ky j a z yk

A D I L P t á k i f i t ce r

Ko n ta kt na nás

Gymnázium na Ulici Ladislava Sáru č.1 , 841 04 Bratislava tel.: 00421 (0) 944 307 695 mail: info@cefis.sk web: www.cefis.sk

Certifikáty z taliančiny sú osvedčenia, ktoré preukazujú Zápisy a vstupné testy prebiehajú každý deň od stupeň komunikačných schopností a sú určené všetkým cudzím štátnym príslušníkom, talianskym občanom žijúcim 1 4:00 do 1 9:30 v priestoroch gymnázia alebo po v zahraničí (potomkom emigrantov) a zahraničným telefonickom dohovore. imigrantom v Taliansku. V súvislosti s vykonávaním certifikačných skúšok v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí Talianska podpísalo zmluvy s nasledujúcim inštitúciami:

Società Dante Alighieri – PLIDA

Università per Stranieri di Siena – CILS Università per Stranieri di Perugia – CELI – CIC Università degli Studi Roma Tre - IT - ele.IT Certifikát je úradný a oficiálny dokument potvrdzujúci dosiahnutú úroveň ovládania istého jazyka. Uvedené potvrdenia akceptujú univerzity, zamestnávatelia, ako aj organizácie celého sveta a vydávajú ich certifikačné centrá uznávané na medzinárodnej úrovni. Získanie certifikátu z jazyka poskytuje isté výhody pri získavaní atraktívnych a kvalifikovaných pracovných pozícií a tento môže byť nápomocný aj počas univerzitnej kariéry, rovnako aj za účelom ukončenia doktorantského študia tak v Taliansku, ako aj v zahraničí. Preto ponúkame všetkým záujemcom možnosť urobiť si certifikát PLIDA rôznych úrovní priamo v našich priestoroch. Pre ďalšie info nás neváhajte kontaktovať.

Ako sa k nám dostať?

J a z ykové k u rz y zimný trimester 201 1 48 vyučovacích hodín

Ta li a n s ky j a z yk, úroveň A1 až B2 An g li cký j a z yk, úroveň B1 až B2 S l o ve n č i n a p r e c u d z i n c o v

Z centra mesta električkou číslo 1 ,4,5,9,1 2 smer Kurzy pondelok a stredu alebo utorok a štvrtok Karlova Ves (Dúbravka), zástavka Molecova a ďalej podľa mapky. Prístup aj osobným automobilom s od 1 6:00 do 1 7:30 alebo od 1 8:00 do 1 9:30 možnosťou jednoduchého parkovania. Vzdialenosť od centra mesta nie viac ako 1 0 min všetkými jednotná cena kurzov dopravnými prostriedkami. eu r

vrátane učebnice

1 40


Ta li a n s ky j a z yk

An g l i c k ý j a z yk

S l o ve n č i n a p r e c u d z i n co v

Otvárame úrovne A1 až B2, konverzačné kurzy ako aj prípravné kurzy na certifikát PLIDA. Kurzy prebiehajú dvakrát do týždňa vždy v pondelok a stredu alebo v utorok a vo štvrtok v časoch od 1 6:00 do 1 7:30 alebo od 1 8:00 do 1 9:30. Kurzy vedú skúsení lektori a v skupinách je max 1 0 študentov. Zápisy a vstupné testy prebiehajú do 23. septembra, študent sa dozvie svoju jazykovú úroveň a bude mu ponúknutý vhodný kurz. Počas trimestra sa stretneme 24-krát a strávime spolu 48 vyučovacích hodín.

Otvárame pre vás kurzy všeobecnej angličtiny na úrovniach B1 , B2 a kurz zameraný na prípravu na jazykové skúšky a certifikáty na úrovniach B1 a B2. Kurzy prebiehajú dva-krát do týždňa vždy v pondelok a stredu alebo v utorok a vo štvrtok v časoch od 1 6:00 do 1 7:30 alebo od 1 8:00 do 1 9:30. Kurzy vedú skúsení lektori, v skupinách je max. 1 0 študentov. Zápisy a vstupné testy prebiehajú do 23. septembra, študent sa dozvie svoju jazykovú úroveň a bude mu ponúknutý vhodný kurz. Počas trimestra sa stretneme 24-krát, tj. 48 vyuč. hodín.

Kurzy slovenského jazyka sa konajú v priestoroch našej jazykovej školy dvakrát do týždňa. Sú rozdelené na zimný jarný a letný trimester. Cena kurzu zahŕňa 24 stretnutí po 90 min. Ponúkame profesionálny individuálny prístup, skúsenosti a vedenie hodín spôsobom, ktorý pružne reaguje na špecifické potreby študentov v priebehu osvojovania si nového jazyka. Po absolvovaní ústnej a písomnej skúšky v závere trimestra môžu absolventi pokračovať v kurze na vyššej úrovni. V každej skupine je max 1 0 študentov.

u z o r u m r k d ad ém u a z a kn i hku ka ž

o ku r z u m r a d dém u a z a kn i hku ka ž

u z o r u m r k d ad ém u a z a kn i hku ka ž

cefis  

kurzy taliančiny, corsi di slovacco per stranieri

Advertisement