Page 1

Анализ на българския пазар за предприятия за производство на зелена енергия в секторите индустрия и търговия (с интензивно използване на енергия за отопление и охлаждане)

Този анализ е разработен в рамките на проекта „Предприятие за производство на зелена енергия (Green Blue Energy Factory – GBE Factory), номер на договора IEE/10/233/SI2.593827, финансиран по програма „Интелигентна енергия Европа” на Европейската комисия (CIP Framework Programme)

Настоящият анализ е изготвен от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес в изпълнение на задача 2.5 от проекта


2

Съдържание 1

Цели и обхват на проекта GBE F ....................................................................................3 1.1

2

3

Цел на маркетинговия анализ .................................................................................3

Обобщени данни за състоянието на ВЕИ сектора в България .................................4 2.1

Национални цели ........................................................................................................4

2.2

Законова рамка и институции .................................................................................4

2.3

Цени на енергоносителите от ВЕИ ..........................................................................7

2.4

Възможности за финансиране ..................................................................................7

2.5

Обобщени данни за производството и използването на ВЕИ в България ......8

Маркетингов анализ по фокус групи ...........................................................................12 3.1

Предприятия в химическата промишленост ......................................................12

3.2

Търговски центрове .................................................................................................13

3.3

Потенциални потребители на ВЕИ от биомаса – хотели и оранжерии..........14

3.4 Общински програми за насърчаване използването на ВЕИ за периода 2010 – 2015 г. в област Стара Загора – обобщен анализ ........................................................18 4

Експертни оценки ............................................................................................................23

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 Web: www.bia-bg.com


3

1 Цели и обхват на проекта GBE F Име на проекта: Предприятия за производство на зелена енергия (GBE F), съфинансиран по линия на програмата „Интелигентна енергия - Европа”, с подкрепата на Европейската комисия. Цел на проекта – насърчаване на GBE F: подпомагане създаването и развитието на GBE F и като краен резултат постигането на икономии на енергия и спестени емисии на СО2. Проектът насърчава въвеждането на производство от отделни или комбинирани източници на възобновяема енергия (биомаса, соларно-топлинна, фотоволтаична, геотермална, биогаз, когенерация с използване на ВЕИ, обработка на отпадъци и др.) в новопостроени или реконструирани индустриални и търговски помещения и сгради, с цел да се използва електрическа и/или топлинна енергия за отопление, охлаждане, както и за нуждите на производствените дейности. GBE предприятие може да бъде отделна, една или повече индустриални или търговски сгради, където има съоръжения за производство на възобновяема енергия, която е изцяло или частично на разположение на предприятията от същата индустриална, търговска или регионална зона. Основни партньори в проекта са публични дружества, бизнес организации и ESCO (фирми за енергийни услуги) от Европейския съюз (България, Италия, Германия, Австрия и Словакия). Настоящият анализ се извършва в изпълнение на задача 2.5 от проекта. 1.1 Цел на маркетинговия анализ Основни цели и задачи на маркетинговия анализ: 

  

Да се оценят потребностите и предпоставките за създаването и разпространението на зелени предприятия и на готовността за развитие на този процес в България – поне в един регион и два сектора Оценка на приоритетните видове ВЕИ и области на приложение по видове сектори Непосредствено привличане на по 70 МСП от партньорските организации общо за Проекта Разпространение на резултатите от анализа сред основните участници на пазара на предприятия за производство на зелена енергия (не по-малко от 300 потребители, доставчици, инженерингови фирми, институции и др.)

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 Web: www.bia-bg.com


4

2 Обобщени данни за състоянието на ВЕИ сектора в България Настоящото проучване няма за цел да анализира в пълнота състоянието на ВЕИ сектора, а да представи обобщени данни, даващи ориентация за обстановката в България, в която предстои да се изпълнява проектът, както и за избора на областите, в които той да се фокусира. 2.1 Национални цели С Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници се установява обща рамка за насърчаване енергията от ВИ и се задават задължителни национални цели за общия дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия. Задължителната национална цел на България за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. възлиза на 16 %. Въз основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО министърът на икономиката, енергетиката и туризма е разработил проект на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници на Р България до 2020 г. (НПДЕВИ). Индикативната крива за постигане на националната цел през 2020 г. включва следните междинни индикативни цели:    

от 2011 до 2012 – 10, 72 %; от 2013 до 2014 – 11, 38 %; от 2015 до 2016 – 12, 37 %; от 2017 до 2018 – 13, 69 %.

2.2 Законова рамка и институции Националната политика се формира от законодателната рамка и включва следните поважни нормативни документи:      

Закон за енергетиката Закон за водите Закон за земеделските земи Закон за опазване на околната среда Закон за енергийната ефективност Закон за енергия от възобновяеми източници (в сила от 03.05.2011 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и потреблението на: o електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници; o газ от възобновяеми източници; o биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 Web: www.bia-bg.com


5 Въведени са различни стимули, включително преференциални цени, приоритетно присъединяване на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници към електропреносната мрежа и задължително изкупуване на електроенергията от такива източници. Институции: Министерски съвет: определя държавната политика за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта; Министри на: икономиката, енергетиката и туризма, на околната среда и водите с отговорности за реализация на държавната политика в ръководените от тях министерства Агенция по устойчиво енергийно развитие (АУЕР): има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Държавната политика за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, се изпълнява от изпълнителния директор на АУЕР. Агенцията включва 4 дирекции, една от които е Дирекция „Възобновяеми източници на енергия”, която участва в разработването и актуализирането на Национални планове за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), организира изпълнението на дейностите и мерките, включени в НПДЕВИ и др. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която определя преференциални цени за изкупуването на електрическата енергия от възобновяеми източници, разработва методика за справедливо разпределение на разликата между пазарната и преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, между всички потребители и др. Регионални структури Областният управител:  осигурява провеждането на държавната, координира дейностите по насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта между общините в областта и др. Общинските съвети приемат дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 Web: www.bia-bg.com


6 Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ. Неправителствени организации – съдействат на своите членове за ефективно участие на пазара на услуги, свързани с използването на ВЕИ, както и при обсъждане на свързаната с това нормативна база: 

Асоциация на производителите на екологична енергия (АПЕЕ)

Институт за Алтернативна и Възстановяема енергия (АРЕИ)

Българска фотоволтаична асоциация

Българска соларна асоциация

Европейска асоциация за вятърна енергия (EWEA)

Българска ветроенергийна асоциация (БГВА)

НС „Екоенергия”

Съюз на производителите на екологична енергия-Юг

Българо-японска асоциация за вятърна и фотоволтаична енергия

Българска хидроенергийна асоциация

Българска асоциация за устойчива енергия

Български енергиен форум

Асоциация на енергийните инженери в България

Сдружение Хидроенергия и др.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 Web: www.bia-bg.com


7 2.3 Цени на енергоносителите от ВЕИ Преференциалните цени за изкупуване на ел. енергията от за различните видове централи с използване на ВЕИ са по-високи от цените на ел. енергия, получавана от крайния снабдител. Остава мотивацията на производителите от тези видове ВЕИ да продават ел. енергията на преференциалните цени, вместо да я консумират на място или в региона. Наред с това, има политика за системно намаляване на разликата в цените. Правителството на България декларира своето виждане за обосновано намаляване на преференциалните цени, особено на енергията от фотоволтаичните и вятърни електрически централи, в изграждането на които се отчита процес на насищане.

2.4 Възможности за финансиране В страната съществуват сравнително добри възможности за финансиране на проекти за ВЕИ.  Кредитна линии по линия на EBRD по енергийна ефективност и възобновяеми източници (КЛЕЕВИ) – до 20% грант;  Български фонд за енергийна ефективност и ВЕИ – преференциален лихвен процент. Необходимост от съчетаване на мерките за ВЕИ и Енергийна ефективност  Кредитни линии, оперирани от банки (Райфайзен Банк, ПроКредит Банк и др.) с възможност за грант до 15%  Програми по линия на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” с възможности за грант до 50% (Програма „Зелена индустрия” за големи предприятия) и Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” за МСП.  Козлодуйски фонд,  Оперативна програма за развитие на селските райони  Оперативна програма „Регионално развитие”  ESCO фирми, др. Наличието на възможности за финансиране на проекти за производство и потребление на ВЕИ на място и в региона е добра предпоставка за създаването и развитието на предприятия за производство на зелена енергия.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 Web: www.bia-bg.com


8 2.5 Обобщени данни за производството и използването на ВЕИ в България Българската икономика е между страните с най-висока енергийна интензивност – около 5 пъти по-висока от средната за 27-те страни-членки на ЕС.

Делът на ВЕИ в крайното енергийно потребление (11,6% за 2009 год.) е близък до средния за 27-те страни. Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление (%) Години 2006 2007 2008 2009 EU (27 страни) 9 9,9 10,5 11,7 България 9,3 9,1 9,6 11,6 Германия 7,1 9,4 9,3 9,8 Италия 5,6 5,5 7 8,9 Австрия 25,1 27,2 27,9 29,7 Словакия 6,6 8,1 8,3 10,3 Източник: Евростат, Код: t2020_31

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com

Цел 20 16 18 17 34 14


9 На следващата таблица е показана извадка от общия енергиен баланс за 2010 год. за някои сектори, представляващи интерес от гледна точка на проекта. От нея могат да се направят следните изводи: 

Химическата промишленост е един от най-значимите промишлени консуматори (7,5 % от крайното енергийно потребление за 2010 г.), въпреки че този дял за последните 3 години е намалял с около 30%. Използваните в отрасъла ВЕИ са практически незабележими на фона на общото енергийно потребление, като потенциалът остава значителен.

Значителен консуматор са и обектите от отрасъл търговия (11,4 % от крайното енергийно потребление за 2010 г.), в които влизат търговските центрове – обект на специално внимание за Проекта. Както се вижда, в тези обекти използването на ВЕИ е забележимо поголямо. ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА 2010 ГОДИНА (Енергия-6 1 OEB) Единица Общо Възобновяеми Топлинна Електрическа енергия горива и енергия (без ПАВЕЦ) от ВЕИ отпадъци от ВЕИ 1000 toe 10234 779 43 495 Производство на първична енергия 1000 toe 8691 900 43 Крайно енергийно потребление 1000 toe 648 Химическа промишленост % спрямо крайно 7,5 енерг. потребление 1000 toe 252 7 Хранително-вкусова промишленост % спрямо крайно 2,9 0,8 енерг. потребление 987,0 11 37,0 20,0 Търговия, обществени организации и 1000 toe други % спрямо крайно 11,4 1,2 86,0 енерг. потребление

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


10 Интерес представлява разглеждането на очакваните ползи и разходи от GBE F на фона на дейностите по икономия на енергия – също с много висок приоритет. В следващата таблица са показани обобщени резултати от изпълнени енергийни одити в над 150 промишлени фирми по данни на АУЕР. Вижда се, че средният срок за изкупуване на инвестициите от предложените енергоспестяващи мерки е около3,5 год. В същото време системите за ВЕИ в индустрията и сградния сектор са със забележимо по-висок срок за изкупуване – над 5-6 год. ПАРАМЕТЪР

РАЗМЕРНОСТ

СТОЙНОСТ

бр.

154

Годишно потребление на енергия

GWh/год.

2 927

Икономия на енергия от ЕСМ

GWh/год.

378

млн. лв./год.

52,1

хил. т./год.

187,7

млн. лв.

183,4

год.

3,5

%

12,6

Обследвани обекти

Парична икономия от ЕСМ Редуцирани емисии СО2 Необходими инвестиции за ЕСМ Среден срок на откупуване Среден дял на спестяванията Източник: АУЕР

Изводи: 

Достъпният потенциал на всички ВЕИ в страната е около 6 000 ktoe. Най-голям достъпен потенциал от всички ВЕИ в страната има биомасата (~2 700 ktoe), следвана от водната енергия (~2 280 ktoe), слънчевата енергия (~390 ktoe), геотермалната енергия (~350 ktoe) и вятърната енергия (~280 ktoe). Средният срок за изкупуване на инвестициите от предложените енергоспестяващи мерки е около3,5 год. В същото време системите за ВЕИ в индустрията и сградния сектор са със забележимо по-висок срок за изкупуване – над 5-6 год.

Устойчиво енергийно развитие в условията на нашата страна, включващо оптимално използване на конвенционални горива, може да бъде достигнато при съчетаване на мерки, въвеждащи ВЕИ с мерки по повишаване на ЕЕ.

През следващите 10 години най-значителен дял в производството на електроенергия от ВЕИ ще имат водната енергия и биомасата, а за задоволяване на нуждите от топлина, охлаждане и БГВ - биомасата и геотермалната енергия.

Съществена особеност на ВЕИ е икономическата целесъобразност за реализация на малки инвестиционни проекти, вследствие на разпределението на потенциала, което налага децентрализация на преобразуващите/преработващите мощности.

В резултат на предварителния анализ на състоянието на ВЕИ сектора в България пазарното проучване се насочва с приоритет към следните области: София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


11   

По видове ВЕИ – биомаса, слънчеви колектори за топлинна енергия, биогаз от преработени отпадъци, термални източници – с най-голям потенциал Сектори – химия, търговски вериги, хотели в национален разрез – със значителна енергийна интензивност и подходящи за целите на проекта Региони - Национален обхват и Стара Загора в широк обхват на проучваните обекти

В следващите раздели са показани резултатите от пазарните проучвания в следните фокус групи:    

Предприятия от химическа промишленост, разпределени в цялата страна – 40 предприятия Търговски центрове, разпределени в цялата страна – 10 центъра Обекти с интерес към използването на биогорива – 14 хотела и 10 оранжерии Обекти на територията на област Стара Загора

В допълнение е са извършени експертни оценки на състоянието на пазара.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


12

3 Маркетингов анализ по фокус групи 3.1 Предприятия в химическата промишленост Изводи: 

  

 

Използвани са данни от 42 фирми от химическата промишленост от различни подсектори: каучукова, фармацевтика, пластмаси, бои, органични и неорганични химикали, полимери и др. Анализът дава възможности за оценки на интереса на сектора към използването на ВЕИ. Около 11% от фирмите са от региона на Стара Загора, което дава възможност за проектиране на резултатите от анализа върху този район. Около 22% от фирмите са със значително енергийно потребление – над 20% от общите производствени разходи и прилагането на ВЕИ за покриване на тези разходи или на част от тях би допринесло за увеличение на дела на зелената енергия в индустрията на България. Около 40% от общата консумация на енергия е електроенергия, а около 14 % на течни горива – енергоносители с високо влияние върху емисиите на парникови газове. Предприятията, използващи течни горива са сериозни потенциални кандидати за BGE F, водещи до повишена конкурентоспособност и намалени емисии на парникови газови. В малките и средни предприятия за отопление и БГВ се използват в рамките на 38-44% от общата консумация на топлинна енергия – видове консуматори с особен приоритет за Проекта GBE F. Около 24% от общата консумация на ел. енергия се използва за отопление и охлаждане - видове консуматори с особен приоритет за Проекта GBE F. Само 2 от проучените фирми са използвали ВЕИ като мярка за икономия на енергия, средства и влияние върху околната среда през последните 3 години. В тях оценките от въвеждането им са положителни. Други 7 фирми планират въвеждането на ВЕИ, а 5 – когенерационни системи през следващите 2-3 години. Това е индикация за нарастващи интерес към зелената индустрия и готовност за дългосрочно ориентирани инвестиции. Фирмите оценяват като цяло положително степента на своята информираност, както и услугите, предлагани от доставчиците на системи за ВЕИ. Посочените бариери пред въвеждането на мерки за енергийна ефективност се отнасят практически еднозначно (а в повечето случаи – в по-голяма степен) и за използването на ВЕИ в предприятията. Между най-често споменаваните препятствия са липсата на специфична информация (техническа, експертна, за най-добри практики и др). Задачите на проекта GBE F в голяма степен са насочени към преодоляване на тези бариери. Всички фирми проявяват интерес и готовност за участие в мероприятията, организирани от проекта.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


13 3.2 Търговски центрове Извършено е проучване, обхващащо 10 близки по размер и функции търговски центрове, разположени на територията на страната. Събрани и обработени са следните данни:    

Използвани площи Видове използвани енергоносители Енергийни баланси Особености на конструкцията от гледна точка на възможности за инсталация на соларни панели и др.

Осреднените резултати от обработването на данните са приведени на следващата таблица. Таблица Данни за търговските центрове – средни Тип предприятие Местоположение : Отопляема площ Баланс по енергоносители Електрическа енергия Топлинна енергия

Tърг. център Цялата страна 5 147 m2 kWh kWh/m2 539 290 104,77 150 764 29,29 Общо 690 054 134,06 Баланс по консуматори kWh kWh/m2 Отопление 113 451 22,04 Вентилация 37 313 7,25 ТВБН 5 750 1,12 Помпи, компресори, вентилатори 91 429 17,76 Други – свързани със специфични технологии 442 111 85,89 Общо 690 054 134,06 Възможности за ВЕИ Възможност за соларни панели : Да Тип покрив : Плосък Площ на покрива : 4 289 m2 Засенчване : Няма

% 78,15% 21,85% 100,00% % 16,44% 5,41% 0,83% 13,25% 64,07% 100,00%

Както се вижда, средната отопляема площ е над 5000 м2. Търговските центрове са значителни консуматори на ел. енергия – около 78% от общата консумация на енергия. Отоплението, вентилацията и топлата вода за битови нужди формират един значителен дял - около 23% от общата консумация на енергия. Тези данни показват, че търговските центрове са сериозен потенциален кандидат за GBE F.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


14 3.3 Потенциални потребители на ВЕИ от биомаса – хотели и оранжерии Обобщени резултати на анализа, включващ 14 хотела (потенциални потребители) са показани на следващите таблици Консумация на енергия за отопление и БГВ No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование

Александър СПА Хотел Хотел Самоков СПА Хотел Девин Хотел Финландия Хотел Гайтани Хотел Пирин Хотел Зареница Хотел Родопски дом Хотел Ал Макс Хотел Еделвайс Хотел Боровец Хотел Алпин Хотел Рила Хотел Каменград Общо:

Населено място

гр. Банско кк. Боровец гр. Девин кк. Пампорово гр. Хисаря гр. Банско с. Нареченски бани гр. Чепеларе гр. Благоевград гр. Банско кк. Боровец кк. Боровец кк. Боровец гр. Панагюрище

Дизелово гориво (МWh/ (t/год.) год.) 80

924

107 155 55 110 55 86 70 66

1236 1791 635 1271 635 993 809 762

Природен газа (1000nm3/ год.)

696

50 834

578 9635

(МWh/ год.)

6475

545 390 620

5070 3628 5768

2251

20941

Електроенергия (МWh/ год.)

Разходи на енергия за отопление и БГВ, без ДДС Общо (МWh/ год.)

24

948

96 54 91 19 42 22 43 26 34 50 43 53 16 614

6571 1290 1882 655 1313 657 1037 835 796 5121 3671 5821 594 31189

Дизелово гориво (BGN/ год.)

Природен газ (BGN/ год.)

176000 582237 235400 341000 121000 242000 121000 189200 154000 145200 343350 245700 390600 110000 1834800

1561887

Електроенергия (BGN/ год.)

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com

(BGN/год.)

2424

178424

9696 5454 9211 1939 4242 2182 4363 2666 3394 5090 4363 5333 1616 61974

591933 240854 350211 122939 246242 123182 193563 156666 148594 348440 250063 395933 111616 3458661

Общото количество използвана енергия за отопление и БГВ е около 31 200 MWh/год., като 53% от общите разходи са за течни горива.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

Общо


15 Обобщени данни от анализа на възможните ползи от използването на биомаса за отоплени и БГВ в хотелите са показани на следващата Таблица

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование

Александър СПА Хотел Хотел Самоков СПА Хотел Девин Хотел Финландия Хотел Гайтани Хотел Пирин Хотел Зареница Хотел Родопски дом Хотел Ал Макс Хотел Еделвайс Хотел Боровец Хотел Алпин Хотел Рила Хотел Каменград Общо:

Консумация на енергия за отопление и БГВ

Разходи на енергия за отопление и БГВ

Консумация на чипс

Разходи на чипс за отопление и БГВ, без ДДС

Разходи на ел.енергия за С.Н.

Икономии

Инвестиции, без ДДС

Срок на откупуване

(МWh/год.)

(BGN/год.)

(t/год.)

(BGN/год.)

(BGN/год.)

(BGN/год.)

(BGN)

(год.)

948

178424

413

49578

1939

126906

426684

3,4

6571 1290 1882 655 1313 657 1037 835 796 5121 3671 5821 594 31189

591933 240854 350211 122939 246242 123182 193563 156666 148594 348440 250063 395933 111616 3458661

2863 562 820 285 572 286 452 364 347 2231 1600 2536 259 13590

343574 67456 98395 34226 68641 34352 54207 43663 41624 267739 191966 304347 31039 1630807

7757 4363 7369 1551 3394 1745 3491 2133 2715 4072 3491 4266 1293 49579

240602 169035 244447 87162 174208 87085 135866 110870 104255 76629 54607 87320 79284 1778275

792445 580544 846814 294560 551357 269361 414680 392479 345487 358436 242309 395803 290872 6201830

3,3 3,4 3,5 3,4 3,2 3,1 3,1 3,5 3,3 4,7 4,4 4,5 3,7 3,6

Общата икономия на разходи за енергия е около 1 780 хиляди BGN при среден срок за изкупуване 3,6 год. Очакваните икономии на емисии се оценяват на 7590 t/год. Обобщени резултати на анализа, включващ 10 оранжерии (потенциални потребители) са показани на следващите таблици

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


16

Консумация на енергия за отопление No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование

Одесосстрой ООД МТЖ ООД Еурогреен ЕООД К-РБ ЕООД ПИВИ ООД Булгарцвет ЕО АД Навона ООД Булком плюс ООД ЕТ Ангел Пейчев ДЖИ ЕН СИ ООД Общо:

Населено място

гр. Варна гр. Берковица гр. Павликени гр. Нови пазар гр. Разград гр. Елин Пелин гр. Първомай гр. Пловдив гр. Пазарджик гр. Перущица

Дизелово гориво (t/ год.) 182 90 154 111 83 190

810

Природен газа

(МWh/ (1000nm3 год.) /год.) 2103 1040 1779 1282 959 2195 540 710 730 485 9357 2465

(МWh/ год.)

5024 6605 6791 4512 22932

Разходи на енергия за отопление, без ДДС

Електроенергия

Общо

Дизелово гориво

Природен газа

(МWh/ год.)

(МWh/ год.)

(BGN/ год.)

(BGN/ год.)

12 13 12 14 12 13 13 14 14 12 130

2115 1052 1791 1296 971 2208 5037 6619 6805 4524 32419

400400 198000 338800 244200 182600 418000

1782000

340200 447300 459900 305550 1552950

Електро енергия (BGN/ год.) 1260 1285 1212 1406 1260 1333 1357 1382 1406 1212 13114

Общото количество използвана енергия за отопление и БГВ е около 32 400 MWh/год., като 53% от общите разходи са за течни горива.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com

Общо (BGN /год.) 401660 199285 340012 245606 183860 419333 341557 448682 461306 306762 3348064


17 Обобщени данни от анализа на възможните ползи от използването на биомаса за отоплени и БГВ в оранжериите са показани на следващата Таблица

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование

Одесосстрой ООД МТЖ ООД Еурогреен ЕООД К-РБ ЕООД ПИВИ ООД Булгарцвет ЕО АД Навона ООД Булком плюс ООД ЕТ Ангел Пейчев ДЖИ ЕН СИ ООД Общо:

Консумация на енергия за отопление

(МWh/год.) 2115 1052 1791 1296 971 2208 5037 6619 6805 4524 32419

Разходи на енергия за отопление

(BGN/год.) 401660 199285 340012 245606 183860 419333 341557 448682 461306 306762 3348064

Консумация на чипс

(t/год.) 922 459 780 565 423 962 2195 2884 2965 1971 14126

Разходи на чипс за отопление, без ДДС

(BGN/год.) 110588 55029 93650 67777 50788 115458 263374 346080 355821 236545 1695111

Разходи на ел.енергия за С.Н.

(BGN/год.) 1134 1156 1091 1265 1134 1200 1222 1244 1265 1091 11802

Икономии

(BGN/год.) 289938 143100 245271 176564 131938 302675 76961 101358 104220 69126 1641151

Инвестиции, без ДДС

(BGN) 930601 484117 850752 570340 427382 971582 357629 509646 530796 298579 5931425

Срок на откупуване

(год.) 3,2 3,4 3,5 3,2 3,2 3,2 4,6 5,0 5,1 4,3 3,9

Общата икономия на разходи за енергия е около 1 640 хиляди BGN при среден срок за изкупуване 3,9 год. Очакваните икономии на емисии се оценяват на 7626 t/год.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


18 3.4 Общински програми за насърчаване използването на ВЕИ за периода 2010 – 2015 г. в област Стара Загора – обобщен анализ 3.4.1 Макроикономически тенденции за област Стара Загора Стойностите по основни макроикономически показатели в периода 2005 -2008 очертават паралелни положителни тенденции на промяна: ПОКАЗАТЕЛИ България БВП - млн. лв. БВП/човек - лв. Приходи от продажби - млн. лв. ДМА - млн. лв. Предприятия - бр. Заети лица - бр. Област Стара Загора БВП - млн. лв. БВП/човек - лв. Приходи от продажби - млн. лв. ДМА - млн. лв. Предприятия - бр. Заети лица - бр.

2005

2008

ПРОМЯНА

42797 5529 123110 49552 252519 1945492

56520 7379 209257 97287 307831 2266485

+32,1% +33,5% +70,0% +96,3% +21,9% +16,5%

2157 5974 5043 2619 11564 94910

2489 6971 7376 5247 12913 102436

+15,4% +16,7% +46,3% +100,3% +11,7% +7,9%

Обобщени характеристики на общините в областта Ст. Загора Раднево Казанлък Гълъбово П. Баня Чирпан Гурково Б. Даскалово Мъглиж Опан Николаево 2005 г. 54,3% 18,9% 12,6% 10,1% 1,4% 1,2% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 2008 г. 58,5% 16,5% 11,9% 8,0% 1,2% 1,9% 0,5% 0,3% 0,3% 0,6% 0,1%

НЕТНИ ПРИХОДИ ПО СЕКТОРИ дял Търговия и ремонт на мпс Преработваща индустрия Енергия и газообразни горива Строителство Добивна индустрия Селско, горско и рибно стопанство Други от третичен сектор

35,1% 22,4% 14,0% 11,9% 5,4% 3,0% 8,3%

Източник: НСИ - текуща статистика

Между целите и Област Стара Загора до 2013 год. са :  дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление 9,0%  повишаване на енергийната ефективност 8,0%  намаляване на енергийната интензивност на БВП 16,0% Източник: Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на Област Стара Загора 2011-2013 г.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


19 3.4.2 Подход при подготовката на програмите В област Стара Загора са разработени общински програми за насърчаване използването на ВЕИ за периода 2010-2015 год. в следните общини:  Стара Загора  Казанлък  Гълъбово  Гурково  Николаево  Мъглиж  Опан Тези документи са създадени в рамките на проекта „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с активното участие на Търговскопромишлена палата – Стара Загора. Програмите са с унифицирана структура, което улеснява обобщаването на резултатите на областно ниво. В програмите са включени следните раздели:              

Въведение Национални цели и законодателна рамка Регионални цели Общинска политика за насърчаване и устойчиво използване на ВЕИ Потенциал на ВЕИ в общината Опазване на околната среда Общинска програма за насърчаване на използването на ВЕИ (ОПНИВЕИ) Стратегическа цел, приоритети и цели и на ОПНИВЕИ Оценка на ресурсното обезпечаване на поставените цели SWOT анализ Оценка на риска Разработване на местен устойчив енергиен план Наблюдение и оценка на общинската програма за насърчаване на използването ВЕИ Заключение

Информационна основа на ОПНИВЕИ Информационна основа за разработването на ОПНИВЕИ са: Плана за развитие на община Стара Загора 2005 - 2013 г.; Информация и данни, получени от национални и регионални институции и организации. Информация и данни, поучени от община Стара Загора. Доклад - Оценка на потенциала на възобновяемите енергийни източници, разработен в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” за обмен на добри практики и насърчаване на развитието на ВЕИ в Старозагорски регион по Оперативна програма “Регионално развитие” с София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


20 програмен продукт REScan за анализ на енергийния потенциал на ВЕИ в общината. 3.4.3 Общински програми за насърчаване на използването на ВЕИ (ОПНИВЕИ) – основни приоритети Приоритет №1: Намаляване на консумацията на енергия в общинския сектор чрез използване на ВЕИ Цел 1.1: Намаляване на консумацията на енергия в общинските сгради чрез използване на ВЕИ Очаквани резултати: а/ Намаляване на разходите на горива и енергия с 5% годишно: б/ Намаляване емисиите от СО2 и постигнат екологичен ефект с 5% годишно: в/ Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради; Инвестиционни проекти: Общо за 6-те общини 1.1.1. Инсталиране до 2015 г. на 55 термосоларни инсталации за топла вода на общински сгради с целогодишно използване (общинска администрация, детски и социални заведения). 1.1.2. Инсталиране до 2015 г. на 10 фотосоларни инсталации за генериране на електричество за потребление от общинския сектор. 1.1.3. Инсталиране до 2015 г. на фотосоларни инсталации с мощност до 16 MWp, инсталирани, на покриви, или върху рециклирани площи Приоритет №3: Повишаване на използването на ВЕИ от местния бизнес Цел 3.1: Насърчаване на използването на ВЕИ в предприятията на територията на общината. Очаквани резултати: а/ Намаляване на консумацията на енергия в промишления сектор с 10% до 2015 г. ; б/ Намаляване на емисиите парникови газове и постигане на екологичен ефект; в/ Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Инвестиционни проекти: За Стара Загора 3.1.1. Изграждане на 115 термосоларни инсталации за топла вода. 3.1.2. Изграждане на 15 отоплителни инсталации на биомаса. Цел 3.2: Насърчаване на бизнеса и привличане на инвеститори за изграждане на големи ВЕИ инсталации територията на общината. София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


21

Неинвестиционни дейности: 3.2.1. Популяризиране на потенциала на ВЕИ в общината, установен в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” за обмен на добри практики и насърчаване на развитието на ВЕИ в Старозагорски регион по Оперативна програма “Регионално развитие” с програмен продукт REScan за анализ на енергийния потенциал на ВЕИ в община Стара Загора. 3.2.2. Популяризиране на източници за финансиране на ВЕИ проекти. 3.2.3. Привличане на инвеститори и създаване на ПЧП. Приоритет № 4: Въвеждане на система за управление на енергията на територията на общините, вкл. ВЕИ Цел 4.1: Изграждане на общински капацитет с кадри, специализирани в сферата на ЕЕ и ВЕИ Очаквани резултати: а/ Обучени общински ръководители и специалисти за работа в общинската администрация в областта на ЕЕ и ВЕИ. б/ Основаване на общинско звено по ЕЕ и ВЕИ с обучени специалисти за работа в него. Неинвестиционни дейности: 4.1.1. Осъществяване на обучения на общински ръководители и специалисти в сферата на ЕЕ и ВЕИ за работа в общинската администрация. Цел 4.2. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на програмите по ЕЕ и ВЕИ енергийната програма на основата на широко партньорство с бизнеса и организации на гражданското общество. Очаквани резултати: а/ Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ. б/ Установено трайно партньорство между общинска администрация, бизнеса и гражданите. в/ Въведена система за енергийно управление на територията на общината. Неинвестиционни дейности: 4.2.1. Подготовка и провеждане на широка разяснителна кампания сред населението и местния бизнес за целите на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и за необходимостта от партньорство между участниците в нейното изпълнение. 4.2.2. Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на изпълнението на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и публикуване на периодични информации.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


22 SWOT анализ на програмите: Силни страни Наличие на добър потенциал на ВЕИ в общината; Добре структуриран и балансиран енергиен сектор; Добри комуникации и инфраструктура; Политическа воля от местната власт за насърчаване използването на ВЕИ; Наличие на специализирани организации, фирми и специалисти в общината за разработване и изпълнение на проекти в сферата на ВЕИ; Слаби страни Липса на достатъчен капацитет в местната администрация в сферата на ВЕИ; Липса на достатъчна информация, мотивация и ресурси у заинтересованите страни за използване на ВЕИ; Недостатъчни финансови ресурси за провеждане на местната политика в областта на ВЕИ. Възможности Европейско и национално законодателство стимулиращо производството и потреблението на електроенергия от ВЕИ; Наличие на национални и европейски програми за насърчаване използването на ВЕИ; Наличие на организации на фирми и специалисти в общината и региона с опит в разработване и изпълнение на проекти в сферата на ВЕИ; Наличен ресурс за привличане на местни и чуждестранни инвестиции Потенциал за създаване на нови работни места. Потенциал за съхранение на екологията и намаляване на въглеродните емисии Заплахи Липса на достатъчен собствен ресурс за реализиране на ефективна общинска политика за насърчаване използването на ВЕИ и реализиране на конкретни проекти; Непоследователна национална политика в областта на ВЕИ, влияеща върху инвестиционния интерес в сектора; Възможна бъдеща промяна на националната политика за насърчаване използването на ВЕИ.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


23

4 Експертни оценки В допълнение към анализите по фокус групи е извършена експертна оценка на състоянието на пазара на предприятия за производство на зелена енергия с участието на 14 водещи експерти в тази област. Основни изводи от оценките: • • • • •

Най-перспективни типове GBE F за българския пазар – базирани на биомаси и слънчеви термични колектори Най-перспективни сектори – дървообработване и търговски центрове Предлагането на оборудване и технически средства надвишава търсенето им Нивото на информираност е недостатъчно Съществуващата структура на цените на ВЕИ в България е едно от най-големите препятствия пред GBE Factories

Резултатите в графична форма са показани по-долу:

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com


24 Expert Assessments - Average Values

0

1

2

3

4

5

6

How do you estimate the prospective for GBE F in the next 3 years using the following types of RES: Photovoltaics Thermal Sollar Collectors Wind generators Biomass for: heat production electricity production co generation Processed wastes and wastes waters heat production electricity production co generation Geothermal energy

How do you estimate the prospective for GBE F in the next 3 years functioning in the following sectors: Chemical industry Food industry Metallurgy Wood processing Machine building and electronics Commercial buildings Other (please, describe)

How do you estimate the supply of equipment for GBE F in the Bulgarian market How do you estimate the demand for equipment for GBE F in the Bulgarian market How do you estimate the financial tools for GBE F in the Bulgarian market How do you estimate the level of available information related with GBE F. How do you estimate the level of following obstacles before GBE F Lack of information Lack of experts High payback period of investments Existing structure of prices for RES Other priorities: technology innovations, energy efficiency, etc.

София 1000, ул. „Алабин” 16-20 Тел. 02/ 932 09 11, факс 02/ 987 26 04 E-mail: office@bia-bg.com

16-20, Alabin Str., 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 932 09 11, fax +359 2 987 26 04 Web: www.bia-bg.com

7

8

Анализ на българския пАнализ на българския пазар за предприятия за производство на зелена енергия  

Анализ на българския пазар за предприятия за производство на зелена енергия в секторите индустрия и търговия (с интензивно използване на ене...

Анализ на българския пАнализ на българския пазар за предприятия за производство на зелена енергия  

Анализ на българския пазар за предприятия за производство на зелена енергия в секторите индустрия и търговия (с интензивно използване на ене...

Advertisement