Page 1

ÅËËÇÍÏ - ÉÔÁËÉÊÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÁÓ

GUIDA 2014 ïäçãüò éôáëéêþí åêèÝóåùí guida alle fiere italiane


Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

2014

ÁãáðçôÜ ÌÝëç êáé Áíáãíþóôåò, Åßíáé ðñáãìáôéêÜ ìåãÜëç ÷áñÜ ãéá ìÝíá, ùò Ðñüåäñïò ôïõ ÅëëçíïÉôáëéêïý Åìðïñéêïý ÅðéìåëçôÞñéïõ ôçò ÁèÞíáò, íá óáò ðáñïõóéÜóù ôïí « Çëåêôñïíéêü Ïäçãü Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí 2014»

ÉùÜííçò Ôóáìß÷áò Ðñüåäñïò ôïõ Åëëçíï - Éôáëéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÁèÞíáò

Cav. Ioannis Tsamichas Presidente della Camera di Commercio Italo-ellenica Atene

ÌÝóá óå Ýíá ãåíéêåõìÝíï êëßìá ïéêïíïìéêÞò ýöåóçò êáé äçìïóéïíïìéêÞò êñßóçò ôï 2013 Ýêëåéóå ìå Ýíá èåôéêü ìÞíõìá: ôçí áýîçóç ôùí åëëçíéêþí åîáãùãþí êáôÜ 37%. Áîßæåé äå íá õðïãñáììßóïõìå ôçí áíÜäåéîç ôçò Éôáëßáò ùò ï êõñéüôåñïò åîáãùãéêüò ðñïïñéóìüò ôùí åëëçíéêþí ðñïúüíôùí. ÁíÜìåóá óå 100 åîáãùãéêïýò ðñïïñéóìïýò ç Éôáëßá êáôáôÜóóåôáé ðñþôç ìå áðïññüöçóç åëëçíéêþí ðñïúüíôùí ýøïõò 2 äéò. 123 åê. åõñþ. ÐáñÜëëçëá ç ÅëëÜäá äéáôçñåß äéá÷ñïíéêÜ áíáëëïßùôç ôç èÝóç ôçò ùò âáóéêüò åìðïñéêüò åôáßñïò ôçò Éôáëßáò ìå áðïññüöçóç ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí Made in Italy ýøïõò 4 äéò.597 åêáô.åõñþ. Ôï Åëëçíï-Éôáëéêü ÅðéìåëçôÞñéï ôçò ÁèÞíáò ðáñÜ ôçí êñßóç ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôï åõñùðáúêü ïéêïíïìéêü ðáíüñáìá, õðïóôçñßæåé ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï ôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò ìå óçìáíôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé õðçñåóßåò åîùóôñÝöåéáò. Åßìáóôå âÝâáéïé üôé ìå áõôü ôïí ïäçãü, ðñïóöÝñïõìå óôïõò ¸ëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò Ýíá ÷ñÞóéìï ìÝóï þóôå íá ìåëåôÞóïõí êáëýôåñá ôïí éôáëéêü åêèåóéáêü ïñßæïíôá, ï ïðïßïò ðåñéëáìâÜíåé ðåñéóóüôåñåò áðü 1000 åêèÝóåéò. Åý÷ïìáé óå üëïõò êáëÞ áíÜãíùóç!

ÌÜñíç & ÁâÝñùö 4 104 33 ÁèÞíá ôçë. 210 7213209 - Öáî. 210.7213212 italia@italia.gr www.italia.gr

Carissimi Soci e lettori tutti, Come Presidente della Camera di Commercio Italo Ellenica di Atene, è con grande piacere che Vi presento la “Guida Elettronica alle Fiere Italiane per il 2014”. Nonostante la congiutura economica sfavorevole il 2013 chiude con un dato estremamente positivo. L'aumento del 37 % delle esportazioni elleniche con l'Italia al primo posto come Paese destinatario dei prodotti e servizi greci. Precisamente in Italia è indirizzato il 9,46% delle esportazioni greche. Contemporaneamente la Grecia assorbe prodotti e servizi Made in Italy pari a 4 mld. 597 milioni di euro confermando le ottime relazioni bilaterali.

via Marni & Averof 4 104 33 Atene tel. +30 210.7213209 Fax. +30 210.7213212 italia@italia.gr www.italia.gr

Nostro compito fondamentale è quello di assistere concretamente le PMI dei due Paesi attraverso attività e servizi a favore dell'internazionalizzazione. Siamo sicuri che, con questa guida, offriamo agli operatori economici un utile mezzo per visionare al meglio il panorama fieristico italiano. Auguro a tutti voi una buona lettura!


ÉáíïõÜñéïò Gennaio

7-10/1 PITTI IMMAGINE UOMO FIRENZE

7-10/1 PITTI WOMAN PRECOLLECTION FIRENZE

11-13/1 WHITE HOMME MILANO Via Tortona

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç áíäñéêþí åíäõìÜôùí êáé áîåóïõÜñ. Collezioni abbigliamento e accessori per uomo. Ðëçñïöïñßåò: Pitti Immagine S.r.l. Ôçë.: 0039.055.36931 - Fax: 0039.055.3693200 www.pittimmagine.com E-mail: info@pittimmagine.com

Ðñþôåò êïëåîéüí Ãõíáéêåßùí ÅíäõìÜôùí êáé ÁîåóïõÜñ Öèéíüðùñï - ×åéìþíáò 2013 - 2014. Pre-collezioni Abbigliamento ed Accessori Donna Autunno/Inverno 2013-2014. Ðëçñïöïñßåò: Pitti Immagine S.r.l. Ôçë.: 0039.055.36931 - Fax: 0039.055.3693200 www.pittimmagine.com E-mail: info@pittimmagine.com

Êïëåîéüí Áíäñéêþí ÅíäõìÜôùí êáé ÁîåóïõÜñ êáé ðñþôåò êïëåîéüí Ãõíáéêåßùí ÅíäõìÜôùí êáé ÁîåóïõÜñ Öèéíüðùñï - ×åéìþíáò 2013 - 2014. Collezioni Abbigliamento ed Accessori Uomo e Precollezioni Abbigliamento ed Accessori Donna Autunno/Inverno 2013-2014. Ðëçñïöïñßåò: M. Seventy srl Ôçë. 0039.02.34592785 - Fax: 0039.02.34592809 www.whiteshow.it E-mail: info@whiteshow.it

11-13/1 WHITE BEAUTY MILANO Via Tortona

Óáëüíé áöéåñùìÝíï óôçí åíáëëáêôéêÞ ïìïñöéÜ. Salone dedicato alla bellezza alternativa. Ðëçñïöïñßåò: M. Seventy srl Ôçë. 0039.02.34592785 - Fax: 0039.02.34592809 www.whiteshow.it E-mail: info@whiteshow.it


ÉáíïõÜñéïò Gennaio

11-14/1 EXPO RIVA SCHUH RIVA DEL GARDA (TRENTO)

11-14/1 MILANO MODA UOMO MILANO fieramilanocity

15-16/1 MARCA BY BOLOGNAFIERE BOLOGNA

15-16/1 SO FRESH BOLOGNA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÝò Óáëüíé ÕðïäçìÜôùí. Salone Internazionale della Calzatura. Ðëçñïöïñßåò: Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. Ôçë.: 0039.0464.570153 - Fax: 0039.0464.570130 www.exporivaschuh.it E-mail: info@exporivaschuh.it

ÄéåèíÞò ðáñïõóßáóç Êïëåîéüí Áíäñéêþí ÅíäõìÜôùí, Öèéíüðùñï-×åéìþíáò 2013-2014. Presentazione Internazionale delle Collezioni Uomo, Autunno/Inverno 2013-2014. Ðëçñïöïñßåò: Camera Nazionale della Moda Italiana Ôçë.: 0039.02.7771081 - Fax: 0039.02.77710850-62 www.cameramoda.it E-mail: cameramoda@cameramoda.it

¸êèåóç-ÓõíÝäñéï áöéåñùìÝíá óôïí êüóìï ôçò éäéùôéêÞò åôéêÝôáò. Mostra Convegno dedicata al mondo della marca commerciale Ðëçñïöïñßåò: BolognaFiere S.p.A. Ôçë. 0039.051.282111 - Fax: 0039.051.6374017 www.marca.bolognafiere.it E-mail: marca@bolognafiere.com

¸êèåóç ÓõíÝäñéï áöéåñùìÝíá óôá öñÝóêá ôñüöéìá. Mostra Convegno dedicata al prodotto alimentare frechissimo. Ðëçñïöïñßåò: BolognaFiere S.p.A. Ôçë. 0039.051.282111 - Fax: 0039.051.6374017 www.marca.bolognafiere.it E-mail: marca@bolognafiere.com


ÉáíïõÜñéïò Gennaio 16-17/1 ANTEPRIMA MILANO fieramilanocity

16-18/1 PITTI IMMAGINE BIMBO FIRENZE

18-22/1 SIGEP SIGIFT RHEX RIMINI

18-23/1 VICENZAORO First VICENZA

18-23/1 T-GOLD VICENZA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄÝñìáôá, áîåóïõÜñ/åîáñôÞìáôá, õöÜóìáôá êáé óõíèåôéêÜ ãéá õðïäÞìáôá, äåñìÜôéíá åßäç, åíäýìáôá êáé äéáêüóìçóç ãéá ¢íïéîç / Êáëïêáßñé ôïõ 2015. Pelli, accessori / componenti, tessuti e sintetici per calzatura, pelletteria, abbigliamento ed arredamento Primavera / Estate 2015. Ðëçñïöïñßåò: Anteprima - Trend Selection srl Ôçë.: 0039.02.8807711 - Fax: 0039.02.860032 www.trendselection.com/anteprima/ E-mail: anteprima@anteprima-fair.com

ÄéåèíÞò Ýêèåóç ðáéäéêþí åíäõìÜôùí êáé áîåóïõÜñ. Abiti e accessori per neonati, bambini e ragazzi. Ðëçñïöïñßåò: Pitti Immagine S.r.l. Ôçë.: 0039.055.36931 - Fax: 0039.055.3693200 www.pittimmagine.com E-mail: info@pittimmagine.com ÄéåèíÝò Óáëüíé Gelato (Ðáãùôïý), Æá÷áñïðëáóôéêÞò êáé Áñôïðïéßáò,Horeca, Óõóêåõáóßáò ôñïößìùí Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali, Horeca, Confezionamento alimenti Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.0541.744111 - Fax: 0039.0541.744200 www.sigep.it, www.rhex.it E-mail: infovisitatori@riminifiera.it

ÄéåèíÞò Ýêèåóç ÷ñõóï÷ïÀáò, êïóìçìáôïðïéúáò, áóçìéêþí êáé ñïëïãéþí. Mostra Internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria e orologi. Ðëçñïöïñßåò: Fiera di Vicenza S.p.A. Ôçë.: 0039.0444.969111 - Fax: 0039.0444.969000 www.vicenzaoro.org E-mail: info@vicenzafiera.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ìç÷áíçìÜôùí ÷ñõóï÷ïÀáò êáé ðïëýôéìùí ëßèùí. ¼ñãáíá ðïëýôéìùí ëßèùí. Mostra di macchinari per l'oreficeria e preziosi. Strumenti gemmologici. Ðëçñïöïñßåò: Fiera di Vicenza S.p.A. Ôçë.: 0039.0444.969111 - Fax: 0039.0444.969000 www.vicenzaoro.org E-mail: info@vicenzafiera.it


ÉáíïõÜñéïò Gennaio

19-22/1 FESTIVITY MILANO fieramilano (Rho)

19-22/1 HOMI - MACEF MILANO fieramilano (Rho)

19-22/1 BIJOUX MILANO fieramilano (Rho)

19-22/1 CHIBI & CART MILANO fieramilano (Rho)

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Óáëüíé ×ñéóôïõãåííéÜôéêùí ÄéáêïóìÞóåùí, Ðáé÷íéäéïý, Êáñíáâáëéïý êáé Äéáêïóìçôéêþí ãéá ÃéïñôÝò. Salone degli Addobbi Natalizi, del Gioco, del Giocattolo, del Carnevale e delle Decorazioni per le Feste. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Milano Rassegne Ôçë.: 0039.02.325621 - Fax: 0039.02.49976591 www.festivity.biz - E-mail: info@festivity.biz

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôïõ Óðéôéïý. Salone Internazionale della Casa. Ðëçñïöïñßåò: Rassegne Spa Ôçë.: 0039.02.485501 - Fax: 0039.02.48004423 www.macef.it E-mail: macef@fieramilano.it

Óáëüíé Ìðéæïý. Salone della Bigiotteria. Ðëçñïöïñßåò: Rassegne Spa Ôçë.: 0039.02.485501 - Fax: 0039.02.48004423 www.macef.it E-mail: macef@fieramilano.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé åéäþí äþñïõ, ðñïúüíôùí áñùìáôïðùëåßùí, ìðéæïý, åéäþí êáðíéóôïý, ÷áñôéêþí êáé ÷áñôïôå÷íéêþí åéäþí, ó÷ïëéêþí åéäþí êáé êáëþí ôå÷íþí. Salone Internazionale Articoli da Regalo, per Profumeria, Bigiotteria, Articoli per Fumatori, per Cartoleria, Carta, Prodotti Cartotecnici per la Scuola e le Belle Arti. Ðëçñïöïñßåò: Rassegne Spa Ôçë.: 0039.02.485501 - Fax: 0039.02.48004423 www.macef.it E-mail: macef@fieramilano.it


ÉáíïõÜñéïò Gennaio

22-24/01 PITTI IMMAGINE FILATI FIRENZE

22-24/1 PROMOTION TRADE EXHIBITION MILANO fieramilanocity

23-26/1 TOUR.IT CARRARA

23-26/1 MAREBLU CARRARA

23-26/1 KLIMAHOUSE BOLZANO

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò Ýêèåóç íçìÜôùí êáé éíþí. Filati e fibre per maglieria. Ðëçñïöïñßåò: Pitti Immagine S.r.l. Ôçë.: 0039.055.36931 - Fax: 0039.055.3693200 www.pittimmagine.com E-mail: info@pittimmagine.com

ÄéåèíÞò ¸êèåóç åðáããåëìáôéêþí ðñïúüíôùí ãéá ôçí ðñïþèçóç, ôçí äéáöÞìéóç êáé ôï åðáããåëìáôéêü äþñï. Fiera Internazionale dell'oggetto aziendale per la promozione, la pubblicità e il regalo d'affari. Ðëçñïöïñßåò: O.P.S. S.r.l. Tçë.: 0039.02.392061 - Fax: 0039.02.39257050 www.promotiontradeexhibition.it E-mail: info@ops.it

Óáëüíé ôïõñéóìïý, ôñï÷ïóðßôùí, caravan, êôë. Salone Turismo Itinerante, caravenning, camping, outdoor. Ðëçñïöïñßåò: CARRARA FIERE srl Ôçë. 0039.0585.787963 - Fax 0039.0585.787602 www.tourit.it E-mail: info@tourit.it

¸êèåóç óêáöþí áíáøõ÷Þò Mostra Mercato della Nautica da Diporto. Ðëçñïöïñßåò: CARRARA FIERE srl Ôçë. 0039.0585.787963 - Fax 0039.0585.787602 www.tourit.it E-mail: info@tourit.it

ÄéåèíÞò åîåéäéêåõìÝíç Ýêèåóç ãéá ôçí åíåñãåéáêÞ áðïäïôéêüôçôá êáé ôç âéþóéìç ïéêïäïìéêÞ. Fiera internazionale specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Bolzano S.p.A. Ôçë.: 0039.0471.516000 - Fax: 0039.0471.516111 www.klimahouse.it E-mail: info@fierabolzano.it


ÉáíïõÜñéïò Gennaio

24-26/1 VERONA MOTOR BIKE EXPO VERONA

24-27/1 ARTEFIERA - ART FIRST BOLOGNA

26-29/1 EXPO RIVA HOTEL RIVA CONTRACT & DESIGN RIVA DEL GARDA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Óáëüíé ÌïôïóéêëÝôáò. Salone Motociclistico di Verona. Ðëçñïöïñßåò: Commerciale s.r.l. Ôçë.: 0039.041.5010188 - Fax: 0039.041.635337 www.motorbikeexpo.it E-mail: info@motorbikeexpo.it

ÄéåèíÞò Ýêèåóç óýã÷ñïíçò ôÝ÷íçò. Fiera Internazionale d'Arte Contemporanea. Ðëçñïöïñßåò: BolognaFiere S.p.A. Ôçë.: 0039.051.282111 - Fax: 0039.051.6374019 www.artefiera.bolognafiere.it E-mail: artefiera@bolognafiere.it

Åðáããåëìáôéêü Óáëüíé ôçò âéïìç÷áíßáò öéëïîåíßáò êáé ìáæéêÞò åóôßáóçò. Salone professionale dell'industria dell'ospitalità e della ristorazione. RIVA BENESSERE HOTEL ¸êèåóç ãéá ôá êÝíôñá åõåîßáò óôá îåíïäï÷åßá. Il più completo appuntamento per il centro benessere in hotel.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ç óõëëïãÞ ôùí ðëçñïöïñéþí ãéá ôéò åêèÝóåéò Ýãéíå áðü äéÜöïñåò ðçãÝò Ýùò ôéò 31.12.2013. Ãéá ìåñéêÝò åêèÝóåéò äåí åß÷áí ïñéóôåß ïé çìåñïìçíßåò áðü ôïõò äéïñãáíùôÝò. Áêüìç,õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï óå ïñéóìÝíåò åêèÝóåéò íá ãßíïõí áëëáãÝò. Ðáñáêáëåßóôå ðñéí áðü ôçí åðßóêåøÞ óáò óå åêèÝóåéò ôïõ åíäéáöÝñïíôüò óáò, íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôï ÅðéìåëçôÞñéï ìáò.

ATTENZIONE La raccolta delle informazioni sulle fiere è stata realizzata consultando diverse fonti ed è aggiornata al 31.12.2013. Per alcune manifestazioni fieristiche, non erano state ancora fissate le date dagli organizzatori. Alcune fiere potranno subire delle variazioni. Vi invitiamo, pertanto, a verificare la data di svolgimento dell'evento fieristico di vostro interesse, presso la nostra Camera, prima di organizzarne la visita.

RIVA ECO HOTEL Óáëüíé ôçò åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò óôç âéïìç÷áíßá öéëïîåíßáò. Salone del risaprmio energetico nell'industria dell'ospitalità.

EXPO RIVA FOOD & BEVERAGE ¸êèåóç ôñïößìùí, ðïôþí êáé åîïðëéóìïý êïõæßíáò ãéá Ýîù áðü ôï óðßôé Prodotti alimentari, bevande e grandi attrezzature per cucina. Ðëçñïöïñßåò: Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. Ôçë.: 0039.0464.570132 - Fax: 0039.0464.570140 www.exporivahotel.it E-mail: info@exporivahotel.it


ÉáíïõÜñéïò Gennaio

29/1-1/2 SAMUMETAL PORDENONE

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Óáëüíé ôùí ìç÷áíçìÜôùí ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôïõ ìåôÜëëïõ Salone delle macchine utensili per la lavorazione dei metalli Ðëçñïöïñßåò: Pordenone Fiere Spa Ôçë.: 0039.0434.23111 - Fax: 0039.0434.570415 www.samumetal.it E-mail: info@fierapordenone.it


ÖåâñïõÜñéïò Febbraio

2-5/2 SAPORE RIMINI

5-7/2 COMPOTEC CARRARA

5-7/2 SEATEC CARRARA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Ãåýóåéò, ÓõíÞèåéåò êáé ÔÜóåéò, 24 þñåò åêôüò óðéôéïý. Gusti, Riti e Tendenze 24 ore fuori casa. MIA ÄéåèíÞò ¸êèåóç ôñïößìùí åêôüò óðéôéïý. Mostra Internazionale dell'alimentazione fuori casa. SELEZIONE BIRRA BEVERAGE & Co. ÄéåèíÞò ¸êèåóç Ìðýñáò, Ðïôþí, Óíáê, Åîïðëéóìïý êáé Äéáêüóìçóçò ãéá ðáìð êáé ðéôóáñßåò. Esposizione Internazionale di Birre, Bevande, Snack, Attrezzature e Arredamenti per Pub e Pizzerie. MSE - MEDITERRANEAN SEA-FOOD EXHIBITION ÄéåèíÝò Óáëüíé ôùí Ôå÷íïëïãéþí êáé ôùí Ðñïúüíôùí Áëéåßáò ãéá ôçí Ìåóüãåéï. Salone Internazionale delle Tecnologie e dei Prodotti della Pesca per il Mediterraneo. DIVINO LOUNGE WINE FOOD AND MORE FRIGUS ÅîåéäéêåõìÝíç Ýêèåóç êáôåøõãìÝíùí ôñïößìùí êáé åîïðëéóìïý ôïõ êýêëïõ ôçò êáôÜøõîçò. Rassegna specializzata dei surgelati e attrezzature per il ciclo del freddo. ORO GIALLO ÄéåèíÝò Óáëüíé ôïõ ÅîáéñåôéêÜ ÐáñèÝíïõ Åëáéüëáäïõ. Salone Internazionale dell'Olio Extravergine di Oliva. Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.0541.744111 Fax: 0039.0541.744255 www.saporerimini.it E-mail: infovisitatori@riminifiera.it

ÄéåèíÞò Ýêèåóç óýíèåôùí õëéêþí êáé ôå÷íïëïãßáò. Rassegna internazionale Compositi e Tecnologie Correlate. Ðëçñïöïñßåò: Carrarafiere srl Ôçë.: 0039.0585.787963 - Fax: 0039.0585.787602 www.compotec.it E-mail: info@carrarafiere.com

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Ôå÷íïëïãéþí, Åîïðëéóìïý êáé Design ãéá ÓêÜöç, Ãéïô êáé Ðëïßá. Rassegna Internazionale Ôecnologie, Subfornitura e Design per Imbarcazioni, Yacht e Navi. Ðëçñïöïñßåò: Carrarafiere srl Ôçë.: 0039.0585.787963 - Fax: 0039.0585.787602 www.sea-tec.it E-mail: info@carrarafiere.com


ÖåâñïõÜñéïò Febbraio

6-9/2 FIERA AGRICOLA VERONA

8-10/2 ROMA INTERNATIONAL ESTETICA ROMA

8-10/2 PESCARE - FLY FISHING AND SPINNING SHOW VICENZA

8-10/2 HUNTING SHOW VICENZA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò Ýêèåóç ãåùñãßáò Fiera internazionale dell’agricoltura Ðëçñïöïñßåò: Verona Fiere Ôçë.: 0039.045.8298111 - Fax: 0039.045.8298288 www.fieragricola.com E-mail: exhibitors@fieragricola.com

ÄéåèíÞò Ýêèåóç áéóèçôéêÞò êáé åõåîßáò Fiera professionale dell’estetica e del benessere Ðëçñïöïñßåò: Fiera Roma srl Ôçë.: 0039.06. 65074525 - Fax: 0039.06.65074474 www.romainternationalestetica.it E-mail: info@romainternationalestetica.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé ãéá ôïí Åîïðëéóìü Åñáóéôå÷íéêÞò Áëéåßáò. Salone Internazionale delle Attrezzature per la Pesca Sportiva. Ðëçñïöïñßåò: Fiera di Vicenza S.p.A. Ôçë.: 0039.0444.969979 - Fax: 0039.0444.969000 www.pescareshow.it E-mail: huntingshow@vicenzafiera.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôïõ Êõíçãéïý, ôçò Öýóçò êáé ôçò ÓêïðïâïëÞò. Salone Internazionale della Caccia, della Natura e del Tiro Sportivo. Ðëçñïöïñßåò: Fiera di Vicenza S.p.A. Ôçë.: 0039.0444.969979 - Fax: 0039.0444.969000 www.huntingshow.it E-mail: huntingshow@vicenzafiera.it


ÖåâñïõÜñéïò Febbraio

11-13/2 MILANO UNICA MILANO fieramilanocity

12-16/2 BIG BLU ROMA

13-15/2 BIT MILANO fieramilanocity

13-15/2 EUDISHOW MILANO Rho

19-23/2 PROGETTO FUOCO VERONA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Ôï Éôáëéêü Óáëüíé ÕöáóìÜôùí ¸íäõóçò. Êïëåîéüí ¢íïéîç/Êáëïêáßñé 2013. IDEABIELLA - IDEA COMO - MODA IN - SHIRT AVENUE. Il Salone Italiano del Tessile. IDEABIELLA - IDEA COMO - MODA IN - SHIRT AVENUE. Ðëçñïöïñßåò: Milano Unica Ôçë.: 0039.02.66101105 - Fax: 0039.02.66111335 www.milanounica.it E-mail: info@milanounica.it

Íáõôéêü Óáëüíé ôçò Ñþìçò. Salone della Nautica e del Mare. Ðëçñïöïñßåò: Expoblu srl Ôçë.: 0039.06.65074524 - Fax: 0039.06.65074403 www.big-blu.it E-mail: info@big-blu.it

ÄéåèíÞò ÁãïñÜ Ôïõñéóìïý. Borsa Internazionale del Turismo. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Milano Rassegne S.p.A. Ôçë.: 0039.02.49971 - Fax: 0039.02.33600493 www.bit.fieramilano.it E-mail: bit@fieramilano.it

Åõñùðáúêü Óáëüíé ôùí ÄñáóôçñéïôÞôùí êáé ôïõ Åîïðëéóìïý Êáôáäýóåùí êáé Áëéåßáò ÷ùñßò áíáðíïÞ. Salone Europeo delle Attività e delle Attrezzature subacquee e Pesca in Apnea. Ðëçñïöïñßåò: S.E.I. Sport Eventing Italia s.r.l. Ôçë.: 0039.055.5520835 - Fax: 0039.055.5522604 www.eudinews.it E-mail: info@eudinews.it

ÄéåèíÞò Ýêèåóç åîïðëéóìïý ãéá ôçí ðáñáãùãÞ èåñìüôçôáò êáé åíÝñãåéáò áðü ôçí îõëåßá Mostra internazionale di impianti ed attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione a legna Ðëçñïöïñßåò: Piemmeti spa Ôçë.: 0039.049.8753730 - Fax: 0039.049.8756113 www.progettofuoco.com E-mail: info@piemmetispa.com


ÖåâñïõÜñéïò Febbraio

20-22/2 FORUMCLUB FORUMPISCINE BOLOGNA

22-24/2 WHITE DONNA MILANO via Tortona

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

¸êèåóç åîïðëéóìþí, åãêáôáóôÜóåùí êáé õðçñåóéþí ãéá ãõìíáóôÞñéá, ðéóßíåò, êÝíôñá åõåîßáò êáé áèëçôéêÜ êÝíôñá. Fiera dedicata ad attrezzature, impianti e servizi per fitness club, piscine, centri benessere e centri sportivi. Ðëçñïöïñßåò: Absolut Eventi & Comunicazione Ôçë.: 0039.051.272523 - Fax: 0039.051.272508 www.forumexpo.it E-mail: forum@absolutgroup.it

Êïëåîéüí Ãõíáéêåßùí ÅíäõìÜôùí êáé ÁîåóïõÜñ. Via Tortona Öèéíüðùñï/×åéìþíáò 2013-2014. Collezioni Abbigliamento ed Accessori Donna Autunno/ Inverno 2012-2013. WHITE BEAUTY Óáëüíé áöéåñùìÝíï óôçí åíáëëáêôéêÞ ïìïñöéÜ. Salone dedicato alla bellezza alternativa. Ðëçñïöïñßåò: M. Seventy srl Ôçë. 0039.02.34592785 - Fax: 0039.02.34592809 www.whiteshow.it E-mail: info@whiteshow.it

22-24/2 MI MILANO PRET - A PORTER MILANO fieramilanocity

22-24/2 SUPER (TOUCH NEOZONE - CLOUDNINE) FIRENZE

ÄéåèíÞò ðáñïõóßáóç Êïëåîéüí Ãõíáéêåßùí pret-àporter, Öèéíüðùñï-×åéìþíáò 2013-2014. Presentazione Internazionale collezioni pret-à-porter donna, Autunno/Inverno 2013-2014. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Milano Rassegne Ôçë.: 0039.02.49971 - Fax: 0039.02.49976582 www.mimilanopretaporter.fieramilano.it E-mail: mimilanopretaporter@fieramilano.it

ÁîåóïõÜñ Ãõíáéêåßáò Ìüäáò. Accessori Abbigliamento Donna. Ðëçñïöïñßåò: Pitti Immagine S.r.l. Ôçë.: 0039.055.36931 - Fax: 0039.055.3693200 www.pittimmagine.com E-mail: touch@pittimmagine.com neozone@pittimmagine.com cloudnine@pittimmagine.com


ÖåâñïõÜñéïò Febbraio

23-27/2 BALNEARIA CARRARA CARRARA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Åðáããåëìáôéêü Óáëüíé åîïðëéóìïý ðáñáëéþí, Spa êáé éíóôéôïýôá áéóèçôéêÞò. Salone Professionale delle Attrezzature Balneari, Outdoor design, Spa & Wellness. Ðëçñïöïñßåò: CarraraFiere S.r.l. Ôçë.: 0039.0585.787963 Fax: 0039.0585.787602 www.balnearia.it E-mail: info@carrarafiere.com


ÌÜñôéïò Marzo

1-3/3 MIDO MILANO fieramilano Rho

2-5/3 MICAM SHOEVENT MILANO fieramilano Rho

2-5/3 MIPEL - THEBAGSHOW MILANO fieramilano Rho

4-7/3 MIFUR MILANO fieramilano Rho

5-7/3 FILO MILANO

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÏðôéêÞò, Ïðôïìåôñßáò êáé Ïöèáëìïëïãßáò. Mostra Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia. Ðëçñïöïñßåò: Mido srl Ôçë.: 0039.02.32673673 - Fax: 0039.02.324233 www.mido.it E-mail: infomido@mido.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÕðïäçìÜôùí. Esposizione Internazionale della Calzatura. Ðëçñïöïñßåò: ANCI Servizi S.r.l. Ôçë.: 0039.02.438291 - Fax: 0039.02.43829233 www.micamonline.com E-mail: segreteria@micamonline.com

ÄéåèíÞò ÁãïñÜ ôùí ÄåñìÜôéíùí Åéäþí. Mercato Internazionale della Pelletteria. Ðëçñïöïñßåò: AIMPES Servizi S.r.l. Ôçë.: 0039.02.584511 - Fax: 0039.02.00625813 www.mipel.com E-mail: segreteria@mipel.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé Ãïýíáò êáé ÄÝñìáôïò. Salone Internazionale della Pellicceria e della Pelle. Ðëçñïöïñßåò: Ente Fieristico Mifur Ôçë.: 0039.02.76003315 Fax: 0039.02.76022024 www.mifur.com E-mail: info@mifur.com

ÄéåèíÝò Óáëüíé ÍçìÜôùí êáé Éíþí. Salone Internazionale dei Filati e Fibre. Ðëçñïöïñßåò:Asso Servizi Biella S.r.l. Tçë.: 0039.015.8483271 Fax: 0039.015.403978 www.filo.it E-mail: info@filofair.com


ÌÜñôéïò Marzo

5-7/3 BIONERGY ITALY CREMONA

6-9/3 MOTODAYS ROMA

7-9/3 APIMELL PIACENZA

7-9/3 OLIO CAPITALE TRIESTE

8-10/3 TASTE FIRENZE

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

¸êèåóç ðñïúüíôùí, ìç÷áíçìÜôùí, ôå÷íïëïãéþí êáé õðçñåóéþí ãéá âéïìÜæá êáé áíáíåþóéìùí ðçãþí åíÝñãåéáò. Fiera di prodotti, macchinari, tecnologie e servizi per la biomassa e le energie rinnovabili. Ðëçñïöïñßåò: CremonaFiere S.p.A. Ôçë.: 0039.0372.598011- Fax: 0039.0372.598222 www.bioenergyitaly.com E-mail: info@bioenergyitaly.com

Óáëüíé ìç÷áíþí êáé scooter. Salone della Moto e dello Scooter. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Roma srl Ôçë: 0039.06.65074200 - Fax: 0039.06.65074475 www.motodays.it E-mail: info@motodays.it.it

¸êèåóç ìåëéóóïêïìßáò êáé ó÷åôéêÜ ðñïúüíôá. Mostra nazionale di apicoltura, prodotti e attrezzature apistiche Ðëçñïöïñßåò: Piacenza Expo Ôçë.: 0039.0523.602711 - Fax: 0039.0532.602702 www.apimell.it E-mail: info@piacenzaexpo.it

Óáëüíé ôùí ðáñáäïóéáêþí êáé ðïéïôéêþí ÅîáéñåôéêÜ ÐáñèÝíùí Ëáäéþí. Salone degli Oli extra vergini tipici e di qualità. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Trieste S.p.A. Ôçë.: 0039.040.9494111 - Fax: 0039.040.393062 www.oliocapitale.it E-mail: info@oliocapitale.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ãáóôñïíïìßáò. Fiera internazionale di gastronomia. Ðëçñïöïñßåò: Pitti Immagine Srl Ôçë: 0039.055 36931 - Fax: 0039.055. 3693200 E-mail: info@pittimmagine.com www.pittimmagine.com


ÌÜñôéïò Marzo

11-13/3 LINEA PELLE BOLOGNA

13-16/3 HOBBY SHOW MILANO fieramilanocity

14-16/3 CARTOOMICS MILANO fieramilanocity

14-17/3 FISHING SHOW BOLOGNA

15-16/3 & 20-23/3 SPAZIO CASA VICENZA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç äåñìÜôùí, áîåóïõÜñ / åîáñôçìÜôùí, óõíèåôéêïý / õöáóìÜôùí êáé ìïíôÝëùí ãéá õðïäÞìáôá, äåñìÜôéíá åßäç, åíäýìáôá êáé äéáêüóìçóç. Mostra Internazionale di pelli, accessori / componenti, sintetico /tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento. Ðëçñïöïñßåò: Lineapelle S.p.A. Ôçë.: 0039.02.8807711 - Fax: 0039.02.860032 www.lineapelle-fair.it E-mail: milano@lineapelle-fair.it

Ôï Éôáëéêü Óáëüíé ôùí Êáëþí Ôå÷íþí êáé ôçò ×åéñïôå÷íßáò. Il Salone Italiano delle Belle Arti e della Creatività Manuale. Ðëçñïöïñßåò: Italia Crea srl Ôçë.: 0039.02.66301754 - Fax: 0039.02.66304325 www.hobbyshow.it E-mail: info@hobbyshow.it

Óáëüíé Êüìéêò, Catoons, Óõëëïãþí êáé Videogames Salone del Fumetto, dei Cartoons, del Collezionismo e dei Videogames Ðëçñïöïñßåò: Italia Crea srl Ôçë.: 0039.02.66301754 - Fax: 0039.02.66304325 www.cartoomics.it E-mail: info@italiacrea.it

Óáëüíé Åñáóéôå÷íéêÞò Áëéåßáò Salone della pesca sportiva Ðëçñïöïñßåò: ExpoGeo Ôçë.: 0039.02.89697856 - Fax: 0039.02.89697857 www.fishingshow.it E-mail: info@fishingshow.it

¸êèåóç Åðßðëïõ, Äéáêüóìçóçò êáé áîåóïõÜñ ãéá ôï óðßôé, åßäç ãÜìïõ. Mostra del Mobile, Arredamento, Accessori per la Casa, Articoli per gli Sposi. Ðëçñïöïñßåò: Fiera di Vicenza S.p.A. Ôçë.: 0039.0444.969111 - Fax: 0039.0444.969000 www.spaziocasafiera.it E-mail: info@vicenzafiera.it


ÌÜñôéïò Marzo

19-21/3 ENADA PRIMAVERA RIMINI

21-23/3 TANE EXPO BOLOGNA

22-24/3 FRAMEART EXPO ROMA

22-25/3 PHOTOSHOW ROMA

22-30/3 CASAIDEA ROMA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Çëåêôñïíéêþí Øõ÷áãùãéêþí Ðáé÷íéäéþí. Mostra Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco. Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.0541.744111 - Fax: 0039.0541.744200 www.enadaprimavera.it E-mail: infovisitatori@riminifiera.it

¸êèåóç åéäþí ãéá ïßêïõò ôåëåôþí Fiera dell’Arte Funeraria e Cimiteriale Ðëçñïöïñßåò: Conference Service srl Tçë.: 0039.051.4298311 - Fax: 0039.051.4298312 www.tanexpo.com E-mail: info@tanexpo.com

ÄéåèíÞò ¸êèåóç êïñíßæáò, ãñáöéêþí õëþí êáé ôå÷íïëïãéþí Rassegna internazionale dedicata a cornici, grafica e tecnologie dedicate Ðëçñïöïñßåò: Publifiere srl Tçë.: 0039.0545.23107 - Fax: 0039.0545.31346 www.frameartexpo.comE-mail: info@frameartexpo.com

Öùôïãñáößá êáé ØçöéáêÞ Áðåéêüíéóç. Photo & Digital Imaging. Ðëçñïöïñßåò: Publifiere s.r.l. Ôçë.: 0039.0532.775619 - Fax: 0039.0532.773422 www.photoshow.it E-mail: bruna@publifiere.it

¸êèåóç Êáôïéêßáò. Mostra dell'Abitare. Ðëçñïöïñßåò: Istituto Mides Ôçë.: 0039.06.684251 - Fax: 0039.06.68802433 www.casaidea.com E-mail: info.casaidea@forumpa.it


ÌÜñôéïò Marzo

2014

24-27/3 BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR BOLOGNA

26-28/3 PROMOTION EXPO MILANO fieramilanocity

27-29/3 MECSPE PARMA

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

¸êèåóç ðáéäéêïý âéâëßïõ. Fiera del libro per ragazzi. Ðëçñïöïñßåò: BolognaFiere S.p.A. Ôçë.: 0039.051.282111 - Fax: 0039.051.6374011 www.bolognachildrensbookfair.com E-mail: bookfair@bolognafiere.it

¸êèåóç ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôïõ Marketing Fiera della Comunicazione e del Marketing di relazione. Ðëçñïöïñßåò: O.P.S. S.r.l. Tçë.: 0039.02.392061 - Fax: 0039.02.39257050 www.promotionexpo.it E-mail: info@ops.it

Ìç÷áíÞìáôá, åñãáëåßá êáé åîïðëéóìüò ãéá ìç÷áíïëïãéêÝò åðåîåñãáóßåò. Macchine, utensili e attrezzature per lavorazioni meccaniche. EUROSTAMPI ÄéåèíÞò ¸êèåóç áöéåñùìÝíç óôïí êüóìï ôùí Êáëïõðéþí. Fiera Internazionale dedicata al mondo degli stampi.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ç óõëëïãÞ ôùí ðëçñïöïñéþí ãéá ôéò åêèÝóåéò Ýãéíå áðü äéÜöïñåò ðçãÝò Ýùò ôéò 31.12.2013. Ãéá ìåñéêÝò åêèÝóåéò äåí åß÷áí ïñéóôåß ïé çìåñïìçíßåò áðü ôïõò äéïñãáíùôÝò. Áêüìç,õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï óå ïñéóìÝíåò åêèÝóåéò íá ãßíïõí áëëáãÝò. Ðáñáêáëåßóôå ðñéí áðü ôçí åðßóêåøÞ óáò óå åêèÝóåéò ôïõ åíäéáöÝñïíôüò óáò, íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôï ÅðéìåëçôÞñéï ìáò.

ATTENZIONE La raccolta delle informazioni sulle fiere è stata realizzata consultando diverse fonti ed è aggiornata al 31.12.2013. Per alcune manifestazioni fieristiche, non erano state ancora fissate le date dagli organizzatori. Alcune fiere potranno subire delle variazioni. Vi invitiamo, pertanto, a verificare la data di svolgimento dell'evento fieristico di vostro interesse, presso la nostra Camera, prima di organizzarne la visita.

IMPIANTI SOLARI EXPO ÖùôïâïëôáúêÝò åãêáôáóôÜóåéò ãéá âéïìç÷áíéêïýò ÷þñïõò. Installazioni fotovoltaiche per gli spazi industriali.


ÌÜñôéïò Marzo

27-29/3 MECSPE PARMA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Ìç÷áíÞìáôá, åñãáëåßá êáé åîïðëéóìüò ãéá ìç÷áíïëïãéêÝò åðåîåñãáóßåò. Macchine, utensili e attrezzature per lavorazioni meccaniche. AUTOMOTIVE ÕëéêÜ, ôå÷íïëïãßåò êáé åîïðëéóìüò ãéá ôç âéïìç÷áíßá ìåôáöïñþí. Materiali, tecnologie e subfornitura per l'industria dei trasporti. LOGISTICA ÓõóôÞìáôá logistics, ìç÷áíÞìáôá êáé åîïðëéóìüò. Sistemi per la logistica, macchine e attrezzature. SUBFORNITURA Óáëüíé ôùí âéïìç÷áíéêþí êáôáóêåõþí ãéá ëïãáñéáóìü ôñßôùí. Salone delle lavorazioni industriali per conto terzi. MOTEK ÌåôÜäïóç éó÷ýïò, motion control, óõíáñìïëüãçóç, ìïíôÜñéóìá êáé êáé ÷åéñéóìüò. Trasmissioni di potenza, motion control, montaggio, assemblaggio e manipolazione. PLASTIXEXPO ÅîåéäéêåõìÝíç ¸êèåóç ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôùí ðëáóôéêþí õëéêþí. Fiera specializzata per la lavorazione delle materie plastiche. CONTROL ITALY Ìåôñïëïãßá êáé Ýëåã÷ïò ðïéüôçôáò. Metrologia e controllo di qualità. Ðëçñïöïñßåò: Senaf S.r.l. Ôçë.: 0039.02.3320391 - Fax: 0039.02.39005289 www.senaf.it E-mail: mecspe@senaf.it


ÌÜñôéïò Marzo

28-30/3 MIART MILANO fieramilanocity

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Óýã÷ñïíçò êáé ÌïíôÝñíáò ôÝ÷íçò. Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Milano Rassegne Ôçë.: 0039.02.49976639 - Fax: 0039.02.48550420 www.miart.it E-mail: miart@fieramilano.it


Áðñßëéïò Aprile

1-3/4 EXPOFERROVIARIA TORINO LINGOTTO FIERE

2-5/4 COSMOPACK BOLOGNA

4-6/4 BMT - BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO NAPOLI

4-6/4 & 11 - 13/4 SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI VENEZIA VENEZIA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Óéäçñïäñïìéêþí ìåôáöïñþí Salone Internazionale dedicato alle apparecchiature, ai prodotti ed ai servizi del settore ferroviario Ðëçñïöïñßåò:Mack Brooks Exhibitions Ltd Ôçë: 0039.011.3819839 - Fax: 0039.011.3819838 www.expoferroviaria.com E-mail: expoferroviaria@mackbrooks.com

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôïõ Packaging. Salone internazionale del Packaging. Ðëçñïöïñßåò: SoGeCos S.p.A. Ôçë: 0039.02.796420 - Fax: 0039.02.795036 www.cosmoprof.com E-mail: sogecos@cosmoprof.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Ôïõñéóìïý. Borsa Internazionale del Turismo. Ðëçñïöïñßåò: Progecta Srl Ôçë.: 0039.081.7640032 - Fax: 0039.081.2451769 www.bmtnapoli.com E-mail: info@bmtnapoli.com

ÄéåèíÝò Íáõôéêü Óáëüíé ôçò Âåíåôßáò. Salone Nautico Internazionale di Venezia. Ðëçñïöïñßåò: Expo Venice S.p.A. Ôçë.: 0039.041.5334850 - Fax: 0039.041.5334760 www.festivaldelmare.com E-mail: info@expovenice.it


Áðñßëéïò Aprile

4-7/4 COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA

5-8/4 EXA BRESCIA

5-8/4 OROAREZZO AREZZO

6-9/4 AGRIFOOD CLUB VERONA

6-9/4 VINITALY VERONA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôùí ÁñùìÜôùí, ôùí Êáëëõíôéêþí, ôçò ÊïììùôéêÞò, ôçò ÁéóèçôéêÞò, ôùí Íõ÷éþí êáé ôùí Óðá. Salone Internazionale della Profumeria, della Cosmesi, dell'Acconciatura, dell'Estetica, delle Unghie, delle Spa. Ðëçñïöïñßåò: SoGeCos S.p.A. Ôçë: 0039.02.796420 - Fax: 0039.02.795036 www.cosmoprof.com E-mail: sogecos@cosmoprof.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç êõíçãåôéêþí üðëùí, security êáé outdoor. Mostra Internazionale armi sportive, security e outdoor. Ðëçñïöïñßåò: Brixia Expo - Fiera di Brescia S.p.A. Ôçë.: 0039.030.3463483/485 - Fax: 0039.030.3463480 www.exa.it E-mail: info@exa.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Áñãõñï÷ñõóï÷ïúáò êáé ÊïóìçìÜôùí. Mostra internazionale dell'oreficeria, argenteria e gioielleria. Ðëçñïöïñßåò: Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. Ôçë.: 0039.0575.9361 - Fax: 0039.0575.383028 www.oroarezzo.it E-mail: info@oroarezzo.it

Óáëüíé ôùí Ðïéoôéêþí Ôñïößìùí. Salone dell'Alimentare di qualità. Ðëçñïöïñßåò: Veronafiere Ôçë.: 0039.045.8298111 - Fax: 0039.045.8298288 www.agrifoodclub.it E-mail: info@veronafiere.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôïõ Êñáóéïý êáé ôùí ÁðïóôáãìÜôùí. Salone Internazionale del Vino e dei Distillati. Ðëçñïöïñßåò: Veronafiere Ôçë.: 0039.045.8298111 - Fax: 0039.045.8298288 www.vinitaly.com E-mail: info@veronafiere.it


Áðñßëéïò Aprile

6-9/4 SOL VERONA

6-9/4 ENOLITECH VERONA

8-13/4 COSMIT - SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE MILANO fieramilano Rho

8-13/4 COSMIT - SALONE INTERNAZIONALE DEL COMPLEMENTO D’ARREDO MILANO fieramilano Rho

8-13/4 COSMIT - SALONE INTERNAZIONALE DEL BAGNO MILANO fieramilano Rho

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôïõ åîáéñåôéêÜ ðáñèÝíïõ åëáéüëáäïõ ðïéüôçôáò. Salone internazionale dell'olio d'oliva extravergine di qualità. Ðëçñïöïñßåò: Veronafiere Ôçë.: 0039.045.8298111 - Fax: 0039.045.8298288 www.sol-verona.com E-mail: info@veronafiere.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôùí ôå÷íéêþí ãéá ôçí áìðåëïõñãßá, ôçí ïéíïëïãßá êáé ôùí åëáéïêáëëéåñãçôéêþí êáé åëáúêþí ôå÷íïëïãéþí. Salone Internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecnologie olivicole ed olearie. Ðëçñïöïñßåò: Veronafiere Ôçë.: 0039.045.8298111 - Fax: 0039.045.8298288 www.enolitech.it E-mail: info@veronafiere.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé Åðßðëïõ. Salone Internazionale del Mobile. Ðëçñïöïñßåò: Cosmit S.p.A Ôçë.: 0039.02.725941 - Fax: 0039.02.89011563 www.cosmit.it E-mail: info@cosmit.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé Óõìðëçñùìáôéêïý Åîïðëéóìïý Äéáêüóìçóçò. Salone Internazionale del Complemento d'Arredo. Ðëçñïöïñßåò: Cosmit S.p.A Ôçë.: 0039.02.725941 - Fax: 0039.02.89011563 www.cosmit.it E-mail: info@cosmit.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé åðßðëùí ìðÜíéïõ. Salone Internazionale del Bagno. Ðëçñïöïñßåò: Cosmit S.p.A Ôçë.: 0039.02.725941 - Fax: 0039.02.89011563 www.cosmit.it E-mail: info@cosmit.it


Áðñßëéïò Aprile

8-13/4 COSMIT - EUROCUCINA MILANO fieramilano Rho

8-13/4 COSMIT - SALONE INTERNAZIONALE DELL’UFFICIO MILANO fieramilano Rho

9-11/4 PROWINTER BOLZANO

9-11/4 ALPITEC BOLZANO

9-12/4 TECNODOMUS RIMINI

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåôÝò äéåèíÝò óáëüíé åðßðëùí êïõæßíáò. Salone Internazionale biennale dei mobili per cucina. Ðëçñïöïñßåò: Cosmit S.p.A Ôçë.: 0039.02.725941 - Fax: 0039.02.89011563 www.cosmit.it E-mail: info@cosmit.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé åðßðëùí ãñáöåßïõ. Salone Internazionale dell’ufficio. Ðëçñïöïñßåò: Cosmit S.p.A Ôçë.: 0039.02.725941 - Fax: 0039.02.89011563 www.cosmit.it E-mail: info@cosmit.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç åíïéêßáóçò êáé õðçñåóéþí ãéá ôá ÷åéìåñéíÜ óðïñ. Fiera Internazionale del noleggio e dei servizi per gli sport invernali. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Bolzano spa Ôçë.: 0039.0471.516000 - Fax: 0039.0471.516111 www.fierabolzano.it E-mail: info@fierabolzano.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç åéäþí áëðéíéóìïý, ïñåéâáóßáò, ÷åéìåñéíþí óðüñ êáé ôå÷íïëïãßá. Fiera Internazionale specializzata per la tecnologia alpina e invernale. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Bolzano spa Ôçë.: 0039.0471.516000 - Fax: 0039.0471.516111 www.fierabolzano.it E-mail: info@fierabolzano.it

ÄéåèíÝò óáëüíé îýëïõ, ïéêïäïìÞò êáé åðßðëïõ. Salone internazionale dell’industria del legno per l’edilizia e il mobile. Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera Fax: 0039.0541.744255 www.tecnodomus.it E-mail: infovisitatori@riminifiera.it


Áðñßëéïò Aprile

10-12/4 EXPOEDILIZIA ROMA

24/4 - 1/5 MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ ARTIGIANATO FIRENZE

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò Ýêèåóç èÝñìáíóçò, êëéìáôéóìïý, øýîçò, åðåîåñãáóßá íåñïý êáé åßäç õãéåéíÞò. Fiera Internazionale del riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, tecnica sanitaria, trattamento acque, arredamento bagno e servizi termosanitari. Ðëçñïöïñßåò: Senaf srl Ôçë.: 0039.051.325511 - Fax: 0039.051.324647 www.senaf.it E-mail: edil@senaf.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Âéïôå÷íéêþí ðñïúüíôùí. Mostra Internazionale dell'artigianato. Ðëçñïöïñßåò: Firenze Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.055.49721 - Fax. 0039.055.4972244 www.mostraartigianato.it E-mail: mostrartigianato@firenzefiera.it


ÌÜúïò Maggio

5-8/5 CIBUS PARMA

7-9/5 PROPOSTE CERNOBBIO COMO

7-9/5 SOLAREXPO MILANO

7-10/5 VENDITALIA MILANO fieramilanocity

8-12/5 SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÝò óáëüíé ôñïößìùí Salone internazionale dell’Alimentazione Ðëçñïöïñßåò: Fiere di Parma Ôçë.: 0039.0521.996206 - Fax: 0039.0521.996270 www.cibus.it E-mail: cibus@fiereparma.it

Ðáãêüóìéá ðñþôç ðáñïõóßáóç õöáóìÜôùí åðéðëþóåùí êáé êïõñôéíþí. Anteprima Mondiale del tessuto d'arredamento e del tendaggio. Ðëçñïöïñßåò: Proposte S.r.l. Ôçë.: 0039.02.6434054 - Fax: 0039.02.66119130 www.propostefair.it E-mail: info@propostefair.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç êáé ÓõíÝäñéï ãéá ôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò êáé ôçí êáôáíåìçìÝíç ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò. Mostra e Convegno Internazionale su energie rinnovabili e generazione distribuita. Ðëçñïöïñßåò: Expoenergie S.r.l. Ôçë.: 0039.0439.849855 - Fax: 0039.0439.849854 www.solarexpo.com E-mail: segreteria@solarexpo.com

ÄéåèíÞò Ýêèåóç áõôüìáôùí ðùëçôþí Mostra internazionale della distribuzione automatica Ðëçñïöïñßåò: Venditalia Service srl Ôçë.: 0039.02.23105680 - Fax: 0039.02.33105705 www.venditalia.com E-mail:venditalia@venditalia.com

ÄéåèíÝò Óáëüíé Âéâëßïõ. Salone Internazionale del Libro. Ðëçñïöïñßåò: Lingotto Fiere Ôçë.: 0039.011.6644111 - Fax: 0039.011.6646642 www.salonelibro.it E-mail: info@salonelibro.it


ÌÜúïò Maggio

9-11/05 COSMOFARMA BOLOGNA

9-12/5 CHIBIDUE MILANO fieramilanocity

9-12/5 CHIBIMART MILANO fieramilanocity

10-13/5 VICENZAORO CHARM VICENZA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Ðñïúüíôùí êáé Õðçñåóéþí ãéá ôçí Õãåßá, ôçí Åõåîßá êáé ôçí ÏìïñöéÜ óôï Öáñìáêåßï. Mostra Internazionale di prodotti e servizi per la Salute, il Benessere e la Bellezza in Farmacia. Ðëçñïöïñßåò: SoGeCos S.p.A. Ôçë.: 0039.02.796420 - Fax: 0039.02.795036 www.cosmofarma.com E-mail: info@cosmofarma.com

ÄéåèíÝò Óáëüíé Ìðéæïý, ÁîåóïõÜñ Ìüäáò, ÁîåóïõÜñ ãéá ÌáëëéÜ. Salone Internazionale Bigiotteria, Accessori moda, Accessori per Capelli. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Milano Rassegne Ôçë.: 0039.02.49971 - Fax: 0039.02.49976591 www.chibimart.it E-mail: chibidue@fieramilano.it

¸êèåóç Ðñïúüíôùí Ethnic, ÁîåóïõÜñ Ìüäáò, Ìðéæïý, Çìéðïëýôéìùí Ëßèùí êáé Óõìðëçñùìáôéêþí, Åéäþí Äéáêüóìçóçò êáé Åéäþí ×åéñïôå÷íßáò. Mostra dei Prodotti Etnici, Accessori Moda, Bigiotteria, Pietre Dure e Complemento d'Arredo e Artigianato. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Milano Rassegne Ôçë.: 0039.02.49971 - Fax: 0039.02.49976591 www.chibimart.it E-mail: chibimart@fieramilano.it

ÄéåèíÞò Ýêèåóç ÷ñõóï÷ïÀáò, êïóìçìáôïðïéúáò, áóçìéêþí êáé ñïëïãéþí. Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologi. Ðëçñïöïñßåò: Fiera di Vicenza S.p.A. Ôçë.: 0039.0444.969111 - Fax: 0039.0444.969000 www.charmevent.it E-mail: info@vicenzafiera.it


ÌÜúïò Maggio

13-17/05 XYLEXPO MILANO fieramilano Rho

14-17/5 LAMIERA BOLOGNA

19-23/5 IPACK - IMA 2012 MILANO fieramilano Rho

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò Ðáãêüóìéá Ýêèåóç ôå÷íïëïãßáò îýëïõ êáé åîïðëéóìïý ãéá ôçí âéïìç÷áíßá åðßðëïõ. Fiera biennale mondiale delle tecnologie del legno e delle forniture per l'industria del mobile. Ðëçñïöïñßåò: Xylexpo Ôçë.: 0039.02.89210200 - Fax: 0039.02.8259009 www.xylexpo.com E-mail: info@xylexpo.com

Ìç÷áíÞìáôá êáé åîïðëéóìüò ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôçò ëáìáñßíáò. Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione di lamiera, tubi,profilati, fili. Trattamenti termici, trattamento e finitura superfici. Ðëçñïöïñßåò: CEU spa Ôçë.: 0039.0226.255230 - Fax: 0039.0226.255894 www.lamiera.net E-mail: lamiera.esp@ucimu.it

Ôå÷íïëïãßåò êáé õëéêÜ óõóêåõáóßáò, äéáäéêáóßáò êáé áðïèÞêåõóç. Tecnologie e materiali di packaging, processing e logistica interna. Ðëçñïöïñßåò: IPACK-IMA spa Ôçë. 0039.02.3191091 - Fax 0039.02.33619826 www.ipackima.com E-mail: ipackima@ipackima.it


ÌÜúïò Maggio

21-24/5 EXPOSANITA BOLOGNA

21-24/5 CARRARAMARMOTEC CARRARA

23-25/05 MODAPRIMA FIRENZE

23-26/5 SI - SPOSAITALIA COLLEZIONI MILANO fieramilanocity

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò Ýêèåóç ãéá ôçí õãåßá êáé ôçí ðñüíïéá Mostra internazionale al servizio della Sanità e dell’Assistenza Ðëçñïöïñßåò: Senaf srl Ôçë.: 0039.051.325511 - Fax: 0039.051.324647 www.senaf.it E-mail: info@senaf.it

ÄéåèíÝò Ýêèåóç ìáñìÜñïõ, ôå÷íïëïãßáò êáé ó÷åäéáóìïý Fiera internazionale Marmi, Tecnologie, Design Ðëçñïöïñßåò: Carrara Fiere srl Ôçë.: 0039.0585.787963 - Fax: 0039.0585.787602 www.carraramarmotec.com E-mail: info@carrarafiere.com

ÄéåèíÝò Óáëüíé Ìüäáò êáé ÁîåóïõÜñ Salone Internazionale delle Collezioni Moda e Accessori Ðëçñïöïñßåò: Pitti Immagine S.r.l. Ôçë.: 0039.055.36931 - Fax: 0039.02.876792 www.pittimmagine.com E-mail: modaprima@pittimmagine.com

ÄéåèíÞò Ðáñïõóßáóç Íõöéêþí êáé Åðßóçìùí ÅíäõìÜôùí 2013. Presentazione Internazionale di Abiti da Sposa e da Cerimonia 2013. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Milano SpA Ôçë.: 0039.02.49976651 - Fax: 0039.02.49976582 www.sposaitaliacollezioni.fieramilano.it E-mail: sposaitaliacollezioni@fieramilano.it


ÌÜúïò Maggio

27-29/5 OIL & NON OIL VERONA

30/5 - 2/6 RIMINI WELLNESS RIMINI

30/5 - 2/6 THERMALIA RIMINI

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò Ýêèåóç ðñïúüíôùí, ðñáôçñßùí êáé äéá÷åßñéóçò êáõóßìùí Fiera internazionale stazioni di servizio, non oil, carburanti alternativi, stoccaggio e trasporto carburanti Ðëçñïöïñßåò: Verona Fiere Ôçë.: 0039.02.45471111 - Fax: 0039.02.36558784 www.oilnonoil.it E-mail: info@oilnonoil.it

Fitness, Åõåîßá êáé Óðïñ On Stage. Fitness, Benessere e Sport On Stage. Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.0541.744111 - Fax: 0039.0541.744200 www.riminiwellness.com E-mail: infovisitatori@riminifiera.it

Óáëüíé ôïõ Éáìáôéêïý Ôïõñéóìïý. Salone del Turismo Termale. Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.0541.744111 - Fax: 0039.0541.744200 www.thermalia.it E-mail: infovisitatori@riminifiera.it


Éïýíéïò Giugno

2014

11-13/6 METEF - ALUMOTIVE VERONA

24-26/6 EIRE - EXPO ITALIA REAL ESTATE MILANO fieramilano Rho

ÐÑÏÓÏ×Ç Ç óõëëïãÞ ôùí ðëçñïöïñéþí ãéá ôéò åêèÝóåéò Ýãéíå áðü äéÜöïñåò ðçãÝò Ýùò ôéò 31.12.2013. Ãéá ìåñéêÝò åêèÝóåéò äåí åß÷áí ïñéóôåß ïé çìåñïìçíßåò áðü ôïõò äéïñãáíùôÝò. Áêüìç,õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï óå ïñéóìÝíåò åêèÝóåéò íá ãßíïõí áëëáãÝò. Ðáñáêáëåßóôå ðñéí áðü ôçí åðßóêåøÞ óáò óå åêèÝóåéò ôïõ åíäéáöÝñïíôüò óáò, íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôï ÅðéìåëçôÞñéï ìáò.

ATTENZIONE La raccolta delle informazioni sulle fiere è stata realizzata consultando diverse fonti ed è aggiornata al 31.12.2013. Per alcune manifestazioni fieristiche, non erano state ancora fissate le date dagli organizzatori. Alcune fiere potranno subire delle variazioni. Vi invitiamo, pertanto, a verificare la data di svolgimento dell'evento fieristico di vostro interesse, presso la nostra Camera, prima di organizzarne la visita.

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò Ýêèåóç áëïõìéíßïõ êáé ôå÷íïëïãßåò ãéá ôá ÷õôÞñéá Expo internazionale dell’alluminio e delle tecnologie della fonderia Ðëçñïöïñßåò: Alfin - Edimet spa Ôçë.: 0039.030.9981045 - Fax: 0039.030.9981055 www.metef.it E-mail: info@metef.it

¸êèåóç ôçò ÉôáëéêÞò ÁãïñÜò ÁêéíÞôùí. Punto d'incontro degli operatori del mercato immobiliare italiano. Ðëçñïöïñßåò: GE.FI. S.p.A. Ôçë.: 0039.02.31911911 - Fax: 0039.02.70058883 www.italiarealestate.it E-mail: italiarealestate@gestionefiere.com


ÓåðôÝìâñéïò Settembre

31/8 - 3/9 MICAM SHOEVENT MILANO fieramilano Rho

31/8 - 3/9 MIPEL - THE BAGSHOW MILANO fieramilano Rho

6-9/9 SANA BOLOGNA

6-10/9 VICENZAORO VICENZA

9-11/9 MILANO UNICA MILANO

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÕðïäçìÜôùí. Esposizione Internazionale della Calzatura. Ðëçñïöïñßåò: ANCI Servizi S.r.l. Ôçë.: 0039.02.438291 - Fax: 0039.02.43829233 www.micamonline.com E-mail: segreteria@micamonline.com

ÄéåèíÞò ÁãïñÜ ôùí Äåñìáôßíùí Åéäþí. Mercato Internazionale della Pelletteria. Ðëçñïöïñßåò: AIMPES Servizi S.r.l. Ôçë.: 0039.02.584511 - Fax: 0039.02.58451320 www.mipel.com E-mail: segreteria@mipel.com

ÄéåèíÝò Óáëüíé Âéïëïãéêþí & Öõóéêþí Ðñïúüíôùí. Salone internazionale del Biologico e del Naturale. Ðëçñïöïñßåò: Sana S.r.l. Ôçë.: 0039.051.282111 - Fax: 0039.051.6374031 www.sana.it E-mail: sana@bolognafiere.it

ÄéåèíÞò Ýêèåóç ÷ñõóï÷ïÀáò, êïóìçìáôïðïéúáò, áóçìéêþí êáé ñïëïãéþí. Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria,argenteria e orologi. Ðëçñïöïñßåò: Fiera di Vicenza S.p.A. Ôçë.: 0039.0444.969111 - Fax: 0039.0444.969000 www.choicevent.it E-mail: info@vicenzafiera.it

Ôï Éôáëéêü Óáëüíé ÕöáóìÜôùí ¸íäõóçò. IDEABIELLA - IDEA COMO - MODA IN - PRATO EXPO - SHIRT AVENUE. Il Salone Italiano del Tessile. IDEABIELLA - IDEA COMO - MODA IN - PRATO EXPO - SHIRT AVENUE. Ðëçñïöïñßåò: Milano Unica Ôçë.: 0039.02.66101105 - Fax: 0039.02.66111335 www.milanounica.it E-mail: info@milanounica.it


ÓåðôÝìâñéïò Settembre

8-10/9 FOOD- ING INTERNATIONAL MILANO

8-10/9 NUCE INTERNATIONAL MILANO

10-12/9 FLORMART PADOVA

12-14/09 FRAGRANZE FIRENZE

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ðñþôùí õëþí ãéá ôçí âéïìç÷áíßá ôñïößìùí êáé ðïôþí . Esposizione e conferenza sugli ingredienti foodbeverage per tutti i settori dell'industria alimentare e delle bevande alcooliche e non. Ðëçñïöïñßåò:Artenergy Publishing srl Ôçë.:0039. 02. 66306866 - Fax: 0039.02.66305510 www.fooding.pro E-mail: info@artenergypublishing.com

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ðñþôùí õëþí ãéá ôçí âéïìç÷áíßá ôñïößìùí, êáëëõíôéêþí êáé öáñìÜêùí. Salone Internazionale per l'industria Nutraceutica, Cosmeceutica,"Functional Foods Drinks" e "Health Ingredients. Ðëçñïöïñßåò:Artenergy Publishing srl Ôçë.:0039. 02. 66306866 - Fax: 0039.02.66305510 www.nuce.pro E-mail: info@artenergypublishing.com

ÄéåèíÝò Óáëüíé Áíèïêïìßáò êáé ÊçðïõñéêÞò. Salone Internazionale del Florovivaismo e del Giardinaggio. Ðëçñïöïñßåò: PadovaFiere Ôçë.: 0039.049.840111 - Fax: 0039.049.840570 www.flormart.it E-mail: flormart@padovafiere.it

¸êèåóç ÁñùìÜôùí. Profumeria Artistica. Ðëçñïöïñßåò: Pitti Immagine S.r.l. Ôçë.: 0039.055.36931 - Fax: 0039.055.3693200 www.pittimmagine.com E-mail: fragranze@pittimmagine.com


ÓåðôÝìâñéïò Settembre

13-21/09 FIERA DEL LEVANTE BARI

14-17/9 HOMI - MACEF MILANO fieramilano Rho

14-17/9 HOMI - BIJOUX MILANO fieramilano Rho

18-20/9 KLIMAENERGY BOLZANO

22-26/9 TECNARGILLA RIMINI

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ÃåíéêÞ ¸êèåóç. Fiera Campionaria Internazionale. Ðëçñïöïñßåò: Ente Autonomo Fiera del Levante Ôçë.: 0039.080.5366111 - Fax: 0039.080.5366486 www.fieradellevante.it E-mail: campionaria@fieradellevante.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôïõ Óðéôéïý. Salone Internazionale della Casa. Ðëçñïöïñßåò: Rassegne Spa Ôçë.: 0039.02.485501 - Fax: 0039.02.48004423 www.macef.it E-mail: macef@fieramilano.it

Óáëüíé Ìðéæïý. Salone della Bigiotteria. Ðëçñïöïñßåò: Rassegne Spa Ôçë.: 0039.02.485501 - Fax: 0039.02.48004423 www.macef.it E-mail: macef@fieramilano.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ôùí áíáíåþóéìùí ðçãþí åíÝñãåéáò ãéá åìðïñéêÝò êáé äçìüóéåò ÷ñÞóåéò. Fiera internazionale delle energie rinnovabili per usi commerciali e pubblici. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Bolzano S.p.A. Ôçë.: 0039.0471.516000 - Fax: 0039.0471.516324 www.klima-energy.it E-mail: info@fierabolzano.it

ÄéåèíÝò óáëüíé ôå÷íïëïãéþí êáé åîïðëéóìïý ãéá ôçí êåñáìéêÞ âéïìç÷áíßá. Salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per l’industria ceramica e del laterizio Ðëçñïöïñßåò: Riminifiera spa Ôçë.: 0039.0536.804585- Fax: 0039.0536.806510 www.tecnargilla.it E-mail: infovisitatori@riminifiera.it


ÓåðôÝìâñéïò Settembre

22-26/09 CERSAIE BOLOGNA

24-26/09 MACFRUT CESENA

24-27/09 MARMOMACC VERONA

24-27/09 ABITARE IL TEMPO VERONA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÝò Óáëüíé êåñáìéêþí ðëáêéäßùí êáé ðñïúüíôùí ãéá ôçí ïéêïäïìÞ êáé äéáêüóìçóçò ìðÜíéïõ. Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell' arredobagno. Ðëçñïöïñßåò: Edi.Cer S.p.A. Ôçë.: 0039.0536.804585 - Fax: 0039.0536.806510 www.cersaie.it E-mail: cersaie@cersaie.it

ÄéåèíÞò Ýêèåóç åãêáôáóôÜóåùí, ôå÷íïëïãßáò êáé õðçñåóéþí ãéá ôçí ðáñáãùãÞ, øýîç, åìðïñßá êáé ìåôáöïñÜ ïðùñïêçðåõôéêþí. Mostra internazionale di impianti, tecnologie e servizi per la produzione,condizionamento, commercializzazione e trasporto degli ortofrutticoli. Ðëçñïöïñßåò: Cesena Fiera Ôçë.: 0039.0547.317435 - Fax: 0039.0547.318431 www.macfrut.com E-mail: info@macfrut.com

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÌáñìÜñùí, ÐåôñùìÜôùí, Design êáé Ôå÷íïëïãéþí. Mostra Internazionale di Marmi, Pietre, Design e Tecnologie. Ðëçñïöïñßåò: VeronaFiere Ôçë.: 0039.045.8298111 - Fax: 0039.045.8298288 www.marmomacc.com E-mail: info@veronafiere.it

Äéåèåßò çìÝñåò äéáêüóìçóçò. Giornate internazionali dell’arredo Ðëçñïöïñßåò: Fiere di Verona Ôçë.: 0039.045.8298111 - Fax: 0039.045.8298288 www.abitareiltempo.com E-mail: info@veronafiere.it


ÓåðôÝìâñéïò Settembre

26-28/9 CREMONA MONDOMUSICA CREMONA

30/9 - 4/10 BIMU - SFORTEC MILANO

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôùí Ìïõóéêþí ÏñãÜíùí. Salone Internazionale degli Strumenti Musicali d'artigianato. Ðëçñïöïñßåò: CremonaFiere S.p.A. Ôçë. 0039.0372.598011 - Fax: 0039.0372.598222 www.cremonamondomusica.it E-mail: info@cremonamondomusica.it

Åñãáëéïìç÷áíÝò, ñïìðüô, áõôïìáôéóìïß. Macchine utensili, robot, automazione Ðëçñïöïñßåò: EFIM spa Ôçë. 0039.02.262551 - Fax: 0039.02.26255214 www.bimu-sfortec.com E-mail: ucimu@ucimu.it

ÐÑÏÓÏ×Ç Ç óõëëïãÞ ôùí ðëçñïöïñéþí ãéá ôéò åêèÝóåéò Ýãéíå áðü äéÜöïñåò ðçãÝò Ýùò ôéò 31.12.2013. Ãéá ìåñéêÝò åêèÝóåéò äåí åß÷áí ïñéóôåß ïé çìåñïìçíßåò áðü ôïõò äéïñãáíùôÝò. Áêüìç,õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï óå ïñéóìÝíåò åêèÝóåéò íá ãßíïõí áëëáãÝò. Ðáñáêáëåßóôå ðñéí áðü ôçí åðßóêåøÞ óáò óå åêèÝóåéò ôïõ åíäéáöÝñïíôüò óáò, íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôï ÅðéìåëçôÞñéï ìáò.

ATTENZIONE La raccolta delle informazioni sulle fiere è stata realizzata consultando diverse fonti ed è aggiornata al 31.12.2013. Per alcune manifestazioni fieristiche, non erano state ancora fissate le date dagli organizzatori. Alcune fiere potranno subire delle variazioni. Vi invitiamo, pertanto, a verificare la data di svolgimento dell'evento fieristico di vostro interesse, presso la nostra Camera, prima di organizzarne la visita.


Ïêôþâñéïò Ottobre

3-5/10 EUROMINERALEXPO TORINO

3-6/10 GEOFLUID PIACENZA

3-6/10 EXPODETERGO MILANO

4-12/10 SALONE NAUTICO INTERN.LE GENOVA

7-9/10 TANNING - TECH BOLOGNA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÁãïñÜ ôùí Ïñõêôþí êáé ï Êüóìïò ôçò Öýóçò. Mostra Mercato Internazionale dei Minerali e Universo Natura. Ðëçñïöïñßåò: A.G. Editrice S.r.l. Ôçë.: 0039.011.8131224 - Fax: 0039.011.8133470 www.euromineralexpo.it E-mail: immaginenatura@euromineralexpo.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ôå÷íïëïãéþí êáé åîïðëéóìïý ãéá ôçí Ýñåõíá, åîüñõîç êáé ìåôáöïñÜ õðüãåéùí õãñþí. Mostra Internazionale delle tecnologie ed attrezzature per la ricerca, estrazione e trasporto dei fluidi sotterranei. Ðëçñïöïñßåò: Piacenza Expo spa Ôçë.: 0039.0523.602711 - Fax: 0039.0523.602702 www.piacenzaexpo.it E-mail: info@piacenzaexpo.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ôå÷íïëïãéþí êáé åîïðëéóìïý ãéá ôá êáèáñéóôÞñéá Mostra Internazionale delle tecnologie ed attrezzature per la lavanderia Ðëçñïöïñßåò: Expodetergo srl Ôçë.: 0039.02.39314120 - Fax: 0039.02.39315160 www.expodetergo.com E-mail: info@expodetergo.com

ÄéåèíÝò Íáõôéêü Óáëüíé. Salone Nautico Internazionale. Ðëçñïöïñßåò: Fiera di Genova S.p.A. Ôçë.: 0039.010.53911 - Fax: 0039.010.5391270 www.genoaboatshow.com E-mail: fierage@fiera.ge.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé Ìç÷áíçìÜôùí êáé Ôå÷íïëïãßáò ãéá ôç Âõñóïäåøßá. Salone Énternazionale delle Ìacchine e delle Ôecnologie per l'Éndustria Conciaria. Ðëçñïöïñßåò: Assomac Servizi S.r.l. Ôçë.: 0039.0381.88602 - Fax: 0039.0381.78883 www.tanning-tech.it E-mail: exhibition@assomac.it


Ïêôþâñéïò Ottobre

7-9/10 SIMAC BOLOGNA

9-11/10 TTG INCONTRI RIMINI

9-11/10 ZEROEMISSION ROME ROMA

14-17/10 SICAM PORDENONE

16-18/10 INTERNATIONAL EXPODENTAL MILANO

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÝò Óáëüíé ôùí Mç÷áíçìÜôùí êáé ôùí Tå÷íïëïãéþí ãéá ôéò Âéïìç÷áíßåò ÕðïäçìÜôùí êáé ÄåñìÜôéíùí Åéäþí. Salone Internazionale delle Macchine e delle Tecnologie per le Industrie Calzaturiera e Pelletteria. Ðëçñïöïñßåò: Assomac Servizi S.r.l. Ôçë.: 0039.0381.88602 - Fax: 0039.0381.78883 www.simac-fair.it E-mail: exhibition@assomac.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Ôïõñéóìïý Â2Â. Fiera Internazionale B2B del Turismo. Ðëçñïöïñßåò: TTG Italia spa. Ôçë.: 0039.02.8068929 - Fax: 0039.02689250 www.ttgincontri.it E-mail: ttgincontri@ttgitalia.com

Áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò ãéá ôçí Ìåóüãåéï. Energie rinnovabili per il Mediterraneo. Ðëçñïöïñßåò: Artenergy Publishing srl Ôçë.: 0039.02.66306866 - Fax: 0039.02.66305510 www.zeroemission.eu E-mail: artenergy@zeroemission.eu

ÄéåèíÝò Óáëüíé ÅîáñôçìÜôùí, ÇìéêáôåñãáóìÝíùí Õëþí êáé Åîïðëéóìïý ãéá ôç Âéïìç÷áíßá Åðßðëïõ. Salone Internazionale Componenti, Semilavorati e Accessori per l'Industria del Mobile. Ðëçñïöïñßåò: ExpoSicam Srl Ôçë.: 0039.02.86995712 - Fax: 0039.02.72095158 www.exposicam.it E-mail: info@exposicam.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÅîáñôçìÜôùí êáé Õëéêþí ãéá ôçí ÏäïíôéáôñéêÞ êáé Ïäïíôïôå÷íéêÞ. Esposizione Internazionale di Attrezzature e di Materiali per Odontoiatria e Odontotecnica. Ðëçñïöïñßåò: Promunidi S.r.l. Ôçë.: 0039.02.7006121 - Fax: 0039.02.70006546 www.expodental.it E-mail: expodental@expodental.it


Ïêôþâñéïò Ottobre

16-18/10 VISCOM ITALIA MILANO fieramilano Rho

18-21/10 MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT MILANO fieramilano

19-21/10 HTE - HI.TECH.EXPO MILANO fieramilano Rho

20-23/10 HOTEL BOLZANO

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Åðéêïéíùíßáò êáé ÈåÜìáôïò Mostra Convegno Internazionale di Comunicazione Visiva e Servizi per l'Evento Ðëçñïöïñßåò: Reed Exhibitions Italia srl Ôçë.: 0039.02. 4351701 - Fax: 0039.02.43517065 www.viscomitalia.it E-mail: viscomitalia@reedexpo.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç èÝñìáíóçò, êëéìáôéóìïý, øýîçò, åðåîåñãáóßá íåñïý êáé åßäç õãéåéíÞò. Fiera internazionale del riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, tecnica sanitaria, trattamento acque, arredamento bagno e servizi termosanitari. Ðëçñïöïñßåò: Reed Exhibitions Italia srl Ôçë.: 0039.02. 4351701 - Fax: 0039.02.3314348 www.mcexpocomfort.it E-mail: info@mcexpocomfort.it

Ç ¸êèåóç ôùí Êáéíïôïìéêþí Ôå÷íïëïãéþí. L'Evento delle Tecnologie Innovative. Ðëçñïöïñßåò: Artenergy Publishing Srl Ôçë.: 0039.02.66306866 - Fax: 0039.02.66305510 www.hitechexpo.eu E-mail: info@hitechexpo.eu

ÅîåéäéêåõìÝíç ÄéåèíÞò ¸êèåóç ãéá Îåíïäï÷åßá êáé Ãáóôñïíïìßá. Fiera Internazionale specializzata per Alberghi e Gastronomia. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Bolzano S.p.A. Ôçë.: 0039.0471.516000 - Fax: 0039.0471.516111 www.hotel.fierabolzano.it E-mail: info@fierabolzano.it


Ïêôþâñéïò Ottobre

22-24/10 SMAU MILANO fieramilanocity

22-25/10 SAIE BOLOGNA

22-25/10 H2O - ACCADUEO BOLOGNA

23-25/10 SUN RIMINI

23-25/10 GIOSUN RIMINI

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ôçò Information & Communications Technology. Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology. Ðëçñïöïñßåò: Promotor I.C.T. Ôçë.: 0039.02.283131 - Fax: 0039.02.28313213 www.smau.it E-mail: info@smau.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Ïéêïäïìéêþí Ìç÷áíçìÜôùí. Salone internazionale dell'Edilizia. Ðëçñïöïñßåò: Bolognafiere S.p.A. Tçë.: 0039.051.282111 - Fax: 0039.051.6374013 www.saie.bolognafiere.it E-mail: saie@bolognafiere.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ôå÷íïëïãßáò ãéá ôçí åðåîåñãáóßá êáé äéáíïìÞ ðüóéìïõ íåñïý. Fiera internazionale delle tecnologie per il trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile e il trattamento delle acque reflue Ðëçñïöïñßåò: Bolognafiere S.p.A. Tçë.: 0039.051.282111 - Fax: 0039.051.6374013 www.accadueo.com E-mail:accadueo@bolognafiere.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé Åðßðëùí, Äéáêüóìçóçò êáé Åîïðëéóìïý ãéá Åîùôåñéêïýò ×þñïõò. Salone Internazionale dell'Esterno. Progettazione, Arredamento, Accessori. Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.0541.744111 - Fax: 0039.0541.744200 www.sungiosun.it E-mail: infovisitatori@riminifiera.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé Ðáé÷íéäéþí, Åîïðëéóìïý Ðáéäüôïðùí êáé Ðáé÷íéäéþí ãéá Åîùôåñéêïýò ×þñïõò. Salone Internazionale del Giocattolo e dei Giochi all'Aria Aperta. Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.0541.744111 - Fax: 0039.0541.744200 www.sungiosun.it E-mail: infovisitatori@riminifiera.it


Ïêôþâñéïò Ottobre

23-26/10 ITALPIG CREMONA

23-27/10 SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO TORINO

24-27/10 FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE CREMONA

27-28/10 COMO CREA TEXTILE DESIGN SHOW CERNOBBIO COMO

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Óáëüíé ôçò ÉôáëéêÞò ×ïéñïôñïößáò. Salone della Suinicoltura Italiana. Ðëçñïöïñßåò: CremonaFiere S.p.A. Ôçë.: 0039.0372.598011 - Fax: 0039.0372.598222 www.cremonafiere.it E-mail: italpig@cremonafiere.it

ÄéåèíÝò óáëüíé ãåýóåùí. Salone internazionale del gusto. Ðëçñïöïñßåò: Slow Food Promozione srl Ôçë.: 0039.0172.419611 - Fax: 0039.0172.421293 www.slowfood.it E-mail: info@slowfood.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ôùí Ãáëáêôïöüñùí Âïïåéäþí. Fiera Internazionale del Bovino da Latte. www.cremonafiere.it E-mail: bovinodalatte@cremonafiere.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ó÷åäéþí õöáóìÜôùí Ýíäõóçò. Rassegna internazionale dei disegni per tessuti e per l’abbigliamento. Ðëçñïöïñßåò: Comocrea Textile Design Ôçë.: 0039.031.316431 - Fax: 0039.031.278342 www.comocrea.com E-mail: info@comocrea.com


Ïêôþâñéïò Ottobre 29-30/10 MCM VERONA

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÓõíÝäñéï ôçò Âéïìç÷áíéêÞò ÓõíôÞñçóçò. Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale. www.mcmonline.it E-mail: mcm@eiomfiere.it SAVE ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÓõíÝäñéï ôùí ÊÜèåôùí Ëýóåùí êáé Åöáñìïãþí, Áõôïìáôéóìïý, ÏñãÜíùí, ÁéóèçôÞñùí. Mostra Convegno Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori. www.exposave.com E-mail: save@eiomfiere.it HOME AND BUILDING ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÓõíÝäñéï ôçò ÁõôïìáôïðïéçìÝíçò Êáôïéêßáò êáé ôùí Building Technologies. Mostra Convegno Internazionale della Domotica e Building Technologies. www.expohb.eu E-mail: eiom@eiomfiere.it ACQUARIA ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÓõíÝäñéï ôùí Ôå÷íïëïãéþí ãéá ôçí ÁíÜëõóç, ôç ÄéáíïìÞ êáé ôçí Åðåîåñãáóßá ôïõ Íåñïý êáé ôïõ ÁÝñá. Mostra Convegno Internazionale delle Tecnologie per l'Analisi, la Distribuzione e il Trattamento dell'Acqua e dell'Aria. Ðëçñïöïñßåò: EIOM Ôçë.: 0039.02.55181842 - Fax: 0039.02.55184161 www.expoacquaria.com E-mail: eiom@eiomfiere.it

31/10 - 3/11 SKIPASS MODENA

31/10 - 2/11 HOBBY SHOW MILANO fieramilanocity

Óáëüíé ôïõñéóìïý, ÷åéìåñéíþí óðüñ êáé freestyle Salone del tursimo, degli sport invernali e del freestyle Ðëçñïöïñßåò: Modena Fiere - Studio Lobo Ôçë.: 0039.0522.631042 - Fax: 0039.0522.641470 www.skipass.it E-mail: info@studiolobo.it

Ôï Éôáëéêü Óáëüíé ôùí Êáëþí Ôå÷íþí êáé ôçò ×åéñïôå÷íßáò. Il Salone Italiano delle Belle Arti e della Creatività Manuale. Ðëçñïöïñßåò: Italia Crea srl Ôçë.: 0039.02.66301754 - Fax: 0039.02.66304325 www.hobbyshow.it E-mail: info@hobbyshow.it


ÍïÝìâñéïò Novembre

4-9/11 EICMA MOTO MILANO fieramilano Rho

5-8/11 ECOMONDO RIMINI

5-8/11 KEY ENERGY RIMINI

7-10/11 FRANCHISING MILANO fieramilanocity

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ÌïôïóéêëÝôáò Salone internazionale del motociclo Ðëçñïöïñßåò: Eicma Ôçë.: 0039.02.6773511 - Fax: 0039.02.66982072 www.eicma.it E-mail: eicma@eicma.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Áíáêýêëùóçò Õëéêþí êáé ÅíÝñãåéáò êáé Áåéöüñïõ ÁíÜðôõîçò. Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile. Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.0541.744111 - Fax: 0039.0541.744255 www.ecomondo.com E-mail: infovisitatori@riminifiera.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç ãéá ôçí ÅíÝñãåéá êáé ôç Âéþóéìç Ìåôáâëçôüôçôá, ôï Êëßìá êáé ôïõò Ðüñïõò ãéá ìßá ÍÝá ÁíÜðôõîç. Fiera Internazionale per l'Energia e la Mobilità Sostenibile, il Clima e le Risorse per un Nuovo Sviluppo. Ðëçñïöïñßåò: Rimini Fiera S.p.A. Ôçë.: 0039.0541.744111 - Fax: 0039.0541.744255 www.keyenergy.it E-mail: infovisitatori@riminifiera.it

Óáëüíé ôïõ Franchising Milano Architettura Design Edilizia. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Milano Rassegne Ôçë.: 0039.02.4814110 - Fax: 0039.02.4987809 www.salonefranchisingmilano.com E-mail:salonefranchisingmilano.com


ÍïÝìâñéïò Novembre

11-12/11 BTC FIRENZE

12-14/11 SICUREZZA MILANO fieramilanocity

12-16/11 EIMA BOLOGNA

12-16/11 ENOVITIS MILANO

12-16/11 SIMEI MILANO

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

¸êèåóç óõíåäñéáêïý ôïõñéóìïý. Borsa del Turismo Congressuale. Ðëçñïöïñßåò: Exmedia srl Ôçë.: 0039.02.86998471 - Fax: 0039.02.86998479 www.btc.it E-mail: segreteriabtc@btc.it

ÄéåôÞò ÄéåèíÞ ¸êèåóç ÁóöÜëåéáò, ÓõóôçìÜôùí ÐõñáóöÜëåéáò, Áõôïìáôéóìïß. Fiera Biennale internazionale sulla Sicurezza, Sistemi Antincendio, Automatismi Ðëçñïöïñßåò: Fieramilano Ôçë.: 0039.02.49976218 - Fax: 0039.02.49976252 www.sicurezza.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Áãñïôéêþí Ìç÷áíçìÜôùí êáé êÞðïõ. Esposizione Internazionale delle macchine per l’agricoltura e il giardinaggio. Ðëçñïöïñßåò: Unacoma Service Ôçë.: 0039.06.432981 - Fax: 0039.06.4064517 www.eima.it Email:eima@unacoma.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Áìðåëïõñãßáò êáé Åëáéïõñãßáò Salone Internazionale delle Tecniche per la Viticoltura e l'Olivicoltura Ðëçñïöïñßåò: Eme Ôçë.: 0039.027222281 - Fax: 0039.02866226 www.enovitis.it E-mail: info@enovitis.it

ÄéåèíÞò ¸êèåóç Åîïðëéóìïý êáé ÓõóôçìÜôùí Ïéíïëïãßáò êáé ÅìöéÜëùóçò Salone Internazionale Macchine per Enologia e Imbottigliamento Ðëçñïöïñßåò: Eme Ôçë.: 0039.027222281 - Fax: 0039.02866226 www.simei.it E-mail: info@simei.it


ÍïÝìâñéïò Novembre

13-16/11 FIERACAVALLI VERONA

14-16/11 G! COME GIOCARE MILANO fieramilanocity

30/11 - 3/12 TECNO&FOOD PADOVA

2014 ÄéåèíÞò ¸êèåóç ôùí ºððùí êáé Óáëüíé ôïõ Éððåõôéêïý Åîïðëéóìïý êáé ÄñáóôçñéïôÞôùí. Fiera Internazionale dei Cavalli e Salone delle Attrezzature e delle Attività Ippiche. Ðëçñïöïñßåò: VeronaFiere Ôçë.: 0039.045.8298111 - Fax: 0039.045.8298288 www.fieracavalli.com E-mail: info@veronafiere.it

Óáëüíé áöéåñùìÝíï óôï ðáé÷íßäé, ôá ðáéäéÜ êáé ôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò. Un Salone dedicato al gioco, ai bambini e alle loro famiglie. Ðëçñïöïñßåò: Fiera Milano Rassegne Ôçë.: 0039.02.39210458 - 325621 Fax: 0039.02.33001415 - www.gcomegiocare.it E-mail: info@gcomegiocare.it

ÄéåôÞò Ýêèåóç ãéá åîïðëéóìü îåíïäï÷åßùí, ìðÜñ, åóôéáôïñßùí. ôñüöéìá êáé ôå÷íïëïãßåò. Salone Biennale Professionale per Bar, Alberghi, ristoranti, attrezzature alberghiere, Prodotti alimentari e Tecnologie. Ðëçñïöïñßåò: Padovafiere Ôçë.: 0039.049.840111 - Fax: 0039.049.840570 www.tecnoefood.it E-mail: tecnoefood@padovafiere.it


ÄåêÝìâñéïò Dicembre

1-8/12 AF - L’ARTIGIANO IN FIERA MILANO

8-14/12 MOTOR SHOW BOLOGNA

ÐÑÏÓÏ×Ç Ç óõëëïãÞ ôùí ðëçñïöïñéþí ãéá ôéò åêèÝóåéò Ýãéíå áðü äéÜöïñåò ðçãÝò Ýùò ôéò 31.12.2013. Ãéá ìåñéêÝò åêèÝóåéò äåí åß÷áí ïñéóôåß ïé çìåñïìçíßåò áðü ôïõò äéïñãáíùôÝò. Áêüìç,õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï óå ïñéóìÝíåò åêèÝóåéò íá ãßíïõí áëëáãÝò. Ðáñáêáëåßóôå ðñéí áðü ôçí åðßóêåøÞ óáò óå åêèÝóåéò ôïõ åíäéáöÝñïíôüò óáò, íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôï ÅðéìåëçôÞñéï ìáò.

ATTENZIONE La raccolta delle informazioni sulle fiere è stata realizzata consultando diverse fonti ed è aggiornata al 31.12.2013. Per alcune manifestazioni fieristiche, non erano state ancora fissate le date dagli organizzatori. Alcune fiere potranno subire delle variazioni. Vi invitiamo, pertanto, a verificare la data di svolgimento dell'evento fieristico di vostro interesse, presso la nostra Camera, prima di organizzarne la visita.

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Ç ÃåíéêÞ ¸êèåóç ôçò Åñãáóßáò - ÄéåèíÞò ¸êèåóçáãïñÜ ôçò Âéïôå÷íßáò. La Campionaria del Lavoro - Mostra mercato Internazionale dell'Artigianato Ðëçñïöïñßåò: GE.FI. S.p.A. Ôçë.: 0039.02.31911911 - Fax: 0039.02.33608733 www.artigianoinfiera.it E-mail: artigianoinfiera@gestionefiere.it

ÄéåèíÝò Óáëüíé ÁõôïêéíÞôïõ. Salone Internazionale dell'Automobile. Ðëçñïöïñßåò: Promotor International S.r.l. Ôçë.: 0039.051.6451011 - Fax: 0039.051.6451099 www.motorshow.it E-mail: salone@motorshow.it


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÁÊÉÍÇÔÁ - REAL ESTATE 24-26/06

Eire- Expo Italia Real Estate

Milano

ÁÍÈÏÊÏÌÉÁ - ÊÇÐÏÕÑÉÊÇ 10-12/09

Flormart

Padova

ÁÑÃÕÑÏ×ÑÕÓÏ×ÏÚÁ - ÑÏËÏÃÉÁ - ÊÏÓÌÇÌÁÔÁ - ÐÏËÕÔÉÌÏÉ ËÉÈÏÉ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ 18-23/01

Vicenzaoro First

Vicenza

18-23/01

Vicenza T-Gold

Vicenza

05-08/4

Oro Arezzo

Arezzo

10-13/05

Vicenzaoro Charm

Vicenza

06-10/09

Vicenzaoro

Vicenza

ÂÉÂËÉÏ - ÅÊÄÏÓÅÉÓ - ÃÑÁÖÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÅÓ 14-16/3

Cartoomics

Milano

22-24/03

Frameart expo

Roma

24-27/03

Bologna Children's Book Fair

Bologna

08-12/05

Salone Internazionale del Libro

Torino


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ 29-01 - 01/02

Samumetal

Pordenone

05-07/02

Compotec

Carrara

05-07/03

Bionergy Italy

Cremona

27-29/03

Mecspe

Parma

02-05/04

Cosmopack

Bologna

04-07/04

Cosmoprof Worldwide

Bologna

09-12/04

Tecnodomus

Rimini

13-17/05

Xylexpo

Milano

14-17/05

Lamiera

Bologna

19-23/05

Ipack-Ima

Milano

27-29/05

Oil & Non Oil

Verona

11-13/06

Metef - Alumotive

Verona

08-10/09

Food-Ing International

Milano

08-10/09

Nuce International

Milano

22-26/09

Tecnargilla

Rimini

30/09-04/10

Bimu-Sfortec

Milano

03-05/10

Euromineral Expo

Torino

03-06/10

Geofluid

Piacenza


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ 07-09/10

Tanning - Tech

Bologna

07-09/10

Simac

Bologna

14-17/10

Sicam

Pordenone

22-25/10

H2O - Accadueo

Bologna

29-30/10

MCM

Verona

ÃÅÍÉÊÅÓ ÅÊÈÅÓÅÉÓ 24/04 - 01/05

Art- Mostra Internazionalale dell'Artigianato

Firenze

13-21/09

Fiera del Levante

Bari

01-08/12

AF - L'artigiano in Fiera

Milano

ÃÅÙÑÃÉÁ - ÆÙÏÔÅ×ÍÉÁ 06-09/02

Fiera Agricola

Verona

07-09/03

Apimell

Piacenza

07-09/03

Olio Capitale

Trieste

06-09/09

Sana

Bologna

08-10/09

Food-Ing International

Milano

08-10/09

Nuce International

Milano


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÃÅÙÑÃÉÁ - ÆÙÏÔÅ×ÍÉÁ 23-26/10

Italpig

Cremona

24-27/10

Fiera Internazionale del Bovino da latte

Cremona

12-16/11

Eima

Bologna

12-16/11

Enovitis

Milano

12-16/11

Simei

Milano

14-17/11

Fieracavalli

Verona

ÅÉÄÇ ÃÁÌÏÕ - ÍÕÖÉÊÁ 15-16/03 20-23/03

Spazio Casa

Vicenza

20-23/03

Si Sposa Italia Collezioni

Roma

ÅÉÄÇ ÄÙÑÙÍ - ÏÉÊÉÁÊÁ - ÊÉÃÊÁËÅÑÉÁÓ - ÌÐÉÆÏÕ 19-22/01

Festivity

Milano

19-22/01

Homi-Macef

Milano

19-22/01

Bijoux

Milano

19-22/01

Chibi & Cart

Milano

22-24/01

Promotion Trade Exhibition

Milano


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÅÉÄÇ ÄÙÑÙÍ - ÏÉÊÉÁÊÁ - ÊÉÃÊÁËÅÑÉÁÓ - ÌÐÉÆÏÕ 15-16/03 20-23/03

Spazio Casa

Vicenza

24/04- 01/05

Mostra Internazionale dell’Artigianato

Firenze

10-12/05

Chibidue

Milano

10-12/05

Chibimart

Milano

14-17/09

Homi - Macef

Milano

14-17/09

Homi - Bijoux

Milano

24-27/09

Abitare il tempo

Milano

01-08/12

AF - L’artigiano in fiera

Milano

ÅÌÐÏÑÉÏ - FRANCHISING - MARKETING 22-24/01

Promotion Trade Exhibition

Milano

26-28/03

Promotion Expo

Milano

07-10/05

Venditalia

Milano

07-10/11

Franchising

Milano


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÅÍÄÕÌÁÔÁ - ÁÎÅÓÏÕÁÑ - ÃÏÕÍÅÓ 07-10/01

Pitti Immagine uomo

Firenze

07-10/01

Pitti Woman Precollection

Firenze

11-13/01

White Home

Milano

11-14/01

White Beauty

Milano

11-14/01

Milano Moda Uomo

Milano

16-17/01

Anteprima

Milano

16-18/01

Pitti Immagine Bimbo

Firenze

11-13/02

Milano Unica

Milano

22-24/02

White Donna

Milano

22-24/02

Milano Pret-a-Porter

Milano

22-24/02

Super ( Touch-Neozone-Cloudnine)

Firenze

04-07/03

Mifur

Milano

10-12/05

Chibidue

Milano

10-12/05

Chibimart

Milano

23-25/05

Modaprima

Firenze

23-26/05

Si - Sposa Italia Collezioni

Roma


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ - ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ - ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ 18-22/01

Sigep

Rimini

19-22/01

Festivity

Milano

22-24/01

Promotion Trade Exhibition

Milano

26-29/01

Expo Riva Hotel

Riva del Garda

02-05/02

Sapore

Rimini

20-22/02

Forumclub - Forum Piscine

Bologna

23-27/02

Balnearia Carrara

Carrara

19-21/03

Enada Primavera

Rimini

21-23/03

Tane Expo

Bologna

22-24/03

Frameart Expo

Roma

22-30/03

Casaidea

Roma

02-05/04

Cosmopack

Bologna

04-07/04

Cosmoprof Worldwide

Bologna

08-13/04

Cosmit - Salone Int.le del Mobile

Milano

08-13/04

Cosmit - Salone Int.le del Complemento d’Arredo

Milano

08-13/04

Cosmit - Salone Int.le del Bagno

Milano

08-13/04

Cosmit - Eurocucina

Milano


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ - ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ - ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ 08-13/04

Cosmit - Salone int.le dell’Ufficio

Milano

09-11/04

Prowinter

Bolzano

09-11/04

Alpitec

Bolzano

09-12/04

Tecnodomus

Rimini

10-12/04

Expoedilizia

Roma

07-10/05

Venditalia

Milano

19-23/05

Ipack-Ima

Milano

08-10/09

Food-Ing International

Milano

08-10/09

Nuce International

Milano

14-17/09

Homi - Macef

Milano

03-06/10

Expodetergo

Piacenza

18-21/10

MCE - Mostra convegno expocomfort

Milano

20-23/10

Hotel

Bolzano

22-25/10

Saie

Bologna

23-25/10

Giosun

Rimini


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÅÐÉÐËÁ - ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇ - ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ 26-29/01

Expo Riva Hotel

Riva del Garda

15-16/03 20-23/03

Spazio Casa

Vicenza

22-30/3

Casa Idea

Roma

08-13/04

Cosmit - Salone Int.le del Mobile

Milano

08-13/04

Cosmit - Salone Int.le del Complemento d’Arredo

Milano

08-13/04

Cosmit - Salone Int.le del Bagno

Milano

08-13/04

Cosmit - Salone Int.le dell’Ufficio

Milano

07-09/05

Proposte

Cernobbio Como

24-27/09

Abitare il tempo

Verona

14-17/10

Sicam

Pordenone

23-25/10

Sun

Rimini

23-25/10

Giosun

Rimini

ÇËÅÊÔÑÉÊÁ - ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ ÅÉÄÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ - ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÅÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ 16-18/10

Viscom Visual Comunication Italia

Milano

19-21/10

HTE - HI.TECH EXPO

Milano

16-18/10

Smau

Milano


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÉÁÔÑÉÊÏÓ - ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÏÓ - ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÊÁÉ ÐÑÏÉÏÍÔÁ 09-11/05

Cosmofarma

Bologna

21-24/05

Exposanità

Bologna

17-19/10

International Expodental

Milano

ÊÁËËÕÍÔÉÊÁ - ÁÑÙÌÁÔÁ - ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ - ÏÌÏÑÖÉÁ 08-10/02

Roma International Estetica

Roma

04-07/04

Cosmoprof Worldwide

Bologna

08-10/09

Nuce International

Milano

12-14/09

Fragranze

Firenze

ÌÁÑÌÁÑÁ - ÏÑÕÊÔÁ 21-24/05

Carraramarmotec

Carrara

24-27/09

Marmomacc

Verona

03-05/10

Euromineralexpo

Torino

03-06/10

Geofluid

Piacenza


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÍÁÕÔÉÊÁ ÅÉÄÇ - ÓÊÁÖÇ - ÅÉÄÇ ÁËÉÅÉÁÓ 23-26/01

Mareblu

Carrara

05-07/02

Seatec

Carrara

08-10/02

Pescare - Fishing and Spinning Show

Vicenza

08-10/02

Hunting Show

Vicenza

12-16/02

Big Blu

Roma

13-15/02

Eudishow

Milano

14-17/03

Fishing Show

Bologna

04-06/04 & 11-13/04

Salone Nautico Internazionale di Venezia

Venezia

04-12/10

Salone Nautico Internazionale di Genova

Genova

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ ÕËÉÊÁ - ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ 23-26/01

Klimahouse

Bolzano

19-23/05

Progetto Fuoco

Verona

20-22/02

Forumclub - Forum Piscine

Verona

23-27/02

Balnearia Carrara

Carrara

05-07/03

Bionergy Italy

Cremona

27-29/03

Mecspe

Parma


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ ÕËÉÊÁ - ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ 09-12/04

Tecnodomus

Rimini

10-12/04

Expoedilizia

Roma

07-09/05

Solarexpo

Milano

13-17/05

Xylexpo

Milano

21-24/05

Carrara Marmotec

Carrara

18-20/09

Klimaenergy

Bolzano

22-26/09

Cersaie

Bologgna

24-27/09

Marmomac

Verona

18-21/10

MCE - Mostra Convegno Expocomfort

Milano

22-25/10

H2O- Accadueo

Bologna

29-30/10

MCM

Verona

ÏÐÔÉÊÁ ÅÉÄÇ - ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ - ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÉÁ 01-03/03

Mido

Milano

22-25/03

Photoshow

Roma

16-18/10

Viscom Visula Communication Italia

Milano


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

Ï×ÇÌÁÔÁ - ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ - ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ 24-26/01

Verona Motor Bike Expo

Verona

06-09/03

Motodays

Roma

01-03/04

Expoferroviaria

Torino

27-29/05

Oil & Non Oil

Verona

04-09/11

EICMA Moto

Milano

08-14/12

Motor Show

Bologna

ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ - ÅÍÅÑÃÅÉÁ - ÁÓÖÁËÅÉÁ 23-26/01

Klimahouse

Bolzano

19-23/02

Progetto Fuoco

Verona

05-07/03

Bionergy Italy

Cremona

07-09/05

Solar Expo

Milano

18-20/09

Klimaenergy

Bolzano

09-11/10

Zeroemission Rome

Roma

05-08/11

Ecomondo

Rimini

05-08/11

Key Energy

Rimini

12-14/11

Sicurezza

Milano


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÓÐÏÑ - ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ - ØÕ×ÁÃÙÃÉÁ - ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ×ÑÏÍÏÓ 19-22/01

Festivity

Milano

24-26/01

Verona Motor Bike

Verona

08-10/02

Perscare - Fishing and Spinning Show

Vicenza

08-10/02

Hunting Show

Vicenza

12-16/02

Big Blu

Roma

13-15/02

Eudishow

Milano

20-22/02

Forumclub - Forum Piscine

Bologna

06-09/03

Motodays

Roma

13-16/03

Hobby Show

Milano


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÓÐÏÑ - ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ - ØÕ×ÁÃÙÃÉÁ - ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ×ÑÏÍÏÓ 14-16/03

Cartoomics

Milano

14-17/03

Fishing Show

Bologna

19-21/03

Enada Primavera

Rimini

28-30/03

Miart

Milano

05-08/04

Exa

Brescia

09-11/04

Prowinter

Bolzano

09-11/04

Alpitec

Bolzano

08-12/05

Salone Internazionale del libro

Torino

30/05 - 02/06

Rimini Wellness

Rimini

30/05 - 02/06

Thermalia

Rimini

26-28/09

Cremona Mondomusica

Cremona

16-18/10

Viscom Italia

Milano

23-25/10

Giosun

Rimini

31/10 - 03/11

Skipass

Modena

31/10 - 02/11

Hobby Show

Milano

14-16/11

G! Come Giocare

Milano


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÔÅ×ÍÇ 24-27/01

Arte Fiera - Art First

Bologna

13-16/03

Hobby Show

Milano

22-24/03

Frameart Expo

Roma

28-30/03

Miart

Milano

24/04 - 01/05

Art - Mostra Internazionale dell’Artigianato

Firenze

26-28/09

Cremona Mondomusica

Cremona

16-18/10

Viscom Italia

Milano

31/10 - 02/11

Hobby Show

Milano

01-08/12

AF - Artigiano in Fiera

Milano

ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÔÁÎÉÄÉÁ & ÊÁÌÐÉÍÃÊ 23-26/01

Tour.it

Carrara

13-15/02

Bit

Milano

04-06/04

BMT - Borsa Mediterranea del Turismo

Napoli

09-11/04

Prowinter

Bolzano

09-11/04

Alpitec

Bolzano

30/05 - 02/06

Thermalia

Rimini


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÔÁÎÉÄÉÁ & ÊÁÌÐÉÍÃÊ 09-11/10

TTG Incontri

Rimini

31/10 - 03/11

Skipass

Modena

11-12/11

BTC

Firenze

ÔÑÏÖÉÌÁ - ÐÏÔÁ - ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ 15-16/01

Marca

Bologna

15-16/01

So Fresh

Bologna

18-22/01

Sigep

Rimini

26-29/01

Expo Riva Hotel

Riva del Garda

02-05/02

Sapore

Rimini

07-09/03

Apimell

Piacenza

07-09/03

Olio Capitale

Trieste

08-10/03

Taste

Firenze

06-09/04

Agrifood Club

Verona

06-09/04

Vinitaly

Verona

06-09/04

Sol

Verona

06-09/04

Enolitech

Verona


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÔÑÏÖÉÌÁ - ÐÏÔÁ - ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ 05-08/05

Cibus

Parma

06-09/09

Sana

Bologna

08-10/09

Food - Ing International

Milano

08-10/09

Nuce International

Milano

24-26/09

Macfrut

Cesena

20-23/10

Hotel

Bolzano

23-27/10

Salone Internazionale del Gusto

Torino

23-26/10

Italpig

Cremona

24-27/10

Fiera Internazionale del Bovino da Latte

Cremona

30-11/03-12

Tecno & Food

Padova

ÕÐÏÄÇÌÁÔÁ - ÄÅÑÌÁÔÉÍÁ ÅÉÄÇ - ÄÅÑÌÁÔÁ - ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ 11-14/01

Expo Riva Schuh

Riva del Garda

16-17/01

Anteprima

Milano

02-05/03

Micam Show Event

Milano

02-05/03

Mipel

Milano

04-07/03

Mifur

Milano

11-13/03

Linea Pelle

Bologna


ÅêèÝóåéò áíÜ Êáôçãïñßá

2014

Ïäçãüò Éôáëéêþí ÅêèÝóåùí Guida alle fiere italiane

ÕÐÏÄÇÌÁÔÁ - ÄÅÑÌÁÔÉÍÁ ÅÉÄÇ - ÄÅÑÌÁÔÁ - ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ 31/08- 03/09

Micam Show Event

Milano

31/08-03/09

Mipel - The Bagshow

Milano

07-09/10

Tanning Show

Bologna

07-09/10

Simac

Bologna

ÕÖÁÓÌÁÔÁ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÐËÙÓÅÙÍ - ÍÇÌÁÔÁ 22-24/01

Pitti Immagine Filati

Firenze

11-13/02

Milano Unica

Milano

05-07/03

Filo

Milano

07-09/05

Proposte

Cernobbio Como

09-11/09

Milano Unica

Milano

27-28/10

Como Crea Textile Design Show

Cernobbio Como


Profile for Hellenic-Italian Chamber of Commerce in Athens

Trade Fairs Guide in Italy 2014  

Trade fairs guide in Italy 2014 offers the opportunity to get information about the major trade fairs and exhibitions organized in Italy

Trade Fairs Guide in Italy 2014  

Trade fairs guide in Italy 2014 offers the opportunity to get information about the major trade fairs and exhibitions organized in Italy

Profile for italia.gr
Advertisement