Page 1

{t. 1 ⁄ maj 2010 ⁄ cena: 0 EUR

Florence & The Machine v Kinu ©iπka! Dæabest.

Res je! Britanski zvezdniki alternativnega popa bodo 26. maja končno nastopili čisto v tvoji bližini! Saj poznaš njihove hite You've Got The Love, Drumming Song in Kiss With a Fist, kajne? Še malo, pa lahko ob njihovi muziki zažuraš tudi v živo! Itak!

Florence & The Machine sestavljajo rdeËelasa pevka Florence Welch in njena spremljevalna bend maπina: Isabelle ”The Machine“ na klaviaturah, kitarist Robert Ackroyd, bobnar Chris Hayden in harfist Tom Monger. Ja, harfist. F&TM paË niso tipiËni pop-rock bend. Njihovo muziko je teæko popredalËkati. Je preprosto izjemna oz. bolje reËeno ”izvenmejna“. Predstavljaj si unikaten plesni mix-tape, sestavljen iz popa, rocka, soula. In vËasih tudi hip-hopa. Na nagradah BRIT 2010 so namreË aktualni single You've Got The Love izvedli v sodelovanju z reperjem Dizzee Rascalom. Vpiπi na YouTube ”You Got a Dirtee Love“ in vse ti bo jasno. Oziroma bolje: niË ti ne bo jasno. Kar je totalno kul! Glavni drive benda Florence Welch kljub 23-letom itak ni zgolj πe ena Lily Allen ali Lady GaGa. »eprav tudi ti dve vsaka na svoj naËin definirata sodoben pop, gre Florence s svojo nekoliko temaËnejπo, prodornejπo in odloËnejπo barvo glasu πe dlje.

Kot rada poudari, so njene pesmi ”zgodbe s posledicami in Ëudnimi moralnimi problematikami“. Njen (ljubezenski) lajf, prenesen v muziko, skratka. Vse to se na polno odraæa tudi na lani izdanem prvencu Lungs, ki je dabest in ki ga bomo v æivo skupaj peli v ©iπki. Itak!

Doæivi Gossip na polno!  Itak.

Opozarjamo: 25. junija se bodo ljubljanske Križanke totalno tresle! Pod udarnimi beati ameriškega post-punk rokerskega tria Gossip, namreč. Pevka Beth Ditto, kitarist Brace Paine in bobnarka Hannah Blilie bodo v živo predstavili album Music For Men in top komade iz prejšnjih albumov. Kaj so Gossip? Indie-rock, disco-rock ali dance-punk bend? Hm, teæka. NiË od tega in hkrati vse. Gossip so paË preprosto − Gossip. Vokal soula in gospela, podprt s funky punk zvoËno podlago, Ëe ti to kaj veË pove. S tem, samo za njih znaËilnim zvokom, so po zaËetkih v garaæi leta 2005 z albumom Standing In The Way Of Control prodrli v mainstream. Brez kontrole in s pravo mero uporniπke dræe! Single Standing In The Way Of Control iz istoimenskega albuma, je recimo nastal kot uporniπki odziv na odloËitev takratne Busheve administracije, da gejem ne prizna pravice do poroke. Na lani izdanem Music For Man so nadaljevali z liriËno moËnim in glasbeno sofisticiranim zvokom. In spet provocirali. Æe naslov je po besedah Beth ”feministiËna fora“. Fora? Ja, nevarna, drzna

in strastna. Nebrzdana. Ter prav zato noro nalezljiva. Itak! Skratka, kot so zapisali na priznanem glasbenem portalu Pitchfork, je v ”svetu obrtniπkih, ”auto-tunanih“ pop zvezd in neænih indie vokalov lepo videti pristno æensko rock zvezdo, ki je provokativna, moËna in seksi ter poje ”z jajci“. Govorili so seveda o pevki Beth. Ni Ëudno, da je dobila nagrado za ”najbolj kul rock persono“. Itak! Pri njej ni, da ni. Da boπ na tekoËem, kaj dogaja z Gossip, do koncerta v Kriæankah Ëekiraj njihov twitter profil in na YouTubu muvaj ob Standing In The Way Of Control, Heavy Cross, Love Long Distance in drugih hudih komadih. Na polno pa bomo skupaj muvali v Kriæankah!


Itak predkoncertne zabave odslej po vsej Sloveniji! Če je lani Itak Džafest s skupino The Killers napolnil ljubljanski hipodrom v Stožicah, letos Džafesti ne bodo omejeni le na Ljubljano. Za Itakovce v sodelovanju z Nokio pripravljamo dabest predkoncertne zabave v večjih mestih po vsej Sloveniji: Ljubljani, Mariboru, Celju in Portorožu! Da boπ do koncertov Florence and The Mashine in Gossip v top æurerski formi, treniraj na polno na Itak predkoncertnih zabavah. Ne le, da bo ena izmed teh zabav v tebi najbliæjem veËjem mestu, bo tudi totalno v stilu. V Ëisto svojem Itak stilu. Posebna zabava za skulirane alternativce, filmske frike ali hi-tech geeke? Itak.

Itak bo kmalu v tvoji bliæini! Zato pozorno čekiraj www.itak.si in bodi v nizkem štartu za žur!

Æur je lahko totalno tvoj! Itak. Kakšen je tvoj idealni party? Stiflerjev legendarni privatni žur iz Ameriške pite? Skuliran party s chill-out pozibavanjem in srkanjem koktajlov? Itak ti omogoča, da pripraviš čisto svoj party koncept in ga spraviš v življenje. Æeliπ postati top Itak ”partymaker“? Potem pripravi koncept svojega partyja in ga deli z nami na http://dzafest.itak.si/itakparty. Bodi ustvarjalen, inovativen, drugaËen. Poleg hude ideje moraπ poskrbeti za lokacijo, hrano in drinko. Vse koncepte bo ocenila Itak æirija in pred vsakim koncertom izbrala dva najboljπa. Za nagrado bosta dobila Nokio 5230 Touch in pomoË pri organizaciji Itak partyja. Itak bo prispeval DJ-ja, ozvoËenje, in vse ostalo, kar rabiπ za najboljπi party. Tebi pa potem preostane le πe rekrutacija svojih frendov in frendic prek Facebooka. Saj veπ, ni pravega partyja brez pravega folka. Itak.

Namig: kako naumiti najbolj kul koncept za Itak party?

Najprej izberi temo, ki ti je blizu. Filmi, muzika, igre, πport, karkoli. Potem premisli, kakπne zabavne ideje lahko izpeljeπ iz nje. Zvezdne steze party v pajkicah? VeËer grπkih bogov in boginj? »ajanka v stilu Burtonove Alice v Ëudeæni deæeli? Ne omejuj se. Kot je Einstein nekoË rekel: Ëe ideja sprva ni absurdna, potem ni nikakrπnega upanja zanjo.


Itak Flike za vse kreativne Itak frike! Itak vedno znova iščemo nove načine, da vam, Itakovcem, ponudimo še več zabave in vas hkrati pocrkljamo. Zato smo za vas pripravili kar svojo, popolnoma neodvisno valuto, imenovano Itak Flika. Vrednost Itak Flik ni odvisna od keπa, temveË le od tvoje kreativnosti. Flika nagrajuje tvojo druæabnost, iznajdljivost in gibljivost idej. Najbolj kul valuta!

Kako do Itak Flik? Najprej ustvari svoj Itak profil ali osveži starega na www.itak.si. Tako dobiš svojih prvih 10 Itak Flik. Ker cenimo kreativnost, te bomo nagradili tudi za sodelovanje na lanskih Itak aktivnostih (Itak karakter, Naredi svoj bend, Iskanje velikonočnih jajčk). Za ostale Flike pa se moraπ malo bolj potruditi. Dobiπ jih lahko na naslednje naËine: ++ Ko poveæeπ Itak profil s facebookovim (5 Flik) ++ Ko prviË sodelujeπ v kateremkoli Itak nateËaju (10 Flik) ++ »e se uvrstiπ med najboljπe v seπtevku Itak nateËajev doloËenega obdobja (100 Flik) ++ »e si superzmagovalec/ka v kateremkoli Itak nateËaju (300 Flik)

Z Itak Flikami do kul vstopnic in drugih cukrËkov! Ko zbereπ doloËeno πtevilo Flik, je tvoja brezplaËna vstopnica za naslednji Itak koncert. »e zbereš ekstra veliko Flik, pa lahko dobiπ Itak Bonboniero. Koliko Flik imaπ priπparanih, lahko kadarkoli preveriπ na svojem profilu in takoj, ko jih zbereπ dovolj, zahtevaπ brezplaËno vstopnico.

Facebook je postal tretja najveËja populacija na svetu! Facebook je spremenil svet. In itak ga uporabljaš na polno. Pa veš vse o njem? Preberi nekaj zanimivosti. ++ Trenutno ima FB veË kot 400 milijonov aktivnih uporabnikov. »e bi bil dræava, bi bil tako po populaciji tretja najveËja na svetu (takoj za Kitajsko in Indijo). ++ Facebookovci na dan naloæijo veË kot 60 milijonov status updejtov, na mesec veË kot 3 milijarde fotk in napovejo veË kot 3,5 milijonov eventov vsak mesec. ++ Facebookovec ima v povpreËju 130 frendov in

poπlje 8 proπenj za prijateljstvo na mesec. ++ PovpreËen facebookovec preæivi na FB skoraj eno uro na dan. ++ VeË kot 100 milijonov facebookovcev se poveæe na FB prek mobitela. ++ VeË kot 60 % facebookovcev je prek FB æe vohljalo za bivπo/bivπim. Khm. (uradna statistika facebook.com)


Itak predstavlja svoje aplikacije! Zažigam.itak Vneto nabiraπ æurersko kilometrino? Aplikacija Zaæigam.itak zaznava muvanje telefona, ko æuraπ, kar podæiga plamen na zaslonu in nagrajuje gibanje s toËkami. Bolj kot muvaπ, bolj zaæigaπ − itak! »e pa predolgo odlašaš ali pozabiπ na æur, toËke izgubljaπ. Aplikacija te potem opozori, da je res æe Ëas za nov æur.

Itakovci, ki imate Nokio 5230 ali Nokia 5800 XpressMusic, lahko odslej zažigate in še bolj odgovorno pijete z najnovejšima Itak aplikacijama.

PijemOdgovorno.itak Vsak kdaj spije pivo ali dve. Dokler se imaπ pod kontrolo, ni panike. PijemOdgovorno.itak ti pomaga slediti popitim drinkam in beleæi, koliko alkohola æe imaπ v krvi. Opozori te, ko je Ëas, da ustaviπ konje in se skuliraπ z vodo ali hrano. Ko pa se naæuraπ in greπ domov, te opozori, da pokliËeπ taksi.

Itak pa vedno kaj novega dogaja! Zato redno spremljaj dogaja.itak.si in www.itak.si.

Itak Cajtung št.1  
Itak Cajtung št.1  

Št. 1, maj 2010