Page 1

PROGRAM

XVII

0LÚG]\QDURGRZ\.RQJUHV 3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD.DUGLRORJLF]QHJR WK,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRIWKH3ROLVK&DUGLDF6RFLHW\

:URFïDZZU]HĂQLDU

Pobierz

PRELOQÈDSOLNDFMÚ =QDMG]LHV]MÈZ$SS6WRUH*RRJOH3OD\

Organizator:


PLAN SYTUACYJNY Hala Stulecia/Wrocławskie Centrum Kongresowe Centennial Hall/Wrocław Congress Center 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

Godziny otwarcia/Opening hours Środa/Wednesday 25.09.2013: Czwartek/Thursday 26.09.2013: Piątek/Friday 27.09.2013: Sobota/Saturday 28.09.2013:

18:00-20:00 07:00-20:00 06:30-18:00 08:00-15:00


XVII

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17th International Congress of the Polish Cardiac Society

Wrocław, 26-28 września 2013 r. Wrocław, September 26-28 2013


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, Witamy serdecznie na XVII już, Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznengo. Nasz doroczny Kongres jest najważniejszym spotkaniem podsumowującym dokonania w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii w ostatnim roku. Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu jest hasło: Niewydolność serca od prewencji do interwencji. Wbrew pozorom, tytuł ten obejmuje zagadnienia dotyczące całej kardiologii i kardiochirurgii. Zgodnie z definicją, niewydolność serca jest zespołem objawów; może być skutkiem zarówno ostrego zespołu wieńcowego, jak i stabilnej choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, różnego typu kardiomiopatii, wad wrodzonych serca, wad nabytych, zaburzeń rytmu serca, zatorowości płucnej, działań niepożądanych np leków stosowanych w chorobie nowotworowej. A więc temat obejmuje de facto całą kardiologię. Podtytuł: od prewencji do interwencji, oznacza, że będziemy mowili zarówo o prewencji jak i diagnostyce, a także leczeniu zachowawczym i interwencyjnym. Wybierając hasło przewodnie Kongresu chcemy zwrocić uwagę na fakt, że niewydolność serca jest nową epidemią XXI wieku. Po części jest to skutek naszych sukcesów: ratowania chorych najbardziej zagrożonych, ale także jest to efekt naturalnego postępu chorób układu sercowo-naczyniowego, jak również niestety efekt niewystarczająco przestrzeganych zasad prewencji, późno stawianych rozpoznań, nieprzestrzegania zasad leczenia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: na ile możemy ograniczyć tę epidemię? A także jak wydłużyć życie i poprawić komfort życia chorych z niewydolnością serca? Nowości, które będą przedstawiane zarówno w ramach sesji edukacyjnych jak i pro contra, focus czy prac oryginalnych, dotyczą zarówno ostrej niewydolności serca, jak i przewlekłej. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa, znajdzie w programie naukowym Kongresu, coś dla siebie. Kongres umożliwia wymianę myśli z ekspertami w dziedzinie kardiologii i nauk pokrewnych. Bardzo zachęcamy do udziału w sesjach międzynarodowych. Poza, tradycyjnymi już, sesjami, po raz pierwszy w programie znalazly się sesje umożliwiające przedyskutowanie z ekspertami, trudnych chorych. Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa, pezentowana po raz pierwszy, sesja z European Heart Journal. Kongres we Wrocławiu, to równiez gwarancja mile spędzonego czasu w przepięknym, gościnnym mieście, w gronie kolegów z całej Polski, a także gości z zagranicy. Życzymy owocnych obrad i miłego pobytu we Wrocławiu, Prof. dr hab. Janina Stępińska

Prof. dr hab. Dariusz Dudek

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Przewodniczący Komitetu Naukowego XVII Międzynarodowego Kongresu PTK

Prof. dr hab. Waldemar Banasiak Prof. dr hab. Piotr Ponikowski Dr hab. Ewa A. Jankowska, prof. nadzw. Dr Robert Zymliński Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVII Międzynarodowego Kongresu PTK


Dear colleagues, Ladies and Gentlemen, Welcome to the seventeenth International Congress of the Polish Cardiac Society. Our annual Congress is the most important meeting, summing up achievements in the area of cardiology and cardiac surgery over the last year. The leitmotif of this year’s Congress is: Heart failure– from prevention to intervention. Despite appearances, the title comprises issues concerning the entire scope of cardiology and cardiac surgery. According to the definition, heart failure is a set of symptoms; it may be a result of both an acute coronary syndrome and a stable coronary artery disease, hypertension, different types of cardiomyopathy, congenital heart defects, acquired defects, arrhythmias, pulmonary embolism, side effects, for example, of medications used in neoplastic disease. In fact it comprises the entire cardiology. The subtitle: from prevention to intervention, means that we will discuss both prevention and diagnostics, as well as conservative and interventional treatment. By selecting the leitmotif of the Congress, we would like to bring attention to the fact that heart failure is a new epidemic of the twenty first century. In part it is a consequence of our success: saving patients who are most vulnerable, but it is also an effect of a natural progression of cardiovascular diseases, as well as, unfortunately, an effect of insufficiently observed prevention principles, late diagnoses, failure to comply with treatment rules. We will try to answer the question: to what extent can we control that epidemic? And how to prolong life and improve the comfort of living among patients with heart failure? Novelties, which will be presented both during educational sessions and pro contra, focus or original works, concern both acute and chronic heart failure. We are convinced that all of you will find something interesting in the scientific programme of the Congress. The Congress enables exchanging ideas with experts in the area of cardiology and related disciplines. We encourage you to take part in international sessions. Apart from sessions which are already traditional, for the first time the programme comprises sessions enabling discussing difficult cases with experts. I hope you will become interested in the session from the European Heart Journal, presented for the first time. The Congress in Wroclaw is also a guarantee of good time spent in this beautiful and hospitable city, among colleagues from all over Poland and foreign guests. Have a fruitful session and enjoy you stay in Wroclaw, Prof. dr hab. Janina Stępińska

Prof. dr hab. Dariusz Dudek

President of the Polish Cardiac Society

Chairman of the Executive Scientific Committee of the Polish Cardiac Society

Prof. dr hab. Waldemar Banasiak Prof. dr hab. Piotr Ponikowski Dr hab. Ewa A. Jankowska, prof. nadzw. Dr Robert Zymliński Chairmen of the Organizing Committee of the XVII International Congress of the Polish Cardiac Society


PATRONAT HONOROWY HONORARY PATRONAGE Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Miasta Wrocławia

Prof. dr hab. med. Marek Ziętek Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Płk lek. med. Grzegorz Stoinski Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu


NIEWYDOLNOŚĆ

SERCA – OD PREWENCJI DO INTERWENCJI


KOMITET ORGANIZACYJNY XVII MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ORGANIZING COMMITTEE OF THE 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE POLISH CARDIAC SOCIETY

Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Co-Chairs of the Organizing Committee

Waldemar Banasiak Piotr Ponikowski Ewa Jankowska Robert Zymliński

Adres Komitetu Organizacyjnego Address of The Organizing Committee Ośrodek Chorób Serca 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław tel./fax: +48 (71)7660 250 www.ptkardio2013.pl

6


UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA / INAUGURATION

XVII

Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17th International Congress of the Polish Cardiac Society

Wrocław, 26-28 września 2013 r. Wrocław, September 26-28 2013

Oficjalna inauguracja Kongresu odbędzie się na terenie Wrocławskiego Centrum Kongresowego (WCK) oraz Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. Congress inauguration will take place in the Wrocław Congress Center (WCK) and the Centennial Hall at 1 Wystawowa street in Wrocław.

Czwartek, 26 września 2013 r. Thursday, September 26, 2013

18:00

Uroczysta inauguracja Kongresu – sala „Wrocław” WCK Congress inauguration – „Wrocław” Hall at WCK

20:20

Pokaz Fontanny Wrocławskiej Presentation of the Wrocław Fountain

20:40-1:00 Spotkanie „Get together” – płyta główna Hali Stulecia „Get together” – main arena of the Centennial Hall Wstęp tylko dla osób posiadających identyfikatory kongresowe Admission only for holders of congress identification cards Wstęp do Hali Stulecia będzie możliwy od godz. 20:40 Admission to the Centannial Hall from 8.40 p.m.

7


INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION Termin obrad/Congress dates

26/27/28.09.2013

Miejsce obrad/Congress Venue Hala Stulecia/Wrocławskie Centrum Kongresowe Centennial Hall/Wrocław Congress Center 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

Sekretariat Kongresu, Recepcja, Rejestracja Secretariat of the Congress, Reception Desk, Registration Adres/Address Namiot recepcyjny przed Halą Stulecia Tent hall in front of the Centennial Hall 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

Godziny otwarcia/Opening hours Środa/Wednesday 25.09.2013 Czwartek/Thursday 26.09.2013 Piątek/Friday 27.09.2013 Sobota/Saturday 28.09.2013

18:00-20:00 07:00-20:00 06:30-18:00 08:00-15:00

W tym miejscu odbywać się będzie: The Secretariat of the Congress will be reponsible for: • rejestracja/registration • odbiór materiałów/providing Congress materials • wystawianie faktur VAT/issuing VAT invoices

8


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Opłata rejestracyjna/Registration fee: Członkowie PTK do 31.03.2013 Członkowie PTK do 30.06.2013 Członkowie PTK od 01.07.2013 Pozostali uczestnicy do 31.03.2013 Pozostali uczestnicy do 30.06.2013 Pozostali uczestnicy od 01.07.2013 Rejestracja na miejscu Rejestracja jednodniowa 26.09.2013 Rejestracja jednodniowa 27.09.2013 Rejestracja jednodniowa 28.09.2013 Zwolniony z opłat: wykładowca, emeryt, rencista, student, stażysta w rok po studiach, pielęgniarka, technik medyczny, członek honorowy PTK Osoba towarzysząca

350,00 zł 380,00 zł 410,00 zł 410,00 zł 450,00 zł 490,00 zł 550,00 zł 205,00 zł 205,00 zł 205,00 zł

0,00 zł 175,00 zł

Opłata uczestnictwa (poza rejestracją jednodniową i osób towarzyszących) obejmuje koszt prenumeraty Kardiologii Polskiej w 2014 r. IDENTYFIKATORY BADGES Zarząd Główny PTK – VIP/ National Board of the PCS – VIP Wykładowcy/Lecturers Goście/Guests Uczestnicy/Participants Wystawca/Exhibitor Osoby towarzyszące/Accompanying persons Media/Press

9


Promocja/Promotion Obsługa/Staff Oranizator/Organizer

Wstęp na sale obrad i wystawę będzie możliwy tylko dla osób posiadających identyfikatory Entry to the Congress and Exhibition area will be possible for ID badge holders only SESJE NAUKOWE EDUCATIONAL SESSIONS Sesje naukowe: dydaktyczne, prac oryginalnych, satelitarne. Hala Stulecia/Wrocławskie Centrum Kongresowe Centennial Hall/Wrocław Congress Center Sesje plakatowe: Hala Stulecia Sesje plakatowe odbywać się będą w dniu 27.09.2013 r. w formie plakatów moderowanych. Poster sessions: Centennial Hall Poster sessions will take place on 27.09.2013 form – moderated posters. Wystawa firm: Hala Stulecia Czwartek: 26.09.2013, 09:00-15:00 Piątek: 27.09.2013, 09:00-18:00 Sobota: 28.09.2013, 09:00-12:30 Companies’ exhibition: Centennial Hall Thursday 26.09.2013, 09:00-15:00 Friday 27.09.2013, 09:00-18:00 Saturday 28.09.2013, 09:00-12:30

10


UWAGA NOTE Walne Zebranie Członków PTK – Wrocławskie Centrum Kongresowe (WCK), Sala Wrocław, czwartek, 26.09.2013 r., godz. 16:00. General Assembly of Members of the PCS, Wrocław Congress Center, Hall Wrocław, Thursday, 26.09.2013, 16:00. Ceremonia Uroczystego Otwarcia Kongresu: Hala Stulecia – Wrocławskie Centrum Kongresowe (WCK), czwartek, 26.09.2013 r. godz. 18:00. Congress Opening Ceremony: Centennial Hall – Wrocław Congress Center, Thursday, 26.09.2013, 18:00. Zakończenie obrad Kongresu: sobota, 28 września, godz. 12:30. Congress closing: Saturday, 28.09.2013, 12:30. REGULAMIN OBRAD Prezentacje prac oryginalnych – prezentacje ustne 1. Czas przeznaczony na przedstawienie pracy – 10 minut + 5 minut dyskusji. 2. Prezentacja powinna być przygotowana na nośniku (pendrive lub płyta CD) w Power Point Microsoft Office. Filmy powinny być zapisane w formacie *.avi lub *.mpg (odtwarzane w Windows Media Player) i mieć bezpośrednią ścieżkę (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji). Jeżeli filmy były kompresowane przez divx lub xvid i posiadają kodeki, to kodeki te powinny znaleźć się w folderze z prezentację. Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp. 3. Prezentacje opisane tytułem, imieniem i nazwiskiem autora i numerem kolejnym prezentacji należy dostarczyć do punktu przyjmowania prezentacji co najmniej 30 minut przed sesją, w której mają być prezentowane. 4. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu przeznaczonego na prezentację.

11


Sesje plakatowe 1. Sesje plakatowe będą się odbywały w piątek 27.09.2013 r. – sala sesji plakatowych. Wymiary plakatu: szerokość 100 cm, wysokość 150 cm. 2. Plakat musi zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów), tytuł pracy, nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi oraz potencjalny konflikt interesów związany z prezentowaną treścią. Plakaty przydzielone do danej sesji należy umieścić w oznaczonym numerem pracy miejscu o godzinie 10:00. 3. Prace w sesjach plakatów moderowanych będą prezentowane w piątek 27.09.2013 r. w godz. 12:45-14:15 – sala sesji plakatowych. 4. Plakaty pozostawione po oznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę Kongresu.

CONGRESS REGULATIONS Oral presentations 1. Time for oral presentation is limited to 10 min and additional 5 min for the discussion. 2. The presentation should be prepared on pendrive or CD-ROM – Microsoft Office PowerPoint. 3. Please provide the presentation with the description encompassing title, authors first and last name and the presentations number, to the Preparation Room at least 30 minutes before the session in which it is to be presented. 4. All presenters are kindly requested to keep the time. Poster presentations 1. Poster sessions will take place on 27.09.2013. 2. Poster dimensions: width 100 cm, height 150 cm. 3. Poster should contain the name of author (authors), title and the name of centre (centres) the author (authors) is originated from. 4. Please place posters on the marked board at the time given in the program. 5. Please be present by your posters at the time given in the program. 6. The posters not removed at the given time will be removed by the Congress staff.

12


Wejście na teren Kongresu tylko za okazaniem identyfikatora NO BADGE – NO ENTRY

Na terenie obrad obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu SMOKING IS PROHIBITED IN CONGRESS AREA

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych w salach obrad CELLULAR PHONES SHOULD BE SWITCHED OFF DURING ALL SESSIONS

13


SPONSORZY Główny sponsor

Sponsorzy

Sponsor merytoryczny

Organizator

14


PATRONI MEDIALNI

Dla Kardiologa.pl

kardiolog

KARDIOLOGIA POLSKA

mediPORTALS.pl

16


FIRMY UCZESTNICZĄCE W WYSTAWIE TOWARZYSZĄCEJ KONGRESOWI Abbott Laboratories

Elamed

Medtronic

Actavis

Emtel

MedTUBE

Adamed

Euromed Medical Solution

Medycyna Praktyczna

Apotex

Eurosystem

MERCK

Aspel

Fakty Medyczne

Miro

Astra Zeneca

Farma-Projekt

Novartis

Bard Poland

Farum

Orion Pharma

Bayer

GE Healthcare

Oxford

Berlin-Chemie/Menarini

Gedeon Richter

Polfarmex

Biofarm

GlaxoSmithKline

Polpharma

Biomerieux

Health Solutions Trading

Resmed

Boehringer Ingelheim

INDYGO Zahir Media

Sandoz

Bristol Myers Squibb/Pfizer

ITAM

Sanitas

BROG Marketing

Kosmed

Sanofi Pasteur

BTL Polska

Krka

Schiller

Celon Pharma

Lilly

Servier

Comarch

M4 Medical

Toshiba

Connectmedica

Margot Medical

Trimed

Cornetis

MB Media

Via Medica

Correvio

MDS Cardio

Warsaw Voice

Diagnosis

Medea

Zentiva

Domowe Sanatorium

Medicine Today Poland

18


PIĄTEK/FRIDAY

27 września, przed południem September 27, morning

PIĄTEK/FRIDAY

26 września, po południu September 26, afternoon

27 września, po południu September 27, afternoon

SOBOTA/SATURDAY

CZWARTEK/THURSDAY CZWARTEK/THURSDAY

26 września, przed południem September 26, morning

28 września, przed południem September 28, morning

20


TYPY SESJI SESSION CATEGORIES

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja sekcji

Working group session

Sesja satelitarna Satellite session

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne Orginal papers session – moderated oral session

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane Orginal papers session – moderated posters

21


CZWARTEK / THURSDAY SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Walne Zgromadzenie Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK 28

08:00 - 09:00 09:00 -10:30

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja sekcji Niewydolności Serca PTK Session of the PCS Working Group on Heart Failure

Sesja sekcji Rytmu Serca PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Arrhythmia

Sesja sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK Session of the PCS Working Group on Acute Cardiac Care and Resuscitation

Sesja sekcji Krążenia Płucnego PTK Session of the PCS Working Group on Pulmonary Circulation

Sesja sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK Session of the PCS Working Group on Adults and Adolescents with Congenital Heart Diseases

Kontrowersje w leczeniu niewydolności serca Controversies in heart failure management

Komorowe zaburzenia rytmu 2013 Ventricular arrhythmias 2013

Wyzwania Intensywnej Terapii Kardiologicznej w przypadkach klinicznych Challenges of acute cardiac care in clinical cases

Kardiolog na konsultacji: Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Cardiologist consulted: Prophylaxis of venous thromboembolic disease

Między Poznaniem 2012 a Wrocławiem 2013. Przypadki kliniczne dorosłych z wrodzoną wadą serca Between Poznań 2012 and Wrocław 2013. Clinical cases of adults with congenital heart disease

30

29

31

32

33

11:00-12:30

Przerwa / Break 10:30 -11:00 Sesja sekcji Echokardiografii PTK Session of the PCS Working Group on Echocardiography

Sesja sekcji Kardiochirurgii PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Surgery

Sesja sekcji Kardiologii Sportowej PTK Session of the PCS Working Group on Sports Cardiology

Sesja sekcji Klubu 30 PTK Session of the PCS “Club 30” Working Group

Sesja sekcji „Choroby Serca u Kobiet“ PTK Session of the PCS Working Group of Women Heart Diseases

Echokardiografia w nagłych stanach kardiologicznych Echocardiography in acute cardiac conditions

Kardiomiopatia przerostowa w roku 2013 – jak rozpoznawać, kiedy i w jaki sposób leczyć? Hypertrophic cardiomyopathy in 2013: How should it be diagnosed, when and how should it be treated?

Kardiologia sportowa – od juniora do seniora Sports cardiology: From junior to senior

„Kwiat mego sekretu”, czyli wyzwania diagnostyki pacjentów z niewydolnością serca „The Flower of My Secret”: challenges in the diagnosis of patients with heart failure

Problemy kardiologiczne kobiet po 65 roku życia w praktyce lekarza POZ Cardiological problems in women over 65 years of age in the primary care physician’s practice

41

42

43

Przerwa / Break 12:30 -14:30

24

45

46


26 września, przed południem / September 26, morning SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK Session of the PCS Working Group on Nuclear Cardiology

Sesja sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK Session of the PCS Working Group on Epidemiology and Prevention

Sesja sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK Session of the PCS Working Group on Valvular Heart Disease

Sesja sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy

Sesja sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology

Przyszłość tomograficznych badań obrazowych w chorobie wieńcowej Future of tomographic imaging in coronary artery disease

Czy wszyscy Polacy mają jednakowe szanse na długie życie w zdrowiu? Are odds for a long and healthy life equal for all?

Wytyczne ESC/PTK Kliniczne problemy stenozy aortalnej w kontekście nowych wytycznych wad zastawkowych 2012 Clinical problems in aortic stenosis in the context of new 2012 guidelines on valvular heart disease

Wytyczne ESC/PTK Konsensusy, deklaracje, stanowiska ekspertów w ostatnich latach – co warto wiedzieć? Consensuses, declarations, position papers in the recent years: What is worth knowing?

Szlagiery EuroPrevent 2013 Best of EuroPrevent 2013

34

35

37

38

40

Przerwa / Break 10:30 -11:00 Sesja sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK Session of the PCS Working Group on Pediatric Cardiology

Sesja sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography

Sesja sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Sssion of the PCS Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine

Sesja Asocjacji Interwencji SercowoNaczyniowych PTK Session of the PCS Association of Cardiovascular Interventions

Sesja sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK Session of the PCS Working Group on Nursing and Medical Technique

Schyłkowa niewydolność serca u dzieci i młodych dorosłych – postępowanie diagnostycznoterapeutyczne End-stage heart failure in children and young adults: A diagnostic and therapeutic approach

Przydatność kliniczna nieinwazyjnych metod obrazowania. Przydatność nowoczesnych metod obrazowych w identyfikacji pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego Clinical usefulness of noninvasive imaging techniques. Usefulness of modern imaging techniques for identification of patients with high cardiovascular risk 48

Kogo kwalifikować do stymulacji resynchronizującej? Sesja wspólna PTK/ ISHNE Who should be qualified for cardiac resynchronization therapy? Joint session of PCS/ISHNE

Nowe horyzonty w kardiologii interwencyjnej New horizons in interventional cardiology

Modele opieki nad chorym z niewydolnością serca Models of care for heart failure patients

47

49 Przerwa / Break 12:30 -14:30

25

50

51


14:30-16:00

12:45 -14:15

CZWARTEK / THURSDAY SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja satelitarna lunchowa firmy Boehringer-Ingelheim Satellite lunch session organized by Boehringer-Ingelheim

Sesja satelitarna lunchowa firmy Astra-Zeneca Satellite lunch session organized by Astra-Zeneca

Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original papers nominated for the Award of the PCS Congress Scientific Committee

Sesja sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK Session of the PCS Working Group on Experimental Cardiology

Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original papers nominated for the Award of the PCS Congress Scientific Committee

Wytyczne ESC/PTK Zapobieganie udarom niedokrwiennym u chorych z migotaniem przedsionków – dabigatran już 3 lata doświadczenia. Eksperci podzielą się wiedzą niezbędną w codziennej praktyce klinicznej Prevention of ischemic stroke in patients with atrial fibrillation – it’s been three years of experience with dabigatran now. Experts will share knowledge necessary in everyday clinical practice 52

Ryzyko niedokrwienia a ryzyko krwawienia jako czynniki wyboru leczenia przeciwpłytkowego w OZW Ischemic risk versus bleeding risk as antiplatelet therapy choice factors in acute coronary syndromes

Nauki kliniczne Clinical sciences

Czy można wyhodować nowe serce? Is it possible to grow a new heart?

Nauki podstawowe Basic sciences

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja satelitarna firmy Bayer Satellite session organized by Bayer

Kardiogrupa Heart team

Sesja satelitarna firmy Resmed (45 min) Satellite session organized by Resmed (45 min.)

Sesja dydaktyczna Educational session

Ciasne zwężenie zastawki aortalnej – różne formy Tight aortic stenosis: Various forms

Nowe doustne antykoagulanty – quo vadis? New oral anticoagulants: Quo Vadis?

Odległe wyniki rewaskularyzacji – różne punkty widzenia Remote results of revascularization: Various points of view

Wpływ bezdechu sennego na choroby serca i naczyń Influence of sleep apnea on cardiovascular diseases

Ocena ryzyka arytmii komorowych u pacjentów z ICD Risk assessment of ventricular arrhythmias in patients with ICD

20:40 - 01:00 18:00-20:00

16:00-17:30

69

54

70

58

56

71

72

59

73

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego General Assembly of the Members of the Polish Cardiac Society 80 Uroczysta Inauguracja Kongresu Formal Congress Inauguration 81 Spotkanie towarzyskie dla wszystkich uczestników Kongresu (Płyta Główna) / Get Together Party for All Participant (Main Hall) 82


26 września, po południu / September 26, afternoon SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original papers nominated for the Award of the PCS Congress Scientific Committee

Sesja satelitarna lunchowa firmy KRKA Satellite lunch session organized by KRKA

Prace studenckie Students’ papers

Serce i rozum – jak optymalnie leczyć pacjentów z chorobami sercowo--naczyniowymi na przełomie 2013/2014 roku Heart and brain: How to optimally treat patients with cardiovascular diseases in late 2013 and early 2014

Sesja satelitarna firmy Sandoz Satellite session organized by Sandoz

Wytyczne ESC/PTK Czy akcja serca ma znaczenie dla ryzyka sercowo-naczyniowego? Długotrwałe monitorowanie EKG w codziennej praktyce – nowe wytyczne Is heart rate an important factor from the perspective of cardiovascular risk? Long-term ECG monitoring in everyday practice: New 74 guidelines 75

Interwencje w wadach zastawkowych serca Interventions in valvular heart disease

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne Original papers session – moderated oral session

Walne Zgromadzenie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK General Assembly of the PCS Association of Cardiovascular Interventions

Prace studenckie nagrodzone podczas Ogólnopolskich Konferencji Studenckich Students’ papers awarded at National Students’ Conferences

63

61 Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

65

66

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne Original papers session – moderated oral session

Niewydolność serca – rzadsze przyczyny Heart failure: Less frequent causes

Echokardiografia u pacjenta z PM/ ICD/CRT. Perforacja serca – coraz częściej rozpoznawane znalezisko Echocardiography in a patient with PM/ ICD/CRT. Cardiac perforation: A more and more frequent finding

Niewydolność serca Heart failure

76

77

78

Spotkanie towarzyskie dla wszystkich uczestników Kongresu (Płyta Główna) / Get Together Party for All Participant (Main Hall) 82


CZWARTEK/THURSDAY

08:00 - 09:00

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Walne Zgromadzenie Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK The General Meeting of the Intensive Cardiac Care and Resuscitation Section of the Polish Cardiac Society I termin g. 8:00 1st round at 8:00 II termin g. 8:10 2nd round at 8:10 1.

Sprawozdanie Przewodniczącego Sekcji Section Chairman’s report

2.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Section Audit Committee’s report

3.

Wybory członków nowego Zarządu Sekcji na lata 2013-2015 oraz Przewodniczącego Elekta Sekcji na lata 2015-2017 Voting (appointment of the new Section Board) for the years 2013-2015 and the Section Chairman-elect

28


09:00 -10:30

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Niewydolności Serca PTK Session of the PCS Working Group on Heart Failure

KONTROWERSJE W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI SERCA CONTROVERSIES IN HEART FAILURE MANAGEMENT Przewodniczący / Chairpersons:

R. Szełemej (Wałbrzych), J. Nessler (Kraków)

1.

Hiponatremia. Solić czy nie solić – oto jest pytanie? Hyponatremia. To salt or not to salt, that is the question

W 001

Z. Gaciong (Warszawa)

2.

Ciężkie przekrwienie bierne: ultrafiltracja? diuretyki? czy coś jeszcze? Severe passive hyperemia: ultrafiltration? diuretics? anything more?

W 002

P. Rozentryt (Zabrze)

3.

Leczenie przeciwkrzepliwe u chorego z rytmem zatokowym – komu i kiedy? Anticoagulant therapy in a sinus rhythm patient – for which patients and when?

W 003

P. Ponikowski (Wrocław)

4.

Niedomykalność mitralna z niską frakcją wyrzutową lewej komory – operować czy nie? Mitral regurgitation with low left ventricular ejection fraction – to operate or not?

W 004

P. Hoffman (Warszawa)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 29


09:00 -10:30

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji Rytmu Serca PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Arrhythmia

KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU 2013 VENTRICULAR ARRHYTHMIAS 2013 Przewodniczący / Chairpersons:

J. Kaźmierczak (Szczecin), P. Mitkowski (Poznań)

1.

Podstawy elektrofizjologii komorowych zaburzeń rytmu serca Basic electrophysiology of ventricular arrhythmias

W 005

O. Kowalski (Zabrze)

2.

Leczenie farmakologiczne komorowych zaburzeń rytmu serca Pharmacological treatment of ventricular arrhythmias

W 006

M. Grabowski (Warszawa)

3.

Od PainFree do MADIT-RIT – terapie adekwatne, nieadekwatne, potrzebne, niepotrzebne From PainFree to MADIT-RIT: Therapies adequate, inadequate, needed and unneeded

W 007

M. Sterliński (Warszawa)

4.

Ablacja w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca Ablation treatment of ventricular arrhythmias Ł. Szumowski (Warszawa)

10:30-11:00 Przerwa / Break 30

W 008


09:00 -10:30

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK Session of the PCS Working Group on Acute Cardiac Care and Resuscitation

WYZWANIA INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ W PRZYPADKACH KLINICZNYCH CHALLENGES OF ACUTE CARDIAC CARE IN CLINICAL CASES Przewodniczący / Chairpersons:

M. Banaszewski (Warszawa), B. Średniawa (Zabrze)

1.

Wstrząs kardiogenny u młodej osoby ze świeżym zawałem serca Cardiogenic shock in a young patient with acute myocardial infarction

W 009

A. Zeliaś (Kraków)

2.

Zawał serca u chorego w wieku podeszłym z istotnym zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej Myocardial infarction in an elderly patient with significant stenosis of the left main coronary artery

W 010

K. Kaaz (Wrocław)

3.

Ostra niewydolność serca u osoby w wieku podeszłym z krytyczną stenozą aortalną Acute heart failure in an elderly patient with critical aortic stenosis

W 011

E. Kremis (Warszawa)

4.

Chory z licznymi nieadekwatnymi interwencjami kardiowertera-defibrylatora Patient with multiple inadequate cardioverter-defibrillator discharges

W 012

M. Mazurek (Zabrze)

5.

Podsumowanie sesji Session summary M. Banaszewski (Warszawa), B. Średniawa (Zabrze)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 31


09:00 -10:30

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji Krążenia Płucnego PTK Session of the PCS Working Group on Pulmonary Circulation

KARDIOLOG NA KONSULTACJI: PROFILAKTYKA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ CARDIOLOGIST CONSULTED: PROPHYLAXIS OF VENOUS THROMBOEMBOLIC DISEASE Przewodniczący / Chairpersons:

T. Pasierski (Warszawa), P. Pruszczyk (Warszawa)

Wybory Zarządu Sekcji Elections to the Working Group Board 1.

Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów internistycznych Antithrombotic prophylaxis in internal medicine patients

W 013

T. Mularek (Poznań)

2.

Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chirurgii ogólnej Antithrombotic prophylaxis in general surgery

W 014

J. Lewczuk (Wrocław)

3.

Profilaktyka przeciwzakrzepowa w ortopedii Antithrombotic prophylaxis in orthopedics

W 015

P. Kuca (Warszawa)

4.

Profilaktyka przeciwzakrzepowa w ginekologii i położnictwie Antithrombotic prophylaxis in gynecology and obstetrics P. Pruszczyk (Warszawa)

10:30-11:00 Przerwa / Break 32

W 016


09:00 -10:30

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK Session of the PCS Working Group on Adults and Adolescents with Congenital Heart Diseases

MIĘDZY POZNANIEM 2012 A WROCŁAWIEM 2013. PRZYPADKI KLINICZNE DOROSŁYCH Z WRODZONĄ WADĄ SERCA BETWEEN POZNAŃ 2012 AND WROCŁAW 2013. CLINICAL CASES OF ADULTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE Wybory Zarządu Sekcji Elections to the Working Group Board 1.

Przypadek: Chory po operacji serca jednokomorowego z częstoskurczami nadkomorowymi Clinical case: Patient after surgery for single ventricle heart with supraventricular tachycardia

W 017

L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

2.

Przypadek: Dorosły po operacji serca jednokomorowego z sinicą Clinical case: Adult patient after surgery for single ventricle heart with cyanosis

W 018

J. Rybicka (Warszawa)

3.

Przypadek: Anastomoza wieńcowo-płucna u pacjentki w szóstej dekadzie życia Clinical case: Coronary-pulmonary anastomosis in a female patient in her sixties

W 019

O. Trojnarska (Poznań)

4.

Dyskusja Discussion

Ogłoszenie wyników wyborów Election results announcement 10:30 -11:00 Przerwa / Break 33


09:00 -10:30

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK Session of the PCS Working Group on Nuclear Cardiology

PRZYSZŁOŚĆ TOMOGRAFICZNYCH BADAŃ OBRAZOWYCH W CHOROBIE WIEŃCOWEJ FUTURE OF TOMOGRAPHIC IMAGING IN CORONARY ARTERY DISEASE Przewodniczący / Chairpersons:

M. Dziuk (Warszawa), M. Kostkiewicz (Kraków)

1.

W przyszłości tomograficzne badania obrazowe będą wykonywane za pomocą SPECT i PET The future of tomographic imaging: SPECT and PET

W 020

M. Kostkiewicz (Kraków)

2.

W przyszłości tomograficzne badania obrazowe będą wykonywane za pomocą tomografii komputerowej The future of tomographic imaging: Computed tomography

W 021

C. Kępka (Warszawa)

3.

W przyszłości tomograficzne badania obrazowe będą wykonywane za pomocą rezonansu magnetycznego The future of tomographic imaging: Magnetic resonance

W 022

J. Miśko (Warszawa)

4.

Zwapnienia, nieuwapnione blaszki miażdżycowe, mostki oraz zwężenia tętnic wieńcowych – co z tego wynika? Calcifications, noncalcified atherosclerotic plaques, bridges and coronary artery stenoses: What are the implications? M. Dziuk (Warszawa)

10:30-11:00 Przerwa / Break 34

W 023


09:00 -10:30

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK Session of the PCS Working Group on Epidemiology and Prevention

CZY WSZYSCY POLACY MAJĄ JEDNAKOWE SZANSE NA DŁUGIE ŻYCIE W ZDROWIU? ARE ODDS FOR A LONG AND HEALTHY LIFE EQUAL FOR ALL? Przewodniczący / Chairpersons:

K. Kawecka-Jaszcz (Kraków), A. Serafin (Warszawa)

1.

Przełomowe badania w epidemiologii chorób serca i naczyń. Wykład poświęcony pamięci prof. dr hab. med. Grażyny Brody (1946-2013), przewodniczącej Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK Breakthrough research in epidemiology of cardiovascular diseases. A lecture dedicated to the memory of prof. dr hab. med. Grażyna Broda (1946-2013), the chair of the Prevention and Epidemiology Section at the Polish Cardiac Society

W 024

W. Drygas (Warszawa), T. Zdrojewski (Gdańsk), A. Pająk (Kraków)

2.

Społeczne determinanty zdrowia – ich znaczenie w populacji polskiej Social health determinants – their importance in the Polish population

W 025

T. Zdrojewski (Gdańsk)

3.

Wpływ wieku i płci na kontrolę czynników ryzyka u osób z ChUK Influence of age and sex on risk factor control in patients with cardiovascular disease

W 026

P. Jankowski (Kraków)

4.

Jak wyrównać szanse na długie życie w zdrowiu? How to even the odds for a long and healthy life?

W 027

A. Pająk (Kraków)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 35


09:00 -10:30

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session 5.

Dyskusja – Czy wszyscy Polacy mają jednakowe szanse na długie życie w zdrowiu? Discussion – Do all Poles have equal chances for long life in good health? Moderator / Moderator: A. Pająk (Kraków)

Uczestnicy / Participants:

G. Kopeć (Kraków), P. Podolec (Kraków), A. Rynkiewicz (Gdańsk), Z. Słońska (Warszawa)

10:30-11:00 Przerwa / Break 36

W 028


09:00 -10:30

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK Session of the PCS Working Group on Valvular Heart Disease

Wytyczne ESC/PTK

KLINICZNE PROBLEMY STENOZY AORTALNEJ W KONTEKŚCIE NOWYCH WYTYCZNYCH WAD ZASTAWKOWYCH 2012 CLINICAL PROBLEMS IN AORTIC STENOSIS IN THE CONTEXT OF NEW 2012 GUIDELINES ON VALVULAR HEART DISEASE Przewodniczący / Chairpersons:

T. Kukulski (Zabrze), J. Stępińska (Warszawa)

1.

Pacjentka ze stenozą aortalną i ciążą Pregnant patient with aortic stenosis

W 029

O. Trojnarska (Poznań)

2.

Pacjent ze stenozą aortalną i chorobą tętnic wieńcowych Patient with aortic stenosis and coronary artery disease

W 030

K. Wilczek (Zabrze)

3.

Pacjent ze stenozą aortalną i dysfunkcją lewej komory Patient with aortic stenosis and left ventricular dysfunction

W 031

A. Gackowski (Kraków)

4.

Pacjent ze stenozą aortalną i niedomykalnością mitralną Patient with aortic stenosis and mitral regurgitation

W 032

Z. Gąsior (Katowice)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 37

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session


09:00 -10:30

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session

Wytyczne ESC/PTK

Sesja sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy

KONSENSUSY, DEKLARACJE, STANOWISKA EKSPERTÓW W OSTATNICH LATACH – CO WARTO WIEDZIEĆ? CONSENSUSES, DECLARATIONS, POSITION PAPERS IN THE RECENT YEARS: WHAT IS WORTH KNOWING? Przewodniczący / Chairpersons:

R. Dąbrowski (Warszawa), M. Barylski (Łódź)

1.

Deklaracja Sopocka – pierwsza inicjatywa SFSN PTK The Sopot Declaration: The first initiative of the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy

W 033

K. J. Filipiak (Warszawa)

2.

Stanowisko ekspertów dotyczące częstości akcji serca – ważny dokument SFSN PTK z 2012 roku Position paper on heart rate: An important document of the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy in 2012

W 034

J. D. Kasprzak (Łódź)

3.

Stanowisko w sprawie heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej – dokument poparty przez SFSN PTK Position paper on heterozygous familial hypercholesterolemia: A document supported by the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy

W 035

B. Cybulska (Warszawa)

4.

Konsensus ekspertów dotyczący hipotensyjnych preparatów złożonych – nowa inicjatywa SFSN PTK Expert consensus on combined hypotensive drugs: A new initiative of the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

10:30-11:00 Przerwa / Break 38

W 036


SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

09:00 -10:30

5.

Czy konsensusy, stanowiska, deklaracje Sekcji PTK są potrzebne w dobie wytycznych ESC? – podsumowanie Are consensuses, position papers and declarations of the PCS Working Groups needed in times of the ESC Guidelines: Summary

W 037

A. Mamcarz (Warszawa)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 39

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session


09:00 -10:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology

SZLAGIERY EUROPREVENT 2013 BEST OF EUROPREVENT 2013 Przewodniczący / Chairpersons:

R. Piotrowicz (Warszawa), D. Szalewska (Gdańsk)

1.

Nowe kierunki w leczeniu i rehabilitacji chorych z niewydolnością serca New directions in management and rehabilitation of heart failure patients

W 038

E. Piotrowicz (Warszawa)

2.

Dieta śródziemnomorska w dobie kryzysu ekonomicznego Mediterranean diet in times of economic recession

W 039

J. Wolszakiewicz (Warszawa)

3.

IMPACT 2020 – co nas czeka w Europie IMPACT 2020 – what lies ahead of us in Europe T. Zdrojewski (Gdańsk)

10:30-11:00 Przerwa / Break 40

W 040


11:00 -12:30

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Echokardiografii PTK Session of the PCS Working Group on Echocardiography

ECHOKARDIOGRAFIA W NAGŁYCH STANACH KARDIOLOGICZNYCH ECHOCARDIOGRAPHY IN ACUTE CARDIAC CONDITIONS Przewodniczący / Chairpersons:

E. Płońska-Gościniak (Szczecin), Z. Gąsior (Katowice), A. Szyszka (Poznań)

Nagłe stany kardiologiczne Acute cardiac conditions 1.

Powikłania zawału serca Complications of myocardial infarction

W 041

O. Trojnarska (Poznań)

2.

Rozwarstwienie aorty Aortic dissection

W 042

Z. Gąsior (Katowice)

3.

Zatorowość płucna Pulmonary embolism

W 043

A. Tomaszewski (Lublin)

4.

Dysfunkcja sztucznej zastawki Prosthetic valve malfunction

W 044

M. Kowalski (Warszawa)

5.

Pacjent po zatrzymaniu krążenia Patient after cardiac arrest

W 045

P. Lipiec (Łódź)

6.

Wyniki programu ONCO-ECHO Results of the ONCO-ECHO program

W 046

E. Płońska-Gościniak (Szczecin)

12:30-14:30 Przerwa / Break 41


11:00 -12:30

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji Kardiochirurgii PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Surgery

KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA W ROKU 2013 – JAK ROZPOZNAWAĆ, KIEDY I W JAKI SPOSÓB LECZYĆ? HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY IN 2013: HOW SHOULD IT BE DIAGNOSED, WHEN AND HOW SHOULD IT BE TREATED? Przewodniczący / Chairpersons:

P. Hoffman (Warszawa), M. Zembala (Zabrze)

1.

Przypadek: KMP przerostowa z zawężeniem drogi odpływu: możliwości leczenia elektroterapią Clinical case: Hypertrophic cardiomyopathy with outflow obstruction: electrotherapy options

W 047

A. Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk)

2.

Przypadek: Niedomykalność mitralna w KMP przerostowej: kiedy i jak korygować? Clinical case: Mitral regurgitation in hypertrophic cardiomyopathy: When and how should it be corrected?

W 048

T. Kukulski (Zabrze)

3.

Przypadek: Kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi – kiedy i dlaczego należy wybrać leczenie kardiochirurgiczne jako najbardziej skuteczne Clinical case: Hypertrophic cardiomyopathy with outflow obstruction – when and why should cardiac surgery be chosen as the most effective therapy M. Zembala (Zabrze)

12:30-14:30 Przerwa / Break 42

W 049


11:00 -12:30

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Kardiologii Sportowej PTK Session of the PCS Working Group on Sports Cardiology

KARDIOLOGIA SPORTOWA – OD JUNIORA DO SENIORA SPORTS CARDIOLOGY: FROM JUNIOR TO SENIOR Przewodniczący / Chairpersons:

M. Kuch (Warszawa), H. Krysztofiak (Warszawa)

1.

Otwarcie Session opening M. Kuch (Warszawa)

2.

Aspekty kardiologiczne przebywania człowieka w warunkach ekstremalnych: wyprawa naukowo-badawcza Ojos del Salado 2012 MedExpedition – nurkowanie na 5715 m n.p.m. Cardiological aspects of human exposition to extreme conditions: the Ojos del Salado 2012 MedExpedition: Diving at 5715 MASL

W 050

P. Krzyżak (Warszawa)

3.

Kwalifikacja „kardiologiczna” młodzieży do uprawiania sportu ‘Cardiological’ qualification of adolescents for practicing sports

W 051

A. Turska-Kmieć (Warszawa)

4.

Okresowe badania kardiologiczne sportowców – standardy. Czy powinniśmy badać dokładniej? Periodic cardiological examinations in sportsmen – standards. Should we examine more thoroughly?

W 052

H. Krysztofiak (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 43


11:00 -12:30

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session 5.

Problemy kardiologiczne u sportowców Cardiological problems in sportsmen Komentarze ekspertów Expert comments: W. Braksator (Warszawa), A. Mamcarz (Warszawa), P. Kukla (Gorlice)

• Przypadek sportowca ze zmianami adaptacyjnymi do sportu A case of a sportsman with adaptive changes for sports

W 053

W. Król (Warszawa)

• Przypadek sportowca z zespołem wczesnej repolaryzacji w EKG A case of a sportsman with early repolarization syndrome in ECG

W 054

R. Główczyńska (Warszawa)

• Przypadek sportowca z wrodzoną anomalią naczyniową A case of a sportsman with congenital vascular anomaly

W 055

A. Folga (Warszawa)

6.

Sportowcy po 40 r.ż. – jak powinien wyglądać standard oceny? Sportsmen over 40 years of age: how should the evaluation standard look like? E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)

7.

Zakończenie Session ending M. Kuch (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 44

W 056


11:00 -12:30

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Klubu 30 PTK Session of the PCS “Club 30” Working Group

„KWIAT MEGO SEKRETU”, CZYLI WYZWANIA DIAGNOSTYKI PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA „THE FLOWER OF MY SECRET”: CHALLENGES IN THE DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH HEART FAILURE Przewodniczący / Chairpersons:

M. Grabowski (Warszawa), E. A. Jankowska (Wrocław)

1.

Tajemnicze nadciśnienie płucne Mysterious pulmonary hypertension

W 057

M. Kostrubiec (Warszawa)

Komentarz Commentary

K. Mizia-Stec (Katowice)

2.

Meandry diagnostyki obrazowej w niewydolności serca Winding roads of diagnostic imaging in heart failure

W 058

R. Vidal Perez (Santiago de Compostela ES)

Komentarz Commentary

Ł. Chrzanowski (Łódź)

3.

Mroczne oblicza niedomykalności mitralnej Dark sides of mitral regurgitation

W 059

A. Kołodzińska (Warszawa)

Komentarz Commentary

K. Kamiński (Białystok)

4.

Wstrząs kardiogenny o niejasnej przyczynie Cardiogenic shock of unclear cause

W 060

J. Pöss (Homburg/Saar DE)

Komentarz Commentary

A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok)

12:30-14:30 Przerwa / Break 45


11:00 -12:30

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji „Choroby Serca u Kobiet“ PTK Session of the PCS Working Group of Women Heart Diseases

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA W PRAKTYCE LEKARZA POZ CARDIOLOGICAL PROBLEMS IN WOMEN OVER 65 YEARS OF AGE IN THE PRIMARY CARE PHYSICIAN’S PRACTICE Przewodniczący / Chairpersons:

K. Kawecka-Jaszcz (Kraków), M. Janion (Kielce)

1.

Problem epidemiologiczny i socjologiczny Epidemiological and sociological problem

W 061

Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin)

2.

Rozkurczowa niewydolność serca – jak leczyć? Diastolic heart failure: How to manage?

W 062

K. Łoboz-Grudzień (Wrocław)

3.

POCHP a niewydolność serca – problemy diagnostyczne COPD and heart failure: diagnostic problems

W 063

T. Grodzicki (Kraków)

4.

Ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej Risk of thromboembolic disease M. Peregud-Pogorzelska (Szczecin)

12:30-14:30 Przerwa / Break 46

W 064


11:00 -12:30

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK Session of the PCS Working Group on Pediatric Cardiology

SCHYŁKOWA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA U DZIECI I MŁODYCH DOROSŁYCH – POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE END-STAGE HEART FAILURE IN CHILDREN AND YOUNG ADULTS: A DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACH Przewodniczący / Chairpersons:

W. Kawalec (Warszawa), A. Siwińska (Poznań)

1.

Niewydolność serca oraz zespół jelitowej utraty białka po operacji metodą Fontana Heart failure and protein losing enteropathy after the Fontan procedure

W 065

J. Białkowski (Zabrze), J. Kmiotek (Warszawa)

2.

Stymulacja w złożonych wadach serca Stimulation in complex heart defects

W 066

K. Bieganowska (Warszawa)

3.

Kardiomiopatia rozstrzeniowa – leczenie wspomaganiem komór Dilated cardiomyopathy: Treatment with ventricular assistance

W 067

A. Wierzyk (Zabrze)

4.

Opieka paliatywna w chorobach układu krążenia u dzieci Palliative care in cardiovascular disease in children

W 068

T. Dangel (Warszawa)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 47


11:00 -12:30

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography

PRZYDATNOŚĆ KLINICZNA NIEINWAZYJNYCH METOD OBRAZOWANIA. PRZYDATNOŚĆ NOWOCZESNYCH METOD OBRAZOWYCH W IDENTYFIKACJI PACJENTÓW WYSOKIEGO RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO CLINICAL USEFULNESS OF NONINVASIVE IMAGING TECHNIQUES. USEFULNESS OF MODERN IMAGING TECHNIQUES FOR IDENTIFICATION OF PATIENTS WITH HIGH CARDIOVASCULAR RISK Przewodniczący / Chairpersons:

T. Miszalski-Jamka (Kraków), C. Kępka (Warszawa)

1.

Podsumowanie najważniejszych publikacji z ostatniego roku Summary of the most important publications in the last year Tomografia komputerowa Computed tomography

W 069

M. Kruk (Warszawa)

Rezonans magnetyczny Magnetic resonance

W 070

Ł. A. Małek (Warszawa)

2.

Identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka. Identification of high-risk patients Tomografia komputerowa Computed tomography

W 071

C. Kępka (Warszawa)

Rezonans magnetyczny Magnetic resonance

W 072

T. Miszalski-Jamka (Kraków)

12:30-14:30 Przerwa / Break 48


11:00 -12:30

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Session of the PCS Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine

KOGO KWALIFIKOWAĆ DO STYMULACJI RESYNCHRONIZUJĄCEJ? SESJA WSPÓLNA PTK/ISHNE WHO SHOULD BE QUALIFIED FOR CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY? JOINT SESSION OF PCS/ ISHNE Przewodniczący / Chairpersons:

J. K. Wranicz (Łódź), I. Cygankiewicz (Łódź)

1.

LBBB – jak ocenić w EKG pod kątem kwalifikacji do CRT LBBB – ECG evaluation for CRT qualification

W 073

R. Piotrowicz (Warszawa)

2.

Czy wystarczy ocenić dyssynchronię? Is it enough to evaluate dyssynchrony?

W 074

J. D. Kasprzak (Łódź)

3.

Jak postępować w migotaniu przedsionków – ablacja AVN? How to manage a patient with atrial fibrillation: AVN ablation?

W 075

R. Lenarczyk (Zabrze)

4.

Jak identyfikować „Non-responders”? How to identify the “Non-responders”?

W 076

M. Chudzik (Łódź)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 49


11:00 -12:30

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji / Working group session Sesja Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK Session of the PCS Association of Cardiovascular Interventions

NOWE HORYZONTY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ NEW HORIZONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY Przewodniczący / Chairpersons:

W. Rużyłło (Warszawa), A. Ochała (Katowice), R. J. Gil (Warszawa)

1.

Czy stenty bioresorbowalne zastąpią DES? Can BVS replace DES?

W 077

D. Dudek (Kraków)

2.

Terapia komórkowa i regeneracyjna. Czy jesteśmy gotowi do zastosowania w codziennej praktyce? Are we ready for myocardial regeneration therapy?

W 078

W. Wojakowski (Katowice)

3.

Stenty dedykowane do typu zmiany miażdżycowej w zawale serca Specific stenting for lesion in AMI

W 079

J. Legutko (Kraków)

4.

PCI jako standard u większości pacjentów z MVD/LM Is PCI a standard for most patients with LM/MVD?

W 080

M. Lesiak (Poznań)

5.

TAVI u pacjentów pośredniego ryzyka TAVI in intermediate risk patients with AS? A. Witkowski (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 50

W 081


11:00 -12:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja sekcji / Working group session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK Session of the PCS Working Group on Nursing and Medical Technique

MODELE OPIEKI NAD CHORYM Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA MODELS OF CARE FOR HEART FAILURE PATIENTS Przewodniczący / Chairpersons:

Z. Kamińska (Warszawa), I. Uchmanowicz (Wrocław)

1.

Programy edukacyjne dla chorych z niewydolnością serca – rola pielęgniarki kardiologicznej Educational programs for heart failure patients: the role of cardiac nurse

W 082

I. Uchmanowicz (Wrocław)

2.

Niewydolność serca-powikłanie zawału mięśnia sercowego Heart failure: A complication of myocardial infarction

W 083

M. Wolszczak (Warszawa)

3.

Jakość opieki pielęgniarskiej nad chorym z niewydolnością serca Quality of nursing care in heart failure patient

W 084

B. Jankowska-Polańska (Wrocław)

4.

Aspekty rehabilitacji w niewydolności serca Aspects of rehabilitation in heart failure

W 085

I. Młynarczyk (Zabrze)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 51


12:45-14:15

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session

Wytyczne ESC/PTK

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja satelitarna lunchowa firmy Boehringer-Ingelheim Satellite lunch session organized by Boehringer-Ingelheim

ZAPOBIEGANIE UDAROM NIEDOKRWIENNYM U CHORYCH Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW – DABIGATRAN JUŻ 3 LATA DOŚWIADCZENIA. EKSPERCI PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ NIEZBĘDNĄ W CODZIENNEJ PRAKTYCE KLINICZNEJ PREVENTION OF ISCHEMIC STROKE IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION – IT’S BEEN THREE YEARS OF EXPERIENCE WITH DABIGATRAN NOW. EXPERTS WILL SHARE KNOWLEDGE NECESSARY IN EVERYDAY CLINICAL PRACTICE Przewodniczący / Chairman: G. Opolski (Warszawa)

Eksperci / Experts:

J. Stępińska (Warszawa), A. Słowik (Kraków), W. Banasiak (Wrocław), Z. Kalarus (Zabrze), J. D. Kasprzak (Łódź), P. Mitkowski (Poznań)

1.

Cel profilaktyki przeciwzakrzepowej w migotaniu przedsionków, miejsce nowych leków w wytycznych ESC 2012 Goal of antithrombotic prophylaxis in atrial fibrillation, place for the new drugs in the ESC 2012 Guidelines

W 086

2.

Jak postępować z chorym na dabigatranie w wybranych sytuacjach klinicznych? How to manage patients on dabigatran in selected clinical situations? • Rozpoczęcie i kontynuacja leczenia, postępowanie w przypadku krwawienia Starting and continuing treatment, management in case of bleeding • Kardiowersja, przygotowanie do zabiegu operacyjnego Cardioversion, preparing for burgery

W 087

12:30-14:30 Przerwa / Break 52


12:45-14:15

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

• Choroba niedokrwienna serca, terapia skojarzona z lekami przeciwpłytkowymi Ischemic heart disease, combined therapy with antiplatelet agents • Wtórna profilaktyka udaru mózgu Secondary stroke prevention Dyskusja Discussion

12:30 -14:30 Przerwa / Break 53

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja satelitarna / Satellite session


12:45-14:15

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja satelitarna lunchowa firmy Astra-Zeneca Satellite lunch session organized by Astra-Zeneca

RYZYKO NIEDOKRWIENIA A RYZYKO KRWAWIENIA JAKO CZYNNIKI WYBORU LECZENIA PRZECIWPŁYTKOWEGO W OZW ISCHEMIC RISK VERSUS BLEEDING RISK AS ANTIPLATELET THERAPY CHOICE FACTORS IN ACUTE CORONARY SYNDROMES Moderator / Moderator: A. Witkowski (Warszawa)

1.

Dlaczego należy blokować płytki krwi w OZW? Why should platelets be blocked in acute coronary syndromes?

W 088

A. Witkowski (Warszawa)

2.

Redukcja powikłań niedokrwiennych głównym celem leczenia przeciwpłytkowego Reducing ischemic complications as a primary goal of antiplatelet therapy

W 089

S. Grajek (Poznań)

3.

Ryzyko krwawienia czynnikiem wyboru terapii przeciwpłytkowej Bleeding risk as antiplatelet therapy choice factor

W 090

A. Budaj (Warszawa)

4.

Doświadczenia własne ze stosowania tikagreloru u pacjentów z OZW Personal experience in using ticagrelor in patients with acute coronary syndromes P. Radke (Neustadt in Holstein DE)

12:30-14:30 Przerwa / Break 54

W 091


12:45-14:15

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session 5.

Dyskusja moderowana: proces wyboru leczenia p/płytkowego (przypadki pacjentów) Moderated discussion: process of choosing antiplatelet therapy (clinical cases)

W 092

A. Witkowski (Warszawa)

Podsumowanie i zamknięcie sesji Session summary and closing remarks

CZWARTEK/THURSDAY

6.

A. Witkowski (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 55


12:45-14:15

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original papers nominated for the Award of the PCS Congress Scientific Committee

CZWARTEK/THURSDAY

NAUKI KLINICZNE CLINICAL SCIENCES Jury / Jury:

M. Janion (Kielce), R. J. Gil (Warszawa), J. S. Dubiel (Kraków), J. K. Wranicz (Łódź)

1.

Czynniki ryzyka oraz metody leczenia restenozy w stencie implantowanym do tętnicy kręgowej w populacji prospektywnego randomizowanego badania STOVAST (STenting for Ostial Vertebral Artery STenosis) Vertebral artery in-stent restenosis incidence, risk factors and treatment methods in the prospective randomized STOVAST (STenting for Ostial Vertebral Artery STenosis) Trial population

U 001

P. Paluszek, P. Pieniążek, K. Dzierwa, Ł. Tekieli, P. Musiałek, T. Przewłocki, A. Kabłak-Ziembicka, M. Hlawaty, M. Trystuła, P. Podolec (Kraków)

2.

Przezżylna ekstrakcja 2277 elektrod stałych u 1339 pacjentów z użyciem systemów mechanicznych – efektywność i komplikacje Transvenous extraction of 2277 permanently implanted leads in 1339 pts. using mechanical systems – effectiveness and complications

U 002

A. Kutarski, M. Czajkowski, R. Pietura, K. Oleszczak, A. Tomaszewski (Lublin)

3.

Rokowanie pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca w polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry The prognosis of patients hospitalized for heart failure the Polish population of the ESC Heart Failure Pilot Registry M. Zabojszcz, A. Grzegórzko, E. Mirek-Bryniarska, G. Opolski, P. Ponikowski, P. Rozentryt, A. Kleinrok, A. Mamcarz, J. Drożdż (Kraków, Wrocław, Zabrze, Zamość, Warszawa, Łódź)

12:30-14:30 Przerwa / Break 56

U 003


12:45-14:15

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session Przedkliniczna ocena zależności biodegradacji polimeru i kinetyki sirolimusa ze stentu uwalniajacego lek oparta na nowej metodzie analitycznej Preclinical analysis of sirolimus eluting stent focused on a novel method for polymer degradation and drug release kinetics

U 004

B. Orlik, P. Buszman, J. Kasperczyk, P. Gąsior, P. Desperak, M. Jelonek, S. Samborski, A. Janas, B. Gorycki, W. Wojakowski, P. Buszman, K. Milewski (Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 57

CZWARTEK/THURSDAY

4.


12:45-14:15

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK Session of the PCS Working Group on Experimental Cardiology

CZY MOŻNA WYHODOWAĆ NOWE SERCE? IS IT POSSIBLE TO GROW A NEW HEART? Przewodniczący / Chairpersons: CZWARTEK/THURSDAY

M. A. Deja (Katowice), T. Wierzba (Gdańsk)

1.

Czy komórki macierzyste odbudują serce? Will stem cells rebuild the heart?

W 093

M. Kurpisz (Poznań)

2.

Inżynieria tkankowa – czy można wyprodukować „części zamienne“? Tissue engineering: is it possible to produce ‘spare parts’?

W 094

P. Wilczek (Warszawa)

3.

Zwierzęta transgeniczne – czy można wyhodować nowe serce? Transgenic animals: is it possible to grow a new heart? R. Smoleński (Gdańsk)

12:30-14:30 Przerwa / Break 58

W 095


12:45-14:15

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original papers nominated for the Award of the PCS Congress Scientific Committee

Jury / Jury:

A. Beręsewicz (Warszawa), K. Gołba (Katowice), A. Undas (Kraków)

1.

Wpływ bakteryjnego CpG DNA i oksydowanego cholesterolu na funkcje barierowe i właściwości immunomodulujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego The effect of bacterial CpG DNA and oxidized cholesterol on barrier functions and immunomodulatory properties of human aortic endothelium

U 005

M. Chałubiński, M. Kabacinska, W. Skowron, K. Zemanek, E. Łuczak, M. Mikołajczyk-Chmiela, M. Broncel (Łódź)

2.

Rola apeliny w ośrodkowej regulacji czynności układu sercowo-naczyniowego u szczurów z pozawałową niewydolnością serca oraz na diecie wysokotłuszczowej The role of apelin in central regulation of the cardiovascular system in rats with post-infarct heart failure and maintained on high fat diet

U 006

K. Czarzasta, A. Cudnoch-Jędrzejewska, R. Gomółka, Ł. Fus, L. Puchalska, O. Borowik, E. Szczepańska-Sadowska (Warszawa)

3.

Odpowiedź biologiczna na różną grubość przęseł stentów elutujących sirolimus na modelu przerostu neointimy tętnic wieńcowych świni domowej Biological response to different strut thicknesses of sirolimus eluting stents in porcine model of coronary neointimal hyperplasia

U 007

P. Gąsior, K. Milewski, P. Desperak, A. Pająk, A. Żurakowski, M. Jelonek, P. Buszman, P. Buszman (Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 59

CZWARTEK/THURSDAY

NAUKI PODSTAWOWE BASIC SCIENCES


12:45-14:15

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session 4.

Brak interleukiny 6 nasila ultrastrukturalne zmiany w mięśniu sercowym związane ze starzeniem u myszy The absence of interleukin 6 promotes ultrastructural changes in murine myocardium evoked by aging

U 008

CZWARTEK/THURSDAY

T. Bonda, K. Kamiński, M. Sokołowska, M. Dziemidowicz, B. Szynaka, M. Winnicka, W. J. Musiał (Białystok)

5.

Wpływ statyn na ekspresję czynnika tkankowego i kalcyfikację komórek interstycjalnych ludzkiej zastawki aortalnej Effect of statins on tissue factor expression and calcification in human aortic valve interstitial cells P. Kapusta, J. Natorska, E. Wypasek, A. Undas (Kraków)

12:30-14:30 Przerwa / Break 60

U 009


12:45-14:15

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original papers nominated for the Award of the PCS Congress Scientific Committee

PRACE STUDENCKIE STUDENTS’ PAPERS CZWARTEK/THURSDAY

Jury / Jury:

E. A. Jankowska (Wrocław), M. Grabowski (Warszawa), K. Kamiński (Białystok), T. Rakowski (Kraków), R. Vidal Perez (Santiago de Compostela ES), J. Pöss (Homburg/Saar DE)

Sesja odbywa się pod patronatem: Przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresów PTK, Prezesa PTK oraz „Klubu 30“ PTK

Abstrakty: Abstracts: 1.

Czy gry wideo bez przemocy wpływają na parametry hemodynamiczne i równowagę autonomiczną u młodych, zdrowych mężczyzn i kobiet? Does the non-violent video gaming affect the haemodynamics and the autonomic status in young, healthy men and women?

U 010

A. Szkutnik (Wrocław)

2.

Brak typowych objawów klinicznych w przebiegu zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST – różnice w charakterystyce wyjściowej, postępowaniu i rokowaniu pacjentów w zależności od manifestacji Absence of typical symptoms of non-ST-segment elevation myocardial infarction – the differences in the baseline characteristics and prognosis depending on the manifestation of stenocardial symptoms

U 011

P. Desperak, P. Gąsior, A. Ciślak (Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 61


12:45-14:15

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session 3.

Poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe po implantacji stentów uwalniających leki u pacjentów z przewlekłym zamknięciem naczynia wieńcowego Major Adverse Cardiovascular Events after Drug-Eluting Stent Implantation in Patients with Chronic Total Occlusion

U 012

CZWARTEK/THURSDAY

N. Gilis-Siek, M. Cackowska (Gdańsk)

4.

Stosunek do wiedzy o chorobie wśród chorych z niewydolnością serca w oparciu o standaryzowane ankiety psychologiczne i ustrukturyzowane wywiady telefoniczne Attitude towards the knowledge about the disease in patients with heart failure based on standardized psychological questionnaires and structured phone interviews

U 013

J. Krzysztofik, A. Rybak, J. Libergal (Wrocław)

5.

Wpływ liczby oraz całkowitej długości implantowanych stentów na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową w obserwacji odległej The impact of the number and the total length of implanted stents on the risk of cardiovascular complications in patients with stable coronary disease in a long-term follow up

U 014

S. Iwańczyk, A. Drewnicki (Poznań)

6.

Niski odsetek zlecania konsultacji stomatologicznych pacjentom z niewydolnością serca przyjmowanym przez polskich lekarzy – wyniki badania “the Measure of Unawareness of concomitant Teeth pathologies & HF” Low frequency of referrals for a dental consultation of patients with heart failure among polish physicians – the results of “the Measure of Unawareness of concomitant Teeth pathologies & HF” N. Grychowska, M. Ulanowska, A. Makowska, M. Tkaczyszyn (Wrocław)

12:30-14:30 Przerwa / Break 62

U 015


12:45-14:15

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja satelitarna / Satellite session

SERCE I ROZUM – JAK OPTYMALNE LECZYĆ PACJENTÓW Z CHOROBAMI SERCOWO-NACZYNIOWYMI NA PRZEŁOMIE 2013/2014 ROKU HEART AND BRAIN: HOW TO OPTIMALLY TREAT PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES IN LATE 2013 AND EARLY 2014 Przewodniczący / Chairpersons:

B. Wożakowska-Kapłon (Kielce), K. J. Filipiak (Warszawa)

1.

Wybór terapii hipotensyjnej – czy kierować się sercem czy rozumem? Jak wybrać najlepiej dla pacjenta? Choice of hypotension therapy: Should we be guided by heart or by brain? Choosing the best for a patient

W 096

B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

2.

Czy i dlaczego potrzebujemy indywidualizacji leczenia hipolipemizującego? – teoria a praktyka Do we need to individualize lipid-lowering therapy and why? Theory versus practice

W 097

K. J. Filipiak (Warszawa)

3.

Porozmawiajmy o naszych pacjentach – przykłady z codziennej praktyki klinicznej Let’s talk about our patients – examples of everyday clinical practice Pośrednie dawki statyn – doświadczenia własne Intermediate doses of statins – personal experience

W 098

F. Szymański (Warszawa)

Kandesartan, Telmisartan – doświadczenia własne Candesartan, Telmisartan: Personal experience

W 099

I. Gorczyca-Michta (Kielce)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 63

CZWARTEK/THURSDAY

Sesja satelitarna lunchowa firmy KRKA Satellite lunch session organized by KRKA


12:45-14:15

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja satelitarna / Satellite session 4.

Podsumowanie / dyskusja Summary / Discussion

CZWARTEK/THURSDAY

B. Wożakowska-Kapłon (Kielce), K. J. Filipiak (Warszawa), I. Gorczyca-Michta (Kielce), F. Szymański (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 64


SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

12:45-14:15

CZWARTEK/THURSDAY

Walne Zgromadzenie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK General Assembly of the PCS Association of Cardiovascular Interventions

12:30-14:30 Przerwa / Break 65


12:45-14:15

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session PRACE STUDENCKIE NAGRODZONE PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI STUDENCKICH STUDENTS’ PAPERS AWARDED AT NATIONAL STUDENTS’ CONFERENCES Panel dyskusyjny / Panel discussion: CZWARTEK/THURSDAY

D. Dudek (Kraków), Z. Siudak (Kraków), M. Gruchała (Gdańsk), J. Legutko (Kraków), M. Gąsior (Zabrze)

1.

Praca nagrodzona podczas Kongresu Naukowego Młodych Medyków w Warszawie: Red blood cell distribution width may indicate patients with coronary artery disease for more aggressive secondary prevention. 43-month follow-up study

U 016

A. Kowalewska, E. Lenarczyk, M. Pawelec, E. Rajska, P. Wilkońska (Warszawa)

2.

Praca nagrodzona podczas International Medical Students’ Conference w Krakowie: Evaluation of occurrence of ischemic and bleeding complications in patients after myocardial infarction with dual antiplatelet therapy and anticoagulant therapy

U 017

T. Tokarek, J. Rutka, K. Bryniarski, A. Żabówka, G. Dębski (Kraków)

3.

Praca nagrodzona podczas 8th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists w Białymstoku: Assessing predicted miRNA – SNP – CVD interactions using publically available bioinformatic tools. M. Kamiński, M. Kamińska, I. Skorupa, R. Kazimierczyk (Białystok)

12:30-14:30 Przerwa / Break 66

U 018


12:45-14:15

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session Praca nagrodzona podczas II Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców oraz XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych Persisting mild lesions in coronary angiography prognosticate poor long-term survival of heart transplant recipients

U 019

B. Adamczyk , A. Babińska (Zabrze)

5.

Prace nagrodzone podczas XXVI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku: Rokowanie u chorych z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i nie-niedokrwiennej w 5-letniej obserwacji. Analiza czynników ryzyka.

U 020

P. Muzyk, K. Samborski, M. Mościński, B. Bartoszek, M. Poloczek, P. Tutaj, M. Zieliński (Zabrze)

6.

Prace nagrodzone podczas XXVI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku: Are perioperative risk scores: p-Possum and Lee Index corresponding with cardiovascular risk assessed with the use of non-invasive vascular examinations – intima media thickness (IMT), pulse wave velocity (PWV) and anklebrachial index (ABI)?

U 021

D. Klimczak, K. Dudzińska, M. Wołodkiewicz-Donimirska (Warszawa)

7.

Praca nagrodzona podczas 13th International Congress of Young Medical Scientists w Poznaniu i podczas International Medical Students’ Conference w Krakowie: Knowledge of a patient-dependant phase of acute myocardial infarction and stroke in Polish adults.

U 022

K. Mikrut (Kraków)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 67

CZWARTEK/THURSDAY

4.


12:45-14:15

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session 8.

Praca nagrodzona podczas 51. Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy Juvenes Pro Medicina w Łodzi: StudHeart – Evaluation or knowledge and risk factors of cardiovascular dieases in senior medicine students

U 023

CZWARTEK/THURSDAY

R. Morawiec, K. Janikowski, J. Zawisza, M. Wirtek (Łódź)

9.

Prace nagrodzone podczas VII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu: Kinesiophobia determinants in patients after myocardial infarction

U 024

J. Kocjan (Katowice)

10. Prace nagrodzone podczas VII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu: Factors affecting 24-month prognosis in patients with nonST segment elevation acute coronary syndromes according to gender A. Copija, A. Konior, S. Podsiadło, P. Desperak (Katowice)

11. Dyskusja Discussion

12:30-14:30 Przerwa / Break 68

U 025


14:30 -16:00

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session CIASNE ZWĘŻENIE ZASTAWKI AORTALNEJ – RÓŻNE FORMY TIGHT AORTIC STENOSIS: VARIOUS FORMS Przewodniczący / Chairpersons:

P. Hoffman (Warszawa), M. Zembala (Zabrze)

Zwężenie degeneracyjne – epidemiologia, przyczyny Degenerative stenosis: Epidemiology, causes

W 100

W. Braksator (Warszawa)

2.

Zwężenie niskogradientowe – rozpoznanie, stratyfikacja, leczenie Low-gradient stenosis: Diagnosis, stratification, management

W 101

P. Hoffman (Warszawa)

3.

Chory bezobjawowy – kiedy zabieg? Asymptomatic patient: What’s the time for intervention?

W 102

K. Mizia-Stec (Katowice)

4.

Leczenie zabiegowe – co chirurg musi wiedzieć przed? Interventional therapy: What does the surgeon need to know first? M. Zembala (Zabrze)

69

W 103

CZWARTEK/THURSDAY

1.


14:30 -16:00

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy Bayer Satellite session organized by Bayer

NOWE DOUSTNE ANTYKOAGULANTY – QUO VADIS? NEW ORAL ANTICOAGULANTS: QUO VADIS? Przewodniczący / Chairpersons: CZWARTEK/THURSDAY

J. Stępińska (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze)

1.

Atrial Fibrillation and beyond – my view on prospects for NOACs

W 104

G. Lip (Birmingham UK)

2.

NDA w profilaktyce udaru u pacjentów z AF – co nowego przyniósł rok 2013? New oral anticoagulants in stroke prophylaxis in patients with AF: What’s new in 2013?

W 105

Z. Kalarus (Zabrze)

3.

NDA w leczeniu zatorowości płucnej – kogo i kiedy możemy leczyć? New oral anticoagulants in treatment of pulmonary embolism: Who can we treat and when?

W 106

A. Torbicki (Otwock)

4.

NDA w prewencji wtórnej OZW – teoria czy realna alternatywa dla nowych leków przeciwpłytkowych? New oral anticoagulants in secondary prevention after acute coronary syndromes: Theory or real alternative for new antiplatelet agents? K. J. Filipiak (Warszawa)

5.

Dyskusja Discussion J. Stępińska (Warszawa)

70

W 107


14:30 -16:00

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Kardiogrupa Heart team

Przewodniczący / Chairpersons:

J. Kubica (Bydgoszcz), R. Piotrowicz (Warszawa)

1.

Odległe wyniki rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową Remote results of myocardial revascularization in patients with multivessel coronary artery disease

W 108

P. Buszman (Katowice), A. Bochenek (Katowice)

2.

Sukcesy kardiologii inwazyjnej w poprawie odległych wyników leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych Successes of invasive cardiology in improving remote treatment results for acute coronary syndromes

W 109

D. Dudek (Kraków)

3.

Zaniechanie rehabilitacji kardiologcznej niweczy osiągnięcia kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii w obserwacji odległej Giving up cardiac rehabilitation undermines the achievements of interventional cardiology and cardiac surgery in long term follow-up Z. Eysymontt (Ustroń)

71

W 110

CZWARTEK/THURSDAY

ODLEGŁE WYNIKI REWASKULARYZACJI – RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA REMOTE RESULTS OF REVASCULARIZATION: VARIOUS POINTS OF VIEW


14:30 -15:15

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy Resmed Satellite session organized by Resmed

CZWARTEK/THURSDAY

WPŁYW BEZDECHU SENNEGO NA CHOROBY SERCA I NACZYŃ INFLUENCE OF SLEEP APNEA ON CARDIOVASCULAR DISEASES Przewodniczący / Chairman: K. Narkiewicz (Gdańsk)

1.

Związek bezdechu sennego z chorobami serca i naczyń Relationship between sleep apnea and cardiovascular disease

W 111

K. Narkiewicz (Gdańsk)

2.

Diagnostyka i leczenie bezdechu sennego Diagnosis and management of sleep apnea J. Wolf (Gdańsk)

3.

Pytania i dyskusja Questions and discussion

72

W 112


14:30 -16:00

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session OCENA RYZYKA ARYTMII KOMOROWYCH U PACJENTÓW Z ICD RISK ASSESSMENT OF VENTRICULAR ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH ICD Przewodniczący / Chairpersons:

1.

Repolaryzacja w ocenie ryzyka po zawale Repolarization in risk assessment after myocardial infarction

W 113

A. Filipecki (Katowice)

2.

Ocena ryzyka u pacjentów z nie-niedokrwienną kardiomiopatią Risk assessment in patients with non-ischemic cardiomyopathy

W 114

J. Lelakowski (Kraków)

3.

Ocena ryzyka nagłego zgonu w niewydolności serca Assessment of sudden death risk in heart failure

W 115

P. Ptaszyński (Łódź)

4.

Jak ocenić ryzyko u pacjentów kwalifikowanych do prewencji pierwotnej? How to assess risk of patients qualified for primary prevention?

W 116

P. Kułakowski (Warszawa)

5.

Rejestr burz elektrycznych w Polsce – co wynika z pierwszego projektu naukowego inicjowanego przez PTK Registry of electrical storms in Poland: Implications from the first PCS-initiated research project Ł. Szumowski (Warszawa)

73

W 117

CZWARTEK/THURSDAY

O. Kowalski (Zabrze), M. Trusz-Gluza (Katowice)


14:30 -16:00

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

INTERWENCJE W WADACH ZASTAWKOWYCH SERCA INTERVENTIONS IN VALVULAR HEART DISEASE Przewodniczący / Chairpersons: CZWARTEK/THURSDAY

A. Witkowski (Warszawa), K. Reczuch (Wrocław)

1.

Dyskwalifikacja z TAVI i co dalej? Disqualification from TAVI: What is left?

W 118

A. Stankiewicz (Białystok)

2.

Złożona interwencja wieńcowa i strukturalna u chorego z zaawansowaną kardiomiopatią niedokrwienną i przeciekiem okołozastawkowym Complex coronary and structural intervention in a patient with advanced ischemic cardiomyopathy and perivalvular leakage

W 119

G. Smolka, A. Kozyra, A. Ochała (Katowice)

3.

Małoinwazyjne wszczepienie protezy zastawki aortalnej poprzez prawostronną minitorakotomię – prezentacja 4 przypadków Minimally invasive aortic valve implantation through right minithoracotomy: Presentation of four cases

W 120

P. Szałański (Warszawa)

4.

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej u pacjenta wysokiego ryzyka ze zwężeniem dwupłatkowej zastawki aortalnej o bardzo szerokim pierścieniu Transcathether aortic valve implantation in a high-risk patient with stenosis of bicuspid aortic valve with extensive annular enlargement R. Parma, W. Wojakowski, G. Smolka, A. Ochała, P. Pysz (Katowice)

74

W 121


14:30 -16:00

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy Sandoz Satellite session organized by Sandoz

CZY AKCJA SERCA MA ZNACZENIE DLA RYZYKA SERCOWONACZYNIOWEGO? DŁUGOTRWAŁE MONITOROWANIE EKG W CODZIENNEJ PRAKTYCE – NOWE WYTYCZNE IS HEART RATE AN IMPORTANT FACTOR FROM THE PERSPECTIVE OF CARDIOVASCULAR RISK? LONG-TERM ECG MONITORING IN EVERYDAY PRACTICE: NEW GUIDELINES Przewodniczący / Chairpersons:

J. K. Wranicz (Łódź), I. Cygankiewicz (Łódź)

1.

Czy częstotliwość akcji serca ma znaczenie dla ryzyka sercowo-naczyniowego? B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

2.

Trend częstotliwości rytmu – istotny element oceny i interpretacji monitorowania EKG R. Baranowski (Warszawa)

3.

Metody monitorowania EKG – wskazania do zastosowania poszczególnych technik B. Średniawa (Zabrze)

4.

Badanie holterowskie od A do Z (od skierowania do wyniku) M. Kurpesa (Łódź)

5.

24-godzinne monitorowanie EKG u pacjenta z rozrusznikiem – na co zwrócić uwagę? R. Ochotny (Poznań)

Dyskusja

75

CZWARTEK/THURSDAY

Wytyczne ESC/PTK


14:30 -16:00

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – RZADSZE PRZYCZYNY HEART FAILURE: LESS FREQUENT CAUSES Przewodniczący / Chairpersons:

E. Straburzyńska-Migaj (Poznań), J. D. Kasprzak (Łódź)

CZWARTEK/THURSDAY

1.

Wady wrodzone serca Congenital heart disease

W 127

O. Trojnarska (Poznań)

2.

Pierwotne wady zastawkowe Primary valvular heart disease

W 128

T. Kukulski (Zabrze)

3.

Tętnicze nadciśnienie płucne Pulmonary arterial hypertension

W 129

M. Kurzyna (Otwock)

4.

Choroby osierdzia Pericardial diseases

W 130

A. Gackowski (Kraków)

76


SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

14:30 -16:00

Sesja dydaktyczna / Educational session

Przewodniczący / Chairpersons:

M. Maciejewski (Łódź), E. Krzymińska-Stasiuk (Gdańsk)

1.

Perforacja ściany serca elektrodą – epidemiologia i elektrodiagnostyka Cardiac wall perforation by leads: epidemiology and electrodiagnostics

W 131

K. Oleszczak (Lublin)

2.

Diagnostyka echokardiograficzna – odrębne techniki Echocardiographic diagnosis: distinct techniques

W 132

A. Tomaszewski (Lublin)

3.

Perforacje serca – przydatność tomografii komputerowej Cardiac perforations: usefulness of computed tomography

W 133

E. Czekajska-Chehab (Lublin)

4.

Perforacje serca, leczenie – spojrzenie kardiologa Cardiac perforations, management: a cardiologist’s point of view

W 134

A. Kutarski (Lublin)

5.

Perforacje serca, leczenie – spojrzenie kardiochirurga Cardiac perforations, management: a cardiac surgeon’s point of view M. Czajkowski (Lublin)

77

W 135

CZWARTEK/THURSDAY

ECHOKARDIOGRAFIA U PACJENTA Z PM/ICD/CRT. PERFORACJA SERCA – CORAZ CZĘŚCIEJ ROZPOZNAWANE ZNALEZISKO ECHOCARDIOGRAPHY IN A PATIENT WITH PM/ICD/CRT. CARDIAC PERFORATION: A MORE AND MORE FREQUENT FINDING


14:30 -16:00

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session NIEWYDOLNOŚĆ SERCA HEART FAILURE Przewodniczący / Chairpersons:

E. A. Jankowska (Wrocław), J. Drożdż (Łódź)

CZWARTEK/THURSDAY

1.

Rozkład objętości erytrocytów nowym parametrem rokowniczym u chorych z niewydolnością serca w porównaniu do BNP, peak VO2 i VE/VCO2 slope Red cell distribution width, a novel prognostic marker in heart failure patients in comparison to BNP, peak VO2 and VE/VCO2 slope

U 026

E. Ciesiółka, E. Straburzyńska-Migaj, L. Chmielewska-Michalak, S. Grajek (Poznań)

2.

Anemia wśród chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca – rokowanie wczesne i 2-letnie wśród chorych z rejestru PL-ACS Anaemia in patients admitted with cardiogenic shock complicating AMI – early and 2-year outcomes from the PL-ACS registry

U 027

M. Gierlotka, M. Gąsior, M. Świetlińska, M. Hawranek, M. Tajstra, K. Wilczek, M. Manion, Z. Kalarus, M. Zembala, L. Poloński (Zabrze, Kielce)

3.

Wyższe stężenie fosforanów, nowego czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego, jest niezależnie skojarzone z nasileniem katabolizmu w niewydolności serca Higher serum phosphorus, a novel risk factor of cardiovascular risk, is independently associated with catabolic predominance in heart failure P. Rozentryt, J. Niedziela, J. Nowak, E. A. Jankowska, S. von Haehling, W. Doehner, S. Anker, L. Poloński (Zabrze, Wrocław, Berlin DE)

78

U 028


14:30 -16:00

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session 4.

Czy reaktywne nadciśnienie płucne ma znaczenie prognostyczne u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca zakwalifikowanych do transplantacji? Does reactive pulmonary hypertension have any prognostic significance in patients with severe heart failure referred for transplantation?

U 029

5.

Jak często u pacjentów z niewydolnością serca stosowane są docelowe dawki leków o udowodnionym wpływie na rokowanie? Dane z polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry How often evidence-based doses of disease-modifying drugs are used in patients with heart failure? Data from the Polish population of the ESC Heart Failure Pilot Registry. M. Zabojszcz, A. Grzegórzko, E. Mirek-Bryniarska, G. Opolski, P. Ponikowski, E. Nowalany-Kozielska, E. Straburzyńska-Migaj, E. A. Jankowska, J. Drożdż (Kraków, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Poznań, Łódź)

79

U 030

CZWARTEK/THURSDAY

M. Sobieszczańska-Małek, J. Korewicki, W. Piotrowski, T. Zieliński (Warszawa)


16:00 -17:30

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego General Assembly of the Members of the Polish Cardiac Society

80


18:00 -20:00

SALA WROCナ、W / WROCナ、W HALL

CZWARTEK/THURSDAY

Uroczysta Inauguracja Kongresu Formal Congress Inauguration

81


20:40 - 01:00

SALA PŁYTA GŁÓWNA / MAIN HALL

Spotkanie towarzyskie dla wszystkich uczestników Kongresu Get together party for all participants

CZWARTEK/THURSDAY

WARUNKIEM WEJŚCIA DO HALI JEST POSIADANIE IDENTYFIKATORA NAME BADGES ARE REQUIRED TO ACCESS THE HALL

82


27 września 2013 r. godz. 12.30 -13.30

SALA WARSZTATOWA

Spotkanie zespołów realizujących program TAVI, MitraClip, dotyczące polskiego i europejskiego rejestru tych zabiegów. Organizatorzy:

M. Zembala, J. Stępińska, G. Opolski, A. Witkowski

83


PIĄTEK / FRIDAY SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

07:15 - 08:45

Sesja satelitarna śniadaniowa firmy Bayer Satellite breakfast session organized by Bayer Profilaktyka przeciwzakrzepowa w migotaniu przedsionków – problemy kliniczne dnia codziennego Antithrombotic prophylaxis in atrial fibrillation: everyday clinical problems

09:00 -10:30

90 Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja FOCUS FOCUS session

Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA Session

Sesja dydaktyczna Educational session

Wytyczne ESC/PTK Najnowsze wytyczne ESC/PTK 2013 Latest ESC/PCS Guidelines 2013

Kontrowersje w leczeniu migotania przedsionków Controversies in atrial fibrillation management

Serce w nadciśnieniu tętniczym – obrazowanie w praktyce Hypertensive heart disease: imaging in practice

Nadciśnienie tętnicze – kiedy ECHO? kiedy ABPM? Arterial hypertension. ECHO – when? ABPM – when?

Przewlekłe niedrożności tętnic wieńcowych – jak postępować w praktyce? Chronic coronary artery occlusions – how to proceed in practice?

91

92

93

94

95

11:00-12:30

Przerwa / Break 10:30-11:00 Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z PTK Joint session of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society

French-German-Polish Session

Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA session

Wytyczne ESC/PTK Nowe wytyczne ESC/PTK – realizacja w polskich warunkach New ESC/ PCS Guidelines: implementation in Polish conditions

Kardio-onkologia dziś i jutro Cardio-oncology today and tomorrow

Sport – serce – nadciśnienie Sports – Heart – Hypertension

The Mitral Valve Revolution

Kontrowersje w strategii postępowania w PFO i VSD Controversies in PFO and VSD management strategies

103

105

106 Przerwa / Break 12:30-14:30

86

107

108


27 września, przed południem / September 27, morning SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA Session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja geriatryczno-onkologiczna Geriatric-oncological session

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne Original papers session – moderated oral session

Ostre zespoły wieńcowe Acute coronary syndromes

Kontrowersje w kardiologii i kardiochirurgii Controversies in cardiology and cardiac surgery

Nowoczesna intensywna terapia kardiologiczna wyzwaniem najbliższych lat – czy już czas na zalegalizowanie faktów? (część I) Modern acute cardiac care as a challenge for the coming years – is it time to legalize the facts? (part 1)

Powikłania sercowo-naczyniowe w chorobach wewnętrznych, czyli czemu kardiolog powinien być internistą Cardiovascular complications in internal diseases: why a cardiologist should also be an internal medicine physician

Elektrokardiolgia inwazyjna i nieinwazyjna Invasive and noninvasive electrocardiology

96

98

99

100

101

Przerwa / Break 10:30-11:00 Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

Sesja Focus Focus session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja Jubileuszowa AISN PTK Jubilee Session of the PCS Association of Cardiovascular Interventions

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne Original papers session – moderated oral session

Bezdech, omdlenia, rehabilitacja Apnea, syncope, rehabilitation

Mój pacjent z migotaniem przedsionków jest idealnym kandydatem do... My patient with atrial fibrillation is an ideal candidate for...

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – choroba częstsza niż myślimy Lead-dependent endocarditis: A disease more frequent than we think

Kardiologia inwazyjna w Polsce – blisko czy daleko od Europy i świata? Invasive Cardiology In Poland: It is close or far away from Europe and the world?

Kardiologia eksperymentalna Experimental cardiology

109

110

111 Przerwa / Break 12:30-14:30

87

113

115


14:30 -16:00

12:45 -14:15

PIĄTEK / FRIDAY SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja satelitarna lunchowa głównego sponsora – firmy Servier Satellite lunch session organized by main sponsor – Servier

Sesja satelitarna lunchowa głównego sponsora – firmy Servier – TRANSMISJA TV Satellite lunch session organized by main sponsor – Servier – TV TRANSMISSION

„Praktyk pyta Ekspert odpowiada” część I: Practicing physicians ask, experts answer – part I: 117

„Praktyk pyta Ekspert odpowiada” część I: Practicing physicians ask, experts answer – part I: 117

Sesja satelitarna lunchowa głównego sponsora – firmy Servier Satellite lunch session organized by main sponsor – Servier

Sesja satelitarna firmy BMS/Pfizer Satellite session organized by BMS/ Pfizer

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja satelitarna firmy Polpharma (45 min) Satellite session organized by Polpharma (45 min.)

Sesja dydaktyczna Educational session

„Praktyk pyta Ekspert odpowiada” część II: Practicing physicians ask, experts answer – part II:

Zapobieganie udarom mózgu w przebiegu migotania przedsionków, czas na zmiany Stroke prevention in atrial fibrillation: time for changes

Młody pacjent – wyzwanie dla kardiologa Young patient: A challenge for the cardiologist

Główne wyniki badania NATPOL 2011 Main results of the NATPOL 2011 study

Wskazania do wszczepienia kardiowerteradefibrylatora w prewencji pierwotnej – nowe spojrzenie Indications for cardioverterdefibrillator implantation in primary prevention revisited 158

154

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

155

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

156

157

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

16:30-18:00

Przerwa / Break 16:00-16:30 Sesja satelitarna firmy Abbott Satellite session organized by Abbott

Sesja satelitarna firmy Merck Serono Satellite session organized by Merck Serono

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja satelitarna firmy T-Mobile (45 min) Satellite session organized by T-Mobile (45 min.)

Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA session

Mistrzowie Kardiologii – spojrzenie na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Cardiology Masters: A glance at the past, a gaze at the present, a glimpse at the future

Wytyczne ESC/PTK Jak optymalnie postępować u chorych ze stabilną chorobą wieńcową – praktyczne uwagi w oparciu o nowe wytyczne ESC 2013 How to optimally manage patients with stable coronary artery disease – practical remarks based on new ESC 2013 Guidelines

Tetralogia Fallota. Co warto wiedzieć by lepiej rozumieć Tetralogy of Fallot. What’s worth knowing to understand more

Telemonitoring kardiologiczny – przełom prewencyjny Cardiac telemonitoring: Breakthrough in prevention

Metody leczenia niewydolności serca Methods of heart failure management

18:15 -19:15

166

167

169

170

171


27 września, po południu / September 27, afternoon SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane Original papers session – moderated posters

118 Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja satelitarna firmy GSK Satellite session organized by GSK

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne Original papers session – moderated oral session

Ciemne strony elektroterapii – trudne decyzje kliniczne cz. I Dark sides of electrotherapy. Difficult clinical decisions – part I

Wątpliwości po echo – co dalej? Doubts after echocardiography: What’s next?

Nowe możliwości hamowania układu współczulnego w chorobach układu sercowonaczyniowego New possibilities to inhibit sympathetic nervous system in cardiovascular diseases

POChP – choroba ogólnoustrojowa, wspólny problem pulmonologa i kardiologa COPD: A systemic disease, an issue for both the pulmonologist and the cardiologist

Prewencja i rehabilitacja Prevention and rehabilitation

159

161

163

162

164

Przerwa / Break 16:00-16:30 Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie Satellite session organized by Berlin Chemie

Obrazowanie kliniczne – znaczenie w terapii Clinical imaging: Place in therapy

Jak poprawić skuteczność farmakoterapii nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej – nowe możliwości terapeutyczne How to improve effectiveness of pharmacological treatment of arterial hypertension and coronary artery disease: New therapeutic options 172 174

Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne Original papers session – moderated oral session

Leczenie przeciwpłytkowe w OZW Antiplatelet therapy in ACS

Stabilna choroba wieńcowa – nowe odpowiedzi na stare pytania Stable coronary artery disease: New answers to old questions

Postępy terapii przeciwpłytkowej i przeciwkrzepliwej Advances in antiplatelet and anticoagulant therapies

175

176 Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej KARDIOLOGII POLSKIEJ A meeting of Reviewers and the Scientific Board of the Polish Heart Journal 179

177


07:15- 08:45

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna śniadaniowa firmy Bayer Satellite breakfast session organized by Bayer

PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA W MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW – PROBLEMY KLINICZNE DNIA CODZIENNEGO ANTITHROMBOTIC PROPHYLAXIS IN ATRIAL FIBRILLATION: EVERYDAY CLINICAL PROBLEMS Przewodniczący / Chairpersons:

J. Stępińska (Warszawa), P. Ponikowski (Wrocław)

1.

Stroke and bleeding risk assessment in atrial fibrillation – state of the art

W 136

PIĄTEK/FRIDAY

G. Lip (Birmingham UK)

2.

Jak postępować u pacjentów z migotaniem przedsionków i współistniejącą: How to manage patients with atrial fibrillation and concomitant: • chorobą wieńcową coronary artery disease

W 137

Z. Kalarus (Zabrze)

W 138

• niewydolnością serca heart failure A. Undas (Kraków)

W 139

• niewydolnością nerek renal failure W. Banasiak (Wrocław)

Dyskusja Discussion

90


09:00 -10:30

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session NAJNOWSZE WYTYCZNE ESC/PTK 2013 LATEST ESC/PCS GUIDELINES 2013

Wytyczne ESC/PTK

Przewodniczący / Chairpersons:

M. Tendera (Katowice), A. Torbicki (Otwock)

1.

Stymulacja serca Cardiac stimulation

W 140

P. Kułakowski (Warszawa)

2.

Choroby sercowo-naczyniowe w cukrzycy Cardiovascular diseases in diabetes mellitus

W 141

Z. Gąsior (Katowice)

Nadciśnienie tętnicze Arterial hypertension

W 142

K. Narkiewicz (Gdańsk)

4.

Stabilna choroba wieńcowa Stable coronary artery disease

W 143

A. Budaj (Warszawa)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 91

PIĄTEK/FRIDAY

3.


09:00 -10:30

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session KONTROWERSJE W LECZENIU MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW CONTROVERSIES IN ATRIAL FIBRILLATION MANAGEMENT Przewodniczący / Chairpersons:

Z. Kalarus (Zabrze), R. Ochotny (Poznań)

1.

Atrial Fibrillation – what can real world registries tell us

W 144

G. Lip (Birmingham UK)

2.

Nowe antykoagulanty – czy dla wszystkich chorych z migotaniem przedsionków? New anticoagulants: Are they for all patients with atrial fibrillation?

W 145

PIĄTEK/FRIDAY

B. Średniawa (Zabrze)

3.

Farmakologiczne leczenie antyarytmiczne AF – skuteczność terapii Antiarrhythmic drug therapy in AF: Treatment efficacy

W 146

R. Ochotny (Poznań)

4.

Ablacja migotania przedsionków – jaka metoda i dla kogo jako leczenie pierwszego wyboru? Atrial fibrillation ablation as first line therapy: Which method and for which patients? J. Kaźmierczak (Szczecin)

10:30-11:00 Przerwa / Break 92

W 147


09:00 -10:30

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja Focus Focus Session

SERCE W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM – OBRAZOWANIE W PRAKTYCE HYPERTENSIVE HEART DISEASE: IMAGING IN PRACTICE Przewodniczący / Chairpersons:

J. Drożdż (Łódź), P. Hoffman (Warszawa)

1.

Przypadek: Chory z masywnym przerostem mięśnia serca Clinical case: Patient with massive myocardial hypertrophy

W 148

B. Pręgowska-Chwała (Warszawa)

Przypadek: Chory z balotującym koniuszkiem Clinical case: Patient with apical ballooning

W 149

A. Prejbisz (Warszawa)

3.

Przypadek: Chory z wadą aortalną Clinical case: Patient with aortic valve disease

W 150

A. Olszanecka (Kraków)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 93

PIĄTEK/FRIDAY

2.


09:00 -10:30

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA Session

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE – KIEDY ECHO? KIEDY ABPM? ARTERIAL HYPERTENSION. ECHO – WHEN? ABPM – WHEN? Przewodniczący / Chairpersons:

D. Czarnecka (Kraków), A. Januszewicz (Warszawa)

PIĄTEK/FRIDAY

1.

2.

I debata: Badanie echokardiograficzne – konieczne u każdego chorego na nadciśnienie tętnicze? Debate I: Echocardiography is necessary in all patients with hypertension PRO: A. Klisiewicz (Warszawa)

W 151

CONTRA: A. Gackowski (Kraków)

W 152

II debata: Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego – niezbędna do rozpoznania nadciśnienia tętniczego? Debate II: 24h Ambulatory blood pressure monitoring is necessary for diagnosis of hypertension PRO: T. Grodzicki (Kraków)

W 153

CONTRA: B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

W 154

10:30-11:00 Przerwa / Break 94


09:00 -10:30

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session PRZEWLEKŁE NIEDROŻNOŚCI TĘTNIC WIEŃCOWYCH – JAK POSTĘPOWAĆ W PRAKTYCE? CHRONIC CORONARY ARTERY OCCLUSIONS – HOW TO PROCEED IN PRACTICE? Przewodniczący / Chairpersons:

M. Lesiak (Poznań), L. Bryniarski (Kraków)

1.

Wskazania do zabiegu – ocena kliniczna i angiograficzna Indications for a procedure – clinical and angiographic assessment

W 155

A. Ochała (Katowice)

U kogo konieczne są dodatkowe metody diagnostyczne? Who requires additional diagnostic methods?

W 156

C. Kępka (Warszawa)

3.

Klasyczne techniki zabiegowe Classic procedural techniques

W 157

J. Wójcik (Lublin)

4.

Nowe możliwości i techniki zabiegowe kardiologii inwazyjnej New possibilities and procedural techniques in interventional cardiology

W 158

L. Bryniarski (Kraków)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 95

PIĄTEK/FRIDAY

2.


09:00 -10:30

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE ACUTE CORONARY SYNDROMES Przewodniczący / Chairpersons:

M. Gierlotka (Zabrze), J. Legutko (Kraków)

1.

Zawał serca stemi w 28 tygodniu ciąży STEMI in the 28th week of pregnancy

W 159

J. Stachura (Kędzierzyn Koźle)

PIĄTEK/FRIDAY

2.

Ostre rozwarstwienie aorty powikłane zawałem mięśnia sercowego bez rozwarstwienia tętnic wieńcowych oraz ostrą niewydolnością nerek u pacjentki z rozpoznanym zespołem Marfana Acute aortic dissection complicated by both myocardial infarction without dissection of coronary arteries and acute renal failure in a female patient with diagnosed Marfan syndrome

W 160

P. Góral, I. Wojtkowska, M. Marona, E. Kremis, K. Kuśmierski, B. Cała, M. Banaszewski, P. Kwiatek, M. Gosk, J. Stępińska (Warszawa)

3.

Włókniak brodawczakowaty zastawki aortalnej powodujący nawracające zawały serca z uniesieniem odcinka st z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych u 48-letniej kobiety Fibropapilloma of aortic valve causing recurrent ST-elevation myocardial infarctions in a 48-year-old woman with normal coronary arteries R. Pracoń, M. Konka, B. Lubiszewska, P. Kołsut, P. Szymański, M. Pronicki, J. Różański, M. Demkow (Warszawa)

10:30-11:00 Przerwa / Break 96

W 161


09:00 -10:30

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session 4.

Przypadek z klasycznym wskazaniem do leczenia operacyjnego (CABG+AVR) z istotną wadą aortalną, przewlekłą niedrożnością prawej tętnicy wieńcowej oraz zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej A case with classic indication for surgical treatment (CABG+AVR) with significant aortic valve defect, chronic right coronary artery occlusion and left main coronary artery stenosis

W 162

W. Zajdel, M. Durak, M. Tomala, L. Bryniarski, K. Żmudka (Kraków)

Komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej w leczeniu zaawansowanej choroby wieńcowej Stem cells derived from adipose tissue in advanced coronary artery disease treatment

W 163

J. Konstanty-Kalandyk (Kraków) PIĄTEK/FRIDAY

5.

10:30 -11:00 Przerwa / Break 97


09:00 -10:30

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA Session

KONTROWERSJE W KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII CONTROVERSIES IN CARDIOLOGY AND CARDIAC SURGERY Przewodniczący / Chairpersons:

W. Rużyłło (Warszawa), J. Rogowski (Gdańsk)

PIĄTEK/FRIDAY

1.

2.

I debata: Przezskórna angioplastyka jest równoważna chirurgii w rewaskularyzacji zwężonego pnia lewej tętnicy wieńcowej Debate I: Percutaneous angioplasty is equivalent to surgery in revascularization of the left main coronary artery stenosis PRO: D. Dudek (Kraków)

W 164

CONTRA: M. A. Deja (Katowice)

W 165

II debata: Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI) może być stosowane także u chorych z umiarkowanym ryzykiem leczenia chirurgicznego Debate II: Transcathether aortic valve implantation (TAVI) may also be used in patients at moderate surgical risk PRO: A. Witkowski (Warszawa)

W 166

CONTRA: T. Hirnle (Białystok)

W 167

10:30-11:00 Przerwa / Break 98


09:00 -10:30

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session NOWOCZESNA INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA WYZWANIEM NAJBLIŻSZYCH LAT – CZY JUŻ CZAS NA ZALEGALIZOWANIE FAKTÓW? (CZĘŚĆ I) MODERN ACUTE CARDIAC CARE AS A CHALLENGE FOR THE COMING YEARS – IS IT TIME TO LEGALIZE THE FACTS? (PART 1) Przewodniczący / Chairpersons:

J. Stępińska (Warszawa), M. Gąsior (Zabrze)

Panel dyskusyjny / Panel discussion:

W. Banasiak (Wrocław), P. Kokowicz (Warszawa), G. Opolski (Warszawa), B. Sobkowicz (Białystok), R. Szełemej (Wałbrzych)

Jak powinien wyglądać nowoczesny OITK i kto powinien w nim leczyć? Możliwa logistyka działania How should modern acute cardiac care unit look like and who should manage the patients there? Possible logistics

W 168

J. Stępińska (Warszawa)

2.

Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału mięśnia serca, co oprócz rewaskularyzacji? Cardiogenic shock in the course of myocardial infarction: What are the options apart from revascularization?

W 169

M. Gąsior (Zabrze)

3.

Ostra i zdekompensowana niewydolność serca Acute and decompensated heart failure

W 170

P. Ponikowski (Wrocław)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 99

PIĄTEK/FRIDAY

1.


09:00 -10:30

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja geriatryczno-onkologiczna Geriatric-oncological session

POWIKŁANIA SERCOWO-NACZYNIOWE W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH, CZYLI CZEMU KARDIOLOG POWINIEN BYĆ INTERNISTĄ CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN INTERNAL DISEASES, OR WHY A CARDIOLOGIST SHOULD ALSO BE AN INTERNAL MEDICINE PHYSICIAN Przewodniczący / Chairpersons:

J. R. Imiela (Warszawa), M. Krzakowski (Warszawa)

PIĄTEK/FRIDAY

1.

Przewlekły stres a ryzyko sercowo-naczyniowe – od PTSD do opieki nad przewlekle chorymi Chronic stress and cardiovascular risk: From PTSD to caring for chronically ill patients

W 171

T. Grodzicki (Kraków)

2.

Nowe leki biologiczne a ryzyko sercowo-naczyniowe w reumatologii New biological drugs and cardiovascular risk in rheumatology

W 172

M. Brzosko (Szczecin)

3.

Pacjenci z nowotworem – dlaczego umierają na zawał serca? Cancer patients: Why do they die from myocardial infarction?

W 173

Z. Gaciong (Warszawa)

4.

Astma i POChP a powikłania sercowo-naczyniowe Asthma and COPD vs. cardiovascular complications T. Guzik (Kraków)

10:30-11:00 Przerwa / Break 100

W 174


09:00 -10:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session ELEKTROKARDIOLGIA INWAZYJNA I NIEINWAZYJNA INVASIVE AND NONINVASIVE ELECTROCARDIOLOGY Przewodniczący / Chairpersons:

J. Lelakowski (Kraków), M. Miszczak-Knecht (Warszawa)

1.

Stymulacja prawej komory w precyzyjnej i uproszczonej diagnostyce częstoskurczów nadkomorowych u dzieci i dorosłych Right ventricular overdrive pacing for acurate and simplified differential diagnosis of supraventricular tachycardias in children and adults

U 031

2.

Którzy pacjenci zyskują najwięcej na ablacji RF częstoskurczu nadkomorowego? – wstępne wyniki badania PPRA Which patients gain most from RF ablation of supraventricular arrhythmia? – preliminary results form PPRA Study

U 032

M. M. Farkowski, M. Pytkowski, A. Maciąg, I. Kowalik, R. Kuteszko, H. Szwed (Warszawa)

3.

Specyfika przezżylnej ekstrakcji elektrod u młodych pacjentów Specificity of transvenous lead extraction in young pts

U 033

A. Kutarski, K. Bieganowska, A. Polewczyk, A. Ząbek (Lublin, Warszawa, Kielce, Kraków)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 101

PIĄTEK/FRIDAY

S. Stec, J. Śledź, A. Śledź, M. Mazij, B. Ludwik, J. Śpikowski, M. Labus, M. Klank-Szafran, M. Chrabąszcz, B. Szafran, M. Raś, L. Szydłowski, A. Budzikowski (Warszawa, Kielce, Wrocław, Katowice, Nowy Jork USA)


09:00 -10:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session 4.

Czułość baroreceptorów szyjnych podczas testu pochyleniowego u osób z omdleniami wazowagalnymi Baroreceptor sensitivity during head-up tilt test in patients with vasovagal syncope

U 034

A. Pietrucha, I. Bzukała, M. Wnuk, J. Jędrzejczyk-Spaho, W. Piwowarska, J. Nessler (Kraków)

5.

Czas trwania repolaryzacji w przewidywaniu wystąpienia złośliwych arytmii komorowych u chorych po zawale serca z wszczepionym ICD Duration of early and late phase of repolarization as a predictors of appropriate ICD interventions in patients with the remote myocardial infarction, untreated with amiodarone

PIĄTEK/FRIDAY

K. Szydło, A. Filipecki, W. Orszulak, K. Mizia-Stec, M. Trusz-Gluza (Katowice)

10:30-11:00 Przerwa / Break 102

U 035


11:00 -12:30

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session NOWE WYTYCZNE ESC/PTK – REALIZACJA Wytyczne ESC/PTK W POLSKICH WARUNKACH NEW ESC/PCS GUIDELINES: IMPLEMENTATION IN POLISH CONDITIONS Przewodniczący / Chairpersons:

A. Fijałkowska (Warszawa), A. Budaj (Warszawa)

1.

Ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem ST (STE ACS) – wytyczne ST-elevation acute coronary syndromes (STE ACS) – Guidelines

W 175

H. Szwed (Warszawa)

Ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem ST (STE ACS) – polskie warunki ST-elevation acute coronary syndromes (STE ACS) – Polish conditions

W 176

L. Poloński (Zabrze)

3.

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej Cardiovascular disease prevention in clinical practice

W 177

P. Jankowski (Kraków)

4.

Choroby rzadkie układu krążenia – od klasyfikacji do przykładów klinicznych Rare cardiovascular diseases – from classification to clinical cases

W 178

P. Podolec (Kraków)

5.

Niewydolność serca Heart failure

W 179

P. Rozentryt (Zabrze)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 103

PIĄTEK/FRIDAY

2.


11:00 -12:30

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session 6.

Niewydolność serca – polskie warunki Heart failure: Polish conditions

W 180

J. Drożdż (Łódź)

7.

Zastawkowe wady serca Valvular heart diseases

W 181

T. Kukulski (Zabrze)

8.

Zastawkowe wady serca – polskie warunki Valvular heart diseases: Polish conditions

PIĄTEK/FRIDAY

M. Olszowska (Kraków)

12:30-14:30 Przerwa / Break 104

W 182


11:00 -12:30

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session KARDIO-ONKOLOGIA DZIŚ I JUTRO CARDIO-ONCOLOGY TODAY AND TOMORROW Przewodniczący / Chairpersons:

P. Ponikowski (Wrocław), A. Torbicki (Otwock), M. Krzakowski (Warszawa)

1.

Kardiotoksycznosć – wytyczne ESMO z perspektywy eksperta niewydolności serca Cardiac toxicity: ESMO Guidelines from the perspective of a heart failure expert

W 183

D. Kustrzycka-Kratochwil (Wrocław)

Przewidywanie osobniczej skłonności do uszkodzenia serca podczas chemioterapii – mit czy realna perspektywa? Predicting individual predisposition to cardiac damage during chemotherapy: Myth or real perspective?

W 184

S. Szmit (Otwock)

3.

„Idiopatyczna” zatorowość płucna jako rewelator ukrytej choroby nowotworowej – czy i jak jej szukać? ‘Idiopathic’ pulmonary embolism as a revealer of occult neoplastic disease: Whether and how to seek?

W 185

B. Sobkowicz (Białystok)

4.

Przewidywanie i prewencja kardiotoksyczności – dziś i jutro Predicting and preventing cardiac toxicity: Today and tomorrow

W 186

P. Leszek (Warszawa)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 105

PIĄTEK/FRIDAY

2.


11:00 -12:30

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z PTK Joint session of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society

SPORT – SERCE – NADCIŚNIENIE SPORTS – HEART – HYPERTENSION Przewodniczący / Chairpersons:

D. Czarnecka (Kraków), Z. Kalarus (Zabrze)

1.

Serce sportowca – fizjologia i patologia Heart of a sportsman: Physiology and pathology

W 187

M. Kuch (Warszawa)

PIĄTEK/FRIDAY

2.

Elektrokardiografia w prewencji nagłego zgonu u sportowców Electrocardiography in prevention of sudden death in sportsmen

W 188

E. K. Biernacka (Warszawa)

3.

Leki a aktywność sportowa Medication and sports

W 189

K. J. Filipiak (Warszawa)

4.

Sport a nadciśnienie tętnicze Sports and arterial hypertension A. Mamcarz (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 106

W 190


11:00 -12:30

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session French-German-Polish Session

THE MITRAL VALVE REVOLUTION

Przewodniczący / Chairpersons:

F. W. Mohr (Leipzig DE), J. J. Monsuez (Paris FR), J. Stępińska (Warsaw PL)

1.

Diagnostics

W 191

P. Hoffman (Warsaw PL)

2.

Interventional treatment in 2013: lessons learned

W 192

O. Ritter (Würzburg DE)

3.

W 193

Modern surgery

4.

W 194

The future G. Rioufol (Lyon FR)

5.

Final discussion

12:30 -14:30 Przerwa / Break 107

PIĄTEK/FRIDAY

F. W. Mohr (Leipzig DE)


11:00 -12:30

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA session

KONTROWERSJE W STRATEGII POSTĘPOWANIA W PFO I VSD CONTROVERSIES IN PFO AND VSD MANAGEMENT STRATEGIES Przewodniczący / Chairpersons:

T. Pasierski (Warszawa), R. Przybylski (Zabrze)

PIĄTEK/FRIDAY

1.

2.

I debata: PFO u pacjentów z kryptogennymi udarami powinno być zamykane przezskórnie: Debate I: In patients with cryptogenic strokes, PFO should be closed with transcutaneous approach: PRO: M. Demkow (Warszawa)

W 195

CONTRA: M. Wawrzyńczyk (Zabrze)

W 196

II debata: Ubytek międzykomorowy powinien być zamykany tylko chirurgicznie: Debate II: Ventricular septal defect should be managed only by surgery: PRO: J. Skalski (Kraków)

W 197

CONTRA: J. Białkowski (Zabrze)

W 198

12:30-14:30 Przerwa / Break 108


11:00 -12:30

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

BEZDECH, OMDLENIA, REHABILITACJA APNEA, SYNCOPE, REHABILITATION Przewodniczący / Chairpersons:

D. Szalewska (Gdańsk), B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

1.

Czy kardiolog powinien rutynowo uwzględniać zaburzenia oddychania podczas snu jako czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego? Should a cardiologist routinely consider breathing disturbances during sleep as a risk factor for cardiovascular diseases?

W 199

2.

Omdlenia psychogenne Psychogenic syncope

W 200

J. Jędrzejczyk-Spaho, A. Pietrucha, D. Mroczek-Czarnecka, J. Nessler (Kraków)

3.

Rehabilitacja pacjentki z rozwarstwieniem aorty i jego skutkami – względnie przeciwwskazana wydaje się być konieczna Rehabilitation of a female patient with aortic dissection and its consequences: Relatively contraindicated but appears necessary

W 201

J. Wolszakiewicz (Warszawa)

4.

Rehabilitacja pacjenta z ICD po burzy elektrycznej Rehabilitation of a patient with ICD after electrical storm

W 202

J. Wolszakiewicz (Warszawa)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 109

PIĄTEK/FRIDAY

F. Szymański (Warszawa)


11:00 -12:30

SALA GADAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja Focus Focus session

MÓJ PACJENT Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW JEST IDEALNYM KANDYDATEM DO… MY PATIENT WITH ATRIAL FIBRILLATION IS AN IDEAL CANDIDATE FOR... Przewodniczący / Chairpersons:

M. Sterliński (Warszawa), O. Kowalski (Zabrze)

1.

…do terapii resynchronizującej? ...for resynchronization therapy?

W 203

A. Maciąg (Warszawa)

PIĄTEK/FRIDAY

2.

…do przezskórnej lub hybrydowej ablacji podłoża arytmii? ...for catheter or hybrid ablation of arrhythmia substrate?

W 204

R. Lenarczyk (Zabrze)

3.

…do kardiowersji czy leczenia zachowawczego? ...for cardioversion or conservative treatment? R. Dąbrowski (Warszawa)

4.

Podsumowanie: Mój pacjent z migotaniem przedsionków jest idealnym kandydatem do wszystkich dostępnych metod Summary: My patient with atrial fibrillation is an ideal candidate for all available methods R. Dąbrowski (Warszawa), A. Maciąg (Warszawa), R. Lenarczyk (Zabrze)

12:30-14:30 Przerwa / Break 110

W 205


11:00 -12:30

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session ODELEKTRODOWE ZAPALENIE WSIERDZIA – CHOROBA CZĘSTSZA NIŻ MYŚLIMY LEAD-DEPENDENT ENDOCARDITIS: A DISEASE MORE FREQUENT THAN WE THINK Przewodniczący / Chairpersons:

M. Trusz-Gluza (Katowice), A. Kutarski (Lublin)

1.

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia serca prawego – jednostka, o której zbyt rzadko pamiętamy Lead-dependent endocarditis of the right heart: A disease so rarely remembered

W 206

M. Janion (Kielce)

Klasyczne i mniej klasyczne obrazy TTE i TEE w odelektrodowym zapaleniu wsierdzia Classic and less classic TTE and TEE images in leaddependent endocarditis

W 207

M. Maciejewski (Łódź)

3.

Tomografia komputerowa pozwala ocenić zainfekowaną zatorowość płucną, wegetacje niewidoczne w TEE oraz węzły wnękowe i śródpiersiowe Computed tomography allows assessment of infected pulmonary embolism, vegetation invisible in TEE and hilar and mediastinal lymph nodes

W 208

E. Czekajska-Chehab (Lublin)

4.

Leczenie odelektrodowego zapalenia wsierdzia Management of lead-dependent endocarditis

W 209

B. Małecka (Kraków)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 111

PIĄTEK/FRIDAY

2.


11:00 -12:30

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session 5.

Rola kardiochirurga w leczeniu odelektrodowego zapalenia wsierdzia, kiedy nie czekamy Role of cardiac surgeon in the management of leaddependent endocarditis: When we cannot wait any longer

PIÄ„TEK/FRIDAY

M. Czajkowski (Lublin)

12:30-14:30 Przerwa / Break 112

W 210


11:00 -12:30

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja Jubileuszowa AISN PTK Jubilee Session of the PCS Association of Cardiovascular Interventions

KARDIOLOGIA INWAZYJNA W POLSCE – BLISKO CZY DALEKO OD EUROPY I ŚWIATA? INVASIVE CARDIOLOGY IN POLAND: IT IS CLOSE OR FAR AWAY FROM EUROPE AND THE WORLD? Przewodniczący / Chairman: A. Ochała (Katowice)

Panel dyskusyjny / Panel discussion:

D. Dudek (Kraków), J. Legutko (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), P. Buszman (Katowice), J. Wójcik (Lublin), A. Witkowski, G. Opolski (Warszawa), M. Lesiak (Poznań), R. J. Gil (Warszawa), W. Rużyłło (Warszawa), Z. Siudak (Kraków)

Leczenie interwencyjne zawału serca Interventional treatment of myocardial infarction

W 211

M. Gierlotka (Zabrze)

2.

Kompleksowa rewaskularyzacja serca w stabilnej dusznicy bolesnej Comprehensive cardiac revascularization in stable angina

W 212

J. Legutko (Kraków)

3.

Przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca Transcatheter treatment of valvular heart disease

W 213

D. Dudek (Kraków)

4.

Przezcewnikowe zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i uszka lewego przedsionka Transcatheter closure of abnormal intracardiac anastomoses and left atrial appendage

W 214

W. Rużyłło (Warszawa)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 113

PIĄTEK/FRIDAY

1.


11:00 -12:30

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session 5.

Denerwacja tętnic nerkowych Renal denervation

W 215

A. Witkowski (Warszawa)

6.

Nowy Ogólnopolski Rejestr Zabiegów Kardiologii Inwazyjnej – czy spełni nasze oczekiwania? New Polish Nationwide Registry of Invasive Cardiovascular Procedures: Will it meet our expectations? Z. Siudak (Kraków)

Dyskusja Discussion

PIĄTEK/FRIDAY

7.

12:30-14:30 Przerwa / Break 114

W 216


11:00 -12:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session KARDIOLOGIA EKSPERYMENTALNA EXPERIMENTAL CARDIOLOGY Przewodniczący / Chairpersons:

E. Chabielska (Białystok), A. Beręsewicz (Warszawa)

1.

Eksperymentalna ocena farmakokinetyczna oraz efektów naczyniowych po lokalnym dostarczeniu leku z nowego balonu powlekanego mikrokrystalicznym paklitakselem Experimental evaluation of pharmacokinetic profile and biological effect of a novel paclitaxel microcrystalline balloon coating in the iliofemoral territory of swine

U 036

2.

Bezpieczeństwo, biokompatybilność i użyteczność nowych polskich samorozprężalnych stentów nitinolowych do tętnic szyjnych na modelu świni domowej Safety, Biocompatibility and Feasibility of a Novel Polish Self-Expanding Nitinol Carotid Stent in Porcine Model

U 037

A. Janas, K. Milewski, P. Buszman, M. Jelonek, B. Orlik, A. Krauze, S. Samborski, M. Pruski, R. Kiesz, P. Buszman (Katowice, San Antonio USA)

3.

Wpływ ośrodkowej blokady receptorów V1 wazopresyny na redukcję anhedonii u chronicznie stresowanych szczurów z pozawałową niewydolnością serca The influence of central blockade of V1 vasopressin receptors on anhedonia reduction in chronically stressed rats with post-infarct heart failure

U 038

A. Cudnoch-Jędrzejewska, L. Puchalska, A. Wsół, S. Kowalewski, E. Szczepańska-Sadowska (Warszawa)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 115

PIĄTEK/FRIDAY

P. Buszman, K. Milewski, P. Gąsior, J. Pajak, A. Krauze, B. Gwiazdowska-Nowotka, A. Tellez, J. Granada, P. Buszman (Katowice, Warszawa, Nowy Jork USA)


11:00 -12:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session 4.

Wpływ redukcji obciążenia wstępnego w wyniku hemodializy na parametry skrętu mięśnia lewej komory serca u chorych z krańcową niewydolnością nerek Impact of pre-load reduction due to hemodialysis on left ventricular twist assessed by 2-D speckle tracking in patients with end-stage renal disease

U 039

M. Fijałkowski, S. Tuchacz, R. Gałąska, M. Chmielewski, M. Dębska-Ślizień, A. Rynkiewicz (Gdańsk)

PIĄTEK/FRIDAY

5.

Proliferacja neointimy w stencie uwalniającym ewerolimus w kolejnych punktach czasowych zobrazowana za pomocą optycznej koherentnej tomografii na modelu naczyń wieńcowych świni domowej The pattern of neointimal formation in five consecutive early- and mid-term timepoints in everolimus eluting stents evaluated by optical coherence tomography in porcine coronary artery model M. Jelonek, K. Milewski, P. Buszman, B. Orlik, A. Krauze, W. Wojakowski, P. Buszman (Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 116

U 040


SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL – LIVE 12:45-14:15 SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL – TRANSMISJA TV / TV TRANSMISSION

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna lunchowa głównego sponsora – firmy Servier Satellite lunch session organized by main sponsor – Servier

„PRAKTYK PYTA EKSPERT ODPOWIADA” CZĘŚĆ I PRACTICING PHYSICIANS ASK, EXPERTS ANSWER – PART I

W 217

PIĄTEK/FRIDAY

J. Stępińska (Warszawa), W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław), S. Grajek (Poznań)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 117


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters I.

OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE ACUTE CORONARY SYNDROMES

Przewodniczący / Chairpersons:

Z. Chmielak (Warszawa), J. Wójcik (Lublin)

1.

Ciężka niewydolność nerek u chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca – rokowanie wczesne i 2-letnie wśród chorych z rejestru PL-ACS Severe renal dysfunction in patients admitted with cardiogenic shock complicating AMI – early and 2-year outcomes from the PL-ACS registry

P 001

M. Hawranek, M. Gierlotka, M. Gąsior, M. Tajstra, A. Kazik, A. Krajewski, K. Wilczek, K. Strojek, Z. Kalarus, L. Poloński (Zabrze)

PIĄTEK/FRIDAY

2.

Cukrzyca a wczesna i 2-letnia śmiertelność chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca – wyniki z rejestru PL-ACS Diabetes mellitus and early and 2-year outcomes of patients with cardiogenic shock and acute myocardial infarction – results from the PL-ACS registry

P 002

M. Gierlotka, M. Gąsior, D. Pres, M. Hawranek, M. Tajstra, T. Osadnik, Ł. Pyka, Z. Kalarus, K. Strojek, L. Poloński (Zabrze)

3.

Porównanie wyników leczenia pacjentów z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym w latach 2004-2006 z okresem 2007-2009 Comparison of results of the in-hospital treatment of patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock hospitalized in years 2004-2006 and 2007-2009 A. Świątkowski, B. Średniawa, J. Kowalczyk, A. Mrówka, R. Lenarczyk, M. Świerad, T. Kurek, T. Podolecki, Z. Kalarus (Zabrze)

12:30-14:30 Przerwa / Break 118

P 003


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 4.

Długoterminowe wyniki rewasukularyzacji chirurgicznej i przezskórnej u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (rejestr Milestone) Long-term results of multivessel and left main coronary artery stenting in comparison with surgical revascularisation in patients with NSTE-ACS: the MILESTONE registry

P 004

P. Buszman, M. Gierlotka, A. Bochenek, K. Milewski, M. Zembala, L. Poloński, M. Gąsior, P. Buszman (Katowice, Zabrze)

5.

Determinanty i konsekwencje zjawiska braku reperfuzji u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej Determinants and consequences of an absence of reperfusion in patients with acute myocardial infarction with ST-segment elevation treated by primary angioplasty

P 005

M. Durak, J. Zalewski, P. Lech, A. Undas, K. Żmudka (Kraków)

Wczesny wypis ze szpitala chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych przezskórną interwencją wieńcową determinuje wyższą śmiertelność 1-roczną Early discharge of patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention determines higher 1-year mortality

P 006

D. Pres, M. Gąsior, M. Gierlotka, M. Hawranek, G. Słonka, M. Tajstra, K. Wilczek, A. Lekston, L. Poloński (Zabrze)

12:30-14:30 Przerwa / Break 119

PIĄTEK/FRIDAY

6.


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 7.

Wielkość strefy zawału prawej komory oceniana rezonansem magnetycznym, zależy od stopnia upośledzenia przepływu w prawokomorowych gałęziach brzeżnych po zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej Right Ventricular Infarction: Right Ventricular Infarct Size assessed by Late Gadolinium Enchancement Magnetic Resonance is determined by Right Ventricular Branch Compromise after PCI

P 007

M. Tomala, T. Miszalski-Jamka, W. Zajdel, B. Nawrotek, M. Pasowicz, K. Żmudka (Kraków)

8.

Wartość prognostyczna nieinwazyjnej oceny funkcji śródbłonka obwodowego u pacjentów z zawałem serca bez krytycznych zwężeń w badaniu koronarograficznym Prognostic value of non-invasive endothelial function assessment in patients with acute myocardial infarction and non-significant lesions in coronary angiography

P 008

R. Depukat, Ł. Rzeszutko, B. Chyrchel, D. Dudek, J. S. Dubiel (Kraków)

PIĄTEK/FRIDAY

9.

Kolejny etap przeskórnej rewaskularyzacji po angioplastyce wieńcowej w ostrym zawale mięśnia serca wiąże się z podwyższonym poziomem leukotrienów i tromboksanu u pacjentów z chorobą wielonaczyniową Staged revascularization following initial urgent PCI is associated with elevated leukotrienes and thromboxane levels in patients with acute myocardial infarction and multivessel disease

P 009

E. Stodółkiewicz, K. Żmudka, M. Sanak, B. Sokołowska, A. Chrustowicz, M. Rzeszutko, W. Szczeklik (Kraków)

10. Kopeptyna i wysokoczuła troponina T w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST Copeptin and high-sensitive troponin T in the management of non-ST-elevation acute coronary syndrome B. Morawiec, D. Kawecki, B. Przywara-Chowaniec, A. Gabysiak, O. Muller, E. Nowalany-Kozielska (Zabrze, Lausanne CH)

12:30-14:30 Przerwa / Break 120

P 010


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters II.

KARDIOCHIRURGIA CARDIAC SURGERY

Przewodniczący / Chairpersons:

M. Krejca (Katowice), T. Hirnle (Białystok)

1.

Małoinwazyjna wymiana zastawki aortalnej – bezpieczny i skuteczny zabieg Minimalny invasive aortic valve replacement – safe and effective procedure

P 011

M. Kaczmarczyk, K. Filipiak, J. Wojarski, M. Zembala, R. Przybylski, S. Pawlak, T. Hrapkowicz, M. Zembala (Zabrze)

2.

Operacje Zastawki Aortalnej Poprzez Minitorakotomię Prawostronną – Mniej Inwazyjne Podejście do Chirurgicznego Leczenia Pacjentów z Wadą Lewego Ujścia Tętniczego Aortic Valve Surgery Through Right Minithoracotomy – Less Invasive Surgical Approach for Patients with Left Ventricle Outflow Tract Disease

P 012

3.

Mechaniczne wspomaganie serca u dzieci – doświadczenia zabrzańskie Mechanical circulatory support in children – Zabrze experience

P 013

S. Pawlak, J. Śliwka, R. Przybylski, A. Grzybowski, P. Łapa, B. Chodór, J. Białkowski, M. Zembala (Zabrze)

4.

Bezpieczeństwo bakteriologiczne pacjentów leczonych przy użyciu mechanicznego wspomagania krążenia w oddziałach kardiochirurgicznych – badanie retrospektywne Bacteriological Safety of Patients Treated with Mechanical Circulatory Support on Cardiac Surgery Unit – a Retrospective Study

P 014

I. Copik, M. Zakliczyński, M. Sioła, J. Pacholewicz, M. Zembala (Zabrze)

12:30-14:30 Przerwa / Break 121

PIĄTEK/FRIDAY

J. Stoliński, A. Bartoszcze, P. Kruszec, G. Grudzień, T. Myrdko, J. Sadowski (Kraków)


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 5.

Mały dostęp operacyjny w kardiochirurgii – mniej inwazyjne metody chirurgicznego leczenia niektórych wrodzonych i nabytych wad serca Small surgical access in cardiac surgery – less invasive surgical approach for patients with some congenital and acquired heart diseases

P 015

J. Stoliński, A. Bartoszcze, P. Kruszec, J. Myć, G. Grudzień, T. Myrdko (Kraków)

6.

Adiponektyna i inne markery uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego Serum adiponectin and endothelial injury markers in stable angina pectoris patients undergoing cardiopulmonary bypass (CPB)

P 016

A. Lisowska, P. Lisowski, M. Knapp, A. Tycińska, R. Sawicki, J. Małyszko, W. J. Musiał (Białystok)

PIĄTEK/FRIDAY

7.

Zastosowanie techniki porównawczej hybrydyzacji genomowej (CGH) do analizy specyficznych aberracji chromosomalnych w sporadycznych guzach śluzaka serca Chromosomal Comparative Genomic Hybridization (CGH) analysis of spontaneous cardiac myxomas – looking for diseased specific chromosomal abnormalities

P 017

E. Stępień, B. Grygalewicz, G. Grudzień, B. Pieńkowska-Grela, J. Sadowski (Kraków, Warszawa)

8.

Całkowicie torakoskopowa dwustronna rozszerzona ablacja przetrwałego i przetrwałego długotrwającego migotania przedsionków z ablacją zwojów autonomicznych – wyniki wczesne i średnioodległe Totally thoracoscopic bilateral extended pattern and autonomic ganglia ablation for persistent and long-standing persistent atrial fibrillation – early and midterm results A. Witkowska, K. Jaworski, R. Smoczyński, B. Szafron, D. Drobiński, J. Świstowski, Z. Kaliciński, D. Kosior, P. Suwalski (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 122

P 018


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 9.

BMI – czynnikiem ryzyka po wymianie zastawki aortalnej? Body mass index: risk factor for late mortality after aortc valve replacement

P 019

E. Orłowska-Baranowska, R. Baranowski, K. Zatorska, T. Hryniewiecki (Warszawa)

10. NT-proBNP i kopeptyna jako markery PPM u pacjentów po operacyjnym leczeniu ciężkiej stenozy zastawki aortalnej NT-proBNP and copeptin as markers of asymptomatic prosthesis-patient mismatch in patients surgically treated for aortic stenosis

P 020

PIĄTEK/FRIDAY

M. Mizia, A. Sikora-Puz, K. Gieszczyk-Strózik, B. Lasota, A. Chmiel, J. Chudek, R. Gocoł, M. Jasiński, M. A. Deja, K. Mizia-Stec (Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 123


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters III.

GENETYCZNE I BIOCHEMICZNE CZYNNIKI RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ GENETIC AND BIOCHEMICAL RISK FACTORS FOR CORONARY ARTERY DISEASE

Przewodniczący / Chairpersons:

Z. Bilińska (Warszawa), K. Mizia-Stec (Katowice)

1.

Stężenie żelaza oraz parametry gospodarki żelazowej jako nowe czynniki ryzyka śmiertelności wśród pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej Iron, total iron binding capacity as new risk factors for mortality in Intensive Care Unit patients

P 021

I. Kiluk, M. Baranicz, A. Tycińska, T. Stepek, E. Uścińska, W. J. Musiał, B. Sobkowicz (Białystok)

2.

Związek polimorfizmów genu adiponektyny z zawałem serca w młodym wieku Single nucleotide polymorphisms of the adiponectin gene are associated with myocardial infarction in young age

P 022

PIĄTEK/FRIDAY

M. Ambroziak, M. Kolanowska, A. Budaj (Warszawa)

3.

Niekorzystny efekt prognostyczny insulinooporności jest zależny od nasilenia miażdżycy tętnic wieńcowych i ulega osłabieniu z czasem – 20-letnie prospektywne badanie jednoośrodkowe Association of insulin resistance with adverse coronary outcome is mediated by the extent of coronary atherosclerosis and weakens with lengthening follow-up time – a 20-year single-center study O. Kruszelnicka-Kwiatkowska, W. Piwowarska, J. Nessler (Kraków)

12:30-14:30 Przerwa / Break 124

P 023


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 4.

Niekorzystny efekt prognostyczny insulinooporności a nie upośledzonego wydzielania insuliny u mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową Insulin resistance but not beta-cell secretory dysfunction predicts adverse cardiovascular outcome in men with stable coronary artery disease

P 024

O. Kruszelnicka-Kwiatkowska, A. Pietrucha, M. Węgrzynowska, G. Gajos, W. Piwowarska, J. Nessler (Kraków)

5.

Określenie związku między wariantami polimorficznymi genów ACE, AGT, ANP, AT1R, ADD1, CYP11B2, GP, GNB a ryzykiem pierwszej hospitalizacji z powodu migotania przedsionków u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową Relationship between selected polymorphic variations of ACE, AGT, ANP, AT1R, ADD1, CYP11B2, GP, GNB genes and risk of first hospitalization due to atrial fibrillation in stable angina pectoris patient

P 025

M. Nedoszytko, W. Sobiczewski, J. Borzyszkowska, A. Stanisławska-Sachadyn, M. Wirtwein, E. Bluj, D. Ciećwierz, R. Targoński, O. Melander, M. Sjogren, K. Narkiewicz, A. Rynkiewicz (Gdańsk, Wejherowo, Malmö SE)

Stężenie testosteronu całkowitego u mężczyzn z ostrym zespołem wieńcowym może być pomocne w przewidywaniu incydentów sercowo-naczyniowych w obserwacji długoterminowej Total Testosterone level in males with acute coronary syndrome can be used to predict major adverse cardiovascular events in long-term follow-up

P 026

A. Muras, A. Chmiel, J. Bieńkowski, W. Kreis, K. Mizia-Stec (Rybnik, Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 125

PIĄTEK/FRIDAY

6.


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 7.

Prognostyczna rola kwasu moczowego w grupie chorych ze stabilną chorobą wieńcową poddanych zabiegowi przezskórnej rewaskularyzacji z implantacją stentu metalowego Prognostic role of uric acid level in patients with stable coronary artery disease undergoing bare metal stent implantation

P 027

T. Osadnik, J. Strzelczyk, A. Lekston, M. Gierlotka, P. Przybyło, R. Reguła, R. Pakuła, S. Król, B. Szyguła-Jurkiewicz, K. Wilczek, A. Wiczkowski, A. Szafranek, M. Gąsior, L. Poloński (Zabrze, Katowice)

8.

Użyteczność kliniczna łożyskowego czynnika wzrostu u mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową Clinical use of placental growth factor in men with stable coronary artery disease

P 028

I. Piętka, T. Pietrucha, A. Sakowicz, M. Lelonek (Łódź)

PIĄTEK/FRIDAY

9.

Związek allelu D genu enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych w populacji polskiej Association of the angiotensin converting enzyme (ACE) D allele with prevalence of cardiovascular diseases in Polish population K. Kryczka, R. Płoski, G. Kostrzewa, G. Broda, B. Lubiszewska (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 126

P 029


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters IV.

WADY ZASTAWKOWE I CHOROBY STRUKTURALNE SERCA VALVULAR DEFECTS AND STRUCTURAL HEART DISEASES

Przewodniczący / Chairpersons:

M. Demkow (Warszawa), T. Przewłocki (Kraków)

1.

Przezcewnikowa technika wielookluderowa w zamykaniu przecieków okołozastawkowych Transcatheter multiplug paravalvular leak closure

P 030

G. Smolka, P. Pysz, E. Peszek-Przybyła, T. Roleder, W. Wańha, A. Ochała (Katowice)

2.

Wartość predykcyjna ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów po przezskórnym wszczepieniu zastawki aortalnej Acute Kidney Injury as Predictor of Mortality in Patients After Percutaneous Transcatheter Aortic Valve Implantation

P 031

R. Parma, E. Gaszewska-Żurek, P. Pysz, A. Czekaj, Z. Parma, A. Ochała (Katowice)

Czynniki wpływające na poprawę wydolności krążenia u pacjentów poddanych przezskórnej annuloplastyce mitralnej z powodu czynnościowej niedomykalności Determinants of Improved Functional Capacity in Heart Failure Patients Undergoing Percutaneous Mitral Annuloplasty for Functional Mitral Regurgitation

P 032 PIĄTEK/FRIDAY

3.

T. Siminiak, M. Haude, U. Hoppe, J. Lipiecki, D. Reuter, D. Kaye (Poznań)

4.

Własne doświadczenia w przezskórnej implantacji zastawki na stencie w pozycji płucnej Transcatheter pulmonary valve implantation – own experience

P 033

R. Fiszer, M. Szkutnik, J. Białkowski (Zabrze)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 127


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 5.

Skuteczność i bezpieczeństwo zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego oraz przetrwałego otworu owalnego za pomocą zapinki Figulla (Occlutech) The efficacy and safety of atrial septal defect type two and patent foramen ovale percutaneous closure with Figulla occluder (Occlutech)

P 034

J. Wójcik, A. Tomaszewski, M. Tomaszewski, A. Madejczyk, M. Jankiewicz (Lublin)

6.

Przezcewnikowe zamykanie różnych wrodzonych i strukturalnych wad serca u 205 pacjentów z zastosowaniem nowych nitynolowych okluderów Transcatheter closure of different congenital and structural heart defects with the use of new nitinol wire mesh occluders in 205 patients

PIĄTEK/FRIDAY

M. Szkutnik, R. Fiszer, M. Żyła-Frycz, P. Banaszak, J. Rycaj, J. Białkowski (Zabrze)

12:30-14:30 Przerwa / Break 128

P 035


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters V.

INTERWENCJE PRZESKÓRNE W CHOROBACH TĘTNIC WIEŃCOWYCH I OBWODOWYCH TRANSCUTANEOUS INTERVENTIONS IN DISEASES OF CORONARY AND PERIPHERAL ARTERIES

Przewodniczący / Chairpersons:

S. Bartuś (Kraków), A. Lekston (Zabrze)

1.

Ocena skuteczności optycznej tomografii koherentnej w ocenie wyniku angioplastyki balonem uwalniającym lek Efficiency of OCT guidance in drug eluting balloon angioplasty. Comparison with angiographic guidance

P 036

T. Pawłowski, J. Bil, T. Kulawik, R. J. Gil (Warszawa)

2.

Selekcja proksymalnego vs. dystalnego systemu neuroprotekcji w zabiegach stentowania tętnic szyjnych – doświadczenia jednoośrodkowe Proximal or distal embolic protection device selection for carotid artery stenting – high-volume single-center experience

P 037

3.

Prospektywne, randomizowane porównanie stentów elutujących paklitaksel i ewerolimus z identycznych stentów pokrytych biodegradowalnym polimerem u chorych po angioplastyce wieńcowej (Badanie LEVEL) Everolimus versus paclitaxel eluting biodegradable polymer coated stents for coronary revascularisation: clinical and angiographic results from the pivotal randomised trial

P 038

S. Trznadel, P. Buszman, K. Milewski, M. Król, B. Gorycki, J. Prokopczuk, A. Żurakowski, W. Wojakowski, P. Buszman (Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 129

PIĄTEK/FRIDAY

Ł. Tekieli, P. Pieniążek, K. Dzierwa, P. Musiałek, A. Kabłak-Ziembicka, T. Przewłocki, P. Paluszek, M. Hlawaty, P. Podolec (Kraków)


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 4.

Rotablacja wysokoobrotowa w erze stentów uwalniających leki. Doświadczenie jednego ośrodka Plaque debulking and modification – rotational atherectomy in drug eluting stent era. Single center experience

P 039

T. Pawłowski, T. Kulawik, J. Bil, R. J. Gil (Warszawa)

5.

Wpływ choroby niedokrwiennej serca na wyniki odległej obserwacji pacjentów po zabiegu stentowania tętnicy szyjnej Impact of coronary artery disease presence on the long-term follow-up of carotid artery stenting

P 040

S. Arif, A. Dziewierz, T. Rakowski, M. Chyrchel, M. Brzeziński, D. Dudek, S. Bartuś (Kraków)

6.

Czy stentowanie zwężonych tętnic nerkowych wpływa na masę i funkcję lewej komory serca, ciśnienie tętnicze, funkcję nerek oraz poziom cytokin? Does renal artery stenting impacts left ventricle mass and function, blood pressure values, renal function and cytokine concentration?

P 041

PIĄTEK/FRIDAY

D. Rzeźnik, T. Przewłocki, A. Kabłak-Ziembicka, A. Rosławiecka, J. Łach, P. Podolec (Kraków)

7.

Bezpieczeństwo i możliwość wykonania przezskórnej rewaskularyzacji tętnic kończyn dolnych w trybie ambulatoryjnym u pacjentów w wieku podeszłym Safety and feasibility of one-day discharge after endovascular revascularization of lower extremities in octogenarians A. Janas, P. Buszman, K. Milewski, K. Kosteczko, B. Orlik, M. Konkolewska, S. Samborski, M. Jelonek, P. Buszman, R. Kiesz (San Antonio USA, Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 130

P 042


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 8.

Obserwacja odległa oraz czynniki predykcyjne zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych po zabiegu angioplastyki tętnic nerkowych Long-term survival and prognostic factors of cardiovascular events in patients treated with percutaneous angioplasty for renal artery stenosis

P 043

D. Rzeźnik, T. Przewłocki, A. Kabłak-Ziembicka, A. Rosławiecka, J. Łach, P. Podolec (Kraków)

9.

Czynniki wpływające na odległe rokowanie i ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów poddawanych angioplastyce tętnicy podobojczykowej Factors determining long term survival and risk of cardiovascular events in patients treated with subclavian artery angioplasty

P 044

L. Wrotniak, T. Przewłocki, A. Kabłak-Ziembicka, P. Pieniążek, A. Rosławiecka, P. Musiałek, Ł. Tekieli, P. Podolec (Kraków)

P 045

K. Milewski, W. Fil, P. Buszman, M. Janik, M. Król, B. Gorycki, W. Wańha, R. Kiesz, W. Wojakowski, P. Buszman (Katowice, San Antonio USA)

12:30-14:30 Przerwa / Break 131

PIĄTEK/FRIDAY

10. Międzynarodowy rejestr agioplastyki tętnic nerkowych z implantacją stentu u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym i zwężeniem tętnicy nerkowej International registry of renal artery stenting in patients with refractory hypertension and renal artery stenosis


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters VI.

VARIA MISCELLANY

Przewodniczący / Chairpersons:

T. Jaxa-Chamiec (Warszawa), K. Żmudka (Kraków)

1.

Łagodna hipotermia lecznicza po nagłym zatrzymaniu krążenia u chorych bez ostrych zespołów wieńcowych – doświadczenia własne Mild therapeutic hypothermia after cardiac arrest in patients without acute cardiac syndromes – single center experience

P 046

M. Zabojszcz, P. Lubojemska, W. Zaręba, J. Guzik, E. Mirek-Bryniarska (Kraków)

2.

Znaczenie prognostyczne niedokrwistości u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych metodą PCI z wszczepieniem DES pierwszej i drugiej generacji Prognostic value of anemia in patients with coronary artery disease treated with first and second-generation DES

P 047

W. Wańha, A. Pluta, K. Marcinkiewicz, W. Wojakowski, M. Tendera (Katowice)

PIĄTEK/FRIDAY

3.

Wpływ migotania przedsionków na rokowanie chorych ze stabilną chorobą wieńcową leczonych inwazyjnie Prognosis of patients with stable coronary artery disease and atrial fibrillation undergoing stent implantation

P 048

T. Osadnik, A. Lekston, R. Reguła, A. Gutowski, M. Gierlotka, P. Przybyło, S. Król, M. Gawilta, R. Pakuła, K. Bujak, M. Gonera, A. Kurek, B. Szyguła-Jurkiewicz, P. Trzeciak, J. Strzelczyk, M. Gąsior, L. Poloński (Zabrze, Katowice)

4.

Związek współczynnika filtracji kłębuszkowej z rokowaniem u chorych ze stabilną chorobą wieńcową w wieku poniżej lub powyżej 75 lat Glomerular filtration rate and its impact on prognosis in patients with stable coronary artery disease older and younger than 75 years T. Osadnik, A. Lekston, J. Strzelczyk, B. Szyguła-Jurkiewicz, K. Wilczek, P. Rozentryt, A. Kurek, A. Gutowski, R. Reguła, M. Gierlotka, P. Przybyło, R. Pakuła, K. Dyrbuś, P. Trzeciak, S. Król, A. Wiczkowski, M. Gąsior, L. Poloński (Zabrze, Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 132

P 049


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 5.

Łagodne zwężenia obserwowane w kolejnych angiografiach tętnic wieńcowych zmniejszają szanse na odległe przeżycie pacjentów po transplantacji serca Mild Stenoses Observed in Consecutive Coronary Angiographies Prognosticate Poor Long-Term Survival of Heart Transplant Recipients

P 050

M. Zakliczyński, A. Babińska, B. Flak, J. Nożyński, M. Zembala (Zabrze)

6.

Średnia objętość płytki krwi (MPV) a ryzyko zgonu lub zawału serca u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS) The relationship of mean platelet volume (MPV) with the risk of death or myocardial infarction in patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes (NSTE-ACS)

P 051

P. Rostoff, B. Bacior, M. Wnuk, A. Furman, K. Bury, R. Mariankowski, B. Nessler, E. Konduracka, J. Nessler (Kraków)

Przewlekłe zamknięcia tętnic wieńcowych – rekanalizacja wsteczna jako sposób na poprawę skuteczności zabiegu – rejestr 60 przypadków The retrograde approach as a way of increasing the effectiveness of the chronic total occlusion treatments – 60 cases registry

P 052

J. Wójcik (Lublin)

8.

Czynniki wpływające na rokowanie 24-miesięczne u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST w zależności od płci Factors influencing 24.months prognosis of patients with non-ST elevation myocardial infarction according to sex of the patients

P 053

M. Hawranek, M. Gierlotka, D. Pres, M. Tajstra, P. Desperak, P. Gąsior (Zabrze, Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 133

PIĄTEK/FRIDAY

7.


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 9.

Czynniki wpływające na wystąpienie nefropatii pokontrastowej u chorych OZW bez uniesienia odcinka ST leczonych przezskórną interwencją wieńcową Factors influencing the occurrence of contrast-induced nephropathy in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation treated with percutaneous coronary intervention

P 054

M. Hawranek, M. Gierlotka, D. Pres, P. Gąsior, P. Desperak, A. Ciślak, M. Gąsior (Zabrze, Katowice)

10. Stężenie wybranych biomarkerów i morfologia blaszki miażdżycowej u pacjentów z objawowym i bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej Circulating biomarker levels and plaque morphology in subjects with symptomatic and asymptomatic internal carotid artery stenosis

PIĄTEK/FRIDAY

I. Karch, A. Kabłak-Ziembicka, T. Przewłocki, E. Stępień, P. Pieniążek, P. Musiałek, Ł. Tekieli, P. Podolec (Kraków)

12:30-14:30 Przerwa / Break 134

P 055


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters VII. PROBLEMY ELEKTROTERAPII PROBLEMS OF ELECTROTHERAPY Przewodniczący / Chairpersons:

Ł. Szumowski (Warszawa), M. Chudzik (Łódź)

1.

Anomalie żył płucnych i nadciśnienie tętnicze zmniejszają skuteczność zabiegu izolacji żył płucnych u chorych z migotaniem przedsionków Anomaly of pulmonary veins and systemic hypertension limit effectiveness of circumferential pulmonary vein ablation in patients with atral fibrillation

P 056

I. Woźniak-Skowerska, M. Skowerski, A. Hoffmann, J. Kolasa, S. Nowak, T. Skowerski, M. Sosnowski, A. M. Wnuk-Wojnar, K. Mizia-Stec (Katowice)

Rezerwa kurczliwa lewej komory oraz obecność tzw. „septal flash“ w przewidywaniu pozytywnego remodelingu w czasie 1 roku CRT: wieloośrodkowe badanie VIACRT Left ventricle contractile reserve and septal flash presence in prediction of positive remodeling during 1 year CRT: the multicentre VIACRT study

P 057

Z. Gąsior, E. Płońska-Gościniak, K. Wita, K. Mizia-Stec, A. Kułach, H. Szwed, Ł. Chrzanowski, J. D. Kasprzak, A. Tomaszewski, W. Sinkiewicz, C. Wojciechowska (Katowice, Szczecin, Warszawa, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zabrze)

3.

Minimalnie inwazyjne zabiegi ablacji bez fluoroskopii i konieczności ochrony radiologicznej u dzieci i dorosłych Minimal invasive approach for No-X-Ray and no lead apron approach for ablation in children and adults

P 058

S. Stec, J. Śledź, M. Mazij, B. Ludwik, M. Chrabąszcz, A. Śledź, M. Banasik, M. Bzymek, M. Klank-Szafran, K. Deutsch, M. Labus, J. Śpikowski, L. Szydłowski, M. Raś (Warszawa, Kielce, Wrocław, Katowice)

12:30-14:30 Przerwa / Break 135

PIĄTEK/FRIDAY

2.


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 4.

Hybrydowa ablacja migotania przedsionków – roczne wyniki obserwacji Hybrid Ablation For The Treatment Of Persistent Atrial Fibrillation – The Time for EP HEART TEAM has come

P 059

M. Zembala, K. Filipiak, O. Kowalski, J. Boidol, P. Buchta, R. Lenarczyk, T. Niklewski, M. Garbacz, Z. Kalarus, M. Zembala (Zabrze)

5.

Brak poprawy jakości życia u chorych poddanych terapii resynchronizującej jest silnym determinantem niekorzystnego rokowania, niezależnie od poprawy parametrów klinicznych i echokardiograficznych Lack of Improvement in Quality of Life after Cardiac Resynchronization Therapy is a Potent Determinant of Unfavorable Outcomes Independently from Functional and Echocardiographic Response

P 060

R. Lenarczyk, E. Jędrzejczyk, O. Kowalski, B. Średniawa, P. Pruszkowska-Skrzep, A. Sokal, M. Szulik, M. Mazurek, J. Kowalczyk, Z. Kalarus (Zabrze)

PIĄTEK/FRIDAY

6.

Niepotrzebne pętle elektrod w zastawce trójdzielnej – czy możemy je tylko obserwować? Unnecessary lead’s loops in tricuspid valve – can we observe it only?

P 061

A. Kutarski, B. Małecka, A. Ząbek, K. Boczar (Kraków)

7.

Wysoka częstość występowania niemego niedokrwienia CUN podczas izolacji żył płucnych uzupełnionej o dodatkowe linie lewoprzedsionkowe z wykorzystaniem elektrody 8 mm High incidence of silent cerebral embolism following pulmonary vein isolation with additional LA lines performed with non-irrigated tip 8 mm catheter A. Głowniak, M. Janczarek, M. Wójcik, M. Dziduszko, A. Tarkowski, A. Jaroszyńska, M. Jargiello-Baszak, A. Kutarski, M. Szczerbo-Trojanowska, A. Wysokinski (Lublin)

12:30-14:30 Przerwa / Break 136

P 062


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 8.

Użyteczność automatycznej analizy wzorca w trakcie mapowania stymulacyjnego u pacjentów poddawanych ablacji z powodu arytmii komorowych wywodzących się z drogi odpływu prawej oraz lewej komory Utility of automated template matching technique for interpretation of pace mapping in patients ablated due to ventricular outflow tract arrhythmias

P 063

R. Kuteszko, M. Pytkowski, M. M. Farkowski, A. Maciąg, I. Kowalik, A. Jankowska, D. Zając, H. Szwed (Warszawa)

9.

Diagnostyka odelektrodowego zapalenia wsierdzia – wciąż istotny problem kliniczny Cardiovascular device related infective endocarditis – diagnostic problems

P 064

A. Polewczyk, A. Kutarski, K. Boczar, M. Polewczyk, M. Janion (Kielce, Lublin, Kraków, Warszawa)

10. Trwałość stymulacji serca typu DDD w długoletniej obserwacji DDD pacing mode survival in patients with a dual-chamber pacemaker during the long-term observation

P 065

PIĄTEK/FRIDAY

B. Małecka, A. Ząbek, M. Dębski, M. Ulman, J. Lelakowski (Kraków)

12:30-14:30 Przerwa / Break 137


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters VIII. VARIA – ELEKTROTERAPIA INWAZYJNA I NIEINWAZYJNA MISCELLANY: INVASIVE AND NON-INVASIVE ELECTROTHERAPY Przewodniczący / Chairpersons:

E. K. Biernacka (Wraszawa), P. Ptaszyński (Łódź)

1.

Nieinwazyjne wskaźniki holterowskie w ocenie ryzyka wystąpienia złośliwych arytmii komorowych u chorych po zawale serca z wszczepionym ICD Non-invasive predictors of appropriate ICD interventions in patients with the remote myocardial infarction, untreated with amiodarone

P 066

K. Szydło, A. Filipecki, W. Orszulak, W. Kwaśniewski, K. Mizia-Stec, M. Trusz-Gluza (Katowice)

PIĄTEK/FRIDAY

2.

Zmienność morfologii zespołów QRS przy maksymalnej i minimalnej częstości rytmu serca w ocenie 24-h Holter EKG u pacjentów z wszczepionym stymulatorem CRT – czy istnieje związek z prawidłową odpowiedzią na resynchronizację? Value of the QRS morphology analysis in lead V1during maximum and minimum heart rate in 24-h Holter ECG in prediction of CRT function – pilot study

P 067

D. Pyszno-Prokopowicz, R. Baranowski, R. Bodalski, J. Zakrzewska-Koperska, A. Sanecka, R. Piotrowicz (Warszawa)

3.

Analiza zmian czułości baroreceptorów szyjnych w trakcie leczenia omdleń wazowagalnych treningiem pionizacyjnym Analysis of baroreceptor sensitivity changes during the treatment of vasovagal sensitivity by tilt training A. Pietrucha, I. Bzukała, J. Jędrzejczyk-Spaho, M. Wnuk, J. Nessler (Kraków)

12:30-14:30 Przerwa / Break 138

P 068


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 4.

Zmienność repolaryzacji w przewidywaniu wystąpienia złośliwych arytmii komorowych u chorych po zawale serca z wszczepionym ICD Repolarization variability as a predictor of appropriate ICD interventions in patients with the remote myocardial infarction, untreated with amiodarone

P 069

K. Szydło, A. Filipecki, W. Orszulak, D. Urbańczyk-Świć, K. Mizia-Stec, M. Trusz-Gluza, W. Kwaśniewski (Katowice)

5.

Zastosowanie teletransmisji EKG i bezpośredniego transportu do odległego ośrodka kardiologii inwazyjnej zmniejsza śmiertelność szpitalną w STEMI The use of tele-ECG and direct transport to a distant interventional cardiology center reduces hospital mortality in STEMI

P 070

A. Kleinrok, D. Płaczkiewicz, M. Puźniak, P. Dąbrowski (Zamość)

Czy codzienne monitorowanie procentu stymulacji resynchronizującej ma istotne znaczenie kliniczne? Is it important to monitor the percentage of cardiac resynchronization day by day?

P 071

M. Mazurek, A. Liberska, K. Przybylska, J. Boidol, T. Podolecki, E. Jędrzejczyk, J. Kowalczyk, R. Lenarczyk, O. Kowalski, Z. Kalarus (Zabrze)

7.

Pozostałości łącznotkankowe po przezżylnym usunięciu elektrod The fibrotic tissue debris after transvenous leads extraction

P 072

A. Tomaszewski, A. Kutarski, M. Poterała, W. Brzozowski, M. Tomaszewski (Lublin)

8.

Echokardiograficzny test dobutaminowy w przewidywaniu odwróconego remodelingu u pacjentów kwalifikowanych do wszczepienia CRT Dobutamine stress echocardiography in prediction of reverse left ventricle remodeling in CRT recipients

P 073

K. Szydło, K. Mizia-Stec, K. Wita, W. Wróbel, A. Berger-Kucza, M. Turski (Katowice)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 139

PIĄTEK/FRIDAY

6.


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters IX.

WRODZONE WADY SERCA, KRĄŻENIE PŁUCNE CONGENITAL HEART DISEASES, PULMONARY CIRCULATION

Przewodniczący / Chairpersons:

B. Sobkowicz (Białystok), O. Trojnarska (Poznań)

1.

Czy leczenie bosentanem wpływa na poprawę jakości życia i stanu psychicznego pacjentów z zespołem Eisenmengera? Does bosentan treatment improve quality of life and mental state of patients with Eisenmenger syndrome?

P 074

B. Kuśmierczyk-Droszcz, M. Stepnowska, E. Kowalik, J. Niewiadomska, P. Hoffman (Warszawa)

2.

Przydatność wybranych parametrów ultradźwiękowej oceny istotności niedomykalności płucnej u pacjentów po korekcji tetralogii Fallota Efficacy of selected ultrasonic parameters determining the severity of pulmonary regurgitation in patients after tetralogy of Fallot repair

P 075

M. Kordybach, M. Kowalski, J. Miśko, P. Hoffman (Warszawa)

PIĄTEK/FRIDAY

3.

Zależność między wielkością przecieku przez drożny otwór owalny a niedokrwiennymi incydentami neurologicznymi i migreną PFO size effect on ischemic neurological events and migraine occurrence

P 076

P. Węglarz, E. Konarska-Kuszewska, K. Spisak-Borowska, J. Machowski, M. Trusz-Gluza, M. Szczurek, A. Michalczyk, P. Kuszewski, G. Bajor (Katowice, Oświęcim)

4.

Troponina T wysokiej czułości u dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi serca High-sensitivity troponin T in grown-up congenital heart disease patients J. Rybicka, P. Szymański, P. Dobrowolski, M. Lipczyńska, E. Kowalik, A. Klisiewicz, P. Hoffman (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 140

P 077


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 5.

Charakterystyka kliniczna pacjentów niskiego ryzyka po przebytym niedokrwiennym incydencie neurologicznym lub z migreną diagnozowanych w kierunku obecności PFO Clinical differences in low risk patients who suffered ischemic neurological event or migraine and were diagnosed due to PFO occurrence

P 078

P. Węglarz, E. Konarska-Kuszewska, M. Trusz-Gluza, K. Spisak-Borowska, J. Machowski, M. Szczurek, P. Kuszewski, A. Michalczyk, G. Bajor (Katowice, Oświęcim)

6.

Czynnik różnicowania wzrostu 15 (GDF-15) i jego udział w remodelingu tętnic po skutecznej chirurgicznej korekcji koarktacji aorty Role of growth differentiation factor 15 in arterial remodeling after successful surgical correction of aortic coarctation

P 079

K. Mizia-Stec, M. Wybraniec, O. Trojnarska, J. Chudek (Katowice, Poznań)

Znaczenie kliniczne drożnego otworu owalnego u pacjentów z ostrą zatorowością płucną Clinical significance of patent foramen ovale in patients with acute pulmonary embolism

P 080

S. Goliszek, M. Wiśniewska, M. Babiuch, B. Lichodziejewska, M. Ciurzyński, M. Krupa, K. Kurnicka, K. Grudzka, M. Gołębiowski, P. Pruszczyk (Warszawa)

8.

Przeszczepy płuc w idiopatycznym nadciśnieniu płucnym (iPAH) – wyniki, charakterystyka i strategia Zabrzańskiego Programu Przeszczepiania Płuc Lung Transplantation for Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertention (iPAH) – characteristics, results and strategy of the Zabrze Lung Transplant Program

P 081

J. Wojarski, S. Żegleń, M. Ochman, E. Kucewicz, M. Zembala (Zabrze)

12:30 -14:30 Przerwa / Break 141

PIĄTEK/FRIDAY

7.


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 9.

Ocena parametrów echokardiograficznych wpływających na rokowanie u pacjentów z ostrą zatorowością płucną Echocardiographic stratification risk in patients with pulmonary embolism

P 082

S. Goliszek, M. Kostrubiec, O. Dzikowska-Diduch, B. Lichodziejewska, M. Ciurzyński, K. Kurnicka, A. Wojciechowski, A. Wyzgał, P. Pruszczyk (Warszawa)

10. Parametry ergospirometryczne determinujące jakość życia u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym Parameters of cardiopulmonary exercise test determining quality of life in patients with pulmonary arterial hypertension

P 083

M. Jasiewicz, A. Szpakowicz, K. Ptaszyńska-Kopczyńska, K. Kamiński, B. Sobkowicz, W. J. Musiał (Białystok)

PIĄTEK/FRIDAY

11. Analiza przebiegu klinicznego i chorób współistniejących w zatorowości płucnej u pacjentów w wieku ≥80 lat w porównaniu z osobami młodszymi Analysis of clinical course and comorbidities of pulmonary embolism in the elderly population (≥80 yrs) and younger S. Zybińska, M. Leszczyk, M. Kostrubiec, A. Wyzgał, O. Dzikowska-Diduch, M. Wróblewska, K. Kateusz, P. Pruszczyk (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 142

P 084


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters X.

NABYTE WADY SERCA, KARDIOLOGIA DZIECIĘCA ACQUIRED HEART DEFECTS, PEDIATRIC CARDIOLOGY

Przewodniczący / Chairpersons:

A. Klisiewicz (Warszawa), J. Moll (Łódź)

1.

Gęstość mostkowych połączeń elastynowych i kolagenowych wpływa na podłużną funkcję skurczową mięśnia lewej komory u pacjentów z ciężką stenozą aortalną Elastin and collagen myocardial cross linking density influence left ventricular longitudinal function in patients with severe aortic stenosis

P 085

A. Koprowski, M. Mielczarek, R. Smoleński, R. Gałąska, M. Fijałkowski, J. Rogowski, A. Rynkiewicz (Gdańsk)

2.

Częstość występowania oraz czynniki predykcyjne ostrego uszkodzenia nerek (AKI) po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) The frequency and predictors of acute kidney injury (AKI) in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation (TAVI)

P 086

3.

Powikłania krwotoczne po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) Bleeding complications after transcatheter aortic valve implantation (TAVI)

P 087

B. Rymuza, Z. Huczek, J. Kochman, A. Ścibisz, K. Filipiak, G. Opolski (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 143

PIĄTEK/FRIDAY

B. Rymuza, Z. Huczek, J. Kochman, A. Ścibisz, K. Filipiak, G. Opolski (Warszawa)


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 4.

Porównanie wartości wychylenia pierścienia mitralnego, maksymalnej prędkości ruchu pierścienia mitralnego oraz globalnego odkształcenia podłużnego w stenozie aortalnej z zachowaną frakcją wyrzutową Comparison of mitral annular plane systolic excursion, systolic mitral annular velocity and global longitudinal peak strain in aortic stenosis with preserved left ventricle ejection fraction

P 088

J. Łuszczak, M. Olszowska, S. Drapisz, W. Płazak, I. Karch, P. Podolec (Kraków)

5.

Współczesny stan techniki przeszczepów serca u dzieci: doświadczenie Zabrza State of the art in paediatric heart transplantation: the Zabrze experience

P 089

R. Przybylski, B. Chodór, S. Pawlak, M. Zakliczyński, P. Łapa, J. Śliwka (Zabrze)

6.

Jednoośrodkowe doświadczenia w przezskórnym poszerzaniu tętnic płucnych u chorych po zabiegu Norwooda One centre experience in percutaneous dilation of pulmonary arteries in patients after Norwood procedure

P 090

PIĄTEK/FRIDAY

J. Kusa, L. Szydłowski, A. Skierska, E. Nowakowska (Katowice)

7.

Przezcewnikowe poszerzanie rożnych zastawkowych i naczyniowych zwężeń za pomocą nowych, niskoprofilowych cewników balonowych Transcatheter dilatation of different vascular and valvular stenoses using new low-profile balloon catheters in children J. Białkowski, M. Szkutnik, R. Fiszer (Zabrze)

12:30-14:30 Przerwa / Break 144

P 091


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters XI.

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA I HEART FAILURE I

Przewodniczący / Chairpersons:

T. Zieliński (Warszawa), M. Lelonek (Łódź)

1.

Analiza danych elektrokardiograficznych u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności krążenia Analysis of electrocardiographic data in patients hospitalized for worsening heart failure

P 092

T. Kudyk, A. Kleinrok, D. Płaczkiewicz, S. Raczkiewicz (Zamość)

Znaczenie prognostyczne rezerwy kurczliwości w teście dobutaminowym dla prognozowania odpowiedzi na terapię resynchronizującą w niedokrwiennej i nieniedokrwiennej dysfunkcji komory lewej – badanie VIA Prognostic role of preserved contractile reserve in a dobutamine test for the prediction of a response to resynchronisation therapy in ischaemic and non-ischaemic left ventricle dysfunction – a VIACRT

P 093

K. Mizia-Stec, K. Wita, M. Mizia, H. Szwed, K. Łoboz-Grudzień, C. Wojciechowska, J. D. Kasprzak, W. Sinkiewicz, I. Kowalik, E. Płońska-Gościniak (Katowice, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Łódź, Bydgoszcz, Szczecin)

3.

Funkcja rozkurczowa lewej komory podczas uzupełniającego leczenia trastuzumabem raka piersi z nadekspresją receptora typu 2 dla naskórkowego czynnika wzrostu Left ventricle diastolic function during adjuvant trastuzumab treatment in women with human epidermal growth factor receptor type 2 (HER2) positive breast cancer

P 094

G. Piotrowski, G. Rafał, M. Banasiak, L. Bodnar, P. Strzelecki, Z. Gawor (Łódź, Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 145

PIĄTEK/FRIDAY

2.


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 4.

Leczenie farmakologiczne pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca w polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry Pharmacological therapy of patients hospitalized for heart failure in the Polish population of the ESC Heart Failure Pilot Registry

P 095

M. Zabojszcz, A. Grzegórzko, E. Mirek-Bryniarska, S. Grajek, G. Opolski, P. Ponikowski, J. Nessler, B. Wożakowska-Kapłon, J. Drożdż (Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław, Kielce, Łódź)

5.

Znaczenie prognostyczne D-dimerów u chorych z przewlekłą niewydolnością serca The prognostic significance of D-dimer in patients with chronic heart failure

P 096

M. Rzepecka, M. Cogiel, M. Mościński, M. Zieliński, B. Szyguła-Jurkiewicz, R. Wojnicz, L. Poloński (Zabrze)

PIĄTEK/FRIDAY

6.

Predyktory poprawy czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej w krótkoterminowej obserwacji po wszczepieniu układu resynchronizacji serca Predictors of functional mitral regurgitation improvement in a short-term observation after cardiac resynchronization therapy

P 097

B. Brzezińska, K. Łoboz-Grudzień, K. Wita, K. Mizia-Stec, Ł. Chrzanowski, C. Wojciechowska, W. Sinkiewicz, I. Kowalik, K. Dudek, E. Płońska-Gościniak (Wrocław, Katowice, Łódź, Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa, Szczecin)

7.

Polimorfizm wybranych genów oraz ich wpływ na występowanie zaburzeń rytmu i rokowanie w przewlekłej niewydolności serca Polymorphism of selected genes and their influence on arrhythmia occurence and life expectance in patients with chronic heart failure L. Chmielewska-Michalak, E. Straburzyńska-Migaj, P. Mitkowski, E. Prokop, P. Jagodziński, S. Grajek (Poznań)

12:30-14:30 Przerwa / Break 146

P 098


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 8.

Produkty zaawansowanej glikacji w tkance łącznej niewydolnego serca Connecvtive tissue and advanced glycation in explanted insufficient heart

P 099

M. Zakliczyński, J. Nożyński, D. Konecka-Mrówka, R. Przybylski, M. Maruszewski, E. Zembala-Nożyńska, D. Lange, B. Nikiel, J. Młynarczyk-Liszka, M. Zembala (Zabrze, Gliwice)

9.

Hipogonadyzm i zaawansowanie niewydolności serca jako główne czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń depresyjnych u mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca Hypogonadism and heart failure severity as principal risk factors of development of depressive symptoms in men with systolic heart failure

P 100

K. Kulej, B. Ponikowska, M. Łopuszańska, A. Szklarska, J. Majda, W. Banasiak, P. Ponikowski, E. A. Jankowska (Wrocław)

10. Trendy umieralności z powodu niewydolności serca w Polsce 1980-2010 Mortality trends of heart failure in Poland in 1980-2010

P 101

11. Funkcja prawej komory niezależnie wpływa na wydolność fizyczną chorych z zaawansowaną niewydolnością serca Right ventricular function is independently related to exercise capacity in advanced heart failure

P 102

B. Zaborska, K. Smarż, A. Czepiel, M. Świątkowski, E. Makowska, T. Jaxa-Chamiec, A. Budaj (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 147

PIĄTEK/FRIDAY

T. Rywik, J. Koziarek, W. Piotrowski, P. Leszek, J. Korewicki, T. Zielinski, P. Rozentryt, H. Rywik, G. Broda (Warszawa, Zabrze)


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters XII. NIEWYDOLNOŚĆ SERCA II HEART FAILURE II Przewodniczący / Chairpersons:

P. Leszek (Warszawa), W. Braksator (Warszawa)

1.

Spoczynkowa częstość rytmu serca przy przyjęciu do szpitala a przebieg hospitalizacji u pacjentów z niewydolnością serca Resting heart rate at hospital admission and its relation to clinical presentation and hospital outcome in patients with heart failure

P 103

A. Kapłon-Cieślicka, P. Balsam, K. Ozierański, A. Tymińska, M. Peller, M. Galas, M. Wyzgał, M. Marchel, J. Drożdż, G. Opolski (Warszawa, Łódź)

2.

Ocena dyssynchronii lewej komory metodą śledzenia markerów akustycznych w kwalifikacji do terapii resynchronizującej Improved prediction of response to cardiac resynchronization therapy with speckle tracking echocardiography

P 104

M. Łebek, M. Haberka, M. Mizia, K. Mizia-Stec, Z. Gąsior (Katowice)

PIĄTEK/FRIDAY

3.

Migotanie przedsionków i białko sST2 w rokowaniu chorych z przewlekłą niewydolnością serca w obserwacji rocznej Atrial fibrillation and sST2 protein in prognosis of patients with chronic heart failure

P 105

K. Wojtczak-Soska, A. Sakowicz, T. Pietrucha, M. Lelonek (Łódź)

4.

Czynniki determinujące odległe rokowanie kliniczne u chorych z przewlekłą niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory w populacji polskiej rejestru ESC-HF Pilot Determinants of long-term outcomes in polish population with heart failure with preserved ejection fraction. ESC-HF Pilot substudy A. Furman, J. Zalewski, K. Bury, J. Drożdż, G. Opolski, P. Ponikowski, E. A. Jankowska, L. Poloński, R. Szełemej, J. Nessler (Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Wałbrzych)

12:30-14:30 Przerwa / Break 148

P 106


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 5.

Choroby towarzyszące i leki stosowane w niewydolności serca a występowanie niedoborów hormonów anabolicznych u mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca The potential impact of comorbidities and heart failure therapies on the prevalence of anabolic deficiencies in men with systolic heart failure

P 107

E. Kalicińska, K. Wojtas, J. Majda, W. Banasiak, B. Ponikowska, P. Ponikowski, E. A. Jankowska (Wrocław)

6.

Echokardiograficzne wskaźniki funkcji prawej komory wpływające na wysiłkową odpowiedź wentylacyjną w lewo- i prawokomorowej niewydolności serca Echocardiographic parameters of right heart function affecting response to exercise in left and right ventricular failure

P 108

M. Jasiewicz, M. Knapp, A. Szpakowicz, K. Ptaszyńska-Kopczyńska, B. Sobkowicz, W. J. Musiał, K. Kamiński (Białystok)

Zaburzenia czynności tarczycy u chorych z niewydolnością serca w polskiej populacji Heart Failure Pilot Registry Thyroid dysfunction in heart failure patient’s included to Heart Failure Pilot Survey in Poland

P 109 PIĄTEK/FRIDAY

7.

K. Bury, A. Furman, J. Zalewski, J. Drożdż, G. Opolski, P. Ponikowski, L. Poloński, P. Rozentryt, E. A. Jankowska, J. Nessler (Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław, Zabrze)

8.

Czy infekcja w znaczący sposób wpływa na rokowanie u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca? Does the presence of infection influence on long-term survival among patients hospitalized because of chronic heart failure exacerbation?

P 110

D. Klimczak, E. Borowiecka, P. Pruszczyk (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 149


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 9.

Białko sST2 jako marker prognostyczny niekorzystnych zdarzeń sercowych w przewlekłej niewydolności serca Soluble ST2 protein as a prognostic biomarker of adverse cardiac events in chronic heart failure

PIĄTEK/FRIDAY

S. Sobczak, K. Wojtczak-Soska, A. Sakowicz, T. Pietrucha, M. Lelonek (Łódź)

12:30-14:30 Przerwa / Break 150

P 111


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters XIII. VARIA – CHOROBY CYWILIZACYJNE MISCELLANY: DISEASES OF CIVILIZATION Przewodniczący / Chairpersons:

K. Kamiński (Białystok), J. Petruk-Kowalczyk (Wrocław)

1.

Ekspresja mikrocząstek miRNA i białka S100 w ostrym niedokrwieniu mózgu spowodowanym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej Heart and brain-related miRNAs and protein S100 are upregulated in ischemic stroke related to internal carotid artery occlusive disease

P 112

A. Kabłak-Ziembicka, E. Stępień, I. Karch, N. Cortez-Dias, T. Przewłocki, F. Enguita, P. Podolec (Kraków, Lizbona PT)

Wpływ dożylnego leczenia furosemidem na wybrane parametry hemodynamiczne, biochemiczne i nowe biomarkery niewydolności serca u pacjentów z zaostrzeniem niewydolności serca Impact of the intravenous treatment with furosemide on selected haemodynamic, biochemical parameteres and on novel heart failure biomarkers in patients with decompensated heart failure

P 113

A. Woźniak-Wiśniewska, W. Sinkiewicz (Bydgoszcz)

3.

Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej – badanie prospektywne rodzin Thoracic aortic aneurysms and dissections – prospective familial study

P 114

B. Milanowska, E. Michalak, A. Sioma, M. Franaszczyk, P. Kołsut, E. Szpakowski, R. Płoski, M. Kuśmierczyk, J. Różański, Z. Bilińska (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 151

PIĄTEK/FRIDAY

2.


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 4.

Umieralność przedwczesna z powodu nagłego zgonu sercowo-naczyniowego i choroby niedokrwiennej serca w Polsce w okresie 2003-2008 Sudden cardiovascular death and ischaemic heart death rates in Poland during period of 2003-2005

P 115

W. Piotrowski, M. Polakowska (Warszawa)

5.

Wpływ poszczególnych typów migotania przedsionków na ryzyko wystąpienia nefropatii indukowanej kontrastem u chorych z zawałem serca leczonym inwazyjnie Atrial fibrillation types predict the development of contrastinduced nephropathy in patients with acute myocardial infarction treated invasively

P 116

T. Podolecki, R. Lenarczyk, J. Kowalczyk, A. Świątkowski, A. Sędkowska, M. Świerad, G. Mencel, P. Chodór, L. Poloński, Z. Kalarus (Zabrze)

PIĄTEK/FRIDAY

6.

Czy aktywność transkrypcyjna genów jądrowego czynnika kappa B (NF-κB) u chorych z wczesnymi etapami miażdżycy tętnic wieńcowych różni się od aktywności transkrypcyjnej osób zdrowych? Does the gene transcriptional activity of nuclear factor kappa B (NF-kappa B) in patients with early stages of coronary atherosclerosis differs from the the transcriptional activity of healthy individuals?

P 117

J. Dąbek, M. Bałys, Z. Gąsior (Katowice)

7.

Zróżnicowany profil osoczowych miRNA u pacjentów z drożnym vs zamkniętym naczyniem wieńcowym w ostrym zespole wieńcowym Different profile of circulating miRNA in patients with patent vs. occluded target vessel in acute coronary syndrome J. Gacoń, A. Kabłak-Ziembicka, E. Stępień, T. Przewłocki, F. Enguita, B. Derlaga, P. Podolec (Tarnów, Kraków, Lizbona PT)

12:30-14:30 Przerwa / Break 152

P 118


12:45-14:15

PŁYTA GŁÓWNA / MAIN ARENA

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane / Orginal papers session – moderated posters 8.

Wpływ polimorfizmów w genach interleukiny-1 beta na zaawansowanie miażdżycy tętnic wieńcowych i wiek w czasie pierwszego w życiu ostrego zespołu wieńcowego Variants of gene cluster polymorphism of interleukin-1 beta are related to extent of coronary atherosclerosis and age at onset of the first acute coronary syndrome

P 119

T. Rechciński, J. Peruga, M. Mikołajczyk-Chmiela, M. Kurpesa, J. D. Kasprzak (Łódź)

9.

Związek zmienności ciśnienia tętniczego krwi ze sztywnością tętnic Association of arterial stiffness with short-term blood pressure variability

P 120

W. Wojciechowska, K. Stolarz-Skrzypek, A. Olszanecka, K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka (Kraków)

P 121

P. Dobrowolski, E. Florczak, A. Klisiewicz, P. Bieleń, A. Prejbisz, E. Szwench, J. Rybicka, P. Śliwiński, A. Januszewicz, P. Hoffman (Warszawa)

11. Wpływ geometrii lewej komory na jej funkcję skurczową u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. Badanie RESIST-POL Impact of left ventricular geometry on systolic function in patients with resistant hypertension. RESIST-POL study

P 122

P. Dobrowolski, A. Klisiewicz, E. Florczak, A. Prejbisz, A. Januszewicz, J. Rybicka, P. Hoffman (Warszawa)

12:30-14:30 Przerwa / Break 153

PIĄTEK/FRIDAY

10. Czy obturacyjny bezdech senny wpływa na funkcję rozkurczową lewej komory u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze? Badanie RESIST-POL Does obstructive sleep apnea have an impact on left ventricular diastolic function in patients with resistant hypertension? RESIST-POL study


14:30 -16:00

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna lunchowa głównego sponsora – firmy Servier Satellite lunch session organized by main sponsor – Servier

„PRAKTYK PYTA EKSPERT ODPOWIADA” CZĘŚĆ II PRACTICING PHYSICIANS ASK, EXPERTS ANSWER – PART II

PIĄTEK/FRIDAY

G. Opolski (Warszawa), K. J. Filipiak (Warszawa), J. D. Kasprzak (Łódź), M. Gruchała (Gdańsk)

16:00-16:30 Przerwa / Break 154

W 218


14:30 -16:00

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy BMS/Pfizer Satellite session organized by BMS/Pfizer

ZAPOBIEGANIE UDAROM MÓZGU W PRZEBIEGU MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW, CZAS NA ZMIANY STROKE PREVENTION IN ATRIAL FIBRILLATION: TIME FOR CHANGES Przewodniczący / Chairpersons:

J. Stępińska (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze)

1.

Udary mózgu – konsekwencje społeczne i ekonomiczne Social and economic consequences of stroke

W 219

J. Stępińska (Warszawa)

2.

Migotanie przedsionków problem nie tylko kardiologów Atrial fibrillation: A problem not only for cardiologists

W 220

P. Ponikowski (Wrocław)

3.

Stare czy nowe doustne antykoagulanty w prewencji udaru mózgu Old or new oral anticoagulants in stroke prevention

W 221

4.

Praktyczne aspekty leczenia apiksabanem Practical aspects of apixaban therapy

W 222

W. Banasiak (Wrocław)

5.

Podsumowanie Summary

16:00-16:30 Przerwa / Break 155

PIĄTEK/FRIDAY

Z. Kalarus (Zabrze)


14:30 -16:00

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session MŁODY PACJENT – WYZWANIE DLA KARDIOLOGA YOUNG PATIENT: A CHALLENGE FOR THE CARDIOLOGIST Przewodniczący / Chairpersons:

A. Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk), P. Szymański (Warszawa)

1.

Podłoże i odrębności postępowania u chorego z nadciśnieniem tętniczym w młodym wieku Background of and differences in the management of arterial hypertension in youth

W 223

K. Stolarz-Skrzypek (Kraków)

2.

Zawał serca u młodego pacjenta – kazuistyka czy codzienność? Myocardial infarction in a young patient: Casuistics or everyday routine?

W 224

M. Ambroziak (Warszawa)

PIĄTEK/FRIDAY

3.

Kardiomiopatia przerostowa – najczęstsza przyczyna nagłego zgonu w młodym wieku Hypertrophic cardiomyopathy: The most common cause of sudden death in young people

W 225

M. Kłopotowski (Warszawa)

4.

Choroby arytmogenne w strukturalnie prawidłowym sercu u młodego człowieka Arrhythmogenic diseases in structurally normal heart of a young person A. Filipecki (Katowice)

16:00-16:30 Przerwa / Break 156

W 226


14:30 -15:15

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy Polpharma Satellite session organized by Polpharma

GŁÓWNE WYNIKI BADANIA NATPOL 2011 MAIN RESULTS OF THE NATPOL 2011 STUDY Przewodniczący / Chairpersons:

A. Tykarski (Poznań), B. Bednarz (Warszawa)

1.

W 227

Nadciśnienie tętnicze Arterial hypertension Z. Gaciong (Warszawa)

2.

W 228

Zaburzenia lipidowe Lipid disorders T. Zdrojewski (Gdańsk)

3.

W 229

Zespół metaboliczny. Cukrzyca Metabolic syndrome. Diabetes mellitus M. Rutkowski (Gdańsk)

Nowe fakty dot. epidemiologii niewydolności serca New data on epidemiology of heart failure

W 230

T. Grodzicki (Kraków)

5.

Znaczenie badań przesiewowych na przykładzie projektu: „Ciśnienie na życie” Importance of screening studies: Example of the “Ciśnienie na życie” [ Pressure for life ] project

W 231

Ł. Wierucki (Gdańsk)

6.

Podsumowanie Summary

16:00-16:30 Przerwa / Break 157

PIĄTEK/FRIDAY

4.


14:30 -16:00

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session WSKAZANIA DO WSZCZEPIENIA KARDIOWERTERA-DEFIBRYLATORA W PREWENCJI PIERWOTNEJ – NOWE SPOJRZENIE INDICATIONS FOR CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR IMPLANTATION IN PRIMARY PREVENTION REVISITED Przewodniczący / Chairpersons:

E. K. Biernacka (Warszawa), J. K. Wranicz (Łódź)

1.

Ocena wyników implantacji ICD w prewencji pierwotnej na podstawie wskazań wynikających z badań MADIT i SCD HeFT Assessment of results of ICD implantation in primary prevention based on indications derived from MADIT and SCD HeFT trials

W 232

M. Trusz-Gluza (Katowice)

2.

Czy adekwatne i /lub nieadekwatne interwencje ICD wpływają na gorsze rokowanie? Do adequate and/or inadequate ICD interventions negatively affect patients’ prognosis?

W 233

A. Przybylski (Warszawa)

PIĄTEK/FRIDAY

3.

Inne czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego niż niska frakcja wyrzutu u chorych z niewydolnością serca Risk factors for sudden cardiac death other than low ejection fraction in patients with heart failure

W 234

M. Kurpesa (Łódź)

4.

Rola badań współczulnego unerwienia serca metodą scyntygrafii z użyciem metajodobenzyloguanidyny w ocenie ryzyka nagłego zgonu u chorych z niewydolnością serca Role of examining sympathetic cardiac innervation with metaiodobenzylguanidine scan in sudden death risk assessment in heart failure patients A. Teresińska (Warszawa)

16:00-16:30 Przerwa / Break 158

W 235


14:30 -16:00

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

CIEMNE STRONY ELEKTROTERAPII – TRUDNE DECYZJE KLINICZNE CZ. I DARK SIDES OF ELECTROTHERAPY. DIFFICULT CLINICAL DECISIONS – PART I Przewodniczący / Chairpersons:

A. Kutarski (Lublin), A. Maciąg (Warszawa)

1.

Omyłkowa implantacja elektrody komorowej z nakłucia lewej tętnicy podobojczykowej – niełatwe decyzje w trakcie usuwania elektrody Mistaken ventricular lead implantation via the left subclavian artery puncture – difficult decisions during lead extraction

W 236

A. Ząbek, B. Małecka, R. Pfitzner, M. Trystuła, P. Kruszec, A. Maziarz, J. Lelakowski (Kraków)

Po nitce do kłębka – od odelektrodowego zapalenia wsierdzia do skrzepliny w lewej komorze – opis przypadku Follow the river and you will get to the sea: From leaddependent endocarditis to left ventricular thrombus – case presentation

W 237

M. Turski (Katowice)

3.

40 lat stałej stymulacji serca – „pit stop” for lead extraction 40 years of continuous cardiac stimulation: ‘Pit stop’ for lead extraction

W 238

P. Syska, A. Maciąg, M. Sterliński, A. Przybylski, A. Oręziak, K. Kuśmierski (Warszawa)

16:00-16:30 Przerwa / Break 159

PIĄTEK/FRIDAY

2.


14:30 -16:00

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session 4.

Późna, ostra tamponada serca wywołana odleżyną osierdzia ściennego jako powikłanie implantacji elektrod wewnątrzsercowych Late acute cardiac tamponade caused by pressure ulcer of parietal pericardium as a complication of intracardiac lead implantation

PIĄTEK/FRIDAY

S. Tubek, P. Niewiński, D. Jagielski, W. Banasiak, P. Ponikowski (Wrocław)

16:00-16:30 Przerwa / Break 160

W 239


14:30 -16:00

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session WĄTPLIWOŚCI PO ECHO – CO DALEJ? DOUBTS AFTER ECHOCARDIOGRAPHY: WHAT’S NEXT? Przewodniczący / Chairpersons:

P. Hoffman (Warszawa), T. Miszalski-Jamka (Kraków)

1.

Wady zastawkowe Valvular heart diseases Wątpliwości po echo? Doubts after echocardiography?

W 240

A. Gackowski (Kraków)

Co dalej? What’s next?

W 241

Ł. A. Małek (Warszawa)

2.

Żywotność mięśnia sercowego Myocardial viability Wątpliwości po echo? Doubts after echocardiography?

W 242

Co dalej? What’s next?

W 243

K. Miszalski-Jamka (Zabrze)

3.

Funkcja prawej komory Right ventricular function Wątpliwości po echo? Doubts after echocardiography?

W 244

Ł. Chrzanowski (Łódź)

Co dalej? What’s next?

W 245

M. Śpiewak (Warszawa)

16:00-16:30 Przerwa / Break 161

PIĄTEK/FRIDAY

T. Kukulski (Zabrze)


14:30 -16:00

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session NOWE MOŻLIWOŚCI HAMOWANIA UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO W CHOROBACH UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO NEW POSSIBILITIES TO INHIBIT SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM IN CARDIOVASCULAR DISEASES Przewodniczący / Chairpersons:

D. Czarnecka (Kraków), A. Witkowski (Warszawa)

1.

Chory z zespołem metabolicznym i obturacyjnym bezdechem sennym Patient with metabolic syndrome and obstructive sleep apnea

W 246

A. Januszewicz (Warszawa)

2.

Chory z zaburzeniami rytmu serca Patient with cardiac arrhythmia

W 247

F. Mahfoud (Homburg/Saar DE)

3.

Chory z nadciśnieniem tętniczym Patient with arterial hypertension

W 248

PIĄTEK/FRIDAY

K. Narkiewicz (Gdańsk)

4.

Chory z przewlekłą chorobą nerek Patient with chronic kidney disease

W 249

J. R. Imiela (Warszawa)

5.

Chory z niewydolnością serca Patient with heart failure

W 250

P. Niewiński (Wrocław)

16:00-16:30 Przerwa / Break 162


SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

14:30 -16:00

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy GSK Satellite session organized by GSK

POCHP – CHOROBA OGÓLNOUSTROJOWA, WSPÓLNY PROBLEM PULMONOLOGA I KARDIOLOGA COPD: A SYSTEMIC DISEASE, AN ISSUE FOR BOTH THE PULMONOLOGIST AND THE CARDIOLOGIST Przewodniczący / Chairman: L. Poloński (Zabrze)

1.

Diagnostyka różnicowa duszności – problem kardiologiczny czy zaostrzenie POCHP? Differential diagnosis of dyspnea: A cardiological issue or COPD exacerbation?

W 251

L. Poloński (Zabrze)

2.

Strategie postępowania u pacjentów z POCHP według wytycznych GOLD 2013 Strategies in COPD management according to GOLD 2013 Guidelines

W 252

3.

Współwystępowanie chorób sercowo-naczyniowych i POChP Concomitant occurrence of cardiovascular diseases and COPD

W 253

R. Chazan (Warszawa)

16:00 -16:30 Przerwa / Break 163

PIĄTEK/FRIDAY

D. Ziora (Zabrze)


14:30 -16:00

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session PREWENCJA I REHABILITACJA PREVENTION AND REHABILITATION Przewodniczący / Chairpersons:

P. Jankowski (Kraków), Z. Eysymontt (Ustroń)

1.

Nowy model domowej telemonitorowanej rehabilitacji kardiologicznej opartej na treningu nordic walking u chorych z niewydolnością serca: bezpieczeństwo, efektywność i współpraca chorych New model of home-based telemonitored nordic walking training in heart failure patients: safety, effectiveness and adherence

U 041

E. Piotrowicz, T. Zielinski, R. Bodalski, T. Rywik, A. Przybylski, M. Sobieszczańska-Małek, B. Dobraszkiewicz-Wasilewska, Ł. Szumowski, R. Piotrowicz (Warszawa)

2.

Czy zmienność występowania objawów depresyjnych ma wpływ na jakość życia pacjentów w dwa lata po CABG? Does dynamics of depressive symptoms impact the quality of life of the patients two years after CABG?

U 042

PIĄTEK/FRIDAY

B. Foss-Nieradko, M. Stepnowska, R. Piotrowicz (Warszawa)

3.

Diagnostyka kliniczna i molekularna hipercholesterolemii rodzinnej w populacji polskiej Clinical and molecular diagnosis of familial hypercholesterolemia in Polish patients

U 043

A. Węgrzyn, M. Fijałkowski, M. Taszner, R. Gałąska, B. Wasąg, J. Limon, A. Rynkiewicz (Gdańsk)

4.

Poprawa parametrów czynnościowych przebudowy tętnic w wyniku chirurgii bariatrycznej Improvement in the functional parameters of arterial remodelling as a result of bariatric surgery J. Domienik-Karłowicz, O. Dzikowska-Diduch, E. Rzewuska, Z. Rymarczyk, W. Lisik, A. Chmura, P. Pruszczyk (Warszawa)

16:00-16:30 Przerwa / Break 164

U 044


14:30 -16:00

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session Związek polimorfizmu genów KIR kodujących receptory aktywujące i hamujące cytotoksyczność komórek NK z wystąpieniem chorób sercowo-naczyniowych Association between polymorphism of the KIR genes encoding activating and inhibitory receptors of NK cells cytotoxicity and cardiovascular disease risk

U 045

J. Dubis, N. Żuk, P. Kuśnierczyk, W. Niepiekło-Miniewska, A. Szczepańska, K. Wolska, R. Grendziak, N. Zapotoczny, W. Witkiewicz (Wrocław)

PIĄTEK/FRIDAY

5.

16:00 -16:30 Przerwa / Break 165


16:30 -18:00

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy Abbott Satellite session organized by Abbott

MISTRZOWIE KARDIOLOGII – SPOJRZENIE NA PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ CARDIOLOGY MASTERS: A GLANCE AT THE PAST, A GAZE AT THE PRESENT, A GLIMPSE AT THE FUTURE Przewodniczący / Chairpersons:

J. Stępińska (Warszawa), G. Opolski (Warszawa)

Udział biorą:

PIĄTEK/FRIDAY

J. S. Dubiel (Kraków), W. Rużyłło (Warszawa), M. Tendera (Katowice), A. Torbicki (Otwock)

166

W 254


16:30 -18:00

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy Merck Serono Satellite session organized by Merck Serono

Wytyczne ESC/PTK

JAK OPTYMALNIE POSTĘPOWAĆ U CHORYCH ZE STABILNĄ CHOROBĄ WIEŃCOWĄ – PRAKTYCZNE UWAGI W OPARCIU O NOWE WYTYCZNE ESC 2013 HOW TO OPTIMALLY MANAGE PATIENTS WITH STABLE CORONARY ARTERY DISEASE – PRACTICAL REMARKS BASED ON NEW ESC 2013 GUIDELINES Przewodniczący / Chairman: P. Ponikowski (Wrocław)

1.

Stabilna choroba wieńcowa – czy potrzebne są nowe zalecenia? Stable coronary artery disease: Are new recommendations needed?

W 255

P. Ponikowski (Wrocław)

2.

Rozpoznanie – po jakie metody obrazowania sięgnąć? Diagnosis: Which imaging techniques should be employed?

W 256

3.

Poprawa jakości życia i zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego: Quality of life improvement and cardiovascular risk reduction when using • stosując leczenie farmakologiczne when using pharmacological treatment

W 257

W. Banasiak (Wrocław)

• decydując się na interwencje when opting for interventional treatment S. Grajek (Poznań)

167

W 258

PIĄTEK/FRIDAY

P. Hoffman (Warszawa)


16:30 -18:00

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja satelitarna / Satellite session 4.

Prezentacja przypadków i dyskusja panelowa Presentation of cases and panel discussion K. Reczuch (Wrocław)

Panel Panel

PIĄTEK/FRIDAY

P. Ponikowski (Wrocław), W. Banasiak (Wrocław), S. Grajek (Poznań), P. Hoffman (Warszawa)

168

W 259


16:30 -18:00

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session TETRALOGIA FALLOTA. CO WARTO WIEDZIEĆ BY LEPIEJ ROZUMIEĆ TETRALOGY OF FALLOT. WHAT’S WORTH KNOWING TO UNDERSTAND BETTER Przewodniczący / Chairpersons:

L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków), J. Różański (Warszawa)

1.

Morfologia tetralogii Fallota – jedna nazwa, wiele problemów Morphology of the tetralogy of Fallot: One name, many problems

W 260

A. Koleśnik (Warszawa)

2.

Diagnostyka i zasady podejmowania decyzji o rodzaju leczenia w różnych formach tetralogii Fallota Diagnosis and rules for decision making when choosing treatment option in various forms of tetralogy of Fallot

W 261

G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa)

Techniki operacyjne (wideo prezentacja). Wyniki odległe leczenia skrajnych postaci tetralogii Fallota z użyciem allograftów Surgical techniques (video presentation). Remote results of treatment for extreme forms of tetralogy of Fallot with the use of allografts

W 262 PIĄTEK/FRIDAY

3.

A. Pastuszko (Warszawa)

4.

Dorośli po operacji w dzieciństwie. I co dalej? Adults after surgical correction in childhood. What’s next? M. Demkow (Warszawa)

169

W 263


16:30 -17:15

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy T-Mobile Satellite session organized by T-Mobile

TELEMONITORING KARDIOLOGICZNY – PRZEŁOM PREWENCYJNY CARDIAC TELEMONITORING: BREAKTHROUGH IN PREVENTION Przewodniczący / Chairman: J. Świątek-Kozłowska (Wrocław)

1.

Telemonitoring kardiologiczny – przełom prewencyjny Cardiac telemonitoring: Breakthrough in prevention

PIĄTEK/FRIDAY

J. Świątek-Kozłowska (Wrocław)

170

W 264


16:30 -18:00

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA session

METODY LECZENIA NIEWYDOLNOŚCI SERCA METHODS OF HEART FAILURE MANAGEMENT Przewodniczący / Chairpersons:

P. Rozentryt (Zabrze), P. Leszek (Warszawa)

2.

I debata: Przeszczep serca a wspomaganie serca Debate I: Cardiac transplantation and circulatory support – PRO: M. Rajda (Nova Scotia CA)

W 265

CONTRA: M. Zakliczyński (Zabrze)

W 266

II debata: Niewydolność serca i wtórna niedomykalność mitralna – zadanie dla Kardiochirurga czy Kardiologa Interwencyjnego? Debate II: Heart failure and secondary mitral regurgitation – a task for a cardiac surgeon or for an interventional cardiologist? PRO: M. A. Deja (Katowice)

W 267

CONTRA: Z. Chmielak (Warszawa)

W 268 PIĄTEK/FRIDAY

1.

171


16:30 -18:00

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

OBRAZOWANIE KLINICZNE – ZNACZENIE W TERAPII CLINICAL IMAGING: PLACE IN THERAPY Przewodniczący / Chairpersons:

A. Gackowski (Kraków), M. Jasiński (Katowice)

1.

Acute pulmonary trunk dissection in a patient with chronic thromboembolic pulmonary hypertension

W 269

A. Lisowska, M. Knapp, A. Tycińska, A. Tomaszuk-Kazberuk, M. Kamińska, B. Sobkowicz (Białystok)

PIĄTEK/FRIDAY

2.

Historia naturalna zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego. Od kiedy jest ono przewlekłe? Opis przypadku na tle propozycji algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego Natural history of thromboembolic pulmonary hypertension. Since when is it chronic? Case report against the background of proposition of diagnostic and treatment algorithm

W 270

J. Lewczuk, R. Romaszkiewicz, L. Lenartowska, P. Piszko, M. Nowak, E. Mroczek, D. Błaszczyk, W. Witkiewicz, K. Wrabec (Wrocław)

3.

Niewydolność serca u chorego z ciasną stenozą dwupłatkowej zastawki aortalnej – dlaczego badamy aortę? Nowo rozpoznane przerwanie ciągłości aorty Heart failure in a patient with tight stenosis of bicuspid aortic valve – why examine the aorta? Newly diagnosed aortic discontinuity J. Rybicka, P. Dobrowolski, M. Kowalski, A. Bilewska, M. Kusmierczyk, J. Różański, I. Michałowska, P. Hoffman (Warszawa)

172

W 271


16:30 -18:00

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session 4.

Zespolenie Pottsa u dziecka z ponadsystemowym ciśnieniem w tętnicy płucnej – opis przypadku Potts anastomosis in a child with suprasystemic pulmonary artery pressure: Clinical case

W 272

K. Mazurkiewicz-Antoń, A. Migdał, M. Żuk, M. Kowalczyk, A. Turska-Kmieć, J. Skalski, K. Kobylarz, W. Kawalec (Warszawa, Kraków)

Przetoka pomiędzy aortą wstępującą, pniem płucnym i lewą komorą serca u 40-letniego mężczyzny po leczeniu operacyjnym infekcyjnego zapalenia wsierdzia A fistula between the ascending aorta, pulmonary trunk and left ventricle in a 40-year-old male after surgical therapy for infective endocarditis

W 273

R. Pracoń, M. Konka, I. Michałowska, P. Kołsut, K. Kryczka, J. Różański, M. Demkow (Warszawa)

PIĄTEK/FRIDAY

5.

173


16:30 -18:00

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja satelitarna / Satellite session Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie Satellite session organized by Berlin Chemie

JAK POPRAWIĆ SKUTECZNOŚĆ FARMAKOTERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHOROBY WIEŃCOWEJ – NOWE MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE HOW TO IMPROVE EFFECTIVENESS OF PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND CORONARY ARTERY DISEASE: NEW THERAPEUTIC OPTIONS Przewodniczący / Chairman:

K. J. Filipiak (Warszawa), K. Narkiewicz (Gdańsk)

1.

Ranolazyna w stabilnej chorobie wieńcowej i nie tylko… co zyska pacjent? Ranolazine in stable coronary artery disease and beyond. How will the patient benefit?

W 274

K. J. Filipiak (Warszawa)

2.

ACE-inhibitors and CHD: a never-ending story?

W 275

PIĄTEK/FRIDAY

C. Borghi (Bologna IT)

3.

The Yin and Yang of Beta Blockade in hypertension: Where are we in 2013?

W 276

J. Cockcroft (Cardiff UK)

4.

Nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa – w poszukiwaniu optymalnej terapii Arterial hypertension and coronary artery disease: In search for optimal therapy K. Narkiewicz (Gdańsk)

5.

Dyskusja Discussion

174

W 277


16:30 -18:00

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA Session

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE W OZW ANTIPLATELET THERAPY IN ACS Przewodniczący / Chairpersons:

A. Budaj (Warszawa), J. Kubica (Bydgoszcz)

2.

I debata: Optymalny lek przeciwpłykowy w STEMI to... Debate I: Optimal antiplatelet drug in STEMI is... PRASUGREL: D. Dudek (Kraków)

W 278

TICAGRELOR: A. Witkowski (Warszawa)

W 279

II debata: Ocena funkcji płytek powinna być wykonywana rutynowo u wszystkich pacjentów z OZW Debate II: Assessment of platelet function should be routinely performed in all patients with ACS PRO: W. Kuliczkowski (Zabrze)

W 280

CONTRA: A. Ochała (Katowice)

W 281

PIĄTEK/FRIDAY

1.

175


16:30 -18:00

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session STABILNA CHOROBA WIEŃCOWA – NOWE ODPOWIEDZI NA STARE PYTANIA STABLE CORONARY ARTERY DISEASE: NEW ANSWERS TO OLD QUESTIONS Przewodniczący / Chairpersons:

P. Pieniążek (Kraków), T. Pasierski (Warszawa)

1.

Diagnostyka. Czy test wysiłkowy z rejestracją EKG ma jeszcze rację bytu? Diagnostics. Is ECG exercise test still defensible?

W 282

B. Bednarz (Warszawa)

2.

Leczenie farmakologiczne. Czy leczenie farmakologiczne może prowadzić do regresji miażdżycy tt. wieńcowych? Pharmacological treatment. Can pharmacological treatment lead to regression of coronary atherosclerosis?

W 283

R. Dąbrowski (Warszawa)

PIĄTEK/FRIDAY

3.

Leczenie inwazyjne. PCI czy CABG może poprawić rokowanie? Invasive therapy. Can PCI or CABG improve patients’ prognosis?

W 284

P. Buszman (Katowice)

4.

Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Chory z chorobą wieńcową i zaawansowaną miażdżycą w innych obszarach naczyniowych Management of specific situations. A patient with coronary artery disease and advanced atherosclerosis in other vascular beds T. Przewłocki (Kraków)

176

W 285


16:30 -18:00

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session POSTĘPY TERAPII PRZECIWPŁYTKOWEJ I PRZECIWKRZEPLIWEJ ADVANCES IN ANTIPLATELET AND ANTICOAGULANT THERAPIES Przewodniczący / Chairpersons:

A. Undas (Kraków), M. Koziński (Bydgoszcz)

1.

Właściwości skrzepu fibrynowego i aktywność płytek krwi u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego i ich wpływ na uszkodzenie mikrokrążenia Fibrin clot properties, platelet reactivity and microvascular injury in patients with acute myocardial infarction

U 046

J. Zalewski, K. Żmudka, P. Lech, M. Durak, J. Nessler, G. Gajos, A. Undas (Kraków)

Ocena zalecanej profilaktyki przeciwzakrzepowej u hospitalizowanych chorych z migotaniem przedsionków wysokiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego Evaluation of recommended thromboembolic prophylaxis of hospitalized patients with atrial fibrillation with high risk of thromboembolic events

U 047

I. Gorczyca-Michta, B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

3.

Genetycznie uwarunkowana zmienność na dawkowanie antagonistów witaminy K u chorych z zatorowością płucną Genetic characterization of interindividual variability of anticoagulant effect induced by vitamin K antagonists in patients with pulmonary embolism M. Awsiuk, E. Wypasek, A. Undas (Kraków)

177

U 048

PIĄTEK/FRIDAY

2.


16:30 -18:00

SALA LUBLIN / LUBLIN SALA HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session 4.

Parametry morfologii krwi a przewidywana reaktywność płytek krwi u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową leczonych klopidogrelem Usefulness of the baseline lymphocyte count to predict platelet reactivity during clopidogrel therapy in patients with stable angina pectoris

U 049

M. Haberka, K. Mizia-Stec, B. Lasota, M. Mizia, S. Kyrcz-Krzemień, Z. Gąsior (Katowice)

5.

Efekty przeciwpłytkowe klopidogrelu u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową i zespołem metabolicznym Antiplatelet effects of clopidogrel in stable angina pectoris patients with metabolic syndrome

PIĄTEK/FRIDAY

M. Haberka, K. Mizia-Stec, B. Lasota, M. Mizia, S. Kyrcz-Krzemień, Z. Gąsior (Katowice)

10:30-11:00 Przerwa / Break 178

U 050


SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

18:15-19:15

PIĄTEK/FRIDAY

Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej KARDIOLOGII POLSKIEJ A meeting of Reviewers and the Scientific Board of the Polish Heart Journal

179


SOBOTA / SATURDAY

09:00 -10:30

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja Focus Focus Session

Sesja Focus Focus Session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA session

Kontrowersje w kardiologii i kardiochirurgii – Sesja Konsultantów krajowych w dziedzinach kardiologii i kardiochirurgii Controversies in cardiology and cardiac surgery: Session of National Consultants in Cardiology and Cardiac Surgery

Nowoczesna intensywna terapia kardiologiczna wyzwaniem najbliższych lat – powikłane ostre stany kardiologiczne (część II) Modern acute cardiac care as a challenge for the coming years – complicated acute cardiac conditions (part II)

Tętniaki aorty piersiowej: co kardiolog wiedzieć powinien Aneurysms of thoracic aorta: What every cardiologist should know

The Year in Cardiology: The best of European Heart Journal

Dylematy elektroterapii Dilemmas of electrotherapy

184

185

186

187

188

11:00-12:30

Przerwa / Break 10:30-11:00 Sesja dydaktyczna Educational session Best from Amsterdam 2013

Sesja FOCUS FOCUS session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja „Klubu 30” PTK Session of the PCS “Club 30”

Rola metod obrazowania w indywidualizacji diagnostyki i leczenia Role of imaging techniques in individualization of diagnostics and treatment

Ciężka niewydolność serca wymagająca mechanicznego wspomagania: jak diagnozować, kiedy i czym leczyć? Severe heart failure requiring mechanical assistance: how to diagnose, when to treat and what to treat with?

Leczenie przeciwzakrzepowe w trudnych przypadkach klinicznych Antithrombotic therapy in difficult clinical cases

195

197

182

199

200


28 września, przed południem / September 28, morning SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja Focus Focus Session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne Original papers session – moderated oral session

Trudne przypadki wad serca. Czego nas nauczyły Difficult cases in heart defects. Lessons learned

Nowe biomarkery w chorobach sercowo-naczyniowych New biomarkers in cardiovascular diseases

How to improve effects of cardiac resynchronization therapy

Nowości w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia płucnego. Relacja z V Światowego Kongresu Nadciśnienia Płucnego New insights into diagnosis and management of pulmonary hypertension. A report from 5th World Symposium on Pulmonary Hypertension

Obrazowanie Imaging

189

190

191

192

193

Przerwa / Break 10:30-11:00 Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

Sesja Konsultanta Krajowego i Badaczy Rejestru PL-ACS Session of the National Consultant and the PL-ACS registry investigators

Sesja dydaktyczna Educational session

Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA Session

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne Original papers session – moderated oral session

Ciemne strony elektroterapii – trudne decyzje kliniczne cz. II Dark sides of electrotherapy. Difficult clinical decisions – part II

Zawał mięśnia serca i co dalej – dlaczego jest tak źle skoro jest tak dobrze? Myocardial infarction and what’s next: Why is it so bad if it’s so good?

Kardiologia w Polsce na tle Europy Cardiology in Poland in comparison to Europe

Sesja kardiologiczna i medycyny ratunkowej Cardiac and emergency medicine session

Rewaskularyzacja w ciężkich stanach niedokrwiennych Revascularization in severe ischemic conditions

201

203

202

183

204

206


09:00 -10:30

SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja Focus Focus Session

KONTROWERSJE W KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII – SESJA KONSULTANTÓW KRAJOWYCH W DZIEDZINACH KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII CONTROVERSIES IN CARDIOLOGY AND CARDIAC SURGERY: SESSION OF NATIONAL CONSULTANTS IN CARDIOLOGY AND CARDIAC SURGERY Przewodniczący / Chairpersons:

G. Opolski (Warszawa), M. Zembala (Zabrze)

Panel dyskusyjny / Panel Discussion: D. Dudek (Kraków), R. Jaszewski (Łódź)

1.

Pacjent z miażdżycą wielopoziomową, wadą aortalną i tętniakiem aorty Patient with multilevel atherosclerosis, aortic valvular defect and aortic aneurysm

W 286

M. Krasoń (Zabrze)

2.

Pacjent z zaawansowaną stenozą aortalną Patient with advanced aortic stenosis

W 287

J. Kochman (Warszawa)

3.

Chory z pozawałową niewydolnością serca Patient with heart failure following myocardial infarction

W 288

SOBOTA/SATURDAY

M. Gąsior (Zabrze)

4.

Pacjent ze wszczepionym ICD-CRT i infekcyjnym zapaleniem wsierdzia Patient with implanted ICD-CRT and infectious endocarditis A. Kutarski (Lublin)

10:30-11:00 Przerwa / Break 184

W 289


09:00 -10:30

SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja Focus Focus Session

NOWOCZESNA INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA WYZWANIEM NAJBLIŻSZYCH LAT – POWIKŁANE OSTRE STANY KARDIOLOGICZNE (CZĘŚĆ II) MODERN ACUTE CARDIAC CARE AS A CHALLENGE FOR THE COMING YEARS – COMPLICATED ACUTE CARDIAC CONDITIONS (PART II) Przewodniczący / Chairpersons:

B. Średniawa (Zabrze), A. Budaj (Warszawa)

Panel dyskusyjny / Panel Discussion:

W. Banasiak (Wrocław), Z. Kalarus (Zabrze), L. Bryniarski (Kraków), Z. Gaciong (Warszawa)

1.

Chory z ostrym zespołem wieńcowym i niewydolnością nerek Patient with acute coronary syndrome and renal failure

W 290

R. Zymliński (Wrocław)

2.

Chory z ostrą niewydolnością serca i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc Patient with acute heart failure and chronic obstructive pulmonary disease

W 291

A. Świątkowski (Zabrze)

Chory po nagłym zatrzymaniu krążenia wymagający hipotermii i koronarografii Patient after cardiac arrest who needs hypothermia and coronary angiography

W 292

Ł. Kołtowski (Warszawa)

4.

Chory z ostrym zespołem wieńcowym i licznymi schorzeniami pozasercowymi Patient with acute coronary syndrome and multiple extracardiac conditions

W 293

P. Kokowicz (Warszawa)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 185

SOBOTA/SATURDAY

3.


09:00 -10:30

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session TĘTNIAKI AORTY PIERSIOWEJ: CO KARDIOLOG WIEDZIEĆ POWINIEN ANEURYSMS OF THORACIC AORTA: WHAT EVERY CARDIOLOGIST SHOULD KNOW Przewodniczący / Chairpersons:

M. Krejca (Katowice), P. Andziak (Warszawa)

1.

Występowanie tętniaków aorty piersiowej i wskazania do operacji Prevalence of thoracic aorta aneurysms and indications for surgery

W 294

A. Klisiewicz (Warszawa)

2.

Rozwarstwienie aorty – przygotowanie chorego do operacji i metody operacji Aortic dissection: Preparing the patient for surgery and methods of surgery

W 295

J. Skiba (Wrocław)

3.

Tętniaki opuszki aorty. Czy można zachować zastawkę aortalną? Aortic root aneurysms. Can mitral valve be preserved?

W 296

M. Jasiński (Katowice)

SOBOTA/SATURDAY

4.

Metody prowadzenia krążenia pozaustrojowego i protekcji mózgu w czasie operacji łuku aorty Methods of extracorporeal circulation and cerebral protection during arch of aorta surgery

W 297

T. Hirnle (Białystok)

5.

Rola stentgraftów w leczeniu tętniaków aorty piersiowej Role of stent grafts in the management of thoracic aorta aneurysms O. Rowiński (Warszawa)

10:30-11:00 Przerwa / Break 186

W 298


09:00 -10:30

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session THE YEAR IN CARDIOLOGY: THE BEST OF EUROPEAN HEART JOURNAL Przewodniczący / Chairpersons:

T. F. Lüscher (Zurych CH), J. Stępińska (Warsaw PL), B. Bednarz (Warsaw PL)

1.

Introduction

W 299

T. F. Lüscher (Zurych CH)

2.

Interventional Cardiology

W 300

D. Dudek (Krakow PL)

3.

Cardiovascular Imaging

W 301

J. Bax (Lejda NL)

4.

Acute Coronary Syndrome

W 302

M. Sabate (Barcelona ES)

5.

Hypertension / Heart Failure

W 303

P. Ponikowski (Wroclaw PL)

Summary J. Stępińska (Warszawa)

SOBOTA/SATURDAY

6.

10:30 -11:00 Przerwa / Break 187


09:00 -10:30

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA session

DYLEMATY ELEKTROTERAPII DILEMMAS OF ELECTROTHERAPY Przewodniczący / Chairpersons:

Ł. Szumowski (Warszawa), O. Kowalski (Zabrze)

1.

PRO: A. Fuglewicz (Wrocław)

W 304

CONTRA: H. Szwed (Warszawa)

W 305

II debata: Pacjent z graniczną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ok. 35%) – kieruję do implantacji ICD Debate II: Patient with borderline left ventricular ejection fraction (LVEF approx. 35%) – I choose ICD implantation PRO: A. Lubiński (Łódź)

W 306

CONTRA: M. Trusz-Gluza (Katowice)

W 307

SOBOTA/SATURDAY

2.

I debata: Pacjent z napadowym migotaniem przedsionków – kieruję do ablacji jako pierwszej linii terapii Debate I: Patient with paroxysmal atrial fibrillation – I choose ablation as first-line therapy

10:30-11:00 Przerwa / Break 188


09:00 -10:30

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja Focus Focus Session

TRUDNE PRZYPADKI WAD SERCA. CZEGO NAS NAUCZYŁY DIFFICULT CASES IN HEART DEFECTS. LESSONS LEARNED Przewodniczący / Chairpersons:

G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa), P. Burczyński (Warszawa), J. Różański (Warszawa)

1.

Powikłania odległe u dorosłego po operacji Zespołu Fallota i koarktacji aorty w dzieciństwie Remote complications in an adult patient after surgical correction of the Fallot syndrome and coarctation of the aorta in childhood

W 308

L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

2.

Dwuetapowa, przezskórna implantacja zastawki płucnej u pacjentki z szerokim graftem komorowo-płucnym Two-stage percutaneous pulmonary valve implantation in a female patient with a wide ventricular-pulmonary graft

W 309

S. Góreczny (Łódź)

3.

Zgniecenie zastawki płucnej w dniu po wszczepieniu – czy to możliwe? Crushing of pulmonary valve the day after implantation: Is it possible?

W 310

M. Demkow (Warszawa)

Leczenie interwencyjne nabytego zwężenia żyły płucnej u dorosłego pacjenta Interventional treatment of acquired pulmonary vein stenosis in an adult patient

W 311

R. Fiszer (Zabrze), M. Szkutnik (Zabrze)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 189

SOBOTA/SATURDAY

4.


09:00 -10:30

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session NOWE BIOMARKERY W CHOROBACH SERCOWO-NACZYNIOWYCH NEW BIOMARKERS IN CARDIOVASCULAR DISEASES Przewodniczący / Chairpersons:

A. Beręsewicz (Warszawa), G. Gierelak (Warszawa)

1.

Nowe prognostyczne biomarkery New prognostic biomarkers

W 312

T. Rechciński (Łódź)

2.

Znaczenie Rokownicze Podwyższonych Troponin w Chirurgii Pozasercowej. Propozycja Nowej Definicji Okołooperacyjnego Niedokrwienia Serca – Mins. Prognostic significance of Elevated Troponin Levels in Non-cardiac Surgery. Proposal for a New Definition of Perioperative Cardiac Ischemia – Mins.

W 313

W. Szczeklik (Kraków)

3.

Renalaza – biomarker czy potencjalny lek w powikłaniach sercowo-naczyniowych i nadciśnieniu tętniczym Renalase: A biomarker or potential drug for cardiovascular complications and arterial hypertension

W 314

J. Małyszko (Białystok)

SOBOTA/SATURDAY

4.

Dysfunkcjonalne HDL – nowy biomarker w diagnostyce i leczeniu zaburzeń lipidowych? Dysfunctional HDL: A new biomarker in diagnosis and management of lipid disorders? M. Banach (Łódź)

10:30-11:00 Przerwa / Break 190

W 315


09:00 -10:30

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session HOW TO IMPROVE EFFECTS OF CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY Przewodniczący / Chairpersons:

M. Sterliński (Warszawa), M. Jastrzębski (Kraków)

1.

Why CRT patients do not respond?

W 316

P. Mitkowski (Poznań)

2.

Multilead stimulation of the left ventricle – hope or hype?

W 317

R. Lenarczyk (Zabrze)

3.

Additional techniques within coronary sinus to facilitate LV lead implantation

W 318

A. Przybylski (Warszawa)

Transseptal left ventricular endocardial resynchronization: – a realistic option but not for every patient

W 319

F. Bracke (Eindthoven NL)

SOBOTA/SATURDAY

4.

10:30 -11:00 Przerwa / Break 191


09:00 -10:30

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE I LECZENIU NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO. RELACJA Z PIĄTEGO, ŚWIATOWEGO KONGRESU NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO NEW INSIGHTS INTO DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PULMONARY HYPERTENSION. A REPORT FROM 5TH WORLD SYMPOSIUM ON PULMONARY HYPERTENSION Przewodniczący / Chairpersons:

A. Torbicki (Otwock), B. Sobkowicz (Białystok)

1.

Tętnicze nadciśnienie płucne – laboratorium postępu Pulmonary arterial hypertension: A laboratory of progress

W 320

M. Kurzyna (Otwock)

2.

Nadciśnienie płucne związane z chorobami tkanki łącznej – jak ważne jest wczesne rozpoznanie Pulmonary hypertension associated with connective tissue diseases: The importance of early diagnosis

W 321

M. Ciurzyński (Warszawa)

3.

Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób płuc a przyczynowe leczenie nadciśnienia płucnego Pulmonary hypertension in pulmonary diseases and casual treatment of pulmonary hypertension

W 322

E. Mroczek (Wrocław)

SOBOTA/SATURDAY

4.

Nadciśnienie płucne w chorobach lewego serca a leczenie celowane tylko przed transplantacją? Pulmonary hypertension in diseases of the left heart and targeted treatment only prior to transplantation? P. Rozentryt (Zabrze)

10:30-11:00 Przerwa / Break 192

W 323


09:00 -10:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session OBRAZOWANIE IMAGING Przewodniczący / Chairpersons:

M. Kowalski (Warszawa), P. Lipiec (Łódź)

1.

Czy konieczna jest rutynowa ocena ultrasonograficzna przepływu w tętnicy promieniowej u pacjentów z OZW poddawanych zabiegom PCI z dostępu promieniowego? Radial access during percutaneous interventions in patients with acute coronary syndromes − should the patency of the radial artery be assessed routinely?

U 051

A. Lisowska, M. Knapp, A. Tycińska, P. Sielatycki, P. Kralisz, W. J. Musiał (Białystok)

2.

Analiza skrętu lewej komory za pomocą śledzenia markerów akustycznych u chorych na kardiomiopatię Takotsubo Left ventricular twist assessment by 2-D speckle tracking in patients with Takotsubo cardiomyopathy

U 052

M. Fijałkowski, M. Jaguszewski, R. Nowak, M. Fijałkowska, R. Głąska, A. Rojek, K. Narkiewicz, A. Rynkiewicz (Gdańsk, Zurych CH)

Badania echokardiograficzne w diagnostyce odelektrodowego zapalenia wsierdzia – czy powinniśmy częściej wykonywać badania przezprzełykowe? Transthoracic and transesophageal echocardiographic findings in patients with cardiovascular device related infective endocarditis

U 053

A. Polewczyk, A. Kutarski, A. Tomaszewski, M. Polewczyk, M. Janion (Kielce, Lublin, Warszawa)

10:30 -11:00 Przerwa / Break 193

SOBOTA/SATURDAY

3.


09:00 -10:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session 4.

Czy obturacyjny bezdech senny i nocne wartości ciśnienia tętniczego są związane z koncentryczną geometrią i dysfunkcją skurczową lewej komory u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze? Badanie RESIST-POL Are obstructive sleep apnea and nocturnal blood pressure levels associated with concentric geometry and left ventricular dysfunction in patients with resistant hypertension? RESIST-POL study

U 054

P. Dobrowolski, A. Klisiewicz, E. Florczak, A. Prejbisz, P. Śliwiński, P. Bieleń, A. Januszewicz, J. Rybicka, P. Hoffman (Warszawa)

5.

Korelacje wizualnej i ilościowej oceny regionalnej funkcji lewej komory metodą śledzenia markerów akustycznych – STE oraz AFI podczas echokardiograficznego badania obciążeniowego z dobutaminą The correlation of visual and quantitative assessment for regional LV function in dobutamine stress echocardiography (DSE) by speckle tracking (STE) and automated function imaging (AFI)

SOBOTA/SATURDAY

K. Wierzbowska-Drabik, P. Lipiec, M. Plewka, J. Peruga, Ł. Chrzanowski, M. Kurpesa, J. D. Kasprzak (Łódź)

10:30-11:00 Przerwa / Break 194

U 055


11:00 -12:30

SALA WROCŁAW / WROCŁW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Best from Amsterdam 2013

SESJA „KLUBU 30” PTK SESSION OF THE PCS “CLUB 30” Przewodniczący / Chairpersons:

J. Stępińska (Warszawa), M. Grabowski (Warszawa)

1.

Kardiologia eksperymentalna, genetyka, markery biochemiczne Experimental cardiology, genetics, biochemical markers

W 324

K. Kamiński (Białystok)

2.

Niewydolność serca i kardiomiopatie Heart failure and cardiomyopathies

W 325

E. A. Jankowska (Wrocław)

3.

Kardiologia prewencyjna i nadciśnienie tętnicze Preventive cardiology and arterial hypertension

W 326

A. Prejbisz (Warszawa)

4.

Choroba wieńcowa Coronary artery disease

W 327

P. Burchardt (Poznań)

5.

Kardiologia inwazyjna Invasive cardiology

W 328

6.

Nieinwazyjne techniki obrazowania Noninvasive imaging techniques

W 329

R. Główczyńska (Warszawa)

7.

Elektrostymulacja, ICD, nagły zgon sercowy Electrostimulation, ICD, sudden cardiac death K. Gościńska-Bis (Katowice)

195

W 330

SOBOTA/SATURDAY

M. Opolski (Warszawa)


11:00 -12:30

SALA WROCŁAW / WROCŁW HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session 8.

Wady zastawkowe Valvular heart disease

W 331

P. Lipiec (Łódź)

9.

Zatorowość płucna i nadciśnienie płucne Pulmonary embolism and pulmonary hypertension

SOBOTA/SATURDAY

M. Kostrubiec (Warszawa)

196

W 332


11:00 -12:30

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja Focus Focus session

ROLA METOD OBRAZOWANIA W INDYWIDUALIZACJI DIAGNOSTYKI I LECZENIA ROLE OF IMAGING TECHNIQUES IN INDIVIDUALIZATION OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT Przewodniczący / Chairpersons:

C. Kępka (Warszawa), T. Miszalski-Jamka (Kraków)

1.

Przypadek: Obecne skale oceny ryzyka są niewystarczające. Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego w oparciu o nowoczesne metody obrazowe Clinical case: Current risk scores are insufficient. Cardiovascular risk stratification based on modern imaging techniques

W 333

M. Kruk (Warszawa)

2.

Przypadek: Czy koronarografia jest wystarczająca dla optymalnego zaplanowania rewaskularyzacji? Obecne możliwości tomografii komputerowej Clinical case: Is coronary angiography sufficient for optimal planning of revascularization? Current potential of computed tomography

W 334

R. Zimoląg (Nowa Sól)

Przypadek: Ocena chorego przed ablacją żył płucnych. Dlaczego warto wykonać tomografię komputerową? Clinical case: Patient evaluation before pulmonary vein ablation. Why is computed tomography worth doing? P. Gać, P. Jaźwiec (Wrocław)

197

W 335 SOBOTA/SATURDAY

3.


11:00 -12:30

SALA ZABRZE / ZABRZE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session 4.

Przypadek: Kiedy tradycyjne metody obrazowe są niewystarczające w ocenie wady serca? Nadszedł czas na badanie przy pomocy rezonansu magnetycznego Clinical case: When are traditional imaging techniques insufficient when assessing valvular defect? It’s time for magnetic resonance imaging

SOBOTA/SATURDAY

K. Miszalski-Jamka (Zabrze)

198

W 336


11:00 -12:30

SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session CIĘŻKA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA WYMAGAJĄCA MECHANICZNEGO WSPOMAGANIA: JAK DIAGNOZOWAĆ, KIEDY I CZYM LECZYĆ? SEVERE HEART FAILURE REQUIRING MECHANICAL ASSISTANCE: HOW TO DIAGNOSE, WHEN TO TREAT AND WHAT TO TREAT WITH? Przewodniczący / Chairpersons:

W. Rużyłło (Warszawa), M. Zembala (Zabrze)

1.

ECMO i jego zastosowanie w ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej ECMO and its application in acute cardio-respiratory failure

W 337

R. Przybylski (Zabrze)

2.

Wspomaganie niewydolnego serca sztucznymi pulsacyjnymi komorami typu Religa Assisting failing heart with Religa type artificial pulsatile ventricular assist devices

W 338

G. Religa (Warszawa)

3.

Implantowalne sztuczne komory wirowe – wczesne i odległe wyniki leczenia Implantable artificial centrifugal ventricular assist devices – early and long term treatment results

W 339

J. Pacholewicz (Zabrze)

Przezskórne urządzenia do wspomagania lewej komory Transdermal left ventricle assist devices D. Dudek (Kraków)

199

W 340 SOBOTA/SATURDAY

4.


11:00 -12:30

SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE W TRUDNYCH PRZYPADKACH KLINICZNYCH ANTITHROMBOTIC THERAPY IN DIFFICULT CLINICAL CASES Przewodniczący / Chairpersons:

P. Pruszczyk (Warszawa), A. Undas (Kraków)

1.

Choroba nowotworowa i migotanie przedsionków Cancer disease and atrial fibrillation

W 341

H. Szwed (Warszawa)

2.

Ostry zespół wieńcowy i migotanie przedsionków Acute coronary syndrome and atrial fibrillation

W 342

R. Dąbrowski (Warszawa)

3.

Ciężka niewydolność nerek i migotanie przedsionków Severe renal failure and atrial fibrillation

W 343

A. Jaroszyński (Lublin)

4.

Chory po udarze z migotaniem przedsionków Patient after stroke with atrial fibrillation

SOBOTA/SATURDAY

A. Słowik (Kraków)

200

W 344


11:00 -12:30

SALA KATOWICE / KATOWICE HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja przypadków klinicznych Clinical cases session

CIEMNE STRONY ELEKTROTERAPII – TRUDNE DECYZJE KLINICZNE CZ. II DARK SIDES OF ELECTROTHERAPY. DIFFICULT CLINICAL DECISIONS – PART II Przewodniczący / Chairpersons:

Ł. Szumowski (Warszawa), O. Kowalski (Zabrze)

1.

Utrata stymulacji resynchronizującej wynikająca z korelacji występowania PVC i działania algorytmu PMT Protection Loss of resynchronizing stimulation due to correlation between PVC and the functioning of the PMT Protection algorithm

W 345

A. Nowek (Łódź)

2.

Przewlekła tamponada i zaciskające zapalenie osierdzia jako późne powikłanie ablacji – opis przypadku Chronic tamponade and constrictive pericarditis as late complication of ablation – case presentation

W 346

M. Zygier, W. Dyk, K. Wróbel, E. Pirsztuk, D. Zieliński, R. Wojdyga, M. Kurzyna, A. Biederman (Warszawa, Otwock)

Laminopatia z szybką progresją choroby wieńcowej i utajonym zespołem preekscytacji Laminopathy with rapid coronary artery disease progression and occult preexcitation syndrome

W 347

M. Hlawaty (Kraków)

4.

Rescue ablation of electrical storm in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in pregnancy S. Stec, T. Kryński, J. Baran, P. Kułakowski (Warszawa)

201

W 348

SOBOTA/SATURDAY

3.


11:00 -12:30

SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja Konsultanta Krajowego i Badaczy Rejestru PL-ACS Session of the National Consultant and the PL-ACS registry investigators

ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCA I CO DALEJ – DLACZEGO JEST TAK ŹLE SKORO JEST TAK DOBRZE? MYOCARDIAL INFARCTION AND WHAT’S NEXT: WHY IS IT SO BAD IF IT’S SO GOOD? Przewodniczący / Chairpersons:

L. Poloński (Zabrze), G. Opolski (Warszawa)

1.

Rokowanie u chorych po zawale serca – czy już jesteśmy w Europie? Prognosis in patients after myocardial infarction: Are we in Europe already?

W 349

M. Gierlotka (Zabrze)

2.

Rewaskularyzacja – czy w pełni wykorzystywana? Revascularization: Is it fully used?

W 350

M. Gąsior (Zabrze)

3.

Niedostatki postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego Shortcomings of pharmacological and non-pharmacological management

W 351

S. Grajek (Poznań)

SOBOTA/SATURDAY

4.

Urządzenia wszczepialne – czy rzeczywiście wszyscy odnoszą korzyść? Implantable devices: Do really all patients benefit? J. Kaźmierczak (Szczecin)

202

W 352


11:00 -12:30

SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session KARDIOLOGIA W POLSCE NA TLE EUROPY CARDIOLOGY IN POLAND IN COMPARISON TO EUROPE Przewodniczący / Chairpersons:

M. Janion (Kielce), P. Ponikowski (Wrocław)

1.

Migotanie przedsionków – rejestr GARFIELD Atrial fibrillation – the GARFIELD registry

W 353

E. Kremis (Warszawa), J. Stępińska (Warszawa)

2.

Ablacje w migotaniu przedsionków – rejestr ESC Ablations in atrial fibrillation: The ESC registry

W 354

Z. Kalarus (Zabrze)

3.

Stabilna choroba wieńcowa – CLARIFY Stable coronary artery disease: CLARIFY

W 355

M. Marona (Warszawa), J. Stępińska (Warszawa)

Niewydolność serca – rejestr ESC Heart failure: The ESC registry

W 356

J. Drożdż (Łódź)

SOBOTA/SATURDAY

4.

203


11:00 -12:30

SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

Sesja dydaktyczna / Educational session Sesja PRO-CONTRA PRO-CONTRA Session

SESJA KARDIOLOGICZNA I MEDYCYNY RATUNKOWEJ CARDIAC AND EMERGENCY MEDICINE SESSION Przewodniczący / Chairpersons:

A. Budaj (Warszawa), D. Dudek (Kraków)

1.

Każda karetka powinna zawieźć pacjenta bezpośrednio do pracowni hemodynamiki z pominięciem SOR? Should each ambulance transport the patient directly to the cath lab bypassing the Accident and Emergency Unit? Stanowisko kardiologa A cardiologist’s point of view

W 357

D. Dudek (Kraków)

Stanowisko specjalisty medycyny ratunkowej An emergency medicine specialist’s point of view

W 358

J. Ładny (Białystok)

2.

Czy zespół karetki „P“ powinien móc podawać leki pacjentowi, a jeśli tak to jakie? Should the ambulance ‘P’ team be allowed to administer medication to patients and if yes, then which medicine?

SOBOTA/SATURDAY

Stanowisko kardiologa A cardiologist’s point of view

W 359

A. Budaj (Warszawa)

Stanowisko kardiologa inwazyjnego An interventional cardiologist’s point of view J. Legutko (Kraków)

204

W 360


SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL

11:00 -12:30

Sesja dydaktyczna / Educational session Stanowisko kardiochirurga A cardiac surgeon’s point of view

W 361

M. A. Deja (Katowice)

Stanowisko specjalisty medycyny ratunkowej An emergency medicine specialist’s point of view

W 362

M. Wojewódzka-Żelezniakowicz (Białystok)

SOBOTA/SATURDAY

Dyskusja Discussion

205


11:00 -12:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session REWASKULARYZACJA W CIĘŻKICH STANACH NIEDOKRWIENNYCH REVASCULARIZATION IN SEVERE ISCHEMIC CONDITIONS Przewodniczący / Chairpersons:

R. J. Gil (Warszawa), J. Rogowski (Gdańsk)

1.

Porównanie wyników leczenia pacjentów ze wstrząsem kardiogennym wikłającym świeży zawał serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST Comparison of results of the in-hospital treatment of patients with cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction with and without ST-segment elevation

U 056

A. Świątkowski, B. Średniawa, J. Kowalczyk, A. Mrówka, R. Lenarczyk, T. Wąs, G. Honisz, P. Chodór, Z. Kalarus (Zabrze)

2.

Wpływ kontrapulsacji wewnątrzaortalnej na 30-dniową śmiertelność wśród chorych ze wstrząsem kardiogennym w przebiegu zawału serca w zależności od skuteczności zabiegu PCI – wyniki z rejestru PL-ACS Impact of intraaortic balloon pump on 30-day mortality in cardiogenic shock AMI patients with unsuccessful and successful primary PCI – analysis from PL-ACS registry

U 057

M. Gąsior, M. Gierlotka, D. Pres, M. Hawranek, R. Przybylski, P. Knapik, Z. Kalarus, M. Zembala, L. Poloński (Zabrze)

SOBOTA/SATURDAY

3.

Ryzyko nefropatii indukowanej kontrastem i jej znaczenie rokownicze u pacjentów z różnymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i zawałem serca leczonym inwazyjnie The risk of contrast-induced nephropathy and its prognostic significance in patients with different glucose abnormalities and acute myocardial infarction treated invasively J. Kowalczyk, P. Francuz, K. Przybylska, R. Lenarczyk, T. Podolecki, M. Mazurek, G. Mencel, T. Zielińska, B. Średniawa, Z. Kalarus (Zabrze)

206

U 058


11:00 -12:30

SALA LUBLIN / LUBLIN HALL

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne / Orginal papers session – moderated oral session 4.

Jednoczasowe lub dwuetapowe zabiegi stentowania tętnicy szyjnej i pomostowania aortalno-wieńcowego jako metoda rewaskularyzacji chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową i zwężeniem tętnicy szyjnej Simultaneous or staged carotid artery stenting and coronary artery bypass grafting as the revascularization strategy for severe, concurrent carotid and coronary artery disease

U 059

K. Dzierwa, P. Pieniążek, Ł. Tekieli, P. Musiałek, T. Przewłocki, J. Piątek, J. Konstanty, M. Trystuła, R. Kosobucka-Peszat, P. Podolec (Kraków)

Wpływ zwężenia tętnicy szyjnej w obserwacji wczesnej i odległej u osób poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego Impact of carotid artery disease on short-term and long-term outcome in patients undergoing coronary artery bypass grafting

U 060

W. Wańha, M. Kaźmierski, E. Podolecka, A. Michalewska-Włudarczyk, W. Włodarczyk, R. Bachowski, M. A. Deja (Katowice)

SOBOTA/SATURDAY

5.

207


INDEKS PROWADZĄCYCH (przy nazwiskach podano numery stron) CHAIRPERSONS' INDEX (besides the names given numbers of lectures) Andziak P. Banasiak W. Banaszewski M. Bartuś S. Barylski M. Bednarz B. Beręsewicz A. Biernacka E.K. Bilińska Z. Braksator W. Bryniarski L. Brzezińska-Rajszys G. Budaj A. Burczyński P. Buszman Paweł Chabielska E. Chmielak Z. Chudzik M. Cygankiewicz I. Czarnecka D. Dąbrowska-Kugacka A. Dąbrowski R. Deja M.A. Demkow M. Drożdż J. Dubiel J.S. Dudek D. Dziuk M. Eysymontt Z. Fijałkowska A. Filipiak K.J. Gaciong Z. Gackowski A. Gąsior M. Gąsior Z. Gierelak G. Gierlotka M. Gil R.J. Gołba K. Grabowski M. Grajek S. Gruchała M. Hirnle T. Hoffman P. Imiela J.R. Janion M.

186 52, 99, 117, 168, 185 31 129 38 157, 187 59, 115, 190 138, 158 124 44, 148 95, 185 189 103, 175, 185, 204 189 113 115 118 135 49, 75 94, 106, 162 156 38 58 127 78, 93 56, 166 66, 113, 184, 204 34 164 103 63, 154, 174 185 172 66, 99 41 190 96 50, 56, 113, 206 59 45, 61, 195 117, 168 66, 154 121 42, 69, 93, 161, 168 100 46, 56, 203

Jankowska E.A. Jankowski P. Januszewicz A. Jasiński M. Jastrzębski M. Jaszewski R. Jaxa-Chamiec T. Kalarus Z. Kamińska Z. Kamiński K. Kasprzak J.D. Kawalec W. Kawecka-Jaszcz K. Kaźmierczak J. Kępka C. Klisiewicz A. Kokowicz P. Kopeć G. Kostkiewicz M. Kowalski M. Kowalski O. Koziński M. Krejca M. Krysztofiak H. Krzakowski M. Krzymińska-Stasiuk E. Kubica J. Kuch M. Kukla P. Kukulski T. Kutarski A. Legutko J. Lekston A. Lelakowski J. Lelonek M. Lesiak M. Leszek P. Lipiec P. Lüscher T.F. Maciąg A. Maciejewski M. Mamcarz A. Miszalski-Jamka T. Miszczak-Knecht M. Mitkowski P. Mizia-Stec K.

208

45, 61, 78 164 94 172 191 184 132 52, 70, 92, 106, 155, 185 51 61, 151 52, 76, 154 47 35, 46 30 48, 197 143 99 36 34 193 73, 110, 188, 201 177 121, 186 43 100, 105 77 71, 175 43 44 37 111, 159 66, 96, 113 129 101 145 95, 113 148, 171 193 187 159 77 44 48, 161, 197 101 30, 52 124


Mohr F.W. Moll J. Monsuez J.J. Narkiewicz K. Nessler J. Ochała A. Ochotny R. Opolski G. Pająk A. Pasierski T. Petruk-Kowalczyk J. Pieniążek P. Piotrowicz R. Płońska-Gościniak E. Podolec P. Poloński L. Ponikowski P. Pöss J. Pruszczyk P. Przewłocki T. Przybylski R. Ptaszyński P. Rakowski T. Reczuch K. Rogowski J. Rozentryt P. Różański J. Rużyłło W. Rynkiewicz A. Serafin A. Siudak Z. Siwińska A. Słońska Z. Słowik A. Sobkowicz B. Sterliński M. Stępińska J. Straburzyńska-Migaj E. Szalewska D. Szełemej R. Szumowski Ł. Szymański P. Szyszka A.

107 143 107 72, 174 29 50, 113 92 52, 99, 113, 154, 166, 184, 202 36 32, 108, 176 151 176 40, 71 41 36 163, 202 90, 105, 117, 167, 168, 203 61 32, 200 127 108 138 61 74 98, 206 171 169, 189 50, 98, 113, 166, 199 36 35 66, 113 47 36 52 99, 140, 192 110, 191 37, 52, 70, 90, 99, 107, 117, 155, 166, 187, 195 76 40, 109 29, 99 135, 188, 201 156 41

Średniawa B. Świątek-Kozłowska J. Tendera M. Tomkiewicz-Pająk L. Torbicki A. Trojnarska O. Trusz-Gluza M. Tykarski A. Uchmanowicz I. Undas A. Vidal Perez R. Wierzba T. Witkowski A. Wojakowski W. Wożakowska-Kapłon B. Wójcik J. Wranicz J.K. Zembala Marian Zieliński T. Żmudka K.

209

31, 185 170 91, 166 169 91, 105, 166, 192 140 73, 111 157 51 59, 177, 200 61 58 54, 74, 113, 162 113 63, 109 113, 118 49, 56, 75, 158 42, 69, 184, 199 145 132


INDEKS AUTORÓW (przy nazwiskach podano numery wystąpień) AUTHORS’ INDEX (besides the names given numbers of lectures) Adamczyk B.

U 019

Bluj E.

P 025

Ambroziak M.

P 022, W 224

Błaszczyk D.

W 270

Anker S.

U 028

Bochenek A.

P 004, W 108

Arif S.

P 040

Boczar K.

P 061, P 064

Awsiuk M.

U 048

Bodalski R.

P 067, U 041

Babińska A.

P 050, U 019

Bodnar L.

P 094

Babiuch M.

P 080

Boidol J.

P 059, P 071

Bachowski R.

U 060

Bonda T.

U 008

Bacior B.

P 051

Borghi C.

W 275

Bajor G.

P 076, P 078

Borowiecka E.

P 110

Balsam P.

P 103

Borowik O.

U 006

Bałys M.

P 117

Borzyszkowska J.

P 025

Banach M.

W 315

Bracke F.

W 319

Banasiak M.

P 094

Braksator W.

W 100

Banasiak W.

P 100, P 107, W 139, W 222, W 239, W 257

Broda G.

P 029, P 101

Broncel M.

U 005

Banasik M.

P 058

Bryniarski K.

U 017

Banaszak P.

P 035

Bryniarski L.

W 158, W 162

Banaszewski M.

W 160

Brzezińska B.

P 097

Baran J.

W 348

Brzezińska-Rajszys G.

W 261

Baranicz M.

P 021

Brzeziński M.

P 040

Baranowski R.

P 019, P 067, W 125

Brzosko M.

W 172

Bartoszcze A.

P 012, P 015

Brzozowski W.

P 072

Bartoszek B.

U 020

Buchta P.

P 059

Bartuś S.

P 040

Budaj A.

Bax J.

W 301

P 022, P 102, W 090, W 143, W 359

Bednarz B.

W 282

Budzikowski A.

U 031

Berger-Kucza A.

P 073

Bujak K.

P 048

Białkowski J.

P 013, P 033, P 035, P 091, W 065, W 198

Burchardt P.

W 327

Bury K.

P 051, P 106, P 109

Biederman A.

W 346

Buszman Paweł

Bieganowska K.

U 033, W 066

Bieleń P.

P 121, U 054

Bieńkowski J.

P 026

P 004, P 038, P 042, P 045, U 004, U 007, U 036, U 037, U 040, W 108, W 284

Biernacka E.K.

W 188

Buszman Piotr

Bil J.

P 036, P 039

P 004, P 038, P 042, P 045, U 004, U 007, U 036, U 037, U 040

Bilewska A.

W 271

Bzukała I.

P 068, U 034

Bilińska Z.

P 114

Bzymek M.

P 058

210


Cackowska M.

U 012

Dąbrowska-Kugacka A.

W 047

Cała B.

W 160

Dąbrowski P.

P 070

Chałubiński M.

U 005

Dąbrowski R.

W 205, W 283, W 342

Chazan R.

W 253

Deja M.A.

Chmiel A.

P 020, P 026

P 020, U 060, W 165, W 267, W 361

Chmielak Z.

W 268

Demkow M.

Chmielewska-Michalak L.

P 098, U 026

W 161, W 195, W 263, W 273, W 310

Chmielewski M.

U 039

Depukat R.

P 008

Chmura A.

U 044

Derlaga B.

P 118

Chodór B.

P 013, P 089

Desperak P.

Chodór P.

P 116, U 056

P 053, P 054, U 004, U 007, U 011, U 025

Chrabąszcz M.

P 058, U 031

Deutsch K.

P 058

Chrustowicz A.

P 009

Dębska-Ślizień M.

U 039

Chrzanowski Ł.

P 057, P 097, U 055, W 058, W 244

Dębski G.

U 017

Dębski M.

P 065

Chudek J.

P 020, P 079

Chudzik M.

W 076

Chyrchel B.

P 008

Chyrchel M.

P 040

Ciećwierz D.

P 025

Ciesiółka E.

U 026

Ciślak A.

P 054, U 011

Ciurzyński M.

P 080, P 082, W 321

Cockcroft J.

W 276

Cogiel M.

P 096

Copija A.

Dobraszkiewicz-Wasilewska B. U 041 Dobrowolski P.

P 077, P 121, P 122, U 054, W 271

Doehner W.

U 028

Domienik-Karłowicz J.

U 044

Drapisz S.

P 088

Drewnicki A.

U 014

Drobiński D.

P 018

Drożdż J.

P 095, P 103, P 106, P 109, U 003, U 030, W 180, W 356

U 025

Drygas W.

W 024

P 014

Dubiel J.S.

P 008

P 112

Dubis J.

U 045

Cudnoch-Jędrzejewska A.

U 006, U 038

Dudek D.

Cybulska B.

W 035

Czajkowski M.

U 002, W 135, W 210

Czarnecka D.

P 120

P 008, P 040, W 077, W 109, W 164, W 213, W 278, W 300, W 340, W 357

Czarzasta K.

U 006

Dudek K.

P 097

Czekaj A.

P 031

Dudzińska K.

U 021

Czekajska-Chehab E.

W 133, W 208

Durak M.

P 005, U 046, W 162

Czepiel A.

P 102

Dyk W.

W 346

Dangel T.

W 068

Dyrbuś K.

P 049

Dąbek J.

P 117

Dziduszko M.

P 062

Dziemidowicz M.

U 008

Copik I. Cortez-Dias N.

211


Dzierwa K.

P 037, U 001, U 059

Gawilta M.

P 048

Dziewierz A.

P 040

Gawor Z.

P 094

Dzikowska-Diduch O.

P 082, P 084, U 044

Gąsior M.

Dziuk M.

W 023

Enguita F.

P 112, P 118

Eysymontt Z.

W 110

P 001, P 002, P 004, P 006, P 027, P 048, P 049, P 054, U 027, U 057, W 169, W 288, W 350

Farkowski M.M.

P 063, U 032

Gąsior P.

Fijałkowska M.

U 052

P 053, P 054, U 004, U 007, U 011, U 036

Fijałkowski M.

P 085, U 039, U 043, U 052

Gąsior Z.

Fil W.

P 045

P 057, P 104, P 117, U 049, U 050, W 032, W 042, W 141

Filipecki A.

P 066, P 069, U 035, W 113, W 226

Gierlotka M.

Filipiak K.

P 011, P 059, P 086, P 087

Filipiak K.J.

W 033, W 097, W 107, W 189, W 274

P 001, P 002, P 004, P 006, P 027, P 048, P 049, P 053, P 054, U 027, U 057, W 211, W 349

Gieszczyk-Strózik K.

P 020

P 033, P 035, P 091, W 311

Gil R.J.

P 036, P 039

Gilis-Siek N.

U 012

P 050

Głąska R.

U 052

P 121, P 122, U 054

Głowniak A.

P 062

W 055

Główczyńska R.

W 054, W 329

U 042

Gocoł R.

P 020

P 114

Goliszek S.

P 080, P 082

U 058

Gołębiowski M.

P 080

W 304

Gomółka R.

U 006

P 051, P 106, P 109

Gonera M.

P 048

U 006

Gorczyca-Michta I.

U 047, W 099

P 010

Gorycki B.

P 038, P 045, U 004

W 001, W 173, W 227

Gosk M.

W 160

W 031, W 130, W 152, W 240

Gościńska-Bis K.

W 330

Góral P.

W 160

Gacoń J.

P 118

Góreczny S.

W 309

Gać P.

W 335

Grabowski M.

W 006

Gajos G.

P 024, U 046

Grajek S.

Galas M.

P 103

P 095, P 098, U 026, W 089, W 258, W 351

Gałąska R.

P 085, U 039, U 043

Granada J.

U 036

Garbacz M.

P 059

Grendziak R.

U 045

Gaszewska-Żurek E.

P 031

Grodzicki T.

W 063, W 153, W 171, W 230

Fiszer R. Flak B. Florczak E. Folga A. Foss-Nieradko B. Franaszczyk M. Francuz P. Fuglewicz A. Furman A. Fus Ł. Gabysiak A. Gaciong Z. Gackowski A.

212


Grudzień G.

P 012, P 015, P 017

Grudzka K.

P 080

Grychowska N.

U 015

Grygalewicz B.

P 017

Grzegórzko A.

P 095, U 003, U 030

Grzybowski A.

P 013

Gutowski A.

P 048, P 049

Guzik J.

P 046

Guzik T.

W 174

Gwiazdowska-Nowotka B.

U 036

Haberka M.

P 104, U 049, U 050

Haude M.

P 032

Hawranek M.

P 001, P 002, P 006, P 053, P 054, U 027, U 057

Hirnle T.

W 167, W 297

Hlawaty M.

P 037, U 001, W 347

Hoffman P.

P 074, P 075, P 077, P 121, P 122, W 256, U 054, W 004, W 101, W 191, W 271

Jankowska E.A.

P 100, P 106, P 107, P 109, U 028, W 325, U 030

Jankowska-Polańska B.

W 084

Jankowski P.

W 026, W 177

Januszewicz A.

P 121, P 122, U 054, W 246

Jargiello-Baszak M.

P 062

Jaroszyńska A.

P 062

Jaroszyński A.

W 343

Jasiewicz M.

P 083, P 108

Jasiński M.

P 020, W 296

Jaworski K.

P 018

Jaxa-Chamiec T.

P 102

Jaźwiec P.

W 335

Jelonek M.

P 042, U 004, U 007, U 037, U 040

Jędrzejczyk E.

P 060, P 071

Jędrzejczyk-Spaho J.

P 068, U 034, W 200

Kaaz K.

W 010

Kabacinska M.

U 005

Kabłak-Ziembicka A.

P 037, P 041, P 043, P 044, P 055, P 112, P 118, U 001

Hoffmann A.

P 056

Honisz G.

U 056

Hoppe U.

P 032

Hrapkowicz T.

P 011

Kaczmarczyk M.

P 011

Hryniewiecki T.

P 019

Kalarus Z.

Huczek Z.

P 086, P 087

Imiela J.R.

W 249

Iwańczyk S.

U 014

P 001, P 002, P 003, P 059, P 060, P 071, P 116, U 027, U 056, U 057, U 058, W 105, W 137, W 221, W 354

Jagielski D.

W 239

Kalicińska E.

P 107

Jagodziński P.

P 098

Kaliciński Z.

P 018

Jaguszewski M.

U 052

Kamińska M.

U 018, W 269

Janas A.

P 042, U 037, U 004

Kamiński K.

Janczarek M.

P 062

P 083, P 108, U 008, W 059, W 324

Janik M.

P 045

Kamiński M.

U 018

U 023

Kapłon-Cieślicka A.

P 103

P 064, U 053, W 206

Kapusta P.

U 009

P 034

Karch I.

P 055, P 088, P 112

P 063

Kasperczyk J.

U 004

Janikowski K. Janion M. Jankiewicz M. Jankowska A.

213


P 057, P 093, P 119, U 055, W 034, W 074

Konkolewska M.

P 042

Konstanty J.

U 059

Kateusz K.

P 084

Konstanty-Kalandyk J.

W 163

Kawalec W.

W 272

Koprowski A.

P 085

Kawecka-Jaszcz K.

P 120

Kordybach M.

P 075

Kawecki D.

P 010

Korewicki J.

P 101, U 029

Kaye D.

P 032

Kornacewicz-Jach Z.

W 061

Kazik A.

P 001

Kosior D.

P 018

Kazimierczyk R.

U 018

Kosobucka-Peszat R.

U 059

Kaźmierczak J.

W 147, W 352

Kosteczko K.

P 042

Kaźmierski M.

U 060

Kostkiewicz M.

W 020

Kępka C.

W 021, W 071, W 156

Kostrubiec M.

Kiesz R.

P 042, P 045, U 037

P 082, P 084, W 057, W 332

Kiluk I.

P 021

Kostrzewa G.

P 029

Klank-Szafran M.

P 058, U 031

Kowalczyk J.

Kleinrok A.

P 070, P 092, U 003

P 003, P 060, P 071, P 116, U 056, U 058

Klimczak D.

P 110, U 021

Kowalczyk M.

W 272

P 077, P 121, P 122, U 054, W 151, W 294

Kowalewska A.

U 016

Kowalewski S.

U 038

Kłopotowski M.

W 225

Kowalik E.

P 074, P 077

Kmiotek J.

W 065

Kowalik I.

Knapik P.

U 057

P 063, P 093, P 097, U 032

Knapp M.

P 016, P 108, U 051, W 269

Kowalski M.

P 075, W 044, W 271

Kowalski O.

P 059, P 060, P 071, W 005

Kasprzak J.D.

Klisiewicz A.

Kobylarz K.

W 272

Kochman J.

P 086, P 087, W 287

Koziarek J.

P 101

Kocjan J.

U 024

Kozyra A.

W 119

Kokowicz P.

W 293

Krajewski A.

P 001

Kolanowska M.

P 022

Kralisz P.

U 051

Kolasa J.

P 056

Krasoń M.

W 286

Koleśnik A.

W 260

Krauze A.

U 036, U 037, U 040

Kołodzińska A.

W 059

Kreis W.

P 026

Kołsut P.

P 114, W 161, W 273

Kremis E.

W 011, W 160, W 353

Kołtowski Ł.

W 292

Król M.

P 038, P 045

Konarska-Kuszewska E.

P 076, P 078

Król S.

P 027, P 048, P 049

Konduracka E.

P 051

Król W.

W 053

Konecka-Mrówka D.

P 099

Kruk M.

W 069, W 333

Konior A.

U 025

Krupa M.

P 080

Konka M.

W 161, W 273

Kruszec P.

P 012, P 015, W 236

214


Kruszelnicka-Kwiatkowska O.

P 023, P 024

Labus M.

P 058, U 031

Kryczka K.

P 029, W 273

Lange D.

P 099

Kryński T.

W 348

Lasota B.

P 020, U 049, U 050

Krysztofiak H.

W 052

Lech P.

P 005, U 046

Krzysztofik J.

U 013

Legutko J.

W 079, W 212, W 360

Krzyżak P.

W 050

Lekston A.

Kuca P.

W 015

P 006, P 027, P 048, P 049

Kucewicz E.

P 081

Lelakowski J.

P 065, W 114, W 236

Kuch M.

W 187

Lelonek M.

P 028, P 105, P 111

Kudyk T.

P 092

Lenarczyk E.

U 016

Kukulski T.

W 181, W 048, W 128, W 242

Lenarczyk R.

Kulawik T.

P 036, P 039

Kulej K.

P 100

P 003, P 059, P 060, P 071, P 116, U 056, U 058, W 075, W 204, W 317

Kuliczkowski W.

W 280

Lenartowska L.

W 270

Kułach A.

P 057

Lesiak M.

W 080

Kułakowski P.

W 116, W 140, W 348

Leszczyk M.

P 084

Kurek A.

P 048, P 049

Leszek P.

P 101, W 186

Kurek T.

P 003

Lewczuk J.

W 014, W 270

Kurnicka K.

P 080, P 082

Libergal J.

U 013

Kurpesa M.

P 119, U 055, W 124, W 234

Liberska A.

P 071

Lichodziejewska B.

P 080, P 082

Limon J.

U 043

Lip G.

W 104, W 136, W 144

Lipczyńska M.

P 077

Lipiec P.

U 055, W 045, W 331

Lipiecki J.

P 032

Lisik W.

U 044

Lisowska A.

P 016, U 051, W 269

Lisowski P.

P 016

Lubiński A.

W 306

Lubiszewska B.

P 029, W 161

Lubojemska P.

P 046

Ludwik B.

P 058, U 031

Lüscher T.F.

W 299

Kurpisz M.

W 093

Kurzyna M.

W 129, W 320, W 346

Kusa J.

P 090

Kusmierczyk M.

W 271

Kustrzycka-Kratochwil D.

W 183

Kuszewski P.

P 076, P 078

Kuśmierczyk M.

P 114

Kuśmierczyk-Droszcz B.

P 074

Kuśmierski K.

W 160, W 238

Kuśnierczyk P.

U 045

Kutarski A.

P 061, P 062, P 064, P 072, W 134, U 002, U 033, U 053, W 289

Kuteszko R.

P 063, U 032

Łach J.

P 041, P 043

Kwaśniewski W.

P 066, P 069

Ładny J.

W 358

Kwiatek P.

W 160

Łapa P.

P 013, P 089

Kyrcz-Krzemień S.

U 049, U 050

Łebek M.

P 104

215


Łoboz-Grudzień K.

P 093, P 097, W 062

Milanowska B.

P 114

Łopuszańska M.

P 100

Milewski K.

Łuczak E.

U 005

Łuszczak J.

P 088

P 004, P 038, P 042, P 045, U 004, U 007, U 036, U 037, U 040

Machowski J.

P 076, P 078

Mirek-Bryniarska E.

Maciąg A.

P 063, U 032, W 203, W 238

P 046, P 095, U 003, U 030

Maciejewski M.

W 207

Madejczyk A.

P 034

Mahfoud F.

W 247

Majda J.

P 100, P 107

Makowska A.

U 015

Makowska E.

P 102

Małecka B.

P 061, P 065, W 209, W 236

Małek Ł.A.

W 070, W 241

Małyszko J.

P 016, W 314

Mamcarz A.

U 003, W 037, W 190

Manion M.

U 027

Marchel M.

P 103

Marcinkiewicz K.

P 047

Mariankowski R.

P 051

Marona M.

W 160, W 355

Maruszewski M.

P 099

Maziarz A.

W 236

Mazij M.

P 058, U 031

Mazurek M.

P 060, P 071, U 058, W 012

Mazurkiewicz-Antoń K.

Miszalski-Jamka K.

W 243, W 336

Miszalski-Jamka T.

P 007, W 072

Miśko J.

P 075, W 022

Mitkowski P.

P 098, W 316

Mizia M.

P 020, P 093, P 104, U 049, U 050

Mizia-Stec K.

P 020, P 026, P 056, P 057, P 066, P 069, P 073, P 079, P 093, P 097, P 104, U 035, U 049, U 050, W 057, W 102

Młynarczyk I.

W 085

Młynarczyk-Liszka J.

P 099

Mohr F.W.

W 193

Morawiec B.

P 010

Morawiec R.

U 023

Mościński M.

P 096, U 020

Mroczek E.

W 270, W 322

Mroczek-Czarnecka D.

W 200

Mrówka A.

P 003, U 056

Mularek T.

W 013

Muller O.

P 010

W 272

Muras A.

P 026

Melander O.

P 025

Musiał W.J.

Mencel G.

P 116, U 058

P 016, P 021, P 083, P 108, U 008, U 051

Michalak E.

P 114

Musiałek P.

Michalczyk A.

P 076, P 078

P 037, P 044, P 055, U 001, U 059

Michalewska-Włudarczyk A.

U 060

Muzyk P.

U 020

Michałowska I.

W 271, W 273

Myć J.

P 015

Mielczarek M.

P 085

Myrdko T.

P 012, P 015

Migdał A.

W 272

Narkiewicz K.

P 025, U 052, W 111, W 142, W 248, W 277

Mikołajczyk-Chmiela M.

P 119, U 005

Natorska J.

U 009

Mikrut K.

U 022

Nawrotek B.

P 007

216


Nedoszytko M.

P 025

Pajak J.

U 036

Nessler B.

P 051

Pająk A.

U 007, W 024, W 027

Nessler J.

P 023, P 024, P 051, P 068, P 095, P 106, P 109, U 034, U 046, W 200

Pakuła R.

P 027, P 048, P 049

Paluszek P.

P 037, U 001

Parma R.

P 031, W 121

Parma Z.

P 031

Pasowicz M.

P 007

Pastuszko A.

W 262

Pawelec M.

U 016

Pawlak S.

P 011, P 013, P 089

Pawłowski T.

P 036, P 039

Peller M.

P 103

Peregud-Pogorzelska M.

W 064

Peruga J.

P 119, U 055

Peszek-Przybyła E.

P 030

Pfitzner R.

W 236

Piątek J.

U 059

Pieniążek P.

P 037, P 044, P 055, U 001, U 059

Pieńkowska-Grela B.

P 017

Pietrucha A.

P 024, P 068, U 034, W 200

Pietrucha T.

P 028, P 105, P 111

Pietura R.

U 002

Piętka I.

P 028

Piotrowicz E.

U 041, W 038

Piotrowicz R.

P 067, U 041, U 042, W 073

Piotrowski G.

P 094

Piotrowski W.

P 101, P 115, U 029

Pirsztuk E.

W 346

Piszko P.

W 270

Piwowarska W.

P 023, P 024, U 034

P 019

Plewka M.

U 055

P 066, P 069, U 035

Pluta A.

P 047

P 002, P 027, P 048, P 049

Płaczkiewicz D.

P 070, P 092

Płazak W.

P 088

Ozierański K.

P 103

Płońska-Gościniak E.

Pacholewicz J.

P 014, W 339

P 057, P 093, P 097, W 046

Niedziela J.

U 028

Niepiekło-Miniewska W.

U 045

Niewiadomska J.

P 074

Niewiński P.

W 239, W 250

Nikiel B.

P 099

Niklewski T.

P 059

Nowak J.

U 028

Nowak M.

W 270

Nowak R.

U 052

Nowak S.

P 056

Nowakowska E.

P 090

Nowalany-Kozielska E.

P 010, U 030

Nowek A.

W 345

Nożyński J.

P 050, P 099

Ochała A.

P 030, P 031, W 119, W 121, W 155, W 281

Ochman M.

P 081

Ochotny R.

W 126, W 146

Oleszczak K.

U 002, W 131

Olszanecka A.

P 120, W 150

Olszowska M.

P 088, W 182

Opolski G.

P 086, P 087, P 095, P 103, P 106, P 109, U 003, U 030

Opolski M.

W 328

Oręziak A.

W 238

Orlik B.

P 042, U 004, U 037, U 040

Orłowska-Baranowska E. Orszulak W. Osadnik T.

217


Płoski R.

P 029, P 114

Przewłocki T.

Podolec P.

P 037, P 041, P 043, P 044, P 055, P 088, P 112, P 118, U 001, U 059, W 178

P 037, P 041, P 043, P 044, P 055, P 112, P 118, U 001, U 059, W 285

Przybylska K.

P 071, U 058

Podolecka E.

U 060

Przybylski A.

Podolecki T.

P 003, P 071, P 116, U 058

U 041, W 233, W 238, W 318

Przybylski R.

Podsiadło S.

U 025

P 011, P 013, P 089, P 099, U 057, W 337

Polakowska M.

P 115

Przybyło P.

P 027, P 048, P 049

P 064, U 033, U 053

Przywara-Chowaniec B.

P 010

Polewczyk M.

P 064, U 053

Ptaszyńska-Kopczyńska K.

P 083, P 108

Poloczek M.

U 020

Ptaszyński P.

W 115

P 001, P 002, P 004, P 006, P 027, P 048, P 049, P 096, P 106, P 109, P 116, U 027, U 028, U 057, W 176, W 251

Puchalska L.

U 006, U 038

Puźniak M.

P 070

Pyka Ł.

P 002

Pysz P.

P 030, P 031, W 121

Pyszno-Prokopowicz D.

P 067

P 100, P 107

Pytkowski M.

P 063, U 032

P 095, P 100, P 106, P 107, P 109, U 003, U 030, W 003, W 170, W 220, W 239, W 255, W 303

Raczkiewicz S.

P 092

Radke P.

W 091

Rafał G.

P 094

Rajda M.

W 265

Rajska E.

U 016

Rakowski T.

P 040

Raś M.

P 058, U 031

Rechciński T.

P 119, W 312

Reczuch K.

W 259

Polewczyk A.

Poloński L.

Ponikowska B. Ponikowski P.

Poterała M.

P 072

Pöss J.

W 060

Pracoń R.

W 161, W 273

Prejbisz A.

P 121, P 122, U 054, W 149, W 326

Pres D.

P 002, P 006, P 053, P 054, U 057

Reguła R.

P 027, P 048, P 049

Religa G.

W 338

Pręgowska-Chwała B.

W 148

Reuter D.

P 032

Prokop E.

P 098

Rioufol G.

W 194

Prokopczuk J.

P 038

Ritter O.

W 192

Pronicki M.

W 161

Rogowski J.

P 085

Pruski M.

U 037

Rojek A.

U 052

Pruszczyk P.

P 080, P 082, P 084, P 110, U 044, W 016

Roleder T.

P 030

P 060

Romaszkiewicz R.

W 270

Rosławiecka A.

P 041, P 043, P 044

Rostoff P.

P 051

Pruszkowska-Skrzep P.

218


Rowiński O.

W 298

Sioma A.

P 114

Rozentryt P.

P 049, P 101, P 109, U 003, U 028, W 002, W 179, W 323

Siudak Z.

W 216

Sjogren M.

P 025

Skalski J.

W 197, W 272

Skiba J.

W 295

Skierska A.

P 090

Skorupa I.

U 018

Skowerski M.

P 056

Skowerski T.

P 056

Skowron W.

U 005

Słonka G.

P 006

P 035

Słowik A.

W 344

U 044

Smarż K.

P 102

P 086, P 087

Smoczyński R.

P 018

P 025, P 085, U 039, U 043, U 052

Smoleński R.

P 085, W 095

Smolka G.

P 030, W 119, W 121

Rywik H.

P 101

Sobczak S.

P 111

Rywik T.

P 101, U 041

Sobiczewski W.

P 025

Rzepecka M.

P 096

Sobieszczańska-Małek M.

U 029, U 041

Rzeszutko Ł.

P 008

Sobkowicz B.

Rzeszutko M.

P 009

P 021, P 083, P 108, W 185, W 269

Rzewuska E.

U 044

Sokal A.

P 060

Rzeźnik D.

P 041, P 043

Sokołowska B.

P 009

Sabate M.

W 302

Sokołowska M.

U 008

Sadowski J.

P 012, P 017

Sosnowski M.

P 056

Sakowicz A.

P 028, P 105, P 111

Spisak-Borowska K.

P 076, P 078

Samborski K.

U 020

Stachura J.

W 159

Samborski S.

P 042, U 004, U 037

Stanisławska-Sachadyn A.

P 025

Sanak M.

P 009

Stankiewicz A.

W 118

Sanecka A.

P 067

Stec S.

P 058, U 031, W 348

Sawicki R.

P 016

Stepek T.

P 021

Sędkowska A.

P 116

Stepnowska M.

P 074, U 042

Sielatycki P.

U 051

Sterliński M.

W 007, W 238

Sikora-Puz A.

P 020

Stępień E.

Siminiak T.

P 032

P 017, P 055, P 112, P 118

Sinkiewicz W.

P 057, P 093, P 097, P 113

Stępińska J.

W 160, W 168, W 219, W 353, W 355

Sioła M.

P 014

Różański J.

P 114, W 161, W 271, W 273

Rutka J.

U 017

Rutkowski M.

W 229

Rużyłło W.

W 214

Rybak A.

U 013

Rybicka J.

P 077, P 121, P 122, U 054, W 018, W 271

Rycaj J. Rymarczyk Z. Rymuza B. Rynkiewicz A.

Stodółkiewicz E.

P 009

Stolarz-Skrzypek K.

P 120, W 223

219


Stoliński J.

P 012, P 015

Ścibisz A.

P 086, P 087

Straburzyńska-Migaj E.

P 098, U 026, U 030, W 056

Śledź A.

P 058, U 031

Śledź J.

P 058, U 031

Strojek K.

P 001, P 002

Śliwiński P.

P 121, U 054

Strzelczyk J.

P 027, P 048, P 049

Śliwka J.

P 013, P 089

Strzelecki P.

P 094

Śpiewak M.

W 245

Suwalski P.

P 018

Śpikowski J.

P 058, U 031

Syska P.

W 238

Średniawa B.

Szafran B.

U 031

P 003, P 060, U 056, U 058, W 123, W 145

Szafranek A.

P 027

Świątek-Kozłowska J.

W 264

Szafron B.

P 018

Świątkowski A.

Szałański P.

W 120

P 003, P 116, U 056, W 291

Szczeklik W.

P 009, W 313

Świątkowski M.

P 102

U 045

Świerad M.

P 003, P 116

U 006, U 038

Świetlińska M.

U 027

P 062

Świstowski J.

P 018

Szczurek M.

P 076, P 078

Tajstra M.

Szełemej R.

P 106

P 001, P 002, P 006, P 053, U 027

Szklarska A.

P 100

Targoński R.

P 025

Szkutnik A.

U 010

Tarkowski A.

P 062

Szkutnik M.

P 033, P 035, P 091, W 311

Taszner M.

U 043

Tekieli Ł.

Szmit S.

W 184

P 037, P 044, P 055, U 001, U 059

Szpakowicz A.

P 083, P 108

Tellez A.

U 036

Szpakowski E.

P 114

Tendera M.

P 047

Szulik M.

P 060

Teresińska A.

W 235

Szumowski Ł.

U 041, W 008, W 117

Tkaczyszyn M.

U 015

Szwed H.

P 057, P 063, P 093, U 032, W 175, W 305, W 341

Tokarek T.

U 017

Tomala M.

P 007, W 162

Tomaszewski A.

P 034, P 057, P 072, U 002, U 053, W 043, W 132

Szczepańska A. Szczepańska-Sadowska E. Szczerbo-Trojanowska M.

Szwench E.

P 121

Szydło K.

P 066, P 069, P 073, U 035

Tomaszewski M.

P 034, P 072

P 058, P 090, U 031

Tomaszuk-Kazberuk A.

W 060, W 269

P 027, P 048, P 049, P 096

Tomkiewicz-Pająk L.

W 017, W 308

Torbicki A.

W 106

Szymański F.

W 098, W 199

Trojnarska O.

Szymański P.

P 077, W 161

P 079, W 019, W 029, W 041, W 127

Szynaka B.

U 008

Szydłowski L. Szyguła-Jurkiewicz B.

220


Trusz-Gluza M.

P 066, P 069, P 076, P 078, U 035, W 232, W 307

Winnicka M.

U 008

Wirtek M.

U 023

Wirtwein M.

P 025

Wiśniewska M.

P 080

Wita K.

P 057, P 073, P 093, P 097

Trystuła M.

U 001, U 059, W 236

Trzeciak P.

P 048, P 049

Trznadel S.

P 038

Tubek S.

W 239

Witkiewicz W.

U 045, W 270

Tuchacz S.

U 039

Witkowska A.

P 018

Turska-Kmieć A.

W 051, W 272

Witkowski A.

Turski M.

P 073, W 237

W 081, W 088, W 092, W 166, W 215, W 279

Tutaj P.

U 020

Włodarczyk W.

U 060

Tycińska A.

P 016, P 021, U 051, W 269

Wnuk M.

P 051, P 068, U 034

Wnuk-Wojnar A.M.

P 056

Tymińska A.

P 103

Wojakowski W.

Uchmanowicz I.

W 082

Ulanowska M.

U 015

P 038, P 045, P 047, U 004, U 040, W 078, W 121

Ulman M.

P 065

Wojarski J.

P 011, P 081

Undas A.

P 005, U 009, U 046, U 048, W 138

Wojciechowska C.

P 057, P 093, P 097

Wojciechowska W.

P 120

Urbańczyk-Świć D.

P 069

Wojciechowski A.

P 082

Uścińska E.

P 021

Wojdyga R.

W 346

Vidal Perez R.

W 058

Wojewódzka-Żelezniakowicz M. W 362

von Haehling S.

U 028

Wojnicz R.

P 096

Wańha W.

P 030, P 045, P 047, U 060

Wojtas K.

P 107

Wojtczak-Soska K.

P 105, P 111

Wasąg B.

U 043

Wojtkowska I.

W 160

Wawrzyńczyk M.

W 196

Wolf J.

W 112

Wąs T.

U 056

Wolska K.

U 045

Węglarz P.

P 076, P 078

Wolszakiewicz J.

W 039, W 201, W 202

Węgrzyn A.

U 043

Wolszczak M.

W 083

Węgrzynowska M.

P 024

Wołodkiewicz-Donimirska M.

U 021

Wiczkowski A.

P 027, P 049

Woźniak-Skowerska I.

P 056

Wierucki Ł.

W 231

Woźniak-Wiśniewska A.

P 113

Wierzbowska-Drabik K.

U 055

Wożakowska-Kapłon B.

Wierzyk A.

W 067

P 095, U 047, W 036, W 096, W 122, W 154

Wilczek K.

P 001, P 006, P 027, P 049, U 027, W 030

Wójcik J.

P 034, P 052, W 157

Wójcik M.

P 062

Wilczek P.

W 094

Wrabec K.

W 270

Wilkońska P.

U 016

Wrotniak L.

P 044

221


Wróbel K.

W 346

Zimoląg R.

W 334

Wróbel W.

P 073

Ziora D.

W 252

Wróblewska M.

P 084

Zybińska S.

P 084

Wsół A.

U 038

Zygier M.

W 346

Wybraniec M.

P 079

Zymliński R.

W 290

Wypasek E.

U 009, U 048

Żabówka A.

U 017

Wysokinski A.

P 062

Żegleń S.

P 081

Wyzgał A.

P 082, P 084

Żmudka K.

Wyzgał M.

P 103

P 005, P 007, P 009, U 046, W 162

Zabojszcz M.

P 046, P 095, U 003, U 030

Żuk M.

W 272

Żuk N.

U 045

Zaborska B.

P 102

Żurakowski A.

P 038, U 007

Zając D.

P 063

Żyła-Frycz M.

P 035

Zajdel W.

P 007, W 162

Zakliczyński M.

P 014, P 050, P 089, P 099, W 266

Zakrzewska-Koperska J.

P 067

Zalewski J.

P 005, P 106, P 109, U 046

Zapotoczny N.

U 045

Zaręba W.

P 046

Zatorska K.

P 019

Zawisza J.

U 023

Ząbek A.

P 061, P 065, U 033, W 236

Zdrojewski T.

W 024, W 025, W 040, W 228

Zeliaś A.

W 009

Zemanek K.

U 005

Zembala Marian

P 004, P 011, P 013, P 014, P 050, P 059, P 081, P 099, U 027, U 057, W 049, W 103

Zembala Michał

P 011, P 059

Zembala-Nożyńska E.

P 099

Zielinski T.

P 101, U 041

Zielińska T.

U 058

Zieliński D.

W 346

Zieliński M.

P 096, U 020

Zieliński T.

U 029

222


POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE THE POLISH CARDIAC SOCIETY ZARZĄD GŁÓWNY NATIONAL BOARD Prezes/President Poprzedni Prezes/Past-President Prezes-Elekt/President-Elect Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer

Janina Stępińska Waldemar Banasiak Zbigniew Kalarus Adam Witkowski Romuald Ochotny

Członkowie/Members

Andrzej Bochenek Andrzej Budaj Stefan Grajek Piotr Hoffman Piotr Jankowski Andrzej Kutarski Maria Olszowska Edyta Płońska-Gościniak

Siedziba Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PCS National Board Office ul. Stawki 3 a/1-2, 00-193 Warszawa tel./phone: (+48) 22 887 18 56; fax: (+48) 22 887 18 58 e-mail: zarzad.glowny@ptkardio.pl www.ptkardio.pl

224


KOMISJE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK, KADENCJA 2011-2013 COMMITTEES OF THE PCS, 2011-2013 Komisja Rewizyjna/Audit Committee Przewodnicząca/Chairperson Członkowie/Members

Katarzyna Bieganowska (Warszawa) Zdzisława Kornacewicz-Jach (Szczecin) Barbara Małecka (Kraków) Michał Plewka (Łódź) Andrzej Wysokiński (Lublin)

Komisja Nagród/Award Committee Przewodniczący/Chairperson Członkowie/Members

Stefan Grajek (Poznań) Michał Ciurzyński (Warszawa) Krystyna Łoboz-Grudzień (Wrocław) Krystian Wita (Katowice) Tomasz Zieliński (Warszawa)

Komisja Wyborcza/Voting Committee Przewodniczący/Chairperson Członkowie/Members

Ryszard Piotrowicz (Warszawa) Waldemar Bobkowski (Poznań) Marcin Gruchała (Gdańsk) Jadwiga Moll (Łódź) Piotr Lipiec (Łódź) Waldemar Banasiak (Wrocław) Karina Alicja Wierzbowska-Drabik (Łódź)

Komisja Planowania i Rozwoju/Committee for Planning and Development Przewodniczący/Chairperson Zbigniew Kalarus (Zabrze) Członkowie/Members Waldemar Banasiak (Wrocław) Zbigniew Gąsior (Katowice) Piotr Ponikowski (Wrocław) Tomasz Pasierski (Warszawa)

225


Komisja Nauki i Grantów/Science and Grants Committee Przewodniczący/Chairperson Piotr Hoffman (Warszawa) Członkowie/Members Marianna Janion (Kielce) Bożena Sobkowicz (Białystok) Zbigniew Gąsior (Katowice) Komisja Inicjatyw Klinicznych/Committee for Clinical Initiatives Przewodniczący/Chairperson Maciej Lesiak (Poznań) Członkowie/Members Andrzej Kleinrok (Zamość) Mariusz Gąsior (Zabrze) Jacek Legutko (Kraków) Komisja Promocji Zdrowia/Committee for Health Promotion Przewodniczący/Chairperson Piotr Jankowski (Kraków) Członkowie/Members Wojciech Drygas (Warszawa) Artur Mamcarz (Warszawa) Andrzej Pająk (Kraków) Ryszard Piotrowicz (Warszawa) Piotr Podolec (Kraków) Tomasz Zdrojewski (Gdańsk) Aldona Siwińska (Poznań) Komisja Zagraniczna/International Committee Przewodniczący/Chairperson Piotr Pruszczyk (Warszawa) Członkowie/Members Marek Kuch (Warszawa) Maciej Kostrubiec (Warszawa) Komisja Informatyki/Committee of Informatics Przewodniczący/Chairperson Marcin Grabowski (Warszawa) Członkowie/Members Andrzej Ząbek (Kraków) Andrzej Cacko (Warszawa) Łukasz Januszkiewicz (Warszawa)

226


Komisja Wytycznych i Szkolenia/Committee for Guidelines and Training Przewodniczący/Chairperson Andrzej Budaj (Warszawa) Członkowie/Members Bronisław Bednarz (Warszawa) Anna Fijałkowska (Warszawa) Przemysław Mitkowski (Poznań) Komisja ds. E-learningu/Committee for E-learning Przewodniczący/Chairperson Łukasz Małek (Warszawa) Członkowie/Members Mateusz Śpiewak (Warszawa) Szymon Budrejko (Gdańsk) Marcin Grabowski (Warszawa) Komisja ds. współdziałania z parlamentem i administracją państwową /Commission for Cooperation with the Parliament and State Administration Przewodniczący/Chairperson Tomasz Zdrojewski (Gdańsk) Członkowie/Members Grzegorz Opolski (Warszawa) Wojciech Drygas (Warszawa) Adam Torbicki (Warszawa) Zbigniew Kalarus (Zabrze) Janina Stępińska (Warszawa)

227


SEKCJE PTK W KADENCJI 2011-2013 WORKING GROUPS OF THE PCS, 2011-2013 Sekcja Echokardiografii/Working Group on Echocardiography Siedziba/Board Office II Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Ziołowa 47 40-635 Katowice tel./fax: 32 252 74 07 e-mail: zgasior@ptkardio.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie/Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Zbigniew Gąsior Andrzej Szyszka Edyta Płońska-Gościniak Piotr Lipiec Mirosław Kowalski Aldona Siwińska Andrzej Tomaszewski Olga Trojnarska Jadwiga Moll Jadwiga Nessler Marek Kuch

Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny /Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine Siedziba/Board Office Klinika Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. Seweryna Sterlinga

228


ul. Sterlinga 1/3 91-425 Łódź tel./fax: 42 664 43 04 e-mail: holter@csk.umed.lodz.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Skarbnik/Treasurer Sekretarz/Secretary Członkowie/Members Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Jerzy Krzysztof Wranicz Iwona Cygankiewicz Rafał Baranowski Małgorzata Kurpesa Jarosław Kowal Jerzy Sacha Krzysztof Szydło Katarzyna Bieganowska Ewa Piotrowicz Andrzej Bissinger

Sekcja Kardiologii Dziecięcej/Working Group on Pediatric Cardiology Siedziba/Board Office Klinika Kardiologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań tel.: 61 849 14 48; fax: 61 848 04 03 e-mail: siwinska@ump.edu.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie/Members

229

Aldona Siwińska Bożena Werner Andrzej Rudziński Lidia Ziółkowska Tomasz Moszura Małgorzata Szkutnik


Joanna Szymkiewicz-Dangel Janusz Czarnecki Maria Miszczak-Knecht Waldemar Bobkowski Anna Turska-Kmieć Lesław Szydłowski

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych /Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions Biuro Zarządu/Board Office ul. Armii Krajowej 19 30-150 Kraków tel.: 12 639 58 25 e-mail: mcdudek@cyf-kr.edu.pl, biuroaisn@ptkardio.pl

Przewodniczący/Chairperson Przewodniczacy-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Członkowie/Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

230

Dariusz Dudek Andrzej Ochała Maciej Lesiak Aleksander Araszkiewicz Tomasz Deptuch Maciej Karcz Jacek Legutko Jan Peruga Małgorzata Szkutnik Wojciech Wojakowski Stanisław Bartuś Włodzimierz Skorupski Michał Hawranek Piotr Pieniążek Janusz Rzeźniczak


Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji /Working Group of Cardiac Intensive Therapy and Resuscitation Siedziba/Board Office Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa tel: 22 343 43 14; fax: 22 815 42 67 e-mail: m.banaszewski@eranet.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie/Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Marek Banaszewski Beata Średniawa Andrzej Mysiak Elżbieta Kremis Konrad Kaaz Piotr Kokowicz Robert Zymliński Aleksander Zeliaś Jolanta Petruk-Kowalczyk Marcin Protasiewicz Jan Biegus

Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku /Working Group on Cardiac Rehabililtation and Exercise Physiology Siedziba/Board Office Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej I Elektrokardiologii Nieinwazyjnej IK ul. Alpejska 47 04-628 Warszawa tel.: 22 343 44 09; fax.: 22 343 45 19 e-mail: rpiotrowicz@ikard.pl

231


Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Ustępujący Przewodniczący/Retiring Chairman Sekretarz/Skarbnik Członkowie/Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Przewodniczący Honorowy/Honorary Chairperson

Ryszard Piotrowicz Dominika Zielińska Michał Gałaszek Jadwiga Wolszakiewicz Zbigniew Eysymontt Krystyna Rożek-Piechura Ewa Straburzyńska-Migaj Małgorzata Łazarczyk Edyta Smolis-Bąk Jerzy Rybicki Iwona Korzeniowska-Kubacka Stanisław Rudnicki

Sekcja Rytmu Serca/Working Group on Heart Rhythm Siedziba/Board Office Katedra Kardiologii I Klinika Kardiologii UM ul. Długa 1/2 61-848 Poznań tel.: 61 85 49 -146, -326, fax: 61 854 90 94 e-mail: przemyslaw.mitkowski@skpp.edu.pl Strona internetowa: www.rytmserca.ptkardio.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Ustępujący Przewodniczący/Retiring Chairman Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie/Members

232

Przemysław Mitkowski Jarosław Kaźmierczak Andrzej Kutarski Ewa Lewicka-Nowak Maciej Sterliński Barbara Małecka Włodzimierz Mojkowski Łukasz Szumowski Oskar Kowalski


Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Michał Chudzik Artur Filipecki Krzysztof Błaszyk

„Klub 30”/”30 CLUB” Siedziba/Board Office I Katedra i Klinika Kardiologii UM ul. Banacha 1 a 02-097 Warszawa tel.: 22 599 29 58, fax: 22 599 19 57 e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie/Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Marcin Grabowski Ewa Jankowska Łukasz Chrzanowski Renata Główczyńska Agnieszka Tycińska Karol Kamiński Łukasz Małek Paweł Burchardt Radosław Kręcki Marta Kamińska Piotr Lipiec

Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej/Working Group on Experimental Cardiology Siedziba/Board Office II Katedra i Klinika Kardiochirurgii Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Ziołowa 45-47 40-635 Katowice tel./fax: 32 252 60 93 e-mail: ske@ptkardio.pl; mdeja@sum.edu.pl Strona internetowa: www.kardiologia-eksperymentalna.pl

233


Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Marek Deja Tomasz Wierzba Ewa Chabielska Tadeusz Krzemiński Tomasz Roleder Stefan Chłopicki Andrzej Beręsewicz Krzysztof Gołba Agnieszka Zakrzeska

Sekcja „Choroby Serca u Kobiet”/Working Group of Women Heart Diseases Siedziba/Board Office I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Kopernika 17 31-501 Kraków tel.: 12 424 73 00, 12 424 73 25, fax: 12 424 73 20 e-mail: mckaweck@cyf-kr.edu.pl Przewodnicząca/Chairperson Przewodnicząca-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Skarbnik Secretary/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Kalina Kawecka-Jaszcz Marianna Janion Danuta Czarnecka Marek Klocek Krystyna Łoboz-Grudzień Maria Krzemińska-Pakuła Zdzisława Kornacewicz-Jach Hanna Szwed Jadwiga Kłoś

Sekcja Niewydolności Serca/Working Group on Heart Failure Siedziba/Board Office Oddział II Kardiologii

234


Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze tel.: 32 373 36 00 e-mail: p.rozentryt@sccs.pl, jerzyrozentryt@poczta.onet.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members

Piotr Rozentryt Jadwiga Nessler Jarosław Drożdż Tomasz Rywik Ewa Straburzyńska-Migaj Ewa Jankowska Magdalena Kostkiewicz Piotr Sobański Paweł Siwołowski

Sekcja Wad Zastawkowych Serca/Working Group on Congenial and Valvular Heart Disease Siedziba/Board Office Klinika Wad Wrodzonych i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze tel.: 32 373 36 82 e-mail: tomasz.kukulski@sccs.pl, T.Kukulski@sccs.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer

235

Tomasz Kukulski Wojciech Płazak Maria Olszowska Mariola Szulik Monika Komar


Członkowie/Members

Danuta Czarnecka Olga Trojnarska Agata Leśniak-Sobelga Andrzej Gackowski Jacek Lelakowski Piotr Pieniążek Piotr Chodór

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Sekcja Prewencji i Epidemiologii /Working Group on Epidemiology and Prevention Siedziba/Board Office Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia ul. Niemodlińska 33 04-635 Warszawa tel.: 22 815 65 52, 815 65 56 w. 214, fax: 22 812 55 86 e-mail: gbroda@ikard.pl Przewodnicząca/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

236

Grażyna Broda Grzegorz Kopeć Piotr Jankowski Agnieszka Serafin Rafał Ilow Kalina Kawecka-Jaszcz Maciej Haberka Daniel Śliż Roman Topór-Mądry Zbigniew Gąsior Andrzej Pająk Piotr Podolec


Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej /Working Group on Nursing and Medical Technique Siedziba/Board Office Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytut Kardiologii w Aninie ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa tel.: 22 343 43 16/17, fax: 22 343 45 06 e-mail: j.kaminska@aster.pl Przewodnicząca/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Zofia Kamińska Izabella Uchmanowicz Renata Uchaniuk Grażyna Gazda Małgorzata Wolszczak Irena Młynarczyk Lidia Śliwińska Wiesława Czaja Barbara Sikora Bożena Pawełczyk

Sekcja Kardiologii Sportowej/Working Group on Sports Cardiology Siedziba/Board Office Katedra i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego WUM Mazowiecki Szpital Wojewódzki ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa tel.: 22 326 58 24, fax: 22 326 58 26 e-mail: mkuch@ptkardio.pl Przewodniczący/Chairperson

Marek Kuch

237


Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Hubert Krysztofiak Artur Mamcarz Wojciech Król Andrzej Folga Iwona Cygankiewicz Przemysław Mitkowski Renata Główczyńska Barbara Wójcicka-Urbańska Bożena Werner Daniel Śliż Włodzimierz Gierlak

Sekcja Kardiologii Nuklearnej/Working Group on Nuclear Cardiology Siedziba/Board Office Zakład Medycyny Nuklearnej Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa tel.: 22 681 71 21, fax: 22 610 46 44 e-mail: mdziuk@wim.mil.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

238

Mirosław Dziuk Wojciech Szot Magdalena Kostkiewicz Jacek Kuśmierek Artur Stępień Alicja Hubalewska-Dydejczyk Leszek Królicki Anna Teresińska Maria Olszowska Piotr Pieniążek Leszek Badacz


Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej /Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography Siedziba/Board Office Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa tel.: 22 343 43 42, fax: 22 343 45 16 e-mail: ckepka@ikard.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Cezary Kępka Tomasz Miszalski-Jamka Mieczysław Pasowicz Paweł Banyś Mariusz Kruk Małgorzata Pyda Jan Głowacki Łukasz Małek Karol Miszalski-Jamka Łukasz Mazurkiewicz Agnieszka Okraska-Bylica Jolanta Miśko

Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych /Working Group of Adult and Adolescent Congenital Heart Diseases Siedziba/Board Office Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytut Kardiologii w Aninie ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa tel.: 22 343 44 00, fax: 22 343 45 21 e-mail: hoffman@ikard.pl

239


Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Piotr Hoffman Lidia Tomkiewicz-Pająk Olga Trojnarska Piotr Lipiec Katarzyna Mizia-Stec Aldona Siwińska Monika Komar Anna Klisiewicz Anna Wójcik Anna Turska-Kmieć Piotr Lipiec

Sekcja Krążenia Płucnego/Working Group of Pulmonary Circulation Siedziba/Board Office Klinika Kardiologii UM Państwowy Szpital Kliniczny ul. Skłodowskiej 24a 15-276 Białystok tel.: 85 746 86 56, fax: 85 746 86 04 e-mail: sobkowic@wp.pl Przewodnicząca/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

240

Bożena Sobkowicz Marcin Kurzyna Anna Fijałkowska Magdalena Kaźnica-Wiatr Ilona Skoczylas Piotr Pruszczyk Piotr Piszko Małgorzata Żuk Karol Kamiński Tatiana Mularek Maciej Kostrubiec Łukasz Chrzanowski


Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej /Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy Siedziba/Board Office I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa tel.: 22 599 19 58, fax: 22 599 19 57 e-mail: krzysztof.filipiak@wum.edu.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board members Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Krzysztof J. Filipiak Beata Wożakowska-Kapłon Rafał Dąbrowski Marcin Barylski Jarosław D. Kasprzak Dariusz Kozłowski Krzysztof Narkiewicz Justyna Niedziela

Sekcja Kardiochirurgii/Working Group on Cardiac Surgery Siedziba/Board Office II Klinika Kardiochirurgii Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa tel: 22 343 46 10, fax: 22 343 45 48 e-mail: j.rozanski@ikard.pl Przewodniczący/Chairperson Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Skarbnik Secretary/Treasurer Członkowie/Members

241

Jacek Różański Jerzy Sadowski Bogusław Kapelak Jan Rogowski Ryszard Bachowski


ZARZĄDY ODDZIAŁÓW PTK, KADENCJA 2011-2013 BOARDS OF THE CHAPTERS OF THE PCS 2011-2013 Oddział Białostocki PTK/Bialystok Division of PCS Siedziba/Board Office Klinika Kardiologii UM Państwowy Szpital Kliniczny ul. Skłodowskiej 24 a 15-276 Białystok tel.: 85 746 86 56, fax: 85 746 86 04 e-mail: musialwj@poczta.onet.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Skarbnik/Treasurer Sekretarz/Secretary Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Oddział Bydgoski PTK/Bydgoszcz Division of PCS Siedziba/Board Office Klinika Kardiologii Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

242

Włodzimierz J. Musiał Hanna Bachórzewska-Gajewska Sławomir Dobrzycki Mirosław Charkiewicz Andrzej Radziszewski Joanna Bakun Janusz Korecki Wanda Sudnik Anna Bossowska Henryk Grzesiak Jerzy Wójtowicz


tel/fax: 52 365 56 53 sek.: 52 365 54 04 e-mail: robertbujak@wp.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Robert Bujak Grzegorz Grześk Wojciech Wróbel Marek Radomski Marek Koziński Danuta Karasek Joanna Banach Adam Wodecki Piotr Małyszka Jadwiga Kunce Danuta Pick

Oddział Gdański PTK/Gdansk Division of PCS Siedziba/Board Office Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Dębinki 7 80-211 Gdańsk tel.: 58 349 39 10, 349 37 16; fax: 58 349 39 20 e-mail: mgruch@gumed.edu.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

243

Marcin Gruchała Maria Dudziak Dariusz Kozłowski Julita Dudzińska-Gehrmann Ewa Lewicka Paweł Miękus Zbigniew Łajkowski Marek Szołkiewicz


Komisja Rewizyjna/Revision Committee Przewodniczący/Chairperson

Alicja Dąbrowska-Kugacka Dominika Zielińska Mariola Kobuszewska

Oddział Katowicki PTK/Katowice Division of PCS Siedziba/Board Office Katedra i Klinika Kardiologii SUM w Katowicach ul. Ziołowa 47 40-635 Katowice tel.: 32 252 74 07 e-mail: kmizia@op.pl Strona internetowa: www.ptk-katowice.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie/Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Katarzyna Mizia-Stec Oskar Kowalski Paweł Buszman Maciej Kaźmierski Krzysztof Szydło Ewa Kozielska Maciej Sosnowski Artur Filipecki Kazimierz Radwan Wiesława Czaja Maciej Pruski Marcin Świerad

Oddział Kielecki PTK/Kielce Division of PCS Siedziba/Board Office II Kliniczny Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Grunwaldzka 45 25-736 Kielce

244


tel.: 41 367 14 56, fax: 41 367 14 56 e-mail: annapolewczyk@wp.pl Przewodnicząca/Chairperson Przewodnicząca-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Anna Polewczyk Elżbieta Jaskulska-Niedziela Hubert Konstantynowicz Małgorzata Kołodziej Radosław Bartkowiak Małgorzata Krzciuk Marian Sierant Janusz Sielski Paweł Krzyżak Aneta Dudek-Górska Edyta Radomska Monika Cugowska

Oddział Krakowski PTK/Kraków Division of PCS Siedziba/Board Office Dr hab. med. Andrzej Gackowski Adiunkt Klinika Choroby Wieńcowej Instytut Kardiologii UJ CM Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków tel.: 12 614 22 18 e-mail: agackowski@szpitaljp2.krakow.pl Strona internetowa: www.krakow.ptkardio.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson

245

Andrzej Gackowski Magdalena Kostkiewicz Maria Olszowska


Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Jacek Lelakowski Lidia Tomkiewicz-Pająk Andrzej Rudziński Krzysztof Żmudka Bogusław Kapelak Jacek Legutko Janusz Grodecki Jadwiga Nessler Piotr Pieniążek

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Oddział Lubelski PTK/Lublin Division of PCS Siedziba/Board Office Katedra i Klinika Kardiologii UM SPSK 4 ul. Jaczewskiego 8 20-090 Lublin tel./fax: 81 724 41 51 e-mail: ajtom@wp.pl Strona internetowa/Official Web Site: www.ptkardio.lublin.pl/glowna.htm Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee Przewodniczący/Chairperson

Andrzej Tomaszewski Jarosław Wójcik Andrzej Wysokiński Piotr Waciński Marek Prasał Andrzej Kutarski Janusz Stążka Jerzy Przegaliński Janusz Kudlicki Bogdan Łakomski Tomasz Zapolski

246


Oddział Łódzki PTK/Łódź Division of PCS Siedziba/Board Office II Katedra i Klinika Kardiologii UM Szpital im. Biegańskiego ul. Kniaziewicza 1/5 91-347 Łódź tel.: 42 251 60 35 e-mail: jzperuga@op.pl Strona internetowa: www.lodz.ptkardio.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Zbigniew Peruga Łukasz Chrzanowski Małgorzata Kurpesa Radosław Kręcki Ewa Trzos Jadwiga Anna Moll Marzenna Zielińska Małgorzata Lelonek Michał Chudzik Zenon Gawor Jarosław Kasprzak Zbigniew Bednarkiewicz

Oddział Olsztyński/Olsztyn Division of PCS Siedziba/Board Office Klinika Kardiologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10-561 Olsztyn tel.: 89 538 63 13; 538 64 23 e-mail: jgorny@wss.olsztyn.pl Przewodniczący/Chairperson

Jerzy Górny

247


Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee Przewodniczący/Chairperson

Adam Kern Radosław Grabysa Mateusz Tyllo Anetta Graczykowska Ryszard Targoński Wojciech Wąsek Jolanta Zabłocka Barbara Mocarska-Górna Małgorzata Muzolf Krzysztof Antoniak Wiesława Włodarczyk-Szczepańska

Oddział Opolski PTK/Opole Division of PCS Siedziba/Board Office Oddział Kardiologii Wojewódzkie Centrum Medyczne Al. Wincentego Witosa 26 45-418 Opole tel.: 77 452 06 60, fax: 77 452 06 99 e-mail: jbplonka@wcm.opole.pl Przewodnicząca/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members Komisja Rewizyjna/Revision Committee

248

Joanna Płonka Iwona Krajewska-Redelbach Piotr Feusette Andrzej Wester Tomasz Brzostowicz Dorota Kurowska-Ledwig Paweł Jesionowicz Danuta Zawiła-Pluta Joanna Markowska Marek Jędryszczak


Oddział Podkarpacki PTK/Podkarpacie Division of PCS Siedziba/Board Office Oddział Kardiologii Szpital Rejonowy ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk tel.: 16 649 15 79 e-mail: ptk_podkarpacki@interia.pl; leszekam@poczta.onet.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Leszek Kamiński Aleksandra Wilczek-Banc Marek Sienicki Romana Furtak Janusz Bąk Marian Futyma Tadeusz Bednarczyk Miłosz Marć Maciej Iżycki Wojciech Biskup Małgorzata Bieńkowska Małgorzata Skoczyńska

Oddział Poznański PTK/Poznań Division of PCS Siedziba/Board Office Katedra Kardiologii I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego ul. Długa 1/2 61-848 Poznań tel.: 61 8549 146, fax: 61 854 90 94 e-mail: ewa.migaj-straburzynska@skpp.edu.pl Przewodnicząca/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect

Ewa Straburzyńska-Migaj Tatiana Mularek-Kubzdela

249


Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Romuald Ochotny Hanna Wachowiak-Baszyńska Adrian Gwizdała Wiesław Bryl Anna Horst-Szymczyńska Katarzyna Szymanowska Andrzej Minczykowski Agnieszka Katarzyńska-Szymańska Anna Nowicka Michał Waśniewski

Oddział Radomski PTK/Radom Division of PCS Siedziba/Board Office Oddział Kardiologii Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Tochtermana 1 26-610 Radom tel./fax: 48 361 54 35 e-mail: beaiwa@esculap.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Komisja Rewizyjna/Revision Committee

250

Beata Iwańska Paweł Świgoń Krzysztof Duda Wojciech Achremczyk Anna Bąk-Chojnacka Małgorzata Dzik Henryka Klamut


Oddział Szczeciński PTK/Szczecin Division of PCS Siedziba/Board Office Klinika Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin tel./fax: 91 466 12 50 e-mail: edytaplonska@life.pl Przewodnicząca/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Skarbnik Secretary/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Edyta Płońska-Gościniak Małgorzata Peregud-Pogorzelska Jarosław Gorący Radosław Kiedrowicz Mirosław Brykczyński Danuta Drechsler Waldemar Krysiak Karol Ptak Joanna Zielonka Marek Sypień

Oddział Toruński PTK/Torun Division of PCS Siedziba/Board Office Oddział Kardiologii Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Dr. J.G. Koppa 1 E 87-401 Golub Dobrzyń tel: 56 683 22 91, fax: 56 683 22 05 e-mail: alkabara@o2.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson

251

Aleksander Kabara Wiesław Mazurek Krystyna Jaworska


Sekretarz/Skarbnik Secretary/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Grzegorz Skonieczny Helena Acecka Janusz Czarnecki Anna Raczyńska Lidia Orzechowska-Słomska Mirosław Marciniak Jolanta Tężycka

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Oddział Warszawski PTK/Warszawa Division of PCS Siedziba/Board Office Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej IK w Aninie ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa tel.: 22 343 41 27, fax: 22 343 45 06 e-mail: aciszewski@ikard.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Skarbnik Secretary/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee Przewodniczący/Chairperson

Andrzej Ciszewski Tomasz Zieliński Dariusz Wojciechowski Łukasz Małek Tomasz Jaxa-Chamiec Barbara Lubiszewska Sebastian Szmit Jerzy Rekosz Cezary Kępka Mariusz Kruk

Oddział Włocławski PTK/Wloclawek Division of PCS Siedziba/Board Office Szpital Wojewódzki Pracownia Hemodynamiki

252


ul. Wieniecka 49 87-800 Włocławek tel./fax: 54 412 91 35 e-mail: pocztakrzysia@vp.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Skarbnik Secretary/Treasurer Członkowie Zarządu/Board Members Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Krzysztof Grzesik Marek Wujkowski Jadwiga Janusz Aleksandra Zembik Irena Nowakowska Jacek Skrzyński Jerzy Kopaczewski Grzegorz Bojarski

Oddział Wrocławski PTK/Wroclaw Division of PCS Siedziba/Board Office Katedra i Klinika Kardiologii Wybrzeże Pasteura 4 50-367 Wrocław tel.: 71 784 26 11 e-mail: jacek.gajek@interia.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Secretary Skarbnik/Treasurer Członkowie/Members

253

Jacek Gajek Krzysztof Reczuch Marta Negrusz-Kawecka Agnieszka Sławuta Anna Hulok Ewa Jankowska Joanna Jaroch Wojciech Kustrzycki Jacek Skiba


Komisja Rewizyjna/Revision Committee

Anna Goździk Monika Przewłocka-Kosmala Andrzej Wojszwiłło

Oddział Zamojski PTK/Zamosc Division of PCS Siedziba/Board Office Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.: 84 677 34 30, fax: 84 638 56 74 e-mail: paveldabrowski@interia.pl Przewodniczący/Chairperson Przewodniczący-Elekt/Chairperson-Elect Poprzedni Przewodniczący/Past-Chairperson Sekretarz/Skarbnik Członkowie/Members

Komisja Rewizyjna/Revision Committee

254

Paweł Dąbrowski Andrzej Kleinrok Tomasz Smyk Małgorzata Stefańczyk-Dzida Hanna Batalia Mirosław Dudko Piotr Gozdek Artur Kawałko Piotr Momot Dorota Nowosielecka Sebastian Raczkiewicz


KARDIOLOGIA POLSKA

KARDIOLOGIA POLSKA POLISH HEART JOURNAL Redaktor Naczelny/Editor in Chief Z-ca Redaktora Naczelnego/Vice Editor Sekretarze redakcji/Editorial Assistants Redaktorzy działów/Section editors

Ustępujący redaktor/Past editor-in-chief Biuro redakcji/Office Manager Konsultant ds. statystyki/Statistical consultant

Krzysztof J. Filipiak Bronisław Bednarz Urszula Grochowicz Dariusz Dudek Przemysław Mitkowski Edyta Płońska-Gościniak Jerzy K. Wranicz Piotr Kułakowski Sylwia Skibińska Marcin Dąda

Międzynarodowa rada naukowa/International scientific board Eric Prystowsky (US) Eugene Braunwald (US) Borys Surawicz (US) Michel Bertrand (FR) Patric Serruys (NL) Günter Breithardt (DE) John Taylor (GB) John Camm (GB) Frans Van de Werf (BE) William McKenna (GB) Salim Yusuf (CND) Lionel H. Opie (ZA)

Redaktorzy Konsultanci/Associate Editors Andrzej Beręsewicz Andrzej Bochenek Grażyna Brzezińska-Rajszys Andrzej Budaj Stefan Chłopicki Andrzej Cieśliński Barbara Cybulska Jarosław Drożdż

255

Jacek Dubiel Dariusz Dudek Robert J. Gil Ryszard Gryglewski Piotr Hoffman Włodziemierz Januszewicz Zbigniew Kalarus Jarosław D. Kasprzak


Witold Rużyłło Andrzej Rynkiewicz Stefan Rywik Tomasz Siminiak Janina Stępińska Marek Sznajderman Michał Tendera Adam Torbicki Wiesława Tracz Maria Trusz-Gluza Franciszek Walczak Adam Witkowski Jerzy K. Wranicz Henryk Wysocki Tomasz Zdrojewski Marian Zembala

Jerzy Korewicki Zdzisława Kornacewicz-Jach Maria Krzemińska-Pakuła Piotr Kułakowski Bohdan Lewartowski Andrzej Lubiński Bohdan Maruszewski Przemysław Mitkowski Krzysztof Narkiewicz Grzegorz Opolski Tomasz Pasierski Ryszard Piotrowicz Edyta Płońska-Gościniak Piotr Podolec Lech Poloński Piotr Ponikowski

Adres redakcji/Editorial address Kardiologia Polska ul. Stawki 3 a, lok. 3 00-193 Warszawa tel. +48 22 887 20 56 fax +48 22 887 20 57 adres e-mail: kardiologiapolska@ptkardio.pl

256


KOMITET NAUKOWY XVII MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO EXECUTIVE SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE POLISH CARDIAC SOCIETY Dariusz Dudek (Kraków) – Przewodniczący KNK Andrzej Beręsewicz (Warszawa) Andrzej Budaj (Warszawa) Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa) Danuta Czarnecka (Kraków) Krzysztof Filipiak (Warszawa) Piotr Hoffman (Warszawa) Jarek Kaźmierczak (Szczecin) Jarosław Kasprzak (Łódź) Cezary Kępka (Warszawa) Michał Krejca (Katowice) Andrzej Kutarski (Lublin) Marcin Kurzyna (Warszawa) Przemysław Mitkowski (Poznań) Tomasz Miszalski-Jamka (Kraków) Piotr Pieniążek (Kraków) Ryszard Piotrowicz (Warszawa) Piotr Ponikowski (Wrocław) Piotr Podolec (Kraków) Łukasz Szumowski (Warszawa) Beata Średniawa (Zabrze) Adam Witkowski (Warszawa) Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź)

257


RECENZENCI PRAC NADESŁANYCH NA XVII MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO REVIEWERS OF PAPERS SUBMITTED TO THE 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE POLISH CARDIAC SOCIETY Waldemar Banasiak (Wrocław) Stanisław Bartuś (Kraków) Jacek Bednarek (Kraków) Andrzej Beręsewicz (Warszawa) Jacek Białkowski (Zabrze) Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź) Krzysztof Błaszyk (Poznań) Wojciech Braksator (Warszawa) Grażyna Broda (Warszawa) Leszek Bryniarski (Kraków) Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa) Andrzej Budaj (Warszawa) Zbigniew Chmielak (Warszawa) Andrzej Cieśliński (Poznań) Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska (Warszawa) Iwona Cygankiewicz (Łódź) Danuta Czarnecka (Kraków) Tomasz Deptuch (Warszawa) Jarosław Drożdż (Łódź) Piotr Dylewicz (Poznań) Artur Dziewierz (Kraków) Marcin Fijałkowski (Gdańsk) Krzysztof J. Filipiak (Warszawa) Zbigniew Gaciong (Warszawa) Grzegorz Gajos (Kraków) Zbigniew Gąsior (Katowice) Renata Główczyńska (Warszawa) Krzysztof Gołba (Katowice)

Marcin Grabowski (Warszawa) Maciej Haberka (Katowice) Piotr Hoffman (Warszawa) Tomasz Hryniewiecki (Warszawa) Zenon Huczek (Warszawa) Bartosz Hudzik (Warszawa) Marianna Janion (Kielce) Ewa Jankowska (Wrocław) Piotr Jankowski (Kraków) Andrzej Januszewicz (Warszawa) Anna Kabłak-Ziembicka (Kraków) Karol Kamiński (Białystok) Stefan Karczmarewicz (Warszawa) Włodzimierz Kargul (Katowice) Jarosław Kaźmierczak (Szczecin) Cezary Kępka (Warszawa) Marek Kiliszek (Warszawa) Anna Klisiewicz (Warszawa) Longina Kłosiewicz-Latoszek (Warszawa) Grzegorz Kopeć (Kraków) Jerzy Korewicki (Warszawa) Magdalena Kostkiewicz (Kraków) Marek Koziński (Bydgoszcz) Edward Koźluk (Warszawa) Marcin Kożuch (Białystok) Łukasz Krzych (Zabrze) Piotr Kubler (Wrocław) Tomasz Kukulski (Zabrze) Piotr Kułakowski (Warszawa)

258


Małgorzata Kurpesa (Łódź) Andrzej Kutarski (Lublin) Jacek Lelakowski (Kraków) Maciej Lesiak (Poznań) Piotr Lipiec (Łódź) Barbara Lubiszewska (Warszawa) Krystyna Łoboz-Grudzień (Wrocław) Łukasz A. Małek (Warszawa) Artur Mamcarz (Warszawa) Tomasz Miszalski-Jamka (Kraków) Przemysław Mitkowski (Poznań) Katarzyna Mizia-Stec (Katowice) Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk) Marek Naruszewicz (Szczecin) Ewa Nowalany-Kozielska (Zabrze) Romuald Ochotny (Poznań) Agnieszka Olszanecka (Kraków) Maria Olszowska (Kraków) Maksymilian Opolski (Warszawa) Ewa Orłowska-Baranowska (Warszawa) Andrzej Pająk (Kraków) Paweł Petkow-Dimitrow (Kraków) Arkadiusz Pietrasik (Warszawa) Ewa Piotrowicz (Warszawa) Michał Plewka (Łódź) Rafał Płaksej (Wrocław) Piotr Ponikowski (Wrocław) Aleksander Prejbisz (Warszawa) Piotr Pruszczyk (Warszawa) Tadeusz Przewłocki (Kraków) Danuta Pupek-Musialik (Poznań)

Mariusz Pytkowski (Warszawa) Tomasz Rakowski (Kraków) Paweł Rostoff (Kraków) Witold Rużyłło (Warszawa) Robert Sabiniewicz (Gdańsk) Jerzy Sadowski (Kraków) Tomasz Siminiak (Poznań) Aldona Siwińska (Poznań) Bożena Sobkowicz (Białystok) Maciej Sosnowski (Katowice) Sebastian Stec (Warszawa) Janina Stępińska (Warszawa) Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków) Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań) Andrzej Surdacki (Kraków) Hanna Szwed (Warszawa) Krzysztof Szydło (Katowice) Mateusz Śpiewak (Warszawa) Beata Średniawa (Zabrze) Michał Tendera (Katowice) Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków) Wiesława Tracz (Kraków) Olga Trojnarska (Poznań) Teresa Widomska-Czekajska (Lublin) Karina Wierzbowska-Drabik (Łódź) Adam Witkowski (Warszawa) Wojciech Wojakowski (Katowice) Wiktoria Wojciechowska (Kraków) Andrzej Wysokiński (Lublin) Marian Zembala (Zabrze) Dominika Zielińska (Gdańsk)

259


PLAN HALI STULECIA

260


Firma

Nr stoiska

Hala Stulecia

Firma

Nr stoiska

Farma-Projekt

C05

Sektor A

GE Healthcare

C17

Adamed

A08

Inżynier i Fizyk Medyczny

C01

Astra Zeneca

A09

Kosmed

C10

Boehringer Ingelheim

A12

Margot Medical

C11

„Ciśnienie na życie”

A03

MEDtube

C08

A01

Novartis

C15

Medycyna Praktyczna

A05

Nowoczesna Klinika

C18

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

A07

Orion Pharma

C06

Polfarmex

A02

Puls Medycyny

C20

Polpharma

A04

Sanofi Pasteur

C03

A06

Schiller Poland

C09

Sandoz

A11

Terapia

C04

Servier

A10

Via Medica

C13

Zentiva

C03

GlaxoSmithKline

Resmed

Sektor B Abbott Laboratories Poland

B04

Sektor D

Bayer

B03

Biofarm

D07

Berlin-Chemie/Menarini Polska

B01

Biomerieux

D04

Bristol Myers Squibb/Pfizer

B07

Celon Pharma

D16

Eli Lilly

B14

Comarch

D15

Emtel

B05

Diagnosis

D02

B02

FARUM

D10

M4 Medical

B11

Gedeon Richter

D13

MDS Cardio

B09

Health Solutions Trading

D01

Medtronic

B06

ITAM

D09

MERCK

B08

Kardiolog.pl

D08

B15

Medea

D03

Polski Przegląd Kardiologiczny

B10

Medinfo/Medicalnet.pl

D12

Toshiba

B13

MIRO

D06

Trimed

B12

Oxford Pol

D14

Praktyka Lekarska

D11

Służba Zdrowia/MedExpress.pl

D05

KRKA

„Ostra Niewydolnosć Serca”

Sektor C Actavis

C12

Apotex

C19

Aspel

C02

Bard Poland

C22

BTL Polska

C16

Correvio

C21

Domowe Sanatorium

C14

Euromed Medical Solution

C23

Fakty Medyczne

C07

Punkt gastronomiczny

261

G


PLAN WCK

a

WCK European Society of Cardiology

262

1

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

2

Studio TV PTK

2a

Biuro Organizatora

3

Kawiarenka internetowa Głównego Sponsora - Servier

4

Punkt gastronomiczny

G

Program XVII Międzynarodowego Kongresu PTK  

program ptk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you