Page 1

ไบโอดีเซล


เอกสารเผยแพร่เรื่องพลังงานทดแทน

*หมายเหตุ : ราชบัณฑิตยสถานบัญญัตศิ พั ท์คำ “Gasohol” เป็นภาษาไทยว่า “แกโซฮอล”

1


ไบโอดีเซล

รถเยอะ ควันรถแยะจัง

2


เอกสารเผยแพร่เรื่องพลังงานทดแทน

น้ำมันพืช

หรือน้ำมันสัตว์

3

เมทานอล

หรือเอทานอล

เมทิลเอสเตอร์

กลีเซอรีน

หรือเอทิลเอสเตอร์

ซึง่ ก็คอื ไบโอดีเซล

กลีเซอรีน


ไบโอดีเซล

4


เอกสารเผยแพร่เรื่องพลังงานทดแทน

น้ำมันงา

5


ไบโอดีเซล

น้ำมัน มะพร้าว

6


เอกสารเผยแพร่เรื่องพลังงานทดแทน

7


ไบโอดีเซล

สบูด่ ำเป็นพืชทีช่ าวโปรตุเกสได้นำเข้ามาเมืองไทยในปลายสมัย กรุงศรีอยุธยาเพือ่ ให้คนไทยปลูก และรับซือ้ เมล็ดไปบีบอัดน้ำมันแทนสบู่ ตัวใบมีหยัก สีเขียวเข้ม ออกดอกดีในฤดูฝน ดอกตัวเมียที่ผสมแล้ว

จะพัฒนาเป็นผลซึง่ จะสุกใน 60 วัน ผลสบู่ดำมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีเหลืองและสีดำในที่สุด แต่

ละผลมี 3 เมล็ด ถ้าตากแห้งแล้ว เมล็ดสบูด่ ำ 1 กิ โลกรัม จะมีปริมาณ

1,200 – 1,400 เมล็ด ซึง่ สามารถนำมาหีบและสกัดเป็นน้ำมันสบูด่ ำ

ใช้แทนน้ำมันดีเซลในเครือ่ งจักรกลการเกษตรได้นำ้ มันดิบประมาณ 0.25-0.35 ลิตรต่อเมล็ด 1 กิ โลกรัม

8


เอกสารเผยแพร่เรื่องพลังงานทดแทน

น้ำมันพืช

หรือน้ำมันจาก

ไขมันสัตว์

ไบโอดีเซล น้ำมัน ไบโอดีเซล กระบวนการ แปรรูป

9


ไบโอดีเซล

10


เอกสารเผยแพร่เรื่องพลังงานทดแทน

11


ไบโอดีเซล

ตารางเปรียบเทียบข้อดีของการใช้ไบโอดีเซลเทียบกับน้ำมันดีเซล

12


เอกสารเผยแพร่เรื่องพลังงานทดแทน

มาตรฐานไบโอดีเซล ณ ปี พ.ศ. 2550 ภาครัฐได้กำหนดมาตรฐานไบโอดีเซลไว้ 2 ประเภท หรือ 2 สูตรดังนี้ ไบโอดีเซล

13


ไบโอดีเซล

14


EP/13/51

รู้จักกับไบโอดีเซล  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you