Page 1

67

U N I K E O G F L E K S I B L E KO N T O R - / KO M B I N A S J O N S LO K A L E R

konows gate

B

FLEKSIBLE AREALER

UNIK EKSPONERING MOT

SVÆRT GOD TILGJENGELIGHET

FRA 2 300 KVM TIL 12 000 KVM

H OV E D I N N FA R T S V E I E N T I L O S LO

A L L E H O V E D V E I E R F Ø R E R T I L K O N O W S G T.


hoved punkter 2

NØKKELINFORMASJON Adresse

Konows gate 67 B

Matrikkel

GNR: 236 / BNR: 53

Eier/utvikler

Stor-Oslo Eiendom AS

Byggeår

1968

Tomtens areal

10 000 kvm

Ledig areal

2 300 – 12 000 kvm

Areal BTA

19 460 kvm

Parkeringsplasser

57 (inne) / 40 (ute)

På folkemunne er eiendommen godt kjent som Postgarasjen og har etter postens tid huset mange ulike virksomheter. Nå ønsker Stor Oslo Eiendom å utvikle og forskjønne Ekebergåsen gjennom en rehabilitering av Konows gate 67 B. Det er nylig inngått en 15 års avtale med Insignia om leie av 7 500 kvm BTA over 1. og 2. etasje. Insignia er forhandler av Jaguar, Land Rover, Morgan og Aston Martin.


innhold hovedpunkter 1. unikt & godt eksponert

02 04

fakta & tall

08

transport & kommunikasjon

10

adkomstalternativer

12

fasiliteter i nærområdet

16

2. fleksibelt & moderne

20

alternative planløsninger

26

kontaktinformsjon

34

INNHOLD

fem ledige etasjer – mange løsninger 25


unikt & godt eksponert

1 UNIKT OG GODT EKSPONERT

4

Med sin unike beliggenhet fremstår eiendommen som et signalbygg for de titusenvis som hver dag kjører forbi mellom Oslo Nord og sentrum via tunnelene. I tillegg viser statistikk at over 25 000 biler krysser rundkjøringen foran bygget og inn i Svartdalstunnellen mot Ryen og E6. 80 000 biler i Vålerengatunnelen og mer enn 7 000 biler kjører forbi eiendommen i Konows gate. Eksponeringsmulighetene er utenom det vanlige!


EIENDOMMEN SETT FRA VÅLERENGATUNNELEN – Et av Oslos største reklameskilt?


fantastisk utsikt 7

U T S I KT M O T O S LO S E N T R U M O G VĂ… L E R E N G A T U N N E L E N F R A BY G G E T S L E D I G E LO K A L E R .


fakta & tall

KONOWS GATE 67 B På folkemunne er eiendommen godt kjent som Postgarasjen og har etter postens tid huset mange ulike virksomheter. Eiendommens sentrale beliggenhet gjorde den til et naturlig valg for Posten da en ny postgarasje skulle bygges. Bygget var i mange år sentrum for deres virksomhet i Oslo. Nå ønsker Stor Oslo Eiendom å utvikle og forskjønne Ekebergåsen gjennom en rehabilitering av Konows gate 67 B.

AV S TA N D E R 8

BUSS O S LO S / F LY T O G E T G A R D E R M O E N F LY P L AS S KARL JOHANS GATE RESTAURANT/KAFÉ HOTELL

UTLEIEAREAL

2 min gangavstand 5 min med bil 30 min med bil 5 min med buss 3 min gangavstand 4 min med bil

FRA: TIL:

2300

12000

FOR LEIE


E TA S J E H ØY D E

3,5 m Etasjehøyden i eiendommen er på 3,5 meter, med 3 meter til dragene. Arealene er fleksible og vil bli skreddersydd til den enkelte leietakers ønsker og behov.

PA R K E R I N G S LØ S N I N G E R

E KS P O N E R I N G

80 000 BILER

1/5-DEL

7 000 KONOWS GT.

5 MINUTTER FRA EIENDOMMEN

KJØRER DAGLIG GJENNOM VÅLERENGATUNELLEN

BILER KJØRER FORBI

FAS I L I T E T E R

GOD LØSNING FOR BILUTLEIE?

SYKKELPARKERING

TRANSPORT

I OSLO LEDER TIL KONOWS GATE 67 B

9

3 MINUTTER

GANGAVSTAND TIL TRENING ELLER LUNSJ

OVER 40 UTVENDIGE P-PLASSER

AV OSLOS BEFOLKNING BEFINNER SEG MINDRE ENN

ALLE HOVEDVEIER

INNTIL 57 P-PLASSER KJØRERAMPE TIL ETASJENE

ARBEIDSPLASSER

GARDEROBER MED DUSJ

BUSSEN INN TIL OSLO S TAR CA. 5 MINUTTER OG HAR

AVGANG HVERT 5. MINUTT

1

De ledige arealene ligger i byggets 3. til 6. etasje, og i underetasjen.

1

2

Showroom, verksted og administrajson for Insignia (Land Rover, Jaguar, Morgan og Aston Martin) som allerede har signert kontrakt.

2

3

Showroom og verksted for Insignia.

3

FA KTA O G TA L L

KO N S T R U KS J O N


kort avstand til sentrum & Bjørvika

10

Konows gate 67 B befinner seg i sentrum for noen av byens viktigste og mest toneangivende eiendomsprosjekt: SĂĽ mye som en femtedel av Oslos befolking befinner seg mindre enn 5 minutter fra eiendommen hvilket skaper et unikt kundegrunnlag for bedrifter som velger a installere seg her.


KA M P E N

G RØ N L AN D

O SLO S

RI NG 2 R IN G 1

B AR CODE

VÅ LE R E NG A O P ERA E N

B JØ RV I K A

RI NG 2

E6

11

E 18

S ØR E N GA

1 500 m

500 m

1 000 m

E6

E 18

EK EB ERG

KVÆRNERBYEN

KON OWS GAT E 6 7 B

T R A N S P O R T O G KO M M U N I K A S J O N

G A M LE OS LO


adkomst alternativer

1.

Ry

en

be

rgv

eie

n

INNGANG 6 . E TG. Erlin

12

gs g ate

Eg

n

em ehj

vei

INNGANG KJØ RE RAMPE 3 . – 5 . E TG. Eiendommens sentrale beliggenhet gjorde den til et naturlig valg for Posten da en ny postgarasje skulle bygges. Bygget var i mange år sentrum for deres virksomhet i Oslo. Området utvikles kontinuerlig, og etter at Posten har flyttet er eiendommen vel så aktuell. Daglig passerer det 80 000 biler gjennom Vålerengatunellen, 7 000 biler i Konows gate og med nye veisystemer er eiendommen mer sentral enn noen gang.

Sv in ge n

en


E6

K J E LL E R I N N G AN G ow

I N N G AN G 1 . E TG . ( HE IS TIL E TASJE NE )

s g ate

I N N G AN G K J Ø RE RAMPE UNDE RE TASJE

4. Pa r k

erin

Ko n

g

ow

s g ate

S HO W RO O M 13

KJØ RE RAMPE TIL 2 . E TG. Ry

RON D E L L

U

ts

ik

te

n

3.

Va

lh

a

ll

ve

ie

n

en

b

er

g

ve

ie

n

FLEKSIBEL ADKOMST – MANGE ALTERNATIVER

2.

1.

Konows gate er den naturlige veien å ta dersom du skal i retning Bjørvika eller Oslo sentrum

2.

Ryenbergveien fører deg østover til Ryenkrysset

3.

Valhallveien tar deg til Ekeberg og Ekebergveien

4.

Med E6, Opera- og Svartdalstunnelen og påkjøring til Ring 2 like i nærheten av eiendommen, er adkomstalternativene mange

A D KO M S TA LT E R N AT I V E R

Ko n


transport & kommunikasjon

14

CA. 15 MIN SPASERTUR TIL BJØRVIKA


15

T R A N S P O R T O G KO M M U N I K A S J O N

MED KORT AVSTAND TIL OSLO S HAR DU DET MESTE INNEN REKKEVIDDE


O S LO S

D EI CH MA N B ARC ODE

O P ER A EN

15 MIN

OPERAKVARTERET

Sch

we

iga

ard

St . H a lv a rd s

B J Ø R V I KA

ST. H ALVARDSPLASS

M UNCHMUS EET

s g ate

g a te

GALGEBERG

12 MIN

E 18

16

Ko

no

ws

ga

te

S Ø REN GA

T R A N S P O R T O G KO M M U N I K A S J O N

MI D D E L A L D E R PA R KE N

BUSSHOLDEPLASSEN PÅ KVÆRNER ELLER SIMENSBREKKA ER BARE EN 2 MIN. SPASERTUR UNNA Bussen inn til Oslo S tar ca. 5 min og har avgang hvert 5. minutt.

O P E R AT U N N E L E N GAMLEBY EN

OPERA/ - SVART DALST U NNELEN E KE B E R G


fasiliteter i nærområdet VÅ LE RE NGA 12 MIN

VÅ LE RE NGATUNNE LE N

DOMKIRKEN

STORTINGET

GRAND HOTEL

NATIONALTHEATERET

R IN G 2

OSLO S

Som et hjelpemiddel for å indikere gangavstand, har vi brukt en strekning som de aller fleste kjenner – Karl Johans gate fra Oslo S til Nationaltheateret. Avstanden på denne strekningen er 850 meter og tar 11 minutter å gå. Vi har markert kjente holdepunkter som intervaller på 3 minutter. På denne måten bør det være enkelt å få en indikasjon på gangavstandene som er markert på kartet.

0

3 MIN

6 MIN

9 MIN

11 MIN

E6 3 MIN

K VÆ RNE RBYE N

KO NO WS G ATE 6 7

2 MIN

2 MIN

OPE RA /- SVA R T DA LS T U N N E L E N

BUSS

TRENING

KAFÉ

TRIKK

HANDEL

RESTAURANT


HOVEDADKOMST TIL DE LEDIGE AREALENE Inngangsparti for 6. etasje. Rampe og kjøreadkomst til 3. – 5. etasje.

Foreløpig illustrasjon

A D KO M S TA LT E R N AT I V E R

19


fleksibelt & moderne

F L E K S I B E LT & M O D E R N E

20

2

Det legges opp til stor grad av fleksibilitet i de ledige lokalene og man ser gode løsninger innenfor et stort spekter av ulike bransjer og virksomheter. Lokalene vil egne seg godt i kombinasjon kontor, lager, produksjon, showrom, proffshop, bilrelatert m.m. Bygget gir få begrensninger med store etasjeplan og det vil være muligheter forå få spesialtilpasset lokalene etter egne ønsker og behov. Lokalene leveres med god standard på både eksteriør, interiør og uteområder, med tidsmessige, tekniske innretninger. Lokalene vil få et godt innemiljø som gjenspeiles i valget av tekniske løsninger og materialer. Planløsning vil utarbeides av arkitekt utfra leietakers ønsker og behov.


22


TIDSRIKTIG OG MODERNE Det er lagt stor vekt på å skape et godt innemiljø som gjenspeiles i valget av tekniske løsninger og materialer. Her finnes det gode ventilasjonsanlegg, moderne belysning, tele/datakabling mm. Lokalene er lyse og trivelige med fantastisk utsikt mot Oslo sentrum og Vålerenga.

F L E K S I B E LT & M O D E R N E

23


fem ledige etasjer mange løsninger Verksted for Insignia. Showroom for Insignia.

F E M L E D I G E E TA S J E R – M A N G E LĂ˜ S N I N G E R

24

Inntil 40 utvendige parkeringsplasser


Etasjehøyden er på 3,5 meter, med 3 meter til dragene. Arealene er fleksible og vil bli skreddersydd til den enkelte leietakers virksomhet.

FLEKSIBELT De ledige lokalene egner seg godt i kombinasjon kontor, lager, produksjon, showroom, proffshop, bilrelatert m.m.

Showroom for Insignia. Det utleide arealet vil ha inntil 6 meter takhøyde.

F E M L E D I G E E TA S J E R – M A N G E LØ S N I N G E R

25


alternative planløsninger

A LT E R N AT I V E P L A N LØ S N I N G E R

26 ETASJE

STØRRELSE (KVM BTA)

STATUS

6. etasje

2 315

Ledig

5. etasje

2 315

Ledig

4. etasje

2 315

Ledig

3. etasje

2 315

Ledig

2. etasje

3 265

Utleid / Insignia

1. etasje

3 773

Utleid / Insignia

Underetasje

2 315

Ledig

Kjelleretasje

844

Teknisk

TOTALT

19 460


alt. løsning 1

KO NTO RLØ SNING / 2 315 K VM / 148 ARB EIDSPLASSER

136 plasser i landskap

5 Møterom

Lager / kopi / rekvisita

12 cellekontorer

14 Stillerom

Auditorium


2 315 KVM PR. ETASJE Rampe og kjøreadkomst til etasjene. Godt egnet i kombinasjon kontor, lager, produksjon, showroom, proffshop eller bilutleie – løsningene er mange!

A LT E R N AT I V E P L A N LØ S N I N G E R

28


A LT E R N AT I V E P L A N LØ S N I N G E R

29


alt. løsning 2

KOM BI NAS J O N S LØ S N I N G / 2 3 1 5 KVM / 3 0 ARBEID SP L ASSER

A LT E R N AT I V E P L A N LØ S N I N G E R

30

835 kvm (lager, produksjon, showroom, proffshop)

24 plasser i landskap

Print / kopi / rekvisita

6 cellekontorer

4 Stillerom

15 parkeringsplasser


alt. løsning 3

KO M BINASJO NSLØSNING / 2 315 K VM / 8 ARB EIDSPLASSER

1 172 kvm (lager, produksjon, showroom, proffshop)

1 Møterom

8 cellekontorer

15 parkeringsplasser

A LT E R N AT I V E P L A N LØ S N I N G E R

31


alt. løsning 4

KOM BI NAS J O N S LØ S N I N G / 2 3 1 5 KVM / 5 7 PARKERINGSPLASSER

A LT E R N AT I V E P L A N LØ S N I N G E R

32


PARKERINGSLØSNINGER Avhengig av løsning kan det på ett plan, enkelt tilbys 57 parkeringsplasser.


kontakt informasjon

34

UTLEIE VED Malling & Co Markets

KO N TA KT I N F O R M A S J O N

KONTAKT Ole-Jacob Damsund T:+47 970 20 644 — E: ojd@malling.no

Thomas Andersson T:+47 922 90 000 — E: ta@malling.no

Tore Bakken T:+47 900 40 250 — E: tba@malling.no

Dette prospektet er utarbeidet av Malling & Co (MCO) basert på opplysninger fra oppdragsgiver og for øvrig fra kilder som anses å være pålitelige. Prospektet skal betraktes som markedsføringsmateriale. MCO innestår ikke for at informasjonen i prospektet er presis eller fullstendig, og fraskriver seg ethvert ansvar (juridisk og økonomisk) for eventuelle feil og/eller ufullstendige opplysninger.


35

Illustrasjoner: Rift, SJ Arkitekter. Foto: Malling & Co, Kolonihaven v/Haakon Brox (lokaltog og terminal Oslo S side 13).


konows gate

Utleieprospekt konowsgate 67 b  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you