Page 1

จุดเด่นของแผนการตลาด         

ใช้เงินลงทุนต่า 4,800 บ.ได้รหัสทีสมบูรณ์ สามารถรับรายได้ทกุ ทาง 1 ชือสามารถสมัครได้ไม่จ่ากัดจ่านวนรหัส ฝั่งอ่อนมีคะแนนวันละไม่ถึง 10 รหัส คะแนนฝั่งแข็งไม่ล้างทิ้ง เกิดองค์กรและรายได้ อัตโนมัติ แม้ยังไม่ได้เริมแนะน่า (เพราะแผนบังคับโยนรหัสใต้สายงานคนสุดท้าย) ทีมงานโตข้างเดียวก็มีรายได้ แนะน่าไม่เก่ง แต่บริหารทีมดี ก็ประสบความส่าเร็จได้ สะสมรหัสเพือรับกองทุน โดยไม่มีก่าหนดระยะเวลา มาก่อนหรือหลังไม่ส่าคัญ สามารถแซงกันได้ รายได้รับทุกสัปดาห์ (วันพุธ) 1 ใบสมัครสามารถเลือกสมัครได้ 3 แบบ 1

2

3

1 ธุรกิจ

3 ธุรกิจ

7 ธุรกิจ

สินค้า 4 ชิน้ ลงทุน 4,800 บาท

สินค้า 12 ชิน้ ลงทุน 14,400 บาท

สินค้า 28 ชิน้ ลงทุน 33,600 บาท


แผนการรับรายได้ 8 ช่องทางของ Top of Mind Inter 1). ก่าไรขายปลีก 25% ราคาปลีก ราคาสมาชิก ก่าไร

1,500 บาท / กล่อง 1,200 บาท / กล่อง 300 บาท / กล่อง

2). โบนัสแนะน่าสมาชิกใหม่ 490

490

เรา

A

B

3). โบนัสค่าบริหารทีม เรา ทีมซ้าย

A

ทีมขวา

B C

D E

F

G

1

1

10 10 ลึกไม่ จำกัดชั้น

= 400 บ. = 4,000 บ./วัน

สูงส ุด 120,000 บาท/เดือน/รหัส


4). Split Over Bonus ั้ โครงสร ้างสายงานลึก 20 ชน เรา ้ ที่ 1 …..…….……….ชัน ้ ที่ 2 …….………. ชัน ้ ที่ 3 ….………. ชัน .. .. .. .. .. .. .. .. ้ ที่ 18 ชัน ้ ที่ 19 ชัน ้ ที่ 20 ชัน

ชัน้ ที่ 1

รับรายได้ 390 บ. / รหัส

ชัน้ ที่ 2 - 6 รับรายได้

ชัน้ ที่ 7 - 20 รับรายได้ 50 บ. / รหัส

5). กองทุนท่องเทียว สะสมผลงาน

150

0 บ. / รหัส

ทัวร์เอเชีย มูลค่า 22,500 บาท

150 สะสมผลงาน

ทัวร์ยุโรป มูลค่า 112,500 บาท

900

900


6). กองทุนรถยนต์ สะสมผลงาน

2850

2850

รถยนต์ มูลค่า 292,500 บ.

สะสมผลงาน

7350

7350

รถยนต์ มูลค่า 800,000 บ.

สะสมผลงาน

15150

รถยนต์ มูลค่า 1,42,500 บ.

7). กองทุนบ้าน สะสมผลงาน

33750 33750

15150

บ้านเดียว มูลค่า 7,200,000 บ.


8). Progressive Bonus

ั้ รับ Progressive Bonus ลึก 12 ชน

โครงสร ้างสายงาน

เรา

เรk ้ ที่ 1 ชัน

50 บ./รหัส

้ ที่ 2 ชัน

30 บ./รหัส 30 บ./รหัส

้ ที่ 3 ชัน

ั ้ ที่ 1 และชน ั ้ ที่ 2 ครบ เมือ ่ เรามีโครงสร ้างชน และมีการแนะนาอย่างน ้อย 3 รหัส

้ ที่ 4 ชัน

20 บ./รหัส

้ ที่ 5 ชัน

20 บ./รหัส

้ ที่ 6 ชัน

20 บ./รหัส

้ ที่ 7 ชัน

20 บ./รหัส

้ ที่ 8 ชัน

20 บ./รหัส

้ ที่ 9 ชัน

20 บ./รหัส

้ ที่ 10 ชัน

20 บ./รหัส

้ ที่ 11 ชัน

20 บ./รหัส

้ ที่ 12 ชัน

20 บ./รหัส

การจ่ายผลตอบแทน สรุปยอดโบนัส

โอนเงิ น เข้าบัญชี พุธ

จันทร์

อาทิตย์

อาทิตย์

Top of mind pay plan  

สุดยอดแแผนรายได้ Top of Mind คำนวนรายได้ทุกวัน รับผ่าน E-Wallet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you