Page 1


Volebný program 2010 - Naše mesto S pocitom hrdosti hovorím o Moldave a o miestnej časti Budulov – našom domove - ako o najdôležitejšom mieste na zemi. Domov je miesto, v ktorom bývame so svojimi najbližšími, je to prístav, ktorý v nás vyvoláva pocit istoty, bezpečia a rodinnej pohody. Možno by som povedal, že domov je tam, kde má človek svoje srdce. V Moldave som sa prvýkrát nadýchol, urobil prvý krôčik, tu som pracoval podstatnú časť svojho života. Tak ako zamilovaný človek neustále rozmýšľa o svojej milej a všade, kde chodí, premýšľa o tom, čo by pre ňu vedel urobiť, tak som sa aj ja snažil vždy do Moldavy a do Budulova priniesť niečo nové, nejaký nápad, nejakú novotu na zlepšenie života tu bývajúcich ľudí. Moldava je dlhodobo stabilným miestom v rozbúrenom mori politických či ekonomických zmien a aj v období celosvetovej hospodárskej krízy si udržala dobrú ekonomickú kondíciu. Krok po kroku sme napĺňali potreby mesta, nielen krátkodobého ale aj dlhodobého charakteru. Dennodenne sme pripravovali podmienky pre lepší život všetkých obyvateľov nášho mesta, pre naše deti, študentov, športovcov, a boli sme nápomocní aj starším a chorým ľuďom. Z najlepšieho presvedčenia, s vidinou perspektívy ďalšieho rozvoja, premysliac veľa súvislostí, sme realizovali a uprednostňovali aktivity, ktoré nám umožňovali okolnosti, legislatíva, finančné možnosti mesta, podmienky využívania európskych fondov a občas aj okolnosti vynútené prírodou, či nepredvídateľnou udalosťou. Som presvedčený, že sme pri rozhodovaní volili citlivý a tolerantný prístup, kde na prvom mieste stáli záujmy nášho mesta, našich obyvateľov. Som veľmi rád, že mesto nie je zaťažené žiadnou kauzou či škandálom. V našom meste, v našom spoločnom domove, žijú svorne príslušníci viacerých národností: Slováci, Maďari, Česi, Poliaci aj Rómovia. Tajomstvo úspechu mesta je v kvalitnom a odbornom tíme obyvateľov a v skúsenostiach, ktoré sme počas rokov získali. Jeden z významných čínskych filozofov povedal, že „Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobňovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.” Poctivou a zodpovednou prácou sme sa úspešne dostali na tretiu cestu, tú najtvrdšiu, ktorá však prináša tie najkrajšie výsledky. Predstavujem Vám volebný program primátora a kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva za SMK, ktorý obsahuje 9 častí. Program nadväzuje na doterajšie výsledky a ponúka konkrétne riešenia v jednotlivých oblastiach života samosprávy. Moldava má za sebou úspešný rozvoj a pred sebou veľa kreatívnych a inovatívnych myšlienok a nápadov, ktoré chceme v budúcom období realizovať. Nasadili sme latku vysoko, vlak je rozbehnutý a my sme pripravení pokračovať v naštartovanom tempe. Verím, že to bude mať veľký zmysel pre ďalší rozvoj nášho mesta. To, čo sa nám podarilo v našom meste v uplynulom období dosiahnuť, je výsledok aj vašej podpory, vašich podnetov a pripomienok, s ktorými ste sa na mňa či samosprávu s dôverou obrátili. S týmto volebným programom sa uchádzame o Vašu priazeň, chceme aj naďalej zlepšovať podmienky pre lepší život v našom meste a vytvárať príjemnú atmosféru domova, kde sa budeme všetci cítiť dobre. Želám si, aby sa v našom meste darilo tímovej práci a aby tu vždy vládlo priateľské prostredie.


1. Občan a mesto Cieľ:

Budem naďalej pracovať na otvorenosti, transparentnosti a približovaní mesta k občanovi. Východiskový stav: V uplynulých rokoch sme položili kvalitné základy otvorenosti a blízkosti mesta k občanovi. Primátor otvoril dvere pre verejnosť bez ohľadu na úradné hodiny. Raz ročne sme začali organizovať Deň otvorených dverí, kde mohli občania aj pri neformálnych stretnutiach vidieť prácu našej samosprávy. Mesto má funkčnú webovú stránku, kde si občania a všetci záujemcovia môžu prečítať rozpočet mesta, všetky údaje o investičných akciách, materiály Zastupiteľstva, ocenenia mesta a aj ďalšie informácie zo života v meste. Ďalšiu časť webovej stránky tvorí elektronická úradná tabuľa, kde sa zverejňujú rôzne oznamy mesta ako aj výberové konania či verejné obstarávania vyhlásené mestom. Od roku 2009 vykonávame verejné obstarávania tovarov a služieb aj formou elektronických aukcií. Otvorenosť komunikácie s občanmi sme posilnili aj zriadením voľného necenzurovaného Fóra na webovej stránke mesta. V centre mesta funguje aj free wifi zóna - možnosť bezplatného pripojenia na internet. Kvôli lepšej informovanosti sme zaviedli priame prenosy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MZ) prostredníctvom Mestskej televízie, a to on line, bez možnosti strihu a akéhokoľvek zasahovania do prenosu. Aby sa mohli obyvatelia zapojiť do procesu rozhodovania, zaviedli sme na úvod každého riadneho zasadnutia MZ bod „Dotazy občanov“, kde môže každý občan Moldavy priamo na zastupiteľstve položiť otázku, povedať svoj názor, námet, pripomienku alebo kritiku. Pripravili sme projekt rozšírenia Mestského informačného systému (MIS) – e-Government - o ďalšie prvky elektronizácie samosprávy, ako aj projekt na zavedenie kompletnej digitálnej mapy mesta, ktorý pomôže aj pri komunikácii občana s mestom, aj pri riešení rôznej agendy úradu mesta. Splnili sme všetky predpoklady na zavedenie používania elektronického podpisu, ktorý sa spustí so zavedením nového informačného systému.

Konkrétne riešenia: • Budeme pokračovať v modernizácii webového portálu, kde zjednodušíme prístup ku všetkým informáciám týkajúcich sa najmä mesta, výberových konaní na obsadzovanie pracovných miest, verejného obstarávania, rozpočtu, prideľovania sociálnych bytov, poskytovania sociálnych služieb, územného plánovania, či poskytovania dotácií. Tieto informácie budú prístupné z jedného miesta, čo výrazne prispeje k vyššej transparentnosti aktivít mesta. • Zabezpečíme vysielanie Mestskej televízie na webovej stránke mesta v celom rozsahu. • Vytvoríme archív zvukových a obrazových záznamov zo zasadnutí zastupiteľstiev na webovej stránke mesta. • Zverejníme na webovej stránke mesta zápisnice a uznesenia zo zasadnutí komisií MZ. • Zavedieme prácu kancelárie prvého kontaktu, kde s pomocou informačného systému bude môcť občan sledovať vybavenie agendy od jej podania až po prevzatie rozhodnutia, bude mať tiež možnosť nahliadať aj do vlastných účtov a stavu pozdĺžností. • Zabezpečíme vybavenie informačným systémom aj agendu stavebných konaní. • Pomocou informačného systému zvýšime informovanosť o uzatvorených zmluvách a výsledkoch verejných obstarávaní. • Informačným systémom umožníme vybaviť svoje úradné záležitosti z pohodlia svojich domovov prostredníctvom transakčných elektronických služieb (napr. informačný systém elektronicky


zrealizuje platbu, vydá rozhodnutie alebo zašle oznámenie o vyriešení podnetu), a týmto spôsobom bude môcť občan komunikovať aj s elektronickou podateľňou. • Posilníme účasť občanov na rozhodovaní formou verejného pripomienkového konania k zásadným projektom a materiálom pred ich schválením. • V komisii kultúry, mládeže a športu budem iniciovať nominovanie dvoch členov mládežníckych organizácií.

2. Rozvoj mesta a výstavba bytov Cieľ: Budem

naďalej zabezpečovať dynamický rozvoj mesta a podporovať výstavbu nových bytov. Východiskový stav: Za uplynulé volebné obdobie sme získali z európskych fondov na rozvojové programy mesta takmer 20 mil. EUR, čo nás zaraďuje na popredné priečky medzi slovenskými mestami. Keď to prepočítame a rozmeníme na drobné, je to viac ako 2 000 € na každého obyvateľa nášho mesta. Pre porovnanie mesto Košice získalo za to isté obdobie 200 € na obyvateľa. Začali sme realizovať rekonštrukciu okolia penziónu Bodva a pripravili sme ďalší projekt na revitalizáciu pobrežia Bodvy. V rámci projektov slov.-maď. cezhraničnej spolupráce sme začali rekonštruovať vínne múzeum, ktoré rozšírime o ďalší pivničný priestor, z toho istého projektu riešime aj rekonštrukciu areálu amfiteátra za Kultúrnym domom. Z projektu slov.-maď. cezhraničnej spolupráce sme vytvorili návrh cyklotrasy na trati Jasov-DebraďMoldava až do maďarskej obce Erdőbénye. Počas uplynulých volebných období sme postavili viac než 200 nájomných bytov bežného štandardu a 42 bytov s nižším štandardom. Na Hunyadiho ulici sme pripravili priestor pre výstavbu 32 rodinných domov, ktoré sú už postavené a lokalita je plne funkčná. V súčasnosti sme zahájili prvú etapu predaja pozemkov pre ďalších 40 rodinných domov v lokalite Pod kopcom II.

Konkrétne riešenia: • • • • • • • • •

Dokončíme už začatú rekonštrukciu okolia penziónu Bodva. Zrealizujeme revitalizáciu nábrežia Bodvy od Inkubátorového domu na sever po prvé bloky. Dokončíme prípravu a predaj stavebných pozemkov pre rodinné domy v lokalite Pod kopcom II. Postavíme polyfunkčný obytný dom na Novej ulici s 50. nájomnými bytmi, s predajnými priestormi na prízemí a garážami v podzemí. Vyriešime majetkové pomery v Lokalite pod poštou s následnou revitalizáciou územia. Na vyriešenie komplikovanej situácie na Budulovskej ulici postavíme byty s nižším štandardom. Zároveň poradenstvom podporíme svojpomocnú výstavbu rodinných domov v tejto lokalite. Zrealizujeme územný plán za Inkubátorovým domom, kde bude možnosť radovej zástavby pre šesť rodinných domov. Zrealizujeme rekonštrukciu Kultúrneho domu. Zrekonštruujeme budovu bývalého kina a vytvoríme z nej priestor pre kultúrne a spoločenské využitie.


• Dokončíme rekonštrukciu vínneho múzea o ďalší pivničný priestor, ako aj rekonštrukciu amfiteátra. • Zabezpečíme bezbariérovosť verejných priestranstiev. • S podporou Štátneho fondu rozvoja bývania budeme riešiť zateplenie bytoviek, ktoré sú vo vlastníctve mesta.

3. Sociálna pomoc a rodina Cieľ: Zabezpečím

dôstojný život seniorom a podám pomocnú ruku chorým a odkázaným na pomoc. Podporím vytváranie rodinného a priateľského prostredia v meste. Východiskový stav: Starostlivosť o starších ľudí, o dôchodcov je jednou z najkrajších a najdôležitejších poslaní samosprávy. V súčasnosti poskytuje komplexné služby pre seniorov Domov dôchodcov sv. Alžbety, ktorý je v mestskej pôsobnosti. Zaviedli sme priame prenosy sv. omší z katolíckeho kostola pomocou kamerového systému a v prípade záujmu sme vytvorili možnosť podobných prenosov aj z kostola reformovaného. Začali sme s rekonštrukciu nového Klubu dôchodcov a spracovali sme projekt rekonštrukcie bývalej Detskej nemocnice na nové centrum sociálnych služieb. Denne zabezpečujeme 43 obedov formou stravovacích lístkov a v 16 prípadoch aj opatrovateľskú službu. Za rok sme pripravili pre seniorov nášho mesta viac ako 90 spoločensko-kultúrnych podujatí.

Konkrétne riešenia: • Do konca roka 2010 dokončíme rekonštrukciu nového Klubu dôchodcov. • Postavíme nové centrum sociálnych služieb rekonštrukciou bývalej detskej nemocnice. • Podporíme aktívny spoločenský život seniorov, zabezpečíme možnosť vzdelávacích, športových kurzov a cvičení. • Podporíme voľné vstupy na kultúrne a spoločenské podujatia seniorom nad 65 rokov. • Vytvoríme možnosť stretávania sa ľudí v dôchodkovom veku aj na sídlisku. • Budeme rozvíjať a podporovať domácu opatrovateľskú službu. • Na MSÚ zriadim jedenkrát týždenne komplexné právne a sociálne poradenstvo pre nízkopríjmové rodiny. • Zriadime novú ubytovňu pre bezdomovcov. • Postavíme ďalšie byty s nízkym štandardom na Budulovskej ulici a vytvoríme priestor aj pre výstavbu rodinných domov v tejto lokalite. • Rozšírime komunitné centrum starostlivosti o ďalšie priestory a vytvoríme priestor aj pre cirkevné služby pre túto skupinu obyvateľstva. • Z programu lokálnej stratégie, ktorý je určený pre starostlivosť o Rómov zrealizujeme infraštruktúru Budulovskej ulice (cestu, verejné osvetlenie, odvodnenie). • Z programu lokálnej stratégie vybudujeme nový zberný dvor separovaného odpadu, ktorý bude zabezpečovať aj zamestnanie pre časť marginalizovanej skupiny obyvateľov. • Na frekventovaných verejných priestranstvách, na serpentínke na Terasu rozmiestnime väčší


počet lavičiek hlavne s cieľom zabezpečiť možnosti spoločne stráviť čas a odpočinúť si. • V MČ Budulov vytvoríme kultúrne podmienky pre spoločenské aktivity a stretávanie sa dôchodcov v priestoroch KD. • V MČ Budulov zrealizujeme 20 lavičiek pre občanov Budulova.

4. Školy, vzdelávanie a starostlivosť o deti mladých ľudí Cieľ:

Zabezpečím moderný, bezpečný a kvalitný vzdelávací a výchovný proces pre naše deti. Vytvorím mladým ľuďom priestor na zapojenie sa do fungovania samosprávy na miestnej aj európskej úrovni. Dobudujem infraštruktúru detských ihrísk.

Východiskový stav: Vzdelávanie je bezpochyby kľúčovou otázkou v živote každej samosprávy. Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti tri základné školy, Základnú umeleckú školu, päť materských škôl a Špeciálnu školu. V uplynulom období sme sa starali a investovali do každej z nich. Na Severnej ZŠ sme zrekonštruovali budovu telocvične, riešili sme rekonštrukciu striech materských škôl, zrekonštruovali sme MŠ I na Hviezdoslavovej ulici, podľa finančných možností opravujeme fasádu ZUŠ. V súčasnosti prebieha zateplenie a rekonštrukcia dvoch základných škôl na ulici ČSA, s kompletnou opravou striech a vnútorných elektrických rozvodov. Z prostriedkov mesta sme vykonali rekonštrukciu ústredného kúrenia na oboch školách. K zmodernizovaniu procesu vyučovania sme na všetkých školách zabezpečili viacero interaktívnych tabúľ. Z rozpočtu mesta sme vybudovali dve úplne nové detské ihriská. Pre Centrum voľného času Cvrček sme uvoľnili priestor v IV.MŠ na rozšírenie svojej činnosti v Superfleku. Pomohli sme zriadiť nadáciu na podporu vysokoškolského vzdelávania mladých Rómov. Vyhlásili sme súťaž o trojdňový pobyt v Bruseli, ktorej cieľom je posilniť kreatívne rozmýšľanie o vízii mesta so skúsenosťami z centra európskeho diania.

Konkrétne riešenia: • Dokončíme rekonštrukciu oboch základných škôl na ulici ČSA. • Z projektu Lokálnej stratégie komplexného prístupu zrekonštruujeme bývalú budovu internátu PTŠ a vytvoríme v nej prípravné ročníky s možnosťou predškolskej výchovy a celodennej starostlivosti pre deti zo znevýhodneného prostredia. • Dokončíme opravu fasády ZUŠ. • Zrekonštruujeme Materskú školu V. • V komunitnom centre na Budulovskej ulici vytvoríme priestor pre predškolskú prípravu rómskych detí. • Vybudujeme štyri ďalšie detské ihriská: pri penzióne Bodva, na Terase a z projektu Revitalizácie na brehu Bodvy a v MČ Budulov pri býv. požiarnej zbrojnici.


• V záujme rozšírenia osvetovej činnosti medzi rómskymi obyvateľmi budeme podporovať činnosť tretieho sektora v tejto oblasti. • Budeme podporovať získavanie osobitnej kvalifikácie pedagógov pre výučbu, výchovu a vzdelávanie rómskych detí so zvláštnym dôrazom na deti talentované. • Budeme systematicky podporovať mladé talenty a vytvárať možnosti ich ďalšieho rozvoja. • Podnietime fungovanie žiackeho parlamentu v školách. • Budeme iniciovať prezentáciu žiackeho parlamentu v mestskej televízii a raz ročne iniciujeme besedu členov žiackeho parlamentu s primátorom mesta. • Vyhlásime športovú olympiádu s názvom „Športom k tolerancii“ pre všetky školy mesta vo vybraných disciplínach. • V deviatych ročníkoch ZŠ a v ročníkoch stredných škôl zorganizujeme dvakrát za rok „Hodinu demokracie“ podľa možnosti za účasti hosťa z Európskeho parlamentu a vedenia mesta. • Založíme tradíciu mestskej Ceny Szepsi Csombor Mártona pre najlepšieho žiaka a najlepšieho športovca moldavských škôl. Cenu budeme odovzdávať v rámci Dní mesta. Súčasťou ceny bude aj súťaž o najlepšie literárne dielo v niektorom z najviac používaných jazykov Európskej únie (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, poľština a španielčina). • V materskej škole MČ Budulov zrealizujeme v roku 2011 zariadenia pre pohybovú aktivitu detí do 7. rokov.

5. Bezpečnosť v meste Cieľ:

Zabezpečím, aby bola Moldava mestom, kde sa budú obyvatelia a návštevníci cítiť bezpečne. Východiskový stav: Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok, ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta. Vybudovali sme bezpečnostný kamerový systém a 7 kamier sme rozmiestnili na najcitlivejších miestach zvyšujúc tak pocit bezpečnosti občanov. Mestskú políciu úspešne dopĺňajú členovia rómskej hliadky. Ako prví na Slovensku sme v našom meste zaviedli systém, kde je verejné osvetlenie riadené z jedného miesta. Ide o vysokokvalitné a moderné zariadenie, ktoré umožňuje, aby bola investícia splácaná z úspor v spotrebe el. energie a v nákladoch za údržbu. Mesto sa stará o fungovanie 820 svetiel verejného osvetlenia. Týmto moderným systémom riadenia sme dosiahli ročnú úsporu 22% elektrickej energie. Mesto účinne spolupracuje s odborom civilnej ochrany štátnej správy, najmä v čase povodní a krízových situácií. V rámci spolupráce s profesionálnym požiarnym zborom podporujeme aj činnosť dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Konkrétne riešenia: • Doplníme bezpečnostný kamerový systém o 11 kamier. Do systému chceme integrovať aj ďalšie aplikačné moduly, ako je rozpoznávanie ŠPZ, detektory pohybu v strážených objektoch, alebo merače rýchlosti.


• Zvýšime počet pracovníkov Mestskej polície o 2 členov. • Vytvoríme podmienky pre inštitucionálnu spoluprácu štátnej a mestskej polície a budeme naďalej presadzovať dobrú spoluprácu medzi štátnou a Mestskou políciou. • Budeme iniciovať zavedenie inštitútu Rómskej hliadky ako stálej súčasti mestských polícií prostredníctvom legislatívy. • Rozšírením kamerového systému a iniciovaním občianskych hliadok zabezpečíme systém stráženia a ochrany záhradkárskej osady na kopci. • Zabezpečíme zvýšenie bezpečnosti na prechodoch pre chodcov formou osvetlenia a dopravného značenia. • Dobudujeme verejné osvetlenie. • V spolupráci so štátnou správou vypracujeme strategický dokument, na základe ktorého dôjde k vyhodnoteniu rizík a vytvoria sa podmienky pre zabezpečenie jednotného, koordinovaného a efektívneho zásahu všetkých zložiek v prípade krízových situácií ako sú živelné pohromy, priemyselné havárie a ďalšie rizikové situácie. • V MČ Budulov budeme od roku 2011 monitorovať priestor pred nákupným strediskom a pohostinstvom.

6. Kultúra, turizmus a šport Cieľ:

Vytvorím príjemné prostredie plné kultúrno-spoločenských aktivít, atraktívne nielen pre našich obyvateľov ale aj turistov. Podporím rozvoj športu a nových športovísk. Východiskový stav: Moldava je multietnické mesto a z tohto faktu vychádzame pri riešení kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti mestské kultúrne stredisko, knižnice, Centrum voľného času a Klub dôchodcov. V meste sídlia ďalšie združenia a spolky zabezpečujúce kultúrne potreby obyvateľov mesta v slovenskom, maďarskom, aj rómskom jazyku. Mesto a jeho kultúrne inštitúcie spolupracujú so spolkami, neziskovými organizáciami a spoločenskými organizáciami rôznych národností vytvárajúc tak veľmi bohatú paletu podujatí, akcií a programov. V meste máme niekoľko pamätihodností, múzeum, kostoly, pivnice, múzeum vín, jaskyňu a rybníky, ktoré radi ponúkame turistom v našom Infocentre. Infocentrum ponúka široký záber služieb a produktov na podporu rozvoja cestovného ruchu. Mesto je dobrým východiskom a zázemím pre turistický ruch v najširšom poňatí. Mesto spracovalo projekty na rekonštrukciu Kultúrneho domu a budovy bývalého kina. Mestské zastupiteľstvo v uplynulom období prinieslo ohľadom športu dve rozhodujúce strategické rozhodnutia. Prvým bol predaj futbalového štadióna, ktoré umožnilo rozvoj futbalu v meste a prinieslo účasť v I. lige a druhým takýmto rozhodnutím bol vstup mesta do FK Bodva a.s. vložením areálu kúpaliska, ktoré umožní vybudovanie krytého kúpaliska a aquaparku s termálnou vodou. V oboch areáloch základných škôl sme zrekonštruovali ihriská a zabezpečili aj multifunkčné ihriská s umelou trávou, ktoré sú prístupné aj verejnosti. Vytvorili sme klzisko s umelou plochou, ktoré dnes slúži najmä na hokejbal. V súčasnosti sme už našli spôsob prebudovania klziska na umelý ľad. Na


sídlisku sme zriadili streetbalové ihrisko a aj basketbalové ihrisko. Sme hrdí na výsledky našich paraolympionikov (Imrich Lyócsa priniesol domov zlatú medailu z Atén, z majstrovstiev sveta, aj s Jánom Szojkom bronzové medaily zo Sydney) a podporujeme ich športovú činnosť. Finančne podporujeme našich vynikajúcich šachistov, cyklistov, volejbalistov, kick-boxerov a aj ďalšie športy. Viac než jedna tretina peňazí z dotácií mesta ide na rozvoj a podporu súťažných aj voľno-časových športových činností v meste. V mestskom rozpočet sme vyčlenili čiastku na dotácie pre rôzne kutltúrno-, spoločensko-, športové iniciatívy vo výške 16 600 €. Dotácie schvaľuje MZ a v tomto roku sme podporili aj skautov, rybárov, cyklistov, šachistov, oba zmiešané zbory, ženské spevácke skupiny, rómsky futbal, lukostrelcov, hokejbal, Klub poľského národa, Maticu slovenskú, Csemadok, Klub společenského tanca, neziskové organizácia a veľa ďalších.

Konkrétne riešenia: • Zapojíme sa do prípravy programov viažucich sa k projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. • V spolupráci so súkromným sektorom vytvoríme podporný finančný systém (nadačný fond) na financovanie aktivít v oblasti kultúry a športu. • Podporíme multietnicitu mesta festivalmi a kultúrnymi podujatiami pre všetky tu žijúce národnosti a podporím všetky združenia a spolky v tejto oblasti. • Budeme posilňovať spoluprácu s Maticou slovenskou a Csemadokom v oblasti pestovania a rozširovania kultúry národností a napomáhať im pri posilňovaní vzájomnej spolupráce. • Podporíme používanie rómskeho jazyka v miestnych masovokomunikačných prostriedkoch. • Podporíme organizovanie kurzov spoločenského správania a zdravovedy zameraných na rómsku mládež a taktiež podporíme vznik a prácu kultúrnych a športových spolkov, organizovanie kultúrnych festivalov. • Zrekonštruujeme budovu Mestského kultúrneho strediska a budovu bývalého kina. • Zrekonštruujeme budovu bývalej synagógy pre výstavné a koncertné účely. • Zrekonštruujeme oplotenie a vonkajšiu fasádu Kultúrneho domu v Budulove. • Na Novej ulici v Budulove dobudujeme linku miestneho rozhlasu. • Ešte v tejto sezóne zrekonštruujeme klzisko s umelým povrchom na umelý ľad. • Vytvoríme všetky podmienky k tomu, aby sa v meste mohol v budúcom roku vybudovať aquapark s krytým bazénom a termálnou vodou. • Pri Aréna Sportcentre zriadime za pomoci európskych fondov lyžiarsky svah s umelým povrchom pre zimné aj letné lyžovanie aj s vlekom, a vybudujeme dráhu pre kolieskové korčule. Z toho istého projektu by sme chceli zriadiť ešte jedno multifunkčné ihrisko s umelou trávou v tomto areáli. Podobné multifunkčné ihrisko chceme vybudovať aj na kopci na mieste súčasného škvárového ihriska. • Vybudujeme Mestský park za Poliklinikou, kde okrem stanovíšť pre cykloturistov (ako súčasť cyklotrasy Jasov-Debraď-Moldava-Erdőbénye) dostanú priestor oddychové aktivity pre rôzny generácie, relaxové prvky pre cvičenie mladých aj starších ľudí, detské ihriská rôzneho charakteru, multifunkčné športoviská aj skatepark. Park bude doplnený bohatou zeleňou a menším amfiteátrom. • Naďalej budeme podporovať všetky druhy športových aktivít v meste, či už na súťažnej alebo na voľnočasovej báze. • Sprístupníme vstupnú halu jaskyne ako vstupu do najväčšieho jaskynného systému v strednej Európe a zriadime v nej expozíciu histórie mesta a jaskyniarstva. • Priestory okolo vstupu do jaskyne a okolo budúceho mestského parku ponúkneme pre zriadenie vínnych pivníc na podporu vinárstva príp. iných služieb pre rozvoj turizmu • Zrekonštruujeme šatňu na futbalovom ihrisku v MČ Budulov pre širšie športové vyžitie budulovčanov v roku 2011. • Opravíme zanedbané volejbalové ihrisko v MČ Budulov. • Podporíme rozvoj amatérskeho športu v MČ Budulov v oblasti futbal, volejbal a turistika. • Zabezpečíme oplotenie a údržbu okolia všetkých troch cintorínov v MČ Budulov.


7. Zamestnanosť a spolupráca s podnikateľmi Cieľ:

Vytvorím podmienky pre prílev investícií v meste a pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktoré zabezpečí ekonomický rast mesta, dlhodobé udržanie konkurencieschopnosti mesta a zvýšenie životnej úrovne obyvateľov.

Východiskový stav: Otázka zamestnanosti a pracovných príležitostí je aktuálnym problémom aj kvôli prebiehajúcej celosvetovej hospodárskej kríze, ktorá spôsobila zníženie príjmov obcí, a žiaľ zabránila aj príchodu nových investorov. Spracovali sme územnoplánovaciu dokumentáciu mesta, ktorá umožňuje ďalší intenzívny rozvoj a na základe podrobnej analýzy sme v Mestskom zastupiteľstve schválili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2008-2015, ktorý sme z veľkej časti už aj naplnili. Na ploche 60 ha sme pripravili územie a vykúpili všetky pozemky pre výstavbu priemyselného parku. Propagovali sme mesto a jeho podnikateľské prostredie smerom k investorom formou prezentácií v Bruseli, na zahraničných konferenciách, na medzinárodných veľtrhoch organizovaných v rámci projektov cezhraničnej spolupráce. Organizovali sme stretnutia s podnikateľmi za účelom výmeny informácií. Podpísali sme Pakt o zamestnanosti s úradmi práce v Košiciach a v Moldave a podnikateľskými subjektmi na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice, ktorého cieľom je zvyšovať zamestnanosť v širšom geografickom priestore.

Konkrétne riešenia: • Zahájime výstavbu infraštruktúry priemyselného parku Súčasne budeme riešiť aj zrýchľovacie a spomaľovacie pruhy z cesty I/50 do mesta pri benzínovej pumpe. • Zefektívnime spoluprácu mesta a podnikateľov najmä v oblasti vzájomnej informovanosti a komunikácie, budovanie partnerských vzťahov a dôvery podnikateľských subjektov voči mestu. • Vytvoríme súbor podporných aktivít mesta smerom k podnikateľom a budeme iniciovať obnovenia činnosti Klubu podnikateľov v meste. • Zvýšime povedomie o miestnych podnikoch a zabezpečíme budovanie vzájomných vzťahov, na webovej stránke mesta vytvoríme priestor pre propagáciu miestnych podnikateľov. • Cez Výbor zamestnanosti Úradu práce budeme podporovať podnikateľské subjekty, ktoré sa budú uchádzať o pomoc cez projekty úradu práce, rekvalifikačné kurzy a iné možnosti v tejto oblasti. • Podporíme znovunadobudnutie tradičných remeselných zručností Rómov cez neziskové organizácie, predstavovaním produktov na miestnych a regionálnych výstavách a konferenci-


• • •

ách. Na tento účel poskytneme priestory v komunitných centrách, príp. v iných vytypovaných priestoroch mesta. Odštartovaním portálu podnikateľských inkubátorov údolí Bodvy a Hornádu, ktorý sme vytvorili na základe úspešného projektu programu cezhraničnej spolupráce na slov.-maď. hranici vytvoríme priestor pre účinnú spoluprácu podnikateľov na oboch stranách hranice. Portál je už v skúšobnej prevádzke a za krátky čas ho dáme k dispozícii podnikateľom na oboch stranách hranice. Pri Mestskom zastupiteľstve založíme Podnikateľskú komisiu. S komisiou budeme konzultovať rozvojové plány mesta a všetky zámery, ktoré sa môžu dotýkať oblasti podnikania. V stálej komisie pre verejné obstarávanie vytvoríme priestor pre účasť delegáta Klubu podnikateľov ako poradcu. Podporíme vytváranie vhodného podnikateľského prostredia v areáli JRD v MČ Budulov.

8. Doprava a životné prostredie Cieľ:

Zabezpečím kvalitnú a bezpečnú dopravu v meste a naďalej zabezpečím čistotu na komunikáciách každého druhu. Systematickými krokmi vytvorím dostatočný počet parkovacích miest. Východiskový stav: Otázka dopravy, parkovania či garážovania sa v meste stáva čím ďalej tým viac diskutovanou témou, a preto jej venujeme mimoriadnu pozornosť. Na opravu ciest a chodníkov si mesto zobralo úver vo výške 500 tis. EUR. Z celkového počtu ciest a chodníkov (25,4 km miestnych komunikácií a 27,1 km chodníkov) sme za uplynulé obdobie opravili viac ako 7 km ciest a takmer 3 km chodníkov, čo predstavuje investície viac než 700 tis. EUR. Odštartovali sme prípravu projektu dopravného terminálu, ktorý bude konečnou stanicou regioelektričky prepojujúcej Moldavu s Košicami. Pripravili sme štúdiu napojenia preložky hlavnej cesty smerom na Medzev za železničnú trať a jej napojenie na cestu I/50. Začali sme riešiť aj nové parkoviská a to medzi ulicou Hunyadiho a ČSA a nové parkovisko pri bloku V1. Ďalšie cesty, chodníky a parkoviská riešime v projekte regenerácie okolia Penziónu Bodva. V novom polyfunkčnom dome na Novej ulici riešime garážovanie v suteréne obytného bloku. Projekt je hotový a v januári ho podáme na Štátny fond rozvoja bývania. Mesto sa úspešne uchádzalo o nenávratné finančné prostriedky vo výške 381 tis. EUR na nákup univerzálnej čistiacej techniky (zametacie stroje, polievacie cisterny) pre zimnú a letnú údržbu pozemných komunikácií (na odstránenie prachu, lístia...). V Bruseli sme podpísali tzv. Dohovor starostov, kde sme sa zaviazali, že do roku 2020 znížime emisie CO2 na území mesta o 20%. Na splnenie tohto cieľa sme vypracovali Akčný plán, ktorý bol v Bruseli prijatý a schválený. Pripravili sme projekt kotolne na biomasu a taktiež aj projekt bioplynovej stanice, ktorú chceme umiestniť do priemyselného parku. Do projektu Lokálnej stratégie máme spracovaný projekt moderného zberného dvora. V nových projektoch a aj v projektoch regenerácií sídiel realizujeme výsadby verejnej zelene. Uplat-


ňujeme zásadu vysádzania nových stromov na miesto prestarnutých, ktoré sa z rôznych dôvodov vyrubujú.

Konkrétne riešenia: • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

Do konca roka 2014 zrekonštruujeme cesty a chodníky v meste a v mestskej časti Budulov. Dokončíme parkoviská na ulici ČSA a pri vežiaku V1. Dokončíme projekt regenerácie okolia Penziónu Bodva podľa schválených plánov. Vybudujeme nové komunikácie v meste (odbúrame dopravu na ceste pri bloku na námestí Budovateľov, pokračovanie chodníka od hasičskej zbrojnice smerom na Terasu). V Budulove zrevitalizujeme park na námestí pri kostole. Na hlavných ťahoch mesta zabezpečíme meranie rýchlosti za pomoci rozšírenia kamerového systému. Za pomoci KSK budeme iniciovať preložku hlavnej cesty vedúcej na Jasov za železničnú trať Moldava - Medzev ako aj napojenie preložky na Jasov na cestu I/50. Z projektu Ministerstva dopravy zabezpečíme výstavbu dopravného terminálu traťovej a autobusovej dopravy. Vybudujeme bezpečnú izolovanú cyklotrasu pre cyklistov a peších medzi MČ Budulov a Moldavou a cez žel. priecestie na Budulovskej ceste. Zrealizujeme parkoviská pre návštevníkov oboch cintorínov v MČ Budulov. Začneme s projektovou prípravou nového viacpodlažného garážového domu. Zabezpečíme poradenstvo pre majiteľov rodinných domov v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie na vykurovanie a prípravu TÚV. Budeme podnecovať aj ekonomickými nástrojmi majiteľov bytov k zatepleniu bytoviek a tým znižovať ich energetickú náročnosť a vychádzajúc z Dohovoru starostov sa budeme snažiť v meste znižovať množstvo vypúšťaných emisií aj tým, že zabezpečíme poradenskú službu pre majiteľov rodinných domov v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie (solárne panely, tepelné čerpadlá atď.) Z projektu Bodva Východoslovenských vodární zavedieme kanalizáciu na ulici Obrancov mieru a dokončíme prevod kanalizácie na Terase do majetku VVS. Cez VVS ako majiteľa kanalizačných rozvodov postupne vykonáme údržbu kanalizácie v meste. V Budulove dokončíme kanalizáciu a odvod dažďovej vody vo všetkých uliciach a osvetovou činnosťou a legislatívnymi prostriedkami sa budeme snažiť dosiahnuť, aby sa obyvatelia napojili na kanalizáciu a čističku. Cez projekt Lokálnej stratégie vybudujeme zberný dvor na separovanie všetkých relevantných komodít v meste aj z okolia. Prostredníctvom Mestského bytového hospodárstva zabezpečíme systematické čistenie ciest a verejných priestranstiev a zintenzívnime výsadbu zelene a kvetov. Vybudujeme rekreačné, oddychové plochy na okraji mestských lesov a na lúkach pod kopcom (lavičky, ohniská, smetné koše, altánky). Budeme iniciovať zmenu hospodárenia v lesoch mesta, aby v nich mohla prevládať rekreačná a náučná funkcia. Zasadíme sa v zmysle akčného plánu Dohovoru starostov o výstavbu prevádzok na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Naďalej budeme iniciovať u kompetentných organizácií opatrenia na predchádzanie povodní v intraviláne Budulova. Prevedieme rekultiváciu bývalého smetiska v MČ Budulov.


9. Spolupráca s cirkvami Cieľ:

Budem naďalej vytvárať priestor a možnosti pre aktívnu spoluprácu a komunikáciu s cirkevnými spoločenstvami. Východiskový stav: Cirkevné spoločenstvá majú svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti mesta, pri výchove mladých ľudí, pri zabezpečovaní zdravého sebavedomia mladých ale aj starších obyvateľov mesta, v starostlivosti o staršiu generáciu a v neposlednej miere aj pri výchove marginalizovaných skupín obyvateľstva. Každý rok sme z rozpočtu mesta vyčlenili čiastku pre katolícku, aj pre reformovanú cirkev pre pomoc pri investičných akciách. S miestnymi historickými cirkvami spolupracujeme pri kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste. Už osem rokov prebieha pre záujemcov séria prednášok organizovaných MsKS o odkaze Biblie.

Konkrétne riešenia: • Pri Komisii kultúry MZ zriadime tematickú komisiu pre inštitucionálnu komunikáciu s cirkvami. • Ponúkneme zástupcu mesta alebo MZ do cirkevných rád cirkví pre ľahšiu a účinnú komunikáciu medzi cirkvami a Mestským zastupiteľstvom. • Zabezpečíme sledovanie sv. omší a bohoslužieb z oboch kostolov cez technické prostriedky metropolitnej optickej siete v Domove dôchodcov sv. Alžbety, aj v novozriadenom Centre sociálnych služieb. • V rozšírenom komunitnom centre na Budulovskej ulici vytvoríme možnosť pre zriadenie pastoračných služieb pre rómske obyvateľstvo. • Podporíme investičné aj neinvestičné akcie cirkví prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta.


Volebný program 2010 - Naše mesto  
Volebný program 2010 - Naše mesto  

Som presvedčený, že sme pri rozhodovaní volili citlivý a tolerantný prístup, kde na prvom mieste stáli záujmy nášho mesta, našich obyvateľov...

Advertisement