Page 1

Uznesenia zo zasadnutia Rady ZMOS, ktoré sa konalo dňa 9. februára 2011 v Bratislave

Rada ZMOS k o n š t a t u j e, ž e Rada ZMOS ako celok je schopná uznášať sa; 1. k schváleniu návrhovej komisie Uznesenie č. 341 Rada ZMOS volí týchto členov návrhovej komisie : 1. Dalibor Surkoš, primátor, Veľký Krtíš 2. František Gögh, starosta, Veľké Uľany 3. Peter Molčan, primátor, Sabinov 4. Zuzana Nébusová , starostka, Spišské Tomášovce 5. Jozef Haris, starosta, Nesvady,

2. k vyhodnoteniu plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS a rozpracovaných záverov 20. snemu ZMOS Uznesenie č. 342 Rada ZMOS berie

na

vedomie

a) vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS a rozpracovaných záverov 20. snemu ZMOS b) informáciu zástupcu ŠÚ SR o príprave sčítania obyvateľstva

3. k aktuálnym informáciám z legislatívneho procesu, s dôrazom na prípravu novely zákona o platových pomeroch starostov a primátorov, uplatňovanie infozákona, prípravu volebného kódexu a ďalšie právne normy


Uznesenie č. 343 Rada ZMOS , berie na

vedomie

informácie o príprave novely zákona o platových pomeroch starostov a primátorov, o uplatňovaní zákona o verejnom prístupe k informáciám a príprave volebného kódexu schvaľuje a) doterajšie kroky a vyjadrenia ZMOS k príprave novely zákona o platových pomeroch starostov a primátorov b) stanovisko ZMOS k zákonu č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a zákon o slobodnom prístupe k informáciám c) východiská ZMOS k príprave volebného kódexu: 1. odmietnuť - skrátenie volebného obdobia v miestnej územnej samospráve, - dvojkolovú voľbu starostu, - elektronickú voľbu v miestnej územnej samospráve, 2. zmeniť pre voľby do NR SR volebné obvody podľa okresov – priama väzba poslanca NR SR s územím, 3. ponechať moratórium volebnej kampane v rozsahu 48 hodín pred dňom konania volieb, 4. doručovať zoznamy kandidátov do miestnej územnej samosprávy voličom žiada a) riadny legislatívny proces pre prípravu novely zákona č. 253/1994 Zb. o platových pomeroch starostov b) regionálne združenia miest a obcí zaslať Kancelárii ZMOS návrhy a pripomienky k príprave volebnému kódexu

4. k príprave 21. snemu ZMOS Uznesenie č. 344 Rada ZMOS berie

na

vedomie

informáciu o príprave 21. snemu ZMOS

5. k návrhu rozpočtu ZMOS na rok 2011 Uznesenie č. 345


Rada ZMOS schvaľuje rozpočet ZMOS na rok 2011

6. k aktuálnym informáciám zahraničnej sekcie Uznesenie č. 346 Rada ZMOS schvaľuje a) za členov a náhradníkov Výboru regiónov a Kongresu miestnych a regionálnych samospráv

Výbor regiónov: Členovia: 1. Richard 2. István 3. Ján

Raši primátor Zachariaš primátor Oravec primátor

Košice Moldava n/B. Štúrovo

Náhradníci: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Alexander Jozef Andrej Jaroslav Marek Božena

Slafkovský Dvonč Hrnčiar Hlinka Turanský Kováčová

primátor primátor primátor starosta starosta starostka

Liptovský Mikuláš Nitra Martin MČ Košice - Juh Voderady Janova Lehota

Kongres miestnych a regionálnych samospráv: Členovia: 1. Maroš Sagan 2. Jaroslav Hlinka

starosta starosta

Cífer MČ Košice-Juh

Náhradníci: 1. Vladimír

Bajan

starosta

MČ Bratislava-Petržalka

b) povinnosti pre nominovaných zástupcov do týchto orgánov

7. k informácii o členských príspevkoch ZMOS Uznesenie č. 347 Rada ZMOS


schvaľuje a) vyradenie členov, ktorí po poslednej výzve nezaplatia členské do ZMOS za rok 2010 b) členský príspevok na rok 2011 - pre mesto Košice a MČ Košíc vo výške 50% vymeraného základu na obyvateľa

mesta podľa ŠÚ SR k 1. 1. 2010 - a mestské časti Bratislavy 8. k listu MV SR k analýze výkonu originálnych kompetencií obcí Uznesenie č. 348 Rada ZMOS neodporúča vypĺňať tabuľky z listu MV SR ku kvantifikácii originálnych pôsobností obcí

Zuzana Nébusová, v.r. predseda návrhovej komisie

Michal Sýkora predseda ZMOS

Uznesenie R ZMOS 9.2.2011  

týchto členov návrhovej komisie : 1. Dalibor Surkoš, primátor, Veľký Krtíš 2. František Gögh, starosta, Veľké Uľany 3. Peter Molčan, primáto...