Page 1

Brusel 28. marca 2011

89. PLENÁRNE ZASADNUTIE VÝBORU REGIÓNOV PODROBNÝ NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA ŠTVRTOK 31. MARCA 2011 OD 15.00 HOD. DO 21.00 HOD. a PIATOK 1. APRÍLA 2011 OD 9.00 HOD. DO 13.00 HOD.

Európsky parlament – budova József Antall miestnosť JAN 2Q2 rue de Trèves 1A B - 1050 Brusel

Prístup do zasadacej miestnosti bude možný cez vchod Mail v budove Spinelli, ako aj cez vchod do budovy JAN, rue de Trèves, aby sa tak zabránilo preťaženiu bezpečnostnej kontroly Európskeho parlamentu.

Pozn.: Na registráciu je POVINNÉ použiť „on-line systém potvrdzovania účasti alebo delegovania hlasovacích práv“, ktorý možno nájsť na internetovej stránke Výboru regiónov. Prípustný je len tento spôsob delegovania.

CdR 92/2011 rev. 2 (FR-EN) KZ-EP-DC/JJ-KZ/dg-ld-tf

SK


-1-

Štvrtok 31. marca 2011 15.00 hod. 1.

Schválenie programu rokovania (CdR 92/2011 rev. 2)

2.

Schválenie zápisnice z 88. plenárneho zasadnutia, ktoré sa konalo 27. a 28. januára 2011 (CdR 56/2011)

3.

Príhovor predsedníčky

4.

Vystúpenie pani Viviane REDINGOVEJ, členky Európskej komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo, o európskom občianstve a decentralizovanej komunikačnej politike

16.00 hod.

DISKUSIA A PRIJATIE STANOVÍSK

5.

Správa o občianstve EÚ za rok 2010 COM(2010) 603 final CdR 355/2010 rev. 2 – CIVEX-V-015 Spravodajca: Roberto Pella (člen rady mesta Valdengo, IT/EĽS)

6.

Sezónne zamestnanie a vnútropodnikové presuny Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady COM(2010) 378 final – 2010/0209 (COD) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady COM(2010) 379 final – 2010/0210 (COD) CdR 354/2010 rev. 2 – CIVEX-V-014 Spravodajca: Graziano Milia (predseda provincie Cagliari, IT/SES)

*

17.00 hod. 7.

Vystúpenie pána Janusza Lewandowského, člena Európskej komisie zodpovedného za rozpočet

DISKUSIA A PRIJATIE STANOVÍSK

*

Zjednodušený postup

CdR 92/2011 rev. 2 (FR-EN) KZ-EP-DC/JJ-KZ/dg-ld-tf

.../...


-28.

Preskúmanie rozpočtu EÚ COM(2010) 700 final CdR 318/2010 rev. 2 – Dočasná komisia ad hoc pre rozpočet EÚ Spravodajcovia: pani Bresso (členka zastupiteľstva regiónu Piemonte, a pán Valcárcel Siso (predseda vlády autonómnej oblasti Murcia, ES/EĽS)

IT/SES)

19.00 hod. 9.

Diskusia za okrúhlym stolom o výsledkoch jarného zasadnutia Európskej rady: prínos miestnych a regionálnych orgánov k stratégii Európa 2020 a európsky polrok riadenia hospodárstva    

John Monks, generálny tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov Arnoldas Abramavičius, predseda okresného zastupiteľstva Zarasai a člen mestskej rady, (LT/EĽS), predseda komisie ECOS Philippe de Buck, generálny riaditeľ Business Europe Christine Chapman, poslankyňa Waleského národného zhromaždenia, (UK/SES), politická koordinátorka platformy na monitorovanie stratégie Európa 2020

10.

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov COM(2010) 758 final CdR 402/2010 rev. 1 – ECOS-V-012 Spravodajkyňa: Christine Chapman (poslankyňa Waleského národného zhromaždenia, UK/SES)

11.

Stratégia pre podunajskú oblasť Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov CdR 86/2011 – COTER-V-013 Hlavný spravodajca: Wolfgang Reinhart (minister pre spolkové a európske záležitosti spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, DE/EĽS)

12.

Politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 –2020 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov COM(2010) 389 final CdR 296/2010 rev. 2 – COTER-V-009 Spravodajca: Johan Sauwens (poslanec flámskeho parlamentu, BE/EĽS)

*

21.00 hod. *

PRERUŠENIE ZASADNUTIA

Zjednodušený postup

CdR 92/2011 rev. 2 (FR-EN) KZ-EP-DC/JJ-KZ/dg-ld-tf

.../...


-3-

Piatok 1. apríla 2011 9.00 hod. 13.

Predbežný návrh príjmov a výdavkov VR na rok 2012 (R/CdR 91/2011 bod 7 c) (na rozhodnutie)

10.00 hod.

PREROKOVANIE A PRIJATIE STANOVÍSK

14.

Vymenovanie hlavného spravodajcu (R/CdR 91/2011 bod 3c) (na rozhodnutie)

15.

Návrh uznesenia VR na tému „Dôsledky prírodnej katastrofy v Japonsku: poučenie pre Európsku úniu“ CdR 123/2011

16.

Piata správa o súdržnosti Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke COM(2010) 642 final CdR 369/2010 rev. 1 – COTER-V-011 Spravodajca: Michel Delebarre (primátor mesta Dunkerque, FR/SES)

hospodárskemu

*

17.

Budúcnosť Európskeho sociálneho fondu po roku 2013 Výhľadové stanovisko CdR 370/2010 rev. 1 – COTER-V-012 Spravodajkyňa: Catiuscia Marini (predsedníčka regiónu Umbria, IT/SES)

18.

Na ceste k Aktu o jednotnom trhu Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov COM(2010) 608 final/2 CdR 330/2010 rev. 2 – ECOS-V-009 Spravodajca: Jean-Louis Destans (predseda generálnej rady departementu Eure, FR/SES)

19.

Voľba členov predsedníctva (CdR 92/2011 bod 19) (na rozhodnutie)

*

Zjednodušený postup

CdR 92/2011 rev. 2 (FR-EN) KZ-EP-DC/JJ-KZ/dg-ld-tf

.../...


-420.

Rôzne

21.

Stanovenie dátumu nasledujúcej schôdze

13.00 hod.

KONIEC ZASADNUTIA

Tento dokument bol vypracovaný podľa článku 15. ods. 3 rokovacieho poriadku a je možné ho nájsť na adrese: http://toad.cor.europa.eu/CORAgendas.aspx?body=PLEN _____________

CdR 92/2011 rev. 2 (FR-EN) KZ-EP-DC/JJ-KZ/dg-ld-tf

Pozvánka na Plenárne zasadanie VR  

Prístup do zasadacej miestnosti bude možný cez vchod Mail v budove Spinelli, ako aj cez vchod do budovy JAN, rue de Trèves, aby sa tak zabrá...

Pozvánka na Plenárne zasadanie VR  

Prístup do zasadacej miestnosti bude možný cez vchod Mail v budove Spinelli, ako aj cez vchod do budovy JAN, rue de Trèves, aby sa tak zabrá...

Advertisement