Page 1

Brusel 14. decembra 2010

POZVÁNKA KOMISIA PRE POLITIKU ÚZEMNEJ SÚDRŽNOSTI Predseda, pán Michel Delebarre, Vás pozýva na šiestu schôdzu komisie, ktorá sa bude konať vo štvrtok 3. februára 2011 od 11.00 hod. v sídle Výboru regiónov, rue Belliard 101, 1040 Brusel (miestnosť JDE 52). UPOZORNENIE: S účinnosťou od začiatku nového funkčného obdobia v roku 2010 zaviedol Výbor regiónov nový on-line systém delegovania účasti a hlasovacích práv, ako aj potvrdzovania účasti. Žiadame preto členov, aby na potvrdenie svojej účasti na schôdzi alebo na informovanie sekretariátu o delegovaní účasti na iného člena alebo náhradníka podľa článku 5 ods. 2 rokovacieho poriadku použili tento nový on-line systém. Nový on-line systém je prístupný na portáli členov na hlavnej internetovej stránke VR. Delegovanie účasti je nevyhnutné oznámiť najneskôr do stredy 2. februára 2011 do 24.00 hod. (do polnoci pred schôdzou). 10.30 – 11.00 hod. Schôdza politických koordinátorov sa bude konať s vylúčením verejnosti (miestnosť JDE 70) Na programe schôdze sú tieto body: 11.00 – 13.30 hod. 1.

Schválenie návrhu programu rokovania (CdR 368/2010)

2.

Schválenie zápisnice z 5. schôdze komisie (CdR 367/2010)

3.

Príhovor predsedu

4.

Organizácia budúcich prác Na rozhodnutie:  Vymenovanie spravodajcov  Rozhodnutia nevypracovať stanovisko Na vedomie:  Program prebiehajúcich prác (CdR 221/2010 rev. 2)  Dosledovanie stanovísk

CdR 368/2010 (EN) IJ/MS/tf — Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË — Tel. +32 22822211 — Fax +32 22822325 — Internet: http://www.cor.europa.eu

.../...

SK


-2-

5.

Návrh stanoviska o bezpečnosti cestnej premávky Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 –2020 COM(2010) 389 final Spravodajca: pán Johan SAUWENS (BE/EĽS) CdR 296/2010 rev. 1 – COTER-V-009    

6.

Spravodajca predstaví návrh stanoviska Vyjadrenie zástupcu Európskej komisie (bude potvrdené) Prvá diskusia a prijatie návrhu stanoviska Schválenie sa očakáva na plenárnom zasadnutí 31. marca a 1. apríla 2011

Návrh stanoviska k piatej správe o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Závery z piatej správy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti COM(2010) 642 final Spravodajca: pán Michel Delebarre (FR/SES) CdR 369/2010 – COTER-V-011    

Spravodajca predstaví návrh stanoviska Vyjadrenie zástupcu Európskej komisie (bude potvrdené) Prvá diskusia a prijatie návrhu stanoviska Schválenie sa očakáva na plenárnom zasadnutí 31. marca a 1. apríla 2011

13.30 – 15.00 hod.: PRESTÁVKA NA OBED 15.00 – 16.30 hod. 7.

Návrh výhľadového stanoviska o budúcnosti Európskeho sociálneho fondu po roku 2013 Spravodajkyňa: pani Catiuscia Marini (IT/SES) CdR 370/2010 – COTER-V-012    

Spravodajkyňa predstaví návrh stanoviska Vyjadrenie zástupcu Európskej komisie (bude potvrdené) Prvá diskusia a prijatie návrhu stanoviska Schválenie sa očakáva na plenárnom zasadnutí 31. marca a 1. apríla 2011

8.

Rôzne

9.

Potvrdenie termínu nasledujúcej schôdze: 25. marca 2011 v Bruseli

CdR 368/2010 (EN) IJ/MS/tf

.../...


-3-

Tlmočenie

17/13

BG/CS/DA/DE/EL/EN/ES/FI/FR/HU/IT/LT/LV/NL/PL/PT/SV do BG/CS/DA/DE/EN/ES/FI/FR/IT/LT/LV/NL/PL

Pozmeňovacie návrhy musia byť doručené na sekretariát komisie e-mailom (coter@cor.europa.eu) najneskôr v pondelok 24. januára 2011 do 24.00 hod. (bruselského času).

Pozn.: Nárok na náhradu cestovných výdavkov a vyplatenie denných príspevkov majú len členovia tejto komisie a tí náhradníci, ktorí sú poverení účasťou na schôdzi. _____________

CdR 368/2010 (EN) IJ/MS/tf

01_cdr368_2010_conv_poj_sk  

Na rozhodnutie:  Vymenovanie spravodajcov  Rozhodnutia nevypracovať stanovisko Predseda, pán Michel Delebarre, Vás pozýva na šiestu schôdz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you