Page 1

03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.2014 do 5.6.2014. Vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, vážení prítomní, vážení občania mesta! Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s prácou mojou a Mestského úradu v období od posledného riadneho zasadania MZ do dnešného dňa. Táto správa bude zverejnená na WEB-stránke mesta www.moldava.sk. Chcem oznámiť záujemcom aj to, že väčšina materiálov, o ktorých dnes rokuje Mestské zastupiteľstvo, sú tiež zverejnené na oficiálnej WEB-stránke mesta. Viaceré správy, informácie a materiály si môžete pozrieť aj na mojej osobnej webstránke www.istvanzacharias.eu.  Dňa 27.februára som na KSK rokoval so zástupcami letiska Košice o zriadení leteckej linky Košice-Düsseldorf. Linka by mala byť zriadená s podporou KSK. O tejto téme sme na KSK rokovali viackrát aj so zástupcami zahraničných firiem sídliacimi v Košiciach, s predstaviteľmi organizácií CR, aj vo vedení KSK. Myšlienku podporuje aj to, že za podpory mesta Košice sa v tomto roku začalo lietať do Londýna a táto linka zaznamenala vysoký vzostup záujmu. Podobný záujem očakávame aj v prípade Düsseldorfu. Lietať ba sa malo začať na začiatku budúceho roka.  Taktiež dňa 27.februára som sa zúčastnil zasadnutia Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia, ktoré sa za účasti predsedov KSK a Župy B-A-Z konalo na Úrade KSK. Na VZ sa dohodlo, že prioritou EZÚS Via Carpatia bude v prvom rade cezhraničná dopravná infraštruktúra, najmä dopravný koridor medzi Baltským a Egejským morom.  V dňoch 28.februára a 1.marca som sa ako podpredseda VÚC zúčastnil Pankuškových slávností v Krompachoch.  Dňa 2.marca som sa v Kráľovskom Chlmci zúčastnil slávnosti odovzdávania ocenení „Za vernosť“, ktorú organizovalo Predsedníctvo Okresnej organizácie SMK v Medzibodroží.  Dňa 4.marca som rokoval s riaditeľom SPF v Košiciach o možnosti vysporiadania pozemkov neznámych vlastníkov v lokalite pri dieľňach SOŠ a na prístupovej ceste do priemyselného parku. Budeme dnes o tom hovoriť vo zvláštnom bode programu.  V dňoch 7.a 8.marca 2014 som sa ako člen Výboru regiónov EÚ v Aténach zúčastnil 6. Summitu miest a regiónov Európy o budúcnosti Európy, ktorý organizoval VR a grécky región Attika. Summitu sa zúčastnil aj Jose Manuel Barroso, prezident Európkej komisie a ďalší významní európski a grécki politici. 1


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

 Dňa 11.marca som na základe podnetov občanov rokoval s lekárom Polikliniky, ktorý podľa pacientov pomerne silne pobúril svojim správaním. Verím, že na základe nášho rokovania, a aj na základe môjho rokovania s vedúcim odboru zdravotníctva KSK sa situácia zlepšila. Museli sme si uvedomiť, že prebratím Polikliniky do majetku mesta sme prebrali zodpovednosť aj za takéto veci, nemôžeme a ani sa nechceme z toho vyzuť. Ak bude treba, v spolupráci s krajským lekárom a s lekárskou komorou budeme riešiť aj nepríjemné veci. Na Poliklinike v Moldave sme od prevzatia majetku do majetku mesta vykonali nasledujúce opatrenia: 1. Orientačné tabule – už sú namontované – 2 ks - po čase chceme vymeniť všetky tabule 2. Na oficiálnej web-stránke mesta boli aktualizované telefónne čísla lekárov 3. Prístupový systém v objekte Polikliniky – už od 1.6. aj funguje – čipovou kartou – ráno automaticky o 6.30 sa otvárajú dvere a večer o 18.00 sa zatvárajú. 4. Analógový kamerový systém – 2 ks kamery pri vchodových dverách a je možnosť napojiť ešte 2 kamery. (Kamery sleduje informátor, telefonista na vrátnici. Nahráva sa aj na disk.) 5. Osvetlenie príjazdovej cesty na Polikliniku 6. Deratizácia proti myšiam 7. Zasklievanie zadných vchodových dverí –už dlhší čas boli rozbité 8. Zariadili sme miestnosť zasadačky pre lekárov 9. Zariadili sme pre lekárov výdajňu obedov v spolupráci s Bodvatelom - aby lekári mali možnosť obedovať v budove – (nemusia opustiť budovu a nemusia sa prezliekať) 10. Dali sme do poriadku malú telocvičňu – chceme cez MsTV ponúknuť aj na prenájom 11. Po dlhšom čas sme dali do poriadku garáže 12. Odstraňujeme závady po elektrorevízii v objekte Poliklinika – zhotoviteľ J. Berník 13. Revízia elektroinštalácie v objekte Energocentra – kotolňa – dodávateľ J. Berník

Plány do budúcna: 1. Príjazdová cesta na Polikliniku + nadjazd –asfalt – urobí sa už tento týždeň 2. Parkovisko pre lekárov – treba dať do poriadku aj príjazdovú cestu aj parkovisko 3. Chcem otvoriť bazén a zistiť, či je technológia funkčná, spracovať analýzu efektívnosti, prípadne ponúknuť na prenájom 4. Odstránili sme nefunkčné svietidlá pri nadjazde 5. Oprava strechy vykonáme vlastnými silami – máme k tomu na sklade materiál 6. Budúci týždeň chceme vymaľovať Aulu – a bude platiť zákaz lepenia letákov 7. Chceme sfunkčniť práčovňu pre lekárov. Na okolí nie je pre lekárov práčovňa, veľmi by sa oplatilo a lekári majú o práčovňu záujem. Najbližšia práčovňa je v Michalovciach.

 Taktiež 11.marca sme spoločne s p. Vyslaim rokovali na VVS ohľadom realizácie odkanalizovania celej Budulovskej ulice. Dohodli sme sa, že projekt odkanalizovania celej Budulovskej ulice s napojením do čističky odpadových vôd v Budulove zhotoví VVS a následne ho aj na vlastné náklady zrealizuje. VVS už na projekte pracuje.  Dňa 12.marca som v Košiciach rokoval s p. Podolákom, majiteľom MFK Košice o situácii na futbalovom štadióne. Žiaľ ani on mi nevedel dať relevantné informácie, ani naznačiť perspektívy riešenia problému. Na štadióne bol menovaný správca konkurznej podstaty, s ktorým sme sa dohodli na strážení areálu, na spôsobe minimánej údržby a temperovania vnútorných priestorov. V tejto súvislosti sme dňa 4.apríla tu v Moldave rokovali aj so zástupcami Tatra banky, kde sme znovu zopakovali našu ponuku na spätné odkúpenie areálu štadióna na základe zmluvy schválenej 2


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

MZ. Medzitým dňa 12.5.2014 bol zvolaný veriteľský výbor, kde sa zúčastnila p.prednostka. V inej časti mojej správy budem informovať podrobne o vzniknutej situácii.  Dňa 13.marca ma na Úrade KSK navštívila delegácia Budapeštianskej pobočky Maďarskej priemyselnej komory, kde sme hovorili o možnosti spolupráce. Poobede sme sa v Dome umenia viacerí zúčastnili recepcie na počesť maďarskej revolúcie v rokoch 1948-1949, ktorú usporiadala generálna konzulka Maďarska p. Czimbalmosné Molnár Éva.  Dňa 14.marca som v Košiciach rokoval so štátnym tajomníkom MDa RRV p. Viktorom Stromčekom a jeho maďarským kolegom p. Levente Magyarom o realizácii výstavby hraničných prechodov medzi SR a Maďarskom, na ktorých sa dohodli premiéri oboch krajín. Jedná sa o 8 nových hraničných prechodov v košickom kraji. Pri tejto príležitosti som s p. štátnym tajomníkom rokoval aj o prestavbe odbočenia do Moldavy z cesty I/50 pri benzínovej pumpe. P. štátny tajomník prisľúbil pomoc a pokiaľ viem, NDS už objednala štúdiu riešenia križovatky. Znovu sme začali hovoriť aj o možnosti kruhového objazdu.  Dňa 15.marca sa na Slovensku konalo prvé kolo volieb prezidenta republiky. V Moldave n/B sa v prvom kole zúčastnilo 35,51% oprávnených voličov. V druhom kole, ktoré sa konalo dňa 29.marca sa volieb zúčastnilo 41,64% oprávnených voličov. V prvom kole bolo poradie kandidátov nasledovné: Gyula Bárdos – 798 hlasov, Andrej Kiska 754 hlasov, Robert Fico – 374 hlasov, Radoslav Procházka – 358 hlasov, Kňažko Milan – 237 hlasov. Ostatní kandidáti získali pod 100 hlasov. V druhom kole volieb v Moldave n/B vysoko vyhral Andrej Kiska s 2550 hlasmi. Robert Fico získal 613 hlasov.  Dňa 16.marca som sa spolu s p. zástupcom zúčastnil kladenia vencov pri soche Jánosa Eszterházyho v Košiciach.  Poobede sme sa zúčastnili spomienkovej slávnosti maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1849 pri pamätnom stĺpe pred Domom smútku v Moldave n/B a následne programu ZŠ a G s vyuč.jazykom maďarským vo veľkej sále MsKS. Ďakujem MO Csemadoku, pedagógom a žiakom školy ako aj pracovníkom MsKS za zorganizovanie slávnostnej spomienky.  Dňa 17.marca som sa v Košiciach zúčastnil zasadnutia Predstavenstva VVS.  Dňa 18.marca sme spolu s p. prednostkou rokovali v Prešove v sídle spoločnosti Milk-Agro s jej riaditeľom Jozefom Kundrátom o príspevku Milk-Agro do riešenia vyasfaltovania dvora bytovky A-20. Takúto požiadavku sme mali preto, lebo do ich predajne vozia tovar nákladnými autami, čo zrejme najviac poškodzuje povrch dvora. Vedenie fy. Milk-Agro

3


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

sa zatiaľ k nášmu návrhu spoločnej investície nevyjadrilo. Ich požiadavkou bolo, aby mohli predajňu rozšíriť o podlubie pred obchodom. S touto požiadavkou sme vyslovili podmienečný súhlas. Pokiaľ firma nebude chcieť prispieť do spoločného projektu, samozrejme s rozšírením predajne nebudeme súhlasiť ani my, a na dvor bytovky s nákladnými autami s tovarom nebudú mať prístup.  Po návrate do Moldavy sme mali spoločnú poradu obcí okolia Moldavy s riaditeľom Úradu práce Košice, p. Pavlom Mutafovom v Inkubátorovom dome. Spoločne sme prebrali aktuálne problémy spolupráce Úradu práce a obcí a miest.  Na večer som do Košíc zvolal rokovanie Krajskej rady SMK, kde sme preberali materiály do pripravovaného zasadnutia Zastupiteľstva KSK.  Dňa 19.marca som sa vo Východoslovenskej galérii v Košiciach zúčastnil hodnotenia spoluúčasti KSK v programe Európskeho hlavného mesta kultúry. Hlavný referát mala vedúca odboru kultúry KSK p. Dr. Janka Kovácsová.  Dňa 19.3.2014 pán zástupca spolu s p. poslancom Csabom Bartókom navštívili všetkých budúcich zástupcov zakladateľských organizácií „Nadácie pre budúcnosť – a Jövőért Alapítvány“, s ktorými viedli diskusiu o verejno-prospešnom účele Nadácie. Zakladatelmi Nadácie sú okrem mesta Reformovaná a Rímsko-kat. cirkev, CSEMADOK, Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Zväz maďarských pedagógov. Hlavným cieľom nadácie je podpora školskej výchovy, rozvoj národnostných menšín a etník, ako aj mladých talentovaných študentov, vydavateľská a osvetová činnosť, usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí, najmä v oblastiach vzdelávanie, kultúra a duchovná osveta. Zástupcovia zakladateľských organizácií Nadácie súhlasili s podmienkami a prijali zakladateľské poslanie Nadácie. Na základe toho bola pripravená nadačná listina a 9.4.2014 bola poslaná na registráciu na Ministerstvo vnútra SR. Od tej doby boli odstránené niektoré zistené nedostatky a na základe najnovších informácií „Nadácia pre budúcnosť – a Jövőért Alapítvány“ je už zaregistrovaná. Predsedom nadácie je p. Csaba Bartók a správcom nadácie je p. Ing. László Iván. Členovia nadácie sú zástupcovia jednotlivých zakladateľských organizácií právnickej osoby.  Dňa 21.marca som rokoval s niektorými podnikateľskými subjektmi o riešení energetickej efektívnosti niektorých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Jednalo by sa o projekty EPC podobne, ako sme to riešili v prípade ZŠ Severnej v Moldave. Zatiaľ sa jedná o SŠ Józsefa Szakkayho, o SPŠE a o Gymnázium Sándora Máraiho v Košiciach. KSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti spolu cca. 70 stredných škôl a väčšina z nich má veľké problémy s energetickou efektívnosťou budov. 4


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

Majú veľké úniky tepla cez okná, nemajú vyregulované systémy kúrenia, nie sú zateplené budovy. V tejto súvislosti som dňa 2.apríla rokoval v Bruseli na DG ENER o možnosti uplatnenia celoeurópskeho projektu ELENA v podmienkach KSK. Takto by KSK vedelo si zabezpečiť finančné prostriedky na tento účel aj v hodnote 50-100 mil.€. Je to dlhodobý proces, ktorého garantom som sa na KSK stal aj pre skúsenosti, ktoré máme v Moldave jednak s účasťou na Dohovore starostov a jednak so zatepľovaním budov škôl a verejnej správy.  Dňa 24.marca som na KSK rokoval s odborníkmi o štúdii riešenia križovatky pri vstupe do Moldavy. Vyjasňovali sme si taktiku rokovaní na NDS a na Ministerstve dopravy. Podľa mojich informácií NDS už objednala štúdiu riešenia križovatky.  Taktiež dňa 24.marca som sa zúčastnil zasadnutia Rady školy pri SPŠE v Košiciach. Riaditeľom sa opäť stal p. Ing. Štefan Krištín, ktorý viedol školu aj doteraz – a dobre.  Na deň 25.marca som zvolal mimoriadne zasadnutie MZ v Moldave n/B. Najdôležitejšími bodmi programu rokovania boli: rekonštrukcia ZŠ na ul. Severnej a schválenie zmluvy o poskytovaní energetických služieb na základe ktorej sme vymenili všetky okná na ZŠ Severnej a vykonáme vyregulovanie celého systému vykurovania tak, aby sa súkromnou spoločnosťou vložené investície navrátili do doby 10 rokov bez navýšenia platieb za energiu. V tejto rekonštrukcii sa na mesto nekladú žiadne finančné požiadavky. Tým sme splnili to, čo som pri začiatku a ukončení školského roka žiakom, pedagógom školy už sľúbil. Druhým bodom programu bol vstup mesta Moldava nad Bodvou do nadácie „Nadácia pre budúcnosť – a Jövőért Alapítvány“, ktorá bude zabezpečovať výstavbu novej školy z peňazí, ktoré na tento účel mestu poskytne maďarská vláda. Prerokované materiály, ako aj uznesenie a po podpísaní aj zápisnicu si môžete samozrejme prečítať na oficiálnej web-stránke mesta.  Dňa 26.marca som sa v Michalovciach zúčastnil osláv Dňa učiteľov, kde predseda KSK udeľoval ceny KSK pre pedagógov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  V mene KSK som sa poobede v Trebišove zúčastnil v kostole a následne v mauzóleu Júliusa Andrássyho slávnostného odovzdania fotokópie obrazu Mihálya Munkácsyho „Plačky pod krížom – Siratóasszonyok a keresztfánál“.  Dňa 26.3.2014 pán zástupca ako predseda konkurznej komisie pre vyhodnotenie žiadostí na získanie bezúročnej mikropôžičky zo združenia Kézfogás zvolal hodnotiacu komisiu na prejednanie došlých žiadostí.

5


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

 Dňa 27.marca sme spolu s p. zástupcom a p.poslancom Csabom Bartókom rokovali v Budapešti v Nadácii Gábora Bethlena o poskytnutí finančnej pomoci Maďarska nadácii „Pre budúcnosť–A Jövőért Alapítvány“ na vybudovanie cirkevnej školy v Moldave n/B. Tento týždeň sme dostali oznámenie o tom, že na základe žiadosti ZŠ a G s vyuč.jazykom maďarským a Arcibiskupstva rímsko-katolíckej cirkvi v Košiciach Ministerstvo školstva SR zaradilo novú školu Sáry Salkaházy do siete škôl s účinnosťou od roku 2015. Boli zaregistrované všetky štyri zložky školy – materská škola, základná školy, gymnázium aj školský klub. Po zaregistrovaní Nadácie „Pre budúcnosť–A Jövőért Alapítvány“, o čom sme rozhodnutie dostali predvčerom, a po založení účtu, môžu byť finančné prostriedky z Maďarska presunuté na jej účet.  Dňa 30.marca som sa v Borši zúčastnil osláv 338. výročia narodenia Františka II. Rákócziho.  Dňa 31.marca sme zorganizovali spoločne s MsKS Mestský Deň učiteľov. Na základe návrhov jednotlivých škôl sme odovzdali ocenenia nasledujúcim pedagógom: Mgr. Erika Kissová – I. Základná škola , Mária Lukáčová – II. Základná škola, Ing. Gizella Balogh - Základná škola a gymnázium – Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Mgr. Vladislav Haluška Základná umelecká škola, Eva Kovácsová - Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda. Dovoľte sa mi poďakovať aj touto cestou za prácu a zanietenosť všetkým moldavským pedagógom, oceneným zablahoželať k hodnoteniu aj vo vlastnom kolektíve a organizátorom za perfektne zorganizované podujatie.  Dňa 1.apríla som rokoval s riaditeľom Sociálnej poisťovne o novej zmluve o prenájme nebytového priestoru pre poisťovňu. Dohodli sme sa, že v záujme klientov aj za menej výhodných podmienok necháme kanceláriu poisťovne na pôvodnom mieste.  V dňoch 2. a 3. apríla som sa v Bruseli zúčastnil 106. Plenárnej schôdze Výboru regiónov.  Dňa 7.4.2014 bol odovzdaný v rámci ROP v opatrení 3.1.- posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov projekt „Rekonštrukcia kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou“. Žiadaná dotácia na rekonštrukciu bola vo výške 2,4 mil. €. Dňa 16.4.2014 bol projekt zaregistrovaný na Ministerstve pôdohospodárstva a prešiel prvou kontrolou, kde zistené nedostatky boli odstránené a doplnené dňa 29.5.2014. Ďakujeme všetkým aktérom, ktorí sa svojou prácou podieľali na príprave projektu.  V dňoch 8., 9. a 10. apríla som sa zúčastnil zasadnutí komisií hospodárenia s majetkom KSK, regionálneho rozvoja a komisie ÚP a ŽP pri Zastupiteľstve KSK, kde sme prorokovali materiály, ktoré išli do Zastupiteľstva KSK dňa 28.apríla 2014. 6


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

 V dňoch 10. a 14.4.2014 sa pán zástupca zúčastnil zasadnutí Komisie regionálneho rozvoja a Komisie finančnej pri VÚC KSK.  Dňa 11.4.2014 pán zástupca ako poslanec VÚC KSK a ako predseda Dopravnej komisie zvolal riadne zasadnutie komisie.  Dňa 8. apríla 2014 sa konalo školenie vodičov – referentov z dopravných a bezpečnostných predpisov s cieľom doplnenia základného kvalifikačného predpokladu pre vedenie motorových vozidiel, preškolenie zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa.  Dňa 11.apríla som v Nyíregyházi spolu s riaditeľkou EZÚS Via Carpathia p. Juliannou Orbán Máthé rokoval s predsedom župy Szabolcs-SzatmárBereg p. Oszkárom Sesztákom o partnerstve našich žúp v cieľoch EZÚS Via Carpathia.  Po návrate z nemocnice dňa 16.4. 2014 som podpísal výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Severná 21 na nasledujúce 5-ročné funkčné obdobie, výberové konanie sa uskutočnilo 12.5.2014 – budeme o tom rokovať v samostatnom bode dnešného programu.  Na 22.apríla so zvolal 30., mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva mesta. Rokovali sme o dvoch bodoch, ktoré nezniesli odklad. Prvým bodom bolo prerokovanie ponuky Ministerstva obrany SR na bezodplatný prevod budov a pozemkov bývalého VOP z majetku štátu do majetku mesta. Druhým bodom bol majetkový vklad mesta do Nadácie „Pre budúcnosť–A Jövőért Alapítvány“ ako prioritného majetku v zmysle zákona 138/1991 Zb. Jedná sa o vklad pozemku za budovou Polikliniky, ktorý bol spolu s Poliklinikou odkúpený mestom od KSK, ale ktorý sa nevyužíva a slúži len ako trávnatá plocha. Oba body programu poslanci schválili. Prerokované materiály, ako aj uznesenie a po podpísaní aj zápisnicu si môžete samozrejme prečítať na oficiálnej web-stránke mesta.  Dňa 23. apríla sme sa spolu s p.zástupcom a p.poslancom Kötelesom zúčastnili rokovania predsedov komisií Zastupiteľstva KSK, kde sme prerokovali pripomienky komisií, príp. politických klubov k bodom programu nasledujúceho Zastupiteľstva KSK, konaného dňa 28.apríla.  Dňa 23.4.2014 sa pán zástupca ako člen Bytovej komisie pri MZ zúčastnil na riadnom zasadnutí komisie.  Dňa 24. apríla som sa v Bruseli zúčastnil zasadnutia Komisie ENVE pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku.  Dňa 25.apríla sme s p.prednostkou rokovali s fy.Cofely o ich možnej účasti na projekte rekonštrukcie tepelného hospodárstva Polikliniky. Cofely presadzuje napojenie Polikliniky na centrálny rozvod tepla na sídlisku, pokiaľ podľa nášho názoru to nie je najvýhodnejšie riešenie. Požiadali sme fy. Cofely o nové prehodnotenie ich ponuky. 7


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

 Následne sme rokovali s predstaviteľmi firmy Brand Food Invest, ktorá sa nám predstavila ako právny nástupca fy. euro invest limited s.r.o., ktorá v Moldava parku onoho času kúpila 18 ha pozemkov a následne predbežným opatrením zablokovala celý park. Rokujeme o pokračovaní projektu Moldava parku a našou snahou je odblokovať pozemky a vybudovať prístupovú cestu a počiatočnú infraštruktúru parku. Vypracovali sme memorandum o spolupráci, ktoré sme si navzájom okrem jedného bodu odsúhlasili. Tým jediným bodom, na ktorom sa nevieme dohodnúť je vlastníctvo pozemkov pod cestou. My navrhujeme, aby vlastníkom bolo mesto a súhlasíme so zriadením vecného bremena pre druhú stranu, ktorá zaručí užívanie cesty pre nich aj pre firmy, ktoré do parku oni privedú. Oni s tým nechcú súhlasiť a chcú, aby sa spolupodieľali na budovaní vstupnej infraštruktúry, aby časť cesty mali vo vlastníctve oni, aby ho potom v podiele mohli budúcemu investorovi predať. Toho sa my bojíme, pretože máme obavy zo skúsenosti, že vedia, podobne ako doteraz, zablokovať fungovanie priemyselného parku. V prípade mesta takéto niečo nehrozí – u nás by takéto rozhodnutie muselo priniesť zastupiteľstvo. Urobili sme aj prieskum medzi kolegami v mestách, kde parky fungujú – nikde nie je spoluvlastníctvo prístupovej cesty – nimi navrhovaný model sa podľa našich informácií nikde nepoužíva. Taktiež sme listom požiadali o vysvetlenie následných vlastníckych vzťahov vo firme BFI, pretože konateľ firmy zapísaný v OR sa nikde pri týchto rokovaniach neobjavuje, tí, ktorí rokujú nie sú v OR zapísaní. Jediným majiteľom obchodného podielu v spoločnosti Brand Food Invest, s.r.o je spoločnosť STRATEGY CAPITAL GROUP Inc., ktorá má sídlo na adrese Victoria, Mahe, Seychelská republika.  Taktiež ešte 25.apríla sme rokovali so zástupcami ETP Slovensko. Rokovali sme jednak o ich požiadavke povolenia koncertu, ktorý chceli usporiadať v deň výročia policajného zásahu v Moldave n/B. Túto požiadavku som striktne a bez kompromisov odmietol. Ďalej sme rokovali o výstavbe rodinných domov na Budulovskej ulici, kde by záujemcovia odkúpili pozemky od mesta, ETP by im poskytlo projekt výstavby RD, a rodiny by si domy postavili sami a ETP by im pomáhalo organizovať výstavbu. Téma bude jedným z bodov dnešného rokovania Zastupiteľstva.  Dňa 28.apríla sme sa spolu s p. zástupcom, p. poslancom Kötelesom a ďalšími poslancami KSK zúčastnili rokovania Zastupiteľstva KSK. Najviac diskusie vyvolala tradične správa hlavného kontrolóra a potom schvaľovanie spôsobu voľby hlavného kontrolóra, ktorá sa bude konať na ďalšom zasadnutí Z KSK dňa 30.júna 2014.  Poobede som sa zúčastnil zasadnutia Predstavenstva VVS v Košiciach.  Dňa 29.apríla sa konalo prvé zasadnutie okrskových volebných komisií k voľbám do Európskeho parlamentu. 8


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

 Dňa 30.apríla som v Bratislave rokoval s ministrom životného prostredia Petrom Žigom o možnostiach projektov v oblasti ŽP. Následne som v Trnave rokoval s kolegom podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja p. Józsefom Berényim, kde sme si vymenili skúsenosti z práce VÚC. Poobede som sa v Poľnom Kesove zúčastnil zasadnutia Dozornej rady PKF.  Odo dňa 1.5.2014 je účinná Dohoda medzi ÚPSVaR a mestom Moldava nad Bodvou podľa §50 j zák. 5/2004 Z.z. o zamestnanosti, na základe ktorej sme prijali 1 vodiča na stredisko Technické služby z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti stáleho zamestnanca a od 26. 5. 2014 sme prijali administratívneho zamestnanca na prípravu podkladov a analýz pre zefektívnenie prevádzky Polikliniky v Moldave nad Bodvou.  Dňa 3.mája som sa z poverenia predsedu KSK zúčastnil v Bruseli osláv 10.výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Pri tejto príležitosti bol slávny bruselský cikajúci chlapček Manneken Pis oblečený do slovenského kroja a na námestí pred ním ponúkali samosprávne kraje slovenské špeciality. Na recepcii, ktorá sa konala na bruselskej radnici sa zúčastnil aj primátor Bruselu, aj členka belgickej kráľovskej rodiny princezná Lea. Viac podrobností, ako aj fotky z akcie môžete v prípade záujmu nájsť na mojej osobnej web-stránke.  Dňa 5.mája som sa v Bruseli zúčastnil rokovania komisie COTER pre územnú súdržnosť Výboru regiónov.  Dňa 7.mája som ako podpredseda VÚC rokoval spolu s vedením košického letiska v košickom sídle T-Systems o podpore letu Košice-Düsseldorf.  Taktiež dňa 7. mája 2014 oznámila Judita Gumányová – riaditeľka MŠ s vjm- Óvoda svoju odstúpenie z funkcie riaditeľa z osobných dôvodov. Na základe toho som dňa 12.05.2014 vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ s vyučovacím jazykom maďarským–Óvoda, s termínom uzávierky do 6.júna.2014 - text VK je zverejnený na oficiálnej web-stránke mesta, na www.moldava.sk .  Poobede som sa v Moldave zúčastnil zasadnutia Valného zhromaždenia TEHO Moldava, kde sme schválili výročnú správu organizácie.  Následne som sa v Košiciach na pozvanie primátora Košíc zúčastnil ceremónie odovzdávania mestských ocenení.  Dňa 11.mája sme sa spolu s p. zástupcom a ďalšími poslancami MZ zúčastnili rozlúčkovej bohoslužby p. duchovného Lajosa Gábora.  Poobede sa pri pamätnej tabuli na počesť obetiam vojny pred Domom smútku konala spomienková slávnosť, kde sa viacerí z nás taktiež zúčastnili. Pietny akt tradične usporiadúva Miestna organizácia Csemadoku v rámci Dní Szepsi Csombor Mártona.

9


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

 Dňa 12.5.2014 sa uskutočnilo cyklické školenie o požiarnej ochrane a bezpečnosti a zdravia pri práci pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava n/B. Následne dňa 15.5. sa uskutočnilo podobné cyklické školenie o požiarnej ochrane a bezpečnosti a zdravia pri práci pre ostatných zamestnancov mesta: zamestnancov MsÚ, Polikliniky, MsP, TS  Dňa 12.5.2014 pán zástupca jednal s p. projektantom Ing.Arch. Petrom Pásztorom ohľadom prípravy projektu na výstavbu novej cirkevnej školy.  Dňa 12. mája som zvolal poradu poslancov Mestského zastupiteľstva, aby sme ich informovali o vývoji súdneho sporu vo veci s fy.INICO Trebišov.  Dňa 13.mája sme spolu s p.prednostkou a právnikom mesta navštívili súdneho exekútora, aby sme dosiahli odblokovanie účtov mesta v spore s fy. INICO. Dohodli sme sa s tým, že sumu, ktorá pokryje požiadavku exekúcie uložíme na zvláštnom účte do právoplatnosti rozhodnutia o exekúcii a na základe toho nám exekútor uvoľní ostatný hnuteľný aj nehnuteľný majetok.  Dňa 13.5.2014 pán zástupca ako člen Rady školy na SOŠ Gemerskej v Košiciach (KSK) sa zúčastnil na voľbe riaditeľa školy.  Dňa 14.mája som spolu s vedúcim odboru dopravy KSK p. Ladislavom Olexom v Bratislave rokoval na ŽSR o postupe prác na termináli osobnej integrovanej dopravy v Moldave a o ďalších projektoch, dotýkajúcich sa KSK. Príprava výstavby terminálu je v plnom prúde, v súčasnosti beží verejné obstarávanie na dodávateľa, otváranie obálok bude 9.júna. V komisii na vyhodnotenie ponúk je za nás p. Ing.Waldemar Vislay, a za KSK p.Olexa.  Dňa 15.mája som sa zúčastnil zasadnutia Výboru zamestnanosti pri Úrade práce v Košiciach.  Počas uplynulého obdobia som viackrát rokoval s riaditeľom Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria p. Michalom Kupecom. Podarilo sa dosiahnuť, aby tak ako je to aj vo viacerých iných Kultúrnych centrách VÚC na Slovensku, sa dosiahlo aj personálne prepojenie starostlivosti o národnostnú kultúru v našom regióne. Z toho dôvodu bude p. Zborai, v budúcnosti pracovať v KCÚBaR a obohatí tak prácu Kultúrneho centra o skúsenosti a prácu Csemadoku.  Dňa 16.mája sa v mojej kancelárii konalo zasadnutie expertnej skupiny projektu DEÚS, čo je vlastne národný projekt elektronizácie územnej samosprávy na Slovensku. Úlohou zasadnutia bolo zhodnotiť postup dodávateľa prác na projekte, posúdiť cenu, formu aj obsah balíčka služieb projektu pre samosprávy. Výsledky našej porady, naše odporúčania boli posunuté na ďalšie rokovania medzi ZMOS a MF SR. 10


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

 Dňa 17.mája organizovalo Mestské kultúrne stredisko I.ročník súťaže vo varení plnenej kapusty. Do súťaže sa prihlásilo 11 družstiev. Aj keď nám počasie predobedom neprialo, poobede sa dvor amfiteátra naplnil obyvateľmi mesta a zdalo sa, že každý bol spokojný aj množstvom aj kvalitou ponuky plnenej kapusty. V poobedňajšom programovom bloku, ktorý bol plne organizovaný a hradený miestnou a okresnou organizáciou SMK sa na pódiu predstavili kandidáti na europoslancov strany. Ďakujeme všetkým zúčastneným a návštevníkom za spoločne strávené veselé chvíle a mestskému kultúrnemu stredisku za vynikajúci nápad a organizáciu podujatia. Dúfam, že podobne ako fazuľový festival, alebo vinobranie, aj táto myšlienka bude mať pokračovanie a vytvorí sa ďalšia tradícia v meste.  Poobede som sa v Pederi zúčastnil aj osláv 800.výročia prvej písomnej zmienky o obci a následne ešte Dňa otvorených pivníc v Malom Horeši.  V nedeľu dňa 18.mája som sa v mene KSK zúčastnil v Pribeníku tradičného parkúru, kde som z poverenia predsedu odovzdával ceny KSK.  Dňa 21.5.2014 sa pán zástupca na pozvanie riaditeľa KCUBAR zúčastnil na vernisáži výstavy prác Združenia gemerských remeselníkov. Výstava je prístupná do 22. júna 2014 v budove KCUBAR-u. Výstavbu zahájil ľudový umelec p. István Ulman,.  Dňa 22. mája sme sa spolu s p.prednostkou a p.riaditeľkou MsKS zúčastnili v Kultúrnom centre KSK prerokovania podmienok organizovania Dní Moldavy ako TOP-podujatia Terra Incognita. Top-podujatia TI budú využívať zvláštny štatút podujatí v rámci podpory KSK, keď mimo finančnej podpory vo výške 4500 €, dostaneme aj marketingový balík vo výške cca. 3500€ v prípade, ak splníme podmienky programu Terra Incognita. Podmienky sú presne definované v manuáli programu TI. Podstatou je, aby program DM bol postavený na nejakú miestnu povesť, ktorej spracovanie vie prilákať záujemcov nie len z Moldavy, ale aj zo širokého okolia. V našom prípade to bude v tomto roku povesť o Kráľovi Matejovi Korvínovi, ktorú spracuje na DM Základná umelecká škola. Ďalšou podmienkou je vytvorenie priestoru pre intenzívnu propagáciu programu TI – teda všetkých top-podujatí, turistických atrakcií, programov miest a obcí KSK s cieľom podporiť návštevnosť akcií TI a miest a obcí v KSK. Ďalšou podmienkou je zorganizovanie seminára pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu zo širokého okolia, aby sa oni zapojili svojou ponukou do propagácie samých seba, ale aj širokého okolia mesta. Tých podmienok je viac. Dni Moldavy tieto podmienky spĺňajú, a preto sa môžeme uchádzať o podporu Dní mesta z programu Terra Incognita v uvedenej výške.  Dňa 23.mája som sa zúčastnil zasadnutia Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja KSK na Ružíne. Najdôležitejším bodom 11


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

programu bola voľba predsedu správnej rady a schválenie výročnej správy ARR, ktorá bude prerokovaná v Zastupiteľstve KSK.  Dňa 24.mája sa na Slovensku konali voľby do Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať všetkým obyvateľom Moldavy, ktorí sa volieb do Európskeho parlamentu zúčastnili. Aj keď sa médiá a niektorí politici na Slovensku snažia znižovať význam Európskej únie, ja som presvedčený, možno aj preto, lebo chodím do Bruselu, zúčastňujem sa rokovaní Výboru regiónov, a vidím čím sa tam zaoberáme, že bez Európy by aj nám bolo oveľa horšie, dopad svetovej krízy, by bol na nás oveľa väčší, bez európskej dotácie by sme nevedeli rozvíjať naše obce a mestá. Toto odmietanie politiky EÚ, ignorantstvo a nihilizmus niektorých politikov na Slovensku – aj takých, ktorí na počudovanie kandidovali, ba sa aj dostali do Európskeho parlamentu, malo za následok, že na Slovensku bola v týchto voľbách rekordne nízka účasť spomedzi všetkých štátov EÚ. Pritom v ďalšom negociačnom období EÚ – v rokoch 2014-2020 - má prísť na Slovensko v rámci štrukturálnych fondov cca. 15 miliárd €. Celoeurópsky priemer účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu bol na úrovni 43%. V celoslovenskom meradle sa volieb do Európskeho parlamentu zúčastnilo len 13,05% oprávnených voličov. Päťpercentnú hranicu prekročili strany: Smer-SD – 24,09%, KDH – 13,21%, SDKÚ-DS – 7,75%, OĽaNO – 7,46%, Koalícia Nova, KDS, OKS – 6,83%, SaS – 6,66%, SMK-MKP – 6,53% a Most-Híd – 5,83%. Tieto strany budú mať v EP svojich zástupcov – spolu 13. V Moldave nad Bodvou sa zo 7747 oprávnených voličov volieb zúčastnilo 1017, čo je 13,13% voličov. Je to o niečo málo viac než celorepublikový priemer. Najviac hlasov – 376 - získala Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja. Za SMK skončila strana Most-Híd, ktorá získala 164 hlasov. Ako tretia skončila koalícia Nova, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana so ziskom 92 hlasov. Štvrtá skončila strana SMER-SD, ktorej kandidáti v Moldave získali spolu 79 hlasov. Podrobné moldavské výsledky nájdete na oficiálnej web-stránke mesta, k celoštátnym a aj k výsledkom celoeurópskym sa môžete dopracovať aj cez moju osobnú web-stránku.  V deň volieb som sa na pozvanie zúčastnil v Abaújszántó dňa otvorených pivníc – známy deň Sv.Iva a ku večeru Koncertu vzájomnosti v Jasove v Premonštrátskom kostole. Koncert každoročne organizuje popročská pobočka Rotary Klubu, a od počiatku sa koná pod mojou záštitou a posledné roky aj pod záštitou predsedu samosprávneho kraja p. Zdenka Trebuľu. Výťažok z koncertu je každoročne venovaný na nejaký konkrétny dobročinný účel.  Dňa 25.mája som sa zúčastnil slávnostnej svätej omše v Budulove, a po omši som spolu s bývalým poslancom MZ, dnes kurátorom rímsko12


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

katolíckej cirkvi v Budulove p. Ing.Antonom Királyom, odhalil pri potoku znovu postavenú sochu Sv.Jána Nepomuckého, ktorá bola poškodená v druhej svetovej vojne a z miesta odstránená v časoch totality. Znovupostavenú sochu obci venovala p. Anna Ikrényi a zhotovili p. Tamás Király. Sochu vysvätil p. dekan Bertalan Gábor a jasovský opát Károly Bartal Tamás.  Poobede v Turni sme spolu s p.poslancom László Kötelesom položili veniec k novoinštalovanej tabuli, ktorá pripomína turnianske židovské obete holokaustu.  Dňa 26.mája som sa v Košiciach v sídle podniku zúčastnil zasadnutia Predstavenstva VVS. Dnes už môžem informovať aj o vývoji situácie v projekte Bodva, ktorý bude riešiť vodovod a kanalizáciu pre viaceré obce údolia Bodvy. Myšlienku projektu som navrhol cca. pred ôsmymi rokmi, keď som sa stal členom predstavenstva VVS. Návrh bol vtedy prijatý a začalo sa projektovanie a vybavovanie projektu. Projekt mal podľa návrhu hodnotu 58 mil.€ a preto bo riešený z Kohézneho fondu EÚ. V tomto roku bol konečne schválený v Bruseli a jeho hodnota na základe verejného obstarania bola stanovená na hodnotu 49 mil.€. Generálnym dodávateľom prác je firma ZIPP. Projekt rieši zavedenie vodovodu v obciach Medzev, Mokrance, Paňovce, Seleška, Janík, Vyšný Klatov, Nižný Klatov, Šemša, Hodkovce, Novačany a obce údolia Kaňapty a kanalizáciu v obciach Veľká Ida, Turňa n/B, Medzev, Poproč, Jasov, Moldava-časť Budulov. Projekt zahŕňa aj rozšírenie kapacity ČOV v Moldave n/B, a ČOV Košice-Šaca. Realizácia projektu sa začne v najbližších týždňoch.  Dňa 26.5.2014 sa pán zástupca ako predseda Dopravnej komisie pri KSK na pozvanie starostu obce Čučma zúčastnil na odbornom stretnutí ohľadom prejednania havarijného stavu ciest a mostu v obci Čučma, ktoré boli poškodené povodňami.  Dňa 28.mája som sa zúčastnil v Bratislave rokovania 25.Snemu ZMOS.  Dňa 29.mája som sa v Košiciach zúčastnil seminára možnostiach čerpania eurofondov a o podpore partnerstiev v programovom období 2014-2020, hlavne programu rozvoja vidieka a IROP, ktorý usporiadala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja KSK v spolupráci s O.Z. Spectrum-Východ.  Dňa 31.mája som sa v mene predsedu KSK zúčastnil oslavy 800.výročia prvej písomnej zmienky o obci Zemplín a seminára, ktorý pri tejto príležitosti organizovalo EZÚS Medzibodrožie. Poobede som vo Viničkách odovzdal cenu predsedu KSK víťazovi tradičnej vinárskej súťaže usporiadanej v Škole ovocinárstva a vinárstva.  Ku večeru, taktiež 31.mája sme spolu s pani riaditeľkou ZŠ I., p.Jolanou Liszkaiovou odovzdávali ceny a diplomy pre víťazov súťaže Teakwondo,

13


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

ktoré sa konalo pod mojou záštitou. Súťaže sa v tomto ročníku zúčastnilo osem družstiev. Naše družstvo sa umiestnilo na veľmi dobrom druhom mieste.  Dňa 1.júna Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného času Cvrček organizovali v Aréna Sportcentre mestské oslavy Dňa detí. Dňa detí sa zúčastnilo veľmi veľa detí, aj rodičov, bolo dostatok zaujímavých atrakcií, ba aj počasie nám veľmi prialo. Mimo uvedených organizácií sa chcem poďakovať za pomoc a spoluúčasť moldavskému 12.Skautskemu oddielu Miklósa Bercsényiho, učiteľkám materských škôl, Miestnej organizácii Csemadoku, Vlčiakom z údolia Bodvy – to sú motorkári, ktorí vozili deti, ŠK Bodva na čele s Braňom Jánošom, ktorí poskytli ozvučenie a v neposlednom rade Zolimu Dobosovi, ktorý na tento účel pripravil a poskytol Arénu Športcentrum. Sám som bol svedkom a bol som veľmi rád, že v nedeľu v Moldavský deň detí sa každý cítil pod kopcom veľmi dobre.  Dňa 2.júna som v Bratislave rokoval vo firme ISOMI o možnosti uplatnenie ich portálu evidencie ubytovacích a stravovacích kapacít, a kultúrnych podujatí a prírodných turistických atrakcií a eventov pre program Terra Incognita Košického samosprávneho kraja.  Dňa 3.júna som sa v Centre voľného času Cvrček zúčastnil tradičného oceňovania najúspešnejších detí Moldavy. Ďakujem vedeniu Cvrčka, ako aj riaditeľom moldavských škôl, že nezabudli na tie deti, ktoré robia našim školám a aj mestu dobré meno. Všetci sme na ne hrdí!  Včera, 4.júna som z poverenia predsedu KSK otváral v košickej Steel Aréne tzv. Sveta práce 2014, kde 53 vystavovateľov poskytuje nielen informácie o rozvojových trendoch a inováciách v podnikaní , ale predovšetkým ponúka škálu pracovných možností, ktorých je na východnom Slovensku stále enormný nedostatok.  Poobede som sa zúčastnil zasadnutia Rady školy Gymnázia Štefana Moysesa.  Večer sme sa spolu s p. zástupcom a viacerými z vás zúčastnili oslavy Dňa svornosti maďarského národa, ktorý na námestí pred rímsko-katolíckym kostolom organizuje tradične Mládežnícka organizácia ICS Via Nova.

Správa o činnosti úseku výstavby, územného plánovania a dopravy v období od 25.02.2014.

14


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

 Dopravný terminál Moldava nad Bodvou – od marca sa konalo niekoľko pracovných jednaní na úrovni GR ŽSR Bratislava a KSK týkajúcich sa kontroly termínov efektívneho plnenia prípravy stavby. V máji sa začalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby za aktívnej účasti mesta Moldava nad Bodvou, následne sa 20. mája konala obhliadka miesta stavby. Koncom júna sa konajú stavebné konania rozdelené podľa stavebných objektov. Priebeh prípravy stavby je zatiaľ bez nedostatkov. Plánovaný začiatok stavby, ak proces verejného obstarávania pôjde bez nedostatkov, je na september tohto roku, termín výstavby je 1 rok. Celkový rozpočet stavby je 8,5 mil. Eur.  Hodina zeme 2014 – v sobotu 29.marca sa konala celoeurópska akcia Hodina zeme, do ktorej sa zapojila väčšina európskych miest a to vypnutím verejného osvetlenia. Naše mesto sa tiež zapojilo do akcie, kedy sa na niektorých uliciach vyplo verejné osvetlenie v čase od 20.30 do 21.30, akciu zastrešovala naša organizácia CVČ, ktorá pripravila celodenný program.  Rekonštrukcia objektu kultúrneho strediska – Moldava nad Bodvou – na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa v termíne do 8.apríla podala kompletná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Žiadosť sa týka rekonštrukcie jestvujúceho kultúrneho strediska na ul. Hlavná s celkovým rozpočtom 2,4 mil. Eur so spolufinancovaním mesta vo výške 5%.  Bezdrôtový rozhlas – 15.apríla sa telekomunikačným úradom vykonala kontrola podkladov a funkčnosti bezdrôtového rozhlasu v meste. Kontrolný orgán s našou pripravenosťou a so samotnou stavbou bol v plnej miere spokojný.  Priechody pre chodcov – v priebehu mája sa v meste realizovalo maľovanie starých a nových priechodov pre chodcov. Pred ich realizáciou sa konalo niekoľko schvaľovacích konaní s kompetentnými organizáciami a samozrejme sa vyhotovila aj projektová dokumentácia, ktorá je riadne schválená. Vyznačili sa aj všetky nové priechody požadované a interpretované prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva. Na miestnych komunikáciách máme spolu 14 priechodov a na štátnych cestách spolu 13 priechodov, z toho je 1 nový priechod pre chodcov v Budulove. Maľovanie bolo realizované prostredníctvom Správy ciest KSK.  Moldava nad Bodvou, regenerácia rómskeho osídlenia – od 15.mája prebieha proces verejného obstarávania na túto stavbu, proces by mal byť ukončený do konca júna. Žiadosť o NFP je schválená s celkovým nákladom 550 tis. Eur. V rámci projektu sa bude realizovať rekonštrukcia cestnej infraštruktúry, rekonštrukcia verejného osvetlenia, realizácia spevnených plôch a parkových

15


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

úprav, realizácia vyvýšeného chodníka s ochrannou funkciou proti vode v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou.  Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 22.mája sa konala kontrola priebehu prác na rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste. Kontrolovali sa všetky doklady a fyzicky zrealizované práce. Kontrolný orgán s priebehom prác bol spokojný, neboli žiadne nedostatky. Práce majú byť ukončené do 16.07.2014, stavba je v súčasnosti zrealizovaná na viac ako 50 %. Pre mesto je schválená dotácia vo výške 250 tis. Eur. Zhotoviteľom je firma TELEMANAGEMENT SERVICES, s.r.o. Moldava nad Bodvou.  Platené parkovanie – v priebehu mája sa zrealizovalo vodorovné dopravné značenie vyhradených parkovacích miest na ul. Hlavná a Hviezdoslavova, ktoré budú spoplatňované. V súčasnosti sa dokončuje osadenie zvislého dopravného značenia. Celé označenie parkovacích miest je vyhotovené podľa projektu, ktorý je schválený príslušnými kompetentnými organizáciami. Parkovacie automaty sú umiestnené na ul. Hviezdoslavova pred OTP bankou a druhý na ul. Hlavná pred kvetinárstvom. Riadne zavedenie spoplatňovaného parkovania bude spustené od pol. júna.  Bytový dom Moldava nad Bodovou – v termíne do konca augusta sa plánuje ukončenie výstavby bytovky. V bytovom dome je 19 bytov z toho 12 – trojizbových a 7 – dvojizbových. Výstavba prebieha v zmysle podmienok štátneho fondu rozvoja bývania a zatiaľ bez nedostatkov. Stavbu zastrešuje spoločnosť ASFIN, s.r.o. Košice.  Komunitné centrum – na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli na kontrole všetky podklady týkajúce sa verejného obstarávania. Ministerstvo nám listom z 12.mája 2014 schválilo proces verejného obstarávania na výstavbu Komunitného centra. V súčasnosti sa začalo s výstavbou centra na ul. Budulovská, zhotoviteľom stavby je PKB Invest Prešov, s.r.o. Stavba by sa mala ukončiť do 4 až 5 mesiacov. Celkové náklady sú vo výške 156 tis. Eur.  Kanalizácia na ul. Budulovská a časť Čekaj – v súčasnosti sa spracováva projekt pre územné rozhodnutie výstavby kanalizácie v tejto časti mesta. V termíne do konca augusta by mal byť spracovaný kompletný projekt pre stavebné povolenie a následne sa začne inžinierska činnosť. Projekt sa pripravuje v réžii VVS, a.s. v spolupráci s mestom.  Výstavba 10 domov na ul. Budulovská – v priebehu mája sa konalo niekoľko stretnutí s ETP, kde sa dohadovali podmienky výstavby 10 nových domov na ul. Budulovská. Výsledkom je vyhotovenie konečného geometrického plánu výstavby.  Vysprávky výtlkov – v súčasnosti sa ukončuje proces verejného obstarávania na zhotoviteľa vysprávok výtlkov a dier. Plánované začatie asfaltovania je

16


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

koncom júna. Vysprávky sa realizujú v rámci schválených finančných možností mesta.  V priebehu mája sa začali stavebné práce na niekoľkých bytových domoch a to na ul. Nová, Severná, Ľ. Štúra. Rekonštrukcie týchto objektov zastrešuje správca bytov Bodvatel s.r.o. Moldava nad Bodvou.  3.júna zasadala stavebná komisia, kde sa prejednávali otázky stavebného charakteru a podmienky predaja pozemkov. Ďalej sa prejednávali podmienky plateného parkovania na ul. Hlavná a Hviezdoslavova.  Včera, dňa 4.júna som podpísal zmluvu na zhotovenie pevného oplotenia cintorína zo západnej strany. Dôvodom stavby je čierny odber pitnej vody na cintoríne. Cena práce bude 18 824 €. Práce na základe VO bude vykonávať fy. TaK s.r.o. Moldava. Práce majú byť ukončené do 30 dní. Vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, vážení prítomní, vážení občania mesta! Na koniec svojej správy som nechal veci, súdne spory a sporné prípady, ktoré v poslednej dobe spôsobili nemalé problémy aj nám na úrade, a rozvírili hladinu aj medzi obyvateľmi mesta. Je nám jasné, že sú to veci, ktoré sa budú určite zneužívať na kritiku vedenia mesta aj vo volebnej kampani v komunálnych voľbách, a preto považujem za mimoriadne dôležité o vzniknutej situácii informovať širokú verejnosť, aby sme sa podľa možnosti vyhli špekulatívnym vysvetleniam, ktoré jednak nevychádzajú z poznania pravdy, jednak aj majú za účel skreslene podávať informácie a tak spochybňovať úsilie a činnosť vedenia mesta. Podobné snahy sme v poslednej dobe aj zaznamenali na facebook-u a aj na fóre oficiálnej web-stránky mesta. Poslanci mesta o problémoch vedia, pretože sme na zasadnutiach zastupiteľstva o veciach vždy otvorene hovorili, a keď bolo treba, zvolali sme aj zvláštne rokovanie s celým poslaneckým zborom, ale považujem za potrebné veci zhrnúť aj pred verejnosťou mesta. A na to je verejné vysielanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva, čo už chválabohu min.10 rokov praktizujeme, veľmi vhodný nástroj. Moldava Park a.s. Ako sme Vás informovali na 28/MZ/2014 jednania ohľadom Moldava parku s Investičnou Správcovskou s.r.o. , ktorá je od roku 2011 vlastníkom pozemkov po spoločnosti euro invest limited Sk s.r.o. sa spomalili. V uplynulom období od 28/MZ do 31/MZ s mestom komunikuje spoločnosť BRAND FOOD INVEST s. r. o.,Popradská 56 ,040 01 Košice. V súvislosti s riešením problému Priemyselného parku v Moldave nad Bodvou sme zaslali spoločnosti euro invest limited SK, s. r. o., Košice ( s ktorou bolo podpísané Memorandum o spolupráci v Moldava Parku a.s.), dňa 20.05.2014 list, v ktorom sme túto spoločnosť žiadali o vysvetlenie ohľadne 17


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

uvedenia osôb oprávnených na jednanie v mene tejto spoločnosti. Vyjadrenie od euro invest limited SK, s.r.o. ( po vykonaní zmeny obchodného mena od 24.05.2014 – S.E.V. s.r.o. ) sme neobdŕžali, avšak obdŕžali sme vyjadrenie BRAND FOOD INVEST s.r.o., Popradská 56 ,040 01 Košice ohľadne majetkového a personálneho prepojenia týchto spoločnosti a zamestnancov, kde je vlastníkom obchodného podielu Investičná Správcovská s.r.o., Popradská 56, Košice ( POZN.: ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť STRATEGY CAPITAL GROUP Inc., so sídlom Victoria, Mahe, Seychelská republika ), pričom spoločnosť STRATEGY CAPITAL GROUP Inc., je zároveň jediným majiteľom obchodného podielu v spoločnosti Brand Food Invest, s.r.o. So spoločnosťou BRAND FOOD INVEST s. r. o., Popradská 56, 040 01 Košice, ktorej zástupcovia naše mesto navštívili, sme hovorili o podpise Memoranda o spolupráci, ktoré by malo obsahovať záväzok priemyselný park realizovať tak, že každá strana by do parku vložila svoje pozemky, pozemky by sa scelili a tá, ktorá strana by na svoj podiel zabezpečovala investorov. My sme navrhli, aby po skúsenostiach z blokovania pozemkov spoločnosťou EIL sme prístupovú cestu postavili my a v zmluve by sme zakotvili právo prechodu aj pre druhú stranu a aj pre firmy, ktoré druhá strana na svoje pozemky získa. BFI ale tvrdošijne trvá na tom, aby prístupová cesta do priemyselného parku bola v spoluvlastníctve (nevieme však ktorej spoločnosti) a pokiaľ to tak nebude nemieni uvoľniť predbežné opatrenia, ktorým celé územie parku na súde zablokoval. Mesto – aj po prieskume vlastníckych vzťahov aj v iných priemyselných parkoch, kde nás vyslovene vystríhali pred tým, aby sme prístupovú cestu riešili ako spoločné vlastníctvo - je zásadne proti spoluvlastníctvu prístupovej cesty. Mesto Moldava nad Bodvou pokračovalo v uvedenom období na výkupe pozemkov pod cestou do Moldava Parku a zrealizovalo za uvedené obdobie 8 zo schválených 15 výkupov od vlastníkov podľa uznesenia 27/MZ /2013. V jednom prípade je treba zrušiť uznesenie č. 2013/272 a schváliť ho na terajšom MZ ( Boková Mária r. Filomelová ). Jeden prípad, ktorý bol schválený bol už vykúpený Moldava Parkom a.s. to znamená aj táto časť uznesenia by mala byť zrušená ( Szányi Peter r. Szányi ). 4 vlastníci zmluvu nevrátili a po 2 vlastníkoch musí prebehnúť dedičské konanie. Súdny spor INICO Súdny spor s fy.INICO má začiatky v dávnej minulosti. Fy INICO stavala pre mesto dve bytovky, a to C1 a Bu6. Zmluva o dielo s INICO Trebišov spol. s.r.o. na výstavbu 61 b.j. za cenu 50 314 203 Sk bola podpísaná 18.5.2001. V zmluve bola dohodnutá cena, veď nakoniec cena vzišla z verejného obstarania, kde si cenu určila samotná víťazná firma. Stavba bola skolaudovaná 30.11.2002 bez závad, záručná doba bola určená do 31.5.2008 a skonštatovalo sa, že 18


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

vysporiadania vzájomných práv nie sú. Až 17.3.2004 prišlo na mesto oznámenie o požadovaných naviac prácach a následne v júli boli opäť požadované naviac práce už aj s faktúrou v hodnote 7 420 845 Sk vrátane strešných okien, ktoré ale už boli jednak uznané predtým a aj vyplatené. Odvtedy vedieme s INICOM spor. Je treba povedať, že naviac práce neboli nikdy odsúhlasené, nie sú zapísané v stavebnom denníku, sú zjavne výmyslom dodávateľa. Tento spor by bol pri normálnom stave súdnictva už dávno vyriešený v náš prospech. Poukazuje na to aj tá skutočnosť, že predsedníčka senátu Krajského súdu dňa 20.2.2014 nielenže hlasovala v náš prospech, ale aj napísala odlišné stanovisko k rozhodnutiu ostatných dvoch sudcov, a tomto stanovisku jasne použila tie isté argumenty, ktoré sme my uviedli. Celý tento prípad je žiaľ jasnou diagnózou našej justície, kde sa nájdu sudcovia, ktorí sú schopní rozhodovať v rozpore so zjavnými skutočnosťami, nevyvrátiteľnými dôkazmi. Celý tento spor je diagnózou nášho štátu. Po odvrátení predošlej exekúcie, keď Najvyšší súd SR vrátil vec na znovuprejednanie Okresnému súdu, ktorý v roku 2013 znovu rozhodol v náš neprospech sa pokračovalo v odvolaní na Krajskom súde, kde sme predkladali súťažné podklady. Súd sa konal 20.2.2014. Mesto zastupoval na súde JUDr. Bauer. 1. V predmetnom súdom spore dňa 20.02.2014 potvrdil Krajský súd v Košiciach rozsudkom č.k. 3Cob/121/2013-788 rozsudok Okresného súdu Košice – okolie č.k. 12Cb/22/2005-566, ktorým prvostupňový súd zaviazal žalovaného teda, mesto na zaplatenie sumy 199.754,63 eur s príslušenstvom. 2. Zaujímavé na rozsudku Krajského súdu v Košiciach je to, že nebol prijatý jednohlasne, ale v pomere hlasov troch sudcov senátu v 2:1, pričom predmetný jeden hlas patril predsedníčke uvedeného senátu, ktorá bol zjavne prehlasovaná prísediaci sudcami. Uvedená predsedníčka senátu Mgr. Jolana Fuchsová vypracovala k rozsudku aj odlišné stavisko, kde sa jednoznačne vyslovila za zamietnutie žaloby obchodnej spoločnosti INICO TREBIŠOV, spol. s r.o. Okrem toho proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach pripustil tento súd dovolanie, kedy traja sudcovia z troch sudcov senátu v pomere teda 3:0 hlasov, hlasovali za pripustenie mimoriadneho opravného prostriedku, nakoľko mali za to, že sa jedná o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, a síce v otázke, či v prípade zmluvného dohodnutia ceny diela ako pevnej ceny, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie ceny naviac prác. 3. Proti predmetnému rozsudku Krajského súdu bolo následne dňa 9.05.2014 podané dovolanie, a to nielen v pripustenej časti, ale aj nad rámec pre porušenie procesných práv a ustanovení o dokazovaní v neprospech žalovaného, ako okresným, tak aj Krajským súdom, pričom vec bude po vykonaní procesným úkonov okresným súdom Košice - okolie predložená na rozhodnutie o dovolaní 19


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

Najvyššiemu súdu SR. Z dôvodu, že Krajský súd potvrdil rozsudok Okresného súdu Košice – okolie č.k. 12Cb/22/2005-566, ktorým prvostupňový súd zaviazal žalovaného teda, mesto na zaplatenie sumy 199.754,63 eur s príslušenstvom začala exekúcia ešte dňa 30.4.2014 blokovaním účtov vo všetkých peňažných ústavoch. Upovedomenie o začatí exekúcie došlo na Mesto až 5.5.2014 o tom, že sa blokujú účty, tiež Daňovému úradu že blokuje prevod podielových daní pre mesto a Katastrálnemu úradu na zriadenie exekučného záložného práva k 8 pozemkom ako aj návrh na predaj 8 nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Dňa 6.5.2014 bolo doručené upovedomenie o vykonaní súpisu hnuteľných veci podliehajúcich exekúcií ( všetky osobné a nákladné vozidlá ) vo vlastníctve mesta. Dňa 9. 5. 2014 upovedomenie 15 nájomníkov nebytových priestorov aby nájomné neplatili mestu zriadenie exekučného založného práva k 15 pozemkom s nebytovými priestormi. K 05.05.2014 bolo blokované spolu na účtoch mesta 711 074,54 €. Istina, úroky a náklady exekúcie činili spolu 452 967,55 €, to znamená že bolo blokovaných o 258 106,99 € viac. Dňa 15.5.2014 sme žiadali exekútora o uvoľnenie naviac zadržiavaných prostriedkov a o zastavenie exekúcie pre DÚ, Katastrálny úrad a voči nájomníkom mesta. Dňa 20.5.2014 boli odblokované prostriedky nad povinnú sumu 452 967,55 € a boli postupne doručené oznámenia o zastavení exekúcie. Dovolanie, ktoré bolo podané 9.5.2014 nebolo postúpené na Najvyšší súd SR z Okresného súdu Košice-okolie, ale bola doručená právnemu zástupcovi mesta Výzva na zaplatenie súdneho poplatku Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 14.5.2014 doručená dňa 26.5.2014 vo veci dovolacieho konania INICO TREBIŠOV spol. s r.o. proti Mesto Moldava nad Bodvou o zaplatenie 199.754,63 eur s príslušenstvom. Lehota na zaplatenie súdneho poplatku je stanovená na 10 dní teda, súdny poplatok za dovolacie konanie vo výške 23.970,-EUR je potrebné pod hrozbou zastavenia dovolacieho konania zaplatiť na uvedený účet v celej uvedenej sume, a súčasne v lehote 10 dní požiadať o priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov z opatrnosti a predídeniu škody aj napriek tomu, že Okresný súd Košice - okolie musí mať vedomosť, že v tomto konaní je Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle zákona o súdnych poplatkoch oslobodené od platenia súdnych poplatkov. Vyrubovania a následné vyzývanie na platenie súdneho poplatku považuje náš právny zástupca za obštrukciu spôsobujúcu mestu ujmu, ako aj za naťahovanie času zo strany Okresného súdu Košice - okolie v prospech spoločnosti INICO TREBIŠOV spol. s r.o., ako oprávneného v prebiehajúcej exekúcii. 20


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

Navrhujeme preto so súhlasom štatutára Mesta Moldava nad Bodvou v lehote 10 dní najneskôr do 6.6.2014 požiadať o oslobodenie od platenia súdneho poplatku. Vyjadrenie nášho právnika JUDr. Richarda Bauera: „Nechávam preto na zvážení klienta, a to Mesta Moldava nad Bodvou do 5.6.2014 do 13.30 hod., či toho istého dňa v lehote podám už vypracovanú Žiadosť o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov v dovolacom konaní sp.zn. 12Cb/22/2005 alebo či Mesto Moldava nad Bodovou, v záujme eminentného urýchleného prejednania podaného dovolania a urýchleného predloženia veci Najvyššiemu súdu SR zaplatí súdny poplatok za podané dovolanie v sume 23.970,EUR s tým vedomím a možnosťou, že mu nemusí byť už následne vrátený. Ja navrhujem klientovi, ktorým je mesto Moldava nad Bodvou v záujme ochrany jeho financií, avšak pravdepodobne na úkor predlžovania dovolacieho konania, čoho si je Okresný súd Košice - okolie plne vedomý a tak obštrukčne koná, podať Žiadosť o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov pre dovolacie konanie dňa 5.6.2014 a vyčkať na rozhodnutie Okresného súdu Košice - okolie podanej žiadosti a následne po konzultácii a stavu prebiehajúcej exekúcie č. EX 1044/14 zvážiť ďalší postup. V podstate súdny poplatok 23.970,-EUR je možné zaplatiť aj v tom prípade, že ak by nebolo Mesto Moldava nad Bodovou oslobodené a súd by následne dovolacie konanie zastavil, je tu ešte 15 dňová lehota na podanie odvolania voči Uzneseniu o zastavení, a ak sa v nej súdny poplatok Mesto Moldava nad Bodvou zaplatí súd, musí konať a predložiť vec Najvyššiemu súdu SR.“

Otázka rómskej bytovky Vo februári 2014 prebehla médiami správa, že v 21 obciach Slovenska sa postaví jedenásť bytoviek. Bola to aktivita splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku p. Petra Polláka, ktorý pre tento účel zabezpečil 7 mil.€. Medzi oprávnenými žiadateľmi sa objavilo aj mesto Moldava nad Bodvou. Úrad vlády ponúkal obciam na realizáciu tri vzorové projekty, z ktorých si obce mohli vybrať a len na tieto mohli dostať dotáciu. V podmienkach výzvy bolo, že bytovka sa môže postaviť len širšom centre mesta, že nájomníci musia spĺňať aké podmienky. Po prehodnotení podmienok sme usúdili, že pre mesto Moldava n/B výstavba takejto bytovky nie je riešením, a preto sme ponuku Úradu vlády odmietli – mesto o dotáciu na tento účel vôbec nepodalo žiadosť. Preto vôbec nie sú pravdivé obvinenia smerované na vedenie mesta, že o výstavbe bytovky v „širšom centre mesta“ vedenie mesta rozhodlo bez širokej diskusie. Citujem z facebooku p. Borovského: „Bez obsiahlej verejnej diskusie na danú tému je to bezprecedentné správanie sa vedenia mesta. Ignorantská politika mesta dosiahla svoj najvyšší stupeň. Kto to vlastne schválil, že mesto zažiadalo o tieto peniaze. Takto sa určite nepomôže ľuďom v osade, kde je dlhoročná tkz. generačná nezamestnanosť. O aké kšefty tu zase ide ?“ Koniec citátu. No jednoducho nikto to neschválil a celá vymyslená kauza je len na to, aby sa falošne obviňovalo vedenie mesta a nepravdivými tvrdeniami ovplyvňovali verejnú mienku pred komunálnymi voľbami. Ten, kto sleduje dianie v meste, 21


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

kto sa zúčastňuje zasadnutí zastupiteľstva alebo to sleduje v Mestskej televízii, vie posúdiť čo je pravda a čo sú špekulácie. Vrátiac sa k bytovkám ponúkaným Úradom vlády, podľa mojich vedomostí ani jedno mesto - mimo Košíc - túto ponuku neprijalo. A chcel by som povedať a vyhlásiť ešte jednu vec. Každým rokom niekto v Moldave vymýšľa fámu o tom, že mesto prijalo a poskytlo útočište pre Rómov z Luníka IX, príp. z iných miest. Toto nikdy nebola pravda, a vyhlasujem, že ja by som nikdy nič také ani nepodpísal. Je zaujímavé, že napriek tomu, že počas rokov sa táto informácia nikdy nepotvrdila, napriek tomu niekto každý rok túto lož obnovuje, a straší tým obyvateľov mesta. A vieme aj to, že z iných miest sa tu neusídlili Rómovia ani načierno. Takže chcem obyvateľov mesta aj touto cestou informovať – urobil som to už aj cez kameru Mestskej televízie – že v Moldave k takémuto sťahovaniu nikdy nedošlo a ani nikdy s takýmto riešením súhlasiť nebudem. Súdny spor s obcou Jasov Obec Jasov v zastúpení starostu Ing. Mesaroša oslovilo Mesto Moldavu nad Bodvou na pristúpenie do regionálnej skládky. Mesto Moldava nad Bodvou 23.9.1993 súhlasilo s pristúpením do regionálnej skládky. Počas výstavby skládky v rokoch 1993 – 1996 mesto vložilo do tejto združenej investície sumu 824 370 Sk, .j. 27 364 €. Združenie prostriedkov bolo rozpočítané na združené obce podľa počtu obyvateľov. V roku 1996 po ukončení stavby obec Jasov oznámila všetkým obciam, že len ona bude výhradným prevádzkovateľom skládky. Mesto Moldava nad Bodvou sa rozhodlo, že vyvážať do Jasova nebude, čo aj oznámilo Obci Jasov. Obec Jasov 26.9.1997 zaslala list podpísaný starostom Mésarošom, že dlh 824 tis. Sk uznáva a berie na vedomie, že Moldava mieni TKO ukladať na inú skládku. V roku 1998 uznáva dlh aj zastupujúci starosta Rerko. V roku 1998 sa uzatvára zmluva o uložení odpadu, kde je povedané, že súčasťou zmluvy bude dodatok obsahujúci aktuálnu cenu za uloženie tony TDO na každý rok. Tá mestom nebola nikdy po roku 1998 podpísaná. V roku 1999 prišiel návrh ceny za uloženie odpadu, kde sa cena zvýšila na 960 Sk + DPH oproti 560 Sk v roku 1998. Dodatok sme nepodpísali. Zákaz vývozu odpadu prišiel listom 12. 3.1999 od starostky Silarskej. Mesto Moldava nad Bodvou realizuje vývoz a likvidáciu odpadu v tonách na základe zmluvy nasledovne : 1999 2000 2001 2002 2003

spaľované na základe zmluvy s Fura Miroslav z 19.12.1997 spaľované na základe zmluvy s A.S.A. - FURA od 1.1.2000 spaľované na základe zmluvy s A.S.A. - FURA od 1.1.2000 spaľované na základe zmluvy s A.S.A. - FURA od 1.1.2000 spaľovaním na základe zmluvy s A.S.A. - FURA s.r.o. od 22

5 154 3 392 2 777 1 911 2 106


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.1.2003 spaľovaním na základe zmluvy s A.S.A. - FURA s.r.o. od 1.1.2003 + oznámenie spaľovaním na základe zmluvy s A.S.A. - FURA s.r.o. od 1.1.2003+ oznámenie spaľovaním na základe zmluvy s A.S.A. - EKO, s.r.o. s.r.o. od 1.1.2003 spaľovaním na základe zmluvy s A.S.A. - EKO, s.r.o s.r.o. od 1.1.2003 spaľovaním na základe zmluvy s A.S.A. - EKO, s.r.o s.r.o. od 1.1.2003 AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. / od 1.10.2008 AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. Od 05.2012 AVE Košice s.r.o. AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s AVE Košice s.r.o. AVE Košice s.r.o.

2 044 1 936 2 535 2 297 1 966 641 2 951 2 561 2 333 2 865 2 797

V roku 1999 sme teda likvidovali odpad v spaľovni za cenu 600 Sk + DPH. 4.8.1999 podaná žaloba na určenie vlastníckeho práva našou pracovníčkou Mgr. Szanislovou. Mesto Moldava nad Bodvou v roku 2004 na základe zmluvy s úradom práce vyviezlo ako výsledok práce aktivačných pracovníkov odpad do Jasova, ktorý bol z časti refundovaný mestu úradom práce a z časti bol obci Jasov nezaplatený. V roku 2006 prišiel platobný rozkaz na sumu 365.171,70 Sk , tj. 12 121,48 €. Mesto navrhovalo niekoľkokrát obci dohodu na započítanie pohľadávok. Obec Jasov s tým nesúhlasí a tvrdí, že zmluva z roku 1998 je platná aj keď neobsahuje podstatné náležitosti a platná je aj tam uvedená úroková sadzba v prípade omeškania platby. Ba čo viac tvrdí, že mesto vyvážalo TKO z mesta na skládku. V súčasnosti mesto cez svojho právneho zástupcu predkladá faktúry a úhrady za rok 2005 od A.S.A Fura. Futbalový štadión v Moldave nad Bodvou Na 28/MZ/2014 sme Vás informovali o tom, že sme nadviazali kontakt so správcom konkurznej podstaty STEEL SLOVAKIA a.s. a riešili sme možnosť prenájmu futbalového areálu počas konkurzu a zároveň jeho stráženie. Vzhľadom k tomu, že počas jednaní s FK Rešica, ani s iným FK sa nám nepodarilo dohodnúť používanie areálu, k podpisu nájomnej zmluvy nedošlo. Dňa 12.5.2014 sa konala 1. schôdza veriteľov na ktorej sa zúčastnila prednostka úradu. Naše pohľadávky z dane z nehnuteľnosti predstavovali sumu 3 204 € a k tomu sme mali 0,03 % podiel hlasovacích práv. Celkovo bolo prítomných 12 veriteľov s celkovými pohľadávkami vo výške 12 720 835 €, z toho 23


03-31-06 Správa o činnosti MsÚ a primátora v období od 25.2.20143

zabezpečené pohľadávky boli vo výške 7 970 940,34 €. Najväčším veriteľom je TATRA BANKA a.s . Do veriteľského výboru sa dostali : Daňový úrad Zberné suroviny Ing. Kaňuch TATRA BANKA Sociálna poisťovňa Bola navrhnutá aj zmena správcu konkurznej podstaty. Návrh predložila TATRA BANKA a.s. a navrhla spoločnosť Bankruptcy & Recovery Service, k. s., Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, Zn. správcu S 1169, so sídlom kancelárie Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves.

 A nakoniec mi dovoľte jednu perličku, ktorá možno ani nestojí za reč, ale uvádzam ju ako potvrdenie toho, čo som na začiatku tohto bloku hovoril a začínajúcej sa volebnej kampani. Na facebook-profile p. Borovského sa objavila fotka prechodu pre chodcov na rohu Novej a Školskej ulice, ktorý na druhej strane nemá pokračovanie s celkom vtipným komentárom „Kam kráčaš Moldavčan...“. Aj ja mám rád vtipy a viem si ceniť, ak niekto má zmysel pre humor. Ale chcem k tomu povedať aj to, že popri tom, že prechod pre chodcov má zabezpečovať bezpečnosť chodcov, ktorí napriek tomu, že na druhej strane chodník nepokračuje, predsa len tadiaľ v hojnom počte prechádzajú, má to ale aj druhý dôvod. A tým je to, že na druhej strane a zase musím povedať, že kto sleduje dianie v meste to vie, sa má v tomto roku postaviť grécko-katolícky kostolík, ktorého výstavba bola schválená v MZ, a tam kde prechod pre chodcov ústí má byť okolo oplotenia areálu kostolíka vybudovaný nový chodník. Keď sme na Dopravnom inšpektoráte riešili povolenia prechodov pre chodcov, súčasne sme riešili aj tento prechod a Správa ciest prechod na základe súhlasu DI aj namaľovala. Takže odpoveďou na hypotetickú otázku, „Kam kráčaš Moldavčan?“ bude zakrátko vôbec nie hypotetická odpoveď: „Do grécko-katolíckej Cerkvi!“

24

Sprava o cinnosti  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you