Page 1

Životopis  Meno a priezvisko: Ing. István Zachariaš  Dátum a miesto narodenia: 20. 2. 1953, Košice  Bydlisko: 045 01 Moldava nad Bodvou, Záhradná 68  Zamestnanie: Mestský úrad, 045 52 Moldava nad Bodvou,

Školská 2  tel.: 055 4880213  mobil: 00421 911 572720  e-mail: zacharias.istvan@moldava.sk, zacharias.istvan@gmail.com  Osobná web-stránka: www.istvanzacharias.eu  funkcia: Primátor 

Dosiahnuté vzdelanie: o Základná škola v Moldave nad Bodvou, v rokoch 1959 - 1968 o Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, odbor Oznamovacia technika, v rokoch 1968 - 1972. o Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha, odbor Elektronické počítače, v rokoch 1972 - 1977 Priebeh zamestnania: o V rokoch 1977 až 1985 som pracoval v Cementárni Turňa na sálovom riadiacom počítači SIEMENS 305 pri riadení procesu výroby. o V rokoch 1985 až 1990 som pracoval vo fy. INORGA Košice ako vedúci výpočtového strediska. o Od roku 1990 som primátorom mesta Moldava nad Bodvou. o Od roku 2013 som podpredsedom Košického samosprávneho kraja Členstvo v inštitúciách a funkcie: o Od roku 1991 som členom bol Predsedníctva a Rady ZMOS, od roku 2010 členom Rady o V ZMOS som vykonával funkciu predsedu sekcie informatiky a štatistiky, v súčasnosti od roku 2010 člen sekcie finančnej, informatiky a štaistiky. o Od roku 1991 vykonávam funkciu predsedu Združenia miest a obcí Košice-okolie o Od roku 1993 vykonávam funkciu predsedu Združenia miest a obcí Údolia Bodvy. o Do 2002 predseda Združenia Región Karpaty, t.zn. slovenskej časti Karpatského Euroregiónu, v súčasnosti jeho podpredseda o Z poverenia MZ som členom predstavenstva TEHO, a.s. Moldava n/B, kde zastupujem mesto o Od roku 1999 do roku 2010 som bol členom Republikového Predsedníctva SMK, od roku 2003 predseda Rady verejnej správy SMK, od roku 2006 podpredseda SMK pre verejnú správu o Od roku 2010 predseda Krajskej rady SMK v Košiciach o Z poverenia Predsedníctva ZMOS som členom predstavenstva ISOMI, a.s., kde zastupujem ZMOS o Od r. 2001 do roku 2009 som bol zvolený za poslanca Košického samosprávneho kraja. V prvom volebnom období 2001-2006 som bol predsedom poslaneckého klubu SMK-ANO-SDKÚ-SMER zastupiteľstva KSK, v druhom volebnom období som spolupredsedom poslaneckého klubu SMER-SMK-Nezávislí. Od roku 2001 som bol predsedom Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva KSK o V rokoch 2002 -2008 som bol členom kuratória Duna TV


V rokoch 2002-2007 som bol členom Redakčnej rady Új Szó Od roku 2003 do roku 2010 členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky národnostných menšín pri MZV SR o Od roku 2003 do roku 2010 členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky cezhraničnej spolupráce pri MVaRR SR o Od roku 2003 som bol členom dvoch tematických komisií Rady vlády SR pre informatiku, od roku 2007 som členom Komisie pre štandardy o V rokoch 2003-2008 som bol členom poradného orgánu Ministerstva informatizácie MR, ktorý sa zaoberá rozvojom informatizácie maďarských spoločenstiev v susedných štátoch o Od roku 207 som z poverenia Mestského zastupiteľstva Moldavy n/B členom Predstavenstva Moldava park, a.s. o Od roku 2007 som bol z poverenia Zastupiteľstva KSK členom Predstavenstva Interhotely a.s. až do jeho zrušenia o Od roku 2007 som z poverenia ZMOS riadnym členom Výboru regiónov, poradného orgánu Európskeho parlamentu zloženého zo zástupcov samospráv Európskej únie. Som členom Komisie pre územnú súdržnosť COTER, a Komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku ENVE. o Vo voľbách do samosprávnych orgánov vyšších územných celkov v roku 2013 som bo zvolený za poslanca KSK, na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 9.12.2013 za podpredsedu KSK Jazykové znalosti: o Aktívne: maďarčina o Pasívne: nemčina, angličtina, ruština Uznania, ocenenia o V roku 2006 som bol na VI. Celosvetovom kongrese maďarských starostov ocenený Striebornou reťazou starostov, ktorú kuratórium udeľuje každé dva roky za prácu vykonanú pri rozvoji spoločenstva jednému starostovi z Maďarska a jednému starostovi mimo územia Maďarskej republiky o V roku 2006 – Cena ITAPA za projekt „Komplexná informatizácia obcí údolia Bodvy“ o V roku 2012 – na kongrese ITAPA som bol v súťaži „ZlatyErb.sk 2012“ ocenený špeciálnou cenou pre osobnosť za dlhoročný prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach o o

Som ženatý, otec 3 detí. Moja druhá manželka Jana je pracovníčkou Mestského bytového hospodárstva v Moldave nad Bodvou. Dcéra Judita (1981) ukončila štúdium na Univerzite ekonómie a verejnej správy v Budapešti, syn Štefan (1983) navštevuje Fakultu verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, dcéra Edina sa narodila v roku 2004 a v súčasnosti študuje v 4.ročníku ZŠ a G VJM v Moldave n/B.

V Moldave nad Bodvou, dňa 1. januára 2014

Zivotopis na web 1 1 2014  
Zivotopis na web 1 1 2014  
Advertisement