Page 1

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) Szlovákiai Városok és Falvak Társulása

18.-19. apríl 2013, Gödöllő


MOS

Charakter

Ciele

Služby k partnerom

Úlohy k členom

Adresáti aktivít

Vzdelávacie a projektové ktivity

né aktivity

1. Charakter • združuje mestá a obce ako právnické osoby • 2770 obcí z 2930 (95%) • reprezentatívna, • demokratická, • nepolitická, • dobrovoľná, • nezávislá, • mimovládna, • objektívna.


2. Ciele

MOS

Charakter

Ciele

Služby k partnerom

Úlohy k členom

Adresáti aktivít

Vzdelávacie a projektové aktivity

Iné aktivity

• obhajovať a presadzovať spoločné záujmy členov, • ovplyvňovať rozvoj aktivít miestnej samosprávy, • navrhovať a predkladať vecne príslušným orgánom riešenia, • zjednocovať postupy členských miest a obcí.


MOS

Charakter

Ciele

Úlohy k partnerom

Úlohy k členom

Adresáti aktivít

Vzdelávacie a projektové ktivity

né aktivity

3.Tasks Úlohato k partnerom partners • vo vzťahu k Národnej rade SR, • vo vzťahu k vláde SR a ústredným orgánom štátnej správy , • vo vzťahu k organizáciám zamestnancov a zamestnávateľov, • vo vzťahu k iným organizáciám, • vo vzťahu k medzinárodným a zahraničným organizáciám.


4. Úloha k členom

MOS

Charakter

ZMOS vykonáva funkcie:

Ciele

• koordinačná,

Služby k partnerom

Úlohy k členom

Adresáti aktivít

Vzdelávacie a projektové ktivity

né aktivity

• iniciatívna, • metodicko-informačná


5. Adresáti aktivít

MOS

Charakter

Ciele

Služby k partnerom

• 2 930 samotných sídiel, • cca 4 000 rozpočtových a príspevkových organizácií,

Úlohy k členom

Adresáti aktivít

Vzdelávacie a projektové ktivity

né aktivity

• takmer 21 000 poslancov, • cca 130 000 zamestnancov.


MOS

Charakter

Ciele

Služby k partnerom

Úlohy k členom

Adresáti aktivít

Vzdelávacie a projektové ktivity

né aktivity

6. Vzdelávacie a projektové aktivity Vzdelávacie aktivity: - koncepcia vzdelávania prijatá v roku 2005

miestnej

samosprávy

- zameraná na systematickú prípravu a rast profesionálnej a kompetenčnej úrovne všetkých pracovníkov miestnej SS - vzdelávacie aktivity: implementácia legislatívy v oblastiach zodpovednosti SS

novej


MOS

Charakter

Ciele

Služby k partnerom

Úlohy k členom

Adresáti aktivít

Vzdelávacie a projektové ktivity

né aktivity

6. Vzdelávacie a projektové aktivity V posledných 5 rokoch ZMOS realizovalo: - 157 školiacich aktivít pre 8 826 účastníkov, - 144 seminárov a workshopov, 13 konferencií s medzinárodnou účasťou, 3 študijné pobyty atď. - cieľová skupina: volení zástupcovia, miestni pracovníci, zástupcovia verejnej správy a MVO.


MOS

Charakter

Ciele

Služby k partnerom

Úlohy k členom

Adresáti aktivít

Vzdelávacie a projektové ktivity

né aktivity

6. Vzdelávacie a projektové aktivity Projektové aktivity: - v posledných 5 rokoch sme implementovali 27 národných a medzinárodných projektov zameraných na zlepšenie technického vybavenia vzdelávania MSS a zvýšenie odbornej spôsobilosti volených zástupcov a pracovníkov SS - projektové investície predstavujú 4,5 mil. €


MOS

Charakter

Ciele

Služby k partnerom

Úlohy k členom

Adresáti aktivít

Vzdelávacie a projektové ktivity

né aktivity

7. Iné aktivity -

medzinárodné skúseností

 zastúpenie v európskych a medzinárodných organizáciách (CoR, CLRAE, CEMR, UCLG)


Ďakujem za pozornosť! Köszönöm figyelmüket! Thank István you for your attention, Zachariaš Primátor Moldava nad Bodvou zacharias.istvan@moldava.sk

prezentacia_zmos_1_1  
prezentacia_zmos_1_1