Page 78

Çeşme Vakfının gelir – gider cetveli

Masraflar

Gelirler Akçe

Giderler

Mali durum tablosunda zikredilen

Arızaların giderilmesi masrafı

18.555 6499 guruşun onu on bir guruş ve

Suyolu tamir masrafı

3.160

bir rubu ( yani senelik %12,5)

Kartal ve Pendik masrafları

hesabı ile bir senelik murabahası faizi )

ile rehinlerin yenilenmesi harcı

12.000 Kira

Kayık giderleri

1.200

Battaliye ve faiz kesri

6.000

Avize parası

360

Muhasebe defteri harcı

1.000

Yardıma masrafı

480

Çuhadar masrafı

240

İhzariye

120

Kaydiye

75

Toplam

43.190

97.485 9.000

.

Ücretler: Mütevelli ücreti günde 10 akçeden

3.600

Kâtiplik ücreti günde 3 akçeden

1.080

Tahsildarlık ücreti günde 5 akçeden

1.800

Suyolcu ücreti günde 2 akçeden

720

Ara yekûn

7.200

Yekûn

50.390

Gelir bakiyesi (fazlası) Ara yekûn

1

56.080 106.470

Zabıttaki fark

15

.

________

Genel toplam

106.485

106.485

2

Değerli okuyucularımız; vakıf muhasebesine ait iki yüz küsur sene evvelki iki vesikayı mutalâanıza arz etmiş bulunuyoruz. Bu vesikaların yekûnlarında, ifadelerinde, imzalarında, tahsilâtında eksiklik ve alacaklarla faizlerin tahsil masraflarında görünüşe göre fazlalık var gibi müşahede olunmaktadır. Herhangi bir karşılaştırma için elimizde başka bir vesika yoktur. Bu sebeple de, tabiî, katî bir şey söylemek mümkün değildir. Elinde bu gibi muhasebe

Vesikada, bu gelir fazlasının henüz tahsil edilmediği, ertesi sene alındığında vakfın (asl-ı mal) ine ekleneceği zikredilmiş; borçluların dökümü yazılmamıştır. 2 Vesikada 15 akçelik bir fark mevcuttur. 1

Malicozum41  
Malicozum41