Page 69

MESCİDİN YILLIK HESAP HULÂSASI VE ZAPTININ YENİ TÜRK HARFLERİ İLE YAZILIŞI Medine-i Üsküdar'da vaki merhume Hace Hasna Hatun mahallesi Mescid-i Şerifi Vakfının halen mütevellisi olan mezbur Hafız Ali Efendinin bin yüz doksan yedi senesi Muharrem-ul Haram gurresinden sene-i mezbure Zilhiccet-üş-Şerifesi gayetine gelince bir senede vaki olan irad ve masarifinin kezalik hasbî nazırları olan mahalle-i mezbure ahalisi huzurlarında ruyet olunan muhasebesi defteridir ki bervech-i ati zikrcılunur. Harrere fi-t- tarih il-mezbur.

Malicozum41  
Malicozum41