Page 46

Üyelik sözleşmesine göre, kartı çıkaran kurumun sunduğu edimin karşılığı olarak kart hamili, kuruma yıllık ödenti ya da kart yenileme bedeli adı altında bir ücret ödemektedir. Kart hamili bunun dışında herhangi bir bedel ödemek zorunda değildir; ancak kredi kartıyla nakit çekilmesi durumunda, kartı çıkaran kurum "nakit çekme ücreti" ve "faiz" adı altında çekilen paraya göre belirlenen tutar istenmektedir. Kartı çıkaran kurum tarafından belirlenen yıllık ödenti tutarı, her yıl yeniden belirlenir. Kartı kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın hamil, bu bedeli kuruma ödemekle yükümlüdür. Ancak, sözleşme bir yıl süreli olarak yapıldığından kart hamili ikinci yıl yeniden kredi kartı almak istemiyorsa, bu durumu kuruma bildirerek yıllık ödentiden kurtulabilmektedir. Kredi kartı üyelik sözleşmeleri de tıpkı üye işyeri sözleşmeleri gibi, her yıl sözleşme (hükümleri) feshedilmeyerek süreleri BİR YILLIĞINA yeniden uzatıldığının kabulü gerekecektir. Damga Vergisiyle ilgili olarak üye işyeri sözleşmeleri için yaptığımız açıklamalar, kredi kartı üyelik sözleşmeleri içinde geçerlidir. Diğer bir deyimle süresi uzatılan kredi kartı üyelik sözleşmeleri de aynı miktar ve oranda (ayrıca birden fazla nüsha olarak düzenlenmişse her bir nüsha) damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Kredi kartı üyelik sözleşmelerinde kartın geçerlilik süresine ilişkin düzenlemeler bulunmakta olup, kredi kartı üyelik sözleşmesinin süresine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartı üyelik sözleşmelerinde, kartın geçerlilik süresine ilişkin genellikle aşağıdaki gibi açıklamalar bulunmaktadır. "Kredi kartları, hiçbir şekilde üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanılamaz. Üzerinde son kullanım günü, gün olarak belirtilmeyip yalnız ay ve yıl olarak yazılı olan kart, belirtilen ayın son gününe kadar (son gün dahil) geçerlidir. Banka uygun gördüğü takdirde, işbu sözleşme koşullarına göre, üyenin ve/veya ek kart hamilinin kredi kartını yenileyebilir. İlk verilişte ve/veya yenileme halinde kredi kartının kullanma süresini belirleme hakkı Bankaya aittir" (Ancak, banka tarafından yeni kart verilip verilmemesine bakılmaksızın HER YIL kart sahibinden (müşteriden) "yıllık ödenti" (kart yenilemesi durumunda ise kart yenileme bedeli) adı altında bir ücret alındığından kredi kartı üyelik sözleşmesinin BİR YILLIK yapıldığının kabulü gerekmektedir. Kart hamilinin üyelik sözleşmesinden doğan diğer yükümlülüğü, kredi kartıyla yaptığı harcama tutarlarını kartı çıkaran kuruma ödemektir. Hamil, harcama belgesini imzalamak suretiyle yaptığı alışveriş bedelinin üye işyerine ödemesi konusunda kartı çıkaran kuruma üyelik sözleşmesine uygun bir ödeme talimatı vermiş olur. Bu ödemenin üye işyerine yapılmasından sonra kurum müşterisine bir hesap belgesi göndererek belirtilen süre içinde ödeme isteminde bulunur ve hamil de bu borcu kuruma ödemek suretiyle söz konusu yükümlülüğünü yerine getirir. Ayrıca, kart hamiline taksitle ödeme olanağının tanındığı durumlarda, hamilin bu yolu yeğlemesi durumunda, sözleşmede belirtilen faiz oranına göre ödemenin yapılması gerekir. Harcama belgesi tutarının vadesinde ödenmemesi durumunda ise, kart hamili temerrüde düşeceğinden, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. (Temerrüt faizi sözleşmede belirlenmemişse, yasal temerrüt oranı geçerli olur.)

Malicozum41  
Malicozum41