Page 22

BEYANNAMELERDE MESLEK MENSUBUNUN İMZA ZORUNLULUĞU Metin BAŞER İSMMMO Disiplin Kurulu Üyesi

3568 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle, Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği yasallığına kavuşmuştur. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, yasamızın yürürlüğe girdiği tarih olan 13.6.1989'dan itibaren basmış olduğu her türlü beyannamede, "Beyannameyi düzenleyen meslek mensubunun Adı Soyadı, Bağlı olduğu Vergi Dairesi, Hesap numarası, Oda sicil no ve imzasının" bulunduğu bir bölüm ilave etmiştir. Beyannamelerin şekil ve muhtevaları yasalar ile belirlenmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanun 91 . maddesi aynen şöyledir: Md. 91: Yıllık beyannamelerin şekli, muhteva ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. Mükellefler beyanlarımı bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilerde mütenazır olarak bildirmeye mecburdurlar. Kurumlar vergisi Kanunu nun 23. maddesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 42. maddesi de yukarıdaki hükme benzer şekilde düzenlenmiştir. Vergi Dairelerine elden verilen ya da posta ile gönderilen beyannameler, ilgili memur tarafından tetkik edilir. Şekle yönelik eksiklikler var ise anında veya süre verilmek sureti ile ikmal ettirilir. Uygulamada nedense beyannamelerin arkasında bulunan, "Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" bölümünün niçin doldurulmadığı veya imza ettirilmediği sorulmamaktadır. Oysa kanun koyucu beyannamenin şeklini ve muhtevasını yasal çerçevede belirtmiştir.Bu şekil şartlarına uyulmaması halinde cezai müeyyide uygulanması zorunludur. 213 Sayılı V.U.K.'nun 351. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: Mad. 351: Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. Aynı kanunun 352. maddesi, bu hükme riayet etmeyenlerin cezalandırılacakları dereceleri açıklamıştır. Söz konusu maddenin 2. Derece usulsüzlüklerde 7. Fıkrası aynen şöyledir: "Vergi Beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması.." Bu fıkra için kesilecek cezalar mükellefin gerçek veya tüzel kişiliği ve sınıfına göre değişmektedir. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi sağlıklı belge düzeni ile başlar. Sağlıklı muhasebe ve beyanname tanzimi ile sona erer.

Malicozum19  
Malicozum19