Page 21

Ancak, dar mükelleflerin yurt dışı kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesi söz konusu olmadığından, dar mükellefler için uygulama alanı bulunmaktadır. III - SONUÇ Tam mükellefler, yurt içinde ve yurt dışında elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilirler. Türkiye'de tam mükellef olan kişi yabancı memlekette dar mükelleftir. Bu durumda, hem yurt içinde, hem de yurt dışında vergilendirilir. Bu çifte vergilendirmeyi yaratır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 123 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 43'ncü maddesi çifte vergilendirmeyi önlemek için konulmuş maddelerdir. Önleme şekli ise, yabancı memleketlerde ödenen vergilerin yurt içinde ödenecek vergiden mahsup edilmesidir. Bu iki maddenin, yukarda açıklandığı üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine uygulanmasında çifte vergilendirmenin önlenmesi bakımından pek fark yoktur. Tek fark ise, kanun koyucu, Gelir Vergisi açısından mahsubu yapılacak gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmın, Kurumlar Vergisi Kanunu açısından da, indirilecek miktarın Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki oranlar dahilinde mümkün olabileceğinin belirtilmiş olmasıdır.

YARARLANII.AN KAYNAKLAR KIZILOT Şükrü - Gelir Vergisi Kanunu ve Uygulaması Savaş Yayınları C. 2 Ankara, 1990 PAKLAR Selahattin- Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Uygulaması İstanbul, 1987 TURGAY Recep - Gelir Vergisi Kanunu ve Tatbikatı İstanbul, 1976 TURGAY Recep- Kurumlar Vergisi Kanunu ve Tatbikatı İstanbul 1955

Malicozum19  
Malicozum19